KJKP ''SARAJEVOGAS'' D.O.O. SARAJEVO FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA GODINE I IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "KJKP ''SARAJEVOGAS'' D.O.O. SARAJEVO FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA GODINE I IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA"

Транскрипт

1 KJKP ''SARAJEVOGAS'' D.O.O. SARAJEVO FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA GODINE I IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

2 S A D R Ž A J Strana Odgovornost za finansijske izvještaje 1 Izvještaj nezavisnog revizora 2-5 Bilans uspjeha 6 Bilans stanja 7 Izvještaj o novčanim tokovima 8 Izvještaj o promjenama kapitala

3 ODGOVORNOST ZA FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE Uprava je odgovorna da osigura da su finansijski izvještaji KJKP SARAJEVOGAS'' d.o.o. Sarajevo pripremljeni za svaku finansijsku godinu u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, koji pružaju istinit i fer pregled stanja u Preduzeću, kao i njegove rezultate poslovanja za navedeni period. Nakon provedbe odgovarajućeg istraživanja, Uprava opravdano očekuje da će Preduzeće u dogledno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju finansijskih izvještaja. Pri izradi finansijskih izvještaja, odgovornosti Uprave obuhvataju sljedeće: odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika; davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena; postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavu i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u finansijskim izvještajima; sastavljanje finansijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Preduzeće nastaviti poslovanje nije primjerena. Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom tačnošću prikazuju finansijski položaj Preduzeća. Također, Uprava je dužna pobrinuti se da finansijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine. Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Preduzeća, te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prevare i drugih nepravilnosti. Odobrio i potpisao u ime Uprave Samir Pajević, v.d. direktor Ul. Trg Fadile Odžaković Žute broj 4, Sarajevo Sarajevo-Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina 1

4 RE-CONTROLING d.o.o. Zenica Ul. Branislava Nušića broj Zenica Telefon i Osnivačima Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Mišljenje Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja KJKP SARAJEVOGAS'' d.o.o. Sarajevo (u daljnjem tekstu Preduzeće''), koji se sastoje od bilansa stanja na dan 31. decembar godine, bilansa uspjeha, izvještaja o promjenama u kapitalu i novčanim tokovima za godinu koja završava na taj dan, te sažetka značajnih računovodstvenih politika i drugih objašnjavajućih informacija. Po našem mišljenju, finansijski izvještaji prikazuju objektivno i fer, u svim materijalno značajnim stavkama, finansijski položaj Preduzeća na dan 31. decembra godine, te rezultate njegovog poslovanja i njegove novčane tokove za godinu koja je tada završila, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Osnova za mišljenje Obavili smo reviziju u skladu sa Međunarodnim revizorskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u paragrafu o revizorovim odgovornostima za reviziju finansijskih izvještaja. Nezavisni smo od Preduzeća u skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA) i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Uvjereni smo da su revizorski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni kao osnova za izražavanje našeg mišljenja. Ostale informacije Uprava je odgovorna za ostale informacije. Ostale informacije sadrže informacije uključene u godišnji izvještaj, ali ne uključuju godišnje finansijske izvještaje i naš revizorski izvještaj. Naše mišljenje o finansijskim izvještajima ne obuhvata ostale informacije, i mi ne izražavamo bilo koji oblik zaključka s izražavanjem uvjerenja o njima. U vezi sa našom revizijom finansijskih izvještaja, naša je odgovornost pročitati ostale informacije i u provođenju toga, razmotriti jesu li ostale informacije značajno protivrječne finansijskim izvještajima ili našim saznanjima stečenim u reviziji. Ako, na osnovu posla koji smo obavili, zaključimo da postoji značajan pogrešan prikaz tih ostalih informacija, od nas se zahtjeva da objavimo tu činjenicu. U tom smislu mi nemamo nešto za objaviti. Značajna neizvjesnost u vezi sa vremenski neograničenim poslovanjem Uprava nije utvrdila postojanje materijalno značajne neizvjesnosti koja može dovesti u pitanje vremensku neograničenost poslovanja Preduzeća. Na osnovu naše revizije finansijskih izvještaja, također nismo utvrdili postojanje takve materijalno značajne neizvjesnosti. Međutim, ni Uprava ni revizor ne mogu garantovati vremensku neograničenost poslovanja Preduzeća. 2

5 RE-CONTROLING d.o.o. Zenica Ul. Branislava Nušića broj Zenica Telefon i Ključna revizijska pitanja Ključna revizijska pitanja su ona pitanja koja su bila, po našoj profesionalnoj prosudbi, od najveće važnosti za našu reviziju godišnjih finansijskih izvještaja tekućeg razdoblja. Tim pitanjima smo se bavili u kontekstu naše revizije godišnjih finansijskih izvještaja kao cjeline i pri formiranju našeg mišljenja o njima, i mi ne dajemo zasebno mišljenje o tim pitanjima. a) Materijalna stalna sredstva Materijalna stalna sredstva u ukupno poslovnoj aktivi učestvuju sa 28,91%. Prosječna otpisanost materijalnih stalnih sredstava koja se amortizuju u Preduzeću iznosi 81,17% ima trend rasta, što ukazuje na neminovnost značajnih i intenzivnijih ulaganja u skorijoj budućnosti. Detaljno smo testirali korisni vijek trajanja materijalne imovine i nismo utvrdili značajna odstupanja od procjene Uprave. Utvrdili smo da u sadašnjoj vrijednosti materijalnih stalnih sredstava koja se amortizuju 53,44% učestvuju donirana sredstva za koje se prihod od donacija sučeljava sa obračunatom amortizacijom za navedena sredstva. b) Reprogram potraživanja sa KJKP ''Toplane-Sarajevo'' d.o.o. Sarajevo Ukupna potraživanja prema KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o Sarajevo iznose 54,04% ukupne poslovne aktive Preduzeća. U godini, Toplane-Sarajevo kao najznačajniji kupac su redovno izmirivale svoje tekuće obaveze, kao i obaveze po osnovu Ugovora o reprogramu duga (broj za Toplane-Sarajevo: /17 i broj za Sarajevogas: 48/17, notarski obrađena isprava broj: OPU-IP: 164/2017), koji je godine zaključen između Sarajevogasa i Toplane-Sarajevo. Godišnji anuitet u iznosu od KM. Preduzeće je naplatilo godišnji anuitet za godinu, te iznos od KM (Bilješka 6.5) u skladu sa Protokolom od godine. Protokolom od godine (Bilješka 17) Toplane-Sarajevo su se obavezala da u godini izvrše uplatu u iznosu od KM od čega su do 13. maja godine izvršili uplatu u iznosu od KM. c) Reprogram obaveza sa BH-GAS' d.o.o. Sarajevo Ukupne obaveze preme ''BH-Gas d.o.o. iznose 80,55% ukupnih dugoročnih i kratkoročnih obaveze Preduzeća. U godini, Preduzeće je redovno izmirivalo tekuće obaveze prema glavnom dobavljaču BH-Gasu d.o.o. Sarajevo. Potpisani Ugovor o reprogramu duga između Sarajevogasa i BH-Gasa (broj: OPU-IP- 483/2018) zaključen godine, po kojem je ukupan dug Sarajevogasa prema BH- Gasu na dan zaključenja reprograma iznosio KM, reprogramiran je na 15 godina na način da prvih 14 godina rata iznosi KM, dok 15 rata iznosi preostalih KM koja će se izmiriti na način utvrđen posebnim ugovorom o reprogramu koji će ugovorene strane zaključiti najkasnije do godine. Preduzeće je do sad ispoštovalo preuzete obaveze po Reprogramu. Preduzeće je izmirilo prva dva anuiteta od po KM u i godini, te je u godini izvršilo dodatne uplate u iznosu od KM, a u skladu sa članom 6. ugovora o reprogramu duga. 3

6 RE-CONTROLING d.o.o. Zenica Ul. Branislava Nušića broj Zenica Telefon i Ostala pitanja Finansijski izvještaji Preduzeća za godinu završenu 31. decembra godine bili su predmet revizije od strane drugog revizora, koji je u svom izvještaju od 26. februara godine izrazio pozitivno mišljenje. Odgovornosti Uprave i onih koji su zaduženi za upravljanje za finansijske izvještaje Uprava Preduzeća je odgovorna za sastavljanje godišnjih finansijskih izvještaja koji daju istinit i fer prikaz u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i za one interne kontrole za koje Uprava Preduzeća odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja godišnjih finansijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prevare ili pogreške. U sastavljanju godišnjih finansijskih izvještaja, Uprava Preduzeća je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Preduzeća da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezana s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako Uprava Preduzeća ili namjerava likvidirati Preduzeće ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini. Oni koji su zaduženi za upravljanje su odgovorni za nadziranje procesa finansijskog izvještavanja kojeg je ustanovilo Preduzeće. Revizorove odgovornosti za reviziju finansijskih izvještaja Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prevare ili pogreške i izdati revizorski izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viši nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu tih finansijskih izvještaja. Kao sastavni dio revizije u skladu sa MRevS-ima, stvaramo profesionalne procjene i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi također: prepoznajemo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikazivanja finansijskih izvještaja, zbog prevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizorske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizorske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikazivanja nastalog uslijed prevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prevara može uključivati tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola; stičemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizorske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola Preduzeća; ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila Uprava; 4

