VIJESTI IZ SVIJETA. AdventistiËka misija za mladeæ i odrasle. Prvo tromjeseëje JUÆNA AZIJSKOPACIFI»KA DIVIZIJA VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022) 1

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "VIJESTI IZ SVIJETA. AdventistiËka misija za mladeæ i odrasle. Prvo tromjeseëje JUÆNA AZIJSKOPACIFI»KA DIVIZIJA VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022) 1"

Транскрипт

1 VIJESTI IZ SVIJETA AdventistiËka misija za mladeæ i odrasle Prvo tromjeseëje JUÆNA AZIJSKOPACIFI»KA DIVIZIJA VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022) 1

2 Nakladnik Odjel za crkvene sluæbe pri Hrvatskoj konferenciji KrπÊanske adventistiëke crkve Prilaz Gjure DeæeliÊa 77, Zagreb Urednik Mario ijan Prijevod Mirna urin Korektura Brankica VukmaniÊ Umnoæeno u uredu nakladnika, Za internu uporabu 2 VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022)

3 Dragi voditelju subotnje πkole, Ovog tromjeseëja prikazujemo Juænu azijskopacifiëku diviziju, koja nadgleda rad AdventistiËke crkve u Ëetrnaest zemalja: Bangladeπ, Brunei Darussalam, Kambodæa, Indonezija, Laos, Malezija, Mijanmar, Filipini, Singapur, ri Lanka, Tajland, IstoËni Timor, Vijetnam i Pakistan. Ovo podruëje dom je 1,1 milijarde ljudi, ukljuëujuêi 1,7 milijuna adventista. To je omjer od jednog adventist na svakih 636 ljudi.»etiri projekta ovoga tromjeseëja nalaze se u Ëetiri dræave: Pakistanu, Laosu, Vijetnamu i IstoËnom Timoru. Viπe o tome u Misijskim projektima. Ako æelite svoju subotnju πkolu oæiviti ovog tromjeseëja, nudimo razne fotografije i druge materijale koji prate svako iskustvo. Viπe informacija dostupno je uz svako iskustvo. Za slike turistiëkih mjesta i drugih prizora iz pojedine zemlje, pretraæite besplatnu banku fotografija kao πto su pixabay.com i unsplash.com. Osim toga, moæete preuzeti i PDF Ëinjenice i aktivnosti iz Juæne azijskopacifiëke divizije na bit.ly/ssd Pratite nas na facebook.com/missionquarterlies. PDF inaëicu engleskih Vijesti za mlade i odrasle moæete preuzeti na bit.ly/adultmission, a Vijesti za djecu na bit.ly/childrensmission. Videozapisi Mission Spotlight dostupni su na bit.ly/missionspotlight. Crteæe koji se mogu printati i koje djeca mogu bojiti moæete preuzeti na bit.ly/bank-coloring-page. Ako mogu biti od pomoêi, kontaktirajte me Hvala vam πto ohrabrujute druge da misle na misiju! Andrew McChesney, urednik VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022) 3

4 Misijski projekti Trinaesta subota u ovom tromjeseëju pomoêi Êe Sjevernoj azijskopacifiëkoj diviziji u: u osnivanju osnovne πkole u Luang Namthau, Laos; u u u izgradnji studentskog doma u adventistiëkoj meappleunarodnoj πkoli Timor Leste u Diliju, IstoËni Timor; osnivanju zdravstvenog centra u sjevernom Pakistanu; izgradnji djeëjeg obrazovnog srediπta u Long Thanhu, Vijetnam. Viπe: 4 VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022)

5 1. sijeënja PronaÊi pravi put IstoËni Timor Mnogo dogaappleaja se zbivalo po cijelom gradu kako bi se proslavio vjerski blagdan u IstoËnom Timoru, i ja sam odluëio otiêi na konjske trke. Kako bih doπao do trkaliπta za konje, morao sam proêi pokraj mjesne adventistiëke crkve. Dok sam prolazio, misionar Mariano me vidio i poæurio za mnom. Ako imaπ vremena, bi li volio da zajedno prouëavamo Bibliju? pitao me je. ProuËavao sam s adventistima u njihovim domovima nekoliko puta, ali sam prekinuo takve sastanke s njima jer mi se Ëinilo da uëe isto πto i moja crkva. Ipak, kad je misionar potrëao za mnom, osjetio sam duboku æelju da saznam viπe o Bibliji. Volio bih prouëavati Bibliju, rekao sam. Ti ne trebaπ doêi u moju kuêu, rekao je Mariano. Ja Êu doêi u tvoju. Nakon πto zavrπe konjske trke, moæemo poêi k tebi. Otiπli smo u moju kuêu odmah nakon trka i poëeli prouëavati Bibliju. Zajedno smo prouëavali sljedeêa Ëetiri mjeseca i pristao sam dolaziti u adventistiëku crkvu s misionarom svaku subotu. I dalje sam iπao u svoju crkvu nedjeljama. Nisam vidio niπta loπe u slavljenju i subotom i nedjeljom. Nakon nekog vremena doπao je adventistiëki evanappleelist i ja sam s njim prouëavao Knjigu proroka Daniela i Otkrivenje. U Danielu 7,25 smo Ëitali: On Êe huliti na Sveviπnjega, zatirati Svece Sveviπnjega; pomiπljat Êe da promijeni blagdane i Zakon VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022) 5

6 Kod kuêe sam otvorio Bibliju i Ëitao taj redak ponovno i ponovno: On Êe huliti na Sveviπnjega, zatirati Svece Sveviπnjega; pomiπljat Êe da promijeni blagdane i Zakon Rekao sam sâm sebi: Ispada da ono πto sam godinama vjerovao nije istina. Zatvorio sam Bibliju i pokuπao spavati. Pitao sam se æele li me moæda adventisti prevariti? Moæda su mi namjerno pokazali taj redak kako bi me uvjerili da se pridruæim njihovoj crkvi. Ustao sam, upalio svjetlo i Ëitao: On Êe huliti na Sveviπnjega, zatirati Svece Sveviπnjega; pomiπljat Êe da promijeni blagdane i Zakon... Kako sam Ëitao, osjeêao sam se zaëuappleeno πto je moja crkva promijenila dan odmora i zapovijed koja tvrdi da je subota sedmi dan. Kasnije sam shvatio kako je Sveti Duh mijenjao moje srce. Istoga trena sam oduëio postiti i moliti se: Je li subota ili nedjelja pravi dan? Je li moja crkva ili adventistiëka crkva prava crkva? Nakon posta i molitve sljedeêih tjedan dana, javila mi se misao: Moraπ slijediti ono πto piπe u Bibliji. OdluËio sam slijediti Boæju volju onako kako je iskazana u Svetom pismu. Iako sam prisustvovao bogosluæjima subotom, pastor me nikada nije pozvao na krπtenje. Nakon bogosluæja on i ja bismo obiëno jeli i raspravljali o Bibliji. Jedne subote, izmeappleu subotnje πkole i propovijedi, pitao sam pastora kad Êe biti krπtenje za nove ljude koji æele biti krπteni. Ovisi o osobi koja se æeli krstiti, rekao je. Moæemo upriliëiti krπtenje za njega ili nju kad god se oni osjeêaju spremno. U tom sam trenutku odluëio. Ako Êe biti krπtenje, ja æelim biti krπten! rekao sam. Pastor me istoga trenutka zagrlio. Odrasli i djeca su vidjeli naπe veselje i doπli su se rukovati sa mnom i zagrliti me. 6 VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022)

