09/16 STATISTIČKI PREGLED SEPTEMBAR/RUJAN GODINE STATISTICAL REVIEW SEPTEMBER Sarajevo, oktobar/listopad godine

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "09/16 STATISTIČKI PREGLED SEPTEMBAR/RUJAN GODINE STATISTICAL REVIEW SEPTEMBER Sarajevo, oktobar/listopad godine"

Транскрипт

1 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE S A R A J E V O BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL EMPLOYMENT INSTITUTE S A R A J E V O B I L T E N / B U L L E T I N STATISTIČKI PREGLED SEPTEMBAR/RUJAN GODINE STATISTICAL REVIEW SEPTEMBER / Sarajevo, oktobar/listopad godine Sarajevo, October 2016

2 Izdavač: Publisher: Federalni zavod za zapošljavanje Sarajevo Federal Employment Institute Sarajevo Sarajevo Đoke Mazalića 3 Telefon : Fax : web : Za izdavača: For the publisher: Ravnateljica Director Helena Lončar Rukovodilac Sektora za ekonomske poslove, evidencije i informacione tehnologije Head of the Sector for Economy, Statistics and Information Technologies Rukovodilac Odjeljenja Head of the Department for Information Technologies and Statistics Sead Pita Muhamed Ćomić Priprema i obrada za štampanje: Edited by: Odjeljenje za informacione tehnologije, evidencije i statistiku Department for Information Technologies and Statistics Samir Brković Prevod: Translation: Stručni saradnik za informisanje Expert Associate for PR Haris Čuljević

3 S A D R Ž A J Table of Contents Statistički pregled Statistical Review 2 Tabela A (Table A) Tabela B (Table B) Tabela I i II (Table I&II) Tabela III (Table III) Tabela IIIa (Table IIIa) Tabela IV (Table IV) Tabela IVa (Table IVa) Tabela V (Table V) Tabela Va (Table Va) Tabela Vb (Table Vb) Tabela VI (Table VI) Tabela VII (Table VII) Tabela VIII (Table VIII) Tabela IX (Table IX) Tabela X (Table X) Tabela XI (Table XI) Prijavljeni na evidenciju nezaposlenih po prestanku radnog odnosa i zaposleni sa evidencije po kantonima septembar/rujan 2016 godine Registered unemployed upon termination of employment and registered employed by canton, September 2016 Kretanje broja nezaposlenih i zaposlenih prema evidencijama Federalnog zavoda za zapošljavanje Number of the unemployed and employed according to the register of the Federal Employment Institute Zaposlenost po područjima i kantonima august/kolovoz godine Employment by sector of activities and by canton August 2016 Registrovana nezaposlenost po kvalifikacionoj strukturi, septembar/rujan godine Registered unemployment by qualification, September 2016 Pregled broja zaposlenih lica sa evidencije Overview of the number of employed persons from the register Posredovanje u zapošljavanju - ponuda i potražnja, nezaposlenost po spolnoj strukturi, septembar/rujan 2016 godine Mediation in employment offer and demand by gender structure, September 2016 Posredovanje u zapošljavanju oglasi, upućivanje poslodavcu, realizirana posredovanja, septembar/rujan 2016 godine Mediation in employment, advertisements, directing to employer, sucesfull mediation, September 2016 Registrovana nezaposlenost po kantonima i spolu, septembar/rujan 2016 godine Registered unemployment by canton and gender, September 2016 Registrovana nezaposlenost po dobi, spolu i kantonima, septembar/rujan 2016 godine Registered unemployment by age, gender and canton, September 2016 Registrovana nezaposlenost po dobi, stepenu obrazovanja i spolu, septembar/rujan 2016 godine Registered unemployment by age, qualification and gender, September 2016 Registrovana nezaposlenost po općinama i spolu, septembar/rujan 2016 godine Registered unemployment by municipality and gender, September 2016 Pregled broja registrovanih nezaposlenih lica po općinama i kvalifikacionoj strukturi, septembar/rujan 2016 godine Registered unemployment by municipality and qualification, September 2016 Najbrojnija zanimanja po stručnoj spremi, septembar/rujan 2016 godine Professions by qualification, September 2016 Materijalna i socijalna sigurnost nezaposlenih po kantonima, septembar/rujan 2016 godine Material and social insurance of the unemployed by canton, September 2016 Korisnici prava na PIO po kantonima, septembar/rujan 2016 godine Beneficiaries of the pension and disability insurance by canton, September 2016 Zaposleni strani državljani po kantonima, septembar/rujan 2016 godine Employed foreign citizens by canton, September 2016 Metodološka objašnjenja / Methodological explanations 27 Adrese i brojevi telefona kantonalnih službi za zapošljavanje Addresses and telephone numbers of the cantonal employment services Molimo korisnike ove publikacije da prilikom korištenja podataka navedu izvor We kindly ask the users of this publication to state the source when using data from this publication

