Cijena 0.80 KM. Zbog izbora gra do na ~el ni ka Is to ~nog Sa ra je va puca PDP. странa 8 странa 51 DE SET GO DI NA

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Cijena 0.80 KM. Zbog izbora gra do na ~el ni ka Is to ~nog Sa ra je va puca PDP. странa 8 странa 51 DE SET GO DI NA"

Транскрипт

1 DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE, BAWALUKA Proizvedeno U SRPSKOJ Utorak, 12. mart Broj Godina LXX Cijena 0.80 KM na{e je BOQE VIJESTI Ja gland: Po ve }a ti efi ka snost in sti tu ci ja BiH странa 3 PANORAMA Zbog izbora gra do na ~el ni ka Is to ~nog Sa ra je va puca PDP SPORT Xaji}: Ne do pus ti vo da Zvez da pet go di na ne ma ti tu lu странa 8 странa 51 BRA NI SLAV LE ^I], mi nis tar kul tu re u vla di Zo ra na \in i }a, za "Glas Srpske" \in i }e va vi zi ja je di ni put za Srbi ju Sa ma egze ku ci ja da le ko mawa od ono ga {to je po li ti ~ka po za di na. Te stva ri mo ra ju da se obe lo da ne, da se to ras krin ka do kra ja i vi {e ni ka da ne po no vi, ka `e Le ~i} странa 17 DE SET GO DI NA od ubis tva prvog de mo krat skog pre mi je ra Srbi je Na ro dna skup {ti na da nas za sje da Srpska do bi ja no vu vla du странa 2 Novi pravilnik U~enici u RS Da li je Zo ran mo gao pre`ivjeti? U me dij skoj pri pre mi ubis tva akti vno u~es tvo va li ne ki no vi na ri i me di ji iz RS Aten tat mo gao bi ti spri je ~en da je po li ci ja boqe ura di la is tra gu o po ku {a ju ubis tva kod ha le "Li mes" странe 16,i 18 In sti tu ci je na pu {ta 160 auto mo bi la странa 4 Na pra vi li 2,3 mi li ona izos ta na ka странa 6 Uha p{en biv {i na ~el nik u grad skoj upra vi Bawalu ka Milo{ [mi tran u pri tvo ru странa 5

2 2 utorak, 12. mart GLAS SRPSKE Vijesti dana Vaqawe u bla tu }e se nas ta vi ti sve dok po li ti ka ne bu de ima la za ciq da slu `i in te re si ma gra a na, a ne se bi ~nim in te re si ma po je di na ca. Se nad [e pi}, po sla nik u Par la men tu BiH Pot pred sje dnik Vla de Srbi je Vu ~i}: Ne }u da ru {im Do di ka BEO GRAD - Pot pred sje dnik Vla de Srbi je Ale ksan dar Vu ~i} de man to vao je ju ~e pi sawe sa ra jev ske "Slo bo dne Bo - sne" da su vlas ti Srbi je na pra vi le plan pre ma ko jem }e u sqede }ih go di nu i po po mo }i opo zi ci ji Re pu bli ke Srpske na op {tim izbo ri ma go di ne da do e na vlast. - Ale ksan dar Vu ~i} ne pra vi ni pla no ve, ni do go vo re sa bi lo kim, ni ti ti me pla ni ra da se ba vi. Odlu ku o to me ko }e bi ti na vlas ti do no si li su i do no si }e iskqu~i vo gra a - ni Re pu bli ke Srpske i BiH - re ~e no je agen ci ja ma u Vu ~i }e - vom ka bi ne tu. Sa ra jev ski ne djeqnik obja vio je da Vu ~i} ima na vo dni plan da se sru {i vla da ju }i SNSD i wen li der, pred sje dnik Srpske Mi lo rad Do dik. Poslije tromjese~nog lije~ewa Ni ko la [pi ri} po no vo na ra dnom mjes tu Na ro dna skup {ti na da nas bi ra vla du, so ci jal ni par tne ri o~e ku ju na javqene mje re Srpska do bi ja no vu vla Cvijanovi} FO TO: GLAS SRPSKE SA RA JE VO - Mi nis tar finan si ja i tre zo ra i za mje nik pred sje da va ju }eg Sa vje ta mi n- is ta ra BiH Ni ko la [pi ri} od ju ~e je po no vo na svom ra d- nom mjes tu, pot vr e no je u wego vom ka bi ne tu. - Na kon tro mje se ~nog li je - ~ewa po sli je sao bra }aj ne ne - sre }e 30. no vem bra pro {le go di ne u ko joj je po vri je en, [pi ri} je prvi ra dni dan za po ~eo sa sa ra dni ci ma iz ka bi ne ta gdje se upo znao sa tre nu tnim akti vnos ti ma Mi nis tar stva i Sa vje ta mi - nis ta ra BiH - na ve li su u Mi nis tar stvu fi nan si ja i tre zo ra BiH, ja vi le su agenci je. [pi ri} je bio ukqu~en u akti vnos ti Mi nis tar stva i za vri je me bo lo vawa, a po do las - ku na ra dno mjes to izra zio je za do voqstvo {to ni je bi lo zas to ja u ra du dok je bio od su tan. Sas ta nak li de ra SDP-a, SBB-a i dva HDZ-a ^e tvor ka su tra o "Sej di}-fin ci" SA RA JE VO - Li der Sa ve za za boqu bu du }nost (SBB) Fa - hru din Ra don ~i} izja vio je "Gla su Srpske" da }e su tra u Sa ra je vu bi ti odr`an sas ta nak li de ra SDP-a, dva HDZ-a i SBB-a, stra na ka ko je ~i ne no vu par la men tar nu ve }i nu u FBiH. - Te ma sas tan ka je im ple men ta ci ja odlu ke Su da u Stra zbu ru "Sej di}-fin ci". Na sto lu }e mo ima ti ne ka kon kre tna rje - {ewa i i}i }e mo ka usa gla {a vawu sta vo va. Naj vi {e }e se raz go va ra ti o elek tor skom na ~i nu izbo ra ~la no va Pred sje - dni{ tva BiH - ka zao je Ra don ~i}. Do dao je da bi li de ri ~e ti ri stran ke tre ba lo da raz go va - ra ju i o zas to ji ma u re kon stru kci ji Vla de FBiH ko ja je za - po ~e ta sre di nom fe bru D. Ako tra `e pri pra vni ke ovi "Pink Pan te ri", pri ja - vio bih se. Za po ~e tak, ako ho }e, ne ka pla te sa mo hra nu i pre voz. Mi lo{ [e {i} SDA, kao SDS. Za ovaj na rod su te ro ris ti ~ke stran ke... Ser bi ca Ra mon da Mi nis tar stvo trgo vi ne i tu ri zma, ko je }e pri pas ti Bo{waku, bi }e po puweno iz kvo te SNSD-a, re kao Ra do ji ~i} PI [E: SVJETLANA TADI] svje tla srpske.com Si no} u Bri se lu po ~e li raz go vo ri pred sta vni ka EU i dr`a vnog vrha Srbi je Za sje ver nu de spe ci jal ni sta tus? BRI SEL - Dr`a vnom vrhu Srbi je }e u raz go vo ru sa E{to no vom bi ti po nu e - na ne ka vrsta spe ci jal nog sta tu sa i odre e ne in sti tuci je vlas ti na sje ve ru Ko so - va, sa zna je Ta njug. To je naj vi {e {to Srbi - ja tre nu tno mo `e da do bi je, a pri hva tawe te po nu de otvo ri lo bi put za do bi jawe da tu ma. Izvor upu }en u pre go va - ra ~ki pro ces na vo di da, ako to {to Bri sel po nu di bu de pri hvatqivo za Beo grad, Na kon {to man da tar Cvi ja no vi} da nas pred po sla ni ci ma Na ro dne skup - {ti ne RS po dne se ek spo ze, gla sa }e se o no voj vla di. Naj - pri je se gla sa o pri je dlo gu kan di da ta za pred sje dni ka vla - E{to no va bi, u iz vje {ta ju sa ko jim 16. apri la izla zi pred Sa vjet mi nis ta ra, prepo ru ~i la da se Srbi ji odre - di da tum za otpo ~iwawe pre go vo ra o ~lan stvu u EU. E[TO NO VA }e od Pri {ti ne tra `i ti da "smawi ape ti te" Po red pi tawa za je dni ce srpskih op {ti na, te ma razgo vo ra pred sta vni ka EU i dr`a vnog vrha Srbi je si no} PRO CE DU RA BAWALU KA - Na ro dna skup {ti na Re pu bli ke Srpske da nas }e bi ra ti no vu vla du RS sa pre mi je Cvi ja no vi} na ~e - lu, u ko joj }e bi ti {est no - vih mi nis ta ra. Ime na pet mi nis ta ra ve} su po zna ta. Ra di slav Jo vi ~i} bi }e no vi mi nis tar unu - tra{wih po slo va, Ste vo Mirja ni} mi nis tar poqo pri vre de, Go ran Mu tabyija mi nis tar pros vje te i kul tu re, Slo bo dan Sta ni} mi nis tar zdravqa i Igor Vi do vi} mi nis tar eko - nom skih odno sa i re gi onal ne sa radwe RS. [es ti re sor, Mi nis tar - stvo trgo vi ne i tu ri zma, ko je je prvo bi tno po nu e no SDA, a ko ja je pre dlo `i la ne pri h- vatqivog kan di da ta Yeva da Ma hmu to vi }a, do bi tni ka ra - tnog pri znawa, po pu ni }e ka - dar SNSD-a, {to je pot vr e no u ovoj stran ci. Pred sje dnik SNSD-a i RS Mi lo rad Do dik re kao je ra ni - je da u no voj vla di ne ma mjes ta za qude sa bi lo ka kvim te retom na le i ma, a po go to vo ne onim iz ra ta. Pot pred sje dnik SNSD-a i pred sje dnik Na ro dne skup - {ti ne RS Igor Ra do ji ~i} re - kao je ju ~e da je ja sno da }e Mi nis tar stvo trgo vi ne i tu r- i zma, ko je }e pri pas ti Bo{waku, bi ti po puweno iz kvo te SNSD-a. Pred sje dnik SDA Su lejman Ti hi} re kao je ju ~e da SDA ne }e u~es tvo va ti u no voj vla di RS. - Odbi jawe Ma hmu to vi }e ve kan di da tu re uvre da je za sve bh. pa tri ote - ka zao je Ti hi}. Pred sje dnik SP-a Pe tar \o ki} re kao je da }e so ci ja l- is ti po dr`a ti izbor no ve vla - de. Ge ne ral ni se kre tar PDPa Igor Crna dak re kao je da PDP ne }e gla sa ti za no vu vla - du RS, na vo de }i da ona ne nu - di eko nom ski pro spe ri tet gra a ni ma RS. SDA de fi ni ti vno ne }e bi ti u vla di Po sla nik SDA u NSRS Ra miz Sal ki} odba cio je mo gu - }nost da ta stran ka sta vi ve to na izbor vla de u Klu bu Bo{waka u Vi je }u na ro da RS. Izbor no ve vla de RS o~e - ku ju i po slo dav ci, sin di kat, stu den ti. Pred sje dnik Uni je udru - `ewa po slo da va ca RS Pre drag Zgowanin re kao je "Gla su Srpske" da o~e ku je da sa no vom de, a po sli je o sas ta vu ka bi ne - ta iz gla sa nog pred sje dni ka vla de. Na kon {to Na ro dna skup {ti na pri hva ti pred sje dni ka i sas tav ka bi ne ta no ve vla de, ova odlu ka ide u Vi je }e na ro da. u Bri se lu bi lo je pri bli `a - vawe sta vo va Beo gra da i Pri {ti ne o im ple men tirawu do sa da{wih do go vo ra. Pred sta vni ci EU tra `i }e i ja sne ga ran ci je za wiho vu pri mje nu. E{to no va bi 14. mar ta u Pri {ti ni mo gla po ku {a ti da uti ~e na ko sov ske pre gova ra ~e da "smawe ape ti te". Iz sje di {ta EU tvrde da bri sel ska stra na ne }e po nudi ti ni ka kav pa pir, te da ni - je pre dvi e no po tpi si vawe bi lo ka kvog do ku men ta. vla dom ima izu ze tno ko rek tnu sa radwu, di ja log i uva `a vawe. - Na {e zah tje ve smo sve li na dvi je ve li ke stav ke ko je u prin ci pu rje {a va ju sve, a to je iz mje na Za ko na o ra du i refor ma ja vne upra ve - is ta kao je Zgowanin. Pred sje dnik Sa ve za sin - di ka ta RS Ran ka Mi {i} re - kla je ra ni je da se no va vla da u star tu mo ra su o~i ti sa rje {a vawem naj kru pni jih pro ble ma, vi so ke sto pe ne zapo sle nos ti i nes pro vo ewa za ko na, ko ja idu na {te tu ra - dni ka u RS. - No va vla da mo ra se su - o~i ti sa brzom i ~is tom re vi - zi jom u ja vnim pre du ze }i ma i us ta no va ma, od na ~i na po slovawa, pi tawa pro ne vje ra do uvo ewa ja vne kon ku ren ci je u za po{qavawu - re kla je Mi - {i }e va i izra zi la na du da }e vla da ima ti us pje ha. Vla da RS po dni je la je 27. fe bru ara os tav ku, Na ro dna skup {ti na je pri hva ti la, a is ti dan pred sje dnik RS Mi - lo rad Do dik po vje rio je Cvija no vi }e voj man dat za sas tav no ve vla de. Ni ko li} Pred sje dnik Srbi je To mi s- lav Ni ko li} uo~i sas tan ka u Bri se lu izra zio je bo ja - zan da bi Srbi ji mo gao bi ti po nu en "pa pir" ~i ji je na crt on vi dio i za ko ji is ti ~e da je ne pri hvatqiv. - Ako ne bu de izmewen, re~ je o na crtu pra va ko ja bi ima la srpska za je dni ca u okvi ru pri {tin ske administracije i da su to prava koja su u Pri{tini predvi ena zakonima o lokalnoj samoupravi i drugim aktima - re kao je on.

3 Mekgafi: Ne }e bi ti "spe ci jal nog aran `ma na" za BiH SA RA JE VO - Ako li de ri u BiH ne na u rje {ewe za spro vo ewe odlu ke Su da u Stra zbu ru u "slu ~a ju Sej di}-fin ci", evrop ski put BiH bi }e za mrznut, izja - vio je ju ~e por tpa rol De le ga ci je EU u BiH En di Mek ga fi. - Ne }e se uvo di ti "spe ci jal ni aran `ma ni" za BiH. Ako BiH ima aspi ra ci je da apli ci ra za ~lan stvo u EU, mo ra sli je di ti ut vr e ni pro ces kao i svi os ta li - re kao je Mek ga fi, pre ni je le su agen ci je. Go vo re }i o raz go vo ri ma De le ga ci je EU s pred sta vni ci ma po li ti ~kih stra na - ka zas tupqenih u Par la men tu BiH o im ple men ta ci ji odlu ke, Mek ga fi je ka - zao da se otvo re ni raz go vo ri nas tavqaju, ali da je ko na ~na odlu ka na in sti tu ci ja ma i li de ri ma u BiH. Ge ne ral ni se kre tar Savjeta Evrope Tor bjorn Ja gland o na pret ku BiH ka EU GLAS SRPSKE utorak, 12. mart Po ve }a ti efi ka snost in sti tu ci ja Tor bjorn Ja gland Vlas ti ma se pre po ru ~u je da po ve }a ju efi ka snost in sti tu ci ja na svim ni vo ima i da u po tpu nos ti spro ve du stra te gi je re for mi, ukqu~u ju }i i da vawe pod sti ca ja stru ktu ral nom di ja lo gu o re for mi pra vo su a i spro vo ewu pre po ru ka Ve ne ci jan ske ko mi si je, is ta kao Ja gland PI [E: SVJETLANA TADI] svje tla srpske.com STRA ZBUR - Vlas ti u BiH bez daqeg od ga awa tre ba da iz vr{e odlu ku Su - da u Stra zbu ru u "slu ~a ju Sej di}-fin ci", da izmi je ne Us tav i Izbor ni za kon, da u po tpu nos ti spro ve du stra - te gi ju rje {a vawa ra tnih zlo ~i na, te da za vr{e refor mu ja vnog RTV sis te ma, uz o~u vawe ne za vi snosti ja - vnih emi te ra na svim ni vo - ima. Na ve de no je to u iz vje - {ta ju ge ne ral nog se kre ta ra Sa vje ta Evro pe Tor bjor na Ja - glan da "BiH: Po {to vawe du - `nos ti i oba ve za i pri mje na postpris tu pnog pro gra ma sa - radwe". Iz vje {taj Iz vje {taj je po sve }en ispuwavawu oba ve za u pe ri odu od ju na do de cem bra go di ne, a ko je se ti ~u re for mi po tre bnih za na - FO TO: AGEN CI JE pre dak BiH na pu tu ka Evrop skoj uni ji. - Vlas ti ma se pre po ru ~u - je da po ve }a ju efi ka snost in sti tu ci ja na svim ni vo - ima i da u po tpu nos ti spro - ve du stra te gi je re for mi, ukqu~u ju }i i da vawe pod stica ja stru ktu ral nom di ja lo gu o re for mi pra vo su a i spro - vo ewu pre po ru ka Ve ne cijan ske ko mi si je - na veo je Ja gland. Do dao je da je stav Sa vje - ta Evro pe da se u po tpu nos ti mo ra spro ves ti stra te gi ja rje {a vawa ra tnih zlo ~i na, pru `i ti po dr{ka po vrat ku iz bje gli ca i ra seqenih li ca i ukqu~i ti sve na dle `ne, prven stve no Cen tral nu izbor nu ko mi si ju u re for mu izbor nog za ko no dav stva. - BiH mo ra za vr{i ti refor mu ja vnog RTV sis te ma uz o~u vawa ne za vi snos ti ja vnih re gu la tor nih or ga na i ja - vnih emi te ra na svim ni vo - ima - is ta kao je Ja gland. Ja gland je kon sta to vao da su se na unu tra{wem pla nu vlas ti BiH po sve ti le refor mi pra vo su a da bi ono bi lo una pri je e no, ali da su ipak vidqive odre e ne po te - {ko }e. - Zbog slo `e nih po li ti - ~kih odno sa u BiH, pri mi je - }en je spor na pre dak po pi tawu im ple men ta ci je nei - zmi re nih oba ve za pre ma Sa v- je tu Evro pe, a na da mo se da }e no va ve }i na da ti no vi pod sti caj ne op ho dnim refor ma ma - na veo je Ja gland. BiH SE spo ro kre }e ka EU Do dao je da se u tom kontek stu spo ra zum izme u SNSD-a i SDP-a, ko ji je ka s- ni je usvo ji la {es tor ka, mo `e sma tra ti po zi ti vnim pri mje - rom po li ti ~kog di ja lo ga u zemqi u ko joj i daqe dje lu je NE ZA VI SNOST me u na ro dna za je dni ca. Is ta kao je da je op {ta ocje na da se BiH, iako spo - ro, ipak kre }e na pu tu ka evrop skim in te gra ci ja ma, te da de mo krat ski i sis tem ski ne dos ta ci Us ta va, po sre do - vawe me u na ro dne za je dni ce, kao i pre glo ma zna in sti tuci onal na stru ktu ra i sko ro hro ni ~ni ne dos ta tak kon senzu sa pred stavqaju gla vne pre - pre ke ko je ko ~e BiH da po tpu no fun kci onal no ispuwava svo je evrop ske te`we. - BiH nas tavqa da se su - o~a va sa iza zo vi ma u ve zi sa fun kci oni sawem i ko or dina ci jom in sti tu ci ja na svim ni vo ima, vla da vi nom pra va, bor bom pro tiv or ga ni zo va - nog kri mi na la, ko rup ci je, Ja gland je na veo da BiH mo - ra obe zbi je di ti i ade kva - tne qud ske i fi nan sij ske re sur se za fun kci oni sawe kqu ~nih ne za vi snih in stitu ci ja, kao {to su Om bud s- man, Agen ci ja za bor bu pro tiv ko rup ci je, CIK ili Re gu la tor na agen ci ja za komu ni ka ci je. se gre ga ci jom u obra zo vawu, dis kri mi na ci jom i ne to le r- an ci jom, slo bo dom izra `a - vawa i ne za vi sno{ }u ja vnih i pri va tnih me di ja i wiho - vim re gu la tor nim ti je li ma - is ta kao je Ja gland. Ko mi tet Ko mi tet mi nis ta ra Sa vje - ta Evro pe, ko ji je pro {le se d- mi ce ra zma trao spro vo ewe odlu ka Evrop skog su da za qudska pra va u BiH, ni je do nio ni ka kvu odlu ku o san kci ja ma pre ma BiH zbog ne iz vr{a - vawa odlu ke "Sej di}-fin ci", a idu }i sas ta nak, do ko jeg }e se stawe u ovoj oblas tu u BiH pra ti ti, za ka zan je za 30. april. Zas tu pnik Sa vje ta mi n- is ta ra BiH pred Evrop skim su dom za qud ska pra va u Stra zbu ru Mo ni ka Mi ji} re - kla je "Gla su Srpske" da je Ko mi tet izra zio `aqewe jer vlas ti i po li ti ~ki li de ri u BiH jo{ uvi jek ni su pos ti - gli kon sen zus za pro mje nu Usta va BiH. Do da la je da je Ko mi tet mi nis ta ra is ta kao da sna - `no pod sti ~e BiH da bez od - ga awa pre du zme sve ne op ho dne ko ra ke s ciqem po tpu nog iz vr{ewa odlu ke "Sej di}-fin ci". - Ne ma po miwawa san - kci ja u smi slu ne pri zna vawa izbo ra go di ne ako se odlu ka ne im ple men ti ra - ka - za la je Mi ji }e va i do da la da je sa da BiH na po te zu da os t- va ri po mak na pi tawima rje - {a vawa oba ve za po tre bnih za na pre dak ka EU. U Re pu bli ci Srpskoj pos to ji kon sen zus da "slu ~aj Sej di}-fin ci" tre ba da bu de ri je {en po prin ci pu da se za dr`i di re ktan izbor ~la - no va Pred sje dni{ tva BiH i to je dnog iz RS i dva iz FBiH, kao i pro {i rewe Do - ma na ro da za tri de le ga ta iz re da os ta lih. Pri je dlog iz RS sma tra ju pri hvatqivim i po dno si oci ape la ci je Der vo Sej di} i Ja - kob Fin ci. Rje {a vawe ovog pi tawa i daqe ko ~i FBiH, gdje pred sta vni ci po li ti - ~kih par ti ja ne mo gu da se usa gla se. Avli ja{: Ka raxi} na la gao hu man tre tman za robqeni ka HAG - Svje do ~e }i u od bra nu biv {eg pred sje dni ka RS Ra do va na Ka rayi}a, biv {i po mo }nik mi nis tra prav de Srpske Slo bo dan Avli ja{ ju ~e je pred Ha {kim tri bu na lom ka zao da je Ka rayi} to kom ra ta u BiH na re i vao hu ma no pos tu pawe sa za robqeni - ci ma, ali da lo kal ne vlas ti to ~es to ni su po {to va le. Avli ja{ je izja vio da Ka rayi} "usqed ra tne si tu aci je, obje k- ti vno ni je mo gao da kon tro li {e akti vnos ti kri znih {ta bo va na te re nu", pre ni je le su agen ci je. - Gdje je god mo gao, Ka rayi} je na la gao da se be zu slo vno oslobo de ci vi li i obe zbi je di ~o vje ~no pos tu pawe - re kao je on. Se dmo ri ci Srba 125 go di na za tvo ra ZA GREB pa nij ski sud u Ri je ci ne pra vo sna `no je osu dio na uku pno 125 go di na za tvo ra se dmo ri cu Srba zbog ra tnog zlo ~i - na pro tiv ci vil nog sta no vni{ tva u okto bru go di ne u Ba - }i nu, gdje je, pre ma pre su di, ubi je no naj mawe 75 mje {ta na Hrvat ske Du bi ce, Ce rovqana i okol nih mjes ta. Pro tiv jo{ dvo je, Ma ri na Kri vo {i }a i Ka ti ce Pe ki}, op tu - `e nih zbog oru `a ne po bu ne, op tu `be su odbi je ne zbog pri mje ne Za ko na o amnes ti ji, ja vi li su hrvat ski me di ji. U Ri je ci je su e no po op tu `ni pa nij skog su da u Sis ku, a sa slu {a no je 175 svje do ka. BiH po ka za la da "de mo ni" u Evro pi sa mo spa va ju LON DON - Pre mi jer Lu ksem bur Klod Jun ker izja - vio je ju ~e da "de mo ni" ko ji ra spi ru ju na ci onal nu ne trpeqivost u Evro pi ni su nes ta li, {to su po ka za li i ra to vi u BiH i na Ko so vu. - Sva ko ko vje ru je da vje ~no pi tawe ra ta i mi ra u Evro pi ni je vi {e te ma, du bo ko gri je {i. "De mo ni" ni su nes ta li, ve} sa mo spa va ju, {to su po ka za li i ra to vi u BiH i na Ko so vu - re kao je Jun ker za wema ~ki list "[pigl". Na gla sio je da je za pawen ko li ko su sa da{we pri li ke u Evro pi sli ~ne oni ma od pri je sto go di na.

4 4 utorak, 12. mart GLAS SRPSKE Ko men tar dana Mi nis tar stvo fi nan si ja i tre zo ra BiH pri pre mi lo no vi Pra vil nik o uslo vi ma na bav ke i ko ri{ }ewa slu `be nih vo zi la Pi {e: Go ran MA UNA GA Ha p{ewe [mi tra na U vri je me ka da smo is tra `i va li na ko ji je na ~in sada ve} biv {i na ~elnik Odjeqewa za bora ~ko-invalidsku za {titu gradske uprave Milo{ [mitran do- {ao do osam sta no va, od ko jih je {est ste kao za vri je me dva na es to go di{weg na ~el ni ko vawa, on nas je ubje i vao da je te sku pe ne kre tni ne ku pio od pla - te. Jes te da je wego va pla ta izno si la ma ra ka #za razliku#, kako je on tada rekao #od tvoje novinarske, ko ja mo `da ni je ni KM#, ali ni je mo gao da nas Ta kav mo ral no -ka ra kter ni pro fil i daqe }e sma tra ti da je on svoj po sao ra dio odli ~no, a da je u sve mu ne sre }a je di no to {to su do na ~i na wego vog bo ga }ewa i ra da do {li no vi na ri. Ta kve li ko ve i za tvor te {ko po pravqa. Ali krajwe je vri je me da ih se dr`a va i en ti tet {to pri je oslo bo de ubi je di da je sa mo od te, i `e ni ne pla te, ku pio tolike stanove. Po sli je dvo mje se ~ne is tra ge o #[mi tra no - vom po slo vawu# ko ju je na re di lo Okru `no tu - `i la{ tvo, na osno vu tek sto va objavqenih u #Gla su Srpske#, po lici ja je do {la do svje do - ka i do ku me na ta, odno sno do ka za da je [mi tran sa mo od do go di ne ola - k{ao buxet gra da za sko ro po la mi li ona KM. On je di je lio no vac mimo pravilnika, kome je htio i ko li ko je `e - lio, a daqa is tra ga tek }e ut vrdi ti po je di nos - ti. Vjerovatno }e tu biti i `ena svjedoka, porodica poginulih boraca, koje }e opi sa ti ka ko i ~i me ih je [mi tran uslovqavao, da bi im dao za ko nom pro pi sa nu ili ve }u po mo}. #Lo {e ra di{ svoj po sao. Na i mi te `e ne ko ji ma sam po mo} uslovqavao se ksom. A vaqa na ma i po sli je ovo ga za je dno `i vje ti u ovom gra du#, re kao mi je sa - mozvani #neodoqivi qubavnik# prije dvadesetak dana, poslije saslu {awa u policiji. Ne sumwam da }e ta kav mo ral no-ka ra kter ni profil i daqe sma tra ti da je on svoj po sao ra dio odli - ~no i da bi sve po no vo u~i nio is to, a da je u sve mu ne sre }a je di no to {to su do na ~i na wego vog bo ga - }ewa i rada do {li novinari. Takve likove i zatvor te {ko popravqa. Ali krajwe je vri je me da ih se dr`a va, en ti tet, ka - ko god, {to pri je oslo bo de. Oni, ti ne vidqivi lo - kal ni ~i no vni ci s enor mno vi so kim pla ta ma, mi mo bilo kakvih kontrola i van o~iju javnosti godinama ra de iskqu~i vo za se be. Op {ti in te res, vi {i ciq, po {ten ili hu man rad za wih su mi sa one ime ni ce. Ta kvih se posqedwih godi na i te ka ko na mno `i lo, a RS je ma la. Kao da posto ji sa mo zbog ta kvih, sa mo za to da bi bi lo do bro wima i wihovim porodicama. Naravno, nije [mitran vrh ledenog brijega, niti je je dan od onih ko ji su naj ja ~i po kri mi na lu i, ti me, na prvom neophodnom mjestu za odstrel. Ima mno go onih u Srpskoj ko ji su na ro bi ji tre ba - li da za vr{e pri je wega i uz ja ~e do ka ze, a jo{ ni su. Ali [mit rani su prikriveniji i masovniji i zato je ja ko va `no da se otvo re i pri ~e o ta kvi ma. Oni po - znati, mnogo ja ~i kriminalci, u to se uvijek vjeruje, a primjera ima dosta u okru`ewu, svakako moraju do- }i na red. U ovom slu ~a ju, ta ko e je va `no is ta }i, Okru `no tu`ila{tvo i CJB Bawaluka zaista su kvalitetno i brzo obavili svoje zadatke. Samo neka oni tako nastave, a druge pravosudne insti tu ci je ne ka se ugle da ju na wih, bez po zi vawa na ne ka kvu po li ti ~ku po dr{ku i Re pu bli ka Srpska ima }e sve {an se ovog svi je ta. Tro{kovi goriva godi{we po vozilu iznose KM FO TO: GLAS SRPSKE In sti tu ci je na pu {ta 160 auto mo bi la Pri mje nom ovog pra vil ni ka bi }e os tva re ne u{te de u buyetu na tro {ko vi ma ek splo ata ci je vo zi la u izno su oko maraka na go di{wem ni vou. Ovim pot vr e no da na ni vou BiH ima pros to ra za u{te de, re kao To mi} PI [E: VEDRANA KULAGA ve dra srpske.com SA RA JE VO - Vo zni park in sti tu ci ja na ni vou BiH us - ko ro bi mo gao da bu de si ro - ma {ni ji za oko 160 vo zi la, a u{te de, sa mo po osno vu tro - {ko va wiho vog ko ri{ }ewa, izno si }e oko 1,4 mi li ona mara ka go di{we. Pre dvi e no je ovo Pri jedlo gom pra vil ni ka o uslo vi ma na bav ke i na ~i nu ko ri{ }ewa slu `be nih vo zi la u in sti tu cija ma BiH, ko ji je u po sje du "Gla sa Srpske". Pra vil nik je pro sli je en Ge ne ral nom se kre ta ri ja tu Savje ta mi nis ta ra BiH, ali jo{ ni je po zna to ka da }e bi ti stavqen na dne vni red sje dni ce mi nis ta ra. Ka ko "Glas Srpske" sa zna - je, ne ki od mi nis ta ra ni su zado voqni pre dlo `e nim rje {ewima. Ovim pra vil ni kom `e li se obe zbi je di ti da se na je dinstven na ~in ure de na bav ka i ko ri{ }ewe slu `be nih vo zi la u in sti tu ci ja ma BiH, pra va, oba ve ze i pos tu pawa za po slenih i li ca ko ja upravqaju ovim vo zi li ma. Od pri mje ne pra vil ni ka izu zet je sa mo Par la ment BiH, jer je na ~in na bav ke i ko ri{ }ewe slu `be nih vo zi - la ove in sti tu ci je re gu li san ~la nom Za ko na o pla ta ma i na kna da ma. Odr`a vawe i u{te de Slu `be na vo zi la ko ja koris te ru ko vo di oci, wiho vi za mje ni ci i po mo }ni ci po jedi na ~no pro sje ~no pre la ze ki lo me ta ra go di{we, ta ko da sa mo tro {ko vi go ri va za sva ko vo zi lo izno se oko KM. Tro {ko vi ek splo ata ci je, ko ji ukqu~u ju tro {ko ve odr`a - vawa, ser vi si rawa, go ri va, osi gu rawa, re gis tra ci je i nabav ke gu ma za slu `be na vo zi la izno se oko KM go di{we za sva ko vo zi lo. VO ZI LA ko ja bu du vi {ak bi }e pro da ta Kao do da tni me ha ni zam za nad zor i za {ti tu, ka da su u pi tawu slu `be na vo zi la, pro - pi sa na je oba ve za ugra i vawa GPS URE \A JI - Pri mje nom ovog pra vilni ka bi }e os tva re na u{te da u buyetu na tro {ko vi ma ek splo - ata ci je vo zi la u izno su oko KM na go di{wem ni vou. Osim to ga, bi }e po ve - }a ni pri ho di u buyetu i to pro da jom slu `be nih vo zi la, ko ja, u skla du s ovim pra vilni kom, pred stavqaju vi {ak - na ve de no je. In sti tu ci ja za ko ju se ut vrdi da ima vi {e vo zi la od do zvoqenog bro ja ovim pra vil ni kom, du `na je da vi {ak vo zi la pro da u ro ku od {est mje se ci od wego vog stu pawa na sna gu. Ka ko je na ve de no, na ba vna vri je dnost slu `be nih vo zi la za 52 in sti tu ci je BiH, ko je za obavqawe po slo va i za da ta ka ne ko ris te slu `be na spe ci jali zo va na vo zi la, izno si maksi mal no KM, dok na ba vna vri je dnost slu `be - nih vo zi la ko ja ove in sti tuci je tre nu tno ima ju izno si KM, iz ~e ga proizla zi da }e bi ti os tva re na i zna tna u{te da na tro {ko vi ma na bav ke slu `be nih vo zi la. Kla se i vri je dnos ti Pra vil ni kom, ~i ji je pre d- la ga~ Mi nis tar stvo fi nan si - ja i tre zo ra BiH, ure u je se i ko ima pra vo na skupqa vo zi - la, ~i ja ci je na pre la zi KM, ali i ko }e mo ra ti da se za do voqi auto mo bi li ma do KM. - Vi so ka kla sa pu tni ~kih vo zi la obu hva ta vo zi la sa ci jenom do KM, ko ja ukqu~u je do da tnu opre mu, a wih }e mo }i da ko ris te ~la no - vi Pred sje dni{ tva BiH i pred sje da va ju }i Sa vje ta mi nis - ta ra - na vo di se u Pra vil ni ku. Vo zi lo u vri je dnos ti do KM mo }i }e da ko ris te mi nis tri na ni vou BiH, predsje dni ci Us ta vnog su da BiH i Su da BiH, kao i gla vni tu `i - lac BiH. Sa dru ge stra ne, vozi la do ma ra ka mo }i }e da ima ju di re kto ri, za mje ni ci i gla vni in spe ktor Oba vje - {taj no-bez bje dno sne agen ci je BiH. Naj jef tini ja vo zi la nami jewena su za mje ni ci ma ruko vo di la ca, kao i os ta lim GPS ure a ja. Pra vil ni kom je pre dvi e no da je ove ure a je po tre bno na ba vi ti i ugra di ti do 1. ja nu ara idu }e go di ne. za po sle ni ma ko ji ma ru ko vo di - oci do di je le ovo pra vo. Ci je - na wiho vih auto mo bi la ne }e smje ti pre }i , odno sno ma ra ka. Kan ce la ri ja za re vi zi ju in sti tu ci ja BiH u no vem bru pro {le go di ne obja vi la je iz - vje {taj u ve zi sa vo znim parkom na ni vou BiH. Iz vje {taj je po ka zao da vo zni park insti tu ci ja BiH ~i ni vozi la, ~i ja je kwigo vod stve na vri je dnost oko 25 mi li ona mara ka, a pro sje ~na ci je na vo zi la oko ma ra ka. Ova kav vo zni park in stitu ci je BiH je ko {tao oko 18,5 mi li ona KM, a no vac je po - tro {en za na bav ku no vih vozi la, re gis tra ci ju, go ri vo, odr`a vawe, prawe i par kirawe. Op {ta ocje na je bi la da ne ma je din stve nih pra vi la u ovoj oblas ti, te da je na sce - ni ras tro {nost, jer se vo z- nim par kom ne upravqa na efi ka san i eko no mi ~an na - ~in. Za mje nik pred sje da va ju }eg Ko mi si je za fi nan si je i buyet Pred sta vni ~kog do ma Par la men ta BiH Bo {ko To - mi} re kao je "Gla su Srpske" da je ve oma zna ~aj no to {to je re sor fi nan si ja upu tio ovakav pra vil nik. Ovim se, po wego vim ri je ~i ma, pot vrdi lo da na ni vou BiH ima pros to - ra za u{te de. - Du go se in sis ti ra lo na do no {ewu pra vil ni ka o upotre bi slu `be nih auto mo bi - la, ta ko da je do bro da se kre nu lo sa ovom ini ci ja tivom. Sva ka u{te da je po hval - na, a vi dje }e mo da li ima jo{ mjes ta za ne ka kve u{te de - zakqu~io je To mi}.

5 GLAS SRPSKE utorak, 12. mart Mi lo{ [mi tran pri ba vio pro tiv pra vnu imo vin sku ko rist za 51 fi zi ~ko li ce i osam ne vla di nih or ga ni za ci ja u vi si ni od KM. Za taj iznos o{te tio buyet gra da Bawalu ka PI [E: GORAN MAUNAGA g.ma una glas srpske.com BAWALU KA - Pri pa d- ni ci CJB Bawalu ka uhap si - li su ju ~e biv {eg na ~el ni ka Odjeqewa za bo ra ~ko-in va - lid sku za {ti tu Admi nistra ti vne slu `be gra da Mi lo {a [mi tra na zbog pos to jawa osno va sumwe da je iz vr{io kri vi ~na dje la zlo upo tre ba slu `be nog po lo - `a ja ili ovla{ }ewa i primawe mi ta. [mi tran je ju ~e sa slu {an u pros to ri ja ma Okru `nog tu - `i la{ tva Bawalu ka ko je je pre dlo `i lo odre i vawe mje re pri tvo ra zbog pos to jawa bo ja - zni da bi osumwi~e ni mo gao ome ta ti kri vi ~ni pos tu pak uti ca jem na svje do ke. Su di ja za pret ho dni postu pak Osno vnog su da u SRE BRE NI CA - Da bih sa ~u va la gla ve svo je dje ce, ta - da tro go di{we k}er ke Qiqane i 17-go di{weg si na Ra den ka, su pru ga Ra do mi ra i wego vih ro di teqa, tri da na bi la sam ku rir Na se ra Ori - }a! Is pri ~a la je to za Ves tion lajn ne ka da{wa Sre bre ni - ~an ka Ra din ka Vu ja di no vi} ko ja da nas `i vi u no vom do mu u je dnom se lu kod Han Pi jes - ka. Bawalu ci odre dio je [mitra nu pri tvor u tra jawu do 30 da na. Iz CJB Bawalu ka sa op - {te no je da je po sli je dvo mje - se ~ne is tra ge uha p{en M. [. zbog pos to jawa osno va sumwe da je iz vr{io kri vi ~na dje la zlo upo tre ba slu `be nog po lo - `a ja ili ovla{ }ewa i primawe mi ta. Na vo di se da je to kom istra ge os tva re na zna ~aj na sa - radwa sa Admi nis tra ti vnom slu `bom gra da Bawalu ka. - On je, kao slu `be no li - ce u svoj stvu na ~el ni ka Odjeqewa za bo ra ~ko-in va lid sku za {ti tu, pri ba vio pro tiv pra - vnu imo vin sku ko rist za 51 fi zi ~ko li ce i osam ne vladi nih or ga ni za ci ja u vi si ni od KM. Za taj iznos o{te tio je buyet gra da Bawalu ka - sa op {te no je iz "Glas Srpske" sa zna je da je fi nan sij ska is tra ga o [mi tra no vim mal ver za cija ma jo{ u to ku. In spe kto ri CJB Bawalu ka sa slu {a li su ne ko li ko svje do ka u ve zi sa [mi tra no vom zlo upo - tre bom po lo `a ja i primawem mi ta, a o to me pos to je i do ku men ta. Kontro li sa ni su i spis ko vi li - Ispo vi jest Ra din ke Vu ja di no vi} iz Sre bre ni ce Bi la sam Ori }ev ku rir da bih sa ~u vala po ro di cu Wu su go di ne, za je - dno sa 33 os ta lih mje {ta na srpskog se la ^u ma vi }a kod Sre bre ni ce, za ro bi le je di ni - ce Na se ra Ori }a, ra tnog koman dan ta Ar mi je RBiH u Sre bre ni ci. ORI] PRI JE TIO da }e joj po bi ti dje cu - Li ~no mi je Na ser zapri je tio da }e mi prvo pre - kla ti naj mla e, on da sta ri je IS TRA GA Uha p{en biv {i na ~el nik u grad skoj upra vi Bawalu ka zbog zlo upo tre be po lo `a ja i pri mawa mi ta Milo{ [mi tran upritvo ru Okru `nog tu `i la{ tva Bawalu ka. Is ta knu to je da je [mitran ta dje la po ~i nio u pe riodu od do kra ja go di ne. MUP RS is tra `u je i na ~in sti cawa osam sta no va Na vo di se da je [mi tran u is tom pe ri odu u vi {e na - vra ta do di je lio nov ~a nu po - mo} po vra tni ku, li cu ^. F., u uku pnom izno su od KM, iako ona ni je ispuwava la uslo ve za do dje lu nov ~a ne po - mo }i pro pi sa ne pra vil ni kom o do dje li po mo }i. - Po sli je to ga [mi tran je od is te u vi {e na vra ta pri - mio no vac u uku pnom izno su od KM - pi {e u sa op - ca ko ji ma je [mi tran kao na ~el nik Odjeqewa za bo - ra ~ko-in va lid sku za {ti tu u posqedwih pet go di na do - di je lio po mo}. Ut vr e no je da je ve }i ni bo ra ~ke po pula ci je, in va li di ma i po ro - di ca ma po gi nu lih po mo} da va na na ka {i ~i cu, za razli ku od onih ko ji su kod wega bi li po vla{ }e ni. di je te, a za tim mu `a, pa sve - krvu i sve kra. U ta kvim tre - nu ci ma ne ra zmi{qate vi {e o se bi - na gla {a va Ra din ka. - Uku pno nas je bi lo 34, {to mu {ka ra ca, a naj vi {e star ~a di, `e na i dje ce. Mo ja Qiqana je bi la naj mla a. Sve su nas otje ra li u Gorwe Po to ~a re i sqede }ih se dam da na smo pro ve li u je dnom ko - ko {iwcu. Dne vno bi nam da - va li po ko ru hqeba i kan tu vo de i to je bi lo sve - pri ~a {tewu. Is tra gu pro tiv [mi tra - na Okru `no tu `i la{ tvo po - kre nu lo je na osno vu is tra `i vawa i tek sto va o [mi tra no vim ma hi na ci ja ma ko je je prvi obja vio "Glas Srpske". Odjeqewe za pri vre dni kri mi na li tet CJB kon tro li - sa lo je i pri ku pi lo do ka ze o na ~i nu bo ga }ewa [mi tra na dok je bio na ~el nik Odjeqewa za bo ra ~ko-in va lid sku za {ti - tu. Pod lu pom po li ci je je na - ~in sti cawa ne kre tni na, prven stve no osam sta no va, u vri je me wego vog dva na es to go - di{weg man da ta na toj fun - kci ji, te zlo upo tre ba po lo `a ja. "Glas Srpske" obja vio je se ri ju tek sto va o [mi tra no - vih osam sta no va u Bawalu ci. Od to ga, je dan je do bio kao ka - dar, pet je ku pio, a dva kupqena pre tvo rio je u po slo - vne pros to re. Je di ni ca za fi nan sij ske is tra ge MUP-a RS, ka ko "Glas Srpske" sa zna je, is tra - `u je [mi tra no vu imo vi nu, odno sno na ko ji na ~in je ste - kao osam sta no va. [mi tra nu je ne da vno, po - sli je 12 go di na ra da u Admi n- is tra ti vnoj slu `bi gra da, gra do na ~el nik Slo bo dan Ga - vra no vi} uru ~io ot kaz. Ra din ka. Ra din ka tih se dam da na opi su je kao se dam da na pa kla. - Ula zi li bi ne ki od tih Na se ro vih sa no `e kawama i pri je ti li da }e nas sve po bi - ti. Ta ko je i je dan ko me je na - di mak bio Mi {u re pri slo nio no` mo joj Qiqani - pri ~a Ra din ka. Ni {ta boqe ni su, ka `e, pro - {li ni wen sin i su prug Ra - do mir ko me su ga si li ci ga re te po ci je lom ti je lu. Pre su da voj ni ci ma Voj ske RS So viqu i Ve ki }u po osam go di na za tvo ra BEO GRAD - Odjeqewe za ra tne zlo ~i ne Vi {eg su da u Beo - gra du osu di lo je ju ~e na po osam go di na za tvo ra biv {e pri pa dni ke Voj ske Re pu bli ke Srpske Ne deqka So viqa i Raj ka Ve ki }a zbog ubis tva mu sli man skog ci vi la u Bo sanskom Pe trov cu 21. de cem bra go di ne, pre ni je le su agenci je. Oni se te re te da su iz vr{i li kri vi ~no dje lo ra tni zlo - ~in pro tiv ci vil nog sta no vni{ tva, po {to su u {u mi Oso je, na te ri to ri ji op {ti ne Bo san ski Pe tro vac, sa naj mawe tri met ka us mrti li Me hme da Hrki }a. Taj pre dmet je pu tem me u na ro dne pra vne po mo }i dos - tavqen Tu `i la{ tvu za ra tne zlo ~i ne Srbi je iz Kan to nal - nog su da u Bi ha }u. Za mje nik srpskog tu `i oca za ra tne zlo ~i ne Bru no Ve ka ri} oci je nio je da je Sud is pra vno ut vrdio ~iweni ~no stawe. Vrho vni sud FBiH osu dio Ko le ra Go di na i po za tvo ra za zlo ~in nad voj ni ci ma JNA SA RA JE VO - Vrho vni sud FBiH osu dio je ju ~e biv {eg pri pa dni ka Voj ne po li ci je Okru `nog {ta ba Te ri to rijal ne od bra ne u Tu zli Iva na Ko le ra na go di nu i po za tvo - ra za zlo ~in nad pri pa dni - ci ma JNA u Tu zli od ju na do av gus ta go di ne, ja vi le su agen ci je. Ko ler je pro gla {en kri - vim, jer je pre ma biv {im pri pa dni ci ma JNA, ko ji su 15. ma ja go di ne raweni na Br~an skoj mal ti i po sli je uka za ne qekar ske po mo }i u bol ni ci "Mus ta - fa Muj be go vi}" pre ba ~e ni u za tvor, pos tu pao su pro nev skoj kon ven ci ji. Op - tu `en je i da je u Okru - `nom voj nom za tvo ru od po ~et ka ju na do kra ja av gus - ta go di ne zlos tavqao za robqeni ke. - Ova pre su da po ka zu je da taj sud, kao i Sud BiH, kas ka za prav dom i pra vi ~nos ti - re kao je pred sje dnik Sa ve za lo go ra {a RS Bra ni slav Du - ki}. Pred sje dnik BORS-a Pante li ja ]ur guz izja vio je da je pre su da Ko le ru jo{ je dna u ni zu ne pri mje re nih. "Ka dri rawe" u MIP-u BiH Za po dr{ku PDP-a za po slio si na SA RA JE VO - Sin biv {eg gra do na ~el ni ka Is to ~nog Sa - ra je va, vi so kog fun kci one ra PDP-a Vin ka Ra do va no vi }a, Mar ko Ra do va no vi} pro tiv za ko ni to odra u je pri pra vni ~ki sta` u Mi nis tar stvu inos tra nih po slo va BiH, gdje je primqen bez kon kur sne pro ce du re. - Vin ko Ra do va no vi} je is ko ris tio po li ti ~ku kom bi na to - ri ku da bi za po slio si na u MIP. Ka da je po kre nu to pi tawe smje ne li de ra SDP-a Zlat ka La gumyije sa po zi ci je mi nistra spoqnih po slo va BiH, Ra do va no vi} je, kao pro ti vu slu gu za izos ta nak po dr{ke PDP-a za tu smje nu, za tra `io mjes to za si na Mar ka, ka `e izvor iz Sa vje ta mi nis ta ra. Do da je da je Ra do va no vi} taj aran `man za vr{io sa vi so kim fun kci one rom SDP-a, gra do na ~el ni kom Sa ra je va Ali jom Be hme D. Po zna ti poqski re per An rom rom, op tu `en za trgo vi nu dro gom, {o ki rao je gle da oce poqske pri va tne te levi zi je Pol sat ka da je na kra ju emi si je de mon stra ti vno za pa - lio ko {uqu, pre no se agen ci je. U pro gra mu ko ji go vo ri o ne prav da ma dr`a ve i wenih in stitu ci ja pre ma obi ~nim qudi rom, osu en ne pra vo sna `no na tri go di ne za tvo ra za trgo vi nu am fe ta mi nom, is pri ~ao je u ne djequ uve ~e svo ju pri ~u, ka ko ga je po zna ti di ler dro ge iz Kjel ca na vo dno okle ve tao da i on pro da je dro gu. Su ewe se bez pra vo sna `ne pre su de vu ~e od po ~et ka go di ne. lim da u~i nim jo{ je dan gest. Ni {ta se ne de {a va. Uga - si }u va tru, ni sam sa mo ubi ca - ka zao je mu zi ~ar ka da je u stu - di ju za pa lio ko {uqu ko ju je no sio. Va tra se ra zbu kta la vi {e ne go {to je o~e ki vao, a {o ki ra ni mo de ra tor pro gra ma na tje rao je re pe ra da ski ne ko {uqu.

6 6 utorak, 12. mart GLAS SRPSKE Dru{tvo Ra zbi je ni pro zo ri na ka to li ~koj crkvi u Ka zi je vi }i ma SA RA JE VO - Ne po zna ti po ~i ni oci ra zbi li su pro zo re na ka to li ~koj crkvi Go spe od an e la u mjes tu Ka zi je vi - }i kod Foj ni ce, re ~e no je u Me u re li gij skom vi je }u (MRV) BiH, pre ni je le su agen ci je. Van da li zam je po - ~iwen pret ho dnih da na, ali je pri mi je }en tek ju ~e uju - tro, po {to je ri je~ o crkvi u ko joj ne ma vjer skih slu - `be ni ka, a ko ja je fi li jal na crkva foj ni ~ke `u pe Du ha sve to ga. Pred sta vni ci MRV-a BiH po sje ti }e su tra crkvu i za je - dni ~ki osu di ti na pad na ovaj vjer ski obje kat. FO TO: AR HI VA Po ve }a no in te re so vawe U Pe tni ci }e u~i ti u~enika BEO GRAD - In te re so vawe za pro gra me Is tra `i va ~ke sta ni ce Pe tni ca zna tno je po ra slo, a ove go di ne bi }e ugo{ }e no a ka iz Srbi je, Hrvat ske, BiH, Crne Go re i Ma ke do ni je. Ovaj svo je vrsni srpski obra zo vni i nau ~ni brend za mla de upra vo ugo{ }a va prve gru pe sredwo {ko la ca, po la - zni ka zim skih pro gra ma iz svih 17 oblas ti pri ro dnih, dru{ tve nih i te hni ~kih na uka, pre no se por ta li. Ta len to va ni sredwo {kol ci to kom fe bru ara i mar ta ima }e pri li ku da ~u ju uvo dne kur se ve za sve na uke, od astro no mi je, fi zi ke i pro gra mi rawa, pre ko bi olo gi je, he - mi je i ge olo gi je, do ar he olo gi je, is to ri je i psi ho lo gi je, ali i di zajn, me di ci nu i ro bo ti ku. Broj pris ti glih prija va za u~e{ }e u pro gra mi ma po ra slo je za 30 od sto. TU RI ZAM Na Ja ho ri ni gos ti ju SA RA JE VO - Pro te klog vi - ken da olim pij sku pla ni nu Ja ho ri nu po sje ti lo je oko gos ti ju, ka za la je agen ci ja ma por tpa rol Olim pij skog cen tra "Ja hori na" Zo ri ca Sto ja no vi}. - Vi si na sni je ga na Ja ho ri - ni je 85 cen ti me ta ra, a ju - tros je pa dao i sni jeg, ta ko da se o~e ku je do kra ja mar - ta da }e bi ti po go dno vri je - me za ski jawe - re kla je ju ~e Sto ja no vi }e va. Pre ma wenim ri je ~i ma, sta ze su do bre i ver ti kal ni tran sport je u fun kci ji. STA TIS TI KA In deks ci je na ve }i za 0,5 od sto BAWALU KA - In deks ci je na proi zvo a ~a in dus trij skih proi zvo da u Re pu bli ci Srpskoj u ja nu aru ove go di ne ve }i je za 0,5 od sto ne go u is tom mje se cu pro {le go di ne, po da - ci su Za vo da za sta tis ti ku Srpske, pre ni je le su agen ci je. Po sma tra no pre ma na mje ni po tro{we, naj ve }i rast od 1,1 od sto re gis tro van je kod in ter me di jal nih proi zvo da, dok je naj ve }i pad od 1,7 od - sto re gis tro van kod traj nih proi zvo da za {i ro ku po - tro{wu. [G "Go ri ca" i "^e mer ni ca" Kon kurs za di re kto re {um skih gaz din sta va BAWALU KA - [u me Re pu bli ke Srpske ra spi sa le su ju ~e ja vni po ziv za izbor i ime no vawe di re kto ra {um skih gaz din sta va "Go ri ca" [i po vo i "^e mer ni ca" Kne `e vo. Po se bni uslo vi ko je kan di da ti tre ba da ispu ne jes te da ima ju za vr{en fa kul tet pri ro dnog ili dru{ tve nog smje ra, te pet go di na ra dnog is kus tva u stru ci, od ~e ga tri na ru ko vo de }im po slo vi ma. Kan di da ti ta ko e tre ba da po sje du ju spo so bnos ti or ga ni zo vawa i ru ko vo ewa. Rok za po dno {ewe pri ja va je 15 da na od da na posqedweg objavqivawa. M. Mi. U~e ni ci u prvom po lu go di {tu ima li neo prav da nih ~a so va \a ci na pra vi li 2,3 mili ona Naj ~e{ }e bje `e sa ~a so va zbog ocjewivawa. ^est ra zlog i to {to im je u {ko li do sa dno, ka zao Pe ja {i no vi} PI [E: JELENA BJELICA je le nab srpske.com BAWALU KA - U prvom po lu go di {tu ove {kol ske godi ne a ci u Srpskoj na pra vi - li su izos ta na ka, od ~e ga neo prav da nih, po da ci su Re pu bli ~kog pe da - go {kog za vo da RS. - Od to ga su u~e ni ci osno - vnih {ko la na pra vi li izos ta na ka, od ~e ga je neo prav da nih bi lo Sredwo {kol ci su ima li izos ta na ka, od ko jih je neo prav da nih - re - kli su u Re pu bli ~kom pe da go - {kom za vo du. Pre ma ri je ~i ma pro fe so - ra i di re kto ra {ko la, a ci naj ~e{ }e bje `e sa ~a so va da bi iz bje gli ocjewivawe ka da ne na u~e ili za to {to im je do sa - dno. Di re ktor bawalu ~ke Gi m- na zi je Zo ran Pe ja {i no vi} ista kao je da u~e ni ci naj ~e{ }e bje `e sa ~a so va zbog ocjewivawa. - Ta ko iz bje ga va ju onaj pre - BAWALU KA - U vrti }i - ma u RS i daqe ne ma do voqno mjes ta za sve ma li {a ne, a najgo ra si tu aci ja je u Bawalu ci, gdje pred {kol ske us ta no ve ne mo gu da pri me vi {e od dje ce. Di re ktor Cen tra za pred - {kol sko va spi tawe i obra zovawe Bawalu ka Na ta {a Ra du lo vi} re kla je da je u vrti }i ma tre nu tno smje {te no izosta na ka dmet ko ji ni su do bro na u~i li, ka zao je da ne kad ci je li ra zred a tre ba lo bi da bu du oci jeweni. ^est ra zlog neo prav da nog ~a sa. ko le kti vno po bje gne sa ne kog izos tan ka je i to {to im je u {ko li do sa dno ili u gra du ima ne ki za nimqivi ji do ga aj. sa ~a so va pos tao To je pro blem ko ji pos to ji od ma so van pro blem ka da i {ko la, ali je u posqedwe vri je me izra `e ni ji - Bje `awe sa ~a so va je pos - - ka zao je Pe ja {i no vi}. tao ma so van pro blem i mo ra se Di re ktor Ugos ti teqskotrgo vin sko-tu ris ti ~ke {ko le u izos tan ci smawili. U~e ni ci ne {to ra di ti na to me da bi se Bawalu ci Bo ris Spa so je vi} ~es to po bje gnu sa nas ta ve da bi Broj izos ta na ka u~e ni ka osno vnih {ko la [kol ska go di na U pred {kol skim us ta no va ma u Bawalu ci naj ve }a gu `va Mjesto u vrti }u postalo premija dje ce, a da na mjes to u wima ~e ka ma li {a na. - Broj zah tje va za smje {taj zna tno je po ras tao od av gus ta pro {le go di ne do da nas, a ima mo oko 500 zah tje va vi {e - is ta kla je Ra du lo vi }e va i doda la da ro di teqi u Bawalu ci, da bi smjes ti li svo je di je te u vrti}, u pro sje ku ~e ka ju dvi jetri go di ne. Pred sje dnik Udru `ewa PRVO PO LU GO DI[TE Oprav da ni Neo prav da ni 11/ / Broj izos ta na ka u~e ni ka sredwih {ko la [kol ska go di na PRVO PO LU GO DI [TE Oprav da ni Neo prav da ni 11/ / po ro di ca sa ~e tvo ro i vi {e dje ce Jo van Ra do va no vi} re kao je da je ne dos ta tak mjes ta pro b- lem ko ji tra je go di na ma i za ko ji bi tre ba lo da se pro na e hi tno rje {ewe. U SRPSKOJ u vrti }i ma bo ra vi dje ce Pre ma po da ci ma Za vo da za sta tis ti ku RS, u {kol skoj iz bje gli kon trol ne ra do ve ili od go va rawe jer ne na u~e - re - kao je Spa so je vi}. Do dao je da u ovoj {ko li ima ve li ki broj u~e ni ka pu t- ni ka ko ji pra ve izos tan ke. - Ne ka da, da bi se uklo pi - li u auto bus ke li ni je, za ka sne na prvi ~as ili mo ra ju da iza - u sa posqedweg. Ra zre dne star je {i ne obi ~no to ne pravda ju jer se u~e ni ci ~es to iz - vla ~e na pu to vawe i ka da ne ma ra zlo ga za to - is ta kao je Spaso je vi}. Di re ktor Eko nom ske {ko - le u Bi jeqini Du {an \u ri} re kao je da su ve }inom izostanci sa je dnog ili dva ~a sa, a ne ci je li dan. - Ro di teqi po ne kad po ku - {a va ju da pri kri ju i ono {to ne bi tre ba li, pa oprav da ju dje te tu ~as i on da kad ni je bi - lo ra zlo ga za izos ta nak - ka - zao je \u ri}. Na gla sio je da u sva kom odjeqewu ima ne ko li ko dje ce ko ja ima ju zdrav stve ne pro ble me, odno sno bo les ti ko - je tra `e kon stan tno li je ~ewe. 2012/2013. go di ni ima 95 pred - {kol skih us ta no va, od ko jih 70 ja vnih i 25 pri va tnih, i taj broj je bio ve }i za 15,9 od sto u odno su na pret ho dnu go di nu. - Broj dje ce ko ja bo ra ve u pred {kol skim us ta no va ma je i u odno su na pret ho dnu go di nu ve }i je za 9,5 od sto. Na smje {taj u ove us ta no ve i daqe ~e ka di je te - po da - ci su Za vo da. D. K.

7 Te slin ~u de sni svi jet elek tri ci te ta pred Kra gu jev ~a ni ma KRA GU JE VAC - Izlo `ba "Te slin ~u de sni svet elek tri ci te ta" Mu ze ja Ni - ko le Te sle iz Beo gra da bi }e otvo re na su tra u Ga le ri ji Na ro dnog mu - ze ja u Kra gu jev cu, izja vio je Ta nju gu di re ktor tog mu ze ja Ale ksan dar Sta men ko vi}. - Izlo `ba hro no lo {ki i te mat ski do ku men to va no pra ti Te slin `i vot i rad - po re klo, po ro di cu, {ko lo vawe, evrop ska za po slewa, po ~e tne go - di ne ame ri ~kog pe ri oda ra da, nau ~ni do pri nos po oblas ti ma i naj va - `ni ja pri znawa - re kao je Sta men ko vi}. GLAS SRPSKE utorak, 12. mart Broj registrovanih automobila pove}an za vi{e od od godine Na uli ca ma Srpske vozila Vo zi lo se vi {e ne sma tra lu ksu zom ve} po tre bom. Qudi da nas ku pu ju auto mo bi le {te de }i na ne kim dru gim stva ri ma, re kao Ra do vi} PI [E: MARIJANA MIQI] ma ri ja srpske.com BAWALU KA - Uprkos eko nom skoj kri zi i pa du stan - dar da, sve vi {e sta no vni ka Srpske po sje du je auto mo bil, o ~e mu svje do ~i i po da tak da je broj re gis tro va nih vo zi la u Srpskoj od kra ja do po - ~et ka go di ne po ve }an za vi {e od U in for ma ci ji o spro vo - ewu Stra te gi je bez bje dnos ti sao bra }a ja na pu te vi ma Srpske za pe ri od od do go - di ne, ko ju }e Na ro dna skup - {ti na RS ra zma tra ti na idu }oj sje dni ci, na vo di se da je go di ne bi lo re - gis tro va nih vo zi la, a taj broj je na kra ju go di ne dos ti - gao Na kra ju u Srpskoj je bi lo vo zi la, a na kra ju go di ne sta no vni ci su ra - spo la ga li sa re gis tro - va nih vo zi la. U in for ma ci ji o pro vo - ewu Stra te gi je bez bje dnos ti sao bra }a ja na pu te vi ma na vo di se da je u Srpskoj go di ne bi lo re gis tro va no vo - zi la, {to je u odno su na go di nu mawe za vo zi la. Naj vi {e vo zi la na kra ju Pe ri od pro {le go di ne bi lo je re gis - tro va no u Bawalu ci, i to , {to u odno su na go di nu pred stavqa po ve }awe za oko Po sli je Bawalu ke, naj vi {e auto mo bi la ima u Bi - jeqini, i to , te u Pri je - do ru auto mo bi la. Na pu te vi ma u Do bo ju la ni je bi lo re gis tro va nih vo zi la, a u Gra di {ci U Tre biwu je na kra ju pro - {le go di ne bi lo re gis tro va no vo zi la, u Zvor ni ku , a La kta {i ma Op {ti na Is to ~ni Drvar ra spo la `e sa naj mawim bro jem vo zi la, odno sno ova op {ti na ima la je la ni sve ga 38 vo zi la, {to je u odno su na go di nu po ve }awe za de vet vo zi la. Di re ktor Agen ci je za bez - bje dnost sao bra }a ja RS Mi li ja Ra do vi} re kao je da se u BAWALU KA - No vo ut - vr e ne oba ve ze po res kih ob ve zni ka u Srpskoj ko je je Po res ka upra va RS ot kri la u 118 te ren skih i kan ce la rij skih kon tro la u fe - bru aru izno se mar ke. Se ktor za kon tro lu, is tra - ge i oba vje {taj ne Srpskoj bez ob zi ra na te {ku si tu aci ju i u idu }em pe ri odu mo `e o~e ki va ti sve ve }i ste - pen mo to ri za ci je. - Vo zi lo, a po se bno pu tni - ~ki auto mo bil, vi {e se ne sma tra lu ksu zom ve} po tre bom. Qudi da nas ku pu ju auto mo bi le {te de }i na ne kim dru gim stva - ri ma - re kao je Ra do vi}. Pred sje dnik Udru `ewa za U BiH je la ni uve ze no uku pno auto mo bi la ~i ja je vri je dnost bi la ne {to ve }a od 502 mi li ona KM. No vih je bi lo sve ga vo - zi la, dok je ~ak bi lo po lo vnih. U BiH su u ja nu aru ove go di ne po slo ve u fe bru aru je u de set te ren skih kon tro la ut vrdio na kna dne oba ve ze po res kih ob - ve zni ka od mar ku. Po - dru ~ni cen tar Pri je dor je u se dam te ren skih i is to to li ko kan ce la rij skih kon tro la ut - vrdio oba ve ze od ma ra - ka, dok je Po dru ~ni cen tra Bawalu ka u 31 kon tro li ut - vrdio na kna dne oba ve ze u izno - su od KM. Po dru ~ni cen tar Do boj u UVOZ bez bje dnost sao bra }a ja RS Mi - len ko Ja }i mo vi} re kao je da ni stal ni rast ci je na go ri va ni je spri je ~io sta no vni ke Srpske da ku pu ju vo zi la. - Uprkos pa du stan dar da, u Srpskoj je auto mo bil pos tao sta tu sni sim bol - re kao je Ja - }i mo vi} i na gla sio da je sve ve }em bro ju re gis tro va nih vo - zi la u Srpskoj do pri nio i uve ze na tri auto mo bi la ~i ja uku pna vri je dnost izno si bli - zu po la mi li ona ma ra ka. Dva "por {ea" i je dan "lan dro ver" wiho ve vla sni ke uku pno su ko - {ta li KM, {to je oko mje se ~nih naj ni `ih pen zi ja u RS. 17 kon tro la ut vrdio je na kna - dne oba ve ze od KM, dok je Po dru ~ni cen tar Bi jeqina u 15 kon tro la ut vrdio oba ve ze od KM. ROK ZA pla }awe 30 da na Po dru ~ni cen tar Zvor nik je u 13 kon tro la ut vrdio oba ve - ze ko je izno se KM, dok pro ces ho mo lo ga ci je, odno sno uvoz auto mo bi la sta ri jih od se - dam go di na ko ji ispuwava ju evro tri i evro ~e ti ri nor me. - Ba ri je ra za bra ne uvo za vo zi la sta ri jih od se dam go di - na je pa la pa su sta no vni ci to is ko ris ti li i ku po va li vo zi - la u zemqama Evrop ske uni je po pris tu pa ~ni jim ci je na ma - re kao je Ja }i mo vi} i do dao da je u posqedwe tri go di ne pri - mje tan stal ni rast re gis tro va - nih po lo vnih vo zi la na pros to ru Srpske. NAJ VI [E vo zi la u Bawalu ci, i to Ja }i mo vi} je na gla sio da je, s dru ge stra ne, pri mje tan bla gi pad pro da je no vih auto - mo bi la. Se kre tar Po kre ta po tro - {a ~a RS Dra go van Pe tro vi} re kao je da ve }i na sta no vni ka da nas ne mo `e ku pi ti no vi auto mo bil bez kre di ta. - Ta ko e, zbog pa da stan - dar da i smawewa pla ta sta no - vni ci ne mo gu da ku pe ni po lo vni auto mo bil uko li ko u du `em vre men skom pe ri odu ne {te de - re kao je Pe tro vi} i do - dao da se pro sje ~na sta rost auto mo bi la na pu te vi ma u Srpskoj kre }e od se dam do de - set go di na. Pre ma wego vim ri je ~i ma, po lo vna vo zi la su jef ti na pri li kom na bav ke, ali su sku - pa za daqe odr`a vawe. - Auto mo bil je ne op ho dan u da na{we vri je me sva koj po ro - di ci, a ta po tre ba za so bom vu - ~e sa mo no ve iz dat ke - re kao je Pe tro vi}. Po res ka upra va RS u fe bru aru u 118 kon tro la ut vrdi la na kna dne oba ve ze Ob ve zni ci mo ra ju da pla te ma ra ka Kon tro la ma su obu hva }e ni ra zli ~i ti pe ri odi po slo vawa, pa je ta ko kod po - je di nih po res kih ob ve zni ka kon tro li - sa no po slo vawe od pa do pro {le go di ne, a kod ne kih je kon tro - li san je dno go di{wi pe ri od. je Po dru ~ni cen tar Is to ~no Sa ra je vo u osam kon tro la ut - vrdio oba ve ze od ma ra ka. U Po dru ~nom cen tru Tre - biwe u de set kon tro la ut vr e na je na kna dna oba ve za od ma ra ka. U Po res koj upra vi RS re kli su da je ob ve zni ci ma os - tavqeno 30 da na da pla te izno - se ko ji su ut vr e ni, a ako ne pla te u tom pe ri odu, on da se ide u pri nu dnu na pla tu. M. ^. Vijesti Pe tar \o ki} Bo ra ~ki do da tak do kra ja mje se ca BAWALU KA - Go di{wi bo ra ~ki do da tak bi }e is - pla }en do kra ja mar ta, a mo `da i ra ni je, na ja vio je ju ~e mi nis tar ra da i bo ra - ~ko- in va lid ske za {ti te Re pu bli ke Srpske u os tav - ci Pe tar \o ki}. \o ki} je re kao da je za kon ska oba ve - za Mi nis tar stva da bo ra - ~ki do da tak is pla ti do kra ja mar ta. M. ^. Vlada Japana Za {kole evra SARAJEVO - Vlada Japana dodijelila je grant od evra za rekonstrukciju i opremawe osnovnih {kola "19. april" u Derventi, "Abdulvehab Ilhamija" i "Kozarska djeca" u Gradi{ci, prenijele su agencije. Bawalu ka Po dr{ka ulaga~ima BAWALU KA - Mi nis - tar stvo za eko nom ske odno - se i re gi onal nu sa radwu RS, uz po mo} Me u na ro dne fi nan sij ske kor po ra ci je ko ja je ~la ni ca Gru pa ci je Svjet ske ban ke, po ~e lo je re ali za ci ju pro gra ma pos - tin ves ti ci one po dr{ke in - ves ti to ri ma u Srpskoj, pre no se agen ci je. Ciq programa je mo ti va ci ja pos to je }ih in ves ti to ra u RS iz stra te {kih iza bra - nih se kto ra na re in ves ti - rawe i po boq{awe ve za s lo kal nom pri vre dom. Ra ta ri Posqedwe upo zo rewe Vla di FBiH SA RA JE VO - Uko li ko Vla da FBiH ne ispo {tu je zah tje ve poqo pri vre dni ka i ne usvo ji pro gram pod sti - ca ja poqo pri vre di za 2013, Sa vez poqo pri vre dnih udru `ewa FBiH po zva }e pred sje dni ka ovog en ti te - ka Bu di mi ra i Par la ment na ra spi si - vawe pri je vre me nih izbo - ra, pre ni je le su agen ci je. Na ju ~e ra{woj sje dni ci Pred sje dni{ tva Sa ve za odlu ~e no je da }e do ispuwavawa tih zah tje va blo - ki ra ti kqu ~ne pu tne ko mu ni ka ci je u FBiH.

