PRO MJE NE US TA VA. An elinu i Breda ugostili rakijom i vaskr{wim jajima. Ubio strinu razbijenom fla{om. Hrvatska ne `eli da se izvini za zlo~ine

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "PRO MJE NE US TA VA. An elinu i Breda ugostili rakijom i vaskr{wim jajima. Ubio strinu razbijenom fla{om. Hrvatska ne `eli da se izvini za zlo~ine"

Транскрипт

1 Srijeda 7. april Broj Godina LXVII DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA Cijena 0.80 KM VIJESTI Nema dogovora o zakonu o popisu stanovni{tva u BiH DRU[TVO Studenti u Srpskoj sve vi{e kupuju tablete za pam}ewe SVIJET Hrvat i Srbin na ~elu lanca prostitucije u Austriji странa 4 странa 6 странa 22 Da nas sas ta nak li de ra par ti ja sa zva ni ~ni ci ma EU i SAD Republika Srpska ni sa da ni po sli je izbo ra ni je za in te re so va na za us ta vne pro mje ne. Ne o~e ku jem ni {ta od ovog sas tan ka, re kao Milorad Do dik Migel Anhel Mo ra ti nos i Xejms [taj nberg nas to ja }e da ubi je de po li ti ~ke li de re da je pra vi tre nu tak za re for me NISU POTREBNE странa 3 PRO MJE NE US TA VA Holivudski par posjetio i kolektivni izbjegli~ki centar u Rogatici An elinu i Breda ugostili rakijom i vaskr{wim jajima странa 5 Mara i Lena Babi} sa An elinom Xoli FOTO: AGENCIJE Migel Anhel Mo ra ti nos i Xejms [taj nberg Klub poslanika SNSD-a uputi}e dva prijedloga Parlamentu BiH Osuditi genocid nad Jermenima Predlo`i}emo da Parlament BiH osudi genocid nad Jermenima od strane Turske kako su to u~inile i druge evropske zemqe, rekao Dodik. SNSD }e u proceduru uputiti i prijedlog zakona o zabrani skrivawa lica za sve gra ane BiH странa 2 Hrvatska Hrvatska ne `eli da se izvini za zlo~ine Pale Ubio strinu razbijenom fla{om странa 20 странa 17 Nizom manifestacija Policija Srpske obiqe`ila 18. ro endan spremna da odgovori svakom zadatku Srpska }e nastaviti da gradi Policiju RS, koja je jedna od najva`nijih ba{tina RS, odnosno wene autonomije i samostalnosti u okviru dejtonske BiH, rekao Dodik странa 7

2 2 srijeda, 7. april GLAS SRPSKE Vijesti dana Is kre no za hvaqujem na tru du ko ji po ka zu ju pred sta vni ci [pa ni je i SAD, ali ni - sam op ti mis ta. Su lej man Ti hi}, pred sje dnik SDA Ra sim Qaji} De kla ra ci ja ni je za mje na za Mla di }a BEO GRAD - Ne da vno usvo je na de kla ra ci ja o osu di zlo ~i - na u Sre bre ni ci ne mo `e da bu de za mje na za ha p{ewe Rat ka Mla di }a, re kao je pred sje dnik Na ci onal nog savjeta za sa - radwu sa Tri bu na lom Ra sim Qaji}, javqa B92. - To jes te je dan po zi ti van ko rak i ta ko je ocewen u naj ve - }em de lu me u na ro dne za je dni ce. Ova de kla ra ci ja ni je do ne - ta ra di tog po zi ti vnog izve {ta ja, ni ti mo `e da uti ~e na izve {ta je Bra mer ca, i ne ve ru jem da }e se on time ba vi ti u svom izve {ta ju, ali jes te je dan ko rak u smi slu po mi rewa i stva rawa dru ga ~i jeg am bi jen ta u ce lom re gi onu - ka `e Qaji}. Qaji} je za B92 re kao da u po tra zi za bje gun ci ma uvi jek ima ne kih po ma ka, iako oni ni su uvi jek vidqivi. FO TO: GLAS SRPSKE Ra sim Qaji} Rexep Ta jip Er do gan Usva jawe re zo lu ci je od ve li ke va `nos ti SA RA JE VO - Pred sje dnik Vla de Tur ske Reyep Ta jip Er - do gan oci je nio je ju ~e u Sa ra - je vu da je usva jawe De kla ra ci je o Sre bre ni ci u Skup {ti ni Srbi je od ve li ke va `nos ti za do pri nos po zi ti vnom ra zvo ju odno sa na Bal ka nu, ja vi la je Srna. Obra }a ju }i se u~e sni ci ma Sa ra je vo bi znis fo ru ma, Er do gan je re kao da je Srbi ja tom de kla ra ci jom pri zna la te ri to ri jal nu cje lo vi tost BiH u wenim sa da{wim gra - ni ca ma. Is ti ~u }i da po sva ku ci je nu mo ra da bu de o~u van mir u BiH, Er do gan je izra zio o~e - ki vawe da }e mla di, ko ji su ro e ni u BiH po sli je ra ta, ra - zvi ja ti vri je dnos ti su `i vo ta. Vu k~e vi} i Vor lik Pre ce su ira ti ra tne zlo ~i ne za je dno sa BiH BEO GRAD - Am ba sa dor SAD u Beo gra du Me ri Vor lik izra - zi la je ju ~e po dr{ku ra du Tu `i la{ tva za ra tne zlo ~i ne u pro ce su irawu osumwi~e nih za ra tne zlo ~i ne, bez ob zi ra na na ci onal nu pri pa dnost, sa op {te no je iz Tu `i la{ tva. Vor li ko va i tu `i lac za ra tne zlo ~i ne Vla di mir Vu k~e vi} is ta kli su zna ~aj re gi onal ne sa radwe Tu `i la{ tva za ra tne zlo ~i ne Srbi je sa Dr`a vnim tu `i la{ tvom Hrvat ske i Dr`a - vnim tu `i la{ tvom Crne Go re, kao i nas ta vak di ja lo ga i una - pre ewa sa radwe u pro ce su irawu ra tnih zlo ~i na sa BiH. Vor lik je to kom svog prvog zva ni ~nog su sre ta sa Vu k~e vi }em raz go va ra la o kon kre tnim pre dme ti ma i re gi onal noj sa radwi u pro ce su irawu ra tnih zlo ~i na. Ra du ju me in for ma ci je da se za a ke i stu den te iz - dva ja sve vi {e nov ca iz buxeta. Na ovaj na ~in mo - `da }e se smawiti broj onih ko ji odla ze u inos tran stvo da se {ko lu ju. Ema il: ma ja tma il.com Kad sam pro ~i tao na slov u Gla su da su An e li na i Bred obi {li iz bje gli ce, odmah sam se za pi tao da ni su odlu ~i li da usvo je i je dno di je te iz na {ih kra - je va. Ema il: mrmo Pred sta vni ~ki dom Parlamenta BiH Klub po sla ni ka SNSD-a upu ti }e dva pri je dlo ga Par la men tu BiH Osu di ti ge no cid Tu ra ka nad Jer me ni ma Pre dlo `i }e mo da Par la ment BiH osu di ge no cid nad Jer me ni ma od stra ne Tur ske ka ko su to u~i ni le i dru ge evrop ske zemqe, re kao Do dik. SNSD }e u pro ce du ru upu ti ti i pri je dlog za ko na o za bra ni skri vawa li ca za sve gra a ne BiH PI [E: MIROSLAV FILIPOVI] mi ro slav srpske.com BAWA LU KA - Li der SNSD-a Mi lo rad Do dik re - kao je ju ~e u Bawoj Lu ci da }e po sla ni ci ove stran ke u Par la men tu BiH da nas u skup {tin sku pro ce du ru upu ti ti pri je dlo ge re zo lu - ci je osu de ge no ci da nad Jer me ni ma i za ko na o za - bra ni skri vawa li ca za sve gra a ne BiH bez ob zi ra na wiho vu vjer sku pri pa dnost. - Pre dlo `i }e mo da Par - la ment BiH osu di ge no cid nad Jer me ni ma od stra ne Tur ske na na ~in na ko ji su Pi tawe zlo ~i na nad Jer me - ni ma po no vo je aktu el no i u Tur skoj i po ~iwe da za - okupqa pa`wu evrop ske ja - vnos ti zbog mo gu }eg po ~et ka pre go vo ra sa Tur skom o ulas ku u Evrop sku uni ju. Pi tawe je aktu eli zo vao BAWA LU KA - Pri je dlog iz mje ne i do pu ne Kri vi ~nog za ko na BiH sa do dat kom o kri vi ~nom dje lu pe do fi li ja i dje ~i ja por no gra fi ja pu tem in ter ne ta, mo gao bi da bu de je dna od ta ~a ka o ko joj }e bi ti ri je ~i na na re dnom za sje dawu Par la men ta BiH. Taj }e pri je dlog Par la - men tu dos ta vi ti po sla nik SNSD-a u Pred sta vni ~kom do mu Par la men ta Ku zma no vi}. TUR SKA I EU to u~i ni le i dru ge evrop ske zemqe - re kao je Do dik, do - dav {i da su ne ke evrop ske zemqe ta ko e usvo ji le za kon o za bra ni skri vawa li ca. - Na pu tu ka EU, BiH tre ba da usvo ji taj za kon - re - kao je Do dik. [ef Klu ba po sla ni ka SNSD-a u Par la men tu BiH Dra go Ka la bi} ka zao je da bi usva jawem pri je dlo ga SNSD-a Par la ment BiH po - ka zao da je spre man da pra ti dos ti gnu }a evrop skih i za - pa dnih ze maqa. - Da nas }e mo pre dlo `i - ti i da se Spo men-po dru ~je naj po zna ti ji tur ski pi sac Or han Pa muk, ko ji je po ~et - kom go di ne izja vio u je dnom tur skom ne djeqni ku da je Tur ska od go vor na za ge no cid nad Jer me ni ma u kom je po bi je no vi {e mi li - ona Jer me na. Ku zma no vi} je is ta kao da je u Kri vi ~nom za ko nu BiH ne op ho dan aman dman u ve zi sa saj ber kri mi na lom. NE MA MO GU ]NOS TI za bor bu pro tiv in ter net kri mi na la - Dr`a vna agen ci ja za is - tra ge i za {ti tu (SIPA) i os ta - le in sti tu ci je u BiH ne ma ju mo gu }nost da se bo re pro tiv Dowa Gra di na traj no obiqe`i kao mjes to ge no ci - da - re kao je Ka la bi}. Po sla nik Srpske de mo - krat ske stran ke u Par la men - tu BiH Mir ko Oko li} ka zao je da }e po sla ni ci ove par - ti je naj vje ro va tni je po dr`a - ti pri je dlo ge SNSD-a o osu di zlo ~i na nad Jer me ni - ma i za ko na o za bra ni skri - vawa li ca u BiH. DOWU GRA DI NU traj no obiqe`i ti kao mjes to ge no ci da - Me u tim, si gur no je da ovi pri je dlo zi ne }e do bi ti po dr{ku po sla ni ka iz FBiH - re kao je Oko li}. Ne ke od evrop skih ze - maqa, me u ko ji ma su Fran - cus ka, Bel gi ja i Ita li ja, za bra ni le su mu sli man ka ma da na ja vnim mjes ti ma vjer - skom odje }om i ma ra ma ma pre kri va ju li ce. O~e ku je se da ovu za bra nu uve du i Dan - ska i Ho lan di ja. SNSD pre dlo `i }e u Par la men tu BiH iz mje ne Kri vi ~nog za ko na in ter net kri mi na la, po put dje ~i je por no gra fi je ili kra e li ~nih po da ta ka. Si tu - aci ja ni je boqa ni ka da je ri - je~ o en ti te ti ma i mi nis tar stvi ma unu tra{wih po slo va - ka `e Ku zma no vi}. Por tpa rol Mi nis tar stva unu tra{wih po slo va RS Mir - na [o ja re kla je Gla su Srpske da je u okvi ru tog mi - nis tar stva pro {le go di ne for mi ra no Odjeqewe za vi - so ko te hno lo {ki kri mi nal. Kon gres SAD usvo jio je u mar tu ove go di ne re zo lu ci ju u ko joj se stra dawe Jer me na u Prvom svjet skom ra tu u Oto - man skom car stvu ozna ~a va kao ge no cid. Ugle dni svjet ski is to ri - ~a ri tur ski ma sakr nad mi - li on i po wiho vih su na ro dni ka Jer me na go di ne, u vri je me ra spa da Oto man skog car stva, zva ni - ~no de fi ni {u kao ge no cid. Srpska ra di kal na stran - ka po dni je la je u mar tu Skup - {ti ni Srbi je Pri je dlog re zo lu ci je o osu di ge no ci da nad jer men skim na ro dom ko ji je po ~i ni la oto - man ska Tur ska. Re zo lu ci ju o osu di ge no - ci da nad Jer me ni ma usvo ji li su i par la men ti [ved ske i [vaj car ske. Dowi dom fran cus kog par la men ta je u okto bru go di ne iz gla sao za kon ko jim se ne gi rawe ge no ci da nad Jer me ni ma sma tra kri - vi ~nim dje lom. Spri je ~i ti in ter net kri mi nal Odjeqewe ra di na ot kri - vawu {i rewa vjer ske i na ci - onal ne mr`we po sred stvom in ter ne ta i zlo upo tre ba pla - tnih kar ti ca, a za sva ki slu - ~aj ko ji ima ele men te kri vi ~nog dje la, ovo odjeqewe pre da je iz vje {taj Tu `i - la{ tvu. Do da la je da je i MUP RS dos ta vio svoj pri je dlog iz mje - ne Kri vi ~nog za ko na Mi nis - tar stvu prav de RS. V. [.

3 Pri je dlog za ko na o pra zni ci ma BiH pro {ao aman dman sku fa zu SA RA JE VO - Pri je dlog za ko na o pra zni ci ma BiH ju ~e je na sje dni ci Us ta vno pra vne ko mi si je Pred sta vni ~kog do ma Par - la men ta BiH do bio po dr{ku {est ~la no va Ko mi si je, dok su pro tiv gla sa li La zar Pro da no vi} i Mo m~i lo No va ko vi}. Pro da no vi} je Srni re kao da su ~la no vi Ko mi si je ju ~e ra - zma tra li ~e ti ri gru pe aman dma na na Pri je dlog za ko na o pra zni ci ma BiH. Od svih pre dlo `e nih 50 aman dma na pri - hva }en je sa mo je dan, do dao je Pro da no vi}. GLAS SRPSKE srijeda, 7. april Da nas sas ta nak se dam li de ra po li ti ~kih par ti ja sa Mo ra ti no som i [taj nber gom RS ni je za in te re so va na za us ta vne pro mje ne RS ni sa da ni po sli je izbo ra ni je za in te re so va na za us ta vne pro mje ne. Ne o~e ku jem ni {ta od ovog sas tan ka, re kao Do dik. Mo ra ti nos i [taj nberg nas to ja }e da ubi je de po li ti ~ke li de re da je pra vi tre nu tak za re for me PI [E: MIROSLAV FILIPOVI] mi ro slav srpske.com BAWA LU KA - Pred sje - dnik SNSD-a Mi lo rad Do - dik izja vio je ju ~e u Bawoj Lu ci da us ta vne pro mje ne ni - su po tre bne, jer su dio po li - ti ~ke uj dur me iz Sa ra je va i ne kih me u na ro dnih pred sta - vni ka u `eqi da po svo joj voqi mo de li ra ju ure ewe BiH. - Oni to po ku {a va ju da pro ve du pod pri ~om o ne ka - kvom fun kci onal nom ure ewu i po wima fun kci onal na BiH mo `e bi ti sa mo ona kva ka kvu oni ho }e, a ni su ni po ku {a li da gra de fun kci onal nu BiH na dej ton skim prin ci pi ma - re kao je Do dik. On je pot vrdio da }e da nas pri sus tvo va ti sas tan ku do ma - }ih po li ti ~a ra sa mi nis trom inos tra nih po slo va [pa ni je Migelom An he lom Mo ra ti no - som i za mje ni kom ame ri ~kog dr`a vnog se kre ta ra Yej msom [taj nber gom. - RS ni sa da ni po sli je izbo ra ni je za in te re so va na za us ta vne pro mje ne. Ne o~e ku jem ni {ta od ovog sas tan ka - re - kao je Do dik. Ka zao je da je vlas ti ma u RS sa mo pri hvatqivo pri la - go a vawe Us ta va sa odlu kom Su da za qud ska pra va u Stra - zbu ru. - Spre mni smo da pri hva - ti mo i odre dbe da umjes to na - ci onal nog odre ewa pri izbo ru ~la no va Pred sje dni{ - tva BiH sto ji je dan ~lan iz RS i dva iz FBiH, ko ji ne mo - gu da bu du iz is tog na ro da, ali bez mo gu }nos ti da se iz mije ne na dle `nos ti Pred sje dni{ tva BiH i di re ktan izbor wego - vih ~la no va - ka zao je Do dik. Do dao je da ni je mo gu }e da bez iz mje na za ko na o Su du i Tu `i - la{ tvu BiH te in sti tu ci je do bi ju us ta vne na dle `nos ti. - De kla ra ci ja ko ja se pri - pre ma za Ma drid upra vo sa - dr`i odre dbe da se ote te na dle `nos ti od RS ugra de u Us tav {to je osno vni ciq po - je di na ca iz me u na ro dne za je - dni ce, jer su oni ~i ni li naj vi {e pra vnog i po li ti ~kog na siqa - do dao je Do dik. Na veo je da su posqedi ce to ga Sud i Tu `i la{ tvo BiH ko ji su pos ta li mjes ta po li ti - ~kih egze ku ci ja. Mo ra ti nos i [taj nberg ju ~e su se u Sa ra je vu u odvo je - nim su sre ti ma sas ta li sa ~la - no vi ma Pred sje dni{ tva BiH i vi so kim pred sta vni kom u BiH Va len ti nom In ckom. In cko je u raz go vo ru sa QUBQANA - [taj nberg je ju - ~e u Qubqani gdje se sas tao sa slo ve na ~kim pre mi je rom Bo ru tom Pa ho rom, go vo re }i o po sje ti BiH na ja vio da }e ta mo{wim li de ri ma po nu di - ti sa radwu i ohra brewe da na ~i ne na pre dak u po li ti - ~kim re for ma ma pred izbo re u okto bru i da ra de na una - pre ewu evroa tlan tskih in - te gra ci ja. - Ne `e li mo da BiH za os ta ne za dru gi ma u re gi onu - ka zao OHRA BREWE Migel Anhel Mo ra ti nos i Xejms [taj nberg [taj nber gom i Mo ra ti no som oci je nio da je si tu aci ja u BiH uzne mi ra va ju }a i da su okto - bar ski izbo ri pri li ka da se ta kvo stawe pro mi je ni. Is ta - kao je da je u BiH po tre bno spro ves ti re for me ko je }e zemqu pre tvo ri ti u vje ro - dos toj nog kan di da ta za ~lan - je on i Slo ve ni ju na veo kao do bar pri mjer ka ko je dna zemqa mo `e da pru `i do pri - nos re gi onal noj sa radwi, pre nio je Ta njug. Do dao je da SAD po dr`a va ju po li ti ~ki pro ces za po ~et okupqawem li de ra za pa dnog Bal ka na na Brdu kod Krawa i da }e to - kom po sje te Beo gra du u apri - lu raz go va ra ti i o pi tawima o ko ji ma se dvi je zemqe ne sla `u, pri je sve ga, o sta tu su Ko so va. stvo u EU. - Mo ra ti nos i [taj nberg su izra zi li na du da }e pre di - zbor na kam pawa bi ti us mje re - na na stva rawe boqih uslo va za `i vot svih gra a na, kao i na kon kre tne mje re ko ji ma bi se obe zbi je di lo da BiH kre ne {to br`e pre ma EU i NATOu. Na gla si li su da Dej ton ski mi ro vni spo ra zumnenu di mo - gu }nost mir nog raz dru `i vawa u BiH - sa op {te no je iz OHRa. Na sastanku sa ~lanovima Predsjedni{tva Moratinos je najavio odr`avawe sastanka na visokom nivou u junu u Sarajevu na kojem bi predstavnici zemaqa EU i SAD razgovarali o budu}nosti zapadnog Balkana. Moratinos i [tajnberg istakli su podr{ku BiH na putu ka EU i NATO. Am ba sa dor [pa ni je u BiH Ale han dro Al var gon za - les San Mar tin izja vio je ju ~e agen ci ja ma da }e Mo ra ti nos i Yej ms [taj nberg raz go va ra ti da nas sa se dam do ma }ih po li - ti ~kih li de ra o na ~i ni ma na ko je EU i SAD mo gu po mo }i u stva rawu atmo sfe re di ja lo ga u BiH. IN CKO: si tu aci ja u BiH uzne mi ra va ju }a - Raz go va ra }e mo uop {te no u ve zi sa onim {to se de {a va u BiH i na ~i ni ma na ko ji mo - `e mo po mo }i u stva rawu atmo - sfe re di ja lo ga u zemqi - is ta kao je San Mar tin. Mi nis tar stvo inos tra nih po slo va [pa ni je sa op {ti lo je da }e [taj nberg i Mo ra ti - nos raz go va ra ti sa li de ri ma po li ti ~kih par ti ja u BiH o ne op ho dnim re for ma ma ko jim bi se pro mo vi sa le ~vr{}e ve - ze BiH, EU i NATO. Am ba sa dor SAD u Sa ra je - FO TO: ROJ TERS vu ^ar ls In gli{ na ja vio je da }e Mo ra ti nos i [taj nberg nas to ja ti da ubi je de po li ti - ~ke li de re da je pra vi tre nu - tak za re for me i da EU i SAD `e le da BiH uspi je na svom evroa tlan tskom pu tu, ali da ne mo gu umjes to BiH na pra - vi ti ne op ho dne ko ra ke. Li de ri ma }e bi ti po nu e - na Ma drid ska de kla ra ci ja, ko jom bi se oba ve za li na ubrzawe re for mi i spro vo - ewe us ta vnih pro mje na odmah na kon izbo ra u okto bru. Ako li de ri pris ta nu, Ma drid ska de kla ra ci ja bi la bi po tpi sa - na 19. ili 20. apri la u [pa - ni ji. Ma lo je, me u tim, vje ro va tno, da }e se to de si ti. Pred sje dnik SDA Su lej - man Ti hi} raz go va rao je ju ~e u Sa ra je vu s pre mi je rom Tur ske Reyepom Ta ji pom Er do ga nom i tom pri li kom is ta kao je da Ma drid ska de kla ra ci ja ni je put rje {a vawa pro ble ma. Pre su da ^o vi }u i Bi ~a k~i }u 8. apri la SA RA JE VO - Za vr{nim ri je ~i ma op tu `be i od bra ne ju ~e je u Su du BiH okon ~a no su ewe Ed he mu Bi ~a k~i }u i Dra ga - nu ^o vi }u, op tu `e ni ma za pro du `e no kri vi ~no dje lo zlo - upo tre be po lo `a ja ili ovla{ }ewa, a u ve zi s rje {a vawem stam be nih pi tawa za po sle nih or ga na za ko no da vne iz vr{ne i sud ske vlas ti. Izri cawe pre su de u ovom pre dme tu za ka za no je za 8. april, pre no se agen ci je. Op tu `ba sma tra da je to kom gla vnog pre tre sa do ka za no da su Bi ~a k~i} i ^o vi} u in kri mi ni sa no vri je me, u fun kci - ji pre mi je ra i mi nis tra fi nan si ja BiH, po ~i ni li kri vi - ~no dje lo za ko je se te re be na prvos te pe nu pre su du \u ki }u SA RA JE VO - Tu `i la{ tvo i od - bra na No va ka \u ki }a izni je li su ju ~e pred Ape la ci onim vi je }em Su da BiH `al be na prvos te pe nu pre su du ko jom je osu en na 25 go di - na du go traj nog za tvo ra zbog gra na - ti rawa Tu zle u ma ju go di ne, ja vi la je Srna. Tu `i la{ tvo BiH se `a li lo na vi si nu ka zne, dok je od bra na za tra `i la uki dawe prvos te pe - ne pre su de zbog po vre da odre da ba kri vi ~nog pos tup ka i po - gre {no ut vr e nog ~iweni ~nog stawa. Sud }e odlu ku do ni je ti na kna dno. Gaqak: Mogu} nastavak butmirskog procesa SARAJEVO - Evropska unija i SAD se zala`u za reforme u BiH, ali odlu~uju}e poteze moraju da vuku lokalni politi~ari, a ako bude potrebno, bi}e organizovan i nastavak butmirskog procesa, najavila je ju~e portparol {panskog predsjedni{tva EU Kristina Gaqak. - Ministar spoqnih poslova [panije Migel Anhel Moratinos namjerava da tokom posjete BiH lokalnim politi~kim liderima prenese jasnu poruku: on }e ukazati na zalagawe EU kada je u pitawu stabilizacija i napredak BiH, ali }e tra`iti i napredak u procesu reformi u toj zemqi - rekla je Gaqak za Doj~e vele. Dodala je da je takva poruka u skladu sa postoje}om pozicijom evropske dvadesetsedmorice kada je BiH u pitawu.

4 4 srijeda, 7. april GLAS SRPSKE Komentar dana FO TO: GLAS SRPSKE Pi DO MA ZET ^u va ri avi ona Da Oru `a ne sna ge BiH u svom sas ta vu ~u va ju i imo vi - nu ko ja im po za ko ni ma ne pri pa da oda vno, vi di se i iz ~iweni ce da u svom sas ta vu ima ju i avi one ko je ne bi tre ba lo da ima ju, a ko ji su vri je dni mi li one KM i ko ji go di na ma sto je ne is ko ri{ }e ni. Na ime, Za ko nom o Oru `a ne sna ge ~u va ju mi li one KM vri je dne avi one ko ji im po za ko nu ne pri pa da ju, ne mo gu da ih ko ris te, a uz to tro {e buxet ski no vac da bi ih ~u va le. Ja sno je da je ov dje ri je~ o ~is tom hi ru onih ko ji su na dle `ni da taj pro blem ri je {e Oru `a nim sna ga ma BiH ja sno je re ~e no da re for mi sa ne OSBiH ne mo gu ima ti avi one sa fik snim kri li ma i da u svom sas ta vu ne mo gu ima ti ni avi one ti pa orao, jas treb ili utva. Sto ga ~u di ~iweni ca da jo{ od go di ne ~u va ju upra vo ta kve vri je dne le tje li ce za ko je go di na ma po ka zu ju in te re so vawe ka ko su sje dna Srbi ja, ta ko i broj ni bi zni sme ni iz SAD i os tat ka svi je ta, ko ji bi `eqeli da ih ku pe. Da je ri je~ o ~is tom hi ru onih ko ji su na dle `ni da taj pro blem ri je {e, po ka zu je i ~iweni ca da te is te Oru `a ne sna ge ne sa mo {to ne mo gu da te avi one ko ris - te, ne go uz to tro {e buyet ski no vac da bi ih ~u va le, iako }e (ako ne us ko ro, a ono si gur no u do gle dno vri je me) mo ra ti da ih se odre knu i vra te oni ma ko ji su ih u mi - raz uni je li. Na ime, pri li kom for mi rawa za je dni ~kih OSBiH re - ~e no je da vi {ak po kre tne voj ne imo vi ne, odno sno bor be - nih sred sta va, u ko je spa da i ova vri je dna avi ja ci ja, tre ba da se vra ti oni ma ko ji su je na za je dni ~ku hrpu i do ni je li, da kle u ovom slu ~a ju Re pu bli ci Srpskoj. Ne upo trebqiva avi ja ci ja bi se sva ka ko us mje ri la ili u pro da ju ili pre ure di la u dru ge svrhe u skla du sa po tre - ba ma RS. Sred stva ko ja bi se od wiho ve even tu al ne pro da je do - bi la us mje ri la bi se ili za vra }awe du go va ne ka da{weg Mi nis tar stva od bra ne RS ili za po mo} dru gim se gmen - ti ma `i vo ta, od ko je bi mno gi ima li ko ris ti. ^iweni ca da se avi oni ~u va ju, a da se ne smi ju ko ris ti - ti do voqno go vo ri da je BiH oda vno pos ta la inatdr`a va, ko ju je lo gi ka oda vno na pus ti la. Ka ko stva ri u BiH ve} oda vno sto je u mjes tu i ka ko se odlu ke ne do no se go di na ma, po sve mu su de }i }e i avi oni i wiho va su dbi na ~e ka ti da se sta vo vi su prot stavqenih stra na po mi re, {to je za BiH pos ta lo go to vo ne mo gu - }a mi si ja. U sil nim na dmu dri vawima i ra zmi mo ila `ewima ne }e nas za ~u di ti ni ako se pomenuti avi oni, za ~i je je ~u - vawe po tro {en enor man buyet ski no vac, na kra ju pro - gla se os tar je lim gvo` em, ko je se kao ta kvo vi {e ni ko me ne }e mo }i pro da ti. A mo gu da se pro da ju za mi - li one i mi li one ma ra ka. Mar ko Pa vi}, pred sje dnik DNS-a Ako ne ko mi sli da ra di kal no mi jewa Us tav BiH na osno vu odlu ke Su da za qud ska pra va u Stra zbu ru, to ni ka ko ne }e mo }i. Ha ris Si lajxi}, pred sje dnik SBiH Po tre bno je uki nu ti en ti tet sko gla sawe u Par la men tu BiH da bi BiH mo gla da kre ne daqe. Pri vre me na ko mi si ja PSBiH bez rje {ewa za po pis sta no vni{ tva Ne ma do go vo ra o po pi su sta no vni{ tva PI DOMAZET glas ol.net SA RA JE VO - Pri vre me - na ko mi si ja za pri pre mu Pri je dlo ga za ko na o po pi su sta no vni{ tva, doma}instava i sta no va u BiH go di ne ni na ju ~e ra{woj sje - dni ci ni je okon ~a la po sao na pri pre mi pri je dlo ga ovog za ko na. Naj vi {e ras pra ve iza zva - la su pi tawa ko ja se odno se na to da li u po pis ukqu~i ti etno-kul tu ro lo {ke ka ra kte - ris ti ke i pi tawe izra ~u na - Di re ktor Agen ci je za sta tis - ti ku BiH Zden ko Mi li no vi} upo zo rio je na to da bez za - ko na o po pi su ne }e bi ti po - pi sa sta no vni{ tva u BiH sqede }e go di ne. - Krajwi rok da za kon o po - pi su sta no vni{ tva bu de usvo jen je kraj apri la, da bi se u ju nu oba vio pro bni po - pis i da bi smo do po ~et ka IS TO ^NO SA RA JE VO - Sa vez udru `ewa po ro di ca za - robqenih i nes ta lih li ca RS na ja vio je da }e Evrop skom su - du u Stra zbu ru upu ti ti 75 ape - la ci ja za 77 nes ta lih li ca, jer Par la ment i Vla da FBiH, ni po sli je tri odlu ke Us ta vnog su da BiH, po ro di ca ma nes ta - lih Srba u Sa ra je vu ni su da le od go vor o okol nos ti ma nes - tan ka wiho vih naj mi li jih. - Us ta vni sud BiH je svo - jim odlu ka ma od 3. no vem bra 2004, 23. sep tem bra i 27. ma ja go di ne na lo `io Par la men tu i Vla di FBiH da nam dos ta ve in for ma ci je o MI LI NO VI] apri la sqede }e go di ne mo gli u krat kom ro ku da za vr{i mo sve ne op ho dne pri pre me za taj ve li ki po sao - ka zao je Mi li no vi}, do dav {i da }e pre ma prvim pro cje na ma po - pis ko {ta ti oko 42 mi li ona ma ra ka, te da }e u slu ~a ju da se pos ti gne do go vor i oko po pi sa di ja spo re taj iznos bi ti zna tno ve }i. okol nos ti ma nes tan ka ~la no va na {ih po ro di ca u Sa ra je vu. Ni po sli je {est go di na ni - smo do bi li ni je dnu in for ma - ci ju o to me gdje su i na ko ji na ~in oni nes ta li - re kao je ju ~e no vi na ri ma u Is to ~nom Sa ra je vu pred sje dnik Sa ve za Mi lan Man di}. SUD U STRA ZBU RU ve} pri hva tio tri tu `be Do dao je da je Sa vez ra - ni je po slao tri tu `be ko je je Sud u Stra zbu ru ve} pri hva - tio, te da }e pre os ta lih 75 upu ti ti za pe tna es tak da na, vawa etni ~ke stru ktu re te ri - to ri jal nih je di ni ca. ^la no vi ko mi si je iz SNSD-a i SDA to kom ras - pra ve su izni je li ra zli ~i te sta vo ve ko je ni je bi lo mo gu }e pri bli `i ti, pa je do go vo re no da ko le gij ko mi si je, za je dno s di re kto rom Agen ci je za sta - tis ti ku BiH, jo{ je dnom ra - zmo tri sva pre dlo `e na rje {ewa, a da se ko mi si ja po - no vno sas ta ne da nas u to ku pa uze sje dni ce Pred sta vni - ~kog do ma PSBiH. ^lan ko mi si je iz SNSDa Mi li ca Mar ko vi} ka za la je da je stav SNSD-a ja san i da pos to je dvi je je di ne mo gu }e va ri jan te iza ko jih ova stran - ka mo `e da sta ne. PRE NO da se ko mi si ja da nas po no vo sas ta ne - Prva va ri jan ta je pri je - dlog za ko na Sa vje ta mi nis ta - ra ko ji SNSD po tpu no po dr`a va i za ko ji su gla sa li ka da je bio u par la men tar noj pro ce du ri, ali ta da ni je usvo jen. Al ter na ti va to me jes te mo di fi ko va ni pri je - dlog, ko ji je dos tavqen uz aman dman ko ji sam da nas pre - do ~i la ko mi si ji, a on se odno si na etni ~ku stru ktu ru, izra ~u na vawe etni ~ke stru - ktu re dr`a ve po sli je po pi sa sta no vni{ tva - ka za la je Mar ko vi }e va. Do da la je da je za SNSD je di no mo gu }e da se etni ~ka stru ktu ra dr`a ve, odno sno sva ke te ri to ri jal ne je di - ni ce, izra ~u na va na osno vu Sa vez udru `ewa po ro di ca za robqenih i nes ta lih li ca RS ko li ko }e jo{ ~e ka ti od go - vor na ne da vno upu }e no pro - tes tno pi smo fe de ral nim in sti tu ci ja ma u ko jem tra `e da ih in for mi {u o to me {ta }e i na ko ji na ~in pre - du ze ti po ovom pi tawu. - Me u na ro dna advo kat ska kan ce la ri ja, ko ja se po nu di la da nam pru `i bes pla tnu pra - vnu po mo} pred Su dom u Stra - zbu ru, tra `i la je da jo{ je dnom pot vrdi mo da oni ni su voqni da bi lo {ta pre du zmu po pre su da ma Us ta vnog su da, ko je su svu da u svi je tu ko na ~ne - re kao je Man di}, do da ju }i da ovim ~i nom ne }e bi ti odlo `e - Ne iz vjes tan po pis sta no vni{ tva u BiH go di ne Je di no mo gu }e da se etni ~ka stru ktu ra dr`a ve, odno sno sva ke te ri to ri jal ne je di ni ce, izra ~u na va na osno vu bro ja dr`avqana ko ji stal no `i ve u BiH, a to zna ~i bez di ja spo re, bez onih ko ji su od su tni vi {e od 12 mje se ci iz BiH, ka za la Mar ko vi }e va bro ja po pi sa nog re zi den - tnog sta no vni{ tva, da kle dr`avqana ko ji stal no `i ve u BiH, a to zna ~i bez di ja - spo re, bez onih ko ji su od su - tni vi {e od 12 mje se ci iz BiH. ^lan ko mi si je iz SDA Ha lid Gewac ka zao je da su ne spor ne nu `nost, va `nost i ko rist od po pi sa sta no vni{ - tva. - Pi tawe je da li }e taj po pis ukqu~i va ti izja{wewe o etni ~koj pri pa dnos ti, ko je je u BiH izu ze tno va `no i osjetqivo. Po pis sa mo pri su - tnog sta no vni{ tva i etni ~ka stru ktu ra op {ti ne, kan to na, en ti te ta, dr`a ve na osno vu pri su tnog sta no vni{ tva zna - ~i po pi som le ga li zo va ti posqedi ce etni ~kog ~i{ }ewa - re kao je Gewac. ^lan ko mi si je Mo m~i lo No va ko vi} to kom ras pra ve je ka zao da bi ko mi si ja tre ba lo da za vr{i rad, is ti ~u }i da je go to vo si gu ran da ~la no vi ko mi si je ne }e do }i do tek sta za ko na. Su du u Stra zbu ru {aqu 75 ape la ci ja no daqe pri kupqawe do ku - men ta ci je. On je na gla sio da je ova advo kat ska kan ce la ri ja po - mo gla da Sa vez pri ku pi do - ku men ta ci ju za 75 ape la ci ja sa pros to ra sa ra jev sko-ro - ma nij ske re gi je, te da }e po - mo }i i u pri kupqawu do ku men ta ci je i ape la ci je od {est re gi onal nih udru - `ewa ko ja su u sas ta vu Sa ve - za, ko je }e ta ko e po sla ti me u na ro dnom su du. Pre ma Man di }e vim ri je - ~i ma, na po dru ~ju Sa ra je va tra ga se za jo{ 340 nes ta lih. M. K.

5 Ho li vud ski par po sje tio i ko le kti vni iz bje gli ~ki cen tar u Ro ga ti ci An e li nu i Bre da An e li na Xoli sa Le nom i Ma rom Ba bi} Iako smo si ro ma {ni, du {a i srce otvo re ni su za pra ve pri ja teqe, ka zao Mar ko vi}. Na dam se da mo `e mo pro na }i rje {ewe za pre os ta le de se ti ne hiqada ra seqenih, re kla Xoli PI [E: SRETEN MITROVI] kro srpske.com RO GA TI CA - Po zna ti glu ma ~ki par An e li na Yoli i Bred Pit pro la ze }i u po ne djeqak is to ~nim di je - lom RS sko ro je dan ~as pro - ve li su u ko le kti vnom iz bje gli ~kom cen tru ko ji se na la zi u zgra di biv {e Eko - nom ske {ko le u Ro ga ti ci. Tom pri li kom oko po la ~a sa za dr`a li su se u so bi u ko joj vi {e od se dam go di na `i ve ses tre Le na (77) i Ma ra (72) Ba bi}, iz bje gli ce iz go ra - `dan skog se la Voj nin. Iako su se gos ti ma obra - do va le, Le na i Ma ra ni su, ka - `u, zna le o ko me se ra di sve dok ni su uve ~e gle da le te le vi - zi ju. - Kad su nam oko 13 ~a so va u so bu izne na da u{le tri go - spo e i tri go spo di na, po mi - sli la sam da su do {li zbog mog i ses tri nog smje {ta ja, jer Le na pri ~a da je An e li ni i Bre du re kla da u ro dnom se lu, gdje je sve uni {te no i spaqeno, ona i ses tra ni su bi le od go di ne i da ne - ma ju kud. - Na {a je `eqa da skon ~a mo ov dje u Ro ga ti ci. Tre ba nam, BAWA LUKA - Op{tinski sud u Sarajevu jo{ nije rije{io nijednu tu`bu koje su godine podnijele srpske porodice koje tra`e nadoknadu za uni{tenu imovinu u FBiH. - Geodetsko vje{ta~ewe je zavr{eno, potrebno je jo{ uraditi gra evinska vje{ta~ewa - rekao je predsjednik Udru`ewa raseqenih i izbjeglih Srba iz SMJE[TAJ smo bes ku }ni ci od go di - ne. Po {to su nam gos ti do {li u da ne Vas krsa, po zva le smo ih da sje dnu i po slu `i le smo ih {a re nim ja ji ma, od ko jih smo ne {to ku pi le, a ne {to do bi le na po klon, ra ki jom i so kom. Pri hva ti li su na {u po nu du i pri ~a li smo o na {em po lo `a - ju - is pri ~a la je Le na. Do da je da su se gos ti, a po - se bno je dna li je pa i mla da go spo a, pre ko pre vo di oca in te re so va li o to me da li bi se ona i ses tra vra ti le na svo - je u Go ra `de. - Ra ~u na ju }i da je u pi tawu rje {a vawe na {eg smje {ta ja ja sam im po tan ko is pri ~a la na - {u gol go tu. Re kla sam im sa mo is ti nu. Da sam zna la ko mi je u gos ti ma, mo `da se ne bi ovo - li ko is pri ~a la. Ipak pre sre - }na sam {to je me ne i mo ju ses tru poqubi la ta ko ve li ka glu mi ca i hu ma ni ta rac. Poqubi la sam i ja wu, ali da na pri vre me no, je dna ma lo ve }a so ba, ali da ima vo du i ku pa ti lo - na gla si la je Le na. Is pri ~a la je i da u cen tru u ko jem sa da bo ra ve `i vi wih dva na es to ro, ugla vnom sta rih i izne mo glih, da ko ris te je dno ku pa ti lo i dva WC-a ~u ~av ca. FBiH Veqko Stevanovi}. OSNIVAWE fonda za pravi~nu nadoknadu spas za Srbe Dodao je da tu`ioci koji godinama vode sporove nemaju potreban novac, tako da im je neophodna pomo} nadle`nih institucija da bi se ti procesi nastavili. Op{tinskom sudu u sam zna la o ko me se ra di sve bi to bi lo jo{ pri sni je i quba zni je s na {e stra ne - ka - za la je Le na. I os ta li sta no vni ci ko - le kti vnog cen tra u Ro ga ti ci poz dra vi li su se sa izne na - dnim, a ne po zna tim gos ti ma. STA NO VNI CI ko le kti vnog cen tra po zna te gos te ni su pre po zna li Go ran Mar ko vi}, iz bje - gli ca iz Sa ra je va ta ko e `a li {to ni je znao o ko me se ra di. Do bi li bi, ka `e, da su zna li, gos ti vi {e {a re nih ja ja u znak sje }awa na wihov bo ra vak me u iz bje gli ca ma u Ro ga ti ci. - Iako smo si ro ma {ni, du {a i srce otvo re ni su za pra ve pri ja teqe - ka zao je Mar ko vi}. UNHCR je sa op {tio ju ~e da su An e li na Yoli, UN - HCR-ova am ba sa dor ka do bre voqe, i wen par tner Bred Pit u po ne djeqak po sje ti li ra seqene qude i po vra tni ke u Vi - {e gra du i Ro ga ti ci. An e li na je na krat ko pre - ki nu la rad na svom posqedwem fil mu ko ji sa Yoni jem De pom sni ma u Ve ne ci ji da bi uka za la na bi je du u ko joj `i vi iz bje glih i ra seqenih u BiH i iz bje gli ca iz Hrvat ske, od ko jih mno gi `i ve u ko le kti vnim cen tri ma u ve - oma lo {im uslo vi ma. - Ja ko su me in spi ri sa le ove po ro di ce. Uprkos okru tnoj stvar nos ti wiho vog `i vo ta, oni su ne vje ro va tno us traj ni u to me da svo joj dje ci obe zbi je de boqu bu du }nost - ka za la je Yoli. Do da la je da na kon {to je vi dje la te qude i ~u la wiho ve pri ~e, ne mo `e do voqno da na gla si ko li ko je ne op ho dno fo ku si ra ti se na do bro bit na ju gro `e ni jih qudi. Na gla - si la je da se okon ~awem ra seqewa i obez bje ewem kva li te tnog `i vo ta, mo `e po - mo }i u pro mo vi sawu na pret ka i du go traj ne sta bil nos ti. Yoli se sas ta la i sa osobqem UNHCR-a ko ji su joj izni je li pri je dlo ge ka ko se mo `e po - mo }i u rje {a vawu si tu aci je u ko joj se jo{ uvi jek na la ze ra - seqeni. - Na dam se da mo `e mo pro - na }i rje {ewe za pre os ta le de - se ti ne hiqada ra seqenih. Sa mo ta da mo `e mo za tvo ri ti je dno od naj tra gi ~ni jih po - glavqa u sa vre me noj is to ri ji - ka za la je Yoli. Do da la je da se na da da }e se vra ti ti u BiH i us ko ro sas - ta ti i sa po li ti ~kim pred sta - vni ci ma sa ko ji ma bi raz go va ra la o krajwe ne op ho - dnim rje {ewima. Veqko Stevanovi} o nadoknadi za uni{tenu imovinu koju su zatra`ile srpske porodice Od nije rije{ena nijedna tu`ba FO TO: ROJ TERS Sarajevu godine upu}eno je 455 tu`bi, ali je u me uvremenu ta brojka spala na 163, jer su mnoge porodice zbog sporosti suda bile prinu ene da prodaju imovinu u stawu u kakvom je bila, a mnogi su umrli ne do~ekav{i pravdu. Mnogi poslije smrti roditeqa nisu uspjeli blagovremeno da dostave dokumentaciju sudu u Sarajevu i procesi su se zavr{avali. Stevanovi} je naglasio da je jedini spas za raseqene Srbe iz FBiH osnivawe fonda za pravi~nu nadoknadu za uni{tenu imovinu na nivou BiH. - Fond navodno treba da za`ivi, ali pitawe je kada }e to da se desi - istakao je Stevanovi}. V. [. BAWA LU KA - Otpor In - sti tu ta za nes ta la li ca BiH pre ma Ope ra ti vnom ti mu RS posqedi ca je ne po - {to vawa in te re sa RS i po - ro di ca nes ta lih. Re kao je to ju ~e u Bawoj Lu ci ru ko vo di lac Ti ma za ko or di na ci ju akti vnos ti is tra `i vawa ra tnih zlo ~i - na i tra `ewa nes ta lih li - ca RS Sta {a Ko {a rac, ja vi la je Srna. - Ta kav odnos posqedi ca je GLAS SRPSKE srijeda, 7. april Xerard Sel man Ste kli su se uslo vi za rad pri vre dnih su do va BAWA LU KA - Ste kli su se svi ne op ho dni uslo vi da okru `ni pri vre dni i Vi {i pri vre dni sud u Srpskoj mo gu po ~e ti sa ra dom 1. ma ja, izja vio je ju ~e mi nis tar prav de Re - pu bli ke Srpske Yerard Sel man. - Vla da RS i Mi nis tar stvo prav de obe zbi je di li su sva ne - op ho dna fi nan sij ska i ma te ri jal no-te hni ~ka sred stva, pros to re za rad, te ra ~u nar sku i te hni ~ku opre mu ne op ho dnu za wihov rad - re kaojesel man. Do dao je da je to prvi sas ta nak, na ko ji je po zvao sve pred - sje dni ke su do va ka ko bi im pre nio do kle je spro ve den pro je - kat pri vre dnih su do va i da oni daqe preu zmu bri gu oko sve ga onog {to ih ~e ka od 1. ma ja. Sje di {ta okru `nih pri vre dnih su do va su u Bawoj Lu ci, Do bo ju, Bi jeqini, Is to ~nom Sa ra je vu i Tre biwu i wiho va je na dle `nost rje {a vawe pri vre dnih spo ro va, ste ~a ja, li - kvi da ci je i re gis tra ci je pre du ze }a. M. F. Sta {a Ko {a rac In sti tut ne po {tu je in te re se Srpske igno ran tskog odno sa ~la na Ko le gi ju ma di re kto ra In - sti tu ta Amo ra Ma {o vi }a, kao i ne od go vor nog pris tu - pa i ne po dno{qivog odno sa srpskih pred sta vni ka u In - sti tu tu Du {a na [e hov ca, Mi la na Bo gda ni }a i Bra ne Dur su na - is ta kao je Ko {a - rac. Do dao je da je u go di - ni iden ti fi ko va no li ca, od ~e ga su sa mo 24 srpska ti je la. Ha {ki tri bu nal Ka raxi} tra `i obus ta vu su ewa HAG - Ra do van Ka rayi} za tra `io je ju ~e da mu se obus ta - vi su ewe pred Ha {kim tri bu na lom, zbog odlu ke sud skog vi je }a u ve zi sa ra ni je pre su e nim ~iweni ca ma i zbog pri - hva tawa pre ve li kog bro ja izja va svje do ka, bez una krsnog ispi ti vawa, ja vi la je Srna. U po dnes ku od bra ne se na vo di da je ti me na ne do pus tiv na - ~in pre ba ~en te ret do ka zi vawa i na ru {en prin cip pre - tpos tav ke ne vi nos ti do ta kvog ste pe na da se su ewe ve} mo `e sma tra ti ne pra ve dnim. - Sud skom biqe {kom o pre su e nim ~iweni ca ma na ru {a va se prin cip pra ve dnog kri vi ~nog su ewa pre ma ko jem je te - ret do ka zi vawa na tu `i la{ tvu, dok je op tu `e ni za {ti }en pre tpos tav kom ne vi nos ti - is ti ~e se u po dnes ku. Ra do van Ka raxi} FO TO: GLAS ska fu dbal ska re pre zen ta ci ja Ira na su spen do va na je sa ovo go di{wih prvih Olim pij skih svjet skih iga ra mla dih, jer pre ma pra vi li ma Svjet ske fu dbal ske fe de ra ci je uta kmi ca ne mo `e da se igra sa islam skim ma ra ma ma, pre no se agen ci je. Pre ma po da ci ma objavqenim na in ter net stra ni ci Azij ske fu dbal ske kon fe de ra ci je, iran ski na ci onal ni Olim pij ski ko mi tet odbio je da do zvo li svo joj re pre zen ta ci ji da na tur - ni ru u Sin ga pu ru, ko ji }e bi ti odr`an od 14. do 26. av gus ta, igra uta kmi ce bez hixaba, na kon ~e ga je do ne se na odlu ka da taj tim za mi je ni Taj land. - Iz vr{ni ko mi tet FI FA ni je imao dru gog izbo ra ne go da do ne - se odlu ku da Iran ne }e mo }i da u~es tvu je na ina ugu ral nim Omla din skim olim pij skim fu dbal skim tur ni ri ma - na vo di se na in ter net stra ni ci AFC.

6 6 srijeda, 7. april GLAS SRPSKE Dru{tvo Pre bi lov ci kod ^apqine Po ~e la obno va po ru {e nog hra ma TRE BIWE - Wego vo preo sve {ten stvo vla di ka za hum skoher ce go va ~ki i pri mor ski Gri go ri je slu `io je sve tu ar hi - je rej sku li tur gi ju u Pre bi lov ci ma kod ^apqine, ~i me je ozna ~en po ~e tak ra do va na obno vi ta mo{weg po ru {e nog hra ma po sve }e nog Sa bo ru srpskih sve ti teqa i pre bi lo va - ~kim ve li ko mu ~e ni cima. U Pre bi lov ci ma su us ta {e u qeto go di ne ubi le oko mje {ta na, a po la vi je ka ka sni je di gnu ta je u vaz duh spo men-kos tur ni ca, gdje su bi le sa hrawene kos ti ubi je nih srpskih mu ~e ni ka. - Spo men-crkva }e po no vo bi ti po di gnu ta, a mu ~e ni ~ke kos ti po ~i va }e i na }i svoj mir u sve toj pre bi lo va ~koj zemqi - is ta kao je vla di ka Gri go ri je. R. Mi. Ko mi si ja za ut vr i vawe uzro ka po pla va Uzrok ek stre mno vi sok ni vo pod ze mnih vo da BAWA LU KA - Uzro ci po - pla va ko je su po ~et kom go di ne za hva ti le po dru ~je op {ti na Bi le }a i Tre biwe bi li su ve - li ka ko li ~i na pa da vi na, wihov in ten zi tet i oblik, kao i ek stre mno vi sok ni vo pod ze - mnih vo da. Re kao je ovo na ju ~e ra{woj kon fe ren ci ji za no vi na re pred sje dnik Ko mi si je za ut - vr i vawe uzro ka po pla va na po dru ~ju ovih op {ti na Mi haj - lo Ste va no vi}. On je na gla sio da je Ko mi si - ja pre dlo `i la da se Vla da RS i mi nis tar stva akti vno ukqu~e i obe zbi je de sred stva za ubla `a vawe ne ga ti vnih posqedi ca po pla va, te da se ura di plan sa mje ra ma za po - boq{awe za {ti te od po pla ve u Bi le }kom poqu. - Mje {o vi ti hol ding Elek - tro pri vre da RS i ZP Hi - dro elek tra ne na Tre bi{wici AD Tre biwe za du `e ni su da pri pre me plan sa mje ra ma za po boq{awe za {ti te od po pla - va u Bi le }kom poqu sa akci - onim pla nom za wego vo spro vo ewe - ka zao je Ste va - no vi}. D. K. Udru `ewe gra a na Dobrwa Na Sve srpskom sa bo ru mno go po sje ti la ca BAWA LU KA - Udru `ewe gra a na Dobrwa po vo dom Vas krsa or ga ni zo va lo je tra di ci onal ni Sve srpski sa bor na ko jem se oku pio ve li ki broj po sje ti la ca. Oni su se uz ra - zne igre i kul tur no-umje tni ~ki pro gram pri sje ti li sta rih obi ~a ja i tra di ci je, re kao je pred sje dnik UO ovog udru - `ewa Dra go Divqak. U~e sni ci sa bo ra ta kmi ~i li su se u tu ci ja di, po te zawu ko - nop ca, ba cawu ka me na sa ra me na, pewawu uz ban de ru i kowskim trka ma. D. K. Pravoslavni kalendar Bla go vi jes ti Srpska pra vo sla vna crkva da nas sla vi pra znik Bla - go vi jes ti, je dan od 12 naj ve }ih hri{ }an skih pra zni ka. Ovaj pra znik je u znak sje }awa na bla gu vi jest - ka - da je, po crkve nom u~ewu, ar han el Ga vri lo obja vio Bo go ro di ci da je Duh sve ti wu oda brao da bu de maj ka Isu su Hris tu. Sma tra se da od Bla go vi jes ti po ~iwe sje tva ja rih `i ta. Ta ko e se vje ru je da je taj dan sre }an za ka - lemqewe vo }a. Ne ka da se na rod u se li ma bo jao zi me sve dok ovaj dan ne pro e. PI [E: MARIJANA MIQI] ma ri ja srpske.com BAWA LU KA - Po - tra`wa ta ble ta za kon cen - tra ci ju i boqe pa m}ewe u Srpskoj po ve }a va se iz go di ne u go di nu i to ugla vnom pred ispi tne ro ko ve. U apo te ka ma ka `u da ove ta ble te stu den ti ma slu `e kao do ping, da odr`e pa`wu i bu dnost to kom no }i. U apo te ci Do la-do na u BAWA LU KA - Iako Vla da RS ni je vla snik buvqe pi ja ce iz Do bo ja i No vin sko-{tam par skog i iz da va ~kog pre du ze }a Oslo - bo ewe, po ku {a }e mo da po - mo gne mo ovim ra dni ci ma, re kao je ju ~e pre mi jer RS Mi lo rad Do dik. Ra dni ci ova dva pre du ze - }a po no vo su se ju ~e oku pi li u par ku Mla den Sto ja no - vi} u Bawoj Lu ci, tra `e }i od Vla de RS da im po mo gne da ri je {e svo je pro ble me. Do dik je ape lo vao na pred sta vni ke vlas ti op {ti - ne Do boj i vla sni ke NI[P Sa hrawen no vi nar Lu ka Ra do ja BAWA LU KA - No vi nar Lu ka Ra do ja sa hrawen je ju ~e uz crkve ni obred na grobqu u Pri je ~a ni ma kod Bawe Lu ke, gdje su se od wega opros ti li po ro di ca, ro dbi na, mno go broj ne ko le ge i pri ja teqi. Wegov pri ja teq i ko le ga Goj ko Da ki} re kao je da su Prwavo ru ka `u da se kon stan - tno po ve }a va po tra`wa za ovim ta ble ta ma i da se mla di sve vi {e `a le na ra si ja nost i ne mo gu }nost da odr`e kon cen - tra ci ju du `e od po la ~asa. - Zbog to ga sve vi {e ku pu ju ove pi lu le, vje ru ju }i da }e ispi te uz wih br`e i la k{e po lo `i ti. Proi zvo di za boqu kon cen tra ci ju ugla vnom su na ba zi biqa, kao {to su gin ko i ami no-ki se li ne i ni su {te- tni za zdravqe. U za vi snos ti od vrste, pro pi sa ne dne vne do - ze su od je dne do {est ta - ble ta, a za ove li je ko ve ni je po tre ban re cept ko ji pre pi su je qekar - ka `u u apo te ci Do la- Do na. [ef apo te ke Me lem-farm u Pa la ma Ra den ko Ko ji} pot vrdio je da je i u ovoj apo te - Oslo bo ewe da ra zu mi ju zah tje ve ra dni kaipo mo gnu da se {to pri je ri je {i wihov sta tus. VLA DA PO KU [A VA da se izbo ri za sva ko ra dno mjes to - Vla da RS po ku {a va da se izbo ri za sva ko ra dno mjes to. Zbog to ga sam ra ni je i pri mio pred sta vni ke pro - da va ca sa buvqe pi ja ce iz Do bo ja, `e le }i da po mo gnem da se ovim qudi ma omo gu }i da ra de dok sud ne odlu ~i ko je u pra vu, ali lo kal na za je - Ra do ju kra si le mno ge qud ske oso bi ne. Ra do ja je ro en u Gla mo ~u. Ra dni vi jek po ~eo je kao no vi nar Ra dio Gla mo~a. Bio je i do pi snik no vin skih agen ci ja Be ta i Ta njug, te no vi nar Gla sa Srpske, gdje je i pen zi oni - san. sve vi {e ku pu ju ta ble te za pa m}ewe Mla di se sve vi {e `a le na ra si ja nost i ne mo gu }nost da odr`e kon cen tra ci ju du `e od po la ~asa. Zbog to ga sve vi {e ku pu ju ove pi lu le, vje ru ju }i da }e ispi te uz wih br`e i la k{e po lo `i ti, ka `u u apo te ci u Prwavo ru Ci je ne Po ve }a na po tra`wa li je ko va za kon cen tra ci ju u Srpskoj U apo te ka ma u RS ka `u da ci je na ta - ble ta za kon cen tra ci ju i boqe pa - m}ewe za vi si od proi zvo a ~a, sa dr`a ja, ali i ve li ~i ne pa ko vawa. Do da li su da se ci je ne kre }u od se - dam do 15 ma ra ka po ku ti ji. ci po ve }a na ku po vi na ta ble ta za kon cen tra ci ju, a naj vi {e ih ku pu ju stu den ti i to ugla vnom pred ispi tne ro ko ve. LI JE KO VI IZ gru pe ben za di oze pi na mo gu da iza zo vu za vi snost - Ta ble te za kon cen tra ci ju ugla vnom ko ris te stu den ti ko - ji nas to je da os ta nu bu dni i po ~i ta vu no} da bi u~i li - ka `e Ko ji} i do da je da u uput stvi ma za upo tre bu ovih sti mu la ti - vnih sred sta va sto ji da po - boq{a va ju kon cen tra ci ju i mo `da nu cir ku la ci ju, po ve }a - va ju ener gi ju to kom dne vnih akti vnos ti, uti ~u na bu dnost, pa m}ewe i mi{qewe. Na ci onal ni ko or di na tor za men tal no zdravqe RS Biqana La ki} ka za la je da sa mo li je - ko vi za kon cen tra ci ju iz gru pe ben za di oze pi na po sli je du `e dni ca ni je ispu ni la odre e - ne uslo ve - na gla sio je Do - dik. On je re kao da se akti - vnos ti Vla de RS u ovom slu ~a ju, kao i u slu ~a ju Oslo bo ewa, mo gu upo tre be mo gu da iza zo vu za vi - snost. - To su ugla vnom ape ari ni, le ksi li jum i lo ra ze pam, a ovi li je ko vi se uje dno ko ris te i za smi rewe. Po me nu te ta ble te smawuju na pe tost i an ksio - znost - ka za la je La ki }e va. [ef apo te ke Sem be ri ja u Bi jeqini Na ta li ja Pe ri} ka `e da ta ble te za boqe pa - m}ewe ne ko ris te sa mo stu den - ti, ne go i qudi ko ji pu no ra de, kao i sta ri ji. - Ovi li je ko vi u na {im apo te ka ma ne mo gu se na ba vi ti bez re cep ta, osim onih ko ji su na biqnoj ba zi, a to su gin ko - bil, gin ko bil for te, bi lo bil ika pi va le ri ja ne - ka za la je Pe ri }e va. [ef apo te ke 1. maj Sawa Bu }an ka za la je da stu - den ti naj vi {e tra `e pi lu le ko je u se bi sa dr`e gin ko bi - lo bu, ali i ami no-ki se li ne i vi ta mi ne ko ji hra ne mo zak. Pro dav ci sa buvqe pi ja ce iz Do bo ja i ra dni ci Oslo bo ewa pro tes to va li u Bawoj Lu ci Vla da obe }a la po mo} ra dni ci ma Mi nis tar trgo vi ne i tu ri - zma RS Pre drag Glu ha ko vi} obe }ao je ju ~e ra dni ci ma Oslo bo ewa da }e do kra ja ove se dmi ce or ga ni - zo va ti sas ta nak sa pred - sta vni ci ma ve }in skog Ta ble te stu den ti ma slu `e da odr`e pa`wu i bu dnost to kom no }i SAS TA NAK iskqu~i vo za sni va ti na mol bi vla sni ci ma ili od - go vor nim li ci ma da ne {to pre du zmu na tom pla nu, na - vo de }i da to Vla da RS i ~i ni. D. K. - M. Mi. vla sni ka ovog pre du ze }a, beo grad ske kom pa ni je Del - ta i bawolu ~ke Fa bri ke du va na ka ko bi se ri je {io sta tus za po sle nih, sa op - {te no je iz Mi nis tar stva trgo vi ne i tu ri zma RS. FO TO: AR HI VA