4 STATISTIČKI PREGLED Brisanje sa evidencije nezaposlenih U septembru godine sa evidencija kantonalnih službi za zapošljavanje brisano je osoba, od čega je zaposleno , što je za ili 47,05% više nego u prethodnom mjesecu. Od početka godine do godine sa evidencije je brisano osoba, od čega je zaposleno Prijavljivanje na evidenciju nezaposlenih U septembru godine na evidenciju nezaposlenih su se prijavile osobe, od čega po prestanku radnog odnosa, što je u poređenju s prethodnim mjesecom smanjenje za 2.775, odnosno 35,30%. Od početka godine do kraja septembra na evidenciju su se prijavile osobe, od čega zbog prestanka radnog odnosa. Zaposlenost Dana godine u Federaciji BiH su bile zaposlene osobe, od čega (60,99%) u privredi i (37,59%) u neprivredi. Broj zaposlenih u odnosu na prosjek iz prošle godine veći je za 8.152, odnosno 1,81%, a u odnosu na prethodni mjesec je manji za 1.854, odnosno 0,40%. Posredovanje u zapošljavanju Kantonalne službe za zapošljavanje su u septembru godine posredovale u zapošljavanju osoba, što je u poređenju s prethodnim mjesecom više za Nezaposlenost Dana godine na evidencijama službi za zapošljavanje bilo je registrirano osoba, što je u odnosu na prethodni mjesec smanjenje za 3.326, odnosno 0,88%. Udio ženske populacije u broju nezaposlenih iznosi , odnosno 53,84%. Od ukupnog broja nezaposlenih, (69,21%) su stručne, (30,79%) su nestručne osobe, a njih (43,27%) prvi puta traži zaposlenje. Na evidenciji nezaposlenih bilo je registrovana osoba dobi između 15 i 29 godina, što u poređenju s prethodnim mjesecom predstavlja smanjenje za 147. Kvalifikaciona struktura nezaposlenih Među nezaposlenima najviše je KV ( ili 32,85%) i NKV radnika ( ili 28,76%), potom slijede osobe sa SSS ( ili 27,45%) i VSS ( ili 7,06%), PKV radnici (6.942 ili 1,85%), osobe sa VŠS (5.371 ili 1,43%), VKV radnici (1.560 ili 0,42%) i osobe s NSS (647 ili 0,17%). Nezaposlenost po kantonima Najveći broj nezaposlenih registriran je u Tuzlanskom ( ili 24,74%), potom u Kantonu Sarajevo ( ili 18,39%) i Zeničko-dobojskom kantonu ( ili 17,90%). U Bosansko-podrinjskom kantonu je registrirano nezaposlenih osoba ili 0,95% od ukupnog broja. Radne dozvole Tokom septembra godine stranim državljanima su odobrene 103 radne dozvole Socijalna sigurnost nezaposlenih U septembru godine na evidencijama službi za zapošljavanje bilo je registrirano demobiliziranih branilaca, što u odnosu na prethodni mjesec predstavlja smanjenje za 472, odnosno 0,90%. Udio demobiliziranih branilaca u ukupnom broju nezaposlenih iznosi 13,89%. U istom mjesecu zabilježeno je korisnika novčane naknade, što je u poređenju sa podacima iz prethodnog mjeseca povećanje za 60. Pravo na zdravstveno osiguranje u predmetnom mjesecu preko kantonalnih službi za zapošljavanje ostvarilo je osoba, što je za 325 manje nego prethodnog mjeseca. Pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje koristiloe su 282 osobe. 2