7 RE-CONTROLING d.o.o. Zenica Ul. Branislava Nušića broj Zenica Telefon i zaključujemo o primjerenosti korištene računovodstvene osnove zasnovane na vremenskoj neograničenosti poslovanja koju koristi Uprava, bazirano na prikupljenim revizorskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnosti Preduzeća da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtjeva da skrenemo pažnju u našem revizorskom izvještaju na povezane objave u finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizorskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizorskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da Preduzeće prekine s vremenski neograničenim poslovanjem; ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li finansijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija. Dužni smo komunicirati sa onima koji su zaduženi za upravljanje u pogledu, između ostalog, planiranog obima i datuma revizije, te u pogledu značajnih nalaza revizije, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koji se identifikuju tokom naše revizije. Zenica, godine Društvo za reviziju ''RE-CONTROLING'' d.o.o. Zenica Branislava Nušića broj Zenica Adis Hatibović, dipl.oec., ovlašteni revizor Alisa Okan, dipl.pravnik, direktor 5

8 BILANS USPJEHA za period od do godine P O Z I C I J A Napomena I. DOBIT ILI GUBITAK PERIODA POSLOVNI PRIHODI I RASHODI Prihodi od prodaje robe 0 0 Prihodi od prodaje učinaka Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka Ostali poslovni prihodi Ukupno poslovni prihodi Nabavna vrijednost prodate robe Materijalni troškovi Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja Troškovi proizvodnih usluga Amortizacija Troškovi rezervisanja Nematerijalni troškovi Povećanje vrijednosti zaliha učinaka 0 0 Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka 0 0 Ukupno poslovni rashodi Dobit od poslovnih aktivnosti Gubitak od poslovnih aktivnosti FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI Finansijski prihodi Finansijski rashodi Dobit od finansijske aktivnosti Gubitak od finansijske aktivnosti Dobit redovne aktivnosti Gubitak redovne aktivnosti OSTALI PRIHODI I RASHODI Ostali prihodi i dobici Ostali rashodi i gubici Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda Prihodi iz osnova usklađivanja vrijednosti 0 0 Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti imovine Povećanje vrijednosti specifične osnovne imovine 0 0 Smanjenje vrijednosti specifične osnovne imovine 0 0 Dobit od usklađivanja vrijednosti Gubitak od usklađivanja vrijednosti Prihodi iz osnova promjene rač.politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda 0 0 Rashodi iz osnova promjene rač.politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda 0 0 DOBIT ILI GUBITAK OD NEPREKINUTOG POSLOVANJA Dobit od neprekinutog poslovanja prije poreza Gubitak od neprekinutog poslovanja prije poreza POREZ NA DOBIT OD NEPREKINUTOG POSLOVANJA Porezni rashodi perioda 0 0 Odloženi porezni rashodi perioda 0 0 Odloženi porezni prihodi perioda 0 0 NETO DOBIT ILI GUBITAK OD NEPREKINUTOG POSLOVANJA 0 Neto dobit od neprekinutog poslovanja Neto gubitak od neprekinutog poslovanja Napomene u nastavku čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja. 6

9 BILANS STANJA na dan godine P O Z I C I J A Napomena AKTIVA A) STALNA IMOVINA I DUGOROČNI PLASMANI Nematerijalna imovina Nekretnine, postrojenja i oprema Investicione nekretnine 0 0 Biološka imovina 0 0 Ostala (specifična) osnovna materijalna imovina Dugoročni finansijski plasmani Druga dugoročna potraživanja Dugoročna razgraničenja 0 0 B) ODLOŽENA POREZNA IMOVINA 0 0 C) KRATKOTRAJNA IMOVINA I. Zalihe i imovina namijenjena prodaji Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitni inventar Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge 0 0 Gotovi proizvodi 0 0 Roba 0 0 Osnovna imovina namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje 0 0 Dati avansi II. Novac, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani Novac i novčani ekvivalenti Kratkoročna potraživanja Kratkoročni finansijski plasmani 0 0 Potraživanja za PDV Aktivna vremenska razgraničenja D) ODLOŽENA POREZNA IMOVINA 0 0 E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 0 0 POSLOVNA AKTIVA Vanbilansna aktiva Ukupna aktiva PASIVA A) KAPITAL Osnovni kapital Upisani neuplaćeni kapital 0 0 Emisiona premija 0 0 Rezerve Zakonske rezerve 2. Statutarne i druge rezerve Revalorizacione rezerve 0 0 Nerealizovani dobici 0 0 Nerealizovani gubici 0 0 Neraspoređena dobit Gubitak do visine kapitala 0 0 Otkupljene vlastite dionice i udjeli 0 0 B) DUGOROČNA REZERVISANJA Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike Dugoročna razgraničenja C) DUGOROČNE OBAVEZE D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE E) KRATKOROČNE OBAVEZE Kratkoročne finansijske obaveze Obaveze iz poslovanja Obaveze iz specifičnih poslova 0 0 Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih Druge obaveze Obaveze za PDV Obaveze za ostale poreze i druge dažbine Obaveze za porez na dobit 0 0 F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 POSLOVNA PASIVA Vanbilansna pasiva Ukupna pasiva Napomene u nastavku čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja. 7

10 IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - DIREKTNA METODA za period od do godine O P I S Napomena NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI Prilivi novca iz poslovnih aktivnosti (302 do 304) Prilivi od kupaca i primljeni avansi Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti Odlivi novca iz poslovnih aktivnosti (306 do 310) Odlivi iz osnova isplate dobavljačima i dati avansi Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i dr. primanja zaposlenih Odlivi iz osnova plaćenih kamata Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti Neto priliv novca iz poslovnih aktivnosti ( ) Neto odliv novca iz poslovnih aktivnosti ( ) 0 0 NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI Prilivi novca iz ulagačkih aktivnosti (314 do 319) Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana 0 0 Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela 0 0 Prilivi iz osnova prodaje osnovne imovine 0 0 Prilivi iz osnova kamata 0 0 Prilivi iz osnova dividendi i učešća u dobiti 0 0 Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana Odlivi novca iz ulagačkih aktivnosti (321 do 324) Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela 0 0 Odlivi iz osnova kupovine osnovne imovine Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana 0 0 Neto priliv novca iz ulagačkih aktivnosti ( ) 0 0 Neto odliv novca iz ulagačkih aktivnosti ( ) NOVČANI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI Prilivi novca iz finansijskih aktivnosti (328 do 331) Priliv iz osnova povećanja osnovnog kapitala 0 0 Priliv iz osnova dugoročnih kredita 0 0 Priliv iz osnova kratkoročnih kredita 0 0 Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza Odlivi novca iz finansijskih aktivnosti (333 do 338) Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 0 0 Odlivi iz osnova dugoročnih kredita 0 0 Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita 0 0 Odlivi iz osnova finansijskog lizinga 0 0 Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi 0 0 Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza Neto priliv novca iz finansijskih aktivnosti ( ) 0 0 Neto odliv novca iz finansijskih aktivnosti ( ) UKUPNI PRILIVI NOVCA ( ) UKUPNI ODLIVI NOVCA ( ) NETO PRILIV NOVCA ( ) NETO ODLIV NOVCA ( ) Novac na početku izvještajnog perioda Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna novca 0 0 Negativne kursne razlike iz osnova preračuna novca 0 0 Novac na kraju izvještajnog perioda ( ) Napomene u nastavku čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja. 8

11 IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU za period koji završava na dan godine VRSTA PROMJENE NA KAPITALU DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA Dionički kapital i udjeli Revalorizacione rezerve Ostale rezerve Akumulirana neraspoređena dobit / nepokriveni gubitak UKUPNO Stanje na dan godine Efekti promjena u računovodstvenim politikama Efekti ispravki grešaka Ponovo iskazano stanje na dan odnosno godine Efekti revalorizacije materijalne i nematerijalne imovine Nerealizovani dobici / gubici po osnovu finansijske imovine raspoložive za prodaju Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha Neto dobici / gubici perioda priznati direktno u kapitalu Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrića gubitka Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala Stanje na dan godine Efekti promjena u računovodstvenim politikama Efekti ispravki grešaka Ponovo iskazano stanje na dan odnosno godine Efekti revalorizacije materijalne i nematerijalne imovine Nerealizovani dobici / gubici po osnovu finansijske imovine raspoložive za prodaju Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha Neto dobici / gubici perioda priznati direktno u kapitalu Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrića gubitka Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala Stanje na dan godine Napomene u nastavku čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja. Svi izvještaji su potpisani od strane certificiranog računovođe Elvedine Ahmetović, broj licence 4696/5 i v.d. direktora Preduzeća Samira Pajevića. 9