7 GLAS SRPSKE srijeda, 7. april BAWA LU KA - Zbog lo - {ih vre men skih uslo va obno va Sa bor ne crkve u Mos ta ru ne ide pla ni ra nim Maj ki}: Op stru kci je u is tra zi o zlo upo tre ba ma u ra spo dje li CEMT do zvo la BAWA LU KA - Za mje nik pred sje da va ju }eg Do ma na ro da Par la men ta BiH Du {an ka Maj ki} izja vi la je da je o~i gle dno da pos to je broj ne op stru kci je ko je se odno se na rje {a vawe pro ble ma zlo upo tre be ra - spo dje le CEMT do zvo la.ona je is ta kla da je ra ni je do go vo re no da is tra `ne ko mi si je oba do ma Par la men ta BiH za pro vje ru na vo da o tem pom, ali na da mo se da }e mo za sla vu crkve, 7. ju na na Pe de se tni cu, osve {ta ti te meqe hra ma. Re kao je to Gla su Srpske sve {te nik Ra di vo - je Kruq i is ta kao da se tre - nu tno gra di po tpor ni zid ispod Sta re crkve ko ji is - to vre me no obez bje u je sa mu Sa bor nu crkvu. - Na sa moj crkvi tre nu - tno se pri pre ma izra da te - meqa i prve plo ~e. Na da mo se da }e mo za sla vu crkve osve {ta ti te meqe hra ma - na gla sio je Kruq. OD OBE ]A NIH pet mi li ona KM, upla }e na tre }i na Do dao je da je do sa da za vr{e no ra zi i vawe os ta - ta ka zi do va, te da su izva e - ni pos to je }i te meqi. - Ura di li smo pris tu - pni put na sa mo gra di li - {te i obe zbi je di li cje lo ku pnu gra di li {nu in - ra spo dje li CEMT do zvo la u Mi nis tar stvu ko mu ni ka ci ja i tran spor - ta BiH za je dni ~ki ra de na rje {a vawu tog pro ble ma. Is tra `na ko mi si ja Pred sta vni ~kog do ma PS BiH zakqu~i la je da su pos to ja le ogro mne ne pra vil nos ti i zlo upo tre be pri li kom ra spo dje - le tih do zvo la, rekao je pred sje da va ju }i Ko mi si je Dra go Ka la bi}. Ni zom ma ni fes ta ci ja Po li ci ja Re pu bli ke Srpske obiqe`i la 18. ro en dan Po li ci ja RS spre mna da od go vo ri sva kom za dat ku Srpska }e nas ta vi ti da gra di Po li ci ju RS, ko ja je je dna od naj va `ni jih ba {ti na RS, odno sno wene auto no mi je i sa mos tal nos ti u okvi ru dej ton ske BiH, re kao Do dik PI [E: GORAN OBRADOVI] go ra glas srpske.com BAWA LU KA - Slu - `ewem pa ras to sa po gi nu - lim pri pa dni ci ma MUP-a Re pu bli ke Srpske u crkvi Ro ewa pre sve te Bo go ro di - ce i po la gawem vi je na ca u zgra di MUP-a RS u Bawoj Lu ci ju ~e je obiqe`en Dan Po li ci je RS. Pre mi jer RS Mi lo rad Do dik re kao je da }e Srpska nas ta vi ti da gra di Po li ci - ju RS, ko ja je je dna od naj va - `ni jih ba {ti na RS, odno sno wene auto no mi je i sa mos tal nos ti u okvi ru dej - ton ske BiH. ^es ti ta ju }i svim pri pa - dni ci ma Po li ci je i ru ko - vod stvu MUP-a RS wihov 18. ro en dan, re kao je da je po - li ci ja RS si gur no je dan od va `nih se gme na ta uku pne bez bje dnos ti u RS i BiH, is ti ~u }i da Po li ci ja RS os tva ru je zna ~aj nu ko ne kci ju U pros to ri ja ma CJB Bawa Lu ka ju ~e je uz po la gawe vi je na ca oda ta po ~ast 151 po gi nu lom bor cu Od bram - be no-otaxbin skog ra ta ko - ji su bi li pri pa dni ci ovog cen tra. - Ovo je prvi put po sli je 15 go di na da na ova kav Policija RS predaje raport predsjedniku Srpske Rajku Kuzmanovi}u sa svim bez bje dno snim agen - ci ja ma u re gi onu. - Sa po no som mo gu re }i da je Po li ci ja RS da nas je - dna od naj spo so bni jih i naj - boqe or ga ni zo va nih po li cij skih agen ci ja u BiH - is ta kao je Do dik. On je re kao je da dos to - jan stvo pra vo su dnog sis te ma i po li ci je uru {a va ne efi - ka san pra vo su dni sis tem BiH sa ko jim po li ci ja RS naj ~e{ }e ne ma do bru sa - radwu. Mi nis tar unu tra{wih po slo va RS Sta ni slav ^a o re kao je da je Po li ci ja RS naj boqa bez bje dno sna agen - ci ja u BiH te da u pri log to me idu re zul ta ti ko je os - tavqa za so bom. - Po li ci ja je sa zre la u naj boqu bez bje dno snu in sti - tu ci ju u zemqi ko ja je u sva - kom tre nut ku spre mna da od go vo ri sva kom bez bje dno - snom za dat ku u zemqi - ka - zao je ^a o. KU ZMA NO VI]: Dan Po li ci je po sli je Da na Re pu bli ke naj ve }i pra znik u RS Pred sje dnik RS Raj ko Ku zma no vi} is ta kao je da je Dan Po li ci je po sli je Da na Re pu bli ke naj ve }i pra znik u RS te da je ona sva kim da - nom sve boqa i da za ono {to ra di ima i po vje rewe i po dr{ku gra a na RS. - Po li ci ja RS je pro fe - si onal na i po tpu no de po li - ti zo va na in sti tu ci ja. U smi slu na bav ke opre me, a sa ciqem smawewa kri mi na li - te ta tre ba joj po mo }i-ka zao je Ku zma no vi}. Vi jen ce su is pred spo - men-plo ~e po gi nu lim pri pa - dni ci ma MUP-a RS osim Ku zma no vi }a, Do di ka i ^a e po lo `i li i de le ga ci ja Na - ro dne skup {ti ne RS, pred - sta vni ci Or ga ni za ci je po ro di ca za robqenih i po - gi nu lih RS, pred sta vni ci RS u za je dni ~kim in sti tu - ci ja ma BiH, {ef Bez bje dno - sno-in for ma ti vne agen ci je Srbi je Sa {a Vu ka di no vi}, di re ktor Po li ci je Srbi je Mi lo rad Veqovi} i de le ga - ci ja EUPM-a u BiH. Na Trgu Kra ji ne u Bawoj Lu ci pri pa dni ci MUP-a ju ~e su odr`a li te hni ~ki zbor i po ka znu vje `bu upri - li ~e nu za gra a ne. Pri pa dni ci Je di ni ce za po dr{ku CJB Is to ~no Sa - ra je vo ju ~e su u Lu ka vi ci us - pje {no izve li po ka znu vje `bu spa sa vawa ta la ca i une sre }e nih u po `a ru, spu - {tawem spe ci ja la ca niz obje kat po mo }u ko nop ca. Por tpa rol CJB Is to ~no Obno va Sa bor ne crkve u Mos ta ru uspo re na zbog lo {eg vre me na fras tru ktu ru - ka zao je Kruq. Ka da je u pi tawu fi - nan si rawe obno ve crkve, na gla sio je da je od obe }a - nih pet mi li ona ma ra ka, do sa da upla }e na tre }i na sred - sta va. - Na da mo se da }e do bro - tvo ri da ispu ne svo ja obe - }awa, ali pred sto ji nam i tra `ewe no vih do na to ra, jer vri je dnost ugo vo ra prve fa ze, odno sno gra e vin skih ra do va izno si ne {to vi {e FO TO: G. [UR LAN Sa ra je vo Dan ka Te {i} izja - vi la je po sli je vje `be da lo - {e vri je me i ki {a ni su spri je ~i li hra bre mom ke da vje `bu izve du ka ko tre ba. - Po vo dom Da na po li ci - je, or ga ni zo va li smo i vje - `bu sa dre si ra nim psi ma i upri li ~i li dru `ewe sa dje - com iz Osno vne {ko le "Pa - le"-do da la je Te {i }e va. Osve {tawe te meqa hra ma pla ni ra no 7. ju na Ru {ewe Sa bor na crkva, ko ja je bi - la je dan od sim bo la gra da na Ne re tvi, naj pri je je za - paqena u qeto, ra tne go di ne, a po tom do te meqa sru {e na u ra zor - noj ek splo zi ji. CJB BAWA LU KA na ~in oda je mo po ~ast na - {im pa lim dru go vi ma i sa - bor ci ma i po ka `e mo da ih ni smo za bo ra vi li - re kao je pred sje dnik pred sje - dni{ tva Udru `ewa bo ra - ~ke or ga ni za ci je MUP-a Bawa Lu ka Jo vo Sa va no - vi}. Zo ran Man di} Pred sje dnik RS Raj ko Ku - zma no vi} Uka zom je odli - ko vao na ~el ni ka CJB Is to ~no Sa ra je vo Zo ra na Man di }a Or de nom Mi lo - {a Obi li }a. - Odli ko vawe ko je sam li - ~no pri mio do `ivqavam kao pri znawe MUP-u. Ovo za do voqstvo `e lim da po di je lim sa svim pri - pa dni ci ma MUP-a, a pri je sve ga po ro di ca ma po li ca - ja ca ko ji da nas ni su me u na ma - re kao je Man di}. od osam mi li ona ma ra ka - re kao je Kruq. Do dao je da tre nu tno ima ju bli zu 100 kti to ra ko - ji su obe }a li ili upla ti li vi {e od ma ra ka, od ko jih je naj ve }i i naj zna ~aj - ni ji iznos od dva mi li ona ma ra ka ko ji je obe zbi je di la Vla da Re pu bli ke Srpske. - Grad Mos tar akti vno se ukqu~io u obno vu Sa bor - ne crkve i je dan je od kti - to ra obno ve - is ta kao je Kruq. M.^. Vijesti Ra dmi la ^o jo Ne po tre bna in spe kci ja za hra nu BAWA LU KA - Po mo - }nik mi nis tra za ve te ri - nar stvo u Mi nis tar stvu poqo pri vre de, {u mar stva i vo do pri vre de RS Ra dmi - la ^o jo sma tra da je ne po - tre bno, po red pos to je }e ~e ti ri, osni va ti i in spe - kci ju za hra nu, o ~e mu je po kre nu ta ini ci ja ti va na ju ~e ra{woj za vr{noj ja vnoj ras pra vi o Na crtu za ko na o in spe kci ja ma RS, ja vi la je Srna. Sti pen di je Rang-lis ta do kra ja se dmi ce BAWA LU KA - Ko na ~na rang-lis ta sti pen dis ta Mi nis tar stva pros vje te i kul tu re RS bi }e objavqena do kra ja ove se dmi ce, ka za - li su u ovom Mi nis tar stvu i do da li da ko na ~ni re zul - ta ti jo{ uvi jek ni su objavqeni, jer ni su svi stu den ti dos ta vi li pot - vrde da li }e se odre }i op - {tin ske sti pen di je, a ko ri sni ci sti pen di je Mi - nis tar stva ne mo gu pri ma - ti sti pen di je iz dru gih izvo ra. M. Mi. Sa vez RVI RS BORS ra di sa mo za se be ZVOR NIK - Sa vez or ga - ni za ci ja i udru `ewa ra - tnih voj nih in va li da RS op tu `io je ju ~e ru ko vod stvo Bo ra ~ke or ga ni za ci je RS da se otu i lo od ~lan stva i da je, ra de }i sa mo za svo je in te re se, pos ta lo sa mo se - bi ciq, {to je je dan od ra - zlo ga osni vawa Sa ve za RVI Srpske, ja vi la je Srna. In dus tri ja hrane Po slo vawe za vi si od sa radwe SA RA JE VO - Re ali za ci ja Pro gra ma mje ra za po - boq{awe uslo va po slo - vawa u poqo pri vre dnoj proi zvodwi i pre hram be - noj in dus tri ji BiH iskqu~i vo za vi si od sa - radwe i an ga `o va nos ti svih re le van tnih in sti tu - ci ja ko je su na dle `ne za po je di ne oblas ti, is ta kao je po mo }nik mi nis tra spoqne trgo vi ne i eko nom - skih odno sa BiH za poqo pri vre du, pre hra nu, {u mar stvo i ru ral ni ra - zvoj Du {an Ne {ko vi}, ja - vi le su agen ci je.

8 8 srijeda, 7. april GLAS SRPSKE Kroz RS Glum ci po ma `u oboqeloj Na ta {i Ci co vi} PA LE - Ama ter sko po zo ri {te iz Zvor ni ka }e 13. apri la u Pa la ma i Lu ka vi ci odi gra ti pred sta vu EUta na zi ja, a sred stva od ula zni ca na mi jewena su za po mo} de se to go di{woj dje voj ~i ci Na ta {i Ci co vi}, ko joj je za ope ra ci ju pre sa i vawa ko {ta ne sr`i po - tre bno evra. Svi hu ma ni qudi sred stva za po mo} Na ta {i mo gu da upla te na `i ro ra ~un Bo bar ban ke i na de - vi zni ra ~un u Raj faj zen ban ci, sa na zna kom za Dra go mi ra Ci co vi }a, ja vi la je Srna. Po ro di ca Mar ko vi} iz se la Iz go ri na obron ci ma pla ni ne Vo lu jak FO TO: R. TA SI] Ta kmi ~ewe u po vla ~ewu tru pa ca Ta kmi ~ewe na Ra vnoj Ro ma ni ji [tra pa ri ja da oku pi la hiqadu qudi SO KO LAC - Ki {a i ve oma hla dno vri je me ni su spri je - ~i li oko hiqadu gle da la ca da sa velikim in te re so vawem po sma tra ju u~e sni ke ~et vrte [tra pa ri ja de, tra di ci onal - nog ta kmi ~ewa u po vla ~ewu tru pa ca kowskom za pre gom, ko je je dru gog da na Vas krsa odr`a no na Ra vnoj Ro ma ni ji. Oku pi - lo se vi {e od 30 vla sni ka ra snih kowa iz Re pu bli ke Srpske. Ta kmi ~ewe je prvi put odr`a no u tri ka te go ri je. U la koj ka te go ri ji za na gra du od 800 ma ra ka bo ri lo se 13 za pre ga. Tru pac za pre mi ne 1,80 me ta ra ku bnih naj br`e su pre ve zli kowi Pet ka Ga vri lo vi }a iz Bje lo go ra ca. U sredwoj ka te go ri ji, u ko joj su se ta kmi ~i li kowi te {ki od do ki lo gra ma, na gra da od ma ra ka pri pa - la je vla sni ku po bje dni ~kog pa ra kowa Ni ko li Liz de ku sa Ra vne Ro ma ni je. Na ta kmi ~ewu u te {koj ka te go ri ji kowi Zo - ra na Liz de ka sa Ra vne Ro ma ni je bi li su na jus pje {ni ji, a wiho vom vla sni ku pri pa la je na gra da od ma ra ka. B. G. Ci vil na za {ti ta u Bi jeqini Mi ne jo{ pri je te sta no vni ci ma BI JEQINA - Po vo dom 4. apri la, Me u na ro dnog da na bor be pro tiv mi na, u Bi jeqini je odr`an sas ta nak pred sta vni ka na dle `nih op - {tin skih or ga ni za ci ja sa ko jeg je upu }en apel sta no - vni ci ma da pro na e na ne ek - splo di ra na ubo ji ta sred stva ne ba ca ju, ne go da to pri ja ve naj bli `im po li cij skim sta - ni ca ma i Ci vil noj za {ti - ti, ja vi la je Srna. Na ~el nik bi jeqin skog po - dru ~nog odjeqewa Re pu bli - ~ke upra ve Ci vil ne za {ti te Zo ra Vu ko vi} is ta kla je da Trebiwe PORODILI[TE Ro e ne dvi je dje voj ~i ce i je dan dje ~ak. VO DA Snab di je vawe vo dom ure dno. STRU JA su ne ek splo di ra na uboj na sred stva po se bno opa sna za sta no vni ke, jer se na la ze mi mo min skih poqa i zbog to ga {to ne pos to ji oba vje - {tewe o wiho vom pos to jawu. - Na po dru ~ju bi jeqin skog re gi ona u pro {loj go di ni od mi na je o~i{ }e no me - ta ra kva dra tnih i to sa mo u op {ti na ma Lo pa re i Ugqevik - re kla je Vu ko vi }e va i do da la da pro {le go di ne u tom re gi onu, po red ne do - voqne fi nan sij ske po dr{ke, ni je bi lo ni do voqno ka pa - ci te ta de mi ner skih ti mo va. U Ugqevi ku i Lo pa ra ma de mi ni ra no kva dra ta FO TO: B. GA JE VI] Snab di je vawe stru jom ure dno. HITNA POMO] U Slu `bi hi tne po mo }i pre - gle da no 40 pa ci je na ta, a obavqeno je 12 ku }nih po sje - ta. Mi lo{ sa si nom Mar kom ne }e pos ta ti prva ~i} zbog neima{tine Mar ko vi }i ka `u da }e ne ka ko pre trpje ti i glad i os ku di cu sva ke vrste i hla dno }u, ali da im Mar ko os ta ne ne pi smen, te {ko }e po dni je ti. A rje {ewa za wego vo {ko lo vawe za sa da ne ma PI [E: RADOJE TASI] kro srpske.com VI [E GRAD - Do se la sa po eti ~nim ime nom Sla vi go - ra i ro man ti ~nim za se okom Iz go ri sti `e se kroz kli su re i sti je ne gromadnog i za krpa - ma sni je ga pro {a ra nog Vo luj - ka, na na ~in ko ji su sta ro sje di oci ovih pre dje la ko ris - Maj ka Mar ko va maj ka Nov ka ka `e da ne vi di odma le na, da je krat ko vi da i da joj svi mo ra ju po ma ga ti. - Te {ko mi je pri pre ma ti hra nu, obla ~i ti di je te pa i ho da ti po ku }i. Na poqe ri jet ko kad i to sa mo qeti iza em, jer me mo ra ne ko vo da ti po dvo ri {tu - ja da se Nov ka. GAC KO - U Ter mo elek - tra ni Gac ko po ~eo je re - do vni go di{wi re mont pos tro jewa ko ji }e tra ja ti 40 da na, za ko ji }e ovo pre - uze }e iz dvo ji ti oko pet mi - li ona ma ra ka, pot vrdio je ju ~e Srni ru ko vo di lac TE Gac ko Ma ksim Sko ko. On je na veo da je pla ni - ra no da se po lo vi na sred - sta va utro {i za na bav ku re zer vnih di je lo va, ma te ri - ja la i dru ge vrste ro be, dok je os ta tak na mi jewen za ti li pri je ne ko li ko vi je ko va. Us kom sta zom kroz re do ve stoqe tnih bu ka va izme u sti je - na i usje ka pro la zi se sa mo na kowima. Idi li ~nu atmo sfe ru u pu - tu uqe p{a va li su vrho vi Ze - len go re Pla ni ce i Vo lu ja ka Vra tni ~ko li ce, pre ko ko jih su se vu kli, zas ta ja li pa nes ta ja li pra me no vi ma gle. I on da iz tog idi li ~nog pej za `a izni ~u obje kti u ko ji ma ne ko `i - vi. Ku }a vi {e li ~i na sta rin sku ma ga zu, vra ta ra su {e na i {kri pa va, a unu - tra u po lu ta mi, u je dnoj pros to ri ji ~e tvo ro ~eqadi. - U ovu ku }u do e mje se ~no 140 ma ra ka nov ca i vi {e upo{qavawe ne dos ta ju }e i spe ci ja lis ti ~ke ra dne sna - ge. TER MO ELEK TRA NA ispu ni la plan proi zvodwe - Pla ni ra ni su re mon ti tur bin skog, ko tlov skog i ge - ne ra tor skog pos tro jewa, po - mo }nih obje ka ta, he mij sko-te hno lo {kog po go - na, sis te ma ot pre me {qake i pe pe la, te re mont po go na ne ma. Prvo uzme mo bra {na i od kra ve ne {to mli je ka, a pre trpi - mo se za os ta lo. Os tao sam ra tno si ro ~e go di ne, pre `i vio pe tu ofan zi vu na ovim vrle ti ma, jeo sam tra vu i li {e od drve }a, a i sad gla du jem - pri ~a naj sta ri ji ~lan po ro di ce, te {ki in va lid se dam de set se dmo go di{wi Pe tar Mar ko vi}. PO RO DI CA vi {e gla dna ne go si ta Je di ni ra dno spo so ban ~lan po ro di ce, Pe trov sin Mi lo{ po ku {a va ne {to da za - ra di da pre hra ni ~eqad, ali je i on osu en da o svi ma wima vo di bri gu. Iz go di ne u go di nu po ro - di ca sa mo mi sli ka ko da ne bu - de gla dna, a i to se po ne kad Pla ni ra ni ra do vi u Ter mo elek tra ni Gac ko do pre me ugqa - is ta kao je Sko ko. On je do dao da su gla vni izvo a ~i ra do va, osim ra - dni ka Ter mo elek tra ne, fir - me iz RS i okru `ewa ko je su an ga `o va ne na spe ci ja lis - ti ~kim po slo vi ma. Pre ma wego vim ri je ~i - ma, ovaj gi gant bi }e sin hro - ni zo van na mre `u 11. ma ja, a upo re do sa re mon tom ra di }e se i za mje na 0,4 ki lo vol tnog pos tro jewa, {to se fi nan - si ra kroz pro je kat Pauer de si kad sni jeg na pa da vi {e od dva me tra, na va li se na vra ta i za vi je pu te ve. - De si se da po ne kad za no - }i mo gla dni, a naj `a li je mi je unu ka Mar ka - ka `e sta ri na Pe tar. Mar ko ove go di ne tre ba da kre ne u prvi ra zred osno vne {ko le. Ku }a Mar ko vi }e vih je od ma gis tral nog pu ta Fo ~a - Gac ko udaqena vi {e od dva sa - ta ho da. Do Gac ka i {ko le je jo{ 40 ki lo me ta ra. Po ro di ci je op {ti na ne kad obe }a la smje - {taj u tom gra du, ali ni {ta od to ga. Mar ko vi }e vi ka `u da }e ne ka ko pre trpje ti i glad i os - ku di cu sva ke vrste i hla dno }u, ali da im Mar ko os ta ne ne pi - smen, te {ko }e po dni je ti. A rje {ewa za wego vo {ko lo vawe za sad - ne ma. Za re mont pet mi li ona ma ra ka 4, kre di tom Svjet ske ban ke. - Uku pna vri je dnost ovih ra do va, ko ji su ve oma zna ~aj ni za nas, je oko 4,5 mi li ona ma ra ka - re kao je Sko ko. Sko ko je pod sje tio da je, za hvaquju }i do broj po gon - skoj spre mnos ti pos tro jewa, Ter mo elek tra na Gac ko ispu ni la kvar tal ni plan proi zvodwe od 423 mi li ona ki lo vat-~a so va elek tri ~ne ener gi je na pra gu elek tra - ne.

9 PI [E: DU [KO KEREZOVI] kro srpske.com KO TOR VA RO[ - Mi - nis tar za eko nom ske odno se i re gi onal nu sa radwu Re pu bli - ke Srpske Ja sna Brki} izja - vi la je ju ~e u Ko tor Va ro {u da }e Vla da Srpske po mo }i u rje {a vawu pri ori te tnih pro ble ma ove op {ti ne, na ro - TE SLI] - Mi nis tar - stvo za po ro di cu, omla di nu i sport Re pu bli ke Srpske su - fi nan si ra }e na po dru ~ju op - {ti ne Te sli}, u Zdrav stve no-tu ris ti ~kom cen - tru Bawa Vru }i ca, iz gradwu fu dbal skog sta di ona sa vje - {ta ~kom tra vom, vri je dnos ti ma ra ka, izja vio je Srni re sor ni mi nis tar Pro - ko Dra go savqevi}. Dra go savqevi}, ko ji je ju - ~e bo ra vio u ra dnoj po sje ti op {ti ni Te sli}, to kom sas - tan ka sa na ~el ni kom op {ti ne Sa vom Ka sa po vi }em raz go va - rao je o ula gawima ko je ovo mi nis tar stvo pla ni ra na po - dru ~ju op {ti ne. Me di te ran ski da ni od osmog do de se tog apri la TRE BIWE - Pe ti me u na ro dni sa jam tu ri zma, ugos ti - teqstva i eko no mi je Me di te ran ski da ni Tre biwe odr`a }e se od osmog do de se tog apri la, pot - vrdi la je ju ~e Qiqana ^i ~ko vi}, di re ktor pre du ze }a Sa jam ski grad, ko je je or ga ni za tor saj ma. ~i to vo do snab di je vawa. Brki }e va je re kla da je sa na ~el ni kom ko tor va ro {ke op - {ti ne Ne deqkom Kne `e vi }em pos ti gnut do go vor oko pi tawa gdje Vla da mo `e i ho }e da po - mo gne, ka ko bi ona bi la ri je - {e na u sqede }em pe ri odu. - U ve zi sa tim je do go vo - re no da bu du pro na e na za je - Do go vo re no je da iz - gradwu fu dbal skog sta di ona sa vje {ta ~kom tra vom za je dni - ~kim sred stvi ma fi nan si ra ju Vla da RS, op {ti na Te sli} i Zdrav stve no-tu ris ti ~ki cen - tar Bawa Vru }i ca. PLA NI RA NA gradwa ku }a za vi {e ~la ne po ro di ce Mi nis tar Dra go savqevi} je re kao da }e Mi nis tar stvo nas ta vi ti sa radwu sa op {ti- nom Te sli} i iz gradwom dru - gih spor tskih obje ka ta, te fi nan sij sko po ma gawe broj - nih spor tskih klu bo va ko ji dje lu ju na po dru ~ju ove op {ti- ne. Osim po mo }i te sli }kom ^i ~ko vi }e va je re kla da }e ovo go di{wi sa jam bi ti odr`an pod mo tom Zdrav `i vot, a osno vne te me su spor tski tu ri zam, zdrav stve ni tu ri zam, or gan ska hra - na, or gan ska proi zvodwa i odr`i vi ra zvoj. R. Mi. Vla da Re pu bli ke Srpske na ja vi la po mo} op {ti ni Ko tor Va ro{ Pla ni ra na gradwa grad skog vo do vo da Do go vo ren je za je dni ~ki nas tup Vla de RS i op {ti ne pre ma do na tor skim i kre di tnim sred stvi ma, ka ko bi pro blem snab di je vawa vo dom bio us pje {no ri je {en, is ta kla Brki }e va Sas ta nak u Ko tor Va ro {u DO DA TNO FI NAN SI RAWE Kne `e vi} je izja vio da je u to ku raz go vo ra is ta knu to da je Ko tor Va ro{ ne ra - zvi je na op {ti na u ko joj se ve li ki broj qudi na la zi u stawu so ci jal ne po tre be, pa je do go vo re no da bu du izna e ni do da tni na ~i ni fi nan si rawa, ko ji bi po mo gli po - boq{awu uslo va `i vo ta sta no vni ka. dni ~ka rje {ewa za iz gradwu grad skog vo do vo da - is ta kla je Brki }e va. NE OP HO DNO obno vi ti lo kal ne pu te ve Ona je do da la da je, ka da je ri je~ o iz gradwi grad skog vo - do vo da, do go vo ren za je dni ~ki nas tup pre ma do na tor skim i kre di tnim sred stvi ma, ka ko bi ovaj pro blem bio us pje {no ri je {en. Brki }e va, ko ja je u Ko tor Va ro {u bo ra vi la sa mi nis - trom za lo kal nu upra vu i sa - mou pra vu RS Zo ra nom Li pov cem, je re kla da je ohra - bru ju }e to {to ova op {ti na spor tu, mi nis tar Dra go - savqevi} obe }ao je i iz - gradwu dvi je ku }e za po tre be vi {e ~la nih po ro di ca i re - kao da }e ovo mi nis tar stvo u~i ni ti sve da se po mo gne iz - gradwa in fras tru ktur nih FO TO: D. KE RE ZO VI] ima zna ~a jan broj za po sle nih li ca. - Ako ima mo op {ti nu ko ja ima za tre }i nu vi {e za po sle - nih od evi den ti ra nih ne za po - sle nih on da je to ve oma va `no za Re pu bli ku Srpsku u cje li ni - is ta kla je Brki }e va. Na ~el nik Kne `e vi} upo - znao je mi nis tre o re ali za ci - ji pro je ka ta ko ji su u to ku i pla no vi ma, po se bno ka da je ri je~ o rje {a vawu pro ble ma vo do snab di je vawa u gra du. U raz go vo ru je is ta knu to i da ne ka pi tawa, kao {to je iz - gradwa grad ske ka na li za ci je i daqe pred stavqaju ve li ki pro blem, kao i lo kal ni pu te vi ko ji su u lo {em stawu. Pro ko Dra go savqevi} po sje tio op {ti nu Te sli} Po ~iwe gradwa fu dbal skog sta di ona Op{tina Tesli} obje ka ta, prven stve no pu te va i ka na li za ci je na po dru ~ju ove op {ti ne. On je na ja vio da }e o ovim pro je kti ma oba vi jes ti ti os - ta le ~la no ve Vla de RS ka ko bi za wih do bio po dr{ku. Prijedor PO RO DI LI [TE Ro e ni dje ~ak i dje voj ~i ca. HI TNA PO MO] U slu `bi Hi tne po mo }i pre - gle da no 35 pa ci je na ta. PO LI CI JA Za biqe`e na dva na ru {a vawa GLAS SRPSKE srijeda, 7. april Kon cert u Ko zar skoj Du bi ci Du bi ~a ni po ma `u mu zi ~a ru Dar ku Saxaku KO ZAR SKA DU BI CA - U Ko zar skoj Du bi ci odr`an je hu ma ni tar ni kon cert po dr{ke 30-go di{wem Dar ku Sayaku, mu zi ~a ru lo kal nog Qua tro ben da, ko ji je pri je dvi je go di ne te {ko stra dao u sao bra }aj noj ne sre }i. Pred sje dnik Or ga ni za ci onog odbo ra hu ma ni tar nog kon - cer ta Dra gan Ko va ~e vi} je pot vrdiodasekon cer tu oda zva lo oko 700 Du bi ~a na, ko ji su ku po vi nom ula zni ce, osi gu ra li i skro mnu ma te ri jal nu po dr{ku nas tra da lom su gra a ni nu. On je do dao da je ru ko vod stvo op {ti ne Ko zar ska Du bi ca ku po vi nom 120 ula zni ca, uz broj ne spon zo re, da lo svoj do - pri nos u or ga ni za ci ji kon cer ta. Dir nut po dr{kom Dar ko vih ko le gaisu gra a na, otac nas - tra da log mla di }a Ran ko Sayak, is ta kao je da je pred wego - vim si nom jo{ dug put do oz dravqewa. T. D. AD Bo ksit Mi li }i Ugo vo re na ku po vi na vo zi la iz Ki ne MI LI ]I - Akci onar sko dru{ tvo Bo ksit iz Mi li - }a ugo vo ri lo je sa po slo - vnim par tne ri ma iz Ki ne ku po vi nu ve }eg bro ja spe ci - jal nih vo zi la, tran spor tne i proi zvo dne opre me u vri - je dnos ti od mi li on do la ra, te obe zbi je di lo ek sklu zi vno pra vo zas tu pawa i pro da je tih vo zi la i opre me u BiH, Srbi ji i Hrvat skoj. Ge ne ral ni di re ktor Bo - ksi ta Raj ko Du ki} izja vio je da je od naj ve }eg ki nes kog proi zvo a ~a ka mi ona i te re - tnih vo zi la kupqeno de set vo zi la, od ~e ga pet za {pe - di ci ju i pet za po tre be ru - dni ka za iz vla ~ewe ru de. - Ta ko e smo ku pi li i dva mi kse ra. Sve to kupqeno je po izu ze tno po voqnim ci je - na ma, uz kva li tet ko ji ne za - os ta je za vo de }im svjet skim proi zvo a ~i ma - re kao je Du - ki}. On je na veo da je Bo ksit u okvi ru ki nes kog pro gra - ma ku pio i de vet viqu {ka - ra, te ma {i ne i opre mu za proi zvodwu par ke ta i dru - gih po dnih oblo ga ko je }e bi ti in sta li ra ne u no vom se kto ru drvo pre ra de, ko ji bi tre ba lo da po ~ne sa proi zvodwom to kom ju na. G. P. Dru{ tvo So ko iz Do bru na Ko ko {ar po bje dnik Vas kr{we tu ci ja de U~es tvo va lo se dam de se tak ta kmi ~a ra FO TO: AGEN CI JE VI [E GRAD - Po bje dnik ~et vrte Vas kr{we tu ci ja de odr`a ne u por ti ma nas ti ra Sve tog Ni ko le u Do brun skoj ri - je ci kod Vi {e gra da je Ne deqko Ko ko {ar iz Vi {e gra da, ja vi le su agen ci je. U fi nal nom me ~u on je po bi je dio Zo ra na La si cu iz ^aj ni ~a. Na ovo go di{woj Tu ci ja di u~es tvo va lo je 69 ta kmi ~a ra, ve }i - nom mla dih, iz Vi {e gra da, Ru dog i ^aj ni ~a. U kon ku ren ci ji najqe p{ih vas kr{wih {a ra nih ja ja prvo mjes to je osvo ji la Jo va na Vu ji ~i} iz Vi {e gra da, dru go Mi lo{ Aj der, a tre }e Ta tja na Va si}, ta ko e iz Vi {e gra da. Na jus pje - {ni jim u obje dis ci pli ne otac Jo van, igu man ma nas ti ra Sve - tog Ni ko le, uru ~io je skro mne nov ~a ne na gra de. Po za vr{et ku Tu ci ja de Srpsko so kol sko dru{ tvo So ko iz Do bru na or ga ni zo va lo je tur nir u ma lom fu dba lu za ka de te i pje tli }e, na ko jem je u~es tvo va lo 17 eki pa. ja vnog re da i mi ra i dvi je sao bra }aj ne ne sre }e. VO DA Ure dno snab di je vawe vo dom. STRU JA Ure dno snab di je vawe elek - tri ~nom ener gi jom.

10 FO TO: S. SA VI] 10 srijeda, 7. april GLAS SRPSKE Sa vez or ga ni za ci ja ra tnih voj nih invalida RS O~e ku ju sta tus od ja vnog in te re sa ZVOR NIK - Sa vez or ga ni za ci ja i udru `ewa ra tnih voj nih invalida Re pu bli ke Srpske o~e ku je da }e do bi ti sta tus od ja vnog in te re sa, sa op {ti li su iz Sa ve za. Is ti ~u da ru ko vod stvo Bo ra ~ke or ga ni za ci je Re pu bli ke Srpske, sa pred sje dni kom Pan te li jom ]ur gu zom na ~e lu, od osni vawa Sa - ve za ne gi ra wego vo pos to jawe, odbi ja bi lo ka kvu sa radwu, a u posqedwe vri je me lo bi ra pre ko re pu bli ~kih in sti tu ci ja vlas ti da se Sa ve zu ne pri zna sta tus od ja vnog in te re sa. - Do osni vawa Sa ve za do {lo je iz vi {e ra zlo ga, a je dan je i to {to se ru ko vod stvo bo ra ~kih or ga ni za ci ja otu i lo od ~lan stva i pos ta li su sa mi se bi ciq i svrha. Pos tavqamo pi tawe Pan te li ji ]ur gu zu da li se upus tio u lo bi rawe da Sa vez ne do bi je sta tus od ja vnog in te re sa iz stra ha da }e ra tni voj ni in va li di tra `i ti da se po lo `e ra ~u ni ko je ra dio na {te tu ove po pu la ci je i za {to sva kim da nom ova ka te go ri ja do la zi u sve te `u si tu aci ju - na vo di se u sa op {tewu. S. S. Do na tor ska ve ~e ra u Vi {e gra du Pri kupqen no vac za spo men-ka pe lu VI [E GRAD - U vi {e grad - skom ho te lu Vi {e grad odr`a na je do na tor ska ve ~e ra na ko joj je sa kupqan no vac za iz gradwu spo men-ka pe le u mjes - tu Sta ri Brod, gdje su us ta {ke le gi je, sa zlo gla snim Fran ce - ti }em na ~e lu, u proqe}e go di ne po bi le i u Dri nu ba ci - le oko srpskih ci vi la. Wema ~ki izvo ri su za - biqe`i li da su pred na le tom us ta {a u Sta rom Bro du, da ne bi pa le u wiho ve ru ke, 360 srpskih dje voj ka dr`e }i se za ru ke za je dno sko ~i le u Dri nu. Za je dni ce eta `nih vla sni ka u Zvor ni ku Re gis tra ci ja je di ni na ~in za {ti te zgra da ZVOR NIK - U Re gis tar za je dni ca eta `nih vla sni ka u Zvor - ni ku do sa da je upi sa no 99 za je dni ca, sa op {te no je iz op {tin - skog Odjeqewa za stam be no-ko mu nal ne i po slo ve sao bra }a ja. Sa mo mawi broj za je dni ca ni je re gis tro van, a ra di se ugla vnom o mawim zgra da ma sa pre te `no sta ri jom po pu la ci jom, ko ja ni je za in te re so va na za ovaj pro ces. Ra di la k{e re gis tra ci je, op {ti na je umawila admi nis tra ti vne ta kse za re gis tra ci ju i pro mje nu li ca ovla{ }e nih za zas tu pawe sa 50 na 30, odno sno sa de set na pet ma ra ka. U Odjeqewu na po miwu da se za je dni ce eta `nih vla sni ka su sre - }u sa broj nim pro ble mi ma u ve zi sa odr`a vawem zgra da, me u ko ji - ma je naj ve }i ne re do vno pla }awe na kna da za odr`a vawe. S. S. POLICIJA U pro te kla 24 ~a sa po ~iwena dva kri vi ~na dje la, do go di le su se dvi je sao bra }aj ne ne sre }e. STRU JA U to ku do na tor ske ve ~e re pri ka zan je do ku men tar ni film o ovom do ga a ju pod na zi - vom Dri no vo do, o~i dje vo ja - ~ke, auto ra Ra do ja Ta si }a i No va ka Kne `i }a, no vi na ra i sni ma teqa BN te le vi zi je iz Bi jeqine, ja vi la je Srna. Po zi vu za pri kupqawe nov ca za iz gradwu spo men-ka pe le oda - zva li su se mno gi po je din ci i in sti tu ci je iz op {ti na Pa le, So ko lac, Ro ga ti ca i Vi {e grad, ~i ji su dje do vi i pra dje do vi stra da li u zbje gu u Sta rom Bro du. Neredovno pla }awe na kna da za odr`a vawe ve li ki pro blem Zvornik Snab di je vawe elek tri ~nom ener gi jom ure dno. VO DA Ure dno snab di je vawe vo dom. PO RO DI LI [TE Ni je ro e na ni je dna be ba. Nelegalni prodavci na ulici pored pijace PI [E: KRSTINA ]IRKOVI] kro srpske.com BRA TU NAC - Sa mos - tal ni pre du ze tni ciipo - slo dav ci iz Bra tun ca upo zo ri li su na ~el ni ka op - {ti ne Ne deqka Mla e no - vi }a da }e odja vi ti svo je radwe i po ~e ti da ra de ne - le gal no ako u naj sko ri je vri je me ne pre du zme mje re za su zbi jawe ne le gal nog tr`i {ta. U pi smu, ko je je po tpi sa - lo 38 vla sni ka pri va tnih radwi, na ve de no je da u Bra - RO GA TI CA - Odbor ni ci Skup {ti ne op {ti ne Ro ga ti ca na posqedwoj sje dni ci do ni je - li su odlu ku da vi si na pro sje - ~ne ko na ~ne gra e vin ske ci je ne kva dra tnog me tra ko ri - sne stam be ne po vr{i ne na po - dru ~ju op {ti ne u ovoj go di ni bu de 400 konvertibilnih ma ra - ka, ko li ko je izno si la i la ni. Po se bnom odlu kom ut vr e - na je i vi si na ba zne ci je ne tro {ko va ure ewa grad skog gra e vin skog zemqi {ta, ko ja }e izno si ti 40 ma ra ka, odno sno de set od sto od pro sje ~ne ko na - ~ne gra e vin ske ci je ne kva dra - Vas kr{wi po klo ni za naj sta ri je su gra a ne HAN PI JE SAK - Po vo dom naj ve }eg hri{ }an skog pra - zni ka Vas krsa, pri vre dnik iz Han Pi jes ka Mi li sav To mo vi} i wego va su pru ga Mir ja na obra do va li su naj sta ri je su gra a ne po klon-pa ke ti ma sa hi gi jen skim i pre hram be nim ar ti kli ma. tun cu du `e vri je me cvje ta ne le gal na trgo vi na, te da mno ge re gis tro va ne trgo vi - ne otpu {ta ju ra dni ke i za - tva ra ju svo je radwe. -Ne vje ro va tno je i za mi - sli ti da se u vri je me fis ka - li za ci je i su zbi jawa trgo vi ne na crno na na {im uli ca ma jo{ mo gu vi dje ti ne re gis tro va ni pro dav ci ci ga re ta, al ko ho la i ra znih pre hram be nih proi zvo da - na ve de no je u pi smu, u ko jem re gis tro va ni bra tu na ~ki pre du ze tni ciipo slo dav ci tnog me tra ko ri sne stam be ne po vr{i ne u go di ni. TRO [KO VI ure ewa zemqi {ta od 40 KM - Ova ko ut vr e ne ci je ne po - slu `i }e kao osno vi ca za izra - ~u na vawe vi si ne na kna de za po go dnost gra e vin skog zemqi {ta i tro {ko va pri pre - mawa i opre mawa gra e vin skog zemqi {ta. Ci je ne bi tre ba lo da se odre u ju kvar tal no na osno vu in de ksa ras ta ci je na To mo vi} je re kao da ga po se bno ra du je da ovaj pra - znik mo `e da uqe p{a oni ma ko ji su nas svo jim ra - dom za du `i li, a da nas naj te `e `i ve. Ovaj pri vre dnik je or ga ni zo vao skro mnu sve ~a nost za naj sta ri je su gra a ne u Pa ro hij skom do mu. B. M. Zah tjev sa mos tal nih pre du ze tni ka i po slo da va ca iz Bra tun ca Sta ti u kraj pro cva tu ne le gal ne trgo vi ne Ne vje ro va tno je i za mi sli ti da se u vri je me fis ka li za ci je i su zbi jawa trgo vi ne na crno na na {im uli ca ma jo{ mo gu vi dje ti ne re gis tro va ni pro dav ci ci ga re ta, al ko ho la i ra znih pre hram be nih proi zvo da, ka `u bra tu na ~ki pre du ze tni ci Radwe Sa mos tal ni stru ~ni sa ra dnik za po slo ve pris tu pa in - for ma ci ja ma u op {ti ni Bra tu nac Ne o Ni ko li} na veo je da su na po dru ~ju ove op {ti ne re gis tro va ne 142 sa mos - tal ne trgo vin ske radwe, 126 za nat skih i 46 ugos ti - teqskih obje ka ta. U prva tri mje se ca ove go di ne, pre ma wego vim ri je ~i ma, osno va no je 18 radwi. tra `e od na dle `nih op - {tin skih or ga na da ih za - {ti te uvo ewem re da na lo kal no tr`i {te. ZA BRA NI TI pro da ju ro be na par kin zi ma Oni uka zu ju na po tre bu uvo ewa re da na grad skoj pi ja ci, po se bno pet kom, ka - da je u Bra tun cu pi ja ~ni dan. - Tra `i mo da se pet kom za bra ni pro da ja vo }a, po - vr}a i mje {o vi te ro be svim ne le gal nim trgov ci ma i da se ovi proi zvo di pro da ju iskqu~i vo na pi ja ~nim tez - ga ma, a ne na okol nim par - kin zi ma iz kom bi ja - sto ji u pi smu. Na ~el nik op {ti ne Bra - tu nac Ne deqko Mla e no vi} re kao je da je ve} razgovarao sa na dle `nim op {tin - Odlu ka Skup {ti ne op {ti ne Ro ga ti ca gra e vin skih ra do va - re kao je na ~el nik Odjeqewa za pros - tor no ure ewe i stam be no-ko - skim in spe kto ri ma ko ji }e, po red svo jih re do vnih akti - vnos ti, in ten zi vni je da ra - de na kon tro li svih pro da va ca na po dru ~ju Bra - tun ca. - Zbog pro da je odre e - nih vrsta ro be na pros to ru grad ske pi ja ce Odjeqewe za pri vre du i dru{ tve ne dje - la tnos ti i na dle `ne in - spe kcij ske slu `be vr{i }e re do vnu kon tro lu, a pro tiv li ca za ko ja se ut vrdi da ne - ma ju odo brewe za rad bi }e po dne se ne pre kr{aj ne pri - ja ve i odu ze }e im se ro ba - re kao je Mla e no vi}. Vla snik sa mos tal ne trgo vin ske radwe Qiqa iz Bra tun ca Ale ksan dra Mi lov ~e vi} ka za la je da po - dr`a va sve zah tje ve pre du ze - tni ka, te da o~e ku je da }e na dle `ne op {tin ske slu - `be za {ti ti ti pri va tni ke ko ji le gal no ra de. Gra e vin ska ren ta kao la ni mu nal ne po slo ve u op {ti ni Ro ga ti ca Zo ran ^ar ki}. S. M. Kva dra tni me tar ko ri sne stam be ne po vr{i ne 400 KM FO TO: K. ]IR KO VI] FO TO: S. MI TRO VI]

11 GLAS SRPSKE srijeda, 7. april PI [E: SLOBODAN DAKI] kro srpske.com [I PO VO - Odbor ni ci Skup {ti ne op {ti ne [i - po vo na posqedwoj sje dni ci ni su po dr`a li pre dlo `e nu odlu ku da odbor ni ~ka na - kna da sa 300 bu de smawena na 285 ma ra ka, kao ni odlu - ku da pla ta op {tin skih fun kci one ra bu de umawena za pet pro ce na ta. Pre dlo `e na odlu ka na - ~el ni ka op {ti ne Du {a na Ma li no vi} da odbor ni ~ka na kna da bu de smawena za 15 ma ra ka nai {la je na ne odo - bra vawe od stra ne NDS-a, SDS-a, PDP-a, ali i je dnog ne za vi snog odbor ni ka. Pro tiv ove odlu ke gla sa - lo je 18 od de ve tna est odbor - SRBAC - Na ~el nik op - {ti ne Srbac Mir ko Ko ji} po - zvao je ju ~e sve ja vne us ta no ve i dr`a vna pre du ze }a da se u skla du sa mo gu }nos ti ma an ga - `u ju na za po{qavawu pri pra - Ko lo srpskih ses ta ra obra do va lo dje cu i pen zi one re PRI JE DOR - ^la ni ce Ko la srpskih ses ta ra iz Pri je do ra ju ~e su vas kr{we pe ret ke i bo je na ja ja da ro va le sta na ri ma Do ma pen zi one ra, dje ci na li je ~ewu u Op {toj bol ni ci i voj ni ci ma u ka sar ko Zgowanin. ni ka, ko li ko broji {i po va - ~ki par la ment. BI]E REGULISANA dugovawa prema odbornicima Odbor ni ci ni su po dr`a - li ni odlu ku da se pla ta op - {tin skim fun kci one ri ma umawi za pet pro ce na ta. - Ne vi dim po tre bu da ova odlu ka bu de usvo je na, jer se ni va `e }e odlu ke ne po - {tu ju. Odbor ni ~ka na do kna - da ni do sa da ni je is pla }i va na u skla du sa odlu kom ko ja je na sna zi - re - kao je odbor nik PDP-a Mi - lo rad Gvoz de nac. U Admi nis tra ti vnoj slu `bi op {ti ne tvrde da se odlu ka o na kna da ma za odbor ni ke po {tu je. vni ka sa vi so kom stru ~nom spre mom, da bi oni ste kli is - kus tvo za po la gawe pri pra vni - ~kog ispi ta. Na vo de }i da je u Bi rou ra - da u Srpcu evi den ti ra no 40 Ovo su ve} tra di ci onal ne po sje te po vo dom Vas - krsa sta rim i si ro ma {nim, dje ci i voj ni ci ma. Pred sta vni ce Ko la is ti ~u da `e le da obra du ju one ko ji ra dost pra zni ka ne mo gu, iz ra znih ra - zlo ga, da po di je le sa svo jim bli`wima. S. T. Za sje da la Skup {ti na op {ti ne [i po vo Odbor ni ci odbi li smawewe na kna da Ne vi dim po tre bu da ova odlu ka bu de usvo je na, jer se ni va `e }e odlu ke ne po {tu ju. Odbor ni ~ka na do kna da ni do sa da ni je is pla }i va na u skla du sa odlu kom ko ja je na sna zi, re kao Gvoz de nac Pro tiv smawewa odbor ni ~kih na kna da gla sa lo 18 odbor ni ka - Pro {le go di ne odbor - ni ~ki pa u{al odbor ni ci ma re do vno je is pla }i van i to pre ma va `e }oj odlu ci. Ta - ~no je da ova na kna da ni je is pla }e na za ja nu ar i fe - bru ar ove go di ne, zbog to ga {to Skup {ti na ni je bi la usvo ji la buyet za go di - Du {an Ma li no vi} pod sje }a da je ru ko vod stvo op {ti ne pre dlo `i lo smawewe odbor ni ~kog pa u{a la i pla - ta op {tin skim fun kci one ri - ma za pet pro ce na ta, zbog eko nom ske kri ze i po te {ko - }a sa puwewem op {tin skog buxeta. Mir ko Ko ji}, na ~el nik op {ti ne Srbac li ca sa vi so kom stru ~nom spre mom ra zli ~i tih pro fi la, Ko ji} je re kao da se na da da }e se po slo dav ci do 30. apri la odlu ~i ti za pri jem je dnog ili vi {e pri pra vni ka, jer su uslo - vi ko je obez bje u je Vla da RS ve oma po voqni, ja vi la je Srna. NA BI ROU ra da re gis tro va no 40 li ca - Op {ti na Srbac i ve }a ja vna pre du ze }a i us ta no ve i do sa da su izla zi li u su sret PLAN BUXETA nu, ve} je na sna zi bi la odlu ka o pri vre me nom fi - nan si rawu, re kao je na ~el - nik op {ti ne Du {an Ma li no vi} i do dao da }e du go vawa pre ma odbor ni ci - ma bi ti re gu li sa na ka da se obe zbi je de sred stva u buyetu. - Pos tavqa se pi tawe da li }e se os tva ri ti za crta ni plan buxeta od oko 4,3 mi li - ona ma ra ka, pa je ne op ho dno da se na svim po zi ci ja ma smawe ras ho di, ukqu~u ju }i i li ~ne do hot ke za po sle nih u op {ti ni i iz dva jawa za odbor ni ~ke pa u{a le. Pri pra vnike treba zaposliti Tro {ko vi Vla da RS pri hva ti la je da sno si tro {ko ve pri pra vni ~ke pla te, po re za i do pri no sa u izno su od 60 od sto, a po slo da - vac bi tre ba lo da obe zbi je di ra zli ku od 40 od sto. Pre ma odlu ci Vla de RS, pro sje ~na pla ta pri pra vni ka izno - si 70 od sto od pro sje ~ne ne to pla te u RS u go di ni. FO TO: S. DA KI] mla dim stru ~nim ka dro vi ma, od ko jih je ve }i na wih oda - bra la da nas ta vi da ra di na odre e no ili neo dre e no vri - je me - re kao je Ko ji} i do dao da je u Admi nis tra ti vnu slu - `bu op {ti ne Srbac u posqedwih pet go di na primqeno de se tak vi so ko {ko lo va nih ka dro va - ar hi te ka ta, gra e - vin skih in `ewera, pra vni ka i eko no mis ta. Ko ji} je upu tio ovaj po ziv u okvi ru ja vnog po zi va Za vo da za za po{qavawe RS po pro je ktu pod na zi vom Prvi po sao. Okupqawe na Vas kr{wi uto rak pos ta }e tra di ci ja FO TO: S. TA SI] Sa bor ni hram u O{ troj Lu ci Epis kop Hri zos tom slu `io li tur gi ju O[ TRA LU KA - Wego vo preo sve {ten stvo epis kop bi ha - }ko-pe tro va ~ki Hri zos tom ju ~e u O{ troj Lu ci, uz sa slu - `ewe vi {e sve {te ni ka, slu `io je sve tu ar hi je rej sku li tur gi ju u sa bor nom hra mu Hris ta Spa si teqa u iz gradwi. Vla di ka Hri zos tom je u pri go dnoj be sje di na gla sio da qudi gra de }i hra mo ve gra de sa mi se be. - Ko god pro la zi ovim pu tem vi di na rod ko ji je se be ugra dio u ovu crkvu i za to je sva ki hram is to ri ja je dnog na ro da, is to - ri ja je dne ge ne ra ci je, jer svje do ~i da je pos to jao na rod ko ji je gra dio hra mo ve Bo gu `i vo me - re kao je vla di ka Hri zos tom. Pro to je rej-sta vro for Pe tar Mi lo vac re kao je da }e ovo crkve no-na ro dno okupqawe na Vas kr{wi uto rak po red sa - bor nog hra ma u do li ni ri je ke Sa ne pos ta ti tra di ci ja. Na - ~el nik op {ti ne O{ tra Lu ka Dre na Ku riya za hva li la je u ime Gra e vin skog odbo ra svi ma ko ji su i ko ji }e svo jim do - bro voqnim pri lo zi ma po mo }i gradwu crkve u cen tru O{ tre Lu ke. S. T. Ju go za pa dni dio Re pu bli ke Srpske Na Ku pre {koj vi so ra vni pao sni jeg KU PRES - Na Ku pre {koj vi so ra vni u no }i izme u po - ne djeqka i utor ka pao je sni - jeg ko ji je for mi rao swe `ni po kri va~ od de se tak cen ti - me ta ra. Na ~el nik op {ti ne Ku pres Go ran Zu bi} re kao je da swe - `ne pa da vi ne ni su do ni je le ve }e pro ble me sta no vni ci ma Ku pre {ke vi so ra vni, ni je Mrkowi} Grad PO RO DI LI [TE Ro e ne dvi je dje voj ~i ce i je - dan dje ~ak. PO LI CI JA Evi den ti ra no je dno na ru {a- vawe ja vnog re da i mi ra. bi lo po te {ko }a sa snab di je - vawem elek tri ~nom ener gi - jom i da su svi pu tni prav ci pro ho dni. Swe `ni po kri va~ osva nuo je i na pla ni ni Li si ni kod Mrkowi} Gra da, a na pu tnom prav cu pre ma Gla mo ~u sni jeg se za dr`ao na sao bra }aj ni ci pre ko pre vo ja Mli ni {te. S. D. Dom zdravqa Pri je dor Po ~e li pre gle di bu du }ih prva ~i }a PRI JE DOR- Uambu lan ta ma Do ma zdravqa Pri je dor ju - ~e su po ~e li sis te mat ski pre gle di bu du }ih prva ~i }a, ko ji }e tra ja ti 30 da na. Do ktor Di ja na \e ri} je pot vrdi la da su pre gle dom obu hva - }e ne la bo ra to rij ski na la zi op {teg zdrav stve nog stawa, sto - ma to lo {ki, lo go ped ski i fi zi ja trij ski pre gle di, te pre dvi e no va kci ni sawe dje ce. -Dabiseiz bje gle gu `ve, za sva ku od 12 pri je dor skih osno - vnih {ko la odre en je ra spo red obavqawa sis te mat skog pre - gle da bu du }ih {ko la ra ca, ko ji }e tra ja ti do kra ja apri la i to u am bu lan ta ma po ro di ~ne me di ci ne na Uri ja ma, u Omar skoj i Qubi ji - re kla je \e ri }e va i do da la da je pre dvi en i do - pun ski rok u av gus tu. Iz Od sje ka za dru{ tve ne dje la tnos ti u op {tin skoj Admi - nis tra ti vnoj slu `bi pot vr e no je da jo{ ne ma ju ta ~an broj bu du }ih prva ~i }a ko ji tre ba da bu du upi sa ni u pred sto je }em upi snom ro ku, ali pre tpos tavqaju da bi ih se sa po ~et kom {kol ske go di neu{kol skim klu pa ma mo glo na }i oko se dam sto ti na. S. T. VO DA Ure dno snab di je vawe vo dom. STRU JA Mawi kva ro vi na nis ko na pon skoj mre `i.