8 8 utorak, 12. mart GLAS SRPSKE Panorama Mi lo rad Do dik, pred sje dnik RS Po dr{ka ra zvo ju op {ti ne So ko lac Sa marxija i Lu~i} Par tner stvo Ko tor Va ro {a i Srem ske Mi tro vi ce KO TOR VA RO[ - Na ~el nik Ko tor Va ro {a Da li bor Vu - ~a no vi} i gra do na ~el nik Srem ske Mi tro vi ce Bra ni slav Ne di mo vi} po tpi sa li su ju ~e pro to kol o sa radwi te dvi je lo kal ne za je dni ce i do go vo ri li za je dni ~ke akti vnos ti na pla nu uspos tavqawa zna ~aj ni je pri vre dne sa radwe. - Sa gla si li smo se da u bu du }em pe ri odu ve }u pa`wu po - sve ti mo po ve zi vawu pri vre dni ka i is ko ri{ }a vawu re - sur sa ko je ima mo, a sa ra i va }e mo i na pri vla ~ewu stra nih in ves ti ci ja - re kao je Vu ~a no vi}, ja vi le su agenci je. U Is to ~nom Sa ra je vu for mi ra na vlast SO KO LAC - Pred sje dnik RS Mi lo rad Do dik re kao je da }e in sti tu ci je Srpske po dr`a ti ra zvoj op {ti ne So ko lac, ja vi le su agen ci je. Do dik je raz go va rao ju ~e u Bawalu ci sa na ~el ni kom op - {ti ne So ko lac Mi lo va nom Bje li com o po li ti ~koj i eko - nom skoj si tu aci ji u ovoj op {ti ni, iz vr{ewu buyeta ove op {ti ne, pro ble mi ma sa ko ji ma se su o~a va ova lo kal na za je - dni ca, kao i per spe kti va ma wenog ra zvo ja, na ro ~i to u oblas ti drvo pre ra i va ~ke in dus tri je i poqo pri vre de, sa op - {te no je iz Ka bi ne ta pred sje dni ka Re pu bli ke Srpske. To kom sas tan ka do go vo re no je da u bu du }em pe ri odu pred sje - dnik Do dik po sje ti op {ti nu So ko lac. Ja vna ras pra va u Vi {e gra du Zvi `du ci ma otje ra li stru~wake za ru de VI [E GRAD - Ja vna ras - pra va o ge olo {kim is tra - `i vawima na la zi {ta ru da ni kla na po dru ~ju op {ti ne Vi {e grad pre ki nu ta je ju ~e zbog ne go do vawa, zvi `dawa i apla uza ve li ke gru pe pri - su tnih, dok su pred sta vni ci "Srbi ja ni kla" po ku {a va li da izne su stru ~na mi{qewa, ja vi le su agen ci je. Di re ktor "Srbi ja ni kla" Ra do mir Vu ~ko vi} re kao je da do sa da ni je imao pri li - ku da pri sus tvu je ras pra vi gdje se ni je mo gla ~u ti i dru ga stra na. - Po zva ni smo da pre zen tuje mo na{ pro je kat is tra `i - vawa `eqe zne ru de u ko joj ima ni kla u Var di {tu kod Vi {e gra da po naj no vi joj te - hno lo gi ji ko ja se pri mjewuje u Aus tra li ji - re kao je Vu - ~ko vi}. Na ~el nik op {ti ne Vi {e- grad Sla vi {a Mi {ko vi} re - kao je da je ova ras pra va ima la ciq da se ra zbi ju kontro ver ze o ni klu, is tra `i - vawima i even tu al nom ru dni ku. - Na `a lost, na ras pra vi su preo vla da li osi onost i baha tost po je di na ca ko ji ne do - zvoqava ju de mo krat sko izja{wavawe, pa je skup pre - ki nut - re kao je Mi {ko vi}. In fras tru ktu ra u Zvor ni ku Nas tavqena obno va grad skih uli ca ZVOR NIK - Re kon stru kci ja grad skih uli ca u Zvor ni ku nas tavqena je po ~et kom mar ta po plo ~a vawem tro to ara i {e ta li {ta u uli ci Sve tog Sa ve, a da nas su po ~e li i ra do vi na uklawawu sta rog tro to ara na Trgu kraqa Pe tra Prvog Ka ra or e vi }a, re kao je za mje nik na ~el ni ka op {ti ne Zvor - nik Da ni jel Dra gi ~e vi}. - U okvi ru pro je kta re kon stru kci je grad skih uli ca ra do vi - ma su obu hva }e ni Trg kraqa Pe tra Prvog Ka ra or e vi }a, Ka ra or e va uli ca i dio uli ce Sve tog Sa ve od Ro bne ku }e do mos ta kraqa Ale ksan dra Prvog Ka ra or e vi }a, u ko ji ma su pri je zim skog pre ki da za mi jewene vo do vo dne i ka na li zaci one ci je vi - re kao je Dra gi ~e vi} do da ju }i da je u nas tav ku ra do va pre dvi e na i iz gradwa kru `ne ras krsni ce kod zgra - de "Are na", te ure ewe pla toa na Trgu po bje de. S. S. Ras kol u PDP-u zbog Sa marxije Ovo {to se de {a va ni je ni ka ko na fo nu ono ga {to smo do go vo ri li. O~i gle dno je Br~ka lo do go vo rio stva ri sa SDS-om. Ovo je izbor SDS-a, a ne PDP-a, re kao De li} PI DOMAZET kro srpske.com IS TO ^NO SA RA JE VO - Odbor ni ci Skup {ti ne gra - da Is to ~no Sa ra je vo su na ju ~e ra{woj sje dni ci za gra - do na ~el ni ka iza bra li Ni - ko lu Sa maryiju, a za pred sje dni ka par la men ta Mi ro sla va Lu ~i }a, obo ji ca iz SDS-a. Dos ko ra{wi gra do na ~el - nik Vin ko Ra do va no vi} iz PDP-a bi }e za mje nik Sa - maryije, a za pot pred sje dni ke Skup {ti ne iza bra ni su Ne - boj {a Po pi} iz SDS-a i Predrag Vu ~i ~e vi} iz PDP-a. O~i gle dno ne za do voqan do go vo rom SDS-a i PDP-a Dra gi {a De li} je po sli je gla sawa za gra do na ~el ni ka na pus tio sje dni cu. On je "Gla su Srpske" re kao da po d- no si os tav ku na fun kci ju pot pred sje dni ka PDP-a i da }e o ra zlo zi ma zbog ko jih je to u~i nio odr`a ti pres-konfe ren ci ju. - Ovo {to se de {a va ni je HAN PI JE SAK - CJB Is to ~no Sa ra je vo }e po ve }a - ti broj pri pa dni ka po li ci je na po dru ~ju op {ti ne Han Pi je sak ka ko bi bi li po - dr{ka lo kal noj po li cij skoj sta ni ci, s ciqem da se po ve - }a bez bje dnost u gra du. Ovo je na ju ~e ra{woj van re dnoj sje dni ci Skup {ti - ne op {ti ne Han Pi je sak re - kao na ~el nik CJB Is to ~no Sa ra je vo Ra den ko Va siqevi}. ni ka ko na fo nu ono ga {to smo do go vo ri li. O~i gle dno je Mi ro slav Br~ka lo do go vo rio stva ri sa SDS-om. Ovo je izbor SDS-a, a ne PDP-a - re kao je De li}. De li}, ko ji je sve vri je me bio ne za do voqan odvi jawem kon sti tu ti vne sje dni ce, u to - ku gla sawa za gra do na ~el ni - ka je is ta kao "~o vjek gla sa za se be, ka ko mo `e gla sa ti za se be". Izno se }i ek spo ze Sa - maryija je na ja vio da }e pla - te u grad skoj admi nis tra ci ji bi ti umawene i da je buyet od 7,5 mi li ona ma ra ka ne do - voqan za fun kci oni sawe gra da. - Oko 30 od sto sta no vni - OSU \E NE pri jetwe Jan ku Go li ja nu Na sje dni ci je kon sta tova no da ja vna bez bje dnost na po dru ~ju Han Pi jes ka ni je na za do voqava ju }em ni vou, te da je du `e vri je me pri su tno na - ru {a vawe ja vnog re da i mi ra, ugla vnom u ugos ti teqskim obje kti ma. Op {tin ski par la ment ka je ne za po sle no, a tu su i pre du ze }a sa ve li kim gu bi ci - ma ko ji izno se i po 100 mi li - ona ma ra ka. Ra di }e se na po pravqawu stra te gi je gra da, za ~i ju re ali za ci ju buyet ni je do voqan - re kao je Sa maryija. SA MARYIJA gla sao sam za se be Lu ~i} je ka zao da pred wima sto je iza zo vi na ko je mo ra ju od go vo ri ti na do bar i kva li te tan na Sto ja no vi} iz SNSD-a ka zao je da su svi pri mi je ti li da je dos ta ne za - do voqnih odbor ni ka. - Na Skup {ti ni je bi lo ne ko li ko gre {a ka ko je se gra - ni ~e sa skan da lom. Gra do na - KO VA^ ME \U NO VI NA RI MA Skup {tin ska sa la grad ske admi nis tra ci je bi la je pre - ti je sna da se smjes te no vista ri fun kci one ri i admi nis tra ci ja gra da. Za mje - nik pred sje dni ka SDS-a Predrag Ko va~ ko ji je do {ao na grad sku Skup {ti nu ni je imao gdje da sje dne. Wemu se mjes - to na {lo me u no vi na ri ma. sma tra da pri jetwe ubis tvom po ro di ci pred sje dni ka Op - {tin skog odbo ra SNSD-a Vla de Os to ji }a i fi zi ~ki na pad na di re kto ra [um skog gaz din stva "Vi so ~nik" Jan ka Go li ja na, ko ji je ~lan ove stran ke, ni su ni ~im iza zva - ne. Osu e ne su ove pri jetwe i za tra `e no da na dle `ni pre du zmu od go va ra ju }e mje re na osi gu rawu i fi zi ~kom ~el nik nam se obra tio i kao odbor nik i kao gra do na ~el - nik. Ne ~e ga se mo rao odre }i po sli je ime no vawa. Pri je to - ga je gla sao kao odbor nik. Sve ovo uka zu je na vri je me ko - je se vra }a u Is to ~no Sa ra je - vo i ko je li ~i na terorizam. Ako ne ko ima skup {tin sku ve }i nu to ne zna ~i da ne mo ra po {to va ti pra vi la - ka zao je Sto ja no vi}. Ko men ta ri {u }i ek spo ze no vog gra do na ~el ni ka Sto ja - no vi} je ka zao da je "ne po ve - zan" i da se iz to ga vi di da su "grad skoj admi nis tra ci ji" va - `ni ji svi od qudi u Is to - ~nom Sa ra je vu. Odbor nik PDP-a Mi ro - slav Br~ka lo ka zao je ka ko "ni je bi lo la ko sve po slo `i - ti" i da su SDS i PDP do - {li do kom pro mi sa. Tvrdi da su usa gla si li pla tfor mu. Ko men ta ri {u }i ne za do voqstvo po je di nih odbor ni ka iz wego ve stran ke on je ka - zao da je to "in ter na stvar PDP-a". Po gor {a na ja vna bez bje dnost u op {ti ni Han Pi je sak Sti`e nova po li cij a obez bje ewu oso ba. - Bez bje dno sna si tu aci ja na te ri to ri ji op {ti ne Han Pi je sak je po gor {a na i ona je uzro ~no-posqe di ~no ve za - na sa odlu ka ma pre du ze }a "[u me RS" o uki dawu central nog sto va ri {ta i autopre vo zni ka udru `ewa "[u ma trans" ko ji su pro tes - to va li pro tiv ova kve odlu ke - re kao je Va siqevi}. B. M.

9 SRE BRE NI CA - Na lo ka li te tu Se dla ri kod Osma ~a u sre bre ni ~koj mje snoj za je dni ci Bre `a ni ju ~e je po ~e lo de mi ni rawe me ta ra kva dra tnih zemqi{ta, izja vio je ju ~e ko or di na tor po slo va Ci vil ne za {ti te u ovoj op {ti ni Ha su din Mus ta fi}. Po ~e lo uklawawe mi na na Se dla ri ma - Po sli je Se dla ra, pris tu pi }e se de mi ni rawu me ta ra kva - dra tnih te re na na lo ka li te tu Ha dro vi }i - po ja snio je Mus ta fi} i do dao da je sred stva za de mi ni rawe ovih po dru ~ja obe zbi je di la Amba sa da SAD u BiH. K. ]. GLAS SRPSKE utorak, 12. mart Pro test otpu {te nih ra dni ka Admi nis tra ti vne slu `be op {ti ne Gra di {ka Na ulici zbog ~istke kadrova Ne znam ka ko je mo gu }e da na ~el nik op {ti ne prei spi tu je ve} do ne se no rje {ewe o na {im ot ka zi ma i da se re troa kti vno do no se odlu ke, is ti ~e De mo PI [E: MILAN VUJI] kro srpske.com GRA DI [KA - [e sna est ra dni ka op {ti ne Gra di {ka, ko ji ma su kra jem ja nu ara uru - ~e ni ot ka zi po sli je kon tro le upra vnog in spe kto ra, pro - tes to va li su ju ~e is pred zgra de Admi nis tra ti vne slu `be ove op {ti ne. Na vo de da ih je no va op - {tin ska vlast otpus ti la jer su primqeni za vri je me manda ta biv {eg na ~el ni ka Ni ko - le Kra guqa, uprkos to me {to su ne ki od wih obavqali po - slo ve u Admi nis tra ti vnoj slu `bi i po de se tak go di na. Ra dni ci su izra zi li ne za - do voqstvo jer su u pro te klih 40 da na do bi li jo{ dva rje - {ewa o pre ki du ra dnog odno - sa, pri je ne go {to je wiho ve ra ni je `al be ra zmo trio Odbor za `al be Mi nis tar - stva upra ve i lo kal ne sa mou - pra ve Srpske. Je dan od otpu {te nih ra d- ni ka, Mir za De mo tvrdi da je go di ne sa ko le ga ma Dan - kom Qepo je vi}, Je le nom To do - ro vi} i Zo ra nom Sa maryi} le gal no za sno vao ra dni odnos na osno vu kon kur sa. On na vo - di da su u wiho vom slu ~a ju ne - ko li ko pu ta gru bo pre kr{e ni za ko ni. - Ne znam ka ko je mo gu }e da na ~el nik op {ti ne prei - spi tu je ve} do ne se no rje {ewe o na {im ot ka zi ma i da se re - troa kti vno do no se odlu ke. Pri ja va Po res koj upra vi o na - {im ot ka zi ma po dne se na je 5. mar ta, a mi smo u Po res koj upra vi bi li odjavqeni jo{ 1. fe bru ara, {to je pra vni nonsens - is ti ~e De mo. Biv {i ra Kra guq ka `e da je za sno vao ra dni odnos go di ne, po - sli je ~e ga je za po slen za stal no. Ot kad je os tao bez po - sla, pos tao je so ci jal ni slu - ~aj. - Sva ki dan ra zmi{qam ka ko }u daqe {ko lo va ti di je - te i bri nu ti o su pru zi ko ja je di ja be ti ~ar - re kao je Kra guq. SI RE NOM PRO TIV NO VI NA RA Na ~el nik op {ti ne Gra di - {ka Zo ran La ti no vi} ni je do pus tio no vi na ri ma da u u u pros to ri je op {ti ne. Dok su biv{i ra dni ci da - va li izja ve, alarm op {ti - ne ne ko li ko pu ta je bio BI JEQINA - Pred sje d- nik Skup {ti ne gra da Bi jeqina Dra gan \ur e vi} iskqu~en je iz SRS "Dr Voji slav [e {eq" jer ve} {est go di na ra di u in te re su SDS-a i na ras tu rawu op - {tin skih odbo ra SRS "Dr Vo ji slav [e {eq" u Bi jeqini, Ugqevi ku i Bra tun cu. Izja vio je to "Gla su Srpske" pred sje dnik SRS "Dr Vo ji slav [e {eq" Mir ko Bla go je vi}, is ti ~u }i da je \ur e vi} mi mo tih op {tinskih odbo ra pre go va rao i instru isao pojedince o na ~i nu wiho vog u~e{ }a u vlas ti. - On im je na re i vao da mo ra ju u~es tvo va ti u vlas ti ta ko {to }e po dr`a va ti SDS. Po red tog, on je sa mo - Sta ni slav Vra ni} ka `e da je od go di ne ~ak pet i po go di na ra dio na osno vu ugo vo ra o dje lu, po - sli je ~e ga je do bio ugo vor na odre e no, pa na neo dre - e no vri je me. BEZ PO SLA os ta le tru dni ce, in va li di, dje ca po gi nu lih bo ra ca - Ulo `io sam pri go vor na rje {ewe upra vnog in spe kto ra o ot ka zu i vra }en sam na po - sao. Ra dio sam ne ko li ko da na i po no vo os tao bez po sla. Po - `a li li smo se pra vnoj slu - `bi Sa ve za sin di ka ta Srpske, gdje nam je re ~e no da je in spe ktor u ne ko li ko na - vra ta pre kr{io ovla{ }ewa - po ja{wava Vra ni}. ini ci ja ti vno smi je nio dva di re kto ra, vrlo kva li te tna ka dra na {e stran ke. Ta ko je di re ktor Agen ci je za ra zvoj ma lih i sredwih pre du ze }a bu kval no fi zi ~ki izba ~en na poqe - ka `e Bla go je vi}. \UR\E VI] ni je dao da se izba ce oni ko ji {u ru ju s SDS-om On do da je da je \ur e vi} na lo `io i smje nu ra di ka la, di re kto ra Cen tra za kul tu - No va vlast, ka ko ka `u, ni - je ima la mi los ti pre ma na jo s- jetqivi jim ka te go ri ja ma, pa su bez po sla os ta le tru dni ce, inva li di, kao i dje ca po gi nu lih bo ra ca, ~ak i o~e vi ko ji su jedi ni hra ni li svo je po ro di ce. Otpu {te ni ra dni ci ka `u da su, o~e ku ju }i odlu ku Odbo - ra za `al be, su o~e ni s broj - nim pro ble mi ma, na ro ~i to fi nan sij skim. Po vje re nik Sin di ka ta za op {ti nu Gra di {ka Bo - {ko Grgi} re kao je da }e ova or ga ni za ci ja pru `i ti svu mo gu }u bes pla tnu pra vnu po - mo}. Nezvani~no smo sa zna - li da su u Po res koj upra vi ima li pri tis ke iz op {ti ne u ve zi sa odja vom ra dni ka, te da se zbog to ga ne po kla pa ju rje {ewa o ot ka zu i odja ve ra dni ka. Unutarstrana~ka pre vi rawa zbog for mi rawa no ve skup {tin ske ve }i ne u Bi jeqini \ur e vi} iz ra di ka la izba ~en zbog {u ro vawa sa SDS-om Bla go je vi} ka `e da je pod \ur e vi }e vim pri tis kom fun kci oner SRS "Dr Vo ji - slav [e {eq" Mi lan La zi} u Ugqevi ku pro gla {en te - hno lo {kim vi {kom i izba - ~en s po sla. - Pro fe sor so ci olo gi je PRI TI SAK upaqen, ~i me se ome te ni no vi na ri, jer je bio to li - ko gla san da ni su mo gle uze ti izja ve, dok su sa pro zo ra op {ti ne mno gi ra dni ci pra ti li ovo de - {a vawe. La zi} je dan je od na jo brazo va ni jih i naj pa me tni jih qudi u Ugqevi ku, a bio je i je dan od naj kva li te tni jih po sla ni ka u Na ro dnoj skup - {ti ni u pe ri odu od do go di ne - ka `e Bla go je vi}. Ra dni ci tvrde da su ne za ko ni to otpu {te ni ru, i da je ti me dos ti gnu ta kul mi na ci ja \ur e vi }e ve sa mo voqe. - \ur e vi} mu je re kao da ima po la ~a sa da po dne se os tav ku i da }e u tom slu ~a ju os ta ti za po slen u fir mi, a da }e u pro ti vnom, ako ne po dne se os tav ku, i}i na uli - cu - ka `e Bla go je vi}. On zakqu~u je da je \ur - e vi} ra dio u ko rist gra do - na ~el ni ka Bi jeqine Mi }e Mi }i }a. \ur evi} ju ~e ni je bio dos tu pan za ko men tar. G. M. Vijesti Gac ko Oti ~e vo da iz ru dni ka GAC KO - Stawe u po - vr{in skom ko pu sta rog dije la "Ru dni ka" u Gac ku, ko ji je po topqen u su bo tu, ju ~e je bi lo zna tno boqe, jer u no vo iz gra e no ko ri to oti - ~e oko 50 od sto vo de ri je ka Mu {ni ce i Gra ~a ni ce. Ovim je smaweno br`e puwewe po vr{in skog ko pa ko ji je po topqen na kon {to se akti vi ra lo kli zi - {te i otvo ri lo ras cjep do ko ri ta ri je ke. Di re ktor Ra dne je di ni ce "Ru dnik" u Gac ku Bo jo Vu ko vi} re kao je da je iz gra e no no vo kori to, na kon {to je dio sta - rog kli zi {te o{te ti lo, pa je vo da pro drla u kop ru d- ni ka. R. Mi. Pri je dor Bor ci idu u bawu PRI JE DOR - Po sredstvom Udru `ewa pen zi one - ra Pri je dor se dmo ri ca pri je dor skih bo ra ca prve ka te go ri je oti }i }e na bawsko-re kre ati vno li je - ~ewe u bawu "Mqe~a ni ca", a tro ji ca bo ra ca u bawu "Vru }i ca" u Te sli }u. Predsje dnik Bo ra ~ke or ga ni za - ci je Pri je dor Ra do van Ra ji li} pot vrdio je da }e ovo bi ti prvi put da se orga ni zu je odla zak bo ra ca na bawsko li je ~ewe uz po mo} Udru `ewa pen zi one ra. Bora vak u bawama pre dvi en je u pe ri odu od apri la do sep tem bra, a po red de se to - ri ce bo ra ca, u bawe bi tre ba lo da ode i pe tna estak ra tnih voj nih in va li - da. S. Ta. Tre biwe Otvo ren in fo-ki osk TRE BIWE - Gra do na - ~el nik Tre biwa Slav ko Vu ~u re vi} ju ~e je u Tu ris - ti ~koj or ga ni za ci ji pustio u rad prvi in te ra kti vni izlog, po - sred stvom ko jeg }e po sjeti oci ma ovog gra da bi ti dos tu pne broj ne in forma ci je. Di re ktor Tu ris - ti ~ke or ga ni za ci je Tre biwe Ta tja na Bu la ji} re kla je da }e po sje ti oci mo }i da se in for mi {u o gra du, kul tur no-is to rij - skom nasqe u, pri ro dnim atra kci ja ma, gas tro po nu - di res to ra na i vi na ri ja - ma, te smje {taj nim ka pa ci te ti ma. R. Mi.

10 10 utorak, 12. mart GLAS SRPSKE SJB Mrkowi} Grad Po ve }an broj kri vi ~nih dje la MRKOWI] GRAD - U mrkowi }koj op {ti ni pro {le go di - ne je za biqe`en po rast kri mi na li te ta za 32 od sto u odno su na go di nu ra ni je, a is ti trend se nas tavqa i ove go di ne. U in for ma ci ji Sta ni ce ja vne bez bje dnos ti, ko ju su na posqedwoj sje dni ci ra zma tra li odbor ni ci Skup {ti ne op - {ti ne, na ve de no je da su pro {le go di ne evi den ti ra na 172 kri vi ~na dje la, a u 134 ili 77,9 od sto slu ~a je va iz vr{i lac kri vi ~nih dje la ni je bio po znat. Po mi{qewu ana li ti ~a ra, po ve }an broj kri vi ~nih dje la re - zul tat je eko nom ske kri ze, te {kih uslo va `i vo ta i po ja ~a ne pre ven ti vne akti vnos ti policajaca. - Pri mje tno je po ve }awe kri vi ~nih dje la fal si fi ko vawa is pra va za ~ak 220 od sto, ne do zvoqene proi zvodwe i pro me ta oru `ja i ek splo zi vnih ma te ri ja za 28,5 i kri vi ~nih dje la {um skih kra a za 71,4 od sto - na vo de u po li ci ji. S. D. Udru `ewe "Izvor" Srbac Sa lon za dje cu sa po se bnim po tre ba ma SRBAC - Udru `ewe ro di - teqa i dje ce sa po se bnim po - tre ba ma "Izvor" otvo ri lo je pro daj ni pros tor u tr`nom cen tru u Srpcu, u ko jem su izlo `e ni ra do vi nas ta li na kre ati vnim ra di oni ca ma ovog udru `ewa. Ra do vi su pro daj nog ka ra k- te ra, a izra i va li su ih ~la - no vi "Izvo ra" sa tri de se tak vo lon te ra iz [kol skog centra "Pe tar Ko ~i}" i NVO "Mi le ni jum". - Tu su broj ni ukra si od sta kla, drve ta, plas ti ke i dru gih ma te ri ja la ko ji su pra vi uni ka ti. Na {u ide ju su pre po zna li i dru gi kre ativ - ci iz Srpca, ko ji su ov dje izlo `i li svo je ek spo na te - ka zao je ~lan "Izvo ra" Ne boj - {a Vu ~e no vi}. Ove go di ne u buyetu op {ti - ne Srbac su po ve }a na sredstva za rad ovog udru `ewa. - Na ~el nik Dra go ]i ri} nam je obe }ao da }e ove go di - ne po ~e ti iz gradwa do ma za na {e ~la no ve i to me se ja ko ra du je mo, jer sa da ne ma mo do - voqno pros to ra za ra di oni ce i te ra pi je sa fi zi ote ra pe - uti ma i de fe kto lo zi ma - do - dao je Vu ~e no vi}. D. J. Klub ra dio-ama te ra "Ko za ra" Obno vi li rad po sli je dvi je de ce ni je Op {ti na ne mo }na da ri je {i pro blem gra e vi na Sta ri obje kti ugro `a va ju bez bje dnost sta no vni ka Gra di {ke Vla sni ci oti {li, ru {e vi ne osta le Op {tin ska vlast ne mo `e mno go da ura di po pi tawu uklawawa obje ka ta, jer vla sni ci ne `i ve u ovoj op {ti ni. Ve }i broj obje ka ta po se li ma, a in spe kto ri izla ze na te ren po po zi vu mje {ta na, ka zao Pja ni} PI [E: MILAN VUJI] kro srpske.com GRA DI [KA - Osim {to na ru {a va ju iz gled gra da, sta re zgra de i ku }e u ru {e - vnom stawu ugro `a va ju bez b- je dnost pro la zni ka i vo za ~a u Gra di {ci. Iako je ovaj pro blem pri - su tan ve} vi {e go di na, op - {tin ska vlast ne mo `e mno go da ura di po pi tawu uklawawa ili sa ni rawa obje ka ta, jer ve - }i na vla sni ka ne `i vi u ovoj op {ti ni. Vr{i lac du `nos ti na ~elni ka op {tin skog Odjeqewa za in spe kcij ske po slo ve Ra do mir Pja ni} re kao je da je pro {le go di ne u Gra di {ci ukloweno ne ko li ko obje ka ta ko ji su na - ru {a va li bez bje dnost vo zi la, pro la zni ka, kao i dru gih obje - ka ta. - Pro {le go di ne smo ri je - {i li pro blem ru {e vi ne u mje snoj za je dni ci Obra do vac u Par ti zan skoj uli ci, odno sno do go vo ri li smo se sa vla sni - kom da ga uklo ni. Ve }i broj obje ka ta je u ru ral nim di je - lo vi ma gra da, a in spe kto ri izla ze na te ren po po zi vu mje - {ta na - is ta kao je Pja ni}. NE PO ZNAT ta ~an broj ru {e vi na Po wego vim ri je ~i ma, ne zna se wihov ta ~an broj, ali in spe kto ri ~es to izla ze na te ren po po zi vu sta no vni ka u Pre dvi e ne nov ~a ne ka zne za vla sni ke ko ji ne odr`a va ju svo ju imo vi nu i ne sru {e ili sa ni ra ju obje kat u ro ku ko ji na lo `i in spe ktor za pra vna li ca izno se od do KA ZNE mjes ti ma gdje se ru {e vi ne na - la ze i ugro `a va ju `i vot qudi. - Po izlas ku na te ren ra - di mo za pi snik o fi zi ~kom stawu obje kta, ko ji se prosqe u je Odjeqewu za prostor no ure ewe, a od go vor ni iz ovog odjeqewa po slu `be noj du `nos ti po kre }e pos tu pak za ru {ewe ili obno vu obje kta - po ja snio je Pja ni} i na gla sio da naj vi {e pro ble ma za da ju na pu {te ni obje kti, ~i ji se vla sni ci ne na la ze na po dru - ~ju op {ti ne KM, dok su za od go vor - na li ca i fi zi ~ka li ca od 100 do 500 KM. U Admi nistra ti vnoj slu `bi is ti ~u da ako ne ma vla sni ka ne mo gu ni ko me ni da izre knu ka znu. Ru {e vi na u uli ci Maj ke Ju go vi }a ve} go di na ma je pri jetwa pro la zni ci ma. Po - {to op {tin ska vlast ni je mo gla da do e do wenog vla s- ni ka, ko ji tre nu tno ne `i vi u Gra di {ci, bi li su pri mo - ra ni da je ogra de, da ne bi na ru {ila bez bje dnost pro la - zni ka. - Pro blem je {to vla sni ke ne mo `e mo da pro na e mo i za - to ne mo `e mo da uklo ni mo ni je dan obje kat - re kao je Pja - ni}. Sta no vni ci ma Gra di {ke naj vi {e sme ta ju ru {e vi ne u cen tru gra da. - Sta rih obje ka ta ima po - pri li ~no na po dru ~ju gra da, a svje sni smo da ih je te {ko uklo ni ti, jer su wiho vi vla sni - ci oti {li u Wema ~ku, [ved sku, Dan sku i dru ge zemqe i ova mo vi {e ne do la ze - re kao je Mir ko Je ri}. PRI JE DOR - Gru pa pri je dor skih en tu zi jas ta, po sli je dva - de set go di na, obno vi la je rad Klu ba ra dio-ama te ra "Ko za ra", ko - ji je bio je dan od na jus pje {ni jih na po dru ~ju biv {e Ju go sla vi je. Klub je smje {ten u zgra di Te ri to ri jal ne va tro ga sne je di ni ce Pri je dor, gdje o~e ku ju da im se pri dru `e no vi qubi teqi ra dioama te ri zma svih ge ne ra ci ja. Pred sje dnik Ra dio-klu ba "Ko za ra" Jo vi ca Kne `e vi} je re kao da se ne bo je kon ku ren ci je ko ju ima ju u mo der nim te hno lo gi ja ma, jer je Pri je dor odu vi jek bio po znat po us pje {nim ra dio-ama te r- i ma. - To }e nam bi ti sa mo jo{ ve }i iza zov da pu tem ra dio-ta la sa os tva ri mo ve zu sa na ju daqeni jim zemqama, gdje naj boqe do la zi do izra `a ja dra` ra dio-ama te ri zma i ne dos ta tak mo der nih vido va ko mu ni ka ci je - re kao je Kne `e vi}. S. Ta. Pre du ze }e "Te hni ~ki re mont" Bra tu nac Za us tavqena pro da ja sta no va BRA TU NAC - Od 28 sta no - va, ko je je pre du ze }e "Te hni ~ki re mont" iz gra di lo u Bra tun cu za pri vre me ni smje {taj svo jih ra dni ka, do sa da je pro da to de - set. Pro da ja je za us tavqena na - kon {to je Po res ka upra va RS blo ki ra la ra ~un ovog pre du ze - }a zbog du ga od oko osam mi li - ona ma ra ka. Ra dni ci, ko ji su de ce ni ju i po sta no va li bes - pla tno, pro ti ve se pro da ji i pri nu dnom iseqewu, a svo ja pra va na te sta no ve tra `i li su pu tem su da. Iz sin di kal ne or ga ni za ci je ove fir me su po - ru ~i li da se mo ra uves ti red, te da je dos ta pri vi le go va nih. BES PLA TNO sta no va li 15 go di na - Ri je~ je, ugla vnom o ra d- ni ci ma i pen zi one ri ma "Te - hni ~kog re mon ta" ko ji su ko ris ti li te sta no ve bes pla - tno, iako su pro da li svo ju imo - vi nu u Hayi}i ma i ku pi li dje ci sta no ve i ku }e u dru gim mjes ti ma. Tre ba lo je to kontro li sa ti, odno sno, wih je tre ba lo de lo `i ra ti iz zgra da "Te hni ~kog re mon ta", jer su ri - je {i li svo ja stam be na pi tawa u op {ti na ma izvan Bra tun ca - re kao je pred sta vnik sin di ka - ta Mi ro slav Vi tor. Di re ktor pre du ze }a Go ran Do - muz re kao je da je sta na ri ma tih zgra da po nu e no da ku pe sta no ve ko je su do bi li na pri - vre me no ko ri {tewe, ali da su oni to odbi li. - Okru `ni sud u Bi jeqini do nio je je dnu pre su du o de lo - `a ci ji do sa da{weg ko ri sni - ka pro da tog sta na i o~e ku je mo Pri vre me ni smje {taj Do muz je po ja snio da su sta - no vi iz gra e ni za pri vreme ni smje {taj ra dni ka ovog pre du ze }a, te is ta kao da ni je dan do sa da{wi ko ri s- nik ni je do bio rje {ewe ni - ti ste kao sta nar sko pra vo. - Ra dni ci su mo gli da ku pe te sta no ve, ali ni su bi li za in te re so va ni. Tre ba lo je da se sa mi ise le iz wih i oslo bo de pros tor za ra d- ni ke ovog pre du ze }a, ko ji jo{ ni su ri je {i li svo ja stam be na pi tawa - sma tra Do muz. da }e i u dru gim slu ~a je vi ma bi ti iden ti ~ne pre su de - ka zao je Do muz. K. ].

11 GLAS SRPSKE utorak, 12. mart Grad Tre biwe uki nuo dio sub ven ci ja auto pre vo zni ku "U{}e prevoz" [kolarci pje {a ~e po pet ki lo me ta ra Ni za vri je me ra ta ni je bi lo pro ble ma u pre vo zu. "U{}e pre voz" odus tao od pre vo `ewa pu tni ka, pa po sli je du go go di na po no vo do bi smo a ke pje {a ke, ka `e Ko va ~e vi} PI [E: RATOMIR MIJANOVI] kro srpske.com TRE BIWE - I dok je uvo - ewe ja vnog sao bra }a ja na po - dru ~ju Tre biwa obra do va lo mno ge sta no vni ke ovog gra da, broj ni u~e ni ci iz pri gradskih na seqa sa po las kom prvih auto bu sa os ta li su "krat kih ru ka va". To se odno si na mje {ta ne Iva ni ce, na sa moj gra ni ci sa Hrvat skom, kao i mje {ta ne se - la Vu ~je na po dru ~ju RS i Nu do na sa moj gra ni ci sa Crnom Go - rom. Kod wih je sao bra }aj na ve za sa Tre biwem auto bu si ma do ve de na u pi tawe. Mno gi u~e ni ci os ta li bez pre vo za "U{ }e pre voz", ko ji je do pri je 15 da na pre vo zio pu tni - ke sa Iva ni ce, me u ko ji ma je bi lo naj vi {e a ka, upu tio je Mje {ta ni ovih se la ipak se na da ju da je ri je~ o pro pus - tu i da }e pre voz us ko ro bi ti nor ma li zo van. Ako se to ipak ne do go di, odlu ~i li su da se za pu te i do gra do - PRO PUST zah tjev da se sub ven ci je sa 900 ma ra ka po ve }a ju na KM ka ko bi i daqe nas ta vio sa pre vo zom. na ~el ni ka Tre biwa Slav ka Vu ~u re vi }a da im po mo gne u rje {a vawu ovog pi tawa. Od Vu ~u re vi }a ju ~e ni smo us pje li da do bi je mo ko mentar o ukidawu prevoza. - Iz pla na ja vnog pre vo za izu zet je pu tni pra vac Trebiwe - Iva ni ca - Tre biwe, zbog ~e ga je do {lo u pi tawe sao bra }awe na tom prav cu. Ako se sub ven ci ja po ve }a na KM, us pje li bi smo da za - do voqimo mi ni mum po slo vawa i odr`i mo pre voz a ka tri pu - ta dne vno kao i do sa da - ka `u u "U{ }e pre vo zu". Ka ko sa zna je mo, ru ko vodstvo Tre biwa vi {e ne }e subven ci oni sa ti ovaj pre voz. FOTO: ARHIVA Mje {ta ni se ipak na da ju da }e grad po mo }i odr`a vawe ovog prav ca, a ako ne }e Tre biwci, po mo} je obe }ao An dri ja [i - mu no vi}, na ~el nik op {ti ne Ra vno, ko joj pri pa da Iva ni ca. Sli ~na si tu aci ja je i u seli ma Vu ~ja i Nu do, oda kle u~e - ni ci sva ko dne vno u Tre biwe pu tu ju do {ko le. Wihov auto bus se okre }e na sta di onu ma lih spor to va kod crkve u Aran e lo vu, oda kle dje ca idu pje {ke, a mno gi ma su prve ku }e udaqene oko pet ki - lo me ta ra. sub ven ci je od ma ra ka - Ni za vri je me ra ta ni je bi lo pro ble ma u pre vo zu, a evo sa da se sve pro mi je ni lo. "U{ - }e pre voz" je pre vo zio pu tni ke, a sa da je odus tao zbog nis ke cije ne grad skog pre vo za. Sve bi to bi lo li je po da auto bus mo `e da ide do Vu ~je i Nu do la. Ova - ko, do bi smo po no vo a ke pje - {a ke po sli je du go go di na - ka `e mje {ta nin Ne boj {a Ko - va ~e vi}. Vijesti No vi Grad Od zvo ni lo glo da ri ma NO VI GRAD - Na po dru - ~ju op {ti ne No vi Grad ju ~e je po ~e la proqe }na de ra tiza ci ja, ko ju obavqa pre du ze - }e "Eko-Bel", ja vi le su agen ci je. De ra ti za ci jom }e bi ti obu hva }e ne zgra de mje - snih za je dni ca i kan ce la ri - ja, ja vnih pre du ze }a, pred {kol skih, {kol skih, so ci jal nih i zdrav stve nih us ta no va, vjer ski i sa kral - ni obje k ti, za tim ja vne ze le - ne po vr{i ne, oba le ri je ka Une i Sa ne, de po ni ja sme }a [u}a i ka na li za ci ona mre - `a. Ugqevik Na bi rou naj vi {e `e na UGQEVIK - Na eviden ci ji Bi roa za za - po{qavawe Ugqevik ima vi {e od ne zapo sle nih, od ko jih je naj - ve }i broj `e na, re kao je agen ci ja ma {ef ovog bi - roa Mi lo rad Ju go vi}. On je is ta kao da je ovo do sa da naj ve }i broj ne - za po sle nih za biqe`en u Ugqevi ku, ali je po se - bno po ra `a va ju }a ~iweni ca da `e ne u ovoj op - {ti ni te {ko mo gu da se za po sle.

12 12 utorak, 12. mart GLAS SRPSKE Biznis Re kor dan broj ban kro ta u Ho lan di ji AM STER DAM - U Ho lan di ji je u fe bru aru ban krot pro gla si lo naj vi {e kom pa ni ja od go di ne, ot - ka ko se vo di evi den ci ja o to me, po ka za li su po da ci Cen tral nog bi roa za sta tis ti ku, pre ni je le su agenci je. Bi ro ta ko e na vo di da je broj ban kro ta u posqedwa tri mje se ca naj vi {i u is to ri ji i izno si 680 ste ~a ja mje se ~no, ne ra ~u na ju }i pre du ze }a ko ja ~i ni sa mo je dna oso ba. Naziv emitenta BERZANSKO Prosje~na cijena Promjena Promet FO TO: AGEN CI JE Република Српска - измирење ратне штете 7 Република Српска - измирење ратне штете 5 Република Српска - стара девизна штедња 4 Република Српска - измирење ратне штете 4 Република Српска - измирење ратне штете 6 52,95 51,9 92,33 56,9 51,89 1,44 0,6 0,13 0,02 0, , , , , ,98 FONDOVI Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука Dioni~ko dru{tvo Bosnalijek d.d. Sarajevo Investicioni fond ZIF MI Group d.d. Sarajevo ZIF CROBIH Fond d.d. Mostar Dioni~ko dru{tvo DOBITNIK Krajina osigurawe a.d. Bawaluka Cijena (KM) Promjena 2,00 33,33% 0,065 FTSE 100 INDEX MEMBERS Naziv kompanije Antofagasta PLC SABMiller PLC WM Morrison Supermarkets PLC United Utilities Group PLC Melrose Industries PLC Bank of America Corp Intel Corp Microsoft Corp JPMorgan Chase & Co Merck & Co Inc 3,53 2,63 3, ,05 4 5,81 6,01 1,27 0,6 3,49 4,1 7,91 KOTACIJA KOMPANIJA KOTACIJA FONDOVA Prosje~na cijena Promjena Promet PRIMARNO SLOBODNO Vakufska Banka d.d. Sarajevo Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo BH Telecom d.d. Sarajevo Energoinvest d.d. Sarajevo JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Hidrogradnja d.d. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo BOR BANKA d.d. Sarajevo Elektro grupa d.d. Jajce GUBITNIK Rafinerija nafte a.d. Bawaluka Cijena (KM) Promjena Cijena 1, , Promjena DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS Naziv kompanije Cijena , ,04 68, ,00 1, ,52-0, , , , , ,80 Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa ,03 8, Sredwi kurs Promjena kursa Vrijednost Sredwi Promjena kurs kursa ,41% Vrijednost 1, , , , , , , , , % +2.58% +1.83% +1.76% +1.61% Promjena -1.55% -1.42% -0.50% -0.85% -0.69% Naj ve }a pri vre da evro zo ne "blis ta" zbog trgo vin skog su fi ci ta Wema ~ka je di ni pro fi ter kri ze Wema ~ka, u po re ewu sa dru gim zemqama EU, si gur na lu ka i zbog to ga se wema ~ke ob ve zni ce ra do ku pu ju, sma tra ju eko no mis ti BER LIN - Evrop ska uni - ja ima ozbiqne fi nan sij ske pro ble me, ali Wema ~ka "blis ta" zbog trgo vin skog sufi ci ta, is ti ~u eko nom ski ana li ti ~a ri. Wema ~ki pri vre dni rast je sta bi lan, a tr`i {te ra da ja ko. Mi nis tar fi nan si ja ra - du je se vi so kim pri ho di ma od po re za, a na vi di ku je ko na ~no i ura vno te `e ni ji buyet. Svi na gla {a va ju da se u Wema ~koj ne osje }a pre vi {e kri za evra, a ne ki ana li ti ~a - ri Wema ~ku vi de kao "po bje d- ni ka kri ze ko ji pro fi ti ra na pro ble mi ma dru gih zemaqa". Eko no mis ti ima ju ra zli - ~i ta vi ewa o tom pi tawu. Sla bost evra po jef ti ni - la je wema ~ki izvoz, a lo{ bo ni tet mno gih ze maqa evrozo ne iza zvao je pra vu na va lu na wema ~ke ob ve zni ce, pre no - se por ta li. Pro da ja na tr`i {tu lu ksu zne ro be pre ma {i la 200 mi li jar di evra Uprkos recesiji novac se tro {i ne mi li ce LON DON, BRI SEL - Eko nom ska kri za "drma" Evro - pu i do bar dio svi je ta, ali lu - ksu zni proi zvo di i bren do vi i daqe su ve oma tra `e ni, bez ob zi ra na vi so ke ci je ne. Pro da ja na tr`i {tu lu k- su zne ro be u svi je tu pre ma {i - la je pro {le go di ne 200 mi li jar di evra. Za in dus tri ju to zna ~i rast od se dam od sto, pre ni je le su agen ci je. Ta ko se "Gu ~i je va" tor ba To je do ve lo do to ga da su pro {le go di ne mo gli bi ti po tro {e ni wema ~ki vri je d- no sni pa pi ri sa ne ga ti vnom ka ma tom. In ves ti to ri su ~ak pla - ti li za to da Wema ~koj po su - u ju svoj no vac. A naj boqe od sve ga, ka ko ka `u za go vor ni ci te ori je o "po bje dni ci ma kri - ze", tek do la zi. Ako se kri za pre `i vi i zemqe sa ju ga Evro pe opo ra ve, one bi mo gle ot pla }i va ti kre di te ko je im je Bri sel "te - Eko no mis ta na Fa kul te tu za te hni ku i pri vre du u Ber li nu He ike Jo eb ges na vo di jo{ je - dan ra zlog zbog ~e ga je Wema ~ka ta ko do bro po dnije la kri zu - sla bost dr`a va pre ma ban kro tu do ve la je do slabqewa za je dni ~ke va lu te. ili pro fiwen ru ~ni sat kompa ni je "Kar ti je" do bro pro da - ju uz lu ksu zne mo dne do dat ke, po ka zu ju is tra `i vawa tr`i - {ta. Mar ke tin {ki stru~waci sma tra ju da }e ovaj trend bi ti nas tavqen sve do sre di ne idu - }e de ce ni je. Od go di ne "Bein kompani", u sa radwi sa ita li janskim lu ksu znim bren dom "Fon da ci ja Al ta ga ma", ana li - EVRO {ka srca" odo brio. Ta ko bi se Wema ~ka, kao naj ve }i do na tor, mo gla sva ke go di ne ve se li ti do da tnim pri ho di ma u izno si ma od vi - {e mi li jar di, na vo di "Doj ~e ve le". IN VES TI TO RI pla ti li da Wema ~koj po su u ju svoj no vac Ne ki eko nom ski stru~waci is ti ~u da je ta ~no da je Wema - ~ka, u po re ewu sa dru gim - Evro je ma lo iz gu bio na vri je dnos ti u odno su na do - lar. To ide u pri log Wema - ~koj. Da je evro bio ja ~i, pos ku pio bi izvoz, {to bi op te re ti lo wema ~ku eko no - mi ju ko ja za vi si od izvo za - ka `e ona. Privredni rast Wema~ke stabilan zemqama EU, si gur na lu ka i da se zbog to ga wema ~ke ob ve zni - ce ra do ku pu ju, te da }e Wema - ~ka mo ra ti da pla }a sa mo tre }i nu nov ca ko ji je pla }a la pri je kri ze. Ali, ima i dru ga ~i jih mi{qewa. Ta ko pro fe sor eko no mi je iz Ti bin ge na Jo - akim Star bat sma tra da je na - va la na wema ~ke kre di te posqedi ca odli va ka pi ta la iz kri znih dr`a va. On upo zo ra va da }e eko - nom ska pre dnost Wema ~ke brzo nes ta ti i sma tra da je pi tawe pro fi ti rawa od kri - ze sa svim po gre {no. - Zemqe ju `ne Evro pe su `i vje le iznad svo jih mo gu - }nos ti i za to sad pla }a ju. Ban ke i kom pa ni je su pre za du - `e ne. Qudi su tro {i li pre - vi {e nov ca, dr`a ve su tro {i le pre vi {e nov ca. Sad to mo ra ju vra ti ti - ka `e Star bat. zi ra tr`i {te i us pje {nost po slo vawa 230 svjet skih i vo - de }ih proi zvo a ~a lu ksu zne ro be. NA AZIJ SKE kli jen te otpa da 50 od sto pro me ta Is tra `i vawa po ka zu ju da se ova in dus trij ska gra na ra - zvi la u glo bal no tr`i {te. Sku pi sa to vi, uni ka tan na kit ili mar ki ra ne ci pe le ne proda ju se sa mo u ne ko li ko re gi ja u svi je tu. Da nas go to vo 50 od - sto pro me ta otpa da na azij ske kli jen te. Pre ma is tra `i vawu, i daqe }e ras ti tr`i {te sku po - cje nih mar ki za oko dva do tri od sto u Evro pi, pet do se dam od sto u SAD i dva od sto u Ja - pa nu. Ki na pos ta je naj sna `ni je tr`i {te, tu se o~e ku je rast za dva de se tak od sto u bu du }nos ti.

13 Pri vre dni ci ne za do voqni vi si nom po re za na ne kre tni ne SA RA JE VO - Pri vre dna ko mo ra Re pu bli ke Srpske za tra `i la je od Vla de RS da prei spi ta me to do lo gi ju po ko joj se obra ~u na va vri je dnost ne kre tni na na ko je pri vre dni ci ko ji po slu ju u RS tre ba da pla te po - rez, pre no se por ta li. PKRS je od pri vre dni ka do bi la in for ma ci je da su po sli je do bi je nih prvih ra ~u na za na pla tu no vog po re za na ne po kre tnos ti us ta no vi li da su po re zni ci ura di li ne re al ne pro cje ne imo vi ne, a da su od stu pawa izno si la i do sto od sto od stvar ne vri je dnos ti ne kre tni ne. GLAS SRPSKE utorak, 12. mart Pen zij ski re zer vni fond RS u pro {loj go di ni os tva rio do bre po slo vne re zul ta te Do bit {est mi li ona KM Naj zna ~aj ni ji re zul tat to {to smo u os tva ri li pri ho de od ka ma ta od 1,9 mi li ona KM. Taj po da tak ima do da tnu te `i nu ako zna mo da su pri je dvi je go di ne, ka da smo po ~e li sa ra dom, imo vi nu PREF-a ~i ni le iskqu~i vo akci je, dok smo za vr{i li sa 32 mi li ona KM imo vi ne u ob ve zni ca ma i de po zi ti ma, re kao La ki} PI [E: MARINA ^IGOJA ma ri na ci go glas srpske.com BAWALU KA - Pen zij - ski re zer vni fond (PREF) RS os tva rio je u pro {loj go di ni ne to do bit od 6,02 mi li ona ma ra ka, re kao je ju ~e di re ktor ovog fon da Dar ko La ki}. La ki} je po sli je sas tan - ka sa mi nis trom ra da i bo - ra ~ko-in va lid ske za {ti te RS u os tav ci Pe trom \o ki - }em re kao da su naj zna ~aj ni - Tu `be La ki} je ka zao da ta mo gdje us ta no ve da ve }in ski akci ona ri pre du ze }a ne ma ju do bre na mje re i da bi imo vi na PREF-a mo gla bi ti ugro `e na po kre }u tu `be. - Tre nu tno ima mo 15 po kre nu tih tu `bi pro tiv pre du ze }a i od go vor nih li ca - na gla sio je La ki}. ji pri ho di PREF-a i daqe pri ho di od di vi den di ko ji su la ni izno si li 11,9 mi li - ona KM. On je na gla sio da je os t- va ren i zna ~a jan rast pri ho - da od ka ma ta po osno vu in ves ti ci ja u ob ve zni ce i de po zi te i to sa u na 1,9 mi li ona KM u go di ni. - Sva ka ko naj zna ~aj ni ji re zul tat je to {to smo u go di ni os tva ri li priho de od ka ma ta od 1,9 mi li - ona KM. Taj po da tak ima do da tnu te `i nu ako zna - mo da su pri je dvi je go di ne, ka da smo po - ~e li sa ra dom, imo vi nu PREF-a ~i ni le iskqu~i - vo akci je, dok smo go di nu za vr{i li sa 32 mi li ona KM imo vi ne u ob ve - zni ca ma i de po zi - ti ma, i po red to ga {to smo u de cem bru pro {le go di ne Fon du PIO RS is pla ti li di vi den du od 6,3 mi li ona KM po osno vu do bi ti iz re kao je La ki}. OS CI LA CI JE u do bi ti u sqede }im go di na ma zbog ste ~a je va On je na gla sio da je do - bit PREF-a u mawa u odno su na go di nu ka da je bi la 11,5 mi li ona, a da je zna ~a jan ra zlog to {to su la - ni pri zna li ras ho de od 4,7 mi li ona KM zbog otpi sa akci ja de set fir mi kod ko jih je ste ~aj ni pos tu pak u to ku. La ki} je do dao da }e zbog ste ~a je va u idu }im go di na ma PREF ima ti os ci la ci je u do bi ti. - Mo gu }e je da }e mo je dne go di ne ima ti gu bi tak ka da bu de mo otpi si va li ta pre du - Iz vje {taj o bo gat stvu kon sul tan tske fir me "Najt Frenk" Broj su per bo ga tih bi }e ve }i za 50 od sto LON DON - Broj bo ga ta {a ~i ja vri je dnost ne po kre tne imo vi ne pre la zi 30 mi li ona do la ra, u sqede }ih de set go di - na }e se po ve }a ti za 50 od sto, pro cjewuje bri tan ska kon sultan tska fir ma "Najt Frenk". U se dmom po re du iz vje - {ta ju o bo gat stvu "Najt Fren - ka" na vo di se da }e broj su per bo ga tih naj vi {e ras ti u SAD. Pro {le go di ne u SAD broj su per bo ga tih u po gle du ne po kre tne imo vi ne po ve }an je za sa mo go di nu za 8.700, odno sno za pet od sto. Vri je d- nost wiho ve imo vi ne po ra sla je za 566 mi li jar di do la ra dos - ti gav {i mi li jar di. SAD ]E za dr`a ti do mi na ci ju do Za de set go di na, broj su per imu }nih u SAD pre ma {i }e , pre ni je le su agen ci je. U idu }oj de ce ni ji, naj vi {e }e po ras ti broj bo ga tih vla sni ka ne kre tni na u Azi ji i La tinskoj Ame ri ci i na Blis kom is to ku, iako }e SAD za dr`a ti do mi na ci ju u tom po gle du do U iz vje {ta ju se na vo di da je tre nu tno naj ve }a kon centra ci ja bo gat stva u po gle du ne - po kre tne imo vi ne u evro zo ni i Sje ver noj Ame ri ci. Gra do vi u ko ji ma }e kon cen tra ci ja super bo ga tih naj vi {e po ras ti su Sao Pa ulo, Pe king i Mumbaj, iako }e Lon don i Wujork za dr`a ti do mi na ci ju u tom po gle du. Ci je ne lu ksu znih ne kre t- ni na }e vrto gla vo ras ti u poje di nim re gi ja ma eko no mi ja u uspo nu. ze }a, ali po sli je tog pe rioda si gur no mo `e mo os tva - ri va ti zna ~aj no ve }u do bit ne go {to je bi la i ove i pro {le go di ne - na gla sio je La ki}. La ki} je is ta kao da bi kra jem ovog ili po ~et kom idu }eg mje se ca tre ba lo da bu - de odr`a na Skup {ti na PREF-a, odno sno Upra vni odbor Fon da PIO ko ji }e do ni je ti odlu ku kad i na ko - ji na ~in }e bi ti ra spo re e - na di vi den da Fon du PIO. Uku pni tro {ko vi po slovawa PREF-a la ni su izno - si li KM, a La ki }e va pla ta izno si KM. Revi zor ska ku }a "Di lojt" da la je po zi ti vno mi{qewe finan sij skim iz vje {ta ji ma PREF-a i Dru{ tva za upravqawe PREF-om za go di nu. \o ki} je re kao da je ve - oma za do voqan do sa da{wim ra dom PREF-a i da je wego - vo pos to jawe po tpu no opravda no. - U pro te kle dvi je go di ne PREF je svo jim akti vnos ti - ma zna ~aj no una pri je dio upravqawe por tfeqom odno sno imo vi nom ko ju je svo je vre me - no Fond PIO do bio na upravqawe. Pra va je {te ta {to i pri je ni smo ima li ova kvu in sti tu ci ju ko ja bi kva li te t- ni je upravqala ovom imo vinom - na gla sio je \o ki}. On je na gla sio da je PREF svo jim dje lo vawem na ber zi zna ~aj no do pri no sio sta bil nos ti ber zan skog po - slo vawa. - S dru ge stra ne, di rektna ko rist ko ju pen zi one ri RS ima ju od PREF-a jes te da se {ti ti ka pi tal ko ji je wima pri pao kroz pri va tiza ci ju i {to obez bje u ju do - bit, odno sno di vi den du ko ja se upla }u je Fon du PIO za po dr{ku te ku }oj is pla ti pen zi ja - na gla sio je \o ki}. Važi za dan Sastanak u Bawaluci FO TO: A. ^A VI] Vijesti EIB Opo ra vak za ne ko li ko go di na BEO GRAD - Pot predsje dnik Evrop ske inves ti ci one ban ke (EIB) Da rio Ska na pje - ko izja vio je da }e ta evrop ska ban ka odo bri - ti Srbi ji u ovoj go di ni kre di te od naj mawe 600 mi li ona evra, i oci jenio da }e opo ra vak evrop ske eko no mi je bi - ti od go en za jo{ ne koli ko go di na, pre ni je le su agen ci je. Gr~ka Pri vre da nas tavqa da to ne ATI NA - Re vi di ra ni eko nom ski po da ci u Gr~koj po ka za li su da je eko no mi ja te zemqe u ~et vrtom kvar ta lu to nu - la ne {to spo ri jim tempom u odno su na prvo bi tnu pro cje nu, dok je na ni vou ci je le po to nu la za 6,4 od sto, pre ni je le su agen ci je. Rim Jo{ dubqa re ce si ja u Ita li ji RIM - Eko no mi ja Ita li je po to nu la je za 0,9 od sto u ~et vrtom kvar ta lu u odno su na pret ho dna tri mje se - ca, sa op {tio je Za vod za sta tis ti ku u Ri mu, pot vrdiv {i pret ho dnu pro cje nu, ko ja je po ka za - la da je re ce si ja u tre - }oj po ve li ~i ni pri vre di evro zo ne produbqena, pre ni je le su agen ci je. Zemlja: Šifra: Oznaka valute: Paritet: Kupovni kurs Prodajni kurs za efektivu za efektivu Australija 036 AUD Kanada 124 CAD Hrvatska 191 HRK Danska 208 DKK Japan 392 JPY Norveška 578 NOK Švedska 752 SEK Švajcarska 756 CHF V. Britanija 826 GBP SAD 840 USD Srbija 941 RSD BiH 977 BAM EMU 978 EUR Banka zadržava pravo promjene kursne liste. Provizija na otkup EUR-a 0,65% i na prodaju EUR-a 0,55%.

14 14 utorak, 12. mart GLAS SRPSKE Hronika Pla }a la la `nim nov ~a ni ca ma MO DRI ^A - Po li ci ja tra ga za mla om `e nom ko ja je sta vi la u op ti caj tri fal si fi ko va ne nov ~a ni ce od po 20 ma ra ka u Mo dri ~i, sa op {te no je iz CJB Do boj. Ona je u ne djequ pla ti la fal si fi ko va nim nov ~a ni ca - ma ra ~u ne u tri ugos ti teqska obje kta u Mo dri ~i. O ovom je oba vi je {ten i de `ur ni tu `i lac Tu `i la{ tva BiH. G. O. Po sli je rawavawa u Pri je do ru Za do voqava ju }e stawe Go ra na Je li ~i }a BAWALU KA - Zdrav stve no stawe ra dni ka agen ci je "Se k- tor se kju ri ti" Go ra na Je li ~i }a, ko ji je pri je dva da na rawen u Pri je do ru, za do voqava ju }e je i ni je u `i vo tnoj opa - snos ti, re kao je agen ci ja ma na ~el nik Kli ni ke za vas ku lar - nu hi rur gi ju Kli ni ~kog cen tra Bawalu ka No vak Va si}. On je is ta kao da qeka ri ovog cen tra ula `u ma ksi mal ne napo re da Je li ~i }u spa su je dnu no gu i da su sve du go ro ~ne pro - gno ze pre urawene. Je li ~i }a je u su bo tu oko tri ~a sa uju tro ra nio iz pi {toqa Sr an Je la ~a (33). On je u ra dni ka obez bje ewa ispa lio tri hi ca i ra nio ga u obje no ge i tes ti se. Je la ~a je po sli je pucwave po bje gao, a po li ci ja i daqe tra ga za wim. Nas tavqena po tra ga za vo za ~em Us mrtio pje {a ka pa po bje gao GRA DI [KA - Po li ci ja tra ga za ne po zna tim vo za ~em ko ji je na pu tu u La min ci ma kod Gra di {ke uda rio i usmrtio Goj ka Ku si }a (63), a po tom po bje gao sa mjes ta ne - sre }e, sa op {ti li su iz po lici je na vo de }i wego ve ini ci ja le. Na vo di se da je ob du kci jom ti je la i is tra gom ut vr e no da je Ku si} stra dao usqed po vre - da za do bi je nih u sao bra }aj noj ne sre }i. Be `i vo tno Ku si }e - vo ti je lo pro na {ao je 9. mar - ta mje {ta nin La mi na ca Mir ko Sa raj li}. On je re kao da je ti je lo bi lo po pri je ~e - no na ko lo vo zu sa vidqivim po vre da ma gla ve i ru ku. Mje - {ta ni La mi na ca ka za li su da je Ku si} vo lio vi {e po pi ti, ali ni je bio pro ble ma ti ~an. Oni sumwaju da je pi jan krenuo da pre e put gdje ga je udari lo vo zi lo ko je se udaqilo sa mjes ta ne sre }e. M. V. Ne sre }a kod Do bo ja Dvoje po vri je e no u su da ru tri vo zi la DO BOJ - Di lal F. (22) i wego va maj ka Nal ve di na F. (40) po vri je e ni su ju ~e u su da ru tri vo zi la na ma gis tral nom pu - tu Do boj - Tu zla u mjes tu Ga vri }i kod Do bo ja, sa op {te no je u Cen tru ja vne bez bje dnos ti Do boj na vo de }i wiho ve ini ci ja le. Oni su bi li u "gol fu 4", a qekar ska po mo} im je uka za na u Do mu zdravqa Do boj Is tok u FBiH. Di lal je vo zio "golf". Ne sre }a se do go di la ka da je kom bi "Se ktor se kju ri ti ja" izla ze }i iz tu ne la uda rio u "golf 4" ko ji se od si li ne uda ra odbio i uda rio u ka mi on ko ji se za us ta vio zbog ra do va na pu - tu. Ka mi on je vo zio Him zo ^. (56) ko ji ni je po vri je en. N. T. Po li ci ja oba vi la uvi aj po sli je po `a ra Va tro gas ci uga si li vatru u "Konzumu" u Qubu {kom Fri `i der zapalio market Od va tre u po tpu nos ti iz gor je la ~e ti ri fri `i de ra, a o{te }e na ve }i na ro be ko ja se na la zi la u mar ke tu PI [E: GORAN OBRADOVI] go ra glas srpske.com QUBU [KI - U po `a - ru ko ji je izbio u po ne djeqak uju tru u mar ke tu "Kon zum" u Qubu {kom ni je bi lo po vri je e nih, a pri - ~iwena je {te ta od ne ko li - ko de se ti na hiqada ma ra ka, pot vr e no je u po - li ci ji. Pre ma ne zva ni ~nim infor ma ci ja ma, po `ar je naj v- je ro va tni je prou zro ko vao kvar na elek tro mo to ru je - dnog od fri `i de ra ko ji se na la zio u unu tra{wos ti obje kta, a va tra se po tom pro - {i ri la i na os ta le fri `i de re. Ko man dir va tro ga sne jedi ni ce u Qubu {kom Ivi ca [i mi} re kao je da im je po - `ar pri javqen oko dva ~a sa po sli je po no }i. - Odmah po sli je pri ja ve oti {li smo do po me nu tog mar ke ta. Za je dno sa tro ji com va tro ga sa ca u{ao sam u "Kon zum". Vi dio sam da su gor je la ~e ti ri fri `i de ra, ko ji su bi li po re da ni je dan do dru gog na sre di ni radwe - re kao je [i mi}. On je do dao da su po `ar ga si li vi {e od dva ~a sa i u Po sli je ga {ewa po `a ra na mar ke tu "Kon zum" uvi aj su oba vi li pri pa dni ci krimpo li ci je iz Qubu {kog za je - dno sa vje {ta kom. - Uvi a jem je ut vr e no da ne ma tra go va da je po `ar UVI \AJ po tpu nos ti je uga {en tek oko 4.30 ~a so va. [TE TA vi {e de se ti na hiqada ma ra ka - Iako sam ula zio unu - tra, ne znam uzrok po `a ra. Vi dio sam da su o{te }e ni fri `i de ri, po se bno u di je - lu gdje se na la ze mo to ri - is ta kao je [i mi}. Izvor bli zak is tra zi is pri ~ao je da su u po tpu - nos ti iz gor je li fri `i de - po dme tnut, a va tra je izbi la na ras hla dnim ure a ji ma. O ovom do ga a ju je oba vi je - {ten i de `ur ni tu `i lac, a ta ~na ma te ri jal na {te ta bi }e na kna dno ut vr e na - re kli su u po li ci ji. ri. Od va tre i di ma o{te }e - na je i ve }i na ro be ko ja se na la zi la u mar ke tu. Mje {ta nin ko ji je nas - tawen u bli zi ni "Kon zu ma" is pri ~ao je da sva ko ju tro do la zi u mar ket. - Do {ao sam pred "Kon - zum" i ni sam mo gao da u em unu tra, jer su vra ta bi la za - tvo re na. Je dan od ra dni ka mi je re kao da je bio kvar na je dnom od fri `i de ra ko ji je iza zvao po `ar i da zbog to - ga ne ra di - is pri ~ao je mje {ta nin. Pre ma ri je ~i ma mje {ta - na, po `ar je izbio oko dva ~a sa. - Spa va la sam kad su se za ~u le si re ne. Kroz pro zor sam vi dje la da va tro gas ci ula ze u "Kon zum", ali se ni - gdje ni je vi dje la va tra. Uju - tru sam ~u la da ne {to u ve zi sa stru jom ni je bi lo u re du i da je to za pa li lo ne ke hladwa~e - re kla je po me nu - ta `e na. Optu`eni voza~ ne gi rao kri vi cu PI [E: NEBOJ [A TOMA [EVI] nto ma se srpske.com BAWALU KA - Du {an Ka li ni} (48) iz Bawalu ke, ko jeg te re te da je skri vio sao bra }aj nu ne sre }u u ko joj je je dna oso ba po gi nu la, ne girao je kri vi cu u bawalu ~kom Okru `nom su du. On je izja vio da se ne osje }a kri vim za kri vi ~no dje lo za ko je ga tu `i la{ tvo te re ti. POGINUO Zoran Klepi} Pre ma na vo di ma u op tu - `ni ci, Ka li ni} je vo ze }i pi jan sa 1,50 pro mi la al ko ho - la na pu tu Kqu~ - Mrkowi} Grad 26. ju la pro {le go di ne iza zvao ne sre }u u ko joj je po - gi nuo Zo ran Kle pi}, a po vri - je e no vi {e oso ba. Na vo di se da je on vo ze }i "golf 3" ne do zvoqenom brzinom od 86 ki lo me ta ra na ~as pre {ao iz svo je u su pro tnu ko lo vo znu tra ku i su da rio se s "da ~i om san de ro" ko jom je upravqao Ra di vo je Kle pi}. Na vo di se da se od si li ne uda ra "golf" odbio i po pri - je ~io na ko lo vo zu, a "da ~ia san de ro" je sle tje la s pu ta u ka nal. Usqed to ga po gi nuo je sapu tnik u "da ~i ji san de ro" Zo - ran Kle pi}, a te `e po vri je en vo za~ Ra di vo je Kle pi}. U ne sre }i je po vri - je en i Ka li ni}, kao i sa pu t- ni ci u vo zi li ma Ma ri ca Po po vi} (47) iz ^e lin ca, Vi{wa Kle pi} (48) te S. K. (11). Op tu `ni ca pro tiv Ka li - ni }a po di gnu ta je i pot vr e - na po ~et kom fe bru ara ove godi ne. Po sli je ove ne sre }e mje - {ta ni ^a a vi ce su is pri ~a - li da je pri zor bio stra vi ~an, a oba vo zi la su bi la to tal no uni {te na. Oni su re kli da je na tom di je lu pu ta posqedwih de setak go di na po gi nu lo vi {e od de set oso ba.

15 GLAS SRPSKE utorak, 12. mart Tur ~in uha p{en zbog oru `ja i pre va re SA RA JE VO - Pri pa dni ci Je di ni ce gra ni ~ne po li ci je Aero drom Sa ra je vo uhap si li su dr`avqani na Tur ske C. S. (34), na kon {to je kon tro lom us ta novqeno da je za wim In ter pol Bern u [vajcar skoj ra spi sao po tjer ni cu. Iz Gra ni ~ne po li ci je BiH je sa op {te no da se C. S. sumwi~i za ile gal no po sje do vawe di je lo va oru `ja i ek splo zi va, pre va ru i kra u, te ki dna po vawe i ile gal no po sje do vawe nar ko ti ~kih sredsta va. On je na aero drom u Sa ra je vo sti gao le tom iz Is tan bu la. N. T. Policija Odre en pri tvor za uha p{e ne u akci ji "Pa na ma" Pro kri ju m~a ri li 139 ka mi ona ka fe Pri tvor odre en Ro ber tu Du ni, Ma ri ju i Da ri ju Oro zu i Mla de nu Ni ka ~e vi }u, ko ji su osumwi~e ni za organizovani kriminal, carinske prevare i kri ju m~a rewe 3,1 mi li on ki lo gra ma si ro ve ka fe PI [E: GORAN OBRADOVI] go ra glas srpske.com SA RA JE VO - Za ~e ti ri oso be ko je su uha p{e ne u poli cij skoj akci ji "Pa na ma" odre en je je dno mje se ~ni pri tvor, a osumwi~e ni su da su pro kri ju m~a ri li si ro vu ka fu vri je dnu oko ma ra ka. Pri tvor je odre en Rober tu Du ni (37), Ma ri ju Oro - zu (28), Da ri ju Oro zu (35) i Mla de nu Ni ka ~e vi }u (37) svi iz Ki seqaka. Oni su osumwi~e ni da su po ~i ni li kri vi ~na dje la or ga ni zo va ni kri mi nal, kri ju m~a rewe ili ras tu rawe ne oca riwene ro be, ca rin ske pre va re, po res ke uta je i prawe nov ca. Pos to ji sumwa da su bi - li ~la no vi gru pe na ~i jem ~e - lu je bio Ivi ca ]uk, ko ji je uha p{en go di ne. - Te re te se da su za je dno sa dru gim \u ku po zna tim oso ba ma u pe ri odu od ja nu ara go di ne do kra ja av gus ta go di ne or ga ni zo va li kri ju m~a rewe uku pno 139 kami ona ki lo gra ma si ro ve ka fe. Vri je dnost te ka fe pro cjewuje se na oko ma ra ka - re kli su u Tu `i la{ tvu BiH. Wih su uhap si li pri pa d- ni ci SI PA u nas tav ku akci - je "Pa na ma", ko ja je po kre nu ta pri je dvi je go di ne, a odno si se na ile gal ni uvoz ka fe iz Slo ve ni je u BiH. U akci ji "Pa na ma" je ta da uha p{e no 40 oso ba, me u ko ji - ma i Ivan ]uk po znat kao "kraq ka fe" iz Her ce go vi ne. SI PA je to kom akci je ko ja je izve de na u su bo tu uje - dno pre tre sla obje kte bliskih ro a ka osumwi~e nog ]u ka. Pri li kom pre tre sa pro - na e na je i odu ze ta ve }a ko li - ~i na po slo vne do ku men ta ci je, no vac, mo bil ni te le fo ni i dru gi pre dme ti ko ji se do vo de u ve zu sa mi li on skom uta jom po re za. VRI JE DNOST ka fe ma ra ka Iz SI PA su sa op {ti li da je "Pa na ma" je dna od naj - slo `e ni jih akci ja u bor bi pro tiv fi nan sij skog kri mina la u BiH. Pre ma ne zva ni ~nim infor ma ci ja ma, osumwi~e ni su pro te klih go di na uvo zi li ka - fu u BiH, za tim pra vi li doku men ta ci ju da su je izve zli i na osno vu to ga do bi li povrat PDV-a, a uve ze nu ka fu su u stva ri pro da va li na tr`i - {tu BiH. Kafa oduzeta u jednoj od ranijih akcija OPA SNOST OD BJEK STVA Iz Tu `i la{ tva BiH je sa op - {te no da je pri tvor ~e tvo - ri ci osumwi~e nih odre en zbog opa snos ti od bjek stva, po se bno zbog ~iweni ce da svi uz dr`avqan stvo BiH po - sje du ju i dr`avqan stvo Hrvat ske, ko ja ne izru ~u je svo je dr`avqane. Pri tvor je odre en i zbog bo ja zni da bi bo rav kom na slo bo di mo gli da ome ta ju kri vi ~ni pos tu pak uti ca jem na svje do ke. FOTO: ARHIVA - Osim to ga, oni su sa sara dni ci ma iz Hrvat ske do gova ra li fi kti van uvoz ka fe, ko ja ni kad ni je ni u{la na tr`i {te BiH, a sve ka ko bi pri ba vi li pro tiv pra vnu imo vin sku ko rist - re kao je izvor bli zak is tra zi. On je po ja snio da bi po s- li je sva ke ve }e po li cij ske akci je ko ja je bi la us mje re na na su zbi jawe kri ju m~a rewa akci zne ro be, pro mi je ni li ime fir me i ime vla sni ka, ali su se nas tavqali ba vi ti is - tim po slom. Ra ni je se spo miwalo da je gla vni or ga ni za tor ove krimi nal ne gru pe Bran ko Miodrag iz Spli ta, kao i da su o{te ti li buyet za vi {e od de set mi li ona ma ra ka. U akci ji "Pa na ma" go di ne bio je uha p{en i vla s- nik bawalu ~ke Fa bri ke du va - na Ne boj {a An to ni}, ko ji po sli je pu {ten na slo bo du. Vijesti Pri je dor Pro vaqeno u `u pnu ku }u PRI JE DOR - Ne po z- na ta oso ba pro va li la je u `u pnu ku }u u Qubi ji kod Pri je do ra u no }i izme u 8. i 9. mar ta i ukra la odre e nu ko li ~i - nu nov ca, sa op {te no je iz bawalu ~ke Bis ku pi je. Na vo di se da `u pnik u Qubi ji sumwa da je sve pro va le po ~i ni la is ta oso ba. Iz Bis ku pi - je su po zva li po li ci ju da ra svi je tli pro va le i uhap si po ~i ni oca. N. T. Ko zar ska Du bi ca O{te }e na fa sa da na xami ji KO ZAR SKA DU BI CA - Po li ci ja tra ga za ne po z- na tom oso bom ko ja je u Sve to sav skoj uli ci u Ko - zar skoj Du bi ci ba ci la sta kle nu ~a {u sa te ~no{ - }u na yami ju u iz gradwi i tom pri li kom nas ta la su mawa o{te }ewa na fa sa - di, pot vr e no je u CJB Bawalu ka. Oni su do da li da {te ta izno si oko 400 ma ra ka, kao i da o{ tro osu u ju sva ki vid na pa da na vjer ske obje kte. G. O. Is to ~no Sa ra je vo "Audi jem" uda rio u drvo IS TO ^NO SA RA JE VO - Vo za~ "audi ja 80" B. S. te {ko je po vri je en ka da je sle tio s ko lo vo za i uda - rio u drvo u uli ci 4. avgus ta u Is to ~noj Iliyi, sa op {te no je ju ~e iz Centra ja vne bez bje dnos ti Is to ~no Sa ra je vo. Na vo di se da je B. S. pre ve zen u Kli ni ~ki cen tar Ka sin do gdje je za dr`an na li je ~ewu. N. T. Uha p{en na osno vu po tjer ni ce za te{ku kra u BI JEQINA - Edin Ha li lo vi} (24) uha p{en je na gra ni - ~nom pre la zu Bi jeqina na osno vu po tjer ni ce ko ja je za wim ra spi sa na zbog te {ke kra e. O ha p{ewu su oba vi je {te ni pri pa dni ci Sud ske po li ci je ko ji su pre uze li Ha li lo vi }a i pre ve zli ga u KPZ Mos tar, jer mu je rje {ewem Su da ra ni je bio odre en pri tvor. Ha li lo vi} je 30. sep tem bra go di ne opqa ~kao stan ko - ji se na la zi u uli ci An dri je [i mi }a u Qubu {kom. Tom prili kom je ukrao li ~ne stva ri vla sni ka sta na u vri je dnos ti od ma ra ka. Ha li lo vi} je ra ni je osu i van zbog kra a - vi ni ca ma, Tra vni ku i Bi jeqini. G. O. Pi jan na pao, vri je ao i pri je tio po li caj cu [A MAC - Yevad T. (22) iz [am ca uha p{en je u ne djequ zbog na pa da na po li caj ca pri li kom vr{ewa slu `be ne du `nos ti. Iz Cen tra ja vne bez bje dnos ti Do boj sa op {te no je da je po li cij - ska pa tro la uo~i la Yeva da T. da na ru {a va ja vni red i mir vi kom, ga la mom i ra zbi jawem sta kle nih fla {a u Sve to sav skoj uli ci u [am cu u ne djequ oko ~a so va. Na kon {to se oglu {io o na re - dbu po li ci je da pres ta ne on se tr~e }i udaqio do ku }e svog oca, gdje je u dvo ri {tu na srnuo na po li caj ca, uz uvre de, psov ke i prijetwe po `i vot. Po tom je po no vo po ku {ao da po bje gne, ali je ubrzo sa vla dan i uha p{en u uli ci Vu ka Ka rayi}a. Pro tiv wega }e bi ti po dne sen iz vje {taj do boj skom Okru `nom tu `i la{ tvu. D. D. Pri ve de ne ~e ti ri oso be zbog posjedovawa ma ri hu ane BAWALU KA - Pri li kom pre tre sa vi {e oso ba u Bawalu ci i No vom Gra du po li ci ja je pro na {la i odu ze la oko 15 gra ma ma ri hu ane, sa op {te no je iz CJB Bawalu ka. Po li ci ja je u Bawalu ci pri ve la D. S. i D. G. iz Gra di - {ke i M. M. iz La kta {a. Tom pri li kom su od D. S. odu ze - li 12,3 gra ma ma ri hu ane, ko ja je bi la upa ko va na u PVC vre }i cu. Kod V. [. iz Hrvat ske, ko ji je le gi ti mi san u uli - ci Bran ka ]o pi }a u No vom Gra du, po li ci ja je pro na {la tri pa ke ti }a u ko ji ma se na la zi lo tri gra ma ma ri hu ane. Nad osumwi~e nim oso ba ma obavqena je kri mi na lis ti ~ka obra da, po sli je ~e ga su pu {te ne na slo bo du. G. O.

