03/16 STATISTIČKI PREGLED MART/OŽUJAK GODINE STATISTICAL REVIEW MARCH Sarajevo, april/travanj godine. Sarajevo, April 2016

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "03/16 STATISTIČKI PREGLED MART/OŽUJAK GODINE STATISTICAL REVIEW MARCH Sarajevo, april/travanj godine. Sarajevo, April 2016"

Транскрипт

1 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE S A R A J E V O BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL EMPLOYMENT INSTITUTE S A R A J E V O B I L T E N / B U L L E T I N STATISTIČKI PREGLED MART/OŽUJAK GODINE STATISTICAL REVIEW MARCH / Sarajevo, april/travanj godine Sarajevo, April 2016

2 Izdavač: Publisher: Federalni zavod za zapošljavanje Sarajevo Federal Employment Institute Sarajevo Sarajevo ðoke Mazalića 3 Telefon : Fax : web : Za izdavača: For the publisher: Direktor Director Omer Korjenić Rukovodilac Sektora za ekonomske poslove, evidencije i informacione tehnologije Head of the Sector for Economy, Statistics and Information Technologies Rukovodilac Odjeljenja Head of the Department for Information Technologies and Statistics Sead Pita Muhamed Ćomić Priprema i obrada za štampanje: Edited by: Odjeljenje za informacione tehnologije, evidencije i statistiku Department for Information Technologies and Statistics Samir Brković Prevod: Translation: Stručni saradnik za informisanje Expert Associate for PR Haris Čuljević

3 S A D R Ž A J Table of Contents Statistički pregled Statistical Review 2 Tabela A (Table A) Tabela B (Table B) Tabela I i II (Table I&II) Tabela III (Table III) Tabela IIIa (Table IIIa) Tabela IV (Table IV) Tabela IVa (Table IVa) Tabela V (Table V) Tabela Va (Table Va) Tabela Vb (Table Vb) Tabela VI (Table VI) Tabela VII (Table VII) Tabela VIII (Table VIII) Tabela IX (Table IX) Tabela X (Table X) Tabela XI (Table XI) Prijavljeni na evidenciju nezaposlenih po prestanku radnog odnosa i zaposleni sa evidencije po kantonima mart/ožujak 2016 godine Registered unemployed upon termination of employment and registered employed by canton, March 2016 Kretanje broja nezaposlenih i zaposlenih prema evidencijama Federalnog zavoda za zapošljavanje Number of the unemployed and employed according to the register of the Federal Employment Institute Zaposlenost po područjima i kantonima februar/veljača godine Employment by sector of activities and by canton February 2016 Registrovana nezaposlenost po kvalifikacionoj strukturi, mart/ožujak godine Registered unemployment by qualification, March 2016 Pregled broja zaposlenih lica sa evidencije Overview of the number of employed persons from the register Posredovanje u zapošljavanju - ponuda i potražnja, nezaposlenost po spolnoj strukturi, mart/ožujak 2016 godine Mediation in employment offer and demand by gender structure, March 2016 Posredovanje u zapošljavanju oglasi, upućivanje poslodavcu, realizirana posredovanja, mart/ožujak 2016 godine Mediation in employment, advertisements, directing to employer, sucesfull mediation, March 2016 Registrovana nezaposlenost po kantonima i spolu, mart/ožujak 2016 godine Registered unemployment by canton and gender, March 2016 Registrovana nezaposlenost po dobi, spolu i kantonima, mart/ožujak 2016 godine Registered unemployment by age, gender and canton, March 2016 Registrovana nezaposlenost po dobi, stepenu obrazovanja i spolu, mart/ožujak 2016 godine Registered unemployment by age, qualification and gender, March 2016 Registrovana nezaposlenost po općinama i spolu, mart/ožujak 2016 godine Registered unemployment by municipality and gender, March 2016 Pregled broja registrovanih nezaposlenih lica po općinama i kvalifikacionoj strukturi, mart/ožujak 2016 godine Registered unemployment by municipality and qualification, March 2016 Najbrojnija zanimanja po stručnoj spremi, mart/ožujak 2016 godine Professions by qualification, March 2016 Materijalna i socijalna sigurnost nezaposlenih po kantonima, mart/ožujak 2016 godine Material and social insurance of the unemployed by canton, March 2016 Korisnici prava na PIO po kantonima, mart/ožujak 2016 godine Beneficiaries of the pension and disability insurance by canton, March 2016 Zaposleni strani državljani po kantonima, mart/ožujak 2016 godine Employed foreign citizens by canton, March 2016 Metodološka objašnjenja / Methodological explanations 27 Adrese i brojevi telefona kantonalnih službi za zapošljavanje Addresses and telephone numbers of the cantonal employment services Molimo korisnike ove publikacije da prilikom korištenja podataka navedu izvor We kindly ask the users of this publication to state the source when using data from this publication