12 1. OPŠTI PODACI Naziv Preduzeća Skraćeni naziv Sjedište Kantonalno javno komunalno preduzeće za snabdijevanje prirodnim gasom ''Sarajevogas'' d.o.o. Sarajevo Ul. Trg Fadile Odžaković Žute broj 4, Sarajevo, Sarajevo-Novo Sarajevo ID broj PDV broj Šifra djelatnosti Razvrstavanje Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom. Preduzeće je prema kriterijima razvrstavanja iz člana 4. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH iskazalo sljedeće vrijednosti: - Ukupan prihod za godinu KM - Prosječna vrijednost poslovne imovine KM - Prosječan broj zaposlenih 312 zaposlenih Preduzeće se svrstava u grupu velikih pravnih lica. Vlasništvo KANTON SARAJEVO 100% Sudski registar Prema Aktuelnom izvodu iz sudskog registra broj: RegZ od godine kod Općinskog suda u Sarajevu u sudski registar upisan je subjekat upisa Kantonalno javno komunalno preduzeće za snabdijevanje prirodnim gasom ''Sarajevogas'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Ul. Trg Fadile Odžaković Žute broj 4, Sarajevo, Sarajevo-Novo Sarajevo, lice ovlašteno za zastupanje je Glamoč Nihada, direktor bez ograničenja ovlaštenja. Prema Rješenju o izmjenama podataka broj: Reg od godine kod Općinskog suda u Sarajevu upisani su podaci o o promjeni djelatnosti (dopuni djelatnosti). Pravni osnov upisa su Notarski obrađena isprava, broj notarske obrade OPU-IP-533/2019 od godine, Odluka o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za transport i distribuciju gasa ''Sarajevogas'' d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sl. Novine Kantona Sarajevo, br. 11/19 od ) Prema Rješenju o izmjenama podataka broj Reg od godine kod Općinskog suda u Sarajevu upisani su podaci o razrješenju direktora i imenovanje novog vršioca dužnosti direktora Preduzeća. Pravni osnov upisa su Odluka o razrješenju direktora KJKP ''Sarajevogas'' d.o.o. Sarajevo, broj: /19 od godine, Odluka o imenovanju vršioca dužnosti direktora KJKP ''Sarajevogas'' d.o.o. Sarajevo, broj: /19 od godine. 10

13 Događaj nakon datuma bilansiranja Prema Rješenju o izmjenama podataka broj Reg od godine kod Općinskog suda u Sarajevu upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje - V.D. direktora Preduzeća. Pravni osnov upisa su Odluka o razrješenju V.D. direktora KJKP ''Sarajevogas'' d.o.o. Sarajevo, broj: /20 od godine, Odluka o imenovanju V.D. direktora KJKP ''Sarajevogas'' d.o.o. Sarajevo, broj: /20 od godine. Osnovni kapital Organi upravljanja i rukovođenja Osnovni kapital Preduzeća iznosi KM. Organi Preduzeća su: 1) Skupština; 2) Nadzorni odbor; 3) Uprava, kao organ upravljanja; 4) Odbor za reviziju. Skupština Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana godine, donijela je Odluku o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća ''Sarajevogas'' d.o.o. Sarajevo. Skupštinu Preduzeća čine: 1) Imer Poračanin, predsjednik Skupštine; 2) Enver Išerić, član Skupštine; 3) Elvira Redžić, član Skupštine. Predsjednik i članovi Skupštine imenuju se na period od dvije (2) godine. Vlada Kantona Sarajevo na 41. vanrednoj sjednici održanoj dana godine, donijela je Zaključak kojim se daje saglasnost za punomoćnike Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća ''Sarajevogas'' d.o.o. Sarajevo, i to: 1) Dragan Duvnjak; 2) Esmir Hajdarpašić; 3) Jasmin Muminović. Vlada Kantona Sarajevo na 50. sjednici održanoj dana godine, donijela je Zaključak kojim se: 1. Opoziva Punomoć broj: /19 od godine izdata za Duvnjak Dragana i Punomoć broj: /19 od godine izdata za Hajdarpašić Esmira da u ime Vlade Kantona Sarajevo vrše ovlaštenja Skupštine KJKP ''Sarajevogas'' d.o.o. Sarajevo. 2. Daje se saglasnost za davanje novih punomoći radi vršenja ovlaštenja Skupštine u Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću ''Sarajevogas'' d.o.o. Sarajevo, umjesto opozvanih punomoći iz tačke 1. Zaključka za sljedeća lica: 1) Edisa Zornić; 2) Sanin Pačariz. 11

14 Nadzorni odbor Nadzorni odbor se sastoji od predsjednika i dva člana. Skupština Preduzeća je na svojoj 15. sjednici održanoj dana godine donijela Odluku o imenovanju tri člana Nadzornog odbora KJKP ''Sarajevogas'' d.o.o. Sarajevo. Za članove su imenovani: 1) Samir Kurtović; 2) Elvir Šehić; 3) Kasim Mahinić. Nadzorni odbor se imenuje na mandatni period od 4 (četiri) godine, a počinje teći od godine. Nadzorni odbor je na svojoj prvoj sjednici održanoj dana godine donio Odluku o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora. Za predsjednika Nadzornog odbora Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za snabdijevanje prirodnim gasom ''Sarajevogas'' d.o.o. Sarajevo imenuje se Samir Kurtović. Skupština Preduzeća je na svojoj 2. sjednici održanoj dana godine donijela Odluku o razrješenju Nadzornog odbora KJKP ''Sarajevogas'' d.o.o. Sarajevo. Razrješava se Nadzorni odbor u sastavu: 1) Samir Kurtović, predsjednik; 2) Elvir Šehić, član; 3) Kasim Mahinić, član. Skupština Preduzeća je na svojoj 2. sjednici održanoj dana godine donijela Odluku o imenovanju tri vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora. Za vršioca dužnosti (v.d.) članova su imenovani: 1) Mirza Sendijarević; 2) Denis Berberović; 3) Zejnil Berilo. Imenovanim v.d. članovima Nadzornog odbora mandat traje do imenovanja Nadzornog odbora putem javnog konkursa, a najduže tri (3) mjeseca od dana donošenja ove odluke. Skupština Preduzeća je na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana godine donijela Odluku o razrješenju Nadzornog odbora. Razrješava se Nadzorni odbor u sastavu: 1) Mirza Sendijarević, v.d. predsjednik; 2) Denis Berberović, v.d. član, 3) Zejnil Berilo, v.d. član. Skupština Preduzeća je na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana godine donijela Odluku o imenovanju tri vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora KJKP ''Sarajevogas'' d.o.o. Sarajevo. 12

15 Za vršioca dužnosti (v.d.) članova Nadzornog odbora imenovani su: 1) Ishak Mahinić; 2) Vedad Kapo; 3) Goran Rokvić. Imenovanim v.d. članovima Nadzornog odbora mandat traje do imenovanja Nadzornog odbora putem javnog konkursa, a najduže tri (3) mjeseca od dana donošenja ove odluke. Skupština Preduzeća je na svojoj 1. konstituirajućoj i radnoj sjednici sjednici održanoj dana godine donijela Odluku o imenovanju tri vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora KJKP ''Sarajevogas'' d.o.o. Sarajevo. Za vršioca dužnosti (v.d.) članova Nadzornog odbora imenovani su: 1) Samir Kutrović; 2) Elvir Šehić; 3) Himzo Ismić. Imenovanim v.d. članovima Nadzornog odbora mandat traje do imenovanja Nadzornog odbora putem javnog konkursa, a najduže tri (3) mjeseca od dana donošenja ove odluke. Nadzorni odbor je na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana godine donio Odluku o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Nadzornog odbora. Za vršioca dužnosti predsjednika Nadzornog odbora Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za snabdijevanje prirodnim gasom ''Sarajevogas'' d.o.o. Sarajevo imenuje se Samir Kurtović. Uprava Nadzorni odbor na svojoj 40. sjednici održanoj dana godine donio je Odluke o imenovanju izvršnih direktora KJKP ''Sarajevogas'' d.o.o. Sarajevo. Za izvršne direktore KJKP ''Sarajevogas'' d.o.o. imenuju se: 1) Nusret Palavra, dipl.maš.ing. za Izvršnog direktora razvoja i marketinga; 2) Ibrahim Karahodžić, dipl.maš.ing. za Izvršnog direktora distribucije; 3) Mehmed Mehović, dipl.oec. za Izvršnog direktora ekonomike; 4) Alisa Konaković, dipl.iur. za Izvršnog direktora pravnih, kadrovskih i opštih poslova. Imenovanje izvršnih direktora vrši se za mandatni period od 4 (četiri) godine, počev od godine. 13