16 16 utorak, 12. mart GLAS SRPSKE Srbija Du brav ka Sto ja no vi}, is to ri ~ar Shva }en je, za to je i ubi jen BEO GRAD - Is to ri ~ar Du brav ka Sto ja no vi} izja vi la je da je Zo ran \in i}, iako sa ja snom pred sta vom {ta tre ba da ura - di, imao su `en ma ne var ski pros tor, pre ni je le su agen ci je. - Naj ve }e pro ble me je imao upra vo sa oni ma sa ko ji ma je mo - rao da vla da, a ni je se sti glo do izbo ra gde bi se to ra{ ~is ti - lo. Ni je imao po dr{ku ni u dru{ tvu ni me u svo ji ma - is ta kla je Sto ja no vi }e va. U su {ti ni, on je tek mrtav do bio po dr{ku ko ja mu je fa li la dok je bio `iv, a na pri ~u ka ko ga ni smo do voqno ra zu me li, pro fe sor Du brav ka Sto ja no vi} ima izne na u ju }i od go vor: "Shva }en je, za to je i ubi jen!" Ovu te zu je mno go go di na ra ni je vrlo ek spli ci tno for mu li - sao po koj ni pro fe sor Vo jin Di mi tri je vi} zakqu~u ju }i ka ko je "\in i} u{ao u Augi je vu {ta lu, za su kao ru ka ve i po ~eo da je ~is ti. Ubi le su ga zmi je ko je su se ko ti le u u bre tu, gwide ko je su obi ta va le u ba le zi i u`i re ni mu dro se ri ko ji su le `a li na prqavoj sla mi!" Jor gos Pa pan dreu Sje }awe na ta las na de i op ti mi zma u Srbi ji BEO GRAD - Pred sje dnik So ci ja lis ti ~ke in ter na ci - ona le Jor gos Pa pan dreu oci - je nio je po vo dom 10. go di{wice ubis tva pre mi je - ra Srbi je Zo ra na \in i }a da je mno go to ga za {ta se \in i} za la gao os tva re no, ali da pos to je no ve pre pre ke ko je mo gu da uspo re pris tu - pawe Za pa dnog Bal ka na EU, pre ni je le su agen ci je. U autor skom tek stu biv {i gr~ki pre mi jer i {ef di - plo ma ti je je na pi sao da je sa \in i }em di je lio uvje rewe da "re gi onal ni kon fli kti mo gu bi ti pre va zi e ni uspos tavqawem mi ra kroz Jor gos Pa pan dreu eko nom sku me u za vi snost", {to je put in spi ri san osni - vawem Evrop ske uni je. Pa pan dreu je ka zao da se, sje }a ju }i se Zo ra na \in i }a, pri sje }a "ta la sa na de i op ti - mi zma ko ji smo di je li li sa srpskim na ro dom ko ji je gla - sao za de mo kra ti ju pro tiv Mi lo {e vi }e vog re `i ma". Pa pan dreu je oci je nio da je mno go to ga za {ta se \in i} za la gao os tva re no, a kao no - ve pre pre ke ko je mo gu da uspo re pris tu pawe Za pa dnog Bal ka na EU na veo je fi nan - sij sku kri zu u Evro pi ko ja je "do ni je la za mor od pro {i - rewa. Bo jan Paj ti}, za mje nik pred sje dni ka DS-a Iz gu bi li smo is tin skog dr`a vni ka NO VI SAD - Za mje nik pred sje dni ka DS Bo jan Paj ti} izja vio je da se posqedi ce ubis tva Zo ra na \in i }a osje }a ju i da nas je dna ko sna `no i bol no, kao {to su se osje }a le pri - je de set go di na, pre ni je le su agen ci je. Iz gu bi li smo tog 12. mar ta go di ne naj ta len to va ni jeg po li ti ~a ra na ovim pros to ri ma, vi zi ona ra i is tin skog dr`a vni ka, re kao je Paj ti} i do dao da je po sli je \in i }e ve smrti sto ti ne hiqada mla dih iz gu bi lo vje ru u boqe su tra i ri je {i lo da na pus ti zemqu. Za je dnim ve li kim ta la som to kom de ve de se tih, po sli je Zo - ra no vog ubis tva usli je dio je dru gi, odno se }i naj da ro vi ti je, na jo bra zo va ni je, naj spo so bni je. - Oni da nas vu ku na pred, ne Srbi ju ne go Ne ma ~ku, Ka na du, SAD, Nor ve {ku i bo jim se da ova zemqa te {ko mo `e na do - kna di ti to li ke gu bit ke - is ta kao je Paj ti}. BEO GRAD - Biv {i na - ~el nik POS KOK-a Mi le No va ko vi} izja vio je da je ko man dant Je di ni ce za spe - ci jal ne ope ra ci je Mi lo rad Ule mek Le gi ja bio mo zak otmi ca ze mun skog kla na i da po li ci ja ni je mo gla mno go to ga da ura di pri je ubis tva srpskog pre mi je ra Zo ra na \in i }a, pre no si B92. No va ko vi} je vo dio is tra - gu o ubis tvu pre mi je ra i autor je kwige "Otmi ce ze - mun skog kla na". Pre ma wego - vim ri je ~i ma, po sli je de mo krat skih pro mje na go di ne do {lo se do ide je ~i ji je no si lac bio ko mi nis tar po li ci je Bo `o Pre le vi}, da se for mi ra je dan spe ci ja lan tim ko ji bi is tra `i vao sve ne ra svi jetqene slu ~a je ve. Tim je bio, ka ko ka `e No va ko vi}, sas tavqen od pe tna es tak per - spe kti vnih po li ca ja ca, po li - ti ~ki "nei zvi ka nih", a u opis wiho vog po sla bi lo je i sa - Gra an ska Srbi ja }e na sim bo li ~an na ~in po ka za ti da vi zi ja pre mi je ra i daqe `i vi Da nas "[etwa za Zo ra na" BEO GRAD - De mo krat ska stran ka po zva la je sve gra a ne Srbi je da se da nas prikqu~e "[etwi za Zo ra na", ko jom }e gra an ska Srbi ja na sim bo li - ~an na ~in po ka za ti da vi zi ja Zo ra na \in i }a, pre mi je ra Srbi je ko ji je ubi jen na da - na{wi dan pri je de set go di - na, i daqe `i vi. - Gra an ska Srbi ja }e ta ko oda ti po {tu pre mi je ru ko ji je svoj `i vot dao bo re }i se za vri je dnos ti mo der ne i evrop - ske Srbi je - sa op {ti la je DS, ko ja {etwu or ga ni zu je sa LDP-om. U "Sa va" cen tru da nas }e bi ti odr`a na aka de mi ja pod na zi vom "Zo ran \in i} `i - Zo ran \in i} je po sledwi po li ti ~ar ko ji je umeo da nam po nu di na du, po - sledwi ko ji je me rio vre me ja snom vi zi jom ra zvo ja je dnog dru{ tva i na ro da za ra zli ku od da na{wih po li ti ~a ra, ko ji ma je mer na je di ni ca vre me na - man dat. Ko kan Mla de no vi}, re di teq Mi le No va ko vi}, biv {i na ~el nik POS KOK-a, po vo dom de se to go di{wice ubis tva srpskog pre mi je ra Da li je Zoran mo gao os ta ti `iv? Aten tat je mo `da mo gao bi ti spri je ~en da je po li ci ja boqe ura di la is tra gu o po ku {a ju ubis tva na \in i }a kod ha le "Li mes" kupqawe in for ma ci ja o kri - mi nal nim kla no vi ma. Od tog ti ma nas tao je POS KOK. MA FI JA to li ko oja ~a la da je ubi la pre mi je ra Ta da se i sa zna lo da je me - u wima bio naj ja ~i sur ~in - ski klan, odno sno, sur ~in sko-ze mun ski, u kom je is ta knu ta fi gu ra bio Qubi - {a Bu ha ^u me. On, ka ko obja{wava No va ko vi}, pos ta je ve oma va `na ka ri ka 5. okto - bra, jer je imao ne ke pri ja - teqe, blis ke ta da{wem Za or ga ni zo vawe ubis tva pre - mi je ra na 40 go di na za tvo ra osu en je biv {i ko man dant "crve nih be ret ki" Mi lo rad Ule mek. Na is tu ka znu osu en je i Zvez dan Jo va no vi}, ne po - Oko qudi u~es tvo va lo u {etwi go di ne vi", na ko joj }e vi zi ja i dje lo Zo ra na \in i }a bi ti pred - stavqeni izvo di ma iz wego vih go vo ra, oda bra nim fo to gra - fi ja ma i vi deo-za pi si ma. Si no} je u Beo gra du u znak sje }awa na \in i }a odr`a no PRE SU DE DOS-u, zbog ~e ga se na me tnuo kao ne ka vrsta obez bje ewa to kom pe too kto bar skih de {a - vawa. Ta da, 5. okto bra, nas - tavqa daqe No va ko vi}, na pravqen je do go vor izme u kri mi na la ca i pri pa dni ka opo zi ci je da se klan ne }e mi - je {a ti u "de {a vawe na ro da". I, tu ne ma ni {ta spor no, obja{wava ovaj pen zi oni sa ni pu ko vnik po li ci je, jer, ka ko ka `e, sve dr`a ve u ne kim ve - oma va `nim okol nos ti ma an - ga `u ju kri mi nal ne kla no ve da im po mo gnu, s tim da se s wima do go vo ri i ko li ko to ko {ta. Po sli je "obavqenog sre dni iz vr{i lac ubis tva i biv {i Ule me kov za me nik. Pot - vr e ne su pre su de na 35 i 30 go di na za tvo ra i za os ta lih osam pri pa dni ka ze mun skog kla na i biv {e JSO. fi nal no ta kmi ~ewe "Be se de u Zo ra no vu ~ast". \in i} je ubi jen is pred sje di {ta Vla de Srbi je 12. mar ta go di ne. On je bio prvi pre mi jer Srbi je po sli je pa da re `i ma Slo bo da na Mi - FO TO: AR HI VA Zo ran \in i} po sla" i is pla te, oni se pra ve da se ne po zna ju. - Me u tim, kod nas je si - tu aci ja bi la dru ga ~i ja, jer je do ve lo do to ga da ma fi ja to - li ko oja ~a da ubi je pre mi je ra - do dao je No va ko vi}. Aten tat je mo `da mo gao bi ti spri je ~en da je po li ci ja boqe ura di la is tra gu o po ku - {a ju ubis tva na \in i }a kod ha le "Li mes", ka da su "ze mun - ci" htje li da ispa le zoqu na auto mo bil u ko jem se vo zio pre mi jer. Me u tim, sa De ja - nom Mi len ko vi }em Ba gzi jem, ta pri ~a je oti {la u dru gom prav cu, ali i sa upli vom po - li ti ke u po li ci ju. Je dan od pri mje ra je da su mno gi qudi iz po li ci je ko ji su ra di li na ras vjetqavawu ubis tva pre mi - je ra, bi li skloweni ka da je do {la Ko {tu ni ~i na vla da. Me u wima bio je i sam No va - ko vi}, ko ji za se be ka `e da je sklowen na mjes to na ~el ni ka za "~et ke i me tle". lo {e vi }a go di ne i do - las ka na vlast De mo krat ske opo zi ci je Srbi je (DOS). Za vri je me wego vog man da ta po - kre nut je pro ces de mo kra ti za - ci je dru{ tva i kor je ni tih eko nom skih i so ci jal nih re - for mi u Srbi ji. AKA DE MI JA pod na zi vom "Zo ran \in i} `i vi" u "Sa va" cen tru Pre ma oci je ni za pa dnih di plo ma ta, \in i} je do - pri nio iz gradwi do brih odno sa sa svim za pa dnim zemqama, po se bno sa SAD, po sli je pe ri oda vi {e go - di{we nes ta bil nos ti.

17 Re zo lu ci ja o ut vr i vawu po li ti ~ke po za di ne ubis tva BEO GRAD - Li be ral no-de mo krat ska par ti ja upu ti la je ju ~e par la men tu, uo~i de se to go di{wice ubis tva pre mi je ra Zo ra na \in i }a, pri je dlog re - zo lu ci je ko jom bi se naj vi {e za ko no da vno ti je lo oba ve za lo na po dr{ku ut vr i vawu po li ti ~ke po za di ne aten ta ta i in sis ti ra lo da u ut vr i vawu te is ti ne ne bu de po je di na ca i gru pa ko ji su iznad za ko na i prav de, pre - ni je le su agen ci je. U re zo lu ci ji ko ja je pred stavqena na Gla vnom odbo ru stran ke na vo di se i da Na ro dna skup {ti na sma tra ne do pus ti vom pra ksu da bi lo ko ji no si lac po li ti ~ke ili ja vne fun kci je os ta ne po {te en oba - ve ze da pred po li ci jom od go vo ri na sva pi tawa ko ja op te re }u ju zemqu u ve zi s po li ti ~kom po za di nom \in i }evog ubis tva. GLAS SRPSKE utorak, 12. mart Bra ni slav Le ~i}, mi nis tar kul tu re u vla di Zo ra na \in i }a, za "Glas Srpske" \in i }e va vi zi ja je di ni put za Srbi ju Sva ko ko pri mewuje ono {to je Zo ran go vo rio de lom i ra dom, on do pri no si da ta li ~nost i `i vi. To je naj boqa sa ti sfa kci ja Zo ra nu i onoj `rtvi ko ju je pla tio, re kao Le ~i} RAZGOVARALA: SVJETLANA TADI] svje tla srpske.com Zo ran \in i} je je - di ni po li ti ~ar ko ji je `e leo da mewa gra a ne, da mewa na {u svest, da nas usme ri ka po be di, bio je pra vi mo ti va - tor. Bio je ~o vek ko ji je stva - rao tim od sop stve nog na ro da, za in te re so va nog za po be du. Re kao je to u in ter vjuu "Gla su Srpske" mi nis tar kul - tu re u vla di Zo ra na \in i }a, prvoj de mo krat skoj vla di Srbi je, glu mac i re `i ser Bra - ni slav Le ~i}. GLAS: Na vr{a va se de - set go di na od ubis tva Zo ra na \in i vi li i da nas wego va vi zi ja i mo `e li ona uop {te da op sta ne u atmo - sfe ri ko ja da nas vla da u Srbi ji? LE ^I]: \in i }e va vi - zi ja sva ka ko `i vi u onim qudi ma ko ji zna ju o ~e mu je prvi pre mi jer de mo krat ske vla de go vo rio. Ta vi zi ja je je - di ni put Srbi je i ona se da - nas spo ra di ~no po miwe i ne ma sna gu kao {to je on imao kao li ~nost ko ja je vo - di la, ani mi ra la dru ge i po - kre ta la ih da se Srbi ja s tom vi zi jom sre tne i da je po ~ne sva ki dan spro vo di ti u de lo. GLAS: Mno gi ka `u da su en tu zi ja zam, na da, per spe - kti va... ko je je \in i} no sio sa so bom i po ku {a vao da ugra di u Srbi ju, nes ta li sa wego vim ubis tvom. LE ^I]: Sna ge ko je su `e le le da za dr`e Srbi ju u sfe ri sop stve nih in te re sa i pla no va, ka ko po li ti ~kih, ta - ko i eko nom skih, uspe le su to da za us ta ve upra vo ga a ju }i u ~o ve ka ko ji je Srbi ju mo gao da pre po ro di. Le po se za ovih FO TO: GLAS SRPSKE de set go di na vi di zas toj Srbi je, tu ma rawe, lu tawe i sa - mim tim i ne dos ta tak ve re, voqe i na de da }e mo uspe ti da se izvu ~e mo. Vi zi ja ima sna gu, ener gi ju i ona sva ka ko mo `e po no vo da po kre ne na - {u ve ru u to da je Srbi ja spo - so bna da ne {to ura di. Ne ma vi {e Zo ra na, ne mo - `e mo se va di ti na to {to ga ne ma, pa smo odus ta li od sop - stve nih `i vo ta. On je `e leo gra an sko dru{ tvo u ko jem }e gra a ni bi ti u gla vnoj ulo zi, a ne da za vi si mo iskqu~i vo od po li ti ~kih eli ta. GLAS: Da li bi \in i - }e va vla da da nas boqe ri je - {i la ne ka pi tawa. LE ^I]: To je hi po te ti - ~ko pi tawe, jer su po sle bit - ke svi ge ne ra li pa me tni. Znam da bi sa onim tem pe ra - men tom i pa me }u, sa sna gom i vi zi jom ko ju je Zo ran imao i sa za le tom ko ji je po ~eo da uspos tavqa ka ko u Vla di, ta ko i u gra an skom ra spo lo `ewu, si gur no do veo Srbi ju do ~lan stva u EU i da bi smo pro blem Ko so va re {i li po prin ci pu da zna mo gde smo i ko ji su odno si onih ko ji ta mo `i ve, a i nas kao dr`a ve. Ispus ti li smo pra vu pri li ku za to {to ni smo pri mewiva li ono {to nam je on re kao. To ni je ni ka kva ide olo gi ja. Zo - ran je bio pro tiv svih ide - olo gi ja. Shva tao je da ta wego va pro je kci ja ni je ni - {ta dru go ne go spo zna ja vre - me na, sve ta u ko me di {e mo i `i vi mo i na ~i na, zna ju }i Srbi ju, wene pre pre ke, ma ne, na ko ji na ~in tre ba iza }i iz to ga, {ta tre ba ura di ti da bi Srbi ja bi la {to pre eko nom - ski uspe {na, de mo krat ska, sta bil na i ra vno pra vna, bar bli zu de mo krat ski sta bil nih dr`a va Evro pe. SA MA EGZE KU CI JA da le ko mawa od ono ga {to je po li ti ~ka po za di na GLAS: Je dnom pri li kom ste re - kli da su mno gi pro ba li po li - ti ~ki da ma - te ri ja li zu ju os vrtawe na \in i }e vu smrt. Ka ko za us - ta vi ti zlo upo tre - PRED STA VA 9. APRI LA U "SA VA CEN TRU" GLAS: Pri pre ma te pred - sta vu "Opo me na, Zo ran \in i} de set go di na po - sle". Mo `e mo li Vas s tom pred sta vom o~e ki va - ti u Re pu bli ci Srpskoj. LE ^I]: Ta pred sta va je mul - ti me di jal ni spe ktakl, tra ja }e sat i sem vi deo-za pi sa, ima - }e i ho lo gram ski za pis i, na - ra vno, ko reo gra fi ju i re ~i. Sa dr`a va }e go vo re i ci ta te Zo ra na \in i }a, ali i pi - tawa mla dih ko ji su bi li ciqna gru pa, ka ko za vre me wego vog `i vo ta, ta ko i da - nas, oni ima ju pra vo da pi ta ju sve. Pre mi je ra pred sta ve }e bi ti 9. apri la u "Sa va cen - tru", a ako me po zo vu u Re pu bli ku Srpsku, spre man sam da se oda zo vem. Bra ni slav Le ~i} bu wego vog li ka i dje la? LE ^I]: Sva ko ko pri - mewuje ono {to je Zo ran go - vo rio de lom i ra dom, on do pri no si da ta li ~nost i `i vi. To je naj boqa sa ti sfa - kci ja Zo ra nu i onoj `rtvi ko - ju je pla tio. Ako se stva ri za dr`a va ju na spoqnim obri - si ma u smi slu da se ispo {tu- je wego vo ime, da mu se pra ve na zi vi uli ca, spo me ni ci, to ne pred stavqa pra vi dug Zo - ra nu. Pra vi dug je da se po na - {a mo u skla du sa onim {to je on kao po li ti ~ki li der, kao re for ma tor is pro je kto vao, a to zna ~i da se bu de du bo ko sa - mo kri ti ~an u po li ti ~kom po - na {awu i u odno su pre ma se bi kao li ~nos ti, te da se gra a ni pro zi va ju da se po za - ba ve so bom, jer se Srbi ja ne mo `e pro me ni ti ako se mi ne pro me ni mo. On je uka zao u ~e - mu tre ba pro me na, go vo rio je ka ko, bio je pra kti ~an po li - ti ~ar ko ji je znao da se Srbi - ja ne mo `e ukqu~i ti u red ozbiqnih kon ku re na ta u de - mo krat skom sve tu, ako ne pro - me ni mo se be. Zo ran je je di ni po li ti ~ar ko ji je `e leo da mewa gra a ne, da mewa na {u svest, da nas usme ri ka po be - di, bio je pra vi mo ti va tor i ~o vek ko ji je stva rao tim od sop stve nog na ro da za in te re - so va nog za po be du. Ni je se ba vio des tru kci jom, de ma go - gi jom i stva ri ma ko je od - strawuju ose }awe da u `i vo tu ima smi sla i da sva - ko mo `e da do pri ne se da dru{ tvo `i vi boqe, a i da mo `e mo da po zi ci oni ra mo dr`a vu ta ko da ne bu de mo u stal nom stra hu za svo ju de cu i {ta }e bi ti su tra. GLAS: Ko li ko je bio spre - man da pri hva ti dru ga - ~i ja mi{qewa, ka `e te da je bio de mo kra ta. LE ^I]: On je oko se be uvek `e leo qude ko ji ima ju svo je mi{qewe, ko je ne mo ra da se sla `e sa wego vim. Wemu je bi lo in te re san tno da ~u je ne {to, ma kar i po gre - {no, su pro tno, vo leo je qude ko ji ga ili tre zne ili mu da - ju jo{ je dan no vi ugao o ne ~e - mu. Shva tao je da ni je dan ~o vek na pla ne ti, ma ko li ko bio ge ni ja lan, ne mo `e ni - {ta sam da ura di i ne mo `e da vi di ni je dnu stvar na sa - vr{e no ide alan na ~in, jer je `i vot slo `e ni ji, br`i i nepredvidqiviji od ono ga {to sa mi pro je ktu je mo. On je stva rao atmo sfe ru de mo krat - ske dis ku si je, su ko ba mi{qewa, pro mi{qawa i na kra ju spro vo ewa naj boqih stva ri i ide ja u de lo. GLAS: Po li ti ~ka po za - di na ubis tva \in i }a ni ka - da ni je ra svi jetqena. Sma tra te li da }e ika da u Srbi ji do }i vri je me da se to de si. LE ^I]: To mo ra da se de si, ma ko li ko ~e ka li to je ne op ho dno, jer ne mo `e mo da `i vi mo u pro vi zor noj dr`a - vi, u ko joj je sve re la ti vno. Stva ri mo ra ju da bu du ja sne, da se ne {to za vr{i, da se da de fi ni ci ja o to me ko je to ura dio i za {to. Sa ma egze ku - ci ja je da le ko mawa od ono ga {to je po li ti ~ka po za di na. Te stva ri mo ra ju da se obe lo - da ne, da se to ras krin ka do kra ja, da se vi {e ni ka da ta - kvo po na {awe ne po no vi, jer u su pro tnom, {ta to zna ~i? Da li da u Srbi ji sva ko ko je re for ma tor, ko ima ozbiqnu ide ju da nam kri zu u ko joj smo se za te kli pre va zi e, da nam ubrza na pre dak ka ci vi li zo - va nom sve tu, bi va ubi jen? I da, po sle smrti, tek u~i mo da smo ima li kva li te tno bi }e me u na ma ko je je ima lo gla - vnu ulo gu da nas iz za te ~e nog stawa pre ve de u ne ko boqe? Ili da tek na kna dno ima mo pa met? Pa to je odli ka ne - zre lih na ro da. Sma tram da ov de ne ko na mer no `e li da nas dr`i u ta - kvom ne po ja vnom stawu ku ka vi ~lu ka i ne pro sve }e nos ti, na - mer no se ra zvodwava - ju sve bi tne stva ri da bi smo iz gu bi li ve ru, `equ i voqu da u~es tvu je mo u `i vo tu.

18 18 utorak, 12. mart GLAS SRPSKE Me dij ska pri pre ma ubis tva uz akti vnu ulo gu i me di ja iz Srpske No vi na ri iz RS u haj ci na Zorana U kri mi na li za ci ji i pri pre mi ubis tva \in i }a u~es tvo va li akti vno i ne ki me di ji iz Re pu bli ke Srpske po put "Ek stra ma ga zi na" ili dne vnog lis ta "Na ci onal" ~i ji je vla snik i ure dnik bio Jo vi ca Jo le Pet ko vi}, te list "Pa tri ot" BEO GRAD - Ubis tvu Zora na \in i }a pret ho di la je wego va me dij ska dis kre di - ta ci ja ko ja je bi la pri pre - ma ono ga {to se do go di lo ka sni je, wego ve fi zi ~ke egze ku ci je. U kri mi na li za ci ji i pri pre mi ubis tva \in i }a u~es tvo va li su akti vno i ne - ki me di ji iz Re pu bli ke Srpske po put "Ek stra ma ga zi - na" ili dne vnog lis ta "Na ci - onal" ~i ji je vla snik i ure dnik bio is - ti, Jo - v i c a J o l e Pet ko - vi}. Jo le Pet ko vi} i da nas je me dij ski ve oma akti van. Na vo dno, upra vo on sto ji iza se dmi ~nog lis - ta "Re spekt", iako se for mal no wego vo ime ne po - miwe u afi {i tih no vi na. Osno vni ure i va ~ki kon cept tih no vi na da nas je dis kre di - ta ci ja prven stve no pred sje d- ni ka RS Mi lo ra da Do di ka i svih qudi ko ji su mu blis ki. U dis kre di ta ci ji Zo ra na \in i }a, kao i oba rawu op - tu `ni ce "ze mun skog kla na" po sli je wego vog ubis tva, akti vno je u~es tvo vao i list "Pa tri ot", ~i ji je vla snik i ure dnik bio Slo bo dan Vas ko - vi}, ka sni je no vi nar emi si je "60 mi nu ta" na FTV-u. I on je da nas akti van no vi nar i to kao do pi snik sa ra jev ske TV 1 iz Bawalu ke. U in ter vjuu ko ji je pri je ne ko li ko go di na dao me di ji - ma u RS \in i }ev bli zak pri ja teq i sa ra dnik, {ef vla di nog Bi roa za in for misawe Vla di mir Be ba Po po vi} je go vo rio o u~e{ }u me di ja i no vi na ra iz RS u pri pre mi ubis tva \in i }a. Je dan ~o vjek iz RS je uha - p{en u "Sabqi" kao ~lan kri mi nal ne gru pe Du {a na Spa so je vi }a. U za tvo ru je pro veo pet mje se ci, ali op - tu `ni ce ni je bi lo. [ta se u "Sabqi" de {a va lo sa tim slu ~a jem? PO PO VI]: Kod Mo m~i - la Man di }a ni smo na {li dire ktan kon takt s ubis tvom Zo ra na \in i }a. Zna li smo da je Man di} pre ko Jo vi ce Pet ko vi }a fi nan si rao no vi - ne u Srbi ji, da je pla }ao no v- i na re "Na ci ona la", lis ta ko ji je, do biv {i mi li on DM od Man di }a, uz po mo} qudi ko ji Vla di mir Be ba Po po vi} FO TO: AR HI VA su ra ni je ra di li u "Re por te - ru", for mi rao Pet ko vi}. Sa wima je bio i si va emi nen ci - ja bawolu ~kog i beo grad skog "Re por te ra", di re ktor Gru ji ca [a pi}. MAN DI] fi nan si rao Jo le ta Pet ko vi }a Film "Aten tat na Zo ra na \in i }a, me dij ska po za di - na" ura en je go di ne. Ana li zu me dij skih na pa da na Vla du Zo ra na \in i }a u kwizi "Haj ka" obra dio je Ve li mir Ka zi mir. Ta kwiga o me dij skim pri pre ma ma za aten tat na Zo ra na \in i }a FILM I KWIGA Sva ki od wih je imao zada tak i ciq, a to je ru {ewe Zo ra na \in i }a i wego va kom pro mi ta ci ja kao kri minal ca, lo po va, ~o ve ka ko ji na - ru ~u je ubis tva, kon tro li {e me di je i ko ji je, na ra vno, izdaj nik. S ob zi rom na to da je wihov ciq bio da \in i }a uve du u su kob sa "crve nim be - ret ka ma", u "Re por te ru" su obja vi li spi sak na vo dnih pu tni ka za Hag. Ali, da ne bih im pro vi zo vao ne ke stva ri ko je se odno se na no vi na re, pro ~i ta }u vam deo iz fo to ko - pi je zva ni ~ne do ku men ta ci je ko ju sam sa ~u vao: "Jo vi ca Pet - ko vi}, ko ji je po kre nuo 'Na ci - onal', dr`ao je na ve Cvi ja no vi }a, ko ji je je dno vre me bio {ef wego ve re da kci je u lis tu 'Ek stra ma g- a zin'. Pet ko vi} je od Mo me Man di }a do bio mi li on ma ra - jo{ je dnom pot vr u je spre gu izme u di je lo va vlas ti, taj - nih slu `bi, bi zni sme na i ma fi ja {a. Smrt \in i }a me dij ski je du go pri pre ma - na i na woj je ra di lo ne koli ko no vi na ra ~i ja se ime na i bio gra fi je po se - bno u kwizi po miwu. ka da po kre ne list 'Na ci - onal', a za ure dni ka su pos ta - vi li Pre dra ga Po po vi }a. Man di} je fi nan si rao i {tam pao i list 'Prst' iz Obre nov ca... Objavqivawe spis ka op tu `e nih za Hag u 'Re por te ru' iza zvao je u ja - vnos ti bur ne rea kci je. Di re k- tor 'Re por te ra' Gru ji ca [a pi}, ina ~e biv {i ofi cir JNA sa po dru ~ja [ap ca i Lo - zni ce, ko ji se po otpo ~iwawu ra tnih dej sta va na pros to ru biv {e SFRJ ukqu~io u oru - `a ne sna ge Voj ske RS, ~es to to kom ra ta bo ra vi i ne sme ta - no pu tu je u Hrvat sku i Za greb, {to prav da {tam pawem gla - si la u Za gre bu. Ta mo se na la - zi u blis koj ve zi sa Pe ri com Vu ~i ni }em, ko ris ti te i te te le fo ne, taj i taj auto. Blis - ka ve za Gru ji ce [a pi }a na po dru ~ju Beo gra da je Zdrav ko Vu ~ko vi}, pen zi oni sa ni pripa dnik voj nih or ga na be zbe d- nos ti, ko ji `i vi u Ba taj ni ci. Su pru ga Zdrav ka Vu ~ko vi }a je za po sle na na VMA na Bawici i tu ra di u ar hi vi, a spi - sak ko ji se po ja vio u 'Re por te - ru' onih ko ji }e na vo dno da idu u Hag je iden ti ~an sa spis kom rawenih i po vre e - nih ko ji se na la zi u ar hi vi VMA." Svi oni su ima li is ti za da tak ko ji su do bi ja li iz is tog cen tra, a odno sio se na kom pro mi ta ci ju Zo ra na \in- i }a. Ko je su to tro je no vi na za ko je tvrdi te da dr`e qudi iz RS, a ko je su ima le za da tak da kom pro mi tu ju \in i }a, tu vla du i to vrije me? PO PO VI]: To su no vi ne kao {to je bio "Blic news", "Repor ter", "Na ci onal", "Centar" To su no vi ne ko je se po kre }u za po evra, a iza wih sto je slu `be ko je ih po kri va ju, advo ka ti ma fi je, odno sno DB-a, ko ji }e ih bra - ni ti i uz to ima ju po dr{ku po li ti ~a ra. Za {to op tu `u je te me di - je, a zna te da to ni je po pular no? PO PO VI]: Ni je mi va - `no da bu dem po pu la ran. Va - `ne su ~iweni ce. Ni ka da ni ko ni je kon kre tno od go vorio na mo je op tu `be. Umes to od go vo ra, ba vi li su se kva lifi ka ci ja ma, la `i ma i po dme - tawima. A da li Vi ima te do ka ze za sve to {to go vo ri te? PO PO VI]: Na ra vno da imam. Me u tim, kod vas no vi - na ra ni ka da ni je po pu lar no da pi {e te o ko le ga ma, iako i sa mi vrlo do bro zna te ko je ko. Mo `da mi sli te da ~i ta - oci ne ma ju pra vo da zna ju is - ti nu?! Ova ko je go vo rio Be ba Po - po vi} ve} ka da je i nai vnim bi lo ja sno da su pu ca li u Zora na ra zli ~i tim oru `ji ma: la `i ma, op tu `ba ma, no vi nar - skim pe rom, ri je ~i ma. Sn aj per je opa - lio 12. mar ta i us mrtio ga. G. S. CI TA TI Gle daj te u bu du }nost i ta mo }e mo se sas ta ti vi i ja. Mi ne ma mo ~a ro bni {ta pi}. Ono {to ima mo to smo mi, na {e znawe i na - {a ener gi ja, to je na rod u Srbi ji i wego va ener gi ja. Ni sam do {ao na ovo mes to da bu dem po pu la ran. Do {ao sam da oba vim is to - rij ski po sao uvo ewe re da u Srbi ju, a taj prvi ko ji uvo di red uvek je ne po pu la - ran. Mo to ko ji me vu ~e na - pred je 'ni kad se ne pre daj'. Ako kre ne{ u pre ti cawe, do daj gas. Ra di ono {to sma tra{ da je is pra vno, a ne ono {to }e ve }i na da po dr`i. Re for me mo gu da uspe ju sa mo ako ose }awe na de i voqe u Srbi ji po be di nad ose }awem pra znog mu dro - vawa i ci ni zma. Naj boqa pre dnost ko ju mo `e te pru `i ti svo joj de ci je do bro obra zo vawe. To je ka pi tal ~i ja se vre dnost uve }a va, to je in ves ti ci ja ko ja se uvek is pla ti. Mi smo de set go di na sta ri ji, si ro ma {ni ji, pro - pa li ji. To je ce na na {e glupos ti i na {e ne od go vor nos ti. Ne mo `e to bes pla tno, ja je di no `e - lim da mi to vi {e ni ka da ne po no vi mo. Spre man sam da iz gu bim svo ju po pu lar nost da bih obe zbe dio po dr{ku i po mo} me u na ro dne za je dni ce. Ne mo `e{ sve ura di ti uz po - mo} po pu lar nos ti, ali mo - `e{ sa kre di ti ma. Po zi vam vas da kad uju - tru us ta ne te ka `e te: Sva - nuo je jo{ je dan dan, imam {an su da ne {to ura dim; a ne kad se smrkne da ka `e te: Hva la Bo gu, jo{ je dan dan se za vr{io. Za me ne je pa tri oti zam da mo ja de ca os ta nu da `i - ve u mo joj zemqi, da go vo - re ma terwi je zik, a da ne mo ra ju da idu po be lom sve tu trbu hom za kru hom. Pa tri oti zam je to da ce ne mo ju zemqu da ja sa svo jim pa so {em mo gu da idem po - no sno pre ko bi lo ko je gra - ni li mo mo d- er nu Srbi ju ko ja }e se ta - kmi ~i ti sa dru gi ma i ima ti gla - vnu ulo gu na Bal ka nu, u ko joj }e bi ti ma lo tru to va i mno go p~e - la ra di l- i ca.

19 Svijet TOP STORIES CNN U sa mo ubi la ~kom na pa du auto mo bi - lom bom bom u sje ver nom Ira ku ju ~e je po gi nu lo tro je qudi, a raweno oko sto ti nu, ugla vnom u~e ni ca sredwe {ko le, sa op {ti li su ira ~ki zva ni ~ni ci. Bom ba{ sa mo ubi ca na pao je po li - cij sku sta ni cu u gra du Di bi su, sje ve - ro za pa dno od etni ~ki po di jeqenog gra da Kir ku ka. GLAS SRPSKE utorak, 12. mart Ju `na Ko re ja i SAD po ~e le dru ge voj ne vje `be Hiqade voj ni ka prko se Pjon gjan gu Sje ver na Ko re ja osu di la zdru `e ne ma ne vre kao pro vo ka ti vnu pri pre mu za in va zi ju i sa op {ti la da je od ju ~e pres tao da va `i spo ra zum o pri mir ju sa Ju gom, po tpi san go di ne, ko jim je okon ~an Ko rej ski rat SE UL - Uprkos pri - jetwama Sje ver ne Ko re je da }e spo ra zum o pri mir ju pro - gla si ti ne va `e }im, Ju `na Ko re ja i SAD po ~e le su dru - ge voj ne vje `be, u ko ji ma u~es tvu ju hiqade voj ni ka iz obje dr`a ve. Po ~e tak dvo se dmi ~nih ma ne va ra "Kqu ~no rje {ewe", ko ji se odr`a va ju uz pos to je - }e go di{we zdru `e ne voj ne vje `be Se ula i Va {in gto na, usli je dio je po sli je se dmi ca po ve }awa na pe tos ti na Ko - rej skom po lu os trvu i ra to - bor ne re to ri ke Pjon gjan ga da }e pre du ze ti pre ven ti vni nu kle ar ni rat zbog san kci ja Uje diwenih na ci ja, ja vi le su agen ci je. U ma ne vri ma, pod na zi - vom "Kqu ~na odlu ~nost", u~es tvo va }e vi {e od voj ni ka, i to ju `no ko - rej skih i ame ri ~kih. Na Ko rej skom po lu os trvu ima ame ri ~kih voj ni ka, a vje `be }e ugla vnom bi ti vir - tu el ne. Sje ver na Ko re ja je osu di - la zdru `e ne ma ne vre kao pro vo ka ti vnu pri pre mu za FO TO: ROJ TERS in va zi ju i sa op {ti la da je od ju ~e pres ta o da va `i spo - ra zum o pri mir ju sa Ju gom po tpi san go di ne, ko jim je okon ~an Ko rej ski rat. Ka ko je Pjon gjang ra ni je na ja vio, gla vni list Sje ver - ne Ko re je "Ro dong Sin mun" obja vio je da je spo ra zum o pri mir ju ne va `e }i. Mi nis - tar stvo za uje diwewe u Se ulu pot vrdi lo je da je Sje ver spro veo u dje lo i dru go obe - }awe da }e pre ki nu ti ve ze pu tem crve nog te le fo na, ko - jim su Se ul i Pjon gjang odr`a va li kon ta kte ka da je bi lo po tre bno. - Sje ver ni je od go vo rio na na {e po zi ve - re kao je ju - ~e pred sta vnik mi nis tar - stva. Vru }a li ni ja je uspos tavqena 1971, a Sje ver je pre ki dao pet pu ta do sa da, a posqedwi put pri je tri go - di ne. - Sa spo ra zu mom o pri - mir ju ko ji je ra zne sen u pa - ram par ~ad ni ko ne mo `e da pre dvi di {ta }e se de {a va ti od sa da pa na daqe - na pi sao je "Ro dong Sin mun". Ot ka zi - vawe spo ra zu ma o pri mir ju te oret ski otva ra vra ta nas - tav ku ne pri ja teqsta va izme - u dvi je Ko re je ko je ni ka da GE NE RA LI POD IS TRA GOM Ju `na Ko re ja pro vje ra va iz vje {ta je da su naj vi {i voj ni zva ni ~ni ci igra li golf to kom vi ken da, umjes to da se po za ba ve po ve }awem na pe tos ti sa Sje ver nom Ko re jom, re kao je ju ~e pred sta vnik pred sje dni ka zemqe. ni su po tpi sa le ugo vor o mi - ru i pra kti ~no su i daqe u ra tu. U "KQU ^NOM rje {ewu" u~es tvu je vi {e od voj ni ka Sje ver oda je uti sak kao da `e li da vra ti stva ri gdje su bi le pri je 60 go di na, re - kli su stru~waci i pod sje ti - li da je Pjon gjang do sa da spo ra zum o pre ki du va tre pro gla {a vao mrtvim de se tak pu ta u posqedwih 20 go di na. Posqedwi put, go - Ne ko li ko ju `no ko rej skih no vi na je obja vi lo da je voj ni te ren za golf u Se ulu bio krcat u su bo tu i ne djequ naj vi {im voj nim zva ni - ~ni ci ma, ukqu~u ju }i vi so ko ran gi ra ne ge ne - ra le. Ju`no ko rej ski voj ni ci di ne Sje ver je re kao da ne }e vi {e ga ran to va ti bez bje - dnost ame ri ~kih i ju `no ko - rej skih bro do va ko ji plo ve u spor nim gra ni ~nim vo da ma. Usli je di lo je po ta pawe ju - `no ko rej skog bro da i bom - bar do vawe po gra ni ~nog os trva go di ne. Ver bal ne pri jetwe i zvec kawe oru `jem du` do bro ut vr e ne gra ni ce ni su no vi - na u re gi onu, ali pos to ji za - bri nu tost da je tre nu tna si tu aci ja to li ko na pe ta da bi i slu ~aj ni in ci dent mo - gao da pre ras te u ozbiqni su - kob ne sa gle di vih posqedi ca. Po {to je upu tio to li ko ozbiqnih upo zo rewa i pri - jetwi, Sje ver bi se mo gao osje ti ti oba ve znim da pre du zme ne ke pro vo ka ti vne akci je, ka za li su stru~waci. Ne ki pre dvi a ju da }e u tom smi slu bi ti iz vr{e ne ra ke - tne pro be ili upa di bro do va pre ko gra ni ce. Vijesti Boq{oj Or ga ni za tor na pa da jo{ ne po znat MOS KVA - Igra~ Boq{og ba le ta, ko ji je op tu `en da je na re dio na - pad ki se li nom na umje - tni ~kog di re kto ra tea tra, ni je bio i mo zak ope ra ci - je, sa op {te no je iz tea tra, ubrzo po {to je po li ci ja sa op {ti la da je za tvo ri la is tra gu. Sumwamo da je Pa vel Dmi tri ~en ko bio mo zak na pa da na Sar ge ja Fi li na, re kla je por tpa - rol tea tra Ka te ri na No - vi ko va. Poqska Va len sa pro tiv gej po sla ni ka VAR [A VA - No be lo vac za mir i biv {i poqski pred sje dnik Leh Va len sa o{ tro kri ti ku je po sla ni - ke ho mo se ksu al ce iz Sej ma poqskog par la men ta, go - vo re }i da bi tre ba lo da se sa kri ju u zadwe klu pe, iako tu ide ju ne pri zna je 59 od sto Poqaka. Qudi se ru ko vo de po li ti ~kom ko - rek tno{ }u. A u stva ri 99 od sto wih mi sli kao ja, re kao je Va len sa. S. Ara bi ja Po gubqen od si je cawem gla ve sabqom RI JAD - Dr`avqanin Sa udij ske Ara bi je Ka led ben Ha mad, ko ji je pro gla - {en kri vim za ubis tvo su - na ro dni ka, po gubqen je ju ~e u Ri ja du od si je cawem gla ve sabqom, sa op {ti lo je Mi nis tar stvo unu - tra{wih po slo va Sa udij - ske Ara bi je. Od po ~et ka go di ne u Sa udij skoj Ara - bi ji, ukqu~u ju }i ovu egze - ku ci ju, iz vr{e no je 18 smrtnih ka zni. Biv {i mi nis tri pla ni ra li pu~ LI LON GVE - ^e ti ri biv {a mi nis tra uha p{e na su ju ~e u Ma la vi ju zbog sumwe da su pla ni ra li dr`a vni udar po sli je smrti pred sje dni ka Bin gu va Mu ta ri ka u apri lu pro {le go - di ne, sa op {ti la je ma la vij ska po li ci ja. Zva ni ~nom is tra gom je ut vr e no da su mi nis tri, od ko jih je je dan Mu ta ri kin mla i brat Pe ter, po ku {a li da spri je ~e ta da{weg pot pred sje dni ka Ma la vi ja Yoj sa Ban du da preu zme vlast kao {to us tav na la `e, pre ni je le su agen ci je. - ^e ti ri mi nis tra su uha p{e na u okvi ru is tra ge o smrti pred sje dni ka, kao {to pi {e u iz vje {ta ju o is tra zi - izja vi - la je por tpa rol po li ci je Ro da Ma jo lo. Ban da je do {ao ne ~e lo si ro ma {ne ju `noa fri ~ke dr`a ve po sli je Mu ta ri ki ne izne na dne smrti. EU uve la no ve san kci je Te he ra nu BRI SEL - Mi nis tri inos tra nih po slo va EU uve li su ju ~e no ve san kci je Ira nu zbog kr{ewa qud skih pra va, ja vi le su agen ci je. Za no vih de vet po je di na ca uve de na je za bra na pu to vawa i za - mrznu ta su sred stva. Di plo ma te na vo de da }e bi ti za mrznu ta i sred stva dr`a vnih in sti tu ci ja ko je su po ve za ne sa kr{ewem qud skih pra va. Ime na in sti tu ci ja i po je di na ca bi }e su tra objavqena u "Slu `be nom gla sni ku EU", po sli je ~e ga san kci je stu pa ju na sna gu. [e fo vi di plo ma ti ja da nas su, ta ko e, na jo{ go di nu, do apri la go di ne, pro du `i li pret ho dno uve de ne san kci je Ira nu zbog kr{ewa qud skih pra va. Uku pno je 87 oso ba pod mje ra ma za bra ne pu to vawa i za mrza vawa sred sta va. AFRI KA DOBRA VIJEST Biv {i pred sje dnik Ju `noa fri - ~ke Re pu bli ke i sim bol bor be pro tiv apar thej da Nel son Men de la pro veo je no} u bol - ni ci ra di re do vnog kon trol - nog pre gle da i do bro je, ja vi le su ju ~e agen ci je. Men de lin bli zak pri ja teq Yory Bi zos je re kao da se on osje }a do bro, ali da mu sla bi pa m}ewe. [VED SKA [ved ska prin ce za Li li - jan, po ri je klom iz Ve li ke Bri ta ni je, ~i ja je 33-go - di{wa taj na ro man sa sa mu `em pos ta la naj po zna - ti ja {ved ska quba vna pri ~a, pre mi nu la je ju ~e u 98. go di ni. Prin ce za Li - li jan bi la je obi ~na gra - an ka i `e na prin ca Ber ti la, ko ji je umro go di ne. LO[A VIJEST

20 20 utorak, 12. mart GLAS SRPSKE FO TO: AR HI VA Za tvor u In di ji Ubio se op tu `e ni za si lo vawe WU DEL HI - Je dan od op tu `e nih za si lo vawe In dij ke u auto bu su u Wu Del hi ju pro na en je mrtav u za tvor skoj }e li ji, saop{tila je ju ~e in dij ska po li ci ja. Prvo op tu `e ni na su ewu je vo zio auto bus u ko jem je u de cembru si lo va na i pre tu ~e na na smrt 23-go di{wa In dij ka. On se obje sio u }e li ji uz po mo} svo je odje }e, re kao je na ~el nik za tvo ra Ti har. Su ewe pe to ri ci mu {ka ra ca op tu `e nih za si lo vawe po ~e lo je kra jem ja nu ara pred spe ci jal nim su dom osno va nim ra di ubrza nog rje {a vawa slu ~a je va zlo ~i na nad `e na ma. Mu{karci su op tu `e ni da su si lo va li stu den tkiwu u auto bu su u po kre tu, a za tim wu i wenog mom ka pre bi li gvoz de nim {ip ka ma i izba ci li na uli cu. Dje voj ka je 28. decem bra umrla u bol ni ci u Sin ga pu ru. VE NE CU ELA Ka pri les kan di dat opo zi ci je KA RA KAS - Gu ver ner dr`a ve Mi ran da En ri ke Ka pri les pri hva tio je da bu de li der opo zi ci one ko ali ci je na pred sje dni ~kim izbo ri ma u Ve ne cu eli 14. apri la, ja vi le su ju ~e agen ci je. Ka pri les (40) za pro tiv kan di da ta }e ima ti biv {eg pot pred sje dni - ka Ve ne cu ele Ni ko la sa Ma - du ra (50), ko ji je po sli je smrti du go go di{weg li de ra zemqe Uga ^a ve sa pos tao vr{i lac du `nos ti {e fa dr`a ve. Oba kan di da ta mo - ra ju da nas da pri ja ve svo je kan di da tu re izbor noj ko mi - si ji. ITA LI JA Qeka ri od ga a ju su ewe Ber lus ko ni ju RIM - Tu `i oci na su ewu biv - {em ita li jan skom pre mi je ru Sil vi ju Ber lus ko ni ju zbog pla - }awa se ksu al nih uslu ga za tra - `i li su ju ~e od qeka ra, ko je je ime no vao sud, da da ju pot vrdu da je wego vo zdrav stve no stawe to li ko lo {e da se od go - di su ewe. Ber lus ko ni je vi advo ka ti pred sta vi li su na su ewu qekar ske na la ze ko jim se oprav da va zah tjev o od ga - awu su ewa. Ber lus ko ni je u bol ni ci od pet ka zbog upa le oka. Wego vi advo ka ti tvrde da on ima i sr~a nih pro ble ma. Kri ti ke iran skom pred sje dni ku Ahma di nexad na uda ru isla mis ta TE HE RAN - Iran ski pred sje dnik Ma hmud Ahma di neyad, ko ji se ve} ne ko li ko pu ta su kobqavao sa islam skim ele menti ma u toj zemqi, po no vo je iza zvao gwev uti caj nih vjer skih vo a zbog po na {awa na sa hra ni biv {eg ve ne cu elan skog predsje dni ka Uga ^a ve sa. Ahma di neyad je na sa hra ni ^a ve sa, wego vog blis kog sa ve z- ni ka, pro ti vno islam skim obi ~a ji ma za grlio maj ku po koj nog pred sje dni ka Ve ne cu ele i za pla kao. Po red to ga {to iran ske islam ske vo e sma tra ju ne do li ~nim da pred sje dnik na taj na - ~in is ka zu je emo ci je, po se bno ih je razgwevi la ~iweni ca {to je Ahma di neyad pre kr{io {i it ska islam ska pra vi la pre ma ko ji ma mu {ka rac ne smi je da do ta kne `en sku oso bu, uko li ko mu ona ni je `e na, ses tra ili k}er ka. FO TO: ROJ TERS "No vi po re dak" obu ~a vao ~la no ve u Ber li nu Otkri li cen tar za obu ku ne ona cis ta U "bi je loj ku }i" pro na e ni ne ona cis ti ~ki spi si or ga ni za ci je pod ime nom "No vi po re dak". To je za pra vo in ter ni do ku ment or ga ni za ci je ko ju su okupqali Lan ge, ali i [en born, wegov sa u~e snik BER LIN - Cen tar za obu - ku ne ona cis ta, ko ji pri pa da or ga ni za ci ji "No vi po re dak", ot kri ven je u Wema ~koj, pre - ni je li su ju ~e por ta li po ziva ju }i se na pi sawe "Doj ~e ve lea". Ta or ga ni za ci ja je no va, ali wen {ef je do bro po znat slu `ba ma bez bje dnos ti: u pi - tawu je okor je li na cis ta Maj - nolf [en born, ko ji pro tiv dr`a ve ra di ve} vi {e od dvi je de ce ni je. U "bi je lu ku }u", ko ja se na - la zi na oko 70 ki lo me ta ra od Ber li na, do se li li su se, ka ko su ko m{i je ka sni je pot vrdi le, po tpu no ne upadqivi gos ti. Prvih ne ko li ko se dmi ca sve je dje lo va lo po tpu no nor mal no, dok je dnog da na po li ci ja ni je pro na {la je dnog od sta na ra TO KIO - Ja pan je ju ~e obiqe`io dru gu go di{wicu od zemqo tre sa i cu na mi ja ko - ji su 11. mar ta go di ne po go di li tu zemqu i iza zva li nu kle ar nu ka tas tro fu u Fu - ku {i mi, a mi tin zi i pro tes - ti pro tiv nuklearnih elek tra na odr`a ni su {i rom zemqe, ja vi le su agen ci je. Na ce re mo ni ji u To ki ju, ko joj su pri sus tvo va li car Aki hi to i ca ri ca Mi }i ko, kao i u po go e nim mjes ti ma du` oba le, oda ta je po {ta za mrtvog u so bi. Qeka ri su konsta to va li da je u pi tawu sr~a - ni udar. U "BI JE LOJ KU ]I" {ko lo va ni budu}i nacisti Po li ci ja je, me u tim, po - red ti je la pro na {la auto mat - Je dna `e na je za ku pi la pansi on "bi je la ku }a", ko ji je ukqu~i vao kan ce la ri je, so - be za sas tan ke i gos tin ske so be. Ona je vla sni ci ma, ko ji ni su ni {ta po sumwali, re kla da }e u iznajmqenom ho te lu dr`a ti kur se ve iz oso bu ko ja je po gi nu la u cu na mi ju i dru gih qudi ko ji se vo de kao nes ta - li. PLA NI RA NO oko 150 an ti nu kle ar nih mi tin ga Na de se ti ne hiqada Ja pa - na ca oku pi lo se u par ku u cen tru To ki ja po zi va ju }i ja - pan sku vla du da odus ta ne od proi zvodwe nu kle ar ne ener - gi je. Sli ~ni pro tes ti sku pu {ku sa oko 300 me ta ka. Sva mu ni ci ja ni je od go va ra la oru `ju ko je je pro na e no po - red ti je la, pa je dr`a vno tu - `i la{ tvo u Noj ru pi nu po kre nu lo op se `nu is tra gu. Ispos ta vi lo se da je mrtvac pro na en u so bi "bi je le ku }e" za pra vo Jerg Lan ge, po z- nat kao ne ona cis ta i pla }e na iznaj mi la pan si on ra ~u na ra i se mi na re iz alter na ti vnog na ~i na `i vo ta. Ispos ta vi lo se da je za iznajmqeni ho tel bio naj vi {e za in te re so van wen mo mak [en born, ko ji se sma tra je dnim od vo de }ih ne ona - cis ta u Wema ~koj. odr`a va ju se i u os ta lim dije lo vi ma zemqe. Me di ji iz - vje {ta va ju da je pla ni ra no oko 150 an ti nu kle ar nih mi - tin ga. Ta ~no u ~a so va, u mo men tu ka da je 11. mar ta go di ne oba lu na sje ve - ro is to ku Ja pa na po go dio zemqo tres ja ~i ne de vet stepe ni Ri hte ro ve ska le, qudi su po gnu tih gla va mi nu tom }u tawa oda li po {tu `rtva - ma. Sna `an zemqo tres po - kre nuo je ubi la ~ki cu na mi nik ko ji je u~es tvo vao u su kobi ma u biv {oj Ju go sla vi ji. U "bi je loj ku }i" su pro na - e ni ne ona cis ti ~ki spi si orga ni za ci je pod ime nom "No vi po re dak". To je za pra vo, ka ko je ut vrdi la po li ci ja Wema ~ke, in ter ni do ku ment or ga ni za - ci je ko ju su okupqali Lan ge, ali i Maj nolf [enborn, wegov sa u~e snik u or ga ni za - ci ji ne ona cis ti ~kog cen tra. "Bi je la ku }a" za pra vo je bi la taj ni cen tar za {ko lo vawe pri pa dni ka "No vog po ret ka". Ka da je or ga ni za ci ja ot - kri ve na, ne ona cis ti su na pus - ti li ku }u, a po li ci ja je nas ta vi la da is tra `u je ko su sve ~la no vi or ga ni za ci je, kao i gdje je oru `je za ko je se sumwa da ne dos ta je iz "bi je le ku }e". Ja pan obiqe`io dru gu go di{wicu od zemqo tre sa i cu na mi ja Mi tin zima pro tiv nu kle ar ki ko ji je pro gu tao na seqa du` oba le i o{te tio nu kle ar nu cen tra lu "Fu ku {i ma Da i}i", u ko joj je zbog pres tan ka ra da sis te ma za hla ewe do {lo do topqewa jez gra u tri nu kle - ar na rea kto ra i ek splo zi je. To je iza zva lo ve li ku kon ta m- i na ci ju vaz du ha i oko li ne i cu rewe ra dioa kti vne vo de u oke an. Sto ti ne eva ku isa nih iz ra dioa kti vno{ }u za ga e ne zo ne oko nu kle ar ke po dni je lo je ju ~e tu `bu su du tra `e }i na do kna du za svo je gu bit ke.

21 GLAS SRPSKE utorak, 12. mart Odi lo [e rer Krug ozbiqnih kan di da ta za no vog pa pu sveo se na pet ime na: Ka na a ni na Mar ka Ve le ta, Ita li ja na An e la Sko lu, Aus tri jan ca Kris to fe ra [on bor na, Ar gen tin ca Le onar da San dri ja i Bra zil ca Odi la [e re ra, ko jem ita li jan ski i wema ~ki me di ji da ju pre dnost LON DON - Glo bal na vre men ska pro gno za za ne koli ko idu }ih go di na ni je opti mis ti ~na - sli je de pre ko mjer ni mra ze vi i su {e, a taj fu ni i po pla ve }e bi ti sve ~e{ }i. Me te oro lo zi upo zo ra va ju da je kli ma "iza - {la iz ra vno te `e". Ta ko Azi ji topqewe gle ~e ra do - no si su {u, pre no se agen ci - je. Ipak, sta no vni ci ma sje - ver nih ze maqa topqewe le da mo `e do ni je ti i odre e nu ko rist. Gla sawe za izbor po gla va ra Ri mo ka to li ~ke crkve po ~iwe da nas Pet fa vo ri ta za no vog pa pu U Sik stin skoj ka pe li sku pi }e se 115 kar di na la VA TI KAN - Gla sawe za izbor no vog po gla va ra Ri mo - ka to li ~ke crkve po ~iwe da - nas, a pre ma va ti kan skim ana li ti ~a ri ma, krug ozbiqnih kan di da ta za no - vog pa pu sveo se na pet ime - na: Ka na a ni na Mar ka Ve le ta, Ita li ja na An e la Sko lu, Aus tri jan ca Kris to - fe ra [on bor na, Ar gen tin - ca Le onar da San dri ja i Bra zil ca Odi la [e re ra. Ita li jan ska i wema ~ka {tam pa da ju pre dnost je dnom kan di da tu i pi {u da bi sqede }i po gla var Ri mo ka to li - ~ke crkve mo gao da bu de kar dinal wema ~kog po ri je kla iz Sao Pa ula Odi lo [e rer. - Ita li jan ski kar di na li, wih 27, "uvi dje li su da ni je dan wihov su na ro dnik ne bi imao do voqnu po dr{ku - na vo di {tam pa i do da je da su se zbog to - ga dvo ji ca ve oma uti caj nih me u wima, An e lo So da no i \o va ni Ba tis ta Re, odlu ~i li da lo bi ra - ju za [e re ra, pre no si Vjer ska in for ma ti vna agen ci ja. U Wema ~koj, gdje je kar dinal [e rer do sad bio mawe po - znat, posqedwih da na se ta ko - e go vo ri o wego vom mo gu }em izbo ru za pa pu. IZBOR bi mogao tra ja ti vi {e od je dnog da na Uslo vi gla sawa su ve oma stro gi. Pa pa Be ne dikt [e sna - es ti ko ri go vao je Apos tol ski us tav ili ka non bi rawa no vog pon ti fe ksa. On je vra tio odre dbu u skla du sa ko jom je mo gu }e iza bra ti no vog pa pu iskqu~i vo ve }i nom od dvi je tre }i ne gla so va. Wegov pret - ho dnik Jo van Pa vle Dru gi je ne {to po je dnos ta vio pro ce du - ru - pa je po sli je ne ko li ko kru go va gla sawa pa pa mo gao bi ti iza bran obi ~nom ve }i - nom gla so va. U ve zi sa tim pro mje na ma, kon kla va mo `e du `e da za sje - da, ma da si gur no ne }e mo }i da obo ri re kord iz 13. vi je ka. Ta - da su pa pu bi ra li sko ro tri go di ne. Na sje ve ru }e pos ta ti to - pli je. Stru~waci is ti ~u da ve} sad u tun dri ras te drve - }e iz ju `ni jih geo graf skih {i ri na! Me u tim, otopqewe }e ~o vje ~an stvu do ni je ti i veli ki broj ne pri ja tnos ti. Glo bal na pro mje na kli me mo `e bi tno da izmi je ni oblik Zemqe. Dio nau ~ni ka tvrdi da }e se to de si ti ve} za ne koli ko de ce ni ja, a dru gi ka `u da je to pro ces ko ji }e uslije di ti za ne ko li ko sto ti na Ana li ti ~a ri vje ru ju da }e sqede }i izbor tra ja ti vi - {e od je dnog da na. Po zna to Me te oro lo zi upo zo ra va ju da je kli ma "iza {la iz ra vno te `e" Sli je de taj fu ni, su {e i po pla ve go di na. Ja sno je sa mo da je glo bal no otopqewe ve} po - ~e lo i da ni je mo gu }e za us ta - vi ti ga. GLO BAL NA pro mje na kli me mo `e da izmi je ni oblik Zemqe Pri ro dnu pro mjenqivost kli me odre u ju oke - an ski ci klu si u pe ri odi ma od 60 do 70 go di na. To zna ~i da sqede }e dvi je de ce ni je ne }e oba ve zno bi ti to pli je je da }e se 115 kar di na la oku pi ti da nas u Sik stinskoj ka pe li Va ti ka na da bi KOM PRO MI SNA LI ^NOST Ako ni ko od po me nu tih kandi da ta ne pri ku pi dvi je tre }i ne gla so va, on da mo - `e da se po ja vi kom pro mi - sna li ~nost. To se de {a va lo vi {e pu ta. Posqedwi pri mjer je Jo van Pa vle Dru gi. U okto bru go di ne on je bio autsaj der, ni ko ni je o~e ki vao da }e on bi ti is ta knut kao "na mje snik Hris ta". Bi li su ta da dru gi fa vo - ri ti. Me u tim, iza bran je upra vo Ka roq Voj ti la. On je bio prvi pa pa ko ji ni je ita li jan skog po ri je kla to - kom posqedwih 455 go di - na. I je dan od naj po pu lar ni jih. od pret ho dnih, mo gu bi ti ~ak i hla dni je. Me u tim, ve} idu }e de ce ni je mo gu bi ti zna tno to pli je. Glo bal no otopqewe ne zna ~i sa mo po vi {e nu tem pe - ra tu ru, ve} i po ve }awe ni - voa oke ana. Ve} je ne iz bje `no da }e u pro sje ku iza bra li no vog pa pu. Ko }e pos ta ti no vi prvo je - rarh Va ti ka na ni ko sa si gur - no{ }u ne po ku {a va da po go di. U da na{woj si tu aci ji ta kva pro gno za je pra kti ~no ne mo gu - }a, sma tra ju ana li ti ~a ri. Spis ko vi "gla vnih kan dida ta" ko ji nas ta ju uo~i kon kla - va ~es to ni su po uz da ni. [to se ti ~e izja va ne kih kar di na la pred izbo re - one po ka zu ju dvi - je "{ko le mi{qewa". Je dna je uvje re na da bi sa - mo ~o vjek ko ji do bro po zna je Rim sku ku ri ju iznu tra mo gao da je re for mi {e. Odno sno, da bi pa pa tre ba lo da bu de epis - kop ko ji je bio unu tar va ti - kan ske admi nis tra ci je. S dru ge stra ne, pris ta li - ce re for mi vje ru ju da je Va ti - ka nu po tre ban "svje` vje tar", odno sno ne ko izva na. U prin ci pu, pa pa mo `e da pos ta ne bi lo ko ji mu {ka rac ka to lik, ~ak i vjer nik bez crkve nog ~i na. Me u tim, po - sli je 14. vi je ka Sve tu sto li cu za uzi ma ju iskqu~i vo kar di na - li. ni vo pos ta ti za me tar vi - {i. To je po se bno opa sno po azij ske pri obal ne me ga po - li se. Ta ko e je lo {e i za ma le os trvske dr`a ve, na pri mjer, za Mal div ska ostrva. Nau ~ni ci upo zo ra va ju i da gle ~e ri na An tar kti di ras tu. Vijesti Ohajo Xip se sur vao, iz gi nu li ti nejxeri OHA JO - [es to ro ti nejyera ju ~e je nas tra da lo, dok je dvo je po vri je e no u sje ve ro is to ~nom Oha ju ka da se yip u kom su bi li sur vao u je ze ro, ja vi le su agen ci je. Ne sre }a se dogo di la na oko sto ki lome ta ra od Kli vlen da, a za sa da se zna da je yip mar - ke "hon da" sa osam pu tni - ka pro bio ogra du na pu tu i upao u je ze ro. [es to ro ti nejyera sta ros ti od 14 do 19 go di na nas tra da lo je, dok je dvo je pre `i vje - lo i oni su pre ba ~e ni u bol ni cu, ali ni je po zna - to u ka kvom se stawu na - la ze. Ime na nas tra da lih ni su sa op {te na dok o to - me ne bu du oba vi je {te ne wiho ve po ro di ce. Ita li ja Gri lo na pu {ta po li ti ku? RIM - Li der Po kre ta pet zvi jez da Be pe Gri lo izja vio je da }e se po vu }i iz po li ti ke ako pri pa d- ni ci tog po kre ta, "uka `u po vje rewe" qevi ci. Taj po kret je osvo jio ~et vrti nu gla so va na ne da vno odr`a nim izbo ri ma u Ita li ji. Ako par la mentar ne gru pe Po kre ta pet zvi jez da (P5S) uka `u po v- je rewe oni ma ko ji su uni - {ti li Ita li ju, po vu }i }u se iz po li ti ke, mir no, po ru ~io je Gri lo sa svog "Tvi ter" na lo ga, pre no se ita li jan ski me di ji. Ko - ali ci ja qevi ce ko ju pre d- vo di li der de mo kra ta Pjer Lu i i Ber sa ni, osvo ji la je naj vi {e gla so va na izbo ri ma, ali ipak ne do voqno da bi mo gla sa ma da for mi ra vla du. Gr~ka Ek splo zi ja is pred kom pa ni je ATI NA - U ek splo zi ji bom be koja se ju ~e do go di - la is pred zgra de kom pa ni - je za slawe po {iqaka u Ati ni ne ma po vri je e nih, ali je pri ~iwena ve li ka ma te ri jal na {te ta, sa op - {ti la je gr~ka po li ci ja. Ek splo zi ja je os ta vi la ma - li kra ter is pred zgra de kom pa ni je "Svift mejl", o{te tiv {i kan ce la ri je u pri zemqu i dva mo to ci kla u bli zi ni. Gr~ka anar his - ti ~ka gru pa "Za vje ra vatre nog jez gra" ko ris ti la je go di ne "Svift mejl" za slawe pi sa ma bom bi, a me te su bi le amba sa de u Ati ni i evropski zva ni ~ni ci. Je dna ta kva po {iqka sti gla je i do kan ce la ri je wema ~kog kan ce la ra An ge le Mer kel u Ber li nu.