4 STATISTIČKI PREGLED Brisanje sa evidencije nezaposlenih U martu godine sa evidencija kantonalnih službi za zapošljavanje brisano je osoba, od čega su zaposlene , što je za ili 57,62% više nego u prethodnom mjesecu. Od početka godine do godine sa evidencija su brisane osobe, od čega je zaposleno Prijavljivanje na evidenciju nezaposlenih U martu godine na evidenciju nezaposlenih su se prijavile osoba, od čega po prestanku radnog odnosa, što je u poreñenju s prethodnim mjesecom smanjenje za 355, odnosno 7,42%. Od početka godine do kraja marta na evidenciju se prijavilo osoba, od čega zbog prestanka radnog odnosa. Zaposlenost Dana godine u Federaciji BiH je bilo zaposleno osoba, od čega (59,51%) u privredi i (38,71%) u neprivredi. Broj zaposlenih u odnosu na prosjek iz prošle godine veći je za 370, odnosno 0,08%, a u odnosu na prethodni mjesec za 72, odnosno 0,02%. Posredovanje u zapošljavanju Kantonalne službe za zapošljavanje su u martu godine posredovale u zapošljavanju osoba, što je u poreñenju s prethodnim mjesecom više za Nezaposlenost Dana godine na evidencijama službi za zapošljavanje bilo je registrirano osoba, što je u odnosu na prethodni mjesec smanjenje za 5.727, odnosno 1,47%. Udio ženske populacije u broju nezaposlenih iznosi , odnosno 52,93%. Od ukupnog broja nezaposlenih, (69,07%) su stručne, (30,93%) su nestručne osobe, a njih (43,12%) prvi puta traži zaposlenje. Na evidenciji nezaposlenih bilo je registrovano osoba dobi izmeñu 15 i 29 godina, što u poreñenju s prethodnim mjesecom predstavlja smanjenje za Kvalifikaciona struktura nezaposlenih Meñu nezaposlenima najviše je KV ( ili 33,37%) i NKV radnika ( ili 28,86%), potom slijede osobe sa SSS ( ili 26,80%) i VSS ( ili 7,00%), PKV radnici (7.255 ili 1,89%), osobe sa VŠS (5.597 ili 1,46%), VKV radnici (1.707 ili 0,45%) i osobe s NSS (665 ili 0,17%). Nezaposlenost po kantonima Najveći broj nezaposlenih registriran je u Tuzlanskom ( ili 24,59%), potom u Kantonu Sarajevo ( ili 18,50%) i Zeničko-dobojskom kantonu ( ili 17,86%). U Bosansko-podrinjskom kantonu je registrirano nezaposlenih osoba ili 0,91% od ukupnog broja. Radne dozvole Tokom marta godine stranim državljanima je odobreno 129 radnih dozvola. Socijalna sigurnost nezaposlenih U martu godine na evidencijama službi za zapošljavanje bio je registrirano demobiliziranih branilaca, što u odnosu na prethodni mjesec predstavlja smanjenje za 823, odnosno 1,48%. Udio demobiliziranih branilaca u ukupnom broju nezaposlenih iznosi 14,27%. U istom mjesecu zabilježen je korisnik novčane naknade, što je u poreñenju sa podacima iz prethodnog mjeseca smanjenje za 558. Pravo na zdravstveno osiguranje u predmetnom mjesecu preko kantonalnih službi za zapošljavanje ostvarilo je osoba, što je za manje nego prethodnog mjeseca. Pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje koristilo je 310 osoba. 2

5 STATISTICAL REVIEW Number of deleted persons from the register of unemployed persons The outflow from the register in March 2016 amounted to 13,480 persons. Out of that number, 10,234 persons were employed, which represents an increase of 3,741 or per cent in regard to the previous month. From January 1 st till the end of March ,922 persons were deleted from the register of unemployed persons. Out of that number, 22,295 persons were employed. Number of newly registered unemployed persons The number of new entrants in March 2016 amounted to 7,753 persons. Out of that number, 4,430 persons were registered due to dismissal, which represents a decrease of 355 or 7.42 per cent in regard to the previous month. From January 1 st till the end of March ,936 persons were registered. Out of that number, 16,464 due to dismissal. Employment At the end of February 2016 in the Federation of Bosnia and Herzegovina there were 450,491 registered employed persons: in economy 269,869 persons or 59,51 per cent, and in non-economy 174,402 persons or per cent. The employment increased in regard to the average of 2015 for 370 or 0.08 per cent and decreased compared to the previous month for 72 or 0.02 per cent. Mediation in employment In March 2016 the Cantonal Employment Services have mediated in employment for 6,639 persons, which compared to the previous month is an increase of 2,998. Unemployment At the end of March 2016 in the Federation of Bosnia and Herzegovina were registered 382,879 unemployed persons, and it represents a decrease of 5,727 or 1.47 per cent in regard to the previous month. Out of that number, 202,656 (52.93 per cent) are women. Participation of qualified persons in total uneployment was 264,456 or per cent, and the participation of unqualified persons 118,423 or per cent. There were (43.21 per cent) persons seeking employment for the first time. Qualification structure of registered unemployed persons Qualification structure of registered unemployed persons in March 2016 was: VSS 26,784 or 7 per cent, VŠS 5,597 or 1.46 per cent, SSS 102,608 or per cent, VKV 1,707 or 0.45 per cent, KV 127,760 or per cent, NKV 110,503 or per cent, PKV 7,255 or 1.89 per cent and NSS 665 or 0.17 per cent. (For translation of abbreviations look at the page 24) Unemployment, by Cantons The highest unemployment is registered in Tuzla Canton (94,146 or per cent), in Canton Sarajevo (70,826 or per cent) and in Zenica-Doboj Canton (68,384 or per cent). In Bosna- Podrinje Canton were registered 3,500 or 0.91 per cent unemployed persons in regard to total number. Work permits In March 2016 the Federal Employment Institute has issued 129 work permits to foreign citizens. Social security of unemployed persons In reported month there were 54,656 demobilized soldiers in the total number of unemployed persons, which is a decrease of 823 or 1.48 per cent in regard to the previous month. In accordance with Law of mediation in employment and social insurance of unemployed persons, the unemployment benefit received 11,831 persons, which is for 558 more in regard to the previous month. In the same period 256,028 persons have used health insurance through the employment services. In March persons have received pension and disability insurance. 3

