05/16 STATISTIČKI PREGLED MAJ/SVIBANJ GODINE STATISTICAL REVIEW MAY Sarajevo, juni/lipanj godine. Sarajevo, June 2016

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "05/16 STATISTIČKI PREGLED MAJ/SVIBANJ GODINE STATISTICAL REVIEW MAY Sarajevo, juni/lipanj godine. Sarajevo, June 2016"

Транскрипт

1 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE S A R A J E V O BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL EMPLOYMENT INSTITUTE S A R A J E V O B I L T E N / B U L L E T I N STATISTIČKI PREGLED MAJ/SVIBANJ GODINE STATISTICAL REVIEW MAY / Sarajevo, juni/lipanj godine Sarajevo, June 2016

2 Izdavač: Publisher: Federalni zavod za zapošljavanje Sarajevo Federal Employment Institute Sarajevo Sarajevo Đoke Mazalića 3 Telefon : Fax : web : Za izdavača: For the publisher: Direktor Director Omer Korjenić Rukovodilac Sektora za ekonomske poslove, evidencije i informacione tehnologije Head of the Sector for Economy, Statistics and Information Technologies Rukovodilac Odjeljenja Head of the Department for Information Technologies and Statistics Sead Pita Muhamed Ćomić Priprema i obrada za štampanje: Edited by: Odjeljenje za informacione tehnologije, evidencije i statistiku Department for Information Technologies and Statistics Samir Brković Prevod: Translation: Stručni saradnik za informisanje Expert Associate for PR Haris Čuljević

3 S A D R Ž A J Table of Contents Statistički pregled Statistical Review Tabela A (Table A) Tabela B (Table B) Tabela I i II (Table I&II) Tabela III (Table III) Tabela IIIa (Table IIIa) Tabela IV (Table IV) Prijavljeni na evidenciju nezaposlenih po prestanku radnog odnosa i zaposleni sa evidencije po kantonima maj/svibanj 2016 godine Registered unemployed upon termination of employment and registered employed by canton, May 2016 Kretanje broja nezaposlenih i zaposlenih prema evidencijama Federalnog zavoda za zapošljavanje Number of the unemployed and employed according to the register of the Federal Employment Institute Zaposlenost po područjima i kantonima april/travanj godine Employment by sector of activities and by canton April 2016 Registrovana nezaposlenost po kvalifikacionoj strukturi, maj/svibanj godine Registered unemployment by qualification, May 2016 Pregled broja zaposlenih lica sa evidencije Overview of the number of employed persons from the register Posredovanje u zapošljavanju - ponuda i potražnja, nezaposlenost po spolnoj strukturi, maj/svibanj 2016 godine Mediation in employment offer and demand by gender structure, May Tabela IVa (Table IVa) Posredovanje u zapošljavanju oglasi, upućivanje poslodavcu, realizirana posredovanja, maj/svibanj 2016 godine Mediation in employment, advertisements, directing to employer, sucesfull mediation, May Tabela V (Table V) Tabela Va (Table Va) Tabela Vb (Table Vb) Tabela VI (Table VI) Tabela VII (Table VII) Tabela VIII (Table VIII) Tabela IX (Table IX) Tabela X (Table X) Tabela XI (Table XI) Registrovana nezaposlenost po kantonima i spolu, maj/svibanj 2016 godine Registered unemployment by canton and gender, May 2016 Registrovana nezaposlenost po dobi, spolu i kantonima, maj/svibanj 2016 godine Registered unemployment by age, gender and canton, May 2016 Registrovana nezaposlenost po dobi, stepenu obrazovanja i spolu, maj/svibanj 2016 godine Registered unemployment by age, qualification and gender, May 2016 Registrovana nezaposlenost po općinama i spolu, maj/svibanj 2016 godine Registered unemployment by municipality and gender, May 2016 Pregled broja registrovanih nezaposlenih lica po općinama i kvalifikacionoj strukturi, maj/svibanj 2016 godine Registered unemployment by municipality and qualification, May 2016 Najbrojnija zanimanja po stručnoj spremi, maj/svibanj 2016 godine Professions by qualification, May 2016 Materijalna i socijalna sigurnost nezaposlenih po kantonima, maj/svibanj 2016 godine Material and social insurance of the unemployed by canton, May 2016 Korisnici prava na PIO po kantonima, maj/svibanj 2016 godine Beneficiaries of the pension and disability insurance by canton, May 2016 Zaposleni strani državljani po kantonima, maj/svibanj 2016 godine Employed foreign citizens by canton, May 2016 Metodološka objašnjenja / Methodological explanations 27 Adrese i brojevi telefona kantonalnih službi za zapošljavanje Addresses and telephone numbers of the cantonal employment services Molimo korisnike ove publikacije da prilikom korištenja podataka navedu izvor We kindly ask the users of this publication to state the source when using data from this publication