12 12 srijeda, 7. april GLAS SRPSKE FO TO: S. LA ZA RE VI] De taq sa pro {lo go di{we ma ni fes ta ci je Ma ni fes ta ci ja u Pe tro vu Sve spre mno za Ozren sko dra go vawe PE TRO VO - Pri pre me za odr`a vawe {es tog Ozren skog dra go vawa, tra di ci onal ne ma ni fes ta ci je osno va ca i sredwo {ko la ca iz Re pu bli ke Srpske, pri vo de se kra ju. Na da na{wem sas tan ku pred sta vni ka op {ti ne, osno vnih i sredwih {ko la iz Pe tro va i pred sta vni ka Re pu bli ~kog pe - da go {kog za vo da, ko ji or ga ni zu ju ovu kul tur no-spor tsku ma - ni fes ta ci ju, pre ci zi ran je pro gram wenog odr`a vawa. Ka ko smo sa zna li u Or ga ni za ci onom odbo ru, 16. apri la, prvog da na ma ni fes ta ci je odr`a }e se li te rar na i li ko vna ra di oni ca i smo tra {kol skih lis to va, dok je za dru gi dan pla - ni ran tra di ci onal ni kros na sta za ma od 600 do me ta ra. U Li te rar noj kao i u Li ko vnoj ra di oni ci u~es tvo va }e po 51 osno vac i sredwo {ko lac iz Mo dri ~e, Pa la, Is to ~nog Sa ra je va, No ve To po le, Pri je do ra, Bawe Lu ke, Te sli }a, Bi - le }e, Gra di {ke, Tre biwa, Prwavo ra, Srpca, Do bo ja, Vi {e - gra da, Bro da i Bi jeqine. S. L. Na Slo bo mir P uni ver zi te tu u Do bo ju Ra ~u nar ska sa la za hen di ke pi ra ne oso be DO BOJ - Na Slo bo mir P uni ver zi te tu u Do bo ju otvo - re na je ra ~u nar ska sa la ko ja je pre dvi e na za rad hen di ke pi - ra nih i oso ba sa po se bnim po - tre ba ma. Sa la je pre dvi e na za in te - ra kti vne, mul ti me di jal ne kur se ve iz oblas ti ra ~u nar - stva, in for ma ti ke i wiho ve po slo vne pri mje ne. - Sa la ima se dam ra ~u na ra i ako bu de po tre bno 24 ~a sa }e bi ti otvo re na za rad. Ne ma ogra ni ~ewa, ko li ko god se ja - vi li ca za kurs, svi }e bi ti primqeni, jer mi ra spo la `e - mo sa do voqnim bro jem ra ~u - na ra i ka dro va da to mo gu i da re ali zu ju. Omo gu }i}e mo svi ma da sa vla da ju osno ve iz ra ~u nar ske te hni ke i te hno - Slo bo mir P uni ver zi tet Doboj PORODILI[TE Ro e ne dvi je dje voj ~i ce i je - dan dje ~ak. PO LI CI JA Ni je za biqe`e no ni je dno kri - vi ~no dje lo, na ru {a vawa ja - vnog re da i mi ra ni je bi lo. lo gi je ka ko bi im to po mo glo u za po{qavawu i da se ne bi osje }a li li ci ma dru gog re da, ve} da ra vno pra vno kon ku ri - {u za ra dna mjes ta - ka `e pro fe sor na ovoj vi so ko - {kol skoj us ta no vi, Je le na Poqa{e vi}. Za po ha awe kur se va za in te - re so va ni su pred sta vni ci dis tro fi ~a ra, pa ra ple gi ~a ra, ci vil nih `rta va ra ta, sli je - pih, am pu ti ra ca i dru gih hen - di ke pi ra nih i li ca sa po se bnim po tre ba ma. - Ne ki od wih, po sli je za - vr{et ka kur sa, po sao bi mo gli da do bi ju i u kom pa ni ja ma Pa - vlo vi }a Slo bo mir uni ver zi - te tu, ban to kom bi na tu - is ta kla je Poqa{e vi }e va. Sl. P. FO TO: AR HI VA Do go di le se dvi je sao bra }aj- ne ne sre }e. STRU JA Ure dno snab di je vawe elek - tri ~nom ener gi jom. VO DA Ure dno snab di je vawe vo dom. Me di cin ska {ko la u Do bo ju No va za ni mawa pre dlo `e na za upis su zu bno-sto ma to lo {ki te hni ~ar u Me di cin skoj {ko li, ra ~u nar sko-in for ma ti ~ki smjer u Gi mna zi ji, te hni ~ar `eqe zni ~kog sao bra }a ja i te hni ~ar elek tro ni ke u Sao bra }aj noj i elek tro {ko li PI [E: SLOBODAN PUHALO pu ha ol.net DO BOJ - Pla nom, ko ji su odbor ni ci usvo ji li na posqedwem za sje dawu, u prve ra zre de {est sredwih {ko la u Do bo ju u na - re dnoj {kol skoj go di ni tre ba da se upi {e uku pno 804 u~e ni ka ili za tri odjeqewa Prva sa jam ska pre zen ta ci ja po slo vnih zo na PE TRO VO - Na saj mu pre du ze tni{ tva i za nat stva ko ji }e se od su tra do su bo te odr`a va ti u Gra ~a ni ci FBiH op {ti - na Pe tro vo }e prvi put pro mo vi sa ti svo je po slo vne zo ne. - Ima mo tri po slo vne i je dnu tu ris ti ~ku zo nu o ko ji ma }e - mo na ovom saj mu in for mi sa ti po ten ci jal ne in ves ti to re, vi {e ne go la ni. Na osno vu tog pla na naj vi {e a ka bi }e upi sa no u Te hni ~ku i Sao bra }aj nu i elek tro {ko lu po 168, za - tim u Upra vnu, ugos ti - teqsku i [ko lu u~e ni ka u pri vre di 144, Me di cin sku i Eko nom sku i trgo vin sku {ko lu po 114, dok }e u Gi - mna zi ju Jo van Du ~i} bi ti upi sa no 96 a ka. Pri izra di pla na upi sa u~e ni ka, uva `e - na su mi{qewa i su ges ti je re le van - tnih pre du ze }a, Pri vre dne ko - mo re re gi ona Do boj, Udru - `ewa ma lih pri vre dni ka i os ta lih su bje ka - ta pla ni rawa. a ta ko e }e mo pred sta vi ti i po go dnos ti na ula gawa u op - {ti nu Pe tro vo kao i skra }e ne pro ce du re za iz da vawe gra e vin skih i do zvo la za re gis tra ci ju pri vre dnih su bje - ka ta - is ta kla je {ef od sje ka za ra zvoj u op {ti ni Pe tro - vo, Dra gi ca Pe ji}. S. L. Plan upi sa u do boj ske sredwe {ko le Tri odjeqewa vi {e ne go pro {le go di ne Uki nu ta za ni mawa U Sao bra }aj noj su uki nu ta ~e ti - ri za ni mawa: vo za~ mo tor nih vo - zi la, ru ko vo di lac gra e vin skih i pre to var nih ma {i na, te hni ~ar elek tro te hni ke i elek tro ni ~ar me - ha ni ~ar. Pra }ewem tr`i {nih po tre ba, oci jeweno je da se vi {e ne {ko lu ju za ~e ti ri za ni mawa, ali za to uve de na su tri no va i je dan smjer. PLAN upi sa u skla du sa tr`i {tem ra da No va za ni mawa pre dlo - `e na za upis su zu bno-sto - ma to lo {ki te hni ~ar u Me di cin skoj {ko li, ra ~u - nar sko-in for ma ti ~ki smjer u Gi mna zi ji, te hni - ~ar `eqe zni ~kog sao bra }a - ja i te hni ~ar elek tro ni ke u Sao bra }aj noj i elek tro {ko li. Odbor nik SDS-a Du {ko Pan za lo vi} je pri mi je tio da se iz go di ne u go di nu ne ki pla no vi ne spro vo de u U mje snoj za je dni ci Du go Poqe u Mo dri ~i pra ksu. - U Gi mna zi ji je uve den no vi smjer, {to je za po hva - lu. Me u tim, ni dva pret ho - dna smje ra ni su spro ve de na pri ro dno-ma te ma ti ~ki i dru{ tve no-je zi ~ki. Uvi jek se pri je upi sa na zna ~e smje ro vi, ali pri li kom upi sa u sep tem bru ili ne - {to ra ni je sti `e obra zlo - `ewe da pos to ji sa mo op {ti smjer. Mi slim da je krajwe vri je me da Gi mna zi - ja po ra di na to me i da ispo {tu je plan - re kao je Pan za lo vi}. On je pre dlo `io da Gi - mna zi ja, ali i sve dru ge sredwe {ko le u okto bru dos ta ve Skup {ti ni op {ti - ne na ra zma trawe in for ma - ci ju o os tva re nom upi su u no voj {kol skoj go di ni. Ku tlov ~a ni do bi li spor tski po li gon MO DRI ^A - Na ~el nik op {ti ne Mo dri ~a Mla den Kre ki} pre dao je na upo tre - bu spor tski po li gon Ku tlo - vac u mje snoj za je dni ci Du go Poqe ~i ju iz gradwu su fi - nan si ra li op {ti na Mo dri - ~a, Mi nis tar stvo za po ro di cu, omla di nu i sport RS i Fon da ci ja Mo za ik, po sred stvom Omla din ske ban ke u Mo dri ~i, ja vi la je Srna. Za iz gradwu spor tskog po li go na po vr{i ne kva dra tnih me ta ra utro {e - no je oko ma ra ka od ko jih je za ku po vi nu zemqi - {ta op {ti na iz buyeta iz - dvo ji la ma ra ka. GRADWA po li go na ko {ta la ma ra ka Mi nis tar stvo je za iz - gradwu po li go na obe zbi je - di lo ma ra ka, dok je za ras vje tu lo kal na za je dni ca da la bli zu ma ra ka. Mre `e i dru ge spor tske re kvi zi te fi nan si ra la je Omla din ska ban ka sa oko ma ra ka. - Naj ve }u ko rist od po - li go na ima }e naj mla i mje - {ta ni Ku tlov ca i okol nih za se la ka. Umjes to u ka fi }e slo bo dno vri je me tro {i }e i na po li go nu ba ve }i se spor - tom, ra zvi ja ju }i se u zdra ve qude - re kao je na ~el nik Kre ki} pri li kom pre da je po li go na na upo tre bu Ku - tlov ~a ni ma. U MEDICINSKU {kolu bi}e upisano 114 aka FO TO: S. PU HA LO Uprkos lo {em vre me nu, na po li go nu je odr`a no prvo ta kmi ~ewe u po vla ~ewu ko nop ca, ba cawu ka me na s ra me na i ma lom fu dba lu, a za ve li ki broj mje {ta na i broj ne gos te pri re e na je ve ~e ra i za ba vni pro gram. Po li gon su bla go slo vi - li sve {te ni ci Srpske pra - vo sla vne crkve iz ovog mjes ta na gla siv {i da je to li jep po klon se lu po vo dom Vas krsa, naj ve }eg hri{ }an- skog pra zni ka.

13 Po veqa Slu `bi Ci vil ne za {ti te [A MAC - Na za sje dawu SO [a mac do ne se na je Odlu ka o do dje li na gra da i pri znawa op {ti ne [a mac za go di nu. Na gla {e no je da }e na sve ~a noj sje dni ci po vo dom Da na op {ti ne 15. apri la naj ve }e pri znawe, Po veqa, bi ti uru ~e na Slu `bi Ci vil ne za {ti te, zbog za slu ga i re - zul ta ta pos ti gnu tih u oblas ti za {ti te i spa sa vawa sta no vni{ tva i ma te ri jal nih do ba ra. Bi }e uru ~e na i april ska na gra da od KM Klu bu bo ri la ~kih spor to va iz Crkvi ne. A. V. M. Auto-mo to kros na Ma je vi ci oku pio sto ti nu mo to ci klis ta i kva dis ta Ma ka da mom i {u mom do vrha Me e dni ka FO TO: T. NES TO RO VI] Vo`wa je obavqena u ve oma te {kim uslo vi ma, jer je zemqi {te bi lo ras kva {e no, po se bno na pla ni ni. Vo zi li ma je sme ta lo i pro {lo go di{we su vo li{ }e ko je je kli zi lo pod to ~ko vi ma mo to ci ka la i prou zro ko va lo pa do ve Mo to ci klis ti iz Lo pa ra PI [E: TIHOMIR NESTOROVI] kro srpske.com BI JEQINA - Udru - `ewe kva do i kros vo za ~a iz Lo pa ra or ga ni zo va lo je, uz po mo} op {tin ske upra - ve, Prvi kros mo to ci klis - ta i kva dis ta od cen tra gra da do Me e dni ka, dru ne U vo`wi do vrha pla ni ne u~es tvo va le su i dvi je da me Pe tra Lu ki} i Ju go - sla va Mi }i}. Vo za~ je bi la Pe tra, a u re li ju su osim we u~es tvo va li i weni mu` i sin. - Kva do vo`wa je pos ta la po - ro di ~ni vi mo u [vaj - car skoj i ta mo smo na u~i li vo`wu ovih ~e tvo ro to ~ka - {a po Al pa ma, ali je vo`wa na Ma je - vi ci pra vi do - `ivqaj - ka `e Pe tra. [A MAC - U to ku je obno va pra vo - sla vne crkve Sve ti ve li ko mu ~e nik Di - mi tri je u [am cu i svi vjer ni ci ko ji `e le da po mo gnu da se unu tra{wost hra ma osli ka fres ka ma, po zi vom na hu - ma ni tar ni broj 1415 mo gu do ni ra ti je - dnu mar ku. Pro to je rej sta vro for Jo vo La ki} je na gla sio da su ra do vi po ~e li pro - {le go di ne i ~i tav ol tar je osli kao `i vo pi sac iz Beo gra da Ni ko la \u ro - vi}. Pre ma wego vim ri je ~i ma do sada je osli ka no oko 300 kva dra tnih me ta ra crkve, a os ta lo je jo{ oko Osli ka vawe je dnog kva dra tnog gog po vi si ni vrha na Ma - je vi ci. - Ve }i na kva do vo za ~a `i vi i ra di u [vaj car skoj i ta mo je ukqu~e na u kva do i mo to-kros klu bo ve. Vo ze po al pskim brdi ma, a tu qubav pre ma ovim spor to vi - ma do ni je li su i u za vi ~aj. Prvi sam do ve zao kva do vo - zi la, ne obi ~ne, ja ke i iz - dr`qive ~e tvo ro to ~ka {e, a on da su to u~i ni li i dru gi - ka `e pred sje dnik udru - `ewa Ste vi ca Lu ki}. VE ]I NA kva do vo za ~a `i vi i ra di u [vaj car skoj On je dodao da sa da ima - ju i svo je udru `ewe, pa su odlu ~i li da od ove go di ne u vri je me Vas krsa or ga ni - zu ju kros od Lo pa ra do vrha Me e dni ka kroz {u me, po to - ke, pro plan ke i vo}wake. U kros vo`wi u~es tvo va lo je sto tiwak vo za ~a iz Lo pa ra i okol nih ma je vi - ~kih se la. Za gri - ja vawe vo zi la obavqeno je u Lo pa - Obno va crkve Sve ti ve li ko mu ~e nik Di mi tri je u [am cu ra ma, a on da je vo `e no do obro na ka Me e dni ka ma ka - dam skim pu te vi ma, kroz vo}wake i {u mar ke. - Od po dno `ja do vrha Me e dni ka, ko ji se na la zi na bli zu 900 me ta ra na dmor - ske vi si ne, vo zi li smo us - kim {um skim pu te vi ma, on da usje ci ma, ja ru ga ma, po - to ci ma, pro plan ci ma i kroz {u mu. Bi lo je ne ko li - ko pa do va mo to ci klis ta, ali bez po vre da, jer svi po - sje du ju pro fe si onal nu za - {ti tnu opre mu - obja{wava Bran ko La zi}, kva do vo za~ iz Lo pa ra. Ovo go di{wa vo`wa do vrha Me e dni ka obavqena je u ve oma te {kim uslo vi ma, jer je zemqi {te bi lo ras - kva {e no, po se bno na pla ni - ni. Vo zi li ma je sme ta lo i pro {lo go di{we su vo li{ - }e ko je je kli zi lo pod to - ~ko vi ma mo to ci ka la i prou zro ko va lo pa do ve. Fres ka ma vra }a ju sta ri sjaj me tra ko {ta 200 ma ra ka i sva ki po ziv na broj 1415 zna ~i }e nam mno go. Ove go di ne Op {ti na [a mac za obno vu sve - tog hra ma upla ti la je ma ra ka uz obe }awe da }e nas ta vi ti po ma ga ti osli ka vawe je van eqa u bo ja ma - ka `e sve {te nik La ki}. CRKVA IZ GRA \E NA go di ne On na gla {a va da je ve} ure e na por ta i po di gnut zvo nik, ali da je unu tra{wost hra ma od po se bne va - `nos ti. Crkva Sve tog ve li ko mu ~e ni ka Di - mi tri ja u [am cu po di gnu ta je go - di ne, a osve {ta na Od ta da pa do sad, crkva ni je obnavqana. A. V. M. Osli ka no 300 kva dra ta crkve FO TO: A. VA SO VI] MIL KI] [amac GLAS SRPSKE srijeda, 7. april Sem ber ski i srem ski lov ci u Er de vi ku Sa radwa sem ber skih i srem skih lo va ca Za je dno pre bro ja va ju divqa~ BI JEQINA - Sa radwa sem ber skih i srem skih lo va ca je na vi so kom ni vou, tim pri je {to im lo vi {ta di je li ri je ka Sa va i {to divqa~ ~es to pre pli va va ri je ku, ko ju je ne op ho - dno za {ti ti ti. - Sem ber ski lov ci sa ra u ju sa ko le ga ma iz broj nih mjes ta su sje dnih ze maqa a saradwa sa Srem ci ma je na jin ten zi vni ja i naj du `a, jer smo upu }e ni je dni na dru ge. ^es to or ga ni zu je - mo za je dni ~ke akci je na za {ti ti divqa~i, ali i lov. Ovih da na za je dno smo za vr{i li pre bro ja vawe divqa~i u na {im i wiho vim lo vi {ti ma - ka `e Ra den ko Bo `i}, lo vac iz Bi jeqine. I sem ber ski i srem ski lov ci po sli je pre bro ja vawa divqa~i za do voqni su zdrav stve nim i broj nim stawem divqa~i u svo jim lo vi {ti ma, pa }e se us ko ro ut vrdi ti i obim ovo go di{weg lo va u wima. - Srem ci na obron ci ma Fru {ke go re ima ju dos ta je le na, srna i divqih sviwa, {to je ve li ki iza zov za na {e lov ce, a mi u Sem be ri ji i na obron ci ma Ma je vi ce ima mo ze ~e ve i fa za ne, a to je ono {to oni vo le da lo ve - obja{wava Bo - `i}. T. N. U majevi~kom selu Tobut Mali{ani provode raspust u prirodi Djeca sa bakom hrane ovce BIJEQINA - U selu Tobut na planini Majevici svako doma}instvo gaji stoku, posebno ovce, jer ima dosta livada i utrina za ispa{u, ali se mogu obezbijediti i dovoqne koli~ine hrane za zimu. Dolaskom proqe}a na ovu planinu zavr{ava se i jagwewe ovaca, pa se stada bijele po brdima. U zaseoku Jefti}i u Tobutu petogodi{wa Ivana, desetogodi{wa Petra i devetogodi{wi Mladen do{li su iz Lopara na vaskr{wi raspust kod bake i djeda. Prostora za igru imaju do mile PO LI CI JA Ni je bi lo kri vi ~nih dje la, na - ru {a vawa ja vnog re da i mi ra, ni sao bra }aj nih ne sre }a. VO DA Snab di je vawe vo dom ure dno. FO TO: T. NES TO RO VI] FOTO: T. NESTOROVI] voqe, ali najvi{e vremena provode uz ovce i jagwad. - Donosimo im kukuruz i napasamo ih na livadi - ka`e najmla a Ivana, koja jagawcima ve`e crvene kon~i}e oko vratova. - Jagawci su navikli na nas, pa tr~karaju za nama po livadi, a mi beremo najso~niju travu, koju oni polako jedu - obja{wava Mladen. Ina~e, u Tobutu je u vrijeme vaskr{weg raspusta na odmor do{lo dosta djece koja `ive u Loparama, Bijeqini, Ugqeviku i drugim gradovima. T. N. HITNA POMO] U Slu `bi hi tne po mo }i pre - gle da no osam pa ci je na ta. STRU JA Snab di je vawe stru jom je ure - dno.

14 14 srijeda, 7. april GLAS SRPSKE Biznis Sa vjet Na ro dne ban ke Srbi je pri hva tio Je la {i }e vu os tav ku BEO GRAD - Sa vjet Na ro dne ban ke Srbi je (NBS) ut vrdio je na ju ~e ra{woj sje dni ci da je ispuwen uslov da pres ta ne fun kci ja Ra do va nu Je la {i }u, ko ji je po dnio os tav ku na fun kci ju gu ver ne ra NBS. Je la {i} je 23. mar ta oba vi jes tio Sa vjet NBS-a o to me da po dno si ne opo zi vu os tav ku na fun kci ju gu ver ne ra iz ra zlo ga li ~ne pri ro de. Na tu fun - kci ju, dru gi put, Je la {i }a je iza bra la Skup {ti na Srbi je na sje dni ci odr`a noj 26. sep tem bra go di ne, ja vi le su agen ci je. Dioni~ko dru{tvo ZVANI^NA KOTACIJA Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa FO TO: GLAS SRPSKE BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURAWE D.D. SARAJEVO Dioni~ko dru{tvo KOTACIJA FONDOVA Zvani~ni kurs , Promjena Vrijednost kursa ZIF CROBIH FOND D.D. MOSTAR ZIF EUROFOND-1 D.D. TUZLA ZIF NAPRIJED D.D. SARAJEVO ZIF PROF PLUS D.D. SARAJEVO ZIF PREVENT INVEST D.D. SARAJEVO Dioni~ko dru{tvo BERZANSKO BH TELEKOM D.D. SARAJEVO ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO HIDROGRADWA D.D. SARAJEVO JP HT D.D. MOSTAR IK BANKA D.D. ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO METALNO D.D. ZENICA MAPEX D.D. MAGLAJ SOLANA D.D. TUZLA Sredwi Promjena kurs kursa Vrijednost , , , , , , , , , , Tu `ba SAD pro tiv To jo te Pre dlo `e na ka zna od 16,4 mi li ona do la ra VA [IN GTON - Ame ri ~ka vla da izni je la je tu `bu pro - tiv ja pan skog proi zvo a ~a auto mo bi la To jo ta da je skri - va la opa sni kvar na svo jim vo zi li ma, te pre dla `u re kor dnu ka znu u izno su od 16,4 mi li ona do la ra, ja vi le su agen ci je. Pri je dlog za ka znu iznio je ame ri ~ki mi nis tar za sao bra - }aj Rej La hud ko ji je is ta kao da se u do ku men ti ma, ko je je Vla da SAD pre da la To jo ti, vi di da je proi zvo a~ sa znao za pro blem sa pa pu ~i ca ma za gas kra jem sep tem bra, ali ni je obja vio po vla ~ewe vo zi la sa tr`i {ta do ja nu ara ove go di - ne. Pro blem sa pa pu ~i ca ma za gas uo~en je na 2,3 mi li ona vo zi la. Pri je dlog ka zne za To jo tu na dma {u je ka znu od mi li on do la ra, ko ju je go di ne pla tio ame ri ~ki Yene ral mo - tors, jer je pre spo ro re ago vao i ni je sa tr`i {ta po vu kao vo zi la zbog pro ble ma sa kva rom na bri sa ~i ma na predwem sta klu. Faj nen {el taj ms Wema ~ka tra `i ve }e ka ma te za zaj mo ve Gr~koj LON DON - Lon don ski dne vnik Faj nen {el taj ms pi {e u ju ~e ra{wem iz dawu da je Wema ~ka vla da za tra - `i la ve }e ka ma te na zaj mo - ve Gr~koj, ~ak do {est i po od sto i da bi spor oko vi - si ne ka ma ta mo gao da odlo - `i pri mje nu spo ra zu ma o van re dnom pa ke tu zaj mo va Ati ni, pos ti gnu tog na sas - tan ku 16 ~la ni ca evro zo ne u mar tu. Taj ms javqa i da }e Ati - na to kom apri la iz da ti ob - ve zni ce vri je dne vi {e mi li jar di do la ra u SAD u okvi ru mje ra ko ji ma nas to ji da do e do in ves ti ci ja. - Gr~ka }e se pred sta vi ti, da bi pri vu kla kup ce no vih ob ve zni ca, kao tr`i {te u ra zvo ju jer u Evro pi opa da tra`wa ot ku pom gr~kog dr`a vnog du ga - pi {e Faj - nen {el taj ms. Sas ta nak pre mi je ra RS i pred sta vni ka proi zvo a ~a iz Srpske Do ma }a proi zvodwa ni je za {ti }e na O~i gle dno da u Upra vi za in di rek tno opo re zi vawe BiH pos to ji zna ~aj na stru ktu ra ko ja ~i ni {te tu ne sa mo dr`a vi, ve} i proi zvo a ~i ma i du go ro ~no uni {ta va si ro vin sku ba zu za proi zvodwu me sa i me snih pre ra e vi na u RS i BiH, ka zao Do dik PI [E: MARINA ^IGOJA ma ri na ci go glas srpske.com BAWA LU KA - BiH ne po - ka zu je in sti tu ci onal nu spre - mnost da za {ti ti do ma }u proi zvodwu, jer u wenim or - ga ni ma ca ru ju ra zne vrste po - dmi }i vawa i obez bje i vawe po vlas ti ca sa mo za je dnu gru - pu qudi Sas ta nak Sto jan Ma rin ko vi} je re kao da }e se proi zvo a ~i da nas sas ta ti sa mi nis trom spoqne trgo vi ne i eko nom skih odno sa BiH Mla de nom Zi ro je vi }em. - O~e ku je mo da }e mo do }i do ne kog kon - kre tnog do go vo ra i po kre nu ti stva ri sa mrtve ta ~ke - na gla sio je Ma rin ko vi}. BAWA LU KA - Po zna ta svjet ska bo ni tet ska ku }a Den i Bred strit u svo joj mje se ~noj pu bli ka ci ji za april do di je - li la je BiH rej ting DB6a, {to je svrsta va u zemqe sa vrlo vi - so kim ri zi kom po slo vawa, obja vio je por tal Capital.ba. Pre ma po da ci ma ove ku }e, 28,9 od sto pla }awa pre du ze }a pre ma inos tra nim pre du ze }i - ma ka sni lo je 30 ili vi {e da - na, 63,5 od sto fa ktu ra pla }e no kroz Upra vu za in di rek tno opo re zi vawe BiH. Re kao je ovo ju ~e pred sje - dnik Vla de RS Mi lo rad Do - dik ko ji se sas tao sa pred sta vni ci ma proi zvo a ~a iz Re pu bli ke Srpske. Do dik je pod sje tiodaje Fis kal ni sa vjet BiH pro {le se dmi ce za tra `io hi tnu sje - dni cu Upra vnog odbo ra Upra ve za in di rek tno opo re zi vawe BiH ka ko bi se za us ta vi - le zlo upo tre be, ima ju - }i u vi du ~iweni cu da je ne ko li ko hiqada fir mi fi kti vno fa ktu - ri sa lo da je ro ba iza {la iz wiho - vih po go na, a da im se vra }ao PDV, kao i ~iweni cu da se zna ~a jan broj ro be ko ja ula zi u BiH fa ktu ri {e po mi ni mal - nim ci je na ma. NAJ VE ]I pro blem ne le ga lan uvoz ro be - O~i gle dno je da u Upra vi za in di rek tno opo re zi vawe BiH pos to ji zna ~aj na stru ktu - ra ko ja ~i ni {te tu ne sa mo dr`a vi, ve} i proi zvo a ~i ma i du go ro ~no uni {ta va si ro - vin sku ba zu za proi zvodwu me - sa i me snih pre ra e vi na u RS i BiH - ka zao je Do dik. Pred sje dnik Ko mi si je za za - {ti tu do ma }e proi zvodwe RS Sto jan Ma rin ko vi} re kao je da su proi zvo a ~i na sas tan ku do bi li po dr{ku pre mi je ra da u okvi ru svo jih na dle `nos ti Iz vje {taj bo ni tet ske ku }e Den i Bred strit U BiH me so se ne le gal no uvo zi iz Ju `ne Ame ri ke po mo gne u za {ti ti do ma }e proi zvodwe. - Ima li smo vrlo otvo ren raz go vor. Pre mi jer je obe }ao da }e ve oma brzo po ku {a ti da pro na e od go va ra ju }e rje {ewe ko je je u na dle `nos ti Vla de RS - ka zao je Ma rin ko vi}. Do dao je da je naj ve }i pro - blem do ma }ih proi zvo a ~a ne - le ga lan uvoz ro be sumwivog kva li te ta. - Tu pri je sve ga mi sli mo na me so iz Ar gen ti ne i Bra zi - la ko je se pre ko Crne Go re i Ma ke do ni je uvo zi u BiH. Na ni vou en ti te ta ni je mo gu }e ni {ta po se bno ura di ti, jer je po tre bno da se po o{ tre mje re kon tro le na dr`a vnim gra ni - ca ma i uve du van ca rin ske ba - ri je re u skla du sa spo ra zu mom CEFTA - ka zao je Ma rin ko vi}. BiH ri zi ~na za po slo vawe je na vri je me, dok je 16 od sto pla }e no sa vi {e od 60 da na za - ka{wewa. - Kul tu ra pla }awa u BiH je na nis kom ni vou naj vi {e za hvaquju }i ko rup ci ji, a ve }i - nu inos tra nih po slo va obavqa uz po mo} akre di ti va ili pla - }awa una pri jed - na vo di se u pu bli ka ci ji Den i Bred - strit. Ova ku }a, ko ja svo je iz vje - {ta je za sni va na sve uku pnoj po li ti ~koj i eko nom skoj si tu - aci ji u ne koj zemqi, u april - skom iz vje {ta ju na vo di da tre nu tno stawe u zemqi ni je du go ro ~no odr`i vo, te da }e bi ti po tre bne pro mje ne u kon - sti tu ci ji i dr`a vnoj admi - nis tra ci ji. Pro fe sor Eko nom skog fa kul te ta u Bawoj Lu ci Vu jo Vu kmi ri ca is ti ~e da se nes ta - bil na po li ti ~ka si tu aci ja odra `a va na eko nom sku po zi - ci ju. - To po se bno do la zi do izra `a ja sa da ka da se po ku {a - va ju na me tnu ti us ta vne pro mje - ne, {to je sa svim si gur no ima lo uti caj na svrsta vawe BiH u zemqu sa vrlo vi so kim po slo vnim ri zi kom - ka zao je Vu kmi ri ca i do dao da je ne si - gur nost za in ves ti rawe u vri - je me kri ze pri su tna i u dru gim zemqama. M. ^. FTSE 100 INDEX MEMBERS Naziv kompanije Cijena Promjena DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS Naziv kompanije Cijena Promjena LLOYDS BANKING ROYAL BK SCOTLAN VODAFONE GROUP LEGAL & GEN GRP BP PLC BANK OF AMERICA PFIZER INC GENERAL ELECTRIC INTEL CORP CISCO SYSTEMS

15 Nas tavqena proi zvodwa pun ta u kra gu je va ~koj fa bri ci KRA GU JE VAC - U kra gu je va ~kom pre du ze }u Fi jat auto mo bi li Srbi ja ju ~e je nas tavqena proi zvodwa auto mo bi la pun to, ko - ja je pre ki nu ta 24. mar ta ra di res tru ktu ri sawa fa bri ke i po - ~et ka proi zvodwe no vih mo de la, re kao je me naxer kom pa ni je Zo ran Bo gda no vi}. - Proi zvodwa je star to va la pu nim ka pa ci te tom, {to zna ~i da }e sa tra ka po no vo si la zi ti 120 vo zi la dne vno - re kao je Bo - gda no vi} i do dao da je u pro te kle dvi je se dmi ce ura e no sve {to je bi lo pa ni ra no, a ti ~e se re kon stru kci je fa bri ~kih po go - na, pre nio je Ta njug. Po ~eo dvo dne vni Sa ra je vo bi znis fo rum Stvo ri ti uslo ve za ve }a ula gawa Ovaj fo rum ne bi tre ba lo da pos ta ne sa mo mjes to za pre zen ta ci ju pro je ka ta u BiH, ne go da se ba vi i pi tawem po boq{awa uslo va za stra ne in ves ti ci je u BiH, re kao Bo can-har ~en ko GLAS SRPSKE srijeda, 7. april BERZANSKO Naziv emitenta Prosje~na cijena Promjena Promet Телеком Српске а.д. Бања Лука 1,36 1, ,40 Република Српска - стара девизна штедња 1 Република Српска - измирење ратне штете 3 Република Српска - измирење ратне штете 2 Република Српска - измирење ратне штете 1 Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње 89,50-0,37 27,34-0,44 26,61-1,43 27,01-0,69 0,30-1, , , , , ,36 FONDOVI Naziv emitenta Prosje~na Promjena Promet cijena ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бања Лука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бања Лука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бања Лука 3,15 5,30 3,54 3,87 7,20 0,04 3,27 4,70 5,50 1,50 1,10 4,05 2,30 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00 0, ,00 820,00 255,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Sa in ves ti ci one kon fe ren ci je u Sa ra je vu SA RA JE VO - Za BiH je od vi tal nog zna ~a ja pi tawe do - las ka ve li kih kom pa ni ja ko je bi dje lo va le u oba en ti te ta i po ma ga le for mi rawu ov - da{weg slo `e nog tr`i {ta. Re kao je ovo ju ~e u obra - }awu u~e sni ci ma dvo dne vnog Sa ra je vo bi znis fo ru ma am ba sa dor Ru si je u BiH Ale - ksan dar Bo can-har ~en ko, pre - ni je la je Srna. On je kao pri mjer na veo is kus tvo rus ke kom pa ni je Op ti ma gru pa ko ja se sas to - ji od Ra fi ne ri je Brod i Fa - bri ke uqa Mo dri ~a, ko ja, uprkos svjet skoj eko nom skoj kri zi, nas tavqa da sis te ma - ti ~no ra di na uspos tavqawu proi zvodwe u naf tno pre ra i - va ~kim pre du ze }i ma i po ku - {a va da pro {i ri svo je pri sus tvo u oba en ti te ta. - Ovo je ozbiqan do pri - nos ja ~awu je din stva dr`a ve Promet TP a.d. Prwavor Cijena (KM) BiH, te od go va ra in te re si ma svih na ro da u BiH. Rus ka dr`a vna kom pa ni ja Za ru - be`weft nas tavqa da ispuwava svo je oba ve ze za res ta ura ci ju naf tne in dus - tri je u BiH za hvaquju }i po - dr{ci Vla de Rus ke Fe de ra ci je. Iz tog ra zlo ga o~e ku je mo uz vra tne ko ra ke od vlas ti u BiH - re kao je Bo - can-har ~en ko i do dao da se na da da }e u BiH bi ti stvo - ren po voqan am bi jent, ne sa - mo za rus ke, ne go za sve stra ne in ves ti to re. PRI PREMQENO 157 pro je ka ta Na gla {a va ju }i da je ne op - ho dno obra ti ti pa`wu na mno go broj ne po te {ko }e sa ko - ji ma se su o~a va ju in ves ti to ri u BiH, rus ki am ba sa dor u BiH je re kao da akti vnos ti rus kih Promjena 0,095 11,76% Dobojka a.d. Doboj Cijena (KM) kom pa ni ja i dru gih inos tra - nih in ves ti to ra u BiH zna - ~aj no op te re }u ju po res ki or ga ni i Kon ku ren cij ski sa - vjet. On sma tra da ovaj fo rum ne bi tre ba lo da pos ta ne sa mo mjes to za pre zen ta ci ju pro je - ka ta u BiH ne go da se ba vi i pi tawem po boq{awa uslo va za stra ne in ves ti ci je u BiH. Pred sje da va ju }i Pred sje - dni{ tva BiH Ha ris Si - lajyi} re kao je da BiH ohra bru je stra na ula gawa i nu di stra nim in ves ti to ri ma Udru `ewe pro me tni ka naf tnih de ri va ta FBiH Go ri vo pos kupquje za tri fe nin ga SA RA JE VO - S ob zi rom na to da je do {lo do po ve }awa ra fi ne rij skih ci je na naf tnih de ri - va ta, ste kli su se uslo vi da do e do po ve }awa ci je na go ri va u ma lo pro da ji za, u pro sje ku, tri fe nin ga, ka za li su u Udru `ewu pro me tni ka naf tnih de ri va ta FBiH, pre ni je le su agen ci je. Se kre tar Udru `ewa Ame la Ke ~o ka za la je da je u posqedwih {est do se dam se dmi ca do {lo do po ve }awa ci je na, ka ko na svjet skom tr`i {tu si - ro ve naf te, ta ko i ra fi ne rij skih ci je na, a pro gno ze su da }e se taj trend nas ta vi ti. Pred sje dnik Vla de Tur ske Rexep Ta ip Er do gan is ta kao je da su, ka da je ri je~ o inos - tra nim ula gawima, bi tne bez bje dnost i sta bil nost. Na gla siv {i da pod sti ~e po - - Iz tog ra zlo ga, ci je ne u ma lo pro da ji mo ra ju da bu du vi {e - ka za la je Ke ~o. Pred sje dnik Udru `ewa uvo zni ka i dis tri bu - te ra naf te i naf tnih de ri va ta u RS Vu ka {in Vo ji no vi} re kao je da u Srpskoj za sa da ne }e bi - ti pos kupqewa go ri va. Pre ma no vom pre sje ku ci je na ko je je u Srbi ji ura di lo Mi nis tar stvo ener ge ti ke, go ri vo bi u sqede }ih ne ko li ko da na u Srbi ji tre ba lo da pos ku pi u pro sje ku za 1,10 di na ra po li tru, sa - zna je RTS. Promjena 0,11-8,33% STA BIL NOST da na u svo je mjes to u wenom ra zvo ju. - Pri premqeno je 157 pro je ka ta ko ji }e bi ti pred - stavqeni, u vri je dnos ti od 11,5 mi li jar di evra. Wih 40 odno si se na oblast ener ge ti - ke, 33 na in fras tru ktu ru, 48 na tu ri zam i 36 je za oblast poqo pri vre de - re kao je Si - lajyi}. Sa ra je vo bi znis fo rum, ko ji or ga ni zu ju Bo sna benk in ter ne {nel i gru pa Islam - ske ban ke za ra zvoj, oku pio je oko 600 in ves ti to ra. Kursevi iz ove liste primje njuju se od godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM) Zemlja FO TO: ROJ TERS slo vne qude iz Tur ske da ula `u u BiH, Er do gan je po - ru ~io da u BiH mo ra da pos - to ji i fi nan sij ska dis ci pli na, jer bez to ga ne - ma ni stra nih in ves ti ci ja. Oznaka za devize i efekt. valutu Jedinica za devize EMU EUR 1 Australija AUD 1 Kanada CAD 1 Hrvatska HRK 100 ^e{ka R. CZK 1 Danska DKK 1 Ma arska HUF 100 Japan JPY 100 Litvanija LTL 1 Norve{ka NOK 1 [vedska SEK 1 [vajcarska CHF 1 Turska TRY 1 V. Britanija GBP 1 USA USD 1 Srbija RSD 100 Me u na ro dni mo ne tar ni fond De le ga ci ja MMF-a do 9. apri la u BiH SA RA JE VO - De le ga ci ja Me u na ro dnog mo ne tar nog fon - da (MMF) na ~e lu sa {e fom Mi si je Kos ta som Kris touom do pu to va la je ju ~e u BiH, gdje }e bo ra vi ti do 9. apri la, sa - op {te no je iz MMF-a, pre ni je la je Srna. Svrha po sje te je raz go vor sa vlas ti ma u BiH u ve zi sa spro - vo ewem eko nom skog pro gra ma ko ji je MMF po dr`ao u okvi ru stend-baj aran `ma na. Prva pro vje ra aran `ma na za vr{e na je 24. mar ta, ka da je Odbor iz vr{nih di re kto ra MMF-a odo brio is pla tu oko 138,4 mi li ona evra. Kom pa ni ja Del ta grip Blo ki ran ra ~un Naf tnih ter mi na la Plo ~e SA RA JE VO - Bri tan ska kom pa ni ja Del ta grip blo - ki ra la je ra ~un Naf tnih ter mi na la Plo ~e zbog po - tra `i vawa od oko 2,5 mi li - ona ma ra ka, re kao je pred sje dnik Nad zor nog odbo ra Naf tnih ter mi na la FBiH Yevad Pa rayik, ja vi - la je Srna. On je na gla sioda}edi re - ktor Naf tnih ter mi na la Kupovni za devize Plo ~e Ni ko la [tu la sud - skim pu tem za tra `i ti da se ra ~un de blo ki ra, jer je pu - {tawe u op ti caj mje ni ca i akcep tnih na lo ga pro tiv za - ko ni to. Hrvat ska {tam pa obja vi la je ju ~e da je do blo - ki rawa ra ~u na do {lo zbog po ku {a ja Naf tnih ter mi na - la Plo ~e da po ve }a ju ci je - nu skla di {tewa naf te sa 3,5 na osam evra. Srednji za devize KURSNA LISTA Prodajni za devize Veselina Masle{e 6, Banja Luka; Tel: 051/ i 051/ fax 051/ , SWIFT: KOBBBA 22 Web:

16 16 srijeda, 7. april GLAS SRPSKE Hronika Uda rio po li caj ca pe sni com u gla vu IS TO ^NO SA RA JE VO - Po li ca jac CJB Is to ~no Sa ra je vo O. H. do bio je uda rac u gla vu to kom in ter ven ci je is pred ugos ti teqskog obje kta RC na Pa la ma gdje su se po tu kla dva mla di }a, sa op {te no je iz CJB Is to ~no Sa ra je vo. Do in ci den ta je do {lo 5. apri la ka da je po li ci ja in ter ve - ni sa la u tu ~i ko ja je izbi la izme u mla di }a M. T. (23) P. (29). Pri li kom in ter ven ci P. je pe sni com u gla vu uda rio po li ca ja ca. N. T. Kli ni ~ka bol ni ca Mos tar Krstan Jo vi} u kri ti ~nom stawu DRVAR - Krstan Jo vi} (30), ko ji je 4. apri la oko dva ~a - sa po sli je po no }i u ugos ti teqskom obje ktu Pi ra mi da u Drva ru sam se bi pu cao u gla vu iz va tre nog oru `ja, u kri ti - ~nom je stawu, pot vr e no je ju ~e iz Kli ni ~ke bol ni ce u Mos ta ru, ja vi la je Srna. Qeka ri KBC Mos tar bo re se za `i vot Jo vi }a ko ji je u ko - ma to znom stawu, a me tak ka li bra 7,65 mi li me ta ra ko ji je se - bi ispa lio u us ta iz pi {toqa ko ji je ne le gal no po sje do vao jo{ se na la zi u wego voj gla vi. Por tpa rol Upra ve po li ci je Li vawskog kan to na Ivi ca Vrdoqak re kao je Srni da je Jo vi} u al ko ho li sa nom stawu iz ne - po zna tih ra zlo ga u je dnom mo men tu izvu kao pi {toq, a za tim ga sta vio u us ta mi sle }i da u ci je vi ni je me tak i opa lio. Slu ~aj Gra di na 3 Pro du `en pri tvor za 11 osumwi~e nih DO BOJ - Do boj sko Okru - `no tu `i la{ tvo pro du `i lo je pri tvor za 11 osumwi~e nih za trgo vi nu dro ga ma uha p{e - nih u akci ji Gra di na 3 kra jem pro {le go di ne. Pre ma rje {ewu ovog su da pri tvor je pro du `en Do boj li - ja Trgi }u (36), Do - bri vo ju Va siqevi }u (26) zva nom De be li, Mat ku ^an - di} (25) i Ale nu Mu si }u (35). U pri tvo ru os ta ju i Ri zah [kiqo zva ni Ri }ko (37) iz [i ja, Da mir Ha si} (32) iz Lu ka vi ce, Amer ^amyi} (23) zva nom Ci ga iz Lu ka vi ce, Dar ku Po po vi }u (25) zva nom Osli}, El di nu Ka me to vi }u (29) po zna tom kao Dla ka iz Ora {ja, Sa pan (23) iz Bro da i Slo bo da nu Pe ri }u (32) po zna tom kao ^a bri iz Ula ri ce. G. O. Sud BiH Izne se ni ma te ri jal ni do ka zi od bra la FOTO: GLAS SRPSKE \or le u su dni ci Su da BiH SA RA JE VO - Su ewe \or li, op tu `e nom za ubis - tvo ne ka da{weg na ~el ni ka Po li cij ske upra ve RS Qubi {e Sa vi }a Ma uze ra 7. ju na go di ne u Bi jeqini ju ~e je u Su du BiH nas tavqeno izno {ewem ma te ri jal nih do ka za od bra lin bra ni lac, advo kat Dra gi {a Jo ki}, do sa da je izlo `io 141 ma te ri jal ni do kaz, s ko ji ma je, ugla vnom, nas - to jao da ospo ri na laz i mi{qewe Du {a na Kec ka re vi }a, vje - {ta ka mo le ku lar ne bi olo gi je iz Srbi je. Jo ki} je izja vio da je Kec ka re vi} na ne za ko nit na ~in upo re dio DNK sa li ca mjes ta sa neo spor nim uzro kom DNK uze tim od op tu `e la. N. T. Tijelo Gine Miji} koju je ubio Borislav Miji} Saobra}ajna nesre}a po sli je tra ge di je u An dro vi }i ma kod Zvor ni ka Povrije eni dok su prevozili ubicu Dok su pre vo zi li do bol ni ce Bo ri sla va Mi ji }a, ko ji je ubio sna hu i ra nio si nov ca, a po tom pu cao se bi u gla vu, Mi le Re bo vi} i Mi lo sav Spa so je vi} do `i vje li sao bra }aj nu ne sre }u. Re bo vi} u `i vo tnoj opa snos ti PI [E: SLO BO DAN KA SA VI] kro srpske.com ZVOR NIK - Po sli je tra ge di je ko ja se do go di - la u po ne djeqak u An dro - vi }i ma kod Zvor ni ka, ka da je Bo ri slav Mi ji} ubio sna hu Gi nu Mi ji} i ra nio si nov ca Mi la di na, a po tom se ubio pu ca ju }i se bi u gla vu, do {lo je do Mi ji }i te {ke sao bra }aj ne ne sre - }e u ko joj su tri oso be te - `e po vri je e ne, a je dna la k{e. Dok su pre vo zi li Bo ri - sla va Mi ji }a do bol ni ce, Mi le Re bo vi} (62) i Mi lo - sav Spa so je vi} (62) do `i vje - li su sao bra }aj nu ne sre }u, u ko joj je naj te `e po vri je en Re bo vi}, ko ji se na la zi u Mi la din Mi ji} do ve zen je u bol ni cu sa ra na ma u pre dje lu li je ve gru dne re gi je, te u pre dje lu de sne nat koqeni ce, ko - je su nas ta le od hi ta ca ispaqenih iz pi {toqa. - U tre nut ku kad je sti gao u bol ni cu, bio je u stawu te {kog tra umat skog {o ka, a po sli je hi rur {kog tre tma na zbri nut je na hi rur {koj in ten zi vnoj wezi i ima sta bil ne vi tal ne pa ra me tre - is ta kao je Vi do vi}. Pre ma Vi do vi }e vim ri je ~i ma, Bo ri slav Mi ji} je imao ra nu u pre dje lu gla ve i do ve zen je u hi rur {ku am bu lan tu bez vi tal nih zna ko va, a po sli je be zus pje {nog po ku {a ja re ani ma ci je u 16 ~a so va i 48 mi nu ta pro gla {en je mrtvim. `i vo tnoj opa snos ti. Do ne sre }e je do {lo ka - da se Spa so je vi} vo ze }i golf2 u Ce ru su da rio sa pu tni ~kim vo zi lom ko ra - do za ~i jim je upravqa~em bi la Smiqana Vu keqa (56). BO RI SLAV Mi ji} ubio sna hu, ra nio si nov ca i pre su dio se bi Mi le Re bo vi} je, pre ma ri je ~i ma hi rur ga u zvor ni - ~koj Op {toj bol ni ci Mi la - na Vi do vi }a, u bol ni cu do ve zen u stawu du bo ke ko me sa po vre dom gla ve i gru dnog ko {a i ni je di sao. - Po sli je re ani ma ci je po la ko se sta bi li zo vao i pre ba ~en je u Uni ver zi tet - ski kli ni ~ki cen tar u Tu zlu - is ta kao je Vi do vi}. U Uni ver zi tet skom kli - GINA MIJI] ubijena hicima iz pi{toqa ni ~kom cen tru ju ~e je sa op - {te no da je Re bo vi} u te - {kom zdrav stve nom stawu i da je `i vo tno ugro `en. La k{e tje le sne po vre de za do bi la je pu tnik u vo zi lu ko ra do Iva na Me di} (21) ko ja }e bi ti pu {te na ku }i, dok se Spa so je vi} i Vu keqa na la ze na in ten zi vnoj hi - rur {koj wezi. U zvor ni ~koj po li ci ji je pot vr e no da se sao bra }aj - na ne sre }a do go di la u ~a so va na pu tu Zvor nik - Ca - par de u Ce ru, a is tra ga }e ut vrdi ti uzro ke ko ji su do ve - li do nesre}e. Zdrav stve no stawe Mi - la di na Mi ji }a, pre ma Vi do - vi }e vim ri je ~i ma, ju ~e je bi lo sta bil no. Do po ro di ~ne tra ge di je u ko joj je Mi ji} rawen do - {lo je po sli je ver bal nog su - ko ba oko pu ta u bli zi ni se la. FO TO: S. SA VI] Pri hva }e no sa slu {awe svih ra ni jih svje do ka PI [E: NEBOJ [A TOMA [EVI] nto ma se srpske.com BAWA LU KA - Pred sje - dni ca sud skog vi je }a bawolu ~kog Okru `nog su da Ol ga Ma le {e - vi} pri hva ti la je zah tjev Si me To {i }a, bra ni oca prvo op tu `e - nog za si lo vawa i ubis tvo Bo{waka u bawolu ~kom na sequ Vrbawa Mi la di na Tri vi - }a (53) iz Bawe Lu ke, da se po - no vo sa slu {a ju svi svje do ci ko ji su se po ja vi li to kom ra ni jeg pos tup ka, a ko ji se mo ra po no vi - ti na zah tjev Vrho vnog su da RS. OBNOVQEN pos tu pak pro tiv Tri vi }a i Ba ji }a Vrho vni sud je pro {log mje - se ca uki nuo prvos te pe nu pre su du bawolu ~kog Okru `nog su da ko - jom su u av gus tu pro {le go di ne Tri vi} i Bawolu ~a nin Slo bo - dan Ba ji} (41) osu e ni na uku pno 23 go di ne za tvo ra, izme u os ta - log, i zbog si lo vawa i ubis tva Bawolu ~an ke Ma ide Me da re. Tri vi }u je ta ko uki nu ta pre su da ko jom je bio osu en na 15 go di na za tvo ra, a Ba ji }u pre - su da od osam go di na za tvo ra. Iz Vrho vnog su da RS je po ja{weno da se ~i tav pos tu pak vra }a bawolu ~kom Okru `nom su du ko - ji }e spro ves ti no vo su ewe. U po novqenom pos tup ku op - tu `e ni Ti vi} je u po tpu nos ti os tao pri izja vi ko ju je dao to - kom prvog su ewa, odno sno da ni je si lo vao maj ku i k}er ku I. H. i L. H., ni ti je si lo vao i ubio Me da ru. Op tu `e ni Ba ji} je po sli je kon sul ta ci ja sa advo ka - tom Mi li com Cvi ja no vi}, izja - vio da ne `e li da se pro ~i ta wego va ra ni ja izja va, jer }e se bra ni ti }u tawem. - Ne vin sam, a osje }am da se mo ja izja va da ta u pret ho dnom pos tup ku po gre {no shva ti la - krat ko je izja vio Ba ji}. Tri vi} je, pre ma op tu `ni - ci, za je dno sa Si ni {om Mi loj - ~i }em, ko ji da nas `i vi u [ved skoj i ne dos tu pan je or ga - ni ma gowewa RS, u ju nu go di ne si lo vao L. H. i I. H. u wiho voj ku }i u Vrbawi. Ne ko - li ko da na ka sni je, 18. ju na go di ne, Ba ji} i Tri vi} su, ka ko se na vo di u op tu `ni ci, za je dno sa Mi loj ~i }em, u bawolu ~kom na sequ Vrbawa ki dna po va li i ubi li dje voj ku Ma idu Me da ru.

17 GLAS SRPSKE srijeda, 7. april Vo zi lom pre pri je ~io put i pa li com pre mla tio bi ci klis tu BROD - Po li ci ja Bro da pri ve la je i sa slu {a la D. A. (28) iz Bro da ko ji je pre kju ~e oko ~a so va na pao i pa li com izu - da rao su gra a ni na B. B. (27), sa op {te no je ju ~e iz Cen tra ja - vne bez bje dnos ti Do boj. Sve se odi gra lo na ma gis tral nom pu tu u mjes tu Si je ko vac u op - {ti ni Brod, ka da je D. A. pre sreo B. B. ko ji je bio na bi ci klu i vo zi lom mu pre pri je ~io put. Ta da ga je ne ko li ko pu ta uda rio pa li com po gla vi. N. T. Mi lan ko Sa marxi} uha p{en zbog ubis tva Za gor ke Sa marxi} u Pa la ma Psi hi ~ki bo le snik za klao stri nu ra zbi je nom fla {om Mi lan ko Sa marxi} stri nu prvo po gla vi tu kao fla {om, ko ja se za tim ra zbi la, a on je uzeo grlo fla {e i za klao ne sre }nu `e nu. Sta ri ca is krva ri la i umrla. Na srnuo i na oca MI LAN KO ra ni je mal tre ti rao uku }a ne Policija Vijesti Der ven ta Ukra den audi DER VEN TA - Auto mo bil audi ukra den je u no }i izme u 4. i 5. apri la iz dvo ri {ta po ro di ~ne ku }e R. S. u Der ven ti, sa op {te - no je ju ~e iz Cen tra ja vne bez bje dnos ti Do boj. N. T. Ka li no vik Pri ja va zbog vri je awa KA LI NO VIK - Po li - cij ska sta ni ca Ka li no vik po dni je la je zah tjev za po - kre tawe pre kr{aj nog pos - tup ka pro tiv D. K. (28) zbog to ga {to je ka fi }u Ma jes tik upu tio vi {e po - grdnih ri je ~i R. S., sa op - {te no je ju ~e iz Cen tra ja vne bez bje dnos ti Is to ~no Sa ra je vo. N. T. Ku }a u ko joj je ubi je na Za gor ka Sa marxi} PI [U: NEBOJ [A TOMA [EVI] nto ma se srpske.com GORAN OBRADOVI] go ra glas srpske.com PA LE - Mi lan ko Sa - maryi} (42) iz Pa la uha - p{en je zbog sumwe da je ju ~e oko dva ~a sa grlom ra - zbi je ne fla {e za klao stri - nu Za gor ku Sa maryi} (75). Tra ge di ja se do go di la u du pleks ku }i Sa maryi}a u uli ci Ser dar Jan ka Vu ko ti - }a 107 u Pa la ma. U Cen tru ja vne bez bje - dnos ti Is to ~no Sa ra je vo re kli su da je osumwi~e ni za ubis tvo, na vo de }i wego ve ini ci ja le, pre dat Okru - `nom tu `i la{ tvu u Is to - ~nom Sa ra je vu uz iz vje {taj ko ji ga te re ti za te {ko ubis tvo. Pre ma ne zva ni ~nim in - PRI ZNAO ZLO ^IN Glas Srpske sa zna je da je Sa marxi} odmah to kom kri mi na lis ti ~ke obra de u po tpu nos ti pri znao zlo - ~in, ali je u svo joj izja vi bio kon fu zan. Sumwa se da je u vri je me zlo ~i na bio pi jan. for ma ci ja ma, Mi lan ko Sa - maryi} je stri nu prvo po gla vi tu kao fla {om, ko ja se za tim ra zbi la, po sli je ~e ga je uzeo grlo fla {e i za klao ne sre }nu `e nu. Sta ri ca je is krva ri la i umrla. To kom ovog do ga a ja Mi lan ko je bio na srnuo i na oca. Ti je lo Za gor ke Sa - maryi} pre ve ze no je u mrtva - ~ni cu Ka sin do gdje ju ~e obavqena ob du kci ja. Uze ta je i krv osumwi~e nog na ana li zu da bi se ut vrdi lo da li je bio pi jan u tre nut ku ubis tva. Do zakqu~ewa ovog bro ja Gla sa Srpske ob du kci ja i vje {ta ~ewe krvi ni su bi li za vr{e ni. CJB Is to ~no Sa ra je vo sa op {tio je da je Po li cij - skoj sta ni ci Pa le ju ~e oko dva ~a sa i pet mi nu ta pri - javqeno da je u po ro di ~noj ku }i u Pa la ma, iz vr{e no ubis tvo. OSUMWI^E NI se li je ~io u Psi hi ja trij skoj kli ni ci u So ko cu - Odmah po pri ja vi po li - ci ja je iza {la na li ce mjes - ta i u ho dni ku ku }e eki pa za uvi aj je za te kla be `i vo tno ti je lo Z. S. (75). Zbog sumwe FO TO: GLAS SRPSKE da je po ~i nio ubis tvo uha - p{en je M. S. (42) - sa op - {te no je iz po li ci je. Pre ma ri je ~i ma izvo ra blis kog is tra zi, Mi lan ko Sa maryi} je psi hi ~ki bo le - snik i al ko ho li ~ar. Ra ni je je imao pro ble ma i mal tre ti rao je i uku }a ne. Su pru ga ga je na pus ti la zbog ~e ga je na vo dno pra vio jo{ ve }e pro ble me. Iako ni je evi den ti ran kao psi hi ~ki bo le snik, pre - ma pri ~a ma ro dbi ne, on se go di ne li je ~io u Psi - hi ja trij skoj kli ni ci na So - ko cu, a i u tre nut ku ha p{ewa ni je iz gle dao kao ura ~unqiv. Pa le Na pao mla di }e u Eni gmi PA LE - Po li cij ska sta ni - ca Pa le po dni je la je zah tjev za po kre tawe pre kr{aj nog pos tup ka pro tiv G. \. (27) zbog to ga {to je u dis ko te ci Eni gma na pao N. L. (19) i A. M. (19). Po li cij ska sta - ni ca Ru do po dni je la je zah - tjev za po kre tawe pre kr{aj nog pos tup ka pro - tiv B. M. i S. M. zbog to ga {to su is pred ka fi }a An - e les fi zi ~ki na pa li S. P. i R. J. ka za li su ju ~e u CJB Is to ~no Sa ra je vo. N. T. Trno vo Pri je tio voj ni~kim no `em TRNO VO - Po li ci ja Trno - va in ter ve ni sa la je na osno - vu pri ja ve S. G. iz Ki je va ko ji je pri ja vio je da is pred wego ve po ro di ~ne ku }e, ho da ne po zna ti mu {ka rac sa no - `em u ru ci i pri je ti. Po li - ci ja je na li cu mjes ta za te kla A. \. ko ji je po ka zao gdje je odba cio pre pravqeni voj ni ~ki no`, ka za li su u po li ci ji. N. T. Hi cem iz pu {ke ra nio izba ci va ~a u no gu LU KA VAC - U pucwavi ko ja se u ne djequ uve ~e de si la u Lu kav cu je dna oso ba je te {ko po vri je e na, pre no se agen ci je. In ci dent se de sio oko ~a so va kod ka fi }a Mi le ni - jum, ka da je D. B. (29) ispa lio je dan hi tac iz pu {ke, ko ji je u no gu po go dio D. D. (32). Pucwavi je pret ho di la tu ~a no} pri je, ka da je po vri je e ni D. D., ina ~e izba ci va~ u ovom ka fi }u, sa ~e tvo ri com pri ja - teqa pre tu kao D. B. Wih dvo ji ca se od ra ni je po zna ju, a ra zlog wiho vih su ko ba ni je po znat. Po li ci ja je izu ze la va tre no oru `je i os ta le pre dme te ko ji }e bi ti pod vrgnu ti vje {ta ~ewu. Dr`avqanin BiH na Ko so vu {ver co vao oru `je KO SOV SKA MI TRO VI CA - Dr`avqanin BiH Y. P. (63) uha p{en je na ma gis tral nom pu tu Zu bin Po tok - ju `ni dio Ko - sov ske Mi tro vi ce kod mjes ta Ko {u to vo, zbog po sje do vawa oru - `ja i ve }e ko li ~i ne mu ni ci je, re kli su ju ~e u po li ci ji. Za mje nik re gi onal nog di re kto ra Ko sov ske po li cij ske slu - `be Er gin Me di} izja vio je Ta nju gu da je Y. P. u po ne djeqak uve ~e za us tavqen u vo zi lu bh. ozna ka. - Pri li kom kon tro le unu tra{wos ti vo zi la pro na e no je se - dam re vol ve ra, kao i ve }a ko li ~i na mu ni ci je. Dr`avqanin BiH je uha p{en, a vo zi lo je na kon tro li jer se sumwa da se u re zer vo aru na la zi jo{ oru `ja - re kao je Me di}. U Kos taj ni ci pro na e no pa kli ca ci ga re ta KOS TAJ NI CA - Pri pa dni ci Cen tra ja vne bez bje dnos ti Bawa Lu ka su 1. apri la na pros to ru Kos taj ni ce pre tre sli tri lo ka ci je, pro na {li ku ti ja kri ju m~a re nih ci ga - re ta i uhap si li Dar ka (37) i Dra {ka Ogweno vi }a (43). Pre tre som obje ka ta vla sni{ tvo Ogweno vi }a po li ci ja je pro na {la pa kli ca ci ga re ta od ~e ga 150 ron hil su - per lajt, 350 ron hil lajt, 80 eva slims i 450 pa kli ca val ter vol fa. Kod Dra {ka je na e no pa kli ca i to ron hil lajt i 20 eva slims. Na am ba la `i ci ga re ta na la zi le su se uvo zne mar ki ce Re pu bli ke Hrvat ske. G. O.