22 22 utorak, 12. mart GLAS SRPSKE Bawaluka VIJESTI IZ PORODILI[TA 2 6 djevoj~ice dje~aka GRADSKI VODI^ Va`ni telefoni Informacije 1185 Hitna pomo} 124, Vatrogasci 123 CJB 122, Ta~no vrijeme 125 Meteorolo{ka stanica S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici) bolnice Paprikovac Poliklinika ordinacije Deamedik Euromedik Intermedik Jelena Firena prevoz Autobuska stanica stanica Aerodrom Bawaluka Biletarnica (centar) taxi inspekcija Sanitarna Tr`i{na Inspekcija rada Prosvjetna Komunalna Republi~ka uprava za inspekcijske poslove Republi~ki devizni inspektorat kvarovi Prijava kvarova Kvarovi na telefonima 1275 hoteli "Bosna" "Palas" "Ideja" "Vidovi}" ; "Cezar" "Grand" "Meriot" ; Ne pro pi sno par ki rawe po red Za vo da za tran sfu zi ju sva ko dne vna po ja va Umjes to ze le ni la ni kao divqi par king Ovo je pro ble ma ti ~na lo ka ci ja jer je gus to iz gra e na pa je te {ko na pra vi ti no va par king -mjes ta, a vo za ~i ne `e le da os ta ve auto na sta roj auto bus koj sta ni ci, ka `e Pa pi} PI [E: VESNA POPOVI] ve sna glas srpske.com Par ki ra na vo zi la na zele noj po vr{i ni izme u Za vo - da za tran sfu zij sku me di ci nu RS i klu ba "Mi le - ni jum" sva ko dne vna su sli ka u ovom di je lu gra da. Zbog ne dos tat ka mjes ta za par ki rawe u bi lo ko je do ba da - na ili no }i ov dje se mo gu vi d- je ti par ki ra na vo zi la, a pro blem ne pro pi snog par kirawa je ve }i {to se u bli zi ni na la zi Slu `ba hi tne po mo }i, Fond PIO, Fond zdrav stve - nog osi gu rawa RS, Dom Pri ho di REPERTOAR BI OS KO PI MUL TI PLEKS "PA LAS" FAL SI FI KA TOR Ulo ge: Ti ho mir Sta ni}, Bran ka Ka - ti}, Ser gej Tri fu no ko me di ja, dra ma Ter mi ni: 16.15, 18.15, 20.30, CAR STVO VE LI KOG OZA 3D Ulo ge: Yej ms Fran ko, Mi la Ku nis, Rej ~el fan ta zi ja, avan tu ra Ter mi ni: 15.30, 18, do da tni ter mi ni su bo tom i ne djeqom 13, 14 MA MA Ulo ge: Yesi ka ^as ti jan, Ni ko laj Kos ter-val ho ror Ter mi ni: 20.15, LIN KOLN FO TO: G. [UR LAN U gra du pos to ji par king mjes ta, a Od sjek za par kin ge i ga ra `e je pro - {le go di ne "ubrao" KM od par ki rawa. To kom go di ne blo - ki ra na su vo zi la, a is to vre me - no su pre mje {te na vo zi la. Ne pro pi sno par ki rawe sva ko dne vna po ja va zdravqa, Hi rur gi ja, Kli ni ka za plu }ne bo les ti U Ko mu nal noj po li ci ji su pot vrdi li da su u pro te klom pe ri odu ima li vi {e pri ja va za ne pro pi sno par ki rawe vo zi la kod klu ba "Mi le ni jum" i Za vo - da za tran sfu zij sku me di ci nu. - Ko mu nal ni po li caj ci su sva ko dne vno na te re nu, ali ne ra spo la `e mo ta ~nim brojem pre kr{a ja jer se ne vo di evi den ci ja bro ja ne pro pi sno par kira nih vo zi la po uli ca ma - re kao je na ~el nik Odjeqewa ko mu nal ne po li ci je Dra gan Lu ka~. Do da je da se vla sni ci ma vo zi la Ulo ge: Da ni jel Dej Lu is, Sa li dra ma, bio graf ski Ter mi ni: za te ~e nim u pre kr{a ju iz da ju pre kr{aj ni na lo zi u vi si ni od 40 KM. [ef Od sje ka za par kin ge i ga ra `e Bra ni mir Pa pi} je re kao da, ka da je ovaj dio gra da u pi tawu, vo za ~i u ne po sre dnoj bli zi ni u na sequ Si me Ma tavuqa ima ju 77 par king mjes ta na ra spo la gawu, a u uli ci Dra - ge Ma li }a To jes te pro ble ma ti ~na lo ka ci ja jer je gus to iz gra e na pa je te {ko na pra vi ti no va par king-mjes ta, ali ne vi dim za {to se mo ra ju par ki ra ti 100 me ta ra od Fon da PIO. Vo zi lo mo gu da os ta ve na par kin gu na sta roj auto bus koj sta ni ci ko ja ni je da le ko. Vo zi la par ki ra na na ovom mjes tu mo gu da pred stavqaju pro blem ka da je u pi tawu HI dra ma, bio graf ski Ulo ge: En to ni Hop kins, He len Mi ren, Skar let Jo han son Ter mi ni: 22 DI VNA STVO dra ma, fan ta zi ja Ulo ge: Alis En glert, Yere mi Aj rons, Ema Tom pson Ter mi ni: 17, do da tni ter min su bo tom i ne djeqom JA DNI mju zikl, dra ma Ulo ge: Hju Ye kman, Ra sel Krou, En Ha ta vej Ter mi ni: hi tan slu ~aj i ka da je po tre bno do }i do Slu `be hi tne po mo }i - do dao je Pa pi} i na gla sio da se za ovaj dio gra da ra zma tra ju alter na ti vna rje {ewa ko ja pla nira ju pre dlo `i ti. PRE KR[A JI za ne pro pi sno par ki rawe 40 KM Pro gra mom za je dni ~ke ko mu nal ne po tro{we za ovu go di nu za iz gradwu par kingpros to ra i ure ewe oko po s- lo vnih ja vnih obje ka ta i obje ka ta ko le kti vnog sta novawa pre dvi e no je uku pno KM. U Odjeqewu za ko mu nal ne i stam be ne po slo ve i po slo ve sao bra }a ja ka `u da tre nu tno DO BAR DAN DA SE UMRE MU akci ja, tri ler Ulo ge: Brus Vi lis, Yej Kur tnej, Me ri Eli za bet Vin stid Ter mi ni: 16 PO TRA GA ZA NE MOM ani ma ci ja, avan tu ra, ko me di ja Ulo ge: Al bert Bruks, Elen Deyene res, Vi li jem Da fo Ter mi ni: su bo tom i ne djeqom 11 HA OS U KU ]I: MA TOR CI DO LA ko me di ja Ulo ge: Li sa Ada rio, Bi li Kris tal, Lo el Ganc, Ba ba lu Men del, Yo Si ra kuz Ter mi ni: su bo tom i ne djeqom 14 ZAM BE ZI JA 3D (sin hro ni zo va ani mi ra ni Ulo ge: Se mju el L. Ye kson, Ebi gejl Bre slin Ter mi ni: su bo tom i ne djeqom ne pos to je pla no vi za izgradwu no vih par king mjes ta u ovom di je lu gra da. Bawalu ~a nin Bran ko ]i - ro vi} ta ko e tvrdi da si tu aci - ja zvo ni za uzbu nu. - Osim {to je Za vod za tran sfu zij sku me di ci nu na tom po te zu, tu je i Fond PIO i Slu `ba hi tne po mo }i, Dom zdravqa, a mno go je i sta na ra. Qudi ne ma ju gdje par ki ra ti, pa vo zi la os tavqaju na uli ci i sa mim tim stva ra ju ve li ke gu - `ve. Na dle `ni mo ra ju pod hi - tno da po `u re sa rje {a vawem ovog pro ble ma, jer gra a ni ko - ji idu kod do kto ra ne ma ju vreme na da ~e ka ju da se te gu `ve ri je {e i oslo bo de pos to je }a par king mjes ta - do dao je ]i - ro vi}. MU ZEJ RE PU BLI KE SRPSKE Stal na izlo `be na pos tav ka "Od pra is to ri je do sa vre me nog do ba" Mul ti me di jal na izlo `ba "Ja se no vac" Izlo `ba "Ri be, vo do zem ci i gmi zav ci na {ih kra je va" NA RO DNO PO ZO RI [TE RE PU BLI KE SRPSKE Sce na "Pe tar Ko ~i}" ~a so va ran ti" ko me di ja M. ]u lu ma BAN SKI DVOR Kon cer tna dvo ra na, 20 ~a so va Pre da vawe pi ja nis te Bar to lo me ja Stan ko vi }a (Vi so ko), na te mu "Is to rij ski ra zvoj kla vi ra, gra a i me ha ni ka, te hni ~ko-akus ti ~ke ka ra kte ris ti ke, {ti mawe i odr`a vawe, sli ke i vi deo-isje ~ci, di je lo vi kla vi ra, mu zi ~ki pri mje ri"

23 GLAS SRPSKE utorak, 12. mart PI [E: NEDA DRE^ ne glas srpske.com S ciqem una pre ewa bez - bje dnos ti sao bra }a ja te smawewa bro ja sao bra }aj nih ne sre }a na pru `nim pre la zi - ma, ju ~e je zva ni ~no po ~e la kam pawa "Za us ta vi te se, jer voz ne mo `e" ko ja }e tra ja ti od 11. do 28. mar ta. Kam pawa je zva ni ~no po - ~e la na pru `nom pre la zu u Der vi {i ma, gdje je u de cem bru pro {le go di ne smrtno stra - dao ra dnik "^is to }e". - Ciq ove pre ven ti vne akti vnos ti je da in fras tru k- tu ru na pru `nim pre la zi ma us kla di mo sa za ko nom, ka ko u po gle du si gna li za ci je, ta ko i os ta lu in fras tru ktu ru, jer je u posqedwih {est go di na na pru `nim pre la zi ma u RS smrtno stra da lo 19 oso ba, a vi - {e wih je te {ko po vri je e no - re kao je di re ktor Agen ci je za bez bje dnost sao bra }a ja RS Mi li ja Ra do vi} i do dao da }e u ovu kam pawu bi ti ukqu~e ni Mi nis tar stvo sao bra }a ja i ve za RS, zni ce RS", In spe kto rat RS, JP "Pu te vi RS", te je di ni ce lo kal ne sa - mou pra ve. On je re kao da }e u okvi ru kam pawe bi ti odr`a ni sas tan - ci, u or ga ni za ci ji je di ni ca ana nas 2 gro` e 6 kle men ti ne 2 li mun 2,5 ki vi 2,5 Po ~e la kam pawa "Za us ta vi te se, jer voz ne mo `e" MATI^NI URED Ro e ni: Mi haj lo Si ma ni}, sin Si ni {e i Sla a ne; He le na i Sa ra Paj di}, k}e ri Mir ka i Da li bor ke; Ja na Sa - la mi}, k}i Dra ga na i Da ja ne; Andri gran, sin Vla di mi ra i Je le ne; Ge or gi je Si mi}, sin Bo ja na i San dre. lo kal ne sa mou pra ve, sa predsta vni ci ma zni ca RS" i pred sta vni ci ma MZ u ko ji ma pos to je pru `ni pre la zi. ZA [EST GO DI NA na pru `nim pre la zi ma u RS stra da lo 19 oso ba na ranye 1,5 kru {ke 2 ba na ne 1,5 ja bu ke 1,5 cve kla 1,5 Vjen ~a ni: - Na ovim sas tan ci ma dije li li bi se edu ka ti vni le ci pu tem ko jih bi se oni ko ji sva ko dne vno pre la ze pru gu upo zna li sa opa snos ti ma i shva ti li da se ni ka da ne tre ba utrki va ti sa vo zom, jer je on uvi jek br`i - ka zao je Ra do - vi}. Mje {ta ni Der vi {a ra ni - je su zahtijevali da na ovom pru `nom pre la zu bu de pos - tavqena ram pa, sma tra ju }i da je to je di ni na ~in da se iz bje - gnu ne sre }e. Zo ran Ta di} iz Od sje ka za sao bra }aj u Admi nis tra ti - vnoj slu `bi gra da re kao je da Da vor Je ri lo vi}, te hni ~ar elek tro - ener ge ti ke i Sil va na Ru `i ~i}, fri zer; Bo ris Pan ~i}, do ktor me dici ne i Je le na Ma li no vi}, do ktor me - di ci ne; Da li bor Ne na di}, gra e vin ski te hni ~ar i Dra ga na Miqevi}, trgo vac; Adri an Egli, auto la ki rer i Ve seqka Ba ri {i}, Tr`nica bli tva 4 pra sa 3 mrkva 1,5 bro ku la 6 ku pus 0,8 keq 1,5 crni luk 1 bi je li luk 6 pa suq 4,5-7 {pi nat 4 Bez bje dni pre la zi spa sa va ju `i vo te Na{ ciq da in fras tru ktu ru us kla di mo sa za ko nom, jer je u posqedwih {est go di na na pru `nim pre la zi ma u RS smrtno stra da lo 19 oso ba, ka `e Ra do vi} Mjesto decembarske nesre}e u Dervi{ima - Na pru ga ma zni ca RS" ima uku pno 285 pre la - za u ni vou, a od to ga je 267 bez bra ni ka i po lu bra ni - ka, te su ta kvi pre la zi obe zbi je e ni sa mo sao bra - ZNAKOVI }aj nom si gna li za ci jom - ka - zao je Ra do vi} i do dao da su ta mjes ta ipak obe zbi je - e na zna kom "stop", "An dre - ji nim krstom", te dru gim sao bra }aj nim zna ci ma. FOTO: A. ^AVI] Pru`ni prelaz u Dervi{ima je pri je tri go di ne na - pravqena stu di ja svih pru - `nih pre la za na te ri to ri ji gra da, te da je tim do ku mentom bi lo pre dvi e no uki dawe ovog pru `nog pre la za. - S ob zi rom na de {a vawa u me u vre me nu, pris tu pi lo se iz mje na ma re gu la ci onih pla - no va u ~e ti ri slu ~a ja, ko ji }e bi ti na ja vnoj ras pra vi. Na - kon {to Skup {ti na gra da usvo ji po me nu ta do ku men ta, zna }e se ko je je ko na ~no rje - {ewe, izme u os ta log, i za ovaj pru `ni pre laz - ka zao je Ta di}. On je na gla sio da je, po - red pos to jawa si gna li za ci je na pru `nim pre la zi ma, ipak naj bi tni ja pa`wa vo za ~a i pje {a ka. Mje {ta nin Der vi {a Du - {ko Vuj mi lo vi} sma tra da bi je di no ram pa ri je {i la pro b- lem na ovom pru `nom pre la zu. - Pam tim da je pri je mno go go di na, ka da sam bio dos ta mla i, na ovom mjes tu stra da lo di je te. Od mog dje tiwstva do da nas ov dje se de si lo vi {e od 20 ne sre }a. Qudi ne ra - zmi{qaju, za mi sle se i ne vi de voz. Ka da bi bi la pos tavqena ram pa, on da se ta kve stva ri ne bi mo gle de {a va ti - ka zao je Vuj mi lo vi}. drvni ta pe tar; Du {ko Bawac, sao bra - }aj ni te hni ~ar i Tawa Vu ja sin, student; Slo bo dan Bu la to vi}, advo kat i Je le na \u ki}, pra vnik; Dra gan Ma - ri}, ma {in ski te hni ~ar i Na ta {a Mar ~e ta, trgo vac; Mi lan Ba bi}, dipl. in`. far ma ce ut ske te hno lo gi je i Ma ri ja [o bot, stu dent; Da ne Mar - ~e ta, dipl. in`. {u mar stva i Di vna De san ~i}, prof. wema ~kog je zi ka. pa pri ke 5 kras tav ci 5 pa ra dajz 4 krom pir 1,2 ti kvi ce 5 GRADSKE VIJESTI Ra spi san kon kurs za na gra de gra da Ko mi si ja za na gra de i pri znawa Skup {ti ne gra da ra spi sa la je ju ~e ja vni po ziv za dos tavqawe ini ci jati va za do dje lu na gra da i pri znawa po vo dom 22. apri - la - Da na gra da. Ini ci ja ti ve se dos tavqaju do 25. mar ta Skup {ti ni gra da i Ko mi si ji za na gra de i pri znawa. - Za slu `nim po je din ci ma i ko le kti vi ma pri znawa }e bi ti do di jeqena u ~e ti ri ka te go ri je, a to su "Kqu~ gra da" sa po veqom "Po ~a sni gra a nin gra da", "Zla tni grb gra da", pla ke ta gra da i na gra da gra da na mi jewena mla di ma - sa op {te no je iz Admi nis tra ti vne slu `be gra da. D. S. Kazne zbog stolova izvan qetne ba{te Ko mu nal ni po li caj ci su u toku vi ken da oba vi - li 146 kon tro la, a u uli - ci Kraqa Al fon sa is pred ka fi }a "Ke ker" za te kli su pos tavqene sto lo ve i sto li ce mi mo qe tne ba {te, sa op {te no je iz Admi nis tra ti vne slu `be gra da. - Na Trgu Kra ji ne po - li caj ci su nai {li na ne - le gal nu uli ~nu pro da ju, a Uli ce bez stru je Zbog ra do va na elek tro - mre `i da nas }e do }i do pre ki da u snab di je vawu po tro {a ~a stru jom u ulica ma Voj vo de Ra do mi ra Pu tni ka i Ni ko le Pa {i }a od de set do 14 ~a so va. Stru je ne }e ima ti ni sta - u uli ci Bra }e Ju go vi }a na ne pro pi sno par ki ra - na vo zi la, dok je u Sanskoj uli ci bi la za ~epqena ka na li za ci ja - do da je se u sa op {tewu. Iz Odjeqewa za in spe - kcij ske po slo ve sa op {ta - va ju da je in spe kci ja za hra nu ut vrdi la sa ni tar ne ne dos tat ke u res to ra nu "For tu na 2". D. S. Osnov ci iz Ko la po gle da li film U~e ni ci O[ "Pe tar Ko ~i}" iz Ko la po gle da li su ju ~e bes pla tnu 3D pro je kci ju fil ma "Car stvo ve li - kog Oza" u or ga ni za ci ji mul ti ple ksa "Pa las". - Ovo je odli ~na pri li ka za {ko le ko je su na ru ralnom po dru ~ju da u~es tvu ju u kul tur nim akti vnos ti ma. Ima li smo do bru sa radwu sa mul ti ple ksom i ra ni je, ka da su ta ko e or ga ni zo va ne bes pla tne pro je kci je fil mo va u na {im {ko la ma - na ve la je di re ktor ove {ko le Du brav ka Bo san ~i}. Do da je da }e u~e ni ci ove {ko le ima ti pri li ku da po gle da ju i film "Fal si fi ka tor". - Do go vo ri li smo se da }e od 23. mar ta do 3. apri la bi ti odre en ter min u ko jem }e na {i u~e ni ci ima ti pri li ku da po gle da ju ovaj film u mul ti ple ksu - pre ci - zi ra la je Bo san ~i }e va. V. P. no vni ci uli ca Pa tri jar ha Ar se ni ja ^ar no je vi }a, Ga - vri la Prin ci pa, Bra }e Ju go vi }a i Mi lo {a Obi - li }a od 8.30 do 11 ~a so - va, sa op {te no je iz "Elek tro kra ji ne". D. S.

24 24 utorak, 12. mart GLAS SRPSKE Kultura Fo rum te atar iz Is to ~nog Sa ra je va Ra di oni ca "Lut ke u po ezi ji" Mo Jen PROMENA Dragan Veliki} SEVERNI ZID Naj boqe nu me re ko je su obiqe`i le fil mo ve IS TO ^NO SA RA JE VO - Fo rum te atar iz Is to ~nog Sa ra je - va po kre nuo je pro je kat "Po vra tak tra di ci ji tea tra za dje cu BiH" u okvi ru ko jeg }e odr`a ti niz ma ni fes ta ci ja pod mo tom "Lut ke u `i vo tu dje te ta". - Ra di oni ca po ezi je pod na zi vom "Lut ke u po ezi ji" je na mi - jewena u~e ni ci ma osno vnih {ko la sa ciqem da im pri bli `i umje tnost po ezi je i tea tra, da po kre ne po tre bu za kre ati vnim ra - dom i da po pu lar nom for mom scen skog sa op {ta vawa u~i ni ovu ma ni fes ta ci ju blis kom - sa op {te no je iz Fo rum tea tra. Ri je~ je o ra di oni ci ko ja po ~iwe da nas i tra je do pet ka, a u~es tvo va }e 20 u~e ni ka osno vnih {ko la. Vo di teq ra di oni ce bi }e kwi`e vni ca Da ra Se ku li}. A. M. Grad sko po zo ri {te "Ja za vac" Po ~e le pro be za "Art" BAWALU KA - Grad sko po - zo ri {te "Ja za vac" po ~e lo je rad na no voj pred sta vi "Art" po tek stu Ja smi ne Re ze u re - `i ji Slo bo da na Pe ri {i}a, ja vi li su iz ovog tea tra. Pre mi jer no izvo ewe pred sta ve na javqeno je za po ~e tak apri la i to }e bi ti prva pre mi je ra u ovoj se zo - ni. Prva ~i ta ju }a pro ba za pred sta vu "Art" odr`a na je u ne djequ u Grad skom po zo ri - {tu "Ja za vac". Glu ma ~ke kre aci je u ovoj pred sta vi po ka za }e bawalu - ~ki glum ci Qubi {a Sa va - no vi}, Bo ris [a vi ja i Bran ko Jan ko vi}. A. M. Be ~ki mu zej "Al ber ti na" Ru ben so vi crte `i izlo`eni za ju bi lej BE^ - Mu zej "Al ber ti na" u Be ~u ovog mje se ca obiqe`a va de se tu go di{wicu po no vnog otva rawa, sa op {tio je Kon - tak tbi ro gra da Be ~a za BiH. Pri je ne go {to je po sli je pro {i rewa, mo der ni za ci je i res ta ura ci je po no vo otvo re na u mar tu go di ne, "Al ber - ti na" je bi la za tvo re na vi {e od de ce ni je. Ono {to ovaj mu zej ~i ni po se bnim je wena gra fi ~ka ko le - kci ja, ko ja se ubra ja me u naj zna ~aj ni je i naj ve }e na svi je tu. Sa dr`i vi {e od crte `a i akva re la i oko gra - fi ka, od ka sne go ti ke do sa vre me ne umje tnos ti. Ove se dmi ce }e, po vo dom ju bi le ja, bi ti odr`a ni broj ni spe ci jal ni pro gra mi, te otvo re na izlo `ba "Bo{, Broj gel, Ru bens, Rem brant". Vri je dna zbir ka crte `a ho lan dskih maj - sto ra bi }e izlo `e ne od 14. mar ta do 30. ju na. A. M. Vje~na pje sma Xudi Gar land Pje sme iz Bond la ni su uvi jek ima le us pje ha, ali ne ko li ko 007 hi to va po se bno se iz dvo ji lo. Wih sva ka ko pre dvo di Me kar tni je va hi mna iz is to ime nog fil ma vi i pus ti dru ge da umru" PRIREDILA: ALEKSANDRA MAXAR ale ksan srpske.com LOS AN \E LES - Naj - boqe fil mske pje sme svih vre me na ko je su se pro sla vi le i ni su iz gu bi le go di na ma na po pu lar nos ti na {le su se na lis ti le gen dar nog mu zi ~kog ~a so pi sa "Ro lin gston". Iako ne }e ba{ svi hva li - ti Prin so vo fil msko os tva - rewe "Purple Rain" iz 1984, ali za mu zi ku iz fil ma ve }i na ima sa mo ri je ~i hva le. Ova pje - sma os ta la je kao je dan od naj - ve }ih kla si ka po pu lar ne mu zi ke. Pje sme iz Bond la ni su uvi jek ima le us pje ha, ali ne ko li ko 007 hi to va po se bno se iz dvo ji lo. Wih sva ka ko pre - dvo di Me kar tni je va hi mna iz is to ime nog fil ma vi i pus ti dru ge da umru", ko ju je bi - lo te {ko iz bje }i tog qeta 1973, a i mno go go di na ka sni je. "Fi la del fi ja", prvi film BEO GRAD - Le gen dar ni bel gij ski sas tav "Va ja kon di - os", pre dvo en pje va ~i com sen - zi bil nog gla sa Da ni Klajn, nas tu pi }e u okvi ru svo je opro {taj ne tur ne je u beo grad - skoj "Kom bank are ni" 12. okto - bra, ja vi le su agen ci je. Na kon cer tu u Beo gra du bend }e sve qubi teqe wiho ve mu zi ke posqedwi put pod sje - ti ti na naj ve }e hi to ve: "Nah neh nah", "Johnny", "Just A Fri - end Of Mi ne", "Dont Cry For Louie", "Puerto Rico" u ori gi - ko ji je otvo re no go vo rio o HIV-u u Ame ri ci, do {ao je kao li jek za ka ri je ru Bru sa Sprin - gsti na, ko ja ni je bi la na ba{ za vi dnoj po zi ci ji sre di nom de ve de se tih go di na pro {log vi je ka. Film je do `i vio ve li - ki us pjeh, ba{ kao i mu zi ka iz fil ma pre dvo e na je dnom od naj po zna ti jih Sprin gsti no vih pje sa ma. Ta da re la ti vno ne po znat bend u Ame ri ci "Simple Minds" imao je ve li ku sre }u go - di ne. Za film "The Brea kfast Club" mu zi ku je prvo tre ba lo da ra di sas tav "The Fixx". Oni su odbi li po nu du, ba{ kao i Bra - To kom sni mawa fil ma "Di - plo mac" re di teq Majk Ni kols bio je op sje dnut mu zi kom dvoj - ca "Si mon and Gar fun kel". Po zvao ih je da sni me mu zi ku nal nom aran `ma nu iz de ve de - se tih go di na pro {log vi je ka, ka da je ovaj bend i do `i vio svjet sku po pu lar nost. Ovo ni je prvi do la zak ove gru pe u Srbi ju, wiho vi pret ho - dni kon cer ti bi li su ras pro - da ti, a na posqedwi do la ze da se opros te od broj nih fa no va u Srbi ji i re gi onu. jan Fe ri i Bi li Aj dol. Pje sma "Don't You For get Abo ut Me" do - {la je u ru ke mla dih [ko ta i do ni je la im ve li ku po pu lar - nost. Ka da je Aj zak Hejs to kom se dam de se tih go di na pro {log vi je ka htio mu zi ~ke ci pe le da za mi je ni fil mskim, na i{ao je na pro du cen ta Yoela Fri - me na. On je ta da ra dio na pri - pre ma ma za film "Shaft" i po nu dio je ulo gu Hej su uz je dan "Va ja kon di os" su je dna od na jus pje {ni jih bel gij skih gru pa svih vre me na. Bend su uslov - da na pi {e gla vnu pje - smu za film. Hejs je pri hva tio po nu du. Kul tna hi mna odje ki va la je ple snim po di ju mi ma {i rom svi je ta, sla ve }i za os tav {ti nu ben da "The Bee Ge es" i "Gro - zni cu su botwe ve ~e ri". Za - nimqivo je da ova pje sma u po ~et ku ni je ni tre ba lo da se na e u fil mu, ali su sa us pje - hom nu me re "You Sho uld Be Dan - cing" pro du cen ti odlu ~i li da sni me cio mu zi ~ki al bum za film. Jo{ je dna pje sma ko ja se u film uvu kla "na mi {i }e" je nu me ra ko ju je Yudi Gar land ot pje va la u mju zi klu "^a - robwak iz Oza". Fil mski stu - dio sma trao je da je pje sma pre vi {e du ga i do sa dna, i da sa mo uspo ra va film. Na kra ju su ipak po pus ti li i do bi li ne za bo ra vni fil mski kla sik ko ji je pro sla vio Yudi Gar - land i ci je li film. Opro {taj na tur ne ja le gen dar ne bel gij ske gru pe "Va ja kon di os" u Beo gra du PRO DA LI vi {e od de set mi li ona al bu ma "DI PLO MAC" US PJE [NA kom po zi ci ja iz "Fi la del fi je" za film, ali oni ni su ima li vre me na da kre ira ju ne {to no vo, pa su mu po sla li pje smu ko ja je prvo bi la na pi sa na u ~ast Ele onor Ru zvelt go di ne osno va li pje va ~i - ca Da ni Klajn, Dirk [ufs i Vi li Lam bregt. U pro te klih 25 go di na ovaj kul tni sas tav obja vio je {est stu dij skih, tri kom pi la cij ska al bu ma i pro dao vi {e od de set mi li ona al bu ma i tri mi li ona sin glo - va. Da ni Klajn je 1. ja nu ara na pu ni la 60 go di na, po - sli je opro {taj ne tur ne je `e - li da se po sve ti mir ni jem `i vo tu, a ne da vno je obja vi la svo ju auto bio gra fi ju.

25 Fes ti val "Bel doks 2013" od 26. do 30. apri la BEO GRAD - Me u na ro dni fes ti val do ku men tar nog fil ma "Bel doks 2013" bi }e odr`an od 26. do 30. apri la u Beo gra du, ja vi le su agen - ci je. Pro gram je po di jeqen u ~e ti ri kategorije: srpski ta kmi ~ar ski fil - mo vi, srpski in for ma ti vni fil mo vi, me u na ro dni ta kmi ~ar ski pro - gram i mu zi ~ki do ku men tar ci. U okvi ru srpskog ta kmi ~ar skog pro gra - ma bi }e pri ka za no de set os tva rewa, a me u wima je i film "Arie" u re `i ji Bran ka La zi }a. GLAS SRPSKE utorak, 12. mart Me u na ro dni sa jam kwiga od 14. do 17. mar ta u Laj pci gu Bla go je vi} i Ni ko li} pred stavqaju Srpsku Za pred stavqawe na saj mu na ci onal na bi bli ote ka na mjen ski pri re di la dvo je zi ~nu pu bli ka ci ju "Li ni je/li ni en" ko ja obu hva ta izbor iz sa vre me ne kwi`e vnos ti PI [E: ALEKSANDRA MAXAR ale ksan srpske.com BAWALU KA - Kwi`e vni - ci Jo van ka Stoj ~i no vi}-ni ko - li} i Be ri slav Bla go je vi} pred stavqa}e Re pu bli ku Srpsku na Me unarodnom saj mu kwiga u Laj pci gu, ko ji }e bi - ti odr`an od 14. do 17. mar ta. Po kro vi teq pred stav qa - wa Re pu bli ke Srpske na Me - u na ro dnom saj mu kwiga u Laj pci gu je Mi nis tar stvo pros vje te i kul tu re RS, a or - ga ni za tor nas tu pa je Na ro dna i uni ver zi tet ska bi bli ote ka Re pu bli ke Srpske. Za pred - stavqawe na saj mu bi bli ote ka je na mjen ski pri re di la dvo je - zi ~nu pu bli ka ci ju "Li ni je/linien", ko ja obu hva ta izbor iz sa vre me ne kwi`e vnos ti, dje - la 11 kwi`e vni ka ra zli ~i - tih ge ne ra ci ja. Pro mo ci ja pu bli ka ci je "Li ni je/linien" na {tan du Re - pu bli ke Srpske bi }e odr`a na 16. mar ta u 13 ~a so va. Bi }e pred stavqeno vi {e od 100 pu - bli ka ci ja objavqenih u RS, na za je dni ~kom {tan du bi }e pred stavqena i tu ris ti ~ka po nu da Srpske. - Pred stavqawe Jo van ke Stoj ~i no vi}-ni ko li} na ovo - Udru `ewe mu zi ~kih umje tni ka RS Pro gram "Mu zi ~ki ko ra ci" BAWALU KA - Udru `ewe mu zi ~kih umje tni ka Re pu bli ke Srpske ovog mje se ca po ~iwe pro je kat de cen tra li za ci je kul tu re pod na zi vom "Mu zi ~ki ko ra ci", sa op {te no je iz ovog udru `ewa. Kon cer ti i edu ka ti vna pre - da vawa bi }e odr`a ni da nas i su tra u Kne `e vu i Der ven ti za u~e ni ke osno vnih i sredwih {ko la. - Pre da vawa su za mi{qena go di{wem saj mu u Laj pci gu ja ko je zna ~aj no jer je ona i pred sje dnik Udru `ewa kwi - `e vni ka Re pu bli ke Srpske - re kla je po mo }nik mi nis tra za kul tu ru Ire na Sol dat-vu - ja no vi}. Sma tra da je ve oma va `no na saj mo vi ma afir mi sa ti je - dnog mla eg i je dnog sta ri jeg kwi`e vni ka, te da je iz tih ra zlo ga zna ~aj no i pri sus tvo Be ri sla va Bla go je vi }a, do bi - tni ka pres ti `ne na gra de za kwi`e vnost "Bo ri slav Pe - ki}" za ro man u nas ta jawu. - Po ~as tvo van sam {to sam oda bran da u~es tvu jem u ovom pro je ktu. Na saj mu u So lu nu kwi`e vni agen ti su se ra spi ti va li za mo ja dje - la, u ~e mu se vi di zna ~aj pu bli ka ci ja ko ji ma se pred - kao pre zen ta ci ja umje tni ~ke mu zi ke uz pri ~u o pos tan ku mu zi ke i ra zvo ju, kao i o pro - mo vi sawu in stru mena ta na ko jima svi ra ju izvo a ~i iz Udru `ewa mu zi ~kih umje tni - ka Re pu bli ke Srpske - sa op - {te no je iz Udru `ewa. Ge ne ral ni po kro vi teq pro - je kta je Mi nis tar stvo pros - vje te i kul tu re Re pu bli ke Srpske. A. M. OPUS AUTO RA - Po se bno je va `no, po - red li je pe kwi`e vnos ti ko ju afir mi {e mo, pred sta vi ti i sve vrste mo no gra fi ja nau - ~nih ra do va vrlo in te re san - tnih te ma, kao i dje la ko ja su in te le ktu al no naj vre dni ja - ka `e Sol dat-vu ja no vi}. Di re ktor Na ro dne i uni - ver zi tet ske bi bli ote ke RS Qiqa Pe tro vi}-ze ~i} pod - sje ti la je da se sa jam u Laj - pci gu odr`a va 53. put, te da }e se ove go di ne pred sta vi ti izla ga ~a iz 43 zemqe sa 100 hiqada iz dawa i 20 stavqamo. Opus na {ih auto ra u ovim pu bli ka ci ja ma pos ta je sve ve }i, a ovo }e bi ti i odli ~na pri li ka da po ka `e mo sve vri je dnos ti Re pu bli ke Srpske - ka `e Berislav Bla go je vi}. BEO GRAD - "Gi tar art fes ti val" u Beo gra du bi }e otvo ren ve ~e ras u Do mu sin - di ka ta kon cer tom na ko jem }e u ~ast 50 go di na od prvog al bu ma "Bit lsa" naj ve }e hi - hiqada no vih na slo va. - Na saj mu se do djequju tri pres ti `ne na gra de, na gra da za beletristiku, za esej i za kwi`e vni pre vod. Za sa da je u u`oj kon ku ren ci ji 15 kwi`e - vni ka - re kla je Pe tro vi}-ze - ~i}. PRO MO CI JA "Li ni je/li ni en" 16. mar ta Is ti ~e da }e ovaj sa jam bi ti odli ~na pri li ka da se pred sta vi kul tu ra, obra zo - vawe, na uka i ba {ti na Re pu - bli ke Srpske. - Saj mo vi su mjes ta gdje mi vi di mo gdje smo, {ta smo i ku da ide mo. Na ovim ma ni - fes ta ci ja ma se upo zna je mo sa no vi na ma u iz da va{ tvu, a naj - va `ni je je da se po ve `e mo sa dru gim iz da va ~kim ku }a ma - ka za la je Pe tro vi}-ze ~i}. Na gla si la je da je pro {le go di ne na saj mu u So lu nu Be - Beo grad ski "Gi tar art" Otva rawe fes ti va la u zna ku "Bit lsa" to ve po pu lar ne li ver pul ske ~e tvor ke izves ti po zna ti srpski i mu zi ~a ri iz re gi - ona, ja vio je Ta njug. Kon cert na sve ~a nom otva rawu ima }e tri mu zi ~ke cje li ne bez pa uze. Naj ve }e hi to ve po pu lar ne ~e tvor ke iz Li ver pu la u ra zli ~i tim aran `ma ni ma izvo di }e po - zna ti mu zi ~a ri iz Srbi je i re gi ona: Ale ksan dra Ko va~ sa ho rom "Beo grad ski glas", FO TO: A. ^A VI] Sa pres-konferencije na kojoj je predstavqen program u~e{}a na sajmu ri slav Bla go je vi} bio kwi - `e vnik ko ji je imao naj vi {e po nu da za pre vo ewe wego vih kwiga od stra ne kwi`e vnih age na ta. - Pro {le go di ne smo za Laj pcig pri pre mi li pu bli - ka ci ju "Bi ti ~o vjek, for ma, pje sma" i za So lun smo pri p - re mi li pu bli ka ci ju "Ra su to vri je me", a sa da je to pu bli - ka ci ja "Li ni je/li ni en". Na sa jam no si mo sve tri pu bli - ka ci je, a to je bio ciq, pred - sta vi ti sve kwi`e vni ke ko ji za slu `u ju da bu du re pre - zen ti kwi`e vnos ti RS - ka za - la je Pe tro vi}-ze ~i}. Po se ban pro gram saj ma je "Laj pcig ~i ta", ko ji po dra zu - mi je va oko 160 pun kto va na saj mo vi ma na ko ji ma se ~i ta ju izlo `e na dje la. Mi nis tar stvo pros vje te i kul tu re Re pu bli ke Srpske iz - dvo ji lo je ma ra ka za nas tup Re pu bli ke Srpske na saj mu kwiga u Laj pci gu. Da do To pi}, Ne no Be lan, Vlat ko Ste fa nov ski, Bi se ra Ve le tan li}, Va sil Hayima - nov, Ki ki Le sen dri} i dru gi. Po se bnu obra du najqe p{ih me lo di ja "Bit lsa" spre ma ju Kor ne li je Ba ta Ko va~ sa svo - jim tri om i umje tni ~ki di re - ktor "Gi tar art fes ti va la", gr~ki gi ta ris ta Kos tas Ko ci - olis sa beo grad skim gu da - ~kim or kes trom "Du {an Sko vran". Vijesti Wujork "Gugl" u ~ast Adam su WUJORK - Naj po zna ti ji in ter net pre tra `i va~ "Gu - gl" po sve tio je ju ~e lo go Da - gla su Adam su, bri tan skom ra dio-dra ma tur gu i pis cu. Adams je bio naj po zna ti ji po kwizi "Vo di~ kroz ga la - ksi ju za autos to pe re". Za wego vog `i vo ta ovo dje lo pro da to je u vi {e od pe tna - est mi li ona pri mje ra ka. Da glas Adams umro je 11. ma ja go di ne u San ta Bar ba ri. Bawalu ka Izlo `ba "Mo ving expe ri en ce" BAWALU KA - Sa mos tal - na izlo `ba Ale ksan dra Mar ko vi }a "Moving experience" bi }e otvo re na ve ~e - ras u ~a so va u Ga le ri ji "Udas", na ja vi li su iz ga le ri je. Ri je~ je o pos tav ci ko ja je dio izla - ga ~kih akti vnos ti Ga le ri - je "Udas" za go di nu. Izlo `ba }e bi ti otvo re na do 31. mar ta. A. M. Ban ski dvor Pre da vawe o kla vi ru BAWALU KA - Pre da - vawe pi ja nis te Bar to lo me - ja Stan ko vi }a "Is to rij ski ra zvoj kla vi ra..." bi }e odr`a no ve ~e ras u 20 ~a so - va u kon cer tnoj dvo ra ni Ban skog dvo ra Kul tur nog cen tra, na ja vi li su iz ove in sti tu ci je. Pi ja nis ta Stan ko vi} }e go vo ri ti o gra i i me ha ni - ci kla vi ra, te hni ~kim i akus ti ~nim ka ra kte ris ti - ka ma, odr`a vawu kla vi ra, kao i o di je lo vi ma kla vi - ra. A. M. Los An e les Nas ta vak hit ko me di je LOS AN \E LES - Hit ko me di ja o o~aj nim ra dni - ci ma ko je su igra li Yej son Bej tman, ^ar li Dej i Yej - son Su de kis do bi }e nas ta - vak, ja vi le su agen ci je. Tro ji ca "za po sle nih" re - pri zi ra }e svo je ulo ge u nas - tav ku fil ma, a mo `da im se pri dru `i i Yej mi Foks, ko ji je u prvom di je lu igrao ubi cu ko jeg upo zna ju u ba ru i sa wim pra ve do go vor. Ni je po zna to ko }e bi ti no - vi {e fo vi u nas tav ku fil - ma ko ji }e re `i ra ti Set Gor don.

26 26 utorak, 12. mart GLAS SRPSKE Razbibriga Vra tio se Mu jo iz inos tran stva, pun pa ra. Pi ta ga Ha so: - Oda kle ti tol'ke pa re, bo lan? - ^is tim atom ske bom be! - re ~e Mu jo. - A je l' te strah da ta bom ba ne ek splo di ra? - A {ta me ne bri ga, ni je mo ja! Od tra~a do istine Da ra na ga na omo tu no vog al bu ma Iz gle da da Da - ra Bu ba ma ra `e li da is koris ti tre nu tak ka da je svo je tije lo do ve la do per fe kci je, te je ta ko ri je {i- la da je wena pu bli ka na no - vom al bu mu vi di go lu, ja vi le su agen ci je. Na ime, fo to gra fi ja za omot no vog CD-a dospjela je u ja vnost, a Da ra na woj po zi ra sa ru kom pre ko gru di i, re klo bi se, u dowem ve {u. Ove sli ke si gur no }e se naj vi {e do pas ti mu {kom di je lu wene pu bli ke, a wen su prug ni je qubo mo ran na to, po {to se o sva kom po slo vnom po te zu kon sul tu je sa wim. Po pu lar na pje va ~i ca ne ko vri je me se po vu kla iz ja vnos ti, jer je na por no ra di la na no vom al bu mu, a je dnu pjesmu na al bu mu po - sve ti la je svo joj maj ci. - Je dnos ta vno sam ima la `equ da po sve tim pe smu ma mi. Ona je za slu `na za ovo {to sam da nas, {to sam es tra dna zvez da. Uvek me for si ra la i te ra la da se bo rim - re kla je Da ra. Tek st za pje smu na pi sa la je Ma ri na Tu ca ko vi} ko ja je, ka ko ka `e Da ra, po zna va la wenu maj ku i mno go su se po {to va le. - Ka da smo za je dno se le i ~i ta le tek st, pla ka le smo - ka `e Da ra. La ga ni ru ~ak od po vr}a Iz vrstan pri log od po vr}a ili kom pletan ru ~ak. Vri je me pri pre me je oko 30 mi nu ta. Je dnos ta - vno je za pri pre mu. Na kra ju do daj te osta tak bu te ra i pro - mi je {aj te sa mo dok se bu ter ne oto pi. Po so li te i po bi be - ri te po uku su. Po - slu `i te na ve li kom oval nom tawiru. Sudoku U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3. РЈЕШЕЊЕ: К, К, П, М, Т, БУГАРСКА, КУБА, САМАНТА, В, АТАР, РАНА, ТЕЛЕТИНА, ИНАРИ, БОРА, АК, ТО, ИРИ, ВИРУНА, ОВА, ИСТ, К, ПАС, НОВОСТИ, СК, АК, ОТВОР, ТРЕНЕРКЕ, НИ, ПАСАТ, ЛА, С, А, ИНАТ, ВАТ, А, ИЊЕ, АЛИ, МАРЕЈ, МАЛЕН, Л, МАРАКАНА,

27 GLAS SRPSKE utorak, 12. mart Do u dva pan ke ra u pe ka ru i pi ta ju pe ka ra: - Gdje dr`i{ sir? On od go va ra: - U fri `i de ru, a pan ker mu ka `e: - Mo gao si ma lo i u bu rek da sta vi{! - Ka ko je ju ~e za vr{i la tvo ja sva a sa `e nom? - Do pu za la je do me ne na koqeni ma. - Ne mo gu }e! I {ta je re kla? - Re kla je: Izla zi ispod kre - ve ta da ti ja ne do em ta mo! Sas toj ci: 1 osredwi li mun, ko ri ca i sok 1 ka {i ~i ca bal za mi ko sir }e ta 1 ka {i ~i ca ja vo ro vog si ru pa ili me da 50 g hla dnog bu te ra 2 + ka {i ke ma sli no vog uqa 650 g {ar ga re pe 350 g mla dog krom pi ra 250 ml su pe ili vo de 3 ~e na pa si ra nog bi je log lu ka 100 g gra {ka 60 g spa na }a Da li ste se ika da za pita li za {to ne ki qudi ne ma ju sa mo po uz dawa, dok ga ne ki ima ju i pre vi {e? Za {to je sa ne kim qudi ma je dnos ta vni je, a sa ne ki ma te `e da ko mu nici ra mo? Bi lo bi po gre {no re }i da sa mo je dan fa ktor uti ~e na ra zvoj li ~nos ti, jer ra zvoj po se bnos ti je izu ze tno slo `en pro ces. Me u tim mo - `e mo po uz da no da pre tpos ta - vi mo da je stil ro di teqstva je dan od naj ja ~ih fa kto ra ko - ji uti ~e na ra zvoj dje te ta. Odra sli qudi obi ~no `i ve na na ~in ko ji su na u~i - li od svo jih ro di teqa. Evo ka ko ra zli ~i ti sti lo vi ro di - teqstva uti ~u na ra zvoj ra - zli ~i tih li ~nos ti dje ce. Auto ri tar ni ro di teqi od ga ja ju dje cu sa nis kim sa mo - po {to vawem: ta kvi ro di teqi Pri pre ma 1. [ar ga re pu o~is ti ti i isje }i na debqe {ta pi }e oko ~e ti - ri do pet cm du `i ne. U dubqi ti gaw sta vi ti ka {i ku bu te ra i ka {i ku ma sli no vog uqa i za gri ja ti na osredwoj tem pe ratu ri, do da ti {ar ga re pu i pr`i ti, poklopqenu, dok ne ome - k{a i ne do bi je li je pu zla }a nu bo ju. Re {et kas tom ka {i kom izva di ti i sta vi ti na tawir. 2. Mla di krom pir o~is ti ti i isje }i na po la (ako ne ma te mla di krom pir mo `e i obi ~an krom pir, sa mo ga isje }i na ma lo ve }e koc ke). U is ti ti gaw do da ti jo{ je dnu ka {i ku bu - te ra i ma sli no vog uqa, ra spo re di ti krom pir da je u je dnom re du, ma lo po so li ti i pr`i ti ga po lu po klopqenog oko pet do se dam mi nu ta, dok ne do bi je li je pu tamnosme u bo ji cu, po po tre bi pro mi je {a ti, ali pa zi ti da se ne ras tu ri krom pir. 3. Do da ti su pu ili vo du, pus ti ti da pro vri, smawiti tem pe - ra tu ru i po lu po klopqeno ku va ti oko de se tak mi nu ta ili dok krom pir ne ome k{a. U ti gawu tre ba da os ta ne do tri ka {i - ke te ~nos ti. Do da ti pa si ra ni bi je li luk i pro pr`i ti ga sa krom pi rom sa mo dok ne za mi ri {e, vrlo we `no pro mi je {a - ti. 4. U ti gaw do da ti is pr`e nu {argarepu, gra {ak i je dnu i po ka {i ~i cu so ka od li mu na, nas tru ga nu ko ri cu, bal za mi ko sir }e, isjec ka ni ta ra gon, ka {i ~i cu ja vo ro vog si ru pa ili me da i ka {i ku vo de, ko je ste pret ho dno sve za je dno izmi je - {a li i svje` spa na}. Pro pr`i ti sve za je dno sa mo do tle dok vam spa na} ne ome k{a, oko mi nut dva, we `no mi je {a ju }i. tra `e po slu {nost bez pi - tawa i obja{wewa, u~e dje cu ka ko da se pri la go de pra vi l- i ma obi ~no kroz pri jetwe i izu ze tnu stro gost, a sa ma lo to pli ne. Dje ca ovih ro di teqa obi ~no ima ju izu ze tne us pje he u {ko li, ali ve oma ni zak ni - vo sa mo po {to vawa. Ro di teqi ko ji su pre za - {ti tni ~ki nas tro je ni po di - `u dje cu sa mno go stra ho va. Ako je di je te stal no za {ti }e - no ono }e do }i do zakqu ~ka da je svi jet ne si gu ran, ne }e ima ti pri li ku da ra zvi je vje - {ti ne ko je su po tre bne u `i - vo tu, te }e na u~i ti ka ko da os ta ne u zo ni udo bnos ti bez po ten ci ja la da se su o~i sa stra hom. Auto ri ta ti vni ro - di teqi od ga ja ju ura vno te `e nu dje cu. Auto ri ta ti vni ro di - teqi su oni ko ji pos tavqaju stro ga pra vi la, ali ko ji su u is to vri je me i di plo ma ti u odno su sa dje com. Ovaj stil ro di teqstva obi ~no re zul ti - ra ra zvo jem li ~nos ti ko ja po - {tu ju pra vi la, ali u is to vri je me ima ju mno go po vje - rewa u se be ODRA SLI QUDI obi ~no `i ve na na ~in ko ji su na u~i li od svo jih ro di teqa Po pustqivi ro di teqi po di `u bun to vni ka sa vi so - kim sa mo po {to vawem. Popustqiv ro di teq je onaj ko ji je uvi jek na ra spo la gawu i ko - ji se bri ne o svom dje te tu, ali ko ji u is to vri je me ni je zah tje van u smi slu po {ti vawa pra vi la, pa dje ca ovih ro di - teqa ima ju vi so ko sa mo po - Ci je ne u KM 1 osredwi li mun, ko ri ca i sok 0,3 50 g hla dnog bu te ra 0,5 650 g {ar ga re pe 2,5 350 g mla dog krom pi ra 0,7 250 ml su pe 0,3 3 ~e na pa si ra nog bi je log lu ka 0,4 100 g gra {ka 0,5 60 g spa na }a CIJENA RU^KA 5,2 Stil ro di teqa uti ~e na ra zvoj dje te ta Stil ro di teqstva je dan je od naj ja ~ih fa kto ra ko ji uti ~e na ra zvoj dje te ta. Auto ri tar ni ro di teqi odgajaju dje cu sa nis kim sa mo po {to vawem. Ta kvi ro di teqi tra `e po slu {nost bez pi tawa i obja{wewa {to vawe. Dje ca ta ko pos ta ju bun to vna kao odra sli (a i ra - ni je) jer, bu du }i ni su na u~i li ka ko da se pri la go de pra vi l- i ma, obi ~no odbi ja ju bi lo ka - kva pra vi la ko ja im se na me }u. Ne mar ni ro di teqi od gaja ju dje cu ko ji ima ju nis ko sa - mo po {to vawe, te po ka zu ju lo{ us pjeh u ono me {to ra de. Ro di teqi ko ji za ne ma ru ju svo - ju dje cu u~e dje cu da se osje }a - ju bez vri je dno, a na taj na ~in dje ca ne mo gu da sa vla da ju bi - tne `i vo tne vje {ti ne. Sva ka - ko, ovo je gru ba po dje la, i ve }i na ro di teqa se na la zi ne gdje izme u dva ili tri sti la. Ko ji }e stil pre va gnu - ti, za vi si od mno go `i vo tnih okol nos ti, ali i od na ~i na na ko ji su i ro di teqi od go je - ni. HO ROS KOP Ovan ( ) Is ko ris ti te po voqne pla ne tar ne utica je za os tva ri vawe ciqeva po slo vne i emo ti vne pri ro de. Ni ko ne sumwa u is - hod; bi }e vi {e ne go po voqan. U fa zi ste ek span zi je, zdra vi i do bro ra spo lo `e ni. Po `eqno je {to du `e odr`a ti ovo stawe, pa iz bje ga vaj te aro gan tne postup ke. Bi k ( ) Mno ge Bi ko ve o~e - ku je zaqubqivawe, a one mawe sre }ne - sva e sa par tne rom. Dan je u zna ku bur nih emo ti vnih rea kci ja, sva a, ali i mi rewa. Za h- vaquju }i in ven ti vnos ti, pos ti - }i }e te us pjeh. Kra jem da na mo gu }a je ner vna razdra`qivost, nas ta la kao rea k- ci ja na je dan pre uraweni po tez. Bli zan ci ( ) Sklo nost ka hi po - te za ma mo `e da vam po kva ri izu ze tno us - pje {an dan. Uko li ko pres ta ne - te da se op te re }u je te ne bi tnim stva ri ma i okre ne te se ra du, os tva ri }e te za pa `e ne re zul ta - te. Va tre ni tem pe ra ment is koris ti te za os tva ri vawe ciqeva, a ne za uza lu dne ras - pra ve sa par tne rom. Rak ( ) Ja dni Ra ko vi su, kao po obi ~a ju, nemir ni i ner vo zni. Iako `e li te da pri kri je te to stawe, te {ko }e vam po }i za ru kom. Ni ka ko ne do zvo li te da vas sa mo }a i osje }aj odba ~e - nos ti obu zmu, jer vam u tom slu ~a ju de pre si ja ne gi ne. Okre ni te se dru `ewima, in te - re so vawima i oba ve za ma, ko - jih ima te na pre tek. Lav ( ) Ne pla ni ra ni do ga - a ji mo gu vam uqe - p{a ti dan. O~e kuj te sre }ne tre nut ke, pro mje nu okol nos ti na boqe i us pje {ne {pe ku la ci je. Bi }e i quba vi, jer je ona va{ gla vni sti mulans, po kre ta ~ka sna ga ko ja da - je smi sao va {em `i vo tu. Uko li ko je ne us mje ri te na par - tne ra, on da }e te je us mje ri ti ka dje ci. Dje vi ca ( ) Rad, rad i sa mo rad. Ne }e vam te - {ko pas ti, jer sve ~e ga se la ti te ide glat ko i br`e ne - go {to ste za mi sli li. Po {to je ta kva stvar, za daj te se bi {to vi {e oba ve za, po {to }e te ih sa la ko }om os tva ri ti. Ne za b- o ra vi te na pro vod ko ji vas o~e ku je pod uslo vom da pri hva - ti te po ziv. Re la ksa ci ja pri ja! Va ga ( ) Mla i pri pa dni ci zna ka su u fa zi emo ti vnih pre - `ivqavawa, a oni sta ri ji u fa - zi prei spi ti vawa. Oni po ku {a va ju da svo je odno se sa oko li nom ra zmo tre i zau zmu obje kti van stav. Ne }e us pje ti, jer im ipak ne dos ta je obje kti - vnos ti, htje li to da pri zna ju ili ne. [kor pi ja ( ) Svi pos tup ci i po - slo vi odvi ja ju se te - `e ne go {to ste pla ni ra li. Mo ra te ulo `i ti doda tni na por, bi ti strpqivi i ~e ka ti. To [kor pi ja ma te {ko pa da po {to su pod di rek tnim Mar so vim uti ca jem. Ne op te re - }uj te oko li nu ne uro ti ~nim po - na {awem. Bu di te obje kti vni ji kad ste vi u pi tawu. Stri je lac ( ) Kad ne ko ga tre ba da ubje u je te, pra vi ste maj stor. La k{e vam je da fi lo zo fi ra te i pri ~a te ne go da kon kre tno ra di te. Po se - bno vam te {ko pa da ju fi zi ~ki po slo vi, ko je `e li te da pre ba - ci te na dru ge. Po {to ne ko tre - ba da kri ti ku je, kon stru kti vno ra zmi{qa, za {to to ne bis te bi li vi? Ja rac ( ) Sve vam ide glat ko po pi tawu po sla. Uko li ko mi sli te da ni je ta ko, gri je {i te. Sve stva ri }e do }i na svo je mjes to i vi dje - }e te da ste u pra vu. Oko li na mo `e mno go {ta da vam pri go v- o ri, ali kad je po sao u pi tawu - tu ste ide al ni. Us pje {no ure i - vawe kon ta ka ta i pravqewe pla no va. Vo do li ja ( ) Pod uslo vom da se na e te u si tu aci ji da ne ko po ku {a va da vas pre va ri i izba ci iz ta kta na sil nim pos tup kom, bu di te pri bra ni, jer }e te sa mo ta ko pro fi ti ra - ti. Uko li ko se spus ti te na ni vo oso ba ko je ima ju na mje ru da vas ugro ze, ni {ta ne }e te pos - ti }i, ve} }e te se sa mo ner vira ti. Ri be ( ) Te ma da na su qubav i osje }awe po dre e - nos ti u ve zi. Mo `da ste preo sjetqivi i sve do - `ivqava te ozbiqni je ne go {to jes te? Mo `da ste ne ke stva ri za pus ti li i pos ta li svje sni da se sa wima te {ko mo `e te izbo - ri ti? Pos to ji to li ko to ga zbog ~e ga se mo `e te osje }a ti ra zo ~a - ra no. No va ve za je na vi di ku.

28 28 utorak, 12. mart GLAS SRPSKE Feqton Uju tru smo se vi de li, ima li smo je dan kra tak sas ta nak i Zo ran je re kao: Imam uti sak da je go to vo. Sa da ide mo do kra ja. Uze }e mo im Skup {ti nu i Te le vi zi ju, po vrat ka ne ma. Mi lo {e vi} }e po ku {a ti da ukra de i ove izbo re kao {to je to ura dio 1996, ali mu to ne }e mo do zvo li ti Ka da qudi ma ka `e te is ti nu, to ni kad ni je po pu lar no, qudi ne vo le kad im se ka `e su ro va is ti na. Ali su ga po {to va li. To je pos ta lo, na `a lost, mno go vidqivi je onog tre nut ka ka da je po gi nuo PI [E: DRAGOQUB MI ]UNOVI] (Biv {i pro fe sor Beo grad skog uni ver zi te - ta, prvi pred sje dnik De mo krat ske stran ke, da nas pred sje dnik wenog po li ti ~kog sa vje ta) Bi lo nas je tri na est osni va ~a De mo krat - ske stran ke. Na prvom sas tan ku po zva li smo gra a ne da nam se prikqu~e. Po zva li smo i vlast da nas uhap si jer je to ta da bi lo pro ti - vus ta vno, bi lo je za braweno osni vawe no vih po li ti ~kih stra na ka, ali mi smo se po zi va li na me u na ro dne pa kto ve o gra an skim slo bo - da ma. Na tom prvom ve }em sku pu, ja sam iza - bran za pred se dni ka stran ke. Zo ran \in i} je bio je dan od onih ko ji me je naj vi {e po - dr`a vao, na ime, on me je pre dlo `io. U po ~et - ku je to ne ka ko fun kci oni sa lo iako je zbog ra zli ~i tih ide olo {kih uve rewa bi lo ma lih trvewa. Ide mo do kra ja, po vrat ka ne ma Sa Zo ra nom \in i }em uvek je bi lo i te - {ko i la ko. On je bio dos ta sa mo uve ren u svo - jim su do vi ma i kad bi ne {to za mi slio, ni je ga bi lo la ko od to ga od go vo ri ti. Ja sam po pri ro di, tem pe ra men tu i go di na ma bio za ma - lo ra zlo `ni ju stvar, da se o ne kim stva ri ma ipak ma lo pro mi sli i da se on da ta ko ura di. Ali u po ~et ku je to ve oma do bro fun kci oni - sa lo, i na kon {to sam iza bran za pred se dni - ka na toj ve li koj skup {ti ni kra jem go di ne, ja sam \in i }a pre dlo `io za pred se - dni ka Iz vr{nog odbo ra. \IN \I] LI CE MLA DOS TI (Od bun to vni ka do pre mi je ra) (4) Sa Zo ra nom uvi jek bi lo i te {ko i la ko Dru gi o pre mi je ru Po vo dom de set go di na od aten ta ta na pre mi je ra Srbi je Zo ra na \in i }a o wego voj li ~nos ti, qud - skom i dr`a vni ~kom por tre tu go vo re: Dra gan La ki - }e vi}, Dra goqub Mi }u no vi}, Sve to zar Sto ja novi}, Go ri ca Mo jo vi}, Er nst Ke ler, Ale ksan dar Bi - je li}, Ru `i ca \in i}, Ve ran Ma ko Ko ra}, Kurt Le on ber ger, Kla us Man gold i La tin ka Pe ro - vi}. Iz ko la `a pri ~a, uspo me na, os vrta i ci ta ta ova kwiga jo{ je dnom pod sje }a ka kav je ri je dak in - te le ktu alac i po li ti ~ar bio Zo ran \in i}. Ka sni je je do {lo do ve li kih ras ce pa unu - tar stran ke, ka da je Ko {tu ni ca oti {ao sa je - dnim de lom pris ta li ca, a bi li smo i pod sve ve }im pri tis kom. \in i} je sma trao da tre ba ma lo pra gma ti ~ni je da nas tu pa mo ka ko bi smo mo gli da pro {i ri mo ~lan stvo. Ja sam bio za ne {to ~vr{}e dr`awe prin ci pa, da ne ule }e - mo la ko u ne ke pra gma ti ~ne sa ve ze ko ji nas mo gu kom pro mi to va ti. I tu je do {lo do sve ra zli ~i ti jeg pris tu pa, i u je dnom tre nut ku ka da su te na pe tos ti bi le ve li ke, ja sam po - dneo os tav ku i \in i} je iza bran za pred se - dni ka. Na {i odno si su bi li za mrznu ti kad je re~ o li ~nom kon ta ktu. Bi lo je tu dos ta ne - spo ra zu ma oko na ~i na na ko ji se to sve odi - gra lo, ali uza ja mno po {to vawe i ne ka du bi na tog pri ja teqstva ne gde su os ta li ne ta knu ti. Vrlo brzo na kon to ga osno vao sam je dnu fon - da ci ju, je dan cen tar za ra zvoj de mo kra ti je, a on da sam, ka da je ve} na{ za je dni ~ki rad bio ne mo gu}, osno vao i po li ti ~ku stran ku. Bio sam stal no u par la men tu pa sam nas ta vio da sa ra u jem sa DS-om. On da sam go di ne, po sle bom bar do - vawa, po sle ka tas tro fe u ko ju je Ju go sla vi ja upa la, pre dlo `io da se or ga ni zu je okru gli sto opo zi ci je. Tom pri li kom su do {li svi, do {ao je, na ra vno, i \in i}. Nas ta la je ta ko - zva na De mo krat ska opo zi ci ja Srbi je. Udru `e - ni, nas tu pa li smo kao DOS, da kle kao je dna stran ka. BIO JE DNA od prvih me ta re `i ma ko ji je `e lio da op sta ne po sva ku ci je nu Na dan 4. i 5. okto bra ima li smo ra zli - ~i te ulo ge. Uju tru smo se vi de li, ima li smo je dan kra tak sas ta nak, i Zo ran je re kao: "Imam uti sak da je go to vo. Sa da ide mo do kra ja. Uze }e mo im Skup {ti nu i Te le vi zi ju, po vrat ka ne ma. Mi lo {e vi} }e po ku {a ti da ukra de i ove izbo re kao {to je to ura dio 1996, ali mu to ne }e mo do zvo li ti. Ako nas do e vi {e od sto hiqada, mi po be u je mo." Do {lo je vi {e od pet sto hiqada i po zna to je ka ko se sve za vr{i lo. Ta da je \in i} li ~no mno go ri zi ko vao, jer je bio je dna od prvih me ta onog re `i ma ko ji je `e leo da op sta ne po sva ku ce nu. Po sle to ga smo po ~e li da de lu je mo kao no va vlast. \in i} jo{ ni je bio pred se dnik Vla de, jer smo ima li pre la zni pe ri od, osvo ji li smo sa - ve znu vlast, ali ne jo{ i ovu dru gu. Ja sam pos tao pred se dnik par la men ta, Ko {tu ni ca pred se dnik dr`a ve, a on da smo mo ra li da sa - ~e ka mo da se ra spi {u izbo ri u Srbi ji i ta da je \in i} pos tao pred se dnik Vla de. Na ra vno, on je znao {ta ra di, jer mes to pred se dni ka Vla de Srbi je je mes to sa naj vi {e mo za mo der nim du hom Kao pred se dnik Vla de \in i} je uneo je - dan nov mo de ran duh u Srbi ju. Ka da qudi ma ka `e te is ti nu, to ni kad ni je po pu lar no, qudi ne vo le kad im se ka `e su ro va is ti na. Ali su ga po {to va li. To je pos ta lo, na `a lost, mno go vidqivi je onog tre nut ka ka da je po gi nuo. Taj spon ta ni izliv po {to vawa i tu ge bio je ne po znat ov de. Gra a ni su sa mi iza {li na uli ce i svi su to ose ti li kao ve li ki gu bi - tak. To je sa mo zna ~i lo, i to je bi la pot vrda da su qudi, ne gde u du bi ni, zna li da je to {to on ra di pra va stvar, ~ak i ka da im se to ni je do pa da lo. Na `a lost, to je mno go vidqivi je da nas kad \in i }a ne ma. Za {to je ubi jen \in i}? Na ra vno, sud }e nam re }i ko je or ga ni zo vao aten tat, ko sto ji iza sve ga to - ga. Mno gi su, ako i ni su ba{ `e le li smrt Zo ra na \in i }a, u sva kom slu ~a ju sma tra li Zo ra na \in i }a ogro mnom smetwom. I svi oni ko ji ni su `e le li da se Srbi ja mewa, ko - ji ni su `e le li re for me, ko ji su sumwali da }e mo u}i u ne znam ka kve sve te {ko}e, svi ko - ji su ve ro va li da je odus ta jawe od je dnog sta - rog kon cep ta ili po li ti ~kog po gle da ne ka kva iz da ja, svi oni ko ji su se bo ja li da }e je dno ga da na mo ra ti da od go va ra ju za stva - ri ko je su ~i ni li, svi oni su ima li in te res da wega ne ma. I na ra vno, ce la ta kon zer va ti vna, umrtvqena i zlo ~i na ~ka gru pa ci ja i jes te ne gde u osno vi bi la wegov gla vni ne pri ja teq. Ipak, da nas je sa vr{e no ja sno da mno gi ni po sle sko ro dve go di ne od wego ve smrti ne mo gu da sa kri ju izve sno za do voqstvo {to wega ne ma, da bi ga on da, kad god mo gu, i mrtvog ma lo kle ve ta li. (Nas ta vi }e se) Ro en srpski voj vo - da Ste pa Ste pa no vi}, je - dan od na jis ta knu ti jih voj sko vo a u dva bal kan ska i u Prvom svjet skom ra tu. U Cer skoj bi ci u av gus tu Dru ga ar mi ja pod wego vom ko man dom ra zbi - la je aus tro ugar ske tru pe za {ta je do bio ~in voj vo - de, a na So lun skom fron tu 12. mart go di ne 12. mart go di ne 12. mart go di ne Ro en Ste pa Ste pa no vi} u sep tem bru Dru ga ar mi ja je, na pa da ju }i na gla vnom prav cu u sa dej stvu s Prvom ar mi jom, pro bi la ne pri ja teqsku od bra nu, po tom izbi la na bu gar sku gra ni cu i pri nu di la Bu gar - sku na ka pi tu la ci ju. Ko - man do vao je srpskom voj skom i u Ku ma nov skoj bi ci i za uzi mawu Je dre na Umro srpski fi zi - ~ar, elek tro te hni ~ar i pro na la za~ Mi ha jlo Pu - pin, nau ~nik svjet skog gla - sa. Iz ro dnog Idvo ra u Ba na tu je po sli je {ko lo - vawa u Pan ~e vu i Pra gu, oti {ao u SAD gdje je za - vr{io Ko lum bi ja uni ver zi - tet u Wujor ku na ko jem je Umro Mi ha jlo Pu pin po tom bio pro fe sor te - orij ske fi zi ke i 40 go di na pred sje dnik In sti tu ta ra - dio-in `ewera. Elek tri ~ni re zo na tor po mo }u ko jeg je pre ko is tog pro vo dni ka mo gu} is to vre me ni pre nos vi jes ti na ra zli ~i tim ta - la snim du `i na ma bio je prvi od wego vih mno go broj - nih pro na la za ka Wema ~ka Je vrej ka Ana Frank u 15. go di ni ubi je na u wema ~kom na cis - ti ~kom lo go ru. Wen dne vnik pos tao je sim - bol stra dawa Je vre ja u Dru gom svjet skom ra tu, u ko - jem su Ni jem ci plan ski is - trebqiva li taj na rod u Wema ~koj i svim oku pi ra - nim zemqama Evro pe. Wena Ubi je na Je vrej ka Ana Frank po ro di ca je po sli je do las - ka na cis ta na vlast u Wema ~koj iz bje gla u ho lan dski grad Am ster dam, gdje je od `i vje la u taj nom skro vi {tu, ali ih je ot krio Ges ta po. Ubi - je na je u lo go ru Ber gen-bel - zen, a od wene po ro di ce rat je pre `i vio je di no Anin otac.

29 GLAS SRPSKE utorak, 12. mart Oglasi Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA KU]E PRODAJA Prodajem u Bawaluci, naseqe Sitari, dvije zasebne ku}e (povoqno), papiri uredni, 1/1, tel. 051/ , 066/ , 063/ Prodajem dio nedovr{ene ku}e, ul. Du{ka Ko{~ice br. 14, tel. 066/ Prodajem ku}u sa pet stanova 1/1, gara`a, grijawe, ul. Mirjane Jotanovi} 2 A, preko puta "Zoki komerca", 065/ , tel. 066/ Prodajem ku}u na Lau{u na placu 862 m 2, ul. Du{ana i V. Kopawe 28 A, cijena KM, tel. 065/ Prodajem ku}u sa oku}nicom i 3,5 dunuma zemqe, dupleks, plac u ^esmi - Bawaluka, tel. 066/ Prodajem spratnicu od 200 m 2 po 300 KM/m 2 i oku}nice {est dunuma, Gorwe Motike, tel. 065/ Na placu od 460 m 2 prodajem pola ku}e, dva stana s podrumom, mogu}a izgradwa stana u potkrovqu, pogodno za predstavni{tvo, objekat je sa dva lica, tel. 051/ Prodajem ku}u, useqivu, Paprikovac, Davida [trpca, sa oku}nicom, 516 m 2, cijena KM, tel. 065/ Prodajem ku}u u Motikama sa m zemqe, tel. 066/ Prodajem ku}u 9,5 sa 8,5, nova gradwa sa prate}im objektima i ~etiri dunuma zemqe blizu sto~ne pijace u Novoj Topoli, cijena KM, tel. 065/ Prodajem ku}u useqivu namje{tenu 60 kvadrata sa ~etiri dunuma zemqe, selo Vakuf, Aleksandrovac kontakt, tel. 066/ Prodajem stariju, ku}u-dvori{nu zgradu, ba{tu pod vo}em, 600 m 2 terena, kod "Centruma" u Lazarevu, tel. 066/ Prodajem ku}u na sprat sa gara`om, pomo}nim objektima i dvori{tem od 544 m 2, Ko~i}ev vijenac, tel. 065/ Prodajem ku}u, prizemnica, sa 600 m 2 placa, tel. 065/ Prodajem dvije ku}e prizemnice i 370 m 2 dvori{ta, tel. 065/ Prodajem staru ku}u sa tri pomo}na objekta na parceli od m 2, tel. 065/ Prodajem ku}u sa gara`om i 989 m 2 u Obili}evu, tel. 065/ Prodajem ku}u na sprat, dvori{na, dvije gara`e i 976 m 2 zemqe, tel. 065/ Prodajem ku}u sa gara`om i 630 m 2 zemqe, tel. 065/ Prodajem ku}u sa poslovnim prostorom, ul. Jovanke Goji} Zmijawke, Lau{, sa urednim papirima, cijena KM, tel. 051/ , 065/ Prodajem nedovr{enu ku}u, sa m 2 zemqe, Sredwa Lamovita, Prijedor, cijena KM, tel. 066/ Prodajem ku}u u Glamo~anima i 3,5 dunuma zemqe, nadvo`wak kraj "Robota", tel. 065/ Prodajem ku}u u Hrvatskoj Kostajnici ili mijewam za okolinu Bawaluke,1/1, zvati poslije 16 ~asova, tel. 051/ Prodajem ku}u spratnicu sa potkrovqem 10h7 nedovr{eno i 10 dunuma zemqe, {est pod vo}em, devet km od Bawaluke, cijena evra, tel. 051/ , 065/ Prodajem ku}u spratnicu sa potkrovqem 10h7 i osam dunuma zemqe, ~etiri pod vo}em, devet km od Bawaluke ili mijewam za trosoban stan, tel. 051/ , 065/ Prodajem ku}u 9,5x8,5 m 2, nova gradwa sa prate}im objektima i ~etiri dunuma zemqe, blizu sto~ne pijace u Novoj Topoli, cijena KM, tel. 065/ , 065/ Prodajem zapo~etu ku}u, a mo`e biti i vikendica, tel. 065/ Prodajem povoqno ku}u u Obili}evu, ul. Sr e Zlopogle e, tel. 032/ Prodajem ku}u na Petri}evcu, tel. 065/ Prodajem povoqno ku}u i 12 dunuma zemqe u Mi{inom Hanu - Vukovi}i 210, tel. 066/ Prodajem ku}u vi{espratnicu sa pet skoro namje{tenih stanova, sa centralnim grijawem, podrumom, gara`om, na atraktivnoj lokaciji u Bawaluci, tel. 066/ Prodajem ku}u ili mijewam za stan, Petri}evac, tel. 065/ Prodajem ku}u 170 m 2, ul. Qev~anska, cijena po dogovoru, tel. 065/ Lakta{i, Peto{evci prodajem ku}u, visoku prizemnicu, 9h8 na placu od m 2, tel. 065/ Bawaluka, Drago~aj prodajem ku}u, podrum, prizemqe i mansarada, zemqe dva dunuma, cijena KM, tel. 065/ Prodajem ku}u P+M 150 m 2 stambenog prostora, 35 m 2 poslovnog prostora, 6 km od centra, Petri}evac, plac 500 m 2, cijena KM, tel. 066/ Prodajem ku}u u Obili}evu, tel. 066/ Prodajem ku}u u ul, Ive Andri}a u centru Bawaluke, tel. 066/ Prodajem ku}u u ul. Vida We`i}a, tel. 066/ Prodajem ku}u u Kuqanima, tel. 065/ Prodajem ku}u 10x12 u Zalu`anima, prije pruge, plac 740 m 2, ul. Put srpskih branilaca, tel. 065/ Prodajem ku}u u Dervi{ima, tel. 066/ Prodajem, izdajem, kupujem, mijewam nekretnine, tel. 066/ Prodajem dio nedovr{ene ku}e, ul. Du{ka Ko{~ice br. 14, tel. 066/ Prodajem ku}u na Petri}evcu kod `utih zgrada, vlasnik 1/1, na placu od m 2, mo`e zamjena za stan uz doplatu, tel. 065/ Prodajem stariju ku}u u Lazarevu na placu 930 m 2 ili mijewam za stanove, odli~na lokacija kod crkve i nove ulice, vlasnik 1/1, tel. 065/ Prodajem ku}u sa prate}im objektima, oku}nice sedam dunuma, Bukovica, Bawaluka, tel. 065/ Prodajem nedovr{enu ku}u P+1 i zemqu u Jablanu kod katoli~ke crkve, papiri 1/1, tel. 065/ Prodajem ku}u P+S, 670 m 2 oku}nice, u Rosuqama, tel. 066/ Prodajem dvije starije ku}e na placu od m 2, nedaleko od kru`nog toka, iza "Maj veja", povoqno, tel. 065/ Prodajem ku}u u centru grada P+S, tel. 065/ Prodajem ku}u na Paprikovcu, deset minuta od centra, tri posebna stana po 100 m 2, tel. 065/ Prodajem ku}u P+S+M u Lazarevu sa 760 m 2 oku}nice, tel. 065/ Ku}u sa zemqom na putu Bawaluka- Krupa na Vrbasu, prodajem ili mijewam za stan u Bawaluci, tel. 065/ Prodajem ku}u i 730 m 2 zemqe, ul. Milana Brankovi}a 49, preko puta Doma "Rada Vrawe{evi}", Bawaluka, tel. 065/ Prodajem ku}u u Lazarevu, kod kasarne Kozara, tel. 066/ Prodajem ku}u u Vrbawi, tel. 066/ Prodajem ku}u u Trnu sa 500 m 2 placa na glavnoj ulici, tel. 066/ Prodajem useqivu ku}u u Bawaluci, papiri uredni, mo`e zamjena za stan uz dogovor, tel. 065/ Prodajem ku}e u Bawaluci, naseqe Lazarevo, cijene KM; KM; KM; KM, tel. 065/ Prodajem ku}e u Bawaluci od KM do KM, tel. 065/ Prodajem ku}u u Bawaluci, ul. Pave Radana, cijena evra (reg. planom predvi ena zgrada), tel. 065/ Prodajem ku}u u Dowem Vakufu, ku}a + {tala m 2 ba{te pored rijeke, evra, tel. 065/ Prodajem ku}e u Bawaluci, naseqe Petri}evac, ul. Qev~anska, KM i KM, tel. 065/ Prodajem ku}u u Sanskom Mostu ku}a + dv. objekti, naseqe Zdena, cijena evra, tel. 065/ Na atraktivnoj lokaciji u Karanovcu prodajem ku}u 500 m 2 oku}nice ili mijewam za mawi stan u Bawaluci, tel. 051/ Prodajem ili mijewam useqivu nedovr{enu ku}u u Jablanu za mawi stan u Bawaluci uz dogovor, tel. 065/ Prodajem novoizgra enu ku}u, podrum, prizemqe i mansarda, unutra sve opremqeno, plac 500 m 2, Bawaluka - ^esma, tel. 065/ Prodajem mawu ku}u i deset dunuma zemqe na magistralnom putu Bawaluka - Prijedor, preko puta "Petog neplana" ili mijewam za mawi stan u Bawaluci, tel. 066/ Prodajem stariju ku}u (podrum, struja, voda), 21 dunum obradive zemqe, tri dunuma {ume, 1/1, povoqno, op{tina Gradi{ka, tel. 051/ Prodajem ku}u u Obili}evu, tel. 066/ Prodajem plac u Trnu 800 m 2 na obali Vrbasa, tel. 065/ Prodajem ku}u i placeve u Drago~aju, 300 metara od centra prema Gradini, tel. 065/ Ku}u sa svim pomo}nim objektima u Sanskom Mostu prodajem ili mijewam za stan u Bawaluci ili Gradi{ci, tel. 065/ Prodajem ku}u 8h9, visoka prizemnica sa svim prikqu~cima, u Kne`ici, op{tina Kozarska Dubica, tel. 051/ Prodajem povoqno useqivu ku}u sa visokim potkrovqem na placu m 2 u Ko~i}evu - Gradi{ka, ogra eno, struja, voda i dvori{na zgrada sa gra evinskom dozvolom, tel. 065/ Prodajem useqivu ku}u - dupleks veli~ina 13h11 (P+1+1) sa garsowerom u potkrovqu, lokal u prizemqu sa centralnim grijawem, plac 500 m 2, Bawaluka, Jovice Savinovi}a 101, tel. 065/ Prodajem prizemnicu na ~ijoj parceli je predvi ena izgradwa stambeno-poslovne zgrade tipa Po+P+3, ul. Ranka [ipke, tel. 065/ Prodajem ku}u sa poslovnim prostorom, m 2 zemqe, Mi{in Han, tel. 066/ Bakinci, prodajem ku}u pod krovom, 10h9 m, P+1, na m 2 zemqi{ta, uz asfalt, dva kilometra od aleksandrova~ke petqe, cijena fiksna KM, tel. 065/ Prodajem vilu sa {est soba, dvije kuhiwe, dva kupatila, pet balkona i gara`om, Vrawica kod Trogira, 80 m od mora, tel. 065/ Prodajem ku}u, povoqno, tel. 051/ , 066/ Prodajem ku}u na Crnogorskom primorju, mo`e zamjena za stan u Bawaluci uz dogovor, tel. 065/ Prodajem povoqno ku}u, lokal i dvori{nu, ul. Zmaj Ogwenog Vuka, Lazarevo, tel. 065/ Prodajem ku}u na Paprikovcu, 9h10, na placu od 640 m 2, prizemqe, sprat, potkrovqe nije izra eno, ima centralno grijawe, tel. 065/ Prodajem ku}u s oku}nicom, 800 m 2 u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 065/ Prodajem ku}u u Kqu~u (poslovni + gara`a + stambeni prostor) ili mijewam za ku}u ili stan u Bawaluci, M. Gradu, Prijedoru ili Gradi{ci, tel. 065/ Prodajem ku}u u Kqu~u, papiri uredni, tel. 064/ Prodajem ku}u sagra enu godine, 9h8 m, na povr{ini od m 2, prvi sprat zavr{en, potkrovqe nije zavr{eno u Rami}ima, cijena KM, hitno, tel. 065/ Prodajem hitno ku}u na sprat sa dvori{tem i velikim poslovnim prostorom u Obili}evu, u ulici Bra}e Jugovi}a, tel. 065/ Prodajem ku}u i zemqi{te oko 600 m 2 u ^elincu dowem preko mosta, hitno i povoqno, tel. 065/ Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra eno, sa placem od metara, blizina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda, odmah useqivo u ulici Blagoja Parovi}a, tel. 065/ Prodajem ku}u na sprat s potkrovqem i oku}nicom oko 900 m 2, ogra eno, pod vo}em, vlastito centralno grijawe, preko puta "Glasa Srpske", ulica ^aire, Hiseta, hitno, tel. 065/ Prodajem blizu Naprijedovog igrali{ta ku}u na sprat, 130 m 2, u ulici Gavrila Principa sa oku}nicom od 500 m 2, povoqno, uz ulicu, tel. 065/ Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom, 500 m 2 u Krfskoj ulici, hitno i povoqno, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/ Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m 2, odvojeni ulazi, s dvori{tem, gara`om, po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan uz dogovor, hitno i povoqno, tel. 065/ Prodajem ku}u na sprat, 170 m 2, u Bugojnu u ulici Armije BiH, prema fabrici "Slavko Rodi}", sa 670 m 2 oku}nice, jako lijepa i sre ena ku}a, hitno, tel. 065/ Prodajem ku}u, 50 m 2 stambenog prostora, sanirana sa dvori{tem 120 m 2, u ulici Gavrila Principa. Hitno, tel. 065/ Prodajem ku}u P+1 u Dervi{ima, Bawaluka, 370 m 2 placa, stara gradi{ka cesta, tel. 065/ Prodajem u Bawaluci, na Star~evici, stariju ku}u sa placem od 827 m 2, tel. 065/ Prodajem ku}u 9h10, novogradwa, prizemqe, poslovni prostor, sprat i potkrovqe stanovi, tel. 051/ Prodajem ku}u na placu od 640 m 2, preko puta bolnice Paprikovac, ul. Jovana Ra{kovi}a, tel. 065/ ZAMJENA Mijewam ku}u na Crnogorskom primorju za stan u Bawaluci uz dogovor, 051/ , tel. 065/ Mijewam useqivu ku}u u Bawaluci za stan uz dogovor, 051/ , tel. 065/ Mijewam ku}u u Trnu za stan u Bawaluci, tel. 066/ Mijewam ku}u spratnicu sa potkrovqem 10h7 i deset dunuma zemqe, pet pod vo}em, devet km od Bawaluke ili mijewam za trosoban stan, tel. 051/ , 065/ Mijewam useqivu ku}u u Zalu`anima na m 2 placa za stariju ku}u ili stan u gradskoj zoni, tel. 066/ Mijewam ku}u 9 x 10 sa poslovnim prostorom na Petri}evcu, ul. Wego{eva za stan u gradu, tel. 066/ Mijewam ku}u u Dowem Vakufu (ku}a+{tala m 2 ba{te pored rijeke) za sli~no u Bawaluci - ku}a, stan, baraka, zemqa, tel. 065/ Mijewam ku}u u Sanskom Mostu (sa dv. objektima), naseqe Zdena, ul. Prvomajska 100, za sli~no u Bawaluci: ku}a, stan, baraka, placzemqa, tel. 065/ IZDAVAWE Izdajem namje{tenu ku}u u Motikama, visoka prizemnica, zvati od 17 do , tel. 065/ Izdajem namje{tenu ku}u, grijawe, cijena povoqna, ul. Jovice Savinovi}a 37 B, zvati uve~e, tel. 051/ Izdajem na Paprikovcu kod autobusnog okretawa, prizemqe ku}e, soba, kuhiwa, kupatilo, namje{teno, veliki parking 150 KM + struja, tel. 065/ Izdajem sprat ku}e, cent. grijawe, kablovska televizija, internet, parking mjesto, blizu bolnice na Paprikovcu, tel. 051/ , 066/