4 STATISTIČKI PREGLED Brisanje sa evidencije nezaposlenih U maju godine sa evidencija kantonalnih službi za zapošljavanje brisano je osoba, od čega je zaposleno 8.225, što je za ili 13,50% manje nego u prethodnom mjesecu. Od početka godine do godine sa evidencije je brisano osoba, od čega je zaposleno Prijavljivanje na evidenciju nezaposlenih U maju godine na evidenciju nezaposlenih se prijavila osoba, od čega po prestanku radnog odnosa, što je u poređenju s prethodnim mjesecom smanjenje za 644, odnosno 12,90%. Od početka godine do kraja maja na evidenciju se prijavilo osoba, od čega zbog prestanka radnog odnosa. Zaposlenost Dana godine u Federaciji BiH je bilo zaposleno osoba, od čega (60,07%) u privredi i (38,53%) u neprivredi. Broj zaposlenih u odnosu na prosjek iz prošle godine veći je za 4.777, odnosno 1,06%, a u odnosu na prethodni mjesec za 1.940, odnosno 0,43%. Posredovanje u zapošljavanju Kantonalne službe za zapošljavanje su u maju godine posredovale u zapošljavanju osoba, što je u poređenju s prethodnim mjesecom manje za Nezaposlenost Dana godine na evidencijama službi za zapošljavanje bilo je registrirano osoba, što je u odnosu na prethodni mjesec smanjenje za 4.548, odnosno 1,20%. Udio ženske populacije u broju nezaposlenih iznosi , odnosno 53,42%. Od ukupnog broja nezaposlenih, (68,63%) su stručne, (31,37%) su nestručne osobe, a njih (43,01%) prvi puta traži zaposlenje. Na evidenciji nezaposlenih bilo je registrovano osoba dobi između 15 i 29 godina, što u poređenju s prethodnim mjesecom predstavlja smanjenje za Kvalifikaciona struktura nezaposlenih Među nezaposlenima najviše je KV ( ili 33,14%) i NKV radnika ( ili 29,30%), potom slijede osobe sa SSS ( ili 26,62%) i VSS ( ili 6,96%), PKV radnici (7.090 ili 1,90%), osobe sa VŠS (5.448 ili 1,46%), VKV radnici (1.641 ili 0,44%) i osobe s NSS (651 ili 0,17%). Nezaposlenost po kantonima Najveći broj nezaposlenih registriran je u Tuzlanskom ( ili 24,64%), potom u Kantonu Sarajevo ( ili 18,57%) i Zeničko-dobojskom kantonu ( ili 17,92%). U Bosansko-podrinjskom kantonu je registrirano nezaposlenih osoba ili 0,91% od ukupnog broja. Radne dozvole Tokom maja godine stranim državljanima je odobreno 107 radnih dozvola. Socijalna sigurnost nezaposlenih U maju godine na evidencijama službi za zapošljavanje bilo je registrirano demobiliziranih branioca, što u odnosu na prethodni mjesec predstavlja smanjenje za 450, odnosno 0,83%. Udio demobiliziranih branilaca u ukupnom broju nezaposlenih iznosi 14,33%. U istom mjesecu zabilježeno je korisnika novčane naknade, što je u poređenju sa podacima iz prethodnog mjeseca smanjenje za 533. Pravo na zdravstveno osiguranje u predmetnom mjesecu preko kantonalnih službi za zapošljavanje ostvarilo je osoba, što je za manje nego prethodnog mjeseca. Pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje koristile su 292 osobe. 2

5 STATISTICAL REVIEW Number of deleted persons from the register of unemployed persons The outflow from the register in May 2016 amounted to 11,139 persons. Out of that number, 8,225 persons were employed, which represents a decrease of 1,284 or 13.50% per cent in regard to the previous month. From January 1 st till the end of May ,751 persons were deleted from the register of unemployed persons. Out of that number, 40,029 persons were employed. Number of newly registered unemployed persons The number of new entrants in May 2016 amounted to 6,591 persons. Out of that number, 4,349 persons were registered due to dismissal, which represents a decrease of 644 or per cent in regard to the previous month. From January 1 st till the end of May ,264 persons were registered. Out of that number, 25,806 due to dismissal. Employment At the end of April 2016 in the Federation of Bosnia and Herzegovina there were 454,898 registered employed persons: in economy 273,263 persons or per cent, and in non-economy 175,255 persons or per cent. The employment increased in regard to the average of 2015 for 4,777 or 1.06 per cent and increased compared to the previous month for 1,940 or 0.43 per cent. Mediation in employment In May 2016 the Cantonal Employment Services have mediated in employment for 4,995 persons, which compared to the previous month is a decrease of 1,645. Unemployment At the end of May 2016 in the Federation of Bosnia and Herzegovina were registered 373,378 unemployed persons, and it represents a decrease of 4,548 or 1.20 per cent in regard to the previous month. Out of that number, 199,455 (53,42 per cent) are women. Participation of qualified persons in total uneployment was 256,232 or per cent, and the participation of unqualified persons 117,146 or per cent. There were 160,590 (43.01 per cent) persons seeking employment for the first time. In reported month there were 109,977 young unemployed persons (age between 15 and 29 years), which represents a decrease compared to the previous month of 2,328. Qualification structure of registered unemployed persons Qualification structure of registered unemployed persons in May 2016 was: VSS 25,978 or 6.96 per cent, VŠS 5,448 or 1.46 per cent, SSS 99,411 or per cent, VKV 1,641 or 0.44 per cent, KV 123,754 or per cent, NKV 109,405 or per cent, PKV 7,090 or 1.90 per cent and NSS 651 or 0.17 per cent. (For translation of abbreviations look at the page 24) Unemployment, by Cantons The highest unemployment is registered in Tuzla Canton (91,989 or per cent), in Canton Sarajevo (69,342 or per cent) and in Zenica-Doboj Canton (66,917 or per cent). In Bosna-Podrinje Canton were registered 3,395 or 0.91 per cent unemployed persons in regard to total number. Work permits In May 2016 the Federal Employment Institute has issued 107 work permits to foreign citizens. Social security of unemployed persons In reported month there were 53,512 (14,29 per cent) demobilized soldiers in the total number of unemployed persons, which is a decrease of 450 or 0.83 per cent in regard to the previous month. In accordance with Law of mediation in employment and social insurance of unemployed persons, the unemployment benefit received 10,335 persons, which is for 533 less in regard to the previous month. In the same period 248,370 persons have used health insurance through the employment services, which is a decrease of 3,411 in regard to previouse month. In May persons have received pension and disability insurance. 3