6 PRIJAVLJENI NA EVIDENCIJU NEZAPOSLENIH PO PRESTANKU RADNOG ODNOSA REGISTERED UNEMPLOYED UPON TERMINATION OF EMPLOYMENT AND REGISTRED EMPLOYED BY CANTON Tabela A - Table A Mart/ožujak godine February 2016 Razlozi prestanka radnog odnosa / Reasons of employment termination Kanton / Canton Izvještajni period / Reporting period Broj ukupno novoprijavljenih osoba na evidenciju nezaposlenih / The total number of the newly registered at the unemployment register Broj osoba brisanih iz evidencije / Number of deleted persons from the registere Broj prijavljenih na evidenciju nezaposlenih po prestanku radnog odnosa / Number of unemployed registered upon the termination of employment Stečaj, likvidacija, restrukturiranje, privatizacija / Bankruptcy, restructuring, privatization Tehnološki ili organizacioni višak / Technological or organizational surplus labour Ostalo (prestanak ugovora na odreñ. vrijeme, sporazumni raskid ugovora, povreda radne obaveze i sl.) / Other (termination of fixed-term contracts, agreed termination of contract, breach of work Zaposleno sa evidencije / Employed persons from the register Broj zaposlenih stanje: februar 2016.god (podaci Federalnog zavoda za statistiku) / Number of employed persons: February 2016 (data from the Federal Office of Statistics) (7+8+9) Ukupno Od 1. Januara/ From January Unsko-sanski /Total Mart/March kanton Žene Od 1. Januara/ From January / Women Mart/March Ukupno Od 1. Januara/ From January Posavski kanton /Total Mart/March Žene Od 1. Januara/ From January / Women Mart/March Ukupno Od 1. Januara/ From January Tuzlanski kanton /Total Mart/March Žene Od 1. Januara/ From January / Women Mart/March Ukupno Od 1. Januara/ From January Zeničko-dobojski /Total Mart/March kanton Žene Od 1. Januara/ From January / Women Mart/March Ukupno Od 1. Januara/ From January Bosansko- /Total Mart/March Podrinjski Žene Od 1. Januara/ From January kanton / Women Mart/March Ukupno Od 1. Januara/ From January Srednjebosanski /Total Mart/March kanton Žene Od 1. Januara/ From January / Women Mart/March Ukupno Od 1. Januara/ From January Hercegovačkoneretvanski /Total Mart/March Žene Od 1. Januara/ From January kanton / Women Mart/March Ukupno Od 1. Januara/ From January Zapadnohercegovački /Total Mart/March Žene Od 1. Januara/ From January kanton / Women Mart/March Ukupno Od 1. Januara/ From January Kanton Sarajevo /Total Mart/March Žene Od 1. Januara/ From January / Women Mart/March Ukupno Od 1. Januara/ From January Kanton 10 /Total Mart/March Žene Od 1. Januara/ From January / Women Mart/March Ukupno Od 1. Januara/ From January UKUPNO FBiH /Total Mart/March / TOTAL FBIH Žene Od 1. Januara/ From January / Women Mart/March Zaposleni u MO

7 KRETANJE BROJA ZAPOSLENIH I NEZAPOSLENIH NUMBER OF THE EMPLOYED AND UNEMPLOYED Tabela B Table B april/travanj 2015 mart/ožujak 2016 April March 2016 Godina Year Mjesec Month Broj nezaposlenih Number of the unemployed Broj zaposlenih Number of the employed Ostali bez posla Dismissed persons Zaposleni sa evidencije Hired persons April Maj Juni Juli Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar Januar Februar Mart KRETANJE BROJAZAPOSLENIH I NEZAPOSLENIH NUMBER OF THE EMPLOYED AND UNEMPLOYED April Maj Juni Juli Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar Januar Februar Mart Zaposlenost/Employment Nezaposlenost/Unemployment Broj zaposlenih je prema podacima Federalnog zavoda za statistiku koji se objavljuju u pravilu 15. u mjesecu i posljednji podatak je za februar godine / The number of the employed is according to the official data of the Federal Office of Statistics which is being published every 15th in the month by default. The newest data is from February