16 Odbor za reviziju Odbor za reviziju ima predsjednika i dva člana. Skupština je na svojoj 9. sjednici održanoj dana godine donijela Odluku o imenovanju članova Odbora za reviziju. Imenovani su: 1) Fadila Ibrahimović; 2) Fatima Obhođaš; 3) Amra Rizvan. Imenovanim članovima Odbora za reviziju mandat traje 4 (četiri) godine, a počinje teći od godine. Odbor za reviziju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za snabdijevanje prirodnim gasom ''Sarajevogas'' d.o.o. Sarajevo je na svojoj 1. sjednici održanoj dana godine donio Odluku o imenovanju predsjednika Odbora za reviziju. Za predsjednika Odbora za reviziju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za snabdijevanje prirodnim gasom ''Sarajevogas'' d.o.o. Sarajevo imenuje se Fadila Ibrahimović. Direktor Preduzeća Nadzorni odbor na svojoj 13. redovnoj sjednici održanoj dana godine, donio je Odluku o imenovanju direktora KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo. Za direktora Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za snabdijevanje prirodnim gasom Sarajevogas d.o.o. Sarajevo imenuje se Mr.sc. Nihada Glamoč, dipl.ing.maš. iz Sarajeva. Imenovanje Direktora vrši se za mandatni period od četiri (4) godine, počev od godine. Nadzorni Odbor na svojoj 1. Sjednici održanoj dana godine donio je Odluku o razrješenju direktora KJKP SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo. Navedenom odlukom razrješava se Mr.sc. Nihada Glamoč, dipl.ing.maš. iz Sarajeva sa funkcije direktora Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za snabdijevanje prirodnim gasom ''Sarajevogas'' d.o.o. Sarajevo. Nadzorni Odbor na svojoj 1. Sjednici održanoj dana godine donio je Odluku o imenovanju vršioca dužnosti direktora KJKP SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo. Navedenom odlukom za vršioca dužnosti direktora Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za snabdijevanje prirodnim gasom ''Sarajevogas'' d.o.o. Sarajevo imenuje se Sejfo Ušanović iz Sarajeva. Imenovanje direktora vrši se na period od 3 (tri) mjeseca, počev od godine. Događaj nakon datuma bilansiranja Nadzorni Odbor na svojoj 3. Sjednici održanoj dana godine donio je Odluku o razrješenju v.d. direktora KJKP SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo. Navedenom odlukom razrješava se Sejfo Ušanović sa funkcije v.d. direktora Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za snabdijevanje prirodnim gasom ''Sarajevogas'' d.o.o. Sarajevo, imenovanog odlukom Nadzornog odbora broj: /19 od godine zbog isteka mandata. 14

17 Nadzorni Odbor na svojoj 3. Sjednici održanoj dana godine donio je Odluku o imenovanju v.d. direktora KJKP SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo. Navedenom odlukom za vršioca dužnosti v.d. direktora Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za snabdijevanje prirodnim gasom ''Sarajevogas'' d.o.o. Sarajevo, imenuje se Samir Pajević iz Sarajeva. Imenovanje v.d. direktora vrši se na period od 6 (šest) mjeseci, počev od godine. Zaposleni Kontrole Prethodne revizije Cilj i obim revizije Stanje broj radnika na dan godine radnika; Došli u toku godine...7 radnika; Otišli u toku godine...7 radnika; Stanje broja radnika na dan godine radnika. Preduzeće je imalo kontrolu Uprave za indirektno oporezivanje za period godine, koja je izdala Rješenje broj: 04/4-1/II-17-1-UP /19 od dana godine prema kojem nije bilo dodatno utvrđenih obaveza. Reviziju godine obavila je revizorska kuća BDO BH d.o.o. Sarajevo. Izdato je pozitivno mišljenje. Cilj revizije finansijskih izvještaja je omogućiti revizoru da izrazi mišljenje o tome da li su, u svakom značajnom pogledu, finansijski izvještaji pripremljeni u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Revizija je planirana i izvršena sa ciljem pribavljanja realne osnove za donošenje mišljenja o tome da li finansijski izvještaji odražavaju tačan i istinit prikaz poslovanja tokom godine te stanja na kraju godine. Sastavni dio ugovora je potpisano pismo o angažmanu i izjava o potpunosti. 15

18 2. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE IZJAVA O USKLAĐENOSTI Ovi finansijski izvještaji su sačinjeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) i tumačenjima Međunarodnog odbora za računovodstvene standarde (IASB). Prezentacija finansijskih izvještaja izvršena je u skladu sa Zakonom o računovodstvu (''Službene novine FBiH'', br. 83/09) i u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva (''Službene novine Federacije BiH'', broj 82/10). OSNOVE SASTAVLJANJA Finansijski izvještaji Preduzeća sačinjeni su po načelu historijskog troška, s izuzećem finansijskih instrumenata koji su iskazani po fer vrijednosti, a koji uključuju derivatne instrumente i finansijske instrumente po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha. Računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane u svim periodima predstavljenim u ovim finansijskim izvještajima i u skladu su s računovodstvenim politikama korištenim u prethodnoj godini. Sastavljanje finansijskih izvještaja u skladu sa MSFI zahtijeva od Uprave donošenje prosudbi, procjena i pretpostavki koje utiču na primjenu politika i na iznos objavljene imovine i obaveza, prihoda i rashoda. Procjene i povezane pretpostavke temelje se na iskustvu i različitim ostalim faktorima za koje se vjeruje da su razumni u određenim okolnostima, a čiji rezultat stvara osnovu pri postupku donošenja procjena o knjigovodstvenoj vrijednosti imovine i obaveza, koje nisu vidljive iz ostalih izvora. Stvarni rezultat može se razlikovati od tih procjena. Procjene i povezane pretpostavke se stalno preispituju. Preispitivanje računovodstvenih procjena priznaje se u razdoblju u kojem se preispitivanje obavlja, ako ono utiče samo na taj period, ili u periodu preispitivanja i budućim periodima, ako ono utiče na tekući i budući period STRANA VALUTA Transakcije koje se izvršavaju u stranim valutama konvertuju se po srednjem kursu Centralne banke na dan transakcije. Imovina i obaveze iskazane u stranim valutama preračunavaju se u konvertibilne marke po srednjem kursu Centralne banke na datum bilansa stanja. Svi prihodi ili rashodi nastali po kursnim razlikama se evidentiraju u bilansu uspjeha u periodu u kom su i nastali. Kursevi stranih valuta za koje je izvršen preračun u KM na datum izrade bilansa stanja su: 2.2. PRIHODI EUR = 1,95583 KM USD = 1, KM SDR = 2, KM Prihodi se priznaju kad postoji vjerovatnoća priliva ekonomskih koristi u Preduzeće i kad se te koristi mogu pouzdano izmjeriti. Međutim, kada se pojavi neizvjesnost u pogledu naplativosti iznosa već uključenog u prihod, taj nenaplativi iznos čiji je povrat prestao biti vjerovatan, priznaje se kao rashod, a ne kao ispravka prvobitno priznatog prihoda. Fakturisanje prihoda i priznavanje od distribuiranog i prodatog prirodnog gasa vrši se jednom mjesečno. Prihodi od usluga održavanja mreže, prihodi od izgradnje gasne mreže priznaju se u periodu kada je usluga izvršena. 16

19 Ostali prihodi obuhvataju: prihode od otpisanih obaveza, prodatog materijala i stalnih sredstava, naplaćenih otpisanih potraživanja, od izgradnje termoenergetskih objekata, verifikacije i čišćenja mjerila. Prihodi od finansiranja odnose se na naplaćene sudske kamate iz osnova dobijenih sporova. Prihodi se priznaju u finansijskim izvještajima na osnovu sljedećih elemenata: roba ili usluge su isporučene kupcu; iznos prihoda se može pouzdano izmjeriti na osnovu fakture ili naplaćenog iznosa; kada je vjerovatno da će transakcija biti praćena prilivom ekonomske koristi u Preduzeće; kada se troškovi, koji su nastali ili će nastati vezano za transakciju, mogu pouzdano izmjeriti ODGOĐENI PRIHODI Donirana stalna sredstva u opremi ili drugim stalnim sredstvima u bilansu stanja se priznaju kao odgođeni prihod. Odgođeni prihod se priznaje u prihode u iznosu amortizacije po linearnoj metodi tokom budućeg perioda u procijenjenom ekonomskom vijeku trajanja doniranog sredstva STALNA SREDSTVA (NEMATERIJALNA I MATERIJALNA) Stalna sredstva se iskazuju po nabavnoj vrijednosti. Nabavke se evidentiraju po stvarnim troškovima koji se sastoje od fakturne cijene i svih zavisnih troškova nastalih prilikom stavljanja stalnog sredstva u upotrebu. Sav ostali materijal, radna snaga, operativni rashodi, i kursne razlike, odraženi su u bilansu uspjeha. Nakon početnog priznavanja stalnog sredstva, pojedino stalno sredstvo iskazuje se po njegovom trošku umanjenom za akumuliranu amortizaciju. Sredstvo je raspoloživo za upotrebu prvi dan narednog mjeseca kad je izvršen tehnički prijem ili sredstvo dovedeno u stanje da se može koristiti. Vijek stalnih sredstva je vremenski period u kojem se očekuje da će poslovni subjekt koristiti sredstvo. Amortizacija stalnih sredstava je sistemski raspored troška amortizovanog iznosa sredstva tokom njegovog vijeka upotrebe. Preduzeće primjenjuje linearni metod otpisa stalnih sredstava i to za svako pojedinačno sredstvo, osim ako postoje značajne promjene očekivanog okvira trošenja ekonomskih koristi u toj imovini. Stalna sredstva u pripremi se ne amortizuju. Stalna sredstva van upotrebe se amortizuju, bez obzira što se privremeno ne koriste, jer sredstvo tehnološki zastarjeva. Amortizacija se priznaje kao rashod. Stalno sredstavo prestaje se priznavati u trenutku otuđenja ili kad se ne očekuju buduće ekonomske koristi od njegove upotrebe. Ako se u vrijednost sredstva priznaje trošak zamjene, tad se mora otpisati knjigovodstvena vrijednost zamjenjenog dijela. Vrijednost dijela koji se mijenja utvrđuje se procjenom, na osnovu učešća vrijednosti dijela koji se ugrađuje u ukupnoj vrijednosti sredstva. Dobitke ili gubitke koji nastanu zbog isknjižavanja stalnog sredstva utvrđuju se kao razlika između neto prihoda od otuđenja i knjigovodstvenog iznosa (sadašnje, neotpisane vrijednosti) sredstva. Dobit od prodaje isknjiženog stalnog sredstva predstavlja prihod, a gubitak rashod tekućeg perioda. 17