7 Pozvao te je Bog, rekli su mi. Kad sam Ëuo te rijeëi, zaplakao sam. Naπao sam pravi Boæji put. Danas je Mario misionar koji je mnogo ljudi doveo do pravog Boæjeg puta kroz biblijska prouëavanja i moê Svetog Duha. SljedeÊih nekoliko tjedana Ëitat Êemo o nekoliko tih ljudi. Vaπi darovi trinaeste subote prije πest godina pomogli su otvoriti prvu i jedinu adventistiëku πkolu u IstoËnom Timoru. Ovoga tromjeseëja darovi Êe pomoêi u gradnji uëeniëkog doma u πkoli, kako bi djeca iz dalekih sela, kao ono u kojem je Mario sluæio kao misionar, mogla uëiti u πkoli. Hvala vam na vaπim velikoduπnim darovima! Povezano s iskustvom u Zamolite muπku osobu da podijeli ovo osobno iskustvo. u Slike povezane s ovim iskustvom preuzmite na Facebooku: bit.ly/fb-mq. u Misijske objave i Ëinjenice o Juænoj azijskopacifiëkoj diviziji preuzmite na: bit.ly/ssd Zanimljivosti u Misija Timor-Leste (IstoËni Timor) osnovana je godine, i izravno je vezana uz Juænu azijskopacifiëku diviziju. Svoja redovita bogosluæja odræava 696 Ëlanova u jednoj crkvi i dvije vjerske ustanove. U broju stanovnika od , to je ljudi na svakog adventista. VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022) 7

8 8. sijeënja Njegovanje Boæjeg vrta IstoËni Timor Vrt s povrêem dobro je mjesto za prouëavanje Boæje rije- Ëi. U vrtu sjeme istine moæe primiti korijen. Mnogi ljudi u IstoËnom Timoru imaju vrtove s povrêem u blizini svojih domova. Usjeve koriste za hranu, a viπak prodaju kako bi zaradili novac. Osnovni usjevi su kukuruz, manioka i batat. U mnogim vrtovima uzgaja se joπ lisnato povr- Êe, tikve, papaje, banane i kikiriki. Radio sam u svojem vrtu kad je pokraj mojeg doma zastao adventistiëki voapplea. Odræavamo tromjeseëni program za misionare, rekao je. Trebao bi nam se pridruæiti. Svidjela mi se ta zamisao. Æelio sam podijeliti svoju ljubav prema Isusu, ljubav koju sam nedavno pronaπao i krstio se. Nakon zavrπenog misionarskog programa svi su se studenti sastali u adventistiëkoj crkvi u glavnom gradu IstoËnog Timora, Diliju, kako bi saznali tko Êe gdje sluæiti. Ja nisam bio odabran. Bilo je viπe misionara nego mjesta za rad. Vratio sam se u svoje selo kako bih obraappleivao svoj vrt, i postao sam aktivni Ëlan crkve. Proπlo je nekoliko godina i drugi voapplea crkve me nazvao iz Dilija: Imam jednu zamisao! Zaπto ne bi sluæio kao misionar u svojem podruëju? Svidjela mi se ta zamisao. Uskoro sam stigao u selo Kodo, gdje sam se predstavio Adolfu, jednom od seljana. Rekao sam mu da æivim dalje od njihovog sela i da sam poslan k njima kao misionar adventistiëke crkve. On je bio radoznao i htio je saznati viπe. IspriËao sam Adolfu kako sam ja saznao biblijsku istinu o suboti i kako sam se odluëio pridruæiti 8 VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022)

9 adventistiëkoj crkvi. Otvorio sam Bibliju i govorio o suboti kao pravom Gospodnjem danu, a ne o nedjelji koju svi prihva- Êaju. Vidio sam da je naπ razgovor utjecao na Adolfa i molio sam Svetog Duha da promijeni njegovo srce. Tri dana kasnije vratio sam se u Adolfovu kuêu i pozvao ga da mi se pridruæi u obraappleivanju vrta susjeda Angela. Primijetio sam kako su seljani rado prihvaêali moju pomoê u vrtovima, i dok smo radili, mogao sam ih pouëavati iz Biblije. Dok smo Adolfo i ja pomagali Angelu u vrtu, dijelio sam im Boæju rijeë. Mogao sam vidjeti da su Adolfo i Angelo uæivali u razgovoru. Kad smo zavrπili naπ posao kasno poslijepodne, Adolfo mi je priπao i pitao me bih li ja mogao s njim prouëavati Bibliju. On i ja poëeli smo se nalaziti naveëer kako bismo prou- Ëavali Bibliju. Kako tamo nije bilo struje, morao sam nabavljati gorivo za lampu. Tijekom dana propovijedao sam Bibliju drugim seljanima dok sam im pomagao u njihovim vrtovima. Adolfo je bio prvi seljanin koji se pridruæio adventistiëkoj crkvi. Tada je Angelo pitao za biblijska prouëavnja. On je dvanaest godina vodio mjesnu veêinsku crkvu i mnogo seljana je postalo ljutito kad su vidjeli da on prouëava Bibliju sa mnom.»uo sam kako su me namjeravali napasti. Angelo je bio zabrinut za moju i svoju sigurnost. Predloæio je da prestanemo s biblijskim prouëavanjima. U to vrijeme on i ja smo kupili i jeli suhe i oljuπtene kokose u njegovom vrtu. Primijetio sam da jedan suhi kokos ima mladicu. Bilo je neuobiëajeno da mrtvi kokos niëe. Hajdemo posaditi ovaj kokos i napraviti dogovor s Bogom, predloæio sam Angelu. Ako Êe Boæje djelo zaæivjeti u ovoj zemlji, onda Êe i ovaj kokos æivjeti. Ali ako Êe Boæje djelo tu brzo zavrπiti i umrijeti, onda Êe i kokos usahnuti. Proπlo je deset godina i mrtvi kokos je izrastao u zdravo drvo. Angelo je to primijetio. Kad sam zadnji put posjetio selo, vidio sam Angela i on je izjavio kako æeli biti krπten. VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022) 9

10 Nadam se da Êe mnogo duπa biti dovedeno Gospodinu u vrtu koji mi je Bog dao da njegujem u IstoËnom Timoru. Vaπi darovi trinaeste subote prije πest godina pomogli su otvoriti prvu i jedinu adventistiëku πkolu u glavnom gradu IstoËnog Timora, Diliju. Ovoga tromjeseëja darovi Êe pomoêi u gradnji uëeniëkog doma u toj πkoli, kako bi djeca iz dalekih sela, kao πto je selo Kodo, mogla uëiti u πkoli. Hvala vam na vaπim velikoduπnim darovima. Povezano s iskustvom u Zamolite muπku osobu da podijeli ovo osobno iskustvo. u Viπe o Mariu proëitajte u vijestima od proπlog i sljedeêeg tjedna. u Slike povezane s ovim iskustvom preuzmite na Facebooku: bit.ly/fb-mq. u Misijske objave i Ëinjenice o Juænoj azijskopacifiëkoj diviziji preuzmite na: bit.ly/ssd VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022)

11 15. sijeënja Novi put IstoËni Timor Volio sam svoju crkvu u selu Kodo, u IstoËnom Timoru. Prisustvovao sam bogosluæjima svake nedjelje. Iπao sam na sve molitvene sastanke. Sudjelovao sam u svim crkvenim djelatnostima. Tada je u moje selo doπao Mario. Dok je posjeêivao moje selo, Mario mi je rekao da æivi u udaljenom selu, ali je poslan u moje selo kao dragovoljni misionar adventistiëke crkve. Nikad dotad nisam Ëuo za adventistiëku crkvu. Mario mi je rekao kako je on doznao za biblijsku istinu o suboti i pridruæio se adventistiëkoj crkvi. Otvorio je Bibliju i govorio mi o pravom Gospodnjem danu. Rekao mi je kako je sedmi dan zapravo subota, a ne nedjelja. Vidio sam dokaz u Bibliji da je subota sedmi dan, a nedjelja prvi. Iskreno sam se poëeo moliti Bogu. Pitao sam Ga trebam li nastaviti svetkovati prvi dan, nedjelju, ili bih trebao poêi novim putem i dræati subotu svetom. Gospodine, je li stari put dobar, ili trebam izabrati novi? Molio sam se tri dana za redom. Tada sam usnio san dok sam spavao. Iznad mene su bila dva puta: stari i novi put. Netko je stajao ispred mene i rekao mi: Bolje je slijediti novi put i ostaviti stari put. U jutro sam se probudio i mislio na san.»inio se tako stvarnim. Toga dana Mario je opet doπao u moj dom i pozvao me da zajedno radimo u vrtu mojeg prijatelja Angela. Dok smo radili, Mario je dijelio Boæju rijeë s Angelom. Dok je pomagao seljanima u njihovim vrtovima, Mario je uvijek govorio o Bibliji, i mi smo uæivali sluπajuêi ga. Ali mene su njegove VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022) 11