6 Tabela A - Table A PRIJAVLJENI NA EVIDENCIJU NEZAPOSLENIH PO PRESTANKU RADNOG ODNOSA REGISTERED UNEMPLOYED UPON TERMINATION OF EMPLOYMENT Maj/Svibanj godine May 2016 Kanton / Canton Izvještajni period / Reporting period Broj ukupno novoprijavljenih osoba na evidenciju nezaposlenih / The total number of the newly registered at the unemployment register Broj osoba brisanih iz evidencije / Number of deleted persons from the register Broj prijavljenih na evidenciju nezaposlenih po prestanku radnog odnosa / Number of unemployed registered upon the termination of employment Razlozi prestanka radnog odnosa / Reasons of employment termination Stečaj, likvidacija, restrukturiranje, privatizacija / Bankruptcy, restructuring, privatization Tehnološki ili organizacioni višak / Technological or organizational surplus labour Ostalo (prestanak ugovora na određ. vrijeme, sporazumni raskid ugovora, povreda radne obaveze i sl.) / Other (termination of fixed-term contracts, agreed termination of contract, breach of work duties, etc.) Zaposleno sa evidencije / Employed persons from the register Broj zaposlenih stanje: april 2016.god (podaci Federalnog zavoda za statistiku) / Number of employed persons: April 2016 (data from the Federal Office of Statistics) (7+8+9) Ukupno Od 1. januara / From January Unsko-sanski Total maj / May kanton Žene / Od 1. januara / From January Women maj / May Ukupno Od 1. januara / From January Posavski kanton Total maj / May Žene / Od 1. januara / From January Women maj / May Ukupno Od 1. januara / From January Tuzlanski kanton Total maj / May Žene / Od 1. januara / From January Women maj / May Ukupno Od 1. januara / From January Zeničkodobojski kanton Žene / Od 1. januara / From January Total maj / May Women maj / May Ukupno Od 1. januara / From January Bosansko- Total maj / May Podrinjski Žene / Od 1. januara / From January kanton Women maj / May Ukupno Od 1. januara / From January Srednjebosanski Total maj / May kanton Žene / Od 1. januara / From January Women maj / May Ukupno Od 1. januara / From January Hercegovačkoneretvanski Total maj / May Žene / Od 1. januara / From January kanton Women maj / May Ukupno Od 1. januara / From January Zapadnohercegovački Total maj / May Žene / Od 1. januara / From January kanton Women maj / May Ukupno Od 1. januara / From January Kanton Sarajevo Total maj / May Žene / Od 1. januara / From January Women maj / May Ukupno Od 1. januara / From January Kanton 10 Total maj / May Žene / Od 1. januara / From January Women maj / May Ukupno Od 1. januara / From January UKUPNO FBiH Total maj / May Žene / Od 1. januara / From January Women maj / May Zaposleni u MO

7 KRETANJE BROJA ZAPOSLENIH I NEZAPOSLENIH NUMBER OF THE EMPLOYED AND UNEMPLOYED Tabela B Table B juni/lipanj 2015 maj/svibanj 2016 June May 2016 Godina Year Mjesec Month Broj nezaposlenih Number of the unemployed Broj zaposlenih Number of the employed Ostali bez posla Dismissed persons Zaposleni sa evidencije Hired persons Juni Juli Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar Januar Februar Mart April Maj KRETANJE BROJAZAPOSLENIH I NEZAPOSLENIH NUMBER OF THE EMPLOYED AND UNEMPLOYED Juni Juli Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar Januar Februar Mart April Maj Zaposlenost/Employment Nezaposlenost/Unemployment Broj zaposlenih je prema podacima Federalnog zavoda za statistiku koji se objavljuju u pravilu 15. u mjesecu i posljednji podatak je za april godine / The number of the employed is according to the official data of the Federal Office of Statistics which is being published every 15th in the month by default. The newest data is from April

