NDP protiv kandidature Govedarice

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "NDP protiv kandidature Govedarice"

Транскрипт

1 DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE, BAWALUKA Proizvedeno U SRPSKOJ Srijeda, 14. mart Broj Godina LXXV Cijena 0,80 KM na{e je BOQE VIJESTI Fi kti vni ugo vo ri pre ~i ca do sko ro mi li on ma ra ka strana 4 Savez za promjene u novim problemima zbog nominacija za najva`nije funkcije NDP protiv kandidature Govedarice strana 3 DRU[TVO Alarm za spas spo me ni ka u Do li ni he ro ja strana 6 Strani jezici sve ~e{ }e odjekuju hodnicima doma }ih fakulteta Si rij ci i Rusi po znawe strana 7 do la ze u RS SVIJET Tramp promijenio dr`a vnog se kre ta ra i {efa CIA strana 16 Stjepan [terc, ugledni hrvatski profesor i de mo graf, za "Glas Srpske" De mo graf ski slom sti `e iz po li ti ~kog di kta ta strana 5 Vladimir Karali } za "Glas Srpske" o nemilim sce nama iz Soluna gdje je nekad igrao Mu{karac i `e na uhap{eni u akci ji tuzlanske policije strana 12 Dje cu tje ra li da pro sja ~e Istra`ivawe britanske kompanije o stawu na tr`i {tu nekretnina u BiH strana 11 Ako ne ka zne vlasnika PAOK-a, ne ko }e uni je ti mi traqez strana 36 Sta no vi pos kupquju na kri li ma di ja spo re

2 2 srijeda, 14. mart GLAS SRPSKE Vijesti dana Mi lo rad Do dik, pred sje dnik RS Bez stra na ca }emo se morati dogovarati SA RA JE VO - Pred sje dnik RS Mi lo rad Do dik izja vio je da je uvje ren da }e BiH bi ti nor mal ni ja zemqa ka da odu stran ci i da }e ta da do ma }i po li ti ~a ri mo ra ti da pos ti `u do go vo re. - Po li ti ~a ri u zna tnom bro ju ne fun kci oni {u jer je ve li ki broj, na ro ~i to bo{wa ~kih, na vi knut da stran ci za wih obavqaju po sao. U toj no voj si tu aci ji mo ra }e da pri hva te raz go - vor. Ra ~u na ju }i na ra ci ona lan pris tup, svi }e mo mo ra ti ne {to da ura di mo - re kao je Do dik za TV1. On je po ru ~io da se RS ne mo `e uze ti weno us ta vno pra vo. - Vra ti te nam po zi ci ju RS ko ju smo do bi li u Dej to nu i osta}e - mo u BiH. Ne vra ti te li nam to, ne ma mo `eqe da os ta ne mo u BiH. Si tu aci ja ne za us tavqivo vo di ka ra spa du - ka`e Do dik. NE TE ^O VJE KA VRA TI TI, NA PRA VI TI MU 30 KVA DRA TA I RE]I: VI". SA DA IM DA JU FRE ZU, A PRI JE SU BI LE DVI JE KO ZE. MA LO SU NA PRE DO VA LI. TO MI SLAV TOMQANO VI], DE LE GAT HRVAT SKE STRAN KE BiH U VI JE ]U NA RO DA RS Mladen Ivani} nije dobio podr{ku u Predsjedni{tvu BiH Ni {ta od smje ne am ba sa do ra SA RA JE VO - ^lan Pred - sje dni{ tva BiH iz RS Mla - den Iva ni} tra `io je da na dne vni red ju ~e ra{we sje dni - ce bu de stavqeno ra zrje {ewe am ba sa do ra BiH u Mos kvi Mus ta fe Mu je zi no vi }a, ko ji se fo to gra fi sao na Crve nom trgu u Mos kvi sa ra tnim zas - ta va ma RBiH, ali ni je do bio po dr{ku. Pot vrdio je to "Gla su Srpske" sa go vor nik iz Pred - sje dni{ tva BiH, ali ni je `e - lio da pre ci zi ra ka ko su se izja sni li pred sje da va ju }i Dra gan ^o vi} i bo{wa ~ki ~lan Ba kir Ize tbe go vi}. Spor na fo to gra fi ja nas - ta la je na kon {to su se stu - den ti iz BiH ko ji su bo ra vi li u Mos kvi sas ta li sa Mu je zi no vi }em i po tom sa Crve nog trga ~es ti ta li dan ne za vi snos ti BiH, ko ji se pro slavqa sa mo u FBiH. Pred sje dni{ tvo BiH usvo - ji lo je stra te gi ju spoqne po - li ti ke BiH za pe ri od od do go di ne i pri mi lo na znawe Na crt za ko na o spoqnim po slo vi ma BiH. Mi nis - tar stvo inos tra nih po slo va BiH je za du `i lo da Na crt za - ko na upu ti u za ko no da vnu pro - ce du D. Na re dna sje dni ca Ti ma za od bra nu i u~e{ }e u ras pra vi u Us ta vnom su du BiH na javqena za 20. mart FO TO: J. \UR \E VI] Tim za od bra nu i u~e{ }e u ras pra vi u Us ta vnom su du BiH odr`ao dru gu sje dni cu Dan RS pravno ne mo `e da bude ospo ren Za kon o Da nu RS je us ta van i za sno van na us ta vi ma RS i BiH i na me u na ro dnim do ku men ti ma, re kao Ku zma no vi}. Us ta vni sud se upu {ta u ne {to {to ni je wego va na dle `nost i {to je ve oma opa sno, po ku {a va ju }i da vr{i pre kom po zi ci ju us ta vnog ure ewa BiH, re kao Ka ran Politi ~ke odluke Pred sje dnik Na ro dne skup - {ti ne RS Ne deqko ^u bri - lo vi} je ka zao da Us ta vni sud BiH ima ra zli ~i to tu - ma ~ewe i po li ti ~ki pris - tup i da se to ja sno vi di iz odlu ka o 1. mar tu i 9. ja nu - aru. - Iz te dvi je odlu ke vi di se da je ri je~ o po li ti ~kom pris tu pu su da i da ni je po - {to van pra vni prin cip. Na dam se da }e ovog pu ta bi ti ci jewena pra vna mi{qewa i ar gu men ta ci ja i da ne }e bi ti do ne se na po li ti ~ka odlu ka - ka zao je ^u bri lo vi}. Pre mi jer ka Cvi - ja no vi} izja vi la je da su po li ti ~ke akci je pred pra - vo su dnim in sti tu ci ja ma tra gi ~ne, ali da }e se Srpska od bra ni ti od to ga. PI [E: VE DRA NA KU LA GA ve dra nak glas srpske.com BAWALU KA - Za kon o Da - nu RS ko jim je pre dvi e no da taj pra znik Srpska obiqe`a - va 9. ja nu ara za sno van je na Us - ta vu i Us ta vni sud BiH, ako }e se dr`a ti pra va, tre ba da odba ci zah tjev Bo{waka i Hrva ta za wego vo ospo ra vawe kao neo sno va nog. Po ru ka je to ~la no va Ti ma za od bra nu i u~e{ }e u ras pra vi u Us ta vnom su du BiH ko ji su ju - ~e odr`ao dru gu sje dni cu u USTAVNI SUD ROK ZA ODGOVOR Bawalu ci na ko - joj je de fi ni san okvir - ni od go vor na ini ci ja ti vu za ospo ra vawe Za ko na o Da nu RS. De set de le ga ta u Vi je }u na ro da RS, osam Bo{waka i dva Hrva - ta, za tra `i lo je 25. ja nu ara od Us ta vnog su da BiH da do ne se odlu ku da ~lan Za ko na o Da nu RS u ko jem se na vo di da je na osno vu pot vr e ne voqe gra a na RS is ka za ne na re fe ren du mu 9. ja nu ar Dan Re pu bli ke ni je u skla du sa Us ta vom BiH. Iako je bi lo na javqeno da }e na ju ~e ra{woj sje dni ci bi - ti ut vr en ko na ~an od go vor to se ni je do go di lo jer je Us ta vni sud BiH po slao oba vje {tewe da je rok za to pro du `en do kra ja mje se ca. Na sje dni ci su ra zma - tra ni ar gu men ti ko ji mo gu po - mo }i u no voj bor bi za o~u vawe Da na RS. Ko or di na tor Ti ma za od bra nu i u~e{ }e u ras pra vi u Us ta vnom su du BiH Raj ko Ku - zma no vi} ka `e da su ut vrdi li da je tek st ko ji pri vo de kra ju za sno van na pra vnim ar gu men - ti ma i da sa mo na taj na ~in mo - gu da bra ne ono {to je sa svim si gur no od brawivo. - Za kon o Da nu RS je us ta - van i za sno van na us ta vi ma RS i BiH i na me u na ro dnim do - ku men ti ma ko ji se odno se na ovu ma te ri ju. Us ta vni sud tre ba sve to da ima u vi du i odba ci ini ci ja ti vu de le ga ta kao pra - vno neo sno va nu - ka zao je Ku - zma no vi} ko ji je na re dnu sje dni cu ti ma na ja vio za 20. mart do ka da }e za vr{i ti po - vje re ni po sao. ^lan Ti ma za od bra nu i u~e{ }e u ras pra vi u Us ta vnom su du BiH Si ni {a Ka ran pod - sje tio je da je 9. ja nu ar - Dan RS od brawen i pot vr en na re - fe ren du mu na ko me su go to vo svi ko ji su se oda zva li ka za li da `e le da taj dan i daqe bu de pra znik Srpske. - Us ta vni sud BiH se opet petqa u po slo ve u ko je bi tre - ba lo da za la zi. Upu {ta se u ne - {to {to ni je wego va na dle `nost i {to je ve oma opa sno. Umjes to da obavqa osno vnu fun kci ju, odno sno bu de ga ran ci ja Us ta vu BiH, po ku - {a va da odlu ka ma vr{i pre kom po zi ci ju us ta vnog ure ewa BiH, {to je u su pro tnos ti ma `e nev - skim i wujor {kim prin ci pi ma na ko ji ma je i nas ta la BiH - re kao je Ka ran. Na pa di na Dan Re pu bli - ke, ka `e Ka ra na, nas ta vak su sis te mat skih i du go traj nih ata ka na Srpsku i wene sim bo - le, ~i me joj se po ku {a va ote ti ono {to je uni je la u BiH. ODGOVOR TIMA BI ]E UTVR\EN DO 20. MAR TA - Svi oni ko ji po kre }u ova - kva pi tawa di rek tno su pro tiv BiH i wene us ta vne stru ktu re i di rek tno ra de na des ta bi li - za ci ji pri li ka. RS je uni je la svoj ka pa ci tet u BiH ko ji ukqu~u je i Dan Re pu bli ke i za - ko ne po sli je ~e ga je usli je di la po dje la te ri to ri je. Ne ma mo di - le mu da }e mo nas ta vi ti obiqe`a va ti 9. ja nu ar kao Dan Re pu bli ke jer je to na ro dna voqa pre to ~e na u za kon. U svo - je ime to ka `em i sa da mo gu opet do bi ti kri vi ~nu pri ja vu zbog to ga - is ti ~e Ka ran. Za kon o Da nu RS usvo jen je u okto bru go di ne, a wime je de fi ni sa no da je 9. ja nu ar se ku lar ni pra znik, a po odlu ci Vla de je ne ra dni dan u Srpskoj. Za kon je usvo jen na kon spro ve - de nog re fe ren du ma na ko me je vi {e od 99 od sto gra a na ko ji su iza {li na gla sa ~ka mjes ta ka za lo da `e li da 9. ja nu ar i daqe bu de Dan RS. Us ta vni sud BiH pret ho dno je, odlu ~u ju }i o ape la ci ji ko ju je po dnio bo{wa ~ki ~lan Pred sje dni{ - tva BiH Ba kir Ize tbe go vi}, ut vrdio da dio Za ko na o pra - zni ci ma RS ko ji se odno si na obiqe`a vawe 9. ja nu ara kao Da na Re pu bli ke ni je u skla du sa Us ta vom BiH. Bawaluka Za pa so {e 28,47 mi li ona BAWALU KA - Agen ci ja za iden ti fi ka ci ona do ku - men ta, evi den ci ju i raz - mje nu po da ta ka BiH (ID DEEA) i bawalu ~ka kom pa ni ja "Mil bauer" po - tpi sa li su ~e tvo ro go - di{wi ugo vor o na bav ci pa so {kih kwi`i ca vri je - dan 28,47 mi li ona KM. - Za hvaquju }i ovom ugo vo - ru gra a ni }e ne sme ta no mo }i do la zi ti do pu tnih is pra va - re kla je por tpa - rol ka ID DEEA El vi ra Ayiki}. (Srna) Cvijanovi} In sti tu ci je se ne ba ve odva jawem RS BAWALU KA - Pre mi - jer ka Cvi ja no - vi} izja vi la je da se pi tawem ne za vi snos ti Srpske do sa da ni je ba vi la ni je dna in sti tu ci ja RS, ali da je va `no da one ne pres ta nu in sis ti ra ti na vra }awu ote tih na dle - `nos ti. - Sva ka po li ti ~ka par ti - ja for mu li {e svo je po li - ti ~ke ciqeve i ima vi ewa ka ko ih mo `e re ali zo va ti, ali ma te ri ja li za ci ja nas - tu pa tek on da kad se ta kvo pi tawe na e na dne vnom re du in sti tu ci ja - re kla je Cvi ja no vi }e va. (Srna) [e {i} Mno ge ~ekaju su do vi BAWALU KA - Po sla - nik SDS-a u Na ro dnoj skup {ti ni RS Da vor [e - {i} ka`e da je za briwava - ju }i trend ne pla }awa do pri no sa ra dni ci ma ko ji su na buyetu RS. - Je di no {to ova Vla da zna i mo `e jes te da se bo - ri da os ta ne na vlas ti. Ako iz gu be vlast, mno gi }e za vr{i ti u su do vi ma - re - kao je [e {i}. (Agen ci je)

3 GLAS SRPSKE srijeda, 14. mart Jedan od kqu ~nih ~lanova Saveza za promjene ne vje ru je u po bje du Go ve da ri ce FO TO: GLAS SRPSKE Sa vez za pro mje ne u no vim pro ble mi ma zbog no mi na ci ja za naj va `ni je fun kci je NDP pro tiv kandidature Govedarice Ulo gu u bor bi za pred sje dni ka RS tre ba da ti naj ja ~em kan di da tu opo zi ci je, a to je tre nu tno Iva ni}. Kan di dat za ~la na Pred sje dni{ tva BiH tre ba da bu de iz is to ~nog di je la Srpske i da to bu de [a ro vi} iz SDS-a, re kao Krsma no vi} PI [U: VE DRA NA KU LA GA ve dra nak glas srpske.com SVJE TLA NA [UR LAN svje tla nas glas srpske.com BAWALU KA - Sa vez za pro mje ne po tre sa ju no vi pro - ble mi u su sret izbo ri ma, jer je NDP ja sno sta vio do znawa SDS-u i PDP-u da ni su za do - voqni izbo rom kan di da ta iz tih stra na ka za pred sje dni ka RS i srpskog ~la na Pred sje - dni{ tva BiH. SDS se ne da vno, ko ris te }i pra vo prvog izbo ra kao naj ja ~a stran ka u opo zi ci onom blo ku, opre di je lio da no mi nu je kan - di da ta za pred sje dni ka RS i za izbor nu trku iza brao svog li - de ra Vu ko tu Go ve da ri cu. PDPu je pre os ta lo da po nu di kan di da ta za ~la na Pred sje - dni{ tva BiH, a izbor je pao na Mla de na Iva ni }a. NDP, ko ji je uz SDS i PDP kqu ~na stran ka Sa ve za za pro mje ne, jo{ ni je odlu - ~io da li }e po dr`a ti pre - dlo `e ne kan di da te, ali su po tpu no si gur ni da pri je - dlog ni je do bar. O to me }e bi ti ri je ~i na sje dni ci stra na ~kih or ga na u su bo tu. Pot pred sje dnik NDP-a Zdrav ko Krsma no vi} ka `e da je li der SDS-a do bar kan di - dat, ali ne za trku za pred sje - dni ka RS. PETROVI]: PDP NE VJE RU JE DA JE TO STAV NDP-a - Ulo gu u toj bor bi tre ba da ti naj ja ~em kan di da tu opo zi - ci je, a to je tre nu tno Iva ni}. Kan di dat za ~la na Pred sje - dni{ tva BiH tre ba da bu de iz is to ~nog di je la Srpske i da to bu de Mir ko [a ro vi} iz SDS-a. Go ve da ri ca tre ba da bu de na ~e lu Na ro dne skup - {ti ne RS kao ~o vjek ko ji ima dos ta is kus tva na tom poqu. To ni je ispod ni voa, a on je sta sao za to. Iva ni} i [a ro - Boji }ev transfer Mir ko [a ro vi} je, ko men ta - ri {u }i odla zak Bo ri sla va Bo ji }a iz SDS-a, re kao da ni - je sre }an ka da se ne ko odlu - ~i na taj ko rak. - Ako je ne ko ne za do voqan u stran ci, a di je li ide je te stran ke, mo ra da se bo ri za svo je sta vo ve - re kao je [a - ro vi}. Sve su ~e{ }e spe ku la ci je da }e se Bo ji} prikqu~i ti DNS-u a za mje nik pred sje dni ka te stran ke Ne deqko ^u bri lo vi} ka `e da je naj boqe da Bo ji} od go vo ri na te pri ~e. ^u bri - lo vi} je do dao da ni je upo - znat o to me da se vo de akti vnos ti za pri jem no vih ~la no va u D. vi} mo gu izni je ti po bje du. Va - `ni su gla so vi u za pa dnom di - je lu RS za pred sje dni ka RS. Go ve da ri ca ima ma le {an se u tom di je lu za po bje du. Ako nas ne ko ubi je di u dru ga ~i je, u re - du, ali ako sa mo bu de "ovo je na{ kan di dat, po dr`i te ga", od go vor }e bi ti "hva la, do vi - ewa". Uva `a va mo sta vo ve or - ga na po je di nih stra na ka, ali ako smo Sa vez za pro mje ne mo - ra mo raz go va ra ti, a ne re }i "ovo je na{ kan di dat, po dr`i - te ga" - re kao je Krsma no vi}. Na pi tawe ka kva }e bi ti stra te gi ja NDP-a ako par tne - ri ma ka `u "hva la, do vi ewa", Krsma no vi} ka `e da ima ju al - NDP NE ISKQU^UJE MOGU ]NOST IZLASKA IZ SAVEZA ZA PROMJENE ter na ti vna rje {ewa, kao {to je tre }i blok, ali ni je htio da o to me izno si vi {e de taqa. NDP tra `i i ozbiqan raz go - vo re o pro gra mu i pla tfor mi za izbo re. - Sa vez za pro mje ne tre ba je din stve nu pla tfor mu i per - so na li zo va nu kam pawu sa kan - di da ti ma, ne sa mo za dvi je kqu ~ne po zi ci je, ve} i sa oni - ma za pre mi je ra RS i pred sje da - va ju }eg Sa vje ta mi nis ta ra BiH. Tre ba nam eki pa qudi ko - ji }e mo }i da spro ve du pro gra - me, a ne da bu de "evo, ovo je na{ kan di dat, po dr`i te ga". To ni je sa vez. Na{ prvi za da tak tre ba bi ti pro mje na vlas ti i ru {ewe re `i ma, a ne pro mo ci ja je dne par ti je ili po je din ca - ka zao je Krsma no vi} i do dao da }e NDP do kra ja os ta ti is tra jan u svo jim sta vo vi ma. Pot pred sje dnik SDS-a Mi lo van Bje li ca re kao je da je odbor iz sa ra jev sko-ro ma - nij ske re gi je pre dla gao da SDS po nu di kan di da ta za ~la - na Pred sje dni{ tva BiH i da to bu de [a ro vi}, ali da je pre vla dao stav ve }i ne u SDSu da se opre di je le za kan di da - tu ru za pred sje dni ka RS i Go ve da ri cu. On sma tra da naj - pri je tre ba vi dje ti ko }e bi ti u Sa ve zu za pro mje ne, a tek on - da raz go va ra ti o kan di da ti ma za pre os ta le fun kci je. - Ni ko ne iskqu~u je da nam se jo{ ne ko ne }e pri klo - ni ti ili kon tra si tu aci ju. Ne }e bi ti pro ble ma da se do - go vo ri mo o ime ni ma kan di da - ta za Na ro dnu skup {ti nu i Vla du RS i za Sa vjet mi nis ta - ra BiH. Ni ko ne ma ni {ta pro tiv ako NDP ima kan di da - ta za ne ku po zi ci ju - is ta kao je Bje li ca. Por tpa rol PDP-a Awa Pe tro vi} re kla je da uva `a va - ju Krsma no vi }e vo mi{qewe, ali da sma tra ju da to ni je stav NDP-a. - Ru ko vod stvo par ti ja ko je ~i ne Sa vez za pro mje ne je u stal nom kon ta ktu i do go vo ri - ma i vje ru je mo da }e mo brzo iza }i sa ci je lim pla nom i do - go vo rom i za izbor ni i za pos ti zbor ni pe ri od - is ta kla je Pe tro vi }e va. I li der NDP-a Dra gan ^a vi} je u ne ko li ko na vra ta tra `io od par tne ra u Sa ve zu za pro mje ne da se uo zbiqe i da {to pri je oda be ru kan di da te za kqu ~ne po zi ci je. CiK BiH BiH re kor der u Evro pi po stran ka ma SA RA JE VO - BiH je upi - sa la evrop ski re kord u bro ju re gis tro va nih po li - ti ~kih par ti ja ko jih, pre - ma po da ci ma Cen tral ne izbor ne ko mi si je (CIK) BiH, ima oko Ta ~an broj i ne zna mo, jer se one pri javquju kod na - dle `nih pra vo su dnih or ga - na, a ne kod nas. Ipak, na {e pro cje ne go vo re da ih ima oko 150, ali ta ~an broj zna - }e mo do 31. mar ta go - di ne, do ka da je rok da sve par ti je re gis tro va ne u i ra ni je pre da ju fi nan sij - ske iz vje {ta je - is ta kla je por tpa rol CIK-a BiH Ma - ksi da Pi ri}. (Agen ci je) Ivani} Po bi je di }u Do di ka SA RA JE VO - ^lan Pred - sje dni{ tva BiH iz RS i po - ~a sni pred sje dnik PDP-a Mla den Iva ni} re kao je da je uvje ren da }e po bi je di ti na izbo ri ma za ~la na Pred - sje dni{ tva jer Mi lo rad Do - dik vo di RS pu tem ri zi ka. - Ne vi dim ni je dan ra zlog za {to qudi ko ji su za me ne gla sa li pri je ~e ti ri go di ne ne bi sa da gla sa li i mi slim da }u ima ti i vi {e gla so va - re kao je Iva ni}. (Agen ci je) Ko {arac Mi gran ti ne bri nu sa mo Me kti }a SA RA JE VO - [ef Klu ba po sla ni ka SNSD-a u Par la - men tu BiH Sta {a Ko {a rac upo zo rio je da Mi nis tar - stvo bez bje dnos ti BiH ne pre du zi ma ni ka kve ko ra ke ka ko bi u~ vrsti lo gra ni ce i spri je ~i lo sve iz vje sni ji ma so vni ta las mi gra na ta iz ri zi ~nih ze maqa ko ji bi to - kom proqe}a i qeta mo gao u}i u BiH. - Pri liv mi gra na ta je po - ve }a za oko 400 od sto i ti po da ci su alar man tni za sve, osim za Mi nis tar stvo bez bje dnos ti i mi nis tra Dra ga na Me kti }a - re kao je Ko {a rac. (Srna) RS nagrada za potencijal za privla ~ewe investicija KAN - Pred sta vni ku Mi - nis tar stva za eko nom ske odno se i re gi onal nu sa radwu RS Ne mawi Ko va ~e vi }u ju ~e je u Ka nu uru ~e na na gra da ko - ju je RS do bi la kao je dna od de set ma lih re gi ja bu du }nos - ti za 2018/19. go di nu za stra - te gi ju pri vla ~ewa stra nih ula gawa. Do dje lu na gra da or ga ni zo - vao je "FDI ma ga zin", ko ji iz - da je "Faj nen {l taj ms". Pri znawa su u svo jim ka te - go ri ja ma do bi li i gra do vi Bi jeqina, Zvor nik i Pri je - dor. "FDI ma ga zin" je ran gi - rao BiH na tre }e mjes to kao re gi ju bu du }nos ti za pri vla - ~ewe stra nih in ves ti ci ja po osno vu tro {ko va po slo vawa za go di nu. (Agen ci je) Maksimum Vlade RS u neure enoj BiH BAWALU KA - Pre mi jer ka Cvi ja no vi} re kla je da je Vla da u pet go di na wenog man da ta pos ti gla ma ksi - mum u okol nos ti ma po li ti ~kog ne re da ko ji vla da u BiH. - Uvi jek mo `e boqe, ali pos ti gli smo ma ksi mum s ob - zi rom na op stru kci je ko je do la ze sa ni voa BiH u ko ji ma u~es tvu ju SDS, PDP i NDP, nas to je }i da za ne ma re ulo - gu i uti caj in sti tu ci ja RS i in te res gra a na. Oni su blo ki ra li ra zvoj ne i fi nan sij ske pro gra me po dr{ke na {im buyeti ma u kon ti nu ite tu tri go di ne - po ja sni la je Cvi ja no vi }e va. Ona je na gla si la da je Vla da pro {le go di ne po ka za la re - kor dne po ka za teqe u bro ju za po sle nih i po kri ve nos ti uvo - za izvo zom. (Srna) Srpska se na da no vim britanskim ulagawima BAWALU KA - Mi nis tar in dus tri je, ener ge ti ke i ru - dar stva RS Pe tar \o ki} i am - ba sa dor Ve li ke Bri ta ni je u BiH Edvard Fer gu son oci je ni - li su ju ~e u Bawalu ci da Srpska ra spo la `e zna ~aj nim re sur si ma i da je Ve li ka Bri - ta ni ja va `an in ves ti tor. - O~e ku jem da nas ta vi mo ra - di ti na una pre ewu sa radwe s ciqem ra zvo ja eko no mi je, pri - vla ~ewa no vih in ves ti ci ja u re gi on i ja ~awa sta bil nos ti unu tar BiH - na veo je \o ki}. Fer gu son se sas tao i sa mi - nis trom ra da i bo ra ~ko-in va - lid ske za {ti te RS Mi len kom Sa va no vi }em, a poz dravqeno je do no {ewe Za ko na o `rtva ma ra tne tor tu re ko ji }e omo gu }i - ti obe {te }ewe `rtva ma.