18 18 srijeda, 7. april GLAS SRPSKE Srbija Umes to se ri je o se lu, tre ba po mo }i agrar. Pos to je ne ke kra ve ko je ni ko ne mu ze. Zo ran Kos ti} Ca ne, rok mu zi ~ar Sao bra }aj na ne sre }a Tri oso be po gi nu le CRVEN KA - U di rek tnom su da ru dva auto mo bi la na ulas - ku u Crven ku iz prav ca Som bo ra ju ~e je po gi nuo po li ca jac Go ran Ko va ~e vi} (43), a su pru `ni ci sa ini ci ja li ma A.M. i R.M. pre mi nu li su po sli je ne sre }e, ja vi le su agen ci je. Por tpa rol no vo sad skog Kli ni ~kog cen tra Gor da na Umi ~e - vi} re kla je da je u auto mo bi lu mar ke ju go, osim pre mi nu le `e ne, stra dao i wen mu`, ko ji je od za do bi je nih po vre da po - dle gao u bol ni ci. Wiho vo tro go di{we di je te sa mo je la k{e po vri je e no. Is to vre me no, sa pu tnik po gi nu log Ko va ~e vi }a u auto mo bi lu ford, ta ko e po li ca jac, ~i ji iden ti tet jo{ ni je po znat, za - do bio je te `e po vre de, ali ni je `i vo tno ugro `en. Oli ver Iva no vi} Ne do voqno nov ca za po vra tak na Ko so vo NO VI SAD - Dr`a vni se - kre tar u Mi nis tar stvu Srbi je za Ko so vo i Me to hi - ju Oli ver Iva no vi} izja vio je ju ~e da buyet Mi nis tar - stva od 40 mi li ona evra ni iz bli za ni je do voqan da obe zbi je di ve }i po vra tak Srba, pre no se agen ci je. - Naj ve }i deo tog nov ca odla zi na pla te ve li kog bro ja za po sle nih u lo kal - nim sa mou pra va ma na Ko so - vu i Me to hi ji i za so ci jal na da vawa, dok za ci je li se ktor po vrat ka u DOBRA VIJEST NI[ Lis te ~e kawa za upis u vrti - }e u ve }i ni gra do va u Srbi ji us ko ro bi mo gle da bu du uki - nu te, jer se gra de no vi obje - kti. Pos to je }i }e bi ti pre ure e ni za pri jem naj mla - ih, be ba od {est mje se ci. Iz gradwa no vih vrti }a ri je - {i }e ve li ki pro blem ro di - teqa, ko ji na mjes to ~e ka ju i do dvi je go di ne. Naj vi {e dje - ce slo bo dno mjes to ~e ka u Ni {u, Kra gu jev cu i Vaqevu. po kra ji nu Mi nis tar stvo iz dva ja sve ga 2,5 mi li ona evra. S dru ge stra ne, u ko - sov skom buyetu za te na me ne opre deqeno je 6,5 mi li ona evra - izja vio je Iva no vi}. U etni ~ki mje {o vi to se u op {ti ni Is tok na Ko so vu pri je ne ko li ko da na sa mo ini ci ja ti vno se vra ti - lo 26 srpskih po ro di ca, gdje su ih do ~e ka li pred sta - vni ci UN HCR-a, ko sov skog mi nis tar stva za po vra tak, KFOR-a i Ko sov ske po li - ci je. Ja go di na Ubi ca iz ]u pri je da nas pred su di jom JA GO DI NA - Is tra `ni su di ja Vi {eg su da u Ja go di - ni Zo ran Pe tro vi} izja vio je ju ~e Ta nju gu da }e da nas sa slu {a ti To pli cu Mar ko - vi }a (30) iz Kru {a ra, ko ji je na Vas krs ubio iz pi - {toqa Iva nu Stoj ko vi} (26) i Biqanu Obra do vi} (19) iz is tog se la, u }u prij - skom vi kend na sequ Ada. - Mar ko vi }u is ti ~e 48 ~a - so va po li cij skog za dr`a - vawa i on }e bi ti pri ve den kod me ne na sa slu {awe - To pli ca Mar ko vi} re kao je Pe tro vi} i pot - vrdio da je Mar ko vi} u po li ci ji pri znao ubis tvo ovih dje - vo ja ka, ko je je uzne mi ri lo i za pre pas ti lo Srbi ju. Iva na, ap sol vent Sto ma to lo {kog fa kul te ta u Beo gra du i Biqana, ma tu rant gi mna zi je u ]u pri ji, sa hrawene su ju - ~e u ro dnom Kru {a ru, na mje snom grobqu, obje u is to vri - je me. BEO GRAD U se li ma u Srbi ji sve je vi {e ne `ewa, a sve mawe dje vo ja ka ko je `e le da za snu ju po ro di cu i nas ta ve `i vot u ru ral - nim kra je vi ma, ja vio je B92. ^ak i dje voj ke iz bo ga ti jih se la odla ze u grad, iako ne ke od wih ta mo ~es to ne pro na u la k{i `i vot od ono ga ko - ji su na pus ti le. LO[A VIJEST Vi {i sud u Beo gra du osu dio na pa da ~a na Ve li mi ra Ili }a Sto ja di no vi }u dvi je go di ne za tvo ra Po se bnu te `i nu mo `e da ima to {to je re~ o pred se dni ku par la men tar ne stran ke, ali bi ka zna bi la is ta i da ni je, re kao su di ja Ge ra si mo vi} BEO GRAD - Vi {i sud u Beo gra du osu dio je ju ~e De ja - na Sto ja di no vi }a na dvi je go di ne za tvo ra zbog fi zi - ~kog na pa da na li de ra No ve Srbi je Ve li mi ra Ili }a u fe bru aru, u cen tru Beo gra - da, ja vio je Ta njug. Sud je ut vrdio da je Sto ja - di no vi} iz vr{io kri vi ~no dje lo na sil ni ~ko po na {awe na ja vnom sku pu, po {to je li - de ru NS to kom po tpi si vawa pe ti ci je za smje nu Vla de, u Knez Mi ha ilo voj uli ci, 5. fe bru ara za dao vi {e uda ra ca u pre dje lu li je ve stra ne gla ve i na nio mu la ke tje le sne po - vre de. Pre ma ri je ~i ma su di je Dra go mi ra Ge ra si mo vi }a, ut - vr e no je i da je Sto ja di no - vi} bio ura ~unqiv, svjes tan svog dje la i da je htio wego vo iz vr{ewe, zna ju }i da je ono za braweno. Ovom pre su dom Sto ja di - no vi }u je pro du `en pri tvor, ali je oslo bo en pla }awa sud skih tro {ko va, dok je Ili} upu }en na par ni cu za os tva ri vawe imo vin sko-pra - vnog zah tje va. BEO GRAD - Za hvaquju }i po zi ti vnoj ocje ni Me u na - ro dnog mo ne tar nog fon da (MMF) o spro vo ewu do go - vo re nog pro gra ma sa Srbi - jom, ju ~e su se mo gla po vu }i sred stva za ja ~awe de vi znih re zer vi zemqe u izno su od 180 mi li ona evra, na ja vi la je Na ro dna ban ka Srbi je, pre no si Ra dio Slo bo dna Evro pa. To je po lo vi na od ra spo - lo `i ve tre }e tran {e od oko 360 mi li ona evra. Ti me }e uku pna sred stva ko ja su Pri je izri cawa pre su de, Ili} je to kom svje do ~ewa re - kao da sma tra da je na pad na wega bio izre `i ran, ka ko bi bio is pro vo ci ran da upo tri - je bi oru `je, jer se, ka ko je na - veo, tih da na pri ~a lo da li tre ba da se no si oru `je ra di li ~ne za {ti te. Na su ewu je svje do ~i la i pot pred sje dnik NS Du - brav ka Fi li pov ski, ko ja je oci je ni la da je na pad na Ili }a re `i ranidajeto bio po ku {aj aten ta ta. Su di ja Gerasimovi} re - kao je da je Sto ja di no vi} Sto ja di no vi} napao Ili }a u fe bru aru iz ovog aran `ma na do sa da is ko ri{ }e na izno si ti oko 1,3 mi li jar de evra, odno sno 253 od sto kvo te Srbi je u MMF-u. ZA JA ^AWE de vi znih re zer vi 180 mi li ona evra Srbi ja je to kom pro {le go - di ne po vu kla dvi je tran {e kre di ta od MMF-a u uku - pnom izno su od 1,13 mi li jar - di evra, a uku pan iznos odo bre nih sred sta va je 2,87 mi li jar di evra. kriv za to {to je na pao Ili - }a i da je bio svjes tan svog dje la i do dao da je to bio fi - zi ~ki na srtaj na ~o vje ka ko ji je dr`ao go vor. LI DER NS svje do ~io u su du - Po se bnu te `i nu mo `e da ima to {to je re~ o pred se - dni ku par la men tar ne stran - ke, ali bi ka zna bi la is ta i da ni je - re kao je su di ja. On je na veo da je ka znu od mje rio ima ju }i u vi du i to {to je Sto ja di no vi} ra ni je Po sli je po zi ti vne ocje ne Me u na ro dnog mo ne tar nog fon da Na sas tan ku Odbo ra iz - vr{nih di re kto ra MMF-a 31. mar ta us pje {no je okon - ~a no tre }e ra zma trawe i po zi ti vno oci jeweno spro - vo ewe do go vo re nog eko - nom skog pro gra ma Srbi je u okvi ru aktu el nog stend-baj aran `ma na. Ta da je is ta knu to da su fis - kal na pri la go a vawa to kom go di ne bi la u skla du sa pro gra mom, ma da ugla vnom za - sno va na na ad hok mje ra ma, ko je bi tre ba lo za mi je ni ti traj nim re for ma ma u po gle du Du brav ka Fi li pov ski i Ve li mir Ili} ula ze u Pa la tu prav de osu i van. Sto ja di no vi}, ko ji je na su ewe do ve den iz pri - tvo ra, okrivqen je za kri vi - ~no dje lo na sil ni ~kog po na {awa na ja vnom sku pu i na no {ewa la kih tje le snih po vre da Ili }u. Na po ~et ku su ewa ne gi rao je kri vi cu. U tre nut ku dok je Ili} da vao izja vu no vi na ri ma, Sto ja di - no vi} je, pred ve li kim bro jem gra a na, izne na da pri {ao o{te }e nom i vi {e pu ta ga pe sni ca ma uda rio u gla vu i ta ko mu na nio la ku tje le snu po vre du, na vo di se u op tu - `nom pri je dlo gu. Po li ti ~ko su ewe Po izri cawu i obra zla - gawu pre su de, Sto ja di no - vi} je re kao da je po li ti ~ki osu en. - Vi me ne vre a te, ~ast mi je {to ste me osu di li. Ovo je po li ti ~ko su ewe, svi ste vi ubi li \in i }a - ka zao je Sto ja di no vi}. Srbi ja po vla ~i tre }u ra tu kre di ta FOTO: TANJUG po tro{we, a u okvi ru pla ni - ra ne re for me pen zij skog sis - te ma i stru ktur ne re for me u obra zo vawu, zdrav stvu i admi nis tra ci ji, uz za dr`a - vawe so ci jal nih da vawa. Stra te gi ja pri la go a vawa za sno va na na smawewu po - tro{we tre ba lo bi da smawi vi so ki stru ktur ni fis kal ni de fi cit ugla vnom za dr`a vawem ras ta za ra da u ja vnom se kto ru i pen zi ja, dok }e ja vne in ves ti ci je bi - ti po ve }a ne, oci je nio je MMF.

19 BEO GRAD - Pred sta vni - ci gra da Beo gra da, Mi nis - tar stva ra da, SU BNOR-a i udru `ewa gra a na ju ~e su po - la gawem cvi je }a i paqewem svi je }a oda li po {tu stra da - li ma u bom bar do vawu Beo - gra da u Dru gom svjet skom ra tu, 6. apri la go di ne, ja vi le su agen ci je. To ga 6. apri la go - di ne bio je Us krs, a Wema~ka je bombardovala Beo grad bez obja ve ra ta. U ope ra ci ji, pod na zi vom Stra {ni sud bi la su an ga - `o va na 484 bom bar de ra i 250 lo va ca, ko ji su izru ~i li na gla vni grad Kraqevi ne Ju go sla vi je oko 440 to na za - paqivih bom bi. U bom bar do vawu Beo gra - da bez zva ni ~ne obja ve ra ta U ek splo zi ji u Vi ti ni po vri je en ra dnik obez bje ewa VI TI NA - U ek splo zi ji ko ja se u po ne djeqak uve ~e do go di la u kom ple ksu sredwo {kol skog cen tra u Vi ti ni la k{e je po vri - je en ra dnik obez bje ewa, a je dna zgra da u po tpu nos ti je iz - gor je la, izja vio je ju ~e re gi onal ni por tpa rol Ko sov ske po li ci je Ismet Ha {a ni, pre no si RTS. po gi nu lo je, pre ma ra zli ~i - tim pro cje na ma, oko de set hiqada gra a na. Po go e ni su mno gi zna ~aj ni voj ni, kul tur ni, zdrav stve ni i stam be ni obje kti u gra du, me u ko ji ma i Na ro dna bi - bli ote ka, ko ja je po tpu no iz - gor je la sa ne pro cjewivom za os tav {ti nom. Beo grad je pro gla {en za otvo ren grad 3. apri la go di ne, a uju tru 6. apri la otpo ~e lo je wego vo bom bar do vawe, pod ko man - dom ge ne ral-pu ko vni ka Ale - ksan dra Le ra. Za mje nik pred sje dni ka Skup {ti ne gra da Beo gra da Zo ran Alim pi} po lo `io je cvi je }e na fon ta nu Vre lo `i vo ta is pred Pa la te Beo grad i na gra ni tni krst u por ti Va zne sewske crkve po vo dom obiqe`a - vawa go di{wice bom bar do - vawa Beo gra da u Dru gom svjet skom ra tu. BEO GRAD bom bar do van bez obja ve ra ta - Beo grad je ta da bom bar - do van bez obja ve ra ta. To ni - je bio prvi put, na `a lost ni po sledwi i da nas oda je mo po {tu gra a ni ma Beo gra da ko ji su stra da li sa mo za to {to je je dna voj na si la `e - le la da bom bar du je gla vni grad ta da{we Kraqevi ne Ju go sla vi je i de mon stri ra mo} - re kao je Alim pi}. On je do dao da je taj do - ga aj ne {to {to ne smi je da se za bo ra vi, {to je na `a - lost deo is to ri je ovog gra da i taj dan se ubra ja u je dan od naj tra gi ~ni jih do ga a ja u srpskoj is to ri ji. Vi jen ce na spo menobiqe `ja po lo `i li su i pred sta vni ci Mi nis tar stva ra da i so ci jal ne po li ti ke, Udru `ewa Beo gra a na 6. april, kao i ~la no vi Udru - `ewa ci vil nih in va li da - U ek splo zi ji u Vi ti ni, u kom ple ksu sredwih {ko la od de to na - ci je za paqena je zgra da lo va ~kog dru{ tva smje {te na uz obje kat Pros vje tnog di re kto ra ta - re kao je Ha {a ni. EULEX je sna `no osu dio one ko ji sto je iza ek splo zi je i oci je nio da ta kvi in ci - den ti pred stavqaju di re ktan na pad na vla da vi nu pra va. Obiqe`e na 69. go di{wica na pa da na gla vni grad Kraqevi ne Ju go sla vi je Beo grad odao po {tu `rtva ma bom bar do vawa Gra a ni Beo gra da ta da su stra da li sa mo za to {to je je dna voj na si la `e le la da bom bar du je gla vni grad ta da{we Kraqevi ne Ju go sla vi je i de mon stri ra mo}, re kao Alim pi} Ka ra or ev park Oda vawe po {te po gi nu lim pi lo ti ma Po la gawem cvi je }a na spo men-obiqe `je `rtva ma bom - bar do vawa u Ka ra or e vom par ku, ~lan Grad skog vi je }a Mi ro slav ^u ~ko vi} odao je po {tu stra da li ma u {es toa - pril skom bom bar do vawu. On je pod sje tio da su na tom mjes tu di rek tnim po got kom bom be u sklo ni {te stra da la 192 sta no vni ka gla vnog gra - da. Ta ~i smi je nio di re kto ra KPS-a PRI [TI NA - Pre mi jer Ko so va Ha {im Ta ~i odlu ~io je da smi je ni ge ne ral nog di re kto ra Ko - sov skih po li cij skih sna ga (KPS) [e re me ta Ahme ti ja, ja vi le su ju ~e agen ci je. Ta ~i, je pre ma pi sawu pri {tin skih me di ja, odlu - ~io da na tu du `nost ime nu je do sa da{weg po mo }ni - ka di re kto ra gra ni ~ne po li ci je Be ha ra Seqimi ja. Ahme ti }e bi ti upa m}en kao di re ktor u vri je me ~i jeg man da ta je pos ti gnut na pre dak u ra du KPS-a sve do tre nut ka ka da je iz skla di {ta KPS-a nes - ta lo 50 ki lo gra ma dro ge, ko ju je po li ci ja u vi {e akci ja za pli je ni la {i rom Ko so va, a u is tom da nu nes ta la je i ve li ka ko li ~i na za pli jewenog nov ca. U pri tvo ru zbog po ku {a ja ubis tva NI[ - Is tra `ni su di ja Vi {eg su da u Ni {u odre dio je ju ~e je dno mje se ~ni pri tvor Ste fa nu S. (19) iz se la Miqko vac zbog osno va ne sumwe da je iz vr{io kri vi ~na dje la po ku {aj ubis tva i na sil - ni ~ko po na {awe, za dav {i vi {e uda ra ca no `em Gor da nu B. (23) iz Ni {a, pre ni je le su agen ci je. Pri tvor je odre en i Mar ku M. (25) i Mar ku J. (27) iz se la Miqko vac, zbog osno va ne sumwe da su iz vr{i li kri vi ~no dje lo na sil ni ~ko po na {awe i Mi lo {u T. (18) iz Miqkov ca, zbog osno va ne sumwe da je iz vr{io kri vi ~na dje la na sil ni ~ko po na - {awe i na pad na slu `be no li ce u vr{ewu slu `be - ne du `nos ti. Ne boj {a Bra di} po la `e cvi je }e na Ko san ~i }e vom ven cu Polagawe vijenaca u spomen-parku u Kraqevu ra ta. nis tar stva za rad i so ci jal - Na Ko san ~i }e vom ven cu, nu po li ti ku. na mjes tu gdje se na la zi la - Ovo ni su sa mo ru {e vi - im po zan tna zgra da Na ro dne ne Na ro dne bi bli ote ke u bi bli ote ke, po lo `e ni su vi - ko joj je iz go re lo ne na do kna - jen ci u znak sje }awa na bom - di vo bla go srpske kul tu re, bar do vawe bi bli ote ke. ve} su tu os ta ci rim skog Kwi`e vnik Vla di mir kas tru ma, jo{ dubqe su tra - Pi {ta lo odr`ao je be sje du, go vi pra ~o ve ka i za to bi u ko joj je ape lo vao da se bi lo le po da se na ta kvom o`i vi ovo is to rij ski zna - mes tu ~u va ju hro ni ke gra da ~aj no mjes to. po hrawene u kwiga ma, {to Pi {ta lo je be sje du na - je i bio slu ~aj dok ni je sve slovqenu Bron za no do ba, nes ta lo u pla me nu - na gla - odr`ao u pri sus tvu mi nis - sio je Pi {ta lo. Pi {ta lo je tra kul tu re Ne boj {e Bra di - is ta kao da se ru pa na tom }a, ~la no va Upra vnog odbo ra mjes tu pro dubquje ve} sko ro Na ro dne bi bli ote ke Srbi je, 70 go di na i do dao da mu je pred sta vni ka Udru `ewa 6. `ao {to stu den ti u toj april i pred sta vni ka Mi - zgra di ni su ~i ta li. U Du na vu le `i bla go BEO GRAD - Pot pred sje dnik Vla de Srbi je Bo `i - dar \e li} is ta kao je ju ~e da Du nav u sqede }em pe - ri odu mo `e da do ne se Srbi ji zna ~aj na sred stva i do bit, ja vi le su agen ci je. \e li} je na ja vio da }e 24. sep tem bra u Beo gra du bi ti odr`an evrop ski skup na ko jem }e se ras - pravqati o fi nan si rawu Du nav ske stra te gi je. - U Du na vu je ve li ki po ten ci jal za na {u zemqu i tre ba to da is ko ris ti mo na pra vi na ~in - is ta kao je \e li} na kon fe ren ci ji Du nav ska stra te gi ja i eko no mi ja znawa u In sti tu tu za me u na ro dnu po li ti ku i pri vre du. On je re kao da Srbi ja od Evrop ske uni je (EU) mo `e da do bi je zna ~aj na fi nan sij ska sred stva za pre ~i{ }a vawe vo de i in fras tru ktur ne pro je kte, odno sno iz gradwu mos to va. GLAS SRPSKE srijeda, 7. april FOTO: TANJUG Vijesti Ni{ Uha p{e ni zbog pri nu de NI[ - Ni {ka po li ci ja uhap si la je i is tra `nom su - di ji Osno vnog su da u Ni {u pri ve la Du {a na S. (47) i Mi la na \. (37), obo ji ca iz Ni {a, zbog osno va ne sumwe da su iz vr{i li kri vi ~no dje lo pri nu de, ja vi la je ju ~e Srna. Oni su osumwi~e ni da su 18. mar ta o{te }e nog pri mo ra li da u e u auto mo - bil ko jim su ga odve zli do ku }e Du {a na S. u Te {i ci, gdje su ga tu kli i od wega za hti je va li evra. Ne nad ^a nak Agen ci je po li gon kri mi na la ca BEO GRAD - Li ga so ci jal - de mo kra ta Voj vo di ne (LSV) pre dlo `i }e Skup {ti ni Srbi je da usvo ji za kon ko jim }e se re gu li sa ti rad agen - ci ja za obez bje i vawe li ca i obje ka ta, na ja vio je ju ~e pred sje dnik te par ti je Ne - nad ^a nak. Te agen ci je su pos ta le po li gon kri mi na - la ca, olo {a i nar ko-di le ra. Pre ko wih se di rek tno re - ke ti ra ju, iznu u ju i pre bi ja - ju qudi, re kao je ^a nak. Tu `i la{ tvo Po dr{ka SAD BEO GRAD - Ame ri ~ki am ba sa dor u Beo gra du Me - ri Vor lik po dr`a la je rad Tu `i la{ tva za ra tne zlo - ~i ne Srbi je u pro ce su - irawu osumwi~e nih, bez ob zi ra na na ci onal nu pri - pa dnost, ja vio je ju ~e RTS. To kom prvog zva ni ~nog su - sre ta tu `i oca za ra tne zlo ~i ne Vla di mi ra Vu k~e - vi }a i Me ri Vor lik is ta - knut je zna ~aj re gi onal ne sa radwe izme u Tu `i la{ - tva za ra tne zlo ~i ne Srbi - je, Hrvat ske i Crne Go re. [kol stvo Obje diweni stu den tski pro ble mi BEO GRAD - ^la no vi Stu - den tske kon fe ren ci je uni - ver zi te ta Srbi je pred sta vi li su ju ~e De kla ra ci ju ko jom su obu hva }e ni naj va `ni ji pro - ble mi s ko ji ma se su o~a va ju stu den ti, ja vio je B92. Oni su pred sta vi li i na ~i ne rje {a - vawa stu den tskih pro ble ma, da bi se Srbi ja ukqu~i la u sa vre me ne evrop ske aka dem - ske pro ce se. U De kla ra ci ji se, izme u os ta log, pre dla `e za mrza vawe uslo va od 48 bo - do va za upis sqede }e go di ne stu di ja, kao i po ve }awe buyet skih kvo ta za fi nan si - rawe mas ter i do ktor skih stu di ja.

20 20 srijeda, 7. april GLAS SRPSKE Region Ma ke do ni ja - Gr~ka Na po mo lu rje {ewe spo ra ATI NA - Za mje nik gr~kog mi nis tra inos tra nih po slo va Di mi tris Dru cas su ge ri sao je da je Ati na spre mna da pri - hva ti na ziv Sje ver na Ma ke do ni ja za svog sje ver nog su sje da, {to je na go vje {taj da bi mo gao da bu de okon ~an spor dug 19 go di na zbog ko ga su ote `a ne te`we Skopqa za ~lan stvo u EU, ja vi le su ju ~e agen ci je. - Na ziv Sje ver na Ma ke do ni ja ukla pa se u rje {ewe kao {to je i pre dvi dje la Ati na - re kao je Dru cas. On je do dao da uko - li ko ma ke don ski li der odba ci ovaj pri je dlog on da }e svom na ro du mo ra ti da obja sni za {to ih li {a va wiho vih evrop - skih mo gu }nos ti. Ati na se pro ti vi da se ko ris ti na ziv Ma - ke do ni ja zbog svo je is to ime ne po kra ji ne na sje ve ru. Hrvat ska Ski per pod is tra gom zbog Hi po ban ke ZA GREB - Re zi den ci ja Ski - per je dan je od pro je ka ta Hi po ban ke u Hrvat skoj ko ji u posqedwe vri je me po ja ~a no is tra `u ju aus trij ski tu `i - oci u sklo pu is tra ga sumwivih po slo va Hi po ban ke u ju go is to ~noj Evro pi, javqaju hrvat ski me di ji. Ra di se o ho te lu s li cen com Kem pin skog u Uma gu. Idej ni za ~e tnik i biv {i su vla snik Ski pe ra Mi ro Oblak re kao je da us ko ro o~e ku je po ziv na DOBRA BU DVA To kom vas kr{wih pra zni ka u Crnoj Go ri je bo ra vi lo vi {e od tu ris ta, sa op {ti la je ju ~e crno gor ska Na ci onal na tu ris ti ~ka or ga ni za ci ja. Naj - po sje }e ni ja je, tra di ci onal no, bi la Bu dvan ska ri vi je ra, gdje je ve }i na ho te la poslije zim - ske pa uze po no vo u fun kci ji. I u Zim skom tu ris ti ~kom cen tru Ko la {i n za pra zni ke dne vno je bi lo po hiqadu gos ti ju. raz go vor o op tu `ba ma ne kih qudi iz Hi po ban ke. Na sumwe da je pri svo jio dio nov ca od broj nih kre di ta, Oblak je re kao da je ve} bio is pitivan, te da bi, u tom slu ~a ju, si gur no ve} bio u za - tvo ru. On je re kao da je biv {i pre mi jer Hrvat ske Ivo Sa na - der bio u do brim odno si ma i ~es to se vi ao sa pred sje dni - kom Upra ve Hi po ban ke Vol - fgan gom Kul te re rom. Ti be tan ski vo a u Slo ve ni ji Da laj la ma u Ma ri bo ru za sa dio drvo mi ra Da laj la ma sa di drvo mi ra MA RI BOR - Ti be tan ski du ho vni vo a da laj la ma za sa - dio je ju ~e drvo mi ra u Grad skom par ku u Ma ri bo ru, a po - tom odr`ao pre da vawe gi mna zi jal ci ma, u ko me je is ta kao da 21. vi jek tre ba da bu de vi jek di ja lo ga, ja vi le su agen ci je. - Ego cen tri ~no ra zmi{qawe je zas tar je lo, a ~o vje ~an stvo mo `e da pre `i vi sa mo ako je udru `e no. Glo bal na eko no mi ja i `i vo tna oko li na nas po ve zu ju, zbog ~e ga je sa da{wost bi - tno dru k~i ja od pro {los ti - is ta kao je da laj la ma. Za ra zli ku od 20. vi je ka, ko ji se odli ko vao na siqem, ra to - vi ma i pro li vawem krvi, ovo stoqe}e mo ra bi ti obiqe`e - no mi rom i di ja lo gom, po ru ~io je da laj la ma, svo je vre me no do bi tnik No be lo ve na gra de za mir. SPLIT Na pru zi izme u `eqe zni ~kih sta ni ca Li ~ko Le{ }e i Vrho - vi ne ju ~e je voz, ko ji je sao - bra }ao na re la ci ji od Spli ta do Ogu li na, na le tio na med vje da, ko ji je na mjes tu ugi nuo, a ma te ri jal ne {te te na vo zu ni je bi lo, ja vi le su agen ci je. Voz je na ne sre tnu `i vo tiwu na le tio u bli zi ni tu ne la Si nac. An te Pa ve li} i Be ni to Mu so li ni ZA GREB - Hrvat ska ni je spre mna da se izvi ni Srbi - ma i Je vre ji ma za zlo ~i ne po ~iwene u Dru gom svjet skom ra tu, kao ni za zlo ~i ne u ra tu de ve de se tih go di na pro {log vi je ka, pre ni je le su ju ~e agen - ci je. Ovim sta vom iz Hrvat ske re agu ju na izja vu biv {eg ka - nad skog am ba sa do ra u Beo gra - du Yej msa Bi se ta da bi to mo gao da bu de mo ral ni zah tjev Hrvat skoj, ko ji ona mo ra da ispu ni pri je ulas ka u EU. Ne da vno objavqeni ~la - nak biv {eg ka nad skog di - plo ma te Yem sa Bi se ta u Srpski po sla nik u hrvat skom par la men tu Mi lo rad Pu po vac sma tra da je izviwewe Hrvat - ske za po ~iwene zlo ~i ne nad Srbi ma i Je vre ji ma ozbiqno pi tawe. - To ni je sa mo pi tawe mo ra la ve} i pi tawe po li ti ke, po li - ti ~kih vri je dnos ti i po li ti ke odno sa izme u ze maqa u re gi - ji. Hrvat ska tre ba da pro vo di akti vnu po li ti ku su o~a vawa POD GO RI CA - Is tra - `ni pos tu pak pro tiv crno gor - skog pre mi je ra Mi la \u ka no vi }a za umi je {a nost u {verc ci ga re ta, ko ji je ar hi - vi ran, mo gao bi bi ti po no vo po kre nut na kon {to \u ka no - vi} je dnom ne bu de imao imu - ni tet, pi {u ju ~e pod go ri ~ki me di ji. Tu `i lac Di re kci je za bor bu pro tiv ma fi je iz Ba ri - Mo `da nam ne tre ba ni ka te dra la jer se Isus mo lio pod ma sli - nom. La di slav Pre `i ga lo, na ~el nik za gre ba ~kog Odjeqewa za pri vre du Rea kci je u Hrvat skoj na izja vu Xej msa Bi se ta o zlo~inu nad Srbima Hrvat ska ne `e li da se izvi ni za zlo ~in Ta ka nad ska bu da la ne ka pro ~i ta do ku men ta Hrvat skog sa bo ra od osni vawa Re pu bli ke. Hrvat ska se 50 pu ta izvi ni la, zva ni ~ni ci su po sje ti li Ja se no vac, ta ko da je stvar no dos ta. Ide mo u bu du }nost, po ru ~io, Ivan Zvo ni mir ^i ~ak bos ton skom Kri{ ~n sa jens mo ni to ru u ko jem izno si stav da bi se Hrvat ska tre ba la izvi ni ti za po ~iwene zlo ~i ne nad Srbi ma, u Za gre bu je do ~e - kan ne la go dno i sa od - glumqenim ~u ewem. Hrva ti tvrde da ne ma po tre be da se izviwava ju. - Ta ka nad ska bu da la ne ka pro ~i ta do ku men ta Hrvat skog sa bo ra od osni vawa Re pu bli - ke. Hrvat ska se 50 pu ta izvi - ni la, zva ni ~ni ci su po sje ti li Ja se no vac, ta ko da je stvar no dos ta. Ide mo u bu du }nost. Sve su to li je pi ges to vi, ali ho }e li te re zo lu ci je vra ti ti PU PO VAC I [TRBAC sa pro {lo{ }u, ne ra di Evro - pe, ne go ra di se be - zakqu~u je Pu po vac. Di re ktor Do ku men - ta ci onog cen tra Ve ri tas Sa vo [trbac ka `e da mo ra da pos to ji izviwewe za stra - dawa u oba ra ta, da se osu di zlo ~in u kon ti nu ite tu. On sma tra da osu da zlo ~i na ne smi je bi ti sim bo li ~na ne go da je mo ra pra ti ti i vra }awe imo vi ne. ja \u ze pe [el zi os ta je na sta - no vi {tu da je \u ka no vi} od - go vo ran za ono {ta mu se stavqa na te ret, ali da je u ovom tre nut ku wega ne mo gu }e pro ce su ira ti jer u`i va imu - ni tet, ko ji mu se ja m~i kao dr`a vni ku, sho dno me u na ro - dnom pra vu. U [el zi je vom zah tje vu za ar hi vi rawe is tra `nog pos - tup ka pro tiv crno gor skog pre - mrtve? Ne }e - po ru ~io je pred - sje dnik Hrvat skog hel sin - {kog odbo ra Ivan Zvo ni mir ^i ~ak. BI SE TO VA izja va do ~e ka na sa ~u ewem Osni va~ Hrvat skog hel - sin {kog odbo ko Pu - hov ski, ta ko e ne vi di ra zlog za slu `be no izviwewe Hrvat - ske. - Ne mo `e se pos ta vi ti mo ral ni zah tjev za ula zak u je - dnu za je dni cu kao {to je EU. Ovo su li ~ni sta vo vi i Hrvat - mi je ra pi {e da \u ka no vi} u`i va imu ni tet ko ji se ga ran - tu je {e fu dr`a ve, vla de i mi - nis tru spoqnih po slo va i da za to pra vo su e u Ita li ji ne ma ju ris di kci ju. PRE MI JER Crne Go re u`i va imu ni tet U tu `i la{ tvu obja{wava - ju da ar hi vi rawe mo `e da tra - ska u pre am bu li Us ta va se be odre u je kao zemqu ko ja ne ma ve ze sa NDH. Za slu `be no izviwewe ne vi dim ni ka kav ra zlog, a po li ti ~kih ni kad dos ta - is ti ~e Pu hov ski. Hrvat ski is to ri ~ar Tvrtko Ja ko vi na sma tra da za to ne ma po tre be, jer ta kvo ne - {to ni je za hti je va no ni od Bu gar ske, Slo va ~ke, Aus tri je ili Ma ar ske pri je wiho vog ulas ka u EU. S dru ge stra ne, tvrdi on, u Hrvat skoj je par ti - zan ski po kret bio da le ko sna - `ni ji ne go u po me nu tim zemqama, {to bi, po wemu, Hrvat sku tre ba lo da amnes ti - ra od us ta {kih zlo ~i na u NDH An te Pa ve li }a. Pre ma wego vim ri je ~i ma, pro blemjesa mo u to me {to ta izviwewa ni su do voqno pro - drla u hrvat sku ja vnost i kao ta kva ni su pre po zna ta. Sa bor ski po sla nik i pen - zi oni sa ni hrvat ski ge ne ral An te Ko tro ma no vi} uop {te ne vi di za {ta bi se li ~no tre - bao po ka ja ti i izvi ni ti, jer ni ti on ni ti wego vi voj ni ci upro {lom ra tu, de ve de se tih go di na pro {log vi je ka, ni su na pra vi li ni {ta lo {e. Di re kci ja za bor bu pro tiv ma fi je u Italiji o Milu \ukanovi}u Mo gu} no vi pos tu pak pro tiv premijera je dok pre mi jer \u ka no vi} u`i va imu ni tet, a on da bi pos to ja la mo gu }nost da se pos - tu pak opet otvo ri. Ita li jan ski tu `i lac za - dr`a va op tu `be na ra ~un pre - mi je ra \u ka no vi }a. U apri lu pro {le go di ne ita li jan ska no vin ska agen ci ja AN SA je ja vi la da je, odlu kom su di je, pos tu pak pro tiv \u ka no vi }a ar hi vi ran. FO TO: AR HI VA

21 Svijet TOP STORIES CNN U pet ek splo zi ja ko je su ju ~e odje knu le u vi {e stam be nih ~et vrti u Ba gda du po gi nu lo je naj - mawe 34 qudi, a vi {e od 100 je raweno, obja vi lo je ira ~ko mi nis tar stvo unu tra{wih po slo va. Stra hu je se da }e broj stra da lih bi ti i mno go ve }i. Do sad se od ja ~i ne ek - splo zi ja sru {io ve li ki broj zgra da, a pod ru {e vi na ma je mno go qudi. GLAS SRPSKE srijeda 7. april Objavqen taj ni sni mak ame ri ~ke voj ske iz Ba gda da Stra da li no vi na ri Roj ter sa Iz he li kop te ra apa~ va tra naj pri je otvo re na na gru pu od de vet qudi okupqenih na uglu uli ce, a za tim i na one iz kom bi ja ko ji je stao da bi po mo gli raweni ma Namir sa kamerom Saidovo tijelo FOTO: ROJTERS Vijesti Izra el Ara pin osu en zbog {pi ju ni rawa TEL AVIV - Izra el ski Ara - pin Ra vi Sul ta ni (23) osu en je ju ~e na pet go di na i osam mje se - ci za tvo ra zbog oda vawa in - for ma ci ja li ban skom He zbo la hu ko je se odnose na na - ~el ni ka izra el skog Ge ne ral - {ta ba Ga bi ja A{ke na zi ja. Izra el ski oba vje {taj ni zva ni - ~ni ci sumwaju da je He zbo lah htio da ubi je A{ke na zi ja u znak osve te za ubis tvo Ima da Mu gni jea, dru gog po ran gu u toj {i it skoj or ga ni za ci ji, za ko je on te re ti Izra el. Mla di} je osu en zbog in for mi sawa te - ro ris ti ~ke or ga ni za ci je, ko - vawa za vje re da po ~i ni zlo ~in i kon ta kta sa stra nim agen tom. Pu ca li na ci vi le kao u vi deo-igri ci VA [IN GTON - Gru pa Vi ki lik obja vi la je taj ni sni mak ame ri ~ke voj ske na ko jem se vi di ka ko su stra - da li Roj ter sov fo to graf Na mir Nur-Al din i vo za~ Sa id ^mag 12. ju la go - di ne. Sni mak pri ka zu je na pad iz he li kop te ra u ko jem je ubi - je no de se tak qudi u Ba gda du, ukqu~u ju }i i dva ~la na Roj - ter so ve eki pe. Sni mak na pa - da ko ji je obja vi la gru pa Vi ki lik po ka zu je da je va - tra naj pri je otvo re na na gru - pu od de vet qudi okupqenih na uglu uli ce, a za tim i na one iz kom bi ja ko ji je stao da bi po mo gli raweni ma. Sni mak je sni man iz he - Ci vi li ga a ni iz apa ~a li kop te ra apa~ ame ri ~ke voj ske. Na po ~et ku he li kop ter kru `i oko gru pe qudi na otvo re nom, od ko jih je ne ko - li ko bi lo na oru `a no, me u - tim, ni ko od wih ni je se spre mao da za pu ca. PO GLE DAJ te mrtve ga do ve Ipak, ame ri ~ki voj ni ci su za pu ca li i po ko si li sve {to se mrda lo. Nas ta vi pu - ca ti, nas ta vi pu ca ti!, ~u je se na snim ku dok be spo mo }ni qudi po ku {a va ju da po bje gnu, i ne po mi{qaju }i na to da uz vra te va tru. - Po gle daj te mrtve ga do - ve! Li je po. Odli ~no ga a{! - ko men ta ri sa li su me u so bom voj ni ci na kon {to su ubi li de se tak oso ba na tlu i ne ko - li ko wih te {ko ra ni li. Po sli je ne ko li ko pre le ta po sa da he li kop te ra je opa zi - la rawenog Sa ida, ko ji je pu - ze }i po zemqi po ku {ao da pro na e sklo ni {te i upra vo pris ti gli kom bi iz ko jeg izla ze qudi ko ji po ku {a va ju da mu po mo gnu. Po sa da he li kop te ra opet je za pu ca la, ovog pu ta po oso - ba ma ko je su iza {le iz kom bi - ja te po ku {a le da po mo gnu raweni ku i da ga une su u kom - bi, u ko jem su ka sni je pro na - e ni ci vi li i dvo je rawene dje ce. Je dan voj nik na snim ku ko men ta ri {e ka ko je wiho va kri vi ca {to vo de dje cu u bit - ku. Iako je Roj ters tra `io da mu se dos ta ve snim ci iz ko - kpi ta he li kop te ra, to ni je ni ka da u~iweno. Por tpa rol Vi ki li ka Yuli jan Asany odba cio je zva ni ~nu voj nu ocje nu da je na pad bio oprav dan. Pre ma wego vim ri je ~i ma, sni mak po ka zu je da su se voj ni ci u he - Stru~wak za bez bje dnost Maj kl O Han lon ka `e da u ra tu opa snost vre ba sa svih stra na: Ono {to je spe ci - fi ~no za rat u Ira ku, a ta ko je si gur no bi lo i go di - ne, jes te da ima te ne pri ja - teqe i sa ve zni ke {i rom OPA SNOST Namir sa kamerom na ramenu Said razgovara telefonom li kop te ri ma po na {a li kao da igra ju kom pju ter sku igru i `e le da pos ti gnu {to ve }i broj bo do va ubi ja ju }i pro ti - vni ke. Sko ro tri go di ne po sli je na pa da, sni mak je ipak iza - {ao na svje tlost da na. Roj ters pre no si da je je dan zva ni ~nik ame ri ~kog mi nis tar stva od - bra ne pot vrdio auten ti ~nost snim ka. boj nog poqa. To zna ~i da, uko li ko se na e te u ne voqi, a za padwak ste, vjerovatno se va {i sa ve zni ci na la ze ne da le ko do vas. Me u tim, uko li ko vas oni ne iden ti - fi ku ju, mo `e te da stra da te iako ste na is toj stra ni. SAD Bla go je vi }u jo{ je dan ot kaz WUJORK - Biv {i gu ver ner ame ri ~ke dr`a ve Ili no is Rod Bla go je vi} do bio je jo{ je dan ot kaz - ovaj put u ri ja li ti {ouu Do nal da Tram pa [e grt za sla vne li ~nos ti. Tramp je Bla go je vi }a izba cio u ne djeqnoj emi si ji po {to je oci je - nio da ovaj ni je uspio da se na me tne kao vo a ti ma. Bla go - je vi} je mu ku mu ~io sa te hni - ~kim dos ti gnu }i ma kao {to su slawe SMS i elek tron skih po ru ka, a ~la no vi wego vog ti - ma su se `a li li da im ni je da - vao ja sne in stru kci je za rad. Av ga nis tan Is tra ga o ci vil nim `rtva ma KA BUL - NATO je ju ~e za - po ~eo is tra gu o to me da li su wego vi voj ni ci us mrti li ~e - ti ri ci vi la - dvi je `e ne, di - je te i star ca, to kom vaz du {nog na pa da na ju gu Av - ga nis ta na izve de nog pre ksi - no}. Ci vil ne `rtve ve oma su osjetqiva te ma u Av ga nis ta - nu, ko jom se po ja ~a va uobi ~a - je ni stav da me u na ro dne sna ge ne vo de do voqno ra ~u na to kom vaz du {nih na pa da i ko jom se po dri va po dr{ka za os ta nak NATO sna ga u zemqi, pre ni je la je agen ci ja Roj ters. Izbo ri u Ve li koj Bri ta ni ji 6. ma ja LON DON - Bri tan ski pre mi jer Gor don Bra un obja vio je da }e op {ti izbo ri u Ve li koj Bri ta ni ji bi ti odr`a ni 6. ma ja, ja vi le su agen ci je. Da tum odr`a vawa izbo ra objavqen je po sli je sas - tan ka pre mi je ra sa kraqicom Eli za be tom Dru gom u Ba kin gem - skoj pa la ti. Bra un je re kao da je kraqica pris ta la da ra spus ti aktu el ni sa ziv par la men ta i ti me omo gu }i odr`a vawe izbo ra. Bra un je u krat kom obra }awu no vi na ri ma is pred Da uning stri ta re kao da je da tum odr`a vawa izbo ra vje ro va tno bi la naj lo {i je ~u va na taj na u Bri ta ni ji. Bra uno va La bu ris ti ~ka par ti ja po po dr{ci bi ra ~a za de set od sto za os ta je za kon zer va tiv ci ma, ko ji se na da ju da }e osvo ji ti na ci onal ne izbo re prvi put po sli je go di ne Po raz na izbo ri ma zna ~io bi kraj vla da vi ne la bu ris ta, ko ja je po ~e la po bje dom To ni ja Ble ra go di ne. De mon stran ti upa li u zgra du lo kal ne vla de BI [KEK - Pre ma ri je ~i ma je dnog akti vis te za qud ska pra va, sto ti ne de mon stra na ta upa lo je ju ~e u zgra du lo kal ne vla de u sje ver noj Kir gi zi ji i po ku {a lo da za ta oca uzme re gi onal nog gu ver ne ra. Zva ni ~ni ci Mi nis tar stva unu tra{wih po slo va te cen tral no azij ske zemqe de man tu ju da su de mon stran ti za po sje li dr`a vnu zgra du i na vo de da je pi ja na ruqa us pje la da u e unu tra, ali da je po sli je iza {la. [a mil Mu rat iz gru pe Za de mo kra ti ju i gra an sko dru{ tvo re kao je da su de mon stran ti za uze li zgra du vla de u Ta la su, a da se oko we na la zi vi {e od hiqadu qudi. O~e vi ci u Ta la su javqaju da se jo{ oko 500 de mon stra na ta ju ~e oku pi lo is pred lo kal ne po li cij ske sta ni ce. Na pe tost u Kir gi zi ji ras te zbog ne da vnog po ve }awa ci je na gri jawa i stru je. DOBRA VIJEST RU SI JA No vi rus ko-ame ri ~ki spo ra - zum o nu kle ar nom ra zo ru - `awu svje do ~i o no vom ste pe nu po vje rewa u odno si - ma biv {ih ne pri ja teqa iz vre me na hla dnog ra ta, izja - vio je ju ~e {ef rus ke di plo - ma ti je Ser gej La vrov. No vi START odra `a va no vi ni vo po vje rewa izme u Mos kve i Va {in gto na, re kao je La - vrov u Mos kvi. [PA NI JA Tri li ca, od ko jih je je dan ru - mun ski dr`avqanin, po gi nu la su ju ~e uju tro u su da ru auto - bu sa i pu tni ~kog vo zi la u Ga - li ci ji, na sje ve ro za pa du [pa ni je. U {kol skom auto bu - su ni je bi lo dje ce. Tri li ca ko ja su po gi nu la su stra ni dr`avqani, a na la zi li su se u auto mo bi lu. LO[A VIJEST

22 22 srijeda, 7. april GLAS SRPSKE Is tra `ni ko mi tet pri Tu `i la{ tvu Ru si je Is tra ga o or ga ni za to ri ma na pa da u Mos kvi MOS KVA - Zva ni ~ni pred sta vnik Is tra `nog ko mi te ta pri Tu `i la{ tvu Ru si je Vla di mir Mar kin izja vio je ju ~e da se spro vo de is tra `ne radwe ra di ot kri vawa i ha p{ewa or ga ni za to ra i na ru ~i la ca te ro ris ti ~kih na pa da u mos kov - skom me trou 29. mar ta. Mar kin je re kao agen ci ji Itar-Tass da je iden ti tet te ro - ris tkiwe-sa mo ubi ce Mar jam [a ri po ve (28), ko ja je akti vi ra - la ek splo ziv na me tro sta ni ci Lu bjan ka u Mos kvi ut vr e na to kom sud sko-me di cin ske ek sper ti ze i pre po zna vawem. Pre ma wego vim ri je ~i ma, [a ri po va je iz se la Ba la ha ni u Un cu kuqskoj oblas ti Da ges ta na, a go di ne di plo mi ra - la je sa odli ~nim us pje hom na fi zi ~ko-ma te ma ti ~kom fa - kul te tu Dr`a vnog uni ver zi te ta Da ges ta na. Ita li jan ski gra di} Akvi la Obiqe`e na go di{wica zemqo tre sa AKVI LA - Ita li jan ski gra di} Akvi lu, pri je dva na - est mje se ci, po go dio je jak zemqo tres. Sta no vni ci ovog mjes ta pri sje ti li su se, pre ksi no}, ovog tra gi ~nog do ga a ja pa - le }i svi je }e i ~i ta ju }i ime - na nas tra da lih su gra a na, ja vio je RTS. U zemqo tre su, ja ~i ne oko 6,3 ste pe na po Ri hte ro voj ska li, po gi nu lo je 300 sta no vni ka Akvi le, a oko qudi je os ta lo bez kro va nad gla vom. Ra zor ni zemqo tres, sa epi - cen trom oko 100 ki lo me ta ra is to ~no od Ri ma, ozbiqno je o{te tio broj ne spo me ni ke kul tu re, ko ji ma je oblast cen tral ne Ita li je po se bno bo ga ta. Ja ka ki {a u Rio ne iru Po gi nu la 31 oso ba RIO NE IRO - U ja koj ki {i, ko ja ne pres ta no pa - da, u Rio ne iru po gi nu la je 31 oso ba, a sao bra }aj je blo ki ran zbog po plavqenih di je lo va gra da, ja vi li su bra - zil ski me di ji. Gra do na ~el nik Ri ja Edu ar do Pa e{ po zvao je ju ~e sta no - vni ke da os ta nu kod ku }e, jer su gla vni pri la zni pu te vi ka cen tru gra da i broj ni tu ne li od sje ~e ni zbog na do {le vo de i odro na. Most pre ko za li va ko ji po ve zu je Rio ne iro sa gra dom Ni te roi, dug 15 ki lo me ta ra, za tvo ren je zbog ja kog vje tra. Vi {e le to va izme u Ri ja i Sao Pa ula je ot ka za no, a grad - ski aero drom je ne ko li ko pu ta za tva ran zbog ja ke ki {e. Du {an R. sa ne ka da{wom dje voj kom Aus trij ska po li ci ja ra zbi la kriminalnu grupu u Be ~u Hrvat i Srbin na ~e lu lanca prostitucije Po li ci ja uhap si la gla vne or ga ni za to re pros ti tu ci je u Be ~u. Gla vni bos hrvat ski dr`avqanin. Aus trij ski me di ji pi {u da je Be~ posqedwih go di na pos tao me ka za pros ti tut ke iz is to ~ne Evro pe, ali i naj ve }i tran zi tni cen tar BE^ - Aus trij ska po li - ci ja u ve li koj akci ji uhap - si la je vi {e oso ba ko je su kon tro li sa le pros ti tu ci ju u Be ~u, ko je op tu `u je i za trgo vi nu qudi ma i prawe nov ca, ja vi le su agen ci je. Me u uha p{e ni ma su bos 39-go di{wi Hrvat Ri - hard [taj ner, Du {an R. zva - ni Ro ki i Gu ver ner, kao i jo{ de ve to ri ca ko ji pri pa - da ju na ju `em kru gu vrha pod - zemqa, od ko jih je je dan Dra gan Re pi}, po zna ti ji po na dim ku Ple te ni ca, spe ci ja - li zo van za gru be po slo ve. Pre ma pi sawu aus trij - skih me di ja, [taj ner je bio u Le gi ji stra na ca, a ina ~e je fi lo zof ski nas tro jen i obo `a va Ni ~ea i Kon fu ~i ja. Du {an R. Ro ki, [taj ne ro va de sna ru ka i gla vni ope ra ti - vac, 80-ih go di na pro {log vi je ka bio je beo grad ski bo - kser. U aus trij skom pod zemqu Ro ki ja sma tra ju stru~wakom za pi tawa bez bje dnos ti. Du {ko R. je pro {le go di - ne pu nio stra ni ce aus trij ske {tam pe, na kon {to je wego va dje voj ka Ana G. pro na e na mrtva u je dnom ha us to ru. Ro ki i Ple te ni ca su ina ~e ku mo vi. Po li ci ja uha p{e ne op tu - `u je za trgo vi nu qudi ma, kao i pri siqavawe na pros - ti tu ci ju, prawe nov ca i re - ke ti rawe. Spe ci jal na je di ni ca aus - trij skog MUP-a za pra }ewe do bi la je odo brewe za pri - slu {ki vawe, pa su ta ko, na - vo dno, ot kri ve ni i pla no vi za dva ubis tva. RO KI i Ple te ni ca su ku mo vi [taj ne ru i wego vim qudi ma pre ba cu je se da su se ba vi li i or ga ni zo va nim kri mi na lom, za {ta im pri - je ti ka zna do 20 go di na za - tvo ra. On i wego vi qudi su pro te klih go di na kon tro li - In dus tri ja kri mi na la Tra fi king je pos tao tre }a naj - ve }a svjet ska in dus tri ja kri mi - na la, po sli je {ver ca oru `ja i nar ko ti ka, a ra zvoj dje ~i je por - no gra fi je je do pri nio da je pro ce nat dje ce u tra fi kin gu po ras tao sa se dam od sto na 22 od sto u go di ni. Mjes to gdje je pro na e no ti je lo Du {a no ve dje voj ke Ane G. sa li sve crve ne fewere u Be ~u i na toj sce ni se bri - nu li za red i mir. Be~ je posqedwih go di na pos tao evrop ski cen tar pros ti tu ci je za dje voj ke iz is to ~noe vrop skih ze maqa, pi {u be ~ke Vi jes ti. Ne ke dje voj ke ta ko tra `e ve }u za ra du na zla tnom Za - FO TO: AGEN CI JE pa du, ali i la k{i po sao ne - go {to je ~i{ }ewe ili rad u res to ra ni ma. Po oda vno je po zna to da je Be~ cen tar za trgo vi nu `e - na ma iz Afri ke, ko je su na - mi jewene skan di nav skom tr`i{tu, kao i Ukra jin ka - ma i Rus kiwama, ~i je je krajwa des ti na ci ja Ita li ja. Je dna od ple sa ~i ca na kar ne va lu u ni ge rij skom La go su, ko ji se odr`a va prvi put. TBI LI SI - Za tvo re ni ci - ma u Gru zi ji ko ji se do bro vla da ju po nu e no je da os ta - tak ka zne iz dr`e u ne kom ma nas ti ru, ja vio je Bi-Bi- Si. Gru zij ska vla da i pra vo - sla vna crkva te zemqe za je - dni ~ki su izra di le plan, ~i ji je ciq re for ma ka zne - nog sis te ma i smawewe pre - na trpa nos ti u za tvo ri ma. Ta ko Ta ri jel Maj ze rad ze, ko ji se pro {le go di ne na la - zio iza re {e ta ka, sa da `i vi u }e li ji po tpu no dru ge vrste. Sis tem pre va spi ta vawa kri mi na la ca u Gru zi ji U ma nas ti ru umjes to u za tvo ru U ma lom ma nas ti ru na do - mak Tbi li si ja Ta ri jel s ka - lu e ri ma pro u~a va Bi bli ju i bri ne o ma nas tir skim `i - vo tiwama. [AN SA za no vi `i vot Ka `e da je do bio {an su da za po ~ne no vi `i vot. - Do {ao sam ov dje po sli je ~e ti ri go di ne pro ve de ne u za tvo ru. Kad su dru gi za tvo - re ni ci ~u li da do la zim ov - dje, za vi dje li su mi. Go vori li su da bi vo qe li da do u da `i ve s ka lu e ri ma. Ov dje se osje }am po tpu no mir no i spo koj no - ka `e Ta ri jel. On je u~e snik {i ro ke akci je re ha bi li ta ci je kri - mi na la ca ko ji su iz dr`a li vi {e od dvi je tre }i ne svo je ka zne. Po sli je ~e ti ri go di ne za - tvo ra, s ob zi rom na to da je du bo ko pri vr`en pra vo sla - vnoj vje ri, ~i ni lo se da je on ide alan kan di dat. U akci ji u~es tvu je i Gru - zij ska pra vo sla vna crkva, ko ja je posqedwih go di na do bi la na uti ca ju i mo }i. Na ra vno, ima i onih ko ji - ma se ne do pa da ova kvo rje - {ewe. Le van Ra mi {vi li, pred sje - dnik gru zij skog In sti tu ta slo bo de, ka `e da se tre nu - tno to ra di na je dan dis kri - mi na tor ski na ~in, jer dr`a va sa ra u je iskqu~i vo sa pra vo sla vnom crkvom. - U na {im za tvo ri ma le `e i qudi dru gih vje roi spo vi - jes ti i oni bi vje ro va tno vi {e voqeli da ka znu iz - dr`a va ju ne gdje dru gdje, a ne u pra vo sla vnom ma nas ti ru - re kao je on.