30 30 utorak, 12. mart GLAS SRPSKE OGLASI Izdajem noviju ku}u - stan u ^elincu, kod opsje~ke {kole, namje{teno, po dogovoru, tel. 065/ Izdajem namje{ten jednosoban stan, dvori{na ku}a, cijena 150 KM, preko puta ambulante Lau{, tel. 051/ Izdajem dvori{nu ku}icu, Solunska 45, nije namje{teno, tel. 066/ Izdajem prazan sprat ku}e i gara`u, Borik, povoqno, tel. 065/ Izdajem mawu sre enu praznu ku}u na Lau{u, ul. 118, cijena po dogovoru, tel. 065/ Izdajem namje{tenu ku}u (dvosoban stan) na Petri}evcu, J. Savinovi}a, grijawe sopstveno, tel. 065/ Izdajem namje{tenu ku}u, parno grijawe, cijena povoqna u ul. J. Savinovi}a 37 B, tel. 051/ Izdajem ku}u u Glamo~anima, namje{tena, mo`e i prodaja, tel. 065/ Izdajem prizemqe ku}e, 74 m 2, nenamje{teno, novogradwa, poseban ulaz, kod "Eliosa", ul. Novaka Piva{evi}a 30 A, tel. 065/ Izdajem luksuzno opremqenu ku}u 200 m 2 sa parkingom kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/ Potrebna namje{tena ku}a za porodicu na Star~evici, tel. 065/ STANOVI PRODAJA Prodajem jednoiposoban stan 44 m 2, podno`je Star~evice (c. grijawe, klima, interfon, bezbjednosna vrata, balkon), tel. 065/ , 065/ Prodajem dvosoban stan u Obili}evu na petom spratu, cijena evra, tel. 066/ Prodajem trosoban stan na Hisetama 72m 2 na tre}em spratu, cijena KM, tel. 066/ Prodajem trosoban stan 74 m 2 u Obilli}evu, prvi sprat, cijena KM, tel. 066/ Prodajem dvosoban stan na Star~evici 43 m 2 na {estom spratu, novija gradwa 2011, cijena KM/m 2, tel. 066/ Prodajem dvosoban stan 53 m 2 u Obili}evu, prvi sprat, tel. 065/ Prodajem trosoban stan u ulici Stepe Stepanovi}a 63 m 2 novije gradwe, cijena KM, tel. 065/ Prodajem trosoban, namje{ten stan 70 m 2 u Novoj varo{i, cijena KM, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan 60 m 2, ~etvrti sprat, kompletno saniran, Star~evica, cijena 1650KM/m 2, tel. 065/ Prodajem garsoweru na Bulevaru 27 m 2 kompletno renoviran, cijena KM, tel. 066/ Prodajem dvosoban stan na Bulevaru 61 m 2, osmi sprat, stan u dobrom stawu, cijena KM, tel. 066/ Prodajem dvosoban stan 38 m 2, naseqe Sime Matavuqa, prvi sprat, tel. 065/ Prodajem ili mijewam dvoeta`ni ~etvorosoban stan 110 m 2 i radwu 30 m 2 u centru Sarajeva za Bawaluku, tel. 066/ Prodajem {est trosobnih stanova i dvije garsowere u novom objektu, auto-parking, dvori{te KM/m 2, kqu~ u ruke. Lokacija u prirodi Obili}evo 600 m do pla`e, tel. 066/ Prodajem baraku u Lazarevu, kompletno saniranu, 60 m 2, povoqno, tel. 065/ Prodajem garsoweru u Novom Sadu, zgrada, prvi sprat, cijena evra, tel. 065/ Prodajem stan u nasequ Sunce, 65 kvadrata, visoko prizemqe, sa podrumima i prostorijom za su{ewe ve{a, cijena KM po kvadratu, 065/ Prodajem useqive stanove, 44 m 2, Star~evica, 46 m 2 Obili}evo, 53 m 2 Borik, 32 m 2 na ^airama, 60, 65 i 98 m 2, u`i centar, tel. 065/ G Prodajem nov stan, 45 m 2, prvi sprat, "Ekvator" - novogradwa, tel. 066/ Prodajem stan, 39 m 2, ul. Beogradska, ~etvri sprat, saniran, tel. 066/ Prodajem stan 45 m 2, Star~evica sa balkonom, tel. 065/ Prodajem ili mijewam dva jednosobna stana po 40 kvadrata u Budvi za Bawaluku, tel. 065/ Prodajem stan u novogradwi 34 m 2. Vlastito grijawe na gas, sanitarna voda na gas. Klimatizovano. Ulica Stojana Novakovi}a 12, tel. 065/ Prodajem ~etvorosoban stan, 102 m 2 /IV, centar, ul. Milana Tepi}a kod apoteke "1. maj", cijena KM/m 2, 065/ , tel. 065/ Bawaluka, centar, prodajem stambeni objekat sa osam stanova, novogradwa, upotrebna dozvola, vlastiti parking, cijena KM, tel. 065/ Bawaluka, centar prodajem garsoweru i dva dvosobna stana, tel. 065/ Prodajem stan, 102 m 2 i poslovni prostor, 128 m 2 u zgradi IRB-a, preko puta hotela "Bosna", tel. 065/ Prodajem dvosoban stan, 47 m 2, u Br~kom ili mijewam za Bawaluku, tel. 065/ Prodajem nov trosoban stan 71 m 2 useqiv, sa dva kupatila, (vodomjer, kalorimetar) naseqe Lorka - centar 2, tel. 065/ Prodajem nov trosoban stan 71 m 2 useqiv sa dva kupatila (vodomjer, kalolimetar) naseqe Lorka - centar II, tel. 065/ Prodajem jednosoban stan u Lakta{ima - centar, cijena po dogovoru, zvati poslije 17 ~asova, tel. 065/ Prodajem stan, 68 m 2, drugi sprat, KM/m 2, gara`u, 18 m 2 na Rebrovcu, 051/ , tel. 065/ Prodajem trosoban stan, 87 m 2, Star~evica, dva sanitarna ~vora, dvije terase, cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem stan 56 m 2, prvi sprat u `utim zgradama, tel. 065/ Prodajem namje{ten stan, 52 m 2, ul. Rajka Bosni}a 7, peti sprat, cijena KM/m 2, tel. 051/ Prodajem stan, 60 m 2, u Adi ili mijewam za ku}u u okolini Bawaluke, tel. 065/ , 065/ Prodajem dvosoban stan, prvi sprat, stambena zgrada kod [umske uprave, ul. Ive Andri}a, hitno, tel. 065/ Prodajem stan 64 m 2, na Star~evici, drugi sprat sa vlastitim grijawem, klimom i kuhiwom, cijena KM/m 2, tel. 065/ Prodajem ili mijewam za ve}i stan od 74 m 2 na I spratu, tel. 066/ Prodajem stan 68 m 2, sa gara`om, 18 m 2, drugi sprat na Rebrovcu, tel. 065/ Prodajem dvoiposoban stan, gara`u i {upu na Rebrovcu, drugi sprat, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan, visoko prizemqe, kod Gimnazije, tel. 065/ Prodajem trosoban stan, 79 m 2, dvije sobe, kuhiwa, dnevna, kupatilo, WC, dvije terase ili mijenam za mawi uz doplatu, tel. 065/ Prodajem stan u Bawaluci 44 m 2, useqiv, povoqna cijena, tel. 061/ Prodajem dvosoban stan, 64 m 2, u Bawaluci KM/m 2, tel. 065/ Prodajem namje{ten apartman, 42 m 2, prvi sprat, 30 m od obale, kod hotela "Pla`a" u Herceg Novom, tel. 065/ Prodajem ili mijewam stan 90 m 2 Star~evica renoviran za mawi 55-65m 2, tel. 066/ Prodajem u Bawaluci stan, ul. Tarasa [ev~enka, ~etvrti sprat, 63 m 2, tel. 065/ Hitno i povoqno prodajem baraku, 42 m 2 u Lazarevu, cijena , tel. 065/ Prodajem stan, 64 m 2, prvi sprat, nova gradwa, ul. Stepe Stepanovi}a, tel. 065/ Prodajem jednosobne stanove u izgradwi kod "Incelovog" mosta, 40 m 2, 1700 KM/m 2, tel. 065/ Prodajem stan, 36 m 2, Radoja Domanovi}a, drugi sprat, tel. 065/ Prodajem troiposoban stan 84 m m 2 podrum, prvi sprat, Aleja Centar, cijena KM/m 2, tel. 065/ Prodajem dvosoban komforan stan 57 m 2 Mi{i}a 43 ili mijewam za mawi do 30 m 2 uz doplatu za mawi do 30 m 2 Bawaluka, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan, ulica Radoja Domanovi}a, cijena 1700 KM/m 2, tel. 051/ Prodajem dvosoban stan 53,2 m 2 + ostava/~etvrti sprat, odmah useqiv, Obili}evo, tel. 065/ Prodajem noviji jednosoban stan 38 m 2 ul. Isidore Sekuli} i dvosoban 38 m 2, Borik II, tel. 051/ Prodajem dvosoban stan 65 m 2, namje{ten, prvi sprat, ul. Stepe Stepanovi}a, Ada, cijena KM/m 2, tel. 051/ Prodajem baraku u Lazarevu, Vojvode Prijezde, samica, tel. 065/ Prodajem stan, povoqno, tel. 066/ Prodajem stan 78 m 2, Nova varo{, trosoban, ~etvrti sprat, cijena KM/m 2, ul. Ravnogorska, tel. 065/ Prodajem troiposoban stan od 96,5 m 2, osmi sprat u Bawaluci, ul. Nikole Pa{i}a ili mijewam za dva mawa ili za jedan mawi uz doplatu, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan u centru 58 m 2, prvi sprat, podrum 12 m 2, ul. Vase Pelagi}a 7, Bawaluka, gara`a 14 m 2, tel. 065/ Prodajem garsoweru u strogom centru, 34 m 2, novogradwa, tel. 066/ Prodajem noviji dvosoban stan 47 m 2 sa ugra enom kuhiwom, klimom i plakarima, povoqno kod fakulteta, ul Majke Jugovi}, tel. 051/ Prodajem dvosoban stan, novogradwa, 49 m 2, drugi sprat, ul. Despota Stefana, cijena KM/m 2 sa PDV-om, tel. 051/ Prodajem stan, 63 m 2, ul. Tarasa [ev~enka 2, Nova varo{, ~etvrti sprat, cijena KM/m 2, tel. 065/ Prodajem garsoweru u Malba{i}evoj zgradi, 33 m 2, VI sprat, tel. 065/ Prodajem nov useqiv jednosoban stan, 33 m 2 i trosoban, 82 m 2, ul. Vladimira Rolovi}a, kod Juvente, tel. 051/ Prodajem dvosoban stan, 47 m 2, Bulevar cara Du{ana, i trosoban 74 m 2 ul. Vase Pelagi}a, tel. 051/ Prodajem dvoiposoban stan, 55 m 2, tre}i sprat, ostava 12 m 2, ul. Marije Bursa} - strogi centar, povoqno, tel. 051/ Prodajem trosoban renoviran stan, 72 m 2, ul. An e Kne`evi} i 70 m 2 ul. Pave Radana, cijena KM (hitno), tel. 051/ Prodajem nov trosoban stan, 71 m 2, sa dva kupatila, lift, kalorimetar, vodomjer, parking, naseqe Lorka, Centar II, tel. 051/ Prodajem nov stan, 63 m 2, u Novoj varo{i, ~etvrti sprat, zgrada ima lift, tel. 066/ Prodajem stan u izgradwi, 95 m 2, drugi sprat, preko puta Ekonomske {kole, tel. 066/ Prodajem stan, 64 m 2, u ul. Rajka Bosni}a, tre}i sprat, tel. 066/ Prodajem stan, 57 m 2, u nasequ Ante Jaki}a, ~etvrti sprat, dva lifta, tel. 066/ Prodajem stan u ul. Stepe Stepanovi}a, 48 m 2, tre}i sprat, tel. 066/ Prodajem nov stan, 56 m 2, u ulici Stepe Stepanovi}a, drugi sprat, dvije sobe + dnevni boravak, tel. 066/ Prodajem garsoweru, 33 m 2, drugi sprat, kod SUP-a, tel. 066/ Prodajem nov stan, 55 m 2, u Kozarskoj ulici, Hiseta, prvi sprat, tel. 065/ Prodajem stan, 48 m 2, u ulici Stepe Stepanovi}a, blizu studentskog centra, tel. 065/ Prodajem stan, 57 m 2, prvi sprat, ^aire, renoviran, tel. 065/ Prodajem stan u Novoj varo{i, 65 m 2, drugi sprat, tel. 065/ Prodajem stan kod "Intereksa", 50 m 2, povoqno, tel. 065/ Stan na prodaju kod Ekonomske {kole, 92 m 2, tel. 065/ Prodajem stanove na Lau{u kod {kole, 43 i 53 m 2. Povoqno, tel. 065/ Prodajem stan, 39 m 2, u Boriku, ul. Beogradska, tel. 065/ Prodajem stan, nisko prizemqe 39 m 2, useqiv, mo`e i za kancelarijski prostor, a mo`e zamjena za garsoweru, tel. 066/ Prodajem stan 105 m 2 /IV, stan saniran, naseqe "Pentagon", cijena evra, tel. 065/ Prodajem stan 101 m 2 /VI, dvoeta`ni - Borik, preko puta dvorane "Borik", cijena KM mo`e i zamjena za dva mawa, tel. 065/ Prodajem nov stan 53 m 2 u Bawaluci, naseqe Zalu`ani, cijena KM/m 2, tel. 065/ Prodajem stan 58 m 2 /P-suteren, Star~evica, ul. Kosovke djevojke, cijena KM, tel. 065/ Prodajem nove stanove u centru Bawaluke kod Gimnazije, 56 m 2 /II i 70 m 2 /II, cijena KM/m 2, tel. 065/ Prodajem stan 54 m 2 Ko{utwak - filmski grad, Beograd, tel. 051/ Prodajem dvosoban stan, 57 m 2, centar, ~etvrti sprat, tel. 065/ Prodajem stan 57 m 2, prvi sprat, generalno renoviran, naseqe Ante Jaki}a, tel. 065/ Prodajem nov stan 66 m 2, prvi sprat, na Star~evici, ulica Sime Miqu{a, tel. 065/ Prodajem stan, 65 m 2, drugi sprat, Borik ili mijewam za mawi do 35 m 2 uz doplatu, Borik, tel. 066/ Prodajem jednosoban stan u ul. Kraqa Petra Drugog br. 43, tel. 051/ Prodajem stan, 60 m 2, u Adi ili mijewam za ku}u u okolini Bawaluke, tel; 065/ , tel. 065/ Bawaluka - Bulevar cara Du{ana, prodajem stan, 48,80 m 2, tel. 065/ Bawaluka, ul. Romanijska, prodajem stan, 67 m 2, tel. 065/ Prodajem potpuno renoviran dvoiposoban stan u zgradi "Titanik", Borik, tre}i sprat, 64 m 2 ; tel. 051/ , 065/ Prodajem jednosoban stan 41 m 2, sa gara`om 18 m 2, stan je kod SUP-a, tel. 065/ Prodajem stan u centru Prwavora, 74 m 2, prvi sprat, tel. 065/ Prodajem ~etvorosoban stan 109 m 2, drugi sprat, u Boriku, cijena po dogovoru, tel. 066/ Prodajem stan, 95 m 2, u podno`ju Star~evice, tel. 066/ Prodajem stan, 64 m 2, visoko prizemqe, Kosovke djevojke, tel. 065/ Prodajem stan, 77 m 2, centar, ul. Mihajla Pupina, tre}i sprat, tel. 065/ Prodajem dvosoban ure en stan 50 m 2 u centru Soluna-Gr~ka ili uz dogovor mijewam za ve}i u Bawaluci, tel. 066/ Prodajem stan 64 m 2 u Boriku u "Titaniku", hitno, tel. 065/ Prodajem stan 50 m 2, podno`je Star~evice, suteren, povoqno, tel. 065/ Prodajem stan 96 m 2, prvi sprat, centar, ekstra gradwa, sa gara`nim mjestom, tel. 065/ Prodajem nov stan 27 m 2, u Boriku, kod kampusa, ~etvrti sprat, tel. 065/ Prodajem stan, 37 m 2, u nasequ Ante Jaki}a, prvi sprat, Bawaluka, tel. 065/ Prodajem dvoiposoban stan u Obili}evu, 56 m 2, povoqno, tel. 065/ Prodajem stan, 70 m 2, blok 23, Novi Beograd, tel. 065/ KUPOVINA Kupujem stan bez posrednika od 40 do 60 m 2, Nova varo{ ili Borik, nova gradwa ili stara gradwa u centru Gradi{ke, tel. 065/ Kupujem stan do 40 m 2, tel. 065/ Kupujem mawi dvosoban stan u Bawaluci, bli`e centru, tel. 066/ Kupujem stan u Obili}evu, na Star~evici, Hiseta, do 45 m 2, koja ima spava}u sobu, tel. 066/ Kupujem stan u centru, Novoj varo{i, Boriku, Rosuqama do 60 m 2, visoko prizemqe ili prvi sprat, bez posrednika, 065/ , tel. 065/ Kupujem mawi stan sa odvojenom spava}om sobom do 45 m 2, tel. 051/ ZAMJENA Mijewam stan, 91 m 2, u centru, za mawi do 50 m 2, mo`e i prodaja, tel. 051/

31 OGLASI GLAS SRPSKE utorak, 12. mart Mijewam trosoban stan u centru grada za dva jednosobna, mo`e i prodaja, tel. 065/ Mijewam trosoban stan, 76 m 2, u Boriku za mawi uz dogovor, tel. 066/ Mijewam stan, 65 m 2, za plac, dowa Star~evica, uz doplatu ili Obili}evo, tel. 066/ Mijewam trosoban stan u Novoj varo{i kod Bugarske {kole za mawi uz doplatu, tel. 065/ Mijewam stan u Br~kom 75 m 2 za stan u Bawaluci, tel. 065/ Mijewam stan, trosoban, 77 m 2, za dva mawa do 40 m 2, mo`e i prodaja, tel. 051/ Mijewam dvosoban stan, u odli~nom stawu, 58 m 2, ~etvrti sprat, bez lifta, Obili}evo, Bra}e Jugovi}a, za trosoban stan uz doplatu, tel. 066/ Mijewam stan na Star~evici, 91 m 2, renoviran, funkcionalan za dva jednosobna od 36 i 40 m 2 ili prodajem, tel. 065/ Mijewam u centru Bawaluke, jednosoban renoviran stan, 44 m 2, prvi sprat, za trosoban, tel. 066/ IZDAVAWE Izdajem namje{tene stanove, jednosoban, dvosoban i trosoban, nove stvari, u Lazarevu kod kasarne "Kozara", sve odvojeno, posebni ulazi, tel. 065/ G Izdajem dvosoban stan na Petri}evcu, tel. 051/ Izdajem trosoban stan - prizemqe ku}e 78,2 m 2, ul. Maksima Gorkog br. 27, tel. 051/ Izdajem namje{ten ~etvorosoban stan u centru prvi sprat, pogodan za studente, ul. Vase Pelagi}a 34 d , tel. 065/ Izdajem dvosoban stan po povoqnoj cijeni, Hiseta, kod motela "Meriot", tel. 065/ Izdajem dvosoban stan za tri studenta ul. Marka Kraqevi}a 5, Obili}evo, tel. 051/ Izdajem dvosoban nenamje{ten stan od 65 m 2 u stambenoj zgradi na prvom spratu, na Hisetama, ul. Radoja Domanovi}a br. 3, tel. 065/ Izdajem namje{tenu garsoweru sa centralnim grijawem studentkiwama ili u~enicima, povojno, 051/ , tel. 065/ Izdajem dvosoban prazan stan(ku}a), poseban ulaz, ul. Rade Marijanca 12, Paprikovac, tel. 051/ Izdajem nov namje{ten dvosoban stan kod dvorane "Borik", prvi sprat, pogodan i za kancelariju, 52 m 2, 065/ Izdajem namje{ten dvosoban stan u centru, tel.065/ Izdajem dvosoban stan, namje{ten, idealno za studente ili za dvoje, tel. 065/ Izdajem nenamje{ten stan u Obili}evu, tel. 065/ Izdajem jednosoban polunamje{ten stan u ku}i, poseban ulaz, prizemqe kod bolnice na Paprikovcu, tel. 065/ Izdajem prazan stan u novogradwi od 60 m 2. Vlastito grijawe na gas, sanitarna voda na gas, klimatizovano u ulici Stojana Novakovi}a 12., tel. 065/ Izdajem kompletno namje{tenu gansoweru. Vlastito grijawe na gas, klimatizovano. Ulica Stojana Novakovi}a 12., tel. 065/ Izdajem jednosoban namje{ten stan sa centralnim grijawem na Petri}evcu 051/ , tel. 065/ Stan za preno}i{te u cenatu Bawaluke, cijena 65 KM, tel. 065/ Izdajem jednosoban namje{ten stan u centru kod kafi}a "Master", tel. 051/ Izdajem trosoban stan u ulici Maksima Gorkog 27, tel. 051/ Izdajem prazan komforan stan u ku}i, u ul. Du{ana Suboti}a, tel. 065/ Izdajem namje{ten stan u [argovcu, dio ku}e, jednosoban, odvojen, tel. 065/ Izdajem prazan jednosoban stan, Koste Jari}a broj 9A, , tel. 065/ Izdajem trosoban stan, 80 m 2, ul. Drage Mali}a, naseqe Ante Jaki}a, povoqno, tel. 065/ Izdajem komplet namje{ten stan, jednosoban u zgradi, Obili}evo, kod dvorane za jednu ili dvije zaposlene osobe, tel. 065/ Izdajem dvije sobe, samcima, studentima ili acima, posban ulaz, grijawe kod \a~kog doma, tel.051/ , 066/ Izdajem trosoban stan, preko puta kasarne "Kozara", tel. 066/ Izdajem u centru garsoweru sa grijawem, tel. 065/ , 066/ Izdajem jednosoban stan na Star~evici, povoqno, tel. 051/ Izdajem nov jednosoban ekstra namje{ten stan u zgradi iznad kafe-bara "Intermeco", tel. 065/ Izdajem namje{ten dvosoban stan, u ul. Marka Kraqevi}a, Obili}evo, tel 051/ , 065/ Izdajem stan 60 m 2, ul. Bo`idara Ayije, 1,5 km od centra, sa grijawem, tel. 065/ Izdajem jednosoban stan u zgradi, ul. Ranka [ipke, Bawaluka, tel. 065/ Izdajem dvosoban prazan stan, prvi sprat, stambena zgrada, centralno grijawe, na du`i period, povoqno, kod \a~kog doma, Obili}evo, tel. 065/ Izdajem garsoweru povoqno, blizu bolnice na Paprikovcu, tel. 065/ Izdajem prazan stan, dvosoban, ul. Srpskih rudara 48, tel. 051/ , 066/ Izdajem jednosoban stan, namje{ten, ul. Kraji{kih brigada 219, tel. 066/ , 065/ Izdajem trosoban nenamje{ten stan, ul. Jaroslava Ha{eka 1E preko puta Kasarne Kozara, tel. 066/ Izdajem studentima dvosoban namje{ten stan, Obili}evo,tel. 051/ , 065/ Izdajem namje{ten trosoban i dvosoban stan u centru Bawaluke, tel. 065/ Izdajem jednosoban namje{ten stan, naseqe Rosuqe, crvene zgrade, tel. 065/ Izdajem jednoiposoban nenamje{ten stan u Novoj varo{i, ~etvrti sprat, tel. 051/ Iznajmqujem garsoweru 30 m 2, poseban ulaz, gradsko grijawe, u ul. Kraqa Petra II 68, Bawaluka, tel. 066/ Izdajem dvosoban, nenamje{ten stan u stambenoj zgradi, 50 m 2 u ul. Ranka [ipke, centralno grijawe, tel. 065/ Izdajem namje{ten jednosoban stan u centru u ul. Simeuna \aka 50, zakupnina po dogovoru, tel. 065/ Izdajem jednosoban stan u ul. Maksima Gorkog 90, tel. 051/ Izdajem dvosoban stan u centru Bawaluke 70 m 2, gradsko centralno grijawe, tel. 065/ Izdajem garsoweru, namje{teno, ima grijawe, veoma povoqno, tel. 065/ Izdajem namje{ten jednosoban stan u Rosuqama, tel. 062/ Bra~nom paru ili djevojkama izdajem dvosoban namje{ten stan, ulica Carice Milice 24, tel. 065/ Izdajem namje{ten trosoban stan studentima u ul. Nikole Pa{i}a kraj Uprave za indirektno oporezivawe, na du`i period, tel. 065/ Izdajem jednosoban prazan stan u ku}i, poseban ulaz i kupatilo, ul. Kara or eva 259, 150 KM, tel. 065/ Izdajem jednosoban stan na Petri}evcu, tel. 065/ Izdajem jednosoban namje{ten stan, ul. Banovi} Strahiwe kod Naprijedovog igrali{ta, tel. 065/ Izdajem stan na du`i rok u Omladinskoj, Bawaluka, centar, povoqno, mo`e nenamje{ten, tel. 065/ Izdajem stan, 71 m 2, kompletno namje{ten, kirija 300 KM + re`ije, stan je slobodan od 10.3., tel. 066/ Izdajem jednosoban namje{ten stan u Novoj varo{i, tel. 066/ Izdajem namje{ten jednosoban stan, ul. Kraji{kih brigada 219, Bawaluka, poseban ulaz, tel. 066/ Izdajem namje{ten stan na Lau{u preko puta restorana "Sirano", tel. 066/ Izdajem jednosoban namje{ten stan, 40 m 2, u Boriku, ul. Beogradska, cijena 400 KM + re`ije, tel. 065/ Izdajem jednosoban namje{ten stan `enskim osobama, parno grijawe, blizu centra, povoqno, tel. 066/ Izdajem namje{tenu garsoweru sa centralnim grijawem i kablovskom TV, tel. 065/ Izdajem namje{ten dvosoban stan u ul. Marka Kraqevi}a 20 u stambenoj zgradi Obili}evo, tel. 065/ Izdajem namje{ten stan 60 m 2, Rosuqe,, tel. 065/ Izdajem garsoweru namje{tenu, poseban ulaz, sprat ku}e, pogodan za jednu osobu, na Petri}evcu kod kru`nog toka, tel. 065/ Izdajem prazan jednosoban stan, Koste Jari}a 9a; tel. 065/ , 051/ Izdajem trosoban namje{ten stan na Star~evici vlastito grijawe, tel. 065/ Izdajem nov namje{ten dvosoban stan, 50 m 2 u Malba{i} zgradi, na du`i period, bez spava}e sobe (mo`e i to), tel. 065/ Izdajem namje{ten dvosoban stan, Kutuzova 16, Bawaluka, tel. 065/ Izdajem jednosoban namje{ten stan u ulici Vida We`i}a u Bawaluci, tel. 065/ Izdajem jednosoban stan prednost imaju studenti i samci, tel. 051/ Potreban cimer (mogu i dva), Aragostina zgrada kod "Glasa Srpske" kalorimetar, internet, cijena po dogovoru, tel. 066/ Izdajem namje{ten stan za studente, namijewen za tri ili ~etiri studenta u Obili}evu, tel. 065/ Izdajem namje{ten stan u privat- noj ku}i kod "Kosmosa", tel. 065/ Izdajem jednosoban namje{ten stan u dvori{noj ku}i, Drvarska 2, po~etak Lau{a, cijena 150 KM, tel. 065/ Izdajem namje{ten jednosoban stan na Star~evici, tel. 065/ Izdajem jednosoban namje{ten stan u ulici Jovice Savinovi}a 103a, Petri}evac, dvori{na zgrada, tel. 065/ Izdajem zaposlenim djevojkama ili studentima dvosoban stan u ul. Du{ka Ko{~ice, tel. 065/ Izdajem prazan dvosoban stan, ulica Talijanskog bataqona Mateoti, kod kafea "007" ili O[ "Jovan Cviji}", hitno i povoqno, tel. 065/ Izdajem jednosoban namje{ten stan u ku}i, blizu `utih zgrada, Majevi~ka ulica, poseban ulaz, parking, tel. 066/ Izdajem jednosoban stan, kod kasarne "Kozara", privatna ku}a, poseban ulaz, kablovska TV, tel. 065/ Izdajem stan, garsoweru i sobu, namje{teno, ima grijawe, jedno dajem radnici ili studentkiwi za mawu pomo} u ku}i; tel , 065/ Izdajem jednosoban namje{ten stan u centru Bawaluke, cijena 400 KM + re`ije, stan je renoviran, posjeduje klimu, tel. 066/ Izdajem jednosoban stan, namje{ten, ul. Kara or eva 445, Bawaluka, jeftino 140 KM; tel. 051/ , 065/ Izdajem prazan dvosoban stan, ul. Srpskih rudara 48, tel. 051/ , 066/ Iznajmqujem namje{ten trosoban stan u strogom centru Bawaluke, ima sve pogodnosti, poslovnim qudima i strancima, tel. 065/ Izdajem namje{ten dvosoban stan u nasequ Ante Jaki}a, tel. 065/ Izdajem prazan dvosoban stan, 57 m 2, tre}i sprat, ul. Omladinska 85 (ima ugra ene kuhiwske elemente), tel. 065/ Izdajem jednosoban nenamje{ten stan na Star~evici, ul. Akademika Milana Vasi}a br. 40, stan je u ku}i, prvi sprat, tel. 065/ Izdajem namje{ten stan, 50 m 2, ulica Kozarska 2, kod Zelenog mosta, tel. 065/ Izdajem namje{tenu garsoweru sa grijawem, djevojci ili momku, bli`e centra grada 051/ , tel. 065/ Izdajem dvije odvojene sobe za samce sa ukqu~enim centralnim grijawem, Nikole Pa{i}a 16, Trn, Lakta{i, tel. 065/ Izdajem nov, potpuno namje{ten trosoban stan, klima, centralno, parking, gara`a, ul. Majevi~ka 11- C, Petri}evac, tel. 065/ Izdajem jednosoban novonamje{- ten stan 45 m 2 kod SUP-a, cijena 450 KM, tel. 065/ Izdajem jednosoban namje{ten stan, poseban ulaz, u ul. Jasimira Mal~i}a 35, Bawaluka, cijena 250 KM, tel. 065/ Izdajem dvosoban namje{ten stan u centru blizu Ekonomske {kole, poseban ulaz, sprat ku}e, grijawe na struju ili drva, pogodno za jednu osobu, tel. 065/ Izdajem studentima dvosoban stan kod PMF-a, N. varo{, Bawaluka, tel. 066/ Izdajem studentima namje{tenu garsoweru sa dva le`aja sa centralnim grijawem u ul. Gavrila Principa 32, tel. 065/ Tra`im namje{ten, jednosoban stan, uslovan za `ivot u wemu, podru~je Dervi{a, hitno. Ponude ozbiqne, zvati na, tel. 066/ Dvije djevojke tra`e cimerku u ku}i preko puta "^ajavca", povoqno, tel. 066/ Potrebna namje{tena garsowera ili mawi jednosoban stan u stambenoj zgradi, tel. 066/ Tra`im cimerku u jednosobnom stanu u ul. Starine Novaka, tel. 066/ Potreban cimer (mogu i dva) student ili radnik, u novoizgra enom objektu, centralno, internet, Tuzlanska ulica, tel. 065/ Potrebna cimerka u dvosobnom stanu, cijena 100 KM + re`ije, tel. 066/ Tra`im garsoweru u centru ili Boriku ili Malba{i}evim zgradama, tel. 066/ Potrebna djevojka u stanu, centar grada, 125 KM, tel. 066/ Potrebne cimerke kod "Maksija" u Obili}evu, stan od 120 m 2, cijena 167 KM, ura~unate re`ije, tel. 065/ POSLOVNI PROSTORI PRODAJA Poslovni prostor 21 m 2 u Neumu. Cijena evra. Lokal se nalazi u Tihoj luci kod hotela "Neum", tel Prodajem poslovni prostor, kancelarija, 47 m 2, u Jevrejskoj, centar, KM ili izdajem, tel. 065/ Buyak, autoput, predajem poslovni objekat u izgradwi sa gra. dozvolom, tel. 065/ Prodajem restoran sa {est apartmana na Prijedorskoj cesti, parking m 2, tel. 065/ Hitno prodajem poslovni lokal, 70 m 2, u tr`nom centru "Milenijum" u Derventi, tel. 066/ Prodajem poslovni prostor, 23 m 2, u centru, Srpska ulica 26, kod crkve, tel. 065/ Prodajem poslovni prostor 77 m 2, idealno za razne djelatnosti, Bulevar Stepe Stepanovi}a, najpovoqnija cijena ikad, tel. 066/ Prodajem poslovni prostor 42 m 2 u Jevrejskoj, zanatski centar, Bawaluka, tel. 066/ Lokal od 21 m 2 u Neumu na Jadranskom moru, koji mo`e biti kafeterija, poslasti~arnica, ali i mawi stan, prodajemo za evra. Lokal se nalazi u Tihoj luci kod hotela "Neum" u Neumu i mo`e se pogledati, tel Prodajem, izdajem ili mijewam za stan kafi} u radu u Potkozarju, tel. 065/ Prodajem kafe-poslasti~arnicu kod dvorane "Borik", Aleja Sv. Save, 64 m 2, tri nivoa, tel. 065/ Prodajem poslovni prostor, 25 m 2, Gunduli}eva i kafi}, 33 m 2, komplet opremqen, nov, ul. Maksima Gorkog, tel. 051/ Prodajem poslovni prostor, 21 m 2, ulica Srpska, preko puta hotela "Talija". Pogodan za frizerski salon ili kancelariju, tel. 066/ Prodajem poslovni prostor, 13 m 2, sa mokrim ~vorom, pogodan za sve namjene, kod kafi}a "007", tel. 065/ Prodajem poslovni prostor, 24 m 2, preko puta dvorane "Borik", tel. 065/

32 32 utorak, 12. mart GLAS SRPSKE OGLASI Prodajem poslovni prostor u Bawaluci, Obili}evo-Mejdan, 68 m 2 /P, cijena KM/m 2, tel. 065/ Prodajem poslovni prostor u Bawaluci, Nova varo{ kod Med. elektronike, ul. Petra Ra enovi}a 38 m 2 /P, cijena 850 evra/m 2, tel. 065/ Prodajem poslovni prostor u Bawaluci, naseqe Tuwice na placu m 2, cijena evra, tel. 065/ Prodajem poslovni prostor, 145 m 2, atraktivno, u staklu, orijentacija na {etali{te i Vrbas, najni`a cijena ikad, tel. 066/ Prodajem poslovni prostor, 95 m 2, gratis kvadrati, dvostrano orijentisan, Bulevar Stepe Stepanovi}a, najni`a cijena ikad, tel. 066/ Prodajem lokal, 30 m 2, uredni papiri, kod Ministarstva zdravqa, tel. 066/ Prodajem prostor 85 m 2, ul. Stepe Stepanovi}a, za razne djelatnosti, najni`a cijena ikada, tel. 066/ Prodajem poslovni prostor, povoqno, tel.051/ , 066/ IZDAVAWE Izdajem poslovni prostor 36 m 2, ul. Kraji{kih brigada 219, tel. 066/ Izdajem prostor u kafi}u za kladionicu, Obili}evo, tel. 065/ Izdajem dvoeta`ni lokal, 50 kvadrata, idealan za zlataru, apoteku, parfimeriju, ordinaciju, butik, kancelarije, auto-dijelove, kozmeti~ki salon i sli~no, lokacija Obili}evo, Cara Lazara 43, uz taksi stanicu, tel. 066/ Izdajem poslovni prostor 17 m 2, prvi sprat kod Gradskog mosta ul. Cara Lazara, tel. 065/ Izdajem ili prodajem poslovni prostor, kancelarija, 47 m 2, Jevrejska, strogi centar, tel. 065/ Izdajem plac sa objektom u Bawaluci, pogodan za prodaju gra e, materijala, vozila i sli~no, 065/ , tel. 065/ Izdajem kancelarijski prostor sa grijawem, u`i centar grada, ul. Ranka [ipke 28, 051/ , tel. 065/ Izdajem poslovni prostor, 64 m 2, ul. Vase Pelagi}a (prodajni), tel. 065/ Izdajem poslovni prostor, 30 m 2 (kancelarije), ul. Vase Pelagi}a, tel. 065/ Iznajmqujem opremqen frizerski salon, Kotor Varo{, mogu}nost dobre zarade, uhodan rad, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor za prodavnicu sa inventarom, 200 KM, tel. 066/ Izdajem vi{enamjenski poslovni prostor m 2, upotrebna dozvola, ul. Bra}e Podgornika 47, Bawaluka, tel. 065/ Iznajmqujem 110 m 2 poslovnog prostora, Bawaluka, centar, glavna ulica, {est parkinga, klima, alarm, vlastito grijawe, upotrebna dozvola, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor 17 m 2, na uglu ulica Simeuna \aka i Zmaj Jovine 26, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor od 20 m 2 u TC "Ekvator", prizemqe, Bawaluka, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor, 19 m 2, Aleja Svetog Save (preko puta dvorane "Borik"), tel. 065/ Izdajem poslovni prostor, 50 m 2, sa upotrebnom dozvolom i komplet- nim uslovima za vi{enamjensku upotrebu, kancelarije, ordinacije, predstavni{tvo, apoteka, skladi{te i dr., tel. 065/ Izdajem poslovni prostor, 28 m 2, ulica Stepe Stepanovi}a 177, pogodan za sve namjene, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor 14+2 m 2, za kancelariju, ugao Jevrejske i D. Obradovi}a, cijena 250 KM, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor, vi{enamjenski, na dobroj lokaciji, povoqno i hitno, tel. 066/ Izdajem poslovni prostor 32 m 2 u centru Zalu`ana, tel. 051/ Izdajem poslovnu halu, 440 m 2, dvije eta`e sa kancelarijama i parkingom, 50 m od autoputa, ulica Suboti~ka, tel. 065/ Izdajem kancelariju 23 m 2, namje{tenu, strogi centar grada, cijena 200 KM mjese~no, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor 75 m 2, tri kancelarije, grijawe, parking, gara`a, pogodno za ambulantu, predstavni{tvo, Zdrave Korde 6, kod Poliklinike, tel. 063/ Izdajem poslovni prostor od 23 m 2 u ulici Kraqa Alfonsa XIII br. 48, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor od 74 m 2, prizemqe i prvi sprat, u strogom centru, ul. Jevrejska, kod slasti~arne Vesna, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor u Lakta{ima, 32 m 2, tel. 065/ Izdajem kancelarijski prostor, 80 m 2, ulica Ive Andri}a 14; tel. 051/ , 065/ Izdajem halu pored autoputa kod naplatne rampe u Glamo~anima; tel. 051/ , 065/ Izdajem poslovni prostor, 40 m 2, ulica S. Kulenovi}a 73, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor, 30 m 2 sa urednim papirima, veoma povoqno Kara or eva - Lau{, tel. 065/ Izdajem lokal za kancelariju u TC "Ekvator", veoma povoqno, tel. 065/ Izdajem kancelariju u centru Bawaluke, veoma povoqno, tel. 065/ RK "Kastel" izdaje pet namje{tenih kancelarija, cjelina 95 m 2 i 100 m 2 praznog prostora. Pogodno za predstavni{tva, agencije, kwigovo e i dr. Grijawe, klima, lift, obezbje ewe; tel.051/ , 065/ Dajem u zakup poslovni prostor (kancelarije) u strogom centru grada (obezbije en parking i stra`arska slu`ba), tel. 066/ Izdajem kancelarijski prostor, 64 m 2, centar Bawaluke, Gunduli}eva 6 (tri kancelarije), centralno grijawe, ~ajna kuhiwa, alarm, parkinzi, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor u ul. Kwaza Milo{a 59, preko puta "Zoki komerca", tel. 065/ Izdajem namje{ten kafi}, kafero{tiqnicu i 60 m 2 poslovnog prostora u Obili}evu, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor, 18 m 2, Aleja Svetog Save br. 59, br. lokala 4, nasuprot SD "Borik", Bawaluka, tel. 066/ Izdajem kancelarijski prostor 85 m 2, sa grijawem, u`i centar grada, u ul. Ranka [ipke 28, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor 64 m 2 /P za kancelariju (kod Indir. oporez.) 500 KM/mj, namje{teno, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor 82 m 2, prvi sprat, u centru Bawaluke, kod RK "Centar", cijena 800 KM/m 2, nije namje{teno - za kancelariju, tel. 065/ Izdajem kancelariju u centru Bawaluke veoma povoqno, tel. 066/ Izdajem povoqno poslovni prostor u starom zanatskom centru, tel. 066/ Izdajem poslovni prostor, 25 m 2, Rosuqe, kancelarija-prodavnica sa inventarom na par mjeseci besplatno, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor 30 m 2, za vi{e namjena u Lazarevu, tel. 065/ Iznajmqivawe kancelarija u Lakta{ima, lokacija "Centrum" market Lakta{i, tel. 066/ Izdajem poslovni prostor na Hani{tu, povoqno, tel. 065/ Izdajem prostor, 16 m 2, Aleja Svetog Save 70, upotrebna dozvola, tel. 065/ Izdajem lokal u centru Prwavora, 20 m 2, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor 72 m 2, ~etiri kancelarije, Jovana Du~i}a 55, tel. 065/ RK Kastel: Izdaje lokale m 2, mo`e i spajawe. Grijawe, klima, lift, obezbje ewe; tel.051/ , 065/ Izdajem poslovni prostor 22 m 2 + magacin za sve namjene, povoqno, cijena po dogovoru; tel. 051/ , 065/ Izdajem poslovni prostor, 180 m 2, vi{enamjenski, kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/ Izdajem dvije luksuzno opremqene kancelarije, namje{tene, kod Rebrova~ke crkve, povoqno, tel. 065/ PRODAJA Prodajem gara`u, Ko~i}ev vijenac, ul. \ure \akovi}a, Bawaluka, tel. 065/ Prodajem zidanu gara`u, 17 m 2, u ul. Kraqa Alfonsa 40, cijena KM, tel. 065/ Prodajem gara`u 18 m 2 ul. Milana Raki}a br. 7, Dolac, tel. 066/ Prodajem gara`u u Obili}evu, u ul. Arsenija ^arnojevi}a 33, nova zgrada "Tropik", tel. 066/ Prodajem gara`u zidanu, strogi centar, Bawaluka, izgra ena god. bez papira, povoqno, tel. 065/ Prodajem gara`u u suterenu stambene zgrade u ul. Simeuna \aka br. 62, povr{ine 15 m 2, vl. 1/1, tel. 065/ Prodajem zidanu gara`u, 18 m 2, kod CJB, gdje se izdaju li~na dokumenta, Bawaluka, tel. 065/ Prodajem dvije gara`e u suterenu zgrade u Gradi{ci, tel. 065/ IZDAVAWE Izdajem gara`u kod Narodne skup{tine RS, ul. Petra Ko~i}a, 17 m 2, tel. 065/ Izdajem zidanu gara`u, Obili}evo, ul. Vilsonova, tel. 065/ Izdajem gara`no mjesto u zgradi, Kara or eva 79B, tel. 051/ PLACEVI PRODAJA Prodajem m 2 placa u Jablanu, Bawaluka. Mo`e i parcijalno. Cijena 8 KM po 1 m 2, tel. 065/ Prodajem plac, m 2, u {irem centru Slatine, asfalt, struja, voda i bunar, cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem dunum zemqe u ^esmi, tel. 066/ Prodajem 14 dunuma zemqe u Slatini, 051/ , tel. 066/ Prodajem dva dunuma zemqe, Gorwi Drakuli}, ul. Mla e ]usi}a 195,051/ , tel. 066/ Prodajem plac, m 2, u Novoj Topoli, 300 m od glavnog puta, iza katoli~ke crkve, tel. 065/ Prodjem plac, 656 m 2, ul. Bra}e Kukrika, kod broja 21, dozvoqena gradwa, struja, voda, kanalizacija i telefon, sve uz plac, 051/ , tel. 065/ Prodajem plac, 557 m 2, u ^esmi, vlasnistvo 1/1, regulacioni plan, cijena 50 KM/m 2, 065/ Prodajem plac u Prije~anima 500 m 2 sa temeqom, gra evinskom dozvolom, vodom, strujom, cijena KM, tel. 066/ Prodajem dva placa po m 2 uz asfaltni put, Bawaluka - Sara~ica od centra {est km, papiri 1/1, tel. 065/ Prodajem gra evinsku parcelu, ul. Qev~anska - Petri}evac, tel. 051/ Prodajem plac sa gra evinskom dozvolom za gradwu stambenoposlovnog objekta B.G.P m 2 - centar Bawaluke, tel. 065/ Prodajem povoqno 13 dunuma zemqe, cijena KM s pogledom na grad, tel. 051/ , 065/ Prodajem plac od 520 m 2 iza {kole, mo`e zamjena za auto ili gra evinske radove, tel. 065/ Prodajem m 2 zemqe u Krupi na Vrbasu, blizu rijeke, struja, voda, asfalt, 1/1, povoqno, 051/ , tel. 051/ Prodajem 15 dunuma zemqe i stariju ku}u u Seferovcima kod crkve, KM, tel. 051/ Prodajem ekolo{ki ~isto zemqi{te sa drvenom ku}icom i vo}wakom, tel. 051/ Prodajem m 2 zemqe u Sara~ici, 1/1, pored puta, dozvoqena gradwa voda, struja, tel. 051/ , 066/ Prodajem placeve m 2 isparcelisano, struja, voda, asfalt, pla}ene sve saglasnosti, lokacija atraktivna - povoqno, tel. 061/ Prodajem plac, 2,5 km od centra, Zgowanina, povr{ine m 2, cijena KM, tel. 065/ Prodajem plac od 557 m 2, ^esma, vlasni{tvo 1/1, regulacioni plan, cijena 50 KM/m 2, tel. 065/ Trn-[u{wari, plac m 2 uz glavni put, 1/1, gradska voda, dozvoqena gradwa, tel. 065/ Prodajem placeve od 500 do 700 m 2 u [argovcu, kod zadwe autobuske stanice, vl. 1/1, tel. 066/ Prodajem m 2 zemqe na po~etku [u{wara u poqu, ravan je do puta, 300 m od autobuske stanice, tel. 051/ , 065/ Prodajem plac 958 m 2 u ulici Starog Vujadina na Star~evici, 300 m od pumpe "Integral", tel. 065/ Prodajem plac, 750 m 2, Bawaluka, tel. 051/ Prodajem zemqu na Qubi}u, gruntovno 1/1, kod Prwavora, mogu placevi za vikendice, tel. 065/ Prodajem plac m 2, Rebrovac, tel. 065/ Prodajem ~etiri dunuma zemqe u Kadiwanima, cijena po dunumu KM, tel. 065/ Prodajem 700 m 2 zemqe, cijena 50 KM/m 2, tel. 065/ Povoqno prodajem plac na Star~evici, 800 m 2, 1/1, dozvoqena gradwa, struja, voda, kanalizacija, 50 KM/m 2, tel. 066/ Povoqno prodajem m 2 zemqe kod "Unisa", Rami}i, tel. 065/ Prodajem plac nadomak Slatine kod rezervoara; tel. 051/ , 066/ Povoqno prodajem placeve na Pavlovcu, tel. 065/ Prodajem plac od m 2 sa podumentom, blizu Kla{nica kod novog autoputa, cijena evra, tel. 065/ Prodajem mawe placeve na po~etku Jakupovaca, blizu Kla{nica, cijena povoqna, tel. 066/ Prodajem 3,5 dunuma zemqe u ^okorskim poqima, 200 m od Kowi~kog kluba, papiri uredni, voda i struja na parceli, tel. 066/ Prodajem plac na autoputu, m 2, tel. 066/ Prodajem vi{e placeva po m 2, uz asfaltni put Sara~ica - ^okorska poqa, tel. 065/ Prodajem vi{e placeva, povoqno, tel. 066/ Prodajem tri dunuma zemqe u Razboju, pored magistralnog puta Topola - Srbac, ima vodu i struju, povoqno za izgradwu ku}e, tel. 051/ Prodajem ~etiri dunuma zemqe, pogodno za sve namjene, ^arda~ani, uz glavni put, tel. 051/ Prodajem plac, 300 m 2, Ponir, Bawaluka, jeftino, tel. 065/ Prodajem ~etiri dunuma zemqe u Jablanu, Bawaluka, tel. 065/ Prodajem 27 dunuma zemqe pored puta Lakta{i - Gradi{ka, povoqno za firmu, Lakta{i - Mahovqani, tel. 065/ Prodajem 13 dunuma zemqe uz put Gradi{ka - Turjak, od autoputa pet km, Gradi{ka - Drageqi, tel. 065/ Prodajem placeve, Bora~ki put u Aleksandrovcu m 2, gradwa dozvoqena, sve je 1/1, cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem 14 dunuma zemqe, dva kilometra od centra Slatine; tel; 051/ , tel. 066/ Prodajem plac, 958 m 2, na po~etku ulice Starog Vujadina na Star~evici, tel. 065/ Prodajem osam dunuma zemqe, dunum KM, tel. 065/ Prodajem placeve u Lakta{ima na dvije lokacije blizu centra, tel. 065/ Povoqno prodajem placeve u Rami}ima kod stambenih zgrada, cijena po m 2 18 KM, tel. 065/ Prodajem plac, 460 m 2, iza "Obija", Dervi{i. Mo`e i sa monta`nom ku}om, 90 m 2, nova, tel. 065/ Prodajem plac u Trnu kod {kole, pored Vrbasa, m 2, tel. 065/ Prodajem 15 dunuma zemqe u Mahovqanima kod {tamparije Nezavisnih novina i Glasa Srpske, tel. 065/ Prodajem dva placa u Drakuli}u po 830 m 2, tel. 065/ Prodajem u Radiwa~i m 2 zemqe pored rje~ice, tel. 065/ Prodajem osam dunuma zemqe 1/1, u Novoj Topoli, naseqe Kraji{nik, zvati od 15 do 20 ~asova, tel Prodajem pet dunuma zemqe i tri dunuma {ume, dozvoqena gradwa, prema "Popovi} otpadu" u Glamo~anima, tel. 065/ Prodajem plac u Adi, tel. 065/ Prodajem plac - zemqu m 2, cijena 23 KM/m 2 u ^arda~anima (reg. planom predvi ene dvije hale), tel. 065/

33 OGLASI GLAS SRPSKE utorak, 12. mart Prodajem plac - zemqu m 2, Kr~marice, cijena KM, mo`e zamjena za stan, tel. 065/ Prodajem plac - zemqu, naseqe Kumsale kod "Vitaminke", m 2, cijena KM, pogodno za stanogradwu, tel. 065/ Prodajem placeve u Bawaluci, naseqe Debeqaci, cijena 12 KM/m 2, tel. 065/ Prodajem plac m 2 za gradwu ku}e-vikendice, Pavlovac, 4,5 km od centra grada tel. 051/ , 065/ Prodajem 7,5 dunuma zemqe, Bawaluka - Zalu`ani, mogu} ulaz i izlaz sa autoputa, predvi ena hala, tel. 065/ Prodajem tri placa iza "Obija", Bawaluka - Dervi{i, tel. 065/ Prodajem plac od 600 m 2 u ul. Blagoja Parovi}a, dozvoqena gradwa, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/ Prodajem zemqu u Drugovi}ima, ~etiri dunuma, tel. 051/ Prodajem dva gra evinska placa od 700 i 500 m 2, dozvoqena gradwa ku}a za stanovawe, ul. Franca [uberta, Bawaluka, vlasni{tvo 1/1, tel. 051/ Prodajem m 2 zemqe, ^okorska poqa, papiri 1/1, kraj puta, povoqno za p~elarewe, tel. 065/ Povoqno prodajem gra evinski plac u Adi, Bawaluka, sa gra evinskom dozvolom za izgradwu stambeno-poslovnog objekta Po+P+4, tel. 066/ Prodajem u Kuqanima plac povr{ine m 2 (mo`e i mawe), uz asfalt, ima struja, telefon i voda; tel. 051/ , 066/ Prodajem m 2 ili u komadu m 2 u Gorwoj Slatini, struja, gradska voda i telefon, povoqno, tel. 065/ Prodajem plac, m 2, 1/1, dozvoqena gradwa, Mi{in Han, tel. 066/ Prodajem plac 600 m 2 u Lakta{ima, dozvoqena gradwa, tel. 065/ , 065/ Prodajem ~etiri dunuma zemqe sa tri zidana objekta u Kosjerevu kod Lakta{a, cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem od ~etiri do 14 dunuma zemqe u Mahovqanima uz ravni put, 1/1, povoqno i hitno, tel. 066/ Povoqno i hitno prodajem tri dunuma zemqe u Gorwem Drakuli}u 22 KM/m 2, tel. 065/ Bawaluka, Star~evica, ul. Slobodana Dubo~anina, prodajem plac od 500 m 2, tel. 065/ Prodajem plac na Kr~maricama, tel. 065/ Prodajem plac na moru, 227 m 2, cijena evra, Milna, Bra~, papiri uredni, put, voda, struja, tel. 066/ Hitno i povoqno prodajem tri dunuma zemqe u G. Drakuli}u, mo`e parcele, tel. 066/ Prodajem 18 dunuma zemqe na ^okorskim poqima, asfalt, struja, voda, blizu Kowi~kog kluba, tel. 065/ Prodajem plac 500 m 2, 1/1, kraj asfalta, voda, struja, dozvoqena gradwa, Tuzlanska 76, Star~evica, tel. 066/ Prodajem plac sa vo}wakom, Veliko Bla{ko, 1/1, struja, asfalt, vodovod, cijena povoqna, tel. 051/ Prodajem plac u Adi, dozvoqena gradwa, tel. 066/ Prodajem zemqu u Orlovcima kod Prijedora, prekrasan plac uz asfalt, blizina vode, struje, tel. 065/ Prodajem plac m 2 u Krminama pod borovima i plac m 2 u Velikom Bla{ku, hitno i povoqno, tel. 065/ Prodajem m 2 placa u Velikom Bla{ku, odmah uz ulicu i m 2 na Kr~maricama, Slatina, blizina vode i struje, hitno, tel. 065/ Prodajem u Motikama 30 dunuma zemqe, voda, struja, asfalt, tel. 066/ Prodajem m 2 zemqe kod "Frika" uz asfalt, struja, voda, asfalt, tel. 066/ Prodajem 20 dunuma zemqe pored magistralnog puta Prijedor - Bawaluka, podesno za industrijski pogon, tel. 051/ Prodajem plac m 2 1/1 sa dva monta`na objekta, voda, struja, zelena ograda, 400 m od bazena Lakta{i, tel. 051/ Prodajem plac, 600 m 2, ulica Vida We`i}a, Bawaluka, tel. 065/ Prodajem plac od m 2 u Desnoj Novoseliji kraj glavnog puta, 800 metara od "Vodovoda"; tel. 051/ , 066/ Prodajem plac, 600 m 2, N. Piva{evi}a, Ada, tel. 065/ ZAMJENA Za stan ili drugu nekretninu u Bawaluci dajem plac od m 2 na Tuwicama uz glavni put, ekstra lokacija, tel. 063/ Mijewam plac od m 2 na putu Bawaluka - Prijedor, uz glavni put, za stan u Bawaluci od 50 do 55 m 2, tel. 066/ Za stan u Bawaluci mijewam u Trnu plac od m 2 sa gra evinskom dozvolom, tel. 065/ Za stan ili drugu nekretninu u Bawaluci dajem plac od m 2 uz glavni put, ekstra lokacija, ulaz u Gradi{ku, tel. 066/ Ozbiqan kupac tra`i plac ili stariju ku}u uz Vrbas, tel. 066/ [UME PRODAJA Prodajem hrast, jasen, jo{i} na pawu, lokacija Kozarska Dubica, tel. 065/ IMAWA PRODAJA Prodajem imawe 7,5 km od Bawaluke, tel. 065/ Prodajem vo}wak u Mi{inom Hanu, m 2, cijena fiksna KM, tel. 066/ Prodajem stariju ku}u sa 17 dunuma zemqe (pet {uma, ostalo obradivo) struja gradska voda - povoqno u ^arda~anima; tel.00381/ , 051/ Prodajem imawe sa 11 dunuma zemqe, struja, gradska voda, asfalt, teku}a rijeka, Gradi{ka - Drageqi, tel. 065/ KIOSCI PRODAJA Prodajem ili izdajem kiosk u centru grada, preko puta op{tine, tel. 065/ IZDAVAWE Izdajem kiosk u strogom centru, Marije Bursa} br. 1, preko puta parka "Petar Ko~i}", tel. 065/ SOBE IZDAVAWE Izdajem sobu sa kuhiwom i kupatilom, poseban ulaz (dvori{na ku}a), tel. 066/ Izdajem mu{karcima studentima dvokrevetnu sobu sa grijawem, poseban ulaz, Obili}evo, tel. 065/ Izdajem krevet u dvosobnom stanu, uslovi dobri, cijena povoqna , tel. 066/ Izdajem dvokrevetnu sobu sa grijawem acima-studentima kod Elektro fakulteta 130 KM, tel. 065/ Izdajem le`aj i tra`im cimera i cimerku studente, u dva odvojena stana u privatnoj ku}i, sa super grijawem, blizu Ekonomskog i Pravnog fakulteta, tel. 065/ Izdajem namje{tenu sobu u centru Bawaluke, kod Gimnazije, cijena povoqna, tel. 065/ Izdajem namje{ten sa dva nova le`aja, dnevni boravak, kuhiwa, kupatilo, kablovska, dvoma, studentkiwama ili zaposlenim djevojkama, tel. 051/ Izdajem namje{tene dvije sobe, poseban ulaz, centralno grijawe, kablovska, Obili}evo, tel. 051/ Izdajem dvokrevetnu sobu u Boriku studentima, tel. 066/ Izdajem sobu sa grijawem, poseban ulaz, tel. 051/ U centru Bawaluke izdajem jednokrevetnu sobu, 150 KM s re`ijama, preno}i{te 20 KM, tel. 051/ , 065/ Izdajem jednokrevetnu-dvokrevetnu sobu sa grijawem, poseban ulaz, Stevana Bulaji}a 36, Obili}evo (upoteba ~ajne kuhiwe, tel 051/ , 065/ Sobe za no}ewe i dnevni boravak, Rami}i, Bawaluka, 10 KM po osobi, tel. 065/ Izdajem sobu dvjema studentkiwama, blizu kampusa, upotreba kuhiwe, kablovska TV, tel. 065/ Izdajem namje{tenu sobu studentkiwama, Obili}evo kod "Maksija", tel. 065/ Slobodna jednokrevetna soba u Boriku od , tel. 051/ Slobodna jednokrevetna soba u Boriku, preko puta kampusa; tel. 065/ , 051/ Izdajem jednokrevetne i dvokrevetne sobe mu{karcima, naseqe Ko~i}ev vijenac, tel. 065/ Izdajem namje{tenu sobu, poseban ulaz, Lau{ kod ambulante, tel. 051/ Izdajem djevojci namje{tenu sobu u stanu sa grijawem, upotrebom kuhiwe i kupatila, ul. F. G. Lorke 23, kod "Medicinske elektronike", tel. 065/ Izdajem sobu u Novoj varo{i, tel. 051/ Izdajem sobu zaposlenoj djevojci u Boriku, tel. 066/ Izdajem sobe za studente sa centralnim grijawem, internetom, kablovskom i televizorom i fri`iderom, poseban ulaz u blizini fakulteta tel. 051/ , 066/ Studentima nepu{a~ima izdajem le`aje u stambenoj zgradi sa centralnim grijawem u Boriku, preko puta kampusa, tel. 051/ Studentima nepu{a~ima izdajem le`aje u stambenoj zgradi u Boriku sa centralnim grijawem, preko puta kampusa, tel. 065/ Izdajem povoqno mu{koj osobi krevet u dvokrevetnoj sobi u Boriku, tel. 066/ Izdajem dvokrevetnu sobu, centralno grijawe, TV, kablovska, centar grada, tel. 065/ Izdajem djevojci jednokrevetnu sobu, TV kablovska, upotreba kuhiwe i kupatila, centralno, Obili}evo, tel. 063/ Izdajem djevojkama, studentkiwama dvokrevetnu sobu, poseban ulaz, centralno grijawe, kuhiwa, internet - Borik, tel. 051/ Izdajem dvokrevetnu sobu, poseban ulaz, centralno grijawe, odli~ni uslovi, Nova varo{, Bawaluka, tel. 051/ Izdajem djevojci le`aj u dvokrevetnoj sobi sa balkonom, kuhiwom, kupatilom, kablovskom, stambena zgrada, Borik; tel. 051/ , 065/ Izdajem studentkiwi jednokrevetnu sobu u Boriku blizu kampusa, odmah useqivo, povoqno, tel. 065/ Izdajem namje{tenu sobu sa grijawem, tel. 065/ Izdajem dvjema djevojkama sobu u stambenoj zgradi, centralno grijawe, Borik, cijena 130 KM, tel. 066/ Izdajem le`aj studentu u luksuzno opremqenoj dvokrevetnoj sobi, kod Rebrova~ke crkve, cijena 150 KM sa svim re`ijama, tel. 065/ Tra`im cimerku za dvokrevetnu sobu, cijena povoqna, u ul. Gavrila Principa, Obili}evo, tel. 065/ VIKENDICE PRODAJA Prodajem povoqno vi{e vikendica i placeva u Slatini i okolini, tel. 065/ Prodajem povoqno vikendicu na 30 dunuma zemqe s pogledom na grad, hitno, tel. 065/ Prodajem vikendicu i dva dunuma zemqe u Zelenom viru, voda, struja, telefon, tel. 051/ Prodajem vikendicu sa m 2 zemqe, selo Rasavci kod autopraonice, na putu prema Sanskom Mostu, tel. 057/ , 065/ Prodajem vikendicu sa dva dunuma zemqe, vo}e sve u ogradi, Bo{kovi}i - Aleksi}i, op{tina Lakta{i, tel. 066/ Prodajem vikendicu i dva dunuma placa u Zelenom viru, struja, voda, telefon, tel. 066/ Prodajem nedovr{enu vikendicu od 35 m 2 sa vo}em, terasom 10 m 2 nezavr{en unutra{wi prostor, plac 320 m KM Tre{wik u Jagarama, tel. 065/ Prodajem vikendicu na Tre{wiku, povoqno, tel. 066/ Prodajem ili mijewam vikendicu u Zelenom Viru 6h5 metara, P+S, sa m 2 zemqi{ta. Hitno, tel. 066/ Prodajem mawu nedovr{enu vikendicu na m 2, u Malom Bla{ku, tel. 065/ Prodajem vikendicu, m 2 zemqe, u selu Vr{ani kod Prwavora, cijena po dogovoru; 051/ , tel. 065/ Prodajem vikendicu i placa (vo}wak) u Rije~anima kod Lakta{a sa gra evinskom i urbanisti~kom dozvolom, papiri 1/1 uredni, hitno, tel. 065/ Prodajem vikendicu dimenzija 6x5 sa 15 dunuma zemqe (dvori{te, vo}wak i {uma), ^okorska poqa - Gogi}i; asfalt, struja, voda, tel. 066/ MOTORNA VOZILA PRODAJA Prodajem povoqno "tojota rav 4", poklopac rezervnog to~ka, gume 17 cola, srebrni, tel. 065/ Prodajem "pasat 2", kupe, dizel, 86 g.p., fabri~ka boja metalik, u dobrom stawu, mo`e i zamjena za motokultivator sa prikqu~cima, tel. 065/ Prodajem "ford eskort" karavan, 1.6 kubika, 16 V, benzin, g. p., registrovan do decembra godine, klima, servo, ABS, el. podiza~i, air beg, tel. 065/ Prodajem "seat ibica", benzinac za rezervne dijelove, tel. 065/ Prodajem "reno klio" dizel, sa komplet opremom, bijela boja, tel. 065/ Prodajem motocikl, g.p., prvi lak, tel. 065/ "Pe`o 607" HDI, crni, metalik, ful oprema, mo`e zamjena, tel. 065/ Prodajem "pasat 3", 1.8 benzin-gas, g.p. 1993, u odli~nom stawu, registrovan do , cijena KM, tel. 065/ Prodajem VW-bora 1.9 TDI vrata kao nova sve pla}eno do registracije 8.650, tel. 065/ Prodajem auto "fijat brava" 1.6, 16 V, g. p., registrovan do decembra 2013, pre{ao km, cijena KM, tel. 065/ Prodajem "tojotu RAV" benzin godina 2003, registrovana godinu dana, tel. 066/ Prodajem "reno tvingo", g.p., tel. 065/ Prodajem "ford fijestu", u odli~nom stawu, g.p. 1985, registrovan od sedmog mjeseca, cijena KM, tel. 065/ Prodajem "jugo tenpo", 1.1 ccm, 99. godi{te, registrovan godinu, hitno i povoqno, tel. 066/ "Korsa C", 1.0 benzin, g.p., petoro vrata, siva, registrovana 6/013, zimske gume, cijena KM, tel. 065/ Prodajem "golf 2" godina, 1,3 motor, pet brzina, troje vrata, Prije~ani, povoqno, tel. 065/ Prodajem "sitroen ksara" 1998, benzin-gas, u odli~nom stawu, cijena 5.200, tel. 065/ Prodajem "golf" 1,6 benzinac, 1988 godina, neregistrovan,tel. 051/ , 066/ "Kadet suza" 1.6, benzin-gas, istekla registracija, dobar, cijena KM, tel. 066/ Prodajem sve dijelove za yip "suzuki samuraj", "tojota puner" i "laud kruzer", tel. 065/ Prodajem "mercedes" limuzina, godina, crni PR tip, {krga{, cm 3, snaga devet kw, tel. 065/ Prodajem "mazdu 323", g. p. 1982, registrovana do , cijena 850 KM, tel. 066/ Prodajem "reno lagunu" 1.6, g. p., al. felge, klima, navigacija, registrovan do 10/2013, cijena evra, tel. 065/ Prodajem "golf 2", 1.6 dizel, 44 kw, g. p. petoro vrata, registrovan do 9/013, cijena KM, tel. 065/ Prodajem "golf 2" 89. godi{te, 1.6 benzin, gas, registrovan do 7/013, cijena KM, tel. 065/ Prodajem "reno 5" u odli~nom stawu, registrovan godinu dana, drugi vlasnik, tel. 065/