20 Nematerijalna sredstva priznaju se i vrjednuju u skladu sa MRS 38., MRS 36. umanjenje vrijednosti sredstava i drugim relevantnim standardima. Nematerijalno stalno sredstvo se priznaje ako i samo ako: je vjerovatno da će očekivane buduće ekonomske koristi koje se mogu pripisati sredstvu pristizati u Preduzeće; je nabavna vrijednost sredstava pouzdano mjerljiva. U skladu sa MRS 38. Nematerijalna sredstva, tačka 24. nematerijalna stalna sredstva, koja zadovoljavaju kriterije priznavanja kao sredstvo, kod početnog priznavanja mjerena su po nabavnoj vrijednosti (trošku nabavke). Nakon početnog priznavanja nematerijalna stalna sredstva se vode po njihovoj nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju (ispravku vrijednosti) i sve akumulirane gubitke od umanjenja (MRS 38., tačka 74.). Amortizacija nematerijalnih stalnih sredstava obračunava se linearnom metodom primjenom stope od 4% za ulaganja u tuđe građevinske objekte i 20% za zasebno nabavljene softvere. Nekretnine, postrojenja i oprema, priznaju se i vrjednuju u skladu sa MRS Nekretnine, postrojenja i oprema, MRS 36. umanjenje vrijednosti sredstava i drugim relevantnim standardima. Materijalna sredstva (nekretnine, postrojenja, oprema, biološka imovina i ostala stalna materijalna sredstva) kod početnog priznavanja priznaju se i vrjednuju po njihovoj nabavnoj vrijednosti u skladu sa MRS Nekretnine, postrojenja i oprema, MRS 36. umanjenje vrijednosti sredstava i drugim relevantnim standardima. Nabavna vrijednost ovih sredstva utvrđuje se u skladu sa paragrafom 16 MRS 16. Preuzimanje sredstava (oprema, distributivna mreža, nekretnina) u vlasništvo, koja se incijalno vrjednuju na osnovu relevantne finansijske dokumentacije, a ako ista ne postoji za sredstva koja Preduzeće preuzima u vlasništvo vrši se procjena vrijednosti sredstava (fer tržišna vrijednost). Vrijednost sredstava preuzetih u vlasništvo evidentirana je kao donacija od drugih lica, s principom sučeljavanja odloženog prihoda sa srazmjernim djelom troškova amortizacije za sredstva. Obračun amortizacije materijalnih stalnih sredstava u upotrebi se vrši primjenom vremenske linearne metode, po stopama određenim prema procijenjenom vijeku trajanja sredstva, a u skladu sa MRS 16., tačka 50. U skladu sa MRS 16., tačka 58. zemljište ima neograničeni vijek upotrebe i zbog toga se ne amortizuje. U skladu sa MRS 16., tačka 55. na materijalna stalna sredstva u pripremi nije obračunata amortizacija. Dobici ili gubici koji nastaju zbog isknjižavanja pojedinih stalnih sredstava utvrđeni su kao razlika između neto prihoda i knjigovodstvene vrijednosti sredstava (MRS 16., tačka 71.). 18

21 Korištene stope amortizacije materijalnih stalnih sredstava: Građ.objekti za proizv. i prenos topl.energije 3,00% Upravne zgrade 3,00% Ostali građevinski objekti 2,5%,5% Ostali građevinski objekti-zakup 20,00% Distributivna mreža 2,50% Oprema za proizvodnju toplotne energije mašinski dio 10,00% Oprema za proizvodnju toplotne energije elektro dio 11,00% Građevinska oprema (dizalice, skele i slično) 12,5%14%;15%,20% Mjerni i kontrolni uređaji-kalorimetri 10,00% Računari i ostala oprema za upravljanje procesima 20,00% Telefonska i telefaks oprema 8%,10% Ostala uredska oprema 12,5%14%;15%, Oprema za grijanje 12,5%,14,30% Oprema za protivpožarnu zaštitu 5%;10% Oprema za protivprovalnu zaštitu 3%,5%;10% Ostala oprema 11%;14%;15,00 %;20% Specijalni alati 10%;14%;20% Univerzalni alati 11%,12,5%,14,3%15% Uredski namještaj 12,5%,11% Skladišni namještaj 11%,12,5%,14,3%15% Transportna sredstva 15,00% 2.5. ISPRAVKA VRIJEDNOSTI SUMNJIVIH I SPORNIH POTRAŽIVANJA Potraživanja od kupaca se iskazuju po fakturisanoj vrijednosti. Ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja provodi se za sva potraživanja od kupaca starija od 365 dana od dana dospijeća za naplatu. Otpis (isknjižavanje) sumnjivih potraživanja se vrši nakon identifikacije istih, u skladu sa Odlukom organa Upravljanja u Preduzeću, krajem svake poslovne godine. Ispravka ostalih potraživanja vrši se po utuženjima ili procjenom Uprave Preduzeća NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI Novac i novčani ekvivalenti uključuju novac u blagajni i novac na računima u bankama, depozite po viđenju kod banaka, druga kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospijeća do tri mjeseca ili kraće i prekoračenja po tekućem računu. Prekoračenja po tekućem računu uključena su u obaveze po kreditima u okviru tekućih obaveza, u bilansu stanja PRIMLJENI KREDITI Krediti iskazani u stranim valutama preračunati su u KM po srednjem kursu Centralne banke BiH, na dan bilansa stanja. Sve obaveze koje dospijevaju unutar dvanaest mjeseci iskazane su kao kratkoročne obaveze, a preko godinu dana kao dugoročne obaveze. 19

22 2.8. ZALIHE Zalihe se sastoje od materijala koji se koristi u procesu proizvodnje, rezervnih dijelova, sitnog inventara i robe koja se drži za dalju prodaju. Zalihe su izražene po prosječnoj nabavnoj cijeni OPOREZIVANJE Porez na dobit se obračunava na oporezivu dobit za punu godinu po važećoj stopi od 10%. Više uplaćeni porez na dobit priznaje se kao akontacija poreza za narednu poslovnu godinu. S obzirom da je Preduzeće ostvarilo gubitke u poslovnoj i 2015., a dobit tek u poslovnoj godini u mogućnosti je iskoristi, navedene gubitke za potpuno anuliranje poreske osnovice za porez na dobit za poslovnu godinu VREDNOVANJA I ISKAZIVANJA PRIMANJA ZAPOSLENIH Primanja zaposlenih koja dospijevaju u roku od dvanaest mjeseci nakon kraja razdoblja u kojim je zaposlenik pružio svoje usluge predstavljaju kratkoročna primanja. U kratkoročna primanja spadaju: plaće za efektivni rad po internim aktima Preduzeća, porezi i doprinosi po zakonskim propisima, naknade za kratkoročna odsustva; godišnji odmor, državni i vjerski praznici, bolovanje, osim bolovanja koji se može nadoknaditi od zdravstvenih fondova, topli obrok, prevoz s posla i na posao, regres za godišnji odmor i ostala zakonom priznata primanja radnika (naknada za slučaj bolesti, smrti užeg člana porodice i sl.). Kratkoročna primanja zaposlenih priznaju se u troškove perioda kad je zaposlenik pružio usluge Preduzeću i stekao pravo na naknadu. Kad postoje mogućnost nadoknade obaveza prema zaposlenim od Države ili drugih pravnih lica, što proizilazi iz Zakona ili Ugovora, Preduzeće će priznati potraživanje i umanjiti troškove zaposlenih (refundacija troškova bolovanja preko 42 dana, po sufinansiranim programima zapošljavanja pripravnika i sl.) REZERVISANJA (RAZGRANIČAVANJA) Preduzeće rezerviše obaveze koje proizilaze iz Zakona ili Ugovora za koje postoji neizvjesnost oko iznosa i vremena budućih izdataka za njihovo podmirenje. Obaveze su rezultat događaja koji je nastao u prošlosti, a mogu se pouzdano procjeniti. Ako se utvrdi da neće doći do odljeva resursa po obavezi koja je rezervisana ili je došlo do manjeg odljeva resursa u odnosu na procjenu, obaveza se ne priznaje. Preduzeće će razgraničiti prihode koji su fakturisani ili naplaćeni, a nisu pružene usluge ili nisu nastali osnovni troškovi za pružanje usluga. Prihodi se razgraničavaju na osnovu pouzdane procjene, da će troškovi pružanja usluga u većem dijelu teretiti troškove naredne godine. Veći iznos stvarnih troškova u odnosu na rezervisane troškove knjiži se na teret rashoda perioda, a manji iznos stvarnih troškova u odnosu na rezervisane troškove knjiži se u korist prihoda perioda. Obračunate kamate po osnovu obaveza knjiže se na teret rashoda, odnosno rashoda od finansiranja u korist vremenskih razgraničenja. Primljeni obračun kamata od povjerilaca knjiže se na teret vremenskih razgraničenja kada su prethodno knjižene u korist vremenskih razgraničenja. Obračunate kamate prema dužnicima koje proizilaze iz ugovora, a nisu naplaćene ili fakturisane (kamate na oročena ili deponovana sredstva i kamate po prodaji na kredit) knjiže se u korist prihoda od finansiranja i na teret rezervisanja. 20