4 4 srijeda, 14. mart GLAS SRPSKE Komentar dana Pi {e: Marijana MIQI] Be zo bra zluk i sa mo voqa po je di nih ru ko vo di la ca pre du ze }a iz se kto ra tek sti la, odje }e, ko `e i proi zvo da od ko`e os ta vi }e posqedi ce na ~i ta vu in dus tri ju. Zbog wiho vog ne sa vje snog po slo vawa i ko ri{ }ewa po vlas ti - ca ko je su do bi li od Vla de RS da se bi na du va ju pla tu i do ne ko - li ko de se ti na hiqada ma ra ka, ispa {ta }e sa vje sni po slo dav ci i wiho vi ra dni ci. Vla da RS je go di ne s ciqem ja ~awa i no vog za - po{qavawa u se kto ru tek sti la, odje }e, ko `e i proi zvo da od ko - `e do ni je la odlu ku da osno vi ca za do pri no se za sve za po sle ne u ovoj dje la tnos ti bu de 25 od sto pro sje ~ne bru to pla te is pla }e ne u pret ho dnoj go di ni. Me u tim, u toj odlu ci {an su iskqu~i vo za ve }i za ra du, a ne za ra zvoj se kto ra, uvi dje li su di re kto ri po je - di nih pre du ze }a ko ji su se bi is pla }i va li as tro nom ske pla te i taj iznos obra ~u na va li na osno vu umawewa osno vi ce. Posqedwi oki da~ za na dle `ne da sta nu u kraj ta kvoj pra ksi bi la je pla ta od ma ra - ka ko ju je se bi is pla tio di - NA PLATAMA KOJE SU SEBI ISPLA ]IVALI POJEDINI RUKOVODIOCI PREDUZE ]A IZ SEKTORA TEKSTILA, ODJE ]E, I PROIZVODA OD MO GLI BI IM POZAVIDJETI I DIREKTORI RAZVIJENIH PREDUZE ]A [IROM SVI JE TA, JER SE U POSLOVNOJ ZAJEDNICI [U [KA DA SU NA WIHO VIM MJESE^NIM PLATNIM LISTAMA BILI IZNO SI VE ]I I OD MARAKA. WIHOVA BAHATOST OSTAVI ]E POSQEDICE NA ^ITAVU INDUSTRIJU re ktor je dnog obu }ar skog pre du ze }a. Taj di re ktor, kao i wego ve ko le ge u RS ko je su se vo di le is tom pra ksom, ima li su sa mo je dan ciq - ubra ti {to ve }i iznos nov - ca i pri to me za ki nu ti buyet RS i ra dni ke ko ji u ovom se kto ru ugla vnom ra de za mi ni ma lac od 410 ma ra ka. Na pla ta ma ko je su se bi is pla }i va li mo gli bi im po za vi dje ti i di re kto ri ra - zvi je nih pre du ze }a {i rom svi je ta, jer se u po slo vnoj za - je dni ci {u {ka da su na wiho vim mje se ~ni pla tnim lis ta ma bi li izno si ve }i i od ma ra ka. Na kra ju su ot kri ve ni, ali ka sno. Jer do sa da su po za ma - {no za ra di li. Je di na ka zna za wih, ali i za ci je li ovaj se ktor je ta {to }e ubu du }e pri li kom obra ~u na is pla te pro sje ~ne i pla te ve }e od tog izno sa mo ra ti dru ga ~i je da vr{e obra ~u ne. Na `a lost, oni ko ji su is - pla }i va li se bi as tro nom ske pla te ne }e pre trpje ti ni ka - kve ka zne. Do bro su za ra di li i idu daqe. Si gur no ve} smi{qaju no ve po dva le da za ra de na {te tu svo jih za po sle nih i dr`a ve. Iza se be pri tim ra ~u ni ca ma os tavqaju one pri vre dni ke ko ji sa vje sno po slu ju i ko ji go di na ma va pe i bo re se za smawewe na - me ta ko je no se na le i ma. Naj mawe {to kon trol ni or ga ni mo gu da ura de u ovom slu ~a ju jes te da ja vno obja ve ime na onih ko ji su u di re ktor skim fo - teqama smi{qali ka ko da is ko ris te po vlas ti ce za no ve za ra - de. DOBITNIK GUBITNIK Direktorska pohlepa VJEKOSLAV BEVANDA Na ja vio nas ta vak ve li kih in - fras tru ktur nih pro je ka ta u BiH vri je dnih de se ti ne mi li ona ma ra ka na kon {to su usvo je ne iz mje ne Za ko na o akci za ma BiH. SAWA STUPAR Bla gaj ni ca Do ma pen zi one ra u Bawalu ci Sawa Stu par osumwi~e na da je pro ne vje ri la KM u toj us ta no vi. Po li ci ja po dni je la iz vje {taj pro tiv Ale ksan dra i Zo ra na [qivi }a i wiho ve fir me "XXX" iz Pa la Fiktivni ugovori pre ~ica do skoro milion maraka Ale ksan dar [qivi} osumwi~en da je u do go vo ru sa ocem Zo ra nom na osno vu fi kti vnih ugo vo ra i dru gih tran sa kci ja pu tem ra ~u na i bla gaj ne na lo `io is pla te u uku pnom izno su oko 1,41 mi li on KM. Pri kri ve nim is pla ta ma Zo ra nu [qivi }u iz bje gnu to pla }awe po re za i do pri no sa PI [E: GO RAN MA UNA GA g.ma una ga glas srpske.com BAWALU KA - Upra va kri mi na lis ti ~ke po li ci je MUP-a RS po dni je la je u sa - radwi sa Po res kom upra vom RS iz vje {taj Okru `nom ja - vnom tu `i la{ tvu u Is to - ~nom Sa ra je vu pro tiv Ale ksan dra [qivi }a (26) i wego vog oca Zo ra na (47) i wiho vog pre du ze }a "XXX" iz Pa - la zbog sumwe da su o{te ti li buyet RS za KM. MUP RS je, na vo de }i ini - ci ja le osumwi~e nih, sa op {tio da ih te re ti da su po ~i ni li kri vi ~na dje la zlo upo tre ba slu `be nog po lo `a ja ili ovla{ }ewa, fal si fi ko vawe ili uni {ta vawe po slo vnih BAWALU KA - In sti tu - ci je RS pre du ze le su kon kre tne i ja sne ko ra ke s ciqem uki - dawa za bra ne izvo za ja bu ka iz BiH u Ru si ju, re kao je na ~el - nik Odjeqewa za biqnu proi - zvodwu u Mi nis tar stvu poqo pri vre de, {u mar stva i vo - do pri vre de RS Sa {a La li}. Ko men ta ri {u }i in for ma - ci ju da je mi nis tar spoqne trgo vi ne i eko nom skih odno sa BiH Mir ko [a ro vi} po o{ - trio pro ce du re za do bi jawe ser ti fi ka ta o po ri je klu vo }a i po vr}a iz BiH ko je izvo zi u Ru si ju, ~i me su ste ~e ni uslo vi za pre go vo re o uki dawu za bra - ne izvo za, La li} je re kao da Firma "XXX" vr{i la sumwive isplate Zoranu [qivi }u FO TO: GLAS SRPSKE ili trgo va ~kih kwiga ili is - pra va, uta ja po re za i do pri no - sa i prawe nov ca. Ale ksan dar [qivi} osumwi~en je da je, u svoj stvu ovla{ }e nog li ca u fir mi "XXX", u do go vo ru sa Zo ra nom [qivi }em od do go di ne, na osno vu fi kti vnih ugo vo ra i dru gih tran sa kci ja pu tem ra ~u na i bla gaj ne na lo - `io is pla te u uku pnom izno su od 1,41 mi li on KM. U sa op - {tewu MUP-a na ve de no je da su na taj na ~in pri kri ve nim is pla ta ma iz fir me "XXX" Krivi ~na djela za ko ja su osumwi~e ni Zlo upo tre ba slu `be nog po lo `a ja ili ovla{ }ewa Fal si fi ko vawe ili uni {ta vawe po slo vnih ili trgo va ~kih kwiga ili is pra va Uta ja po re za i do pri no sa Prawe nov ca poz dravqaju akti vnos ti ko je su s tim ciqem pre du ze le dru ge in sti tu ci je. - Za do voqni smo ~iweni - com da su ko na ~no po o{ tre ne pro ce du re za do bi jawe ser ti - fi ka ta ko ji iz da je Spoqno - trgo vin ska ko mo ra BiH, iako ni gdje ni je ja sno re ~e no i obja{weno ka ko su po o{ tre ne - ka `e La li}. Is ta kao je da je je di na ne - po zna ni ca da li je i ka da Mi - nis tar stvo spoqne trgo vi ne i eko nom skih odno sa upu ti lo do - pis Ru si ji, jer je to tre ba lo ra di ti u ko or di na ci ji sa en - ti te ti ma i Br~ko dis tri ktom. - Vla da je ne da vno do ni je la Zo ra nu [qivi }u iz bje gli za - kon sku oba ve zu pla }awa po re za i do pri no sa, te po ~i ni li uta ju po re za i do pri no sa, a buyet RS o{te ti li za ma ra ka. [QIVI ]I RANIJE BILI POD ISTRAGOM SA GA [ANOVI ]EM - Oni su dio nov ca ste ~e - nog kri vi ~nim dje li ma vra ti - li u pro met pri ka zu ju }i ga kao po zaj mi cu pre du ze }u u izno su oko KM, dok su dio is - ko ris ti li za ku po vi nu ne po - kre tne imo vi ne u vri je dnos ti od ma ra ka, te za iz - gradwu i opre mawe lu ksu znog stam be nog obje kta, ~i me su po - ~i ni li kri vi ~no dje lo prawe nov ca - pre ci zi rao je MUP. Upra va kri mi na lis ti ~ke po li ci je je i u mar tu go - di ne po dni je la iz vje {taj pro - tiv wih zbog pos to jawa osno va sumwe da su zlo upo tri je bi li ure dbu o evi den ci ji izvo zni ka vo }a i po vr}a u Ru si ju ko jom su de taqno pro pi sa ni uslo vi ko je mo ra ju ispuwava ti. Iz bri sa li smo iz evi den ci je izvo zni ka fir mu "Frukt-kom pa ni" iz Bi - jeqine i sve wene ko ope ran te, iz vr{i li kon tro le kod na ve de - nog izvo zni ka i po ten ci jal nog uvo zni ka - ka `e La li}. [a ro vi} ka `e da je pro - pao po ku {aj do no {ewa je din - stve ne odlu ke ko jom bi sa en ti te ti ma de fi ni sa li uslo - ve za izvoz. - Is ko ris tio sam mo gu - }nos ti ko je mi sto je na ra spo - la gawu bez ulas ka u na dle `nost bi lo ko ga i na lo - OPRAN DIO KRIMINALOM STE^ENOG NOVCA ovla{ }ewa u pri vre di i fal - si fi ko va li po slo vne i trgo va - ~ke kwige, ~i me su pri ba vi li pro tiv pra vnu imo vin sku ko - rist fir mi "XXX" u izno su od KM. [qivi }i su ta da uha p{e ni, a wiho va fir ma i stam be ni obje kat su pre tre se - ni. Sa wima su ta da osumwi~e - ni i na ~el nik op {ti ne Is to ~ni Sta ri Grad Bo jo Ga - {a no vi} i wegov sa vje tnik Mal ko Ko ro man. Is tra ga se odno si la na ek splo ata ci ju i pro da ju ka me na bez evi den ti - rawa u po slo vnoj do ku men ta ci - ji fir me "XXX". Ga {a no vi} je ta da re kao da je pod is tra gom, ali da ni je po tpi si vao ni ka kve ugo vo re i da je Skup {ti na op {ti ne do - ni je la odlu ku o ek splo ata ci ji ka me na. Me u tim, pred sje dnik Skup {ti ne op {ti ne Is to ~ni Sta ri Grad Ste van San da re - kao je da Skup {ti na op {ti ne ni kad ni je do ni je la odlu ku o ek splo ata ci ji ka me na. Institucije preduzimaju korake kako bi bila ukinuta ruska zabrana RS pre du ze la mje re za nas ta vak izvo za ja bu ka `io na dle `nim in sti tu ci ja - ma, ko ji ma mo gu da iz dam ta kvu in stru kci ju, da uslo vi za izvoz bu du po o{ tre ni, vo de }i ra ~u na da to bu de fun kci ona lan sis - tem - re kao je [a ro vi}. Ru si ja je za bra ni la uvoz ja - bu ka na kon {to je ot kri ve no da su na wenom tr`i {tu za - vr{i le ja bu ke iz Poqske ko je su la `no pri ka za ne da su iz D.

5 Spec... Ma ar ska par ti ja na - zva na Stran ka dvo re - pog psa, osno va na go di ne u Se ge di - nu, uo~i april skih izbo ra pred stavqa kan di da ta obu ~e nog od gla ve do pe te u kos tim ko ko {ke. Kan di dat ove stran ke Jo zef Ti {i-rac ve} se ozbiqno u`i vio u ulo gu pa obi la zi sku po ve i raz go va ra s gra - a ni ma, stal no obu ~en u ko ko {je odi je lo. - Mi smo na jo zbiqni ja stran ka u ma ar skoj is to ri ji. Mi slim da su qudi iz gu bi li po vje rewe u po li ti ~a re, pa je ra zu mno pre tpos ta vi ti da }e po vje ro va ti ko ko {ki ili psu - re kao je Ti - {i-rac. Stran ka je ime do bi la po ma hawu re pa ko jim psi izra `a va ju da su sre }ni, a ko ko {ka je bez pro ble ma pri ku pi la 500 po tpi sa po tre bnih ka ko bi se kan di do va la na izbo ri ma. Potpisani ugovori sa Evropskom investicionom bankom Sti `e no vac za most na Sa vi i auto put BAWALU KA - Pred sta - vni ci RS, BiH i Evrop ske in - ves ti ci one ban ke (EIB) po tpi sa li su ju ~e u Bawalu ci spo ra zum o in ves ti ci onom gran tu vri je dnom 6,8 mi li ona evra za iz gradwu pre ko gra ni - ~nog mos ta u Gra di {ci i ugo - vor o fi nan si rawu za vr{et ka iz gradwe auto pu ta Bawalu ka - Do boj vri je dan 47 mi li ona evra. Mi nis tar fi nan si ja i tre zo ra BiH Vje ko slav Be van da za hva lio je pred sta vni ci ma De - le ga ci je EU i EIB-a na grant sred stvi ma na vo de }i da }e most po boq{a ti re gi onal nu sa - radwu i ko mu ni ka ci ju sa EU. Pred sje dnik Na ro dne skup - {ti ne RS Ne deqko ^u bri lo - vi} re kao je da je RS za iz gradwu mos ta bi la spre mna jo{ pri je se dam go di na. - Ovo je naj boqa vi jest za pri vre dni ke s obje stra ne Sa ve, ko ji su zna li sa te pro vo di ti na gra ni ~nom pre la zu, ali i Gra - di {ku, ko ja je trpje la ne sno sne GLAS SRPSKE srijeda, 14. mart gu `ve - ka `e ^u bri lo vi}. Pre mi jer ka Cvi ja no vi is ta kla je da ra dni tim RS, BiH i Hrvat ske ve} usa gla {a va ten der sku do ku men - ta ci ju. - Stva ra mo pre tpos tav ke da ra spi {e mo me u na ro dni ten - der za iz gradwu mos ta i da hrvat ska stra na iz da gra e vin - sku do zvo lu - na gla si la je Cvi - ja no vi }e va. [ef de le ga ci je EU u BiH Lars Gu nar Vi ge mark ka zao je da ovo do bar dan za EU i BiH, ko je pra ve jo{ je dan ko rak je dni pre ma dru gi ma. [ef Odjeqewa za kre di tno po slo vawe EIB-a za Slo ve ni ju, Hrvat sku i za pa - dni Bal kan Ma teo Ri ve li ni je re kao da os ta ju opre di jeqeni da obez bje u ju sred stva za iz - gradwu pu tne in fras tru ktu re. D. S. RAZ GO VA RA LA: VE DRA NA KU LA GA ve dra nak glas srpske.com BiH bi za de set go di na mo gla os ta ti bez vi {e od po la mi li ona sta no vni ka, a iseqavawe iz ci je log re gi ona ge ne ral no pos ta je sve vi {e kqu ~ni sa vre me ni ra zvoj ni pro blem. Po li ti ka na to jo{ gle da kao na uspu tni i vje ro - va tno ne va `an pro blem, o~e - ku ju }i da }e bi ti ri je {en sam po se bi ili ba rem ka da bu du stvo re ni eko nom ski uslo vi, ka `e za "Glas Srpske" ugle dni hrvat ski pro fe sor i de mo - graf Stje pan [terc, ko ji se ne li bi da bez dla ke na je zi ku i us te zawa go vo ri o ka tas tro - fal nim posqedi ca ma iseqavawa sta no vni{ tva. GLAS: Zemqe re gi ona su o~a va ju se sa sve ve }im pro ble mom iseqavawa sta - no vni{ tva. Ka kve pro ble - me ta po ja va mo `e iza zva ti u sko ri joj i daqoj bu du }nos- ti? [TERC: U svim zemqa - ma okru `ewa si tu aci ja je sli ~na i ta kva je da qud ski po ten ci jal u odno su na ma te - ri jal ni i fi nan sij ski ne ma po se bno zna ~ewe, iako je po - tpu no ja sno da od wega za vi se sve dje la tnos ti. Re vi ta li za - cij ski pro gram u fun kci ji odr`awa ra dne sna ge i ra zvo - ja ~e ka mo u re gi onu ve} du `e od 20 go di na i po ku {a va mo ga do se }i, ali ni smo se jo{ po - di gli s dna ili odma kli od ivi ce. Na ra vno, po sma tra ju }i pri mar no li ~ni stan dard sta no vni{ tva jer ne shva ta mo ka ko bi de mo graf ska pro ble - ma ti ka tre ba la bi ti u sa mom te mequ eko nom skog ra zvo ja. GLAS: Zbog ~e ga je re gi - on do {ao u ovu si tu aci ju? [TERC: Ge ne ral no zbog pret ho dnih ra zlo ga, a do da tno zbog po li ti ~kih sis te ma ko - ji ma su pri mar no va `ne stra - na ~ke po pu la ci je, po zi ci je, li ~ni in te re si ili pos tu - pawe na osno vu in te re sa gru - pa ili kru go va. Naj ve }i pro blem je izbor po slu {ni- ~kog i u pra vi lu mawe obra - zo va nog ka dra ko ji ne ma sna gu vo ewa i odlu ~i vawa u po je - di nim re so ri ma. Sve je po - dre e no po li ti ci, ta ko da obra zo vawe i na uka do u kao uspu tne dje la tnos ti. Pritom FO TO: ANA DO LI JA NESTANAK SRPSKE I HRVATSKE POPULACIJE POSEBAN PROBLEM je sta no vni{ - tvo i bri ga za wega po pu no osno va u dru gom pla nu. Po li ti ka uvi jek tra `i spoqne ra zlo ge, na vo de }i da se to do ga a i u dru gim zemqama (na ra vno sa mo u oni ma u ko ji - ma ne ma ra ci onal nog pla ni - rawa) ili da smo ima li rat (iako smo iz wega iza {li pri - je vi {e od 20 go di na) i sli ~no. Ci je lo po dru ~je je do {lo u si - tu aci ju de mo graf skog slo ma. Sve je u osno vi de ri va ci ja ap - so lu tnog po li ti ~kog di kta ta nad svi me, ne uva `a vawa stru - ~nos ti, do sad ne vi e ne po li ti - ~ke se bi ~nos ti i sli ~nih fa kto ra. Mla di se tu ne osje - }a ju vi {e si gur nim i sve mawe vje ru ju u ozbiqni je pro mje ne pa iza zo ve je dnos ta vni je pri - hva ta ju u inos tran stvu, ko je im nu di sis tem u skla du sa obra - zo vawem, ulo `e nim tru dom, od - go vor nos ti... Na ra vno, ni je sve ide al no, ali ta mo ba rem vje ru - ju, dok im je ov dje vje ru ugla - vnom odnio po li ti ~ki ap so lu ti zam nad svi me. GLAS: Je dnom pri li kom ste oci je ni li da ra seqavawe iz Hrvat ske i BiH po pri ma dras ti ~ne raz mje re, da pos ta - je pi tawe na ci onal ne bez bje - dnos ti. Na ~e mu za sni va te te tvrdwe? Stje pan [TERC, ugle dni hrvat ski pro fe sor i de mo graf, za "Glas Srpske" Demografski slom sti `e iz politi ~kog diktata Sve je po dre e no po li ti ci, ta ko da obra zo vawe i na uka do u kao uspu tne dje la tnos ti. Pritom je sta no vni{ tvo i bri ga za wega po pu no osno va u dru gom pla nu, ka `e [terc [TERC: Te - meq je ra zu mi je vawe qud skog po ten ci ja la kao osno vnog sa dr`a ja i fa kto ra pros to ra i dru{ tva. Nes ta nak naj vre dni jeg ugro `a - va fun kci je ra seqenih pros - to ra vi {e ne go bi lo ko ji dru gi ele ment bez bje dnos ti i ni je is to ima li zemqa tri ili ~e ti ri ten ka ili avi ona ili tri ili ~e ti ri mi li ona sta no vni ka. Je dnos ta vno ni je. Ne vje ro va tni nes ta nak sta no - vni{ tva sa ovih pros to ra pri ro dnim odlas kom i iseqavawem u ra spo nu od do go di{we des ta bi li zu je sva ku bez bje dnost, pa i na ci - onal nu. Je di na ko ju u toj mje ri ne ugro `a va je po li ti ~ka jer odla ze mla di i obra zo va ni i `eqni pro mje na, a os ta ju sta - ri ji i ma lo po dlo `ni pro mje - na ma. In ten zi vni nes ta nak sta no vni{ tva iz pri gra ni - ~nih pros to ra ili stra te {kih ko ri do ra otva ra mo gu }nos ti plan skoj ili sti hij skoj pu za ju - }oj sup sti tu ci ji ne kim dru gim sta no vni{ tvom ko je mo `e mi - jewati na ~in `i vo ta, tra di ci - ju i sli ~no. In ten zi vi rawem tog pro ce sa mo gu }a je des ta bi - li za ci ja bez bje dnos ti, a ne da - vne ve li ke mi gra ci je su po ka za le da je mo gu }e des ta bi - li sa ti i {i ru re gi ju. GLAS: Is tra `i va li ste nes ta nak sta no vni{ - tva i u BiH. Do ka kvih ste Spas postoji ako ga politika `eli GLAS: U ko li koj mje ri po li ti - ka mo `e uti ca ti na sve ve }i odla zak mla dih qudi iz ze - maqa re gi ona? [TERC: Do sa da{wi mo del upravqawa re gi onal nim pros to rom pot vrdio je da po - li ti ~a ri mo gu sve kad `e le, po go to vo kad `e le li ~ni in - te res po dre di ti in te re su po - pu la ci je ko ju pred stavqaju. Ni je to put u sve mir ili in - ter ga la kti ~ka ne po zna ni ca, ne go je po tre bna sa mo `eqa i ra zu mi je vawe pro ble ma. Po - li ti ~a ri pos tup ci ma i mje - ri li ma di rek tno us mje ra va ju mla de pre ma izla zu, ali do - sad ni ~im ozbiqni jim ni su po ka za li da ra zu mi ju pro - blem i da ga `e le da ti u rje - {a vawe naj boqim oko nas. Kao da je pro blem ra zra di ti pod sti caj ne mo de le sa mo za - po{qavawa... Mo glo bi se jo{ pu no to ga na ves ti {to bi po - li ti ka mo gla, kad bi htje la. po da ta ka do {li? [TERC: Pros tor BiH je odu vi jek is tra `i va ~ka po se - bnost zbog po navqawa is to rij - skih obra za ca. Po pis sta no vni{ tva je bio na gra ni ci pri zna vawa zbog ne ja - sno }a u ve zi sa stal nim sta no - vni{ tvom i fi kti vnog i po sre dnog po pi si vawa, a i shva }en je vi {e kao po li ti ~ko izja{wavawe ne go pre sjek po - pu la ci je u fun kci ji pla ni - rawa i ra zvo ja. Na kon po pi snog fri zi rawa de mo - graf ske sli ke usli je di li su ne ga ti vni de mo graf ski tren - do vi pot vr i va ni di je lom u zva ni ~nim sta tis ti ka ma, a po - se bno u sta tis ti ka ma vjer skih in sti tu ci ja. Izne na dio me re - la ti vno brzi ula zak BiH u pri ro dni pad sta no vni{ tva u ci je loj dr`a vi i na ro ~i to wegov in ten zi tet sa sto pom ras ta od 20 od sto go di{we, uva `a va ju }i de mo graf ske ra - zli ke tri pre vla da va ju }e po pu - la ci je. Uko li ko taj go di{wi trend bu de nas tavqen, za pet do de set go di na stva ri ne }e iz - gle da ti do bro. Do da li se to me iseqavawe od je dan do dva od - sto uku pne po pu la ci je na go - di{wem ni vou, gu bi tak vi {e od po la mi li ona sta no vni ka u idu }ih de set go di na je obje kti - vna stvar nost. Pro blem je po - se bno izra `en u ~iweni ci da se ra di ugla vnom o nes tan ku srpske i hrvat ske po pu la ci je, a kad bi smo jo{ to en ti tet ski, kan to nal no, etni ~ki i re li - gij ski po sma tra li pro blem bi bio jo{ i ve }i. Je li to pi - tawe bez bje dnos ti? Na ra vno. GLAS: Na pro blem iseqavawa na do ve zu je se i lo{ pri ro dni pri ra {taj. Sma - tra te li da su vlas ti u svim dr`a va ma re gi ona svje sne pro ble ma i ko li ko je vre me na os ta lo da re agu ju i za us ta ve ovaj pri ro dni su no vrat? [TERC: Ni su svje sne uzro ka ni mo gu }ih posqedi ca, a jo{ mawe `e le po slu {a ti glas nau ~nog ra zu ma jer im je na uka u odno su na po li ti ~ku uslovqenost uspu tna i go to vo ne bi tna. Ima mo pri mje ra ze - maqa ko je su do se gle de mo - graf sko dno i po di gle se iz pe pe la kad su shva ti le da sa nes tan kom sta no vni{ tva nes - ta je i sve os ta lo. Ne spo - miwem slu ~aj no Ir sku sva ki put kao pri mjer, ali pri je to ga tre ba shva ti ti te `i nu pro ble - ma, va `nost sta no vni{ tva i po ne ki put po slu {a ti na uku. Pro cje na je da po me nu te zemqe ima ju naj vi {e jo{ pet go di na za do no {ewe stra te {kih odlu - ka i mje ra u ve zi sa re vi ta li - za ci jom sta no vni{ tva i pros to ra. POPISOM STANOVNI[TVA FRIZIRANA DEMOGRAFSKA SLIKA BiH GLAS: S dru ge stra ne mo - gu se ~u ti i mi{qewa da su na {i qudi i {ez de se tih i se - dam de se tih go di na pro {log vi je ka odla zi li u inos tran - stvo i da je ovo {to gle da mo da nas sa mo no vi ta las. Mo `e li se to po re di ti? [TERC: Ni ka ko! Bi lo je to vri je me in ten zi vnog odlas - ka, ali po je di na ca, a ne ci je - lih po ro di ca, vri je me odlas ka iz ru ral nih sre di na i mawe obra zo va nih qudi i iz pros to - ra u ko ji ma ni je bi lo po ja ve in ten zi vnog pri ro dnog pa da sta no vni{ tva. Mo gu tvrdi ti da je ovo pre ma obi mu iseqavawa in ten zi vni je i pre ma vje ro va tnos ti po vrat ka mawe vje ro va tno. Ne vje ru je te? Pet }e go di na brzo pro }i.