8 ZAPOSLENOST - po područjima 1 EMPLOYMENT by sector of activites Tabela I - Table I Februar/Veljača February 2016 Broj zaposlenih / Number of the employed PODRUČJE 2 Sector of activities 2015 I 2016 II 2016 II 2016 II I 2016 FEDERACIJA BiH - UKUPNO FEDERATION OF BiH TOTAL ,1 100,0 A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov (Agriculture, forestry and fishing) ,2 101,2 B Vañenje ruda i kamena (Mining and quarrying) ,1 99,4 C Prerañivačka industrija (Manufacturing) ,5 100,0 Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, D ,6 100,1 parom i klimatizacija (Electricity, gas, steam and air conditioning supply) Snabdijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te E djelatnosti sanacije okoliša (Water supply, sewerage, waste management and ,4 99,8 remediation activities) F Grañevinarstvo (Construction) ,0 99,0 Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (Wholesale G ,3 99,8 and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles) H Prijevoz i skladištenje (Transportation and storage) ,0 99,7 Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane(hotelijerstvo i I ,5 99,9 ugostiteljstvo) (Hotel and catering industry) J Informacije i komunikacije (Information and communication) ,3 101,4 K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (Financial and insurance activities) ,2 100,2 L Poslovanje nekretninama (Real estate activities) ,1 100,7 Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (Professional, scientific and technical activities) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (Administrative and support service activities) M ,1 99,9 N ,9 101,0 Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje (Public administration and defence; compulsory social security) O ,4 99,9 P Obrazovanje (Education) ,4 100,8 Q Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite (Human health and social work activities) ,5 100,1 R Umjetnost, zabava i rekreacija (Art, entertainment and recreation) ,4 100,5 S Ostale uslužne djelatnosti (Other service activities) ,1 99,6 Djelatnosti domaćinstava kao poslodavaca; djelatnosti domaćinstava koja T proizvode različita dobra i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe (Activities of households as employers; undifferentiated goods- and services-producing activities of ,0 0,0 households for own use) Djelatnosti vanteritorijalnih organizacija i organa (Activities of extraterritorial U ,0 0,0 organisations and bodies) 00 Nerasporedjeno po djelatnostima KD (Unallocated by KD activities - not classified) ,0 0,0 Tabela II - Table II FEDERACIJA BiH - UKUPNO ZAPOSLENOST - po kantonima 1 EMPLOYMENT by canton Februar/Veljača February 2016 Broj zaposlenih / Number of the employed KANTONI Cantons 2015 I 2016 II 2016 FEDERATION OF THE BiH - TOTAL II 2016 II I ,1 100,0 1. Unsko-sanski kanton ,1 98,8 2. Posavski kanton ,3 100,1 3. Tuzlanski kanton ,0 100,3 4. Zeničko - dobojski kanton ,2 99,9 5. Bosansko - podrinjski kanton ,2 100,8 6. Srednjobosanski kanton ,2 100,3 7. Hercegovačko- neretvanski kanton ,3 99,9 8. Zapadnohercegovački kanton ,1 99,7 9. Kanton Sarajevo ,5 100,2 10. Livanjski kanton ,9 100,0 Zaposleni MO / Employed MO ,0 100,0 1 Tabela I i II Podaci Federalnog zavoda za statistiku / Table I and II - Data from Federal Office of Statistics Ukupna zaposlenost na teritoriji FBiH obuhvaća zaposlene u poslovnim subjektima (pravnim osobama), obrtu i slobodnim profesijama, odbrani/ obrani i policiji. Broj zaposlenih u odbrani/obrani nije razvrstan po kantonima / Total employment in FBiH includes those employed in business entities (legal entities), trades and free-lances, defence and police. Number of employees in defence is not assorted by cantons. 2 Prema KD BiH 2010 / According to KD BiH

9 Tabela III - Table III Kvalifikaciona struktura Qualification structure REGISTROVANA NEZAPOSLENOST Kvalifikaciona struktura UNEMPLOYMENT Qualification structure Nezaposlene osobe Unemployed persons Nezaposlene osobe koje prvi put traže zaposlenje Novoprijavljene nezaposlene osobe u toku izvještajnog mjeseca Newly registered Unemployed persons unemployed seeking an seeking an employment employment in reported for the first time month Mart/Ožujak March 2016 Nezaposlene osobe brisane iz evidencije u toku izvještajnog mjeseca Unemployed persons deleted from the register during the reporting month Stručna lica ukupno / Skilled persons KV VKV SSS VŠS VSS Nestručna lica ukupno / Unskilled persons NKV PKV NSS KVALIFIKACIONASTRUKTURA NEZAPOSLENIH LICA/ QUALIFICATION OF THE UNEMPLOYED PERSONS NEZAPOSLENALICA PREMASTRUČNOSTI / UNEMPLOYED PERSONS BY QUALIFICATION VKV 0,45% SSS 26,80% VŠS 1,46% VSS 7,00% NKV 28,86% Stručna lica/ Skilled persons 69,07% KV 33,37% NSS 0,17% PKV 1,89% Nestručna lica / Unskilled persons 30,93% 7