8 ZAPOSLENOST - po područjima 1 EMPLOYMENT by sector of activites Tabela I - Table I April/Travanj April 2016 Broj zaposlenih / Number of the employed PODRUČJE 2 Sector of activities 2015 III 2016 IV 2016 IV 2016 IV III 2016 FEDERACIJA BiH - UKUPNO FEDERATION OF BiH TOTAL ,1 100,4 A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov (Agriculture, forestry and fishing) ,7 101,9 B Vađenje ruda i kamena (Mining and quarrying) ,6 100,9 C Prerađivačka industrija (Manufacturing) ,3 100,7 Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, D ,7 100,1 parom i klimatizacija (Electricity, gas, steam and air conditioning supply) Snabdijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te E djelatnosti sanacije okoliša (Water supply, sewerage, waste management and ,4 100,3 remediation activities) F Građevinarstvo (Construction) ,8 101,3 Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (Wholesale G ,5 100,8 and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles) H Prijevoz i skladištenje (Transportation and storage) ,0 99,0 Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane(hotelijerstvo i I ,3 100,4 ugostiteljstvo) (Hotel and catering industry) J Informacije i komunikacije (Information and communication) ,7 99,6 K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (Financial and insurance activities) ,8 99,9 L Poslovanje nekretninama (Real estate activities) ,8 98,4 Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (Professional, scientific and technical activities) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (Administrative and support service activities) M ,0 100,2 N ,6 101,6 Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje (Public administration and defence; compulsory social security) O ,6 99,8 P Obrazovanje (Education) ,3 100,4 Q Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite (Human health and social work activities) ,8 100,0 R Umjetnost, zabava i rekreacija (Art, entertainment and recreation) ,9 101,1 S Ostale uslužne djelatnosti (Other service activities) ,8 100,2 Djelatnosti domaćinstava kao poslodavaca; djelatnosti domaćinstava koja T proizvode različita dobra i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe (Activities of households as employers; undifferentiated goods- and services-producing activities of ,0 0,0 households for own use) Djelatnosti vanteritorijalnih organizacija i organa (Activities of extraterritorial U ,0 0,0 organisations and bodies) 00 Nerasporedjeno po djelatnostima KD (Unallocated by KD activities - not classified) ,0 0,0 Tabela II - Table II KANTONI Cantons 2015 III 2016 IV 2016 FEDERACIJA BiH - UKUPNO ZAPOSLENOST - po kantonima 1 EMPLOYMENT by canton April/Travanj April 2016 Broj zaposlenih / Number of the employed FEDERATION OF THE BiH - TOTAL 6 IV 2016 IV III ,1 100,4 1. Unsko-sanski kanton ,7 101,2 2. Posavski kanton ,8 100,8 3. Tuzlanski kanton ,4 100,6 4. Zeničko - dobojski kanton ,1 100,1 5. Bosansko - podrinjski kanton ,6 101,1 6. Srednjobosanski kanton ,5 100,2 7. Hercegovačko- neretvanski kanton ,5 101,0 8. Zapadnohercegovački kanton ,7 101,3 9. Kanton Sarajevo ,1 100,0 10. Livanjski kanton ,2 100,7 Zaposleni MO / Employed MO ,0 100,0 1 Tabela I i II Podaci Federalnog zavoda za statistiku / Table I and II - Data from Federal Office of Statistics Ukupna zaposlenost na teritoriji FBiH obuhvaća zaposlene u poslovnim subjektima (pravnim osobama), obrtu i slobodnim profesijama, odbrani/ obrani i policiji. Broj zaposlenih u odbrani/obrani nije razvrstan po kantonima / Total employment in FBiH includes those employed in business entities (legal entities), trades and free-lances, defence and police. Number of employees in defence is not assorted by cantons. 2 Prema KD BiH 2010 / According to KD BiH 2010.

9 Tabela III - Table III Kvalifikaciona struktura Qualification structure REGISTROVANA NEZAPOSLENOST Kvalifikaciona struktura UNEMPLOYMENT Qualification structure Nezaposlene osobe Unemployed persons Nezaposlene osobe koje prvi put traže zaposlenje Novoprijavljene nezaposlene osobe u toku izvještajnog mjeseca Newly registered Unemployed persons unemployed seeking an seeking an employment employment in reported for the first time month Maj/Svibanj May 2016 Nezaposlene osobe brisane iz evidencije u toku izvještajnog mjeseca Unemployed persons deleted from the register during the reporting month Stručna lica ukupno / Skilled persons KV VKV SSS VŠS VSS Nestručna lica ukupno / Unskilled persons NKV PKV NSS VKV 0,44% KVALIFIKACIONASTRUKTURA NEZAPOSLENIH LICA/ QUALIFICATION OF THE UNEMPLOYED PERSONS SSS 26,62% VŠS 1,46% VSS 6,96% NKV 29,30% NEZAPOSLENALICA PREMASTRUČNOSTI / UNEMPLOYED PERSONS BY QUALIFICATION Stručna lica/ Skilled persons 68,63% KV 33,14% NSS 0,17% PKV 1,90% Nestručna lica / Unskilled persons 31,37% 7