23 MON TKO UL, [ANKSI - Naj mawe 25 ru da ra je po gi - nu lo, a ~e tvo ri ca se vo de kao nes ta li u ek splo zi ji ugqa u ru dni ku ugqa u Vaj - tsvi lu, u Za pa dnoj Viryini - ji, ja vi le su agen ci je. Zbog sve ve }eg ni voa za paqivog me ta na, po tra ga za nes - ta lim ru da ri ma je obus tavqena jer se stra hu je da bi mo glo do }i do no ve ek splo - zi je. Ovo je naj ve }a ne sre }a u ne kom od ame ri ~kih ru dni ka od go di ne, na veo je AP. Ek splo zi ja je odje knu la pre ksi no} po lo kal nom vre me - AN KA RA - Tur ska po li - ci ja pri ve la je osam voj nih ofi ci ra u pen zi ji, me u ko - ji ma su i ~e ti ri ge ne ra la, u okvi ru is tra ge o na vo dnoj za vje ri voj ske, ko ja za go va ra se ku lar nu dr`a vu, obja vi la je tur ska agen ci ja Ana do li - ja. Agen ci ja je, ne na vo de }i izvo re, do da la da je po li ci ja spro ve la ra ci je u 14 gra do va, Ek splo zi ja u ru dni ku ugqa u Vaj tsvi lu u Zapadnoj Virxiniji Zbog sve ve }eg ni voa za paqivog me ta na, po tra ga za nes ta lim ru da ri ma je obus tavqena jer se stra hu je da bi mo glo do }i do no ve ek splo zi je. Ovo je naj ve }a ne sre }a u ne kom od ame ri ~kih ru dni ka od go di ne Spa si la ~ke eki pe na mjes tu ne sre }e u Virxiniji Te le vi zij ska sta ni ca CCTV je obja vi la da su spa si oci ra di li ~i ta ve no }i i da se na da ju da }e us pje ti da spa - SPA SI OCI nu u ru dni ku kom pa ni je Mej - si eneryi u okru gu Rej li. ZA PA DNA Virxini ja sa du gom tra di ci jom ru dni ka Ne {to ra ni je, pred sta - vnik dr`a vne slu `be za unu - tra{wu bez bje dnost Yimi \a na to re kao je da je do {lo do ek splo zi je ga sa. Kom pa ni ja, ko ja je naj ve }i proi zvo a~ ugqa u Za pa dnoj Viryini ji, Ken ta ki ju i Viryini ji, ni je sa op {ti la ni ka kve po dat ke o {te ti. su 33 ki nes ka ru da ra ko ji se jo{ vo de kao nes ta li po - sli je ne sre }e ko ja se do go - di la 28. mar ta. dok je pri va tna te le vi zi ja NTV, na osno vu izja va ano - ni mnih sud skih zva ni ~ni ka, obja vi la da je tu `i la{ tvo na lo `i lo pri tvor za 95 osumwi~e nih, ve }i nom akti - vnih ofi ci ra, pre nio je AP. Po li ci ja je pot vrdi la da je bi lo pri ve de nih, ali ni je na ve la ko li ko je qudi u pri - tvo ru. Ame ri ~ka agen ci ja is ti - U Za pa dnoj Viryini ji, sa du gom tra di ci jom ru dni ka ugqa, go di ne je po gi nu lo 12 ru da ra ka da je ek splo di rao me tan u ru dni ku Sa go. U me u vre me nu, de vet da na na kon po pla ve u ru dni ku na sje ve ru Ki ne, spa si la ~ke eki - pe ju ~e su pro na {le ti je la pe - to ri ce ru da ra, dan na kon {to je spa se no 115 ru da ra, obja vi la je dr`a vna te le vi zij ska sta ni - ca CCTV. Iz ru dni ka ugqa u ki nes - koj pro vin ci ji [an ksi na sje - ve ru Ki ne, pre kju ~e je po sli je vi {e od ne djequ da na, spa se no 115 od 153 ru da ra, ko li ko ih je bi lo za robqeno u ko pu. U ne sre }a ma u ki nes kim ru dni ci ma pro {le go di ne po - gi nu lo je li ce. Spa sa vawe ru da ra u Ki ni Ha p{ewa u Tur skoj u okvi ru is tra ge o za vje ri voj ske Pri ve de no osam ofi ci ra u pen zi ji ~e da se ovim pro dubquje su - kob izme u vla de pre mi je ra Ta ji pa Er do ga na, ko ji ima sna `nu po dr{ku ka ko gla sa - ~a ta ko i EU, i voj ske, ka ko na vo de, sa mo zva nog ~u va ra se ku lar ne dr`a ve. Voj ska je od go di ne smi je ni la ~e ti ri vla de. Do sa da je sko ro 40 ofi - ci ra, me u ko ji ma ima vi {e ge ne ra la i admi ra la, ve} op - tu `e no za pri pre mawe uda ra go di ne pro tiv vla de. PRO DUBQEN su kob izme u pre mi je ra i voj ske Wima se stavqa na te ret da su pla ni ra li da des ta bi - li zu ju zemqu di zawem u vaz - duh yami ja ka ko bi se stvo ri li uslo vi da voj ska in ter ve ni {e i zba ci vla du. Ta ko e su u to ku sud ski pro ce si pro tiv ne ko li ko sto ti na ci vi la, akti vnih ofi ci ra i u pen zi ji op tu `e - nih za ko vawe za vje re. Za go vor ni ci se ku lar ne dr`a ve sma tra ju da sva ha - p{ewa pred stavqaju na por vla de da ih za pla {e uz po mo} sud skih gowewa. GLAS SRPSKE srijeda, 7. april FO TO: AGEN CI JE Vijesti In di ja Po buweni ci ubi li 60 voj ni ka PA TNA - Maois ti ~ki po - buweni ci ubi li su naj mawe 60 voj ni ka i pri pa dni ka re - zer vnih po li cij skih sna ga u se ri ji na pa da u is to ~noj in - dij skoj dr`a vi ^a tis gar. Voj ni ci su ubi je ni ka da se dio kon vo ja na {ao na uda ru va tre ju ~e, ra no uju tro, u ja - kom upo ri {tu po buweni ka u Dan te va du, pot vrdio je, ka ko su pre ni je le agen ci je, ge ne - ral ni in spe ktor dr`a vne po li ci je R.K. Viy. Bur sa Ubi jen zbog za bra ne pu {ewa AN KA RA - Advo kat Yelal Sez gin je ubi jen u ka fa ni sa mo za to {to je upo zo rio gos te da po {tu ju za kon o za - bra ni pu {ewa na ja vnim mjes ti ma. Ubis tvo se do go - di lo u Bur si, ka da je advo - kat Sez gin (53), vla snik res to ra na, upo zo rio gos te, ko ji su gle da li fu dbal sku uta kmi cu, da pres ta nu da pu - {e. U tu ~i ko ja je usli je di - la, on je izbo den no `em i pre mi nuo je na pu tu za bol - ni cu. Po li ci ja je pri tvo ri - la tri oso be ko je su osumwi~e ne za ubis tvo. In di pen dent Bri ta ni ja uto ~i {te za zlo ~in ce LON DON - Bri tan ski list In di pen dent obja - vio je ju ~e po dat ke gru pe za za {ti tu qud skih pra va Egis trast, pre ma ko ji ma je Bri ta ni ja uto ~i {te za ra tne zlo ~in ce. Po da ci go - vo re da pre ko 50 stra na ca, tra `e nih za ubis tvo i mu - ~ewe, `i vi u Bri ta ni ji ne stra hu ju }i da }e bi ti sud ski goweni. In di pen dent na - vo di da su me u tim oso ba ma biv {i vi so ki zva ni ~ni ci re `i ma Sa da ma Hu se ina, ~la no vi Odjeqewa za kri - vi ~ne is tra ge u Zim bab veu i {ef kon go an ske po li ci je, ko ji je u je dnom in ter vjuu za me di je pri znao da je iz - vr{io zlo ~in. Gr~ka Za pli jewene ci ga re te ATI NA - Gr~ka po li ci ja za pli je ni la je pre ksi no} na pe ri fe ri ji So lu na mi li on i po pa kli ca {ver co va nih ci ga re ta, pri ~e mu su tri li ca uha p{e na, pre ni je la je agen ci ja ANA. Ci ga re te, ra zli ~i tih mar ki, ot kri ve - ne su u skla di {tu i dva ka - mi ona sa la `nim stra nim re gis tar skim ta bli ca ma, na ve de no je u sa op {tewu po - li ci je. Uha p{e ni su 58-go - di{wi mu {ka rac i wegov 29-go di{wi sin, kao i wihov 31-go di{wi or tak u ovom po slu.

24 Razbibriga Od tra~a do istine K}er ki ca sti `e u ma ju Pop pje va ~i ca Ale ksan dra Ra do vi} u ma ju }e na svi jet do ni je ti dje voj ~i cu. Ka ko pre no se po je di ni me di ji u Srbi ji, ova kva qekar ska pro cje na sa op {te na joj je na posqedwem ul tra zvu ~nom pre gle du, a ra do sna vi jest nei zmer no je usre }i la pje va ~i cu i wenog vje re ni ka, bi zni sme na Ale ksan dra Ze rem skog. Wih dvo je ve} opre ma ju so bi cu za svo ju me zi mi cu u ro ze to no vi ma, a uko - li ko se de si da qeka ri oma {e u pro cje ni, pre sre }ni par tne ri ima }e spremqenu i re zer vnu ver zi ju be bi opre me za po ten ci - jal no ro ewe dje ~a ka. - Ne bih da pri ~am na tu te mu - bio je kra tak u izja vi za ma ga - zin Sto ri Ale ksan dar Ze rem ski, ko ji svo joj dra goj ne iz mjer no po ma `e da {to boqe po dne se pe ri od tru dno }e. Sim pa ti ~na pje - va ~i ca sa vje te i sve {to joj je ne po zna to o wenom tre nu tnom stawu na la zi u stru ~noj li te ra tu ri za tru dni ce. - Vo lim da bu dem upu }e na i oba ve {te na, ali ni sam pris ta li ca to ga da se pre te ra no ra spi tu jem ka - ko me su vi {ne in for ma - ci je ne bi do da tno op te re ti le - re kla je pje - va ~i ca pri je mje sec da na za po me nu ti ma ga zin. Ona je ot kri la da ni je ra zma `e ni tip `e ne, te da ni je ta kva ni sa da ka da je u dru gom stawu, sma tra ju - }i da je pre vi {e ra zu mna da bi bi la razma`ena. Pa la ~in ke sa bli tvom i si rom Pa la ~in ke za gla vno je lo, dje ca bi se slo - `i la, ni je lo {a ide ja, a za si gur no ni ro di - teqi ne ma ju ni {ta pro tiv. U wima su na - ime bli tva i svje `i sir. Jo{ ih tre ba za - pe }i, po slu `i ti, po jes - ti i po li za ti prste. Za pri pre mu ovog je la za ~e ti ri oso be po - tre bno je 45 mi nu li se pri ja teq pri ja tequ: - Iz gu bio sam 500 evra, ne spa vam no }i ma. - Pa {to se ni si me ni obra tio? - Da mi po su di{ 500 evra? - Ma ne, imam do bre ta ble te za spa vawe. Ba ba oti {la kod do kto ra i ka - `e: - Do kto re, ku pi la sam no vi slu {ni apa rat! Sas toj ci ( za 4 oso be) 400 g mje {a vi ne za pa la ~in ke 700 ml vo de 1 ka {i ~i ca do dat ka je lu uqe za pe ~ewe 20 g ma sla ca 200 ml pa vla ke za ku vawe 2 ka {i ke so ka od li mu na so, bi ber Za fi lo vawe: 300 g bli tve 200 g svje `eg si ra 100 g si ra eda me ra 1 ~en bi je log lu ka 2 ka {i ke ki se le pa vla ke ma lo za ~i na Pri pre ma 1. Mje {a vi nu za pa la ~in ke pri pre mi te po uput stvu s vre }i ce, do daj te za ~in (do da tak je lu), a za tim ispe ci te pa la ~in ke pro mje ra oko 15 cm. 2. Pa la ~in ke os ta vi te na to plom mjes tu, a za to vri - je me pri pre mi te fil za pa la ~in ke. Bli tvu ope ri te, krat ko pro ku vaj te (blan {i raj te) i oci je di te. 3. Svje `i sir po mi je {aj te s po la ko li ~i ne na ri ba nog si ra eda me ra, izgwe~e nim bi je lim lu kom, pa vla kom i za ~i nom (do dat kom je lu). 4. Sva ku pa la ~in ku pre ma `i te pri premqenim fi lom, sta vi te 1-2 lis ta pri premqene bli tve, po spi te s ma lo pre os ta log na ri ba nog si ra, a za tim pa la ~in ku za ro laj - te. Is to to u~i ni te s pre os ta lim na mir ni ca ma. 5. U {i roj ta vi oto pi te ma slac, sta vi te pri premqene pa la ~in ke i krat ko ih za pe ci te. Do daj te pa vla ku za ku - vawe, li mu nov sok i po po tre bi sos ma lo po so li te i po bi be ri te. 6. Krat ko pro ku vaj te i po slu `i te kao to plo pre dje lo ili sa mos tal no je lo. Sa vjet Pa la ~in ke sla `i te u ta vu na otopqeni ma slac ta ko da spoj pa la ~in ke okre ne te pre ma doqe. Cijene u KM pa la ~in ke 2,4 za ~i ni 0,3 uqe 0,3 ma slac 0,2 pa vla ka 1,4 li mu nov sok 0,3 bli tva 0,4 sir 2,4 luk 0,2 - Odli ~no! Ina ~e, ka ko vam je mu`? - Ma ni su sku pe! Sa mo 20 ma - ra ka! Vo do li ja ( ) Dje vi ca Us pje {an pe ri od i daqe se nas tavqa. Na op {te ~u ewe oko li ne, sa vla da va te kri zu. Nu de vam se no vi po slo - vi i za ra da, pod uslo vom da nis te du bo ko za ga zi li u go di ne. I ako jes te, to vam ni naj mawe ne sme ta. [to su sta ri je, Vo do - li je su sve {ar man tni je i ne - obi ~ni je. Ri be ( ) Po ku {a va te da svo - jim auto ri te tom pos ti - gne te ne {to {to nis te u stawu da pos ti gne te li je pim ri je ~i - ma. [ta da se ra di kad mo ra - te da se do vi ja te ka ko bis te oko li nu pri voqeli da odra di svoj dio po sla. Ne ka vas ne izne na di in te re so vawe za okul tne te me, kao i us pjeh u trgo vi ni ne kre tni na ma. ( ) Po pi tawu nov ca ide te iz kraj nos ti u kraj - nost: ili ste pre tje ra no {krti ili {i ro ke ru ke. Ima }e te us - pje ha uko li ko se ba vi te trgo vi - nom, eko no mi jom, iz da va{ tvom. Je dna na brzi nu do ni je ta odlu - ka bi }e vi {e ne go ko ri sna. Qubo mor ni ste na us pje he oko - li ne. CIJENA RU^KA 7,9 24 srijeda, 7. april GLAS SRPSKE Hva le se tro ji ca sli ka ra. Go vo ri prvi: - Ju ~e sam na sli kao ta ko li je pi ka men da ka da sam sli ku sta vio u vo du, odmah je po to nu la! Go vo ri dru gi: - Ni je to ni {ta! Ka da sam na svoj zim ski pej za` sta vio ter mo me tar, po ka zao je tem pe ra tu ru od mi nus 20 ste pe - ni. Go vo ri tre }i: - A moj je auto por tret to li ko re alis ti ~an da ga mo ram bri ja ti dva pu ta dne vno! Sudoku U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3. Bri`qivo bi rawe igra ~a ka Do bra igra ~ka od go va ra uzras tu dje te ta, na pravqena je od kva li te tnog, ne to ksi ~nog ma te ri ja la, ne ma dije lo ve ko ji otpa da ju i, {to je naj va `ni je, pod sti ~e ra zvoj ma li {a na Igra ~ke su dra go cje ne za pra vi lan ra zvoj sva kog dje te ta i za to ih tre ba bri`qivo bi - ra ti, sa vje tu ju stru~waci. Do tre }eg mje se ca: Iako no vo ro en ~e tu ni su po tre bne igra ~ke, iznad kre ve ca pos ta - vi te vrte {ku s vi se }im fi gu - ri ca ma, ko je }e mo }i da pra ti po gle dom. Be ba po zi ti vno re - agu je na zvu ko ve, pa bi raj te vrte {ke ko je ispu {ta ju mir ne to no ve i uspa van ke. Ne pos - tavqaj te ih sa stra ne ili iza gla ve dje te ta, ve} na sre di nu kre ve ca. Do {es tog mje se ca: Be ba tre ba da bu de okru `e na me ka - nim igra~kama od pla tna ili fro ti ra, bla gih i ve drih bo - ja, ko je }e mo }i da uhva ti {a - kom. Na ba vi te joj zve ~ku ko ju }e mo }i da premje{ta iz ru ke u ru ku. U ovom uzras tu be be ve} po ~iwu da trpa ju sve u us - ta, pa im po nu di te glodalice od me ka ne gu me ili ka u~u ka. Do de ve tog mje se ca: Lop ta je sa vr{e na za di je te ovog uzras ta jer }e je ra do ba ca ti i pra ti ti po gle dom. Ra do zna lim ma li {a ni ma do pa da ju se i auti }i, pat ki ce i vo zi }i ko ji ima ju ka nap, jer mo gu da ih po - vla ~e se bi i pra te wiho vo kre tawe. Sa da je pra vi tre nu - tak i da im po nu di te kru pne koc ke jar kih bo ja jer su ve} do voqno vje {ti da ih re a ju je dnu na dru gu. ME KA NE igra~ke za {es to mje se ~nu be bu Do 12 mje se ci: In te le ktu - al ne i mo to ri ~ke spo so bnos - ti u ovom uzras tu ra zvi ja ju se pre dme ti ma odre e nih obli ka (krug, kva drat, romb) ko je dije te tre ba da uba ci u otvor is tog obli ka. U is tu svrhu mo gu da se ko ris te i kan ti ce u ko je mo gu da se uba cu ju lop - ti ce i koc ke, a dje ci su za - nimqivi i auti }i i dru ge igra ~ke sa to ~ko vi ma. Po nu - di te mu i pa pir i drve ne bo - ji ce, jer ta da ve} mo `e da {a ra. Do 18 mje se ci: Di je te po - ~iwe da pre po zna je li ko ve na sli ka ma, pa }e u`i va ti u lis - tawu je dnos ta vnih sli ko vni - ca, s je dnos ta vnim po je di na ~nim sli ka ma `i vo - tiwa, vo }a, qudi... Za ra zvoj fi ne mo to ri ke, sa vr{e ni su pa pi ri u bo ji ko je di je te mo - `e da gu `va i sa vi ja, dok je gu me na lop ta ide al na za usa - vr{a vawe ko ra ka. Do tre }e go di ne: Sa da su ve} do voqno ve li ki da sa mi tra `e odre e ne igra ~ke: dje - ~a ci se opre djequju za auti }e, di no sa uru se i divqe `i vo - tiwe, dok dje voj ~i ce bi ra ju lut ki ce i pi to mi je `i vo - tiwe. Pod sta kni te dje te to vu kre ati vnost i po nu di te mu plas te lin, vo de ne bo je i tu pe ma ka ze. Ako ga ne dr`i mjes - to, ku pi te mu je dnos ta vnu sla - ga li cu od 12 dije lo va, jer }e ta ko mo }i da vje `ba strpqewe. Do pet go di ne: U ovom uzras tu dje te tu su po tre bne si - tni je koc ke ko je su izu ze tno ko ri sne za ra zvoj kre ati vnos - ti i fi ne mo to ri ke. Ako va{ ma li {an vo li da imi ti ra odra sle, u`i va }e igra ju }i se sa mi ni-ku hiwom, ko fer ~i - }i ma s ala tom, do ktor skim pri bo rom, plas ti ~nom pe - glom... Za pred {kol ce: I dje ~a ci i dje voj ~i ce pred {kol skog uzras ta ugla vnom tra `e igra - ~ke omiqenih li ko va iz crta - nih fil mo va. Pri je ne go {to mu ispu ni te `equ, upo znaj te se sa sa dr`a jem i po ru kom crta }a i obja sni te dje te tu za - {to vam se ne do pa da ju an ti - he ro ji i na kin u re ne lut ke. Us mje ra vaj te ga na dru{ tve ne igre, ku pi te mu lop tu, las - ti{, obru~, ro le re ili bi - cikl... GLAS SRPSKE srijeda, 7. april HO ROS KOP Ovan Va ga ( ) ( ) Uspijevate da us kla - di te ri je ~i i dje la, ta ko da fan tas ti ~no fun kci oni {e te. Is ko ris ti te ove tre nut ke, jer se ne de {a va ju ~es to. Ba vi te se uno snim stva ri ma i pro fi - ti ra }e te. Iz bje ga vaj te ki kse ve i ne is kre ne pos tup ke. Ener gi ju tre ba ko ris ti ti na pra vi na - ~in. Bik Mo ra te da rje {a va - te ozbiqne po slo vne za - dat ke, uko li ko `e li te da uspi je te. Oslo ni te se pri je sve ga na sop stve ne sna ge, jer vam sa ra dni ci mo gu sa mo ote - `a ti po sao. Na po kon sre u je te par tner sko-bra ~ne odno se. Voqena oso ba je op~iwena va ma. Pu no li je pih tre nu ta ka... [kor pi ja ( ) Tre nu tno vam vi {e pri ja da slu {a te ne go da pri ~a te. Mo ra }e te da ana li - zi ra te tu e pro ble me i izvo di te zakqu ~ke u `eqi da po mo gne te pri ja tequ. Sqede }ih da na }e te se po na {a ti taj no vi to, po {to okol nos ti to od vas za hti je va ju. Po ja ~aj te sa mo po uz dawe. ( ) Shva ti li ste da se tre ba okre nu ti iskqu~i vo onom od ~e ga se `i - vi. Vri je dno ra di te, gle da te svo ja po sla, bri ne te za egzis - ten ci ju i po ku {a va te da na naj - boqi na ~in ri je {i te du go ro ~ni pro blem. Da li je u pi tawu po - sao ili zdravqe - za vi si. Bli zan ci ( ) Ne {to sla vi te i u`i va te u dru{ tvu pri ja teqa. Bu di te sa mo kri ti - ~ni ji po {to ste po ~e li ozbiqno da di je li te sa vje te dru gi ma. ^u vaj te se skan da la ko je vam pra vi kon ku ren ci ja s ciqem da vas oma lo va `i. Ne pri maj te ih k srcu. Spre mno do ~e kaj te do ga a je. Rak Stri je lac ( ) Pred va ma su da ni pu ni zadovoqstva i quba vi. U`i va te! Ra dost vam pri - ~iwava voqena oso ba, ko ja vas pod sti ~e na kre ati vnost i in - spi ri {e u po slu ko ji vas tre nu - tno oku pi ra. Ima }e te us pje ha na ber zi i igra ma na sre }u. Po di je li te do bro ra spo lo - `ewe sa voqenom oso bom. Ja rac ( ) ( ) Idu }ih da na obra - }aj te pa`wu na kon kre tne ~iweni ce. Is ko ris ti te na va lu or ga ni za tor skih spo so bnos ti na naj boqi na ~in. Obra zo - vawe }e vam po mo }i da na pre - du je te u ka ri je ri, ali od po mo }i }e vam bi ti i ne ko od sa ra dni ka ko vas pam ti kao odli ~nog ra dni ka. Je dan od ra zlo ga za na pe tost po tra `i te u pre mo ru. Na se be ste sva li li vi {e oba ve za ne go {to mo `e te da oba vi te, pa ni je ni ~u do {to vam to te {ko pa da. Stidqivost je ja ~a od vas. Ova oso bi na se u zna tnoj mje ri odra `a va na emo ti vni `i vot. Mo ra te bi ti di rek tni ji. Lav ( ) Ra zmi{qate o pu to - vawima, stra nim zemqama, fi lo zo fi ra te, ma {ta te. O~e - kuj te us pjeh ako se ba vi te pro - pa gan dom i mar ke tin gom. In tu ici ju, kad je nov po sao u pi tawu, is ko ris ti te ma ksi - mal no. Mo ra te dosqe dni je sta ja ti iza iz go vo re nih ri je - ~i. RJE[EWE: KAMPAWA, FEDOR, UR, ARITMETIKA, RAI, H, A, EGON, SUSTALOST, RTI, K, ERNESTINA, M, BLAGOVIJESTI, DO, MENELAJ, AR, PLATAN, SKA, AGRARIZAM, AD, CERIK, ZV, STARA^A, VRELO, ATAN, RIDATI, ORA, KLOKO^EVIK.

25 26 srijeda, 7. april GLAS SRPSKE Kultura Lisa Luc, DOSIJEI O SPELMANOVIMA Anton Pavlovi~ ^ehov, DRAME Srbi ja na svjet skim saj mo vi ma Am ba sa dor kul tu re BEO GRAD - Srpska kwi`e vnost je do bar am ba sa dor na - ci onal ne kul tu re pod uslo vi ma da se pra vil no pla si ra inos tra noj pu bli ci. Po dr{ka pis ci ma, do bar pre vod i an - ga `o van iz da va~ kqu~ su us pje ha, ocje na je kwi`e vni ka iz Srbi je. Ne da vno za vr{e ni Sa jam kwiga u Laj pci gu ozna ~io je po ~e tak pri pre ma za sqede }i sa jam u tom gra du, ka da }e Srbi ja bi ti po ~a sni gost. Srpska kwi`e vnost ima }e sta tus po ~a snog gos ta i na ovo - go di{wem saj mu u So fi ji i u So lu nu go di ne. Pis ci su do sa da sa mi kr~i li pu te ve do do ma }e i inos tra - ne pu bli ke. Oni sma tra ju da je od su {tin ske va `nos ti da pre vod bu de do bar, jer je to uslu ga svi ma. FO TO: R. MI JA NO VI] Mu zej Ko za re iz Pri je do ra Smo tra etno lo {kog fil ma PRI JE DOR - Mu zej Ko za - re iz Pri je do ra, u sa radwi sa Etno graf skim mu ze jom Srbi je iz Beo gra da, or ga ni - zu je od da nas ~e tvo ro dne vnu smo tru etno lo {kog fil ma. Di re ktor Mu ze ja Ko za re Mi len ko Ra di vo jac pot vrdio je da }e to bi li ma li izbor sa 18. smo tre etno lo {kog fil ma ko ju je Etno graf ski mu zej Srbi je or ga ni zo vao kra jem pro {le go di ne. - Sva ke ve ~e ri bi }e pri ka - za na po tri fil ma, uku pno 12 fil mo va iz Re pu bli ke Srpske, BiH, Ma ke do ni je, Hrvat ske, Wema ~ke - re kao je Ra di vo jac. Pro je kci je }e bi ti u pros - to ri ja ma Mu ze ja Ko za re u ~a so va. Po sje ti oci }e prve ve ~e ri mo }i da vi de fil mo ve Za - ~iweno sun cem i qubavqu, autor ke Qiqane \o ki} iz Re pu bli ke Srpske i Vas - kr{wa ja ja i Us krs u Sef - ke ri nu re di teqa Do bri vo ja ido bri le Pan te li} i Sve - ti sla va Vu ~ko vi }a iz Srbi - je. S. T. Kul tur ni cen tar No vog Sa da Sli ke Ve re Ga le {ev NO VI SAD - Izlo `ba sli ka Ve re Ga le {ev bi }e otvo re - na ve ~e ras u 19 ~a so va u ma lom li ko vnom sa lo nu Kul tur nog cen tra No vog Sa da, ja vio je Ta njug. Umje tni ca Ve ra Ga le {ev je pri je ~e ti ri go di ne di plo mi - ra la na va jar skom od sje ku no vo sad ske Aka de mi je ume tnos ti, a za tim upi sa la spe ci ja lis ti ~ke stu di je pri Aka de mi ji umje tnos ti Bre ra u Mi la nu. U~es tvo va la je na ko lo ni ja ma i ra di oni ca ma u Sal cbur gu, Fi ren ci, Ki kin di, a sa mos tal no izla ga la u no vo sad skim ga le ri ja ma Isi do ra i Ri tmo-la ti no. Svo je ra do ve izla - ga la je i na gru pnim izlo `ba ma u Beo gra du, No vom Sa du, Ru mi, Ra ko vi ci, Se ge di nu, Sal cbur gu, Fi ren ci i Mi la nu. Po sje ti oci }e mo }i da po gle da ju izlo `bu do 26. apri la. PI [E: RATOMIR MIJANOVI] kro srpske.com TRE BIWE - U okvi ru pro gra ma Du ~i }e vog da na ju ~e je u Tre biwu, u or ga ni - za ci ji In sti tu ta za kwi- `e vnost i ume tnost, U~iteqskog fa kul te ta iz Beo - gra dai Du ~i }e vih ve ~e ri po ezi je po ~eo tro dne vni nau ~ni skup o te mi Pe sni - ~ke ver ti ka le Qubo mi ra Si mo vi }a. To je tre }i po re du sa - dr`aj u okvi ru pro je kta Po - Zbor nik Za vr{nog da na ma ni fes ta - ci je Du ~i }ev dan, su tra u Mu ze ju Her ce go vi ne u 19 ~a so va, bi }e pred stavqen zbor nik ra do va sa pro {lo - go di{weg nau ~nog sku pa u Tre biwu Po ezi ja i po eti - ka Ste va na Ra i~e vi }a, u iz dawu In sti tu ta za kwi`e vnost, U~i teqskog fa - kul te ta iz Beo gra da i Du - ~i }e vih ve ~e ri po ezi je. LA KTA [I - Po zo ri {ni {ou - mu zi ~ka ko me di ja Pe - vaj bra te, u ko joj glu me An - dri ja Mi lo {e vi}, Mi lan Va si} i Mi lan Ka li ni}, bi - }e izve de na 15. apri la u Cen - tru za kul tu ru u La kta {i ma. Mu zi ku za pred sta vu ra - dio je Ne boj {a Ja kovqevi} [o ne, a sce no gra fi ju i kos - ti me Mi lan ka Ber be ro vi}. Pe vaj bra te je prva ko - eti ka srpske po ezi je dru ge po lo vi ne 20. vi je ka ~i ji je do ma }in Tre biwe. U^ES TVU JU is ta knu ti nau ~ni ra dni ci Pre ma ri je ~i ma ru ko vo - di oca pro je kta prof. dr Jo - va na De li }a sa In sti tu ta za kwi`e vnost i ume tnost iz Beo gra da, ovo go di{wi nau - ~ni sim po zi jum pred sta vi }e 25 re fe ra ta o pje sni ~kom dje lu je dnog od vo de }ih `i - vih srpskih pje sni ka Qubo - mi ra Si mo vi }a, ko ji }e - kao i ra do vi sa pret ho dnih nau - ~nih sku po va - bi ti objavqeni u zbor ni ku ~i ji }e su iz da va~ bi ti op {ti na Tre - biwe i Du ~i }e ve ve ~e ri po - ezi je. - Qubo mir Si mo vi} za - uzi ma je dno od vo de }ih mjes - ta u srpskoj po ezi ji da nas, a mno gi ga sma tra ju naj ve }im `i vim srpskim pje sni kom. I ni je ve li ki sa mo u srpskoj kwi`e vnos ti, jer je Si mo vi} me di ja na ovim pros to ri ma ko ja se ba vi svi je tom i pop mu zi kom, pje va ~i ma i mu zi ~a - ri ma u po ku {a ju da pro na u se be i mu zi ~ku ma tri cu u zemqi po tpu no po t~iwenoj do mi nan tnom folk mo de lu. Je dan pop pje va~ ka ri je ru gra di ti pi ~nim sred stvi ma ko ji ma su ne ki us pje li da pos ta nu zvi jez de (a on ni je), je dan hip-ho per u sa mo do - - i kao dram ski pi sacikao pje snik izu ze tno pri su tan i u Evro pi i u svi je tu-po dvu - kaojede li}. U poz dra vnoj ri je ~i na otva rawu nau ~nog sku pa na - ~el nik op {ti ne Tre biwe dr Do bro slav ]uk re kao je da su Du ~i }e ve ve ~e ri po ezi je oda vnou{leupe tu de ce ni ju pos ta jawa i pos ta le svo je - vrstan kul tur ni stan dard, a za wiho ve or ga ni za to re i ve - li ki iza zov. - Sva ke go di ne nas to ji - mo, ne sa mo da po vu ~e mo no ve po te ze, ne go i da u pro gram Cen tar za kul tu ru La kta {i padqivoj ko ke te ri ji sa uve ze - nim {a blo nom kva zi po bu ne i ra zo ~a ra ni me ta lac i vla - snik mu zi ~kog stu di ja u po - ku {a ju da uzme lo vu svi ma ko ji se ba ve mu zi kom. PRI ^A o mu zi ci u na {em okru `ewu - Sli ~ni, a ra zli ~i ti, smi je {ni u ma ni fes ta ci ja ma Sa nau ~nog sku pa u Tre biwu Du ~i }ev dan u Tre biwu Pje sni ~ke ver ti ka le Qubo mi ra Si mo vi }a Tro dne vni nau ~ni skup pred sta vi }e 25 re fe ra ta o pje sni ~kom dje lu je dnog od vo de }ih `i vih srpskih pje sni ka Qubo mi ra Si mo vi }a, ko ji }e, kao i ra do vi sa pret ho dnih nau ~nih sku po va - bi ti objavqeni u zbor ni ku une se mo no ve ni jan se, no va os vjetqewa, no va pro zi rawa, pa je otu daidu ~i }e vo Tre - biwe pos ta lo pri ro dni do - ma }in am bi cio znog i ve likog kul tur nog pro je kta Po - eti ka srpske po ezi je dru ge po lo vi ne 20. vi je ka - do dao je ]uk. U dva ra dna da na sim po - zi ju maopo eti ci Qubo mi ra Si mo vi }a go vo re is ta knu ti nau ~ni ra dni ci iz oblas ti kwi`e vnos ti sa univerziteta i in sti tu ta iz Srbi je, Crne Go reire pu bli ke Srpske. Eksponati iz Du~i}eve zbirke Mu zi ~ka ko me di ja "Pe vaj bra te" svo jih am bi ci ja i shva tawa svi je ta, a tu `ni jer ne vi de da su gu bi ci u ko na ~nom is - ho du, na {i ur ba ni umje tni - ci pro }i }e kroz su ko be na te mu po li ti ke, es tra de, emo - ci je, mu zi ke, nov ca, sve ga ono ga {to ~i ni wiho vo, ali i na {e `i vo tno odre ewe - na javqeno je iz Cen tra za kul tu ru iz La kta {a. A. R.

26 Idi Fal ko u po zo ri {tu na Of Bro dve ju WUJORK - Ame ri ~ka glu mi ca Idi Fal ko, ko ja se pro sla vi - la u se ri ji Po ro di ca So pra no, igra }e na sce ni je dnog po zo ri {ta na Of Bro dve ju, u Wujor ku, sa op {ti la je po zo - ri {na kom pa ni ja Nej ked ejnxels, ja vi le su agen ci je. Idi Fal ko }e u ko ma du This Wide Nig ht, ~i ja je pre mi je ra 16. ma ja, igra ti biv {u za tvo re ni cu. Glu mi ca, ko ja je u Po ro di ci So pra no igra la Kar men, su - pru gu ma fi ja {a To ni ja So pra na, tre nu tno igra gla vnu ulo - gu u se ri ji Nur se Jac kie, ko ja je u dru goj se zo ni pri ka zi vawa. GLAS SRPSKE srijeda, 7. april RAZGOVARALA: ALEKSANDRA RAJKOVI] ale ksan srpske.com Iz da va{ tvo je za nimqiv, uzbudqiv i lep po sao, pre vas - ho dno zbog to ga {to po ve zu je dve stva ri ko je su na prvi po - gled po tpu no udaqene. Na je - dnoj stra ni to je kul tu ra ko ja nam da je vi so ke kri te ri ju me i naj boqa sa znawa, a na dru - goj je tr`i {te na ko me pro - ve ra va mo svo ja ume }a, ide je i spo so bnos ti - re kao je u in - ter vjuu za Glas Srpske ure - dnik Iz da va ~ke ku }e Ar hipe lag Goj ko Bo `o vi}. On do da je da se iz da va{ - tvo na la zi u vrlo osjetqivom tre nut ku za to {to pos te pe no gu bi so ci jal ne i kul tur ne osno ve na ko ji ma je pos to ja lo u je dnom du gom vre men skom pe ri odu. GLAS: Ko li ko je posqedwih go di na in ter net uti cao na iz da va{ tvo? VI]: In ter net je u~i nio mno ge stva ri dru - ga ~i jim, pri je sve ga je ola - k{ao ko mu ni ka ci ju, jer je glo ba li zo vao. Ni ko vi {e ne pi {e kla si ~na pi sma, ko ja su ima la ne ku vrstu ro man ti ~ne di men zi je. Sa da svi pi {e mo mej lo ve ko ji su krat ki, efi - ka sni, ali to omo gu }a va la - k{u ko mu ni ka ci ju. Na in ter ne tu su sa da zas tupqene mno ge kwige, ~ak i one ko ji - ma ni su re gu li sa na autor ska pra va. U je dnoj di men zi ji to je pi tawe autor skih pra va. Ono {to je ve} sa da ja sno to je da }e se u oblast elek tron - skog iz da va{ tva, {to je di - rek tna posqedi ca in ter ne ta, pre se li ti je dan deo kla si - ~nog iz da va{ tva. Prvo }e se to do go di ti sa kwiga ma ko je pri pa da ju kul tur noj tra di ci - ji. Po zna to je da je po sledwih go di na Gugl pre du zeo ma so - vno pre tva rawe kla si ~nih kwiga u di gi tal ne za pi se. GLAS: Ko ja vrsta li te - ra tu re }e se prvo pre se li ti u oblast elek tron skog iz da - va{ tva? Goj ko Bo `o vi}, ure dnik Iz da va ~ke ku }e Ar hi pe lag Tr`i {te pro vje ra iz da va~a Na in ter ne tu pos to ji ta kvo obiqe tek sto va i ne ma mo za pra vo vi {e ni je dan kriterijum ko ji da je ve }e pra vo va `ewa bi lo kom tek stu u odno su na dru gi u toj ga la ksi ji Goj ko Bo `o vi} VI]: Si gur no je da }e u oblast elek tron skog iz da va{ tva naj pre pre }i le - ksi ko gra fi ja, en ci klo pe di - je, re ~ni ci. Oni ve ro va tno i je su po de sni ji, la k{i za upo - tre bu ako su u elek tron skom obli ku, ne go ako ih ima mo u de se ti na ma to mo va. Wih je i fi zi ~ki pro blem smes ti ti u vlas ti tom sta nu, a ni je ih sa svim la ko pre tra `i va ti u ta kvom obli ku. Elek tron sko pre tra `i vawe je efi ka sni je i la k{e. Naj ka sni je }e u oblast elek tron skog iz da - va{ tva pre }i be le tris ti ka. SMAWEN ti ra` i po ve }an broj na slo va GLAS: Ka kve se sve kwige nu de ~i ta oci ma, kao posqedi ca objavqivawa na Na ro dno po zo ri {te Republike Srpske in ter ne tu? VI]: Is ti na je da nam in ter net omo gu }a va ap so lu tnu demokratizaciju uku sa i sta vo va, kao i mo gu - }nost objavqivawa. Mno gi sa vre me ni pis ci ili oni ko ji ve ru ju da su pis ci objavquju svo je kwige iskqu- ~i vo na in ter ne tu. To su pe - sni ~ke kwige, ro ma ni, zbir - ke pri po ve da ka, tra kta ti. Na in ter ne tu pos to ji ta kvo obiqe tek sto va i ne ma mo za - pra vo vi {e ni je dan kriterijum ko ji da je ve }e pra vo va `ewa bi lo kom tek stu u odno su na dru gi u toj ga la - ksi ji. Vrlo pre ci zne sta tis - ti ke o iz da va{ tvu po ka zu ju da se iz go di ne u go di nu sve vi {e smawuje broj za po sle - nih u iz da va{ tvu, ali i uku - pan ti ra` kwiga. Je di no se po ve }a va broj po je di na ~nih Po sla nik otva ra Nu {i }e ve da ne SME DE RE VO - Pred sta va Na ro dnog po zo - ri {ta RS Na ro dni po sla nik otva ra Nu - {i }e ve da ne 14. apri la u smederevskom Cen tru za kul tu ru. Pred sta vu je re `i rao Ni ko la Pe ja ko vi} po Nu {i }e voj ko me di ji i pre ma ri je ~i ma umje - tni ~kog di re kto ra Na ro dnog po zo ri {ta Qubi {e Sa va no vi }a, oda bra na je da otvo ri fes ti val zbog ve li ke po pu lar nos ti ko ju je ste kla u re gi onu. - Izu ze tna nam je ~ast da gos tu je mo sa ova - kvim ko ma dom na Nu {i }e vim da ni ma, jer je to fes ti val ko ji wegu je ime i dje lo je dnog od dva naj ve }a srpska ko mi ~a ra. Sma tra mo da }e ova vi {e na gra i va na pred sta va vra ti ti Na ro dnom po zo ri {tu RS ne ku od na gra da na ovom fes ti va lu, kao {to je pri je ne ko li ko go di na ura di la Go spo a mi nis tar ka, ko ja je os tva ri la sjaj ne re zul ta te - ka zao je Sa va - no vi}. M. H. na slo va. Ni ka da na sve tu ni je pos to ja lo to li ko po je - di na ~nih na slo va. Me u tim, ~i ta oci ne mo gu da la ko do - u do kwiga ko je bi im pru - `i le je zi ~ku igru i ra dost ~i tawa. GLAS: [ta je sa crnim tr`i {tem kwige? VI]: Kwige su izlo `e ne be so mu ~nom fo to - ko pi rawu i fo to ko pir ni ce ima ju sva iz dawa kao bi lo LON DON - Ar he olo zi su ot - kri li os tat ke ku }e u ko joj je, ka ko vje ru ju, Viqem [ek spir na pi sao naj ve }i broj svo jih ~u ve nih dje la, javqa Ta njug. Stru~waci su za po ~e li ra - do ve na is ko pa vawu os ta ta ka Wu Plej sa, [ek spi ro ve ku }e u wego vom ro dnom mjes tu Stra tfor du na Ej vo nu, u cen - tral noj En gles koj, ko ja je sru - {e na pri je 250 go di na. Iako je ma lo os ta lo od ne ka da{we ku }e, tim ar he olo ga iz Bir - ELEKTRONOSKO izdava{tvo sve popularnije Kwi`e vna kri ti ka - Kqu ~ni pro blem sa vre me ne li te ra tu - re i ~i ta oca jes te to {to im ni ko ne go - vo ri ko je su kwige do bre. Nes ta la je fun kci ja ko ju je ve ko vi ma ima la kwi`e - vna kri ti ka. Ona je nes ta la sa sce ne i go to vo da vi {e ni je dan me dij ne objavquje kwi`e vnu kri ti ku - ka `e Goj ko Bo `o vi}. FO TO: A. ^A VI] ko ji iz da va~. Ima mo i pi ra - ti za ci ju kwiga, po se bno onih ko je ima ju ve }e ti ra - `e, a to se de {a va mno gim pis ci ma, kwiga ma i iz da va - ~i ma. To me po go du je i ~iweni ca da na pros to ru ne - ka da{we Ju go sla vi je pos to - je mno ge gra ni ce, a one po go du ju i crnom tr`i {tu kwige. Ar he olo {ka ot kri }a Taj ne o [ek spi ru min ge ma tvrdi da je pro na {ao sep ti ~ku ja mu ili mjes to na ko me je odla ga no u bre. Ar he olo zi su ve} izva di li dje li }e grn~a ri je i po - lomqene gli ne ne lu le iz muqevi te ru pe za ko ju ka `u da kri je mno ge taj ne o [ek spi - ro vom `i vo tu. Is ko pa vawa se obavqaju na tri lo ka ci je na imawu ko je je [ek spir ku pio go di ne ka da se, ovjen ~an sla vom, vra tio iz Lon do na u za vi ~aj. Vijesti Beo grad Dan Na ro dne bi bli ote ke BEO GRAD - Na ro dna bi - bli ote ka Srbi je ju ~e je obiqe`i la sje }awe na 6. april go di ne, ka da je u wema ~kom bom bar do vawu uni {te na zgra da te us ta no - ve na Ko san ~i }e vom ven cu u Beo gra du, ja vi le su agen ci - je. Cvi je }e na mjes tu ne ka - da{we zgra de Na ro dne bi bli ote ke Srbi je po lo `i - li su mi nis tar kulture Srbije Ne boj {a Bra di }, kwi- `e vni ca Sve tla na Vel mar- Jan ko vi} i upra vnik Bi - bli ote ke Sre ten Ugri ~i}. Skopqe Fil mo vi o Ti tu hi to vi SKOPQE - Fil mo vi o Jo si pu Bro zu Ti tu i daqe su hit na te le vi zij skim ka na - li ma dr`a va biv {e SFRJ, pi {e skop ski Utrin ski ve snik, a pre no si Srna. Is ti na o Ti tu, Bit ka na Ne re tvi, De sant na Drvar, Val ter bra ni Sa - ra je vo sa mo su ne ki od fil mo va ko ji se vrte stal no na te le vi zi ja ma biv {ih ju - go slo ven skih re pu bli ka, iako su snimqeni pri je tri-~e ti ri de ce ni je. Lon don Ma do na naj slu {a ni ja LON DON - Na je mi to va - ni ji izvo a ~i u Ve li koj Bri ta ni ji u pro te klih de - set go di na su Ma do na, Bit lsi, Ro bi Vi li jams, Kvin i Tejk det, pre - no se agen ci je. Lis tu na je - mi to va ni jih sas ta vio je bri tan ski ra dio Bi-Bi- Si, za je dno sa udru `ewima za za {ti tu autor skih pra - va. Ubjedqivu po bje du odni je la je Ma do na, ko ja je i je di na `e na u prvih pet mjes ta na toj lis ti. ^a ~ak Hum ke iz bron za nog do ba ^A ^AK - Ar he olo zi Na - ro dnog mu ze ja u ^a ~ku pro - na {li u Mr~a jev ci ma hum ke za ko je pre tpos - tavqaju da su pra is to rij - ski gro bo vi iz bron za nog i gvoz de nog do ba, ja vi le su agen ci je. Di re ktor Mu ze ja Del fi na Ra ji} ka `e da su ar he olo zi pro na {li ~e ti - ri pra is to rij ske hum ke, pre ~ni ka od 20 do 50 me ta - ra i vi si ne oko me tar. Me - u wima se je dan tu lum iz dva ja po se bno ve li kim di men zi ja ma.

27 28 srijeda, 7. april GLAS SRPSKE Bawa Luka GRADSKI VODI^ Va`ni telefoni Informacije 1185 Hitna pomo} 124, Vatrogasci 123 CJB 122, Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici) bolnice Paprikovac Poliklinika ordinacije Deamedika Euromedik Intermedik Jelena Firena apoteke "Nova" "Neven" "Tempo" prevoz Autobuska st. stanica Aerodrom Bawa Luka Biletarnica (centar) taxi "A" taksi 1500 Bawalu~ki taksi 1544 Bel taksi 1550 Euro taksi 1555 Maksi taksi 1551 Patrol taksi 1533 Ideal taksi 1545 Mobil taksi 1566 hoteli "Bosna" "Palas" "Ideja" "Vidovi}" ; "Cezar" "Grand" "Meriot" ; inspekcija Sanitarna Tr`i{na Inspekcija rada Prosvjetna Komunalna Republi~ka uprava za inspekcijske poslove Republi~ki devizni inspektorat kvarovi Prijava kvarova Kvarovi na telefonima 1275 PI [E: SAWA JO KI] sa srpske.com Na po dru ~ju gra da pos - tavqeno je sao bra }aj - nih zna ko va, a od tog bro ja pro {le go di ne uni {te no je ili o{te }e no vi {e od 400 sao bra }aj nih zna ko va, za ~i ju je obno vu iz dvo je no ma ra ka. Ovo je izja vio za Glas Srpske por tpa rol Admi nis - tra ti vne slu `be gra da Mi - len ko [a ji}. - Trend uni {ta vawa i kra e sao bra }aj nih zna ko va sve je prisutniji. U ve }i ni slu ~a je va ra di se o van dal skom uni {ta vawu sao bra }aj ne si - gna li za ci je od stra ne ne sa vje - snih gra a na, dok je dan mawi broj nas ta je kao posqedi ca sao bra }aj nih ne sre }a. Van da - li i ne od go vor na li ca ko ji uni {ta va ju si gna li za ci ju ni - su ni svje sni da ti me ugro `a - va ju bez bje dnost sao bra }a ja, a ti me i `i vo te qudi - is ta kao je [a ji}. Pre ma wego vim ri - je ~i ma, Admi nis tra ti vna slu - `ba gra da vo di ra ~u na o sao bra }aj noj si gna li za ci ji i ula `e sred stva u wenu obno vu. - Na uda ru hu li ga na naj - ~e{ }e su svi je tle }i sao bra }aj - ni zna ko vi i to na ra zdjel nim os trvi ma is to ~nog i za pa dnog tran zi ta. Obi je sna omla di na naj ~e{ }e ka mewem ga a i ra - zbi ja osvi jetqeni znak iz hi - ra, a ne ri jet ko je ta si gna li za ci ja `rtva sao - bra }aj nih ne sre }a-ka zao je [a ji}. Pred sje dnik Sa vje ta za una pre ewe bez bje dnos ti u sao bra }a ju Mi len ko Ja }i mo - REPERTOAR BI OS KO PI MUL TI PLEKS PA LAS VOJ SKA PA LIH AN \E LA - tri ler/fan tas ti ka re `i ja: Skot Stju art ulo ge: Pol Be te ni, De nis Kvejd, Dag Xons, Lu kas Blek ter mi ni: 16.40, 20, ~a so va NE KA OS TA NE ME \U NA MA - do ma }i re `i ja: Raj ko Grli} ulo ge: Pre drag Mi ki Ma noj lo vi}, Bo jan Na vo jec, Kse ni ja Ma rin ko vi}, Da ri ja Lo ren ci ter mi ni: 21.15, 23 [PI JUN IZ SU SJED STVA - akci ona ko me di ja re `i ja: Bra jan Le van ulo ge: Xeki ^en, Am ber Va le ta, VIJESTI IZ PORODILI[TA 1 vi} is ti ~e da je stawe po se - bno alar man tno u bawolu ~kim na seqima Obi li }e vo, Ro suqe i [ar go vac. U GRA DU UKU PNO sao bra }aj nih zna ko va - Uli ce u ko ji ma re do vno do la zi do uni {ta vawa zna ko - va su uli ca Kraqa Pe tra Dru - gog i dio uli ce Iva na Go ra na Ko va ~i }a, gdje su van da li zna - li da i{ ~u pa ju ~i tav stub sa zna kom. Po se bno su kri ti ~ni i uli ca Kraqa Pe tra Prvog Ka ra or e vi }a, te za pa dni i is to ~ni tran zit - re kao je Ja - }i mo vi}. Jo{ je do dao da mje {ta ni ovih na seqa pri mi je te ta kve sce ne van da li zma, ali ih ne pri javquju pla {e }i se za svo - ju bez bje dnost. Uni {ta vawe dje~ak Xorx Lo pez ter mi ni: 16, 18, PRI ^A O PRVA KU -bio graf ski/spor tski re `i ja: Xon Li Hen kok ulo ge: San dra Bu lok, Tim Mek grou, Li li Ko lins, Rej Me ki non ter mi ni: ~a so va ALI SA U ZEMQI ^U DA - 3D avan tu ra/fan ta zi ja re `i ja: Tim Bar ton ulo ge: Xoni Dep, Mia Va si kov ska, He le na Bo nem Kar ter ter mi ni: 19 ni je ogra ni ~e no sa mo na sao - bra }aj nu si gna li za ci ju, ne go se uni {ta va ju pu te vi i opre - ma na pu tu. - Ras pros trawena je po ja - va kra e i na mjer nog uni {ta - vawa za {ti tnih odboj nih ogra da, pu to ka znih stu bo va, auto mat skih bro ja ~a sao bra - }a ja... Ukra de ni znak ili ne - ki dio opre me pu ta mo `e na ra zli ~i te na ~i ne da se zlo - upo tri je bi - do dao je Ja }i mo - 3 djevoj~ica Pro {le go di ne za obno vu sao bra }aj ne si gna li za ci je iz dvo je no KM Na grad skim uli ca ma uni {te no 400 zna ko va Na uda ru hu li ga na naj ~e{ }e su svi je tle }i sao bra }aj ni zna ko vi i to na ra zdjel nim os trvi ma is to ~nog i za pa dnog tran zi ta, ka zao [a ji} Zna ko vi ~es te `rtve sao bra }aj nih ne sre }a Na za pa dnom tran zi tu to kom pro {le go di ne pos tavqen je svje tlo sni sao bra }aj ni si - gnal ko ji je upo zo ra vao vo - za ~e na os trvo na ko lo vo zu. - Dva da na ka sni je taj znak je ukra den. Oni ko ji to ~i ne ne ra zmi{qaju mno go o bez bje - KRA\A vi}. Vo za~ Ma rin ko Mi li} ka `e da ni su ri jet ke grad ske uli ce gdje ne dos ta ju ili su u lo {em stawu sao bra }aj ni zna ko vi. - Bio sam svje dok uni {ta - vawa sao bra }aj ne si gna li za - ci je ne ko li ko pu ta, a po ~i ni oci su bi li mla di qudi ko ji su se vra }a li ka - sno ku }i iz gra da i bi li pod dej stvom al ko ho la - ka zao je Mi li}. dnos ti vo za ~a i mo gu }nos ti da ne ko mo `e da nas tra da - ka zao je Ja }i mo vi}, te uje - dno ape lo vao na gra a ne da sa ra u ju sa na dle `nim or ga - ni ma i pri ja ve ova kvo ne od - go vor no i van dal sko po na {awe. LE DE NO DO BA 3: PO VRA TAK DI NO SA URUSA -ani mi ra ni/sin hro ni zo va ni re `i ja: Kar los Sal da na, Maj kl Tur ma jer ter mi ni: su bo ta i ne djeqa u 12 i 14 PA DA ]E ]UF TE - ani mi ra ni re `i ja: Ron Kle men ts, Xon Mas ker ter mi ni: su bo ta i ne djeqa u i ~a so va DJE ^I JE PO ZO RI [TE RS Mu zej lu ta ka, sva kim da nom od de set do 20 ~a so va, ulaz slo bo dan Izlo `ba pla ka ta, sva kim da nom od de set do 20 ~a so va, ulaz slo bo dan NA RO DNO PO ZO RI [TE RS Go spo a mi nis tar ka, ko me di ja Bra ni sla va Nu {i}a, Ve li ka sce na, ve ~e ras u 20 ~a so va FO TO:S. JO KI] I{ ~u pa na si gna li za ci ja os tavqena uz drvo KUL TUR NI CEN TAR BAN SKI DVOR Pre da vawe: Zdravqe i pu to vawe, pre da va na Vu ko vi}-kos ti}, Mu zi ~ki pa viqon, da nas u 12 ~a so va MU ZEJ RE PU BLI KE SRPSKE Stal na izlo `be na pos tav ka - Od pra is to ri je do sa vre me nog do ba Mul ti me di jal na izlo `ba - Ja se no vac Izlo `ba fo to gra fi ja: Sje}awe na bu du }nost, autor: Ale ksan dar Sa {a Gran di} MU ZEJ SA VRE ME NE UMJE TNOS TI RE PU BLI KE SRPSKE Izlo `ba Flo ri jan Mi }ko vi} i si no vi GA LE RI JA UDAS Izlo `ba Ko sam ja?, autor: Zde no Be }a re vi}

28 ^i{ }ewe gra da te ~e pla ni ra nim to kom Akci ja proqe }nog ~i{ }ewa i ure ewa gra da, ko ja }e tra ja ti do 20. apri la, nas tavqa se po pla nu i ut vr e nom di na mi kom, sa op - {te no je iz grad ske upra ve. Ta ko }e u sqede }em pe ri odu bi ti odvo `en otpad iz MZ Ko ~i }ev vi je nac, Po br e, La u{, Bu le var, Pa pri ko vac, Pe tri }e vac, Cen tar, Bo rik, No va va ro{, Ro suqe, La za re vo, Mo ti ke, Dra ku li}, [ar go vac, Za lu `a ni i Kuqani. Za te di je lo ve gra da za du `e no je pre du ze }e ^is to }a. Eko-euro tim ~is ti }e Bron za ni Maj dan, Kme }a ne, Pis ka vi cu, Bis tri cu, Sa ra ~i cu, Ve ri }e... S. G. GLAS SRPSKE srijeda, 7. april FO TO: AR HI VA Iznajmqivawe sta no va u cen tru gra da izu ze tno sku po U Bawoj Lu ci tra `e ni je dno so bni i dvo so bni sta no vi za na jam Pod sta nar ske ki ri je od 300 do KM Lo ka ci ja, spra tnost sta na, na mje {te nost di kti ra ju vi si nu ki ri ja. Naj vi {e se tra `e sta no vi u u`em grad skom jez gru, u Cen tru, Bo ri ku, na Bu le va ru, u No voj va ro {i i Ro suqama, re kao Ma noj lo Po po vi} PI [E: SVJETLANA GAJI] svje tla srpske.com U Bawoj Lu ci naj vi {e se iznajmquju je dno so bni i dvo so bni sta no vi, jer se ci - je ne kre }u od 300 do 500 ma - ra ka, a ni je ri jet kost da se za kupquju i oni za ko je ki - ri ja izno si i ci je lih ma ra ka. U to ni su ura ~u na - te mje se ~ne re `i je. Izja vi lo je ovo za Glas Srpske vi {e sta no da va ca i vla sni ka agen ci ja za pro met ne kre tni na ma. - Ci je ne ki ri je za vi se od lo ka ci je, spra tnos ti sta - Sta no dav ci sma tra ju da su ci je ne iznajmqivawa sta - no va re al ne. - Bawa Lu ka je grad ko ji je pos tao pri vla ~an za `ivqewe i u ko ji do la ze qudi iz ra znih kra je va Re - pu bli ke Srpske. Ci je ne ni - su pre vi so ke, ima ju }i u vi du ka kve sve mo gu }nos ti STA NO DAV CI MATI^NI URED Ro e ni: Ma ja [u ka lo, k}i Bo ja na i Jo va ne; Jo va na Ale ksi}, k}i Sret ka i Mir ja ne; An - drea Jo va ni}, k}i De ana i Mi ro sla ve; Sowa, Vawa i Duwa Cvi ja no vi}, k}e ri Si ni {e i Da li bor ke; \or - na i ure e nos ti. Naj vi {e se tra `e sta no vi u u`em grad - skom jez gru, u na seqima Cen tar, Bo rik, Bu le var, No - va va ro{ i Ro suqe. Za kup ci se sla bi je odlu ~u ju da iznaj - me stan ko ji se nu di na pe - ri fe ri ji gra da. Ta ko e se vrlo ri jet ko tra `i ku }a, jer on da za kup ci mo ra ju da mi - sle i o to me ka ko da obe zbi - je de gri jawe za zi mu - re kao je vla snik agen ci je za pro - met ne kre tni na ma Sen zor Ma noj lo Po po vi}. On je do dao da po vre me - no ima i za in te re so va nih za nu di `i vot u cen tru i u na - seqima bli zu cen tra. Vi si - na ki ri je za vi si od po nu de i po tra`we, a po tra`wa za sta no vi ma je ve li ka i uvi jek se mo `e na }i sta nar - re kao je vla snik je dnog od sta no va za iznajmqivawe u No voj va ro {i Ne nad Ra doj - ~i}. e Ka ra ka{, sin Ste ve i Mi re; Ma ri ja [a ri}, k}i Sta ni sla va i Mil ke; Ni ka Sa vi}, k}i Ne boj {e i Slo - bo dan ke; Mla den Te pi}, sin Vla de i Mi li ja ne; Vu ka {in Ra di}, sin Go ra na i Bo ja ne; So fi ja \a ji}, k}i Zo ra na i lu ksu zno opremqene sta no ve u cen tru, ~i ja je ci je na oko ma ra ka, a u ne kim slu - ~a je vi ma i vi {a. KU ]E se ri jet ko tra `e za iznajmqivawe - Ako je agen ci ja po sre - dnik pri li kom tra `ewa sta na, pre dla `e mo da se uvi jek sklo pi ugo vor o iznajmqivawu ne kre tni ne, sta na ili ku }e, jer se na taj na ~in obje stra ne {ti te od zlo - upo tre ba - na gla sio je Po po - vi}. Pre ma wego vim ri je ~i - ma, ta kav ugo vor se ovje ra va u Admi nis tra ti vnoj slu - `bi gra da i tom pri li kom se pla }a po rez u izno su od de set od sto vri je dnos ti ugo vo ra. - Ugo vo rom se re gu li {u oba ve ze za kup ca, na ~in pla - }awa stru je, vo de, gri jawa, te le fo na i dru gih ko mu nal - nih uslu ga - po ja snio je Po - po vi}. Je le ne; Kris ti na Ma ~ki}, k}i ^e de i Dra ga ne; Zo ra na Ko va ~e vi}, k}i Jo ve i \ur - i je; Uro{ Ja kovqevi}, sin Ale ksan draiane. Vjen ~a ni: Ale ksan dar [i ni ko vi}, U KIRIJE nisu ura~unate mjese~ne re`ije Bra ~ni par Jo va ni} sa dvo je dje ce `i vi u iznajmqenom dvo so bnom sta nu u uli ci Ra de Vrawe{e vi} u na sequ Bo rik. - Ka da smo iznaj mi li stan, bio je po lu na mje {ten, ta ko da smo do ni je li ne ke svo je stva ri ko je su ne dos ta - ja le. Ne {to smo mo ra li i da ku pi mo. Ki ri ju pla }a mo 400 ma ra ka, a sa gri jawem, stru jom, vo dom i os ta lim re `i ja ma ta su ma do se `e i 600 ma ra ka mje se ~no - re kao je Slav ko Jo va ni}. On je do dao da ni su us - pje li da na u po voqni je uslo ve za iznajmqivawe. - Ci je ne ki ri je i re `i - ja su stvar no pre vi so ke u svim di je lo vi ma gra da, ali oni ko ji ne ma ju izbo ra mo - ra ju da im se pri la go a va ju. Od svih op ci ja odlu ~i li smo se za stan u Bo ri ku, da bar dje ci, ko ja po ha a ju O[ Vuk Ste fa no vi} Ka rayi}, bu de bli `e i da ne mo ra mo jo{ i pre voz da im pla }a mo - re kao je Jo va ni}. el. me ha ni ~ar i Sawa Zrni}, med. ses tra va spi ta~; Günther Les chki, trgo vac i Kla udi ja Br a nin, ugos ti - teqsko-tu ris ti ~ki te hni - ~ar; Dra gi {a Grgi}, el. te hni ~ar i Sil va na Bla go - je vi}, ma{. te hni ~ar. GRADSKE VIJESTI Pje sni ci u po sje ti Kru pi na Vrba su Po zna ti pje sni ci Qubi vo je R{u mo vi}, To de Ni ko le ti}, Slo bo dan Sta ni {i}, Enes Ki {e vi}, Ismet Be kri}, Mi ro - slav Ko ko {ar, Ran ko Pa vlo vi}, Jo vo ^u li} i Ne ve na Sto {i} po sje ti }e 12. apri la dje cu u bawolu ~kim mje snim za je dni ca ma Kru pa na Vrba su, Ko la i Bron za ni Maj dan u okvi ru ma ni fes - ta ci je Dje ~i je car stvo El nos BL Ma ni fes ta ci ju or ga ni zu je udru `ewe Kult Art, a u okvi ru we re ali zo va ne su ve} ra di oni ce ple tewa vjen ~i }a od vrbo vog pru }a i ra di oni ce ukra {a vawa ja ja. Tri de se tak ma li {a na bawolu ~kih osno vnih {ko la i vrti }a na Ve li ki pe tak u Mu zi - ~kom pa viqonu Pe tar Ko ~i} ukra {a va lo je vas kr{wa ja ja, gdje su ima li pri li ku da na u~e ne ko li ko ra zli ~i tih te hni ka osli ka vawa - sa op {te no je iz ove or ga ni za ci je. Ma ni fes ta ci ju Dje ~i je car stvo El nos BL 2010 po dr`ao je grad Bawa Lu ka. S. T. Sa hra ne na grobqu u Vrbawi od go di ne Dru ga fa za iz gradwe grobqa u Vrbawi tre ba lo bi da se za vr{i ove go di ne, a sa hra ne bi mo gle da se vr{e ve} upo re do sa ra do vi - ma na tre }oj fa zi iz gradwe. Re ~e no je ovo pri li kom ra - zma trawa Iz vje {ta ja o ra du OD KJP Grad sko grobqe za go di nu na sje dni ci Skup {ti ne gra da. - Kon stan tno smo u kon ta - ktu sa na dle `nim re pu bli - Di je lo vi gra da bez vo de Zbog ra do va na vo do vo dnoj mre `i, odno sno cje vo vo du pro mje ra 500 mi li me ta ra, da nas }e u pe ri odu od de vet do 16 ~a so va do }i do pri - vre me nog pre ki da u snab di je - ~kim in sti tu ci ja ma ka ko bi se za vr{i la pre re gis tra ci ja pre du ze }a sa dr`a vnog na grad ski ni vo. Gradwa u Vrbawi te ~e pla ni ra nim to kom i tu }e mo na kra ju ima ti li - je po ure en kom pleks, 60 od - sto pros to ra bi }e gro bna mjes ta, a po 20 od sto sao bra - }aj ni ce i hor ti kul tu ra - re - kao je gra do na ~el nik Bawe Lu ke Dra goqub Da vi do vi}. S. T. Za obno vu spor tskih te re na KM Pro gra mom za je dni ~ke ko mu nal ne po tro{we, ko ji je re ali zo va lo Odjeqewe za stam be no-ko mu nal ne i po slo ve sao bra }a ja, u sqede }em pe ri odu pla ni ra na je sa na ci ja spor tskih te re na na po dru ~ju gra da, za ko ju }e iz grad skog buyeta bi ti iz dvo je no ma ra ka. Pot vrdi la je ovo Gla su Srpske ko or di na tor za ana li - ti ku i odno se sa ja vno{ }u ovog odjeqewa Da ni ra Pi pi}- Ma noj lo vi}. - Na zah tjev ve li kog bro ja gra a na, a po se bno re kre ati va - ca, grad ska upra va odlu ~i la je da u sqede }em pe ri odu po - ~ne sa odr`a vawem i sa na ci jom spor tskih te re na ko ji su u lo {em stawu. Pla ni ra no je da se u ovaj pro je kat in ves ti - ra KM, da bi ne ka igra li {ta do bi la no vi iz gled i bi la u fun kci ji - is ta kla je Pi pi}-ma noj lo vi}. S. J. Ne op ho dne po prav ke na po je di nim igra li {ti ma FO TO: AR HI VA vawu vo dom di je lo va na seqa La u{ prva zo na, \u re \a ko - vi }a, Ha ni {te, ^a ire, Sun ce i Pa pri ko vac - prva zo na, sa op {te no je iz bawolu ~kog Vo do vo da. S. J.