6 6 srijeda, 14. mart GLAS SRPSKE Dru{tvo Dra gan Bo gda ni} i Ale ksej Pol ko vni kov Rusija i Srpska zajedno u humanosti BAWALU KA - Mi nis tar zdravqa i so ci jal ne za {ti te RS Dra - gan Bo gda ni} i iz vr{ni di re ktor or ga ni za ci je "Rus ka hu ma ni - tar na mi si ja" Ale ksej Pol ko vni kov po tpi sa li su ju ~e u Bawalu ci Me mo ran dum o sa radwi u re ali za ci ji hu ma ni tar nih i do bro tvor - nih pro gra ma ra di po dr{ke ja ~awa mi ra, pri ja teqstva i so li dar - nos ti me u na ro di ma Srpske i Ru si je u oblas ti zdrav stve ne i so ci jal ne za {ti te. - Na ovaj na ~in bi }e omo gu }e no os tva ri vawe brojnih obli ka sa - radwe, rad na za je dni ~kom or ga ni zo vawu ma ni fes ta ci ja i uslu ga s ciqem re ali zo vawa hu ma ni tar nih i do bro tvor nih pro gra ma, kao i pru `awe po dr{ke akti vnos ti ma u oblas ti zdrav stve ne i so ci jal ne za {ti te - sa op {te no je iz mi nis tar stva. (Srna) Mirjani} Pra vil nik o pod sti ca ji ma idu }e se dmi ce GRA DI [KA - Mi nis tar poqo pri vre de, {u mar stva i vo do pri vre de RS Ste vo Mir ja ni} re kao je ju ~e da }e po ~et kom sqede }e se dmi - ce bi ti do ne se na ko na ~na ver zi ja pra vil ni ka o pod - sti ca ji ma za ovu go di nu. Mir ja ni} je na gla sio da }e, bez ob zi ra na tvrdwe pred sta vni ka po je di nih gran skih udru `ewa poqo - pri vre dni ka, u ovo go - di{wem pra vil ni ku bi ti ispo {to va no sve {to je ra ni je s wima do go vo re - no. (Srna) "Univerzum bola" prikazan bawalu ~koj publici Tu ga i o~aj ko sov skih Srba na fil mskoj tra ci BAWALU KA - Do ku men tar - ni film "Uni ver zum bo la" re - `i se ra Ran ka \i no vi }a pri ka zan je u po ne djeqak uve - ~e u Ban skom dvo ru Kul tur nom cen tru u Bawalu ci. Film go vo ri o stra dawu Srba na Ko sme tu i hro no lo - {ki pra ti tra gi ~ne do ga a je na toj te ri to ri ji od go - di ne. Pre ma ri je ~i ma re `i - se ra, na mi jewen je me u na ro dnoj za je dni ci i oni ma ko ji }e se pre po zna ti u po ~iwenim zlo ~i ni ma nad Srbi ma. Po put onih o ko ji ma go vo ri u fil mu i sam pro gna - nik iz \a ko vi ce \i no vi}, ko ji da nas `i vi na sje ve ru Ko so va i ra di kao pro fe sor na iz mje {te nom Pri {tin - skom uni ver zi te tu, ka `e da pos to je tri ra zlo ga za {to je na pra vio ovaj film. - Prvi je bol, tu ga i o~aj po ro di ca ~i ji su naj bli `i ubi ja ni i nes ta ja li po ra - znim lo go ri ma na Ko sme tu. Dru gi ra zlog je pre da ~ko na - sle e, da ne pres ta no is tra jem u bor bi za po ro di cu i za sop - stve ni na rod, ve ru i ota ~es - tvo, a tre }i je da uka `em na po ve za nost de la me u na ro dne za je dni ce sa te ro ris ti ~kom or ga ni za ci jom OVK - is ti ~e \i no vi}. (Agen ci je) Cvijanovi} April ske pen zi je ve }e za dva od sto BAWALU KA - Pred sje - dni ca Vla de Cvi ja no vi} re kla je ju ~e da }e april ske pen zi je bi ti ve - }e za dva od sto. - To zna ~i da }e mo uku pno do sa da, u ne ko li ko go di na, ima ti po ve }awe ve }e od 17,5 od sto - re kla je Cvi ja no vi - }e va. Ona je pod sje ti la da je Vla da pro {le go di ne na ja - vi la po ve }awe pen zi ja od pet od sto ko je }e se de {a va - ti u dva ko ra ka, odno sno prvo }e bi ti po ve }a ne tri od sto, a za tim dva od sto. Pre ma wenim ri je ~i ma, po ve }awa su pred stavqala te `ak ko rak, s ob zi rom na te {ka fi nan sij ska vre me na ko ja su, ka ko je is ta kla, sa da iza nas. - Naj va `ni ja pre tpos tav ka za una pre ewe ma te ri jal nog sta tu sa pen zi one ra bi la je odlu ka Vla de da pre e mo na tre zor ski sis tem is pla te pen zi ja, ~i me smo za {ti ti - li pen zi one re - oci je ni la je Cvi ja no vi }e va. (Srna) MUP RS [al te ri za do ku men ta ra de na iz mje ni ~no BAWALU KA - Na lo ka ci ja - ma Mi nis tar stva unu tra{wih po slo va (MUP) RS za iz da - vawe li ~nih do ku me na ta ote - `an je rad zbog te hni ~kog pro ble ma sa ba za ma po da ta ka ko je su u na dle `nos ti Agen - ci je za iden ti fi ka ci ona do - ku men ta, evi den ci ju i raz mje nu po da ta ka BiH (ID- DEEA), re ~e no je ju ~e u MUPu. Por tpa rol ka MUP-a Srpske Da ni ca Gwato vi} re - kla je da na lo ka ci ja ma na iz - mje ni ~no ra de ra zli ~i ti {al te ri za za pri mawe zah tje - va i za iz da vawe li ~nih do ku - me na ta. (Srna) Po sje ti oci i daqe pris ti `u na Ja ho ri nu Rekordan broj skija {a, prihodi ska ~u JA HO RI NA - Na jus pje {ni ja ski ja {ka se zo na na Ja ho ri ni tra - je ve} 100 da na, a ve li ki broj po sje ti la ca i ski ja {a tek pris ti - `e na pla ni nu, gdje }e od 15. do 18. mar ta bi ti odr`an prvi zim ski "Egzit" fes ti val, ko ji }e ugos ti ti ne ke od naj ve }ih ime - na svjet ske elek tron ske mu zi ~ke sce ne, sa op {te no je iz Olim - pij skog cen tra (OC) "Ja ho ri na". Iz OC-a pod sje }a ju da je u to ku ove se zo ne na Ja ho ri ni u`i vao re kor dan broj od oko ski ja {a, da su pri ho di sa mo od pro - da je ka ra ta dos ti gli vi {e od 4,9 mi li ona KM i pre ma {i li pri ho de od ci je le pro {le se zo ne za 75 od sto. - Izu ze tno smo po no sni na ~iweni cu da je u posqedwih osam go di na prvi put is ka zan po zi ti van po slo vni re zul tat u izno su od KM, ali i da su za prvu se dmi cu mar ta pri ho di od pro da je ka ra ta vi {i za oko 270 od sto u odno su na pro {lu go di nu - do da je se u sa op {tewu. (Srna) Stavqawe kom ple ksa na Lis tu ugro `e nih spo me ni ka mno go }e zna ~i ti za za {ti tu i si gur no }e mo mno go br`e i la k{e do }i do sred sta va za sa na ci ju ovog po dru ~ja, re kao Pa vlo vi} PI [E: MI LI JA NA LA TI NO VI] mi li ja nal glas srpske.com FO ^A - Ko mi si ja za o~u - vawe na ci onal nih spo me ni - ka BiH do ni je la je odlu ku da Spo men-kom pleks Tjen ti - {te bu de uvr{}en na Lis tu ugro `e nih spo me - ni ka ka ko bi kli zi {te u bli zi ni spo - me ni ka i spo men-kos - tur ni ce {to pri je bi lo sa ni ra no. ^lan ove ko - mi si je Go ran Mi lo je - vi} ka `e da je ova odlu ka alarm i apel po ten ci jal nim do na to ri ma da po mo gnu u za - {ti ti i sa na ci ji te re na ispod spo me ni ka. APEL DONATORIMA DA POMOGNU U ZA [TITI I SANACIJI PROJEKAT ZA SANACIJU BI ]E ZAVR[EN OVE SEDMICE - Sa na ci ja te re na na ovom po dru ~ju je ur gen tno pi tawe i vje ru jem da }e svi po dr`a ti ovu ini ci ja ti vu. Spo menkom pleks se na la zi na Pri - vre me noj lis ti na ci onal nih spo me ni ka i us ko ro }e se pris tu pi ti izra di odlu ke o pro gla {ewu ovog do bra na ci - onal nim spo me ni kom ka ko bi bi le pro pi sa ne kon kre tne mje re i gra ni ce zo na za {ti te - re kao je Mi lo je vi}. Di re ktor Na ci onal nog par ka "Su tjes ka" De jan Pa vlo - vi} ka `e da o~e ku je da do kra ja se dmi ce bu de za vr{en pro je kat ka ko bi mo gla za po - ~e ti sa na ci ja kli zi {ta ko je je odni je lo po la brda u bli zi - ni spo men-kos tur ni ce i spo - Pa da vi ne po ~et kom fe bru ara po kre nu le klizi {te na Tjenti {tu FO TO: AR HI VA SPO MEN-KOM PLEKS TJEN TI [TE NA LIS TI NIH Alarm za spas spo me ni ka u Do li ni he ro ja Vra }awe starog sjaja De jan Pa vlo vi} je pod sje - tio da je u okto bru pro - {le go di ne za vr{e na prva fa za iz bjeqivawa spo me ni ka, te da }e ~i{ - }ewe bi ti nas tavqeno u apri lu ka ko bi spo me nik u ju lu, ka da se obiqe`a va 75 go di na od bit ke na Su - tjes ci, za si jao kao ne ka da. - Spo me nik je tre ti ran spe ci jal nim he mij skim sred stvi ma za ~i{ }ewe be to na i ka me na. To su po se bne sup stan ce uve ze - ne iz SAD za bi je li ce - ment od ko jeg je iz gra en spo me nik - re kao je Pa - vlo vi}. me ni ka bor ci ma stra da lim u bi ci na Su tjes ci. - Eki pe iz Bawalu ke i Tre biwa tre ba lo bi da nas da za vr{e mje rewa na te re nu. Stavqawe kom ple ksa na Lis - tu ugro `e nih spo me ni ka mno - go }e zna ~i ti za za {ti tu i si gur no }e mo mno go br`e i la k{e do }i do sred sta va za sa na ci ju ovog po dru ~ja - re - kao je Pa vlo vi}. Me mo ri jal ni kom pleks u Do li ni he ro ja po sve }en je je - dnoj od naj te `ih bi ta ka Dru - gog svjet skog ra ta na pros to ru Ju go sla vi je ko ja se odi gra la go di ne. Spo me nik, ko ji se sas to ji od dva ogro mna kra ka od bi je - log ce men ta, vi so ka po 19 me - ta ra, dje lo je va ja ra Mio dra ko vi }a. Is pred se na la zi spo menkos tur ni ca u ko joj je sa - hrawen bo rac, od vi {e od po gi nu lih, a na bre - `uqku iznad spo me ni ka do ko jeg vo de ste pe ni ce je am fi - te atar na otvo re nom na ~i jim su po lu kru `nim be ton skim tra ka ma ispi sa ni na zi vi par ti zan skih je di ni ca. Kom pleks po sve }en bi ci na Su tjes ci de ce ni ja ma pri - vla ~i pa`wu tu ris ta iz ci je - log svi je ta. Obil ne pa da vi ne po ~et - kom fe bru ara na po dru ~ju Fo ~e po kre nu le su kli zi {te u bli zi ni spo men-kos tur ni ce na Tjen ti {tu ko je je ugro zi lo ci je li kom pleks.

7 UKC RS Bes pla tni pre gle di oka BAWALU KA - Kli ni ka za o~ne bo les ti Uni ver zi - tet skog kli ni ~kog cen tra (UKC) RS i Udru `ewe of tal mo lo ga or ga ni zu ju su tra u Bawalu ci bes pla - tan skri ning na gla ukom. Gra a ni se na bes pla tan pre gled mo gu ja vi ti od osam do 14 ~a so va u ho lu Po li kli ni ke UKC-a, sa - op {te no je iz ove zdrav - stve ne us ta no ve. (Srna) Derventa Ulo `e no 11 mi li ona KM za se dam go di na BAWALU KA - Mi nis - tar stvo za iz bje gli ce i ra - seqena li ca RS ulo `i lo je u pro te klih se dam go di na na po dru ~ju Der ven te vi {e od 11 mi li ona KM re ali - za ci jom Pro gra ma rje {a - vawa pro ble ma ra seqenih li ca, iz bje gli ca i po vra - tni ka i spro vo ewem za je - dni ~kih pro je ka ta. Is ta knu to je to na ju ~e - ra{wem sas tan ku re sor nog mi nis tra Da vo ra ^or da {a sa na ~el ni kom Der ven te Mi lo ra dom Si mi }em i de - le ga tom u Do mu na ro da Par la men ta BiH Sre do jem No vi }em. (Srna) Duki} Ni sam pre tu ~en u Beo gra du MI LI ]I - Pred sje - dnik kom pa ni je "Bo ksit" iz Mi li }a Raj ko Du ki} ne gi rao je me dij ske spe ku - la ci je da je u pe tak pre tu - ~en na mos tar skoj petqi u Beo gra du i na ja vio da }e po dni je ti tu `bu pro tiv li ca ko ja su pla si ra la tu in for ma ci ju. In for ma ci ju o na pa du na Du ki }a pre ni je li su po - je di ni por ta li na vo de }i da on "ni je smio da za tra - `i me di cin sku po mo}, ve} se odlu ~io za ku }no li je - ~ewe". (Agen ci je) Bijeqina SDS-u pris tu pi lo 150 mla dih BI JEQINA - U Bi je - qini je u po ne djeqak uve ~e upri li ~en ko ktel po vo dom pri je ma 150 no vih ~la no va u Aktiv mla dih i Grad ski odbor SDS-a Bi jeqina. Pred sje dnik SDS-a Vu ko - ta Go ve da ri ca re kao je da su mla di sa SDS-om jer vje ru ju toj stran ci. Pred sje dnik Grad skog odbo ra SDS-a Bi - jeqina Mi }o Mi }i} is ta - kao je da je sre }an {to je ve li ki broj mla dih pris tu - pio stran ci. Q. A. BAWALU KA - Is tra `i - va ~ko-ra zvoj ni i pro jek tni cen tar Bawalu ka, ko ji je or - ga ni za ci oni dio "[u ma Re - pu bli ke Srpske", ra spi sao je kon kurs za pri jem 70 ra dni - ka na odre e no vri je me. Ka ko su na ve li u pre du ze - }u "[u me RS", ra dni ci }e bi ti an ga `o va ni na po slo - vi ma ta ksa ci onih sni mawa za {um sko-pri vre dna po dru - ~ja Do bo ja, Fo ~e i Bawalu ke. Is ta kli su da }e po me - znawe do la ze u RS Te {ko je bi lo Nikita Zelenkov, sa vla da ti slo va Dimitrij ^ebotarev i po put q, w, ~. Nikita Lisunov FOTO: GLAS SRPSKE De {a va lo se da na pra vim gre {ku pa umjes to po hra ni ti ka `em sa hra ni ti, re kao Ja men. Li su nov Sirijka Hil da ka `e da se Hre kes u RS osje }a kao kod ku }e PI [E: MI LI JA NA LA TI NO VI] mi li ja nal glas srpske.com BAWALU KA - U pa uza ma izme u pre da vawa na do ma }im fa kul te ti - ma, osim srpskog, ~u ju se i rus ki, poqski ali i arap ski je zik jer sve vi {e stu de na ta iz ze maqa {i rom svi je ta po znawe do - la zi u Srpsku. Me u stra nim stu den ti ma na uni ver zi te ti ma u Bawalu - ci i Is to ~nom Sa ra je vu predwa~e oni iz ze maqa biv - {e Ju go sla vi je, a za hvaquju }i pro gra mi ma raz mje ne na do - ma }im fa kul te ti ma ima i stu de na ta iz Ru si je, Poqske, Wema ~ke, Ita li je, Ru mu ni je i Si ri je. Si ri jac Hre kes do {ao je u Bawalu ku go di ne sa ses - trom Hil dom. Iako mu je na po ~et ku bi lo te - {ko da ra zu mi je pre da vawa, uz mno go tru da i voqe sa vla dao je srpski je zik pa sa - da, ka ko ka `e, i ra - zmi{qa na srpskom. - Pri je po ~et ka Ja men nu ti po slo vi tra ja ti do {est mje se ci, u za vi snos ti od di na mi ke izvo ewa po - slo va. Na kon kurs, ko ji }e bi ti otvo ren do 30. mar ta, mo gu se pri ja vi ti kan di da ti ko ji su za vr{i li {u mar ski fa - kul tet, ap sol ven ti {u mar - skog fa kul te ta, kao i oni ko ji su za vr{i li {u mar sku te hni ~ku {ko lu, bez ob zi ra na ra dno is kus tvo. Ka ko je na ve de no u kon - ra ta u Si ri ji do {li smo u Za - greb, a on da nas je zbog mno go ni `ih tro {ko va stu di - rawa put do veo u Bawalu ku. Te {ko je bi lo sa vla da ti slo va po put q, w, ~. De {a - va lo se da na pra vim gre {ku pa umjes to po - hra ni ti ka `em sa hra ni ti - kroz smi jeh je is pri ~ao Ja - men ko ji na bawalu ~kom Fi lo zof - skom fa kul - te tu stu di ra kur su, svi kan di da ti ko ji bu du ispuwava li uslo ve bi }e po zva ni na in ter vju. Pre du ze }e "[u me RS", ko je sva ke go di ne za po{qava se zon ske ra dni ke, la ni je os tva ri lo do bit od oko pet mi li ona ma ra ka, a tri {um - ska gaz din stva go di nu za vr{i la su u mi nu su. Naj boqi re zul tat na ni vou pre du ze }a os tva ri lo je [um sko gaz din stvo iz Pri je do ra, dok su gu bi ta {i u pro {loj go di ni {um ska gaz din stva iz Vi {e gra da, Vla se ni ce i Cen tar sje - psi ho lo gi ju. U ro dnom Ale pu di plo mi - rao je elek tro te hni ku. O pla - no vi ma za bu du }nost ne ra zmi{qa mno go. I}i }e, ka - ko ka `e, ta mo gdje ga srce bu de vo di lo ka ko bi ses tri i se bi obe zbi je dio {to boqe uslo ve `i vo ta. Za wego vu ses tru Hil du Hre kes, stu den tkiwu tre }e go - di ne far ma ci je na Me di cin - skom fa kul te tu u Bawalu ci, sa vla da vawe srpskog je zi ka bio je naj te `i iza zov. - Srpski je zik je, ba{ kao i arap ski, je dan od naj te `ih u svi je tu. Spre mawe sva kog ispi ta bi lo je kao u~ewe no - vog je zi ka, mno go no vih ter mi - na i ne po zna tih ri je ~i. Kwigu iz ana to mi je sam ci je - lu pre ve la na arap ski ka ko bih {to la k{e ra zu mje la gra - di vo i po lo `i la ispit - is - pri ~a la je Hil da. Qubav pre ma Re pu bli ci Srpskoj i srpskom na ro du i do bra sa radwa me u vi so ko - {kol skim us ta no va ma do ve la je tri stu den ta iz Ru si je na Uni ver zi tet u Is to ~nom Sa - ra je vu. Stu dent tre }e go di ne Poqo pri vre dnog fa kul te ta dr`a vnog Agrar no-te hni ~kog uni ver zi te ta u Per mu Ni ki ta Ze len kov is ti ~e da pre va zi la - ze je zi ~ke ba ri je re uz po mo} pro fe so ra ko ji je stu di rao u Ru si ji. GLAS SRPSKE srijeda, 14. mart Istra`iva ~ko-razvojni i projektni centar Bawaluka raspisao konkurs Za po{qava ju 70 se zon skih ra dni ka men sko-ra sa dni ~ke proi - zvodwe iz Do bo ja. D. S. Stra ni je zi ci sve ~e{ }e odje ku ju ho dni ci ma do ma }ih fa kul te ta Rusi i Sirijci po STRANI STUDENTI IZ SRPSKE NO SE NAJQEP[E UTISKE Si ri jac Ja men Hre kes stu dent psihologije Nastava na engleskom jeziku Uni ver zi tet u Bawalu ci ula `e ve li ke na po re ka ko bi po ve }ao me u na ro dnu sa radwu i raz mje nu stu de - na ta. - Mo `e se o~e ki va ti da }e od aka dem ske 2020/2021. bi - ti omo gu }e na nas ta va na en gles kom je zi ku na ne kim od stu dij skih pro gra ma, {to }e si gur no uti ca ti na po ve }a no in te re so vawe stra na ca za stu di rawe na do ma }im fa kul te ti ma - is - ta kli su na ovom uni ver zi - te tu. - Akti vno u~i mo srpski je zik. Pri sus tvo va li smo in - te re san tnoj kon fe ren ci ji na Fi lo zof skom fa kul te tu u Pa la ma, po sve }e noj odno si ma srpskog i rus kog na ro da u 21. vi je ku. U okvi ru raz mje ne bo - ra vi li smo i se dam da na u Bawalu ci - re kao je Ze len kov. O pre dnos ti ma i zna ~a ju plas te ni ~ke proi zvodwe, ali i dru gim se gmen ti ma poqo - pri vre de, da le ko od ro dne Ru - si je u~e i stu den ti tre }e go di ne Dr`a vnog agrar nog uni ver zi te ta "Im pe ra tor Pe - tar Prvi" iz Vo rowe`a Di - mi trij ^e bo ta rev i Ni ki ta Li su nov. - Iz RS }e mo po ni je ti najqe p{e utis ke ko ji }e nam bi ti do voqan mo tiv da opet do e mo - re kao je ^e bo ta rev. Li su nov, ko ji je u okvi ru pro je kta "Qe tna {ko la" ve} ra ni je bo ra vio u Srpskoj, ka - zao je da se jo{ je dnom uvje rio da je srpski na rod naj gos to - primqivi ji i za hva lio svi ma ko ji su wihov bo ra vak ov dje u~i ni li po se bnim. STRANE STUDENTE PRIVLA^I JEFTINIJA [KOLARINA - Je dva ~e kam da mi u Ru si - ji ugos ti mo jo{ vi {e stu de na - ta iz RS i na dam se da }e mo bi ti dos toj ni do ma }i ni. Ov - dje se osje }a mo kao kod ku }e i to }e bi ti mo tiv vi {e no vim ge ne ra ci ja ma da po sje te Srpsku - re kao je Li su nov. Na bawalu ~kom Uni ver zi - te tu is ti ~u da stu den ti ko ji do la ze pu tem pro gra ma raz mje - ne na do ma }im fa kul te ti ma os ta ju od je dnog se mes tra do naj vi {e de set mje se ci. - Omo gu }e no im je stu di - rawe uz men tor stvo i nas ta va na en gles kom je zi ku - na vo de u ovom uni ver zi te tu i do da ju da je u ovoj aka dem skoj go di ni u prvu go di nu stu di ja upi sa no 45 stra nih stu de na ta. Na Uni ver zi te tu u Is to - ~nom Sa ra je vu ka `u da kod wih, u okvi ru pro gra ma raz - mje ne, tre nu tno bo ra ve ~e ti - ri stu den ta iz inos tran stva, te do da ju da su u to ku pri pre - me za do la zak stu den ta iz Bel gi je.