5 STATISTICAL REVIEW Number of deleted persons from the register of unemployed persons The outflow from the register in September 2016 amounted to 13,898 persons. Out of that number, 10,345 persons were employed, which represents an increase of 3,310 or 47.05% per cent in regard to the previous month. From January 1 st till the end of September ,407 persons were deleted from the register of unemployed persons. Out of that number, 71,958 persons were employed. Number of newly registered unemployed persons The number of new entrants in September 2016 amounted to 10,572 persons. Out of that number, 5,086 persons were registered due to dismissal, which represents a decrease of 2,775 or per cent in regard to the previous month. From January 1 st till the end of September ,042 persons were registered. Out of that number, 50,191 due to dismissal. Employment At the end of July 2016 in the Federation of Bosnia and Herzegovina there were 458,273 registered employed persons: in economy 279,492 persons or per cent, and in non-economy 172,286 persons or per cent. The employment increased in regard to the average of 2015 for 8,152 or 1.81 per cent and compared to the previous month decreased for 1,854 or 0.40 per cent. Mediation in employment In September 2016 the Cantonal Employment Services have mediated in employment for 6,695 persons, which compared to the previous month is an increase of 2,671. Unemployment At the end of September 2016 in the Federation of Bosnia and Herzegovina were registered 374,500 unemployed persons, and it represents n decrease of 3,326 or 0.88 per cent in regard to the previous month. Out of that number, 201,649 (53,84 per cent) are women. Participation of qualified persons in total uneployment was 259,202 or per cent, and the participation of unqualified persons 115,298 or per cent. There were 162,053 (43.27 per cent) persons seeking employment for the first time. In reported month there were 114,481 young unemployed persons (age between 15 and 29 years), which represents a decrease compared to the previous month of 147. Qualification structure of registered unemployed persons Qualification structure of registered unemployed persons in September 2016 was: VSS 26,441 or 7.06 per cent, VŠS 5,371 or 1.43 per cent, SSS 102,796 or per cent, VKV 1,560 or 0.42 per cent, KV 123,034 or per cent, NKV 107,709 or per cent, PKV 6,942 or 1.85 per cent and NSS 647 or 0.17 per cent. (For translation of abbreviations look at the page 24) Unemployment, by Cantons The highest unemployment is registered in Tuzla Canton (92,654 or per cent), in Canton Sarajevo (68,871 or per cent) and in Zenica-Doboj Canton (67,029 or per cent). In Bosna- Podrinje Canton were registered 3,559 or 0.95 per cent unemployed persons in regard to total number. Work permits In September 2016 the Federal Employment Institute has issued 103 work permits to foreign citizens. Social security of unemployed persons In reported month there were 52,008 demobilized soldiers in the total number of unemployed persons, which is a decrease of 472 or 0.90 per cent in regard to the previous month. Participation of demobilizied soldiers in total unemployment is per cent. In accordance with Law of mediation in employment and social insurance of unemployed persons, the unemployment benefit received 10,890 persons, which is for 60 more in regard to the previous month. In the same period 248,814 persons have used health insurance through the employment services, which is a decrease of 325 in regard to previouse month. In September persons have received pension and disability insurance. 3

6 Tabela A - Table A PRIJAVLJENI NA EVIDENCIJU NEZAPOSLENIH PO PRESTANKU RADNOG ODNOSA REGISTERED UNEMPLOYED UPON TERMINATION OF EMPLOYMENT Septembar/Rujan godine September 2016 Razlozi prestanka radnog odnosa / Reasons of employment termination Kanton / Canton Izvještajni period / Reporting period Broj ukupno novoprijavljenih osoba na evidenciju nezaposlenih / The total number of the newly registered at the unemployment register Broj osoba brisanih iz evidencije / Number of deleted persons from the register Broj prijavljenih na evidenciju nezaposlenih po prestanku radnog odnosa / Number of unemployed registered upon the termination of employment Stečaj, likvidacija, restrukturiranje, privatizacija / Bankruptcy, restructuring, privatization Tehnološki ili organizacioni višak / Technological or organizational surplus labour Ostalo (prestanak ugovora na određ. Vrijeme, sporazumni raskid ugovora, povreda radne obaveze i sl.) / Other (termination of fixed-term contracts, agreed termination of contract, breach of work duties, etc.) Zaposleno sa evidencije / Employed persons from the register Broj zaposlenih stanje: august 2016.god (podaci Federalnog zavoda za statistiku) / Number of employed persons: August 2016 (data from the Federal Office of Statistics) (7+8+9) Ukupno / Od 1. januara / From January Unsko-sanski Total septembar/september kanton Žene / Od 1. januara / From January Women septembar/september Ukupno / Od 1. januara / From January Posavski kanton Total septembar/september Žene / Od 1. januara / From January Women septembar/september Ukupno / Od 1. januara / From January Tuzlanski kanton Total septembar/september Žene / Od 1. januara / From January Women septembar/september Ukupno / Od 1. januara / From January Zeničko-dobojski Total septembar/september kanton Žene / Od 1. januara / From January Women septembar/september Ukupno / Od 1. januara / From January Bosansko- Total septembar/september Podrinjski Žene / Od 1. januara / From January kanton Women septembar/september Ukupno / Od 1. januara / From January Srednjebosanski Total septembar/september kanton Žene / Od 1. januara / From January Women septembar/september Ukupno / Od 1. januara / From January Hercegovačkoneretvanski Total septembar/september Žene / Od 1. januara / From January kanton Women septembar/september Ukupno / Od 1. januara / From January Zapadnohercegovački Total septembar/september Žene / Od 1. januara / From January kanton Women septembar/september Ukupno / Od 1. januara / From January Kanton Sarajevo Total septembar/september Žene / Od 1. januara / From January Women septembar/september Ukupno / Od 1. januara / From January Kanton 10 Total septembar/september Žene / Od 1. januara / From January Women septembar/september Ukupno / Od 1. januara / From January UKUPNO FBiH Total septembar/september Žene / Od 1. januara / From January Women septembar/september Zaposleni u MO