29 FOTO: ARHIVA 30 srijeda, 7. april GLAS SRPSKE Feqton U skla du sa po li ti kom Va ti ka na, ka to li ~ka hi je rar hi ja ni je bi la sklo na da pri hva ti ide ju o vjer skoj ra vno pra vnos ti. Na zi ra le su se na klo nos ti pre ma Ita li ji i odboj nost pre ma Srbi ji, vjer ska za sli jepqenost i `eqa da se za {ti ti Aus tro ugar ska mo nar hi ja Iako su u svo jim po li ti ~kim pla no vi ma Srbe pri hva ti li kao sa bra }u, ni ko ni je spo me nuo da pra vo slavqe, ko jem su oni pri pa da li, tre ba izje dna ~i ti sa ka to li ~an stvom VAR VAR STVO U IME HRIS TO VO Va ti kan ska kanxa (Maj ska i Krfska de kla ra ci ja) Vjer ska za sli jepqenost i o~u vawe Mo nar hi je DEJAN LU^I] Va ti kan je otvo re no po dr`ao na me ru Ita li je da, bez ob zi ra na otpo re, os tva ri svoj na ci onal no-po li ti ~ki pro gram na Ja dra nu i Bal ka nu. To pot vr u je ~iweni cu da su Sfor ca i pi sac ~lan ka u lis tu L Osservatore Romano spo me nu li da je Ita li ja na mer no ispu {te na iz tek sta De kla ra ci je. Dru gim re ~i ma, Ku ri ja ni je sma tra la da je u pi tawu ita li jan ski im pe ri ja - li zam pre ma Ju `nim Slo ve ni ma, ma da je is to - vre me no uka zi va la da je pro gram Srbi je - uje diwewe u je dnu dr`a vu - to bio, ali pre ma Mo nar hi ji. To su, za is ta, bi la dva ne obi ~na me ri la, iz ko jih su se ja sno na zi ra le na klo nos ti pre ma Ita li ji i odboj nost pre ma Srbi ji, ver ska za - slepqenost i `eqa da se za {ti ti Mo nar hi ja. Krfska de kla ra ci ja ni je nai {la na o~e ki - va ni pri jem u re do vi ma hrvat skog i slo ve na ~kog kle ra i stra na ka u Mo nar hi ji. U Slo ve ni ji je nai {la na uz dr`a nost i odbi jawe. U lis to vi ma se odba ci va lo pra vo odbo ra da go vo ri u ime Ju - go slo ve na u Mo nar hi ji. Bis kup za de kla ra ci ju Sve po li ti ~ke stru ktu re bi le su za Maj sku de kla ra ci ju, u ~e mu je predwa~i lo sve {ten stvo. U raz go vo ru sa in`. Er nes tom Kru le jom, u Ci - ri hu, [u {ter {i~ je izja vio da u pi tawu uje diwewa tre ba vo di ti re al nu po li ti ku, da se ona ne mo `e re {i ti brzo i da tre ba ~e ka ti. Jo{ ni je do {lo pra vo vre me za je dni ~kog ra da, upo zo rio je [u {ter {i~. Ra spi ti vao se za Krfsku de kla ra ci ju i tra `io da mu Kru lej dos ta vi wen tek st {to je ovaj i u~i nio. In te re si To kom 20. vi je ka o do ga a ji ma na ju go slo ven skim pros to ri ma pos to ja la su i ra zli ~i ta mi{qewa i sta vo vi. Kroz te stavove do {lo se i do no vih sa - znawa o dr`awu Va ti ka na i li ~nos ti ko je su bi le na wego vom vrhu, a ko ji se odno se na Ju go sla vi ju i wene na ro de. Va ti kan ska kanxa (prvi dio kwige) je opo me na da pap stvo ne tre ba pot cjewiva ti. To je im pe ri ja ko ja os tva ru je svo je in te re se pod pla - {tom quba vi i u ime Hris to vo. Sre di nom sep tem bra [u {ter {i~ je odba - cio De kla ra ci ju i tvrdio da su wene odre dbe ne os tvarqive. Za lo `io se za Maj sku de kla ra ci - ju, ko ju su do ta da po dr`a la 564 op {tin ska odbo - ra, 55 crkve nih `u pa ni ja i `e na ka tol kiwa. Bis kup Je gli~ je ta ko e odlu ~no po - dr`ao Maj sku de kla ra ci ju, iako je su kob sa [u - {ter {i ~em po sle to ga za o{ tren. U Hrvat skoj De kla ra ci ja ni je iza zva la ve - li ko in te re so vawe, iako je bi la spo me nu ta u {tam pi i go vo ri ma u Sa bo ru. Ve }i na wego vih ~la no va otvo re no se za la ga la za Maj sku de kla - ra ci ju, dok su ne ki ~la no vi osu i va li Trum bi }a i Odbor {to su pre dla ga li odva jawe de lo va Mo nar hi je i wiho vo uje diwewe sa Srbi jom. Pred sta vni ci hrvat skih stra na ka, izja vio je Ba - rac Trum bi }u i Bo `i Mar ko vi }u u [vaj car skoj, pri hva ti li su je, iako su sta vi li pri go vo re u ve zi sa unu tra{wom or ga ni za ci jom no ve dr`a - ve. Trum bi} i Mar ko vi} uve ra va li su Bar ca u oprav da nost ta kvog re {ewa i izjavqiva li da }e se o svim pi tawima ras pravqati u Us ta vo tvor - noj skup {ti ni. Ne ma po da ta ka da li je u raz go vo ri ma Bar ca i Mar ko vi }a bi lo spo me nu to i ver sko pi tawe, iako se zna da su Ba rac i Trum bi} o wemu op{ir no ras pravqali. U ciqu {to po tpu ni je ana li ze re per ku si ja ko je je iza zva la Krfska de kla ra ci ja i na ~i na na ko ji je u woj re {e no ver sko pi tawe, po tre bno je u sve tlos ti no vo ot kri ve nih do ku me na ta ra - zmo tri ti ne ko li ko pi tawa. Tre ba, pre sve ga, ispi ta ti ka kav je bio stav ka to li ~kog kle ra pre ma ide ji o ra vno pra vnos ti i je dna kos ti ve ra i, dru go, da li je kler bio spre man da ta kvo re - {ewe ko ris ti u pro ze lit ske svrhe. MAJ SKU DE KLA RA CI JU po dr`a lo 55 crkve nih `u pa ni ja i `e na - ka tol kiwa Od go vo ri na ova pi tawa, ma ko li ko ne po - tpu ni i uz dr`a ni, pru `a ju pri li ku da se obja sne ne ke po ja ve i uka `e na wiho vo po re - klo i po sle di ce. Pre sve ga, u skla du sa po - li ti kom Va ti ka na, KA TO LI ^KA HI JE RAR HI JA NI JE BI LA SKLO NA DA PRI HVA TI IDE JU O VER SKOJ RA - VNO PRA VNOS TI. Maj ska de kla ra ci ja, du ho vno ~e do Slo ven ske qud ske stran ke, ni je spo miwala to pi tawe. Ta ~iweni ca obja{wava, po red os ta log, pri ro du i obim po - dr{ke ko ju su joj pru `a li kler i ver ni ci. Iako su u svo jim po li ti ~kim pla no vi ma Srbe pri - hva ti li kao sa bra }u, ni ko ni je spo me nuo da pra vo slavqe, ko me su oni pri pa da li, tre ba izje dna ~i ti sa ka to li ~an stvom. Ma hni ~e ve ide je o pro ze li ti zmu i ulo zi ka to li ~ke crkve na Bal ka nu, bi le su ve oma va `ne. [an sa za ka to li ke To je uos ta lom, pot vrdi la Hrvat ska stra - `a po ~et kom go di ne, kad je za hte va la da Hrva ti i Slo ven ci mo ra ju obe zbe di ti da ka to - li ~koj ve ri, kao dr`a vnoj, pri pa dnu oso bi ta pra va. Ume re ni kao Je gli~, i ek stre mis ti kao [ta dler, ni su se u tom po gle du ra zli ko va li, bez ob zi ra {to je prvi pri hva tio Srbe, a dru gi ih ni je pri zna vao kao na rod. U Ar hi vu Ju go slo ven ske aka de mi je zna nos ti i umje tnos ti u Za gre bu, u os tav {ti ni dr An ta Trum bi }a, na la zi se na crt me mo ran du ma ko ji je dr Fran Ba rac, ~o vek od po ve rewa po li ti ~kih stra na ka u hrvat skoj i po uz da nik dr An tu na Bauera, na dbis ku pa za gre ba ~kog, sas ta vio za po - tre be pred se dni ka Ju go slo ven skog odbo ra, pre sve ga u wego vim nas to jawima da Sv. sto li cu pri vo li za po li ti ku uje diwewa ju go slo ven skih na ro da. Me mo ran dum je pi sao li ~no dr Ba rac i, ka ko sam na vo di u pro pra tnom pi smu dr Trum bi - }u, na je dan du {ak. Ide je i ar gu men ti sa dr`a ni u ovom me mo - ran du mu od izu ze tnog su zna ~a ja za ra zu me vawe sta vo va vi so kog kle ra u Hrvat skoj, kao i dr Rum bi }a, pre ma ver skim pi tawima uop {te i po - lo `a ju ka to li ka i wiho voj ulo zi u no voj dr`a vi po se bno. Ja sno uo bli ~en stav u pi tawu pro ze lit skog ra da pred stavqao je me mo ran dum Fra na Bar ca, pri premqen na pre dlog Trum bi }a u okto bru go di ne. Ba rac je bio sves tan zna ~a ja to ga pi tawa i osetqivos ti Ku ri je, gde su Trum bi }u pre dlo `i li da ta kav do ku ment pri pre mi. S ob zi rom na blis ke ve ze izme u Bauera i Bar ca, mo `e se pre tpos ta vi ti da je Trum bi} `e - leo da sa zna vi {e o sta vu hi je rar hi je i osi gu ra wenu po dr{ku za svo ju po li ti ku. Pro ze li ti zam ni je bio stran Trum bi }u, o wemu je on raz go va - rao i sa kar di na lom Ga spa ri jem u Va ti ka nu. Po dr{ka pro ze lit skom ra du crkve u no voj dr`a vi, pred stavqala je ta ko e put i na ~in da se osi gu ra po dr{ka Ku ri je u bu du }nos ti. (Nas ta vi }e se) (10) Umro je {pan ski sli - kar i va jar gr~kog po ri je kla (sa Kri ta, ta da ve ne ci jan skog) El Gre ko, ~i je je ori gi nal no sli kar stvo pro `e to tra di ci - ja ma is to ~nog hri{ }an stva (pra vo slavqa) i ita li jan skom re ne san som. S ro dnog Kri ta, pre ko Ve ne ci je - gdje je u~io sli kar stvo kod Ja ko pa Tin to - 7. april go di ne Umro sli kar El Gre ko re ta - i Ri ma, do spio je u grad To le do (sta ru pres to ni - cu [pa ni je), u ko jem je `i vio 37 go di na i os tao do smrti. Ne pri zna vawem tro di men zi - onal nog pros to ra i kla si ~ne per spe kti ve i te hni kom sli - kawa iz du `e nih qud skih fi - gu ra ra zli ko vao se od svih sli ka ra svog vre me na Ro en je \or e Sta no - je vi}, srpski fi zi ~ar, pro fe - sor na Ve li koj {ko li, re ktor Beo grad skog uni ver zi te ta, naj - za slu `ni ji za ra nu elek tri fi - ka ci ju Srbi je. Di plo mi rao je na Ve li koj {ko li u Beo gra du Za slu `an je za iz - gradwu prvih hi dro elek tra na u Srbi ji: U`i ce na \e tiwi, 7. april go di ne Ro en \or e Sta no je vi} Vu ~je na Vu ~jan ci, Ni{ na Ni - {a vi, Ve li ko Gra di {te na Pe - ku, Vla so tin ce na Vla si ni, Ivawica na Mo ra vi ci i Za je - ~ar na Ti mo ku. Kon stru isao je i Beo grad sku ter mo cen tra lu. Za slu `an je i za prvo de mon - stri rawe ra di ja u Beo gra du 1908, kao i za elek tri ~no os - vjetqewe Beo gra da Do ne sen je us tav ko jim je na ziv Fe de ra ti vna Na ro - dna Re pu bli ka Ju go sla vi ja pro mi jewen u So ci ja lis ti ~ka Fe de ra ti vna Re pu bli ka Ju go - sla vi ja, a Jo sip Broz je pro - gla {en do `i vo tnim {e fom dr`a ve. Wego vi tvor ci su is ti ca li da je to prvi do ku - ment no vog ti pa u is to ri ji us - 7. april go di ne No vi Us tav za SFRJ ta vnos ti, jer sa dr`i ele - men te je dne pra ve po veqe no vog dru{ tva. Bi la je to sa mo te orij ska ra ci ona li za - ci ja za ko na ~no le ga li zo vawe je dnog to ta li tar nog sis te ma. Po sli je sa mo 11 go di na do - ne sen je no vi us tav - kon fe - de ral ni, ko jim je omo gu }e no ra zbi jawe Ju go sla vi je.

30 OGLASI GLAS SRPSKE srijeda, 7. april Na osnovu ~l. 52. Zakona o sudovima Republike Srpske ( Slu`beni glasnik Republike Srpske broj 111/04, 109/05, 37/06, 17/08, 119/08, 58/09 i 116/09), ~l. 10. Zakona o radu- Pre~i{}eni tekst ( Slu`beni glasnik Republike Srpske broj 55/07), Posebnog kolektivnog ugovora za oblast pravosu a ( Slu`beni glasnik Republike Srpske broj 115/06, 69/07, 18/08, 63/08), te ta~ke 5. ~lana 24. Pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Osnovnog suda u Prijedoru broj SU: 167/04; Izmjena i dopuna Pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta od godine, broj Su i Izmjena i dopuna Pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta od godine, broj Su , predsjednik Osnovnog suda u Prijedoru raspisuje JAVNI KONKURS Za prijem u radni odnos na odre eno vrijeme bez zakqu~ivawa ugovora o radu jednog sudijskog pripravnika-volontera. Kandidati koji se prijavquju moraju ispuwavati op{te i posebne uslove. Op{ti uslovi su: 1. da je dr`avqanin Republike Srpske ili BiH 2. daje stariji od 18 godina 3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost 4. da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak 5. da nije osu ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawem poslova u sudu. Posebni uslovi su: 1. diplomirani pravnik bez radnog iskustva u tra`enom obrazovawu Broj izvr{ilaca: 1 Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti i sqede}e dokumente: - uvjerewe o dr`avqanstvu - izvod iz mati~ne kwige ro enih - qekarsko uvjerewe - uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak - diplomu ili uvjerewe o diplomirawu - kopiju li~ne karte Dokumenti se dostavqaju u originalnom primjerku ili ovjerenoj kopiji. Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa u dnevnim novinama Glas Srpske. Prijave se dostavqaju po{tom, sa naznakom za konkurs ili li~no na adresu: Osnovni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Ra{kovi}a broj 6, Prijedor. Prijedor, godine Broj: AD BIJEQINA Broj: 02/2-276/10. Datum: Na osnovu ~lana 27. Statuta Akcionarskog Bijeqina, Upravni odbor, na sjednici odr`anoj dana godine, donio je ODLUKU o sazivawu Skup{tine akcionara I Saziva se 10. sjednica Skup{tine AD Bijeqina, za dan godine (subota) sa po~etkom u 11 ~asova u restoranu dru{tvene ishrane u Bijeqini, ulica Dimitrija Tucovi}a br U slu~aju da se sjednica ne odr`i u navedeno vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovqena sjednica }e se odr`ati istog dana na istom mjestu sa po~etkom u 12 ~asova. Za sjednicu Skup{tine predla`e se sqede}i: Dnevni red 1. Izbor radnih tijela Skup{tine akcionara: a) Izbor Verifikacione komisije b) Izbor Kandidacione komisije c) Izbor zapisni~ara i dva ovjeriva~a zapisnika 2. Verifikacija prisutnih akcionara i punomo}nika akcionara. 3. Zapisnik sa 9. sjednice Skup{tine akcionara broj 02/1-447/09 od godine. 4. Dono{ewe Odluke o izmjeni AD Bijeqina. 5. Godi{wi obra~un i Izvje{taj o AD Bijeqina za period januar-decembar godine sa mi{qewem Nadzornog odbora. 6. Dono{ewe Odluke o pokri}u gubitka za godinu. 7. Izvje{taj o izvr{enoj reviziji finansijskih AD Bijeqina za g. 8. Izve{taj o radu Upravnog AD Bijeqina. 9. Izvje{taj o radu Nadzornog AD Bijeqina. 10. Razrje{ewe predsjednika i zamjenika predsjednika Skup{tine akcionara. 11. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Skup{tine akcionara. 12. Razrje{ewe ~lanova Upravnog AD Bijeqina. 13. Razrje{ewe predsjednika i ~lanova Nadzornog AD Bijeqina. 14. Izbor ~lanova Upravnog AD Bijeqina. 15. Izbor predsjednika i ~lanova Nadzornog AD Bijeqina. 16. Dono{ewe Odluke o visini naknade ~lanovima Upravnog i Nadzornog odbora. 17. Dono{ewe Odluke o izboru revizora za godinu. II Pozivaju se akcionari da li~no ili putem punomo}nika ili glasawem pismenim putem u~estvuju u radu Skup{tine. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivawu Sku - p{tine imaju svi akcionari bez obzira na broj akcija i nominalnu vrijednost akcije ~iji su vlasnici. Punomo} fizi~kih lica treba biti ovjerena kod nadle`nog organa ili u Dru{tvu, a punomo} pravnih lica potpisom i pe~atom wegovog odgovornog lica. III Materijali za sjednicu Skup{tine nalaze se u upravi Dru{tva u Bijeqini, ulica Dimitrija Tucovi}a br i mogu se pogledati svaki radni dan od 7 do 15 ~asova. BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U TREBIWU Broj: 95 0 Mal Mal Trebiwe, U predmetu ovog suda, pod gorwim brojem, u pravnoj stvari po tu`bi MH ERS ZP Elektro - Hercegovina a.d. Trebiwe, Ul. Jovana Ra{kovi}a br.6, protiv tu`ene Azemine- Jasmine Vasilik iz Qubiwa, a sada nepoznatog boravi{ta, radi isplate duga, u prilogu Vam se, radi objavqivawa, a na osnovu ~l st. 3 Zakona o parni~nom postupku, dostavqa sqede}i OGLAS Dostavqa se tu`ba na odgovor tu`enoj Azemini - Jasmini Vasilik, ~ije se boravi{te, niti radno mjesto ne mogu utvrditi. Tu`ena je du`na da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu, u kojem mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev. Navedenom tu`bom tu`ilac tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enu, da tu`iocu isplati na ime utro{ene elektri~ne energije, dug u iznosu od 147,69 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od g. kao dana podno{ewa tu`be, pa do isplate, te mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. Nakon objave tu`be, obzirom da je u tu`bi predlo`eno dono{ewe presude zbog propu{tawa, sud }e, ukoliko tu`ena ne dostavi odgovor na tu`bu, donijeti presudu zbog propu{tawa, koju }e objaviti u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Glasu Srpske, smatra}e se da je tu`enoj tu`ba dostavqena na odgovor. BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U MODRI^I Broj: 86 0 P P Modri~a, godine Osnovni sud u Modri~i po sudiji Miladinovi} Vinku u pravnoj stvari tu`iteqa Raiffeisen Bank DD BiH glavna filijala Tuzla, protiv tu`enog Josipovi} Mladena sina Marka iz [amca, radi naplate duga, donio je dana godine sqede}i: OGLAS Kod ovoga suda u Modri~i pod poslovnim brojem 86 0 P P u toku je parni~ni postupak u pravnoj stvari tu`iteqa Raiffeisen Bank DD BiH glavna filijala Tuzla, protiv tu`enog Josipovi} Mladena iz [amca, radi naplate duga u iznosu od ,97 KM. Poziva se Josipovi} Mladen sin Marka iz [amca, ul. Prote Matije Nenadovi}a br. 16 da pristupi sudu Modri~a ili da odredi svoga punomo}nika koji }e ga zastupati u ovoj pravnoj stvari. OSNOVNI SUD U BIJEQINI Broj: I Dana, godine Osnovni sud u Bijeqini po sudiji ]ejvanovi} Yevadu, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{ewa UniCredit Bank a.d. Bawa Luka, protiv izvr{enika Risti} \or e iz Bijeqine, radi naplate nov~anog potra`ivawa: OBJAVQUJE da je dana godine donio, sqede}e: RJE[EWE o izvr{ewu broj I a na osnovu vjerodostojne isprave-mjenice izdate u Bijeqini dana godine, serija RS na iznos od 4.196,75 KM koja je dospjela na isplatu dana godine, po kojoj izvr{enik duguje na ime glavnog duga iznos od 4.196,75 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od godine pa do dana kona~ne isplate, tro{kove protesta u visini od 55,00 KM, tro{kove izvr{ewa od 300,00 KM, te ostale tro{kove izvr{nog, pa se obavezuje izvr{enik da u roku od 3 dana od prijema ovog rje{ewa izmiri svoju obavezu prema tra`iocu izvr{ewa, a ukoliko to ne u~ini prove{}e se izvr{ewe popisom, zapqenom, procjenom i prodajom izvr{enikovih pokretnih stvari koje se nalaze na adresi prebivali{ta izvr{enika u ulici Tanaska Raji}a broj 13 u Bijeqini. Protekom 15 dana od dana objavqivawa ovog oglasa smatra se da je ovo rje{ewe dostavqeno izvr{eniku. POUKA: Protiv ovog rje{ewa dozvoqen je prigovor u roku od 8 dana od dana prijema istog.

31 32 srijeda, 7. april GLAS SRPSKE OGLASI KOMUNALNO PREDUZE]E BOBAS a.d. KOTOR VARO[ Broj: 322-3/10. Datum: Na osnovu Odluke Nadzornog odbora i Rje{ewa direktora preduze}a br. 308/10 od godine Komisija imenovana od strane direktora preduze}a raspisuje JAVNU LICITACIJU Za prodaju motornih vozila preduze}a I Ogla{ava se prodaja motornih vozila preduze}a i to: 1. Kombi transporter, broj motora 23844, broj {asije WV2ZZZ25ZJH (neispravan) sa po~etnom cijenom 1.760,00 KM (hiqadusedamsto{ezdeset KM), 2. Golf cady broj motora jk, broj {asije WVWZZZ14ZKW008602, (neispravan) sa po~etnom cijenom 352,00 KM (tristopedesetdvije KM). II Licitacija }e se odr`ati godine usmenim javnim nadmetawem u gara`i Bobas a.d. Kotor Varo{, ul. Cara Du{ana bb KOTOR VARO[. III Uvid u pomenuta vozila mo`e se izvr{iti svakim radnim danom u periodu od 8 do 15 ~asova. Vozila se prodaju u vi enom stawu. IV Kaucija za u~e{}e na licitaciji iznosi 10% od po~etka cijene vozila i upla}uje se na blagajni preduze}a ili `iro ra~un preduze}a UNICREDIT bank. V Pravo na licitaciju imaju sva pravna i fizi~ka lica pod istim uslovima. VI U slu~aju da prva licitacija ne uspije, druga licitacija odr`a}e se godine. VII Licitaciju }e provesti Komisija imenovana Rje{ewem direktora preduze}a br. 308/10 od godine. Komisija za sprovo ewe licitacije Na osnovu ~lana 20 i 21 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ste~ajnom postupku ( Slu`beni glasnik RS broj 68/07, i ~lana 51 Zakona o ste~ajnom postupku ( Slu`beni glasnik RS broj 67/02) a u vezi sa ~lanom 82, 84, 87 i 90. Zakona o izvr{enom postupku ( Slu`beni glasnik RS broj 59/03; 85/03 i 64/05), a u skladu Odluke Odbora povjerilaca od donosi: ZAKQU^AK O PRODAJI DIJELA IMOVINE RATARSTVA AD U STE^AJU NOVA TOPOLA Vr{i se prodaja imovine - neizgra enog gra evinskog zemqi{ta 1. Parcele upisane u PL br. 297 K.O. Nova Topola R.Br. Povr{ina Cijena po m 2 Po~etna i najni`a K.^ u m 2 cijena u KM / , , / , , / , , , , / , , , , / , , / , , / , , , , / , , / , , / , , / , , / ,00 476, / ,00 180, / ,00 728, / ,00 700, / ,00 640, / , , / , , / , , / , , / ,00 285, / ,00 40,960,00 2. Parcele upisane u ZK ul. br. 2. k.o. Bukvik Red. Povr{ina Cijena po m 2 Po~etna i najni`a broj K.^ u m 2 cijena u KM / , , /2 90 5,00 450, , ,00 3. Parcele upisane u PL br. 992/3 k.o. Gradi{ka Grad PANEVROPSKI UNIVERZITET za multidisciplinarne i virtuelne studije Pan-European University for Multidiscipline & Virtual Studies Dana: Broj: 783/10 Na osnovu odredaba Statuta Panevropskog univerziteta Apeiron, Bawa Luka, a u skladu sa odlukom Senata Univerziteta, rektor Univerziteta donosi sqede}e RJE[EWE Kandidat Brankovi} Nenad dana g. u ~asova brani}e magistarski rad na temu: STRATEGIJSKO PLANIRAWE U FUNKCIJI RAZVOJA MALIH I SREDWIH PRE- DUZE]A Rad kandidata }e biti dostupan na uvid u prostorijama biblioteke Panevropskog univerziteta Apeiron u Bawoj Luci, ulica Pere Krece 13, u vremenu od g. do g. Uvid se mo`e izvr{iti radnim danom od 9 do 17 ~asova. Rektor Univerziteta: Prof. dr Risto Kozomara KONKURS Srpsko-italijanska firma EVRO GIUNTI DOO iz Beograda tra`i: - MENAYERA PRODAJE za teritoriju Federacije BiH...izvr{ilac 1 - MENAYERA PRODAJE za teritoriju Republike Srpske...izvr{ilac 1 Uslovi konkursa: - zavr{en fakultet; - poznavawe rada na ra~unaru; - po`eqno radno iskustvo i - voza~ka dozvola. Molbe dostaviti na: Kontakt tel.: (g-din Bovan Dragoslav) Red. Povr{ina Cijena po m 2 Po~etna i najni`a broj K.^ u m 2 cijena u KM , , , ,00 4. Parcele upisane u PL. 175 /3 K.O. Kozinci R. Br. K.^ Povr{ina u km 2 Cijena po m 2 Po~etna i najni`a cijena u KM , , / , , , , / , , / , , / , ,00 - Procjena tr`i{ne vrijednosti nekretnina, utvr ena je dopunom elaborata sudskog vje{taka, gra evinske struke Aleksi} Nedeqka od septembra mjeseca godine. - Imovina se prodaje u fakti~kom i pravnom stawu u kakvom se ta imovina nalazi u momentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojim prodavac raspola`e u momentu prodaje, pa se naknadne reklamacije ne}e prihvatati. Uslovi prodaje: 1. Prodaja navedene imovine izvr{i}e se prikupqawem ponuda u zatvorenim i zape~a}enim kovertama. 2. Pravo prijavqivawa na oglas imaju pravna i fizi~ka lica, koja uz ponudu dostave Dokaz o uplati depozita u iznosu od 10% od po~etne cijene za svaku parcelu, ali ne vi{e od KM na `iro-ra~un prodavca Ratarstvo a.d. u ste~aju Nova Topola kod Komercijalne banke a.d. Bawa Luka, filijala Nova Topola broj: , 3. Zatvorene i zape~a}ene pismene koverte moraju da sadr`e: pismenu ponudu iz koje se jasno vidi ko je ponu a~, koji iznos nudi i za koju parcelu, potvrdu o uplati depozita a pravna lica prila`u i izvod iz sudskog registra ne stariji od 30 dana. Javno otvarawe ponuda i progla{ewe kupaca odr`a}e se u Upravnoj zgradi Ratarstva u Novoj Topoli, dana godine sa po~etkom u 11 ~asova. Koverte sa ponudom predaju se Ste~ajnom upravniku neposredno prije po~etka licitacije. 4. Pismene ponude ni`e od nazna~ene po~etne cijene predmeta prodaje ne}e se razmatrati 5. Nakon otvarawa i rangirawa ponuda utvr uje se lista ponu a~a i konstatuje se da je nekretnina prodata najpovoqnijem ponu a~u. U slu~aju da se za isti parcelu prijave dva ili vi{e ponu a~a i ponude isti iznos pozva}e se da odmah po otvarawu ponuda na posebnim obrascima istaknu nove ponude na osnovu kojih }e se izvr{iti izbor najpovoqnijih ponu a~a. R. Br. K.^ Povr{ina u km 2 Cijena po m 2 Po~etna i najni`a cijena u KM Rok pla}awa kupoprodajne cijene nekretnina je 15 dana od dana odr`avawa licitacije, na ra~un ste~ajnog du`nika br: kod, Komercijalne banke filijala Nova Topola. Ponu a~ ~ija ponuda bude prihva}ena du`an je pristupiti zakqu~ewu Ugovora u roku od 15 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. 6. Ponu a~ima ~ije ponude nisu prihva}ene izvr{i}e se povrat depozita u roku od 3 dana od dana licitacije. Ukoliko kupac u roku ne ispuni obavezu u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatra}e se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat depozita. Depozit koji je upla}en od strane odabranog ponu a~a - kupca smatra se djelom avansne uplate. 7. Ako ponu a~ sa najpovoqnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 15 dana, Ste~ajni upravnik }e zakqu~kom proglasiti prodaju nevaqanom i novim zakqu~kom odrediti da je nekretnina prodata drugom po rangu ponu a~u koji mora u roku od 15 dana od dana prijema tog zakqu~ka uplatiti kupoprodajnu cijenu po ponudi koju je on istakao. Ako i drugi ponu a~ ne uplati ponu enu cijenu gubi pravo na povrat depozita a Ste~ajni upravnik }e na isti na~in pozvati tre}eg ponu a~a. 8. Sve tro{kove oko prometa nekretnina snosi kupac: takse, porez na nekretnine, provizija notaru i druge tro{kove koji nastanu, a prodavac nakon zavr{ene prodaje i naplate kupoprodajne cijene nema u odnosu na prodate nekretnine nikakve obaveze. Isplatom kupoprodajne cijene i ovjerom ugovora prestaju sve kup~eve obaveze prema prodavcu. 9. Sve informacije o nekretninama mogu se dobiti na telefon broj: 051/ i broj ste~ajnog upravnika 065/ Ovaj zakqu~ak o prodaji nekretnina objavi}e se na oglasnoj tabli Osnovnog suda Bawa Luka, oglasnoj tabli ste~ajnog du`nika, u listu Glas Srpske i veb stranicama: STE^AJNI UPRAVNIK Slavko Vujan~evi}

32 OGLASI GLAS SRPSKE srijeda, 7. april filijala BAWA LUKA SV. ]IRILO I METODIJE Piskavica Bawa Luka KONKURS Za prijem radnika u radni odnos 1. Bibliotekar {kole na odre eno vrijeme, do povratka radnika sa bolovawa...1 izvr{ilac Pored op{tih uslova utvr enih zakonom, kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove iz va`e}eg Zakona o osnovnoj {koli i Pravilnika o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u osnovnoj {koli. Prijave u roku od osam (8) dana, od dana objavqivawa konkursa, dostaviti na adresu {kole. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. O[ NIKOLA TESLA Ul. Cara Lazara Prwavor OGLAS Za popunu upra`wenog radnog mjesta 1. Nastavnik razredne nastave - na odre eno vrijeme (do povratka nastavnice sa porodiqskog odsustva)...1 izvr{ilac Uslovi: Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa prema Zakonu o radu, kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove predvi ene Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu i Pravilnikom o stru~ni profilima i zvawima nastavnika i stru~nih saradnika u osnovnoj {koli. Oglas je otvoren 8 dana od dana objavqivawa. JU CENTAR ZA OBRAZOVAWE I VASPITAWE I REHABILITACIJU SLU[AWA I GOVORA Bawa Luka Ul. Jovana Ra{kovi} br.28 Tel/faks: 051/ ; KONKURS Za popunu radnog mjesta 1. Sekretar na odre eno vrijeme, do povratka radnice sa bolovawa... 1 izvr{ilac Uslovi: - Diplomirani pravnik - 3 godine iskustva u struci Kandidat koji konkuri{e, uz prijavu na konkurs, treba prilo`iti sqede}a dokumenta: - diplomu o zavr{enoj stru~noj spremi - dokaz o najmawe 3 godine radnog iskustva - uvjerewe o dr`avqanstvu - izvod iz mati~ne kwige ro enih - uvjerewe da nije ka`wavan - uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak Uz prijavu po`eqno je dostaviti i kontakt telefon. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u obzir. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. HC d.o.o. Ul. Jevrejska br.1 Bawa Luka Tel.: 051/ OGLAS Za prijem u radni odnos 1. Kozmeti~ar...2 izvr{ioca 2. Doktor dermatovenerolog...1 izvr{ilac Uslovi: - `. pola - po`eqno radno iskustvo - poznavawe engleskog jezika REPUBLIKA SRPSKA ZAVOD ZA ZAPO[QAVAWE REPUBLIKE SRPSKE Isto~no Sarajevo - Pale, Srpskih ratnika 44, Pale tel. 057/ , 057/ , faks: 057/ web: OGLA[AVA SLOBODNA RADNA MJESTA filijala DOBOJ TEHNI^KA [KOLA DOBOJ CARA DU[ANA DOBOJ KONKURS za prijem radnika Na neodre eno vrijeme: 1. Profesor gra evinske grupe predmeta puna norma... 1 izvr{ilac Za navedeno radno mjesto, pored op{tih uslova predvi enih zakonom, kandidat treba da ispuwava i posebne uslove predvi ene ~lanom 89. Zakona o sredwoj {koli i Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika u stru~nim {kolama. Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavqivawa u dnevnim novinama. Prijave sa potrebnim dokazima o ispuwavawu uslova, op{tih i posebnih, dostaviti na adresu {kole. Kontakt telefon: direktor 053/ , sekretar 053/ filijala BIJEQINA Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Ul. Vuka Karayi}a 3 (prijava na javni konkurs) Tel. 055/ Osnovni sud u Bijeqini o b j a v q u j e JAVNI KONKURS Za prijem asistenta (daktilografa) za rad na odre eno vrijeme... 3 izvr{ioca Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa predvi enih zakonom, kandidat treba da ispuwava i posebne uslove za zasnivawe radnog odnosa predvi ene Pravilnikom o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to: - Zavr{ena birotehni~ka {kola zv. birotehni~ar, upravna birotehni~ka {kola zv. administrativni tehni~ar, upravna {kola zv. birotehni~ar IV stepen ili druga sredwa {kola smjer birotehni~ar IV stepen, a izuzetno osmogodi{wa {kola sa daktilografskim kursom i zavr{en najmawe II stepen kursa za kompjutere - {est mjeseci radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima - obavezna provjera znawa UZ PRIJAVU SQEDE]E DOKAZE: - uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od {est mjeseci) - rodni list (ne stariji od {est mjeseci) - qekarsko uvjerewe (nakon izbora kandidata) - dokaz o nevo ewu krivi~nog postupka i dokaz (sem za kandidate ro ene na podru~ju RS) da nije osu ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u organima pravosu a (ne starije od {est mjeseci) - dokaz o odgovaraju}oj {kolskoj spremi (original ili ovjerena kopija) - dokaz o zavr{enom daktilografskom kursu (original ili ovjerena kopija) - original sertifikat o zavr{enom II stepenu kursa za kompjutere - dokaz o odgovaraju}em radnom iskustvu Javni konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavqivawa. Predsjednik suda zadr`ava pravo popune ve}eg ili maweg broja izvr{ilaca od napisanog broja. Nepotpune i neblagovremene prijave i kopije tra`ene dokumentacije koje nisu ovjerene, ne}e biti razmatrane. REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA BIJEQINA O[ Me{a Selimovi} Jawa Ul. Kara or eva 250 Jawa Tel. 055/ Na osnovu ~lana 129. stav 3. ta~ka m. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ( Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj: 74/08 i 71/09) i Pravilnika o radu O[ Me{a Selimovi} Jawa, raspisujem KONKURS za prijem u radni odnos Radnik na odr`avawu ~isto}e na neodre eno u podru~noj {koli Novo naseqe - Jawa na punu normu 1 izvr{ilac Opis poslova ^i{}ewe prostorija i odr`avawe higijene na sredstvima rada po zavr{etku posla, ~i{}ewe {kolskog dvori{ta, ~i{}ewe i ure ivawe {kolskog zelenila, odr`avawe ~isto}e u toku nastave, poslovi vezani za {kolske praznike, obavqawe kurirskih poslova, generalno ~i{}ewe i prawe {kolskih prostorija za vrijeme zimskog i qetweg raspusta i druge poslove iz djelokruga svog rada, a po nalogu direktora {kole. Op{ti uslovi Kandidat mora ispuwavati op{te uslove predvi ene Zakonom o radu Pre~i{}eni tekst ( Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 55/07): da je dr`avqanin Bosne i Hercegovine - RS, da je punoqetan i da posjeduje qekarsko uvjerewe o op{toj zdravstvenoj sposobnosti. Posebni uslovi Kandidat mora: da ima najmawe I stepen stru~ne spreme, da nije osu ivan pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak. Potrebni dokumenti uz prijavu Uz prijavu na konkurs, sa adresom prebivali{ta i telefonskim brojem, kandidat je du`an dostaviti dokaze o ispuwenosti uslova i to: uvjerewe o dr`avqanstvu, izvod iz mati~ne kwige ro enih, dokaz o op{toj zdravstvenoj sposobnosti, ovjerenu fotokopiju diplome o {kolskoj spremi, uvjerewe da nije osu ivan pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (sem za kandidate koji su ro eni na podru~ju Republike Srpske za koje }e {kola slu`benim putem od nadle`nog organa pribaviti podatke iz kaznene evidencije), uvjerewe da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak. Dokumenta prilo`ena uz prijavu na konkurs se ne}e vra}ati kandidatima. Rok za podno{ewe prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavqivawa. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tra`ene dokumentacije koje nisu ovjerene, ne}e se uzimati u razmatrawe. Op{tina Srebrenica Osnovna {kola Petar Petrovi} Wego{ Srebrenica Tel. 056: KONKURS za prijem radnika u radni odnos na neodre eno vrijeme Nastavnik wema~kog jezika... 1 izvr{ilac, (nepuna norma vi{ak ~asova preko jedne nastavni~ke norme). Uslovi: Pored op{tih uslova potrebnih za zasnivawe radnog odnosa, kandidati treba da su dr`avqani RS, odnosno BiH, te da posjeduju visoku stru~nu spremu ili V[S i zvawe profesora tj, nastavnika wema~kog jezika. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa u sredstvima javnog informisawa. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te. Republika Srpska Op{tina Bijeqina O[ Sveti Sava Bijeqina Bijeqina Ul. Svetog Save 2 Tel. 055/ Na osnovu ~lana 114. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ( Sl. gl. Republike Srpske, broj: 74/08 i 71/09) direktor {kole raspisuje: KONKURS za popunu upra`wenog radnog mjesta - Nastavnik razredne nastave, na odre eno vrijeme, do god. rad u centralnoj {koli u Bijeqini - 1 izvr{ilac. Prijavqeni kandidati treba da imaju zavr{enu visoku ili vi{u stru~nu spremu i zvawe: profesor ili nastavnik razredne nastave, sa ili bez radnog iskustva. Kandidati ne mogu imati zakonskih smetwi za obavqawe imenovanog posla, da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak, da prilo`e uvid iz mati~ne kwige ro enih, uvjerewe o dr`avqanstvu BiH i RS, a kandidati sa radnim iskustvom du`ni su prilo`iti licencu i uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu. Kandidat koji bude primqen na upra`weno radno mjesto, prije zasnivawa radnog odnosa obavezan je dostaviti qekarsko uvjerewe o psihi~koj, fizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa u~enicima ( ne starije od {est mjeseci). Prijave dostavqati li~no ili putem po{te. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. filijala ISTO^NO SARAJEVO KLINI^KI CENTAR ISTO^NO SARAJEVO PSIHIJATRIJSKA KLINIKA U SOKOCU raspisuje OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodre eno vrijeme 1. Servirka hrane PK... 1 izvr{ilac Kandidati pored op{tih uslova utvr enih zakonom, treba da ispuwavaju i sqede}e uslove: - zavr{ena {kola ugostiteqski smjer - PK (II stepen), Uz prijavu na oglas kandidati su du`ni prilo`iti: - Diplomu svjedo~anstvo o zavr{enoj {koli, - Izvod iz mati~ne kwige ro enih, - Uvjerewe o dr`avqanstvu, - Uvjerewe da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak. Radni odnos se zasniva na odre eno vrijeme u trajawu od 1 (jednog) mjeseca, zbog privremenog pove}awa posla. Prednost imaju osobe mu{kog pola zbog no{ewa i podjele hrane na akutnim odjeqewima. Ukoliko na Zavodu za zapo{qavawe na evidenciji nema radnika sa gore navedenim uslovima u obzir dolaze kandidati koji imaju zavr{enu {kolu za KV radnika ugostiteqskog smjera (servirka hrane). Prijave dostaviti na adresu: Klini~ki centar Isto~no Sarajevo Psihijatrijska klinika u Sokocu, ul. Podromanija Sokolac, sa naznakom Prijava na oglas. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Rok za podno{ewe prijava za sve raspisane oglase - konkurse po~iwe se ra~unati od prvog narednog dana od dana objav-qivawa. Ako zadwi dan roka pada u nedjequ ili dan u koji se po zakonu ne radi, trajawe roka se produ`ava za prvi radni dan. Svi kandidati koji se prijavquju na oglas - konkurs, moraju ispuwavati op{te uslove predvi ene zakonom. Prijave na oglas - konkurs sa pravno vaqanim dokazima o ispuwavawu uslova za obavqawe poslova na odre eno radnom mjestu uputiti na adresu poslodavca. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe.

33 34 srijeda, 7. april GLAS SRPSKE OGLASI DI BORJA AD u ste~aju TESLI] Dana, godine Na osnovu odluke Skup{tine povjerilaca, donesene dana godine, na ro~i{tu odr`anom u Osnovnom sudu u Doboju, ste~ajni upravnik DI Borja AD - u ste~aju Tesli} objavquje OGLAS o prodaji imovine putem usmenog javnog nadmetawa I Prodaju se putem usmenog javnog nadmetawa osnovna sredstva u vrijednosti od ,00 KM i to: 1. Putni~ko vozilo VW Passat BM godina proizvodwe u voznom stawu 1 kom ,00 KM. II a) Prodaje se roba, repromaterijal i rezervni dijelovi iz starog centralnog magacina u vrijednosti od ,10 KM. b) Prodaje se roba, repromaterijal i rezervni dijelovi iz novog centralnog magacina u vrijednosti od ,80 KM. v) Prodaje se nedovr{ena proizvodwa iz sortirnice u vrijednosti od 3.603,21 KM. g) Prodaje se nedovr{ena proizvodwa iz ma{inske u vrijednosti od 1.707,08 KM. d) Prodaje se nedovr{ena proizvodwa iz nove fabrike namje{taja u vrijednosti od 4.155,80 KM. ) Prodaje se nedovr{ena proizvodwa iz nastre{nice u vrijednosti od 696,60 KM. e) Prodaje se nedovr{ena proizvodwa iz `i~anog magacina u vrijednosti od 629,16 KM f) Prodaje se nedovr{ena proizvodwa iz magacina veleprodaje u vrijednosti od 2.708,80 KM. g) Prodaje se nedovr{ena proizvodwa iz stoli~are u vrijednosti od 895,60 KM. h) Prodaje se nedovr{ena proizvodwa i ostalo iz magacina gotovih proizvoda u vrijednosti od 463,00 KM i) Prodaju se gotovi proizvodi iz magacina gotovih proizvoda u vrijednosti od 5.253,00 KM. j) Prodaje se oprema iz kancelarije u vrijednosti od 1.300,00 KM. Specifikacija zaliha, opreme i rezervnih dijelova iz ta~ke 2 oglasa mo`e se dobiti na uvid u prostorijama DI Borja AD - u ste~aju Tesli} svakim radnim danom od 8 do 14 ~asova, Tekst: Telefon: kao {to se mogu i razgledati predmeti lici - tacije. III Predmeti licitacije navedeni po stavkama se licitiraju u kompletu po po~etnoj cijeni iz oglasa. Predmeti licitacije se prodaju u vi enom stawu, PDV, kao i tro{kove utovara i prevoza snosi kupac. IV Usmeno javno nadmetawe odr`a}e se dana godine u 13 ~asova u prostorijama DI Borja AD - u ste~aju Tesli} na kojem imaju pravo u~e{}a sva pravna i fizi~ka lica koja uplate kauciju u visini od 10% od po~etne cijene predmeta, odnosno imovine koja se licitira. Uplata kaucije se mo`e izvr{iti na `iro ra~un DI Borja AD - u ste~aju Tesli} broj: prije licitacije ili na blagajni preduze}a isti dan u periodu od 9 do 11 ~asova, a kupac je du`an dokaz o uplati dostaviti Komisiji na uvid na dan odr`avawa licitacije. V Kupac je du`an najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana licitacije uplatiti licitiranu cijenu na `iro ra~un DI Borja AD - u ste~aju Tesli} broj: i u tom roku preuzeti izlicitiranu imovinu u vi enom i zate~enom stawu, u protivnom gubi pravo na povrat kaucije, koja ostaje DI Borja AD - u ste~aju Tesli}. Licitacija }e se odr`ati i u slu~aju da se prijavi samo jedan kandidat. Sva bli`a obavje{tewa mogu se dobiti na telefon broj: 053/ STE^AJNI UPRAVNIK \ur evi} Lazo, dipl. ecc. KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara or evi}a 59, Bawa Luka Oglasi KU]E PRODAJA Prodajem novu ku}u u Velikom Bla{ku na dobroj lokaciji, plac 1000 m 2 ogra en, asfalt, struja, voda, telefon, grijawe, ukwi`eno 1/1., tel / Prodajem ku}u 120 m kvadratnih s centralnim grijawem, s gara`om i drugim pomo}nim objektima na placu od 3 dunuma u Bawoj Luci, na kraju Petri}evca 1'1, tel / STANOVI PRODAJA Prodajem trosoban stan u Boriku, 76 m 2, 8. sprat, Bawa Luka, Reqe Krilatice. Dobar raspored, novi liftovi, useqiv, tel / Prodajem stan 69m 2, 1. sprat u centru grada 2250km/m 2 ul. Vase Pelagi}a, tel / U Bawoj Luci u centru prodajem dvosobni stan 59 m kvadratnih na drugom spratu, sa dva balkona i odli~nim grijawem, tel / Prodajem dvosoban stan 40m 2, drugi sprat, lift i garsoweru 28m 2 na istom spratu, zgrada u izgradwi, Bawa Luka, Borik, Kne`opoqska ulica, tel / Prodajem hitno i povoqno renoviran dvosoban stan, ekstra lokacija, tel / , 051/ IZ DA VA WE Izdajem stan, 50 m 2, privatna ku}a, nova gradwa, sa grijawem, za 2 studenta, 130 KM po osobi, plus utro{ak struje, tel / Poslovnim osobama iznajmqujem potpuno namje{ten stan 40 m 2, lamele M. Jugovi}a, B. Luka, tel / Izdajem zaposlenim samcima namje{ten, jednosoban stan u zgradi - centar, tel / POSLOVNI PROSTORI IZDAVAWE Izdajem na du`i period poslovni prostor 46 m 2, centralno grijawe, klima, alarm, parking, pogodan za razne djelatnosti. Blizu zgrade Vlade, tel / Izdajem kancelarijski prostor u centru grada, 600 metara kvadratnih, reprezentativnog prostora, uz fizi~ko obezbje ewe, video-nadzor, higijeni~arsku slu`bu i kantinu. Telefon 051/ , zvati do 16 ~asova. Iznajmqujem m 2 kancelarijskog prostora u Bawoj Luci, centar, 6 parkinga, klima, alarm, centralno, upotrebna dozvola, tel / Izdajem povoqno poslovni prostor 18,50 m 2, pogodno za kancelariju u prizemqu stambene zgrade, tel / Izdajem kafe - no}ni klub Big-ben u centru, tel / PLACEVI PRODAJA Prodajem plac u Kuqanima 540 metara kvadratnih 200 metara od po{te kontakt, tel / Prodajem 2 placa u ul. Du{ana i Vlade Kopawe, 3 km od centra, dozvoqena gradwa, vlasni{tvo 1/1. Informacije na, tel / Prodajem 5 dunuma zemqe u Bakincima, struja, voda, put. Pogodno za vikendicu i ribwak, tel / ; 051/ Prodajem plac u Rami}ima 1038 m kvadratnih ogra en uz asfaltni put cijena evra fiksno, tel / Prodajem plac, ~etiri dunuma zemqe u Jaku - povcima, 400 m od glavnog puta, tel / Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE KUPOVINA Kupujem zemqu, od 5 do 10 hektara, okolina Prwavora, tel / MOTORNA VOZILA PRODAJA Prodajem alfa romeo 155, benzin-plin, 95. g. p., u odli~nom stawu, cijena KM., tel / DIJELOVI I OPREMA Prodajem golf 2 u dijelovima, tel. 065/ Prodajem elektropodiza~e stakla za "golf II" sa 4 vrata sa prekida~ima i instalacijom, cijena 130 KM, tel. 065/ Za opel tigra trebaju mi dijelovi -oko klime, tel / GRA\EVINARSTVO PRODAJA Prodajem rezanu gra u, betonske cijevi i blokove, mre`e i `eqezo i ostali gra evinski materijal, povoqno gotovi {ahtovi, tel / MUZIKA PRODAJA Prodaje se harmonika DALLAPE ORGANTONE 140 basova, dugmetara. Registri pet plus dvanaest. Hitno, cijena povoqna., tel / NAMJE[TAJ PRODAJA Izdajem le`aj u dvokrevetnoj sobi studentkiwi ili poslovnoj djevojci, Obili}evo, blizu Gradskog mosta, tel / USLUGE OSTALO ^i{}ewe i odr`avawe stanova. Slobodan termin ponedjeqak i srijeda. Dubinsko usisavawe madraca, ~i{}ewe mebla i tepiha, tel / ; 066/ Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara. Rad na podru~ju BL, KD, Prijedora, Gradi{ke, Prwavora, Dervente, dvadesetogodi{we iskustvo u radu, tel / Vr{im profesionalno prevoz putnika automobilom sa klimom, cijena povoqna na daqe relacije, tel / [temawe, rezawe i bu{ewe u armiranom betonu i asfaltu, tel / RAZNA ROBA PRODAJA Prodajem laser za trajnu depilaciju, PALOMAR NEO LUX, bliceva, tel / Prodajem dvije ru~ne radio-stanice marke "motorola" dometa 5km, tel / Prodajem TV, stereo, teletekst, sivi, u odli~nom stawu, povoqno, tel / , 051/ Prodajem P GB DDR2 80GB HDD DVDRW crno srebrni sa 17 in~a lcd 350KM. Mi{, tastatura, odli~no stawe. Garancija, tel / Prodajem ku}ni bicikl, steper i veslo. Uvoz iz Wema~ke, u odli~nom stawu, povoqno, tel / ; 051/ ZAPO[QAVAWE Regionalni tim Cepter kompanije tra`i saradnike za kancelarijsku prodaju. Uslovi: odgovornost i komunikativnost, tel / Kafe-slasti~arna prima 2 konobara, 2 radnice u {anku i ~ista~icu, tel / Potrebna radnica u ugostiteqskom lokalu, kafe "Odisej". Kontakt, tel. 065/ LI^NI KONTAKTI Galantan gospodin visokog nivoa, zrelih godina iz EU u Bawoj Luci, ne upoznati djevoku - damu,~istog duha i blage naravi, vitku, lijepog izgleda, tel / Mu{karac, slobodan, tra`i `ensku osobu do 45 god. za upoznavawe i ozbiqnu vezu, tel / Udovac tra`i `enu do 63 god. kojoj nedostaje pa`we, razumijevawa, we`nosti, milovawa za qep{i `ivot udvoje, tel / Slobodan momak upoznao bi slobodnu djevojku, mo`e MMS, SMS, mogu}a veza, tel /

34 GLAS SRPSKE srijeda, 7. april Tu `nim srcem javqamo ro dbi ni i pri ja teqima da je da na go di ne u 75. go di ni `i vo ta na kon te {ke bo les ti pre mi nu la na {a dra ga Tu `nim srcem javqamo ro dbi ni, pri ja teqima i ko m{i ja ma da je da na go di ne u 85. go di ni `i vo ta pre mi nuo na{ dra gi RAJ KO (Dra go sla va) JO VA NO VI] Sa hra na }e se oba vi ti go di ne u 14 ~a so va na Re bro va ~kom grobqu. O`a lo{ }e ni: si no vi Ne deqko i Mi la din, k}er ka Mi ra, bra }a Bo ro, Bra ni slav, i Pe ro, ses - tra Ra dmi la, sna he Zdrav ka i Dra ga na, zet Ne boj {a, unu ~ad, pra unu ~ad, te os ta la ro dbi na i pri ja teqi. 558 B-2 M ZO RA (\or e) PA [TAR Sa hra na }e se oba vi ti go di ne u 14 ~a so va na grobqu Sve ti Pan te - li ja. O`a lo{ }e ni: sin Mi lo rad, brat Pa vle, sna ha He da, ses tre Na da, Ve ra, Quba i Mir ja na, sna ha Ve ra, unu ka Mir ja na, i po ro di ce Pa {tar, Ni ko li}, Do {e - no vi}, Prwa, Ka sa lo vi}, \u ki} i \u ri} 562 B-5 Posqedwi poz drav dra goj tet ki ZO RI od \or a, Sla vi ce, Ta ma re, Pa - vle i Ane. 562 A-3 M Posqedwi poz drav dra goj Posqedwi poz drav voqenom ta ti RAJ KU od k}er ke Mi re, ze ta Ne boj {e, unu ~a di Dra ga na i Ni ne sa po ro di - com. 558 A-8 M Posqedwi poz drav dra gom ocu Posqedwi poz drav dra goj Posqedwi poz drav dra goj ses tri ZO RI od ses tre Na de sa k}er kom Qiqom i po ro di com. 562 A-3 M RAJ KU ZO RI od ses tre Ve re i dje ce. ZO RI Posqedwi poz drav dra goj ses tri od si na Ne deqka, sna he Zdrav ke i unu ka Dra ga ne i Sla a ne. 558 A-8 M 562 A-3 M od bra ta Pa vla i sna he He de. Posqedwi poz drav dra gom ocu Posqedwi poz drav dra goj ses tri Posqedwi poz drav dra goj te ti 562 A-8 M Posqedwi poz drav dra gom de di ZO RI od Mir ja ne sa dje com Je le nom, Ste vom i Dra gi {om. 562 A-3 M ZO RI ZO RI RAJ KU Posqedwi poz drav dra goj ma mi, ba ki i sve krvi RAJ KU od Qube i Vo je sa po ro di com. od Ma tja `a i Ti ma. od Sla e, Mar ka i Eme. od si na Mi la di na, sna he Dra ga ne, unu ~a di Na de i Ni ko le 562 A-3 M 562 A-2 M 558 A-2 M 558 A-8 M Tu `no sje }awe na dra gu maj ku Tu `no sje }awe na dra gu maj ku Tu `no sje }awe na dra gu maj ku Sje }awe na dra gog nam ZO RI BO SIQKU PANYA K}er ka Na da sa po ro di com 561 A-1 M BO SIQKU Sin Vas krsi je sa po ro di com 561 A-1 M BO SIQKU K}er ka Zo ra sa po ro di com 561 A-1 M od Mi {e, Mi ce i Ve re. 562 A-3 M ^ITUQA tel: 051 / RO DOQUB - RO DE SA VI] Da na go di ne na vr{a va se du gih de set go di na od ka da ni si sa na ma, ali si za uvi jek u na {im srci ma. Tvo ji naj mi li ji 556 A-6 M