8 8 srijeda, 14. mart GLAS SRPSKE LUTRIJA REPUBLIKE SRPSKE Akcionarsko dru{tvo BAWALUKA, Ul. Vuka Karayi}a br.2 Upisana kod Osnovnog suda u Bawaluci u Reg. ul. broj: Tel: 051/ , ; Tel/faks: 051/ , mati~ni broj: ; JIB: Unicredit bank a.d.. ; NLB Razvojna banka a.d.; SBERBANK; Nova banka a.d. Broj: 1317-UP/18 Bawaluka, godine Na osnovu ~lana 43. alineja 20. Statuta Lutrije Republike Srpske a.d. Bawaluka, a u vezi sa Odlukom Dr`avne lutrije Srbije broj 1226/1 od godine, na{ broj 1258/18 od godine uprava preduze}a na 118. sjednici odr`anoj dana, godine, donosi ODLUKU o prire ivawu 14. vanrednog kola u godini u igrama na sre}u TV BINGO i BINGO PLUS ^lan 1. U igrama na sre}u TV BINGO i BINGO PLUS odre uje se prire ivawe 14. vanrednog kola u godini, za koje }e se javno izvla~ewe dobitaka obaviti dana, godine, u ~asova na TV HAPPY. ^lan 2. U 14. vanrednom kolu igara na sre}u TV BINGO i BINGO PLUS iz ~lana 1. ove Odluke prijem uplate po~iwe dana, godine i traje do godine, a uplata se obavqa na lutrijskom terminalu putem posebnih pomo}nih listi}a koji sadr`e {est BINGO kombinacija i ~etiri BINGO PLUS kombinacije (pomo}ni listi} sa oznakom C). Uplata za 14. vanredno kolo iz ~lana 1. Odluke vr{i}e se paralelno sa uplatom za redovna kola. U~esnik u igrama na sre}u TV BINGO i BINGO PLUS u vanrednim kolima iz ~lana 1. Odluke opredjequje se za Opciju C1 ili C2 ili C3 u smislu Pravila igre na sre}u TV BINGO I BINGO PLUS. ^lan 3. Utvr uje se cijena za u~e{}e u igri u vanrednim kolima igara na sre}u TV BINGO i TV BINGO PLUS iz ~lana 1. ove Odluke, u skladu sa Pravilima igara na sre}u TV BINGO i BINGO PLUS, u iznosu od: - za opciju C1 ukupno 2,00 KM po jednom C listi}u za odigranu igru BINGO; - za opciju C2 ukupno 1,40 KM po jednom C listi}u za odigranu igru BINGO PLUS; - za opciju C3 ukupno 3,40 KM po jednom C listi}u za odigrane obje igre. ^lan 4. U 14. vanrednom kolu igre na sre}u TV BINGO i BINGO PLUS utvr uje se dobitak nov~ani dobitak u bruto iznosu od ,00 dinara odnosno ,74 KM prera~unato po sredwem kursu centralne banke BiH na dan godine i dodjequje se uz dobitak I vrste ("BINGO 34") ili II vrste ("BINGO 39") ili III vrste ("BINGO 40"), u zavisnosti od toga koji je dobitak BINGO utvr en na izvla~ewu u 14. kolu. Ukoliko u 14. vanrednom kolu igre na sre}u TV BINGO i BINGO PLUS bude izvu~eno vi{e od jednog dobitnika dobitaka I vrste ("BINGO 34") ili II vrste ("BINGO 39") ili III vrste ("BINGO 40"), dodatni dobitak se dijeli srazmjerno broju dobitnika. ^lan 5. Neraspore eni fondovi dobitaka u posqedwem 13. redovnom kolu u godini igara na sre}u TV BINGO i BINGO PLUS prenose se u 14. vanredno kolo u godini, a zatim u 15. redovno kolo u godini u kontinuitetu i u skladu sa Pravilima igre na sre}u TV BINGO I BINGO PLUS. ^lan 6. Utvr eni iznos dodatnog dobitka - nov~ani dobitak u bruto iznosu od ,00 dinara odnosno odnosno ,74 KM prera~unato po sredwem kursu centralne banke BiH na dan godine uz dobitak I vrste ("BINGO 34") ili II vrste ("BINGO 39") ili III vrste ("BINGO 40"), u zavisnosti od toga koji je dobitak BINGO utvr en na izvla~ewu, ispla}uje se na teret fonda neispla}enih dobitaka igara na sre}u TV BINGO i BINGO PLUS. ^lan 7. Javno izvla~ewe dobitaka u 15. redovnom kolu obavi}e se dana, godine, u redovnom terminu u ~asova na TV HAPPY. ^lan 8. Za izvr{ewe Odluke nadle`an je Sektor marketinga i komercijale. ^lan 9. Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavquje se u "Glasu Srpske". Predsjednik uprave preduze}a Rajko Radovanovi} LUTRIJA REPUBLIKE SRPSKE Akcionarsko dru{tvo BAWALUKA, Ul. Vuka Karayi}a br.2 Upisana kod Osnovnog suda u Bawaluci u Reg. ul. broj: Tel: 051/ , ; Tel/faks: 051/ , mati~ni broj: ; JIB: Unicredit bank a.d.. ; NLB Razvojna banka a.d.; SBERBANK; Nova banka a.d. Broj: 1318-UP/17 Bawaluka, godina Na osnovu ~lana 43. alineja 20. Statuta Lutrije Republike Srpske a.d. Bawaluka, a u vezi Odluke Dr`avne lutrije Srbije broj 1227/1 od godine (na{ broj 1259/18 od godine uprava preduze}a na 118. sjednici odr`anoj dana, godine, donosi ODLUKU o prire ivawu 30. Specijalnog kola u igrama na sre}u LOTO 7 od 39 brojeva i LOTO plus u igri na sre}u Yoker ^lan 1. U igrama na sre}u LOTO 7 od 39 brojeva i LOTO PLUS i igri na sre}u YOKER odre uje se prire ivawe 30. Specijalnog kola u okviru koga }e se dodjeqivati dobitak "EKSTRA [ANSA" sa javnim izvla~ewem dobitaka na dan, godine, u redovnom terminu. ^lan 2. Utvr uje se cijena kombinacije u 30. Specijalnom kolu igara na sre}u LOTO 7 od 39 brojeva i Loto plus i igri Yoker navedenim u ~lanu 1. ove Odluke, u skladu sa Pravilima igre na sre}u Loto 7 od 39 brojeva i igre Loto Plus i Pravila igre na sre}u Yoker, u iznosu od: - cijena kombinacije LOTO 7/39 brojeva u iznosu od 1,70 KM - cijena kombinacija Loto plus u iznosu od 0,40 KM - cijena kombinacija Yoker u iznosu od 0,40 KM ^lan 3. Cijena iz ~lana 2. Odluke va`i po~ev od godine kao dana po~etka uplate u 30/2018 kolu, dok u pretplati cijena iz ~lana 2. Odluke va`i po~ev od godine. ^lan 4. U navedenom kolu iz ~lana 1. Odluke bi}e dodijeqen jedan dobitak "EKSTRA [ANSA"- automobil marke BMW X 4 u vrijednosti od ,46 KM. Dobitnici izvu~eni na teritoriji Republike Srpske }e se ispla}ivati u vrijednosti automobila tj. u iznosu od ,46 KM i tretirati kao dobitnici nov~anog dobitka. ^lan 5. Utvr uje se iznos dobitka V vrste (trojka) u iznosu od 1,70 KM i dobitka IV vrste (~etvorka) u iznosu od 17,00 KM u specijalnom kolu igara na sre}u Loto 7 od 39 brojeva i Loto plus iz ~lana 1. ove Odluke, u skladu sa Pravilima igre. ^lan 6. Izvla~ewe dobitka "EKSTRA [ANSA" obavqa se putem generatora slu~ajnih brojeva (GSB), u direktnom televizijskom prenosu. Dobitak "EKSTRA [ANSA" se utvr uje tako {to se GSB izme u svih upla}enih potvrda o uplati tog kola, izvla~i jednu potvrdu. Nakon {to GSB odabere potvrdu o uplati, na ekranu, u direktnom TV prenosu bi}e ispisano sqede}e: - ukoliko bude izvu~ena potvrda o uplati jedinstvena oznaka koju ~ini broj kola, operativni broj prodavca i numerator izvu~ene potvrde; ^lan 7. Utvr eni dobitak iz ~lana 4. ove Odluke ispla}uje se na teret fonda neispla}enih dobitaka. ^lan 8. Za izvr{ewe Odluke nadle`an je Sektor marketinga i komercijale. ^lan 9. Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavquje se u dnevnim novinama "Glas Srpske". Predsjednik uprave preduze}a Rajko Radovanovi} Bosna i Hercegovina Uprava za indirektno - neizravno oporezivanje Regionalni centar Bawa Luka Broj: 02/6/I /18 Bawaluka, godine Na osnovu Odluke direktora Uprave za indirektno oporezivawe BiH o prodaji slu`benih motornih vozila putem javne licitacije broj: /17 od godine i broj: /17 od godine, Komisija za prodaju slu`benih motornih vozila Regionalnog centra Bawaluka, objavquje JAVNO NADMETAWE - LICITACIJA prodaje slu`benih motornih vozila Uprava za indirektno oporezivawe BiH putem prikupqawa pismenih ponuda prodaje sqede}a slu`bena motorna vozila: I Podaci o vozilima II Pravo u~e{}a 1. Pravo u~e{}a u postupku licitacije sistemom prikupqawa pismenih ponuda imaju sva pravna i fizi~ka lica (osim zaposlenih u Upravi za indirektno oporezivawe BiH), koja u prostorijama Regionalnog centra Bawaluka, u ulici Mladena Stojanovi}a broj 7, Bawaluka, dostave svoju ponudu i u blagajni dana, godine (srijeda), u periodu od 8.30 do ~asova izvr{e uplatu depozita 10% od po~etne cijene vozila za koje se prijavquju u postupku javnog nadmetawa. III Pregled vozila 1. Prodaja vozila se vr{i po na~elu "vi eno-kupqeno", bez naknadnih prigovora i reklamacija na stawe vozila koja su predmet ponude. 2. Vozila se mogu pogledati dana, godine (ponedjeqak), na parking prostoru sjedi{ta Regionalnog centra Bawaluka u ulici Mladena Stojanovi}a broj 7, u vremenu od 11 do 13 ~asova. Tako e, vozila se mogu pogledati i dana godine (srijeda) u vremenu od 8 do 10 ~asova. 3. Kontakt telefon osobe za pregled vozila je: Trapara. IV Dostavqawe ponuda i vrijeme odr`avawa licitacije 1. Ponude u zatvorenoj (neprovidnoj) koverti sa naznakom "NE OTVARAJ-Ponuda za prodaju vozila putem licitacije, LOT broj ", sa dokazom o izvr{enoj uplati depozita primaju se najkasnije do godine (srijeda) do ~asova. 2. Jedan ponu a~ mo`e dostaviti ponudu za jedan ili vi{e LOT-ova, s tim da se za jedan LOT mo`e dostaviti samo jedna ponuda. Ponuda za svaki LOT se pakuje u posebnu kovertu. 3. Sve ponude koje pristignu poslije nazna~enog roka, bez obzira kada su poslate, ne}e biti uzete za razmatrawe. 4. Ukoliko za neki LOT ne bude pismenih ponuda, odnosno uplate depozita, licitacija za taj LOT se ne}e odr`ati. 5. Javno otvarawe ponuda uz prisustvo ponu a~a }e se odr`ati godine u 13 ~asova u prostoriji Regionalnog centra Bawaluka u ulici Mladena Stojanovi}a broj 7, Bawaluka. 6. Otvarawu ponuda, odnosno na javnom nadmetawu mogu u~estvovati fizi~ka lica li~no ili po punomo}niku (uz dokaz o punomo}i), te osoba koja je ovla{}ena da zastupa pravno lice ili punomo}nik za u~e{}e u postupku javne licitacije (uz dokaz o punomo}i). V Sadr`aj ponude 1. Ponuda sadr`i: - Podaci o fizi~kom licu (ime i prezime, ime jednog roditeqa, adresa i broj telefona, broj teku}eg ra~una i ovjerena kopija identifikacionog dokumenta). - Podaci o pravnom licu (naziv pravnog lica, adresu i broj telefona, potpis ovla{}ene osobe i pe~at, ime ovla{}enog lica u postupku licitacije, rje{ewe o upisu u sudski registar ne starije od tri mjeseca ovjereno od strane nadle`nog organa i broj poslovnog ra~una). - Iznos ponude izra`ene u KM. - Broj LOT-a na koji se ponuda odnosi. - Dokaz o uplati depozita/kaucije 2. Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca, a ukoliko je ponu a~ pravno lice, ista mora biti ovjerena pe~atom pravnog lica. VI Tok licitacije 1. Prije otvarawa zatvorenih pismenih ponuda, Komisija }e saop{titi pravila licitacije. 2. Ponu a~i su du`ni prije po~etka licitacije dokazati svoj identitet li~nom kartom ili paso{em, odnosno ovjerenom punomo}i za zastupawe ukoliko se radi o zastupnicima. 3. Ponude ispod po~etne cijene ne}e biti uzete u razmatrawe. 4. Ukoliko se na poziv odazove samo jedan ponu a~ sa prihvatqivom ponudom, Komisija ga progla{ava pobjednikom prodaje. 5. Ako se za isti LOT prijavi dva ili vi{e ponu a~a sa istom cijenom koja je ujedno i najvi{a cijena ponude, prednost ima ponu a~ koji je ranije predao ponudu po datumu i vremenu prijemnog {tambiqa slu`be protokola UIO BiH. 6. Ukoliko se na poziv za prodaju odre enih vozila ili za odre eni LOT ne odazove ili ne prijavi ni jedan zainteresirani ponu a~, bi}e raspisan novi javni poziv za prodaju, s tim da }e po~etna/procijewena vrijednost biti umawena maksimalno do 10% u odnosu na prethodno nadmetawe. VII Obaveze kupca 1. Sa odabranim ponu a~em (kupcem), zakqu~i}e se kupoprodajni ugovor u roku od 7 (sedam) dana po zavr{etku postupka javnog nadmetawa/prodaje i istom }e biti vra}en upla}eni depozit po dostavqawu dokaza o uplati punog licitiranog iznosa. 2. Rok za uplatu ukupne postignute cijene je 7 (sedam) dana od dana potpisivawa kupoprodajnog ugovora, a pla}awe se vr{i sa bankovnih ra~una koji su navedeni u obrascu ponude na transakcijske ra~une UIO BiH koji }e biti navedeni na kupoprodajnom ugovoru i fakturi zajedno sa instrukcijom za pla}awe. 3. Sve poreze i tro{kove oko prenosa vlasni{tva snosi kupac, kao i obavezu transporta vozila. 4. Ako kupac odustane od kupovine (ne pristupi sklapawu ugovora), upla}eni iznos depozita mu se ne}e vratiti. UIO BiH }e u tom slu~aju sklopiti ugovor sa sqede}im najpovoqnijim ponu a~em. 5. Primopredaja, odnosno preuzimawe motornog vozila vr{i se nakon dostavqawa dokaza o izvr{enoj uplati. VIII Dodatne informacije 1. U~esnicima u licitaciji koji nisu kupili vozilo, depozit }e biti vra}en na li~ni zahtjev u roku od 3 (tri) radna dana 2. Sve dodatne informacije mo`ete dobiti na telefone broj 051/ i 051/ IX Obrazac ponude Босна и Херцеговина Управа за индиректно опорезивање Red.br Marka i God. proiz. Boja Vrsta Broj {asije Broj motora Pre ena Registracija Snaga Zapremina Po~etna LOT-a tip vozila vozila Goriva kilometra`a isti~e motora motora cijena u KM -istekla (kw) (cm³) 1. [koda Fabia 1.2 Siva Benzin odjavqeno , TMBNY46Y76S M006LMV 2. Renault Trafic N Plava Dizel VF1F8ALA MES odjavqeno ,00 Red. Marka i tip Reg. broj Naziv Kontakt Adresa Transakcijski Ponu ena Br. vozila vozila ponu a~a telefon prebivali{ta ra~un cijena u KM LOT Komisija za provo ewe postupka javne licitacije

9 Panorama Kul tur ni cen tar u Tre biwu Promovisana kwiga "Nebeske heroine sveta" TRE BIWE - U Kul tur nom cen tru u Tre biwu u po ne djeqak uve ~e pro mo vi sa na je kwiga "Ne bes ke he ro ine sve ta" auto ra Ra dmi le Ton ko vi}, ko ja svje do ~i o `e na ma ko je su ra vno pra vno sa mu {kar - ci ma ispi sa le is to ri ju vaz du ho plov stva i ko smi ~kih pu to vawa. Ton ko vi }e va is ti ~e da kwiga pred stavqa va `an do pri nos na poqu is to ri je vaz du ho plov stva, po se bno u se gmen tu u ko jem upo - zna je mo `e ne pi lo te, da me ko je su sa vla da le ne bo i ko rak po ko - rak mi jewale svi jet, ka ko u mi ru, ta ko i u ra tu. - Kwigu sam pi sa la de set go di na pu tu ju }i po svim kon ti nen ti - ma, da bih za biqe`i la sa me po ~et ke le tewa `e na - re kla je Ton - ko vi }e va. R. Mi. Obnovqena bawalu ~ka Muzi ~ka {kola "Vlado Milo {evi}" Boqi uslo vi za 918 a ka BAWALU KA - Za sa na ci - ju kro va, no vu fa sa du i za mje - nu kom ple tne vawske sto la ri je bawalu ~ke Mu zi ~ke {ko le "Vla do Mi lo {e vi}" ulo `e no je KM, a ovi ra do vi po boq{a li su ener - get sku efi ka snost obje kta i obe zbi je di li boqe uslo ve za 918 u~e ni ka. [ko la je obnovqena u okvi ru pro je kta "Ze le ni eko nom - ski ra zvoj". Po lo vi nu sred sta va su obe zbi je di li Mi - nis tar stvo pros vje te i kul tu - re RS i {ko la, a os ta tak Am ba sa da [ved ske u BiH i Fond za za {ti tu `i vo tne sre - di ne i ener get sku efi ka - snost RS. Po mo }nik mi nis tra za pred {kol sko, osno vno i sredwe obra zo vawe RS Ra dmi - la Ko ci}-]u }i} re kla je da }e kroz pro je kat "Ze le ni eko nom - ski ra zvoj" bi ti obnovqena 21 obra zo vna us ta no va u RS. - Na dam se da }e u~e ni ci i nas ta vni ci ove {ko le bi ti jo{ vi {e mo ti vi sa ni da ra de i pos ti `u jo{ boqe re zul ta te - re kla je Ko ci}-]u }i} na ju - ~e ra{wem obiqe`a vawu za - vr{et ka obno ve ove {ko le. Gra do na ~el nik Bawalu ke GLAS SRPSKE srijeda, 14. mart Igor Ra do ji ~i} re kao je da je pro {le go di ne kroz pro je kat ener get ske efi ka snos ti obnovqena Osno vna {ko la "Ale - ksa [an ti}". - Ove go di ne za po ~e ti su ra do vi na O[ "Jo van Cvi ji}", a po red to ga grad }e iz buyeta fi nan si ra ti ra do ve na {est osno vnih {ko la i za mje nu sto - la ri je na Elek tro te hni ~koj {ko li - re kao je Ra do ji ~i}. Di re ktor bawalu ~ke Mu - zi ~ke {ko le Da mir Jo va ni} je re kao da su, pre ma prvim pro - cje na ma, u{te de od obno ve na gri jawu i stru ji oko 25 od sto. - Zna tno }e mo u{te dje ti i na odr`a vawu in stru me na ta, a taj no vac }e mo is ko ris ti ti za na bav ku no vih in stru me na ta i za odla zak u~e ni ka na ta kmi - ~ewa - do dao je Jo va ni}. V. P. MJE [TA NI NA SJE VE RO ZA PA DU SRPSKE ODA HNU LI PO SLI JE NE IZ VJE SNE NO ]I Ku }e zaplavqene, vodostaj stagnira Ospo sobqavawe ra dne sna ge u Bi jeqini Obuku za CNC operatera zavr{ilo 25 polaznika Kad sam us tao iz kre ve ta, do koqena sam bio u vo di. Uspio sam se izvu }i. Sa na po la ko opa da, ali ja u ku }u ne }u mo }i ni za osam da na, ka zao \u ri} ko ji je pri vre me ni smje {taj pro na {ao u auto mo bi lu PI [E: NA TA SI] kro zrs glas srpske.com PRI JE DOR, KOS TAJ NI - CA - Vi {e od 100 do ma }in - sta va i broj ne ora ni ce u Pri je do ru za plavqene su pri - li kom izli vawa ri je ke Sa ne, dok je u Kos taj ni ci pro gla - {e no van re dno stawe zbog po - ras ta vo dos ta ja Une. Mje {ta ne lo kal nih za je - dni ca u ko ji ma su se izli le ri - je ke ohra bru je to {to ju ~e ni je bi lo no vih pa da vi na, pa vo dos - ta ji opa da ju ili sta gni ra ju. Iz pri je dor skog Od sje ka ci vil ne za {ti te sa op {ti li su da su za plavqeni obje kti i ve li ki dio poqo pri vre dnih po vr{i na u na seqima Tu ko vi, Ra {ko vac, Bre zi ~a ni i Go mje - ni ca. Pri je dor ~a ni \u ri }u (80) iz Ra {kov ca vo da je u{la u ku }u u no }nim sa ti - ma. - Kad sam us tao iz kre ve ta, do koqena sam bio u vo di. Uspio sam se izvu }i. Sa na po - la ko opa da, ali ja u ku }u ne }u mo }i ni za osam da na - ka zao je \u ri} ko ji je pri vre me ni smje {taj pro na {ao u auto mo - bi lu. Gra do na ~el nik Pri je do ra Mi len ko \a ko vi} obi {ao je ju ~e po dru ~je oko grad skog mos - Zaplavqeno stotiwak doma}instava u Prijedoru Vo da za pi }e Pri je dor ski "Vo do vod" sa - op {tio je da je vo da ko jom ovo pre du ze }e snab di je va gra a ne is pra vna i da se bez bo ja zni mo `e ko ris ti - ti za pi }e. Zbog po ve }a nog ni voa Sa ne i wenog izli - vawa po ja ~a na je kon tro la is pra vnos ti, kao i hlo ri - sawe vo de. ta gdje je sa ~la no vi ma [ta ba za van re dne si tu aci je ra zmi je - nio po dat ke o stawu na te re nu. - Ohra bru je po da tak da je vo dos taj u opa dawu i da tre nu - tno izno si 452 cen ti me tra - izja vio je \a ko vi}. Do dao je da {te ta od na do - U KOSTAJNICI PROGLA [ENO VANREDNO STAWE {le vo de pos to ji, ali ona ni je ni bli zu one ko - ja je nas ta la u po pla - vi go di ne. - Ono {to je ra e no u od - bra ni od po pla va ovih go di na po ka za lo se us pje {nim - izja - vio je \a ko vi}. \AKOVI]: [TETA NI BLI ZU ONE IZ [ef pri je dor skog Od sje ka ci vil ne za {ti te Du {an Vrawe{ je izja vio da je i daqe na sna zi prvi ste pen re do vne od bra ne od po pla va. Vo dos taj Une ju ~e je sta - FO TO: AGEN CI JE gni rao u Kos taj ni ci, gdje je u no }i izme u po ne djeqka i utor ka pro gla {e no van - re dno stawe, a gra a ni su zvu - kom si re ne upo zo re ni da ma te ri jal na do bra i sto ku sklo ne na si gur no. - U uli ci Ran ka [ip ke ugro `e no je 11 ku }a, svi su od - braweni u to ku no }i, ali su po mo }ni obje kti po plavqeni - re kao je por tpa rol ove op {ti- ne Ale ksan dar Pa {i}. Na po dru ~ju Ko zar ske Du - bi ce i daqe su na sna zi van re - dne mje re za {ti te od po pla va, a pre ma ri je ~i ma {e fa op - {tin skog Od sje ka ci vil ne za - {ti te \u re Tru bar ca, ve }e opa snos ti od po pla va ne ma, a ju ~e se o~e ki vao i pad vo dos ta - ja. On je na veo da je zbog izli - vawa Une u na seqima [piqa i Vri oci za sao bra }aj pre ki - nut ma gis tral ni put, kao i re - gi onal ni put pre ma Mo {ta ni ci, te do dao da je u [e var li ja ma za plavqeno se - dam do ma }in sta va. Vo dos taj ri je ke Une u No - vom Gra du, gdje je za plavqeno de se tak ku }a, ju ~e je bio u bla - gom opa dawu. BI JEQINA - Uvje rewa o za vr{e noj obu ci po pro gra mu ospo sobqavawa za ope ra te ra na CNC ma {i na ma za obra - du drve ta uru ~e na su ju ~e u Bi jeqini za 25 po la zni ka. Obu ka je spro ve de na u sklo - pu pro je kta "Kon ti nu ira nom in sti tu ci onal nom sa radwom do odr`i vih ra dnih mjes ta u Bi jeqini". - Po la zni ci su pro {li 140 ~a so va te orij ske i pra kti ~ne nas ta ve u Te hni ~koj {ko li "Mi haj lo Pu pin" i pre du ze - }i ma "Ste ko cen tar" i "Me ga drvo". Ciq je da do e mo do kva li te tne ra dne sna ge ko ja je po tre bna pri vre dni ci ma - re kla je {e fi ca Od sje ka za lo kal ni eko nom ski ra zvoj i evrop ske in te gra ci je gra da Bi jeqina An ki ca To do ro vi}. Q. A. Zdrav stve no-hu ma ni tar na akci ja "Grosa" Uredni rezultati mamografskih pregleda SRE BRE NI CA - Re zul ta ti ma mo graf skih pre gle da ko ji su pro {le se dmi ce mar ta obavqeni u Ru dni ku olo va i cin - ka u Sa sa ma kod Sre bre ni ce su ure dni, pot vrdi la je pred sje - dnik Upra vnog odbo ra kom pa ni je "Gros" Je le na Pe tri}. Ova fir ma bes pla tno je or ga ni zo va la zdrav stve no-hu ma - ni tar nu akci ju, a pre gle da no je uku pno 79 za in te re so va nih ra dni ca, `e na s po dru ~ja mje sne za je dni ce Sa se i za po sle - nih `e na u {ko la ma u Bra tun cu i Sre bre ni ci. K. ]. ^la no vi Ra vno gor skog po kre ta u Vi {e gra du Odata po ~ast Dra`i Mihailovi }u VI [E GRAD - ^la no vi Ra - vno gor skog po kre ta otaybi ne Srpske ju ~e su po lo `i li cvi - je }e na Spo me nik pa lim bor - ci ma u Vi {e gra du, a po tom su se u Do brun skoj Ri je ci po - klo ni li e ne ra lu Dra goqubu Dra `i Mi ha ilo vi }u, po vo - dom obiqe`a vawa 72 go di ne od ha p{ewa na ~el ni ka [ta - ba vrho vne ko man de Ju go slo - ven ske voj ske u otaybi ni. Pred sje dnik Pred sje dni{ - tva Bo ra ~ke or ga ni za ci je RS (BORS) Du {ko Mi le ti} za - hva lio je ~la no vi ma ovog po - kre ta {to wegu ju tra di ci ju oslo bo di la ~kih ra to va, ne za bo ravqaju }i srpsku tra di - ci ju. (Srna)