34 34 utorak, 12. mart GLAS SRPSKE OGLASI Prodajem "golf II" 1.6. D registrovan godinu dana u dobrom stawu cijena 700 KM, hitno, tel. 066/ Prodajem "fi}u 850" g.p dobar, o~uvan, cijena KM, tel. 065/ Prodajem "mercedes 190" benzin, registrovan do maja, cijena KM, tel. 065/ Prodajem "pasat 1.9" TDI, 96 kw, 131 KS, kraj g., karavan, tek uvezen iz Wema~ke, metalik siva boja, dig. klima, bord, tempomat grija~i sjedi{ta, nove gume, ekstra stawe, tel. 065/ Prodajem "golf 2", 86. g.p., benzin, registrovan, tel. 065/ Prodajem "fijat bravo" 1,6'16 v 98. g.p, crvena metalik boja, klima, ura en veliki servis - uqe i filter zamijeweni - odli~an, tel. 066/ Prodajem "mercedes E 220", g. p., pre{ao km, registrovan do avgusta 2013, tel. 066/ Prodajem moped "robot - jamasaki" 500 T2, 49 ccm, godi{te, povoqno, tel. 066/ Prodajem "golf 2" dizel g.p u odli~nom stawu, veoma povoqno, cijena KM, tel. 065/ Prodajem "pe`o" 206 1,4 HDI, g.p registrovan do 11/2013. crni metalik, ful oprema, stawe odli~no, cijena KM, tel. 065/ Prodajem "ford fijestu" 1.6, dizel, 84. g.p. u solidnom stawu. Cijena KM, tel. 065/ Prodajem "pe`o 307", 2.0 HDI, g.p. 2004, registrovan, kilometra`a km, cijena evra, tel. 066/ Prodajem "mercedes C", 200 CDI, 2004 g.p, model 2005, redizajniran, crni, metalik, sva oprema, alu. felge, km, cijena KM, dva kqu~a, servisna kwiga, drugi vlasnik, tel. 065/ Povoqno prodajem "pe`o 406", g. p. 1997, dobro o~uvan, registrovan do juna 2013, cijena evra, tel. 051/ , 065/ Prodajem kombi povi{eni god., sve u odli~nom stawu, registrovan, s "Mercedesovim" motorom, tel. 066/ Prodajem "mercedes 124", 300 D 65 kw, g. p. {iroka lajsna, povoqno, mogu}a zamjena, tel. 065/ , 065/ Prodajem "mercedes 240" dizel g. p. u super stawu, registrovan, cijena KM, mogu}a zamjena, tel. 065/ , 065/ Prodajem "subaru" kombi 4 WD, 4h4 povoqno 92. godi{te, povoqno, tel. 065/ , 065/ Prodajem "mercedes" A klasa, g. p. i "pe`o 306" dizel, g. p, tel. 065/ Prodajem "reno lagunu" 1.9 DCI, godi{te, registrovan, cijena KM, tel. 065/ Prodajem kamion "ford bedford", nosivost pet tona, ispravan, o~uvan, al. stranice + karoserija, sa pokretnom rampom, neregistrovana, cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem "pasat" 1.6 D, karavan, god., registrovan do kraja maja 2013, cijena KM, tel. 066/ Prodajem "lan~iju kapa" 2,4 JTD, g., pre{la km, u vrlo dobrom stawu, tel. 065/ Prodajem skuter "jamaha 125", 94, o~uvan, kompletan, prvi lak, 110 km/~, istekla registracija, Bawaluka, 799 KM, tel. 065/ Prodajem "ford orion", dizel, 86, pet brzina, solidan, ~etvoro vrata, istekla registracija, crna boja, povoqno Bawaluka, tel. 065/ Prodajem "mercedes E", 220 CDI, 02 automatik, ko`a, silver, registrovan, alu. felge, km/~, mogu}a zamjena za jeftinije, Bawaluka, tel. 065/ Prodajem "nisan targa", kabriolet 100-nh 2.oi, g. p. ko`a, spojleri, 150 KS, alu. felge, registrovan, bijela boja, 220 km/~, KM, tel. 065/ Prodajem "ford sijeru" 1.8, limuzina, 90, novi model, Ghia oprema, tamnocrvena, o~uvana, istekla registracija, povoqno, Bawaluka, tel. 065/ Prodajem "opel kalibru" 2.oi, 16 V, 90, o~uvana, klima, alu-felge, crna boja, istekla ragistracija, povoqno, mogu}e zamjena, Bawaluka, tel. 065/ Prodajem "golf 5", proizvodwa 2004, tel. 065/ Prodajem "golf 4" dizel, 66 kw, 1.9 TD, model godine, ~etvoro vrata, crne metalik boje, registrovan i o~uvan, tel. 065/ Prodajem "folksvagen kedi", dizel, g. p., 1.9 SD, registrovan do avgusta 2013, redovni servisi, o~uvan, tel. 065/ Prodajem "mercedes 300 D", {iroka lajsna u dobrom stawu, mo`e zamjena, tel. 065/ Prodajem "pasat 1,6 TD", g. p. karavan, dobar motor i limarija, sve ispravno (odli~an), mogu}a zamjena, tel. 065/ , 065/ Prodajem "nisan laurel" 2,3 dizel, povoqno, g.p., ekstra stawe, mogu}a zamjena, tel. 065/ , 065/ Prodajem "reno 5" u dobrom stawu, registrovan, sjedi i vozi, mali potro{a~, 950 cm 3, mogu}a zamjena, tel. 065/ Prodajem "tojotu lend kruzer" 2,8 dizel, g.p., u dobrom stawu, motor, karoserija, povoqno, mogu}a zamjena, tel. 065/ , 065/ Prodajem "mercedes 124" dizel 250 D, u super stawu, registrovan, nove gume, tel. 065/ , 065/ Prodajem "mercedes 220 C", godina, karavan, pre{ao km, registrovan, tel. 065/ , 065/ Prodajem "pasat 3" karavan, cm 3, benzin-gas, ispravan, o~uvan, neregistrovan, g. p., tel. 065/ Prodajem "mercedes" E300 TD, godina, povoqno ili mijewam za "mercedes" E220, godina, tel. 065/ Prodajem "trabant", registrovan, evra, tel. 065/ Prodajem ~etvoroto~ka{, 200 cm 3, "jamaha", tel. 065/ KUPOVINA Kupujem traktor "Tomo Vinkovi}" sa ili bez prikqu~aka, mo`e i 539, tel. 065/ Otkupqujem vozila ispravna i neispravna, registrovana i neregistrovana, havarisana i neocariwena, isplata odmah, tel. 066/ Kupujem sve vrste automobila do 300 KM, tel. 065/ Kupujem "mercedes vito" kombi, putni~ki, tel. 065/ Otkupqujem sve vrste vozila koja su za otpis do 300 KM, tel. 065/ DIJELOVI I OPREMA Prodajem ~etiri ~eli~ne felge, 16 cola, sa pet rupa za "reno lagunu", 200 maraka, tel. 065/ Prodajem ~etiri felge s gumama, kombi "vito", tel. 065/ Prodajem aluminijumske felge 15, 114, 3x5, trokrake, tel. 065/ Kupujem bravu za zakqu~avawe za "fijestu 3", 051/ , tel. 065/ Prodajem auto-prikolicu sa gibqevima, povoqno, 065/ , tel. 065/ Prodajem dijelove "juga 45", anlaser, auspuh, ~etiri gume, hladwak, sve {ajbe, tel. 065/ Prodajem dijelove za "suzuki vitara", kompjuter, odledalo, gume 195h65h15, `migavce, farove, tel. 065/ Kupujem za "fijat pandu", amortizere - auspuh, lijevi far i vodenu pumpu, tel. 065/ Prodajem ~etiri felge za "fijattipo", alumijumske 16 cola, felge 14 cola, "golf4" ~eli~ne pet rupa, ~etiri felge i gume "mercedes jumba{" 14 cola, tel. 065/ Prodajem felge "mercedesa" E klase, ~eli~ne, 15 cola, pet rupa, tel. 065/ Prodajem "opelove" felge, 16 cola, aliminijumske, ~etiri rupe, tel. 065/ Prodajem vi{e motora "tam" 75. i 80, cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem traktorske prikolice dva komada, ru~ni rad, cijena po komadu, tel. 065/ Prodajem pak tregere i dizalicu, tel. 065/ Prodajem aluminijumske felge sa gumama za "opel korsu", tel. 065/ Prodajem mjewa~ za "fijat bravo", benzin, cm 3, tel. 065/ Prodajem zadwu osovinu sa oprugama i federima, nosivosti dvije tone za prikolicu sa to~kovima 16, tel. 065/ Prodajem "suzuki svift" 1,3, god. proizvodwe 1993, nekompletan ili za dijelove, vrlo povoqno, tel. 065/ Aluminijumske felge za BMW, "opel", "folksvagen", 15 cola, ~etiri rupe, sa ili bez guma, "opel" original ~etrnaestke, "mercedes" `i~ane "BBS", tri komada, Bawaluka, tel. 063/ Kupujem dijelove "fijeste 3" ; tel. 051/ , 065/ Prodajem evro kuke za "reno lagunu" karavan, "opel zafiru", "reno megan" sedan, "golf 4", "pe`o 407", "reno senik", "reno megan `abac", tel. 065/ MA[INE I ALATI PRODAJA Prodajem presu za pelet, kapacitet od 100 do 150 kg na ~as, snaga 7,5 KW, tel. 065/ Prodajem ma{inu za motawe lima, dva m, punkt aparat 3h3, sig ma{inu za sje~ewe cijevi, tel. 065/ Prodajem motor cikular 11 kw, kai{, `aga osovina, tel. 066/ Prodajem stolarsku kombinirku, tri operacije, skoro nova, no`evi 33 cm. Bawaluka, tel. 065/ Prodajem ma{inu za pletewe "Brother", jednoredna, tel. 051/ Prodajem povoqno ma{inu za izradu PVC kesa, tel. 065/ Prodajem {iva}u ma{inu "singer" model 328-K, 220 V, motor 75 W, sa postoqem, {ije i ko`u, ispravna, cijena 200 KM, tel. 061/ Prodajem tokarski stroj (univerzalni) sa alatom, tel. 065/ Prodajem stomatolo{ku ma{inu, za sve informacije javiti se na tel. 065/ Prodajem jednostepenu pumpu za vodu, bocu 100 l i sklopku sa manometrom, novo, nije upotrebqavano, tel. 066/ Prodajem elektri~ni mlin za `ito (kamen), proizvodwa Kostajnica, cijena 600 KM, tel. 065/ Prodajem aparat za narezivawe cijevi, sjeka~ kerami~kih plo~ica, kalaj za oluke i drugo, tel. 066/ Prodajem okreta~ sa ra`wem rostfraj za te`inu do 150 kg, ma{ine za mqevewe vo}a, kupite dok je van sezone, tel. 065/ Prodajem {iva}u ma{inu, industrijska, ravna, u odli~nom stawu, tel. 065/ Prodajem ma{inu za izradu kqu~eva, zvati od sedam do 16 ~asova, tel. 051/ Prodajem povoqno nov kruwa~, mo`e se montirati i na traktor, tel. 051/ Prodajem motor cirkular 11 kw, zup~anike, motor, dizalicu 450 W, tel. 066/ Prodajem liniju za dejonizaciju vode i proizvodwu sokova, ma{ine, mo`e zamjena, tel. 065/ , 065/ KUPOVINA Kupujem aparat za varewe 135 ampera - monofazni, tel. 051/ , 065/ UGOSTITEQSTVO PRODAJA Prodajem toplu vitrinu, tel. 065/ Prodajem kafe-aparat "san marko", redovno odr`avan i servisiran. Cijena KM, tel. 066/ Prodajem barske stolice, drvene, tapacirane, stare dvije godine, 30 komada, mo`e na komad, Bawaluka, tel. 063/ Prodajem kafe-aparat "san marko", redovno odr`avan i servisiran. Cijena KM, tel. 051/ POQOPRIVREDA PRODAJA Prodajem sadnice aronije (sibirska borovnica), dvogodi{we sa deklaracijom i fitop. uvjerewem i sadnice loze gro` a moldava, lasta i strazinski bez za{tite, tel. 065/ Prodajem plugove obrta~e deset cola, tel. 065/ Prodajem sija~icu za krompir, tel. 065/ Prodajem bala sijena, djetelina, tel. 065/ Prodajem kukuruz, tel. 052/ GRA\EVINARSTVO PRODAJA Prodajem PVC prozore 140h80, 58h37, 158h97 sa alu. {tokom sa tri krila, tel. 065/ Prodajem nova balkonska vrata 200h97, tel. 065/ Prodajem nov drveni prozor za izlog 224h250 sa jednim vratima i dva prozora, tel. 065/ Prodajem novi PVC prozor 134h125, nova PVC balkonska vrata 200h128, tel. 065/ Prodajem nove drvene prozore, 170h58, 140h58, 158h58, 80h60 i 186h136 sa tri krila, tel. 065/ Prodajem polovne drvene prozore 168h77 i 140h77 sa alu. roletnom, tel. 065/ Polovne drvene prozore 190h135 sa alu. roletnom, 200h167 sa tri krila i alu. roletnom, tel. 065/ Prodajem blokove ciglaste - Gara~nica 25x20x20, povoqno, tel. 066/ Prodajem unikatna vrata 235h75 za ku}u, cijena 300 KM, tel. 065/ Prodajem harmonika vrata 400h2,70 metara, elementi furnirani izme u elemenata, plava ko`a, tel. 066/ Prodajem tri prozora 140h180 i 100h120, duplo staklo, u odli~nom stawu, sve 150 KM, tel. 065/ Prodajem polovnu stolariju, sobna vrata 200h90, balkonska vrata 220h80, prozori 140h h120, tel. 065/ Prodajem licinasti kabl 5h10 du`ine 32 m, tel. 065/ Hrastova daska, prirodno su{ena, 20 godina stara, du`ine 1,7, {irine 26, debqine ~etiri centimetra, jeftino, tel. 065/ Prodajem gara`na vrata 2,65h1,8, cijena 150 KM, tel. 065/ Prodajem stolariju, prozore sa venecijanerima 140h140 cm, tri komada, balkonska vrata sa venecijanerima 220h80 cm, tri komada, tel. 065/ Prodajem postakqene prozore, 130x110, dva komada, 130x55, dva komada, tel. 065/ Prodajem polovan crijep "Polet" Novi Be~ej, komada, tel. 065/ MOBILNI TELEFONI PRODAJA Mobilni telefoni starije generacije sa i bez kamere, baterije, puwa~i, brzi servis, Bawaluka, tel. 066/ MUZIKA PRODAJA Prodajem elektri~nu gitaru, "gibson les pol" studio, tel. 061/ Prodajem elektri~nu gitaru "arija" i poja~alo za gitaru, cijena povoqna, tel. 065/ Prodajem ili mijewam harmoniku, 60 basova, sa koferom, tel. 065/ Prodajem polovnu harmoniku "rojal standard", 120 basova, cijena 400 KM, mo`e za obuku djece, podru~je Bawaluke, tel. 066/ APARATI ZA DOMA]INSTVO PRODAJA Prodajem povoqno novu ugradnu rernu "gorewe", 3,3 kw, 56,5h59, 5h59,7, tel. 051/ , 065/ Prodajem elektri~ni {poret i ve{-ma{inu, tel. 065/ Prodajem TA pe} "trojku", kao nova, fiksno 200 KM, tel. 065/ Prodajem TV "filips", {poret elektri~ni "gorewe", tel. 065/ Prodajem mali kuhiwski bojler "mebo{" nov povoqno, tel. 065/ Prodajem {iva}u ma{inu marke "Pfaff timpatic 1035", cijena 120 KM, tel. 065/ NAMJE[TAJ PRODAJA Prodajem dva dje~ija kreveta povoqno, tel. 051/ Prodajem polovan roza kau~, ne razvla~i se, dobro o~uvan, cijena 70 KM, tel. 066/

35 OGLASI GLAS SRPSKE utorak, 12. mart Prodajem trodijelnu komodu, vitrinu i regal, tri dijela, povoqno, tel. 065/ Prodajem bra~ni krevet, tel. 065/ Vrlo povoqno i zavidno o~uvano, dvosjed i trosjed, bi}ete prezadovoqni, tel. 065/ Prodajem malo kori{}enu garnituru: trosjed na razvla~ewe, dvosjed stoli} i foteqa. Sve kori{}eno samo godinu. Cijena po dogovoru, tel. 066/ Prodajem nov kau~, nekori{}en, cijena 100 KM, hitno, Kraji{kih brigada 219, tel. 051/ Prodajem spava}u sobu radi selidbe, dobro o~uvana, ormar francuski, le`aj, stoli}, ogledalo, bife za pi}e, tel. 066/ Prodajem trpezarijski sto, {est stolica, puno drvo, jeftino, tel. 066/ Prodajem polukau~, razvla~i se odjeqak za posteqinu, du`ina 1.90 cm, 40 KM, tel. 066/ Prodajem spava}u sobu, puno drvo, skoro nova, povoqno, tel. 065/ Prodajem kuhiwski sto i {est stolica, idealno stawe, tel. 065/ Prodajem dvosjed i trosjed, regal u dijelovima, bra~ni krevet, vise}e kuhiwske dijelove i dr., povoqno, tel. 066/ Prodajem dobro o~uvan trosjed, kada se razvu~e kao bra~ni krevet, tel. 066/ Prodajem novu fotequ i tabure, pogodno za kancelariju, ordinaciju, stan, tel. 066/ Prodajem ugaonu garnituru, kolor TV, kompjuterski monitor, kuhiwski bojler "tiki", povoqno, Bawaluka, tel. 063/ Prodajem trosjed, mebl {tof, nov, odjeqak za posteqinu cijena povoqna 150 KM, tel. 066/ Prodajem sto sa ~etiri stolice, komodu, sve puno drvo povoqna cijena, tel. 065/ Prodajem povoqno trosjed sa stranicama kao nov, tel. 065/ USLUGE OSTALO Postavqawe kerami~kih plo~ica i kompletna sanacija kupatila, povoqno i brzo, tel. 066/ Wega noktiju akril tehnikom od 15 KM. Obili}evo, tel Molerske radove izvodimo profesionalno, 25 godina iskustva, , tel. 065/ Vodoinstalater nudi usluge. Izrada nove instalacije, sitne popravke postoje}e, ma{insko od{topavawe za~epqewa. Dajem garanciju, tel. 065/ Voza~, auto-instruktor B kategorije tra`i posao, Bawaluka, tel. 066/ Po narud`bi radim: u{tipke, slavske i ukrasne poga~e, slatke i slane pite, tel. 065/ Ozbiqna `ena sa iskustvom ~isti stanove i kancelarije., tel. 066/ Fizioterapeut pru`a usluge masa`e, tel. 066/ Besplatno iznosim i odvozim sve nepotrebne stvari iz stanova, ku}a podruma i gara`a, tel. 065/ Vr{imo mjerewe TV signala i postavqawe zamaqskih i satelitskih antena, tel. 065/ Usluge prevoza putnika automobilom "audi A8", aerodrom Zagreb - Beograd i ostale destinacije, tel. 065/ Vodoinstalater izvodi sve sitne vodoinstalaterske radove, tel. 065/ Kvalitetno i sa garancijom izvodim sve vrste vodoinstalaterskih radova, tel. 065/ Postavqawe kerami~kih plo~ica i kompletna sanacija kupatila, kvalitetno i brzo, tel. 065/ Iskusan tesar radi sve vrste krovova, vrlo kvalitetno i povoqno, sa i bez radne snage, tel. 065/ Pravimo bombowere vi{e vrsta, idealne su kao poklon i kao slatko u`ivawe, tel. 066/ Nastavnik razredne nastave daje instrukcije iz matematike od prvog do {estog razreda osnovne {kole, tel. 066/ Pravim sve od `eqeza, ograde, kapije, gara`na vrata, nastre{nice, stala`e, tende, tel. 065/ Tokar izrada i dorada dijelova od metala i drugih materijala, tel. 065/ Maserka radi masa`u relaks, parcijalnu i masa`u cijelog tijela, zvati do 21 ~as, tel. 066/ Engleski jezik za u~enike kao i za poslovne i profesionalne svrhe, tel. 065/ Ma{inske glazure, fasade, moleraj, sanacije, tel. 066/ Izra ujem predmete od drveta za doma}instvo (stolove, stolice, stijene...), tel. 065/ Rezidba, prskawe, sadwa vo}a, stru~ni savjeti, in`ewer vo}arstva, tel. 065/ Dajem ~asove kwigovodstva, tel. 066/ Tra`im porodicu za ~uvawe dvije starije osobe u Mrkowi} Gradu, prepisujem ku}u 1/1 za uslugu, tel Slobodna `ena ~uvala bi stariju osobu ili djecu, javite se samo za ozbiqne ponude, tel. 065/ Instrukcije, u~ewe, prevodi, engleski i wema~ki jezik, mogu} pred{kolski program, tel. 066/ Wegovala bih starije osobe, ozbiqna sam, odli~no kuvam, tel. 065/ Ozbiqna `ena tra`i mawi stan za ~uvawe ili za pomo} u ku}i, tel. 065/ Usluge prevoza putnika limuzinom "audi A8", aerodromi Beograd, Zagreb i ostale destinacije, tel. 065/ Bravarske usluge, `eqezne ograde, vrata, prozori, kapije, tende, za{titne re{etke, itd., tel. 065/ Mladi bra~ni par brinuo bi o starijoj osobi u zamjenu za stan i hranu, tel. sa iskustvom ~uvala bi starije osobe, ~istila kafi}e, kancelarije poslovne prostore, tel. 066/ VKV moler brzo, kvalitetno i povoqno radi kompletan moleraj, gletovawe, kre~ewe i lakirawe stolarije, tel. 066/ Gradim privatne ku}e i druge objekte po najsavremenijim gra evinskim normama, uz garanciju, tel. 065/ Gradimo ran~eve, kamine, pecane, fontane, bazene, radimo sve od kamena i stare cigle, tel. 066/ VKV zidar radi malterisawe jeftino i kvalitetno, cijena 3,5 KM/m 2, tel. 066/ Usluge prawa i su{ewa svih vrsta tepiha, prevoz po potrebi obezbije en, tel. 065/ Arhitekta sa licencom radi projekte stambenih, stambenoposlovnih objekata i hala (legalizacija i novogradwa), tel. 065/ Izra ujem {amote za "alfa" {porete, "sedmicu" i "devetku", {amotiram i ostala lo`i{ta; tel.051/ , 065/ Va{em osnovcu pomo} u u~ewu pru`a u~iteqica i nastavnica razredne nastave, tel. 066/ Stolar na licu mjesta radi popravke stolarije, namje{taja, le`ajeva i roletni, stakli stolariju, tel. 065/ Profesor wema~kog jezika vr{i prevod uz ovjeru i daje instrukcije, tel. 065/ Koqem velike sviwe, male prasi}e i sve ostalo, tel. 065/ Nastavnica matematike i fizike daje instrukcije u~enicima osnovne i sredwe {kole, tel. 051/ Instrukcije iz matematike u~enicima osnovnih i sredwih {kola daje profesor matematike, tel. 065/ Ozbiqna, odgovorna `ena sa iskustvom wegovala bi starije osobe, ~istila stanove, privatne ku}e, radila bi i bilo koji drugi posao, tel. 065/ Dimwa~ar ~isti dimwake, centralne pe}i i kotlove za grijawe uz va`e}u potvrdu; 051/ , tel. 065/ Profesionalna wegovateqica prima stare i iznemogle osobe na cjelokupno izdr`avawe 24 sata, tel. 066/ Profesor matematike daje instrukcije u~enicima i studentima. Po potrebi dolazimo na adresu, cijena povoqna, tel. 066/ Vr{im selidbe, prevoz qudi i robe kombijem mercedes "sprinter", imam radnu snagu, tel. 065/ Ozbiqna `ena ~uvala bi jedno ili dvoje djece, ili starije osobe, tel. 066/ Ozbiqna `ena ~uvala bi djecu, starije osobe, spremawe stana i kuvawe, sve po dogovoru, tel. 065/ Dajem ~asove matematike u~enicima i studentima, cijena ~asa dijeli se sa brojem polaznika; tel , 066/ Ma ioni~ar "Zoro", pozovite ekstra ma ioni~ara na dje~iji ro endan (2-15 godina) bi}ete odu{evqeni, tel. 065/ Nastavnica matematike daje instrukcije u~enicima osnovne {kole, tel. 051/ Besplatno odvozim stare ve{- ma{ine, {porete, zamrziva~e, kade, radijatore i sli~no, tel. 065/ Instrukcije iz matematike za osnovce i sredwo{kolce, dvo~as 15 KM, dolazim kod vas, tel. 065/ Moler, radim sve vrste molerskih radova, kre~ewe, unutra{we, fasade, demit fasade i ostale poslove, tel. 066/ Instrukcije iz engleskog za sve uzraste i nivoe, ~as 10 ili 5 KM, tel. 065/ Ku}ni majstor obavqa sve vrste ku}nih poslova, elektro, vodoinstalacije moleraj, kvalitetno i brzo, tel. 065/ Radim metalne ograde, kapije, nadstre{nice, gara`na vrata i ostalo od metala, tel. 065/ Ku}ni majstor - voda, struja, popravke, ot~epqavawe odvoda, ostalo, stru~no i povoqno, tel. 065/ Elektri~ar vr{i zamjenu dotrajale opreme, popravqa stare i ugra uje nove elektroinstalacije, tel. 065/ Iskusni ku}ni majstor obavqa sve vrste ku}nih poslova, elektro i vodoinstalacija, moleraj, bravarske i ostale poslove, vrlo kvalitetno i profesionalno, tel. 065/ Profesor engleskog jezika daje ~asove i instrukcije (osam KM), prevodi tekstove i dokumenta, sudski tuma~ - prevodilac, tel. 065/ Povoqno pru`am usluge terapijske i relaks masa`e, cijena le a deset KM, cijelo tijelo 20 KM, tel. 051/ GARDEROBA PRODAJA Prodajem nove kopa~ke "puma" br. 38, Bawaluka, tel. 066/ Na prodaju duga `enska bunda od nutrije, tel. 066/ Prodajem kimono za yudo, malo kori{}en, tel. 066/ Prodajem `ensku kratku krznenu bundu, tel. 051/ Prodajem povoqno mu{ke odjevne predmete i cipele u dobrom stawu za qeto i zimu, za mla e i starije, povoqno, tel. 051/ RAZNA ROBA PRODAJA Prodajem betoniranu grobnicu za dvoje kod crkve u Kla{nicama, Lakta{i, tel. 065/ Ugaq banovi}ki i kreka za centralno grijawe i ogrevno drvo bukva, grab, mo`e i u vre}ama povoqno , tel. 065/ Prodajem sadnice aronije (sibirska borovnica) dvogodi{we sa deklaracijom i fitop. uvjerewem i sadnice loze gro` a "moldava", "lasta" i "strazinski" bez za{tite, tel. 065/ Prodajem zup~anike, remenice, zup~aste letve, crijeva za vazduh, tel. 066/ Prodajem kafe-aparat i mlin za kavu "San Marko", tel. 066/ Prodajem vatu za puwewe jastuka, jorgana, pli{anih igra~aka i sl., prodaja pamu~ne pucvale za masne povr{ine i usluga reciklirawa tekstila, 065/ Prodajem bicikl, tel. 052/ Prodajem velike i vrlo jake zvu~nike za auto "golf 2". Zvu~nici su veli~ine zadwe police, montirani i zajedno s policom prodajem. Ekstra, turbo bas. 300 evra., tel. 065/ Povoqno prodajem novu neupotrebqavanu insulinsku pumpu., tel. 066/ Prodajem kontejner SFPR-ov stambeni, isplata odmah, tel. 066/ Povoqno ve}a koli~ina aluminijumskih postakqenih panela, namjena sve, pregrade i izlozi, visna 2,30 m, staklo 8 mm, 051/ , tel. 065/ Prodajem steonu kravu, cijena po dogovoru, D. Bistrica, Bawaluka, tel. 065/ Prodajem rakiju {qivovicu, cijena 8 KM, tel. 051/ , 065/ Prodajem lova~ku pu{ku "Hamerles" SSSR, 16 mm i pi{toq "CZ" 7,65 mm sa dozvolom i pla}enim porezom, tel. 066/ Povoqno prodajem radni sto, pogodan za u~enika, o~uvan, tel. 065/ Prodajem dva para cipela za djevoj~ice br. 37, ko`ne, povoqno, tel. 066/ Prodajem drvo `ivota, visina 260 cm, cijena po dogovoru, tel. 051/ Prodajem dje~iji krevetac - bukva 120h60, dje~iju sjedalicu za auto od devet do 18 kg i ki{obran dje~ija kolica, plavo-crno, Italija, tel. 051/ , 065/ Prodajem cvije}e drvo `ivota visoko dva metra, pogodno za restorane i hotele, vrlo povoqno, tel , 065/ Prodajem ku}ni steper - sprava za vje`bawe, kao nov, 40 KM, tel. 065/ Prodajem plamenik na lo`-uqe za centralno grijawe, tel , 065/ Prodajem mawu pe} na drvo, mo`e grijati i pe}i, tel. 065/ Prodajem inventar za "braun" proizvode, tel. 064/ Prodajem a~ki sto 90x60, 30 KM, tel. 051/ Prodajem namje{taj za frizerski salon, cijena KM, tel. 065/ Prodajem dje~ija kolica, gotovo nova, cijena po dogovoru, tel. 065/ , 065/ Prodajem lavabo sa stalkom i WC {oqu, potpuno novo, tel. 051/ Prodajem dje~iji krevetac quqa{ku, vrlo povoqno, tel. 065/ Prodajem jaku zbirku po{tanskih maraka Republike Srpske, tel. 065/ Prodajem TV NEO dijagonala, 68 cm, kao nov, povoqno, tel. 065/ Prodajem heqdu, 500 kg, tel. 065/ Prodajem dva dje~ija bicikla i bicikl sa amortizerima, tel. 065/ Aparat za prawe automobila, vru}a voda, tel. 065/ Prodajem dva televizora, povoqno, tel. 065/ Prodajem novu original ma{inu za meso broj 32, "~e{ka alfa" i original rostfrajnu sataru iz Wema~ke - nova, tel. 066/ Prodajem medicinski rostfrajni krevet povoqno, tel. 065/ Prodajem ~izme za planinske jedinice(tolminke), br. 43,5, tel. 066/ Prodajem kolekciju zna~aka, tel. 064/ Prodajem "olimpus" digitalni fotoaparat "Camedia", C m, sa puwa~em za baterije, odli~an, tel. 065/ Prodajem 50 metaka za pi{toq 7,65 mm, tel. 065/ Prodajem nov ko`ni mantil i servis za crnu kafu, pozla}eni, "rojal", tel. 066/ Prodajem "soni" muzi~ku liniju, dobro o~uvanu, tel. 065/ Prodajem yepne satove "molnija" i "jungans astra", ru~ni sat "brevete", tel. 065/ Prodajem ve}u koli~inu raznih zna~aka 0,25 feninga komad, Prijedor, tel. 066/ Prodajem dvoja invalidska kolica, uvoz iz Wema~ke, tel. 066/ Prodajem deset litara reduktorskog uqa "Redol TS-68", Tehnosint, cijena 30 KM, tel. 065/ Prodajem ulazna vrata i 40 kg vune cijena po dogovoru, tel. 051/ Prodajem pi{toq "vis", model 35, devet milimetara, sa mecima i dozvolom, Bawaluka, tel. 051/

36 36 utorak, 12. mart GLAS SRPSKE OGLASI Prodajem grobnicu {esticu, na novom dijelu Rebrova~kog grobqa, tel. 065/ Prodajem TA pe} tri kw, potpuno ispravna i dobro o~uvana, cijena fiksna 150 KM, tel. 065/ Prodajem tri reketa "hed", polovni, dobro o~uvani, takmi~arski "Mier-Gell", i torbu za rekete "beg", tel. 065/ Prodajem sanke, tel. 065/ Prodajem kadu, umivaonik i vodokotli}, tel. 065/ Prodajem dva reketa "hed presti`" za tenis i torbu "hed" kao novo, cijena 500 KM, tel. 065/ Prodajem rakiju {qivu, litar devet KM, Gole{i, tel. 065/ Prodajem aparat za giros ili kebab, cijena KM, dva okrugla stola, cijena 80 KM/komad, defiskalizovanu kasu "inventa", cijena 350 KM, tel. 065/ Prodajem nov nevo`en `enski bicikl "Lasa", Sarajevo, cijena 100 KM, tel. 066/ Prodajem povoqno dva dobro o~uvana kancelarijska stola, radni sto sa ladicama i radni sto sa dodatkom stola ispred za stranke - posl. partnere, zvati od osam do 15 ~asova, radnim danom, tel. 051/ Prodajem plamenik za centralno grijawe, lo`-uqe, u ul. Koste Jari}a 9A, tel. 051/ Prodajem "rojal" posu e, servis dva kompleta po {est osoba, kraqevsko posu e (pla}eno, original zapakovani), tel. 066/ Prodajem ku}ice za pse, tel. 065/ Prodajem novoure enu betonsku grobnicu sa {est mjesta, oblo`enu kvalitetnim crnim mermerom na grobqu "Sveti Pantelija", iza kapele i sa urednom dokumentacijom, tel. 065/ Prodajem vrlo o~uvan dvosjed i trosjed, ma{ine za vo}e, tri kompletne roletne, PVC vawske 170x120, okreta~ za ra`aw do 150 kg, jeftino, tel. 065/ Prodajem bagremovo koqe, boqeg kvaliteta, tel. 065/ Prodajem jambolije za trosjed, fotequ, nove, tel. 065/ Prodajem pi{toq "~e{ka zbrojovka", 7,65, registrovan, tel. 066/ Prodajem lova~ki no`, ru~ne izrade, unikatan sa bogatom gravurom lova~kih motiva, tel. 066/ Prodajem hibiskus dupli cvijet visok dva m i drugo cvije}e, tel. 065/ Iza{la je kwiga o Drugovi}ima, autor Drago Jovanovi}, cijena 20 KM, tel. 065/ Prodajem polovan dvosjed, fotequ, {poret struja - gas, TA pe} dva kw i iznajmqujem vjen~anice, tel. 065/ Idealan poklon, novo kuhiwsko posu e "solingen", medicinski ~elik 18/10, kuvawe bez vode i masno}e, predmeta, tel. 065/ Prodajem grobno mjesto u pravoslavnom grobqu Borik, Bawaluka, tel. 066/ Prodajem povoqno sijeno za stoku, tel. 051/ Prodajem doma}e sadnice vinove loze, garancija kvaliteta, tel. 065/ Prodajem dva grobna mjesta na Novom grobqu, pogodno za grobnicu ~etvorku, tel. 066/ Prodajem porodi~nu grobnicu za {est osoba na Perduvovom grobqu, tel. 065/ Prodajem plasti~ni ormari} za kupatilo, tri nove ~esme za umivaonik i sudoper, novo crijevo za kupatilo, umivaonik za kupatilo, tel. 066/ Prodajem dva sa~uvana kau~a, dvije sa~uvane foteqe, TA pe}, dvije male sjekire za lovce, ribolovce i {ofere, ko`nu bundu dugu novu, pi{toq "itali- janska bereta", 7,65 mm, tel. 066/ Prodajem betoniranu grobnicu sa tri mjesta na pravoslavnom grobqu u Boriku, tel. 066/ Povoqno prodajem grobnicu {esticu na novom dijelu Rebrova~kog grobqa, tel. 065/ Prodajem dvije mehani~ke pisa}e ma{ine, nove, nekori{}ene, jedna ve}a, a jedna mawa, povoqno, tel. 051/ Prodajem sintisajzer 12 melodija, 12 ritmova, stereo elektronik MC 32 Fiast Austrija, tel. 065/ Prodajem kasa pultove sa pokretnom trakom. Proizvo a~ "Celfa" Italija. Kontakt: Goran, tel. 066/ Prodajem muzi~ku liniju AIWA i tepih, povoqno, tel. 051/ Prodajem vrlo povoqno razne rakije i likere vrhunskog kvaliteta, mogu}a degustacija, tel. 066/ Prodajem pozla}en mu{ki ru~ni ~asovnik marke "roleks", tel. 064/ Prodajem sobni stalak, lampu uspravnu 120 cm visine, dvije pomo}ne reflektorke na woj, tel. 065/ Prodajem fiskalnu kasu "digit" upola cijene, tel. 065/ Prodajem umjetni~ku sliku "Makovi" Bekira Mesirli}a, uqe, tel. 066/ Prodajem "Rojalovo" posu e, dva kompleta 6x2, dvanaest osoba, u koferu, kraqevsko posu e, plava boja, mo`e i pojedina~no, tel. 066/ KUPOVINA Otkupqujemo sve vrste zlatnog i srebrnog nakita po najboqim cijenama u Prwavoru, tel. 066/ Otkup zlata i srebra u Derventi, tel. 066/ Otkupqujemo sve vrste srebrnog i zlatnog nakita po najboqim cijenama, Modri~a, tel. 066/ Kupujem stara odlikovawa, tel. 066/ Kupujem rakijski kazan polovan i ru~ni rad, tel. 066/ Kupujem pe}nice za su{ewe vo}a, tel. 051/ Kupujem ispravnu hrastovu ba~vu litara, tel. 065/ Kupujem monofazni motor 2,2 kw, obrtaja, tel. 065/ Kupujem rakijski kazan, tel. 065/ Primam etno-stvari na poklon, tel. 065/ PONUDA Tra`im ortaka da pravimo zajedni~ki objekat u Slatini, tel. 066/ KU]NI QUBIMCI Primam na poklon psa maltezera ili bi{ona, tel. 065/ ZAPO[QAVAWE Potrebni saradnici za dodatni posao, uslovi SSS, zakazati razgovor, tel. 065/ Ozbiqna djevojka 40 godina radila bi u kafani sa mawe prometa samo drugu smjenu, tel. 065/ ^uvala bih starije i nepokretne osobe, ~istila stanove i ku}e, 065/ , 051/ ^uvala bih starije i nepokretne osobe, ~istila stanove i ku}e, tel. 065/ Tra`im hitno `ensku osobu do 40 godina za rad u kafi}u, tel. 065/ Ozbiqan mu{karac, SSS, posao profesora (ugovor o djelu) i drugi posao mo`e i povremeni anga`man, tel. 065/ Restoran piceriji "Marcello" potreban radnik za prawe ~a{a u {anku, tel. 051/ , 065/ G Novootvorenom kafe-baru u Bawaluci potrebna konobarica, tel. 065/ Potrebna konobarica za rad u ugostiteqstvu, obezbije eni stan i hrana, u Doboju, plata 600 KM, tel. 065/ Potrebna dva saradnika za marketing, izgradwa marketin{kog tima, SSS ili vi{e obrazovawe, dodatni posao, tel. 065/ ^istila bih advokatske ili druge kancelarije, odgovorna i vrijedna `ena, tel. 065/ ^istim stubi{te zgrade jednom sedmi~no, tel. 066/ Potreban komercijalista za nabavku u "Centrumu". Potrebna vi{a ili visoka stru~na sprema sa radnim iskustvom minimalno 12 mjeseci u nabavci, tel. 051/ Tra`im posao skladi{tara, obrazovan i odgovoran radnik sredwih godina, tel. 066/ Tra`im posao pomo}nog frizera, ozbiqna i vrijedna, tel. 065/ Ozbiqna `ena sa iskustvom wegovala bi starije osobe i ~uvala djecu, ~istila stepeni{te i poslovne prostore. Na SMS ne odgovoram, tel. 066/ Mu{karac iskren i po{ten tra`i posao voza~a kombija, ku}nog majstora, ~uvara, elektri~ara, poslovi telekomunikacija i ostalo, tel. 066/ Tra`im ozbiqnu `enu za prodaju gardarebe, obu}e i dr, tel. 065/ Tra`imo komercijaliste za poslove prodaje u kancelariji. Minimalno SSS, tel. 065/ Auto-praonici u Zalu`anima potrebni radnici sa iskustvom, tel. 065/ Listu "Adria" potrebni komecijalisti, tel. 065/ Potrebna tri saradnika za dodatni posao, minimum SSS, tel. 065/ TURIZAM IZDAVAWE Hostel centar jedan, Bawaluka iznajmqivawe apartmana, soba i vi{ekrevetnih soba, tel. 066/ Sobe i apartmani za no}ewe i dnevni boravak, centar Bawaluke, povoqno, tel. 066/ Sobe za no}ewe i dnevni odmor u Bawaluci, cijena povoqna, tel. 065/ Izdajem sobe za no}ewe i dnevni odmor u Bawaluci, cijene povoqne, tel. 051/ , 065/ LI^NI KONTAKTI Atraktivan mu{karac tra`i poznanstvo zapostavqene `ene do 40 godina, `eqne avanture, tel. 065/ Diskretan, ozbiqan, 46 godina, `eli da upozna djevojku, `enu za povremene susrete, Bawaluka, tel. 065/ Mu{karac, 35 godina, iz Bawaluke `eli da mu se jave djevojke i dame zainteresovne za diskretno dru`ewe, tel. 066/ Momak, 29 godina, ozbiqan, diskretan. Raspolo`en za povremene susrete sa damom ili djevojkom. Bawaluka, Prijedor, tel. 066/ IZDAJE SE poslovni prostor u centru grada od m 2 pogodan za skladi{te ili proizvodwu - utovarna rampa - teretni lift - portirska slu`ba - video-nadzor 051/ Zvati od osam do 16 ~asova KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE mo`ete predati u "Minutica" kiosku br. 39 kod hotela "Palas" i u Gospodskoj ulici kiosk br. 44 ili putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara or evi}a 59, Bawaluka, (za vi{e informacija obratite se na tel. 051/ ) Tekst: Telefon:

37 OGLASI GLAS SRPSKE utorak, 12. mart AD - U STE^AJU ZVORNIK Broj: 15/13 Datum: godine Na osnovu odluke Skup{tine povjerilaca ste~ajnog du`nika AD - u ste~aju, Zvornik, i Odluke Odbora povjerilaca od godine, a u skladu sa ~lanom 102. stav 1. i ~lanom 103. Zakona o ste~ajnom postupku, ste~ajni upravnik AD - U STE^AJU, Zvornik, objavquje JAVNI OGLAS za 25. prodaju nepokretne imovine ste~ajnog du`nika prikupqawem pismenih ponuda i USMENIM JAVNIM NADMETAWEM, i prodaju opreme, materijala i inventara ste~ajnog du`nika neposrednom pogodbom Prodaje se sva nepokretna i pokretna imovina ste~ajnog du`nika i to: 1. Nekretnine-zemqi{te i objekti, koje se nalaze u sjedi{tu ste~ajnog du`nika na lokalitetu Karakaj, u Zvorniku upisane u Pl.br KO Zvornik, i u ZK.ul.broj: 137 i broj: 188 KO Zvornik. Nepokretnosti koji su predmet prodaje, prodaju se zajedno po po~etnoj cijeni od ,29 KM. Nekretnine, zemqi{te i poslovni prostor koji se nalaze van kruga ste~ajnog du`nika, i koje su predmet pojedina~ne prodaje su: 1.1. gradsko gra evinsko zemqi{te u Zvorniku-po~etne cijene ,00 KM, i 1.2. zemqi{te u Sokocu po~etne cijene ,60 KM 1.3. poslovni prostor u Loznici, R. Srbija, na lokaciji "Zelena pijaca" br. 30, sprat I, povr{ine 39 m2, po~etne prodajne cijene od ,53 KM (VII licitacija). 2. Pokretna imovina ste~ajnog du`nika i to: oprema, inventar, materijal i projekti, koja se nalaze u sjedi{tu ste~ajnog du`nika, a prema specifikaciji predmeta i procijewenoj vrijednosti, istaknutoj na oglasnoj tabli ste~ajnog du`nika. Prodaja opreme, inventara, materijala i projekata vr{i se neposrednom pogodbom svakim radnim danom od 9 do 13 ~asova u prostorijama ste~ajnog du`nika. Po~etna prodajna cijena ovih predmeta je procijewena vrijednost. 3. Imovina koja je predmet prodaje navedena u ta~ki 1. prodaje se kombinovanom metodom, i to prikupqawem zatvorenih pismenih ponuda i javnom licitacijom, tako da }e po~etna cijena na licitaciji biti najve}a ponu ena cijena iz zatvorenih ponuda. Ponude sa zatvorenim kovertama i dokaz o uplati obezbje ewa dostavqaju se komisiji za prodaju do po~etka licitacije. 4. Imovina ste~ajnog du`nika koja je predmet prodaje ne}e biti prodata za cijenu ni`u od po~etne cijene, tako da ponude na iznos ni`i od navedenog ne}e biti razmatrane. Sve cijene su bez PDV-a. 5. Licitacija za predmete prodaje navedene u ta~ki 1. odr`a}e se dana godine u 11 ~asova, u Zvorniku, Karakaj b.b., u poslovnim prostorijama ste~ajnog du`nika, nakon otvarawa pismenih ponuda. 6. Pravo u~e{}a na licitaciji imaju sva pravna i fizi~ka lica koja do po~etka licitacije dostave zatvorne pismene ponude i uplate, na `iro ra~un ste~ajnog du`nika br kod Razvojne banke Zvornik, depozit od 10% po~etne cijene predmeta prodaje, ali ne vi{e od ,00 KM. Prije po~etka javnog nadmetawa fizi~ka lica koja u~estvuju na javnom nadmetawu su du`na Komisiji predo~iti li~nu kartu i ovjerenu punomo}, ukoliko se radi o punomo}niku. Pravna lica koja u~estvuju na javnom nadmetawu mogu biti predstavqena po zakonskom zastupniku ili punomo}niku, koji su Komisiji du`ni predo~iti Rje{ewe o upisu u sudski registar i li~nu kartu, a punomo}nik i ovjerenu punomo}. 7. Kupac, koji je najpovoqniji ponu a~, du`an je najkasnije u roku od 30 dana od kupovine da polo`i cjelokupan iznos prodajne cijene na `iro ra~un, te da zakqu~i ugovor o kupovini. Kupac sti~e pravo na prenos vlasni{tva nad imovinom kad u cjelosti izvr{i obavezu isplate kupoprodajne cijene. Ukoliko kupac u roku ne ispuni svoju obavezu, smatra}e se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat upla}enog obezbje ewa, a sqede}i kupac se utvr uje u skladu sa ~lanom 92. stav 2. i 3. ZIP-a. 8. Ponu a~ima ~ije ponude nisu prihva}ene, osim tri najpovoqnije, vrati}e se upla}eno obezbje ewe, u roku od tri dana nakon javnog nadmetawa. 9. Predmetna nepokretna i pokretna imovina se prodaje u postoje}em pravnom i fakti~kom statusu i u vi enom stawu, bez prava na prigovor u pogledu povr{ina ili drugih fizi~kih nedostataka. 10. Na javnom nadmetawu predmeti prodaje ne}e biti prodati za cijenu mawu od po~etne cijene. 11. Sve tro{kove oko zakqu~ewa kupoprodajnog ugovora, kao i pripadaju}e poreze i takse za promet nepokretnosti, snosi kupac, a prodavac nakon zavr{ene prodaje nema nikakvih obaveza u odnosu na prodate nekretnine. 12. Licitacija }e se odr`ati i ako se prijavi samo jedan ponudilac. 13. Sva bli`a obavje{tewa se mogu dobiti na telefon broj 056/ i 065/ Predmeti prodaje mogu se pogledati svakog radnog dana od 9 do 14 ~asova. STE^AJNI UPRAVNIK OBAVJE[TEWE Fakultet fizi~kog vaspitawa i sporta Univerziteta u Isto~nom Sarajevu obavje{tava da }e kandidat Miloslav Markovi} javno braniti magistarsku tezu pod nazivom "Komparativna analiza antropolo{kih dimenzija dje~aka obuhva}enih korekcijom ravnog stopala i dje~aka koji se ne bave sportom". Odbrana }e se odr`ati u utorak, godine, sa po~etkom u 12 ~asova na Fakultetu fizi~kog vaspitawa i sporta. Zainteresovani mogu pogledati magistarsku tezu u biblioteci Fakulteta svakim radnim danom od 10 do 15 ~asova. OBAVJE[TEWE Fakultet fizi~kog vaspitawa i sporta Univerziteta u Isto~nom Sarajevu obavje{tava da }e kandidat Darko Mladenovi} javno braniti magistarsku tezu pod nazivom "Relacije antropolo{kih dimenzija sa rezultatskom uspje{no{}u tr~awa sredwih staza". Odbrana }e se odr`ati u ponedjeqak, godine, sa po~etkom u 12 ~asova na Fakultetu fizi~kog vaspitawa i sporta. Zainteresovani mogu pogledati magistarsku tezu u biblioteci Fakulteta svakim radnim danom od 10 do 15 ~asova.

38 38 utorak, 12. mart GLAS SRPSKE OGLASI REPUBLIKA SRPSKA SKUP[TINA OP[TINE SOKOLAC Broj: Sokolac, 11. mart godine OBAVJE[TEWE Na osnovu ~lana 62. Zakona o dugu i garancijama Republike Srpske ("Slu`beni glasnik RS" broj 71/12), te na osnovu ~lana 54. Poslovnika o radu Skup{tine op{tine Sokolac Predsjednik Skup{tine op{tine Sokolac, saziva 1. vanrednu sjednicu Skup{tine op{tine Sokolac, koja }e se odr`ati 12. marta godine i na kojoj }e biti razmatran: 1. Prijedlog Odluke o kreditnom zadu`ewu Op{tine Sokolac u iznosu od ,00 KM. PREDSJEDNIK SKUP[TINE OP[TINE SOKOLAC Danko Vu~eti}, dipl. in`. {um. s.r. REPUBLIKA SRPSKA Ministarstvo za prostorno ure ewe, gra evinarstvo i ekologiju Bawa Luka Trg Republike Srpske 1 Na osnovu ~lana 39. i ~lana 88. Zakona o za{titi `ivotne sredine ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 71/12) i ~lana 2. Pravilnika o postrojewima koja mogu biti izgra ena i pu{tena u rad samo ukoliko imaju ekolo{ku dozvolu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 124/12) Ministarstvo za prostorno ure ewe, gra evinarstvo i ekologiju obavje{tava zainteresovanu javnost O PODNO[EWU ZAHTJEVA ZA IZDAVAWE EKOLO[KE DOZVOLE Za farmu za uzgoj pili}a u mjestu Dowa Grapska, op{tina Doboj, projektovanog kapaciteta brojlera u jednom turnusu Podnosilac zahtjeva: Jevti} Du{an, Dowa Grapska bb, Doboj Dana godine podnosilac zahtjeva Jevti} Du{an, Dowa Grapska bb, Doboj, predao je Ministarstvu za prostorno ure ewe, gra evinarstvo i ekologiju RS, zahtjev za izdavawe ekolo{ke dozvole za farmu za uzgoj pili}a u mjestu Dowa Grapska, op{tina Doboj, projektovanog kapaciteta brojlera u jednom turnusu. Zainteresovana javnost mo`e izvr{iti besplatan uvid u zahtjev za ekolo{ku dozvolu i prilo`enu dokumentaciju u prostorijama Grada Doboj, u roku od 30 dana od dana objavqivawa ovog obavje{tewa. U ovom roku zainteresovana javnost mo`e podnijeti ovom ministarstvu mi{qewe o zahtjevu i prilo`enoj dokumentaciji, u pisanoj formi. MINISTAR Srebrenka Goli} PRIVREDNI SUD U BAWOJ LUCI Broj: 57 0 Ps Ps Bawa Luka, godine PRIVREDNI SUD U BAWOJ LUCI, sudija Aleksandra u pravnoj stvari tu`ioca [abi} Mirsada iz Cazina, vlasnika "Univerzal TR", koga zastupa punomo}nik Jadranka Loji}, advokat iz Cazina, protiv tu`enog Desnica Darke iz Prijedora, vlasnika STR "Elektro-univerzal", ulica Petra Wego{a broj 6, Prijedor, radi isplate po ugovorenoj obavezi, na osnovu ~lana 348 stav 3 Zakona o parni~nom postupku ("Sl. glasnik RS" br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07), budu}i da se tu`eni ne nalazi na navedenoj adresi, objavquje sqede}i OGLAS PRIVREDNI SUD U BAWOJ LUCI, sudija Aleksandra u pravnoj stvari tu`ioca [abi} Mirsada iz Cazina, vlasnika "Univerzal TR", koga zastupa punomo}nik Jadranka Loji}, advokat iz Cazina, protiv tu`enog Desnica Darke iz Prijedora, vlasnika STR "Energo-univerzal", ulica Petra Wego{a broj 6, Prijedor, radi isplate po ugovorenoj obavezi, v.s ,65 KM, u postupku pripremawa glavne rasprave, dana godine, donio je sqede}u: PRESUDU zbog propu{tawa Tu`eni Desnica Darko iz Prijedora, vlasnik STR "Energo-univerzal", na ime realizacije svoje obaveze, du`an je u roku od 30 dana od pravosna`nosti presude, tu`itequ [abi} Mirsadu iz Cazina, vlasniku "Univerzal TR", isplatiti iznos od 3.279,65 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od godine pa do isplate, te da tu`itequ naknadi tro{kove postupka u iznosu od 1.059,00 KM, pod prijetwom prinudne naplate. Ispravqa se presuda zbog propu{tawa Okru`nog privrednog suda u Bawoj Luci broj 57 0 Ps Ps od godine, u pogledu ozna~ewa tu`enog, tako da u uvodu i izreci presude zbog propu{tawa umjesto {to stoji: Desnica Darko, vlasnik "Energo-univerzal" s.t.r., treba da stoji Desnica Darko, vlasnik "Elektro-univerzal" s.t.r. U preostalom dijelu presuda zbog propu{tawa ostaje neizmijewena. Dostavqawe presude }e se izvr{iti istovremenim objavqivawem i na oglasnoj tabli suda. Dostavqawe se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana nakon dana objavqivawa. Protiv ove presude nije dozvoqena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre a{we stawe u skladu sa odredbama ZPP RS (~lan 183 stav 1 ZPP).

39 OGLASI GLAS SRPSKE utorak, 12. mart PRIVREDNI SUD BAWALUKA Broj: 57 0 Ps Ps Bawa Luka, godine Okru`ni privredni sud Bawaluka, sudija Sta{a Tomi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`ioca "Messer Tehnogas" a.d. Beograd, Republika Srbija, koga zastupa punomo}nik Miodrag Vicanovi}, advokat iz Bawaluke, protiv tu`enog "Orao-Gas" d.o.o. za proizvodwu, trgovinu i usluge, Bawaluka, Ul. Jaroslava Plecitija br. 17, radi duga, v.sp ,66 evra, van ro~i{ta dana godine, donio je PRESUDU ZBOG PROPU[TAWA Obavezuje se tu`eni "Orao-Gas" d.o.o. za proizvodwu, trgovinu i usluge, Bawaluka da tu`iocu "Messer Tehnogas" a.d. Beograd isplati iznos od 7.516,66 evra sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 1.740,67 evra po~ev od godine do isplate, - na iznos od 589,40 evra po~ev od godine do isplate, - na iznos od 1.715,19 evra po~ev od godine do isplate, - na iznos od 2.559,40 evra po~ev od godine do isplate, - na iznos od 912,00 evra po~ev od godine do isplate, kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 1.935,00 KM, sve u roku od 30 dana od dana dostavqawa prepisa presude zbog propu{tawa. Obrazlo`ewe Tu`ilac je dana godine podnio tu`bu protiv tu`enog, radi isplate duga. U tu`bi je naveo da je tu`ilac tu`enom u periodu od godine do godine isporu~ivao gasove (kiseonik, argon, gasne smje{e, acetilen i druga hemijska jediwewa) po vrsti, koli~ini i vrijednostima iskazanim u ra~unima-otpremnicama. Tu`ilac je u vi{e navrata opomiwao tu`enog na obavezu pla}awa isporu~ene robe, ali do dana podno{ewa tu`be, tu`eni nije izmirio nastali dug, tako da s tim danom tu`eni prema tu`iocu ima ukupan dug u iznosu od 7.516,66 evra. U prilog osnovanosti navoda istaknutih u tu`bi, tu`ilac je uz tu`bu prilo`io ra~une, izvod otvorenih stavki, carinske isprave i me unarodne tovarne listove. Kako tu`eni nije izmirio navedeni dug, tu`ilac je predlo`io da sud nakon provedenog postupka donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na isplatu dugovanog iznosa sa zakonskom zateznom kamatom od dana dospjelosti svakog pojedinog ra~una, kako je to bli`e navedeno u tu`benom zahtjevu, kao i da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka, a ukoliko budu ispuwene pretpostavke iz ~lana 182 Zakona o parni~nom postupku ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj: 58/03, 85/03, 74/05, 63/07 i 49/09) da donese presudu zbog propu{tawa. S obzirom da je tu`ilac predlo`io dono{ewe presude zbog propu{tawa, a tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a istu je uredno primio dana godine, sud je na osnovu navoda iz tu`be i prilo`enih dokaza utvrdio da je tu`beni zahtjev tu`ioca osnovan, pa je u skladu sa odredbom ~lana 182 stav 1 Zakona o parni~nom postupku, odlu~io kao u izreci ove presude. Odluka o zakonskoj zateznoj kamati donesena je primjenom odredbe ~l. 277 Zakona o obligacionim odnosima. Na osnovu odredbi ~lanova 387 i 396 Zakona o parni~nom postupku, sud je obavezao tu`enog da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 1.935,00 KM. Tro{kovi se odnose na sastav tu`be sa pau{alom od 25% u iznosu od 600,00 KM, koji su odmjereni saglasno Tar. broju 2 Tarife o nagradama i naknadi tro{kova za rad advokata ("Sl. glasnik RS" br. 68/05), tro{kove takse na tu`bu u iznosu od 500,00 KM, takse na presudu zbog propu{tawa u iznosu od 250,00 KM, saglasno Tarifnom broju 1 i 2 Taksene tarife Zakona o sudskim taksama ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 73/08 i 49/09), te tro{kove objavqivawa tu`be i presude zbog propu{tawa u dnevnim novinama u iznosima od po 292,50 KM. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dozvoqena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre a{we stawe u roku od 8 dana od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tawe, odnosno od dana kada je stranka za to saznala, a najkasnije u roku od 60 dana od dana propu{tawa. BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U DERVENTI Broj: 84 0 I I Derventa, godine Osnovni sud u Derventi po sudiji Zoranu Lazi}u, u predmetu tra`ioca izvr{ewa "PARTNER MIKROKREDITNA FONDACIJA" Tuzla ul. 15 maja bb, protiv izvr{enika Kostadinovi} Nade k}i Nikole iz Broda ul. Brodski bataqon bb, Prijevi} Marinka iz Gorwa Lupqanica bb Derventa i Stefanovi} Nade iz Gorwih Klakara bb Brod, radi izvr{ewa na pokretnim stvarima izvr{enika, bez odr`avawa ro~i{ta dana, van ro~i{ta donio je dana godine, na osnovu odredbe ~lana 348. Zakona o parni~nom postupku, objavquje sqede}i OGLAS Izvr{enicima Kostadinovi} Nadi k}i Nikole iz Broda ul. Brodski bataqon bb i Stefanovi} Nadi iz Gorwih Klakara bb Brod, dostavqa se Rje{ewe o dozvoli izvr{ewa sa izvr{nim prijedlogom koji glasi: Odre uje se i dozvoqava izvr{ewe prema izvr{eniku Kostadinovi} Nade k}i Nikole iz Broda ul. Brodski bataqon bb i Stefanovi} Nade iz Gorwih Klakara bb Brod, radi izvr{ewa na pokretnim stvarima na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice serija RS , nala`e se izvr{enicima da u roku 3 dana po prijemu ovog rje{ewa izmiri potra`ivawe u iznosu od 1.484,89 KM sa zateznom kamatom po stopi utvr enoj zakonom po~ev od godine, pa do dana isplate, te da tra`iocu izvr{ewa nadoknadi tro{kove izvr{nog postupka koliko budu iznosili, pod prijetwom prinudnog izvr{ewa. Radi namirewa potra`ivawa tra`ioca izvr{ewa iz stava 1. ovog rje{ewa, izvr{ewe }e se sprovesti u skladu sa odredbama ~lana 68. i ~lana 118. i 139. Zakona o izvr{nom postupku i to popisom, procjenom, zapqenom pokretnih stvari svih izvr{enika. Zabrawuje se izvr{enicima raspolagawe zaplijewenim pokretnim stvarima pod prijetwom zakonskih posqedica u skladu sa ~lanom 123. Zakona o izvr{enom postupku. Obavje{tavaju se izvr{enici Kostadinovi} Nade k}i Nikole iz Broda ul. Brodski bataqon bb i Stefanovi} Nade iz Gorwih Klakara bb Brod, da se dostava pismena smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana, od dana objavqivawa ovog pismena u dnevnim novinama RS i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavqene uz prijedlog za dozvolu izvr{ewa mo`e podi}i u zgradi suda. Protiv Rje{ewa o dozvoli izvr{ewa mo`e se izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana prijema istog. REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA PRWAVOR NA^ELNIK Na osnovu ~lana 120. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 101/04, 42/05 i 118/05) i ~lana 27. stav 1. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Administrativne slu`be op{tine Prwavor ("Slu`beni glasnik op{tine Prwavor", broj 2/13 i 4/13) na~elnik op{tine Prwavor raspisuje JAVNI KONKURS za prijem slu`benika u radni odnos na neodre eno vrijeme I - RADNO MJESTO 1. Samostalni stru~ni saradnik za izvr{ewe buyeta u Odjeqewu za finansije...jedan izvr{ilac 2. Samostalni stru~ni saradnik za administrativne poslove u Kabinetu na~elnika...jedan izvr{ilac II - OPIS POSLOVA 1. Samostalni stru~ni saradnik za izvr{ewe buyeta obavqa poslove u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Administrativne slu`be op{tine Prwavor i druge poslove utvr ene zakonom i podzakonskim aktima. 2. Samostalni stru~ni saradnik za administrativne poslove obavqa poslove u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Administrativne slu`be op{tine Prwavor i druge poslove utvr ene zakonom i podzakonskim aktima. III OP[TI USLOVI 1. da je dr`avqanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, 4. da nije osu ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe 6 mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u administrativnoj slu`bi jedinice lokalne samouprave, 5. da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak. IV - POSEBNI USLOVI Za radno mjesto pod ta~kom 1. a) VSS, ekonomski fakultet, b) 1 godina radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima, v) polo`en stru~ni ispit za rad u administrativnoj slu`bi, g) poznavawe rada na ra~unaru (WORD i EXEL). Za radno mjesto pod ta~kom 2. a) VSS, dru{tvenog smjera, b) 1 godina radnog iskustva, v) polo`en stru~ni ispit za rad u administrativnoj slu`bi, g) poznavawe rada na ra~unaru. V - POTREBNA DOKUMENTA Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: - uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - izvod iz Mati~ne kwige ro enih, - uvjerewe o zdravstvenoj sposobnosti, - uvjerewe da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci), - ovjerenu fotokopiju diplome, - dokaz o radnom iskustvu (za radno mjesto pod 1. navesti poslove na kojim je kandidat radio), - ovjerenu fotokopiju uvjerewa o polo`enom stru~nom ispitu za rad u administrativnoj slu`bi ili ovjerenu izjavu kojom se obavezuje da }e polo`iti stru~ni ispit u roku od 6 mjeseci od dana zasnivawa radnog odnosa (za lica koja nemaju polo`en stru~ni ispit). - uvjerewe ili ovjerenu izjavu o znawu rada na ra~unaru, - uvjerewe iz kaznene evidencije (Policijska stanica po mjestu ro ewa, ne starije od 6 mjeseci). Lice koje je u drugim organima i organizacijama radilo, a nema polo`en stru~ni ispit, mo`e se primiti na rad ako se obave`e da polo`i stru~ni ispit u roku od 6 mjeseci od dana zaposlewa. Ukoliko lice ne polo`i stru~ni ispit u roku od 6 mjeseci prestaje mu radni odnos. Svi kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa bi}e pozvani na intervju. O vremenu i mjestu odr`avawa intervjua kandidati }e biti blagovremeno obavije{teni. VI - ROK ZA PODNO[EWE PRIJAVA I OBJAVQIVAWE Prijave na javni konkurs mogu se dostavqati li~no ili putem po{te na adresu: Op{tina Prwavor, Komisija za sprovo ewe postupka za prijem slu`benika u Administrativnu slu`bu op{tine Prwavor, Ul. Kara or eva broj 2. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Javni konkurs objavi}e se na oglasnoj tabli Administrativne slu`be op{tine Prwavor i u dnevnom listu "Glas Srpske". Rok za podno{ewe prijava na konkurs je 30 dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske". Broj: 01/ /13 Datum: godine NA^ELNIK OP[TINE dr Sini{a Gatari}

40 40 utorak, 12. mart GLAS SRPSKE OGLASI Na osnovu ~lana 21. Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04,17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za dr`avnu slu`bu Bosne i Hercegovine, u ime Arhiva Bosne i Hercegovine, raspisuje JAVNI OGLAS za popuwavawe radnih mjesta rukovode}ih dr`avnih slu`benika u Arhivu Bosne i Hercegovine 1/01 Direktor 1/02 Zamjenik direktora 1/01 Direktor Opis poslova i radnih zadataka: predstavqa i zastupa Arhiv; neposredno rukovodi Arhivom i odgovara za zakonitost rada Arhiva; odgovoran je za kori{tewe finansijskih, materijalnih i qudskih potencijala dodijeqenih Arhivu; organizuje i osigurava zakonito, blagovremeno i stru~no obavqawe poslova i zadataka Arhiva; daje uputstva i uskla uje poslove u okviru rada Arhiva, prati, koordinira i usmjerava rad svih organizacijskih jedinica Arhiva i daje stru~nu pomo} zaposlenima u obavqawu wihovih zadataka; osigurava zakonitost, transparentnost rada i odnose sa javno{}u; donosi propise i izdaje druge akte za koje je ovla{ten i preduzima druge mjere iz nadle`nosti Arhiva; utvr uje poslove i zadatke i planove i programe rada Arhiva (godi{we, kratkoro~ne, sredworo~ne, dugoro~ne); obavqa i koordinira saradwu sa srodnim institucijama u BiH i inostranstvu; rukovodi Arhivskim Vije}om kao stru~nim savjetodavnim tijelom; potpisuje sve akte Arhiva, izvje{taje i programe rada; nadzire i koordinira rad pomo}nika direktora; predsjedava stru~nim kolegijumom Arhiva; odlu~uje o pravima, obavezama i odgovornostima dr`avnih slu`benika i zaposlenika u obavqawu slu`be; obavqa i sve druge poslove utvr ene Zakonom o arhivskoj gra i i Arhivu Bosne i Hercegovine i drugim relevantnim propisima. Posebni uslovi: VII stepen, zavr{en filozofski fakultet - grupa istorija, filolo{ki, pravni, fakultet politi~kih i drugih dru{tvenih nauka; osposobqenost za rad u Arhivu; najmawe 7 godina radnog iskustva u struci; polo`en stru~ni (upravni) ispit; organizacione sposobnosti; objavqeni stru~ni i nau~ni radovi iz arhivistike ili srodnih oblasti; po`eqno znawe engleskog jezika i rada na ra~unaru. Broj izvr{ilaca: jedan (1) izvr{ilac. Pripadaju}a osnovna neto plata: 2.621,05 KM. Status: rukovode}i dr`avni slu`benik na polo`aju sekretara sa posebnim zadatkom. 1/02 Zamjenik direktora Opis poslova i radnih zadataka: koordinira radom Sektora i wegovih rukovodilaca; kontroli{e rad sektora i drugih organizacijskih jedinica kao i wihovih rukovodilaca; u~estvuje u izradi godi{wih programa i periodi~nih planova rada; u~estvuje u izradi izvje{taja o realizaciji planova i programa; u~estvuje u izradi analiza i drugih materijala za potrebe Savjeta ministara BiH; u~estvuje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz ove oblasti i brine o provo ewu arhivskih i relevantnih nearhivskih propisa; predla`e i donosi odluke i rje{ewa iz oblasti arhivske struke; sara uje sa direktorom u svim pitawima od interesa slu`be i zamjewuje ga u okviru zakonskih ovla{tewa; neposredno u~estvuje i usmjerava rad na edukaciji; aktivno u~estvuje na stru~nim skupovima u zemqi i inostranstvu; nosilac je stru~no-istra`iva~kog rada u svom sektoru i ukupnog kompletirawa arhivskih fondova Arhiva; inicira, koordinira i u~estvuje u radu kulturno-prosvjetnih, izdava~kih i drugih aktivnosti i objavquje stru~ne i nau~ne radove u arhivskim i drugim srodnim ~asopisima; daje mi{qewa i u~estvuje u pripremi zakona, drugih propisa i op{tih akata; predla`e mjere za otklawawe nepravilnosti iz djelokruga Arhiva; savjetuje direktora o pojedinim pitawima i pru`a pomo}; predstavqa i zastupa direktora u svim slu~ajevima kad je direktor sprije~en obavqati svoja ovla{tewa i predstavqa Arhiv u odsustvu direktora; prati realizaciju obaveza Arhiva, priprema sjednice Stru~nog kolegijuma i brine se za realizaciju zakqu~aka; planira i predla`e mjere za{tite na radu i brine o ostvarivawu {to boqih uslova za rad zaposlenika i obavqa i druge poslove po nalogu direktora. Posebni uslovi: VII stepen, zavr{en filozofski fakultet - grupa istorija, filolo{ki, pravni, fakultet politi~kih i drugih dru{tvenih nauka; osposobqenost za rad u Arhivu; najmawe 7 godina radnog iskustva u struci; polo`en stru~ni (upravni) ispit; organizacione sposobnosti; objavqeni stru~ni i nau~ni radovi iz arhivistike ili srodnih oblasti; po`eqno znawe engleskog jezika i rada na ra~unaru. Broj izvr{ilaca: dva (2) izvr{ioca. Pripadaju}a osnovna neto plata: 2.140,61 KM. Status: rukovode}i dr`avni slu`benik na polo`aju sekretara sa posebnim zadatkom. Napomena za sve kandidate: - Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispuwavati i op{te uslove propisane ~lanom 22. Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine. - Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon ste~ene visoke stru~ne spreme. - Za sprovo ewe konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formira}e se jedna (1) Komisija za izbor. Potrebni dokumenti: Ovjerene kopije: - fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nakon godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovawe stekli po Bolowskom procesu studirawa uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slu~aju da visoko{kolska ustanova dodatak diplomi nije uop{te izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je du`an da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerewe visoko{kolske ustanove da dodatak diplomi nije uop{te izdat niti za jednog diplomca; - uvjerewa o dr`avqanstvu (ne starije od 6 mjeseci); - uvjerewa o polo`enom stru~nom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu; - potvrde ili uvjerewa kao dokaza o tra`enoj vrsti radnog iskustva; - dokaza o tra`enom nivou znawa stranog jezika ukoliko kandidati isto posjeduju s obzirom da je ovo po`eqan a ne obavezan uslov; - popuwen i potpisan obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu BiH: isti mo`ete preuzeti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu BiH ili na web stranici Agencije: Napomiwemo da potpisan i popuwen obrazac ne mo`e slu`iti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olak{ava rad organu koji vr{i izbor i imenovawe, te predstavqa samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati tra`enom dokumentacijom. Obratiti pa`wu na sqede}a dokumenta koja ne treba dostavqati, jer ista ne mogu slu`iti kao vaqan dokaz: - Uvjerewe o diplomirawu starije od godinu dana. - U pogledu dokazivawa dr`avqanstva ne treba dostavqati li~nu kartu, neva`e}e uvjerewe o dr`avqanstvu, odnosno uvjerewe starije od {est mjeseci. - U pogledu dokazivawa stru~nog upravnog ispita, odnosno javnog ispita ne dostavqati uvjerewa stru~nih ispita u okviru drugih struka, uvjerewa o polo`enom ispitu za sudiju za prekr{aje i sl. - U pogledu radnog iskustva ne dostavqati: radnu kwi`icu koja dokazuje samo radni sta`, te ne mo`e biti dokaz za radno iskustvo; ugovor o radu, ugovor o obavqawu privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu, rje{ewe ili odluku o zasnivawu radnog odnosa - isti dokazuju samo po~etak radnog anga`mana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rje{ewe ili odluku o prestanku radnog odnosa - dokazuju samo momenat prestanka radnog anga`mana i sl. budu}i da ista iz navedenih razloga ne mogu biti vaqan dokaz o radnom iskustvu. Tako e, ne dostavqati dokumenta koja ne sadr`e elemente potvrde ili uvjerewa, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sqede}e: osnovne generalije, vrsta {kolske spreme u okviru radnog mjesta tj. stru~na sprema predvi ena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog anga`ovawa, te ostalim relevantnim podacima za dokazivawe tra`ene vrste radnog iskustva. - U pogledu dokazivawa nivoa znawa stranog jezika, ne dostavqati: potvrdu ili uvjerewe firme ili ustanove gdje je lice bilo u radnom odnosu, jer ista nisu registrovana za obavqawe te djelatnosti, te kao takvi dokazi nisu vaqani. - Nepotpisan i nepopuwen prijavni obrazac. Kandidati koji budu uspje{ni na pismenom dijelu stru~nog ispita obavezni su na usmeni dio stru~nog ispita (intervju) donijeti uvjerewe o nevo ewu krivi~nog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavqa zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom ne}e mo}i pristupiti istom. Iznimno, a u slu~aju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi tra`eno uvjerewe na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimawa du`nosti, u suprotnom skida se s liste uspje{nih kandidata. Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o na~inu polagawa javnog i stru~nog ispita ("Slu`beni glasnik BiH", br. 96/07, 43/10 i 103/12) - (u daqem tekstu Odluka). Javni ispit na kome je kandidat zadovoqio va`i samo za konkretan javni konkurs, o ~emu se ne izdaje uvjerewe, a na kandidata koji bude postavqen na radno mjesto primjewuju se ~lan 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05, 48/05 i 60/10) i ~lan 12. Odluke. Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polagawe javnog ispita utvr eni su Programom polagawa javnog ispita ("Slu`beni glasnik BiH", br. 28/08 i 18/12). Sva tra`ena dokumenta, osim uvjerewa o nevo ewu krivi~nog postupka koje se dostavqa na intervju, treba dostaviti najkasnije do godine, putem po{tanske slu`be preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu BiH "Javni konkurs za popuwavawe radnih mjesta rukovode}ih dr`avnih slu`benika u Arhivu BiH" Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine broj 1. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tra`ene dokumentacije koje nisu ovjerene, ne}e se uzimati u razmatrawe. Mart godine DIREKTOR Neven Ak{amija Dru{tvo za upravqawe investicionim fondovima "AKTIVA INVEST" AD Bawa Luka Ulica Prvog kraji{kog korpusa bb Telefon 051/ , Objavquje OBAVJE[TEWE o vrijednosti neto imovine i neto imovine po akciji Zatvorenih investicionih fondova za FEBRUAR godine Vrijednost neto imovine ZIF-a "Aktiva invest fond" na dan godine iznosi ,87 a neto vrijednost po akciji 9,6207 KM. Vrijednost neto imovine ZIF-a "VB FOND" na dan godine iznosi ,01 a neto vrijednost po akciji 6,3659 KM. Izvje{taji o utvr ivawu neto vrijednosti imovine ZIF-a "Aktiva invest fond" AD i ZIF-a "VB fond" dostupni su u sjedi{tu Dru{tva u Bawoj Luci, Ulica Prvog kraji{kog korpusa bb. Dru{tvo za upravqawe investicionim fondovima "Balkan Investment Management" AD, Bawa Luka, Aleja Sv. Save br.61, tel. 051/ , faks 051/ Objavquje OBAVJE[TEWE O neto vrijednosti imovine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom Balkan Investment Fond AD, za mjesec februar godine ,77 KM i neto vrijednost po akciji 6,91 KM. Izvje{taji o utvr ivawu vrijednosti imovine Fonda su dostupni u sjedi{tu Dru{tva u Bawoj Luci, Aleja Sv. Save br.61, tel. 051/ DRU[TVO ZA UPRAVQAWE INVESTICIONIM FONDOVIMA "PRIVREDNIK" a.d. BAWA LUKA OBAVJE[TEWE Akcionarima o neto vrijednosti imovine ZIF "Privrednik invest" a.d. Bawaluka Na dan Neto imovina Neto imovina (KM) po akciji (KM) ,27 4,87 Izvje{taji o utvr ivawu neto vrijednosti imovine Fonda dostupni su akcionarima u sjedi{tu Dru{tva za upravqawe investicionim fondovima "Privrednik" a.d. Bawaluka, ul. Kraqa Petra I Kara or evi}a br.97, tel/faks 051/ ili na adresi REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA LAKTA[I Na~elnik ADMINISTRATIVNA Odjeqewe za prostorno ure ewe JAVNI POZIV Odjeqewe za prostorno ure ewe Administrativne slu`be Op{tine Lakta{i organizuje stru~nu raspravu o Nacrtu izmjene dijela "Regulacionog plana za prostor koridora magistralnog puta Bawaluka-Gradi{ka na podru~ju op{tine Lakta{i" (u naseqenom mjestu Glamo~ani). Stru~na rasprava bi}e odr`ana godine (petak) sa po~etkom u 13 ~asova u Velikoj sali Skup{tine op{tine Lakta{i. Pozivamo stru~nu javnost, predstavnike infrastrukturnih i drugih organizacija, kao i sva zainteresovana lica da prisustvuju stru~noj raspravi. REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA LAKTA[I Na~elnik ADMINISTRATIVNA Odjeqewe za prostorno ure ewe JAVNI POZIV Odjeqewe za prostorno ure ewe Administrativne slu`be Op{tine Lakta{i organizuje stru~nu raspravu o Nacrtu izmjene dijela "Regulacionog plana za prostor koridora magistralnog puta Bawaluka-Gradi{ka na podru~ju op{tine Lakta{i". Stru~na rasprava bi}e odr`ana godine (petak) sa po~etkom u 12 ~asova u Velikoj sali Skup{tine op{tine Lakta{i. Pozivamo stru~nu javnost, predstavnike infrastrukturnih i drugih organizacija, kao i sva zainteresovana lica da prisustvuju stru~noj raspravi. Prodajem POSLOVNI PROSTOR 75 m 2 u Bawaluci, Poslovni centar Jevrejska. POVOQNO! Telefon: 065/