10 PREGLED BROJA ZAPOSLENIH LICA SA EVIDENCIJE Po kantonima i kvalifikacionoj strukturi OVERVIEW OF THE NUMBER OF EMPLOYED PERSONS FROM THE REGISTER By cantons and qualification Tabela IIIa - Table IIIa Maj/Svibanj May 2016 KANTONI/CANTONS SVEGA / TOTAL ŽENE/ WOMEN STEPEN STRUČNOG OBRAZOVANJA / QUALIFICATION VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV FEDERACIJA BiH - UKUPNO FEDERATION OF BiH - TOTAL 1. Unsko - sanski 2. Posavski 3. Tuzlanski 4. Zeničko - dobojski 5. Bosansko - podrinjski 6. Srednjobosanski 7. Hercegovačko-neretvanski 8. Zapadnohercegovački 9. Kanton Sarajevo 10. Livanjski ZAPOSLENALICASAEVIDENCIJE PREMA STRUČNOSTI / EMPLOYED PERSONS FROM THE REGISTER BY QUALIFICATION ZAPOSLENA LICA SA EVIDENCIJE PO SPOLU / EMPLOYED PERSONS FROM THE REGISTER BY SEX USK TK BPK HNK KS 0 USK TK BPK HNK KS Stručna lica/skilled persons Nestručna lica/unskilled persons Muški/Men Žene/Women 8

11 POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU Federacija Bosne i Hercegovine - učešće žena, indeksi MEDIATION IN EMPLOYMENT Federation of Bosnia and Herzegovina - participation of women, indexes Tabela IV - Table IV Posredovanje u zapošljavanju / Mediation in employment Maj/Svibanj May 2016 ŽENE / WOMEN V 2016 V 2016 IV 2016 IV 2016 Ukupno zaposleni posredovanjem službe / Total number of the employed persons through the mediation of the Employment Service , ,61 Od ukupno zaposlenih posredovanjem na neodređeno vrijeme / Out of the total number of the employed persons through the mediation for an indefinite period Od ukupno zaposlenih posredovanjem na određeno vrijeme / Out of the total number of the employed persons through the mediation for a definite period Ukupno zaposleni sa evidencije / Total number of the employed persons from the register of unemployment Prekinut radni odnos u izvještajnom periodu / Terminated employment during the reporting period Ukupno brisano sa evidencije / Overall number of deleted persons from the register Ukupno prijavljeno na evidenciju / Overall number of registered persons Prijavljeno na evidenciju zbog prekida radnog odnosa / Registered persons due to termination of employment Ukupna registrovana nezaposlenost / Overall registered unemployment Od ukupne registrovane nezaposlenosti prvi put traže zaposlenje / Out of the overall registered unemployment - first time job seekers Od ukupne registrovane nezaposlenosti iz radnog odnosa / Out of overall registered unemployment - previously employed , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 Od ukupne regist. nezaposlenosti demobilisani vojni obveznici / Out of the overall registered unemployment - demobilized conscripts , ,39 Od ukupne registrovane nezaposlenosti članovi poginulih boracašehidi / Out of the overall registered unemployment - families of fallen soldiers , ,52 Od ukupne registrovane nezaposlenosti ratni vojni invalidi / Out of the overall registered unemployment - disabled war veterans , ,00 Od ukupne registrovane nezaposlenosti ostali invalidi / Out of the overall registered unemployment - other disabled persons , ,19 9

12 POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU OGLASI, UPUĆIVANJE POSLODAVCU, REALIZIRANA POSREDOVANJA MEDIATION IN EMPLOYMENT, ADVERTISEMENTS, DIRECTING TO EMPLOYER, SUCCESFULL MEDIATION Tabela IVa Table IVa Maj/Svibanj 2016 May 2016 Broj osoba upućenih poslodavcu na Broj uspješno realiziranih osnovu zahtjeva za posredovanja na osnovu Broj radnih posredovanjem, Broj radnih mjesta zahtjeva za mjesta objavljenih objavljenih oglasa oglašenih na posredovanjem, u oglasima do putem Službe ili osnovu zahtjeva za objavljenih oglasa putem kojih je Služba oglasa iz drugih posredovanjem ili Službe ili oglasa iz drugih došla iz drugih izvora (po spolu) / dostavljenih oglasa izvora (po spolu) / izvora (internet, Number of persons putem Službe / Number of succesfull novine i sl.) / directed to employer KANTONI/CANTONS Number of jobs mediations based on the Number of via demand for advertised via demand for mediation or advertised jobs mediation, via demand for advertisements published which employment published mediation or via by employment office or office claimed advertisement in job advertisements via advertisements from from different employment office or delivered to other sources (by gender) sources ( internet, via advertisements employment office newspaper etc.) from different M Ž/F M Ž/F 1. Uunsko-sanski Posavski 3.Tuzlanski Zeničko-dobojski Bosansko-podrinjski Srednjobosanski Hercegovačko-neretvanski Zapadnohercegovački Kanton Sarajevo Livanjski FEDERACIJA BIH UKUPNO / FEDERATION OF FBIH TOTAL 10