10 PREGLED BROJA ZAPOSLENIH LICA SA EVIDENCIJE Po kantonima i kvalifikacionoj strukturi OVERVIEW OF THE NUMBER OF EMPLOYED PERSONS FROM THE REGISTER By cantons and qualification Tabela IIIa - Table IIIa Mart/Ožujak March 2016 KANTONI/CANTONS SVEGA / TOTAL ŽENE/ WOMEN STEPEN STRUČNOG OBRAZOVANJA / QUALIFICATION VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV FEDERACIJA BiH - UKUPNO FEDERATION OF BiH - TOTAL 1. Unsko - sanski 2. Posavski 3. Tuzlanski 4. Zeničko - dobojski 5. Bosansko - podrinjski 6. Srednjobosanski 7. Hercegovačko-neretvanski 8. Zapadnohercegovački 9. Kanton Sarajevo 10. Livanjski ZAPOSLENALICASAEVIDENCIJE PREMA STRUČNOSTI / EMPLOYED PERSONS FROM THE REGISTER BY QUALIFICATION ZAPOSLENA LICA SA EVIDENCIJE PO SPOLU / EMPLOYED PERSONS FROM THE REGISTER BY SEX USK TK BPK HNK KS 0 USK TK BPK HNK KS Stručna lica/skilled persons Nestručna lica/unskilled persons Muški/Men Žene/Women 8

11 POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU Federacija Bosne i Hercegovine - učešće žena, indeksi MEDIATION IN EMPLOYMENT Federation of Bosnia and Herzegovina - participation of women, indexes Tabela IV - Table IV Posredovanje u zapošljavanju / Mediation in employment Mart/Ožujak March 2016 ŽENE / WOMEN I II 2016 II 2016 Ukupno zaposleni posredovanjem službe / Total number of the employed persons through the mediation of the Employment Service , ,99 Od ukupno zaposlenih posredovanjem na neodreñeno vrijeme / Out of the total number of the employed persons through the mediation for an indefinite period Od ukupno zaposlenih posredovanjem na odreñeno vrijeme / Out of the total number of the employed persons through the mediation for a definite period Ukupno zaposleni sa evidencije / Total number of the employed persons from the register of unemployment Prekinut radni odnos u izvještajnom periodu / Terminated employment during the reporting period Ukupno brisano sa evidencije / Overall number of deleted persons from the register Ukupno prijavljeno na evidenciju / Overall number of registered persons Prijavljeno na evidenciju zbog prekida radnog odnosa / Registered persons due to termination of employment Ukupna registrovana nezaposlenost / Overall registered unemployment Od ukupne registrovane nezaposlenosti prvi put traže zaposlenje / Out of the overall registered unemployment - first time job seekers Od ukupne registrovane nezaposlenosti iz radnog odnosa / Out of overall registered unemployment - previously employed , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 Od ukupne regist. nezaposlenosti demobilisani vojni obveznici / Out of the overall registered unemployment - demobilized conscripts , ,68 Od ukupne registrovane nezaposlenosti članovi poginulih boracašehidi / Out of the overall registered unemployment - families of fallen soldiers , ,02 Od ukupne registrovane nezaposlenosti ratni vojni invalidi / Out of the overall registered unemployment - disabled war veterans , ,75 Od ukupne registrovane nezaposlenosti ostali invalidi / Out of the overall registered unemployment - other disabled persons , ,82 9

12 POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU OGLASI, UPUĆIVANJE POSLODAVCU, REALIZIRANA POSREDOVANJA MEDIATION IN EMPLOYMENT, ADVERTISEMENTS, DIRECTING TO EMPLOYER, SUCCESFULL MEDIATION Tabela IVa Table IVa Mart/Ožujak 2016 March 2016 Broj osoba upućenih poslodavcu na Broj uspješno realiziranih osnovu zahtjeva za posredovanja na osnovu Broj radnih posredovanjem, Broj radnih mjesta zahtjeva za mjesta objavljenih objavljenih oglasa oglašenih na posredovanjem, u oglasima do putem Službe ili osnovu zahtjeva za objavljenih oglasa putem kojih je Služba oglasa iz drugih posredovanjem ili Službe ili oglasa iz drugih došla iz drugih izvora (po spolu) / dostavljenih oglasa izvora (po spolu) / izvora (internet, Number of persons putem Službe / Number of succesfull novine i sl.) / directed to employer KANTONI/CANTONS Number of jobs mediations based on the Number of via demand for advertised via demand for mediation or advertised jobs mediation, via demand for advertisements published which employment published mediation or via by employment office or office claimed advertisement in job advertisements via advertisements from from different employment office or delivered to other sources (by gender) sources ( internet, via advertisements employment office newspaper etc.) from different M Ž/F M Ž/F 1. Uunsko-sanski Posavski Tuzlanski Zeničko-dobojski Bosansko-podrinjski Srednjobosanski Hercegovačko-neretvanski Zapadnohercegovački Kanton Sarajevo Livanjski FEDERACIJA BIH UKUPNO / FEDERATION OF FBIH - TOTAL