7 KRETANJE BROJA ZAPOSLENIH I NEZAPOSLENIH NUMBER OF THE EMPLOYED AND UNEMPLOYED Tabela B Table B oktobar/listopad 2015 septembar/rujan 2016 October September 2016 Godina Year Broj Broj Zaposleni Mjesec nezaposlenih zaposlenih Ostali sa bez posla Number of Month Number of evidencije Dismissed the the Hired persons unemployed employed persons Oktobar Novembar Decembar Januar Februar Mart April Maj Juni Juli Avgust Septembar Oktobar KRETANJE BROJAZAPOSLENIH I NEZAPOSLENIH NUMBER OF THE EMPLOYED AND UNEMPLOYED Novembar Decembar Januar Februar Mart April Maj Juni Juli August Septembar Zaposlenost/Employment Nezaposlenost/Unemployment Broj zaposlenih je prema podacima Federalnog zavoda za statistiku koji se objavljuju u pravilu 15. u mjesecu i posljednji podatak je za avgust godine / The number of the employed is according to the official data of the Federal Office of Statistics which is being published every 15th in the month by default. The newest data is from August

8 ZAPOSLENOST - po područjima 1 EMPLOYMENT by sector of activites Tabela I - Table I August/Kolovoz August 2016 Broj zaposlenih / Number of the employed PODRUČJE 2 Sector of activities 2015 VII 2016 VIII 2016 VIII 2016 VIII VII 2016 FEDERACIJA BiH - UKUPNO FEDERATION OF BiH TOTAL ,8 99,6 A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov (Agriculture, forestry and fishing) ,4 100,4 B Vađenje ruda i kamena (Mining and quarrying) ,4 100,0 C Prerađivačka industrija (Manufacturing) ,0 99,5 Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, D ,4 100,5 parom i klimatizacija (Electricity, gas, steam and air conditioning supply) Snabdijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te E djelatnosti sanacije okoliša (Water supply, sewerage, waste management and ,8 100,3 remediation activities) F Građevinarstvo (Construction) ,0 100,4 Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (Wholesale G ,0 100,2 and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles) H Prijevoz i skladištenje (Transportation and storage) ,1 99,9 Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane(hotelijerstvo i I ,2 100,2 ugostiteljstvo) (Hotel and catering industry) J Informacije i komunikacije (Information and communication) ,5 99,1 K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (Financial and insurance activities) ,0 99,9 L Poslovanje nekretninama (Real estate activities) ,5 102,5 Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (Professional, scientific and technical activities) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (Administrative and support service activities) M ,5 100,0 N ,2 100,2 Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje (Public administration and defence; compulsory social security) O ,6 99,8 P Obrazovanje (Education) ,7 95,6 Q Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite (Human health and social work activities) ,4 100,1 R Umjetnost, zabava i rekreacija (Art, entertainment and recreation) ,6 99,9 S Ostale uslužne djelatnosti (Other service activities) ,7 100,2 Djelatnosti domaćinstava kao poslodavaca; djelatnosti domaćinstava koja T proizvode različita dobra i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe (Activities of households as employers; undifferentiated goods- and services-producing activities of ,0 0,0 households for own use) Djelatnosti vanteritorijalnih organizacija i organa (Activities of extraterritorial U ,0 0,0 organisations and bodies) 00 Nerasporedjeno po djelatnostima KD (Unallocated by KD activities - not classified) ,0 0,0 ZAPOSLENOST - po kantonima 1 EMPLOYMENT by canton Tabela II - Table II August/Kolovoz August 2016 Broj zaposlenih / Number of the employed KANTONI Cantons 2015 VII 2016 VIII 2016 VIII 2016 VIII VII 2016 FEDERACIJA BiH - UKUPNO FEDERATION OF THE BiH - TOTAL ,8 99,6 1. Unsko-sanski kanton ,7 99,4 2. Posavski kanton ,0 100,5 3. Tuzlanski kanton ,4 99,3 4. Zeničko - dobojski kanton ,8 99,2 5. Bosansko - podrinjski kanton ,9 100,1 6. Srednjobosanski kanton ,9 99,9 7. Hercegovačko- neretvanski kanton ,4 99,8 8. Zapadnohercegovački kanton ,2 99,8 9. Kanton Sarajevo ,3 99,8 10. Livanjski kanton ,3 99,1 Zaposleni MO / Employed MO ,0 100,0 1 Tabela I i II Podaci Federalnog zavoda za statistiku / Table I and II - Data from Federal Office of Statistics Ukupna zaposlenost na teritoriji FBiH obuhvaća zaposlene u poslovnim subjektima (pravnim osobama), obrtu i slobodnim profesijama, odbrani/ obrani i policiji. Broj zaposlenih u odbrani/obrani nije razvrstan po kantonima / Total employment in FBiH includes those employed in business entities (legal entities), trades and free-lances, defence and police. Number of employees in defence is not assorted by cantons. 2 Prema KD BiH 2010 / According to KD BiH 2010.