10 10 srijeda, 14. mart GLAS SRPSKE BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA PRIVREDNI SUD U TREBIWU Broj: 62 0 Ip Kom Trebiwe, godine Okru`ni privredni sud u Trebiwu, sudija Danica Vojinovi}, u izvr{nom postupku tra`ioca izvr{ewa Javno preduze}e za komunalnu hidrotehniku "Vodovod" a.d. Trebiwe, koga zastupa direktor Spasoje Radovi}, prof. fiz. kult. iz Trebiwa, protiv izvr{enika Du~i} Simeon vlasnik "RIVA" s.p. Trebiwe ul. Stari Grad i Mokri Dolovi (nedostupan na datim adresama), radi izvr{ewa radi naplate duga, v.sp ,01 KM, odlu~uju}i o prijedlogu za izvr{ewe tra`ioca izvr{ewa od g., vanraspravno, donio je godine rje{ewe o izvr{ewu, koje u skladu sa ~lanom 348. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. gl. Republike Srpske", broj 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13 - ZPP) u vezi ~lana 21. Zakona o izvr{nom postupku ("Sl. gl. RS", broj 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13 i 98/14 - ZIP), na prijedlog tra`ioca izvr{ewa od g., vanraspravno g. O B J A V Q U J E Rje{ewe o izvr{ewu Na osnovu vjerodostojne isprave izvoda iz poslovnih kwiga za izvr{enu isporuku vode br. 2086/17 od , {ifra potro{a~a na prijedlog tra`ioca izvr{ewa, protiv izvr{enika odre uje se izvr{ewe radi prinudne naplate iznosa od 3.821,01 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{ewa prijedloga za izvr{ewe g. pa do isplate, tro{kova ovog izvr{ewa u iznosu od 200,00 KM, uz tro{kove ovog ogla{avawa u dnevnim novinama: a) zapqenom nov~anih sredstava izvr{enika koja se vode na poslovnom ra~unu kod Sberbanke a.d. Bawaluka Hypo Alpe Adria banke b) zapqenom, popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika koje se nalaze u wegovim poslovnim prostorijama odnosno stanu ili ku}i c) na pokretnoj i nepokretnoj imovini koju sud utvrdi primjenom ~lana 37. ZIP-a a po obavje{tewu CJB SP Trebiwe, Poreske uprave Trebiwe i RGU PJ Trebiwe. Dostavqawe rje{ewa o izvr{ewu izvr{eniku smatra se obavqenim protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa u dnevnim novinama. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rje{ewa dozvoqen je prigovor naslovqenom sudu u roku od 8 dana po proteku 15 dana od dana objavqivawa u dnevnim novinama. Sudija Danica Vojinovi} BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U MODRI^I Broj: 86 0 P P Modri~a, godine Osnovni sud Modri~a sudija Milka Savi} u pravnoj stvari tu`iteqa UniCredit bank dd Mostar, ul. Kardinala Stepinca bb, (kao pravni sqednik HVB Central Profit banka dd) protiv tu`enih 1. Savi} Nade iz Modri~e, ul. Cara Lazara br. 1/4, 2. Koji} Swe`ane iz Modri~e, ul. Popa Save Bo`i}a bb i 3. Popovi} Mileve iz Modri~e, ul. [ama~ka bb, radi duga v. sp ,72 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07, u daqem tekstu: ZPP), iz razloga {to se tu`ena Savi} Nada ne nalazi na adresi iz tu`be, objavquje sqede}i: OGLAS O DOSTAVQAWU NA ODGOVOR Dana godine tu`iteq je podnio tu`bu protiv tu`ene, radi naplate duga, v. sp ,72 KM. U tu`bi su naveli da su prednik tu`iteqa i prvotu`ena dana, godine zakqu~ili ugovor o kreditu broj: 12423/06 pod sqede}im ugovorenim uslovima: Iznos kredita je 8.691,96 EUR, sa redovnom godi{wom kamatnom stopom od 9,50% koja je promjewiva u skladu odluke tu`iteqa i zateznom kamatom po dospje}u u visini propisanoj zakonom, te drugim uslovima odobravawa i otplate kredita utvr enim u kreditnom ugovoru. Prvotu`ena se obavezala otpla}ivati kredit zajedno sa obra~unatom kamatom u 84 jednake mjese~ne rate u KM protivvrijednosti iznosa od 143,09 EUR, po~ev od dana isplate kredita pa do kona~ne otplate. Drugotu`ena i prednica tre}etu`ene su se ugovorom o jemstvu zakqu~enim sa tu`iocem godine u svojstvu jemaca- plataca (solidarnih du`nika) obavezale tu`iocu na otplatu odobrenog kredita ukoliko to ne u~ini prvotu`ena. Tre}etu`ena je rje{ewem o nasqe ivawu Osnovnog suda u Modri~i broj: 86 0 O O od godine progla{ena zakonskom nasqednicom iza Popovi} Mileve. Tu`ene ne izvr{avaju ugovorne obaveze na ugovoreni na~in, tako da sa godine ukupna dospjela nenapla}ena potra`ivawa tu`ioca iznose 8.710,72 KM. Predla`e se sudu da nakon {to provede predlo`ene dokaze ili zbog propu{tawa, ukoliko tu`eni u ostavqenom roku ne dadne odgovor na tu`bu donese presudu zbog propu{tawa. Obavje{tava se tu`ena Savi} Nada da se dostava pismena smatra obavqenom protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa ovog pismena u dnevnim novinama, i na oglasnoj tabli suda, te se ista obavje{tava da priloge dostavqene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a RS je du`an najkasnije u roku od 15 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumqiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranke, wihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositeqa (~l. 334 ZPP-a RS). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavqeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a RS). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~iwenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr uju te ~iwenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPPa RS). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu ( ~l. 74. stav 1. ZPP-a RS). Kad tu`eni, kome je uredno dostavqena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{ewe presude zbog propu{tawa, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tawa), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l stav 1. ZPP-a RS.) Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoqnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. SUDIJA Milka Savi} "VODOVOD" AD DOBOJ Broj: 1242/18 Doboj, godine Na osnovu Odluke uprave preduze}a "Vodovod" AD Doboj broj: /18 od godine, Komisija objavquje OGLAS O ZAKUPU KUHIWSKOG PROSTORA Predmet poziva je zakup kuhiwskog prostora za potrebe "Vodovod" AD Doboj. "Vodovod" AD Doboj poziva sva pravna i fizi~ka lica da dostave svoje ponude. Kriterijumi za zakup kuhiwskog prostora su: a) da se kuhiwski prostor nalazi u u`em centru grada Doboj; b) da veli~ina prostora iznosi do 20 m 2 neto povr{ine; v) da se prostor nalazi u prizemqu ili eventualno na prvom spratu; g) da prostor posjeduje opremu za pripremawe hrane; d) da prostor posjeduje potrebne prikqu~ke vode, struje, grijawa i ostale infrastrukture; ) da prostor posjeduje adekvatne mokre ~vorove; e) da cijena zakupa ne prelazi iznos ve}i od 700,00 KM na mjese~nom nivou; `) potrebno je neposredno vizuelno opa`awe od strane Komisije; z) da se mo`e prihvatiti jedna validna ponuda. Za svaki od navedenih kriterijuma potrebno je dostaviti odgovaraju}u dokumentaciju. Pored navedene, potrebno je dostaviti i sqede}u dokumentaciju: - Naziv i adresa prostora, opis i karakteristike prostora; - Ponu ena mjese~na cijena zakupa kuhiwskog prostora. Kriterijumi za odabir su odre eni u ta~kama od a) do z). Zatvorene i zape~a}ene koverte sa ponudama i punom adresom ponu a~a dostavqaju se po{tom ili li~no na adresu "Vodovod" AD Doboj, ul. Kraqa Petra I sa naznakom "Ponuda za zakup kuhiwskog prostora - NE OTVARATI za Komisiju". Rok za dostavu ponuda je 5 dana od dana objavqivawa u sredstvima informisawa - u "Glasu Srpske". Ponude koje pristignu nakon isteka roka za podno{ewe ponuda ne}e biti razmatrane. Komisija }e izvr{iti javno otvarawe pristiglih ponuda dana, godine, u 9 ~asova. Otvarawu ponuda mogu prisustvovati svi ponu a~i. Otvarawe ponuda izvr{i}e se u prostorijama Vodovoda. Adresa: "Vodovod" AD Doboj, ul. Kraqa Petra I, tel. 053/ , faks 053/ , PREDSJEDNIK KOMISIJE Zoran Mitrovi}, dipl. ek. Dru{tvo za upravqawe investicionim fondovima "Kristal invest" a.d. Bawaluka OBAVJE[TEWE akcionarima o neto vrijednosti imovine fondova kojim upravqa Fond Stawe na dan Neto sredstva Neto sredstva po (KM) akciji (KM) ZMIF ,27 0,69 u preoblikovawu "Cepter fond" a.d. Bawaluka ZMIF ,44 0,03 u preoblikovawu "Kristal invest fond" a.d. Bawaluka Izvje{taji o utvr ivawu neto vrijednosti imovine Fonda akcionarima su dostupni u sjedi{tu Dru{tva za upravqawe investicionim fondovima "Kristal invest" a.d. Bawaluka, ul. Milana Raki}a 1., tel/ ; faks/ ili na adresu UNIVERZITET U BAWALUCI FILOLO[KI FAKULTET OGLA[AVA JAVNU ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE Kandidat mr Sla ana Cukut brani doktorsku disertaciju "Srpski govori okoline [ipova" dana, godine (~etvrtak), u 10 ~asova. Rad je na uvidu javnosti u biblioteci fakulteta i u prostorijama studentske slu`be Filolo{kog fakulteta u Bawaluci svakim radnim danom od 9 do 14 ~asova. OBAVJE[TEWE o javnoj odbrani doktorske disertacije Javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr Saudina Terzi}a pod nazivom: "Model determinacije subjektivnih i objektivnih faktora poreske evazije" zakazuje se za ponedjeqak, godine, u 14 ~asova. Javna odbrana }e se odr`ati u sve~anoj sali na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bawaluci, ul. Majke Jugovi}a br. 4. Zainteresovani mogu ostvariti uvid u sadr`aj doktorske disertacije do dana odbrane u biblioteci Fakulteta. DEKAN Prof. dr Stanko Stani}

11 Biznis BERZANSKO Naziv emitenta Naziv emitenta Dioni~ko dru{tvo Dioni~ko dru{tvo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH obveznice ratna potra`ivawa ser. A FBiH obveznice ratna potra`ivawa ser. B FBiH obveznice ratna potra`ivawa ser. C FBiH obveznice ratna potra`ivawa ser. D Sredwi Promjena kurs kursa Vrijednost PRIMARNO SLOBODNO Dioni~ko dru{tvo BERZA BAWALUKA Република Српска - измирење ратне штете 9 Република Српска - измирење ратне штете 10 FONDOVI АЗИФ у преоб. Jахорина Коин а.д. Пале АЗИФ у преоб. Полара инвест фонд а.д. Бањалука ДУИФ Инвест нова а.д. - ОМИФ Инвест нова DUIF Kristal Invest a.d. - ОАIF "Opportunity Fund" DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Future Fund DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Maximus Fund ЗАИФ у преоб. БЛБ - профит а.д. Бањалука ЗАИФ у преоб. Борс инвест фонд а.д. Бањалука ЗАИФ у преоб. Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука ЗАИФ у преоб. Привредник инвест а.д. Бањалука ЗАИФ у преоб. ВИБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗМИФ у преоб. Актива инвест фонд а.д. Бањалука ЗМИФ у преоб. Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука ЗМИФ у преоб. Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗМИФ у преоб. Кристал инвест фонд а.д. Бањалука ЗМИФ у преоб. ВБ фонд а.д. Бањалука ЗМИФ у преоб. Цептер фонд а.д. Бањалука Prosje~na cijena Promjena 89,30 86,00 Prosje~na cijena Promjena 0,88 2,46 0,07 3,26 8,70 3,34 1,35 1,33 6,00 1,14 3,84 0,40 1,84 1,81 0,04 0,01 1,29 0,46 KOTACIJA KOMPANIJA 0,00-1,77 0,00 0,00-4,05 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,22 BERZA SARAJEVO Promet 8.250, ,00 Promet 0,00 0, ,49 0, ,00 748,16 0,00 0,00 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,62 0,00 0,00 0,00 103,26 Zvani~ni Promjena kurs kursa Vrijednost Bosnalijek d.d. Sarajevo , Sredwi Promjena kurs kursa Vrijednost GLAS SRPSKE srijeda, 14. mart IS VAWE BRI TAN SKE KOM PA NI JE O STAWU NA [TU NE KRE TNI NA U BiH Stanovi poskupquju na krilima dijaspore Ve} sa da zo vu gra a ni iz di ja spo re i ra spi tu ju se za ku po vi nu sta no va. Zbog to ga sva ke go di ne od proqe}a do je se ni ci je na sta no va sko ~i pet do de set od sto, ka zao Po po vi} PI [E: MA RI JA NA MIQI] ma ri ja nam glas srpske.com BAWALU KA - Ci je ne sta no va na tr`i {tu BiH sko ~i }e i do de set od sto do je se ni zbog ras ta in te - re so vawa ku pa ca iz di ja - spo re, po ka za li su re zul ta ti is tra `i vawa ko je je spro ve la "Po sej don gru pa" iz Ve li ke Bri ta ni - je. U is tra `i vawu je pro - ci jeweno da }e od dru gog tro mje se ~ja ove go di ne usli je di ti opo ra vak se kto - ra ne kre tni na u BiH. - Ana li za posqedweg kvar ta la go di ne po ka - zu je uzla zne tren do ve u svim ka te go ri ja ma ne kre - tni na u ve }im gra do vi ma, odno sno Bawalu ci, Mos ta - ru, Sa ra je vu i Tu zli. Pro - da ja i ci je na sta no va na tr`i {tu BiH di rek tno je u ve zi sa kre tawem u di ja spo - ri. Po sje te gra a na ko ji su na pus ti li zemqu i oti {li u inos tran stvo u ra no proqe}e i kra jem qeta uti - ~u na po ve }awe ci je na ne - kre tni na do de set od sto - na ve de no je u stu di ji "Po - sej don gru pe", ko ja in ves ti - ra i upravqa ne kre tni na ma i pri su tna je vi {e od de ce - ni je na tr`i {tu ju go is to - ~ne Evro pe. Ka da je ri je~ o Bawalu - ci, stru~waci bri tan ske kom pa ni je su na ve li da je stam be ni se ktor u fa zi opo rav ka i da }e se ra zvi - ja ti u idu }ih pet go di na. - O~e ku je mo i tran - sfor ma ci ju ma lo pro daj nih RENTAWE STANOVA ISPLATIVIJE OD [TEDWE U BAN CI kom ple ksa do go di ne, sa otva rawem prvog mo der - nog tr`nog cen tra "Del ta pla net". Tr`i {te po slo - vnih pros to ra u naj ve }em gra du RS je ta ko e u uspo nu - na ve de no je u ana li zi. Pro gno ze bri tan ske kom pa ni je pot vr u ju i u agen ci ja ma za ne kre tni ne, na vo de }i da ih ve} sa da zo - vu gra a ni iz di ja spo re i ra spi tu ju se za ku po vi nu sta no va. PROGNOZIRAN RAZVOJ [TA U NAREDNIH PET GODINA - Zbog to ga sva ke go di - ne od proqe}a do je se ni ci je na sta no va po ras te od pet do de set od sto. U tom pe ri odu vla da naj ve }a po - tra`wa za sta no vi ma, a me - u kup ci ma predwa~e oni iz di ja spo re. Za sa da se ne mo `e mo po `a li ti na pro - met - ka zao je pred sje dnik Skup {ti ne udru `ewa "Po - sre dni ci u pro me tu ne kre - tni na u RS" i vla snik bawalu ~ke Agen ci je za pro - da ju ne kre tni na "Sen zor" Ma noj lo Po po vi}. Is te pro gno ze ima ju i u gra e vin skim fir ma ma ko - je se ba ve iz gradwom i pro - da jom sta no va. - Na {i qudi iz di ja - spo re sve vi {e se odlu ~u ju da no vac ne ~u va ju u ban ka - ma ve} da ga ula `u u ku po - vi nu ne kre tni na u otaybi ni. Te sta no ve na kra ju iz da ju i za ra u ju vi {e ne go da ~u va ju no vac u ban - ka ma. Sa ve }im in te re so - vawem ras te i ci je na ne kre tni na, a mi o~e ku je mo pos kupqewe za de set od sto - ka zao je vla snik bawalu - ~ke gra e vin ske fir me "Ekva tor" \or e Da vi do - vi} i do dao da za sta no ve ko je ima ju u po nu di vla da so li dno in te re so vawe. Stanogradwa u Bawaluci u fazi oporavka FO TO: GLAS SRPSKE Energopetrol d.d. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo , DOBITNIK "KRA JI NA PE TROL" AD BAWALU KA GUBITNIK DU IF "IN VEST NO VA" AD - OMIF "IN VEST NO VA" Cijena (KM) Promjena Cijena (KM) Promjena 0,61 1,67% 0,071-4,05% Indeks FTSE 100 (Mar 13) CAC 40 (Mar 13) DAX (Mar 13) SVJETSKI INDEKSI Evropske berze Vrijednost 7, , , Ameri~ke berze Promjena (%) Indeks Vrijednost Promjena (%) Nasdaq (Mar 13) Azijske berze 7, Indeks Vrijednost Promjena (%) Nikkei 225 (Mar 13) Straits Times (Mar 13) Hang Seng (Mar 13) 21, , , Be~ Br`i rast eko no mi je za pa dnog Bal ka na BE^ - Be ~ki eko nom ski in sti tut o~e ku je da }e se pri vre dni rast ze maqa za - pa dnog Bal ka na zna ~aj no ubrza ti u po re ewu sa pret - ho dnim go di na ma. Za cen tral nu i is to ~nu Evro pu je is ta knu to da se na la ze u zna ~aj nom eko nom - skom uzla znom tren du, dok je Ru si ji i Ukra ji ni pro - gno zi ran zna tno mawi rast. (Agen ci je) Važi za dan VALUTA Paritet Kupovni kurs Prodajni kurs Naziv Šifra Oznaka za efektivu za efektivu AUSTRALIJSKI DOLAR 036 AUD KANADSKI DOLAR 124 CAD HRVATSKA KUNA 191 HRK DANSKA KRUNA 208 DKK JEN 392 JPY NORVEŠKA KRUNA 578 NOK ŠVEDSKA KRUNA 752 SEK ŠVAJCARSKI FRANAK 756 CHF FUNTA STERLINGA 826 GBP AMERIČKI DOLAR 840 USD SRPSKI DINAR 941 RSD TURSKA LIRA 949 TRY EVRO 978 EUR Banka zadržava pravo promjene kursne liste. Provizija na otkup EUR-a 0,65% i na prodaju EUR-a 0,30%.

12 12 srijeda, 14. mart GLAS SRPSKE Hronika Okru `ni sud Bawalu ka Napada ~u na policiju jednomjese ~ni pritvor BAWALU KA - Mus ta fi Ha san ba {i }u iz Te{wa, ko ji je pu - cao na po li cij sku pa tro lu u Miqkov cu kod Do bo ja, u bawalu - ~kom Okru `nom su du ore en je je dno mje se ~ni pri tvor. Te re te ga za po ku {aj ubis tva, pri nu du i neo vla{ }e nu proi - zvodwu i pro met dro ge. Pri tvor mu je odre en zbog bo ja zni da }e po bje }i ili po no vi ti kri vi ~no dje lo te uti ca ti na svje do ke i do ka ze i zbog bo ja zni od re me }ewa re da i mi ra. Ha san ba {i} je do boj sku po li ci ju na pao u 9. mar ta za je dno sa Bewami nom ]o - so vi }em, ko ji je odmah uha p{en, dok je on po bje gao i uha p{en u Ma gla ju. U na pa du od hi ta ca ni ko ni je po vri je en, ali su se osumwi~e ni po tu kli s pa tro lom i po vri je di li dva po li caj ca. N. T. Mrkowi} Grad La `ne ta bli ce na "kraj zle ru" MRKOWI] GRAD - Na auto mo bi lu "kraj zler", ko - jim je upravqao B. [. (30) iz Is to ~nog Drva ra, po li - ci ja je pri li kom re do vne kon tro le sao bra }a ja ot kri - la la `ne ta bli ce. Ut vr e no je da su ta bli ce ukra de ne na po dru ~ju bawalu ~ke mje sne za je dni ce La u{ jer je ta mo{wa po li - cij ska sta ni ca ra spi sa la po tra gu. Pro tiv B. [. }e bi ti po - dne sen iz vje {taj Osno vnom su du u Mrkowi} Gra du. J. tok obra ~un dr`avqana BiH i Srbi je u Wema ~koj U tu ~i biv {ih zemqaka ra di le bej zbol pa li ce MIN HEN - Vi {e dr`avqana BiH i Srbi je me - u so bno se po tu klo is pred res to ra na brze hra ne "Me kdo - nal ds" u wema ~kom gra di }u Kol ber mo ru. U obra ~u nu su ko ri{ }e ne bej zbol pa li ce i pra va je sre }a {to ni je bi lo te `ih posqedi ca. Ne ko li ko u~e sni ka tu ~e za - tra `i lo je qekar sku po mo} zbog za do bi je nih po vre da, dok su se os ta li raz bje `a li ka da je po li ci ja do {la na mjes to in - ci den ta. Po li ci ja jo{ is tra - `u je slu ~aj, ta ko da okol nos ti pod ko ji ma je do {lo do ma so vne tu ~e za sa da ni su po zna te. U in ci den tu na vo dno ni ko ni je uha p{en, a po li ci ja jo{ uvi jek tra ga za akte ri ma. Je dan od wema ~kih por ta la pi {e da se u re da kci ju ja vio je - dan od na vo dnih u~e sni ka tu ~e, ko ji je izja vio da je u tre nut ku ka da je tu ~a po ~e la sa po ro di - com na pu {tao res to ran. Na vo di se da je odlu ~io da se ja vi no vi na ri ma jer `e li da ra zri je {i ci je lu si tu aci ju. On je na vo dno po ku {ao da smi ri si tu aci ju i da raz dvo ji aktere, ali je na kra ju i sam po vri je - en u in ci den tu. Na veo je da su mno gi sta ja li i po sma tra li tu - ~u, ne po ku {a va ju }i da umi re u~e sni ke. (Agen ci je) Iz sudnice Svje do ku ba ti na ma iznudili pri znawe za ku po vi nu dro ge PI [E: NE BOJ [A TO MA [E VI] BAWALU KA - Svje dok tu - `i la{ tva Ste fan Zeqko vi} ka zao je u bawalu ~kom Okru - `nom su du da je u po li ci ji pod pri si lom po tpi sao izja vu da je ku po vao dro gu od op tu `e nih De ja na Bla go je vi }a (23) i Ra - do va na Ra da no vi }a (24) iz Bawalu ke. - Od wih ni sam ku po vao dro - gu, a u po li ci ji su me tu kli i pri je ti li da }e me strpa ti u za tvor. Dro gu sam ku po vao od dru gih qudi - re kao je Zeqko - vi}. PETKOVI] POTVRDIO DA JE MARIHUANU KUPIO OD ]UTKOVI ]A Osim Ra da no vi }a i Bla go - je vi }a u ovom slu ~a ju op tu - `e ni su wiho vi su gra a ni Ogwen ]ut ko vi} (28), Mi - lo{ Ra da no vi} (37) i Mi - lan Ba ji} (22). Za ra zli ku od Zeqko vi }a, svje dok Sa vo Sa va no vi} pot - vrdio je da je od Bla go je vi }a i Ra do va na Ra da no vi }a na - bavqao ma ri hu anu. - Dro gu sam ku po vao ne kad od Bla go je vi }a, a ne kad od Ra da no vi }a dva pu ta se dmi - ~no. Uzi mao sam je u ko li ~i - na ma za 10, 20 i po ne kad 30 KM - ka zao je Sa va no vi}. Da je ku po vao dro gu pot - vrdio je i svje dok Mi lo{ Pet ko vi}, ko ji je ka zao da je je dnom za 100 KM ku pio ma - ri hu anu od op tu `e nog ]ut - ko vi }a. S dru ge stra ne, svje do ci Ogwen Vu ko vi}, An drej Ma ti}, Mla den Mal ba {i} i Ste fan ]u lum ka za li su da su s po je di nim op tu `e nim u`i va li dro gu te da im za to ni su pla }a li. - Ko ris tio sam ma ri hu anu i to sam ne ka da ~i nio sa Bla go je vi }em ko ji mi je po - klawao dro gu. Ne kad bi ga sa mo po ~as tio sa 10 ma ra ka, ali ni je to bi la ku po vi na - re kao je Mal ba {i}. Pre ma op tu `ni ci, ]ut - ko vi }i i os ta li su pro da - va li ko ka in i ma ri hu anu na po dru ~ju Bawalu ke i Ko - zar ske Du bi ce od 1. ju na do 19. sep tem bra pro - {le go di ne. Za vi sno od ko - li ~i ne ma ri hu anu su pro da va li po ci je ni od 10 do 500 KM, a ko ka in u mawim ko li ~i na ma po ci - je na ma od 80 do 100 KM. Mali {ani tjerani na pro sja ~ewe FO TO: AGEN CI JE PI [E: NE BOJ [A TO MA [E VI] nto ma se vic glas srpske.com TU ZLA - Mu {ka rac i `e - na A. [. (35) i A. A. (32) iz Mi ha to vi }a kod Tu zle uha - p{e ni su zbog sumwe da su naj mawe ~e tvo ro dje ce tje ra - li da pro se za wih na po dru - ~ju Tu zlan skog kan to na. Ne zva ni ~no sa zna je mo da su oni to kom i tri mje se - ca go di ne pri siqava li dje cu da "ra de" za wih i do no se im no vac. - Dje cu su u ju tarwim ~a so - vi ma vo zi li na fre kven tna mjes ta u Tu zli i re gi ji te ih tu os tavqali sa za dat kom da pro se. Uve ~e bi do la zi li po wih i sav is pro {e ni no vac su im odu zi ma li i za dr`a va li za MU[KA RAC NA UHA P[E NI U AKCI JI TU ZLAN SKE PO LI CI JE UZIMALI SEBI SAV ISPRO [ENI NOVAC DJE CU TJE RA LI da prosja ~e Osumwi~e ni A. A. i A. [. iz Tu zle to kom pro {le i ove go di ne is ko ri{ }a va li naj mawe ~e tvo ro dje ce ta ko {to su ih os tavqali na fre kven tnim mjes ti ma na po dru ~ju gra da i re gi je sa za dat kom da od gra a na tra `e no vac se be - ka zao je izvor bli zak is tra zi. Tuzlanska policija razrije {ila slu Dje ca ko ju su osumwi~e ni A. A. i A. [. tje ra li na pro sja - ~ewe pre da ta su u Cen tar za so ci jal ni rad u Tu zli. - Ovaj cen tar }e im uka za ti ne op ho dnu po mo} i or ga ni - zo va ti smje {taj - re kli su u po li ci ji. Iz Mi nis tar stva unu - tra{wih po slo va Tu zlan skog kan to na sa op {te no je da osumwi~e ne te re te za trgo vi nu qudi ma. - Osumwi~e ne A. [. i A. A. te re ti mo da su od ja nu ara la ni do mar ta ove go di ne pri - siqava li na pro sja ~ewe naj - mawe ~e tvo ro dje ce ra di sti cawa imo vin ske ko ris ti. Vi {e in for ma ci ja za sa da ne mo `e mo da da je mo - re kli su u Mi nis tar stvu unu tra{wih po - slo va Tu zlan skog kan to na. Do - da li su da su osumwi~e ni na kon ispi ti vawa pre da ti u na dle `nost kan to nal nog tu - `i la{ tva. - Po li ci ja }e u sa radwi sa na dle `nim or ga ni ma nas ta vi - ti is tra gu slu ~a je va pri sil - nog pro sja ~ewa. Ciq nam je su zbi jawe i iden ti fi ko vawe po ~i ni la ca ova kvih kri vi - ~nih dje la te po tpu na za {ti ta `rta va, po se bno ka da se ra di o dje ci - ka za li su u MUP-u TK. Por ta prol Tu `i la{ tva TK Admir Ar na uto vi} pot - vrdio je da su u wiho vu na dle - `nost pre da ti osumwi~e ni, ali je ka zao da ni su jo{ ispi - ta ni. - Dok to ne bu de za vr{e no, ne mo `e mo da ka `e mo vi {e po da ta ka. Tek ka da tu `i lac za - vr{i ispi ti vawe, bi }e po zna - to da li }e za wih bi ti tra `en pri tvor ili ne - re kao je Ar na uto vi}. UHAP[ENI PAR TERETE ZA TRGOVINU QUDIMA Tu zlan ska po li ci ja pri je go di nu je ta ko e uhap si la dvi - je oso be zbog pri siqavawa dje ce na pro sja ~ewe. Ta da su uha p{e ni Enes Mu ji} i A. S. ko ji su od ju la do 14. mar - ta go di ne {es to ro dje ce tje ra li da pro sja ~e i ra de te - {ke fi zi ~ke po slo ve za wih.