13 REGISTROVANA NEZAPOSLENOST FBiH po kantonima, učešće žena, indeksi REGISTRED UNEMPLOYMENT FBiH by canton, participation of women, indexes Tabela V- Table V KANTONI / CANTONS FEDERACIJA BiH - UKUPNO (FEDERATION OF BiH - TOTAL) 1. Unsko-sanski 2. Posavski 3. Tuzlanski 4. Zeničko - dobojski 5. Bosansko - podrinjski 6. Srednjobosanski 7. Hercegovačko - neretvanski 8. Zapadnohercegovački 9. Kanton Sarajevo 10. Livanjski Mart/Ožujak March 2016 ŽENE / WOMEN I II 2016 II , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 REGISTROVANANEZAPOSLENOST U TEKUĆEM I PRETHODNOM MJESECU REGISTERED UNEMPLOYMENT IN THE CURRENT AND PREVIOUS MONTH Broj registrovanih nezaposlenih lica / Registered unem USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK Kantoni / Cantons 11

14 TaT N E O SOBE PO DOBI I SPOLU NEZAPOSLENE OSOBE PO DOBI, SPOLU I KANTONIMA UNEMPLOYED PERSONS BY AGE, SEX AND CANTONS Tabela V a Table Va Mart/Ožujak March 2016 Godine Kanton starosti Ukupno USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK Ukupno god. Žene Ukupno god Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene i više Ukupno god. Žene UKUPNO Ukupno Žene NEZAPOSLENE OSOBE PO DOBI, SPOLU I KANTONIMA UNEMPLOYED PERSONS BY AGE, SEX AND CANTONS USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK god god. 50 i više god. 12

15 NEZAPOSLENE OSOBE PO DOBI,STEPENU OBRAZOVANJA I SPOLU UNEMPLOYED PERSONS BY AGE,QUALIFICATION AND SEX Tabela Vb Table Vb Mart/Ožujak March 2016 Godine Stepen stručnog obrazovanja starosti Ukupno VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV Ukupno god. Žene Ukupno god Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene Ukupno god. Žene i više Ukupno god. Žene UKUPNO Ukupno Žene NEZAPOSLENE OSOBE PO DOBI, STEPENU OBRAZOVANJA I SPOLU UNEMPLOYED PERSONS BY AGE,QUALIFICATION AND SEX i više Žene/Women Muškarci/Men 13

16 REGISTROVANA NEZAPOSLENOST FBiH po općinama, učešće žena, indeksi REGISTRED UNEMPLOYMENT FBiH by canton and municipality, participation of women, indexes Tabela VI - Table VI Mart/Ožujak March 2016 ŽENE / WOMEN KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS I BY MUNICIPALITY) II 2016 II 2016 FEDERACIJA BiH - UKUPNO (FEDERATION OF BiH - TOTAL) , ,09 1. UNSKO - SANSKI KANTON Bihać Bosanska Krupa Bosanski Petrovac Bužim Cazin Ključ Sanski Most Velika Kladuša , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) ŽENE / WOMEN I II 2016 II POSAVSKI KANTON , ,24 Domaljevac , ,26 Odžak , ,80 Orašje , ,67 KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) 3. TUZLANSKI KANTON Banovići Čelić Doboj - Istok Gračanica Gradačac Kalesija Kladanj Lukavac Sapna Srebrenik Teočak Tuzla Živinice ŽENE / WOMEN I II 2016 II , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 14

17 Tabela VI - Table VI (nastavak/continuation) KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) 4. ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON UKUPNO/TOTAL Breza Doboj -Jug Kakanj Maglaj Olovo Tešanj Usora Vareš Visoko Zavidovići Zenica Žepče II 2016 III 2016 Mart/Ožujak March 2016 ŽENE / WOMEN I II 2016 II , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) ŽENE / WOMEN I II 2016 II BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON , ,29 Foča / Ustikolina Goražde Pale / Prača , , , , , ,18 KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) 6. SREDNJOBOSANSKI KANTON Bugojno Busovača Dobretići Donji Vakuf Fojnica Gornji Vakuf Jajce Kiseljak Kreševo Novi Travnik Travnik Vitez ŽENE / WOMEN I II 2016 II , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 15

18 Tabela VI - Table VI (nastavak/continuation) KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) Mart/Ožujak March 2016 ŽENE / WOMEN I II 2016 II HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON , ,19 Čapljina , ,69 Čitluk , ,72 Jablanica , ,97 Konjic , ,31 Mostar , ,34 Neum , ,95 Prozor / Rama , ,70 Ravno , ,00 Stolac , ,80 ŽENE / WOMEN KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS I BY MUNICIPALITY) II 2016 II ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON , ,14 Grude , ,40 Ljubuški , ,68 Posušje , ,02 Široki Brijeg , ,28 KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) 9. KANTON SARAJEVO Hadžići Ilidža Ilijaš Vogošća Trnovo Grad Sarajevo Centar Novi Grad Novo Sarajevo Stari Grad KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) 10. LIVANJSKI KANTON Drvar Glamoč Grahovo Kupres Livno Tomislavgrad I II 2016 II , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 ŽENE / WOMEN ŽENE / WOMEN I II 2016 II , , , , , , , , , , , , , ,23 16