9 Tabela III - Table III Kvalifikaciona struktura Qualification structure REGISTROVANA NEZAPOSLENOST Kvalifikaciona struktura UNEMPLOYMENT Qualification structure Nezaposlene osobe Unemployed persons Nezaposlene osobe koje prvi put traže zaposlenje Novoprijavljene nezaposlene osobe u toku izvještajnog mjeseca Newly registered Unemployed persons unemployed seeking an seeking an employment employment in reported for the first time month Septembar/Rujan September 2016 Nezaposlene osobe brisane iz evidencije u toku izvještajnog mjeseca Unemployed persons deleted from the register during the reporting month Stručna lica ukupno / Skilled persons KV VKV SSS VŠS VSS Nestručna lica ukupno / Unskilled persons NKV PKV NSS KVALIFIKACIONASTRUKTURA NEZAPOSLENIH LICA/ QUALIFICATION OF THE UNEMPLOYED PERSONS NEZAPOSLENALICA PREMASTRUČNOSTI / UNEMPLOYED PERSONS BY QUALIFICATION SSS 27,45% VŠS 1,43% VSS 7,06% VKV 0,42% KV 32,85% NSS PKV 0,17% 1,85% NKV 28,76% Nestručna lica / Unskilled persons 30,79% Stručna lica/ Skilled persons 69,21% 7

10 PREGLED BROJA ZAPOSLENIH LICA SA EVIDENCIJE Po kantonima i kvalifikacionoj strukturi OVERVIEW OF THE NUMBER OF EMPLOYED PERSONS FROM THE REGISTER By cantons and qualification Tabela IIIa - Table IIIa Septembar/Rujan September 2016 KANTONI/CANTONS FEDERACIJA BiH - UKUPNO FEDERATION OF BiH - TOTAL 1. Unsko - sanski 2. Posavski 3. Tuzlanski 4. Zeničko - dobojski 5. Bosansko - podrinjski 6. Srednjobosanski 7. Hercegovačko-neretvanski 8. Zapadnohercegovački 9. Kanton Sarajevo 10. Livanjski SVEGA / TOTAL ŽENE/ WOMEN STEPEN STRUČNOG OBRAZOVANJA / QUALIFICATION VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV ZAPOSLENALICASAEVIDENCIJE PREMA STRUČNOSTI / EMPLOYED PERSONS FROM THE REGISTER BY QUALIFICATION ZAPOSLENA LICA SA EVIDENCIJE PO SPOLU / EMPLOYED PERSONS FROM THE REGISTER BY SEX USK TK BPK HNK KS 0 USK TK BPK HNK KS Stručna lica/skilled persons Nestručna lica/unskilled persons Muški/Men Žene/Women 8