12 rijeëi taknule na poseban naëin tog dana. Zamolio sam ga da prouëava Bibliju sa mnom. Nakon πto sam se krstio, nekoliko mjeseci kasnije uëio sam svoju æenu iz Biblije. Ona je uskoro bila krπtena zajedno s Ëlanovima drugih dvaju obitelji iz naπeg sela. Otkad smo se pridruæili adventistima, naπ æivot nije bio lagan. Nekoliko godina nakon krπtenja moje æene, njezin brat, voapplea naπe bivπe crkve, zahtijevao je od nas da se odreknemo naπe vjere.»ak je tukao moju æenu u mojem prisustvu. Samo se tvoj muæ moæe preobratiti na tu vjeru, rekao je. Ti ga ne smijeπ slijediti. Moja je æena izjavila kako namjerava slijediti novi put. Ja sam veê udana i imam obitelj, rekla je. Moj muæ je glava obitelji, ako je on na putu kojim trebam iêi, iêi Êu s njim do kraja svijeta. Dok smo se suoëavali s velikim pritiskom naπe obitelji, Bog je bio dobar prema nama. Moja æena i ja smo se molili za naπu obitelj, i moja majka, sestra i brat su se pridruæili adventistiëkoj crkvi. Nemam mnogo novca da poduprem propovijedanje Radosne vijesti, jer radim kao zaπtitar, ali imam snage dijeliti istinu s drugima. Dovoappleenje duπa Isusu moja je zadaêa i odgovornost, zato πto znam da je svaka duπa dragocjena u Boæjim oëima. Svakoj osobi koju sretnem govorim da je Isus doista voli i æeli spasiti. Molimo vas da se molite za adventiste u selu Kodo. Molite se da oni mogu dijeliti Radosnu vijest susjednim selima. Molite se za jedinu vjersku πkolu u udaljenom glavnom gradu IstoËnog Timora, Diliju, gdje Êe seoska djeca moêi uëiti ostajuêi u uëeniëkom domu koji Êe se izgraditi uz pomoê vaπih darova trinaeste subote ovoga tromjeseëja. 12 VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022)

13 Povezano s iskustvom u u u u Zamolite muπku osobu da podijeli ovo osobno iskustvo. ProËitajte Mariovo iskustvo upoznavanja Adolfa u proπlotjednim vijestima, i iskustvo drugog muπkarca kojega je privukla njegova misionarska sluæba, sljedeêeg tjedna. Slike povezane s ovim iskustvom preuzmite na Facebooku: bit.ly/fb-mq. Misijske objave i Ëinjenice o Juænoj azijskopacifiëkoj diviziji preuzmite na: bit.ly/ssd Zanimljivosti u u Oko 60% ljudi u IstoËnom Timoru æivi u seoskim podru- Ëjima i veêina su poljodjelci, uzgajivaëi manioke, kokosa, kave, kukuruza, riæe i batata. VeÊina ljudi su Papuanci, Malajci i polinezijskog podrijetla, i gotovo sve stanovniπtvo je rimokatoliëko, s malim udjelom protestanata i muslimana. Postoji Ëetrdesetak razliëitih papuanskih i malajskih jezika ili dijalekata koji se govore u zemlji, ali dva sluæbena jezika su tetum, koji govori veêina ljudi, i portugalski, koji govori samo mali postotak. Engleski i indonezijski su poslovni jezici. VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022) 13

14 22. sijeënja Je li Biblija samo za sveêenike? IstoËni Timor Moje srce je Ëeznulo za prouëavanjem Biblije, ali voapplea moje tradicionalne crkve mi je rekao da je Biblija samo za sveêenike. Dopustite da vam ispriëam πto se dogodilo. Odrastao sam u krπêanskoj obitelji i uvijek sam sudjelovao u radu svoje crkve u selu Kodo u IstoËnom Timoru. Kad sam imao dvadeset i tri godine, poëeo sam pomagati u voappleenju skupine mladih iz crkve. S dvadeset i sedam godina pridruæio sam se misijskoj inicijativi da poappleem izvan sela. Crkveni voapplee su vidjeli moju oduπevljenost i, kad sam imao trideset i jednu godinu, pitali su me da vodim crkvu u mojem selu. Dvanaest godina vodio sam tu crkvu i svaku nedjelju propovijedao iz knjige crkvenih uëenja. U mojem selu pojavio se adventistiëki misionar Mario. Priπao mi je dok sam radio u svojem vrtu i ponudio mi je pomoê. Dok smo radili zajedno, on mi je govorio istine iz Biblije za koje nisam nikada prije Ëuo. Æelio sam doznati viπe. Moja prilika pojavila se na velikom sastanku voapplea moje crkve. Kad mi je dana moguênost da govorim, predloæio sam da svatko od nas ima biblijska prouëavanja i da u propovijedanju u naπim crkvama koristimo Bibliju. Gospodine, odgovorio je biskup, ne moæemo vas podu- Ëavati Bibliji, jer Bibliju mogu prouëavati samo sveêenici. Moæemo vam samo ponuditi kratku pouku o naπim doktrinama kako biste mogli to prenositi u vaπoj crkvi. Kad je sastanak zavrπio, moje je srce bilo uznemireno. Zaπto ne smijemo prouëavati Bibliju? pitao sam se. Molio sam se i zapitao Boga: 14 VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022)

15 Tko je pravi Bog? Moram znati kako bih mogao pouëavati moju crkvu o Njemu. Kad sam se vratio kuêi, moje je srce i dalje bilo uznemireno, pa sam potraæio adventistiëkog misionara. Mogu li prouëavati Bibliju s vama cijelu godinu? Mario i ja smo otvorili njegovu Bibliju i prouëavali smo dvedeset i osam temeljnih vjerovanja AdventistiËke crkve. Kad smo nekoliko mjeseci kasnije zavrπili, rekao je: Sada znaπ Ëistu istinu. Molim te, nemoj nastavljati uëiti neistine u svojoj crkvi jer, ako budeπ uëio ono πto nije istina, neêeπ uêi u Kraljevstvo nebesko. Znao sam da Mario govori istinu. ProËitao sam Isusove rijeëi koje je uputio svojim uëenicima: Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauëi ljude, najmanji Êe biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vrπio i druge uëio, taj Êe biti velik u kraljevstvu nebeskom. (Matej 5,19) Htio sam biti velik u Kraljevstvu nebeskom. OsjeÊao sam se tuæno i bilo mi je krivo zbog moje proπlosti. Istog sam trenutka napustio mjesto voapplee crkve, ali Ëinilo mi se nemoguêim napustiti crkvu. MuËio sam se πest godina i molio se: Gospodine, kad Êu se moêi pridruæiti tvojem narodu? Jednoga dana, dok sam prolazio kraj kuêe mojeg ujaka, vidio sam ga kako razgovara s Mariom. Ispunila me neodoljiva æelja da se krstim u novi æivot po Isusu Kristu, kojeg sam upoznao na biblijskim prouëavanjima. Kad Êe biti krπtenje? pitao sam Maria. Mogu li se ja krstiti? Mario je odmah nazvao adventistiëkog pastora i, nakon πto su naëinili posebne dogovore zbog sigurnosnih mjera uvedenih zbog koronavirusa, bio sam krπten zajedno s roditeljima moje æene, godine. Vrlo sam sretan πto mogu biti Ëlan adventistiëke crkve. Molim vas da se molite za moju æenu i moju djecu da takoappleer slijede Boæju istinu. VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022) 15