19 REGISTROVANANEZAPOSLENALICAPO KANTONIMAU FBiH REGISTERED UNEMPLOYED PERSONS BY CANTON IN FBIH Ukupno / Total Žene / Women Broj registrovanih nezaposlenih lica / Registered unem USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK Kantoni / Cantons RASPODJELAREGISTROVANE NEZAPOSLENOSTI PO KANTONIMAU FBiH ALLOTMENT OF REGISTERED UNEMPLOYMENT BY CANTONS IN FBiH ZHK 3,0% HNK 8,8% KS 18,5% LK 2,4% USK 12,0% PK 1,4% SBK 10,5% BPK 0,9% ZDK 17,9% TK 24,6% RASPODJELAREGISTROVANE NEZAPOSLENOSTI PO SPOLU ALLOTMENT OF REGISTERED UNEMPLOYMENT BY SEX Muškarci / Men 47,1% Žene / Women 52,9% 17

20 PREGLED BROJA REGISTROVANIH NEZAPOSLENIH LICA PO OPĆINAMA Po kvalifikacionoj strukturi REVIEW OF THE REGISTERED UNEMPLOYED PERSONS BY MUNICIPALITIES By qualification Tabela VII - Table VII Mart/Ožujak March 2016 STEPEN STRUČNOG OBRAZOVANJA / QUALIFICATION KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) FEDERACIJA BiH - UKUPNO (FEDERATION OF BiH - TOTAL) ŽENE - UKUPNO (WOMEN - TOTAL) SVEGA / TOTAL VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV UNSKO - SANSKI KANTON Bihać Bosanska Krupa Bosanski Petrovac Bužim Cazin Ključ Sanski Most Velika Kladuša Žene / Women Bihać Bosanska Krupa Bosanski Petrovac Bužim Cazin Ključ Sanski Most Velika Kladuša 2. POSAVSKI KANTON Domaljevac Odžak Orašje Žene / Women Domaljevac Odžak Orašje 3. TUZLANSKI KANTON Banovići Čelić Doboj - Istok Gračanica Gradačac Kalesija Kladanj Lukavac Sapna Srebrenik Teočak Tuzla Živinice

21 Tabela VII - Table VII (nastavak - continuation) Mart/Ožujak March 2016 STEPEN STRUČNOG OBRAZOVANJA / QUALIFICATION KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) 3. TUZLANSKI KANTON Žene / Women Banovići Čelić Doboj - Istok Gračanica Gradačac Kalesija Kladanj Lukavac Sapna Srebrenik Teočak Tuzla Živinice SVEGA / TOTAL VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON Breza Doboj -Jug Kakanj Maglaj Olovo Tešanj Usora Vareš Visoko Zavidovići Zenica Žepče Žene / Women Breza Doboj -Jug Kakanj Maglaj Olovo Tešanj Usora Vareš Visoko Zavidovići Zenica Žepče BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON Foča / Ustikolina Goražde Pale / Prača

22 Tabela VII - Table VII (nastavak - continuation) KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) Mart/Ožujak March 2016 STEPEN STRUČNOG OBRAZOVANJA / QUALIFICATION SVEGA / TOTAL VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV 5. BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON Žene / Women Foča / Ustikolina Goražde Pale / Prača SREDNJOBOSANSKI KANTON Bugojno Busovača Dobretići Donji Vakuf Fojnica Gornji Vakuf Jajce Kiseljak Kreševo Novi Travnik Travnik Vitez Žene / Women Bugojno Busovača Dobretići Donji Vakuf Fojnica Gornji Vakuf Jajce Kiseljak Kreševo Novi Travnik Travnik Vitez HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON Čapljina Čitluk Jablanica Konjic Mostar Neum Prozor / Rama Ravno Stolac

23 Tabela VII - Table VII (nastavak - continuation) KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) Mart/Ožujak March 2016 STEPEN STRUČNOG OBRAZOVANJA SVEGA / TOTAL VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV 7. HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON Žene / Women Čapljina Čitluk Jablanica Konjic Mostar Neum Prozor / Rama Ravno Stolac ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON Grude Ljubuški Posušje Široki Brijeg Žene / Women Grude Ljubuški Posušje Široki Brijeg 9. KANTON SARAJEVO Hadžići Ilidža Ilijaš Vogošća Trnovo Grad Sarajevo Centar Novi Grad Novo Sarajevo Stari Grad Žene / Women Hadžići Ilidža Ilijaš Vogošća Trnovo Grad Sarajevo Centar Novi Grad Novo Sarajevo Stari Grad

24 Tabela VII - Table VII (nastavak - continuation) KANTONI PO OPĆINAMA (CANTONS BY MUNICIPALITY) 10. LIVANJSKI KANTON Drvar Glamoč Grahovo Kupres Livno Tomislavgrad Žene / Women Drvar Glamoč Grahovo Kupres Livno Tomislavgrad Mart/Ožujak March 2016 STEPEN STRUČNOG OBRAZOVANJA / QUALIFICATION SVEGA / TOTAL VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV KVALIFIKACIONA STRUKTURA NEZAPOSLENIH LICA PO KANTONIMA QUALIFICATION OF THE UNEMPLOYED PERSONS BY CANTON NKV PKV KV VKV Kvalifikaciona struktura nezaposlenih lica / Qualification of the u USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK NSS SSS VŠS VSS Kantoni /By Cantons 22