23 2.12. IZMJENA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO OSNOVU MATERIJALNO ZNAČAJNIH STAVKI Izostavljene ili pogrešno iskazane stavke su materijalno značajne ako bi, pojedinačno ili grupno, mogle uticati na ekonomske odluke korisnika finansijskih izvještaja donešene na osnovu tih izvještaja. Značajnost (materijalnost) ovisi o veličini i vrsti izostavljene ili pogrešno iskazane stavke sagledane u svijetlu prisutnih pratećih okolnosti. Odlučujući faktor može predstavljati veličina stavke ili priroda stavke, odnosno njihova kombinacija. Retroaktivno ispravljanje materijalno značajnih grešaka iz prethodnih razdoblja vrši se u prvom setu finansijskih izvještaja koji bude odobren za izdavanje nakon otkrivanja tih grešaka. Uporedne informacije za prethodna razdoblja prezentiraju se kao da su nove računovodstvene politike bile primjenjivane oduvijek, odnosno kao da greške iz prethodnog razdoblja nisu nikada ni postojale IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA Izvještaj o gotovinskom toku sačinjen je primjenom direktne metode, po kojoj su objavljene glavne skupine bruto novčanih priliva i bruto novčanih odliva, a što će predstavljati kvalitetniju podlogu za planiranje budućih novčanih tokova. Primjena ove metode preporučuje se u Međunarodnom računovodstvenom standardu 7. Izvještaj o novčanim tokovima (tačka 19.), budući da ista sadrži korisne informacije u procjenjivanju budućih novčanih tokova, a koje prema indirektnoj metodi nisu dostupne. 21

24 3. PRIHODI PRIHODI POSLOVNI PRIHODI FINANSIJSKI PRIHODI OSTALI PRIHODI I DOBICI PRIHODI IZ USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI 0 0 POVEČANJE VRIJEDNOSTI SPECIFIČNE OSNOVNE IMOVINE 0 0 PRIHODI OD PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA 0 0 UKUPNO POSLOVNI PRIHODI POSLOVNI PRIHODI Prihodi od prodaje robe 0 0 Prihodi od prodaje učinaka Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka Ostali poslovni prihodi UKUPNO FINANSIJSKI PRIHODI FINANSIJSKI PRIHODI Prihodi od kamata UKUPNO OSTALI PRIHODI OSTALI PRIHODI I DOBICI Naplaćena otpisana potraživanja Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi UKUPNO

25 4. RASHODI RASHODI POSLOVNI RASHODI FINANSIJSKI RASHODI OSTALI RASHODI I GUBICI RASHODI GUBICI IZ OSNOVA UMANJENJA VRIJED. SREDST RASHODI IZ OSNOVE ISPRAVKI GREŠAKA RANIJIH GODINA 0 0 UKUPNO POSLOVNI RASHODI POSLOVNI RASHODI Nabavna vrijednost prodate robe Materijalni troškovi Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja: a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih c) Troškovi naknada ostalim fizičkim licima Troškovi proizvodnih usluga Amortizacija Troškovi rezervisanja Nematerijalni troškovi UKUPNO FINANSIJSKI RASHODI FINANSIJSKI RASHODI Rashodi kamata Negativne kursne razlike Ostali finansijski rashodi UKUPNO OSTALI RASHODI OSTALI RASHODI I GUBICI Gubici od prodaje i rashodovanja osnovne imovine Rashodi po osnovu ispravke vrijed.i otpisa potraživanja Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi UKUPNO RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI RASHODI IZ OSNOVA USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE Umanjenje vrijednosti zaliha UKUPNO

26 5. DOBIT / (GUBITAK ) - POREZ OPIS POSLOVNI PRIHODI POSLOVNI RASHODI DOBIT/GUBITAK POSLOVNE AKTIVNOSTI FINANSIJSKI PRIHODI FINANSIJSKI RASHODI DOBIT/GUBITAK FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI OSTALI PRIHODI I GUBICI OSTALI RASHODI I GUBICI DOBIT/GUBITAK OSTALIH PRIHODA I RASHODA PRIHODI IZ USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI 0 0 RASHOD IZ USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI DOBIT/GUBITAK OD USKLAĐIVANJA EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA-PRIHOD 0 0 EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA-RASHOD 0 0 DOBIT/GUBITAK OD EFEKATA PROMJENE RP 0 0 BRUTO DOBIT/GUBITAK REVIDIRANOG PERIODA POREZ NA DOBIT 0 0 NETO DOBIT/GUBITAK STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI NEMATERIJALNA IMOVINA NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA INVESTICIONE NEKRETNINE 0 0 BIOLOŠKA IMOVINA 0 0 OSTALA (SPECIFIČNA) OSNOVNA MATERIJALNA IMOVINA DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI DRUGA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA DUGOROČNA RAZGRANIČENJA 0 0 UKUPNO NEMATERIJALNA SREDSTVA Kapitalizirana ulaganja u razvoj Koncesije, patenti, licence Ostala nematerijalna sredstva Nematerijalna sredstva u pripremi UKUPNO KONTO Početno stanje Nabavka Direktna nabavka Prenos sa Pripreme Aktiviranje Rashod Stanje Početno stanje Amortizacija Rashod Stanje Stanje Stanje

27 Povećanje nematerijalnih sredstava Opis nabavke Iznos Produžetak licence Softver Ukupno Rashodovanje nematerijalnih sredstava Sredstvo Nabavna vrijednost Ispravka vrijednosti Sadašnja vrijednost Efekat rashoda Korištenje softvera Ukupno NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREMA Zemljište Građevinski objekti Postrojenja i oprema Alat, pogonski i kancelarijski namještaj Transportna sredstva Stalna sredstva u pripremi KONTO Početno stanje Nabavka Prenos sa pripreme Povrat neispravnih ss Aktiviranje Rashod Prodaja Stanje Početno stanje Korekcija Stalnih sredstava Amortizacija Rashod Prodaja Stanje Stanje Stanje Ukupno 25

28 Stalna sredstva u pripremi Opis Nabavka Aktivacija Saldo IUT - Zemljište IUT - Građevine Postrojenja i oprema Alat i kancelarijski namještaj Transportna sredstva IUT-ugradnja opreme za daljinsko očitanje IUT-ugradnja opreme za daljinsko očitanje IUT-Rekonstrukcija CZK Vogošća IUT-Igman Hadžići IUT-Izgradnja DGM IUT-Izgradnja gasovoda IUT-Izgradnja DGM ul IUT- Donje Luke Općina Ilijaš Zamjena RMS-a Projekat daljinskog IUT-IZG.PE Gasovod Bjelašnica IUT-IZG.DGM-a Miševići-Rako Ukupno Rashodovanje stalnih sredstava Sredstvo Opis Nabavna vrijednost Ispravka vrijednosti Računari i elektronska oprema /62/ PTT oprema /62/ Specijalni alati /62/ Kancelarijski namještaj /62/ Ostali krupni inventar /62/ Transportna sredstva /62/ UKUPNO OSTALA STALNA MATERIJALNA IMOVINA Ostala specifična materijalna imovina Knjige u biblioteci Likovna djela UKUPNO DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI Dugoročni finansijski plasmani Učešće u kapitalu povezanih pravnih lica Finansijska sredstva koja se drže do dospijeća UKUPNO