16 Vaπi darovi trinaeste subote prije πest godine pomogli su otvoriti prvu i jedinu adventistiëku πkolu u glavnom gradu IstoËnog Timora, Diliju. Darovi od ovoga tromjeseëja pomoêi Êe u izgradnji uëeniëkog doma u πkoli, kako bi djeca iz dalekih sela kao πto je Angelovo, mogla uëiti u πkoli. Hvala vam na vaπim velikoduπnim darovima. Povezano s iskustvom u Zamolite muπku osobu da podijeli ovo osobno iskustvo. u ProËitajte iskustvo o drugom muπkarcu kojeg je privukla Mariova misionarska sluæba u proπlotjednim vijestima iz svijeta. u Slike povezane s ovim iskustvom preuzmite na Facebooku: bit.ly/fb-mq. u Misijske objave i Ëinjenice o Juænoj azijskopacifiëkoj diviziji preuzmite na: bit.ly/ssd Zanimljivosti Nizozemski i portugalski trgovci bili su prvi Europljani koji su doπli u Timor, oko godine. Obje te zemlje borile su se za prevlast na tom podruëju, sve do godine, kad su odluëili podijeliti otok: zapadna polovica postala je nizozemska, a istoëna polovica portugalska. Iako su Japanci zauzeli zemlju tijekom Drugog svjetskog rata, nakon rata ona je opet postala portugalska kolonija. Godine Portugal se povukao iz IstoËnog Timora i, nedugo zatim, iz susjedne su Indonezije stigli vojnici. Zemlja se suoëila s ratom i uslijedili su mnogi sukobi, sve do godine kad su stigle australske mirovne snage. IstoËni Timor postao je godine neovisna zemlja, Timor-Leste, i od tada obnavlja svoju infrastrukturu. 16 VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022)

17 30. sijeënja Anappleeli meappleu nama IstoËni Timor Lusio i njegova supruga, Yelri, nisu nikad oëekivali da Êe na njih bacati kamenje jer su propovijedali Isusov drugi dolazak skupini ljudi u IstoËnom Timoru. Isto tako, nikad nisu oëekivali da Êe vidjeti anappleele. Pioniri svjetske misije bili su poslani u planine kako bi dosegli govornike jezika fataluku, jednog od tridesetak jezika koji se govori meappleu 1,3 milijuna ljudi u zemlji. Par je imao prednost: fataluku je bio materinski jezik Lusiove majke. Ne znajuêi kako poëeti, par je krenuo u svakodnevne molitvene πetnje u Ëetiri sela njihovog okruga. Nakon nekog vremena odluëili su ponuditi satove iz matematike i engleskog jezika, nakon nastave u πkoli, u njihovoj iznajmljenoj kuêi. Satovi nakon nastave u πkoli postali su popularni, u po- Ëetku s dvanaestero djece, a broj je u tjednima porastao na pedeset i sedmero djece. Svako poslijepodne satovi su zapo- Ëinjali Ëitanjem iz Biblije i molitvom. Nakon dva mjeseca djeca su poëela govoriti svojim prijateljima da Isus uskoro dolazi i pitati ih æele li iêi u raj. Nekoliko djece æeljelo se pridruæiti adventistiëkoj crkvi. Lusio i Yelri bili su puni nade. Ali sve se promijenilo u treêem mjesecu. Djeca koja nisu pohaappleala satove poëela su ih ometati ispitujuêi i prijeteêi uëenicima. Uskoro je samo Ëetvero do πestero djece dolazilo na poslijepodnevne instrukcije. Napokon je i vlasnik stana rekao Lusiu i Yelri da moraju otiêi. Par se preselio u manju kuêu, u kojoj viπe nisu mogli dræati instrukcije djeci. Nakon toga je Lusio odræavao evangelizacijske sastanke u jednom od Ëetiri sela, jer je nekoliko seljana izrazilo æelju za VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022) 17

18 krπtenjem. Pred kraj sastanaka, skoro svatko u selu je bio prisutan. Lusio i Yelri bili su puni nade. Ali tada je Lusia zaustavila jedna æena dok je iπao na izvor napuniti svoja tri kontejnera za vodu za tjedan dana. Nemoj dijeliti svoje Ëasopise mojim ljudima i pokuπavati ih preobratiti, rekla mu je. Kako to misliπ? pitao ju je. Znam tebe i ono πto æeliπ postiêi, rekla je. Nemoj se πaliti sa mnom. Pokuπavaπ uvjeriti moje ljude da idu u tvoju crkvu nudeêi im novac. Bila je to laæna optuæba. Nikome nije ponuappleen novac. Odjednom je æena rukom udarila Lusia. Njezin odrastao sin, koji je stajao sa strane, takoappleer je udario Lusia. Tada su majka i sin uzeli kamenje s poda i bacali ih na pionira svjetske misije. Nijedan kamen ga nije pogodio. Kako se rulja okupljala, netko je zaprijetio Lusiu da Êe ga ustrijeliti, i otiπao je kuêi po oruæje. Ljubazni seljani πtitili su Lusia i on je napustio selo. Dva mjeseca kasnije adventistiëki voapplea je doπao kao govornik na evangelizacijske sastanke u drugom od Ëetiriju sela. Skupina na sastancima rasla je iz dana u dan i Lusio i Yelri su opet bili puni nade. Ali jedne veëeri nekoliko muπkaraca poëelo je gaappleati πator za sastanke kamenjem. Jedan kamen pogodio je medicinskog tehniëara volontera u glavu i krv mu se slila niz lice. Te veëeri sastanak je prekinut. Joπ je kamenja obasipalo ljude koji su odlazili iznajmljenim crkvenim kamionom, koji ih je vozio u planine njihovim domovima. Seljani su bili uplaπeni. Iznenada, se pojavilo sedam visokih muπkaraca u svijetloj odjeêi. Strance su vidjeli samo trojica zaëuappleenih mladiêa koji su ih gledali kako odlaze postajuêi sve manji i manji, dok nisu nestali u planinama. Kamenje viπe nije dolijetalo. Kad su Ëuli za sedam svijetlih muπkaraca, seljani nisu sumnjali da je to Bog poslao svoje anappleele da zaπtite Njegove 18 VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022)

19 ljude. Anappleeo Jahvin tabor podiæe oko njegovih πtovalaca da ih spasi. (Psalam 34,8) SljedeÊe subote trinaestero mladih ljudi predalo je svoje æivote Isusu i bilo je krπteno. Meappleu njima su bila dva mladi- Êa koji su vidjeli anappleele. UnatoË neobiënim izazovima, Lusio i Yelri su ostali puni nade. Oni znaju da Bog spaπava. Vaπi darovi trinaeste subote prije πest godine pomogli su otvoriti prvu i jedinu adventistiëku πkolu u glavnom gradu IstoËnog Timora, Diliju. Darovi ovoga tromjeseëja pomoêi Êe gradnju uëeniëkog doma u toj πkoli, kako bi djeca iz dalekih planinskih sela mogla uëiti u πkoli. Hvala vam na vaπim velikoduπnim darovima! Povezano s iskustvom u Slike povezane s ovim iskustvom preuzmite na Facebooku: bit.ly/fb-mq. u Misijske objave i Ëinjenice o Juænoj azijskopacifiëkoj diviziji preuzmite na: bit.ly/ssd u Slike projekata trinaeste subote preuzmite na: bit.ly/eud projects. u Pioniri svjetske misije su laici koji volontiraju najmanje jednu godinu kako bi osnivali crkve na joπ nedosegnutim podruëjima unutar odreappleene kulture. Pioniri svjetske misije poznaju kulturu, govore jezik i uklapaju se u mjesno stanovniπtvo. Zanimljivosti u U ratom opustoπenom IstoËnom Timoru proizvodi se odjeêa i voda u bocama; na moru postoje priëuve nafte i prirodnog plina. VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022) 19