13 REGISTROVANA NEZAPOSLENOST FBiH po kantonima, učešće žena, indeksi REGISTRED UNEMPLOYMENT FBiH by canton, participation of women, indexes Tabela V- Table V KANTONI / CANTONS FEDERACIJA BiH - UKUPNO (FEDERATION OF BiH - TOTAL) 1. Unsko-sanski 2. Posavski 3. Tuzlanski 4. Zeničko - dobojski 5. Bosansko - podrinjski 6. Srednjobosanski 7. Hercegovačko - neretvanski 8. Zapadnohercegovački 9. Kanton Sarajevo 10. Livanjski ŽENE / WOMEN Maj/Svibanj May 2016 V 2016 V 2016 IV 2016 IV , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 REGISTROVANANEZAPOSLENOST U TEKUĆEM I PRETHODNOM MJESECU REGISTERED UNEMPLOYMENT IN THE CURRENT AND PREVIOUS MONTH Broj registrovanih nezaposlenih lica / Registered unem USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK Kantoni / Cantons 11

14 TaT N E O SOBE PO DOBI I SPOLU NEZAPOSLENE OSOBE PO DOBI, SPOLU I KANTONIMA UNEMPLOYED PERSONS BY AGE, SEX AND CANTONS Tabela V a Table Va Maj/Svibanj May 2016 Godine Kanton starosti Ukupno USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK Ukupno god. Žene Ukupno god Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene i više Ukupno god. Žene UKUPNO Ukupno Žene NEZAPOSLENE OSOBE PO DOBI, SPOLU I KANTONIMA UNEMPLOYED PERSONS BY AGE, SEX AND CANTONS USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK god god. 50 i više god. 12

15 NEZAPOSLENE OSOBE PO DOBI,STEPENU OBRAZOVANJA I SPOLU UNEMPLOYED PERSONS BY AGE,QUALIFICATION AND SEX Tabela Vb Table Vb Maj/Svibanj May 2016 Godine Stepen stručnog obrazovanja starosti Ukupno VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV Ukupno god. Žene Ukupno god Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene i više Ukupno god. Žene UKUPNO Ukupno Žene NEZAPOSLENE OSOBE PO DOBI, STEPENU OBRAZOVANJA I SPOLU UNEMPLOYED PERSONS BY AGE,QUALIFICATION AND SEX i više Žene/Women Muškarci/Men 13

16 REGISTROVANA NEZAPOSLENOST FBiH po općinama, učešće žena, indeksi REGISTRED UNEMPLOYMENT FBiH by canton and municipality, participation of women, indexes Tabela VI - Table VI Maj/Svibanj May 2016 ŽENE / WOMEN KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS V 2016 V 2016 BY MUNICIPALITY) IV 2016 IV 2016 FEDERACIJA BiH - UKUPNO (FEDERATION OF BiH - TOTAL) , ,17 1. UNSKO - SANSKI KANTON Bihać Bosanska Krupa Bosanski Petrovac Bužim Cazin Ključ Sanski Most Velika Kladuša , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) ŽENE / WOMEN V 2016 V 2016 IV 2016 IV POSAVSKI KANTON , ,58 Domaljevac , ,25 Odžak , ,38 Orašje , ,83 KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) 3. TUZLANSKI KANTON Banovići Čelić Doboj - Istok Gračanica Gradačac Kalesija Kladanj Lukavac Sapna Srebrenik Teočak Tuzla Živinice ŽENE / WOMEN V 2016 V 2016 IV 2016 IV , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 14

17 Tabela VI - Table VI (nastavak/continuation) KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) 4. ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON UKUPNO/TOTAL Breza Doboj -Jug Kakanj Maglaj Olovo Tešanj Usora Vareš Visoko Zavidovići Zenica Žepče IV 2016 V 2016 Maj/Svibanj May 2016 ŽENE / WOMEN V 2016 V 2016 IV 2016 IV , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) IV 2016 V 2016 V 2016 IV 2016 IV BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON , ,29 Foča / Ustikolina Goražde Pale / Prača V 2016 ŽENE / WOMEN , , , , , ,00 KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) 6. SREDNJOBOSANSKI KANTON Bugojno Busovača Dobretići Donji Vakuf Fojnica Gornji Vakuf Jajce Kiseljak Kreševo Novi Travnik Travnik Vitez ŽENE / WOMEN V 2016 V 2016 IV 2016 IV , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 15

18 Tabela VI - Table VI (nastavak/continuation) ŽENE / WOMEN KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS V 2016 V 2016 BY MUNICIPALITY) IV 2016 IV 2016 Grude Ljubuški Posušje Široki Brijeg Maj/Svibanj May HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON , ,12 Čapljina , ,25 Čitluk , ,55 Jablanica , ,30 Konjic , ,10 Mostar , ,19 Neum , ,51 Prozor / Rama , ,18 Ravno , ,00 Stolac , ,29 KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) 8. ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON ŽENE / WOMEN V 2016 V 2016 IV 2016 IV , , , , , , , , , ,51 KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) 9. KANTON SARAJEVO Hadžići Ilidža Ilijaš Vogošća Trnovo Grad Sarajevo Centar Novi Grad Novo Sarajevo Stari Grad KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) 10. LIVANJSKI KANTON Drvar Glamoč Grahovo Kupres Livno Tomislavgrad V 2016 V 2016 IV 2016 IV , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 ŽENE / WOMEN ŽENE / WOMEN V 2016 V 2016 IV 2016 IV , , , , , , , , , , , , , ,76 16