11 POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU Federacija Bosne i Hercegovine - učešće žena, indeksi MEDIATION IN EMPLOYMENT Federation of Bosnia and Herzegovina - participation of women, indexes Tabela IV - Table IV Posredovanje u zapošljavanju / Mediation in employment Septembar/Rujan September 2016 ŽENE / WOMEN IX 2016 IX 2016 VIII 2016 VIII 2016 Ukupno zaposleni posredovanjem službe / Total number of the employed persons through the mediation of the Employment Service , ,87 Od ukupno zaposlenih posredovanjem na neodređeno vrijeme / Out of the total number of the employed persons through the mediation for an indefinite period Od ukupno zaposlenih posredovanjem na određeno vrijeme / Out of the total number of the employed persons through the mediation for a definite period Ukupno zaposleni sa evidencije / Total number of the employed persons from the register of unemployment Prekinut radni odnos u izvještajnom periodu / Terminated employment during the reporting period Ukupno brisano sa evidencije / Overall number of deleted persons from the register Ukupno prijavljeno na evidenciju / Overall number of registered persons Prijavljeno na evidenciju zbog prekida radnog odnosa / Registered persons due to termination of employment Ukupna registrovana nezaposlenost / Overall registered unemployment Od ukupne registrovane nezaposlenosti prvi put traže zaposlenje / Out of the overall registered unemployment - first time job seekers Od ukupne registrovane nezaposlenosti iz radnog odnosa / Out of overall registered unemployment - previously employed , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 Od ukupne regist. nezaposlenosti demobilisani vojni obveznici / Out of the overall registered unemployment - demobilized conscripts , ,16 Od ukupne registrovane nezaposlenosti članovi poginulih boracašehidi / Out of the overall registered unemployment - families of fallen soldiers , ,69 Od ukupne registrovane nezaposlenosti ratni vojni invalidi / Out of the overall registered unemployment - disabled war veterans , ,12 Od ukupne registrovane nezaposlenosti ostali invalidi / Out of the overall registered unemployment - other disabled persons , ,56 9

12 POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU OGLASI, UPUĆIVANJE POSLODAVCU, REALIZIRANA POSREDOVANJA MEDIATION IN EMPLOYMENT, ADVERTISEMENTS, DIRECTING TO EMPLOYER, SUCCESFULL MEDIATION Tabela IVa Table IVa Septembar/Rujan 2016 September 2016 Broj osoba upućenih poslodavcu na osnovu zahtjeva za Broj uspješno realiziranih Broj radnih posredovanjem, posredovanja na osnovu Broj radnih mjesta mjesta objavljenih objavljenih oglasa zahtjeva za posredovanjem, oglašenih na u oglasima do putem Službe ili objavljenih oglasa putem osnovu zahtjeva za kojih je Služba oglasa iz drugih Službe ili oglasa iz drugih posredovanjem ili došla iz drugih izvora (po spolu) / izvora (po spolu) / Number dostavljenih oglasa izvora (internet, Number of persons of succesfull mediations putem Službe / novine i sl.) / directed to employer based on the demand for KANTONI/CANTONS Number of jobs Number of via demand for mediation or advertised via advertised jobs mediation, via advertisements published demand for which employment published by employment office or via mediation or via office claimed advertisement in advertisements from other job advertisements from different employment office or sources (by gender) delivered to sources ( internet, via advertisements employment office newspaper etc.) from different M Ž/F M Ž/F 1. Uunsko-sanski Posavski Tuzlanski Zeničko-dobojski Bosansko-podrinjski Srednjobosanski Hercegovačko-neretvanski Zapadnohercegovački Kanton Sarajevo Livanjski FEDERACIJA BIH UKUPNO / FEDERATION OF BIH - TOTAL

13 REGISTROVANA NEZAPOSLENOST FBiH po kantonima, učešće žena, indeksi REGISTRED UNEMPLOYMENT FBiH by canton, participation of women, indexes Tabela V- Table V KANTONI / CANTONS FEDERACIJA BiH - UKUPNO (FEDERATION OF BiH - TOTAL) 1. Unsko-sanski 2. Posavski 3. Tuzlanski 4. Zeničko - dobojski 5. Bosansko - podrinjski 6. Srednjobosanski 7. Hercegovačko - neretvanski 8. Zapadnohercegovački 9. Kanton Sarajevo 10. Livanjski Septembar/Rujan September 2016 ŽENE / WOMEN IX 2016 IX 2016 VIII 2016 VIII , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , REGISTROVANANEZAPOSLENOST U TEKUĆEM I PRETHODNOM MJESECU REGISTERED UNEMPLOYMENT IN THE CURRENT AND PREVIOUS MONTH Broj registrovanih nezaposlenih lica / Registered unem USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK Kantoni / Cantons 11

14 TaT N E O SOBE PO DOBI I SPOLU NEZAPOSLENE OSOBE PO DOBI, SPOLU I KANTONIMA UNEMPLOYED PERSONS BY AGE, SEX AND CANTONS Tabela V a Table Va Septembar/Rujan September 2016 Godine Kanton starosti Ukupno USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK Ukupno god. Žene Ukupno god Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene i više Ukupno god. Žene UKUPNO Ukupno Žene NEZAPOSLENE OSOBE PO DOBI, SPOLU I KANTONIMA UNEMPLOYED PERSONS BY AGE, SEX AND CANTONS USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK god god. 50 i više god. 12