20 5. veljaëe Batine jaëaju vjeru IstoËni Timor Jednog dana uzbuappleeno me je pozvala moja mlaapplea sestra. Sestro, rekla je. Ja prouëavam Bibliju i te su pouke vrlo dobre. Doapplei i ti, moæemo zajedno prouëavati s misionarima.»uvπi oduπevljenost u glasu moje sestre, moja radoznalost se pobudila. Sastala sam se s njom i jednim braënim parom, Yulianom i Luisom koji su bili misionari. Molim vas, pouëite me iz Biblije, zamolila sam ih. Studirala sam na sveuëiliπtu u Diliju, glavnom gradu IstoËnog Timora. Moja sestra, Ermelinda, bila je u srednjoj πkoli u istom gradu. Obje smo potjecale iz malog sela. Skoro svakoga dana prouëavala sam Bibliju s braënim parom. Biblijske pouke su me oduπevljavale. Saznala sam za veliku ljubav koju Bog ima prema meni. NauËila sam da je jedan od naëina poπtovanja Boga oëuvanje mojega tijela, ukljuëujuêi i hranjenje biblijski Ëistom hranom. NauËila sam da mogu pokazati ljubav prema Bogu dræanjem Njegovih zapovijedi. Isus je rekao: Ako me ljubite, zapovijedi Êete moje Ëuvati. (Ivan 14,15) Posebno sam voljela Ëitati Deset zapovijedi. Nikad dotad nisam Ëula Ëetvrtu zapovijed koja poëinje rijeëima: Sjeti se da svetkujeπ dan subotnji (Izlazak 20,8) Kad sam shvatila da Bog nikada nije promijenio svoj sveti dan na nedjelju, pitala sam misionare gdje mogu svetkovati subotu. Æelim dræati subotu, ali kamo mogu iêi u crkvu? pitala sam. Imamo crkvu u Diliju, rekao je Luis. Tamo moæeπ iêi svake subote, rekla je Yuliana. 20 VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022)

21 Ermelinda i ja iπle smo u crkvu zajedno. Nakon odlaæenja u crkvu dva tjedna, odluëile smo se krstiti i pridruæiti se adventistiëkoj crkvi. Naπa starija braêa bila su ljutita kad su saznala da sam napustila naπu obiteljsku crkvu. Prijetili su mi i tukli su me. NeÊeπ viπe ovdje studirati, rekao je jedan brat. Odvest Êemo te natrag u selo, prijetio je drugi. Moja braêa su me natjerala da prekinem studij i da se s njima vratim u selo. Natjerali su me da jedem svinjetinu i da s njima idem u crkvu nedjeljom. OsjeÊala sam se vrlo tuæno. Morala sam se zakljuëavati u kupaonicu kako bih Ëitala Bibliju i molila se. Ali prijetnje i batine su ojaëale moju vjeru. OdluËila sam voljeti Boga svim svojim srcem i dræati Njegove zapovijedi. Prijetnje i batine nastavile su se mjesec dana. SreÊom, moja mlaapplea sestra je mogla ostati u gradu. Nazvala me je da mi kaæe da adventistiëka crkva upriliëuje dvomjeseëni program za misionare. Æeljela sam biti misionarka viπe od svega. Æeljela sam biti kao Yuliana i Luis, koji su me nauëili o Bibliji. Æeljela sam druge pouëavati o Bogu. Jednoga dana pobjegla sam od kuêe a da nisam nikome niπta rekla. Nakon dva mjeseca uëenja i pripreme postala sam misionarka. Voljela sam svoj posao i dala sam se u to. Svaki dan sam se molila za svoju obitelj, posebno za svoju braêu. Proπle su dvije godine i ja sam se udala za Reinalda, adventistiëkog mladiêa. Nitko od moje obitelji nije doπao na vjen- Ëanje. Hvala Bogu, moja obitelj je poëela razgovarati sa mnom opet. Takoappleer sam zahvalna na svoje troje djece koji sada idu u jedinu adventistiëku πkolu u IstoËnom Timoru. Molim vas da se molite za moju braêu i ostatak moje obitelji. Molite se da πkola moæe pouëiti mnogu djecu o Isusu i Njegovoj RijeËi. Vaπi darovi trinaeste subote prije πest godina pomogli su otvoriti prvu i jedinu adventistiëku πkolu u glavnom gradu VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022) 21

22 IstoËnog Timora, Diliju. Ovoga tromjeseëja darovi Êe pomoêi u gradnji uëeniëkog doma u πkoli, kako bi djeca iz dalekih sela mogla uëiti u πkoli. Hvala vam na vaπim velikoduπnim darovima! Povezano s iskustvom u Zamolite mlaappleu æenu da podijeli ovo osobno iskustvo. u Slike povezane s ovim iskustvom preuzmite na Facebooku: bit.ly/fb-mq. u Misijske objave i Ëinjenice o Juænoj azijskopacifiëkoj diviziji preuzmite na: bit.ly/ssd Zanimljivosti u IstoËni Timor postao je neovisna zemlja Timor-Leste godine. Iako je nasilje zbog ratnih sukoba uniπtilo veêinu dræavne infrastrukture, zemlja se polako obnavlja. u Timor-Leste je uglavnom planinska i suha zemlja. U brdovitim predjelima raste drveêe sandalovine, a u nizinama kokosove palme, a mogu se naêi i stabla eukaliptusa. Divlje æivotinje ukljuëuju civete, krokodile, jelene, majmune, zmije i tobolëare zvane kuskus. u Sluæbeni naziv zemlje je Demokratska Republika Timor- Leste i polupredsjedniëka je republika. Glavni grad je Dili. 22 VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022)

23 12. veljaëe Tinin ispit vjernosti IstoËni Timor Tina, njezin muæ i njihovo Ëetvero djece nisu imali mnogo novca u IstoËnom Timoru. Tina je radila kao raëunovotkinja i recepcionarka, a njezin muæ je radio kao mehaniëar. Nekako su uspijevali spajati kraj s krajem, sve dok nisu poslali svojega sina u πkolu u susjednu Indoneziju. U IstoËnom Timoru nije bilo adventistiëke πkole. kolarina za djeëaka je bila skupa, i Tina i njezin muæ zaostajali su s plaêanjem πkolarine kad su se nagomilali raëuni od obiteljskih sprovoda i kriza u πiroj obitelji. Tina je bila oëajna. Prijavila se za posao na farmi jagoda u Australiji.»lanovi crkve su je podsjetili da ima jednogodiπnje dijete, ali ona je bila odluëna da radi kao sezonska radnica u Australiji. Nadala se da Êe otplatiti dug i da Êe neπto uπtedjeti nakon πest mjeseci rada. Tina je otiπla raditi na farmu u Tasmaniji. Tijekom njezinog prvog tjedna nadglednik farme je najavio dvostruku zaradu za posao koji se obavlja subotom. U subotu ujutro njezina sobna kolegica, koja je takoappleer bila iz IstoËnog Timora, krenula je na polje jagoda. Ali Tina je ostala u svojoj sobi. Dva mjeseca je svake subote bogosluæbovala u svojoj sobi. Jedne subote odluëila je potraæiti adventistiëku crkvu u najbliæem gradu, Launcestonu. Nije poznavala grad i izgubila se. Sve je bilo drugaëije od IstoËnog Timora; nikoga nije bilo na ulicama, Ëak niti djece. Zabrinuta, pokuπavala je pronaêi put natrag na farmu. Hodala je dva sata, a onda je ugledala Ëovjeka koji je Ëistio svoje dvoriπte. Dobro jutro, gospodine, rekla je. Moæete li mi pomoêi? Gdje je autobusna postaja? VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022) 23