13 GLAS SRPSKE srijeda, 14. mart Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KAZNENO POPRAVNI ZAVOD poluotvorenog tipa S A R A J E V O Broj; /18 Sarajevo, godine Na temelju člana 123. stav. 7. Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH, broj: 44/98, 42/99, 12/09 i 42/11), člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH, broj: 49/05), direktor Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu objavljuje: JAVNI OGLAS za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika 01. Viši referent - za knjigovodstvo stalnih sredstava, materijala i inventara - 1 (jedan) izvršilac (KPZ Sarajevo) 02. Viši referent - medicinski tehničar... 1 (jedan) izvršilac (Odjeljenje sa sjedištem u Ustikolini) 03. Kuhar...1 ( jedan ) izvršilac Opis poslova za poziciju 01. : - vrši kartoteku materijala, glavnih proizvoda, robe, sitnog inventara na zalihi i u upotrebi, i stalnih sredstava u upotrebi i knjiži promjene prema kontnom planu i šifraniku; - sastavlja izvještaje za knjiženje trezoru i vrši sravnjavanje analitičke evidencije sa evidencijama trezora; - obračunava amortizaciju po međunarodnim standardima i revalorizaciju stalnih sredstava, materijala i sitnog inventara; - priprema podatke za popis stalnih sredstava, materijala i sitnog inventara i - vrši i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Uslovi za vršenje poslova: Pored općih uvjeta; državljanstvo Bosne i Hercegovine i F BiH, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to: - SSS, srednja ekonomska škola ili gimnazija; - Najmanje 10 mjeseci radnog staža; - Položen stručni upravni ispit ; - Stručna osposobljenost za rad na računaru. Opis poslova za poziciju 02. : - poslovi asistencije ljekaru opšte medicine i specijalistima u vršenju zdravstvene zaštite i postupanje u skladu sa određenom terapijom i drugi poslovi medicinskog tehničara; - provođenje higijensko-epidemioloških mjera u Odjeljenju Zavoda, preuzimanje nabavljenih lijekova i sanitetskog materijala, vođenje odgovarajućih evidencija iz djelokruga rada sektora i dostavljanje izvještaja i dokumentacije; - vrši i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Uslovi za vršenje poslova: Pored općih uvjeta; državljanstvo Bosne i Hercegovine i F BiH, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to: - SSS, srednja medicinska škola; - Najmanje 10 mjeseci radnog staža; - Položen stručni upravni ispit ; - Položen ispit utvrđen Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i propisima donesenim na osnovu tog zakona. Opis poslova za poziciju 03. : - neposredno sprema obroke prema utvrđenim jelovnicima i kontroliše podjelu obroka; - organizuje rad osuđenih osoba u kuhinji za ishranu osuđenih osoba i za društvenu ishranu uposlenika i stara se o blagovremenom trebovanju roba, spremanju i podjeli obroka, higijenskim i mjerama zaštite od požara; - izrađuje jelovnike za ishranu osuđenih osoba u skladu sa propisima i u saradnji sa domarom; - obučava osuđene osobe za rad na poslovima u kuhinji, bifeu, praćenje, ocjenjivanje njihovog rada i vođenje evidencija o njihovom radu; - zadužuje i razdužuje osuđene osobe sredstvima opreme i inventara za potrebe kuhinje, bifea i dr., a neposredno je zadužen sa uređajima i opremom koja je u upotrebi; - vrši i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Uslovi za vršenje poslova: Pored općih uvjeta; državljanstvo Bosne i Hercegovine i F BiH, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to: - SSS, ugostiteljska škola smjer kuhar; - Najmanje 10 mjeseci radnog staža. Uz prijavu na javni oglas sa naznakom na koju poziciju se prijavljuje kandidat, potrebno je priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerene kopije): 1. Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci), 2. Izvod iz matične knjige rođenih, 3. Svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi, 4. Dokaz o radnom stažu, 5. Dokaz o položenom traženom stručnom ispitu, 6. Ovjerenu izjavu kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini, 7. Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 3 mjeseca) prije preuzimanja dužnosti namještenika. NAPOMENA: Prijavu i sve tražene dokumente (original ili ovjerene kopije) treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa, putem pošte, preporučeno na adresu: Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa u Sarajevu Ul. Branilaca Sarajeva br Sarajevo SA NAZNAKOM: «Javni oglas za popunu radnih mjesta namještenika ( sa tačnom naznakom radnog mjesta)» Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Direktor dipl. iur. Faruk Zubčević Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KAZNENO POPRAVNI ZAVOD poluotvorenog tipa S A R A J E V O Broj; /18 Sarajevo, godine Na temelju člana 123. stav. 7. Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH" broj: 44/98, 42/99 i 12/09 ), člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH", broj: 49/05), direktor Kazneno - popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu objavljuje: JAVNI OGLAS za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika 01. Zatvorski policajac - stražar... 4 (četiri) izvršioca Opis poslova za poziciju 01. : - Vrši jednostavnije poslove osiguranja u skladu sa Uputstvom o radu za svako stražarsko mjesto, utvrđene članom 134. ZIKS-a, članom 4. Pravilnika o načinu vršenja službe osiguranja, naoružanju i opremi, upotrebi vatrenog oružja, službenoj legitimaciji i obliku uniforme zatvorske policije straže u Federalnim zavodima za izvršenje kazne zatvora, aktima zavoda i naređenjima direktora Zavoda, zapovjednika i šefa odsjeka i druge poslove osiguranja utvrđenom u skladu i načinu propisan članom 3. do 10. Pravilnika o načinu vršenja službe; - Vrši i druge poslove iz djelokruga službe osiguranja po dnevnom rasporedu vršenja poslova, kao i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Uslovi za vršenje: Pored općih uvjeta propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (državljanstvo Bosne i Hercegovine, navršenih 18 godina starosti i ne stariji od 25 godina, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to: - SSS, gimnazija, ekonomska, mašinska ili neka druga srednja škola; - 10 mjeseci radnog staža; - Položen stručni upravni ispit i stručni ispit za stražara utvrđen ZIKS-om i Pravilnikom o uvjetima načinu polaganja stručnog ispita službenika i zatvorskih policajaca stražara u federalnim ustanovama za izvršenje kazne zatvora (kandidati koji nemaju položen stražarski ispit utvrđen Zakonom o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji BiH (ZIKS-a) i Pravilnikom o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita službenika i zatvorskih policajaca-stražara u federalnim ustanovama za izvršenje kazne zatvora, isti su dužni položiti u roku od šest mjeseci, od dana zasnivanja radnog odnosa ). Uz prijavu na javni oglas potrebno je priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerene kopije): 1. Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci), 2. Izvod iz matične knjige rođenih, 3. Svjedočanstvo o završenoj školi (SSS), 4. Dokaz o radnom stažu, 5. Dokaz o položenom traženom stručnom upravnom ispitu, 6. Ovjerenu izjavu kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini, 7. Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 3 mjeseca) prije preuzimanja dužnosti namještenika. NAPOMENA: Prijavu i sve tražene dokumente (original ili ovjerene kopije) treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa, putem pošte, preporučeno na adresu: Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa u Sarajevu Ul. Branilaca Sarajeva br Sarajevo SA NAZNAKOM: «Javni oglas za popunu radnih mjesta namještenika Zatvorski policajac stražar - 4 izvršioca» Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Direktor dipl. iur. Faruk Zubčević BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BIJEQINI Broj: 80 0 Mal Mal Bijeqina, godine O G L A S Pred Osnovnim sudom u Bijeqini pod brojem 80 0 Mal Mal, pokrenut je parni~ni postupak po tu`bi tu`ioca Zajednica eta`nih vlasnika stambeno-poslovne zgrade "Soliter 1", Bijeqina, ul. Gavrila Principa br.10, protiv tu`enih Bili} Sr ana sin Jovana iz Bijeqine, ul. Gavrila Principa br.10/28 i Bili} Aleksandra sin Jovana iz Zemuna, br.73, Srbija, sada oboje na nepoznatoj adresi, radi isplate duga u iznosu od 525,00 KM, pa se ovim putem tu`enim dostavqa tu`ba kojom se obavezuju tu`eni da solidarno isplate tu`iocu iznos od 525,00 KM, na ime duga za odr`avawe zgrade od g. do g., sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{ewa tu`be pa do kona~ne isplate, te nadoknade tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti presude, pod prijetwom prinudnog izvr{ewa. Tu`eni mogu dostaviti pismeni odgovor na tu`bu sudu u roku od 30 dana, a isti se upozorava da }e u protivnom sud donijeti presudu zbog propu{tawa, ~ije dono{ewe je tu`ilac predlo`io u tu`bi. U pismenom odgovoru na tu`bu tu`eni se mogu izjasniti da li priznaju ili osporavaju tu`beni zahtjev, a ukoliko isti osporavaju odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~iwenice na kojima tu`eni zasnivaju svoje navode i dokaze kojima se utvr uju ove ~iwenice. Tu`ba sa prilozima objavqena je i na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Bijeqini, a dostavqawe iste smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa ovog oglasa u dnevnim novinama, odnosno na oglasnoj tabli suda. SUDIJA Radinka Abayi} BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BIJEQINI Broj: 80 0 Mal Kom Bijeqina, godine O G L A S Pred Osnovnim sudom u Bijeqini pod brojem 80 0 Mal Kom, pokrenut je parni~ni postupak po tu`bi tu`ioca AD "Vodovod i kanalizacija" Bijeqina, protiv tu`ene Petrovi} Gabrijele k}i Muharema iz Bijeqine, Ulica 2. aprila br.29, sa prebivali{tem na adresu Ulica [or br.36 Jawa, sada na nepoznatoj adresi, radi isplate duga u iznosu od 189,99 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od godine kao dana podno{ewa tu`be, pa sve do isplate, sve u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti presude, pod prijetwom prinudnog izvr{ewa. Tu`eni mo`e dostaviti pismeni odgovor na tu`bu sudu u roku od 30 dana, a isti se upozorava da }e u protivnom sud donijeti presudu zbog propu{tawa, ~ije dono{ewe je tu`ilac predlo`io u tu`bi. U pismenom odgovoru na tu`bu tu`eni se mo`e izjasniti da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, a ukoliko isti osporava odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~iwenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode i dokaze kojima se utvr uju ove ~iwenice. Tu`ba sa prilozima objavqena je i na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Bijeqini, a dostavqawe iste smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa ovog oglasa u dnevnim novinama, odnosno na oglasnoj tabli suda. SUDIJA Radinka Abayi}

14 14 srijeda, 14. mart GLAS SRPSKE Region Jo nuz Hayibe ti uha p{en u Stok hol mu Crnogorski narko-diler pao u [ved skoj STOK HOLM - Jo nuz Hayibe ti, za ko jim je ra spi sa na me u - na ro dna po tjer ni ca zbog {ver ca nar ko ti ka, uha p{en je u Stok hol mu. - Hayibe ti je lo ci ran i uha p{en u po ne djeqak uve ~e na osno vu ope ra ti vnih po da ta ka ko je smo dos ta vi li {ved skim ko - le ga ma - do da je izvor iz crno gor ske po li ci je. Pro tiv Hayibe ti ja se zbog kri ju m~a rewa nar ko ti ka vo di pos tu pak pred spe ci jal nim odjeqewem u pod go ri ~kom Vi {em su du. Osim wega, na spis ku op tu `e nih jo{ su i Du {ko Mar ti no - vi}, ko ji va `i za ~la na gru pe "Pink Pan ter" i no vi nar Jo vo Mar ti no vi}. (Agen ci je) DOBRA VIJEST PODGORICA Pri Sa bor nom hra mu Hris to - vog vas krsewa u Pod go ri ci kre nu la je sa ra dom prva crkve na igra oni ca na ovim pros to ri ma. Na ve li ku ra dost vjer nog na ro da i mno go broj ne dje ce, mi tro po lit Am fi lo hi - je je osve {tao igra oni cu. BUDVA Ne po zna ta oso ba akti vi ra - la je ek splo zi vnu na pra vu u dvo ri {tu ku }e Ne boj {e Ma - to vi }a u Bu dvi ne {to na kon 23 ~a sa. Na li ce mjes ta ubrzo je iza {la po li ci ja, a fo ren zi ~ka eki pa oba vi la je uvi aj. LO[A VIJEST ZA GREB - Pre ma po da ci ma Hrvat skih vo da, pro gla {e no je van re dno stawe u Hrvat skoj Kos taj ni ci, ko ju je po pla vi la ri je ka Una. U Kar lov cu je ju ~e u se dam sa - ti ri je ka Ko ra na bi la na 779 cen ti me ta ra, s tren dom ras ta od je dnog cen ti me tra. Pro gla - {e no je van re dno stawe. Ri je - ka Ku pa je bi la na 771 cen ti me tru. I na po dru ~ju ri - je ke Li ke u Se li {tu ta ko e je pro gla {e no van re dno stawe. Crna Go ra Sva ki dru gi za po sle ni tu `io dr`a vu POD GO RI CA - Sva ki dru gi slu `be nik Voj ske Crne Go re i crno gor skog Mi nis tar stva od bra ne tu - `io je dr`a vu to kom pro {le go di ne, po ka zao je iz vje {taj o ra du Mi nis tar stva od bra - ne za pret ho dnu go di nu. Pre ma tom do ku men tu, dr`a vu su pro {le go di ne tu - `i la li ca. Na kra ju pro {le go di ne u Mi nis tar - stvu je ra dio 201 slu `be nik, a u voj sci oso ba. U iz vje {ta ju ko ji je Vla da Crne Go re usvo ji la na posqedwoj sje dni ci na vo di se da su u go di ni 822 tu `be na zah tje va po dni je la li ca, pre no se crno gor - ski me di ji. Za po sle ni u Voj sci i Mi - nis tar stvu od bra ne Crne Go re naj ~e{ }e tu `e dr`a vu zbog ne is pla }e nih dne vni - ca za pre ko vre me ni rad, pra zni ke, to pli obrok i pre voz. (Srna) Po pla ve za tvo ri le sao bra }aj ni ce Vanredno u Hrvatskoj, izlivaju se rijeke Ka ko pre no se lo kal ni me di - ji, Kar lov ~a ni su no} pro ve li u stra hu. Vo de ni ta las i daqe pro la zi kroz Kar lo vac i bor - ba s na bu ja lim ri je ka ma jo{ tra je. Zbog po pla va za tvo re ne su i broj ne sao bra }aj ni ce. Zbog izli je vawa ri je ke Une za sao - bra }aj je za tvo ren put Dvor - Hrvat ska Kos taj ni ca, a na - seqe Kuqani je od sje ~e no i mo gu }e mu je pri }i sa mo ~am - ci ma. ZBOG KON VEN CI JE O RO DNOJ RA VNO PRA VNOS TI SVI JET VI [E NE ]E IMA TI MU [KAR CE NE. TU U SA BO RU ]E MO IMA TI [EST WC-a, JE DAN ZA MU [KAR CE ZA ROBQENE U TI JE NE, JE DAN NE ZA ROBQENE U TI JE LU MU [KAR CA I TA KO GLA SNO VI], NEZAVISNI HRVATSKI POSLANIK Aci \u ka no vi }u do sad is pla }e no 1,3 mi li ona evra, iako je izra da pla na za obal no po dru ~je Crne Go re pro bi la pro pi sa ne ro ko ve. U izra du tog pla na, kao po di zvo a~, ukqu~e na i fir ma "Ka pi tal in vest" biv {eg pre mi je ra Mi la \u ka no vi }a POD GO RI CA - Re pu - bli ~kom za vo du za ur ba ni - zam i pro je kto vawe (RZUP), ~i ji je ve }in ski vla snik Aco \u ka no vi}, brat biv {eg pre mi je ra Mi la \u ka no vi }a, pla }e no je sa gla vnog ra ~u na dr`a - vnog tre zo ra evra na ime kon sul tan tskih uslu ga. Uslu ge su pru `e ne Mi - nis tar stvu odr`i vog ra zvo ja i tu ri zma (MORT). Da je mi nis tar stvo pla ti lo kon sul tan tske uslu ge RZUPu po ka zu je pre gled pla }awa sa gla vnog ra ~u na dr`a vnog tre zo ra za pe ri od od 21. de - cem bra do 5. ja nu ara ove go di ne. RZUP je ovaj iznos do bio po osno vu dva pla }awa iz - vr{e na 21. de cem bra pro {le go di ne. Ra di se o je dnoj upla - ti od 670 evra i dru goj od evra. Kasne pregovori Atine i Skopqa o nazivu dr`ave Gr~ka ~e ka us tup ke od Ma ke do ni je SKOPQE - Na kon obe }a - va ju }eg po ~et ka, raz go vo ri izme u vla di nih pred sta vni ka Ati ne i Skopqa o na zi vu Ma - ke do ni ja zna tno ka sne, jer Ati - na ~e ka zna ~aj ne us tup ke od svog sje ver nog su sje da u ve zi sa kqu - ~nim zah tje vom - pro mje nom Us - ta va BJRM. Pre ma pi sawu gr~kih me - di ja, upra vo ova kvo uspo ra vawe u pre go vo ri ma od go di lo je du go na javqiva nu po sje tu {e fa gr~ke di plo ma ti je Ni ko sa Ko - ci ja sa, ko ji je u Skopqe tre ba - "Dan" je 12. fe bru ara pi - tao u mi nis tar stvu, na ~i jem je ~e lu Pa vle Ra du lo vi}, o ka kvim se kon sul tan tskim uslu ga ma ra di i na ko ji na ~in je do go vo ren ovaj vid po slo - vnog odno sa sa RZUP-om. Iz tog re so ra su od go vo ri li da je Re pu bli ~ki za vod za ur ba - ni zam i pro je kto vawe, za po - tre be Di re kci je ja vnih ra do va, or ga na u sas ta vu Mi - nis tar stva odr`i vog ra zvo ja i tu ri zma, obavqao po slo ve stal nog stru ~nog nad zo ra u to ku izra de en te ri je ra, scen - ske audio-vi deo te hni ke i opre mawa obje kta Mu zi ~kog cen tra i Crno gor ske ki no te - ke u Pod go ri ci. lo da do ne se gr~ki na crt spo ra - zu ma. Ko ci jas si gur no ove se dmi - ce ne }e pu to va ti u Skopqe, ima ju }i u vi du ve} na javqeno wego vo obra }awe na Uni ver zi - - Mi nis tar stvo odr`i - vog ra zvo ja i tu ri zma, odno - sno Di re kci ja ja vnih ra do va, obja vi la je ten der za izbor naj po voqni je po nu de za na - bav ku uslu ga stal nog stru - ~nog nad zo ra u to ku izvo ewa ra do va na izra di en te ri je ra, scen ske audio-vi - deo te hni ke i opre mawa obje kta Mu zi ~kog cen tra i Crno gor ske ki no te ke u Pod - go ri ci. Na kon spro ve de ne pro ce du re u skla du sa Za ko - nom o ja vnim na bav ka ma, zakqu~en je ugo vor sa kon zor - ci ju mom Re pu bli ~ki za vod za ur ba ni zam i pro je kto vawe AD Pod go ri ca i "De KOM Mon te ne gro" Pod go ri ca - ka - te tu u Bos to nu. Me di ji pod sje - }a ju da ra zli ke i daqe ne do - zvoqava ju pri bli `a vawe po zi ci ja zva ni ~nih pred sta vni - ka Gr~ke i BJRM, {to zna ~i da se, mo `da pu to vawe ne }e de si - ti do kra ja mar ta uprkos to me {to je BJRM ispo {to va la obe - }awa da u~i ni sim bo li ~ne pro - mje ne. Pre ma gr~kim me di ji ma, naj pro ble ma ti ~ni je je stal no odbi jawe pre mi je ra BJRM Zo - ra na Za eva za us ta vnom re vi zi - jom ko ju za hti je va Gr~ka zbog stra ha od ire den ti zma. Mi nis tar stvo odr`i vog ra zvo ja i tu ri zma an ga `o va lo bra ta biv {eg pre mi je ra Aci \ukanovi }u za konsultacije RZUP OBAVQAO POSLOVE NADZORA OPREMAWA OBJEKTA MUZI^KOG CENTRA MINISTARSTVO SARA \UJE SA RZUP-om U VI [E POSLOVA Aco \ukanovi}, brat Mila \ukanovi }a FO TO: AR HI VA za li su u mi nis tar stvu. Mi nis tar stvo odr`i vog ra zvo ja sa ra u je sa RZUP-om u vi {e po slo va, ko ji se ugla - vnom odno se na izra du plan - skih do ku me na ta. RZUP je, u okvi ru kon - zor ci ju ma kom pa ni ja an ga `o - van na izra di pros tor nog pla na po se bne na mje ne za obal no po dru ~je Crne Go re. Wemu je do sad is pla }e no 1,3 mi li ona evra, iako je izra da tog pla na pro bi la pro pi sa - ne ro ko ve. U izra du tog pla - na, kao po di zvo a~, ka sni je je ukqu~e na i fir ma "Ka pi tal in vest", ~i ji je vla snik biv - {i pre mi jer Mi lo \u ka no - vi}.

15 Srbija Opo zi ci ja na pus ti la sa lu Prekinuta sjednica skup {tine Kosova PRI [TI NA - Skup {ti na Ko so va pre ki nu la je ju ~e sje dni cu jer su je na pus ti li po sla ni ci opo zi ci onih stra na ka De mo krat - skog sa ve za Ko so va i "Sa moo pre djeqewa". Sje dni ca je od go e na za da nas. Do na pu {tawa sje dni ce do {lo je po {to po sla ni ci vla da ju }ih stra na ka, iako pri su tni na sje dni ci, ni su gla sa li za pri je dlog pre po ru ka sa in ter pe la ci je pre mi je ra Ra mu {a Ha ra di na ja u ve zi sa odlu kom vla de Ko so va za po ve }awe pla ta ~la no vi ma vla de, ko ja je do ne se na 20. de cem bra 2017, i dru gim odlu ka ma o po ve }awu pla - ta i so ci jal nih da vawa. Na dne vnom re du skup {ti ne Ko so va su pre os ta le ta ~ke dne vnog re da sa sje dni ca od 8. i 9. fe bru ara i 1. mar ta. (Ta njug) KO JA JE OD GO VOR NOST ME DI JA KA DA DIS KVA LI FI KU JU OVA KVOG ^O VE KA ZBOG VI KEN DI CE KO JA VRE DI EVRA? SRBI JA TRE BA DA BU DE SRE ]NA, JER JE ZO RAN RA DO JI ^I] OS TAO U ZEMQI SA MO IZ PA TRI OTI ZMA. ANA BRNA BI], PRE MI JER KA SRBI JE BEO GRAD - Pri je tri go di - ne u bli zi ni Beo gra da sru - {io se tran spor tni he li kop ter "Mi-17" Voj ske Srbi je, u ko jem je po gi nu lo se dam qudi. He li kop ter se sru {io 13. mar ta, ne {to pri je po no }i, u {i rem re jo nu aero dro ma "Ni - ko la Te sla" u Sur ~i nu, na po - vrat ku iz Ra {ke, oda kle je pre vo zio `i vo tno ugro `e nu be bu iz No vog Pa za ra. U le tje - li ci su po gi nu li pi lot ma jor Omer Me hi}, pi lot ka pe tan Mi lo van \u ka ri}, zas ta vnik Ne boj {a Tra ji}, me ha ni ~ar le ta~ Ivan Mi la di no vi}, qekar Yevad Qaji}, anes te zi - olog Mi ro slav Ve se li no vi} i be ba iz po ro di ce Ade mo vi}. U ja vnos ti se vo di la ras pra va o to me zbog ~e ga je he li kop ter, uprkos slo `e nim me te oro lo - GLAS SRPSKE srijeda, 14. mart Tra ge di ja u ko joj je stra da lo {est oso ba i be ba Tri go di ne od pa da voj nog he li kop te ra {kim uslo vi ma, po ku {ao sli - je tawe na beo grad ski ci vil ni aero drom, a ne na voj ni aero - drom u Ba taj ni ci ili he lio - drom kod Voj no me di cin ske aka de mi je na Bawici, kao i ko je odlu ~io da se le ti za Beo grad, a ne za Kra gu je vac, Ni{ ili Kraqevo. Vi {e ja - vno tu `i la{ tvo u Beo gra du je 15 mje se ci po sli je pa da he li - kop te ra sa op {ti lo da ne }e bi ti po kre nut kri vi ~ni pos - tu pak pro tiv oso ba ko je su u~es tvo va le u pri pre mi i iz - vr{ewu za dat ka. (Agen ci je) DOBRA VIJEST BEOGRAD [e fi ca Pre go va ra ~kog ti ma za pre go vo re sa EU Tawa Mi{ ~e vi} izja vi la je da }e Srbi ja do kra ja mar ta bi ti spre mna za otva rawe pet po glavqa. Srbi ja }e do kra ja mar ta "po sla ti" u Bri sel i po glavqe ko je se ti ~e eko - nom ske i mo ne tar ne uni je. Zaje ~ar Pre mi nuo pre tu ~e ni glu mac ZA JE ^AR - Pen zi oni sa ni za je ~ar ski glu mac Va sa Spa - so je vi}, ko jeg je is pred po - ro di ~ne ku }e u Gam zi grad skoj bawi pre tu - kao ko m{i ja, pre mi nuo je ju - ~e. Spa so je vi} je po dle gao po - vre da ma u bol ni ci. Za je ~ar - skog glum ca Na ro dnog po zo ri {ta, is pred po ro di - ~ne ku }e u ko joj je `i vio sam, 19. fe bru ara oko 23 ~a - sa pre tu kao je ko m{i ja D. J. (58), s ko jim je imao ra zmi - ri ce, a za tim je po ku {ao da ga `i vog za ko pa u {u mi. Wego va ko m{i ni ca Qubin ka Ma rin ko vi}, ko ja je vi dje la {ta se de {a va, o sve mu je odmah oba vi jes ti la po li ci ju, me u tim, ka da su do {li na mjes to na pa da, Spa so je vi} je ve} le `ao po - vri je en. Osumwi~e ni D. J. je pri - ve den i za dr`an u pri tvo - ru. (Agen ci je) OBRENOVAC Na No vom obre no va ~kom pu tu ju ~e su se do go di le dvi je sao bra }aj ne ne sre }e u ko ji ma su tri oso be po vri - je e ne. Prva ne sre }a se do - go di la ka da je "golf" po dle tio pod auto bus. LO[A VIJEST MI LO VAN DRE CUN, PRED SJE DNIK SKUP [TIN SKOG ODBO RA ZA KO SO VO I ME TO HI JU SAD i Ru si ja lo me kopqa preko Kosova Po ru ka ko ju je pre neo Mi ~el u Pri {ti ni je da }e SAD nas ta vi ti sa je dnos tra nim pris tu pom pro ble mu i da tu ne ma pro me na, kao i da se nas tavqa tvrda po zi ci ja SAD pre ma Srbi ji ka da je u pi tawu ko smet ski pro blem, is ta kao Dre cun BEO GRAD - Prva po ru ka ko ju je do neo ame ri ~ki zva ni - ~nik Ves Mi ~el jes te da }e pro blem Ko so va i Me to hi je, ali i odnos SAD pre ma Srbi ji, bi ti tre ti ran u okvi ru wiho vog ge opo li ti - ~kog su ~eqavawa sa Ru si jom, a to ni je do bro za nas, re kao je ju ~e pred sje dnik skup - {tin skog Odbo ra za Ko so vo i Me to hi ju Mi lo van Dre cun. BEO GRAD - Mu ral sa li - kom ubi je nog pre mi je ra Srbi je Zo ra na \in i }a u cen tru Beo gra da po no vo je ju - ~e uni {ten, sa mo dan na kon po prav ke po sli je pret ho dnog uni {ta vawa. Pod sje }a mo, mu ral je osva - nuo na pla tou kod Fi lo zof - skog fa kul te ta 21. fe bru ara, na dan ka da je go di ne \in i} pos tao gra do na ~el - Dru ga po ru ka ko ju je pre - nio Mi ~el u Pri {ti ni je, ka - ko ka `e, da }e SAD nas ta vi ti sa je dnos tra nim pris tu pom pro ble mu i da tu ne ma ni ka - kvih pro me na, kao i da se nas - tavqa tvrda po zi ci ja SAD pre ma Srbi ji ka da je u pi tawu ko smet ski pro blem, do dao je on. - Re kao je da }e SAD ima ti akti vni ju ulo gu na Ko so vu na re dne go di ne, tre ba sa da da vi di mo ka ko }e de fi ni sa ti tu ulo gu. Ta ko e, re - kao je da pred - sto ji ne ko li ko va `nih ko ra ka na Ko so vu i tre ba vi de ti na {ta je mi - slio - po ja - snio je Dre cun. Ta ko e je re kao, na vo di on, da je ja sno da ne ma "ame ri ~kog pa ke ta za Ko so vo" o ko me se u me di ji ma spe ku li sa lo. Srbija ukratko Ponovo uni {ten mural sa \in i }evim likom nik Beo gra da. Po red li ka \in i }a bio je i wegov ci - tat iz pe ri oda ka da je bio gra do na ~el nik: "Grad je po svom ime nu beo. Mi }e mo ga na pra vi ti i gra dom sve tla, 1997." Ipak, mu ral je ubrzo uni - {ten bi je lom bo jom. U po ne - djeqak, na dan ka da je \in i} ubi jen, mu ral je obnovqen, a sa da je po no vo uni - Mi lo van Dre cun FO TO: AR HI VA {ten. Pre mi jer Srbi je Zo - ran \in i} ubi jen je 12. mar ta u dvo ri {tu Vla - de Srbi je. (Agen ci je) In te re san tno je, do da je, da ame ri ~ki zva ni ~nik go vo ri o po tre bi nor ma li za ci je odno sa Beo gra da i Pri {ti ne, ali ni gdje ne po miwe Za - je dni cu srpskih op - {ti na (ZSO), a go vo ri o po tre bi tran sfor ma ci je ko - sov skih bez bje dno - snih sna ga. - On je po slao po ru ku i srpskim pred sta vni ci ma u in sti tu ci ja ma u Pri {ti ni i Beo - gra du da ni ko ne ma pra va da stavqa SAD POKU [AVAJU DA REGION OTMU OD UTICAJA RUSIJE NIJE DOBRO [TO SE REGION UVLA^I U GEOPOLITI^KO SU^EQAVAWE ve to na tran - sfor ma ci ju ko - sov skih be zbe dno snih sna ga. On je po ka zao da pos to ji kon ti - ZSO Upi tan da li bi bi lo pri - hvatqivo za Srbi ju uko li ko SAD po nu de plan da Srbi do bi ju ve }a ovla{ }ewa ZSO za sto li cu Pri {ti ne u UN, Mi lo van Dre cun je re - kao da je is pre go va ra no for mi rawe ZSO sa iz - vr{nim na dle `nos ti ma. - Mi ima mo ja snu po zi ci ju da ne }e mo pri zna ti sa mo - pro gla {e nu dr`a vu, da joj ne }e mo otvo ri ti vra ta za UN. Spre mni smo da se - dne mo za sto i raz go va ra - mo o re {ewu pro ble ma. Bi tno da se {to pre po ja vi ini ci jal ni pre dlog pred - se dni ka Ale ksan dra Vu ~i - }a i da pri do bi je mo pri ja teqske zemqe - zakqu~io je on. nu itet ame ri ~ke po li ti ke. Tre ba da vi di mo ka kve }e po - ru ke pre ne ti Beo gra du - na gla - sio je Dre cun. Po ja{wava da SAD po ku - {a va da re gi on "otme" od uti - ca ja Ru si je i da su taj po sao ve} za vr{i li u Ma ke do ni ji i Crnoj Go ri i da je na red do - {la Srbi ja. - To naj la k{e mo gu da ura de pre ko ko smet skog pro - ble ma i dr`awa stra ne Pri - {ti ni. Da stavqate do znawa zva ni ~nom Beo gra du da bi bi - lo po `eqno da se opre de li za dru gu stra nu. Ni je do bro {to se re gi on uvla ~i u ge opo li ti - ~ko su ~eqavawe - po ja{wava Dre cun. (Agen ci je) Preminuo napada~ iz Ruzveltove ulice BEO GRAD - Na pa da~ iz Ru zvel to ve uli ce, ko ji je u po ne - djeqak u{ao u pros to ri je biv {e fir me u ko joj je ra dio i po - ~eo da pu ca, pa po tom po ku {ao sa mo ubis tvo, pre mi nuo je. Pod sje ti mo, tri de se to go di{wi N. S. je u po ne djeqak pri je po dne upao u fir mu, u Ru zvel to voj uli ci, u ko joj je ra dio i otvo rio va tru. Tom pri li kom je dna oso ba je ubi je na, a tri su po vri je e ne. Do ovog tre nut ka ni je se zna lo stawe na pa da ~a. Iz Ur gen tnog cen tra je re ~e no ra ni je da se na odjeqewu in - ten zi vne wege na la ze tri oso be, ~i je stawe je ozbiqno i te - {ko. Vi jest o smrti na pa da ~a je pot vr e na iz Ur gen tnog cen tra. (Ta njug)