15 NEZAPOSLENE OSOBE PO DOBI,STEPENU OBRAZOVANJA I SPOLU UNEMPLOYED PERSONS BY AGE,QUALIFICATION AND SEX Tabela Vb Table Vb Septembar/Rujan September 2016 Godine Stepen stručnog obrazovanja starosti Ukupno VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV Ukupno god. Žene Ukupno god Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene i više Ukupno god. Žene UKUPNO Ukupno Žene NEZAPOSLENE OSOBE PO DOBI, STEPENU OBRAZOVANJA I SPOLU UNEMPLOYED PERSONS BY AGE,QUALIFICATION AND SEX i više Žene/Women Muškarci/Men 13

16 REGISTROVANA NEZAPOSLENOST FBiH po općinama, učešće žena, indeksi REGISTRED UNEMPLOYMENT FBiH by canton and municipality, participation of women, indexes Tabela VI - Table VI Septembar/Rujan September 2016 ŽENE / WOMEN KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS IX 2016 IX 2016 BY MUNICIPALITY) VIII 2016 VIII 2016 FEDERACIJA BiH - UKUPNO (FEDERATION OF BiH - TOTAL) , ,79 1. UNSKO - SANSKI KANTON Bihać Bosanska Krupa Bosanski Petrovac Bužim Cazin Ključ Sanski Most Velika Kladuša , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44 ŽENE / WOMEN KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS IX 2016 IX 2016 BY MUNICIPALITY) VIII 2016 VIII POSAVSKI KANTON , ,41 Domaljevac , ,84 Odžak , ,09 Orašje , ,97 KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) 3. TUZLANSKI KANTON Banovići Čelić Doboj - Istok Gračanica Gradačac Kalesija Kladanj Lukavac Sapna Srebrenik Teočak Tuzla Živinice ŽENE / WOMEN IX 2016 IX 2016 VIII 2016 VIII , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 14

17 Tabela VI - Table VI (nastavak/continuation) KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) 4. ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON UKUPNO/TOTAL Breza Doboj -Jug Kakanj Maglaj Olovo Tešanj Usora Vareš Visoko Zavidovići Zenica Žepče VIII 2016 IX 2016 Septembar/Rujan September 2016 ŽENE / WOMEN IX 2016 IX 2016 VIII 2016 VIII , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) IX 2016 IX 2016 VIII 2016 VIII BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON , ,29 Foča / Ustikolina Goražde Pale / Prača VIII 2016 IX 2016 ŽENE / WOMEN , , , , , ,09 KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) 6. SREDNJOBOSANSKI KANTON Bugojno Busovača Dobretići Donji Vakuf Fojnica Gornji Vakuf Jajce Kiseljak Kreševo Novi Travnik Travnik Vitez ŽENE / WOMEN IX 2016 IX 2016 VIII 2016 VIII , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 15

18 Tabela VI - Table VI (nastavak/continuation) KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) Grude Ljubuški Posušje Široki Brijeg IX 2016 IX 2016 VIII 2016 VIII 2016 Septembar/Rujan September 2016 ŽENE / WOMEN 7. HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON , ,41 Čapljina , ,10 Čitluk , ,63 Jablanica , ,03 Konjic , ,19 Mostar , ,82 Neum , ,19 Prozor / Rama , ,80 Ravno , ,00 Stolac , ,46 KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) 8. ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON ŽENE / WOMEN IX 2016 IX 2016 VIII 2016 VIII , , , , , , , , , ,73 KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) 9. KANTON SARAJEVO Hadžići Ilidža Ilijaš Vogošća Trnovo Grad Sarajevo Centar Novi Grad Novo Sarajevo Stari Grad KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) 10. LIVANJSKI KANTON Drvar Glamoč Grahovo Kupres Livno Tomislavgrad IX 2016 IX 2016 VIII 2016 VIII , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 ŽENE / WOMEN ŽENE / WOMEN IX 2016 IX 2016 VIII 2016 VIII , , , , , , , , , , , , , ,39 16

19 REGISTROVANANEZAPOSLENALICAPO KANTONIMAU FBiH REGISTERED UNEMPLOYED PERSONS BY CANTON IN FBIH Ukupno / Total Žene / Women Broj registrovanih nezaposlenih lica / Registered unem USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK Kantoni / Cantons RASPODJELAREGISTROVANE NEZAPOSLENOSTI PO KANTONIMAU FBiH ALLOTMENT OF REGISTERED UNEMPLOYMENT BY CANTONS IN FBiH ZHK 3,1% HNK 8,8% KS 18,4% LK 2,3% USK 11,9% PK 1,4% SBK 10,5% BPK 1,0% ZDK 17,9% TK 24,7% RASPODJELAREGISTROVANE NEZAPOSLENOSTI PO SPOLU ALLOTMENT OF REGISTERED UNEMPLOYMENT BY SEX Muškarci / Men 46,2% Žene / Women 53,8% 17