41 OGLASI GLAS SRPSKE utorak, 12. mart Na osnovu ~lana 16. i 18. Statuta "Unicep Group" ad Bawa Luka, Upravni odbor Dru{tva SAZIVA Vanrednu Skup{tine akcionara "Unicep Group" ad Bawa Luka Vanredna sjednica Skup{tine akcionara "Unicep Group" ad Bawa Luka odr`a}e se u ponedjeqak, godine, u sjedi{tu dru{tva u Bawoj Luci, ulica Veselina Masle{e 1/10, sa po~etkom u 12 ~asova. Za Vanrednu sjednicu Skup{tine akcionara Dru{tva, utvr en je sqede}i Dnevni red: 1. Izbor radnih tijela skup{tine, 2. Razmatrawe i usvajawe dnevnog reda vanredne skup{tine akcionara, 3. Razmatrawe i usvajawe izvje{taja komisije za glasawe, 4. Razmatrawe i usvajawe zapisnika sa prethodne sjednice; 5. Razmatrawe i usvajawe odluke o prenosu akcija mawinskih akcionara na kontrolnog akcionara uz naknadu. U slu~aju da se sjednica ne odr`i u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovqena Skup{tina }e se odr`ati u ponedjeqak, godine, sa po~etkom u 12 ~asova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Pravo glasa na vanrednoj sjednici skup{tine imaju akcionari upisani u kwigu akcionara "Unicep Group" ad Bawa Luka na dan godine. Odluka pod ta~kom 5. dnevnog reda, donosi se na prijedlog kontrolnog akcionara "^AJAVEC-MEGA" Investicije, upravqawe i nekretnine akcionarsko dru{tvo, sa sjedi{tem u Bawoj Luci, u ulici Kraqa Petra I Kara or evi}a broj 103, koji mawinskim akcionarima nudi naknadu za preuzete akcije u visini od 1,00 KM po akciji. Uvid u Zapisnik sa prethodne Skup{tine akcionara od godine, prijedlog odluke o prenosu akcija, godi{we izvje{taje Dru{tva za tri prethodne poslovne godine, pisani izvje{taj kontrolnog akcionara i revizorski izvje{taj, akcionari mogu izvr{iti u prostorijama Dru{tva u Bawoj Luci, u ulici Veselina Masle{e broj 1, svakim radnim danom od 8 do 14 ~asova. Poziv za vanrednu Skup{tinu akcionara objavqen je i na sajtu Bawalu~ke berze. Upravni odbor "Unicep Group" ad Bawa Luka Projekat zapo{qavawa mladih (YEP), koji se implementira u saradwi sa Federalnim zavodom za zapo{qavawe (FZZZ), Javnom ustanovom "Slu`ba za zapo{qavawe Kantona Sarajevo" (JUSZZKS) i Zavodom za zapo{qavawe Republike Srpske (ZZZRS) uz finansijsku podr{ku [vajcarske agencije za razvoj i saradwu (SDC) objavquje Javni poziv za iskazivawe interesa za poslove projektovawa i izradu idejnog i izvedbenog projekta za renovirawe enterijera Biroa rada Novo Sarajevo/Slu`ba za zapo{qavawe Kantona Sarajevo i Biro rada Doboj/Zavod za zapo{qavawe RS-a sa ciqem unapre ewa radnih praksi. I Javni poziv se odnosi na: - Ovla{}ene arhitekte - Ovla{}ene pravne osobe registrovane za poslove projektovawa Ovla{}eni arhitekti moraju da ispuwavaju sqede}e uslove: - da imaju zavr{eni odgovaraju}i diplomski studij kojim se sti~e akademski naziv diplomirani arhitekta - da imaju najmawe 5 godina radnog iskustva na poslovima izrade arhitektonskih projekata za objekte sli~ne namjene i koji su u svojstvu projektanta u posqedwe 3 godine izradili najmawe 3 projekta za objekte bruto povr{ine ve}e od 200 m2 Pravna osoba mora da ispuwava sqede}e uslove: - da je registrovana za djelatnost projektovawa - da ima zaposlenog ovla{}enog arhitektu koji ispuwava gore navedene uslove II Renovirawe enterijera Oglednih biroa }e se sprovoditi u periodu od sredine aprila do kraja maja godine, u tri faze: 1) Idejni projekat izrada idejnog rje{ewa enterijera biroa za zapo{qavawe orijentisanog ka korisnicima usluga 2) Izrada izvedbenog projekta razrada idejnog projekta do kona~nog rje{ewa i izvo a~kih detaqa, ukqu~uju}i planirawe i pregled tro{kova 3) Projektantski nadzor pra}ewe rada izvo a~a do kona~ne realizacije i primopredaje III Rok za prijavu je sedam dana (podne) od dana objave oglasa. Iskazivawe interesa se vr{i iskqu~ivo putem sqede}e adrese: ili po{tom na adresu: Qubqanska 34, Sarajevo. Prijavni obrasci se mogu preuzeti na a uz prijavu je potrebno dostaviti i listu i/ili prezentaciju prethodnih radova. Samo ponu a~i koji u roku dostave pisma namjere bi}e pisanim putem pozvani na podno{ewe obvezuju}ih ponuda za implementaciju gore navedenih aktivnosti. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. PRIVREDNI SUD U BAWALUCI BROJ: 57 0 Ps Ps Dana, godine Okru`ni privredni sud u Bawaluci, sudija Sta{a Tomi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`ioca Trgovinsko preduze}e d.o.o. "Lipovac GG" Gradi{ka, koga zastupa Zajedni~ka advokatska kancelarija advokata Mile Kova~evi}a i Marice \ukanovi} iz Gradi{ke, protiv tu`enog "AMM-ALL" Company d.o.o. Sarajevo, [enoina broj 16/I, radi isplate duga, v.sp ,53 KM, nakon odr`ane i zakqu~ene glavne rasprave dana godine, u prisustvu punomo}nika tu`ioca, a u odsustvu uredno obavije{tenog tu`enog, donio je dana godine sqede}u PRESUDU OBAVEZUJE SE tu`eni "AMM-ALL" Company d.o.o. Sarajevo da tu`iocu Trgovinsko preduze}e d.o.o. "Lipovac GG" Gradi{ka isplati iznos od ,53 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to - na iznos od ,17 KM po~ev od godine do isplate, - na iznos od ,36 po~ev od godine do isplate, kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 4.188,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od godine do isplate, sve u roku od 30 dana od dana dostavqawa prepisa presude, pod prijetwom prinudnog izvr{ewa. Preostali dio zahtjeva tu`ioca za isplatu zakonske zatezne kamate i tro{kova parni~nog postupka, koji predstavqa razliku izme u tra`enog i dosu enog iznosa, odbija se kao neosnovan. Obrazlo`ewe Tu`ilac je dana godine podnio tu`bu protiv tu`enog radi isplate duga. U tu`bi navodi da je sa tu`enim bio u poslovnom odnosu u okviru kojeg je tu`eni kupio robu od tu`ioca po ra~unu broj 362/01 od godine u vrijednosti od ,17 KM i po ra~unu broj 363/01 od godine u vrijednosti od ,36 KM. Tu`ilac je predlo`io da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na isplatu dugovanog iznosa od ,53 KM sa zakonskom zateznom kamatom od godine do isplate uz naknadu parni~nih tro{kova. Tu`eni nije dostavio odgovor na tu`bu, niti je pristupio na pripremno ro~i{te i ro~i{te za glavnu raspravu, tako da su u dokaznom postupku provedeni samo dokazi tu`ioca i to: uvidom i ~itawem ugovora o prodaji robe i vr{ewu usluga od godine, rje{ewa o upisu u sudski registar od godine, naruybenice broj 06/12/01 od godine, otpremnice broj 361 od godine sa podbrojem 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, ra~una broj 363/1 od godine sa podbrojem 1106, naruybenice broj 13-12/01 od godine, otpremnica broj 363/1 od godine sa podbrojem 1106, te je u svojstvu svjedoka saslu{ana Brana Stijakovi}. Ocjenom naprijed izvedenih dokaza u wihovoj ukupnosti sud je utvrdio da su parni~ne stranke bile u poslovnom odnosu iz ugovora o prodaji u okviru kojeg je tu`ilac kao prodavac, tu`enom, kao kupcu isporu~ivao poru~enu robu pobli`e ozna~enu u ra~unima. Da je tu`ilac ispunio ugovorom preuzetu obavezu isporuke robe, proizlazi iz prilo`enih otpremnica na kojima je prijem robe svojim pe~atom i potpisom ovjerio tu`eni. Tu`eni nije platio dug po ispostavqenim ra~unima u ukupnom iznosu od ,53 KM, iz kojeg razloga ga je sud obavezao na isplatu tu`bom potra`ivanog iznosa saglasno odredbama ~lana 17, 262 i 516 ZOO-a. Odluka o zakonskoj zateznoj kamati donesena je primjenom odredbe ~lana 277 Zakona o obligacionim odnosima i dosu ena od dana padawa tu`enog u docwu po svakom ispostavqenom ra~unu. Odluka o tro{kovima parni~nog postupka donesena je na osnovu odredbe ~l. 386 st. 1 ZPP-a, te Tarife o nagradama i naknadi tro{kova za rad advokata. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude dozvoqena je `alba Vi{em privrednom sudu u Bawaluci u roku od 15 dana od dana dostavqawa prepisa presude, a putem ovog se podnosi u dovoqnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku. Dostavqawe presude tu`enom smatra se izvr{enim protekom 15 dana od dana objavqivawa. PRIVREDNI SUD BAWALUKA Broj: 57 0 Ps Ps Bawa Luka, godine Okru`ni privredni sud Bawaluka, sudija Sta{a Tomi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`ioca "Hidro-kop" d.o.o. hidrogradwa i gra evinarstvo, Bawaluka, Ul. Ive Andri}a br. 14, koga zastupa punomo}nik Dragana Jefi}-[uka, advokat iz Bawaluke, protiv tu`enog "Belavista" d.o.o. Lakta{i, Glamo~ani bb, radi isplate duga, v.sp ,77 KM, van ro~i{ta dana godine, donio je PRESUDU ZBOG PROPU[TAWA Obavezuje se tu`eni "Belavista" d.o.o. Lakta{i da tu`iocu "Hidro-kop" d.o.o. hidrogradwa i gra evinarstvo, Bawaluka isplati iznos od ,77 KM sa zakonskom zateznom kamatom od godine do kona~ne isplate, kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 3.260,00 KM, sve u roku od 30 dana od dana dostavqawa prepisa presude zbog propu{tawa, pod prijetwom prinudnog izvr{ewa. Preostali dio zahtjeva tu`ioca za naknadu tro{kova parni~nog postupka, koji predstavqa razliku izme u tra`enog i dosu enog iznosa, odbija se kao neosnovan. Obrazlo`ewe Tu`ilac je dana godine podnio tu`bu protiv tu`enog, radi isplate duga. U tu`bi je naveo da je tu`ilac tu`enom izveo pripremne, zemqane, asfalterske i ostale radove. Tu`ilac je navedene radove za tu`enog izveo zakqu~no sa junom mjesecom godine i te radove je izvodio modernizacijom parking prostora restorana "Kej" u Kla{nicama ~iji je naru~ilac bio tu`eni. U vezi izvedenih radova tu`ilac je sa~inio situaciju br /11 od godine i izdao uredan fiskalni ra~un i poku{ao iste dostaviti tu`enom i godine, ali bezuspje{no, jer je tu`eni eskivirao prijem. Za izvr{ene radove tu`eni nije izvr{io pla}awe tu`iocu u ukupnom iznosu od ,77 KM. U prilog osnovanosti navoda istaknutih u tu`bi, tu`ilac je uz tu`bu prilo`io situaciju, predra~un radova, fiskalni ra~un i koverte kojima je dostavqao navedene dokumente tu`enom. Kako tu`eni nije izmirio navedeni dug, tu`ilac je predlo`io da sud nakon provedenog postupka donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na isplatu dugovanog iznosa sa zakonskom zateznom kamatom od godine, kao i da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka, a ukoliko budu ispuwene pretpostavke iz ~lana 182 Zakona o parni~nom postupku ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj: 58/03, 85/03, 74/05, 63/07 i 49/09) da donese presudu zbog propu{tawa. S obzirom da je tu`ilac predlo`io dono{ewe presude zbog propu{tawa, a tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a istu je uredno primio dana godine, sud je na osnovu navoda iz tu`be i prilo`enih dokaza utvrdio da je tu`beni zahtjev tu`ioca osnovan, pa je u skladu sa odredbom ~lana 182 stav 1 ZPP-a, odlu~io kao u izreci ove presude. Odluka o zakonskoj zateznoj kamati donesena je primjenom odredbe ~l. 277 Zakona o obligacionim odnosima. Na osnovu odredbi ~lanova 387 ZPP-a, sud je obavezao tu`enog da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 3.260,00 KM. Tro{kovi se odnose na sastav tu`be u iznosu od 700,00 KM, koja je odmjerena saglasno Tarifi o nagradama i naknadi tro{kova za rad advokata ("Sl. glasnik RS" br. 68/05), tro{kove pribavqawa izvoda iz sudskog registra za tu`enog (podnesak od godine) i dokaza o prebivali{tu zakonskog zastupnika tu`enog (podnesci upu}eni Centru javnih bezbjednosti Bawaluka, Lakta{i i Policijskoj upravi Br~ko Distrikt) u ukupnom iznosu od 240,00 KM (primjenom Tar.br. 7, za 4 tra`ewa po 30 bodova odnosno po 60,00 KM), pau{al od 25% u iznosu od 235,00 KM, taksu na tu`bu u iznosu od 1.000,00 KM, taksu na presudu zbog propu{tawa u iznosu od 500,00 KM, saglasno Tarifnom broju 2 Taksene tarife Zakona o sudskim taksama ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 73/08 i 49/09), tro{kove objavqivawa tu`be i presude zbog propu{tawa u dnevnim novinama u iznosima od po 292,50 KM. Sud tu`iocu nije priznao tro{kove sastava podneska od godine, nalaze}i da se ne radi o nu`nom tro{ku iz ~lana 387 ZPP-a. Naime, du`nost je tu`ioca da ve} u tu`bi postavi jasan i opredijeqen tu`beni zahtjev, pa za slu~aj da to ne u~ini, isti nema pravo na naknadu tro{kova sastava podneska, kojim je uredio tu`bu po pozivu suda. Sud tu`iocu nije priznao tro{kove sastava podneska od godine, jer se ne radi o obrazlo`enom podnesku, s obzirom da je punomo}nik iz reda advokata ima pravo na nagradu samo za sastav inicijalnog i obrazlo`enog podneska (Tarifni br. 2). Tako e, sud nije priznao tu`iocu ni sastav podneska od godine, jer je tu`ilac bio du`an po pozivu suda od godine dostaviti jedino izvod iz sudskog registra za tu`enog ({to je tu`ilac i u~inio), dok u ostalom dijelu navedeni podnesak ne predstavqa nu`an tro{ak, jer nije bio neophodan za vo ewe predmetne parnice. Sud tu`iocu nije priznao tro{kove sastava podneska od godine, dva podneska od godine upu}ena CSB Bawaluka i Lakta{i i podneska upu}enog Policijskoj upravi Br~ko Distrikta od godine, u zahtijevanom iznosu od po 700,00 KM, jer je Advokatskom tarifom odre ena posebna nagrada za prikupqawe isprava za stranku (Tar.br. 7 u iznosu od 30 bodova), a koji tro{kovi su tu`iocu i dosu eni kako je to ve} naprijed navedeno. Iz navedenih razloga preostali dio zahtjeva tu`ioca za naknadu tro{kova postupka, koji predstavqa razliku izme u tra`enog i dosu enog iznosa, odbijen je kao neosnovan. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dozvoqena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre a{we stawe u roku od 8 dana od dana kada je prestao razlog koji prouzrokovao propu{tawe, odnosno od dana kada je stranka za to saznala, a najkasnije u roku od 60 dana od dana propu{tawa. Protiv odluke o tro{kovima parni~nog postupka dozvoqena je `alba Vi{em privrednom sudu u Bawaluci u roku od 15 dana od dana dostavqawa prepisa presude, a putem ovog se podnosi u dovoqnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku.

42 42 utorak, 12. mart GLAS SRPSKE OGLASI/^ITUQE NOVINSKA AGENCIJA REPUBLIKE SRPSKE "SRNA" AD BIJEQINA BIJEQINA SOFKE NIKOLI] 51 Broj: Datum, g. Na osnovu odluke v.d. generalnog direktora broj: od godine Novinska agencija Republike Srpske "SRNA" a.d. Bijeqina objavquje OGLAS O LICITACIJI Vr{i se prodaja osnovnog sredstva Novinske agencije "SRNA" sa sjedi{tem u Bijeqini ulica Sofke Nikoli} 51 i to: Dana godine navr{avaju se tri tu`ne godine od smrti na{eg dragog ILIJE POPOVI]A Supruga Krstana, k}erke Vesna i Jadranka i zet Yon A-2 G Tu`no sje}awe na dragog brata Tu`no sje}awe na dragu majku JOVANKU ZEKANOVI] Tvoje k}erke Ru`ica i Qubica sa porodicama A-2 G Posqedwi pozdrav dragom prijatequ 1. Putni~ko motorno vozilo tip MERCEDES BENC 190, bijele boje, broj {asije WDB F741809, broj motora , godina proizvodwe Po~etna vrijednost putni~kog vozila je procijewena vrijednost od 2.000,00 KM. 3. Vozilo je u voznom i o~uvanom stawu, registrovano do avgusta godine. Vozilo se nalazi na parkingu ispred zgrade Srne u Bijeqini u ulici Sofke Nikoli} 51, gdje se mo`e pogledati svakog radnog dana od 9 do 15 ~asova. 4. Vozilo se prodaje u vi enom stawu u kakvom se nalazi u momentu prodaje. 5. Prodaja vozila }e se obaviti 29. marta god. u 12 ~asova u prostorijama "SRNE" u Bijeqini, Sofke Nikoli} Ponu a~i su du`ni uplatiti 10% od po~etne cijene na blagajni Agencije u Bijeqini, a ponu a~ima ~ije ponude nisu prihva}ene vrati}e se upla}eno obezbje ewe. 7. Sve tro{kove oko kupoprodaje ugovora, kao i pripadaju}e poreze i takse snosi kupac. ILIJU Sestre Mirjana i Borka A-1 G MLADENU od porodice Ritan A-2 G V.d. generalni direktor Milorad Gutaq REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA LAKTA[I Na~elnik ADMINISTRATIVNA Odjeqewe za prostorno ure ewe JAVNI POZIV Odjeqewe za prostorno ure ewe Administrativne slu`be Op{tine Lakta{i organizuje stru~nu raspravu o Nacrtu izmjene dijela "Regulacionog plana za prostor koridora magistralnog puta Bawaluka- Gradi{ka na podru~ju op{tine Lakta{i" (k.~.br. 1514/1 i 1514/16 k.o. Glamo~ani). Stru~na rasprava bi}e odr`ana godine (petak) sa po~etkom u 14 ~asova u Velikoj sali Skup{tine op{tine Lakta{i. Pozivamo stru~nu javnost, predstavnike infrastrukturnih i drugih organizacija, kao i sva zainteresovana lica da prisustvuju stru~noj raspravi.

43 GLAS SRPSKE utorak, 12. mart Tu `nim srcem javqamo ro dbi ni i pri ja teqima da je da na go di ne u 51. go di ni `i vo ta na kon kra }e i te {ke bo les ti pre mi nu la na {a dra ga Posqedwi poz drav sna hi Posqedwi poz drav dra goj uj ni Da na go di ne na vr{a va ju se ~e ti ri go di ne od smrti na {eg dra gog NA DA (ro. Mar ko vi}-du {a na) ]UR KO VI] Sa hra na }e se oba vi ti go di ne u 14 ~a so va na po ro di ~nom grobqu u Bu kva le ku. O`a lo{ }e ni: maj ka Mi le va, su prug Pre drag, si no vi Ne nad i Sre }ko, sve kar Mi lo sav, sve krva Dra gi ca, za ova Dra ga na sa po ro di com, bra }a Mi la din ses tre Vi da, Mi ra, Dos ta, Dra gi ca i Mil ka sa po ro di ca ma i os ta la ro dbi na, ku mo vi i pri ja teqi A-8 G NA DI od sve kra Mi lo sa va i sve krve Dra gi ce A-1 G Posqedwi poz drav ma mi NADI i \or a Mi le ti} A -1 M Posqedwi poz drav dra goj RA DI VO JA - RA DE BO JI ]A S qubavqu i po {to vawem, su pru ga Mir ja na, k}er ka Dra ga na, zet To - mi slav, unu ci Dra gan i Sa {a A-8 G Posqedwi poz drav su pru zi NA DI NA DI Da na go di ne na vr{a va ju se tri go di ne od smrti na {eg dra gog su pru ga, oca i dje da od si no va Ne na da i Sre }ka A-1 G od ko m{i ni ca Je le ne, Dra ga ne i De ja ne \u ki} A -1 M Posqedwi poz drav ma mi Posqedwi poz drav dra goj od su pru ga Pre dra ga. NA DI Posqedwi poz drav na {oj ra dni ci A-8 G NA DI od si na Ne na da i dje voj ke Draga ne A-1 G Posqedwi poz drav ko le gi ni ci NA DI od Mi lo sav ke, Bo re i Ke ke ]ur - ko vi} A -1 M Posqedwi poz drav dra goj S qubavqu i po {to vawem Tvo ji naj mi li ji Posqedwi poz drav dra goj PE TRA - BA JE ZE LE NI KE A-8 M Posqedwi poz drav dra goj NA DI ]UR KO VI] NA DI od De si mi ra i Pra vo mir ke Jo - vi} A-1 G Posqedwi poz drav dra goj NA DI od po ro di ce ^a ka lo A -1 M Posqedwi poz drav dra goj NA DI od Tawe i Ve sne ]ur ko vi} A -1 M Posqedwi poz drav dra goj NA DI od Ra den ka i Ti ja ne Bla go je vi} sa po ro di com A -1 M Posqedwi poz drav dra goj Bi la si i os ta je{ dio nas za uvi jek. Tvo je ra dne ko le ge i pri ja teqi iz "Vo do vo da" AD A-8 F Posqedwi poz drav ra dnoj ko le gi ni ci NA DI ]UR KO VI] Ra dne ko le ge iz Se kto ra pra vnih i op {tih po slo va iz "Vo do vo da" AD NA DI od Tru ba ji} Bo ja na, De ja ne, Tru - }e i Bran ki ce A-1 G Posqedwi poz drav dra goj NA DI od dje ve ra Ra de i je trve Ko ve sa po ro di com A -1 M Posqedwi poz drav dra goj NA DI od Vi do sla va i Mi ro sla ve ]ur - ko vi} sa po ro di com A -1 M Da na go di ne na vr{a va se 13 go di na od smrti na {eg dra gog i po {to va nog NA DI ]UR KO VI] od Mi {e i An ki ce Ko pre na sa po ro di com A-1 J Dra gi A-6 F Da na go di ne na vr{a va se pet go di na od ka da ni je sa na ma na {a dra ga Posqedwi poz drav dra goj ko le gi ni ci NA DI od Dra ge i ]a ne Ga ji} A -1 M Posqedwi poz drav dra goj NA DI od Ran ka, Biqe i Mi haj la Vuj - no vi} A -1 M Posqedwi poz drav dra goj OS TO JE MI LO JE VI ]A Vje ~no za hval na su pru ga Gor da na sa po ro di com A-2 G BOR ^E Proqe}e je, a u mom je bol nom srcu vje ~no zi ma. Su pru ga An ge li na A-2 G MI RA VI] Ne pos to je ri je ~i ko ji ma se mo - `e izra zi ti sva do bro ta i qubav, ko ju si nam po da ri la. Tvo ji naj mi li ji A-4 M NA DI ]UR KO VI] od Sa ne le, Sla vej ke, Mi le ne i Si ni {e A-3 G NA DI od za ove Dra ga ne i ze ta Dra ga na Mi le ti} A -1 M NA DI od dje ve re Veqka i je trve Go spe ]ur ko vi} A -1 M MI LA NU RA DUJ KO VI ]U Eko udru `ewe "Len drin mlin" ^ITUQA TEL. 051/ A-1 M

44 44 utorak, 12. mart GLAS SRPSKE Dana godine tragi~nom smr}u, u 62. godini, preminuo je na{ dragi Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom MLADENU MLADENU od tetke Nade i Josipa Smiq~i} sa porodicom. od osobqa kafe bara "Atos" A-1 M Posqedwi pozdrav dragom A-6 G Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana godine, u 39. godini `ivota, nesre}nim slu~ajem izgubio `ivot na{ dragi MLADEN (Milivoja) MLADENU od tetki Anke i Finke sa porodicama iz Ba~ke Palanke A-1 M Posqedwi pozdrav dragom BRATISLAV (Borisa) BIJELI] Sahrana }e se obaviti u utorak, godine u 15 ~asova, na Gradskom grobqu u Prwavoru. O`alo{}eni: otac Boris, majka Zdenka, supruga Sawa, sin Luka i brat Branislav A-8 G MLADENU Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav Sahrana }e se obaviti u utorak, godine u 13 ~asova, na grobqu "Sveti Marko". O`alo{}eni: supruga Gordana, sinovi Dejan i Vladimir, snaha Angelika, sestre Nada, Bosa i Stoja i ostala rodbina i prijateqi od kom{ija sa ulaza Tarasa [ev~enka br A-1 G Posqedwi pozdrav dragom BRATISLAVU ^IKA NENI od "Foto express" Miroslav A-1 G od Severina i Nenada sa porodicama A-1 G Posqedwi pozdrav po{tovanom prijatequ B-5 M Posqedwi pozdrav MLADENU od Stane Do{en. Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav A-1 G MLADENU Posqedwi pozdrav dragom MLADENU BRATISLAVU Porodica Kos Posqedwi pozdrav Dekijevom tati Posqedwi pozdrav Dejanovom tati A-6 G MLADENU od porodice Trkuqa A-1 M Posqedwi pozdrav dragom MLADENU od sestre Stoje A-1 G od sestre Bose sa porodicom A-1 G Posqedwi pozdrav dragom od porodica Hajek, Nikoli}, Boji}, Zrni}-Kevi} i strica Darka i strine Harijet iz Novog Zelanda A-2 G Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom BRATISLAVU MLADENU Andrea i Ne{ko iz Beograda A-1 G MLADENU od osobqa "Corona dent" A-1 M MLADENU od Vere i Marka Vukoja sa porodicom A-1 M MLADENU od Frenkija sa porodicom A-1 G Tu`no sje}awe na dragu sestru BRATISLAVU od kolega iz Drim Tima A-1 G Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom kom{iji od sestre Nade sa porodicom A-1 G Posqedwi pozdrav dragom MLADENU od brata Drage i snahe An elke A-3 M MLADENU od sestre Vesne, zeta Drage sa djecom Damirom, Draganom i Jovanom A-3 M MLADENU od porodice Jovani} A-2 G Dana godine navr{avaju se tri godine otkako nije sa nama STOJICA MILOSAVI] Nikad je ne}e zaboraviti. Suprug Petar, sin Predrag, k}erka Slavica, snaha Milanka, zet Bogdan, unu~ad Kosta, Jovan, Nikola i Jana A-3 G STOJICU MILOSAVI] Dana godine navr{avaju se tri godine od kada nas je ostavila sa velikim bolom u srcu. Uvijek }u te se rado sje}ati i pamtiti tvoj lik i topli osmijeh. Sestra Mira sa porodicom A-4 G BRATISLAVU od tetke Qiqe i tetka Jove A-1 M

45 GLAS SRPSKE utorak, 12. mart Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav MIRJANI POPOVI] majci na{eg uva`enog kolege Slavi{e Popovi}a Zaposleni iz Sekretarijata Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine MLADENU od radnika "Tea promesa" i radnika "Plastex". B-2 F B-2 G Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav poslovnom prijatequ Posqedwi pozdrav dragom prijatequ BRATISLAVU od brata Dalibora i sa porodicama A-1 M MLADENU od Mile Pera}a sa porodicom A-1 G BRATISLAVU Posqedwi pozdrav dragoj supruzi MLADENU Posqedwi pozdrav dragom Kolektiv "URBIS CENTRA" Bawaluka od Save Ili}a sa porodicom A-8 G A-8 G Sje}awe na dragog supruga, oca i djeda DU[ANKI Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana godine, u 66. godini `ivota, preminula na{a draga od supruga Qube A-1 G MLADENU Posqedwi pozdrav dragoj majci od radnika Dra{ka, Dalibora, Rajka, Drage i Zorana A-3 G Posqedwi pozdrav dragoj kumi VLADIMIRA NASTI]A Wegovi: Vesna, Sawa, Ogwen i Stefan Posqedwi pozdrav Sre}kovoj mami A E DU[ANKI od sina Du{ka, snahe Vesne, unu~adi Aqo{e i Awe A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj majci DU[ANKA MITROVI] Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se u srijedu, godine, u 14 ~asova na Perduvovom grobqu. O`alo{}eni: suprug Qubo, i Du{ko, sestra Mirjana, pastorak Goran, snahe, unu~ad, te ostala rodbina, prijateqi i kom{ije A-8 G Posqedwi pozdrav dragoj sestri i tetki Posqedwi pozdrav dragom prijatequ MLADENU od Miroslava Kne`evi}a sa porodicom A-3 G NADI od kumova Mirka i Biqane sa djecom A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj kumi NADI ]URKOVI] od razreda I5 Gimnazije i razrednice Branke Fayan A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj priji DU[ANKI od snahe Danijele, unu~adi Sofije, Du{ana i Lazara A-2 G DU[ANKI MITROVI] Posqedwi pozdrav Sestra Mirjana, svak Maci, sestri}i Anita i Radomir A-8 G Posqedwi pozdrav dragoj kumi Posqedwi pozdrav dragoj DU[ANU DANILOVI]U NADI DU[ANKI od prike Jove i prije Stane Milakovi} A-1 G od Ortopedije "Izvor" A-2 M od porodice Navoli}. DU[ANKI DU[ANKI A-3 M ^ITUQA TEL. 051/ od Stojana Pani}a sa porodicom A-1 G od Gorana, Slobodanke, Qubi{e i Davida Toma{evi} A-1 G

46 46 utorak, 12. mart GLAS SRPSKE Sport Os ka rov pri ja teq tvrdi Pis to ri jus na ivi ci sa mo ubis tva PRE TO RI JA - Ju `noa fri ~ki pa ra olim pi jac Os kar Pis to ri jus (26) na ivi ci je sa mo ubis tva re kao je je dan od wego vih pri ja teqa Mi ke Azie. Pis to ri jus je op tu `en da je sre di nom fe bru ara ubio svo ju dje voj ku Ri vu Sten kamp na kon {to je pu cao kroz vra ta ku pa - ti la u svo joj ku }i u Pre to ri ji. On tvrdi da je pu cao kroz vra ta ku pa ti la, jer je mi slio da je unu tra pro val nik. - On uvi jek po miwe Ri vu. Od nas tra `i da se mo li mo za wu i wenu po ro di cu. On ne ma po vje rewa u se be i sko ro da podsje }a na ne ko ga ko se kre }e ukrug i ne ma poj ma ku da ide. Re - kao bih da je on slomqen ~o vjek i mo gu re }i da je na ivi ci sa mo ubis tva. Za is ta nas za briwava - re kao je Azie u do kumen tar nom fil mu BBC-a pod na zi vom "Os kar Pis to ri jus: [ta se za is ta do go di lo". Igra pa ro va u In di jan Vel su Kraj za Je le nu i u du blu IN DI JAN VELS - Srpska te ni ser ka Je le na Jan ko - vi} i Hrva ti ca Mir ja na Lu ~i}-ba ro ni ni su us pje le da se pla si ra ju u ~et vrtfina le u kon ku ren ci ji du blo va na tur ni ru mas ters se ri je u In di jan Vel su. Wih dvi je su iz gu bi le u osmi ni fi na la od rus koslo ve na ~kog pa ra Na a Pe - tro va/ka ta ri na Sre bo tnik sa 6:2, 7:6 (4). Jan ko vi }e va je ta ko za vr{i la u~e{ }e u Indi jan Vel su, na kon {to je pret ho dno po ra `e na u drugom ko lu sin gla od Rus kiwe Sve tla ne Kuzweco ve (0:6, 6:2, 7:5). Od srpskih predsta vni ka u Ka li for ni ji pre os ta li su jo{ je di no No - vak \o ko vi} i Ana Iva no - vi}. Te nis ki tur nir u Me ksi ku Tro fej Kru ni }e voj IRA PUATU - Ale ksan dra Kru ni} je osvo ji la ITF tur nir u me ksi ~kom Ira pu atu. Srpska te ni ser ka ko ja za uzi ma 170. mjes to na WTA lis ti u fi na lu je po bi je di la Ol gu Sav ~uk iz Ukra ji ne re zul ta tom 7:6, 6:4. Pret ho dno, u po lu fi na lu Kru ni }e va je sa vla da la [vaj car - kiwu Amru Sa di ko vi}. Na gra dni fond tur ni ra izno sio je do la ra. IN DI JAN VELS - Naj - boqi te ni ser svi je ta No vak \o ko vi} pla si rao se u tre }e ko lo tur ni ra u In di jan Vel su po {to je po bi je dio Fa bi ja Fowini ja sa 6:0, 5:7, 6:2. Po sli je pla sma na u osmi - nu fi na la \o ko vi} je re kao je da ni je zabrinut zbog ma log pa da u igri pro tiv Ita li ja na. On je po sli je ubjedqivo do bije nog prvog se ta do zvo lio Ita - li ja nu da se vra ti u me~, ali je u tre }em po no vo do bro zai grao i upi sao po bje du. - Ovo je de fi ni ti vno bio te `ak iza zov za me ne. Ka ko se dru gi set bli `io kra ju, Fa bio je po ~iwao da igra sve boqe, ali ja sam kri vac za sve. Odigrao sam u`a san gem, na pra vio sam ne ko li ko nei znu e nih gre - {a ka... Od tog tre nut ka bi lo je izje dna ~e no, mo glo je da se okre ne i na wego vu stra nu. Sre }an sam {to sam pro {ao - re kao je \o ko vi}. Prvi re ket svi je ta is ta kao IN DI JAN VELS - [p - an ski te ni ser Ra fa el Na dal sma tra da je ka tas tro fal na odlu ka ATP da od ove se zo ne stro `e spro vo di pra vi lo o pa - uzi od 25 se kun di izme u po - ena. [pa nac je po znat kao te - ni ser ko jem je ~es to i vi {e od 30 se kun di po tre bno za pri - pre mu sqede }eg po ena. - Sa da mo ram da igram br`e jer je ne ko vrlo pa me tan smi slio to no vo pra vi lo, ko je je ka tas tro fal no po mom mi{qenu. Ov dje je su vo i ni je to li ko stra {no, ali je u`a sno u mjes ti ma sa ve }om vla `no{ - }u vaz du ha - re kao je Na dal. [pa nac je ka zao da je gle - Mo gu da pri ~am sa ti ma i da ni ma o to me ko li ko je eli mi na ci ja glu te na bi tna, ali ka da o to me go vo ri No vak \o ko vi}, audi to ri jum pos ta je mi li on ski, te je mno go la k{e po sla ti po ru ku qudi ma ko ji }e sa ve te mno go la k{e pri hva ti ti je da ni je dnog tre nut ka ni je sumwao u svo ju po bje du. - Men tal no sam bio pri sutan. Sa mo po uz dawe mi je na viso kom ni vou zbog se ri je po be da ko ju imam ove go di ne. [to se ti ~e igre, sve je bi lo na mes tu do tog lo {eg ge ma. Ni sam za - Bu gar ski te ni ser Gri gor Di m- i trov bi }e pro ti vnik No va ku \o ko vi }u u osmi ni fi na la tur ni ra mas ters se ri je 1000 u In di jan Vel su (Ka li for ni - ja) po {to je sa vla dao Austra li jan ca Me tjua Eb de na sa dao ne ke od svo jih na ju pe - ~atqivi jih me ~e va na grend slem tur ni ri ma i pri mi je tio je da je du `i odmor po tre ban po sli je naj boqih po ena. - To pra vi lo ide na {te tu Igor ^e to je vi}, biv {i nu tri ci onis ta No va ka \o ko vi }a No vak \o ko vi} u tre }em ko lu In di jan Vel sa Ne ma bri ge zbog pa da igre Ovo je de fi ni ti vno bio te `ak iza zov za me ne. Ka ko se dru gi set bli `io kra ju, Fowini je po ~iwao da igra sve boqe, ali ja sam kri vac za sve. Sre }an sam {to sam pro {ao, re kao \o ko vi} No vak \o ko vi} FO TO: ROJ TERS bri nut. Znam da sam bio u ova - kvim si tu aci ja ma ra ni je, ka da sam imao ova kve mawe zas to je u me ~u, na ro ~i to u prvim ko li - ma, ka da se na vi ka vam na po d- lo gu, uslo ve i sve os ta lo - na gla sio je \o ko vi}. \o ko vi} je re kao da je DI MI TROV IDU ]I RI VAL 6:4, 6:4. \o ko vi} i Di mi trov do sa da su odi gra li sa mo je - dan me~, a us pje {ni ji je bio naj boqi te ni ser da na{wice ko ji je pro {le go di ne u [anga ju Di mi tro vu pre pus tio sa - mo pet ge mo va u dva se ta. te ni sa. Ka da gle da te naj boqe po ene na kra ju se zo ne, to su du - ge raz mje ne uda ra ca, ne vje ro va - tni po eni, ni sam vi dio ni je dan as. Sa ovim pra vi lom o 25 se kun di mi sli te li da mo `e mo da ve `e mo dva du ga po ena? Ne mo `e mo. Za to je to pra vi lo ko je se pro ti vi dobrom te ni su. Onaj ko ji je pri h- va tio to pra vi lo ni je ba{ pa me tan, bar po mom mi{qewu - do dao je Na dal. SMAWITI BROJ tur ni ra na be to nu Za tim je [pa nac na veo i pri mjer ko jim je pot kri je pio svo je tvrdwe. NI JE DNOG tre nut ka ni je sumwao u svo ju po bje du Fowini odi grao do bar me~ i da ga je na tje rao da se po tru di da bi do {ao do tri jum fa. NO LE na pra vio 22 vi ne ra - Fa bio je do bar igra~ na ovoj po dlo zi. Vo li da igra na spo rim te re ni ma. Na te rao me da ra dim i za ra dim svo je po - ene. Na kra ju sam ura dio {ta je bi lo po tre bno. Po be da je tu i ose }am se do bro - re kao je \o - ko vi}. \o ko vi} je na pra vio 22 vi ne ra i 33 nei znu e ne gre - {ke, a Fowini je upi sao 13 di rek tnih po ena i 43 gre {ke. [pan ski te ni ser Ra fa el Na dal ogor ~en na ATP Ka tas tro fal no pra vi lo o pa uzi od 25 se kun di Ra fa el Na dal - Mo ra te da vi di te tre }i set fi na la US ope na go di ne izme u \o ko vi }a i me ne. On da mi re ci te da li je pu bli ka bi la sre }na zbog ono ga {to je vi dje la i re ci te mi da li sa no vim pra vi lom to mo `e da se po no vi - ka zao je Na dal. Tre ba is ta }i da pra vi lo va `i sa mo na ATP tur ni ri ma, a da su grend slem tur ni ri pod po kro vi teqstvom ITF-a, ko ji ima pra vi lo o sa mo 20 se kun di izme u po ena, ali ga se ne dr`i strik tno. Na dal je jo{ je dnom ape lo vao na te nis ke zva ni ~ni ke da smawe broj tur - ni ra na be to nu da bi se sa ~u va - lo zdravqe igra ~a.

47 Ka ta lon ci }e po ku {a ti da na do kna de 0:2 iz Mi la na i po ka `u da su i daqe ve li ka eki pa, uprkos po srtawu u posqedwih dva de se tak da na PRIREDIO: DU [AN REPIJA du sa srpske.com BAR SE LO NA/GEL ZEN - KIR HEN - Fu dba le ri Bar - se lo ne po ku {a }e ve ~e ras da na do kna de 0:2 pro tiv Mila na u re van{ me ~u osmi ne fi na la Li ge {am pi ona, dok }e u Gel zen kir he nu sna - ge od mje ri ti [al ke i Ga - la ta sa raj (1:1). Po sli je dva {o kan tna po ra za od Re ala u Ku pu i prven stvu, te bli je de par ti je i po ra za na "San Si ru", Bar se - lo nu o~e ku je naj va `ni ja uta k- mi ca se zo ne. Mom ci \or di ja Ro ure ve ~e ras }e po ka za ti od ~e ga su sat ka ni i pro tiv vrlo tvrdih Ita li ja na nas toja ti da na do kna de ve li ki mi - nus. Mno go se posqedwih da na pri ~a lo o na ~i nu na ko - ji }e Bar se lo na igra ti u re - van {u, ali po mo }ni tre ner Bar se lo ne ne }e ili ne `e li da ot kri je kar te. U prvenstve nom me ~u pro tiv De por - ti va (2:0) mi jewao je ne ke igra ~e ka ko bi tim {to spre - mni je do ~e kao "ro so ne re". Li onel Me si je igrao posqedwih 15 mi nu ta, {to mu je bi lo sa svim do voqno da pos ti gne 40. prven stve ni gol ove se zo ne, a pre ma posqedwim in for ma ci ja ma u sas ta - vu bi mo gao da se na e i ^a vi. MI LA NO - Le gen dar - ni ka pi ten In te ra Ha vijer Za ne ti ne }e po do brom pam ti ti 600. me~ u dre su In te ra, jer je Bo lowa u 28. ko lu Se ri je A sla vi la na "\u ze pe Me aci" i udaqila "ne ro azu re" od Li ge {ampi ona. Ta ko se Za ne ti pri dru - `io Ra ja nu Gi gsu, ko ji je se dam da na ra ni je u me ~u u dre su Man ~es te ra ta - ko e do `i vio ne us pjeh, i to u osmi ni fi na la Li ge {am pi ona pro tiv Re ala (1:2). - Ni je la ko, sva ki po raz odu zi ma i dje li} sa mo po uzdawa, vje re i mo ti va. Mo ra - mo {to pri je da se vra ti mo u `i vot jer ovo ne smi je da se nas ta vi. Bi la nam je zais ta ne op ho dna po bje da protiv Bo lowe, ipak svi mo ra mo da da mo svoj ma ksimum u nas tav ku i opo ra vi mo se {to pri je - is ta kao je U sendvi~u: An dres Ini jes ta izme u Igna si ja Aba tea i Ri kar da Mon to li va FO TO: AGEN CI JE - Pro tiv Mi la na o~e kujem da igra mo svo ju igru. Ne - ma tu pre tje ra no mno go fi lo zo fi je. Sa mi smo kri vi {to smo u de li ka tnoj si tu - aci ji, ali ima mo 90 mi nu ta da se is ku pi mo. ^e ka nas uta kmi ca sa mno go in ten zi - te ta i bor be, a ako `e li mo De fan zi vac Bar se lo - rard Pi ke obe }ao je ve li ku bor bu i po bje du za tre ne ra Ti ta Viqano vu, ko ji je na lije~ewu u Sje diwenim Ame - ri ~kim Dr`a va ma. - Ho }e mo da po bi je di mo sa Re van{ uta kmi ce osmi ne fi na la Li ge {am pi ona daqe, igra ~i zna ju {ta im je ~i ni ti. Mo ra mo ve li ku pa`wu da po sve ti mo de fan - zi vi i ni ka ko ne smi je mo da do zvo li mo da pri mi mo gol - re kao je Ro ura. I stra teg Mi la na Ma si - mo Ale gri ima pro ble ma sa sas ta vom jer ne mo `e da ra ~u - na na na pa da ~a \an pa ola Pa - ci ni ja, ko ji je do `i vio fra - ktu ru pot koqeni ce, ali se u tim vra }a ju Fi lip Me kses i Ke vin Princ Bo ateng. Re cept za us pjeh Mi la na je vrlo je d- nos ta van - po ku {a ti pre trpje ti po ~e tni pritisak Bar se lo ne i pos ti }i po godak, ko ji im {i rom otva ra vra ta ~et vrtfi na la. - Ne ma po tre be da pri ~a - mo o kva li te ti ma Bar se lo ne, po go to vo na do ma }em te re nu. Ima mo plan ka ko da im se su - prot sta vi mo i na dam se da }e mo us pje ti u na {oj na mje ri - re kao je Ale gri, za ko jeg me di ji tvrde da je na me ti [ah tjo ra, ko ji }e po ku {a ti Ha vi jer Za ne ti tu `an po sli je 600. me ~a u dre su In te ra Poraz na jubileju "do bri duh" svla ~i oni ce In te ra. Ina ~e, In ter je po sli je po ra za od Bo lowe pao na pe - to mjes to na ta be li, po {to je Fjo ren ti na na "Olim pi - ku" sa vla da la La cio (2:0) go lo vi ma Ade ma Qaji - }a i Ste va na Jo - ve ti }a i do {la na ~et vrto mjes to ta be le. - Ima mo i daqe de set uta kmi ca do kra ja se zo ne. Ne igra mo ba{ ka ko bi smo htje li, ali ima mo vre me na da na do kna di mo pro pu {te - no. Ovo je izje dna ~e na li ga, u ko joj sva ka eki pa mo `e da vam stvo ri pro ble me - re - kao je tre ner An drea Stra - ma }o ni, ko ji je za je dno sa igra ~i ma zvi `du ci ma is - pra }en sa sta di ona. da ga do ve de u qe tnom pre la - znom ro ku. U dru gom me ~u sve je po t- pu no otvo re no. [al ke i Ga - la ta sa raj su eki pe sli ~nog kva li te ta, a ve li ki hendikep za do ma }e je {to je naj boqi stri je lac Klas Jan Hun te lar po vri je en i pi tawe je ka da }e se vra ti ti u eki pu. Sve o~i bi }e upe re ne na ne ka da{weg igra ~a [al kea, a sa da uz da ni cu Ga la te Ha mi - ta Al tin to pa. - ^e ti ri pre di vne go di ne sam pro veo u [al keu, ali da - GLAS SRPSKE utorak, 12. mart Me~ is ti ne za Bar se lo nu PI KE 3:0 za Ti ta, na pa da }e mo do kra ja i os ta ti vjer ni na {em sti lu igre. Mi lan je ta kmi - ~ar ska eki pa, sa ve li kom isto ri jom i pri je prvog me ~a smo ve} zna li da }e bi ti ve - oma te {ko - izja vio je Pi ke. Ha vi jer Za ne ti FJO REN TI NA sa vla da la La cio MI LAN bez Pa ci ni ja Rat me nayera u En gles koj Fer gu son odbio Be ni te zo vu ru ku Crtice Mi lan je do sa da u evrop skim ku po vi ma pos ti gao 401 po go dak. Sa 19 go di na i 342 da na Ste fan el [a ra - vi pos tao je naj mla i stri je lac u Li gi {am piona, po got kom pro tiv Ze - ni ta u dru gom ko lu ovo go di{weg ta kmi ~ewa. Pri je me ~a u Mi la nu Bar se lo na ni je iz gu bi la se dam utakmica pro tiv "ro so ne ra". Bar se lo na ni je iz gubi la na 19 uzas to pnih me ~e va na do ma }em te re - nu u Li gi {am pi ona. Bar se lo na ima 11 po bje da, ~e ti ri re mi ja i dva po ra za pro tiv ita lijan skih klu bo va na do ma - }em te re nu. Pa ro vi Ve ~e ras u 20.45: Bar se - lo na - Mi lan (prvi me~ 0:2), [al ke - Ga la ta sa - raj (1:1). Su tra: Ma la ga - Por to (0:1), Ba jern - Ar se nal (3:1). }u sve od se be da po mo gnem Ga la ta sa ra ju da pro e daqe. Ovo je ozbiqan pro je kat i bi lo bi do bro ka da bi smo ve} u prvoj go di ni us pje li da se pla si ra mo me u osam naj - boqih u Evro pi - re kao je Al tin top. MAN ^ES TER - Me nayeri Man ~es ter ju naj te da Aleks Fer gu son i ^el zi ja Ra fa el Be ni tez nas ta vi li su me u so - bni su kob i pri je i po sli je du ela ove dvi je eki pe u ~et vrtfi na lu FA ku pa (2:2), po sli je ko jeg je ^el zi pro {ao u po lu fi na le. Sva ka ko da je odbi jawem da pru `i ru ku svom ri va lu Fergu son Be ni te zu u~i nio uslu gu i omo gu }io [pan cu da do bi je psi hi ~ku pre dnost pred re van{ FA ku pa. Ra fa Be ni tez po - sli je me ~a ni je mo gao da iz bje gne pi tawa o svom odno su sa Fer gu so nom, ko ji je to kom svih ovih go di na pos tao "uzavreo". Ot krio je [pa nac da je, po {tu ju }i nor me yen tlmenskog po na {awa i fu dbal ske kul tu re, sa ~e kao svog ko le gu na klu pi Ju naj te da sa `eqom da mu pru `i ru ku, {to je Fer guson odbio.

48 48 utorak, 12. mart GLAS SRPSKE JE DIN STVO 3 (1) MLA DOST (DS) 2 (1) Stri jel ci: 0:1 D. Ili} u 8, 1:1 Grbi} u 15, 1:2 Pa vlo vi} u 75, 2:2 Go li} u 82, 3:2 To mi} u 90. mi nu tu. Sta di on: Je din stva ra vi ci. Gle da la ca: 200. Su di ja: Vawa Aj der (Bawalu ka) ti kar to ni: To mi} (Je din ra vi ca), Ka ra no vi}, ^an ~a re vi}, N. Ili}, Zo ri} (Mla dost, Dowa Sla ti na). Igra~ uta kmi ce: Sr an Be ri} (Je - din ra vi ca) 8. JE DIN STVO RA VI CA): Va si} 7, Ka sa gi} 6 (od 76. mi nu ta Go li} -), Ra ca 7, Ko va ~e vi} 7, Grbi} 7 (od 76. mi nu ta Cvet ko vi} -), B. Be ri} 7, Stan ~i} 7, Bla go je vi} 7, Be ha ra 7 (od 88. mi nu ta ^i ki} -), S. Be ri} 8, To mi} 7. Tre ner: Dra gan Ska ki}. MLA DOST (DOWA SLA TI NA): La - ki} 8, Ka ra no vi} 7, Je li si} 6 (od 34. mi nu ta Te {i} 7), D. Ili} 7, ^an ~a re vi} 7, To ma {e vi} ( od 80. mi nu ta Mar ja no - vi} -), Hu se in ba {i} 7, N. Ili} - (od 23. mi nu ta Jo si po vi} 7), Ha lil ka no vi} 7, Zo ri} 7, Pa vlo vi} 7. Tre ner: Ste vo To - ma {e vi}. Z. V. PI [E: DARKO PA [AGI] dar srpske.com GO MI ONI CA 1 PA SP 1 (1) Stri jel ci: 1:0 Sur tov u 34, 1:1 Maj - ki} u 39. mi nu tu. Sta di on: Spor tskog cen tra "Ba tar" u Bron za nom Maj da nu. Gle da la ca: 100. Su di Vu ki} (Bawalu ka) ti kar to ni: \u du ro vi} (Go mi oni - ca), Ma li}, Tri vi}, Tra var, Gru ji} pa Su per pe trol). Igra~ uta kmi Tri vi} pa Su per pe trol) 7,5. GO MI ONI CA: Ko pri vi ca 7, Bo bar 6,5, \u du ro vi} 7, Ku ti} 7, Je re mi} 7, Kquni} 7, Stri ka 7 (od 85. mi nu ta Pre rad -), Lu ken di} 7 Sur tov 6,5 (od 46. mi nu ta Ke zi ja 6), Ga ~i} 6, Mal ~i} 6,5. Tre ner: Mi lan Pre do je PA SU PER PE TROL: Crn~e vi} 7, Ma li} 7, Grmu {a 7, Tri vi} 7,5, Da mja - ni} 7, Tra var 6,5, Bawac 6,5, Ja - kovqevi} 6 (od 86. mi nu ta Plav {i} -), Uru ka lo 6, Maj ki} 7, Gru ji} 6,5 (od 87. mi nu ta Ma ti je vi} -). Tre ner: Qubi {a Vrho vac. B. R. Li der gru pe za pad, Je din stvo ra vi ce, po bi je dio na svom te re nu Mla dost iz Dowe Sla ti ne sa 3:2 i sa da ima ~e ti ri bo da pre dnos ti nad naj bli `im pra ti ocem, Na pri jed Ho ri zon tom iz Bawalu ke JE DIN STVO (BR) 2 (2) GLA SI NAC 0 (0) Stri jel ci: 1:0 Te odo ro vi} u 24, 2:0 Ma noj lo vi} u 33. mi nu tu. Sta di on: "Ri bin" u Brod cu. Gle da la ca: 100. Su di ja: Zo ran Ma noj lo vi} (Bi jeqina) ti kar to ni: D. Vu ji ~i}, \o ki}, M. Vu ji ~i}, Liz dek (Gla si nac). Igra~ uta kmi ce: Mi le Te odo ro - vi} (Je din stvo, Bro dac) 8. JE DIN STVO (BRO DAC): Jawi} 7, Pu ha lac 7, S. Jo va no vi} 7, Lu ki} 7, Ku tla ~i} 7, Mi ja to vi} 7, Ga {e vi} 7, Jo vi} 7 (od 89. mi nu ta To ji} -), Q. Jova no vi} 7 (od 67. mi nu ta Sta ki} -), Te odo ro vi} 8, Ma noj lo vi} 7 (od 83. mi nu ta Se ku li} -). Tre ner: Mi ro slav Ti mi}. GLA SI NAC: V. Jo lo vi} 6, M. Vu ji ~i} 6, \e ri} 6, Pa je vi} 6, Kre {ta li ca 6, Bar tu la 5,5 (od 67. mi nu ta Ta ba ko vi} -), Liz dek 5 (od 46. mi nu ta Bla go je vi} 5,5), B. Jo lo vi} 5 (od 46. mi nu ta Amo - vi} 5,5), N. Jo lo vi} 6, Pe ri} 6, \o - ki} 6. Tre ner: Mi lan Re no vi ca. I. S. BAWALU KA - Fu dba le - ri Je din stva ra vi ce u 14. ko lu Dru ge li ge Re pu - bli ke Srpske, gru pa za pad, sa vla da li su na svom te re - nu Mla dost iz Dowe Slati ne sa 3:2 i ta ko po ve }a li bo do vnu pre dnost nad naj bli `im pra ti ocem bawalu ~kim Na pri je dom na ~e ti ri bo da. Je sewi {am pi on bio je na ivi ci po ra za, ali je u sa - mom fi ni {u uspio da preo - kre ne re zul tat i do e do tri jum fa. Gos ti iz Dowe Sla ti ne ni su ima li spor - tske sre }e da kru ni {u to {to su bi li dva pu ta u vo - stvu, pa su po raz u su dij skoj na do kna di vre me na te {ko pri mi li. Bla go je vi} je centri rao iz kor ne ra, a To mi} na dvi sio od bra nu gos ti ju i gla vom po go dio mre `u za 3:2. Pret ho dno je kod re zulta ta 2:2 u 89. mi nu ti Ha lil - ka no vi} iza {ao sam pred do - ma }eg gol ma na, ali ga ni je sa vla dao. Vri je dnu po bje du na gosto vawu u Srpcu kod Slo ge os tva ri li su fu dba le ri bawalu ~kog BSK-a, ko ji su sla vi li sa 2:0 i ta ko su naja vi li da {to pri je `e le po bje }i iz opa sne zo ne. BSK po bi je dio Slo gu u Srpcu U gru pi is tok vo de }i Na pre dak iz Doweg [ep ka je oprav dao ulo gu fa vo ri ta i sa vla dao eki pu Mi li }a sa 1:0. Je di ni gol pos ti gao je La za re vi} udar cem sa de setak me ta ra. Do ma }in je propus tio ne ko li ko iz gle dnih pri li ka, a gos ti su je di nu {an su ima li u se dmom mi nu - tu, ka da je To do ro vi} iza - {ao sam pred gol ma na PRO LE TER (D) 1 (1) ILI ]KA 01 0 (0) Stri je lac: 1:0 Sto ja no vi} u 30. mi nu tu. Sta di on: Pro le te ra u Dvo ro vi - ma. Gle da la ca: 100. Su di Te ki} (Zvor nik) ti kar to ko vi} (Prole ter, Dvo ro vi), Mar ko vi}, Ka ku - }a, Mi li}, Po pi} (Ili }ka 01). Igra~ uta kmi ce: Da ni jel Ru `i - ~i} (Pro le ter, Dvo ro vi) 8. PRO LE TER (DVO RO VI): Si moj lo - vi} 7, Iva no vi} 7, Ka lajyi} 7, Jawi} 7, Va si} 7, Du por 7, Ru `i ~i} 8 (od 84. mi nu ta Igwatov ko - vi} 6,5, Sto ja no vi} 7, Lu ki} 7, Mar ko vi} 7. Tre ner: Mio drag Si - me uno vi}. ILI ]KA 01: Vu ka di no vi} 7, Ka ku - }a 6,5, Ma ksi mo vi} 6, Mar ko vi} 6, Sta ni ~i} 6, Mi li} 6,5, Omi} 6, Ale ksi} 6,5 Po pi} 6 (od 71. mi nu ta He la} -), N. Jef ti} 5 (od 54. mi nu ta [a vi ja 5,5), Me hi no vi} 6. Tre ner: Mi len ko Ra di}. I. S. SLO GA (S) 0 (0) BSK 2 (0) Stri jel ci: 0:1 [pi ri} u 58, Vrebac u 90. mi nu tu. Sta di on: Slo ge u Srpcu. Gle da la ca: 250. Su di ja: De jan Fi li po vi} (Pe tro vo) ti kar to ni: G. Ze le nac (Slo ga, Srbac), [pi ri}, Zeqko vi}, Vre bac (BSK). Igra~ uta kmi ce: Ne boj {a [pi ri} (BSK) 8. SLO GA (SRBAC): Ba bi} 5, Ili} 6, R. Ze le nac 5, Vel. Kre so je vi} 5, Vrho vac 5, Stoj ko vi} 5 (od 62. mi nu ta D. Ze le - nac -), Ada mo vi} 5 (od 46. mi nu ta Sa - vi} 5), Ani ~i} 5, G. Ze le nac 5, No va ko vi} 6,5, Ra ~i} 6. Tre ner: Zo - ran Kre so je vi}. BSK: Do bri je vi} 7, Jor gi} 7, Zeqko - vi} 7, Zec 7, ^e gar 7, Vre bac 7,5, [pi ri} 8, Da mja no vi} 7, Ma za li ca 7, Ra {i} 7 (od 82. mi nu ta Lo vri} - ), To - do ro vi} 7 (od 75. mi nu ta Ri tan -). Tre ner: Si ni {a Mrko bra da. D. J. MLA DOST (R) 0 (0) FA MOS 3 (1) Stri jel ci: 0:1 T. La lo vi} u 8, 0:2 N. Pa paz u 80, 0:3 Vit ko vi} u 90. mi nu tu. Sta di on: Spor tsko-re kre aci oni cen tar u Ro ga ti ci. Gle da la ca: 200 Su di ja: Jo vo Ka ri} (Tre bi nje) ti kar to ni: Iko ni}, To {o vi} (Mla dost, Ro ga ti ca), [e {li ja (Fa - mos). Igra~ uta kmi ce: No vo Pa paz (Fa mos) 8. MLA DOST (RO GA TI CA): Qubi - nac 5, Ni ko li} 5, Zl. Ra jak 5, ]a - }i} 5, So ko lo vi} 5,5, Ce ro vi} 5, Iko ni} 5, Obra do vi} 5, Zi mowi} 5,5, To {o vi} 5, \u ro vi} 5. Tre - ner: Bran ko Vu ~ko vi}. FA MOS: Re mi} 7, Bla `i} 7, Kopri vi ca 7, ]e ha 7,5, [e ho vac 7, Plav {i} 7,5, M. Te {a no vi} 7,5 (od 77. mi nu ta [e {li ja - ), Vit ko - vi} 7,5, T. La lo vi} 7,5 (od 69. mi - nu ta Sa maryija -), N. Pa paz 8 (od 84. mi nu ta N. Te {a no vi} -), Mo ~e - vi} 7. Tre ner: Vla di mir Driwak. S. M. TEK STI LAC 5 (1) KRA JI NA 1 (0) Stri jel ci: 1:0 \u ki} u 42, 2:0 Ku{qi} u 56, 3:0 Ku{qi} u 76, 3:1 Te - li} u 85, 4:1 Mi li ~e vi} u 88, 5:1 Du s- pa ra u 89. mi nu tu. Sta di on: Tek stil ca u Der ven ti. Su di ja: Mi lan Ta di} (Do boj) ti kar to ni: Ma ri} (Tek sti lac), ]ut ko vi} (Kra ji na). Igra~ uta kmi ce: Dra gan Jo lo vi} (Tek sti lac) 8. TEK STI LAC: Pli sni} -, Ma ri} 7, ]o - ri} 7, N. Go ji} 7, Ko ji} 7, Lo vri} 7,5, Jo lo vi} 8, \u ki} 7 (od 84. mi nu ta Miqi} -), Ku{qi} 7,5, Mi lo {e vi} 7 (od 80. mi nu ta Du spa ra -), Bo si} 7 (od 67. mi nu ta Mi li ~e vi} -). Tre ner: Mi - tar Lu ki}. KRA JI NA: Kr~i} 5, ]ut ko vi} 5,5, Mar ja no vi} 5, La ti no vi} 6, Te li} 6, Krne ti} 5,5, Sa maryi} 5 (od 46. mi nu - ta Sla vni} 5), M. Ivan ko vi} 5 (od 62. mi nu ta Pre ra do vi} -), Ivi} 6, Ma li no - vi} 5 (od 81. mi nu ta I. Iva no vi} -), Zeqko vi} 5. Tre [ur lan. B. R. NA PRE DAK 1 (0) MI LI ]I 0 (0) Stri je lac: 1:0 La za re vi} u 56. mi - nu tu. Sta di on: Na pret ka u Dowem [ep ku. Gle da la ca: 100. Su di ja: Mla den Sim si ja (Ro ga ti ca) ti kar to ni: Mi lo {e vi}, Se ku - li} (Na pre dak), Kqe {tan, \u ka no vi} (Mi li }i). Igra~ uta kmi ce: Ni ko la La za re - vi} (Na pre dak) 8. NA PRE DAK: Ru `i} -, Tor bi ca 7, Se - ku li} 6,5, Fi li po vi} 7 (od 90. mi nu ta Bo gi }e vi} -), Jo va no vi} 7, Mi lo {e vi} 7, Ata nac ko vi} 7, Va siqevi} 6,5 (od 67. mi nu ta Pa ji} -), La za re vi} 8, Nova ko vi} 7 (od 86. mi nu ta La zi} -), Jev - ti} 6,5. Tre ner: Zo ran Va siqevi}. MI LI ]I: Pet ko vi} 7,5, [a li pu re - vi} 6 (od 86. mi nu ta Sta ni {i} -), La - lo vi} 6, Jo va no vi} gi} 6,5, \u ka no vi} 6 (od 86. mi nu ta Reqi} -), ]ir ko vi} 6,5, R. Bo ja ni} 6 (od 64. mi n- u ta Ki pi} 6), D. Bo ja ni} 6, Kqe {tan 6, To do ro vi} 6,5. Tre ner: Zo ran Maj sto - ro vi}. D. G. LA KTA [I 3 (1) JA BLA NI CA 1 (0) Stri jel ci: 1:0 Ku ki} u 31, 2:0 \u ri} u 69, 3:0 Ku ki} u 72, 3:1 Bo `i} u 90. mi n- u tu. Sta di on: FK La kta {i u La kta {i ma. Gle da la ca: 200. Su di ja: Bran ko Trkuqa (O{ tra Lu ka) ti kar to ni: \u ri} (La kta {i), \ur - e vi}, Gran di}, Ke ra no vi} (Ja bla ni ca). Igra~ uta kmi ce: Ne nad Ku ki} (La kta - {i) 8. LA KTA [I: Jo ki} 7, Te li} 7, Ma ksimo vi} 7, Vrho vac 7, Pa ri po vi} 7,5, Vuja ko vi} 7, Gli {i} 7 (od 76. mi nu ta Sa vi} -), Ba ji} 7,5, Ku ki} 8, \u ri} 8, Mi li no vi} 7 (od 70. mi nu ta Ni ko li} -). Tre ner: Pre drag Ta ti}. JA BLA NI CA: Mi la no vi} 6,5, Ke rano vi} 6, Gran di} 6,5, \ur e vi} 6, Bu la - ji} 6, Bor ja no vi} 6, Bo `i} 7, Bla go je vi} 6 (od 46. mi nu ta Pi li po vi} 6), Ora {a nin 6 (od 72. mi nu ta Kqaji} - ), But ko vi} 6 (od 46. mi nu ta To ma {e vi} 6,5), Zeqko vi} 6. Tre ner: Mir ko Sli je - p~e vi}. Ru `i }a, ali ga je ovaj na d- mu drio i izbio lop tu u kor - ner. Mla dost iz Ro ga ti ce po - ra `e na je na svom te re nu od Fa mo sa iz Is to ~ne Iliye sa ubjedqivih 0:3. Brod do - ma }i na po ~eo je da to ne ve} u osmom mi nu tu, ka da je za 0:1 po go dio La lo vi}. I umjes to da se boqom igrom i za la gawem do ma }i na po ku - {a izje dna ~i ti re zul tat, usli je dio je no vi hla dan tu{. Na 0:2, po sli je ka tas trofal ne gre {ke od bra ne na ~e lu sa gol ma nom Qubiwcem, po ve }ao je naj boqi poje di nac uta kmi ce No vo Pa paz. Ta ~ku na i u su dij - skoj na do kna di sta vio je agil ni Vit ko vi}. Pa ro vi 15. ko la (igra se LO KO MO TI VA 1 (0) GO RI CA 1 (0) Stri jel ci: 1:0 Cvi ja no vi} u 68, 1:1 No va ko vi} u 87. mi nu tu. Sta di on: Lo ko mo ti ve u Br~kom. Gle da la ca: 150. Su di ja: Ra de A}i mo vi} (Zvor nik) ti kar to ni: Bo ji}, Ili {ko vi}, Cvi ja no vi}, Sa vi}, Va siqevi} (Lo - ko mo ti va), Bu ha (Go ri ca). Igra~ uta kmi ce: Mi lo{ No va ko - vi} (Go ri ca) 7,5. LO KO MO TI VA: Ili {ko vi} 6,5, Sa. ]u mu ro vi} 6,5, Sa vi} 6, Pa - ~a vra 6,5, Bo {ko vi} 6, Ta di} 6 (od 46. mi nu ta Se. ]u mu ro vi} 6), Ma ri} 6 (od 74. mi nu ta Mi ja to vi} -) Bo ji} 6, Cvi ja no vi} 6,5, \or i} 5,5, Va siqevi} 5,5. Tre ner: Vedran Bawanin. GO RI CA: \u ri} 7, D. Ma ri} 6,5 (od 68. mi nu ta Mi lo {e vi} -), Per - ko vi} 6,5, No va ko vi} 7,5 Vu ko vi} 7, Jo vi} 7 (od 88. mi nu ta Ma le {e - vi} -), Pa vlo vi} 7, V. Ma ri} 6,5, Ka ra man, 6,5, Bu ha 6,5, An to no vi} 6 (od 62. mi nu ta Jef ti} -). Tre ner: Mi ro Jawi~i}. NA PRI JED 1 (0) OZREN 0 (0) Stri je lac: 1:0 Yon li} iz pe na la u 69. mi nu tu. Sta di on: FK Na pri jed u Bawalu ci. Gle da la ca: 200. Su di ja: Da ni jel Vi do vi} (Srbac) ti kar to ni: Kre me no vi}, Ma ca - no vi} (Na pri jed), Mi ke li ni, To di} (Ozren). Igra~ uta kmi ce: Al mir Yon li} (Na pri jed) 7. NA PRI JED: Yon li} 7, Ba bi} 6,5, ^i ki} 6,5 (od 56. mi nu ta Ale ksi} 6,5), Ne di} 6,5, Sabqi} 6,5, Kre me no vi} 7, [pi ca 7 (od 90. mi nu ta ]ur li} -), Vu ko vi} 7, Sta ni vuk 6,5, Bo ji no vi} 7, Ma ca no vi} 6,5 (od 80. mi nu ta Ba {i} -). Tre ner: Da - mir [pi ca. OZREN: La za re vi} 6,5, Kan di} 6, V. Ste fa no vi} 6, Ni ko li} 6, Pu po vac 6, To mi} 6 (od 88. mi nu ta Cvi ja no vi} -), Pe tro vi} 6, To di} 6 (od 75. mi nu ta L. Ste fa no vi} -), Ka ta ni} 6,5, Mi ke li ni 6,5 (od 82. mi nu ta N. Ka ta ni} -), Mi li - }e vi} 6. Tre ner: Du {ko Pe tro vi}. Dru ge fu dbal ske li ge Re pu bli ke Srpske, 14. ko ra vi ~a ni ju re ka eli ti El vir Ha lil ka no vi} (Mla dost, Dowa Sla ti na) i Sla vi {a Ko va ~e vi} (Je din ra vi ca) FO TO: Z. VAJ KI] ISTOK 1. Na pre dak : Fa mos : Vla se ni ca : Pro le ter (D) : Gla si nac : Ili }ka : Je din stvo (BR) : Lo ko mo ti va : Go ri ca : Mla dost (BS) : Mla dost (R) : Mi li }i : Je din stvo (B^) :20 9 ZAPAD 1. Je din stvo : Na pri jed H : Tek sti lac : Pro le ter (T) : La kta {i : Ozren : Go mi oni ca : Slo ga (S) : Mla dost (DS) : BSK :26 14 pa SP : Ja bla ni ca : Kra ji na :28 9 u su bo tu i ne djequ, 16. i 17. mar ta): gru pa za pad: BAWALU KA: Na pri jed Ho - ri zont - La kta {i, PE TRO - VO: Ozren - Pro le ter (T), BAWALU KA: BSK - Go mi - oni ca, MI LO SAV - pa Su per pe trol, DOWA SLA TI NA: Mla dost - Teksti lac, BAWALU KA: Kraji na - Ja bla ni ca Eko Bel, slo bo dna je Slo ga (Srbac), gru pa is tok: BR^KO: Lo komo ti va - Je din stvo (BR), PU ^I LE: Go ri ca - Vla se - ni ca, BO GU TO VO SE LO: Mla dost - Na pre dak, MI - LI ]I: Mi li }i - Pro le ter (D), BR^KO: Ili }ka 01 - Mla dost (R), IS TO ^NA ILIYA: Fa mos - Gla si nac 2011, slo bo dno Je din stvo (B^). JE DIN STVO (B^) 5 (3) MLA DOST (BS) 0 (0) Stri jel ci: 1:0 Nu ki} u 14, 2:0 Kur ta li} iz pe na la u 20, 3:0 Ka ra ha sa no vi} u 40, 4:0 Nu ki} u 50, 5:0 Kur ta li} u 64. mi nu tu. Sta di on: Grad ski u Br~kom. Gle da la ca: 500. Su di ja: Da ni jel Ga vri} (Bi jeqina) ti kar to ni: Pe tro vi}, Za hi ro vi} (Je din stvo, Br~ko), Bla go je vi} (Mla dost, Bo gu to vo Se lo). Crve ni kar to ni: Te {o Bo gi ~e vi} (Mladost, Bo gu to vo Se lo) u 9. mi nu tu, Mi ro - slav Miqko vi} (Mla dost, Bo gu to vo Se lo) u 52. mi nu tu. Igra~ uta kmi ce: Emir Kur ta li} (Je dinstvo, Br~ko) 8,5. JE DIN STVO (BR^KO): Jo vi} -, T. Pe - tro vi} 7,5, Reyi} 7,5, Mar ko vi} 7,5, Men de{ 7,5, Ka ra} 7,5, Ka ra ha sa no vi} 8 (od 66. mi nu va no vi} -) Kur ta li} 8,5 (od 66. mi nu Pe tro vi} Me {a no vi} 7,5 (od 46. mi nu ta Le ka 7), Nu ki} 8, Za hiro vi} 7,5. Tre ner: Dra gi {a Kraj {u mo vi}. MLA DOST (BO GU TO VO SE LO): \o ki} 6,5, Si mi} 5,5, Bo `i} 5, Bo gi ~e vi} 5, La - za re vi} 5, Bla go je vi} 5, Miqko vi} 5, Mi - tro vi} 5 (od 80. mi nu ta Mi haj lo vi} -), Ton ko vi} 5 (49. mi nu ta Jo ki} 5), Si mi ki} 5, Jo va no vi} 5 (od 46. mi nu ta \or e vi} 5). Tre ner: Dra go mir Jo vi ~i}.