24 Odakle si i kamo ideπ? pitao je Ëovjek. Ja sam iz IstoËnog Timora i æelim iêi u adventistiëku crkvu, rekla je. O, moja æena je adventistica, ali ne ide u crkvu. Ali znam i neke druge vjernike.»ovjek je odveo Tinu do kuêe jedne vjernice, i Tina je od te subote poëela pohaappleati bogosluæja. Vjernici crkve toplo su je primili, darujuêi joj hranu, odjeêu i prehrambene namirnice. Njezina sobna kolegica i drugi radnici bili su ljutiti kad su je vidjeli kako se subotama naveëer vraêa s punim rukama darova. Koji je pravi razlog tvojega dolaska u Australiju? upitao ju je jedan radnik. Doπla sam ovamo zaraditi novac, rekla je Tina. Ali zaπto onda ne radiπ subotama? Znaπ da se posao subotama plaêa dvostruko? upitao ju je drugi radnik. Ti se samo zabavljaπ, rekao je treêi. Tina je bila tuæna zbog laænih optuæbi. Imam πest dana u tjednu za zaraappleivanje novca i jedan za Boga, rekla je. Znam da Êe se Bog pobrinuti, iako ne primam dvostruku plaêu. Radnici su zahtijevali od nadglednika farme da je prisili da radi subotama. RazgovarajuÊi s nadglednikom, Tina je rekla kako je tijekom intervjua za posao obavijestila vlasnika farme da je ona adventistica sedmoga dana i da ne moæe raditi subotom. Vlasnik je odgovorio da je Australija slobodna zemlja u kojoj ljudi mogu svetkovati koji god dan odaberu. Æao mi je, rekla je Tina nadgledniku, ali bez obzira πto mi se dogodilo, nikada neêu raditi subotom. Moæete me poslati natrag u Timor- Leste. Tini je dopuπteno da ne radi subotama. Kako je vrijeme prolazilo, Ëetvero od pet drugih radnika pokazalo je zanimanje za Tininu vjeru i iπli su s njom subotama u crkvu. 24 VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022)

25 Na kraju πest mjeseci, Tina se pitala je li donijela ispravnu odluku. Novac koji je zaradila bio je jedva dovoljan da plati dug za πkolarinu. Ali kad se vratila u IstoËni Timor, imala je viπe novca od njezinih prijatelja koji su radili subotama. to se dogodilo? Njezine zadnje subote u Australiji Ëlanovi crkve darovali su joj na rastanku poklon. Bila je to hrpa koverti. Tina je otvorila koverte i ugledala novac. Bilo je viπe novca nego πto je ona mogla zaraditi da je radila za dvostruku plaêu subotama. Suze su joj ispunile oëi dok je pala na koljena i zahvaljivala: Hvala Ti, Boæe, za ovaj Ëudesan blagoslov! Molila se: Ovo je Ëudesno. Nikad nisam oëekivala ovu vrstu blagoslova bez rada. Ali Bog je sve pripremio za mene. Kao πto je Isus rekao u Luki 18,27: to je nemoguêe ljudima, mogu- Êe je Bogu. Vaπi darovi trinaeste subote prije πest godina pomogli su otvoriti prvu adventistiëku πkolu u IstoËnom Timoru koju pohaappleaju Tinina djeca. Ovoga tromjeseëja darovi Êe pomoêi u gradnji uëeniëkog doma u πkoli. Hvala vam na vaπim velikoduπnim darovima. Povezano s iskustvom u Zamolite mladu æenu da podijeli ovo osobno iskustvo. u Slike povezane s ovim iskustvom preuzmite na Facebooku: bit.ly/fb-mq. u Misijske objave i Ëinjenice o Juænoj azijskopacifiëkoj diviziji preuzmite na: bit.ly/ssd VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022) 25

26 19. veljaëe 2022.»udesni autobus IstoËni Timor Zelindo, 42-godiπnji vlasnik trgovine u IstoËnom Timoru, molio se Bogu za poseban autobus za nepuπaëe na otoku Indijskog oceana. Gospodine, prestao sam puπiti, piti i jesti neëistu hranu, rekao je. Ne prodajem cigarete, alkohol, kavu ili Ëaj. Ali ljudi i dalje puπe i piju. Molim Te da mi pomogneπ; æelim kupiti autobus za nepuπaëe kako bi ljudi mogli putovati u Ëistom prostoru. Zelindo je nazvao svoju sestru u indonezijski grad Surabayi, kako bi je pitao za cijenu autobusa. Odgovorila mu je da autobusi obiëno stoje ameriëkih dolara, ali da je ona pronaπla autobus na akciji za dolara. Zelindo je uzbuappleeno rekao svojem bratu Fernandu za autobus i Fernando je odluëio doprinijeti s dolara. Zelindo je trebao platiti predujam od dolara, pa je uzeo taj novac od svoje uπteappleevine. Tri mjeseca kasnije poslao je joπ dolara. Namjeravao je upotrijebiti bratovih dolara da plati ostatak kad autobus doapplee brodom u Dili, glavni grad IstoËnog Timora. U nedjelju ujutro Zelindo je primio telefonski poziv da je autobus stigao u luku i da ga moæe podiêi sljedeêeg dana. Trebao je donijeti sa sobom dolara. Nije bio zabrinut jer mu je njegov brat obeêao taj novac. Te veëeri su Zelindo i njegova æena izraëunavali prihod njihove trgovine od proπlog tjedna. InaËe je prihod bio od do dolara, ali ovoga puta bio je dolara. Zelindo i njegova æena su se pogledali. to se dogaapplea?, zapitao se on. 26 VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022)

27 Ujutro je Zelindo otiπao bratu po obeêani novac. Ali Fernando je rekao: Mislio sam te nazvati, ali sam zaboravio. Htio sam ti reêi da ne mogu pomoêi s dolara. Zelindo se nasmijeπio. Bio je sretan jer je shvatio da mu je Bog veê pomogao. Imao je dovoljno novca od svoje trgovine da plati autobus. Autobus je nazvao Spasenje, i uskoro je postao poznat na cijelom otoku, posebno omiljen meappleu trudnicama i majkama s djecom. Ne samo πto je puπenje u njemu zabranjeno, nego u autobusu svira krπêanska glazba dok putuje izmeappleu mjesta. Veliki znak na autobusu objavljuje trostruku anappleeosku vijest o Kristovom dolasku iz Otkrivenja 14. poglavlja. Ljudi vole autobus, kaæe Zelindo. Vole ga jer u njemu nije dopuπteno puπenje.»ak je i policija dala priznanje za takav autobus. Jednoga dana jedan je vjernik nazvao Zelinda iz drugog po veliëini grada IstoËnog Timora, Baucaua, kako bi mu rekao da je policija doπla na glavni terminal i rekla vozaëima: Trebate biti kao autobus Spasenje. U njemu nije dopuπteno puπenje. Trebali biste slijediti njihov primjer. Ljudi su molili Zelinda da proπiri usluge voænje svojim autobusom na druga podruëja. Zelindo se moli da mu Gospodin pomogne kupiti drugi autobus. Kroz Zelindov utjecaj petero ljudi se danas priprema za krπtenje. Gospodin blagoslivlja moje poslovanje, kaæe Zelindo. Slavim Boga πto mi daje priliku da dovodim ljude Njemu kroz autobus i moje trgovine. Vaπi darovi trinaeste subote prije πest godina pomogli su otvoriti prvu i jedinu adventistiëku πkolu u glavnom gradu IstoËnog Timora, Diliju. Ovoga tromjeseëja darovi Êe pomoêi u gradnji uëeniëkog doma u πkoli. Samo oko sedam stotina adventista æivi na otoku od 1,3 milijuna stanovnika, i πkola kao i Zelindov autobus imaju vaænu ulogu u obznanjivanju Radosne vijesti. VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022) 27