29 Preduzeće ima evidentiran iznos ulaganja u pravnom licu IGT d.o.o. Sarajevo (Istraživačko razvojni centar za gasnu tehniku d.o.o. Sarajevo). Učešće u kapitalu Preduzeća iznosi KM, sa ukupno 12,6% kapitala. Učešće u kapitalu je usklađeno sa sudskim rješenjem. Finansijska sredstva koja se drže do dospijeća odnose se na obveznice ratne štete kako slijedi: Serija Broj obveznica Datum realizacije FBiH 1B FBiH 1C FBiH 1D FBiH 1E Dana godine relaizovano je obveznica Serija FBIH 1A DRUGA DUGOROČNA POTRAŽIVANJA Ostala dugoročna potraživanja Saldo Promet duguje Promet potražuje Saldo Ostala potraživanja reprogram Toplane Potraživanja po osnovu kredita TF Potraživanja po osnovu BOSS Vrijednost Preduzeće ima zaključen Ugovor o reprogramu potraživanja sa Preduzećem KJKP Toplane- Sarajevo d.o.o. Sarajevo. Ugovor o reprogramu je potpisan godine. Preduzeće je u izvještajnom periodu evidentiralo umanjenje potraživanja po reprogramu za iznos od KM, od čega iznos od KM sa kratkoročnih potraživanja (Bilješka ) dok je iznos od KM umanjen sa dugoročnih potraživanja u skladu sa postignutim protokolom. Protokolom od godine Ugovorne snage usaglasile su se da dogovorena razlika planiranih i isporučenih količina gasa, uvećana za ekvivalentnu potrošnju goriva, za proizvodnju toplotne energije za godinu iznosi KM. Toplane-Sarajevo su se obavezale da uplatu dogovorene razlike izvrše najkasnije do godine, što je i uplaćeno dana godine. Uplatom razlike smanjuje se ukupna obaveza dužnika na način da se uplata vezuje na posljednju otvorenu ratu predviđenu Ugovorom o reprogramu duga. Preduzeće je u izvještajnoj godini izvršilo prijenos na kratkoročna potraživanja iznosa od KM (Bilješka ). Preduzeće je u prethodnom periodu potpisalo Ugovor o preuzimanju dijela kredita sa Sarajevogasom Istočno Sarajevo. Navedeni iznos se odnosi na dugoročni dio kredita koji treba vratiti Sarajevogas Istočno Sarajevo. Ovo potraživanje je vezano za obavezu dugoročnog kredita. Tekuća obaveza po navedenom kreditu evidentirana je u okviru ostalih kratkoročnih potraživanja (Bilješka ). Preduzeće je u prethodnom periodu potpisalo Ugovor o preuzimanju dijela kredita sa BH-GASom. Navedeni iznos se odnosi na dugoročni dio kredita koji treba vratiti BH-Gas. Ovo potraživanje je vezano za obavezu dugoročnog kredita. Tekuća obaveza po navedenom kreditu evidentirana je u okviru ostalih kratkoročnih potraživanja (Bilješka ). 27

30 7. TEKUĆA SREDSTVA AKTIVE PREDUZEĆA TEKUĆA SREDSTVA AKTIVE PREDUZEĆA Zalihe i sredstva namjenjena prodaji Novac, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani UKUPNO ZALIHE I SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI ZALIHE I SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge 0 0 Gotovi proizvodi 0 0 Roba 0 0 Stalna sredstva i sred. obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji 0 0 Dati avansi UKUPNO SIROVINE, MATERIJAL AUTO-GUME, SITAN INVENTAR I HTZ OPREMA Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar Sirovine i materijal Rezervni dijelovi Autogume i ambalaža Alat i sitan inventar Ispravka vrijednosti sirovina, materijala, dijelova i inventara UKUPNO DATI AVANSI Dati avansi Dati avansi za zalihe i usluge ostalim pravnim licima UKUPNO GOTOVINA, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I PLASMANI GOTOVINA, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I PLASMANI Gotovina i gotovinski ekvivalenti Potraživanja od prodaje Potraživanja iz specifičnih poslova 0 0 Druga kratkoročna potraživanja Kratkoročni finansijski plasmani 0 0 Potraživanja za PDV - odbitni ulazni porez Aktivna vremenska razgraničenja UKUPNO

31 GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI Gotovina i gotovinski ekvivalenti Transakcijski računi - domaća valuta Transakcijski računi - strana valuta Blagajne - domaća valuta UKUPNO KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA Kratkoročna potraživanja Potraživanja od prodaje Druga kratkoročna potraživanja UKUPNO POTRAŽIVANJA OD PRODAJE Potraživanja od prodaje Kupci u zemlji Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca UKUPNO DRUGA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA Druga kratkoročna potraživanja Potraživanja od zaposlenika 0 70 Potraživanja od državnih organa i institucija Potraživanja za više plaćeni porez na dobit Ostala kratkoročna potraživanja Ispravka vrijednosti drugih kratkoročnih potraživanja UKUPNO Potraživanje od državnih organa u iznosu od KM odnosi se na potraživanja od Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo za subvencioniranje dijela cijene prirodnog gasa, zbog povećanja cijena prirodnog gasa, u skladu sa potpisanim protokolom. Ministarstvo je svoju obavezu po protokolu izmirilo dana godine. Ostala kratkoročna potraživanja Ostala kratkoročna potraživanja Duguje Potražuje Sarajevo osiguranje Asa osiguranje Potraživanja za obračunate kamate - pravna lica Potraživanja za obračunate kamate - mala privreda Potraživanja za obračunate kamate - domaćinstva Kratkoročni dio dugoročnih obaveza Toplane-Sarajevo Potraživanja za naknade bolovanja Ostala kratkoročna potraživanja od KJKP GRAS Potraživanja od Sarajevo gasa AD Istočno Sarajevo kamata Potraživanja od Sarajevo gasa AD Istočno Sarajevo Potraživanja od BH-GAS-a glavnica po kreditu Potraživanja za posebne takse za izmirenje ratnog duga Kratkoročni dio dugoročnih obaveza BH-GAS kamata Potraživanja od radnika Sumnjiva i sporna ostala potraživanja UKUPNO

32 POTRAŽIVANJA ZA PDV Potraživanja za PDV - odbitni ulazni porez Ulazni porez na koji još nije stečeno pravo odbitka UKUPNO AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA Aktivna vremenska razgraničenja Unaprijed plaćeni rashodi UKUPNO VANBILANSNA EVIDENCIJA Vanbilansna aktiva Vrijedonosni papiri van prometa Ostala vanbilansna aktiva UKUPNO Vrijednosni papiri bez prometa Naziv Promet duguje Promet potražuje Montrealski Kredit I-USD , Montrealski Kredit II-USD , Montrealski Kredit III-USD , IBRD 4039 B USD , IBRD 4040 C USD , Udjel-Union Banka Udjel-Privredna Banka Udjel-Proizvodna Banka Stanje Ostala vanbilansna aktiva Kamate po kreditu Kamate po kreditu Kratkoročne kamate po kreditu Kratkoročne kamate po kreditu Dugoročne kamate BH-GAS Kratkoročne kamate BH-GAS Dugoročne kamate po otplatnom planu iz ugovora Stanje UKUPNO

33 9. KAPITAL I REZERVE O P I S Osnovni kapital Rezerve Akumulirana dobit Ukupno Stanje na dan godine Neto dobit/gubitak per.iskazana u bilansu uspjeha Raspored dobiti po Odluci Skupštine Stanje na dan godine Neto dobit/gubitak per.iskazana u bilansu uspjeha Raspored dobiti po Odluci Skupštine Stanje na dan godine OSNOVNI KAPITAL Osnovni kapital iznosi KM i usklađen je sa sudskim rješenjem. Osnivač je Kanton Sarajevo REZERVE Rezerve na dan godine iznose KM. U toku revidiranog perioda rezerve su uvećane za iznos od KM, zbog prenosa dijela akumulirane dobiti prethodnog perioda, a prema odluci Skupštine Preduzeća broj: /19 od godine. Rezerve su raspoređene na sljedeći način: OPIS Druge rezerve po osnovu državnog kapitala Druge rezerve STAN Druge rezerve po osnovu ''privatnog kapitala'' Stanje rezervi na dan Povećanje rezervi po odluci Skupštine Stanje rezervi na dan Povećanje rezervi po odluci Skupštine Stanje rezervi na dan Povećanje rezervi po odluci Skupštine Stanje rezervi na dan NERASPOREĐENA DOBIT Preduzeće je u izvještajnom periodu periodu iskazalo dobit u iznosu od KM. Neraspoređena dobit na dan godine evidentirana je u iznosu od KM. Preduzeće je u toku izvještajnog perioda izvršilo raspored 50% dobiti prethodne godine na rezerve Preduzeća (Bilješka 10.2.), dok je preostali dio zadržan kao neraspoređena dobit. 31

34 10. DUGOROČNA REZERVISANJA I RAZGRANIČENJA Dugoročna rezervisanja i razgraničenja Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenika Rezervisanja po započetim sudskim sporovima Unaprijed naplaćeni i drugi odloženi prihodi UKUPNO Unaprijed naplaćeni i drugi odloženi prihodi Iznos Unaprijed naplaćeni i drugi odloženi prihodi godine Povećanje u toku perioda Smanjenje obračunata amortizacija doniranih sredstava (prihod od donacija) ( ) Stanje da dan godine DUGOROČNE OBAVEZE Dugoročne obaveze Dugoročni krediti uzeti u inostranstvu Ostale dugoročne obaveze UKUPNO Dugoročni kredti uzeti u inostranstvu Naziv Promet duguje Promet potražuje Dugoročni krediti PIU BOSS Dugoročni kredit BOS USD Ukupno Ostale dugoročne obaveze Ostale dugoročne obaveze prema BH-Gas-u OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE - ZAKUP HUM RTV BIH OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE - ZAKUP ORLIĆ MIBO KOMUNIKACIJE OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE - ZAKUP CZK OPĆINA VOGOŠĆA OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE - ZAKUP CZK OPĆINA STARI GRAD OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE - ZAKUP CZK OPĆINA ILIDŽA OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE - ZAKUP ZEMLJIŠTA VELEŠIĆI - JP ŽELJEZNICE FBIH Ukupno SVEUKUPNO Preduzeće je dana godine potpisalo Ugovor o reprogramu duga sa BH-Gas d.o.o. Sarajevo. Ukupno neplaćena obaveza za isporučeni prirodni gas na dan zaključenja iznosila je KM. Obaveza je reprogramirana je na 15 godina. Godišnja rata prvih 14 godina iznosi KM dok 15 rata iznosi preostalih KM koja će se izmiriti na načun utvrđen posebnim ugovorom o reprogramu koji će ugovorene strane zaključiti najkasnije do godine. Preduzeće je u izvještajnom periodu izmirilo obavezu u iznosu od KM, od toga iznos od sa dugoročnih obaveza u skladu sa potpisanim protokolima, te KM sa kratkoročnih obaveza (bilješka 12.2.) te je izvršen prijenos KM koje dospijevaju u godini na kratkoročne obaveze. 32