25 Dipl.ing.poljopriv(raznih smjer NEZAPOSLENE OSOBE NA EVIDENCIJI - NAJBROJNIJA ZANIMANJA PO STRUČNOJ SPREMI Tabela VIII - Table VIII UNEMPLOYED PERSONS - PROFESSIONS BY LEVEL OF EDUCATION MartVožujak March 2016 KANTON/ CANTON 102 ŽENA VŠS 64 Viši med.tehničari-sestra UKUPNO 41 ŽENA Dipl.ekonomist Ekonomisti Ekonomski teh Prodavač Dipl.pravnik Nastavnici(r.smjer)+vas+učit. p.o Maturant gimnazije Automehaničar USK Prof.(raznih smjer.) Ing.tekstila Mašinski teh Vozači (svih smjerova) PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK VSS UKUPNO 34 Poljoprivredni teh Inst(vodo,plinski,cent.g) Dipl.medicinski tehn Ing.grañevine Medicinski teh-sestra Krojač Ekonomista Ekonomista 10 9 Komercijalist Prodavač Pravnik Pravnik 5 3 Medicinska sestra Bravar Socijalni radnik Inžinjer tekstilne tehnologije 3 0 Ekonomista Automehničar Razredni učitelj Inžinjer agronom 3 2 Administrator Frizer Informatičar 13 2 Inžinjer drumskog saobraćaja 3 0 Poljoprivredni tehničar Šivač tekstila Ekonomista Nastavnik razredne nastave Maturant gimnazije Prodavač Pravnik Pravnik Mašinski tehničar Automehaničar Pedagog Ekonomista Ekonomski tehničar Bravar Profesor razredne nastave Ekonomski službenik Medicinska sestra Kuhar Profesor bosanskog jezika Nastavnik tehničke kulture 15 8 Poljoprivredni teh Vozač ter.voz Ekonomista Ekonomista Ekonomski tehničar Prodavač Pravnik Pravnik Maturant gimnazije Frizer Profesor razredne nastave Nastavnik razredne nastave Mašinski tehničar Bravar Profesor engleskog jezika Mašinski inžinjer 14 6 Medicinska sestra Automehaničar Profesor bosanskog jezika Grañevinski inžinjer 14 7 Tehničar za drvo Kuhar Dipl. pravnik / bakalaureat prava / magistar Ekonomista 5 3 Ekonomski tehničar Prodavač Dipl. ing. / bakalaureat / magistar poljoprivrede Pravnik 3 1 Mašinski tehničar Krojač Dipl. menadžer / bakalaureat menadžmenta / magistar 19 menadžmenta Nastavnik historije i 13 geografije 2 2 Poljoprivredni tehničar Vozač 58 3 Dipl. ekonomista/bakalaureat ekonomije, visoka poslovna / Administrativni službenik Frizer Dipl. prof. sporta i fizičke kulture /bakalaureat sporta / 13 4 / Hemijski tehničar Hemičar magistar sporta Pravnik Ekonomist Ekonomski tehnič Prodavač Ekonomist Pravnik Maturant gimnazije Bravar Dipl.ing.poljopr Razredni učitelj 21 9 Mašinski tehnič Šivač odjeće Prof.bos.jezika Nastavnik predš.odgoja 18 6 Elektrotehničar Stolar Prof.engl.jezika 21 9 Nastavnik histor.i geog 15 7 Medicinski tehničar Mašinbravar Pravnik Ekonomski službenik Ekonomski tehničar Prodavač Ekonomist Pravnik Maturant gimnazije Frizer za žene Profesor engleskog jezika Učitelj predškolske djece Strojarski tehničar Automehaničar Inženjer agronom Grañevinski inžinjer Medicinska sestra Bravar Profesor razredne nastave Razredni učitelj Turistički animator Kuhar Dipl. ekonomist Ekonomist Ekonomist Trgovac Dipl. pravnik Pravnik Maturant gimnazije Bravar Prof. razredne nastave Razredni učitelj Strojarski tehničar Automehaničar Prof. hrvatskog Jezika Učitelj predškolske djece Elektrotehničar Frizer Dipl. novinar Socijalni radnik Trgovac Metalotokar dipl.ekonomista ekonomista maturant gimnazije prodavač dipl.pravnik pravnik ekonomski tehničar vozač motornih vozila socijalni radnik nast.predškolskog vaspit mašinski tehničar frizer-vlasuljar politolog nast.razredne nastave medicinska sestra automehaničar novinar grañevinski inžinjer grafički tehničar bravar ekonomski ekonomist ekonomski tehničar prodavač pravni pravni gimnazija elektromehaničar razredni učitelj inženjer agronom 17 9 ekektrotehničar automehaničar učitelj predškolske djece učitelj predškolse djece strojarski tehničar bravar agronom strojarski inženjer 10 0 Šumarski tehničar kemijski laborant SSS UKUPNO ŽENA KV I VKV UKUPNO ŽENA 23