49 Skup {ti na Fu dbal skog klu ba Bo rac ime no va la klup skog man da ta ra Ra duq bi ra upra vni odbor Slo bo dan Ra duq do bio man dat da do 28. mar ta ime nu je ~la no ve bu du }e upra ve bawalu ~kog pre mi jer li ga {a. For mi ra na Ra dna gru pa sa Dra ga nom Ve se li no vi }em na ~e lu PI [E: DARKO PA [AGI] dar srpske.com BAWALU KA - Pra vobra ni lac Re pu bli ke Srpske i du go go di{wi fu dbal ski ra dnik Slo bo dan Ra duq do - bio je man dat Skup {ti ne Fu dbal skog klu ba Bo rac da sas ta vi no vi upra vni odbor ovog spor tskog ko le kti va. Ta ko je odlu ~e no na ju - ~e ra{woj iz vje {taj noj Skup {ti ni FK Bo rac, ko ja je odr`a na u trofej noj sa li na Gradskom sta di onu. - O~e ku je me te - `ak po sao da spa sim Bo rac kao klub ko ji ima du gu tra di ci ju, klub ko ji je spor t- Slo bo dan Ra duq IS TO ^NO SA RA JE VO - Biv {i ~lan Yudo klu ba Rando ri iz Is to ~nog Sa ra je va, a sa da beo grad ske Crve ne zvez - de Ne mawa Maj dov po no vio je pro {lo go di{wi us pjeh i osvo jio je prvo mjes to na Evropskom ka det skom A ku pu u Za gre bu, ali ovo ga pu ta u ka t- e go ri ji do 73 ki lo gra ma. U ~et vrtfi na lu je po bi jedio pro {lo go di{weg prva ka Crno gor ca Ar su Mi li }a, a po tom je u po lu fi nal noj i fi nal noj bor bi bio boqi od Hrva ta Lo vre Ko va ~a i ko le ge iz re pre zen ta ci je Srbi je Fi - li pa Mo si }a. Na ta kmi ~ewu je nas tu pi lo 580 ta kmi ~a ra iz 29 ze maqa iz ci je le Evro pe, Skup {ti na Bor ca do ni je la niz zakqu~a ka ski po nos Bawalu ke i Re pu b- li ke Srpske. Ne }e bi ti la ko. Me ne ne in te re su je "pred sje d- ni ko vawe" i fo teqa ve} sa mo rad ka ko bismo klub pos ta vi - li na zdra ve no ge. Ma lo ko bi prihva tio pre uzimawe Bor ca u ovom tre nut - ku i znam da su mno gi odbi li, me u - tim, odlu ka da preu zmem ovaj va `an po sao je iskqu~i vo mo ja. Tra `i }u od te Ar gen ti ne i Izra ela. - Dra go mi je {to sam sjaj - no star to vao u ka te go ri ji do 73 ki lo gra ma, gdje sam bu kval - no po ~eo od nu le. Bio sam boqi od izu ze tno kva li te tnih ta kmi ~a ra i to sva ka ko uti ~e Fu dbal skog sa ve za Re pu bli ke Srpske i grad skih vlas ti Bawalu ke ono {to su obe }a - li, a to je be zre zer vna po - dr{ka - izja vio je Ra duq. Ra duq }e sas tav no vog upra - vnog odbo ra da pre do ~i na izbor noj Skup {ti ni klu ba ko - ja je za ka za na za 28. mart. Ta da bi tre ba lo da bu de pot vr en sas tav no ve klup ske upra ve. Na ovom sas tan ku ime no va na je Ra - dna gru pa u ko joj su pred sje dnik Skup {ti ne na po ve }awe mog sa mo po uzdawa. Po no san sam, jer je za h- vaquju }i re zul ta tu ko ji sam pos ti gao in to ni ra na hi mna Srbi je u Za gre bu. U Crve noj zvez di sam odli ~no pri hva }en te su iza me ne odli ~ne pri - Dra gan Ve se li no vi}, te Bo{ko Ver ~e vi} i Ra dmi lo [i po vac, ko ji }e ima ti za da - tak da de taqno pri pre me Izbor nu skup {ti nu. - Izmi jewen je i dio Sta - tu ta ko ji se odno si na izbor ~la no va Skup {ti ne. Ta ko }e u ovom ti je lu ubu du }e sje di ti sa - mo oni ko ji na go di{wem ni - vou iz dvo je ma ra ka. S ob zi rom na to da }e grad Bawalu ka go di{we da va ti ma ra ka, oni ve} ima ju de set mjes ta u Skup {ti ni. Pro mje na Sta tu ta }e otvo ri ti vra ta pri ja teqima klu ba i spon zo ri ma ko ji `e le da ula - `u u Bo rac. Na osno vu to ga }e mo }i da apli ci ra ju i da bu du bi ra ni u stru ktu re klu ba - re - kao je pred sje dnik Skup {ti ne Bor ca Dra gan Ve se li no vi}. Prvi za da tak Upra vnog odbo ra bi }e do bi jawe li cen - ce za me u na ro dno ta kmi ~ewe u sqede }oj se zo ni, ko ji is ti - ~e 31. mar ta. - Svje sni smo da je to bor ba sa vre me nom, ali na da - mo se da }e mo na vri je me stvo ri ti sve pre tpos tav ke da idu }e se zo ne nas tu pi mo na me u na ro dnoj sce ni - do dao je Ve se li no vi}. Ve li ki us pjeh mla dog yudis te iz Is to ~nog Sa ra je va Maj dov zla tni u Za gre bu Ne mawa Maj dov Os tav ke Na iz vje {taj noj sje dni ci Skup {ti ne usvo je ne su ostav ke do sa da{weg Upra - vnog odbo ra klu ba sa Qubo mi rom ]u bi }em na ~e lu, di re kto ra Ra dmi la [i pov ca i spor tskog di re - kto ra Dar ka Qubo je vi }a. IZABRANA Radna grupa pre me ko je se si gur no odra - `a va ju i na re zul ta te ko je pos ti `em - is ta kao je po sli je fi nal ne bor be Ne mawa Majdov. U FI NA LU boqi od Fi li pa Mo si }a FO TO: G. [UR LAN Za Maj do va ne ma odmo ra, jer ga kra jem mar ta o~e ku je ta - kmi ~ewe na Evrop skom ku pu za ka de te ko je se odr`a va u ukra jin skom gra du Ki je vu. - Se zo na je du ga i na dam se da }e me zdravqe po slu `i - ti, a on da ne sumwam da }e do - }i i do bri re zul ta ti - po ru ~io je Maj dov. G. A. GLAS SRPSKE utorak, 12. mart Us pjeh tre biwske yudis tkiwe Bron za Sa marxi}e voj TRE BIWE - ^la ni ca Yudo klu ba Le otar Ale ksan dra Sa maryi} nas ta vi la je sa ni zom odli ~nih re zul ta ta iz pro {le go di ne ta ko {to je osvo ji la bron za nu me daqu na Evrop skom yudo ku pu za ka de te u Za gre bu. Ona je os tva ri la {est ubjedqivih po bje da i pre trpje la je - dan po raz. U pred ta kmi ~ewu ipo nom je sa vla da la svo je proti vni ce Ka ba tu iz Poqske i Bel gi jan ku Stu ve, a po ra `e na je u, do kra ja ne iz vje snoj bor bi za ula zak u po lu fi na le od, ka sni je se ispos ta vi lo osva ja ~a zla tne me daqe Ma a ri ce Ger {~ak. U re pa sa `u je ubjedqivo po bi je di la prva kiwu Hrvat ske Raj ~i}, Po le res iz Ita li je i Poqakiwu Isen ko. - Sre }na sam jer je ovo jo{ je dan odli ~an re zul tat. Ima la sam ne ko li ko na por nih bor bi, a da sam mo `da ima la me~ sa Ma a ri com ka sni je u ta kmi ~ewu, uvje re na sam da bih je si g- ur no po bi je di la. Ni jan se su odlu ~i va le. Os ta le me ~e ve sam ri je {i la ipo nom u svo ju ko rist. U me ~u za tre }e mjes to za - do bi la sam i po vre du ru ke. Na dam se da ni je ni {ta ozbiqno - re kla je Ale ksan dra Sa maryi}. R. Mi. Osmo mar tov ski {a hov ski tur nir Tri jumf Ja }i mo vi }e ve PRWAVOR - Na 33. Osmomar tov skom {a hov skom tur ni - ru u Po to ~a ni ma prvo mjes to ubjedqivo je osvo ji la 17-go - di{wa Bro an ka Sa ra Ja }i - mo vi}. Pri je posqedweg ko la ima - la je ne dos ti `nu pre dnost, pa je bi lo iz vje sno da }e po no vi - ti pro {lo go di{wi us pjeh na ovoj po pu lar noj smo tri, ko ja je ove go di ne oku pi la 18 {a - his tkiwa iz de se tak gra do va Re pu bli ke Srpske. Tur nir je odi gran po {vaj car skom siste mu, u se dam ko la, a pet naj - boqih do bi le su nov ~a ne na gra de, ko je su obe zbi je di li Te kvon do tur nir u Slo ve ni ji Re pu bli ka Srpska naj boqa DER VEN TA - U slo ve na ~kom gra du [mar tno or ga ni zovan je tra di ci onal ni te kvon do tur nir, na ko jem se predsta vi lo 378 ta kmi ~a ra iz Ita li je, Hrvat ske, Slo ve ni je, RS i FBiH, a prvo mjes to u ge ne ral nom pla sma nu pri pa lo je eki pi pod na zi vom Na ci onal ni tim Re pu bli ke Srpske. - Na {i ta kmi ~a ri osvo ji li su u svim sta ro snim ka te go rija ma 71 me daqu (22 zla tne, 15 sre brnih i 34 bron za ne me - daqe) i bi li su prvi u ge ne ral nom pla sma nu sa 291 bo dom, is pred hrvat skog Jas tri je ba sa 79 i do ma }e eki pe sa 75 bo do - va. Pot vrdi li smo da se na la zi mo u pu noj for mi uo~i sqede }ih is ku {ewa na do ma }oj i me u na ro dnoj sce ni - re - kla je se ni or ka Ma ja Stoj ko vi}. Za naj boqe po je din ce u svo jim sta ro snim i te `in skim grupa ma pro gla {e ni su Der ven }a ni Ser gej Te ofi lo vi}, Stefan Bawac, De jan Jo va no vi}, Dra `en Gi ba ni ca i Ma ja Stoj ko vi}, kao i Mi li ca Bran ko vi} iz Qubi je. B. R. KBS "Raj ko Ku {i}" iz Pa la Osvo je ne ~e ti ri me daqe PA LE - ^la no vi Klu ba bori la ~kih spor to va "Raj ko Ku - {i}" iz Pa la osvo ji li su ~e ti ri sre brne me daqe na Prven stvu BiH u ful-kon ta ktu za se ni ore i ju ni ore odr`a nom u Kakwu. Me daqama su se u kon ku renci ji 250 ta kmi ~a ra iz 35 klu - bo va oki ti li ju ni ori Bo {ko Dra {ko i Vla dan Liz dek, te se ni ori Jo van To do ro vi} i Sawa To {i}. klub do ma }in, [K PO[K i po kro vi teq tur ni ra, na ~el - nik op {ti ne. Ko na ~an pla sman: Sa ra Ja - }i mo vi} 6,5 po ena, Na da Ma - ru {i} 5, Mi lan ka To mi} 5, Sawa Ni ko li} na Ko - ka no vi} 4,5, Ma {a Ma ksi mo - vi} 4, Jo van ka Stoj ~e vi} 4, Je le na Ga ji} 3,5, Ti ja na Ba - bi} 3,5, Vla dan ka To mi} 3,5, Je le na Man di} 3,5, Ne deqka Pra li ca 3,5, Je le na Ko va ~e - vi} 3, Sta noj ka \e or i} 3, Jo va na Mi li {i} 2, Mi la na Po pa di} 2, Bo ja na Bo ja ni} 1, Ma ri na Po pa di} 1 po en. B. R. - Za do voqan sam pos ti gnutim re zul ta ti ma, kao i onim {to su mo ji ta kmi ~a ri po ka za - li na prven stvu, ali mo ram da ka `em da smo o{te }e ni u seni or skim fi nal nim bor ba ma. Su di je su do no si le odlu ke na na {u {te tu, a bez po {te nog su ewa ni smo mo gli osvo ji ti zla tne me daqe - is ta kao je tre - ner Klu ba bo ri la ~kih spor to - va "Raj ko Ku {i}" Dra gan Ra bo ta. G. A.

50 50 utorak, 12. mart GLAS SRPSKE UEFA za pri je ti la i Hrva ti ma Ri je {i ti se hu li ga na ili zbo gom Evro pi ZA GREB - ^lan Iz vr{nog odbo ra UEFA Gri go rij Sur kis po sli je obi las ka Srbi je bo ra vio je i u Hrvat skoj i upo zorio ih da bi re pre zen ta ci ja i klu bo vi NSH mo gli da bu du izba ~e ni iz svih ta kmi ~ewa uko li ko ne sre de pi tawe hu liga na. Na go di{woj Skup {ti ni, ko ju je otvo rio pred sje dnik NS Hrvat ske, Su kris je po zvao Vla du Hrvat ske da preu zme od go - vor nost i ri je {i pro blem, ali je je dan od pred sta vni ka Vla - de lop ti cu pre ba cio na stra nu Fu dbal skog sa ve za. To je izner vi ra lo Sur ki sa i upu tio je di rek tnu pri jetwu Hrva ti - ma. - Je dno je si gur no, uko li ko se na va {im sta di oni ma bu du do ga a li ne re di, pos ta vi }e se ozbiqno pi tawe o u~es tvovawu hrvat skih klu bo va i re pre zen ta ci je u ta kmi ~ewima ko - ja su u or ga ni za ci ji FIFA i UEFA - is ta kao je Su kris. Se le ktor Srbi je vo di re pre zen ta tiv ce u ka ran tin pred me~ sa Hrva ti ma Si ni {a Mi haj lo vi} FO TO: AGEN CI JE Ser gej Se mak odi grao 453. me~ Re kor der rus ke li ge GRO ZNI - Fu dba ler Ze ni ta Ser gej Se mak odi grao je 453. uta kmi cu u rus koj Pre mi jer li gi i na taj na ~in pos tao je re kor der naj ve }e zemqe na svi je tu po bro ju nas tu pa. Na prvom mjes tu u is to rij - skim kwiga ma rus kog fu dba - la Se mak je pres ko ~io Dmi tri ja Lo {ko va, ko ji je odi grao 452 me ~a. Iako je Ze nit po ra `en od Ro bi na Se mak }e sa ~u va ti lije pu uspo me nu na du el u gla - vnom gra du ^e ~e ni je. Se mak je ro en u Ukra ji ni, ali se ne po sre dno po ra spa - dawu So vjet skog Sa ve za prese lio u Mos kvu. Wegov prvi tim za ko ji je nas tu pao bio je Asma ral, da bi se ka sni je pre se lio u CSKA. Po sli je de set go di na u re do vi ma "ar - me ja ca" pre se lio se u Pa ri men, gdje je bio sa mo go di nu. Od do godi ne no sio je dres Mos kve, da bi po tom za dvi je go di ne u Rubi nu osvo jio dvi je ti tu le prva ka. Od go di ne je ~lan Ze ni ta. Opo ravqen na pa da~ Par ti za na [}e po vi} u stro ju BEO GRAD - Fu dba ler Par ti za na Mar ko [}e po vi}, ko ji je zbog po vre de pres ko ~io du el sa Ja go di nom, prikqu~i }e se da - nas ili su tra tre nin zi ma. [}e po vi} i wegov klup ski drug Vo ji slav Stan ko vi} po vri je - di li su se u me ~u sa BSK Bor ~om. Po `a li li su se na bol u zadwoj lo `i, pa su jo{ to kom ovog du ela na pus ti li te ren. U za vi snos ti od to ga ka ko po dne su na por pred me~ sa OFK Beo gra dom, odno sno, rad na tre nin zi ma, za vi si }e da li }e se na }i u pro to ko lu za du el 19. ko la. Tre ner Vla di mir Ver me zo - vi} }e odlu ku do ni je ti po sli je raz go vo ra sa do kto ri ma Ili jom Ro si }em i Slo bo da nom Bran ko vi }em. Opo rav ku [}e po vi }a ra du je se i se le ktor Srbi je Si ni {a Mi haj lo vi}, ko ji mu je da vao {an su u ne kim ra ni jim du eli ma na {eg na ci onal nog ti ma, pa se mo `e o~e ki va ti da bu de u kon - ku ren ci ji i za me~ sa Hrva ti ma 22. mar ta. [pan ska Pri me ra, 26. ko lo Ro nal do sru {io Sel tu Mi haj lo vi} za bra nio seks Ako me ve} pi ta te da li }u do zvo li ti svo jim igra ~i ma da ima ju seks ne po sre dno pred odla zak u Za greb, re }i }u vam, to ni ka ko, izja vio Mi haj lo vi} BEO GRAD - Fu dba le ri - ma re pre zen ta ci je Srbi je ne }e bi ti do zvoqeno da ima ju se ksu al ne odno se sa svo jim su pru ga ma ili dje voj ka ma ne po sre dno pred odla - zak u Za greb, gdje 22. mar ta igra ju odlu ~u ju }i me~ za odla zak na Svjet sko prvenstvo. Ovo je odlu ka se le kto ra re pre zen ta ci je Srbi je Si ni - {e Mi haj lo vi }a, ko jeg o~e ku - je naj te `i ispit do sa da u se le ktor skoj ka ri je ri. - Svi zna mo da se pred ova ko va `ne uta kmi ce po le - mi {e o sve mu i sva ~e mu, pa ako me ve} pi ta te da li }u do zvo li ti svo jim igra ~i ma da ima ju seks ne po sre dno pred odla zak u Za greb, re }i }u vam, to ni ka ko - re kao je Mi haj lo vi}. Stra teg "or lo va" je po ja s- nio svoj stav i zbog ~e ga ne - }e do pus ti ti igra ~i ma seks dan-dva pred uta kmi cu. - Da se ra zu me mo, smatram da ne ma ni {ta lo {e u to me da fu dba le ri ima ju se - ksu al ne odno se sa su pru ga ma ili de voj ka ma na tri ~e ti - ri da na uo~i me ~a sa Hrvat - IGWOV SKI skom. [ta vi {e, to je ~ak i po zi ti vno, da bi se is pra - zni li i da bi ras te re }e no do ~e ka li na po re ko ji nas o~e ku ju. Dva da na pred nas - tup na "Ma ksi mi ru"... to bi ve} bi lo kri ti ~no. Da ne go vo rim o to me ko li ko bi bi lo ne pri hvatqivo dan pred uta kmi cu. Uos ta lom, ta ko ne {to bi bi lo i te {ko izvodqivo, zna te da }e mo bi ti u ka ran ti nu po ~ev od 18. mar ta, ka da se okupqamo u Sta roj Pa zo vi - izja vio je Mi haj lo vi}. On se os vrnuo na atmo s- Ve zis ta Srbi je i Ver de ra iz Bre me na Ale - ksan dar Igwov ski re kao je da se ne pla {i ni ko ga pred me~ sa Hrva ti ma. - Sva ka ~ast Mo dri }u, o~i gle dno je u{ao u for mu, do bro je igrao pro tiv Man ~es ter ju naj te da, pos ti gao je i lep, efe ktan gol, zna se da pri pa da kru gu oda bra nih evropskih igra ~a. Ne, ne pla {im se Mo dri }a, ma, ni ko ga se ne pla {im, pri to me sve po - {tu jem, od ma le na sam na u~io da sva ko ga po {tu jem. Ve li ki der bi ji su uvek ne za hval - ni za pro gno zu. Mo gu sa mo da is ta knem `equ: ne ka po be di Srbi ja - na gla sio je Igwov ski. fe ru ko ja }e ih ~e ka ti na "Ma ksi mi ru". KA RAN TIN ~e ti ri da na pred uta kmi cu - Ne znam {ta }e se do go - di ti, ka ko }e se po na {a ti pu bli ka ili ne ko dru gi, ali mo gu da ga ran tu jem sa mo za svo je igra ~e. Mo gu da to le ri - {em crve ni kar ton za start to kom igre, ali ne i zbog na - se dawa na even tu al nu pro vo - ka ci ju. Uko li ko oni bu du ima li igra ~a vi {e, si gur no }e po be di ti. Ako ne ko odre - agu je ka ko ne tre ba na ne ku glu post ne }e vi {e bi ti po zivan u re pre zen ta ci ju. Po je d- in ci iz mo je ge ne ra ci je bi li su sklo ni ji ek sce si ma od sa - da{we i mi slim da ovi mom - ci ne }e pra vi ti pro ble me. Sma tram da su pa me tni da ne po dle gnu atmo sfe ri ko ja }e bi ti fer, na dam se - ka zao je se le ktor "or lo va". VI GO - Por tu gal ski as Kris ti ja no Ro nal do nas ta vio je da re {e ta mre `e u dre su Re - ala, a ovaj put sa dva po got ka do nio je bo do ve pro tiv Sel te (2:1) i dru go mjes to na ta be li. Ro nal do je ta ko sti gao do 26. prven stve nog go la u se zo ni, ko li ko je da la ci je la eki pa Sel te, a uku pno mu je to bio 188. po go dak u dre su Re ala u 186 uta kmi ca. Se ri ju Atle ti ka od 13 po bje - da na do ma }em te re nu pre ki - nuo je Re al So si je dad, a je di ni gol na me ~u pos ti gao je ]a bi Pri je to. Pri me ra 27. ko lo, ne djeqa: Le van te - He ta fe 0:0, Sel ta - Re al Ma drid 1:2 (Aspas 64 - Ro nal do 62, 72), Atle ti ko M. - Re al S. 0:1 (]a bi Pri je to 53). Pla sman: Bar se lo na 71, Re al 58, Atle ti ko 57, Ma la ga MI LA NO - Biv {i ka - pi ten se le kci je Srbi je De - jan Stan ko vi} po sli je du `e pa uze bio je star ter u ti mu In te ra, ali du el sa Bo - lowom ni je iz dr`ao do kra - ja. Po ten ci jal ni po vra tnik u re pre zen ta ci ju Srbi je zami jewen je u 55. mi nu tu zbog la k{e po vre de mi {i }a. Iako se u prvi mah ~i - ni lo da ne ka da{weg re pre - zen ta tiv ca Srbi je po no vo ~e ka du `a pa uza, Stan ko vi} }e iz gle da bi ti spre man Ve zis ta In te ra za mi jewen u me ~u pro tiv Bo lowe Stan ko vi }a mu ~i po vre da ve} za sqede }i me~ In te - ra. - Sa da sam do bro, iako sam to kom me ~a imao mawi pro blem i ose tio sam ma li bol u ku ku. Oti }i }u na snimawe i na dam se da ni je ni {ta ozbiqno - re - kao je Stan ko - vi}. V e z n i igra~ "ne ro - azu ra" pro komen ta ri sao je i po raz od Bo lowe. - Igra li smo pro tiv do brog pro ti vni ka, fi zi ~ki spre mnog. Ni smo po ~e li do - bro, ka sni je smo se po pra vi li, ali nas je wihov gol po re me tio. Si tu aci ja je te {ka, ali s a m uvek po no san {to sam igra~ In te ra. Na dam se da }e mo bi ti boqi u nas tav ku se zo ne - zakqu~io je Stan ko vi}, ko ji bi mo gao da bu de po zvan za kva li fi - ka ci onu uta kmi cu za Mun dijal u Bra zi lu izme u Hrvat ske i Srbi je. PO VRE DA za tva ra vra ta re pre zen ta ci je Na ra vno, no va po vre da bi mu "za tvo ri la" vra ta u ti - mu se le kto ra Si ni {e Mi haj lo vi }a.

51 RAZGOVARAO: IGOR STANI [I] spor srpske.com BI JEQINA - Ne do pusti vo je da Crve na zvez da pet go di na ne bu de prvak Srbi je i mi ko ji smo ne da vno do - {li na ~e lo klu ba mo ra mo vra ti ti spor tsku ve ru na - {ih na vi ja ~a, a vre me ko je do la zi bi}e boqe ne go {to je do sa da bi lo. Ovo je za "Glas Srpske" izja vio pred sje dnik Crve ne zvez de Dra gan Yaji}, ko ji je pri sus tvo vao go di{woj skup - {ti ni klu ba na vi ja ~a "crve - no-bi je lih" u Bi jeqini. Tre }a "Zvez di na zvez da" i le gen da ju go slo ven skog i srpskog fu dba la os vrnu la se na izu ze tno te {ku fi nan sij sku si tu aci ju u ko joj se "crve nobi je li" na la ze. - Na `a lost, sva ki dan u Crve noj zvez di je ja ko te `ak. Non-stop smo pod pri tis kom. Sti `u nam pi sma, do pi si, pa ~ak i pretwe od po ve ri la ca da }e bi ti pu {te ne me ni ce, ta ko da ni je la ko uop {te bo - ri ti se sa svim tim ne da }a - ma. Od ka da je ova upra va do {la u klub, mno go se ra di - lo ne bi li se si tu aci ja koli ko-to li ko sta bi li zo va la. Na pravqen je po mak oko deblo ka de ra ~u na. Dio du go v- awa je is pla }en, ali to je sa mo je dna kap u ono me {to Crve nu zvez du o~e ku je. Da }e bi ti te {ko i u idu }em pe riodu, ne tre ba uop {te sumwati, ali }e mo po ku {a ti sve da se iz sve ga ovo ga iza e - pri ~a Yaji}. Na gla sio je da ni ko ne mo `e pre ci zi ra - ti ka da }e Crve na zvez da sta - ti na svo je no ge. - Ve ru je mo u ono {to ra - di mo i da ni je ta ko, ne bih se pri hva tao po sla. Is ti na, ne za vi si to sa mo od nas ne go od jo{ dos ta dru gih stva ri ko je su nam na te re tu, ali se na dam boqim da ni ma - ka `e Yaji}. Do bi }e mo li cen cu No vac od ge ne ral nog sponzo ra "Gas pro ma" jo{ ni je stigao, a bli `i se 31. mart, ka da je rok za pla }awe du go va ka ko bi do bi li li cen ce za nas tup u evro ku po vi ma. Yaji} ne ma di - le mu: - Li cen ca za evrop ska ta - kmi ~ewa ne }e do }i u pi tawe. Ispu ni }e mo sve oba ve ze do pre dvi e nog ro ka. Crve na zvez - da ni je jo{ do bi la no vac od "Gas pro ma", ali ~im ne ko na ~u - je da je no vac sti gao ili ne ki no vi nar na pi {e do bro na mer - no ili zlo na mer no, ne bi tno, uvek sti gne ne ka me ni ca ili blo ka da. Ne ko po ve rewe mo ra da pos to ji i klub nas to ji da sva du go vawa kroz re pro gram vra }a i ta ko }e mo se po na {a - ti. Kad bu de pri liv nov ca, na se dni ci Upra vnog odbo ra se ut vrdi ko ima pri ori tet i u ko joj me ri mo `e da se is pla ti. Je dnos ta vno, si tu aci ja je ta kva da kroz ova kav na ~in mo `e mo ispu ni ti deo obe }awa ko ja smo im da li - ka zao je Yaji}. Jo{ je is ta kao da tre nu tne par ti je ko je pru `a ju fu dba le - ri Crve ne zvez de mo gu bi ti boqe. - Mi slim da ovaj tim ima ogro man po ten ci jal i, na ra - vno, da mo `e boqe da igra. U tri pro le }na ko la od mo gu }ih de vet osvo ji li smo se dam bo do - va. Pre dnost ve ~i tog ri va la Par ti za na od osam bo do va jes te ve li ka, ali ni je i ne dos ti `na. Pred na ma je jo{ uta kmi ca i iza zo va. Ima jo{ mno go da se igra - ja san je Yaji}. On se jo{ je dnom os vrnuo na prvi tim. - Ovo je pe ri od gde mo `e da se uo~i ko mo `e da igra u idu }em pe ri odu za Crve nu zvez - du, jer mi ni smo ov de na dva ili tri me se ca, ne go da ispu - ni mo pe to go di{wi plan, da na pra vi mo je dnu do bru eki pu ko ja }e, pre sve ga, do mi ni ra ti i osvo ji ti prven stvo, a po se - bno da vi di mo ko ji je na{ do - met i {ta mo `e mo da u~i ni mo u Evro pi. Pri ori tet Crve ne zvez de tre ba da bu du igra ~i iz wene omla din ske {ko le. Do - bro bi bi lo da u ne kom pe riodu, mo `da ve} od le ta, ima mo ba rem ~e ti ri, pet iz da na ka iz na {ih po go na u prvom ti mu. Ovo sam iznio i u pro gra mu ra da, ka da sam se vra }ao na ~e - lo Crve ne zvez de - is ta kao je Yaji}. Le gen da ni je mo gla a da ne ka `e da je Zvez da mno gi ma bi - la maj ka, da je mno ge afir mi - sa la i po mo gla im, a da su joj da nas mno gi okre nu li le a. - Ni je la - ko ka da je dan klub evropskog i svetskog re no mea do e u ta kvu si tu aci ju u ka - kvoj smo da nas. Mno gi su na ra ~un Crve ne zvez de pro fi tira li, da li oprav da no ili ne, ja ne bih da su dim, ali to je, na `a lost, ~iweni ca. Mi slim da svi klu bo vi u Srbi ji ima ju is te pro ble me, ne ko ma lo ve }e, ne ko mawe. Crve na zvez da na ve li ~i nu i ime ima naj ve }a za - du `ewa. Na `a lost, to se de si - lo i mi slim da se ni je do ma }in ski po slo va lo i ni je ovo tre ba lo da se de si ni mate ri jal no ni ti spor tski. Obno va "Ma ra ka ne" Yaji} je pro ko men ta ri sao i izja vu pred sje dni ka FSS To mi sla va Ka rayi}a o "Ma - ra ka ni" kao na ci onal nom sta di onu. - Je smo za to da se re no vi - ra sta di on Crve ne zvez de i da re pre zen ta ci ja igra na wemu. To bi smo vrlo ra do pri hva ti - li, ali izme {tawe sta di ona i GLAS SRPSKE utorak, 12. mart Dra gan Yaji}, pred sje dnik Crve ne zvez de, za "Glas Srpske" Ne do pus ti vo da je Zvez da pet go di na bez ti tu le Mi ko ji smo ne da vno do {li na ~e lo klu ba mo ra mo vra ti ti spor tsku ve ru na {ih na vi ja ~a, vre me ko je do la zi bi }e boqe ne go {to je do sa da bi lo, ka zao Yaji} Dra gan Yaji} Dra gan Yaji} je pri sus tvo vao go di{woj skup - {ti ni Udru `ewa na vi ja ~a Crve ne zvez de. - Znam ka kvi su na vi ja ~i iz Bi jeqine, da za je - dno sa Zvez dom pre `ivqava te svu te {ku si tu - aci ju u ko joj je klub. Ali, u `i vo tu ni je ba{ ni {ta to li ko la ko, ta ko ni rad je dnog klu ba kao {to je Crve na zvez da. Ovo je dru ga go di na SKUP [TI NA NA VI JA ^A od osni vawa klu ba na vi ja ~a, o~e ku jem da }e te u idu }em pe ri odu ra di ti jo{ vi {e, da }e te or gani zo va no da va ti po dr{ku Crve noj zvez di. Za sve ono {to vi bu de te po `e le li, a da je mo gu }e ura di ti {to se ti ~e Fu dbal skog klu ba Crve na zvez da, obe }a vam u ime klu ba da }u pru `i ti svu po tre bnu po dr{ku - do dao je Yaji}. DO ^EK ZA PA M]EWE Udru `ewe na vi ja ~a Crve ne zvez de or ga ni zo va lo je po dru - gi put tra di ci onal no "crve nobi je lo" ve ~e u sa lo nu "Glo bus" u Dvo ro vi ma. Pred sje dni ku Crve ne zvez de, Dra ga nu Yaji - }u upri li ~en je ne za bo ra van do ~ek. [pa lir na vi ja ~a sa upaqenim bakqama do ~e kao je prvog ~o vje ka "crve no-bi je lih". - Mo ram da pri znam da sam bio uzbu en, ni sam ba{ na vi - OMLA DIN SKA {ko la pri ori tet klu ba kao u po sledwih ne ko li ko go d- i na da ~es to bu dem u si tu acija ma kao u Bi jeqini, ali mi je za is ta srce bi lo pu no ka - da sam vi deo ovo li ki svet i spe kta ku lar ni do ~ek ko ji je pri re en. U `i vo tu sam do - `i veo mno go le pih tre nu ta ka sa ra znim qudi ma, ali }e mi ovaj su sret u Bi jeqini os ta - ti u du bo kom se }awu - ka zao je Yaji}. ru {ewe ne do la zi u ob zir. Na kra ju kra je va, ta ko ne {to ne bi do zvo lio ni je dan na vi ja~ Crve ne zvez de - tvrdi Yaji}. Sma tra da bi even tu al na or ga ni za ci ja re gi onal ne li ge do pri ni je la kva li te tu fu dba - la. - To bi bi la pra va stvar ka da je re~ o kva li te tu fu dba - la na pros to ri ma biv {e Ju go - sla vi je. Si gur no je da bi klu bo vi bi li gle da ni ji, a to bi do ne lo i ve }e buyete. Me u - tim, po me ni, dos ta to ga za vi - si od po li ti ke. Yaji} ne kri je op ti mi zam pred gos to vawe re pre zen ta ci je Srbi je Hrvat skoj u Za gre bu u okvi ru kva li fi ka ci ja za svjetsko prven stvo u Bra zi lu. - Mi slim da Srbi ja ima {an su da na pra vi do bar re zultat u Za gre bu jer mi slim da je u ovom tre nut ku ve li ko op te re - }ewe na stra ni Hrvat ske re - pre zen ta ci je za to {to igra ju pred do ma }om pu bli kom. Oni su sa da {est bo do va is pred Srbi je, ne ka ko se kao im pe ra tiv na me }e da su oni fa vo ri ti i da }e po bedi ti, te smatra ju da su kva li te tni ji i sta bil ni ji u ovom tre nut ku. Mi slim da Srbi ja ima svoj kva li tet, bez ob - zi ra na bo do vni za os ta tak i ve ru jem da }e uspe ti da na pra - vi do bar re zul tat u Za gre bu ba{ iz tih ra zlo ga - do dao je Yaji}. Na kra ju je izra zio za do voqstvo {to je u Re pu bli ci Srpskoj. - Imam dos ta pri ja teqa, od Tre biwa do No vog Gra da, sa ko ji ma odr`a vam kon ta kte, to je nei zme ri vo pri ja teqstvo ko je se odr`a va i u ovim te - {kim vre me ni ma. Mno gi do la - ze kod me ne, a i ja ~es to, ~im ugra bim ma lo vre me na, is koris tim pri li ku da se vi dim sa pri ja teqima ko je sam kroz svo - ju fu dbal ski ka ri je ru ste kao. Po se bno mi je dra go da do em u Re pu bli ku Srpsku, ko ja ima dos ta sim pa ti ze ra Crve ne zvez de i ko ji Zvez du do - `ivqava ju iznad sve ga, hva la im na to me - re kao je Yaji}.

52 52 utorak, 12. mart GLAS SRPSKE Po raz ^i ka ga u NBA li gi Lej ker si boqi do "bi ko va" WUJORK - Los an e les Lej ker si sa vla da li su ^i ka go sa 90:81 i tre nu tnim sko rom od 33 po bje de, uz 31 po raz, za uzi - ma ju osmo mjes to u Za pa dnoj kon fe ren ci ji NBA li ge, ko je ih vo di u plej-of. Naj za slu `ni ji za po bje du "je zeryija" bio je Dvajt Hauard sa 16 po ena i 21 sko kom. Is ti broj po ena u po bje dni ~kom ti mu uba cio je Stiv Ne{, a efi ka sni ji od wih bio je sa mo Ko bi Bra jant sa 19 po ena. Je di ne svi je tle ta ~ke u re do vi ma ^i ka - ga bi li su Nejt Ro bin son sa 19 po ena i fran cus ki re pre - zen ta ti akim Noa, ko ji je uz 18 po ena imao i 17 uhva }e nih lop ti. Re zul ta ti: Okla ho ma - Bos ton 91:79, LA Lej kers - ^i ka go 90:81, To ron to - Kli vlend 100:96, Ma ja mi - In di ja na 105:91, Or lan do - Fi la del fi ja 99:91, Wu Or le ans - Por tland 98:96, Mi ne so ta - Da las 77:100, Sa kra men to - Mil vo ki 113:115, LA Kli pers - De tro it 129:97. Ro man Li sac o "faj nal-fo ru" Bez bje dnost na vi ja ~a pro blem Beo gra da QUBQANA - Ge ne ral ni me - nayer Ja dran ske li ge Ro man Li sac re kao je da }e do kra ja ove se dmi ce bi ti po znat or ga - ni za tor za vr{nog tur ni ra, a da je bez bje dnost naj ve }a pre - pre ka da to bu de Beo grad. - Kan di da ti su Beo grad, La - kta {i, Kra gu je vac i Skopqe, a do kra ja se dmi ce }e mo obja vi - ti, pa }e to bi ti pe tak ili ne - djeqa. Htio sam da to to bu de Srbi ja, ali vi di te da ima mo mno go pro ble ma - re kao je Li - sac. Do ma }in "faj nal-fo ra" tre - ba lo je da bu de po znat do 1. mar ta, ali je taj rok pro bi jen zbog pi tawa o pla sma nu u Evro li gu. - Mi slim na pro blem sa na - vi ja ~i ma. "Are na" je za uze ta zbog kon cer ta "Ram {taj na". Ne - mam ni {ta pro tiv "Pi oni ra", ali nam je gla vni pro blem bez - bje dnost, ta ko da mo `da vi {e {an si ima Skopqe - izja vio je Lor bek. "Faj nal-for" ABA li ge bi }e odr`an od 25. do 27. apri la. Tre biwci po ra `e ni u Sa ra je vu Ka tas tro fa Le ota ra SA RA JE VO - Te `ak po raz pre trpje li su ko {ar ka {i Le ota ra na gos to vawu kod Bo - sne u 20. ko lu Li ge BiH gdje su po ra `e ni sa 31 po enom ra - zli ke (51:82). Po sli je ovog po ra za Tre - biwci se i daqe na la ze u te - {koj si tu aci ji i u pre os ta la dva ko la sli je di im bor ba za op sta nak. Re zul ta ti 20. ko la: Ra dnik - Ka kaw 67:79, ^apqina - Var da HE 74:67, Ser - vi ci jum - Mla dost 45:98, Bo rac - Vo go{ }a 81:68, Bo sna - Le otar 82:51, Zriwski - Po - su {je 89:76. Pla sman: 1. Mla - dost 15/5, 2. ^apqina 15/5, 3. Bo sna 14/6, 4. Ra dnik 10/10, 5. Var da HE 10/10, 6. Zriwski BO SNA 82 LE OTAR 51 (10:8, 25:13, 25:13, 22:17) Dvo ra na: Moj mi lo u Sa ra je vu. Gle da la ca: 200 BO SNA: Mu ji} 1, Hoyi} 3, Bu za 14, Vu ko vi} 6, Da mja no vi} 2, ^amyi} 17, A. De mi} 6, Le ri}, S. De mi} 15, Ri - zvi} 15, Re {i do vi} 3. Tre ner: Dra - goqub Vi da ~i}. LE OTAR: Ko va ~e vi}, Ri ka lo 13, Ale - ksi} 10, Mi la no vi} 3, Mi jo vi}, Suyum 8, Mar ko vi} 6, Se ten ~i}, Nin - ko vi} 7, [a ko ti} 4. Tre ner: Ra do - slav Ivan ko vi}. 9/11, 7. Le otar 9/11, 8. Bo rac 9/11, 9. Po su {je 8/12, 10. Ka - kaw 8/12, 11. Vo go{ }a 7/13, 12. Ser vi ci jum 6/14. Igo kea mo `e u Evro li gu QUBQANA - Pred sje - dnik Ja dran ske li ge Ra do van Lor bek re kao je u izja vi za slo ve na ~ku te le vi zi ju "[port TV" da Igo kea i pod go ri ~ka Bu du }nost uz do pu nu ka pa ci te - ta dvo ra ne do mjes ta mo gu bez pro ble ma da se pri ja ve za nas tup u Evro li gi ako to pra - vo izbo re na te re nu. - Iz Igo kee imam pot vrdu da oni ne }e odus ta ti od igrawa Evro li ge. Ima ju dvi je mo gu }nos ti, da pro {i re dvo - ra nu u La kta {i ma na sje - di {ta ili da adap ti ra ju sta ru dvo ra nu u Bawalu ci. Iz klu ba su mi re kli da }e to i ura di ti - izja vio je Lor bek ko ji ni je pro ko men ta ri sao ~iweni cu da naj bli `i aero drom "Bawalu - ka" u Ma hovqani ma, ne ma re do - Bez pra va na kiks BAWALU KA - Po raz Igo - kee od Par ti za na u Beo gra du (64:73) u 24. ko lu Ja dran ske li - ge do da tno je za kom pli ko vao si tu aci ju na vrhu ta be le. Do kra ja li ga {kog di je la ta kmi - ~ewa os ta la su jo{ dva ko la i u za vi snos ti od is ho da me ~a [i - ro ki - Crve na zvez da, ko ji je igran si no}, bi }e ja sno ko li ko po bje da je po tre bno Ale ksan - drov ~a ni ma da za dr`e li der - sku po zi ci ju. Sqede }a uta kmi ca za pro ti vni ka im do - no si eki pu Krke, a taj me~ se igra u La kta {i ma, dok }e u posqedwem ko lu gos to va ti Ci - bo ni. - Sqede }a uta kmi ca je naj - bi tni ja. Me u tim, vi {e ne ma - vne me u na ro dne le to ve, po {to se sa wega le ti sa mo do Ci ri - ha. Po Lor be ku, pro blem Ra - dni ~kog iz Kra gu jev ca je {to u kru gu od 100 ki lo me ta ra ne ma me u na ro dnog aero dro ma sa re - do vnim li ni ja ma. - Dvo ra nu mo gu da pro {i - Ra do van Lor bek je do dao da }e pro pi si ABA li ge od idu }e se zo ne mo ra ti da bu - du us kla e ni sa pro pi si ma Evro li ge, ta ko da }e u eli - tu i}i fi na lis ti "faj nalfo ra", ali ni je go vo rio o pro mje ni for ma ta re gi - Tre ner Igo kee Dra gan Ba ji} o po ra zu od Par ti za na mo pra vo na kiks ako `e li mo da za dr`i mo prvu po zi ci ju na ta be li. Mo ra mo se odmo ri ti i ma ksi mal no spre mi ti za Krku te se na dam da }e igra ~i do bro odre ago va ti - izja vio je tre ner Igo kee Dra gan Ba ji}. PRE SU DIO ofan zi vni skok Beo gra a na Pre ma wego vim ri je ~i ma, po bje dni ka u Beo gra du pre su - dio je ofan zi vni skok do ma }i - na. - Po bje dom nad Ce de vi tom ko lo pri je na {eg su sre ta Par - ti zan je do bio mno go na sa mo - po uz dawu i to se vi dje lo u me ~u US KLA \I VAWE re, ali aero drom ne ma ju. S ob - zi rom na to da je klub do {ao u Kra gu je vac iz Voj vo di ne (fu - zi ja sa La jon si ma iz Vr{ca), mo `da bi mo gli da po nu de Evro li gi ne ku dru gu lo ka ci ju za odi gra vawe uta kmi ca, re ci - mo No vi Sad - na gla sio je Lor bek. onal nog ta kmi ~ewa, to jest, o uki dawu "faj nal-fo ra" i uvo ewu plej-ofa. Pro {le se dmi ce upra va Crve ne zvez de tra `i la je od Lor - be ka na uvid do ku ment ko ji su po tpi sa li on i di re ktor Evro li ge \or di Ba tro meu. Klif Ha mon ds u pro do ru FO TO: TA NJUG pro tiv nas. Pre su dio je ofan - zi vni skok "crno-bi je lih", ko ji ni smo us pje li neu tra li sa ti, a ko ji je wiho vo naj ja ~e oru `je - izja vio je Ba ji}. Ipak, pri je me ~a 25. ko la Ja dran ske li ge Igo kea }e u Ra do van Lor bek, pred sje dnik ko {ar ka {ke ABA li ge Ra do van Lor bek FO TO: AGEN CI JE Iz Igo kee imam pot vrdu da oni ne }e odus ta ti od igrawa Evro li ge. Ima ju dvi je mo gu }nos ti, da pro {i re dvo ra nu u La kta {i ma na sje di {ta ili da adap ti ra ju dvo ra nu u Bawalu ci. Iz klu ba su mi re kli da }e to i ura di ti, izja vio Lor bek On je po ja snio da je vi {e ra zlo ga za bri gu i ne do umi ca u ve zi sa pla sma nom u Evro li gu iz re gi onal nog ta kmi ~ewa. KRA GU JE VAC ne ma aero drom - U pra vil ni ku pos to ji kla uzu la u ve zi sa ABA li gom. Ter min "ra ner ap" (dru go pla - si ra ni) u na {im pra vi li ma se od prvog da na odno si na po bje dni ka li ga {kog di je la ta kmi ~ewa, dok je to u os tat - ku Evro pe po ra `e ni fi na - lis ta plej-ofa. Sma tra mo da je na{ na ~in ran gi rawa pra - vi ~an i da eki pa ko ja bu de naj boqa po sli je 26 ko la za slu - `u je mjes to u Evro li gi - re - kao je Lor bek. sri je du odi gra ti su sret hu ma - ni tar nog ka ra kte ra u Vi te zu pro tiv is to ime nog pro ti vni - ka, a sav sa ku pq eni no vac bi }e upla }en za te {ko oboqelog Da - vi da Ta ra bu. M. Z.

53 Sajt "go al.com" obja vio lis tu za ra da maj sto ra "bu ba ma re" Be kam naj bo ga ti ji fu dba ler na svi je tu En glez za ra dio 200 mi li ona evra i ubjedqivo vo di is pred dvo ji ce najboqih igra ~a da na{wice Li one la Me si ja i Kris ti ja na Ro nal da LIS TA NAJ BO GA TI JIH (MI LI ONI EVRA) 1. Dej vid Be kam Li onel Me si (Bar se lo na) Kris ti ja no Ro nal do (Re al Ma drid) Ka ka (Re al Ma drid) Ro nal diwo (Atle ti ko Mi ne iro) Sa mju el Eto (An `i) Vejn Ru ni (Man ~es ter j.) Zla tan Ibra hi mo vi} Ri val do (Sao Ka eta no) Rio Fer di nand (Man ~es ter j.) 48 PRIREDIO: DU [AN REPIJA du sa srpske.com LON DON - En gles ki super star Dej vid Be kam i daqe je naj bo ga ti ji fu dba ler na svi je tu i na svom ban ko vnom ra ~u nu ima 200 mi li ona evra, pre nio je fu dbal ski por tal "go al.com". Iako je na za las ku ka ri je - re, a u igra za yaba, jer se dmi ~nu pla tu od 160 hiqada fun ti po klawa u dobro tvor ne svrhe, Be kam je to - kom ka ri je re za ra dio to li ko nov ca da je i daqe da le ko ispred dvo ji ce tre nu tno naj boqih fu dba le ra na svi je tu Lione la Me si ja i Kris ti ja na Ro nal da. Ar gen ti nac je u ka ri je ri od fu dba la i re kla mnih kampawa za ra dio 132 mi li ona evra, a Ro nal do 128. Da le ko iza vo de }e troj ke na la ze se poma lo za bo ravqeni Ka ka i Ro - nal diwo, ko ji jo{ za ra u ju na osno vu pro {lih vre me na, a sli je di ih Sa mju el Eto. Ka me - ru nac u An `i ju sa mo na osno vu ugo vo ra za ra u je 20 mi li ona evra, a u Ma ha ~ka li mu je to li - Dej vid Be kam ko li je po da je re kao da }e pro - du `i ti ugo vor. U PRO [LOJ go di ni za ra dio 20 mi li ona evra [to se Be ka ma ti ~e, Englez je na naj boqi mo gu }i na - ~in unov ~io pla ne tar nu po pu lar nost iako ni ka da ni je dos ti gao fu dbal ski ni vo Me - si ja ili Ro nal da. Ne spor no je da je ve li ki igra~, da ima fe - no me nal nu "qevi cu" ko jom je to li ko pu ta odu {e vio, ali ni bli zu ni je za ra dio od fu dba la kao od re kla ma. Pe to go di{wim ugo vo rom u Los An e les Ga la ksi ju uspio je da osvo ji i tr`i {te Ame ri - ke, a jo{ ra ni je, dok je igrao za Man ~es ter ju naj ted i Re al pro {i rio je svoj uti caj na Azi ju. Biv {i ka pi ten "Gor dog Al bi ona" do bio je ti tu lu amba sa do ra fu dba la u Ki ni, po - {to je pro {le go di ne tri pu ta do la zio u naj mno goqu dni ju zemqu da do pri ne se po pu la ri - za ci ji naj va `ni je spo re dne stva ri na svi je tu, ta ko da }e u GLAS SRPSKE utorak, 12. mart FO TO: AGEN CI JE sqede }em pe ri odu wegov ban - ko vni ra ~un jo{ vi {e bi ti uve }an. Sa mo od spon zor skih ugo vo ra u go di ni za ra dio je vi {e od 20 mi li ona evra, a sva ke go di ne sa mo od "Adi da sa" do bi ja se dam mi li ona. Ko li ko su u po go - di li sa wego vim an ga `o vawem go vo ri po da tak da do kra ja wego vog pe to mje se ~nog ugo vo ra o~e ku ju da pro da ju vi {e od 150 hiqada dre so va sa wego vim ime nom, ta ko da ga vrhun ski klu bo vi i u 37. go di ni `i vo ta `e le u svo jim re do vi ma. Jup Haj nkes Ne }e u fo tequ MIN HEN - Aktu el ni tre ner Ba jer na Jup Haj - nkes dao je ja sno do znawa da ne ma na mje ru da pri hva ti po sao u odbo ru di re kto ra min hen skog klu ba po za vr{et ku se zo - ne. Ta da }e 67-go di{wi Haj nkes klu pu pre pus ti ti 25 go di na mla em Pe pu Gvar di oli, ali wema ~ki stru~wak o~i gle dno se be ne vi di u klup skoj fo - teqi, {to je bi la ide ja iz vr{nog pred sje dni ka Ba jer na Kar la Haj nca Rume ni gea. - Mi slim da ne }u pri h- va ti ti po sao u kan ce la r- i ji po sli je 50 go di na pro ve de nih u ulo zi igra - ~a i tre ne ra. To je dnos ta - vno ni je moj svi jet - re kao je Haj nkes. Iako se prvo, po obja vi da }e Gvar di ola na qeto pre uze ti Ba jern, o~e ki va - lo da }e Haj nkes oti }i u pen zi ju, ~i ni se da bi ipak mo gao da nas ta vi sa tre ni rawem. U bo ga toj tre ner skoj ka - ri je ri za po ~e toj godi ne is ku sni stru~wak je me u os ta li ma tre ni rao Bo ru si ju iz Men hen gla d- ba ha, Atle tik Bil bao, Re - al Ma drid, [al ke i Ba jer Le ver ku zen. Pri je ne ko li ko da na po ja vi la se in for ma ci ja da je [al ke za in te re so - van za wego ve uslu ge, ali jo{ ni ko ni je de man tovao ni pot vrdio da }e se Haj nkes vra ti ti u biv {i klub. Ma lo to pli je Biha} U Re pu bli ci Srpskoj bi - }e pro mjenqivo i pre te - `no obla ~no, te opet ma lo to pli je uz ugo dne tem pe ra tu re. Ki {a }e uju tro i pri je po dne pa da - ti mjes ti mi ~no i po vreme no ugla vnom u Her ce go vi ni i Kra ji ni, a na is to ku i sje ve ru bi }e ugla vnom su vo pa su mo gu - }i i sun ~a ni in ter va li. Po sli je po dne mjes ti mi - ~no ki {a ili rje i pqus - ko vi. Mi ni mal ne tem pe ra tu re od 3 do 7, na ju gu do 9, a ma ksi mal - ne od 8 do 15 na za pa du, na sje ve ro is to ku do 17 ste pe ni Cel zi ju sa. Bawaluka Doboj Mostar Zenica Tuzla Sarajevo Pale Trebiwe Bijeqina Zvornik Bawaluka Maks. 15 Min. 6 Evropske metropole Am ster dam 0 Ati na 20 Ber lin 0 Be~ 5 Bra ti sla va 7 Bri sel -2 o C o C Sla ba ki {a U Srbi ji }e to kom da na bi ti pro mjenqivo obla ~no sa sla bom ki {om u ve - }i ni kra je va. Mi nimal ne tem pe ra tu re kre ta }e se na pla nina ma od -2 do 3, u os ta lim kra je vi ma od 4 do 8, a naj vi {e dne vne na pla ni na ma od 2 do 10, u os ta - lim kra je vi ma od 14 do 18 ste pe ni Cel z- i ju sa. Bu dim pe {ta 13 Bu ku re{t 10 Da blin 3 Is tan bul 18 Ko pen ha gen -1 Li sa bon 13 Nik{i} Subotica Podgorica Pod- Novi Sad Beograd Novi Pazar Lon don 1 Ma drid 7 Min hen 8 Mos kva -6 Oslo 0 Pa riz -1 Pri{tina Beograd Maks. 14 Min. 8 Ni{ o C o C Prag -1 Rim 11 So fi ja 9 Stok holm 0 Var {a va ne va 7 DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik Darko GAVRILOVI] (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Daliborka SEKULI] (novosti) Dragana ]OSI] (dru{tvo, biznis) Sandra KQAJI] (Glas plus, agencije) Mehmed DIZDAR (hronika) Vawa POPOVI] (panorama) Tawa [IKAWI] (Srbija, region) Tawa MILAKOVI] (svijet) Aleksandra RAJKOVI] (kultura) Dragana RA\AN (dopisnici, Bawaluka) Darko GRABOVAC (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka) Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu kraj Drvara, 31. jula godine. Od 15. septembra godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja godine. Iz da va~: AD "Glas Srpske" Bawalu ka, Re da kci ja: Bra}e Pi{teqi}a 1, Bawalu ka, tel. (051) , faks , e-ma il: do pi srpske.com, Di re kci ja: Sken de ra Ku le no vi }a 93, Bawalu ka, tel (051) , Mar ke ting: Sken de ra Ku le no vi }a 93, Bawalu ka, tel.(051) , e-ma il:mar ke tin srpske.com, Do pi sni{ tva: Is to ~no Sa ra je vo 057/ , Do boj 053/ , Sre bre ni ca ro ra ~u ni: No va bawalu ~ka ban ka , NLB Ra zvoj na ban ka , Ko mer ci jal na ban ka , Zep ter ko merc ban k , Hypo Al pe Adria ban k

54 54 utorak, 12. mart GLAS SRPSKE Antena NOVA 0.20 Ma tur sko pu to vawe Ka da gru pa ne po slu {nih ma tu ra na ta mo ra da na pi {e pi - smo pred sje dni ku u ko jem }e pre dlo `i ti na ~i ne za una pre - ewe obra zo vnog sis te ma, a on im od go vo ri, za bu {an ti odla ze u Va {in gton. Ho }e li gla vni grad SAD pre `i vje ti ma tur sko pu to vawe? HRT Ma dam iz vi so kog dru{ tva Si dni Bidl Ba ro uz pri pa da la je wujor {kom vi so kom dru{ tvu, u ko jem je de bi to va la kao po to - mak prvih do seqeni ka ko ji su do plo vi li u Ame ri ku na bro du "Mej flauer". Ima la je us pje - {nu ka ri je ru kao stru~wak za mar ke ting, ali zbog ne sla gawa sa {e fi com ne o~e ki va no je do bi la ot kaz. Sti ca jem okol nos ti, is ti je dan sre la po zna ni cu ko ja joj je pri zna la da ra di kao te le fo nis tkiwa u "es kort-slu `bi" i po nu di la i Si dni da se pri dru `i. Si dni je to odlu ~no odbi la, ali po sli je mje se ci ne us pje {nog tra `ewa po sla sje ti }e se tog raz go vo ra i za po sli ti se ta ko e kao te le fo nis tkiwa. ^im je uo~i la ka ko vla snik "agen ci je" is ko ri {ta va dje voj ke, da la je ot kaz, ali sa mo za to da bi sa ma osno va la agen ci ju s hu ma ni jim tre tma nom dje vo ja ka i bi rawem kli jen te le. Vrlo brzo oku pi la je ne ko li ko dje vo ja ka ko je ni su bi le pros ti tut ke ne go su u agen ci - ji na {le pri vre men izvor za ra de: mla da glu mi ca bez po sla, stu den tkiwa me di ci ne itd. Ulo ge: Ken dis Ber gen, Kris Sa ran don, Ke tlin Klark, Xim An to nio Re `i ja: Lu An to nio RTRS BN RTS1 RTS In fo ka nal 6.30 Ju tarwi pro gram 9.00 Vi jes ti 9.10 Su ewa u Ha gu Bi la je dnom je dna zemqa, crta ni film En ci klo pe di ja ve li kih li ~nos ti vo tiwski svi jet iznu tra Qe tne quba vi, Dne vnik Vje tar pa la te, U pro la zu Vi jes ti Stras ti, U fo ku su Pret ho dnik - ~o vjek ko ji je izmi je nio Srbi ju Srpska da nas Do kto re u po mo}, dok. pro gram Vje tar pa la te, Ma lac zna lac VJE TAR PA LA TE, SE RI JA Dne vnik Li ga {am pi ona Dne vnik Sje dni ca Na ro dne skup {ti ne RS, pre gled Li ga {am pi ona, pre gled 0.10 Dan gu be, 0.40 FILM Ce ment 2.10 Srpska da nas 2.40 Do kto re u po mo} 3.10 Dne vnik 3.30 U fo ku su 4.10 Pret ho dnik - ~o vjek ko ji je izmi je nio Srbi ju vo tiwski svi jet iznu tra 5.40 Mu zi ka 6.30 Ju tarwi pro gram 8.30 Se ri ja No vos ti FILM No vos ti u po dne BN ko ktel No vos ti Za brawena qubav, La rin izbor, Dne vnik Ru `a vje tro va, Da nas u Srpskoj La rin izbor, Dne vnik Se ri ja Crno na bi je lo Dne vnik Za brawena qubav, FILM Do bra he mi ja 1.30 As tro onum caf fe ATV 7.30 Do li na sun ca, 9.00 Mo ji ku }ni qubim ci, 9.10 Bratz, crta ni film 9.50 Ba ku gan, crta ni film Bej blejd, crta ni film Vi rus atak, crta ni film Vin ks, crta ni film Vi jes ti Pri ja, Kad li{ }e pa da, Vi jes ti Do li na sun ca, Krv ni je vo da, Do li na vu ko va, Se ri ja Ek sklu ziv Vi jes ti Pri ja, Krv ni je vo da, Vi jes ti Ek sklu ziv FILM ^i ta~ mi sli 0.30 Za uvi jek su sje di, 1.00 No }ni pro gram 6.00 Ju tarwi pro gram 9.05 Po zo ri {te u ku }i, 9.50 Kva dra tu ra kru ga Pu to pis Beo grad vje ~i ti grad Dne vnik Sport plus Poj mo vnik ra nog hri{ }an stva Do usi jawa, Po gre {na pro cje na, igra ni pro gram Ka ko se to ra di Ovo je Srbi ja Boqi `i vot, Gas tro no mad Dne vnik RT Voj vo di na [ta ra di te bre Beo grad ska hro ni ka Oko Sla ga li ca Dne vnik SPORT PLUS Boqi `i vot, Pje sma bez gra ni ca Upi tnik Do usi jawa, Dne vnik Ti hi svje dok, 0.50 FILM Skri ve no 2.40 Re pri zni pro gram 6.00 Kon cert za do bro ju tro 6.40 Sla ga li ca 7.20 Pro gram za dje cu 8.30 [kol ski pro gram 9.30 Sve bo je `i vo ta Ma ga zin Li ge {am pi ona Mu zi ka Trag Gra a nin Gi tar art fes ti val Po ro di ~ni kru go vi Tre zor [kol ski pro gram Kao mje hur od sa pu ni ce Vri je me je za be be Eko lo gi ja Svi le na to ga, Ja imam ta le nat - spe ci jal Crta ni film TV mre `a Hit li bris Svi le na to ga, Sve {to tre ba zna ti o 0.00 Du {ko Goj ko vi} i Big bend RTS 1.00 Re pri zni pro gram K Vi jes ti 9.05 Vje tar u le a, Pod sre tnom zvi jez dom, Slat ka bol, Vi jes ti Stras ti i in tri ge, SMS Box Vi jes ti Dru gi svjet ski rat ABS {ou Vo lim sport Pod sre tnom zvi jez dom, Hra na i vi no No vos ti Dne vnik RTS Slat ka bol, Po tez No vos ti FILM Pa ni ka na uli ca ma 0.20 No }ni pro gram B U zdra vom ti je lu 8.20 Do me slat ki do me 9.30 Ka `i prst Vi jes ti In ter nat, Crta ni film Ninxa ra tni ci FILM Ro en za kri mi nal Vi jes ti Spor tski pre gled Dva i po mu {kar ca, Ti to va ku hiwa Vi jes ti Ninxa ra tni ci FILM Zo ran \in i}: Ne is pri ~a na pri ~a De set go di na od ubis tva pre mi je ra \in i }a Vi jes ti Spor tski pre gled In ter nat, 1.20 FILM Obe }a na zemqa - In fo OBN 6.10 Crta ni fil mo vi 8.30 Princ iz Bel Ej ra, 9.00 Qubav i osve ta, Sto za Olu ja u ra ju, OBN in fo Ru `a vje tro va, kviz Na ku {a, Odba ~e na, La rin izbor, Su lej man Ve li ~an stve ni, OBN in fo Sto za Na ku {a, Ru `a vje tro va, OBN in fo In ma ga zin Su lej man Ve li ~an stve ni, Odba ~e na, La rin izbor, FILM \a vo lov grob 0.30 Su lej man Ve li ~an stve ni, 1.30 Odba ~e na, 2.00 OBN in fo 2.40 In ma ga zin 3.00 Fu dbal 5.00 ^u va ri pla ne te PINK BH 6.00 Nasqe dni ci, 7.00 Udri mu {ki Mje {o vi ti brak, Ku vawe i mu vawe In fo top Kur saxije Aka dem ci, Ma ri ja na i Skar let, Te re za, Ne `eqene, In fo top Ma la ne vjes ta, Si mar, In fo top TV Ful do bar sport Na je di me za ve di me Prequ bni ci MA LA NE VJES TA, SE RI JA Ma la ne vjes ta, Sve za qubav Tre nu tak is ti ne 0.00 Si ti ek sklu ziv 0.10 FILM Kraq ko me di je 6.00 Ju tarwi pro gram 9.00 Vi jes ti 9.05 Ri zni ca znawa 9.40 Vri je me je za sport Vi jes ti Za je dni ~ki ta las Po dne vne no vos ti Za pje vaj mo pje sme sta re RADIO RS Vi jes ti U ri tmu da na Vi jes ti Svi len ko nac Dne vnik Mu zi ka Vi jes ti Aktu el nos ti Vi jes ti Mo za ik ra di ja Ve ~erwe no vos ti Zai graj mo za pje vaj mo Vi jes ti Stu di orum Vi jes ti Ri zni ca znawa Sta ro grad ska mu zi ka Hro ni ka da na Naj svje tli je stra ni ce umje tni ~ke mu zi ke Vi jes ti Raz go vor nik 0.00 Po no }ne vi jes ti 0.05 No }ni pro gram Preporu~ujemo Kraq ko me di je PINK BH Ru pert Pap kin stend-ap ko mi ~ar je odlu ~an u na - mje ri da nas tu pi u po pu lar nom te le vi zij skom tok-{ouu ko jeg vo - di wegov uzor Xeri Len gford. Ko na ~no se sas ta je s Len gfor dom, ali ovaj ga odbi ja. Pap kin je, me u tim, je dan od onih ko ji ne pri hva ta ju "ne" kao od go vor, pa po ~iwe uho di ti Len gfor do vu ku }u, a ubrzo pre du zi ma dras ti ~ni je mje re, da bi pos ti gao ciq i pos tao kraq ko me di je. Ulo ge: Ro bert de Ni ro, Xeri Lu is, San dra Ber nhard Re `i ja: Mar tin Skor se ze

55 GLAS SRPSKE utorak, 12. mart BN RTRS 0.40 Do bra he mi ja To bi, ta len to va ni he mi ~ar, za vr{io je kao nas ta vnik u sredwoj {ko li. Je dnog da na on se za us tavqa na mir nom ogran ku Ozark auto pu ta da po mo gne pri vla ~noj mla doj dje voj ci po ime nu Lo ri. Wen pro blem s ko li ma i pri vla ~nost stran ca bli je de pred pra vim pro ble mom: bi jeg od po li ci je i umi je {a nost u opa san kri mi nal ni dug sa na sil nim mom kom. Oni ki dna pu ju To bi ja i do - vo de ga na je dnu na pu {te nu far mu u na di da }e us pje ti da im smu }ka sin te ti ~ki he r ion da bi is pla ti li ogro man dug gru pi opa snih di le ra dro ge iz Bo li vi je. Ulo ge: Lens Li Dej vis, Da un Bal kin, Lo rens Tar ner, Bruk An - der son Re `i ja: Kris to fer Har di Ce ment [ta je po ve za nost izme u par tne ra, izme u bra }e i izme u su - pru `ni ka? U Los An e le su Bil Holt za ve `e li si ca ma [o na Rik - har ta unu tar ar ma tur nog okvi ra za stub na gra di li {tu auto pu ta, Bil }e za ko pa ti [o na u brzo su {e }i ce ment. Vo e ni Ni no vim pri po vi je dawem, ide mo na pri jed i na zad to kom posqedwih 48 ~a so va da bi sa zna li {ta je do ve lo Bi la i [o na do ove smrto no sne sce ne. No vac ko ji ne dos ta je, po li caj ci na pu - tu, [o no va dva bra ta, Bi lo va su pru ga, mrtvi mla di po li ca j ci, ne vjer nost. Ulo ge: Kris Pen, Xe fri Rajt, [e ri lin Fen, Hen ri ^er ni Re `i ja: Dej vid In kor via BHT Do bro ju tro 8.15 Gor ko-slat ko, 8.45 Ro bot Ro bi 8.55 Baj ke o `i vo tiwama 9.10 Ne ma pro ble ma 9.30 Kwi`e vnost BiH Ro biwa Isa ura, No va avan tu ra Vi jes ti Glo bal BH gas tro ku tak Tre }a stra na Vi jes ti Ro bot Ro bi Baj ke o `i vo tiwama Wor ds on the Stre ets Dje ~i ji fes ti va li Ro biwa Isa ura, BiH da nas Dru{ tvo znawa Svjet ski ku ha ri BHT po po dne Dne vnik Gor ko-slat ko, Jo sip Pe ja ko vi}: U ime na ro da Li ga {am pi ona: Bar se lo na - Mi lan Dne vnik Li ga {am pi ona, pre gled 0.00 BiH da nas 0.25 BHT po po dne HRT Nau ~na pe ti ca 7.00 Do bro ju tro Hrvat ska Vrto vi svi je ta De ar Ge ne vi eve Dne vnik Prko sna qubav Dr Oz Vi jes ti Me u na ma Kul tur na ba {ti na Lu gar ni ca, Hrvat ska u`i vo Ka za li {te u ku }i, Osmi kat Te ma da na Dne vnik HRT Vrto vi svi je ta 6.00 Prko sna qubav, 6.50 Ma la TV 7.20 [a olin ski pa `e vi, crta ni film 7.50 Te le ta bis 8.20 Xoni i Xoana, 8.40 Pse }a pa tro la, 9.00 [kol ski sat 9.50 Do li na sun ca, FILM Osli ka ni veo FILM Ma dam iz vi so kog dru{ tva De gra si, [kol ski sat Re gi onal ni dne vnik Do li na sun ca, Da min gam bit ni DA ni NE Crta ni film Ma la TV Kri {ke si ra NOVA 6.30 Ani ma ni ja ci, crta ni film 7.00 Mon su no, crta ni film 7.40 Ka ko vri je me pro la zi, 9.20 Si la, La rin izbor, In ma ga zin Ninxa ra tni ci, In spe ktor Reks, Ninxa ra tni ci, Za uvi jek su sje di, Vi jes ti In ma ga zin Ka ko vri je me pro la zi, Dne vnik RTL 6.00 RTL da nas 6.40 Ru `a vje tro va, 7.30 Ben 10, crta ni film 7.50 Mo ji xe pni qubim ci, crta ni film 8.00 Ju gi oh, crta ni film 8.30 Vi rus atak, crta ni film 9.00 Ko bra 11, Ma ga zin Krv ni je vo da, Ru `a vje tro va, Su lej man Ve li ~an stve ni, Ko bra 11, RTL od 5 do Ga li leo Ma ga zin RTL da nas Krv ni je vo da, ELTA 1 HD 7.00 Ka fa u Co ver ma ga zi ne 8.00 Te le trgo vi na 8.50 Zdra vo ju tro 9.00 ^o vjek lav 9.30 Co ver ma ga zi ne Hra na i vi no vi ken da u Srbi ji In ter fejs Egi pat Co ver ma ga zi ne ^o vjek lav FILM Su tra je no vi dan Co ver ma ga zi ne Egi pat Hra na i vi no Ka fa u pet Auto {op ma ga zin Mu zi ka Te le trgo vi na Co ver ma ga zi ne TV Pre daj se srce, 7.00 FILM San set Kar son po no vo ja {e 8.00 Red ma ga zin 8.30 Euro li ga ma ga zin 9.00 Vje tar u le a, Pod sre tnom zvi jez dom, Slat ka bol, Euro li ga ma ga zin FILM San set Kar son po no vo ja {e Pre daj se srce, Dru gi svjet ski rat Spe ci jal TV Vi jes ti Pod sre tnom zvi jez dom, Red ma ga zin Dne vnik Slat ka bol, Os trvo, Vi jes ti FILM Pa ni ka na uli ca ma 0.20 FILM Wena taj na 2.00 Dne vnik 3.00 Red ma ga zin 3.30 No }ni pro gram DR OZ Pa ra van FILM Iz gubqeni za vi ~aj Dne vnik FILM Ku rir 0.50 FILM Ma dam iz vi so kog dru{ tva 2.30 Sa mo hra ni otac, 3.10 Lov ci na nat pri ro dno, 3.50 Dr Oz 4.40 Da min gam bit 5.20 De ar Ge ne vi eve TE LE TA BIS, PRO GRAM ZA DJE CU FILM Qeto bez da diqe Sa mo hra ni otac, Zlo ~i na ~ki umo vi, Ubi me do sa da, Lov ci na nat pri ro dno, 0.20 Dr Ha us, 1.00 Lu di od quba vi, 1.50 Seks i grad, 2.20 Mu zi ka SI LA, SE RI JA Si la, La rin izbor, Vi jes ti Men ta list, 0.20 FILM Ma tur sko pu to vawe 2.00 [i na kraqica xun gle, 3.00 Men ta list, 3.40 Ezo TV 4.40 Dne vnik 5.30 In ma ga zin MO JI XE PNI QUBIM CI, CRTA NI FILM Ru `a vje tro va, Su lej man Ve li ~an stve ni, Vi jes ti FILM De set ra zlo ga za {to te mrzim 0.00 Opa ki igra ~i, 1.50 As tro {ou 2.50 Do la zak, 4.20 RTL da nas EGI PAT, PU TO PIS Tre nu tak za kul tur ni ku tak FILM Luj XV - crni kraq FILM Posqedwa kap 1.00 Knoc ko ut 0.30 Co ver ma ga zi ne 0.50 Vi deo-stra ne Pa ni ka na uli ca ma TV1 Do ktor i po li ca jac u Wu Or le an su ima ju sa mo 48 ~a so va da pro na u ubi cu ko ji je za ra `en plu }nom ku gom. Ulo ge: Ri ~ard Vi dmark, Pol Da glas, Bar ba ra Bel Ge des, Xek Pa lans Re `i ja: Elia Ka zan \a vo lov grob OBN Po sli je na glog pre ki da sva ke ko mu ni ka ci je s taj - nim ar he olo {kim na la zi {tem na Blis kom is to ku, CIA u po mo} {aqe gru pu eli tnih voj ni ka, na ~e lu s ka pe ta nom Me kom. Sti gav - {i na odre di {te Mek i wego va eki pa odmah shva ta ju da je ri je~ o za dat ku sa svim dru ga ~i jem od sve ga {to su ikad pri je pro {li, a us ko ro im pos ta je ja sno da su su o~e ni sa zlom ko je ne po ti ~e s ovo ga svi je ta. Ulo ge: Ku ba Gu ding Jr., Ta rin Ma ning, Va la ri Kruz Re `i ja: Xej son Ko ne ri

56 Luda planeta Bi jon se od sje da u Ti to vom apar tma nu NEKAD BILO... Ro e na Laj za Mi ne li S vjet ska zvijez da Bi jon se to kom bo rav - ka u Beo gra du u`i va }e u kom fo ru u is tom apar t- ma nu u ko jem je svo je vreme no bo ra vio Jo sip Broz Ti to, ja vi li su srpski ta blo idi. Biv {a su pru ga Dej vi da Bo u- vi ja, Enyi Bo uvi, ka `e da po pular ni pje va~ vo li seks utro je i sa `e na ma i sa mu {kar ci ma, kao i da je ona na wegov na go - vor u~es tvo va la u to me. Ona je is pri ~a la i da su ona i Dej vid za ma lo za ka sni - li na svo je vjen ~awe, jer su se tog da na pro bu di li u ku }i dje - Ame ri ~ka glu mi ca i pje va ~i ca Laj za Mi ne li ro e - na je na da na{wi dan go di ne. Weno prvo po javqivawe na fil mu bi lo je u tre }oj go di ni u mju zi klu "In the Go od Old Sum mer ti me" iz go di ne, u ko jem su igra li wena maj ka i Van Yonson. Laj za je ima la bu ran `i vot. Uda va la se i ra - zvo di la ~e ti ri pu ta. Pro fe si onal nu ka ri je ru za po ~e la je u 17. go di ni (1963) u bro dvej skom mju - zi klu "Best Fo ot Forward", ko ji je bio za pa `en od kri ti ~ara. Wena prva fil mska ulo ga bi la je u fil mu "Char lie Bub bles" iz go di ne. Go di ne nas tu pi la je u fil mu "The Ste ri le Cuc koo". Ulo ga u ovom fil mu do ni je la joj je i prvu no mi na - ci ju za "Os ka ra". Wena naj po zna ti ja ulo ga bi la je u fil mu "Ka ba re" iz go di ne, a glu mi la je Sa li Bo vles. Za wu je do bi la i "Os ka ra" za naj - boqu gla vnu `en sku ulo gu, kao i "Zla tni glo bus". Po vo dom kon cer ta ko ji }e odr`a ti 15. apri la u "Kom bank are ni", Bi jon se }e bo ra vi ti u ho te lu "Me tro pol", i to upra vo u apar tma nu ko ji je svo je vre me no ko ris tio po koj ni pred sje dnik biv {e Ju go sla vi je Jo sip Broz Ti to. Za do la zak Bi jon se or gani za to ri spre ma ju sve {to je zahti je va la i tru de se da u Beo gra du ima naj boqi mo gu }i tre tman. U ho te lu "Me tro pol" za wu je na pet da na re zer vi san naj lu ksu zni ji apar tman, u ko jem je spa vao Ti to. Biv {i pred sje dnik i sla vna pje va ~i ca po zna ti su po quba vi pre ma sku po cje nom, naj - boqem i je din stve nom, pa je o~i - gle dno za {to }e ba{ u ova kvom lu ksu zu pro ves ti ne ko li ko da na. U kom fo ru sa Bi jon se u`i va }e voj ke sa ko jom su te no }i ima li "troj ku". - Dej vid je vo lio seks utro je sa `e na ma i mu {kar ci ma, a i ja sam u to me u~es tvo va la. No} pri je na {eg vjen ~awa, bi la je to za je dni ~ka pri ja teqica. Iza {li smo na ve ~e ru, vra ti li se u wen stan i ima li seks - pri sje ti la se biv {a su pru ga POSQEDWA Kim is pro ba la "vam pir ski fil ter" i wen su prug, sla vni re per i pro du cent Yej Zi, wiho va k}er - ka i wenih pet da diqa. Bi jon si - na k}er ka Blu Aj vi i su prug Yej Zi sti `u za je dno s wom, a pet da diqa }e bi ti smje {te no u su s- je dnom apar tma nu. Apar tman u ko jem }e bi ti Bi jon se opremqen je naj sa vre me ni jom te hni kom, a tu je i sa la za sas tan ke. Ba zen }e bi ti obe zbi je en sa mo za wih, kao i yaku zi, sa una i os ta le po - go dnos ti ko ji ma ra spo la `e ovaj ho tel. Ina ~e, Bi jon se }e u Beo - gra du pje va ti na dvi je sce ne, pa se o~e ku je ve li ki spe ktakl. Po - {to je pop zvi jez da oda bra la ba{ srpsku pres to ni cu za po ~e - tak svo je evrop ske tur ne je, or gani za to ri }e u~i ni ti sve da u`i va na sce ni i u apar tma nu. Dej vid Bo uvi vo li seks utro je Dej vi da Bo uvi ja. Os vrnu la se i na na pi se u no vi na ma da ga je uhva ti la sa Yege rom u kre ve tu, pri sje }a ju - }i se da su bi li go li. - Pi ta la sam ih: "Mom ci jes te li ima li do bru no}?" Bi - li su to li ko ma mur ni da su je - dva go vo ri li. Bi lo mi ih je `ao - ka za la je Enyi. Star le ta Kim Kar da {i jan is pro ba la je naj no vi ji ko zme ti ~ki tre tman "vam pir ski fil ter", ko ji je be zbo lan, tra je krat ko i ne iza zi va aler gi je, ja vi le su agen ci je. Ovaj tre tman po zna ti ji je pod na zi vom "vam pir ski fil ter", jer se u li ce pa ci jen ta ubriz ga va wego va sop stve na krv. - Vo lim da is pro bam sve zbog ~e ga }u iz gle da ti mla e i osje }a ti se qe p{e - izja vi la je Kim. Ina ~e, tre tman se ra di vrlo tan kom iglom i mawe je bo lan od bo to ksa ili ne kih dru gih sup stan ci. Iako ne dje lu je kao da je tre tman pri ja tan, Kim je ipak izja vi la je bi la ve oma opu {te na. Se dmo go di{wi ta tu maj stor Ali {a Gu ti je rez prve ko ra ke je na pra vi la u ta ti nom sa lo - nu za te to vi rawe, pa je ne da - vno us pje la i da te to vi ra svo ju prvu mu {te ri ju. Se dmo - go di{woj Ali {i otac Patrik je do zvo lio da je dnom po sje ti ocu sa lo na u Te k- sa su is te to vi ra cvi jet. - Ali {a stal no crta i do bra je u to me. Ka da bu - de ima la de set go di na, ve} }e bi ti pra vi ta tu umje tnik - re kao je Pa trik. dje - voj ~i ce sa iglom re kla je da Ali {a ima la ku ru ku i da ni je pre la zi la li ni je ori gi nal nog crte `a cvi je ta. Ta las po kva rio vje ri dbu Mo mak je `e lio da za pro si svo ju dje voj ku usred oke ana, izva dio je prsten, zna ~aj no je po gle dao i za pje vao, a ona je po ~e la da se to pi od sre }e... Ali, ka da se to ra di usred oke ana, uvi jek mo `e do }i do ne pre dvi e nih si tu aci ja. U je - dnom mo men tu ro man ti ~na pro si dba se pre tvo ri la u ka - tas tro fu, ka da je ta las zapqu snuo bu du }e mla den ce i obo je ih "odu vao" iz mjes ta. Ona se, me u tim, ni je da la omes ti. ^im je sta la na no ge, iz go vo ri la je su dbo no sno "da". Dje ~ak ba ca~ no `e va Sva kog da na po sli je nas ta - ve de se to go di{wi Bri ta - nac Edvard Pin ter, umjes to da igra fu dbal, ba ca no - `e ve. Pin ter je vje{t ba - ca~ no `e va, a sva ko dne vno ih ba ca tik po red svo je maj ke Eri ke. Vje {ti nu je usa vr{io pa sa da `e li da pre e na zvjez di ce i sje ki - re. Nas tu pa u po ro di ~nom cir ku su ko ji pu tu je Ve li kom Bri ta ni jom.