35 36 srijeda, 7. april GLAS SRPSKE Tu `no sje }awe na dra gog ta tu Dra gom su pru gu Tu `no sje }awe na voqenog i je di nog si na DA JA NA Os ta }e mi ne {to ja ~e od tvo je smrti, mo ja vje ~na qubav pre ma te bi, sje }awe i bol ne pre bol na. Tvo ja k}er ka Zden ka i zet Dra {ko 557 A-8 M Da na go di ne na vr{a va se {est mje se ci na {em dra gom si nu DA JA NU Mi li on pu ta smo iz go vo ri li vo lim te, mi li on su za smo pro li li, u na - di da }e mo te vra ti ti, ali is ti na je su ro va i bol na. Ka ko se na vi knu ti na `i vot bez te be, os ta sa mo bol, patwa i tu ga. Vje ~no }e{ `i vje ti u na {im sje }awima. Tvo ja su pru ga Je le na, sin Da vor i k}er ke Iva na i Zden ka 557 A-8 M Posqedwi poz drav dra gom ko le gi MI LAN BO GDA NO VI] Dra gi moj si ne, pro {le su tri go di ne ot kad ni si sa na ma. Sve mi je te `e i te `e, a tu ga i bol sve ve }a. Kad du {a i srce bo le, vri je me ni je li jek, ve} ti ha i vje ~na tu ga i patwa za to bom, dra gi, do bri i voqeni, moj si ne. Ne ka te an e li ~u va ju. Tvo ja o`a lo{ }e na maj ka Ra doj ka, su pru ga Bo ra, k}er ke Na ta {a i Zo - ra na 560 A-8 M Posqedwi poz drav Dra gi ~i noj maj ci DA JA NU Ne pos to ji utje ha ni ti za bo rav, sa mo vje ~na bol i tu ga. Ni kad ga ne }e- mo pre boqeti. Maj ka Ma ri na i otac Mi lo rad 557 A-8 M Pri ja teqi iz re da kci je Press-a RS LU KI (La za ra) RA DO JI 569 A-8 M od ra dnih ko le ga iz In ves ti ci ono-ra zvoj ne ban ke RS. DE VI KO VI] A-8 F Tu `nim srcem javqamo ro dbi ni, pri ja teqima i ko m{i ja ma da je da na go di ne, u 60. go di ni `i vo ta pre mi nuo na{ dra gi Posqedwi poz drav dra gom pri ja tequ Da na go di ne na vr{a va ju se dvi je go di ne od smrti na {eg dra gog SI MO (Bo {ka) [O BO TA Sa hra na }e se oba vi ti u ~et vrtak, go di ne, u 13 ~a so va na grobqu Sve ti Pan te li ja u Bo ri ku. O`a lo{ }e ni: su pru ga Mi li ca, si no vi Da ni jel i Mla den, unuk Raoul, ses tra Mi ra sa po ro di com, brat Ra de sa po ro di com, sna he He - ike i Ro san da te os ta la ro dbi na, ko m{i je i pri ja teqi 551 A-8 G Posqedwi poz drav dra gom i voqenom su pru gu Posqedwi poz drav dra gom i voqenom ta ti LU KI RA DO JI Bo ro Ma ksi mo vi} s po ro di com A1 ^N Posqedwi poz drav dra gom i voqenom ta ti SI KA VA SI ]A To ga da na u 11 ~a so va po sje ti }e mo wego vu vje ~nu ku }u na grobqu [qivi ce, po lo `i ti cvi je }e i za pa li ti svi je }e. O`a lo{ }e na po ro di ca 567 B-2 M SI MI SI MI od si na Mla de na i sna he Ro san de. 550 A-2 G Posqedwi poz drav dra gom i voqenom de di Da na go di ne na vr{a va se tu `na go di na od smrti na {eg dra gog su pru ga, oca i dje da Posqedwi poz drav dra gom ku mu Sje }awe od su pru ge Mi li ce. od si na Da ni je la i sna he Heike. 550 A-2 G 550 A-2 G Oba vje {ta va mo ro dbi nu, pri ja teqe i po zna ni ke da je na{ dra gi SI MI od voqenog unu ka Raoula. 550 A-2 G Tu `no sje }awe na dra gog bra ta ALE KSE GRA NO LI ]A To ga da na u 11 ~a so va po sje ti }e - mo wego vu vje ~nu ku }u, po lo `i - ti cvi je }e i za pa li ti svi je vje }e{ u na {im srci ma i u na {im mi sli ma. Tvo ji naj mi li ji: su pru ga i k}e - ri sa po ro di ca ma 559 A-4 M SI MI od ku mo va La ze i Ma ri je sa po - ro di com. 550 A-2 G GOJ KO ^ER KE TA Voqeni ni ka da ne umi ru. Ses tra Per ka sa po ro di com 533 A-2 M RA DO SLAV (Gli {e) [E [LI JA pre mi nuo na kon kra }e bo les ti u 87. go di ni `i vo ta. Sa hra na }e se oba vi ti u sri je du, go di ne, u 14 ~a so va na po ro - di ~nom grobqu Grli ca u Voj ko vi }i ma. Po vor ka po la zi is pred ku }e `a los ti, II sa ra jev ske bri ga de 60. O`a lo{ }e ni: sin Stan ko sa po ro di com i k}er ka Zdrav ka sa po ro di com A-8 36/07 E ALE KSU GRA NO LI ]A Brat Bo ri slav sa po ro di com 559 A-1 M

36 OGLASI GLAS SRPSKE srijeda, 7. april

37 38 srijeda, 7. april GLAS SRPSKE Sport Znam da me me di ji ni su bla go na klo no do ~e ka li kad sam za me nio Pi - `o na. Znam i za na di mak Krat ko Os ta ni} i ne za me ram im dos to - jan stve no od go va ram na pro vo ka ci je. Rat ko Dos ta ni}, tre ner FK Crve na zvez da FO TO: AGEN CI JE FMP po bje dnik Vi la gar si ja ku pa Ko {ar ka {i mla dog ti ma le zni ka osvo ji li su Vi la gar si ja kup, po bi je div {i u fi na gi ris sa 78:67. Ni ko la Mar ko vi} je pro gla {en za MVP-a, a uje dno je i naj boqi ska ka~ ovog ne zva ni ~nog prven stva Evro pe za mla de ko {ar ka {e. Stoj ko vi} odla zi iz Vi ga na Gol man re pre zen ta ci je Srbi je Vla di mir Stoj ko vi} na kra ju se zo ne na pus ti }e Vi gan. ^u var mre `e or lo va en gles kom klu bu je po zajmqen iz Spor tin ga, a s ob zi rom na to da je imao par ki kse va i da se opo ra vio prvi gol man Kris Kir klend, na kra ju se zo ne na pus ti }e Os trvo. Fu dbal ska re pre zen ta ci ja Srbi je posqedwi me~ pred po la zak na Svjet sko prven stvo odi gra }e 5. ju na u Beo gra du pro tiv Ka me ru na. Or lo vi }e pret ho dno, od 25. ma ja do 3. ju na, bo ra vi ti na pri pre ma ma u Aus tri ji, a 7. ju na kre }u put Ju `ne Afri ke. Ek sper ti Evrop ske fu dbal ske uni je (UEFA) za su dij ska pi tawa Alan Sno di i Vla do [a in do pu to va li su u dvo dne vnu po sje tu Sa ra je vu, to kom ko je }e odr`a ti tes to ve i se mi nar za sve su di je eli tnog bh. ran ga ta kmi ~ewa, Pre mi jer li ge. Foto dana Taj ger Vuds sa po ro di com Naj boqi gol fer da na{wice po pravqa imix prequ bni ka Vuds obnavqa bra ~ni za vjet Na kon {to je pre grmio tur bu len tno raz dobqe u `i vo tu, Taj ger je ri je {io da se pro mi je ni, pos ta ne do bar su prug i po no vo pri do bi je Eli ni no po vje rewe AUGUS TA - Naj boqi gol fer da na{wice Taj ger Vuds na vo dno `e li da obno - vi brak sa su pru gom Elin Nor de gren ta ko {to }e se po no vo vjen ~a ti i sve po ~e - ti od nu le. Taj ger je Elin pre va rio sa ne ko li ko de se ti na `e na, a wego ve pre va re su is pli - va le u ja vnost po sli je sao - bra }aj ne ne sre }e pred wiho vim do mom. Na kon {to je pre- grmio tur bu len tno raz - dobqe u `i vo tu, Taj ger je ri je {io da se pro mi je ni, pos ta ne do bar su prug i po - no vo pri do bi je Eli ni no po - vje rewe, a osim to ga, Vuds `e li i da po pra vi imiy prequ bni ka. Da pro slavqeni gol fer mi sli ozbiqno, naj boqe pot vr u je po da tak da je an ga - `o vao ~ak 90 tje lo hra ni - teqa ~i ji je za da tak da ga pra te i dr`e zgo dne dje voj ke po daqe od wega. Na vo dno }e sa 90 kr{nih mla di }a bi ti i ne ko li ko pri pa dni ka FBI. TAJ GER an ga `o vao 90 tje lo hra ni teqa - Ako se u ja vnos ti po ja - vi sa mo je dna fo to gra fi ja bi lo ko je zgo dne `e ne ka ko do di ru je Taj ge ra, za wega bi to bi la ka tas tro fa. Da se ne ka na vi ja ~i ca na e u wego voj bli zi ni na tur ni ru i, da tu fo to gra fi ju ne ko obja vi, pre ni je le bi je sve no vi ne i Vud su bi se to obi - lo o gla vu ma ko li ko za pra - vo ne vi no bi lo - re kao je za ame ri ~ke me di je izvor bli - zak gol fe ru. S dru ge stra ne, pre va re - na Elin ovih da na na vo dno bje sni jer se Taj ger ta ko brzo vra tio na golf te re ne, pa po no vo po 16 sa ti dne vno pro vo di tre ni ra ju }i, umjes - to da je sa po ro di com i da spa sa va brak. Par ima dvo je dje ce, a ovih da na pi sa lo se da je biv {a {ved ska ma ne ken ka tru dna i sa Taj ge rom ~e ka tre }e di je te. Izviwewe Vuds }e od 8. do 11. apri la u Augus ti zai gra ti na prvom tur - ni ru ot ka ko je kra jem pro {le go di ne u ja vnost pro cu rio niz wego vih van bra ~nih afe ra. Taj ger je ve} oba vio tre nin ge sa Fre dom Ku ple som i Ximom Fju ri kom, a pu bli ci je ~ak di je - lio i auto gra me. - Na vi ja ~i su me odu {e vi li, ali i ko le ge, ko ji ma upu }u jem ja - vno izviwewe jer su posqedwih mje se ci bi li bom bar do va ni pi tawima o mom pri va tnom `i vo tu - po ru ~io je Vuds. Mas ko ta Uni ver zi te ta Djuk, Pla vi a vo pro slavqa ~et vrtu ti tu lu NCAA {am pi ona, do ko je je eki pa ko ju pre dvo di Majk K`i `ev ski do {la tri jum fom nad Ba tle rom - 61:59. Go ran DOJ ^I NO VI], vo za~ AMK Bawa Lu ka Ovo je skup sport, vo za ~a je sve mawe, a ako se ne formira spor tski auto-mo to sa vez BiH, broj ta kmi ~a ra bi }e pre po lovqen Kro vni sa vez pri je ka po tre ba Osni vawe spor tskog auto-mo to sa ve za BiH je pri je ka po tre ba do ma }eg auto-mo to spor ta. Do {li smo u ve oma ne ugo dnu si tu aci ju ko - joj se, na `a lost, ne na zi re sre }an kraj. Kro vni sa vez jo{ ni je osno van i sve smo bli `e onom ~e ga smo se svi pri bo ja va li po dje li na ta kmi ~a re iz Re pu bli ke Srpske i Fe de ra ci je BiH. Ja se li ~no ve} 11 go di na ba vim ovim spor tom, bi lo je uspo na i pa do va, ali smo se svi za je dno bo ri li da auto mo bi li zam di gne mo na je dan vi {i ni vo. Ovo je skup sport, tro {ko vi ras tu iz se - zo ne u se zo nu, vo za ~a je sve mawe, a ne uspi je li se for mi ra ti spor tski auto-mo to sa - vez na ni vou BiH, broj ta kmi ~a ra bi }e pre - po lovqen. Mi bi smo vo zi li {am pi onat Srpske, oni prven stvo Fe de ra ci je BiH, a ta kva po dje - la ni ko me ne bi i{la u pri log. Vre me na je sve mawe, pa se na dam da }e se na dle `ni ko na ~no do go vo ri ti i for mi ra - ti SAMS BiH, ka ko bi smo mo gli da ima mo re gu lar nu se zo nu. Ono {to je si gur no, i ove go di ne vo zi }u za Auto-mo to klub Bawa Lu ka i nas tu pa ti u is toj kla si N1, ma da je ne iz vje sno da li }u us pje ti da pre gu ram ci je lu se zo nu, jer je do nov ca vrlo te {ko do }i, za pra vo te `e ne go ikad do sa da. Fi nan si je su i daqe hro ni ~ni pro blem auto-mo to spor ta, a `a lo sno je da nam pro blem pred stavqa i ~iweni ca da ne ma mo ni sa vez BiH. Za 1. maj za ka za na je trka u Lo pa ra ma, ko - ja }e se vo zi ti za prven stvo Re pu bli ke Srpske, a se dam da na ka sni je tre ba lo bi da vo zi mo na Skra di nu, za {am pi onat BiH. Na `a lost, zbog aktu el ne si tu aci je nas - tup na tom ta kmi ~ewu je pod zna kom pi - tawa.

38 Mla di te sli }ki {a his ta odi grao si mul tan ku u Do bo ju Ju bi lej Pre do je vi }a Si mul tan ka odi gra na u sklo pu obiqe`a vawa pe tna es to go di{weg {a hov skog stva ra la{ tva naj mla eg ve le maj sto ra na ovim pros to ri ma GLAS SRPSKE srijeda, 7. april Mla di bh. bo kse ri sti gli u Azer bejxan ^em bi} i Av di} u Len ke ra nu LEN KE RAN - Mla di bh. bo kse ri Mi ro slav ^em bi} i Er - min Av di}, sa tre ne rom Mi len kom To mi }em, sti gli su u Len ke ran, u kamp Svjet ske ama ter ske bo kser ske aso ci ja ci je (AIBA), gdje su ve} oba vi li qekar ske pre gle de i test tre - ning ra di odre i vawa vi si ne for me. - Mla di ta kmi ~a ri BiH na prvom tes ti rawu for me po ka za - li su so li dnu kon di ci onu for mu, ko ja }e im omo gu }i ti da u nas tav ku pri pre ma akti vno pra te tre na `ni pro ces. Ciq je da {to spre mni je do ~e ka ju nas tup na Svjet skom prven stvu za mla de do 19 go di na u Ba kuu, ko ji po ~iwe 23. apri la. Uslo vi za tre nin ge su ide al ni, je di ni pro blem su re la ti vno sla bi spa ring par tne ri, ko ji ugla vnom po ti ~u iz ze maqa sa si ro ma - {nom bo kser skom tra di ci jom. Zbog to ga }e bi ti te {ko us ta - no vi ti ko li ko su na {i ta kmi ~a ri spre mni jer se u kam pu ne na la ze bo kse ri iz naj ja ~i svjet skih si la - re kao je tre ner re - pre zen ta ci je BiH Mi len ko To mi}, ko me je ovo dru gi an ga - `man u svoj stvu in stru kto ra AIBA u kam pu. I. S. De taq sa si mul tan ke u Do bo ju PI [E: SLOBODAN PUHALO sl.pu ha gma il.com DO BOJ - Ve le maj stor Bor ki Pre do je vi}, na Slo - bo mir P uni ver zi te tu u Do - bo ju, odi grao je si mul tan ku na 22 ta ble pro tiv ov - da{wih {a his ta i os tva rio po bje du od 18,5:3,5. Ve li ki us pjeh pos ti gli su maj stor ski kan di da ti Ne ven Ale ksi} i Go ran Va ji}, ko ji BAWA LU KA - \or e Pa {tar, ku gla{ bawolu ~kog Bo rac In te gra la, no vi je sta ri {am pi on Re pu bli ke Srpske u po je di na ~noj kon ku - ren ci ji. On je u fi nal nom me ~u sa 4:0 po bi je vo - ji na \a ji }a. Tre }a po zi ci ja pri pa la je Vla di mi ru Gu re - {i }u, ko ji je bio boqi od Ma rin ka Vu ~i }a, 3:1. Po red po me nu te ~e tvo ri - ce ku gla {a, pla sman na fi - nal ni tur nir {am pi ona ta BiH, 17. i 18. apri la u To mi - slav gra du, izbo ri li su, iz Re pu bli ke Srpske, jo{: Jo vo Bol ti}, Dar ko Lac ko vi}, El - ve din Ter zi} i Mar ko Trkqa. [am pi onat Re pu bli ke Srpske odr`an je u ku gla ni spor tske dvo ra ne Bo rik u Bawoj Lu ci. su po bi je di li re no mi ra nog ve le maj sto ra, a re mi je su os - tva ri li, ta ko e maj stor ski kan di da ti: Dra ga na Ne {i}, Mi le Va si} i Dra `en La za - re vi}. Ova si mul tan ka odi gra na je u sklo pu obiqe`a vawa pe - tna es to go di{weg {a hov skog stva ra la{ tva naj mla eg ve le - maj sto ra na ovim pros to ri ma. - Si mul tan ka je po ~e tak SLO BO MIR P UNI VER ZI TET Bor ki Pre do je vi} je prvi put nas tu pao kao ve le maj stor pred Do boj li ja ma. - Dra go mi je zbog to ga, ali i {to je si mul tan ka odi gra na u pros to ri ja ma Slo bo mir P uni ver zi te ta, gdje i stu di - PA [TAR u fi na lu po bi je dio \aji}a sa 4:0 ram. Pro {le go di ne sam upi sao stu di je na Fa kul te tu za eko no mi ju i me naxment i do bio sam pri li ku da se ba{ tu pred sta vim do boj skoj pu bli ci i {a his ti ma - is ta - kao je Pre do je vi}. Re zul ta ti: osmi na fi na - la: \or e Pa {tar - Si ni {a Ba bi} 4:0, Jo vo Bol ti} - Bra - ti} 3:1, Vla di mir Gu - re {i} - Dar ko Ra da no vi} 3:1, Dar ko San di} - Dar ko Lac - ko vi} 2:2 (daqe pro {ao Lac - ko vi}), Bo ris No va ko vi} - pro mo ci je mo je no ve kwige ko ja izla zi sre di nom ovog mje se ca po vo dom mo je {a hov - ske ka ri je re. Wena pro mo ci ja i uje dno gla vna ma ni fes ta ci - ja bi }e odr`a na 15. apri la u Do bo ju, a odi gra }u i si mul - tan ku u mom ro dnom Te sli }u i ta mo pred sta vi ti svo ju kwigu - is ta kao je Pre do je vi}. PO RA ZI od Ne ve na Ale ksi }a i Go ra na Va ji }a To su, ka ko is ti ~e, wego - ve april ske akti vnos ti, a po - sli je to ga okre nu }e se ta kmi ~ewima, ko jih je u ovoj go di ni ve} bi lo. - Odi grao sam dva tur ni - ra: Aero flot u Mos kvi i po - je di na ~no Evrop sko El ve din Ter zi} 1,5:2,5, Mla - den Svra ~i} - Ma rin ko Vu - ~i} 1:3, Mar ko Trkqa - Du {ko Mi la no vi} - vo jin \a ji} - Da vor Ka lat 2:2 (daqe pro {ao \a ji}); ~et vrtfi na le: Pa {tar - Bol - ti} 3:1, Gu re {i} - Lac ko vi} FO TO: S. PU HA LO prven stvo u Ri je ci, ali ni - sam os tva rio za do voqava ju }i re zul tat iako je za to bi lo pri li ke. Po se bno u Mos kvi, gdje sam odi grao ne ko li ko do - brih par ti ja, ali ni sam ih kru ni sao po bje da ma. Me u - tim, to ta ko ide u pe ri odu ka - da nis te u pu noj for mi, jer sam bio dos ta za uzet za - vr{nom pri pre mom za izla - zak kwige - na gla sio je ve le maj stor. Ve} od 3. ma ja Bor ki }e u~es tvo va ti na tur ni ru Bo sne u Sa ra je vu, a po tom sli je di nas tup na {a hov skoj Uni ver - zi ja di. - Na dam se da }u na ovim smo tra ma oprav da ti svo ja o~e ki vawa i os tva ri ti do bar pla sman - do dao je Pre do je - vi}. \or e Pa {tar tri jum fo vao u fi na lu po je di na ~nog prven stva Srpske za ku gla {e \or e Pa {tar FO TO: AR HI VA 4:0, Ter zi} - Vu ~i} 0:4 (Ter - zi} odus tao), Trkqa - \a ji} 2:2 (daqe pro {ao \a ji}); po - lu fi na le: Pa {tar - Gu re - {i} 4:0, Vu ~i} - \a ji} 1:3; za tre }e mjes to: Gu re {i} - Vu - ~i} 3:1; fi na le: Pa {tar - \a ji} 4:0. S. B. Vas kr{wi {a hov ski tur nir u Ri bni ku Pa {tar is pred svih RI BNIK - ^lan [a hov - skog klu ba An pa san iz Mrkowi} Gra da Sla ven Pa {tar po bje dnik je Vas kr{weg me - mo ri jal nog {a hov skog tur ni - ra Jo vo ]i bi}, ko ji je odr`an u Ri bni ku. On je za - uzeo prvo mjes to sa {est osvo je nih po ena. Dru go mjes to pri pa lo je wego vom klup skom dru gu Mir ku Cvi ji }u sa {est, dok su se od tre }eg do pe tog mjes ta sa 5,5 po ena pla - si ra li \u za iz Po dra {ni ce, Kqaji} iz Ri bni ka i Bu zi na iz [i po va. [es to mjes to za - Prven stvo Srpske u {a hu Bawa Vru }i ca do ma }in Prva A li ga Srbi je u va ter po lu Vo {a la ko sa Beo gra dom NO VI SAD - Va ter po lis - ti Voj vo di ne ubjedqivo su sla vi li pro tiv Beo gra da sa 16:2 (4:1, 4:1, 5:0, 3:0) u prvoj uta kmi ci po lu fi na la plejofa {am pi ona ta Srbi je. No vo sa a ni su od po ~et ka su sre ta kre nu li ofan zi vno i ve} na is te ku prve ~et - vrti ne ima li pre dnost od 4:1, ko ju su to kom me ~a sa mo po ve }a va li. Na je fi ka sni ji u po bje di Voj vo di ne bio je uzeo je Sa maryija iz Mrkowi} Gra da sa 4,5 po ena, a od se dmog do de se tog mjes ta pla si ra li su se Ma noj lo vi} iz Po dra {ni ce, Mi tri} i Sto ji ~i} iz Mrkowi} Gra da i Sa kan iz [i po va, sa po ~e - ti ri po ena. Na tur ni ru su u~estvovala 22 igra ~a iz Ri - bni ka, Mrkowi} Gra da, Po - dra {ni ce i [i po va. Igra no je se dam ko la po {vaj car skom sis te mu, a or ga ni za tor tur - ni ra bio je [a hov ski klub Ri bnik. S. D. BAWA LU KA - Ka detsko i omla din sko prven stvo Re pu - bli ke Srpske u {a hu bi }e odr`a no od ~et vrtka do su bo te u ho te lu Po sa vi na u Bawi Vru }i ci. Pri ja ve ta kmi ~a ra pri - ma }e se do su tra u 14 ~a so va, a 60 mi nu ta ka sni je bi }e odr`a - na te hni ~ka kon fe ren ci ja. Za 16 ~a so va je za ka za no sve ~a no otva rawe, po sli je ko jeg }e se igra ti par ti je prvog ko la. Ta kmi ~ewe }e se odvi ja ti u {es ta sta ro snih ka te go ri ja u mu {koj i `en skoj kon ku ren ci ji (do 10, do 12, do 14, do 16, do 18 i do 20 go di na). Pra vo nas tu pa ima ju {a his ti ~i ji su klu - bo vi upla ti li re gis tra ci ju za go di nu [a hov skom sa ve zu Re pu bli ke Srpske. Sis tem ta kmi ~ewa bi }e odre en na li cu mjes ta i za vi si }e od bro ja pri javqenih ta kmi ~a ra za odre e nu sta ro snu gru pu. Po ~e tvo ro prvo pla si ra nih u sva koj sta ro snoj ka te go ri ji ste - }i }e pra vo nas tu pa na Kva li fi ka ci onom tur ni ru [a hov ske uni je BiH. D. P. Mi lo{ Vu ki }e vi} sa pet go - lo va, dok je Mi ro slav Ran - i} pos ti gao ~e ti ri. Dru gi me~ igra se ve ~e ras od 18 ~a - so va u Beo gra du, dok je even - tu al ni tre }i me~ na pro gra mu u su bo tu. U dru goj po lu fi nal noj se - ri ji Par ti zan vo di sa 1:0 pro tiv Ni {a, jer su u prvom me ~u crno-bi je li na Bawici sla vi li sa 10:2 (3:1, 2:0, 3:0, 2:1).

39 40 srijeda, 7. april GLAS SRPSKE Se le ktor Srbi je Ve se lin Vu ko vi} obja vio spi sak za EHF ne djequ FO TO: AR HI VA PI [E: Slav ko BA SA RA Je sen i proqe}e Maj ka, ka da oku pa di je te, mo ra da vo di ra ~u na sa mo o je dnoj stva ri: da s prqavom vo dom ne ba ci i svo je ~e do. Fu dbal ski klub Bo rac jes te spor tski me zi mac Bawe Lu ke i Bawolu ~a na. Ali, ni je po li gon za ri zi - ~ne ek spe ri men te ko ji mu {te te. Po go to vo ne sa da, ka da su crve no-pla vi, po sli je ra vno 18 go di na, na ko rak do izlas ka na evrop sku fu dbal sku sce nu! Upo re u ju }i Bo rac iz je se ni i sa da, mo `e se uo~i ti, ka ko Na dre alis ti ka `u, dras ti ~na ra zli ka. Ipak, Bo rac je tu gdje je, u vrhu, na dru gom mjes tu Pre mi jer li ge BiH sa re al nim iz gle di ma da izbo ri evrop sku vi zu. Me u tim, je se nas je igra Bor ca ima la duh, ra spo - lo `ewe svih u klu bu i oko wega je bi lo ve dri je, u sva - kom uglu Bawe Lu ke se go vo ri lo o klu bu evrop skog po ten ci ja la... Da nas je su {ta su pro tnost. Na is - tim mjes ti ma se ugla vnom pri ~a da Bo rac ja dno iz - gle da na te re nu, strpqewe is tin skih qubi teqa fu dba la je pri kra ju, ne za do voqstvo ogro mno. I{ ~e - zla je je sewa ve dri na! Is ti na je da Bo rac ne ma igru, ima spor tsku sre }u ko ja je, o~i gle dno, za slu ga od je se nas. [ta }e bi ti ka da i ona na pus ti Grad ski sta di on, ka da se sve okre ne? Jer sve na svi je tu ima svo je li ce i na li ~je! Pro te kla zi ma je do ni je la niz ne lo gi ~nos ti u klu - bu. Pla {i mo se da sve ovo ni je sa mo bu me rang. Is - kre no tre ba da se na da mo i vje ru je mo u boqe su tra. Prvi u ni zu ko ji tre ba da pru `i po ja{wewe je tre - ner Zo ran Ma ri}. On di ri gu je, a Bo rac igra ka tas - tro fal no. Ka ko obja sni ti dru ga ~i je si tu aci ju da li der u Mos ta ru za 90 mi nu ta ni je upu tio ni je dan uda rac u okvir go la pro ti vni ka? Ka kva je to psi ho - lo gi ja pred sva ko gos to vawe pri ~a ti sa mo o bo du? Do vi si na se ne sti `e ku ka vi ~lu kom! Ovim re zo nom Bo rac ne mo `e na pri jed. Evro pa tra `i mno go vi {e! Fu dbal ska Bawa Lu ka za slu `u je svog Ale ksa Fer gu - so na! Me u tim, ni je fu dbal ski ra zbo ri ta. Vla do Ja - go di} i Ve li mir Stoj ni} su ola ko po tro {e ni. A [kot Fer gu son ima oba ve ze u Li gi {am pi ona. Za - {to uvi jek fu dbal ska Bawa Lu ka ima su kob sa ma sa so bom? Proqe}e jes te ve dri je go di{we do ba od je se ni. Ali, u slu ~a ju Bor ~e ve igre, stva ri iz gle da ju skroz su - pro tno. Ru ko me tni evro ku po vi Wema ~ko-{pan ski rat BE^ - U sjen ci `ri je ba za Li gu {am pi ona pro te klo je iz vla ~ewe pa ro va po lu fi - na la u os ta lim evro ku po vi - ma. U dva naj ja ~a ta kmi ~ewa, Ku pu po bje dni ka ku po va i EHF ku pu o~e ku je nas wema - ~ki-{pan ski rat po {to }e sna ge od mje ri ti Gu mer - sbah i Rej no de Na va ra, odno sno Na tur has La Ri oha i Lem go. Gra noqers je fa - vo rit pro tiv Steaue, ko ja je ti je - sno eli mini sa la Ko - lu ba ru, ba{ kao i Flen sburg u du elu sa Ka de - ten [af ha uze om, ko ji je izne na u ju }e izba cio Ge pin - gen. U pre os ta lom ^e leny ku pu Spor ting }e igra ti sa Slo - va nom, a Bo lowa pro tiv Kvi d`i na. Pa ro vi po lu fi na la, Kup po bje dni ka ku po va: Gu mer - sbah (Wema ~ka) - Rej no de Na va ra ([pa ni ja), Steaua Bu ku re{t (Ru mu ni ja) - Gra - noqers ([pa ni ja), EHF kup, po lu fi na le: Na - tur has La Ri oha ([pa ni ja) - Lem go (Wema ~ka), Flen - sburg (Wema ~ka) - Ka de ten [ah ha uzen ([vaj car ska), ^e leny kup: Spor ting (Por tu ga li ja) - Slo van (Slo ve ni ja), Bo lowa (Ita li ja) - Kvi d`in (Poqska). Ko {ar ka {ka mi ni-li ga Po zna ti svi u~e sni ci BAWA LU KA - U prvom ko lu mi ni-li ge za po pu nu Prve ko {ar ka {ke li ge Re pu bli ke Srpske sna ge }e od mje ri ti Fe niks - [am pi on Alf om i Mla dost 76 - Der ven ta. Prvi me ~e vi na ra spo re du su 10. apri la, a posqedwe, {es to ko lo igra }e se 8. ma ja. Eki pe }e igra ti po dvo kru `nom sis te mu sva ko sa sva kim. Dva prvo pla si ra na ti ma mi ni-li ge izbo ri }e pla sman u eli tu Srpske. M. Z. Bawolu ~ki as i adut Mon peqea po no vo na spis ku re pre zen ta ti va ca, sa ko jeg su izos ta li Pe ri} i La p~e vi}, te igra ~i iz {pan ske li ge PI[E: DEJAN MARI] BEO GRAD - No vo iza bra - ni se le ktor ru ko me tne re - pre zen ta ci je Srbi je Ve se lin Vu ko vi} sa op {tio je spi sak igra ~a za EHF ne djequ, a me - u po zva ni ma je i na{ Mla - den Bo ji no vi}, na ko ga ni je ra ~u nao Vu ko vi }ev pret ho - dnik Se ad Ha sa ne fen di}. - Na ra vno da sam sre }an zbog po vrat ka u na ci onal ni tim. Ne `e lim da se vra }am u pro {lost i ono {ta je bi lo. Gle dam na pri jed. O~e ku je nas mno go po sla, ima mo ma lo vre - me na da se pri pre mi mo za ba - Okupqawe BE^ - Ru ko me ta {i Sij - udad Re ala sas ta }e se sa Ham bur gom u ~et vrtfi na lu Li ge {am pi ona i ovaj du el no si epi tet der bi ja ove fa - ze ta kmi je bom u Be ~u odlu ~e no je i da kopqa ukrste Bar se lo na i Ves prem, u wema ~kom der bi - ju igra ju Kil i Rajn-Ne kar Le ven, dok je Mon peqe za ri va la do bio rus ke ^e hov - ski med vje de. Aktu el ni prvak i HSV bi li su u is toj gru pi, a ra` sa ^e si ma, ali op ti mis - ta sam i vje ru jem da Srbi ja mo `e izbo ri ti pla sman na Svjet sko prven stvo - po ru ~io je bawolu ~ki as, ina ~e adut fran cus kog prva ka Mon - peqea. Na no vom spis ku ne ma tan de ma iz Ves pre ma, De ja na Pe ri }a i Iva na La p~e vi }a, ko je je upra vo Ha sa ne fen - di} vra tio u re pre zen ta ci ju, a ovu akci ju pro pus ti }e i {pan ci Di mi tri je Pe ja - no vi}, Ivan Ni k~e vi}, Do - bri vo je Mar ko vi}, Ivan Stan ko vi}, Rat ko Ni ko li}. Ra zlog zbog ko jeg ne ma Naj boqi ru ko me ta {i Srbi je oku pi }e se u Beo gra du 11. apri la, a do 18. apri la }e obavqati tre nin ge kao dio pri - pre ma za dvo me~ sa ^e si ma u kva li fi ka ci ja ma za sqede }e svjet sko prven stvo. U slu ~a ju ne us pje ha u tim du eli ma, or lo - vi }e ne sa mo pro pus ti ti {am pi onat pla ne te, ve} i Olim - pij ske igre u Lon do nu go di ne. kraqevi, ko ji su bez po ra - za u Li gi {am pi ona ove se - zo ne, oba pu ta su sla vi li. Odli ~nim igra ma u osmi ni fi na la pro tiv Za - gre ba Bar sa je po - ka za la da je ozbiqan kon ku - rent za naj vi {i pla sman, pa }e ma ar ski {am pi on Ves prem ima ti te - `ak po sao u bor bi za faj - nal-for. Prve uta kmi ce ~et - vrtfi na la na pro gra mu su od 21. do 25. apri la, a re - igra ~a iz {pan skih klu bo va je {to se u ASO BAL li gi EHF ne djeqa ne sma tra oba - ve zom, pa }e oni os ta ti u svo jim eki pa ma ko je ~e ka ju no vi nas tu pi. SE LE KTOR ne ra ~u na na {pan ce Na pri pre ma ma ne }e bi - ti ni Mi lu ti na Dra gi }e vi - }a ko ji je pri hva tio po ziv, ali }e iz li ~nih ra zlo ga pro pus ti ti ovo okupqawe, po {to us ko ro tre ba da pos - ta ne otac. Na spis ku su i tri re - zer vna igra ~a, od ko jih je no vaj li ja li je vi bek Fe ren - cva ro {a Ma rin ko Ke le ~e - vi}. Spi sak re pre zen ta ti va - ca, gol ma ni: Dar ko Sta ni} (Ci mos Ko per), Dra gan Mar ja nac (Pik Se ged), li - je va kri la: Jo `ef Hol pert Po zna ti ~et vrtfi nal ni pa ro vi Li ge {am pi ona Ham burg na Sij udad Re al van{ su sre ti se dam da na ka - sni je. Po bje dni ci ~et vrtfi - nal nih du ela pla si ra }e se na za vr{nu smo tru ko ja se odr`a va 29. i 30. ma ja u Kel - nu. VES PREM igra pro tiv Bar se lo ne Pa ro vi ~et vrtfi na la: Ham burg (Wema ~ka) - Si - judad Re al ([pa ni ja), Rajn- Ne kar Le ven (Wema ~ka) - Kil (Wema ~ka), ^e hov ski Mla den Bo ji no vi} (Crven ka), Mar ko ]u ru vi ja (Me ta lurg), de sna kri la: Ni ko la Ko ji} (Ceqe PL), Dra gan Tu bi} (Vi ve Kil - ce), be ko vi: Mla den Bo ji - no vi} (Mon peqe), Mo mir Ili} (Kil), Ne nad Vu ~ko - vi} (Mel sun ko [e{um (Ves prem), Mo mir Rni} (Go rewe), Da ni jel An el ko vi} (Pik Se ged), Vla di ca Sto ja no vi} (Mel- sun gen), Uro{ Mi tro vi} (Kre tej), Pe tar Ne na di} (Pik Se ged), Mar ko Vu jin (Ves prem), Ale ksan dar Sto - ja no vi} (Ka de ten [af ha - uzen), Vu ka {in Raj ko vi} (Ko pen ha gen), pi vo tme ni: Ras tko Stoj ko vi} (Vi ve Kil ce), Mi lu tin Dra gi }e- vi} (Sil ke borg), Alem Tos - ki} (Ceqe PL), Uro{ Vi lov ski (Ves prem), re zer - ve: Ma rin ko Ke le ~e vi} (Fe ner cva ro{), Ne mawa Pri bak (Ko lu ba ra), Da vid Ra {i} (Ko lu ba ra). Mar ko Vu jin (Ves prem) med vje di (Ru si ja) - Mon peqe (Fran cus ka), Bar se lo na ([pa ni ja) - Ves prem (Ma- ar ska). FO TO: AGEN CI JE

40 FO TO: GLAS SRPSKE Zo ran Ku ki} u igra ~kim da ni ma RAZGOVARAO: MILAN ZUBOVI] mi lan srpke.com Ro en je u Be ~u, pu nu afir ma ci ju i igra ~ku sla vu ste kao je u Bawoj Lu ci, gdje je pos tao je dan od naj boqih ko {ar ka {a ko ji su ika da igra li u gra du na Vrba su, da bi ka ri je ru za vr{io u wema ~kom Kel nu. Ri je~ je o Zo ra nu Ku ki }u, biv {em ka - pi te nu pi va ra. GLAS: Keln je pro {le se zo ne imao dos ta pro ble - ma sa fi nan si ja ma, ali je uspio da sa ~u va prvo li ga - {ki sta tus, da bi po sli je to ga odus tao od ta kmi ~ewa. Ka kva je sad si tu aci ja? KU KI]: Klub je uga - {en pro {le go di ne ka da se za vr{i la li ga, po {to ni je bi lo spon zo ra i ru ko vod stvo je odlu ~i lo da ne za po ~iwe takmi~ewe i ri zi ku je izba - ci vawe iz li ge. Pro ble mi su tra ja li dvi je go di ne i ~el ni ci Kel na su odlu ~i li da vra te li cen cu. Po me ni, bio je to ma lo is hi tren po - tez po {to je li ga ka sni je do bi la spon zo ra, ali, opet, ra zu mi jem i upra vu ko ja ni je `eqela da se upu {ta u taj ri zik. GLAS: Pro {le se zo ne ste bi li po mo }ni tre ner Dra {ku Pro da no vi }u u Kel nu, da bis te ga na sli je - di li i se zo nu za vr{i li kao prvi tre ner. Da li ste jo{ uvi jek u ko {ar ka {kim vo da ma? KELN ODUS TAO od ta kmi ~ewa KU KI]: Prvo sam bio po mo }nik Dra {ku Pro da no - vi }u ko ji je vo dio Keln, a ka da je on do bio ot kaz, ja sam pre uzeo eki pu te smo us - pje li da izbo ri mo op sta nak. Od pres tan ka ra da klu ba ne - mam tre ner ski an ga `man. Tre nu tno imam po nu de me - nayer ske ku }e iz SAD i mi - slim da bih mo gao je dnog da na da se pri hva tim tog po sla. Ne vje ru jem da bih bio tre ner ov dje u Wema - ~koj, iako je bi lo i tih op ci ja ali, kao {to zna - te, tre ner uvi jek ima ko fer u ru ka ma i prvi je na uda ru ka da do u lo {i ji re zul ta ti. Ta ko e, ne vi dim se ni u ulo zi spor tskog di re kto ra ne kog klu - ba po {to je to dos ta de li ka tan po sao. Bawa Lu ka GLAS: Ka da }e te ove go di ne po sje ti ti Bawu Lu ku? KU KI]: Obi ~aj nam je da je dnom go di{we do - la zi mo u Bawu Lu ku i tre ba li smo ne da vno da do e mo, ali su se is kom pli ko va le ne ke stva ri oko {ko le u ko ju idu mo ja dje ca, ta ko da smo odus ta li. Klin ci }e ove go di ne za vr{i ti nastavu u ju lu pa }e mo po sli je to ga na put. Mo ram da pri - znam da sam se po `e lio Bawe Lu ke. Zo ran Ku ki}, biv {i ko {ar ka{ pi va ra i wema ~kog Kel na GLAS: Pro {le go di ne ste fi gu ri ra li kao po ten - ci jal ni tre ner Bo rac Ne - kta ra? [ta je na kra ju bi lo s tim? KU KI]: Spor tski di - re ktor Bor ca Sa {a Vu le ta, ko ji je moj ve oma do bar pri - ja teq i biv {i sai gra~, mi je po nu dio taj po - sao, ali ni sam mo gao da ga pri hva tim zbog to ga {to smo u Kel nu ima li dos ta pro - ble ma. Uz to, obe }ao sam i Dra {ku Pro da no vi }u da }u mu po mo - }i i ne bi bi lo ko rek tno pre ma wemu da sam ga na pus - tio sre di nom prven stva i oti {ao u Bawu Lu ku. Za to sam odlu ~io da se za hva lim na po zi vu. GLAS: Ko li ko ste upo - zna ti sa si tu aci jom u svom biv {em klu bu Bo rac Ne - kta ru? KU KI]: Mi slim da tre ner Bo ri slav Yako vi} ra di do bar po sao sa eki - pom, i po red svih pro ble ma sa ko ji ma su se su sre ta li. Sma tram da je on pra vo rje {ewe za Bo rac Ne - ktar, pri je sve ga zbog is kus tva ko - je po sje du je. Sa spor tske stra ne ni su ra zo ~a ra - li u ovoj se zo - ni, po go to vo ka da se vi de pro ble mi ko je su ima li. GLAS: Da li je us pjeh to {to su op sta li u eli tnom bh. dru{ - tvu? KU KI]: Za me ne je to us pjeh, jer su se su o~a va li sa ve li kim pro ble mi ma ko je tre ba ri je {i ti u sko ri je vri je me. E sad, ka ko ih ri je - {i ti? To ne znam i ne bih `e lio da ula zim u dubqu ana li zu. Tre ba da se na pra vi re or ga ni za ci ja i klub vra ti na pra vi put. Mo `da bi tre - ba lo da se ura di i ve li ki rez ko ji bi vje ro va tno bio bo lan, ali mo `da i ne op ho - dan. GLAS: Osim Bo rac Ne - kta ra, da li pra ti te i os - ta le klu bo ve u BiH? KU KI]: Pra tim ma lo mawe ne go Bo rac, kao {to vo lim re }i, pra tim ih sa stra ne. Mi slim da ima dos - ta ta len to va ne dje ce, te tre - ba ula ga ti u wihov ra zvoj. Opet, tu se mo ra uze ti u ob - zir i lo {a ma te ri jal na si - tu aci ja u svim klu bo vi ma. Te {ko je o~e ki va ti da igra - ~i da ju svoj ma ksi mum na tre nin gu ili uta kmi ca ma ka da se zna da mje se ci ma ni - su pri mi li pla tu. Tu je ve - oma te {ko bi ti tre ner i da ne {to za hti je va{ od wih, a oni to ne mo gu da ispo {tu ju. GLAS: Re pu bli ka Sr - pska ve} du go ne ma pred sta - vni ka u Ja dran skoj li gi. Va{ ko men tar? KU KI]: To je ta ~no i to uti ~e na kva li tet i po pu - lar nost ko {ar ke. Bi lo bi do bro ka da bi Re pu bli ka Srpska ima la pred sta vni ka u Ja dran skoj li gi. Kad to GLAS SRPSKE srijeda, 7. april VU JO [E VI] je dan od naj boqih tre ne ra u Evro pi Srbi ja GLAS: Po sli je ne ko li ko go di na lu tawa re pre - zen ta ci ja Srbi je se u ve li kom sti - lu vra ti la na ko {ar ka {ku po zor ni cu. [ta je tu pre su di lo? KU KI]: Evi den tno je da u Srbi ji ima mno go ta len to va nih ko {ar ka {a. Onaj ko je do nio odlu ku da na mjes to se le kto ra pos ta vi Du {a na Ivkovi}a na pra vio je naj boqu stvar za srpsku ko {ar ku u posqedwe vri je me, po {to je on naj boqi tre ner u Evro pi, ko - ji je po ka zao da mom ci ima ju mno go vi {e od ta len ta. U fi na lu Evrop skog prven stva ni je se mo glo vi {e pro tiv [pa ni je, ko ja je na oku pu ve} de se tak go di na i na la zi se na svom vrhun cu. Oni }e u pred sto je - }im go di na ma da pa - da ju, dok je bu du }e vri je me na stra ni Srbi je. Ne bih `e lio da ula zim u dubqu ana li zu. Tre ba da se na pra vi re or ga ni za ci ja i klub vra ti na pra vi put. Mo `da bi tre ba lo da se ura di i ve li ki rez ko ji bi vje ro va tno bio bo lan, ali mo `da i ne op ho dan, re kao Ku ki} FO TO: AGEN CI JE Zo ran Ku ki} ve} ni je Bo rac Ne ktar, ne ka on da bu de Igo kea ko ja dos ta ula `e u eki pu. GLAS: Ja dran ska li ga iza zi va dos ta kon tro ver zi, je dni je hva le, dru gi ku de. Ka kav je Va{ stav? KU KI]: Mi slim da je mno go boqe za igra ~e da igra ju u Ja dran skoj li gi ne - go sa mo u na ci onal nim {am- pi ona ti ma, u ko ji ma je kva li tet dos ta ni zak. Za eki pe po put Par ti za na i Ci bo ne boqe je da igra ju ozbiqni je uta kmi ce to kom go di ne sa ko ji ma do bi ja ju na sna zi, {to se po ka zu je ka - sni je u evrop skim ku po vi ma. Da nas tu pa ju sa mo u do ma }im prven stvi ma ne bi bi li na tom nivou na ko jem su sad. S dru ge stra ne, i mla i igra - ~i se do ka zu ju i uo~a va ju u ja - ~oj li gi te pri li kom tran sfe ra u ve }i klub te wiho ve igre do bi ja ju na te - `i ni. GLAS: Po me nu li ste Par ti zan. Ne ki ga na zi va ju ~u dom, dru gi fe no me nom. [ta Vi mi sli te o izdawima crno-bi je lih? KU KI]: Par ti zan je do kaz da se da nas ni {ta ne de {a va slu ~aj no. S ob zi rom na to da oni tra ju go di na ma, evi den tno je da iza sve ga sto ji ve li ki rad i ula gawe. To me, na ra vno, tre ba do da ti i Du {ka Vu jo {e vi }a ko ji je je dan od naj boqih tre ne ra u Evro pi i na oku pu ima dos ta ta len to va nih igra ~a. Si gur - no je da je to klub u ko jem se naj boqe ra di na pros to ri ma biv {e SFRJ i da iza sve ga sto je do bri ru ko vo di oci ko - ji do no se is pra vne odlu ke.

41 42 srijeda, 7. april GLAS SRPSKE OCJE NE SU DI JA Di no Si ki ri} (Pri je dor) 8,4 (6) Zo ran So fre ni} (Bi jeqina) 8,4 (6) R{um Si mi} (Do boj) 8,4 (6) Zo ran So kni} (I. Sa ra je vo) 8,4 (4) ^e do mir Vi }i} (Ugqevik) 8,37 (4) Dra gan Pe tro vi} (Bawa Lu ka) 8,366 (6) Jo co Ra di} ([a mac) 8,36 (5) Zo ran Grbi} (Pri je dor) 8,34 (5) Du {an Be rak (Tre biwe) 8,34 La ti no vi} (Gra di {ka) 8,336 (5) Qubi {a Ku vaqa (Srbac) 8,33 (6) Vla dan Ma ti} (Zvor nik) 8,33 (6) Mi lan Do ci} (Bawa Lu ka) 8,33 (5) Qubo Ani ~i} (Srbac) 8,31 (6) Oli ver Os to ji} (Bi jeqina) 8,3 (5) De jan Da bi} (Vla se ni ca) 8,3 (5) Dra gan Me ja ki} (Bawa Lu ka) 8,3 (5) Ro bert [or maz (Bawa Lu ka) 8,256 (5) Igor Ra da ko vi} (Pri je dor) 8,23 (6) \or e Gru ba ~i} (I. Sa ra je vo) 8,225 (4) Si ni {a Ra di} (La kta {i) 8,22 (5) Pre drag Jev ti} (Do boj) 8,21 (6) Ve li mir Dri ni} (Mo dri ~a) 8,18 (5) Bo jan Ma ksi mo vi} (Mo dri ~a) 8,15 (2) OVO KO LO TRN: Pre drag Jev ti} (Do boj) 8,4 VI [E GRAD: Zo ran So fer ni} (Bi jeqina) 8,4 GRA DI [KA: R{um Si mi} (Do boj) 8,4 ZVOR NIK: Si ni {a Ra di} (La kta {i) 8,3 PRWAVOR: Dra gan Me ja ki} (Bawa Lu ka) 8,3 PA LE: Qubo Ani ~i} (Srbac) 8,3 DO BOJ: Igor Ra da ko vi} (Pri je dor) 7,9 KON TRO LO RI Mi lan Sta ni} (Ugqevik) 8,4 (5) Da vor Ris to vi} (I. Sa ra je vo) 8,376 (5) Veqko Cvi je ti} (Prwavor) 8,37 (4) Dra gi {a \u ri} (Bi jeqina) 8,37 (4) La zo Ale ksi} (Br~ko) 8,37 (4) Ne deqko \er man (^e li nac) 8,366 (6) Zo ran Dri ni} (Omar ska) 8,366 (6) Jo van Kaj tez (Mo dri ~a) 8,36 (5) Slo bo dan Zrni} (Bawa Lu ka) 8,35 (4) Si mo Ra du lo vi} (Gra di {ka) 8,35 (5) Stan ko \o ki} (Do boj) 8,35 (7) Ran ko Dra gi ~e vi} (Bawa Lu ka) 8,336 (5) Mi ro slav Mi ri} ([a mac) 8,336 (5) Pe ro Se ku li} (Bi jeqina) 8,325 (4) Mi ro slav Os to ji} (Gra di {ka) 8,32 (5) Raj ko Pa {a li ja (Pri je dor) 8,3 (7) Bo ri slav \u ri ~i} (Osje ~a ni) 8,291 (6) Ste van Bra ti} (Tre biwe) 8,291 (6) Slo bo dan Mi cev (Bawa Lu ka) 8,263 (6) Mi lan Lu ki} (Zvor nik) 8,26 (6) Mi lo rad Vrho vac (Mi lo sav ci) 8,26 (5) Du {ko Pe ki ja (Pri je dor) 8,25 (4) Dra gan Va siqevi} (Do boj) 8,2 (6) Obren Mi ri} (Bi jeqina) 7,97 (4) OVO KO LO TRN: Mi lan Sta ni} (Ugqevik) 8,4 VI [E GRAD: Jo van Kaj tez (Mo dri ~a) 8,4 GRA DI [KA: Raj ko Pa {a li ja (Pri je dor) 8,4 ZVOR NIK: Ste van Bra ti} (Tre biwe) 8,3 PRWAVOR: Pe ro Se ku li} (Bi jeqina) 8,3 PA LE: Mi lan Lu ki} (Zvor nik) 8,3 DO BOJ: Mi lo rad Vrho vac (Mi lo sav ci) 7,9 TRI BI NE Su tjes ka (9) Slo ga (D) 450 (9) Ra dnik 472 (9) Pro le ter 367 (9) BSK 345 (9) Dri na (Z) 362 (8) Ko za ra 277 (9) Ro ma ni ja 255 (9) Qubi} 262 (9) Fa mos 247 (9) Slo ga (T) 250 (9) Slo bo da 222 (9) Dri na HE 237 (9) Mla dost 210 (8) PE NA LI Ra dnik 5/4-2/2 1/0 Dri na HE 1/1-1/1 2/2 Dri na (Z) 2/ /1 Ro ma ni ja 1/0 1/1 1/1 4/3 Pro le ter 4/2 2/2-4/2 Fa mos - - 1/0 2/1 Su tjes ka 1/ /2 Qubi} 3/2 1/0-1/1 Slo ga (D) 3/ /1 Slo ga (T) 2/2-1/1 2/1 Slo bo da 3/2 1/1-2/2 Ko za ra 3/2 1/1 - - BSK /0 Mla dost /3 Na po me na: Prva ko lo pe na li do ma }in za, dru - ga: do ma }in pro tiv, tre - }a: gost za, ~et vrta gost pro tiv. TRE NER KO LA Vinko Marinovi} (Kozara) [ef stru ~nog {ta ba Ko za re o~i - tao je le kci ju BSK-u, ko ji je is pra }en ku }i sa tri go la u mre `i. Po bje da Gra di{ ~a na mo gla je bi ti i ve }a da je Ozren Pe ri} is ko ris tio je - da na es te rac pred kraj prvog po lu vre me na. Sta tis ti ka. ko la Prve li ge Re pu bli ke Srpske TRA GI ^AR KO LA ZORAN NOVAKOVI] (DRINA ZVORNIK) Na pa da~ Dri ne iz Zvor ni ka Zo ran No va ko vi} po go dio je sta ti vu u 81. mi nu tu me ~a sa Pro le te rom, te je na kra ju os - ta lo 0:0. Na taj na ~in Zvor ni ~a ni ni su is ko ris ti li po raz BSK-a da se bo do vno izje dna ~e sa li de rom. \or i} (Radnik) Kova~evi} (Kozara) Vasi} (Radnik) IGRA^ KO LA ZORAN DEKET (QUBI]) Fu dba ler Qubi }a Zo ran De ket bio je stri je lac dva go la na uta kmi ci pro tiv Mla dos ti, ~i me je svo joj eki pi do nio tri bo da i pro du `io na du u op sta nak. Prvi po go dak pos - ti gao je u {es tom, a dru gi u 75. mi nu tu iz je da na es ter ca. FO TO: G. [URLAN Lista strijelaca 10 - Mar ko Bla go je vi} (Ro - ma ni ja) 8 - Dra gan Be ni} (BSK), Zo - ran Po po vi} (Slo bo da), Fi - lip Vu ji} (Ra dnik) 7 - Ra dan Mu mi no vi} (Su - tjes ka), \or e Jo va no vi} (Fa mos), Zo ran No va ko vi} (Dri na, Z), Veqko Ale ksi} (Ro ma ni ja) 6 - Du {ko Vra ne {e vi} (Slo - bo da), Mi ro slav Bje li ca (Fa mos), Bo {ko Ta ko vac (Ra - dnik) 5 - Si ni {a \u ri} (Ko za ra), Sla vi {a \u ka no vi} (Slo ga, D), Ne mawa Kne `e vi} (Ro ma - ni ja), De jan Dra kul (Su tjes ka) 4 - Mio drag Ba bi} (Ko - za ra), Bo jan Mi haj lo vi} (Su tjes ko Ba - ki} (Slo ga, T), Ivan Ni ni} (Dri na Z), Se - mir Ka pi} (Pro le - ter), Zo ran Ni ki} (Ra dnik) Ili} (Sloga, T) Miti} (Kozara) Re zul ta ti 18. ko la TRN: Slo ga - Slo bo da 1:0 (0:0) VI [E GRAD: Dri ne HE - Su tjes ka 3:0 (1:0) DO BOJ: Slo ga - Ra dnik 0:2 (0:1) ZVOR NIK: Dri na - Pro le ter 0:0 GRA DI [KA: Ko za ra - BSK 3:0 (0:0) PRWAVOR: Qubi} - Mla dost 2:1 (1:0) PA LE: Ro ma ni ja - Fa mos 1:0 (0:0) Tabela 1. BSK : Dri na (Z) : Su tjes ka : Ra dnik : Fa mos : Ko za ra : Slo bo da : Dri na HE : Slo ga (D) : Ro ma ni ja : Slo ga (T) : Pro le ter : Mla dost : Qubi} :39 14 Zoran Deket (Qubi}) Pa ro vi 19. ko la (10. april) PA LE: Ro ma ni ja - Slo ga (T) I. ILIXA: Fa mos - Qubi} GAC KO: Mla dost - Ko za ra BAWA LU KA: BSK - Dri na (Z) TE SLI]: Pro le ter - Slo ga (D) BI JEQINA: Ra dnik - Dri na HE FO ^A: Su tjes ka - Slo bo da Z. Deket (Qubi}) Mazalica (Kozara) Kartoni Ko za ra Dri na (Z) Fa mos Slo ga (D) Ra dnik Dri na HE Qubi} BSK Slo bo da Mla dost Pro le ter Ro ma ni ja Slo ga (T) Su tjes ka Na po me na: Prva ko lo na su `u ti kar to ni (je dan ne ga ti - van bod), dru ga crve ni (dva ne ga ti vna bo da), tre }a uku - pno ne ga ti vnih bo do va. TIM KOLA TIM KOLA TIM KOLA Ga~i} (Proleter) Ml. Te{evi} (Drina HE) Vinko Marinovi} (Kozara) Aleksi} (Romanija) Glibeti} (Drina HE) Parametri kola Go lo vi: 13 (1,85) Auto go lo vi: ti kar to ni: 31 (4,42) Crve ni kar to ni: 2 (0,28) Pe na li: 3/2 Gle da la ca: (235) Naj po sje te: Zvor nik, Gra di {ka, Vi {e grad (300) FO TO: G. [UR LAN