28 Povezano s iskustvom u u Slike povezane s ovim iskustvom preuzmite na Facebooku: bit.ly/fb-mq. Misijske objave i Ëinjenice o Juænoj azijskopacifiëkoj diviziji preuzmite na: bit.ly/ssd Zanimljivosti u Timor-Leste ili IstoËni Timor obuhvaêa istoënu polovicu otoka Timor, podruëje nazivom Oecusse (na sjeverozapadnoj obali Timora) i dva mala otoka, Atauro i Jaco. Zapadna strana otoka dio je Indonezije. Ukupna povrπina IstoËnog Timora je Ëetvornih kilometara. 28 VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022)

29 26. veljaëe Progonjena zbog vjere Laos Zadihana i u znoju, Kina je trëala sve do doma adventistiëkog pastora, gdje je pokucala na njegova vrata u jednom selu u Laosu.»etrnaestgodiπnja djevojka uspjela je odvezati konope koje su njezini roditelji upotrijebili kako bi joj svezali ruke. Kinu su njezini roditelji tukli, a njezin stariji brat ju je udario u lice πakom i udarao nogama o njezino tijelo. to je ona skrivila? Njezin æivot bio je okrenut naopaëke zato πto je odluëila biti krπtena u ime Isusa Krista i pridruæiti se adventistiëkoj crkvi. Njezini nekoê dragi i briæljivi roditelji okrenuli su se protiv nje, poëeli je tuêi u namjeri da je vrate njihovoj tradicijskoj religiji. Ali Kina je Ëvrsto stajala i odbila je odbaciti svoju pronaappleenu vjeru. Njezina smirena hrabrost pred tolikom patnjom bila je zadivljujuêa. Njezini novi adventistiëki prijatelji nisu joj davali nikakve posebne potpore. Bila je to mala skupina vjernika, uglavnom æena, sastavljena od osiromaπenih seljaka, vrtlara i radnika koji su se borili da spoje kraj s krajem. Moæda je Kina bila dirnuta njihovom ljubaznoπêu. Moæda ju je Isus kroz Svetog Duha blagoslovio unutarnjim mirom i nadom koja joj je dala snage da hrabro stoji protiv pritiska i progonstva vlastite obitelji. Neπto u vezi Isusa je se dojmilo toliko da je bila spremna dati sve za Njega. Ali koliko dugo djevojka moæe trpjeti takvo progonstvo? Koliko dugo Êe moêi podnositi batine i nasilje koje joj nano- VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022) 29

30 se njezini roditelji i brat? Kamo moæe otiêi po pomoê i zaklon? Kina nije imala kamo otiêi, a previπe se bojala vratiti kuêi. Nije mogla otiêi drugim roappleacima po pomoê, jer su oni takoappleer smatrali da se treba odreêi svoje vjere u Isusa i vratiti se animizmu. Nije mogla otiêi vlastima, jer je voapplea sela bio njezin roappleak i smatrao je da ona kao kêi mora poπtovati svoje roditelje u svemu. Sluπati roditelje je dobro i razumno. To je uobiëajeno u Laosu i Ëak je biblijski. Pavao u Efeæanima 6,1 kaæe: Djeco, sluπajte svoje roditelje u Gospodinu jer to je pravedno. Ali do koje mjere bi dijete trebalo sluπati svoje roditelje? S tijelom prekrivenim ruænim crnoplavim modricama, Kina je pobjegla u pastorov dom. Ali nije tamo mogla dugo ostati. Pastor ju je poslao jednom njegovom pouzdanom roappleaku, prije nego πto su njezini roditelji u potrazi za njom doπli na njegova vrata. Pet dana kasnije Kina se i dalje skrivala od svojih roditelja. Nije se mogla vratiti kuêi. Bojala se povratka kuêi jer su je Ëlanovi njezine obitelji toliko puta pretukli. Zadnji put je njezin otac Ëak izvadio piπtolj i pucao iznad njezine glave. Iako je tjelesno bila u modricama, prijetnje i batine nisu promijenile stanje njezina uma. Molite se za Kinu. Molite se da ima snage izdræati poteπkoêe koje joj nanosi njezina vlastita obitelj. Molite se da je zaπtite anappleeli i da bude sigurna od teπkih ozljeda. Molite se za njezine roditelje i druge u obitelji, da im srca omekπaju i da ugledaju svjetlost Evanappleelja; ili da barem dopuste svojoj kêeri da slobodno slijedi svoju savjest. Molite se i za vjernike, da pronaappleu naëin zaπtite i bijega za ovu djevojku. Moæda Êe uspjeti dobiti putovnicu i upisati se u adventistiëku πkolu izvan zemlje. Molite se za mudrost vjernika crkve da se mogu nositi s takvim tragiënim sluëajevima. Dio darova trinaeste subote ovoga tromjeseëja pomoêi Êe u otvaranju πkole u Laosu, gdje djevojke kao πto je Kina mo- 30 VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022)

31 gu uëiti. Hvala vam na vaπim darovima subotnje πkole koji pomaæu u πirenju Radosne vijesti po cijelom svijetu. Povezano s iskustvom u Slike povezane s ovim iskustvom preuzmite na Facebooku: bit.ly/fb-mq. u Misijske objave i Ëinjenice o Juænoj azijskopacifiëkoj diviziji preuzmite na: bit.ly/ssd u Ime djevojke, Kina, je pseudonim. Zanimljivosti u u PodruËje Laosa dio je JugoistoËne azijske misije u Juænoj azijskopacifiëkoj diviziji. Prvu adventistiëku misijsku postaju otvorio je Richard C. Hall i njegova obitelj, godine u Nam Thau, u jednoj od sjeverozapadnih pokrajina. Kratko vrijeme potom pridruæili su im se Nai Mun Lansri i Abel Pangan i njegova æena, a do godine osnovana je crkva sa Ëetrdeset i Ëetiri Ëlana, veêinom iz etniëke skupine Maeo. Godine svi su misionari evakuirani iz Laosa zbog rata. Ubrzo nakon πto su misionari otiπli, vojne snage pregazile su provinciju Nam Tha, a zgrade misije bile su uniπtene. PodruËje Laosa ima Ëlanova crkve, koji odræavaju bogosluæja u dvije crkve i tri tvrtke. Sa stanovnika, tamo ima ljudi na jednog adventista. VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022) 31

32 5. oæujka Udovica iz Oudomxaya Laos Sadua se nije æelio preseliti na sjever Laosa. Kad su ga voapplee crkve zamolili da propovijeda Radosnu vijest u Oudomxayu, jednoj od posljednjih provincija Laosa bez adventista, pastor je naveo mnoge izgovore. Ali napokon su on i njegova æena prihvatili poziv i preselili se u iznajmljenu kuêu sredinom zime. To nije bila obiëna zima. Temperatura je pala ispod niπtice prvi puta u povijesti. Æivotinje i biljke su ugibale. Iznajmljena kuêa bila je prazna, bez kreveta, hladnjaka ili pokrivaëa. Samo su krov, zidovi i pod pruæali zaπtitu od velike hladnoêe. SuosjeÊajni susjedi donijeli su im pokrivaëe. Ali vremenske neprilike su bile posljednje za πto se brinuo Sadua. Nije bilo lako zapoëeti posao u podruëju u kojem je bilo sve protivno Evanappleelju. Po prvi put su on i njegova æena morali imati bogosluæja bez vjernika. OsjeÊali su se usamljeno, a usamljenost se pretvorila u zabrinutost. Nisu znali kako propovijedati Evanappleelje. Uskoro su vlasti pokrenule istragu zbog njihovog dolaska. Njihova zabrinutost se pretvorila u strah. Sadua je nazvao voappleu crkve za pomoê. Voapplea nije znao πto predloæiti, nego se samo moliti za mudrost. ZapoËni molitvenu πetnju i zamoli Boga da ti pokaæe πto Ëiniti, savjetovao je voapplea. To je pastor Sadua Lee napravio. Hodao je selom i molio se. Kleknuo je na brijeg s kojeg je gledao na selo i molio se. Uskoro je poëeo posjeêivati seljane subotama poslijepodne. Tijekom tih posjeta saznao je za æenu koja je bila opsjednuta demonima, i otiπao je vidjeti tko je ona. I doista, æena 32 VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022)