19 REGISTROVANANEZAPOSLENALICAPO KANTONIMAU FBiH REGISTERED UNEMPLOYED PERSONS BY CANTON IN FBIH Ukupno / Total Žene / Women Broj registrovanih nezaposlenih lica / Registered unem USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK Kantoni / Cantons RASPODJELAREGISTROVANE NEZAPOSLENOSTI PO KANTONIMAU FBiH ALLOTMENT OF REGISTERED UNEMPLOYMENT BY CANTONS IN FBiH ZHK 3,0% HNK 8,8% KS 18,6% LK 2,4% USK 12,0% PK 1,4% SBK 10,5% BPK 0,9% ZDK 17,9% TK 24,6% RASPODJELAREGISTROVANE NEZAPOSLENOSTI PO SPOLU ALLOTMENT OF REGISTERED UNEMPLOYMENT BY SEX Muškarci / Men 46,6% Žene / Women 53,4% 17

20 FEDERACIJA BiH - UKUPNO (FEDERATION OF BiH - TOTAL) ŽENE - UKUPNO (WOMEN - TOTAL) PREGLED BROJA REGISTROVANIH NEZAPOSLENIH LICA PO OPĆINAMA Po kvalifikacionoj strukturi REVIEW OF THE REGISTERED UNEMPLOYED PERSONS BY MUNICIPALITIES By qualification Tabela VII - Table VII Maj/Svibanj May 2016 STEPEN STRUČNOG OBRAZOVANJA / QUALIFICATION KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) SVEGA / TOTAL VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV UNSKO - SANSKI KANTON Bihać Bosanska Krupa Bosanski Petrovac Bužim Cazin Ključ Sanski Most Velika Kladuša Žene / Women Bihać Bosanska Krupa Bosanski Petrovac Bužim Cazin Ključ Sanski Most Velika Kladuša 2. POSAVSKI KANTON Domaljevac Odžak Orašje Žene / Women Domaljevac Odžak Orašje 3. TUZLANSKI KANTON Banovići Čelić Doboj - Istok Gračanica Gradačac Kalesija Kladanj Lukavac Sapna Srebrenik Teočak Tuzla Živinice

21 Tabela VII - Table VII (nastavak - continuation) Maj/Svibanj May 2016 KANTONI PO OPĆINAMA STEPEN STRUČNOG OBRAZOVANJA / QUALIFICATION (CANTONS BY MUNICIPALITY) SVEGA / TOTAL VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV 3. TUZLANSKI KANTON Žene / Women Banovići Čelić Doboj - Istok Gračanica Gradačac Kalesija Kladanj Lukavac Sapna Srebrenik Teočak Tuzla Živinice ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON Breza Doboj -Jug Kakanj Maglaj Olovo Tešanj Usora Vareš Visoko Zavidovići Zenica Žepče Žene / Women Breza Doboj -Jug Kakanj Maglaj Olovo Tešanj Usora Vareš Visoko Zavidovići Zenica Žepče BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON Foča / Ustikolina Goražde Pale / Prača

22 Tabela VII - Table VII (nastavak - continuation) KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) Maj/Svibanj May 2016 STEPEN STRUČNOG OBRAZOVANJA / QUALIFICATION SVEGA / TOTAL VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV 5. BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON Žene / Women Foča / Ustikolina Goražde Pale / Prača SREDNJOBOSANSKI KANTON Bugojno Busovača Dobretići Donji Vakuf Fojnica Gornji Vakuf Jajce Kiseljak Kreševo Novi Travnik Travnik Vitez Žene / Women Bugojno Busovača Dobretići Donji Vakuf Fojnica Gornji Vakuf Jajce Kiseljak Kreševo Novi Travnik Travnik Vitez HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON Čapljina Čitluk Jablanica Konjic Mostar Neum Prozor / Rama Ravno Stolac

23 Tabela VII - Table VII (nastavak - continuation) KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) Maj/Svibanj May 2016 STEPEN STRUČNOG OBRAZOVANJA SVEGA / TOTAL VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV 7. HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON Žene / Women Čapljina Čitluk Jablanica Konjic Mostar Neum Prozor / Rama Ravno Stolac ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON Grude Ljubuški Posušje Široki Brijeg Žene / Women Grude Ljubuški Posušje Široki Brijeg 9. KANTON SARAJEVO Hadžići Ilidža Ilijaš Vogošća Trnovo Grad Sarajevo Centar Novi Grad Novo Sarajevo Stari Grad Žene / Women Hadžići Ilidža Ilijaš Vogošća Trnovo Grad Sarajevo Centar Novi Grad Novo Sarajevo Stari Grad

24 Tabela VII - Table VII (nastavak - continuation) KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) 10. LIVANJSKI KANTON Drvar Glamoč Grahovo Kupres Livno Tomislavgrad Žene / Women Drvar Glamoč Grahovo Kupres Livno Tomislavgrad Maj/Svibanj May 2016 STEPEN STRUČNOG OBRAZOVANJA / QUALIFICATION SVEGA / TOTAL VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV KVALIFIKACIONA STRUKTURA NEZAPOSLENIH LICA PO KANTONIMA QUALIFICATION OF THE UNEMPLOYED PERSONS BY CANTON NKV PKV KV VKV Kvalifikaciona struktura nezaposlenih lica / Qualification of the u USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK NSS SSS VŠS VSS Kantoni /By Cantons 22