42 Dvi je uta kmi ce 14. ko la Prve fu dbal ske li ge RS na ra spo re du da nas "Ro man ti ~a ri"li je ~e ra ne Iako su u pro {lom ko lu do `i vje li po raz na gos to vawu kod Ko za re (0:3), Bawolu ~a ni su za dr`a li prvu po zi ci ju na ta be li sa dva bo da pre dnos ti u odno su na zvor ni ~ku Dri nu PI [E: MILAN ZUBOVI] mi lan srpske.com BAWA LU KA - Dvi je od - go e ne uta kmi ce 14. ko la Prve fu dbal ske li ge Re pu - bli ke Srpske na ra spo re du su ZVOR NIK, sri je da ~a so va DRI NA (Z) DRI NA HE Sta di on: Dri ne. Gla vni su di - ja: Zo ran Grbi} (Pri je dor). Po - mo }ni ci: Igor Ra da ko vi} (Pri je dor) i Mla den Stu par (No vi Grad). De le gat: Ste van Maxar (Bawa Lu ka). Kon tro lor su ewa: Slo bo dan Zrni} (Bawa Lu ka). DRI NA (Z): Ma ksi mo vi}, Sre do - je vi}, I. La za re vi}, Mi lo {e vi}, Vu ka {i no vi}, Pa vlo vi}, Ki ka no - vi}, Kre zo vi}, N. La za re vi}, No - va ko vi}, A}i mo vi}. Tre ner: Mi le Mi la no vi}. DRI NA HE: Mi li savqevi}, Ml. Te {e vi}, Mi tro vi}, Pa vlo vi}, Iv. Mi ro vi}, Ig. Mir ko vi}, ^o li}, Vi - da ko vi}, Gli be ti}, Mi lo vi}, Vu le - vi}. Tre ner: Vi do je Mi lo {e vi}. LA KTA [I - Po sli je po bje de nad Sa ra je vom u 21. ko lu Pre mi jer li ge BiH u Fu dbal skom klu bu La kta {i vje ru ju da se tek sa da mo gu ra vno pra vno upus ti ti sa os - ta lim klu bo vi ma u bor bu za op sta nak. - Pred nas ta vak prven - stva ima li smo sa mo osam bo do va i go to vo je ne vje ro - va tno zvu ~a lo da mo `e mo da iz bje gne mo naj go re. Me u tim sta bi li zo va li smo se i u Upra vni odbor Na posqedwoj sje dni ci Upra vnog odbo ra Fu dbal - skog klu ba La kta {i do {lo je do pro mje ne na ~e lu. Do - sa da{wi pred sje dnik Bu di - mir Stan ko vi} zbog po slo vnih oba ve za ime no - van je za ~la na UO, a prvi ~o vjek La kta {a po no vo je Ni ko la Vu ja ko vi}. FO TO: G. [UR LAN Do ma }in: :1 Gost: :11 Uku pno: :12 Ni k{a Di mi tri je vi} (BSK) da nas od ~a so va, a u wima se sas ta ju Mla dost - BSK i Dri na Zvor nik - Dri - na HE. Iako su u pro {lom ko lu do `i vje li po raz na gos to vawu GAC KO, sri je da ~a so va MLA DOST BSK Sta di on: Grad ski. Gla vni su di - ja: Si ni {a Ra di} (La kta {i). Po - mo }ni La ti no vi} (Gra di {ka) i Ro doqub Ste fa no vi} (Gra di {ka). De le gat: Vla dan Si - me uno vi} (Bi jeqina). Kon tro lor su ewa: Obren Mi ri} (Bi jeqina). MLA DOST: Gu zi na, Mu ~i ba bi}, Mrko vi}, Den da, Vi co, Tu fegxi}, Go ra no vi}, Pu {a ra, To hoq, Pe ro - vi}, Pre lo. Tre Po po - vi}. BSK: Mar ~e ti}, Ive ti}, Da mja ni}, No va ko vi}, Ba bi}, Ra do ja, Ale - ksi}, De vu {i}, Kre me no vi}, Di mi - tri je vi}, Ba ki}. Tre ner: Da mir [pi ca. Do ma }in: :4 Gost: :17 Uku pno: :21 prvih {est ko la osvo ji li 13 bo do va, a ono {to je naj va - `ni je, vi {e ni smo na posqedwem mjes tu. Za to sa mno go op ti mi zma ula zi mo u nas ta vak prven stva, jer sma - tram da smo tek sa da ste kli re al ne iz gle de za op sta nak. Bi li bi smo naj sre }ni ji da na kra ju prven stva sa ~u va mo eli tni sta tus, kao i svi klu bo vi iz Srpske, a da Bo - rac bu de {am pi on - is ta kao je ~lan Upra vnog odbo ra Fu - dbal skog klu ba La kta {i Bu - di mir Stan ko vi}. NA RE DU gos to vawa u Tra vni ku i Tre biwu Pred sje dnik Skup {ti ne La kta {a Bo ris Spa so je vi} je na gla sio da je za La kta {e sva ka sqede }a uta kmi ca kva - li fi ka ci ona. - Bez ob zi ra na to da li kod Ko za re (0:3), Bawolu ~a ni su za dr`a li prvu po zi ci ju na ta be li sa dva bo da pre dnos ti u odno su na zvor ni ~ku Dri nu. Ro man ti ~a ri }e u ovom me ~u bi ti li {e ni uslu ga na pa da ~a Dra gan Be ni }a i de fan ziv ca Bo ja na Sla do je vi }a, ko ji zbog po vre da ne }e igra ti, dok se u tim vra }a ju Oleg Da mja ni}, Ni k{a Di mi tri je vi} i Mi - ro slav Ale ksi}. DRI NA do ~e ku je Dri nu HE - Ide mo na no ge eki pi ko - ja se gr~e vi to bo ri za op sta - nak u li gi. Bo do vi su ne op ho dni i wima i na ma, ta - ko da o~e ku jem otvo re nu uta - kmi cu. Ovo nam je {an sa da po pra vi mo uti sak iz pro {log ko la, da po ka `e mo da je to bio sa mo lo{ dan i po bje dom za dr`i mo prvo mjes to - is ta - kao je tre ner BSK-a Da mir [pi ca. Po ra zom od Qubi }a (1:2) Mla dost je do {la u te {ku si - }e mo us pje ti da izbo ri mo op sta nak ili ne, do kra ja prven stva igra }e mo spor - tski i bo dve sa kupqati iskqu~i vo na ze le nom te re - nu. Pred na ma su dva izu ze - tno te {ka gos to vawa u Tra vni ku i Tre biwu, ali vje ru jem da }e mo i wih us pje - {no pre bro di li mo da pro tiv Tra vni ka i Le - ota ra osvo ji mo svih {est bo do va, ali i sa ~e ti ri bi - smo bi li za do voqni - re kao je Spa so je vi}. tu aci ju, te joj je sva ka uta kmi - ca do kra ja {am pi ona ta pre - su dna u bor bi za op sta nak. U sqede }em du elu bi }e oslabqeni za Ve li bo ra Ra do - vi }a, ko ji je do bio crve ni kar ton u pro {lom ko lu. - U gos te nam do la zi li - der na ta be li i si gur no je da ne }e mo ima ti lak po sao. Re - zul ta ti ko je Bawolu ~a ni biqe`e po ka zu ju da ima ju kva - li te tnu eki pu ko ja `e li u Pre mi jer li gu. Ipak, ne pre - da je mo se una pri jed i te ren je je di no mje ri lo sna ga, te sma - tram da bi i bod iz ove uta - kmi ce za do voqio na {e ape ti te - re kao je {ef stru - ~nog {ta Po po vi}. U dru gom me ~u sna ge }e od mje ri ti Dri na i Dri na HE. Zvor ni ~a ni za uzi ma ju dru gu po zi ci ju na ta be li, a u pro - {lom ko lu su ne pri ja tno izne na di li svo je sim pa ti ze re i odi gra li uta kmi cu bez go - lo va sa Pro le te rom. S dru ge stra ne Vi {e gra a ni su ra - zbi li Su tjes ku re zul ta tom 3:0 i po bje gli iz opa sne zo ne. U Fu dbal skom klu bu La kta {i sa mno go op ti mi zma gle da ju u nas ta vak prven stva Op sta nak u eliti sve re al ni ji Bo ris Spa so je vi}, Bu di mir Stan ko vi} i Ni ko la Vu ja ko vi} Pred sje dnik Upra vnog odbo ra Ni ko la Vu ja ko vi} sma tra da sa ~e ti ri do ma }e po bje de i sa jo{ tri ili ~e - ti ri bo da sa stra ne La kta - {i si gur no os ta ju u eli ti. - Stvar no smo za krat ko vri je me na pra vi li ve li ki po mak i si gur no je da }e mo nas ta vi ti u is tom ri tmu. Na pra vi li smo zdra vu upra - vu, ko ja go to vo sva ko dne vno sas tan ~i i vje ru jem da }e ta - ko bi ti i daqe - na gla sio je Vu ja ko vi}. D. P. GLAS SRPSKE srijeda, 7. april Tre }e li ge Re pu bli ke Srpske ZA PAD Re zul ta ti 18. ko la: NO VA TO PO LA: Li jev ~e - Brat stvo (KC) 3:1, BAWA VRU ]I CA: Mi ne ral - La u{ 2:0, BAWA LU KA: Vrbas - Ja bla ni ca Stan dard 1:1, DU BRA VE: Du bra ve - Be rek :2, KO ZIN CI: Brat stvo - Go mje ni ca Cel - pak 1:3, ^E LI NAC: ^e li - nac - Na pri jed Ho ri zont 3:0, BAWA LU - zni ~ar - Bo rac (KD) 3:0. Tabela 1. Vrbas : Go mje ni ca C :17 34 zni ~ar (BL) : Ja bla ni ca S : Du bra ve : Li jev ~e : Be rek : La u{ : Brat stvo (KC) : Na pri jed H : ^e li nac : Mi ne ral : Bo rac (KD) : Brat stvo (KI) :35 10 Pa ro vi 19. ko la: BAWA LU zni ~ar - Li jev ~e, KO ZAR SKA DU BI CA: Bo rac - ^e li nac, BAWA LU KA: Na pri jed Ho ri zont - Brat - stvo (KI), PRI JE DOR: Go mje ni ca Cel pak - Du bra ve, PRI - JE DOR: Be rek Vrbas, JA BLA NI CA: Ja bla ni ca Stan dard - Mi ne ral, BAWA LU KA: La u{ - Brat stvo (KC). Re zul ta ti 18. ko la: ^O VI] POQE: Po let - Slo ga (DP) 5:2, KA Zvi jez da - Haj duk (B) 3:1, MI LO [E VAC: Po sa vi na - Pri djel 3:2, LI JE[ ]E: Li je{ }e - Po let (B) 2:2, RU DAN KA: Ru dan ka - Bo - rac (O) 3:0, DOWA SLA - TI NA: Mla dost - Zvi jez da (KP) 5:1, KOS TAJ NI CA: Na {a kri la - Vrawak 1:1. CENTAR Tabela 1. Haj duk (B) : Mla dost (DS) : Po let (B) : Pri djel : Haj duk (B) : Na {a kri la : Zvi jez da (KP) : Vrawak : Bo rac (O) : Po sa vi na : Po let (^P) : Ru dan ka : Slo ga (DP) : Zvi jez da (K) : Li je{ }e :40 16 Pa ro vi 19. ko la: KOS TAJ NI CA: Na {a kri la - Po let (^P), VRAWAK: Vrawak - Mla dost (DS), KRU [KO VO POQE: Zvi jez da - Ru - dan ka, OSIWA: Bo rac - Li je{ }e, BROD: Po let - Po sa vi - na, PRI DJEL: Pri djel - Zvi jez da (K), BAT KU [A: Haj duk - Slo ga (DP). Re zul ta ti 17. ko la: SRE BRE NI CA: Gu ber - Slo ga Ju naj ted 1:0, AMAJ - LI JE: Dri na - Srpski so ko 5:1, LO PA RE: Ma je vi ca - [e ko vi }i ni je odi gra no (gos ti ni su do pu to va li), BO GU TO VO SE LO: Mla - dost - Ra dni ~ki (K) 5:0, LON ^A RI: Mla dost - BSK Le din ci 1:1, BR^KO: Ili - }ka 01 - Mla dost (S) 3:0, TR[I]: Po driwe - Je din - stvo (R) 2:0. ISTOK Tabela 1. Ili }ka : Mla dost (BS) : Srpski so ko : Slo ga J : Po driwe (T) : Ma je vi ca : BSK Le din ci : Dri na (A) : Gu ber : Je din stvo (R) : Ra dni ~ki (K) : Mla dost (L) : Mla dost (S) : [e ko vi }i :43 7 Pa ro vi 18. ko la: BI JEQINA: Slo ga Ju naj ted - Po driwe (T), RO ]E VI]: Je din - stvo - Ili }ka 01, SAN DI ]I: Mla dost - Mla dost (L), BAT KO - VI]: BSK Le din ci - Mla dost (BS), KA RA KAJ: Ra dni ~ki - Ma je vi ca, [E KO VI ]I: [e ko vi }i - Dri na (A), ^E LO PEK: Srpski so ko - Gu ber. Obavqen `ri jeb za Kup Bawe Lu ke Bo rac na La u{u BAWA LU KA - U pros to ri ja ma Grad skog fu dbal skog sa ve - za Bawa Lu ka obavqen je `ri jeb za Kup Bawe Lu ke, u ko jem }e ovo ga pu ta nas tu pi ti 18 eki pa. Eki pe su po di jeqene u dvi je gru pe, jer se `eqelo da se raz dvo je pre mi jer li ga{ Bo rac i prvo li ga{ BSK, odno sno dru go li ga {i Kra ji na i Go mi oni ca. Ta ko se u gru pi A na {lo osam, a u gru pi B de set eki pa. Pa ro vi prvog ko la ko je se igra u sri je du, 14. apri la u 16 ~a - so va: gru pa A : Slo bo da (Pis ka vi ca) - Pro le ter (Ka ra no - zni ~ar (Pred gra e) - Go mi oni ca (Bron za ni Maj dan), Kru pa (Kru pa na Vrba su) - Omla di nac (La za re vo), La u{ - Bo rac, gru pa B : Bu du }nost (Srpski Mi la no vac) - Re - kre ati vo (^e sma), Yaja - Na pri jed Ho ri zont (Obi li }e vo), Spar tak (Dra go ~aj) - IC Ra mi }i, Slo ga Ne ktar (Pot ko zar je) - Vrbas (Srpske to pli ce), Kra ji na (Ro suqe) - BSK. D. P.

43 44 srijeda, 7. april GLAS SRPSKE Sa op {tewe Fu dbal skog klu ba Vla se ni ca Opet su dij ska kra a VLA SE NI CA - Svje sni smo i sa mi da stva ri ko je su iza nas ne mo `e mo vra ti ti na zad, ali ima mo oba ve zu da kra e ko je trpi na{ klub izne se mo na vi dje lo. Ono {to smo do `i vje li na uta kmi ci pro tiv Pro le te ra u Dvo ro vi ma (0:1) mo `e se sves ti u sfe ru nau ~ne fan tas ti ke u fu dba lu. Ovo pi {e u sa op {tewu Fu dbal skog klu ba Vla se ni ca u ko - jem jo{, izme u os ta log, sto ji: Ovo ga pu ta su dij ske kra e de si le se su se u re `i ji su di je Er - nes ta Ku ki }a iz Mi li }a i wego vih sa ra dni ka Ve li bo ra Vi da - ko vi }a i De ja na Obra do vi }a iz Zvor ni ka. Crno nam se pi{e dok su oni dje li oci prav de na fu dbal skim te re ni ma. Za mi sli - te kraj uta kmi ce ka da na mo ju kon sta ta ci ju {ta ti je ovo tre ba - lo, su di ja Ku ki} mi ka `e: Mo rao sam ova ko su di ti, vra ti }u ti ne kom pri li kom u Vla se ni ci, sto ji u sa op {tewu ko je je po tpi - sao pred sje dnik Vla se ni ce Sla an Stan ko vi}. D. G. Der bi dru go li ga {kog za pa da RS Zemqa pi {e is to ri ju Fu dba le ri Crve ne zemqe SRBAC Naj zna ~aj ni ju uta kmi cu od osni vawa klu - ba, pri je tri de se tak go di na, fu dba le ri Crve ne zemqe ima ju da nas (15.30 ~a so va) pro tiv Slo bo de iz Mrkowi} Gra da. Eki pa iz No ve Ve si, iako de bi tant u dru go - li ga {kom dru{ tvu, ima pri - li ku da, po bje dom na pra vi zna ~a jan ko rak ka pla sma nu u Prvoj li gi Srpske. Gos ti tre nu tno ima ju tri bo da vi {e od dru `i ne tre - ne ra Mi tra Lu ki }a, a sve pro cje ne go vo re da }e is hod ovog der bi ja ri je {i ti pi - tawe {am pi ona. - Na do brom smo pu tu da ispu ni mo plan ko ji je pred nas sta vi lo klup sko ru ko vod stvo pri je po ~et ka prven stva. Po - bi je di }e mo sa dva go la ra zli - ke ~i me }e mo bi ti boqi u me u so bnom od mje ra vawu sna - ga, jer smo je se nas u Mrkowi}u po ra `e ni sa 1:2. Ima mo kva - li tetzati tu lu i Prvu li gu - re kao je na pa da~ Crve ne zemqe Sr an Ba ro vi}. B. R. Slo bo da gos tu je u No voj Ve si Vu k{a op ti mis ta MRKOWI] GRAD - Fu dba le ri Slo bo de spre mno do ~e ku - ju der bi me~ 21. ko la Dru ge fu dbal ske li ge, gru pa za pad sa eki pom Crve ne zemqe. U ta bo ru Mrkowi}a na vla da do bro ra spo lo `ewe pred ovaj ve oma va `an me~, u ko jem do ma }i sas - tav ima im pe ra tiv po bje de. - Mi smo se za ovaj du el pri pre ma li kao i za sva ki dru gi. Eki - pa iz uta kmi ce u uta kmi cu igra sve boqe i o~e ku jem da }e mo pru - `i ti do bru par ti ju pro tiv Crve ne zemqe. Uko li ko mo ji igra ~i da ju svoj ma ksi mum i ispo {tu ju sve ono {to se do go vo ri mo pri je me ~a, vje ru jem da ne }e mo iz gu bi ti uta kmi cu. Svje sni smo da do ma - }in ima odli ~an sas tav, ali mi u ovaj me~ ula zi mo ras te re }e ni ji, jer ne mo ra mo da ju ri mo po sva ku ci je nu re zul tat - re kao je {ef stru ~nog {ta ba Slo bo de Dra gan Vu k{a. S. D. ZA PAD U 21. ko lu Dru ge fu dbal ske li ge Re pu bli ke Srpske, gru pa za pad ko ja se igra da nas sa po ~et kom od ~a so - va sas ta ju se: ME \E \A: Ra van - Je din stvo KO TOR VA RO[: Mla dost - Slo ga (S), DER VEN TA: Tek sti lac - Pe la gi }e vo, PE TRO VO: Ozren - Slo ga DI PO, MI LO - SAV pa Mil ka - Bo rac ([), DO zni - ~ar - Go mi oni ca, NO VA VES: Crve na zemqa - Slo bo da (MG), BAWA LU KA: Kra ji na - Omar ska. IS TOK FO TO: B. RA DU LO VI] Dru go li ga {ka sri je da U 21. ko lu Dru ge fu dbal ske li ge Re pu bli ke Srpske, gru pa is tok ko ja se igra da nas sa po ~et kom od ~a so va sas ta ju se: DVO RO VI: Pro le ter - Na pre dak, VLA SE NI CA: Vla se - ni ca - Ru dar (U), RO GA TI CA: Mla dost - Go ri ca, BR^KO: Lo ko mo ti va - Mla dost (VO), JAWA: Po driwe - Gla si nac, BI LE ]A: Her ce go vac - Je din stvo (B^), BRA TU NAC: Brat - stvo - Je din stvo (BR), NE VE SIWE: Ve le` - Mi li }i. U {est me ~e va dres Bor ca no si lo 20 fu dba le ra Tre ner Ma ri} jo{ tra `i star tni tim Pri li ku ni su do bi li gol ma ni: Mar ko Su {ac, Mar ko Kne `e vi}, Jo vo [mawa i Ni ko la Lu bu ri}, te ju ni ori: Sr an Stoj ni}, Ne mawa Ale ksi}, Pe tar Ku ni}, Bo jan ^u ki} i Mar ko Ma ksi mo vi} ko ji se na la zi na re ha bi li ta ci ji PI [E: SLAVKO BASARA ba sa glas srpske.com BAWA LU KA - Ulas kom u 51. mi nu tu umjes to Ale - ksan dra Pe tro vi }a u du elu pro tiv Zriwskog (0:3) De - ni jel Sa vi} je 20. fu dba ler ko ji je zai grao u prvih {est proqe }nih ko la Pre mi jer li ge BiH u dre su Bor ca. Po red stan dar dnog gol - ma na Mi lo {a Mi li no vi }a ko ji je bra nio svih {est me - ~e va za bo do ve u nas tav ku {am pi ona ta, tre ner Zo ran Yimi Ma ri} se oslawao na jo{ 19 fu dba le ra, sko ro dva ci je la ti ma. Za nimqivo je da Bo rac ni u je dnom su sre tu ni je iza {ao u is toj pos ta vi. Za Bo rac su u du eli ma pro tiv La kta {a (1:0), Le - ota ra (1:2), ^e li ka (2:1), [i ro kog Bri je ga (0:0), Zvi - jez de (2:0) i Zriwskog (0:3) nas tu pa li: Mi lo{ Mi li - no vi}, Ne mawa Da mja no vi}, TRE BIWE - Iako u su - bo tu na Po li ca ma pro tiv Olim pi ka (0:0) ni su osvo ji - li sva tri bo da, fu dba le ri Le ota ra vje ru ju da ni je u pi - tawu kri za igre i re zul ta ta. Po sli je de ba kla pro tiv Ve - le `a (2:6) i re mi ja sa Sa raj - li ja ma na do ma }em te re nu ta kva kon sta ta ci ja se sa ma na me }e. - [te ta je {to ni smo osvo ji li tri bo da pro tiv Olim pi ka. Ima li smo ne ko - li ko {an si, me u tim, ni smo ima li sre }e. Ovaj re mi ni je ve li ka tra ge di ja, jer u sva - kom ko lu ne ka od eki pa sa dna ta be le na pra vi kiks, ta - ko da mi i po red ovog re mi ja ni smo u opa snoj zo ni. O~e ku - je nas te `ak ra spo red, bi }e ve oma te {ko, po go to vo u Tre - biwu gdje nam do la ze La kta - Dra ri}, Bo jan Pe - tri}, Vu le Tri vu no vi}, Le - onid ]o ri}, Dra go mir Vu ko bra to vi}, Oli ver Jan - dri}, Sre ten Sta ni}, Mla - den Bo ji}, Pe ri ca Stan ~es ki, Bo jan Pu zi ga }a, Mi ro slav Ste va no vi}, Qubi {a Vu keqa, Sr an Gra ho vac, Ale ksan dar Pe - tro vi}, Sa {a Kaj kut, Mi - lan Stu par, Du {ko Sa kan i De ni jel Sa vi}. Pri li ku da zai gra ju ovog proqe}a ni su do bi li gol ma - {i, [i ro ki Bri jeg, Zriwski zni ~ar. Na ra vno, mi i na stra ni mo `e mo da osvo - ji mo bo do ve, ta ko da jo{ ni - {ta ni je go to vo. Vje ru jem da }e do }i boqi da ni za nas - re kao je fu dba ler Le ota ra De jan Ra {e vi}. KRU NI] ne }e zai gra ti za Tre biwce Osim {to su u uta kmi ci iz gu bi li dva bo da, igra ~i ma Le ota ra je ne dos ta ja lo agre - si vnos ti i hra bros ti. - Igra li smo dos ta ane - mi ~no i igra ~i ni su ispo - {to va li do go vor iz svla ~i oni ce. Upo zo ra vao sam ih da pro tiv Olim pi ka i La - kta {a mo `e mo da osi gu ra mo op sta nak i ri je {i mo sve na - ni: Mar ko Su {ac, Mar ko Kne `e vi}, Jo vo [mawa i Ni ko la Lu bu ri}, te ju ni ori Sr an Stoj ni}, Ne mawa Ale - ksi}, Pe tar Ku ni}, Bo jan ^u - ki} i Mar ko Ma ksi mo vi} ko ji se na la zi na re ha bi li - ta ci ji. MA RI] is pro bao sko ro dva ci je la ti ma O~i gle dno je da stru ~ni {tab Bor ca pre dvo en Zo ra - nom Ma ri }em jo{ uvi jek lu - Sa Sla vi jom po no }i Po sli je de ba kla od Zriwskog fu dba le re Bor ca o~e ku je dvo - me~ pro tiv Sla vi je. Prvo }e dva klu ba u prven stvu odi gra ti me~ u su bo tu na Grad skom sta di onu. ^e ti ri da na ka sni je, u sri je du, na is tom mjes tu is ti ri va li }e igra ti re van{ su - sret po lu fi na la Ku pa BiH. U prvoj uta kmi ci u Is to ~nom Sa - ra je vu bi lo je 2:2. Oba su sre ta Bo rac - Sla vi ja bi }e odi gra na pod svje tlo{ }u re fle kto ra od 19 ~a so va. Tre ner Le ota ra Go ran Ska ki} qut po sli je Olim pi ka (0:0) {e pro ble me. Ima mo ve oma te `ak ra spo red, re kao je tre - ner Le ota ra Go ran Ska ki}. O n tvrdi da Le otar ne ma do voqan broj kva li te tnih igra ~a u eki pi, {to je tvrdio i wegov pret ho dnik Bor ~e Sre do je - vi}. - Ka dar ko ji Le otar sa da po sje du je ni je do voqan za Pre mi jer li gu BiH. Ve} sa da bi tre ba lo da se ra zmi{qa o qe tnom pre la znom ro ku i da se na vri je me obe zbi je de kva - li te tni igra ~i. Na ma bi mno go zna ~io Bra ni slav Kru - ni}, ali {an se da on zai gra su mi ni mal ne. Jo{ ka da na to do da mo po vre de on da nas ta je pra vi pro blem - ka - zao je Ska ki}. ^. M. Zoran Mari} ta i ne ma ja sne vi zi je ka da je u pi tawu kos tur ti ma ko ji tre ba da se na do gra u je u slu - ~a ju po vre da i ka zni. Jer ka - ko dru ga ~i je mo `e da se pro tu ma ~i de fi le aso va ko ji su od La kta {a do Zriwskog obu kli dres bawolu - ~kog pre mi jer li ga {a? Ju ~e ni smo us pje li da stu pi mo u kon takt s tre ne - rom Ma ri }em, ali wego va izja va po do las ku sa pri pre - ma iz An ta li je mo `e da ot - kri je mno go to ga. - Za do voqan sam ka ko smo odra di li pri pre me u An ta - li ji ko je za slu `u ju vi so ku oce nu. Uslo vi su bi li odli - ~ni. Iako je u eki pi dos ta no vih li ca do bro su se ra zu - me li i ra di li - ka zao je pri - je star ta {am pi ona ta Ma ri}, do dav {i ta da da je oba ve za klu ba u prva tri ko - la proqe}a da se osvo ji se - dam bo do va. "Ne ma mo igra ~e za Pre mi jer li gu" Vla di mir To do ro vi} (Le otar) FOTO: A ^AVI] FO TO: ^. MU CO VI]

44 Pre os ta la dva ~et vrtfi nal na me ~a Li ge {am pi ona "\a vol ska" zam ka za Ba var ce En gle zi ne }e mo }i da ra ~u na ju na svog po naj boqeg igra ~a Vej na Ru ni ja ko ji se po vri je dio u prvom me ~u sa Ba jer nom NI ON - Pre os ta la dva ~et vrtfi nal na me ~a Li ge {am pi ona na ra spo re du su ve ~e ras od ~a so va, a u wima se sas ta ju Man ~es ter ju naj ted - Ba jern i Bor do - Li on. Crve ni a vo li u lo - {em ra spo lo `ewu o~e ku ju du el sa Ni jem ci ma. En gles - ki {am pi on je po ma lo ne - sre }no iz gu bio u Min he nu, a za tim je iz gu bio i li der sku po zi ci ju na ta be li Pre mi jer li ge, dok je Ba jern uspio da se pro bi je na ~e lo Bun de sli - ge pa na Old Tra ford do - la zi pun sa mo po uz dawa. En gle zi ne }e mo }i da ra ~u - na ju na svog po naj boqeg igra ~a Vej na Ru ni ja ko ji se po vri je dio u prvom me ~u sa Ba var ci ma. Od bram be ni fu - dba ler Man ~es te ra Ne mawa Vi di} po zvao je sai gra ~e da na uta kmi ci sa Ba jer nom do - ka `u svoj po bje dni ~ki men - ta li tet i ne do zvo le da ve} u ~et vrtfi na lu za vr{e u~e{ - }e u Li gi {am pi ona. - Ve ru jem i na dam se da mo `e mo da pro na e mo no vu ener gi ju. Mo ra mo po no vo da ot kri je mo na{ po be dni ~ki Ne mawa Vi di} i Vejn Ru ni men ta li tet. Mo ra mo da se dr`i mo za je dno i da igra mo kao tim. Svi smo ra zo ~a ra ni zbog prve uta kmi ce sa Ba jer - nom, pre sve ga zbog na {e igre, ne sa mo zbog re zul ta ta. Po sledwe uta kmi ce su za nas bi le vrlo te {ke, po se bno na emo ti vnom pla nu. Ali, si tu - aci ja je ta kva ka kva je i mo - ra mo da pro na e mo na ~in da se sa wom izbo ri mo i pru - `i mo svoj ma ksi mum - re kao je Vi di}. Tre ner Ba jer na Lu is van Gal na da se da }e u Man ~es - te ru mo }i da ra ~u na na Ar je - na Ro be na, ko ji zbog po vre de lis ta ni je igrao u Min he nu. BOR DO do ~e ku je Li on - Na da mo se da }e mo }i da igra, ali mo ra }e mo da sa - ~e ka mo i vi di mo - re kao je Van Gal, ko ji stre pi i zbog ~iweni ce da je Man ~es ter pos ti gao gol u gos ti ma te da bi mu za pla sman u po lu fi - na le bi la do voqna i po bje da od 1:0. Pro ti vnik Man ~es te ra ili Ba jer na u po lu fi na lu bi }e boqi iz dvo me ~a Li - ona i Bor doa. La vo vi po - sli je prvog me ~a ima ju ve li ku pre dnost, ali }e na gos to vawu kod Bor doa bi ti oslabqeni izos tan kom su - spen do va nog na pa da ~a Li - san dra Lo pe za, dvos tru kog GLAS SRPSKE srijeda, 7. april FO TO: ROJ TERS stri jel ca na prvom su sre tu. U ti mu ne }e bi ti ni Si dni - ja Go ron din ci }e po ku {a ti da se vra te u po - bje dni ~ku se ri ju ko ju im je pro {le ne djeqe pre ki nuo Li on. Pri je to ga Bor do je po bi je dio na se dam uzas to - pnih uta kmi ca u Li gi {am - pi ona, ra ~u na ju }i i sve ~e ti ri na svom te re nu. Si - no} su igra li: CSKA Mos - kva - In ter, Bar se lo na - Ar se nal. Ra do mir An ti} Ni smo tu ris ti OSA KA - Se le ktor fu dbal - ske re pre zen ta ci je Srbi je Ra - do mir An ti} izja vio je pred pri ja teqsku uta kmi cu sa Ja - pa nom u Osa ki, da vje ru je u vi so ke do me te or lo va na Mun di ja lu. - U Ju `nu Afri ku ne ide mo kao tu ris ti. Ve ru jem da }e mo na Mun di ja lu oba vi ti do bar po sao - na veo je An ti}. On je na gla sio da mu je ve - li ka ~ast {to pre dvo di tim ko ji }e prvi put u is to ri ji Mun di ja la igra ti pod ime - nom Srbi ja. - Sve re pre zen ta ci je u gru - pi D, u ko joj se po red nas na la ze jo{ Aus tra li ja, Ne ma - ~ka i Ga na, ima ju kva li tet za pla sman u dru gu fa zu ta kmi - ~ewa - is ta kao je An ti} i do - dao da se le kci ja Srbi je ima ogro mno po ve rewe u sop stve - ne spo so bnos ti. Pri ja teqska uta kmi ca Or lo vi na Ja pan OSA KA - Fu dbal ska re pre - zen ta ci ja Srbi je, sas tavqena od igra ~a na ci onal ne Je len Su per li ge, igra }e da nas od ~a so va pri ja teqsku uta - kmi cu pro tiv Ja pa na u Osa - ki. Or lo ve }e u Ja pa nu pre - dvo di ti tre ner Ja vo ra iz Ivawice Ra do van ^ur ~i}, a o~e ku je se da }e Ja pan ci ma su prot sta vi ti Brki}, Nin - kov, Lo mi}, Vi lo ti}, Stan ko - vi}, Fej sa, Pe tro vi}, To mi}, Da vi dov, Le ki} i Mr a. - Ovo ni je ma la stvar, igra - mo je dnu zva ni ~nu uta kmi cu, a se le kci ja Srbi je tre ba da se pred sta vi u je dnom pra vom sve tlu - re kao je ^ur ~i}. Sun~ano i vjetrovito Bawa Luka U ju tarwim ~a so vi ma na vi - so ra vni ma slab mraz, a du` ri je ka ma gla. To kom da na sun ~a - no, uz lo kal no ma lu ili umje re nu obla ~nost. Du va }e slab do umje ren, sje ver ni i sje ve ro za pa dni vje tar, po po dne sje ve ro is to ~ni, a u Her ce - go vi ni sla ba do umje re na bu ra. Ju - tarwa tem pe ra tu ra vaz du ha od - 3 na pla ni na ma i vi so ra vni ma, u os - ta lim kra je vi ma od 1 do 7 ste pe ni Cel zi ju sa. Naj vi {a dne vna tem pe - ra tu ra od 7 na pla ni na ma, u ve }i - ni kra je va od 12 do 18 ste pe ni Cel zi ju sa. Doboj Mostar Zenica Sarajevo Tuzla Trebiwe Bijeqina Zvornik Evropske metropole Am ster dam 11 Ati na 17 Ber lin 13 Be~ 14 Bra ti sla va 14 Bri sel 17 Bawa Luka Maks. 17 Min. 1 Promjenqivo obla ~no Pro mjenqivo obla ~no, ma lo to pli je i u ve }i ni mjes ta su vo sa du `im sun - ~a nim pe ri odi ma, sa mo po ne gdje ugla vnom u is to - ~nim kra je vi ma krat ko - traj na ki {a, na vi {im pla ni na ma i suswe`i ca i sni jeg. o C o C Bu dim pe {ta 15 Bu ku re{t 15 Da blin 9 Is tan bul 10 Ko pen ha gen 8 Li sa bon 19 Nik{i} Subotica Podgorica Novi Sad Beograd Novi Pazar Lon don 12 Ma drid 16 Min hen 17 Mos kva 16 Oslo 7 Pa riz 11 Pri{tina Beograd Maks. 16 Min. 8 Ni{ o C o C Prag 13 Rim 20 So fi ja 6 Stok holm 7 Var {a va 12 Ci rih 20 DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo, Glas plus) Daliborka SEKULI] (biznis) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) Tawa MILAKOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda (kultura) Darko GRABOVAC (Bawa Luka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka) Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu kraj Drvara, 31.jula godine. Od 15. septembra godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja godine. Iz da va~: AD "Glas Srpske" Bawa Lu ka, Re da kci ja: Bra}e Pi{teqi}a 1, Bawa Lu ka, tel. (051) , faks , e-ma il: do pi srpske.com, Di re kci ja: Sken de ra Ku le no vi }a 93, Bawa Lu ka, tel (051) , Mar ke - ting: Sken de ra Ku le no vi }a 93, Bawa Lu ka, tel.(051) , e-ma il:mar ke tin srpske.com, Do pi sni{ tva: Is to ~no Sa ra je vo 057/ , Do boj 053/ , Sre bre ni ca ro ra ~u ni: No va bawalu ~ka ban ka , NLB Ra zvoj na ban ka , Ko mer ci jal na ban ka , Zep ter ko merc ban k , Hypo Al pe Adria ban k

45 46 srijeda, 7. april GLAS SRPSKE Antena B Ju tarwi pro gram Vi jes ti Sve }e bi ti do bro, Bi tan ge i prin ce ze, Me di jum, Vi jes ti Smrto no snih Vi jes ti, film Vi jes ti Stawe na ci je In di ja, Foks 6.00 Divqa stvo rewa 6.50 Ta ke {i, 7.40 Ukra de na sre }a, 8.40 Srce na dla nu, 9.30 Lu di ka men Va `ne stva ri Vi jes ti Cir kus Ma si mo Wipeout Eve rest Di re ktan po go dak, film Vi jes ti ^a ri, Hiqadu i je dna no}, Bel ~a sa 8.00 Ju tarwi pro gram Vi jes ti Mi di ga no va mi si ja Svi jet divqine Qubav sa ne pri ja teqem, Vi jes ti [a re ni ku var Mo ja far ma, poqo pri vre da Mo bi le, emi si ja o auto mo bi li ma Play Now, emi si ja o igri ca ma Bel gost Film [a re ni ku var Vikom 7.00 Na ro dna mu zi ka 7.30 Te le {op 8.00 Te le {op 9.00 Pi smo gla va, pu to pis Te le {op Za brawena qubav, Ra dio i TV Te le {op Radio RS 6.00 Ju tarwi pro gram Vi jes ti Za je dni ~ki ta las Vi jes ti Po dne vne no vos ti Za pje vaj mo pje sme sta re Vi jes ti U ri tmu da na Vi jes ti Svi len ko nac Vi jes ti Dne vnik Mu zi ~ka ku ti ja Vi jes ti Po ro di ca i zdravqe Vi jes ti Mo za ik ra di ja Ve ~erwe no vos ti Zai graj mo, za pje vaj mo, emi si ja na ro dne mu zi ke Vi jes ti KABLOVSKA Smrto no snih Vi jes ti Sun er Bob, crta ni film Pin gvi ni s Ma da gas ka ra, crta ni film Do li na sun ca, In di ja, Ubi ti kraqa, film 0.00 Vi jes ti 0.30 Me di jum, 1.20 Sve }e bi ti do bro, Se ka Ale ksi} Vi jes ti Lu di ka men Ta ke {i Hiqadu i je dna no}, Se ka Ale ksi} No }ob di ja, film 0.10 Vi jes ti 0.15 ^a ri, 1.00 Divqa stvo rewa 2.00 Dajs je za kon, film 4.00 Ukra de na sre }a, 5.00 Srce na dla nu, Vi jes ti Play Now, emi si ja o igri ca ma Mo bi le, emi si ja o auti ma Is ko ris ti tre nu tak, pu to pis Ve li ka ni 20. vi je ka Ko ale, crta ni film Bel dan Mu zi ~ki zid Puls gra da, grad ski ma ga zin Qubav sa ne pri ja teqem, ~a sa Film 0.00 Ho ros kop Za brawena qubav, Te le {op Folk Ur ba na eko lo gi ja Dne vnik RTS Gost u stu di ju Na ro dna mu zi ka 2.00 Erot ski pro gram Oaza Vi jes ti Ve ~e uz ra dio Hro ni ka da na Me lo di je zvu ~nih bo ja Ever grin klub 0.00 Po no }ne vi jes ti 1.00 No }ni pro gram Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87, ATV RTRS ATV RTS 1 RTS In fo ka nal 6.30 Li tur gi ja 7.00 Vi jes ti 7.05 Ju tarwi pro gram 9.00 Vi jes ti 9.10 Do li na sun ca, Pla vi zmaj, crta ni film Hen ri je ve za nimqive `i vo tiwe Le onar do, crta ni film Ma gna Aura, MTS ma ga zin Vi jes ti Li tur gi ja ^u va ri Ko sme ta Uspon ve li kih si la Kli ni ka, Her ba ri jum Vi jes ti Pla vi zmaj, crta ni film Hen ri je ve za nimqive `i votwe Pa no ra ma Is to ~nog Sa ra je va Srpska da nas Do li na sun ca, Vje ~nom qubavqu Pra vo slavqe Mi nis ku le, crta ni film Upi tnik Dne vnik [ti kla Ne mam {ta da obu ~em RT gweva, Mo je pje sme mo ji sno vi In fo pro fil Fu dbal - Li ga {am pi ona 1.20 Uspon ve li kih si la 2.10 Kli ni ka, 3.00 Ma gna Aura, 3.20 Srpska da nas 3.50 Pa no ra ma Is to ~nog Sa ra je va 4.10 Dne vnik 4.40 Ne mam {ta da obu ~em 5.00 [ti kla SCI bo rac Ulo ge: Don Dra gon Vil son, Sin ti ja Ro trok, Lo ren co La mas Re `i ja: Art Ka ma ~o Do bro na mjer ni ge ni je stva ra vir tu el nu ri - ali ti igri cu u ko joj, po sli je na pa da vi ru sa, wegov unuk os ta je za robqen. Otac dje ~a ka ula zi u vir tu - el ni svi jet igri ce ka ko bi po bi je dio vi rus i spa - sio si na pri je ne go {to i je dan i dru gi os ta nu za uvi jek za robqeni Vi kto ri ja, 8.20 Hra na i vi no 8.50 Vi jes ti 9.00 Baj ke ri s Mar sa, crta ni film 9.30 Po ko jo, crta ni film 9.35 Ala din, crta ni film Vin ks, crta ni film Vin ks, crta ni film Ple {i ple {i, Vi jes ti Vi kto ri ja, Naj boqe go di ne, Je dan na je dan VIP, Vi jes ti Ni je mi svje dok, Hra na i vi no Vi zi ta Vi jes ti Naj boqe go di ne, Dok. pro gram SCI bo rac, film 0.00 Ni je mi svje dok, 1.00 Za uvi jek su sje di, 0 00 PINK BH Ma la crna kwi`i ca Ulo ge: Ke ti Bej ts, 6.00 Vi jes ti 6.05 Ju tarwi pro gram 8.00 Dne vnik 8.10 Ju tarwi pro gram 9.00 Vi jes ti 9.05 U zdra vom ti je lu 9.20 Ku va ti srcem 9.30 Sla ga li ca Vi jes ti Trag Ro bna ku }a Vi jes ti Sjaj tru log nov ca, Dne vnik Sport plus Fu dbal: Ja pan - Srbi ja vot je `i vot Vi jes ti Ek spe di ci ja Gva ja na Vi jes ti Po ro di ~no bla go, Dne vnik RT Voj vo di na [ta ra di te, bre Beo grad ska hro ni ka Oko Sla ga li ca Dne vnik Po ro di ~no bla go, Fu dbal: Man ~es ter ju naj ted - Ba jern Li ga {am pi ona, pre gled Dne vnik Is tra `i teqi iz Ma ja mi ja, 0.40 Tor ~vud, 1.30 Do ro ti Dan drix, film 3.20 Fu dbal: Ja pan - Srbi ja Ho li Han ter, Bri ta ni Mar fi Re `i ja: Nik Ha ran Stej si Holt je ko pro du cent dne vnog tok {oua, ko ji vo di Ki pi Ken. Stej si frus tri ra to {to wen de ~ko ne `e li da raz go va ra o svo jim biv {im ve za ma. Uz po dr{ku svo je ko le gi ni ce Barb, odlu ~i da pro ko pa po wego vom ra ~u na ru ne bi li sa zna la {to god o biv {im dje voj ka ma. Ko ris te }i emi si ju kao var ku, a Barb kao vo di ~a, Stej si in ter vju i{e te dje voj ke i spri ja teqi se s wima ot kriv {i da su mu ne ke biv {e jo{ uvi jek sa da{we U zdra vom ti je lu 6.10 Kon cert za do bro ju tro 7.00 Ku va ti srcem 7.25 Ma li med vjed Mi {a, crta ni film 7.50 Ho li ni he ro ji, crta ni film 8.20 Ozi Bu, crta ni film 8.25 Kli ni ka Vet 8.50 Srpsko sli kar stvo Pri ~a o In di ji In ter fejs TV mre `a Eko lo gi ja Obra zo vni pro gram Mu zi ka Tre zor Kli ni ka Vet Srpsko sli kar stvo Pri ~a o In di ji Te hno lo gi ja da nas Ovo je Srbi ja Li tur gi ja Obra zo vni pro gram Eko lo gi ja Pink Mar ti ni Ma li med vjed Mi {a, crta ni film Ho li ni he ro ji, U svi je tu Li ga {am pi ona Be okult Sjaj tru log nov ca, Ka ko iznaj mi ti su pru gu, film U su sret beo grad skom fes ti va lu igre 0.00 Te hno lo gi ja da nas 0.30 Tre zor 1.30 Fu dbal: Man ~es ter ju naj ted - Ba jern 3.20 Li ga {am pi ona 4.00 U svi je tu 4.20 Pink Mar ti ni 5.00 Be okult 5.30 U su sret beo grad skom fes ti va lu igre

46 GLAS SRPSKE srijeda, 7. april B92 PINK BH BHT 1 OBN HRT Sa ra je vo na li ni ji 6.30 Mejd in Bawa Lu ka 6.40 Spor ti si mo 7.00 Ana li, 8.00 Qubav je vje ~na, 9.00 BH net Far ma Ma gi ~na pri vla ~nost, In fo Grand pa ra da Sa ra je vo na li ni ji Mejd in Bawa Lu ka Spor ti si mo In fo Far ma Ana li, In fo Qubav je vje ~na, Far ma In fo Ku ku Va sa, Ma gi ~na pri vla ~nost, Far ma Pa pa ra co po tje ra Far ma 0.00 Ma la crna kwi`i ca, film 2.00 Sa ra je vo na li ni ji 2.10 Mejd in Bawa Lu ka 2.20 Spor ti si mo 2.30 Pa pa ra co po tje ra 3.30 Film 5.30 Xuboks Vi jes ti Ulo ge: Xon Le gu iza mo, Da mi an Al ka zar, Pe ki An di no Re `i ja: Se bas ti an Kor de ro Ma no lo Bo ni la je no vi nar la ti no ame ri ~ke ta - bloi dne te le vi zi je, ko ji odla zi u Ekva dor da iz - vje{ tava o slu ~a ju ubis tva tri dje te ta -`rtve se rij skog ubi ce po zna tog kao mon strum iz Ba ba ho - ja. Na shra ni dje ce, trgo vac Vi ni sio Se pe da slu - ~aj no ko li ma uda ri je dno di je te. Po bjeswela ma sa va di ne sre }nog vo za ~a iz ko la i kre }e da ga lin ~u - je. Ma no lo ipak uspi je va da ga spa si od si gur ne smrti, a ka sni je, ka da ga po sje ti u za tvo ru, Se pe da mu se po vje ra va da zna ko je mon strum iz Ba ba ho ja, kao i da zna gdje je po ko pao svo je os ta le `rtve Do bro ju tro 9.00 Be Ha Te be be 9.10 Fren de ri, crta ni film 9.15 Mi ni {ko la 9.20 Otvo ri pro zor 9.30 Ala di no ve pri ~e, crta ni film Vi jes ti Quba vna olu ja, Mo ja ma la ku hiwa Ave ni ja Oke an, Vi jes ti Dru{ tvo znawa Ubis tvo Ale ksan dra Ka ra or e vi }a Crta Vi jes ti Mi sli ti ze le no U~i li ca Be Ha Te be be Fren de ri, crta ni film Mi ni {ko la Do bro do {li u mo ju zemqu Ura di sam, ura di sa ma Fren de ri, crta ni film In fo Ave ni ja Oke an, Mo ja ma la ku hiwa U me u vre me nu Euro im puls Mo ko di je te svi je ta, crta ni film Moj prvi izbor Dne vnik Sud ska hro ni ka Spor tska sri je da Fu dbal - Li ga {am pi ona Vi jes ti Te ma da na Li ga {am pi ona, pre gled U me u vre me nu 0.20 Euro im puls Kan ce la rij ski ubi ca Ulo ge: Ke rol Kejn, 3 10 NOVA 5.50 Me u na ma 7.00 Do bro ju tro, Hrvat ska 9.10 Do li na sun ca, Vi jes ti U svi jet bez le da Opra {ou Dne vnik Moj gri jeh, Me kle odo ve k}er ke, Vi jes ti Re li gij ski pro gram Hrva ti u Ru mu ni ji Hrvat ska u`i vo Naj sla bi ja ka ri ka Kod Ane Do li na sun ca, Lo to Dne vnik A sad u Evro pu Dos si er.hr Pro ces Otvo re no Vi jes ti e-hrvat ska 0.50 Zvjez da ne sta ze, 1.30 Ure dni ca ta blo ida, 2.20 Na bri ja ni, 3.00 Dos si er.hr 3.50 A sad u Evro pu 4.30 Hrva ti u Ru mu ni ji 5.00 Moj gri jeh, Mo li Rin gvold, Xini Trip lhorn, Bar ba ra Su ko va Re `i ja: Sin di [er man Ka da Do rin Da glas, le ktor ka za ~a so pis Constant Con su mer, zbog smawewa bro ja ra dni ka mo ra da ra di kod ku }e, ne zna ka ko da se s tim no si. Na - kon {to slu ~aj no ubi je je dnog od svo jih ko le ga, ot - kri va da ubis tvo mo `e uni je ti `i vost u wen osamqen `i vot, a kan ce la ri ja u wenom po dru mu pre tva ra se u sa bla sno mjes to Tran sfor me ri, crta ni film 6.40 Do ra is tra `u je, crta ni film 7.00 Krsti}-kru `i} 7.10 Su per Bi li, crta ni film 7.20 Po ko jo, crta ni film 7.30 Ju tarwi pro gram 8.30 Nim bo li, crta ni film 9.00 Udri mu {ki OBN Star Mo del Skri ve na ka me ra Ku li nar ski {ou Sto za In fo Top Se dam ra tni ka, Lon ci i po klop ci Ek sklu ziv Kraq Kvin sa, In fo Skri ve na ka me ra Ku li nar ski {ou Sto za In fo Ek sklu ziv De ja na Talk Show Dis trikt, Ucje na, film 0.50 OBN Star Mo del 4.30 Fu dbal Nova 6.10 Na {i naj boqi da ni, 7.10 Xeki ^en, crta ni film 7.20 Ja go di ca Bo bi ca, crta ni film 7.40 Fi fi i cvje tno dru{ tvo, crta ni film 8.00 Bum ba, crta ni film 8.10 Odav de do vje ~nos ti, Ma gi ~na pri vla ~nost, In ma ga zin Na {a ma la kli ni ka, Naj boqe go di ne, Odav de do vje ~nos ti, K Vi jes ti 9.40 Top form Kad pri ro da po divqa Hra na i vi no Pro fa, Vi jes ti Za brawena qubav, SMS Party Vi jes ti Ka fan ska pri ~a Ci ne news Hra na i vi no HRT Del ta-stawe, crta ni film 7.10 Va tro ga sne pri ~e, crta ni film 7.40 TV vrti} 8.10 Kra va i pi le, crta ni film 8.30 Uli ca So mer set 11, 9.00 Ha na Mon ta na, 9.20 Mu zi ka Sut kiwa Ej mi, Le te }i Bad, film Mu zi ka RTL 7.10 Lo oney Tu nes, crta ni film 7.40 Mi fi, crta ni film 7.50 Yogoo i pri ja teqi, crta ni film 8.10 Dru go li ce, Kraq Kvin sa, Pod is tim kro vom, Rej mond, Bi bin svi jet, Ma ga zin Ve ~e ra za pet Najqe p{i urok, Dru go li ce, BN 6.30 Ju tarwi pro gram 8.30 Vo de na pla ne ta 9.00 Svi jet na dla nu No vos ti Po zna ti Skri ve na ka me ra Stem Skri ve na ka me ra No vos ti Spon zo ru {e, Pri ~e iz Fran cus ke No vos ti Film Ma gi ~na pri vla ~nost, Vi jes ti Na {a ma la kli ni ka, In ma ga zin Upi tnik Dne vnik Naj boqe go di ne, Far ma Vi jes ti Pri va tna pra ksa, 0.10 Saj nfeld, 0.40 Bra ~ne vo de, 1.10 Me dij, 2.10 Ezo TV 3.10 Kan ce la rij ski ubi ca, film 5.10 Me dij, 6.00 In ma ga zin Hro ni ka Do bo ja Za brawena qubav, No vos ti Dne vnik RTS Pro fa, Do bro ti ve ~e No vos ti Em pa jer Stejt, film 0.30 As tro lo gi ja 2.30 Mu zi ka - RTS Pri ja teqi, Kod Ane Ko ga bri ga TV vrti} Zvjez da ne sta ze, e-hrvat ska Fu dbal: Haj duk - Di na mo Crta ni film Fu dbal: Man ~es ter j. - Ba jern Li ga {am pi ona, pre gled Ure dni ca ta blo ida, 0.00 Na bri ja ni, Ko bra 11, Kraq Kvin sa, Pod is tim kro vom, Rej mond, Bi bin svi jet, Vi jes ti Ma ga zin Ve ~e ra za pet Mjes to zlo ~i na: Wujork, Men ta list, Za bo ravqeni slu ~aj, Put osve te, Vi jes ti Re `i me, 1.20 As tro {ou No vos ti Foj lov rat, Da nas u Srpskoj Mo ni to ring Sport fle{ Mo ni tor Spon zo ru {e, Crno na bi je lo Pa zi mo gu }e je Pre gled da na Film 0.40 As tro ~et 3.00 Sa te lit ski program

47 [e ri dan tu `i la pro du cen ta "Do ma }i ca" NEKAD BILO... Ro e na Bi li Ho li dej Ame ri ~ka star le ta Haj di Mon - tag, naj po zna ti ja po to me {to je u je dnom da nu na pra vi la ~ak de set ope ra ci ja, ot kri la je ka ko je ogro mne gru di ome ta ju u sva ko dne vnim akti vnos ti - ma, kao {to je tr~awe. Ona je na ve la ka ko se bo ji grqewa, zbog ope ra - ci je stawivawa stru ka. - Iz bje ga vam grqewe jer je mo je ti je lo sa da ja ko krhko izja vi la je Haj di. Ova 23-go di{wa star le - Ame ri ~ka pje va ~i ca Eli no ra Fej gn, po zna - ta kao Bi li Ho li dej, na zva na kraqicom xeza i blu za, ro e na je na da na{wi dan go di ne. Pre ma mu zi ~kim kri ti ~a ri - ma, jo{ se ni je dan xez pje va~ ni je pri bli - `io wenim in ter pre ta ci ja ma. Ona je, sva ka ko, je dna od naj zna ~aj ni jih xez pje va - ~i ca svih vre me na, a mno gi je sma tra ju i naj boqom. Lady Day, ka ko su je zva li, svo - jim gla som i na ~i nom in ter pre ta ci je odre - di la je stan dar de za mno ge xez i pop pje va ~e ko ji su do {li po sli je we. Ali i vi - {e od te hni ~kih spo so bnos ti, vi {e od ~is - to }e wenog gla sa, ono {to je od Bi li Ho li dej na pra vi lo to {to da nas jes te bio je wen po se ban tem pe ra ment i wena `i vo - tna pri ~a. O wenom ha oti ~nom `i vo tu na - pi sa no je niz kwiga. Ame ri ~ka glu mi ca Ni ko let [e ri dan, je dna od zvi jez da se ri je O~aj ne do ma }i ce, po dni je la je tu - `bu pro tiv kre ato ra i pro du cen ta se ri je zbog na - vo dnog na pa da i pro tiv za ko ni tog za vr{et ka wenog u~e{ }a u se ri ji. U tu `bi, po dni je toj su du u Los An e le su, Ni ko - let tvrdi da ju je pro du cent Mark ^e ri uda rio u li - ce na sni mawu na lo ka ci ji Vis ti ri ja Lejn u sep tem bru Glu mi ca na vo di da je ^e ri ja ne {to upi ta la u ve zi sa sce na ri jem, a on je odveo na stra nu i sna `no je {a kom uda rio u li ce i gla vu, a kad je ona po bje gla u svo ju pri ko li cu, on je do {ao i pre kliwao je da mu opros ti. Kad je o in ci den tu oba vi jes ti la te le vi zi ju Ej-Bi-Si ko ja sni ma O~aj ne do ma }i ce, ^e ri joj se, ka ko pi {e u tu `bi, osve tio ta ko {to je ubio lik Idi Brit ko ji je ona igra la. [e ri da no va je u po pu lar noj se ri ji igra la ra - zve de nu `de ra ~i cu mu {ka ra ca Idi Brit, a wen lik je izne na da stra dao u auto mo bil skoj ne sre }i. Ni os ta le o~aj ne do ma }i ce ni su pro {le bez pro ble ma sa Mar kom. Za glu mi cu Te ri Ha ~er, ko ja u se ri ji igra Su zan Ma jer, ^e ri je re kao da se na da da }e je pre ga zi ti auto mo bil. [e ri da no va tra `i 20 mi li ona do la ra na ime od {te te, pre no si ame ri ~ka {tam pa. Haj di Mon tag ne tr~i zbog si li ko na ta u je dnom da nu po ve }a la je gru di, po di gla obrve, za te gla ko `u ~e la, po pra vi la nos, ubriz ga la ma sno tki vo u obra ze i usne, re kon stru - isa la bra du, na pra vi la li po su kci - ju vra ta, stru ka, be da ra i bo ko va, ope ra ci ju u{i ju i po di gla stra`wicu. Pla vu {a i wen su prug Spen ser pro gla {e ni su naj glupqim i na ji - ri tan tni jim pa rom u Ame ri ci. Gdje su ka me re i fo too bje kti vi, tu su i oni, a ~ak su i bra ~ne za vje te izre kli pred ka me ra ma MTV-ja. POSQEDWA Vi kto ri ja Be kam u`i va u jo gi Biv {a Spaj si ca i je dna od gla vnih svjet skih xet se - ter ki, Vi kto ri ja Be kam, opre di je li la se za no vi me tod vje `bawa ko ji tre ba da joj po mo gne da os ta ne u for mi - za jo gu, obja vio je ju - ~e ~a so pis OK. Vi kto ri ja Be kam je ve} po ~e la da pri mjewuje no vi re `im ko ji kom - bi nu je jo gu i as tro lo gi ju, a po pre po ru ci glu mi ce Xeni fer Enis - ton. Je dna pri ja teqica su pru ge Dej vi da Be ka ma is pri ~a la je da 35-go - di{wa maj ka dva dje ~a ka to li ko mrzi da ide u te re ta nu, da je ku pi - la DVD Yoga lo sophy. Po pu lar na Po{ po ~e la je sa no vim vje `ba ma i ve} je pri mi je ti la ra zli ku, pi {e OK. Luda planeta Po klo ni ma pri vla ~e vjer ni ke Sve {te nik u crkvi u Kor pus Kris ti ju u Te ksa su smi slio je ne obi ~nu vas kr{wu akci - ju - okupqeni ma je po di je - lio auto mo bi le, te hni ku i dru gu ro bu uku pne vri je - dnos ti od vi {e od mi li on do la ra. Sve {te nik Bil Kor ne li jus iz crkve Za je - dni{ tvo okru ga Bej na da se da }e ova kvom akci jom pri vu }i qude ko ji obi ~no ne do la ze u crkvu. ^ak i oni ko ji ni su osvo ji li ne ku od gla vnih pre mi ja do bi li su po klon pa ke te vri je dne ne ko li ko sto ti na do la ra. Pre de beo za za tvor Ame ri ka nac Xorx Xoli ker, te `ak 273 ki lo gra ma, ko ji se spe ci ja li zo vao za pre va - re po res to ra ni ma, iz bje gao je za tvor zbog svo je pre ve - li ke tje le sne te `i ne, ja vio je Ta njug. On je na ru ~i vao ogro mne por ci je ~i ji bi ve - li ki dio kon zu mi rao pri je ne go {to bi se `a lio na kva li tet i on da ih vra }ao odbi ja ju }i da pla ti. Ne da - vno je u je dnom res to ra nu na ru ~io pet milk {ej ko va od ko jih je je dan kon zu mi rao do kra ja, a on da se po `a lio na po kva re no mli je ko. Tro - {ko vi za wego vo dr`awe u za tvo ru sa to li kom tje le - snom te `i nom bi li bi su vi - {e ve li ki. Sa dje com u pqa ~ku Ri ~ard De ke nip (42) po veo je ma loqe tnog si na i k}er ku u ro bnu ku }u u Frej min gto nu, u Wujor ku. Iz je dne pro da vni - ce ukrao je usi si va~, i po - bje gao za je dno sa dje com, ja vio je Mon do. U po ku {a ju bjek stva ko li ma je uda rio ra dni ka obez bje ewa na par kin gu. De ke nip je uha - p{en i op tu `en za pqa ~ku i ugro `a vawe bez bje dnos ti dje ce.