33 je bila svezana za stup u svojoj vlastitoj kuêi. Majka petero djece bila je vezana za stup dva mjeseca, obnaæena i bolesnog uma. Æivjela je kao pas. Sadua je saznao da je postala opsjednuta kratko nakon smrti njezinog muæa. Pitao je seoske starjeπine za dopuπtenje da se moli za udovicu. Pristali su. Oni su je pokuπavali izlijeëiti raznim postupcima, ali niπta nije pomoglo. Sadua je poloæio ruke na njezinu glavu i molio se. Vratio se sljedeêeg dana, i opet sljede- Êeg, da se moli. Proπlo je tjedan dana i æena je poëela jesti, piti i voditi kratke razgovore. Jednoga dana dala je svoje srce Isusu i demoni su je napustili. Napokon, seoski starjeπina ju je odvezao i darovali su joj odjeêu da se obuëe. Ali Ëlanovi obitelji su se bojali da Êe se demoni vratiti. Udovica i njezino petero djece uselili su se u Saduov dom, dok je rodbina nije smatrala sigurnom za povratak. Nakon biblijskih prouëavanja, udovica i njezino dvoje najstarije djece, koji su bili tinejdæeri, krstili su se biblijskim krπenjem. Obitelj je bila meappleu prvim adventistima u tom kraju. Vijesti o tome πto je Isus uëinio za udovicu iz Oudomxaya naπiroko su se se proπirile. Mnogo seljana doπlo je Saduu za pomoê i iscjeljenje. Mnogi su prihvatili poruku Evanappleelja i prihvatili Isusa kao osobnog Spasitelja. Danas udovica iz Oudomxaya radi pomaæuêi susjedima saditi riæu, u zamjenu za neπto riæe za njezinu obitelj. Ona nema zemlju koju bi obraappleivala, niti stalan posao, a ima petero djece za hraniti. Molimo vas da se molite za udovicu i njezinu djecu. Molite se za dragocjene ljude u Laosu. Dio darova trinaeste subote ovoga tomjeseëja pomoêi Êe u otvaranju πkole u Laosu. Hvala vam na vaπim subotnjoπkolskim darovima koji pomaæu u πirenju Radosne vijesti po cijelom svijetu. VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022) 33

34 Povezano s iskustvom u u u Slike povezane s ovim iskustvom preuzmite na Facebooku: bit.ly/fb-mq. Misijske objave i Ëinjenice o Juænoj azijskopacifiëkoj diviziji preuzmite na: bit.ly/ssd Pastor Sadua Lee podlegao je bolesti raka, godine, ali njegov trud nastavlja donositi plodove u Laosu. Zanimljivosti u Evanappleeosko djelo je ponovno pokrenuto u Laosu godine, kad je filipinski misionar A. G. Biton s obitelji pozvan u tu zemlju. Ali godine su, zbog napretka komunista u JugoistoËnoj Aziji, svi adventistiëki kontakti u Laosu su bili odsjeëeni, sve do godine, kad je granica s Tajlandom ponovno otvorena. Dvije crkve su i dalje odræavale bogosluæja, unatoë tome πto su vjernici bili odsjeëeni od svijeta skoro deset godina. u Zastava Laosa je vodoravno prugasta; crvena predstavlja krv dræavljana Laosa koji su se borili za slobodu i neovisnost, plava predstavlja napredak i rijeku Mekong, a bijeli krug u sredini odaje poëast japanskoj zastavi, jer su Japanci podræavali pokret za neovisnost Laosa u Drugom svjetskom ratu. 34 VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022)

35 12. oæujka Oprostiti majci (1) Tajland Kad sam predala svoj æivot Isusu, Sveti Duh je promijenio moje srce i otklonio moj grijeh s kojim sam se borila mnogo godina. Taj poseban grijeh je krπenje jedne od Deset Boæjih zapovijedi: Poπtuj oca svoga i majku svoju da imadneπ dug æivot na zemlji koju ti dâ Jahve, Bog tvoj. (Izlazak 20,12) Shvatila sam svoj grijeh dok sam molila Davidovu molitvu: Pronikni me svega, Boæe, srce mi upoznaj, iskuπaj me i upoznaj misli moje: pogledaj, ne idem li putem pogubnim i povedi me putem vjeënim! (Psalam 139,23.24) Moæda su nevolje poëele kad sam bila s nekrπêaninom u mojem rodnom mjestu u Maleziji. Mojoj se majci nije sviappleao moj deëko, i ona to nije tajila. Kad bi je pozdravio s Dobar dan, ponekad mu nije niπta odgovorila.»inilo se da koluta oëima svaki put kad ga je vidjela. Ova straπna netrpeljivost trajala je osam godina, koliko sam bila s tim deëkom. Ja sam takoappleer bila tvrdoglava. Nikada nisam razmotrila miπljenja moje majke i uæivala sam u tome da joj zagorëim æivot. Doπla sam do te toëke kad sam dolazila kuêi samo kako bih prespavala, jer nisam htjela provoditi vrijeme s mojom majkom. PoËela sam moliti Boga za oprost i zamolila sam Ga da mi pomogne u dræanju pete zapovijedi. Ali padala sam svakog dana sljedeêe dvije godine. Molila sam se ujutro, ali Ëim sam izaπla iz svoje sobe i poëela razgovarati s majkom, bila sam puna ljutnje. Majka i ja se jednostavno nismo slagale i stvarno mi je dosaappleivala. Molila sam se viπe, ali poëela sam Ëak mrziti njezino kucanje na moja vrata dok mi je govorila da je ruëak spreman. VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022) 35

36 Nisam imala poπtovanja i Ëinilo je kao da si ne mogu pomoêi. Prestala sam razgovarati s majkom na nekoliko mjeseci. Kad je ona pokuπala razgovarati sa mnom, ja sam u potpunosti zanemarivala ono πto mi je govorila. Nisam znala kako razgovarati s njom.»inilo se kao da joj ja ne mogu oprostiti. Molila sam se joπ viπe. Bog mi je odgovorio kroz Bibliju. Jednoga jutra Ëitala sam Isusove rijeëi u Mateju 6,14.15: Doista, ako vi otpustite ljudima njihove prijestupke, otpustit Êe i vama Otac vaπ nebeski. Ako li vi ne otpustite ljudima, ni Otac vaπ neêe otpustiti vaπih prijestupaka. Tada sam Ëitala rijeëi Ellen G. White u knjizi Put Kristu: Borba protiv samoga sebe najveêa je borba koja se ikada vodila. Odricanje od samoga sebe i podreappleivanje svega Boæjoj volji ne ide bez borbe. Duπa se mora pokoriti Bogu prije no πto se moæe preporoditi i postati sveta (stranica 43) Shvatila sam da sam se dræala opasnog grijeha. Morala sam nauëiti oprostiti majci, ali nisam to mogla uëiniti jer se nisam mogla poniziti, prihvatiti je i oprostiti joj. Bog je nastavio raditi na mojem srcu i pomogao mi je da ponovno poënem razgovarati s majkom. Slava Bogu! To je bio poëetak. Ali znala sam da me Ëeka dug put. Iako smo razgovarale, naπim razgovorima nadostajalo je ljubavi i strpljivosti. U svojoj ljudskoj mudrosti mogla sam navesti mnogo razloga zaπto sam se trebala ponaπati prema majci tako grubo. Mnogo puta sam smatrala da je trebam nauëiti pouku, jer naπ slomljeni odnos nije bio samo moja krivnja. Molila sam se za Svetog Duha da me promijeni, a ako to nije moguêe, da promijeni i moju majku. SjeÊam se vrlo poznatog navoda nepoznatog autora: Ponekad Bog ne mijenja tvoje okolnosti, jer æeli promijeniti tvoje srce. Sigurna sam da je Bog æelio promijeniti mene. Ali kako? 36 VIJESTI IZ SVIJETA (1/2022)