25 NEZAPOSLENE OSOBE NA EVIDENCIJI - NAJBROJNIJA ZANIMANJA PO STRUČNOJ SPREMI Tabela VIII - Table VIII UNEMPLOYED PERSONS - PROFESSIONS BY LEVEL OF EDUCATION Maj/svibanj May 2016 KANTON/ CANTON USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK VSS Dipl.ekonomist Ekonomisti Ekonomski teh Prodavač Dipl.pravnik 195 Nastavnici(r.smjer)+vas+učit. 67 Maturant gimnazije Automehaničar p.o 82 Prof.(raznih smjer.) Dipl.ing.poljopriv(raznih smjerova) Viši med.tehničari-sestra Mašinski teh Krojač Ing.tekstila Poljoprivredni teh Inst(vodo,plinski,cent.g) Dipl.medicinski tehn Ing.građevine Medicinski teh-sestra Vozači (svih smjerova) Ekonomista Ekonomista 10 9 Komercijalist Prodavač Pravnik Pravnik 5 3 Medicinska sestra Bravar Socijalni radnik Inžinjer tekstilne tehnologije 3 0 Ekonomista Automehničar Razredni učitelj Inžinjer agronom 3 2 Administrator Frizer Informatičar 13 2 Inžinjer drumskog saobraćaja 3 0 Administrativni službenik Šivač tekstila Ekonomista Nastavnik razredne nastave Maturant gimnazije Prodavač Pravnik Pravnik Mašinski tehničar Bravar Pedagog Ekonomista Ekonomski tehničar Automehaničar Profesor bosanskog jezika Ekonomski službenik Medicinska sestra Kuhar Profesor razredne nastave Nastavnik tehničke kulture 15 8 Poljoprivredni teh Vozač ter.voz Ekonomista Ekonomista Ekonomski tehničar Prodavač Pravnik Pravnik Maturant gimnazije Frizer Profesor razredne nastave Nastavnik razredne nastave Mašinski tehničar Bravar Profesor engleskog jezika Mašinski inžinjer 14 7 Medicinska sestra Automehaničar Profesor bosanskog jezika Građevinski inžinjer 12 6 Tehničar za drvo Kuhar Dipl. pravnik / bakalaureat prava / magistar prava Ekonomista 5 3 Ekonomski tehničar Prodavač Dipl. ing. / bakalaureat / magistar poljoprivrede Pravnik 3 1 Mašinski tehničar Krojač Dipl. ekonomista/bakalaureat ekonomije, visoka poslovna škola Dipl. menadžer / bakalaureat menadžmenta / magistar Dipl. prof. sporta i fizičke kulture /bakalaureat sporta / magistar sporta UKUPNO ŽENA VŠS Nastavnik historije i geografije UKUPNO ŽENA KV I VKV 2 2 Poljoprivredni tehničar Vozač / Administrativni službenik Hemičar / Hemijski tehničar Frizer Ekonomist Ekonomist Maturant gimnazije Prodavač Pravnik Pravnik Ekonomski tehnič Šivač odjeće Dipl.ing.poljopr Razredni učitelj Mašinski tehnič Stolar Prof.bos.jezika Nastavnik predš.odgoja 19 7 Elektrotehničar Bravar Prof.engl.jezika Nastavnik histor.i geog 17 8 Medicinski tehničar Mašinbravar Pravnik Ekonomski službenik Ekonomski tehničar Prodavač Ekonomist Pravnik Maturant gimnazije Frizer za žene Profesor engleskog jezika Učitelj predškolske djece Strojarski tehničar Automehaničar Inženjer agronom Građevinski inžinjer Medicinska sestra Bravar Profesor razredne nastave Razredni učitelj Turistički animator Kuhar Dipl. ekonomist Ekonomist Ekonomist Trgovac Dipl. pravnik Pravnik Maturant gimnazije Bravar Prof. hrvatskog Jezika Razredni učitelj Strojarski tehničar Frizer Prof. razredne nastave Učitelj predškolske djece Elektrotehničar Automehaničar Dipl. novinar Socijalni radnik Trgovac Metalotokar Dipl.ekonomista Ekonomista Maturant gimnazije Prodavač Dipl.pravnik Pravnik Ekonomski tehničar Vozač motornih vozila Socijalni radnik Nast.predškolskog vaspit Mašinski tehničar Frizer-vlasuljar Politolog Nast.razredne nastave Medicinska sestra Automehaničar Novinar Građevinski inžinjer Grafički tehničar Bravar Ekonomski Ekonomist Ekonomski tehničar Prodavač Pravni Pravni Gimnazija Elektromehaničar Razredni učitelj Inženjer agronom Elektrotehničar Automehaničar Agronom Učitelj predškolse djece Strojarski tehničar Bravar Učitelj predškolske djece Strojarski inženjer 10 0 Šumarski tehničar Kemijski laborant SSS UKUPNO ŽENA UKUPNO ŽENA 23