16 16 srijeda, 14. mart GLAS SRPSKE Svijet TOP STORIES CNN Por no-glu mi ca Stor mi Da ni jels po nu di la je da vra ti do - la ra ko li ko joj je bi lo pla }e no da }u ti, ka ko bi mo gla slo bo dno da go vo ri o wenom odno su sa ame ri ~kim pred sje dni kom Do - nal dom Tram pom i da obja vi bi lo ka kve po ru ke, fo to gra fi je ili vi deo-snim ke ko je mo `da po sje du je. Da ni jels, odno sno Ste - fa ni Kli ford ka ko joj je pra vo ime, ovu po nu du je izni je la u po ne djeqak u pi smu Tram po vom pri va tnom advo ka tu Maj klu Ko - enu, ko ji je pre kr{io spo ra zum o po vjerqivos ti sa wom ne po sre - dno pred pred sje dni ~ke izbo re go di ne. Moskva Ru si pla ni ra ju da udvos tru ~e izvoz vot ke u SAD MOS KVA - Ve li ki rus ki proi zvo a~ vot ke "Tat spir - tprom" pla ni ra da udvos - tru ~i izvoz svog proi zvo da u SAD to kom go di ne. - Pla ni ra mo da udvos tru - ~i mo izvoz za SAD ove go - di ne, to ra di mo na osno vu po ja ~a ne pro da je u SAD - sa op {tila je kom pa ni ja. Pro {le go di ne "Tat spir - tprom" je izve zao de - ka li ta ra vot ke na ame ri ~ko tr`i {te. (Agen ci je) Obavje {tajni komitet Predstavni ~kog doma Kongresa SAD Ru si ja se ni je mi je {a la u ameri~ke izbo re VA [IN GTON - Oba vje - {taj ni ko mi tet Pred sta vni - ~kog do ma Kon gre sa SAD obja vio je ju ~e da ni je pro na - {ao ni ka kav do kaz sa radwe izme u qudi iz kam pawe ame - ri ~kog pred sje dni ka Do nal da Tram pa i Ru si je. Re pu bli kan ski ~la no vi ko - mi te ta su na ve li da su za - vr{i li is tra gu o rus kom mi je {awu u pred sje dni ~ke izbo re u SAD i na je dnoj stra ni obja vi li svo je gla vne zakqu - ~ke. Wih su odmah ospo ri li ~la no vi iz re do va de mo kra ta, ko ji mje se ci ma tvrde da se is - tra ga vo di ta ko da se za {ti ti re pu bli kan ski pred sje dnik. Me u objavqenim zakqu ~ci - ma, kon gre sme ni su odba ci li na vo de ame ri ~kih oba vje {taj - nih slu `bi, objavqene u ja nu - aru go di ne, da je rus ki pred sje dnik Vla di mir Pu tin po ma gao Tram pu pro tiv de mo krat ske kan di dat kiwe Hi la ri Klin ton. Re pu bli - kan ci su uze li u ob zir vi {e rus kih ha ker skih na pa da na ame ri ~ke po li ti ~ke in sti tu - ci je to kom i go di - ne, pri je sve ga pu tem dru{ tve nih mre `a. Me di ji vi {e pu ta spe ku li sa li da Tramp ni je za do voqan Ti ler so nom i da na wego vom mjes tu `e li da vi di Pom pea. Tramp i Ti ler son ima li vi {e ne su gla si ca u ve zi sa pi tawem spoqne po li ti ke VA [IN GTON - Ame ri - ~ki pred sje dnik Do nald Tramp smi je nio je ju ~e dr`a vnog se kre ta ra Re ksa Ti ler so na i obja vio da }e no vi dr`a vni se kre tar bi ti {ef CIA Majk Pom peo, a da na wego vo mjes to do la zi \i na Ha spel. - Majk Pom peo, di re ktor CIA, pos ta }e na{ no vi dr`a vni se kre tar. On }e odra di ti fan tas ti ~an po sao. Hva la Re ksu Ti ler so nu za wego vu slu `bu. \i na Ha spel pos ta }e no vi di re ktor CIA i prva `e na na tom mjes tu. ^es tit ke svi ma - na pi sao je Tramp na "Tvi te ru". Pred sje dnik SAD sma tra da je Ti ler son "pre vi {e es ta - bli {men tski nas tro jen" i osje tio je da je vri je me za pro mje nu upra vo sa da, dok se spre ma za raz go vo re sa Sje - ver nom Ko re jom. Ti ler son, biv {i iz - vr{ni di re ktor kom pa ni je Ekson Mo bajl, obavqao je du - `nost dr`a vnog se kre ta ra ne {to du `e od go di nu. Za tih go di nu da na iz Bi - je le ku }e i Stejt de par tmen ta su ~es to sti za le go to vo su - pro tne po ru ke. Me di ji su pret ho dno vi {e pu ta spe ku li sa li da Tramp ni je za do voqan Ti ler so nom i da na wego vom mjes tu `e li da Pohvale PRVI PUT NA ^E LU CIA vi di Pom pea. Tramp i Ti ler son su ima - li vi {e ne su gla si ca u ve zi sa pi tawem spoqne po li ti ke, U sa op {tewu ko je je obja vio "Va {in gton post", Do nald Tramp je po hva lio Maj ka Pom pea i Ha spe lo vu. - S po no som no mi nu jem di re kto ra CIA Maj ka Pom pea da bu de na{ no vi dr`a vni se kre tar. Majk je di plo mi rao kao prvi u kla si na "Vest Po in tu", slu `io je u ame ri ~koj voj sci i di plo - mi rao na pra vnom fa kul te tu Har var da. Slu `io je u Do mu pred - sta vni ka - re kao je Tramp. Majk Pom peo na sli je di }e Re ksa Ti ler so na u Bijeloj ku}i Tramp smijenio dr`avnog sekretara Do nald Tramp Ti ler son posqedwi u ni zu saradnika koje je Tramp otpustio FO TO: AR HI VA a na ro ~i to o pi tawima ko ja se ti ~u Ru si je, Ira na i Sje - ver ne Ko re je. Dok je Tramp pri je tio Sje ver noj Ko re ji "va trom i bi je som", Ti ler son je po zi vao na pre go vo re. TRAMP SMA TRA DA JE TILERSON PREVI [E ESTABLI [MENTSKI NASTROJEN Ti ler son se za la `e sa o~u vawe nu kle ar nog spo ra zu - ma ko ji su {est naj ja ~ih ze - maqa svi je ta go di ne po tpi sa le sa Te he ra nom, po ko jem se Iran oba ve zao da ne - }e pra vi ti nu kle ar no oru `je u za mje nu za dras ti ~no smawewe san kci ja, dok je Tramp vi {e pu ta na javqivao da }e SAD "sa hra ni ti" taj spo ra zum. Ten zi je izme u pred sje dni ka i wego vog naj - vi {eg di plo ma te bi le su na vrhun cu ka da se Ti ler son ja - vno ogra dio od Tram po vog ne - pri kla dnog od go vo ra na na siqe na ra sis ti ~kom sku pu u [ar lot svi lu u Viryini ji. Ti ler son je je dnom pri li - kom ~ak pred sje dni ka na vo dno na zvao "mo ro nom". Ti ler son je posqedwi u ni zu sa ra dni ka ko je je otpus - tio Tramp. (Agen ci je) Biv {i ita li jan ski pre mi jer se povukao Renci podnio ostavku na mjesto {efa partije RIM - Biv {i ita li jan - ski pre mi jer Ma teo Ren ci po dnio je ju ~e i zva ni ~no os - tav ku na mjes to pred sje dni - ka De mo krat ske par ti je. Os tav ka Ren ci ja do la zi na kon lo {ih re zul ta ta na ne da v no odr`a nim par la - men tar nim izbo ri ma. Fun kci one ri stran ke ime - no va li su mi nis tra poqo - pri vre de u odla ze }oj vla di Ma uri ci ja Mar ti nu za li de - ra stran ke. Mar ti na je izja vio da }e De - mo krat ska par ti ja sli je di ti Is tra ga o pa du le tje li ce na aero dro mu Avi on ko ji se sru {io pogrije {io pravac KA TMAN DU - Avi on ko ji se sru {io u pres to ni ci Ne pa - la, usqed ~e ga je po gi nu lo na de se ti ne qudi, pri la zio je je - di noj pis ti ko ju aero drom u tom gra du ima iz po gre {nog prav ca. To je izja vio ge ne ral ni me nayer aero dro ma Raj Ku - mar ^e tri. Sni mak raz go vo ra izme u pi lo ta i kon tro le za vaz du {ni sao bra }aj uka zu je da je pos to ja la kon fu zi ja o pi tawu iz kog smje ra bi avi on tre ba lo da sle ti. Pre ma ri je ~i ma me - nayera aero dro ma, pi lot avi ona ni je pra tio in stru kci je za sli je tawe ko je mu je da vao kon trol ni to raw i avi on "ni - je bio u li ni ji sa pis tom ka ko je tre ba lo" da bu de. U avi - onu je bi lo 67 pu tni ka i ~e tvo ro ~la no va po sa de, pri ~e mu je stra da lo naj mawe 50 qudi. (Agen ci je) MOS KVA - Ne ma sumwe da }e gra a ni Ru si je na pred s t o je }im izbo ri ma u ne djequ op et oda bra ti aktu el nog pr ed sje dni ka Vla di mi ra Pu ti na, po ka zu - ju naj no vi je an ke te. Ka ko se na vo di, pre ma an - ke ta ma, Pu tin ima 80 od sto po dr{ke gra a na. Me u tim, Ren ci jev plan da os ta ne u opo - zi ci ji i da se ne prikqu~u je ni je dnoj vla di. (Ta njug) Is tra `i vawe ja vnog mwewa u Ru si ji Putin ponovo pobje uje ka ko na vo di agen ci ja, Kremq je za bri nut zbog apa - ti ~nos ti gla sa ~a, te se zbog to ga Pu tin po javquje me u gra a ni ma po ku {a va ju }i da do pre do wih {i rom dr`a - ve. Pu tin se kon cen tri sao na po tre bu da se mo der ni zu je in - dus tri ja dr`a ve. (Agen ci je)

17 GLAS SRPSKE srijeda, 14. mart OP KOQEN AFRIN, UPO RI [TE KUR DSKE MI LI CI JE NA SJE VE RO ZA PA DU SI RI JE Pod opsadom turske vojske qudi Hiqade qudi po ~e lo da bje `i iz Afri na ka ko su se tur ske sna ge pri bli `a va le gra du i upu ti lo se pre ma obli`wim oblas ti ma pod kon tro lom si rij ske vla de Hejli Am ba sa dor ka SAD pri UN Ni ki Hej li upo zo ri la je da uko li ko Sa vjet bez bje dnos ti UN ne uspi je da dje lu je u Si ri ji, Va {in gton }e bi ti spre man ako bu de mo rao. Ka ko je na ve la, Va {in gton }e bi ti spre man da dje lu je kao {to je to u~i nio pro {le go di ne na pa dom na vaz du {nu ba zu si rij ske vla de zbog smrto no snog na pa da he - mij skim oru `jem. - To ni je put ko ji pre fe ri ra mo, ali to je put za ko ji smo po ka za li da }e mo wime kre nu ti i spre - mni smo da kre ne mo po no vo - re kla je Ni ki Hej - li u Sa vje tu bez bje dnos ti UN. VOJSKA ZAUZELA KRITI^NE TA^KE GRADA IS TAN BUL - Tur ske sna - ge op ko li le su grad Afrin, upo ri {te kur dske mi li ci je na sje ve ro za pa du Si ri je, 90 se la i jo{ je dan obli`wi grad, sa op {ti la je ju ~e tur - ska voj ska. - U okvi ru na {ih ope ra - ci ja grad Afrin op koqen je od 12. mar ta - na vo di se u sa - op {tewu tur ske voj ske. Je di ni put ko ji vo di izvan tog po dru ~ja je pod tur - skom paqbom i zbog to ga je ne upo trebqiv. Pod op sa dom se sa da na la zi oko qudi. Voj ska je za uze la "kri ti - ~ne ta ~ke" gra da, do da je se u sa op {tewu, ali se ne da ju do - da tni de taqi. Hiqade qudi po ~e lo je u ne djequ da bje `i iz Afri na ka ko su se tur ske sna ge pri - bli `a va le gra du i upu ti lo se pre ma obli`wim oblas ti ma pod kon tro lom si rij ske vla de. Grad Afrin je gla vna me - ta ofan zi ve ko ju je Tur ska po - ~e la 20. ja nu ara pro tiv kur dske mi li ci je i wiho vih Je di ni ca za za {ti tu na ro da (JPG). SAD po dr`a va ju kur - dske mi li ci je u Si ri ji, ali Tur ska ih sma tra te ro ris ti - ma, kao pro du `e nu ru ku kur - dskih po buweni ka ko ji se bo re u Tur skoj. - Tur ska }e us ko ro o~is ti - ti si rij ski grad Afrin od ek stre mis ta, a ve} je pre uze la kon tro lu u vi {e od po la tog po dru ~ja - izja vio je por tpa rol tur ske vla de Be kir Boz dag. O~is ti li smo po dru ~je od kva dra tna ki lo me tra od te ro ris ta u Afri - nu. Us ko ro }e mo do }i do cen tra gra da i o~is - ti ti i wega, re kao je Boz dag. Tur ska voj ska je 8. mar ta obja vi la da je pre uze la kqu - ~ni grad u sje ve ro za pa dnoj si - rij skoj en kla vi Afrin od bo ra ca si rij skih Kur da. Voj ska je sa op {ti la da su tru pe "pre uze le kon tro lu" nad Jin de re som, sat po {to je dr`a vna agen ci ja ja vi la da su tur ska voj ska i weni sa ve - zni ci, si rij ske opo zi - ci one sna ge, u{li u grad smje {ten na ju go - za pa du en kla ve. Jin de res je za uzet po sli je cje lo dne vnih bor bi, a voj ska je po di - gla tur sku zas ta vu u cen - tru gra da. Tur ski avi oni su pret ho - dno izve li na pad na si rij ske pro vla di ne sna ge u sje ve ro za - pa dnom si rij skom re gi onu Afrin i us mrti le naj mawe 36 wiho vih pri pa dni ka, sa op - {ti la je si rij ska Op ser va to - ri ja za qud ska pra va. Tur ski pred sje dnik Reyep Ta jip Er do gan je u obra }awu iz An ka re ka zao da }e oru `a - ne sna ge Tur ske nas ta vi ti da pro di ru daqe na kon ope ra ci ja u Afri nu i Man biyu u Si ri - ji ka ko bi "po ~is ti li" kur - dske bor ce sa po zi ci ja du` cje lo ku pne tur sko-si rij ske gra ni ce. TURSKA 20. JANUARA PO^ELA OFANZIVU PROTIV KURDSKE MILICIJE Fran cus ki pred sje dnik Ema nu el Ma kron izja vio je ju - ~e da je Fran cus ka spre mna da izve de ciqani na pad pro tiv bi lo ko je stra ne u Si ri ji za ko ju se ne obo ri vo do ka `e da je izve la na pad he mij skim oru - `jem i us mrti la ci vi le. - Onog da na ka da bu de mo ima li, po se bno u tan de mu sa na {im ame ri ~kim par tne ri - ma, ne po bi tan do kaz da je pre - e na crve na li ni ja, odno sno da je ko ri{ }e no he mij sko oru - `je sa smrtnim is ho dom, u~i - ni }e mo ono {to su Ame ri kan ci sa mi u~i ni li jo{ pri je ne ko li ko mje se ci. Sta li bi smo u po zi ci ju da izvo di mo ciqane na pa de - re - kao je Ma kron. (Agen ci je) DOBRA VIJEST ARGENTINA Ar gen tin ski le do lo mac spa - sao je pet ame ri ~kih nau ~ni - ka ko ji su bi li za robqeni na os trvu ne da le ko od An - tar kti ka. Mi nis tar stvo spoqnih po slo va Ar gen ti ne sa op {ti lo je da je pet nau - ~ni ka pre ve ze no he li kop te - rom na le do lo mac. Rusija Mos kva dobija jo{ 21 pra vo sla vnu crkvu MOS KVA - U Mos kvi }e ove go di ne bi ti iz gra e na ili osve {ta na 21 pra vo sla - vna crkva za bo go slu `ewa, re kao je za mje nik Dr`a vne du me Vla di mir Re sin, ko ji je i ru ko vo di lac crkve nog gra - e vin skog pro gra ma. U okvi ru "Pro gra ma za iz - gradwu pra vo sla vnih crka va u Mos kvi" sa gra e ne su 62 crkve u to ku pro te klih osam go di na, od ko jih sa mo pro {le go di ne wih 24. Gla vni ciq pro gra ma je da se iz gra di do voqan broj crka va {i rom pri jes to ni ce ta ko da uvi jek je dna bu de u ne - po sre dnoj bli zi ni stam be nih ~et vrti. Pro gram akti vno fun kci oni {e od go di - ne s pla nom da bu de po di gnu - to oko 200 crka va. Pro gram po tpu no ra di za hvaquju }i do - na ci ji ma gra a na i or ga ni - za ci ja. (Agen ci je) JEMEN Naj mawe ~e ti ri oso be su po gi nu le u na pa du auto mo - bi lom bom bom na voj nu ku - hiwu u gra du Adem na ju gu Je me na. Na pad na voj nu ku - hiwu, gdje se pri pre ma hra - na za bor ce, dru gi je ta kav na pad na bez bje dno sne sna ge u gra du. LO[A VIJEST Austrija No vi na pad u Be ~u BE^ - Dan na kon na pa da no `em na voj ni ka ko ji je obez bje i vao re zi den ci ju am ba sa do ra Ira na u Be ~u, ju ~e se u pres to ni ci Aus - tri je do go dio no vi na pad. Ne {to po sli je osam ~a so - va dr`avqanin Av ga nis ta - na na pao je pri pa dni ka obez bje ewa is pred aus - trij skog par la men ta. Av ga - nis ta nac je po ku {ao da pri pa dni ka obezbje ewa izvu ~e iz auto mo bi la, ali je ovaj uspio da osu je ti na - pad ko ri{ }ewem bi ber spre ja. (Agen ci je) LON DON - Na kon kri - ti ka iz Bri se la i Ber li na da `e li da po di je li Sta ri kon ti nent Ki na ra zmi{qa da pro rije di sa mi te ko je odr`a va sa is to ~noe vrop - skim zemqama. Ka ko pre no se agen ci je, po zi va ju }i se na izja ve tro - ji ce evrop skih di plo ma ta, ima in di ka ci ja da bi Ki na mo gla da od go di sqede }i sa - mit "16 plus 1", ko ji je pre - dvi en za kraj ove go di ne u So fi ji i da ubu du }e ta kve sku po ve odr`a va sva ke dvi je go di ne umjes to je dnom go - di{we. Mo gu }a pro mje na re zul - tat je ne la go dnos ti Pe kin - ga zbog kri ti ka ko je su na ra ~un sa mi ta upu }e ne iz Peking }e prorijediti samite sa isto ~noevropskim zemqama Ki na okre }e le a EU Bri se la, Ber li na i ne kih dru gih pres to ni ca, u vri je - me ka da Evrop ska uni ja ra - zma tra mje re za strik tni ju kon tro lu pre uzi mawa evrop - skih kom pa ni ja od stra - ne ki nes kih ri va la. Agen ci je kon sta tu ju da su {i ri sa mi ti EU - Ki na posqedwih go di na pos ta li na pe ti ji, a da sa posqedwa dva ni su iz da ta za je dni ~ka sa op {tewa zbog ne sla gawa u ve zi sa trgo vi nom i Ju - `nim ki nes kim mo - rem. Ne ke di plo ma te ta ko e go vo re o ra - zo ~a ra nos ti Ki - nom i is to ~nom Evro pom zbog spo - ros ti pos ti zawa po slo vnih spo ra - zu ma na sa mi ti ma u pos to je }em for ma tu, ko ji su po kre nu ti go di ne. Prvi je bio u Var {a vi, a posqedwi u no vem bru u Bu - dim pe {ti. - For mat "16 plus 1" ne - }e odu mri je ti, jer ti for - ma ti ni ka da ne odu mi ru, oni ima ju svo je `i vo te, ali }e to bi ti mawe in ten zi van for mat, ko ji }e se, mo gu }e, po mje ri ti ka bi la te ral nim raz go vo ri ma - re kao je je dan vi so ki zva ni ~nik EU. Dru gi evrop ski di plo - ma ta sma tra da je na naj vi - {em ni vou vlas ti u Pe kin gu do ne se na odlu ka da se smawi pro fil sa mi ta zbog bri ge da se ti me {te ti imiyu Ki ne i po dri va ju weni {i ri ciqevi u Evro - pi.