20 FEDERACIJA BiH - UKUPNO (FEDERATION OF BiH - TOTAL) ŽENE - UKUPNO (WOMEN - TOTAL) PREGLED BROJA REGISTROVANIH NEZAPOSLENIH LICA PO OPĆINAMA Po kvalifikacionoj strukturi REVIEW OF THE REGISTERED UNEMPLOYED PERSONS BY MUNICIPALITIES By qualification Tabela VII - Table VII Septembar/Rujan September 2016 STEPEN STRUČNOG OBRAZOVANJA / QUALIFICATION KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) SVEGA / TOTAL VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV UNSKO - SANSKI KANTON Bihać Bosanska Krupa Bosanski Petrovac Bužim Cazin Ključ Sanski Most Velika Kladuša Žene / Women Bihać Bosanska Krupa Bosanski Petrovac Bužim Cazin Ključ Sanski Most Velika Kladuša 2. POSAVSKI KANTON Domaljevac Odžak Orašje Žene / Women Domaljevac Odžak Orašje 3. TUZLANSKI KANTON Banovići Čelić Doboj - Istok Gračanica Gradačac Kalesija Kladanj Lukavac Sapna Srebrenik Teočak Tuzla Živinice

21 Tabela VII - Table VII (nastavak - continuation) Septembar/Rujan September 2016 KANTONI PO OPĆINAMA STEPEN STRUČNOG OBRAZOVANJA / QUALIFICATION (CANTONS BY MUNICIPALITY) SVEGA / TOTAL VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV 3. TUZLANSKI KANTON Žene / Women Banovići Čelić Doboj - Istok Gračanica Gradačac Kalesija Kladanj Lukavac Sapna Srebrenik Teočak Tuzla Živinice ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON Breza Doboj -Jug Kakanj Maglaj Olovo Tešanj Usora Vareš Visoko Zavidovići Zenica Žepče Žene / Women Breza Doboj -Jug Kakanj Maglaj Olovo Tešanj Usora Vareš Visoko Zavidovići Zenica Žepče BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON Foča / Ustikolina Goražde Pale / Prača

22 Tabela VII - Table VII (nastavak - continuation) KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) Septembar/Rujan September 2016 STEPEN STRUČNOG OBRAZOVANJA / QUALIFICATION SVEGA / TOTAL VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV 5. BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON Žene / Women Foča / Ustikolina Goražde Pale / Prača SREDNJOBOSANSKI KANTON Bugojno Busovača Dobretići Donji Vakuf Fojnica Gornji Vakuf Jajce Kiseljak Kreševo Novi Travnik Travnik Vitez Žene / Women Bugojno Busovača Dobretići Donji Vakuf Fojnica Gornji Vakuf Jajce Kiseljak Kreševo Novi Travnik Travnik Vitez HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON Čapljina Čitluk Jablanica Konjic Mostar Neum Prozor / Rama Ravno Stolac

23 Tabela VII - Table VII (nastavak - continuation) KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) Septembar/Rujan September 2016 STEPEN STRUČNOG OBRAZOVANJA SVEGA / TOTAL VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV 7. HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON Žene / Women Čapljina Čitluk Jablanica Konjic Mostar Neum Prozor / Rama Ravno Stolac ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON Grude Ljubuški Posušje Široki Brijeg Žene / Women Grude Ljubuški Posušje Široki Brijeg 9. KANTON SARAJEVO Hadžići Ilidža Ilijaš Vogošća Trnovo Grad Sarajevo Centar Novi Grad Novo Sarajevo Stari Grad Žene / Women Hadžići Ilidža Ilijaš Vogošća Trnovo Grad Sarajevo Centar Novi Grad Novo Sarajevo Stari Grad

24 Tabela VII - Table VII (nastavak - continuation) KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) 10. LIVANJSKI KANTON Drvar Glamoč Grahovo Kupres Livno Tomislavgrad Žene / Women Drvar Glamoč Grahovo Kupres Livno Tomislavgrad Septembar/Rujan September 2016 STEPEN STRUČNOG OBRAZOVANJA / QUALIFICATION SVEGA / TOTAL VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV KVALIFIKACIONA STRUKTURA NEZAPOSLENIH LICA PO KANTONIMA QUALIFICATION OF THE UNEMPLOYED PERSONS BY CANTON NKV PKV KV VKV Kvalifikaciona struktura nezaposlenih lica / Qualification of the u USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK NSS SSS VŠS VSS Kantoni /By Cantons 22