35 Ukupna obaveza po reprogamu iznosi KM od toga: KM dugoročne obaveze i KM kratkoročne obaveze Ostale dugoročne obaveze odnose se na obaveze po osnovu zakupa u skladu sa MSFI KRATKOROČNE OBAVEZE Kratkoročne obaveze Kratkoročne finansijske obaveze Obaveze iz poslovanja Obaveze iz specifičnih poslova 0 0 Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostlaih primanja zaposlenih Druge obaveze Obaveze za PDV Obaveze za ostale poreze i druge dadžbine Obaveze za porez na dobit 0 0 UKUPNO KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE Kratkoročne finansijske obaveze Kratkoročni dio dugoročnih kredita Ostale kratkoročne finansijske obaveze UKUPNO OBAVEZE IZ POSLOVANJA Obaveze iz poslovanja Primljeni avansi, depoziti i kaucije Dobavljači u zemlji Dobavljači u inostranstvu Ostale obaveze iz poslovanja - BH GAS UKUPNO OBAVEZE PO OSNOVU PLAĆA, NAKNADA I OSTALIH PRIMANJA ZAPOSLENIH Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja Obaveze za neto plaće i naknade plaća Obaveze za porez i posebne dažbine na plaće i naknade plaća Obaveze za doprinose u vezi plaća i naknada plaća Obaveze za neto naknade plaća koje se refundiraju Obaveze za ostala neto primanja, naknade troškova i mat. prava UKUPNO

36 12.4. DRUGE OBAVEZE Druge obaveze Obaveze za naknade članovima odbora, komisija i sl Obaveze za porez i dažbine na naknade članova odbora, komisija Obaveze za doprinose u vezi naknada članovima odbora i komisija Ostale obaveze (obustave iz plaće) UKUPNO OBAVEZE ZA PDV Obaveze za PDV Obaveze za razliku između obaveza za PDV i ulaznog poreza UKUPNO OBAVEZE ZA OSTALE POREZE I DRUGE DAŽBINE Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine Obaveze za ostale doprinose, članarine i sl. koje terete troškove Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine UKUPNO PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA Pasivna vremenska razgraničenja Unaprijed obračunati rashodi perioda Odloženi prihodi za primljene donacije i sl UKUPNO VANBILANSNA EVIDENCIJA Vanbilansna pasiva Obaveze za vrijednosne papire van prometa Ostala vanbilansna pasiva UKUPNO UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA Prilikom korištenja finansijskih instrumenata Preduzeće je izloženo sljedećim rizicima. Kreditni rizik je rizik od finansijskog gubitka Preduzeća ukoliko kupac ili druga ugovorna strana finansijskog instrumenta ne ispuni svoje ugovorno pravo. 34

37 Godina Potraživanja od kupaca Sumnjiva i sporna potraživanja Ukupno potaživanja od kupaca Preduzeće nastavlja trend smanjenja kreditnog rizika uzrokovanog potraživanjima od kupaca. Ukupna potraživanja od kupaca smanjena su za iznos od KM. Ostala dugoročna potraživanja najvećim dijelom se odnose na potraživanja po Ugovoru o reprogramu duga sa KJKP Toplane-Sarajevo sa rokom otplate do godine. Ukupan iznos potraživanja po reprogramu duga iznosi KM od čega se na dugoročni dio potraživanja odnosi KM, dok se na kratkoročni dio potraživanja odnosi KM. Najznačajni dio potraživanja od kupaca odnosi se na KJKP Toplane-Sarajevo i isti iznosi KM. Iznos (u KM) Iznos (u KM) Iznos (u KM) Iznos (u KM) Naziv Toplane (stari dug/reprogram) Toplane (tekuća potraživanja) Ukupno U godini, KJKP ''Toplane-Sarajevo'' su redovno izmirivale obaveze po osnovu Reprograma, kao i sve tekuće obaveze, te su na taj način u potpunosti ispoštovane odredbe zaključenog Ugovora o reprogramu duga za godinu. Tržišni rizik je rizik promjene tržišnih cijena poput kursa kamatnih stopa i kapitala koji utiče na prihod Preduzeća i vrijednost njegovih finansijskih instrumenata. Preduzeće je značajno izloženo riziku promjene kursa strane valute zbog dugoročnih obaveza po kreditima u stranim valutama, te direktne veze nabavke gasa sa kursom USD. Kurs na dan Kurs na dan Kurs na dan Kurs na dan = 1,95583 KM 1 = 1,95583 KM 1 = 1,95583 KM 1 = 1,95583 KM 1 USD = 1, KM 1 USD = 1,63081 KM 1 USD = 1, KM 1 USD = 1, KM 1 SDR = 2, KM 1 SDR = 2, KM 1 SDR = 2, KM 1 SDR = 2, KM 16. POTENCIJALNE OBAVEZE-SUDSKI SPOROVI Preduzeće je u prethodnom periodu izvršilo Rezervacije za sudske sporeve u iznosu od KM. Sredstva su rezervisana za sljedeće sudske sporove: - Mehrija Zajko, spor radni odnosi, vrijednost spora KM; - Varga Albina i drugi, vrijednost spora KM; - Dizdar Ibrahim, vrijednost spora 318 KM; - Tufekčija Sadik, vrijednost spora KM; - Ferid Čustović /Radićeva/, prekid postupka, čeka se pravosnažna presuda u krivičnom predmetu zbog eksploatacije gasa u Radićevoj, vrijednost spora KM. Pored navedenih protiv Preduzeća pokrenuta su 4 (četiri) spora u vrijednosti KM za koje nije vršeno rezervisanje. 35

38 Preduzeće ima Zaključen ugovor o reprogramu duga u skladu odredbama Zakona o JP FBiH i Odluke Vlade Federacije o isplati duga pod povoljnijim uslovima. Preduzeće je do sad ispoštovalo preuzete obaveze po Reprogramu. 17. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA Preduzeće ima zaključen Ugovor o reprogramu potraživanja sa Preduzećem KJKP Toplane- Sarajevo d.o.o. Sarajevo (Bilješka 6.5.). Protokolom od godine Ugovorne snage usaglasile su se da dogovorena razlika planiranih i isporučenih količina gasa, uvećana za ekvivalentnu potrošnju goriva, za proizvodnju toplotne energije za godinu iznosi KM. Toplane-Sarajevo su se obavezale da uplatu dogovorene razlike izvrše na sljedeći način: Iznos od odmah po potpisivanju protokola, a najkasnije do godine, što je i uplaćeno dana godine. Iznos od KM isplatiti u tri jednake uzastopne mjesečne rate sa dospijećem na dan 30-ti svakog mjeseca počevši od marta godine, uplaćene su prve dvije rate i godine. Iznos od KM uplatit će se do početka zvanične sezone grijanja, godine. Uplatom razlike smanjuje se ukupna obaveza dužnika na način da se uplata vezuje na posljednju otvorenu ratu predviđenu Ugovorom o reprogramu duga. Sredstva naplaćena po protokolu od KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo u iznosu od KM dana uplaćena su BH-GAS-u. 18. POVEZANA PRAVNA LICA Preduzeće ima učešće u kapitalu od 12,6% u pravnom licu IGT d.o.o. Sarajevo (Istraživačko razvojni centar za gasnu tehniku d.o.o. Sarajevo). Povezano lice Naziv potraživanja Transakcije povezanih lica u toku revidiranog perioda Promet Promet duguje potražuje IGT d.o.o. Sarajevo IGT d.o.o. Sarajevo Potraživanje po osnovu izdatih računa (šifra ) Potraživanje po osnovu izdatih računa (šifra ) Ukupno Povezano lice IGT d.o.o. Sarajevo Naziv obaveze (usluge) Adaptacija tehničke reg. gasnog sistema i stručno osposobljavnje i usavršavanje uposlenika Transakcije povezanih lica u toku revidiranog perioda Promet Promet duguje potražuje Ukupno ODOBRENJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA Finansijske izvještaje usvojila je Uprava i odobrila njihovo izdavanje godine. V.d. direktor Samir Pajević 36