18 18 srijeda, 14. mart GLAS SRPSKE Bawaluka Informacije 1185 Hitna pomo} 124, Vatrogasci 123 Policija 122, Univerzitetski klini~ki centar RS Poliklinika Autob. stanica stanica Aerodrom Bawaluka Biletarnica (centar) Elektrokrajina Kvar. na telefonima 1275 Gradsko grobqe JK a.d Meteorolo{ka stanica VODI^ S.O.S. telefon 1264 Vodovod Galerija Akademije nauka i umjetnosti RS ORDINACIJE Deamedika Bolnica za `ene i porode "Jelena" Stomatolo{ka ambulanta "Dr [ipka" HOTELI "Palas" "Fortuna" Vijesti iz porodili{ta djevoj~ica 7 dje~aka 8 Zavod za transfuzijsku medicinu RS Me di ci na ri da li 96 do za krvi Ma tu ran ti Me di cin ske {ko le da ro va li su 96 do za krvi u Za vo du za tran sfu zij - sku me di ci nu RS. To je re - kor dna ko li ~i na dra go cje ne te ~nos ti sa kupqena od u~e - ni ka za vr{nih ra zre da grad - skih sredwih {ko la ko je u~es tvu ju dva pu ta go di{we u akci ja ma ovog ti pa, a ko je or ga ni zu je Crve ni krst. Di re ktor {ko le Vla di mir Ja go di} re kao je da se me di - ci na ri ra do oda zi va ju sva koj hu ma ni tar noj akci ji jer `e - le da po mo gnu oni ma ko ji ma je po mo} po tre bna. - Go to vo po lo vi na ma tu ra - na ta iz osam odjeqewa {ko - le do {la je da da ru je krv i sa mo 15 ni su bi li u mo gu - }nos ti da je da ju - re kao je Ja go di} i obja snio da se to de {a va iz obje kti vnih i me - di cin skih ra zlo ga da ne ko ne mo `e da da ru je krv u da - tom tre nut ku. U proqe }noj akci ji svo je u~e{ }e na ja vi li su u~e ni ci Eko nom ske {ko le 15. mar ta i Te hni ~ke {ko le dan ka sni je. U~e{ }em 22. mar ta ma tu ran - ti Elek tro te hni ~ke {ko le sta vi }e ta ~ku na akci ju da - vawa krvi u ko joj su u~es tvo - va li u~e ni ci za vr{nih ra zre da 11 sredwih {ko la. J. C. Kom pa ni ja "Mil bauer" do ni ra }e novac za obno vu ob da ni {ta Vrti} "P~elica" dobija novu stolariju Po klon }e mo is ko ris ti ti za za mje nu i re kon stru kci ju sto la ri je u vrti }u "P~e li ca", gdje uslo vi za dje cu ni su do bri, po go to vo to kom zi me, re kao Ra do ji ~i} PI [E: VE SNA PO PO VI] ve sna po glas srpske.com Kom pa ni ja "Mil bauer" fi nan si ra }e za mje nu tro {ne sto la ri je na vrti }u "P~e li - ca" ko ja je sta ra vi {e od 30 go di na, ~i me }e bi ti stvo re - ni boqi uslo vi za bo ra vak ma li {a na. Ugo vor o do na ci ji ju ~e su po tpi sa li gra do na ~el nik Igor Ra do ji ~i} i pot pred sje - dnik kom pa ni je Ivan Ma li}. - Grad na ovaj na ~in nas - tavqa sa radwu sa dru{ tve no od go vor nim kom pa ni ja ma ko je Vo da iz izvo ri {ta Su bo ti ca hi gi jen ski je is pra vna i mo `e da se ko ris ti za pi }e. Ovaj izvor bio je vi {e od 24 ~a sa za tvo ren jer je topqewe sni je - ga iza zva lo za mu }ewe vo de a sa - mim tim iskqu~i vawe sa mre `e pa je ne ko li ko pri grad - skih na seqa bi lo bez vo de. - Izvo ri {te Su bo ti ca po no - vo je stavqeno u vo do vo dni sis - tem u po ne djeqak po sli je po dne Vrti} "P~e li ca" uskoro u novom ruhu u~es tvu ju u ra znim pro je kti ma Grad ske upra ve. Sve do sa - da{we do na ci je odno si le su se prven stve no na dje cu i po ro di - cu. Po klon "Mil bauera" is ko - ris ti }e mo za za mje nu i re kon stru kci ju sto la ri je u vrti }u "P~e li ca", gdje uslo vi za dje cu ni su do bri, po go to vo to kom zi me - ka zao je Ra do ji - ~i}. Grad ukratko Voda ispravna, Subotica u sistemu ka da je ut vr e no da je vo da hi - gi jen ski is pra vna za pi }e - sa - op {te no je iz "Vo do vo da". J. C. Do dao je da je ove go di ne je - dan od pri ori te ta grad skih vlas ti po ve }awe ka pa ci te ta za smje {taj ma li {a na. - Za te na mje ne pla ni ra mo da ospo so bi mo do je se ni po je - dan obje kat u na seqima Ro - suqe, Star ~e vi ca i Obi li }e vo, a re kon stru kci ja i opre mawe }e se fi nan si ra ti sred stvi ma gra da i kroz do na - Zbog pla ni ra nih ra do va na elek tro mre `i bez stru je }e da nas bi ti dio na seqa Obro - vac od de set do 14 ~a so va. - Do pre ki da u snab di je vawu elek tri ~nom ener gi jom do }i }e u di je lo vi ma na seqa Kme - }a ni i Vi lu si od 12 do 14 ~a - so va, te di je lu na seqa Sa ra ~i ca od de vet do 14 ~a so - va. U is to vri je me stru ju ne }e ima ti ni mje {ta ni uli ca Mi - STOLARIJA STARA VI [E OD 30 GODINA cije - ka zao je Ra do ji ~i} i do - dao da }e u tim vrti }i ma bi ti obe zbi je e no mjes to za oko 150 ma li {a na. Na po me nuo je da se ove go - di ne nas tavqa i akci ja iz - gradwe igra li {ta u sa radwi sa dru{ tve no od go vor nim kom - pa ni ja ma, te da ima ju do go vo re za gradwu {est no vih. Go vo re }i o aktu el nim te - Radovi ostavqaju ulice i na seqa bez stru je lo {a Du ji }a, Wego {e ve i Pli tvi ~ke - sa op {te no je iz "Elek tro kra ji ne". M. V. ma ma, Ra do ji ~i} je na ja vio da bi do kra ja qeta tre ba lo da bu - de pri premqena stra te gi ja ra - zvo ja gra da za pe ri od go di ne. DO JE SE NI GRAD PLANIRA OTVARAWE TRI NO VA VRTI ]A - Ima mo za vr{e nu si tu - aci onu ana li zu i pri - premqene stra te {ke fo ku se, vi zi ju i ciqeve. Sad tre ba ra - zra i va ti daqe se ktor ske po - li ti ke. Na{ je ciq i `eqa da MATI^NI URED Ro eni: Mali} i Radoji ~i} stavili potpis na do na ci ju FO TO: GLAS SRPSKE Toplana Igor Ra do ji ~i} je re kao da je iz me di ja sa znao za kri vi ~nu pri ja vu pro tiv predsjednika Skup {ti ne akci ona ra, pred - sta vni ka ka pi ta la gra da i upra ve sta re "To pla ne". - Od po ~et ka ci je log pro je kta su da ra mo se sa naf tnim lo - bi jem ko ji se opi re no voj to - pla ni. Ra zlog za to su sto ti ne mi li ona ma ra ka ko je su igri - ka zao je Ra do ji ~i}. Do dao je da je dio opo zi ci - onih odbor ni ka po dnio ini - ci ja ti vu Us ta vnom su du RS za ocje nu za ko ni tos ti i us ta - vnos ti odlu ka Skup {ti ne gra da u ve zi sa ispo ru kom to plo tne ener gi je. - Oni su se opre di je li li za bor bu jer idu izbo ri. Si gu - ran sam da }e obje odlu ke Skup {ti ne gra da pro }i na Us ta vnom su du - ka zao je Ra - do ji ~i}. do qeta ima mo pri premqen do ku ment - re kao je Ra do ji ~i}. Mar ke ting me nayer kom - pa ni je "Mil bauer" Ve dran Fran cuz re kao je da su ovom do na ci jom `eqeli da pro mo - vi {u zdra ve vri je dnos ti u dru{ tve noj za je dni ci. - Ni je nam prvi put da po - ka zu je mo od go vor nost pre ma za - je dni ci u ko joj `i vi mo. Vje ru je mo da je po tpi si vawe ovog ugo vo ra sa mo po ~e tak je - dnog ~vrstog i du go traj nog par tner stva - na gla sio je Fran cuz. Vri je dnost do na ci je je KM. Ana Pe jo vi}, k}i Ni ko le i Biqane; Ale ksan dar Mi oda ni}, sin Sla ve na i Da ri je; Mi li ca Stoj ko vi}, k}i De ja na i Mir ja ne; Ha - na Pa ri po vi}, k}i Ne mawe i Sawe; Awa Ani ~i}, k}i Bo {ka i Je le ne; Ni k{a Du gowi}, sin De ana i Le le; Da ni lo Zo ri}, sin Ja na i An e le; So fi ja Ra di {i}, k}i Ni ko le i Jo van ke; Da vid Mi le ki}, sin Sa {e i Ni ko li ne; Ja k{a Mo ra ~a, sin Ni ko le i Iris; Ar se ni je Kne `e vi}, sin Slo bo da na i Bra ne; An e la Umi - }e vi}, k}i Go ra na i Bran ki ce; Jo va na Ale ksi}, k}i Dra ga na i Sve tla ne; Adri an Bla gov ~a nin, sin Sr a na i Tawe; Ser gej Sa va - no vi}, sin \or a i Dra ga ne; Zo ran Ni ko li}, sin Pe tra i Tawe; Ka ta ri na Lo li}, k}i De ja na i Sawe; Lu ka Te li}, sin Mla de na i Gor da ne; Mi lo{ Vu ke li}, sin Dra ga na i Ne de; Kos ta Ma ti}, sin \or a i Mie; Duwa Lo li}, k}i Vla di mi ra i Na ta {e.

19 Kultura Mu zej sa vre me ne umje tnos ti RS Izlo`ba o Kenedijevima u Biha }u BI HA] - Izlo `ba "Mo na Li za i Su per men: Yon Ke ne di i No - va gra ni ca kul tu re" u pro du kci ji Mu ze ja sa vre me ne umje tnos ti Re pu bli ke Srpske bi }e otvo re na su tra u Grad skoj ga le ri ji Bi ha}. Izlo `ba je nas ta la po vo dom 100 go di na od ro ewa Yona F. Ke ne di ja ( ), kao re zul tat sa radwe sa pro fe so ri com Si mo nom ^u pi} sa ka te dre za Mo der nu umje tnost Fi lo zof - skog fa kul te ta u Beo gra du, a re ali zo va na je uz po dr{ku Am ba - sa de SAD u BiH. Po red se ri je fo to gra fi ja i do ku men tar nog ma te ri ja la na izlo `bi }e bi ti pred stavqen i rad Bo ja na Ste - va ni }a "Mo na Li za Flirt" iz ko le kci je Mu ze ja. Gos to vawe u Bi ha }u nas ta vak je va nin sti tu ci onal nih akti vnos ti ove in - sti tu ci je. (Srna) Kwiga po na{em izboru Jovica A}in Srodnici Andrija Joni} Refren BI JEQINA - Ovo go - di{wi po zo ri {ni fes - ti val "Da ni ko me di je" u Bi jeqini bi }e odr`an od 26. do 30. mar ta. Pu bli ci }e se pred sta vi ti ~e ti ri beo grad ska i je dno bawalu ~ko po zo ri - {te, na javqeno je iz bi jeqin skog Cen tra za kul tu ru "Sem be ri - ja". Prve ve ~e ri fes ti va la nas tu pi - }e beo grad ska GLAS SRPSKE srijeda, 14. mart U toku pripreme za "Dane komedije" u Bijeqini Kva li te tne pred sta ve za smi jeh i apla uze agen ci ja "Ju go art", dru gog da - na na re per to aru je pred sta va "Is to ~ni an eo" u izvo ewu "Sce ne" iz Beo gra da, a tre }eg da na nas tu pa Grad sko po zo - ri {te "Ja za vac" iz Bawalu ke sa pred sta vom "Ma lo bla go". Pu bli ka }e, ta ko e, ima ti pri li ku da gle da po zna tu pred sta vu "Fren ki i Yoni", a za za - vr{ni dan ma ni fes ta ci je pre dvi e na je pred sta va "Udaj se mu {ki" u izvo - ewu beo grad skog "Ispad tea tra". (Agen ci je) Moskva Pre mi nuo rus ki glu mac Oleg Ta ba kov MOS KVA - Rus ki glu mac Oleg Ta ba kov, po znat po ulo - ga ma u kul tnim fil mo vi ma so vjet ske ere, pre mi nuo je u 82. go di ni, sa op {ti lo je Mos kov sko aka dem sko umje - tni ~ko po zo ri {te. Glu mio je Ni ko la ja Ros to va u fil mu "Rat i mir" re di teqa Ser ge ja Bon - dar ~u ka. To je prvo so vjet - sko os tva rewe, ko je je go di ne osvo ji lo pres ti - `nog "Os ka ra" za naj boqi stra ni film. (Agen ci je) London "Ge opo eti ka" u u`em izbo ru za na gra du BEO GRAD - Iz da va ~ka ku }a "Ge opo eti ka" na {la se u na ju `em izbo ru Me u na - ro dnih na gra da za iz - vrsnost u ka te go ri ji "Pre du zimqivost u kwi`e - vnom pre vo ewu". Na gra du za je dni ~ki do djequje `i ri Saj ma kwiga u Lon do nu i Udru `ewa iz da va ~a Uje - diwenog Kraqev stva. Pro - gla {ewe do bi tni ka je pla ni ra no na po se bnoj sve - ~a nos ti 10. apri la po vo dom otva rawa Lon don skog saj ma kwiga. "Ge opo eti ka" je no - mi no va na za ovu na gra du svo jom edi ci jom "Srpska pro za". (Agen ci je) Los An eles Ka me ron Di jaz na pu {ta svi jet fil ma LOS AN \E LES - Glu mi - ca Ka me ron Di jaz odlu ~i la je da se po vu ~e iz svi je ta fil ma. Ona ka `e da `e li da se po sve ti po ro di ~nom `i vo tu sa su pru gom, mu zi ~a - rem Benyijem Ma de nom. Zvi jez da fil mo va "^ar li - je vi an e li", "Odmor", "Mas - ka"... svo ju posqedwu ulo gu odi gra la je u mu zi ~koj ko me di ji "Eni". (Agen ci je) Naj ve }i pri ja teqi fes ti va la je su sva ka ko mla di pro fe si onal ni glum ci ko ji }e svoj ras ko {ni ta le nat po di je li ti sa na ma 15, 16. i 17. mar ta, ka zao Du ti na PI [E: NA TA [A LA ZU KI] kul tu srpske.com TREBIWE - Umje tni ci iz Tre biwa oku pi li su se oko za je dni ~ke ide je da kul tu ra u Re pu bli ci Srpskoj tre ba stal no da ras te i bu de obo ga - }e na no vim do ga a ji ma, pa su iz tih ra zlo ga Jo van Vi da ko - vi}, Igor Du ti na i Mi li ca Dmi tri} odlu ~i li da osnu ju udru `ewe "Sun ~a na ka pi ja" i po kre nu "Kao fes ti val". Fes ti val }e se odr`a ti u Tre biwu od 15. do 17. mar ta, a u okvi ru fes ti va la pred sta - vi }e se mla di glum ci sa svo - jim mo no dra ma ma. - Sun ~a na ka pi ja je no voo - sno va no udru `ewe u gra du Tre biwu ko je za svoj ciq ima da uda hne nov kva li tet kul tu - ri ovog gra da, a "Kao fes ti - val" je prvo ja vno is tu pawe. Oko na zi va sun ~a na ka pi ja smo se oku pi li u na di da }e mo da pro vu ~e mo na taj ulaz ci je - li je dan snop osun ~a ne kul - tu re i da pru `i mo mno gim mla dim qudi ma mo gu }nost da pre ko nas za si ja ju pod naj plavqim ne bom Re pu - bli ke Srpske - go vo ri Igor Du ti na. Me to - dom {ta pa i ka na pa kroz li ~ni akti - vi zam, ko ri{ - }ewem vlas ti tih ka pa ci te ta i uz po dr{ku svih ko ji na bi lo ko - ji na ~in mo gu i `e le po mo }i udru `ewu po - nu di al ter - na ti vu i do pu nu in - sti tu ci onal - nim obli ci ma kul tur ne pro du - kci je i ta ko otvo - re no vi pros tor za afir ma ci ju umje tni - ka. Sjaj kulture "Sun ~a na ka pi ja" je no voo sno - va no udru `ewe u gra du Tre - biwu ko je za svoj ciq ima da uda hne nov kva li tet kul tu ri ovog gra da, a "Kao fes ti val" je prvo ja vno is tu pawe. Oko na zi va sun ~a na ka pi ja smo se oku pi li u na di da }e mo da pro vu ~e mo na taj ulaz ci je li je dan snop osun ~a ne kul tu re i da pru `i mo mno gim mla - dim qudi ma mo gu }nost da pre ko nas za si ja ju pod naj - plavqim ne bom Srpske. Tre biwski umje tni ci osno va li udru `ewe "Sun ~a na ka pi ja" za afir ma ci ju umje tnos ti "KAO FES TI VAL" nova zvijezda na kulturnom nebu MANIFESTACIJA NA PROGRAMU OD 15. DO 17. MAR TA ^la no vi Udru `ewa "Sun ~ana kapija" FO TO: AGEN CI JE Izla zak u ja vnost udru - `ewe "Sun ~a na ka pi ja" pro - slavqa or ga ni za ci jom "Kao fes ti va la", to kom ko jeg }e u pros to ri ma Mu ze ja Her ce go - vi ne Tre biwe bi ti odi gra ne ~e ti ri po zo ri {ne pred sta ve, tri mo no dra me i je dna duo dra ma pro fe si onal nih mla - dih glu ma ca {ko lo va nih na bawalu ~koj Aka de mi ji umje - tnos ti. Sve srdna po dr{ka sti gla je iz Mu ze ja Her ce go - vi ne gdje }e se fes ti val i odr`a ti. KULTURA U RS BRUTALNOM IMPERATIVU KOMERCIJALIZACIJE - Po ~e li smo pri ~u po tpu no sa mi, da bi nam se usput pri dru - `i li mno gi pri ja teqi kul tu re ovog gra da. A naj ve }i pri ja teqi fes ti va la je su sva ka ko mla di pro fe si onal ni glum ci ko ji }e svoj ras ko {ni ta le nat po di je - li ti sa na ma 15, 16. i 17. mar ta - ka zao je Du ti na. Pu bli ci }e se ove go di ne pred sta vi ti Mar ko Vu ko sav sa mo no dra mom "Ko je to?", Ale ksan dar Ruwi} sa mo no - dra mom "Gla saj i trpi!", Ivan Per ko vi} i Ale ksan dar Ris - ta no vi} u pred sta vi "Crni hu mor (`i vot oca To do ra, ovog i onog sve ta)" i Ale - ksan dar Ris ta no vi} u mo no - dra mi "Su dni ca". - Kul tu ra u Re pu bli ci Srpskoj, kao uos ta lom na ci je - lom Bal ka nu, trpi sa je dne stra ne zbog ne bri ge i ne dos tat ka nov - ca u in sti tu - ci ja ma ko je se kul tu rom ba ve na dr`a vnom i lo kal nom ni - vou, a sa dru - ge stra ne je izlo `e na bru tal nom im pe ra ti vu ko mer ci ja li - za ci je kao na vo dno je - di nom mo - de lu ko ji joj ga ran tu je op sta nak - zakqu~io je Du ti na.

20 20 srijeda, 14. mart GLAS SRPSKE Mozaik Glasova KUHIWA Ti jes to: 275 g glat kog bra {na 135 g hla dnog ma sla - ca ili mar ga ri na 1 ja je 1 ka {i ka li mu no vog so ka Luk na re za ti i na ma lo uqa din sta ti dok ne ome k{a. Do - da ti bi je li luk i {pi nat na 1-2 mi nu ta. [pi nat, krem sir, ri ba ni sir i ~e ti ri ja je ta pro mi je {a ti, pa za - ~i ni ti bi be rom i vla - scem. Spo ji ti smje su sa {pi na tom i lu kom. Do - da ti iz mrvqenu fe tu i la ga no izmi je {a ti. Ti jes - to ra zvaqati za ka lup pro - mje ra 20 cm ta ko da po kri je Pi ta od {pi na ta Fil: 225 g za le e nog {pi na ta 1 luk 2 ~e na bi je log lu ka 4+2 kom. ja ja, 200 g krem si ra CIJENA RU^KA 7 KM 100 g na ri ba ne ga ude 100 g fe ta si ra 1 ka {i ka sjec ka nog vla sca so, bi ber 1 ja je za pre maz ru bo ve ka lu pa. Pri li kom ra - zvi jawa ti jes ta tre }i nu os ta - vi ti na stra nu, a dvi je tre }i ne ra zvi ti za po - dlo gu. Smje su za fil izli ti na ti jes to i do da - ti dva ja je ta. Ra zvi ti onu tre }i nu ti jes ta pa wime po klo pi ti fil. Pre ma za ti pi tu umu - }e nim ja je tom. Rer nu ugri ja ti na 220 ste pe ni i pe }i 45 mi nu ta. Po{aqi recept recept glassrpske.com Horoskop Ovan ( ) Ne do pa da ju vam se par tne ro va pi tawa, ona u va ma pod sti ~u osje }awe ne la go dnos ti ili lo{ pre do sje }aj. Uko li ko vam je te {ko da os tva ri te svo je po slo vne na - mje re, ne moj te o~e ki va ti ne mo gu - }e ve} za tra `i te ne ~i je ra zu mi je vawe. Ne ma ra zlo ga da pri kri va te is ti nu. Lav ( ) Ne moj te do zvo li ti da u va ma pre - vla da sumwa pre ma voqenoj oso - bi ili ne ra spo lo `ewe. Pa`qivo ra zmi sli te i oda be ri te je dan, ali "ko ris tan ciq". Pre da hni te od oba ve za. Strijelac ( ) Pre ne si te svo ju in spi ra ci ju i do - bro ra spo lo `ewe na voqenu oso - bu. Slo bo dno pri hva ti te igru za vo ewa u ne ~i jem dru{ tvu. Po - ne kad ra zli ~i ti de taqi ima ju pre su dno zna ~ewe za krajwi us pjeh i uva `a vawe me u sa ra dni ci ma. Va `no je da os tva ri te ra vno te `u gla sa ra zu ma i svo jih osje }awa. Bik ( ) Dje lu je te pre vi {e za bri nu to, ne - po tre bno se op te re }u je te ra zli - ~i tim emo ti vnim slutwama i di le ma ma. Uko li ko ne ~i ji uti caj po ga a va {u su je tu, do bro ra zmi - sli te o mo gu }im posqedi ca ma. Pri ja }e vam psi ho fi zi ~ka re la - ksa ci ja i su sret sa pri ja teqima, opus ti te se. Djevica ( ) Ne ko je na va {oj stra ni, ~ak i ka da pos to je ra zli ~i ta in te re so vawa ili pri ori te ti. Na la zi te se u po - zi ti vnom okru `ewu. Ne ~i ja uslu ga ima ve li ku ci je nu, sto ga tra `i te je dnos ta vni je rje {ewe ili po - voqni ju po slo vnu va ri jan tu. Pri - ja }e vam omiqena za ba va u po zna tom dru{ tvu, opus ti te se. Jarac ( ) Osje }a te ta las emo ti vne in spi ra - ci je. Va {a po ja va i izli vi we - `nos ti dje lu ju ne odoqivo, pod uslo vom da se obra }a te pra voj oso bi. Uko li ko ste ne za do voqni ne ~i jim po na {awem, ra zmi sli te o uvo ewu efi ka sni jeg po slo vnog di ja lo ga. Va `no je da pra vil no ka - na li {e te svo ju ener gi ju. Blizanci ( ) Ako vam je sta lo do po mi rewa sa voqenom oso bom, za bo ra vi te na ru `ne do ga a je. Pri hva ti te ne ~i je izviwewe kao do bar pred znak. Obra ti te pa`wu na skri ve ne de - taqe i ne ~i ju rea kci ju. Odlo `i te kom pli ko va ne za dat ke za boqu pri li ku. Va `no je da se na la zi te u po zi ti vnom okru `ewu, opus ti te se. Vaga ( ) Va `no je da pra vil no vre dnu je te ne ~i ja osje }awa, sve {to se de {a va izme u vas i voqene oso be pred - stavqa "qe p{i dio stvar nos ti". Sta lo vam je da sve bu de u ide al - nom skla du, ali ima te uti sak da vam ne dos ta ju osno vne in for ma ci - je o no vim pri li ka ma na po slo vnoj sce ni. Po pra vi te kon cen tra ci ju. Vodolija ( ) Ne ma ra zlo ga da is ku {a va te ne ~i - je strpqewe ili emo ti vnu na klo - nost. Uvi jek pos to ji ne ki za obi la zan na ~in ili do bra mo - gu }nost da vje {to i efi ka sno os - tva ri te ono {to dru gi ne mo gu. Osje ti }e te psi ho lo {ko ola k{awe na kon is kre nog raz go vo ra i po vje - ra vawa. Rak ( ) Uza lud ra zmi{qate o ne kom ro - man ti ~nom su sre tu ili o po gre - {noj oso bi ko ja ni je u va {em emo ti vnom do me tu. Ne dos ta ju vam di plo mat ski ma ni ri u odno su sa sa ra dni ci ma, ne smo tre no ot kri va - te vi {e de taqa ne go {to je po tre - bno. Va `no je da kon tro li {e te im pul si vnu stra nu svo je pri ro de. [korpija ( ) Pos tavqate vi so ke zah tje ve i ko ris - ti te stro ge kri te ri ju me pri pro cje - ni ne ~i jeg po na {awa. Ne pra ve dno kri ti ku je te voqenu oso bu. Na la zi te se pred no vom po slo vnom di le - mom i po tre ban vam je ne ~i ji sa - vjet. Sa ~u vaj te sa mo po uz dawe i pri se bnost du ha. Ribe ( ) Ne mo `e te da os ta ne te ra vno du - {ni u ra zli ~i tim si tu aci ja ma pred blis kom oso bom. Ako vam je sta lo da sa ~u va te li ~no dos to jan - stvo u dru{ tvu po slo vnih par tne - ra, bu di te za ni jan su dru ga ~i ji i do voqno hra bri. Iz bje ga vaj te ne - po tre bna uzbu ewa, pri ja }e vam re la ksa ci ja. ДВОЈЕ ЛАНТАН ЛИТАР ЕВРОПСКА ДРЖАВА АУТОР: БИТ АВИОН ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ЊЕМАЧКИ ФИЗИЧАР ИМАНУЕЛ КОТОР ЛИТИЈУМ ДИНАР ЖЕНСКО ИМЕ УКРАС НА ПЛОЧИЦИ ЛИБАН СЛАМАТИ СТАКЛО, ЛУПАТИ РАЗРЕД НЕУТРОН СУСЈЕДНА СЛОВА ЊЕМАЧКИ ГОЛМАН ЛЕМАН ГРАД СА СЛИКЕ ЗАРОБЉЕН ЧОВЈЕК АМЕРИЧКА САВЕЗНА ДРЖАВА РЕОМИР ПРОТОН ДИО ТИЈЕЛА (жарг.) ХЕМИЈСКИ ЕЛЕМЕНТ СЛОВА ИЗА К И З КРЕМА ЗА БОРЕ И АКНЕ ЈАПАНСКА ВАЛУТА ДРУГИ, ОСТАЛИ ОПЕЛОВ АУТОМОБИЛ ИНДИЈАН- СКО ПЛЕМЕ НЕНАД ЧАНАК ПОПРАВКА МОТОРА СРЕДЊЕ- АМЕРИЧКА ДРЖАВА ВРСТА КЕРАМИКЕ ПРКОСИТИ НЕКОМ НАЉЕПНИ- ЦЕ ЗА ПОД- СЈЕТНИК САША НИКИЋ КАРАТ ДАНИЈЕЛА ОДМИЛА КОШАР- КАШ ЈАРИЋ ИПОН СТРАНО МУШКО ИМЕ РАЧУН ЕНЕРГИЈА САТУРН КИЛО ТОНА МОНД ПРЕЛАЗ ПРЕКО РИЈЕКЕ СЛОВАЧКИ ФУДБАЛЕР ФИЛИП КРАЉЕВСКИ КЛУБ СИРИЈА РАДНА ЈЕДИНИЦА НЕЗНА- ЛИЦА РВАЧКИ КЛУБ СЕЛЕН ЦИЈЕНА КОШТАЊА НОВЦА (мн.) ЛИДИЈА НЕШИЋ МАНАСТИР У ЦРНОЈ ГОРИ КРИПТОН АКЦИОНА- РСКО ДРУШТВО ЕРБИЈУМ ПЈЕВАЧИЦА ПОПОВ ЕНИГМА РАДИЈАН МЕТАР ПЈЕВАЧ ЈОРОВИЋ ПЛАНИН- СКИ МАСИВ У ЕВРОПИ РЕОН КОЊСКА СНАГА ЕЛЕКТРОН ГРАД У ФРАН- ЦУСКОЈ МАРОКО ЖЕНСКО ИМЕ ВРСТА ПТИЦЕ ГРАД У ХОЛАНДИЈИ БИЛИЈАР- СКИ ШТАП, КЕ ПРВАК ЛИЧНА КАРТА ЕДВАРД КРАЋЕ КЕНТА АТОМ АМПЕР ОРЕГОН АМЕРИЧКА САВЕЗНА ДРЖАВА Sudoku У празна поља распоредите бројеве од 1 до 9 али тако да у сваком реду и колони буду различити бројеви, а исто тако и унутар сваког квадрата 3h3 Тежина:средње Рјешење РЈЕШЕЊЕ: П, Р, С, Р, ЛА, ЕКСТРЕМИТЕТ, РУМУНИЈА, РАДЕ, РОБ, К, ЛАИК, К, КАНАДЕР, ЛН, АС, КАНТ, АРКОПАЛ, А, ЛИ, ИНИ, СЕ, КОС, ДИЈАНА, КТ, Р, ФУГА, МАРКО, ЛОМИТИ, МОСТ, Р, ЛИ, ПАГ, Е, Н, АТРЕТ, КР, ИЈ, ИНКЕ, АД, ЈЕНС, Е, ЕНА, МАНЧЕСТЕР, М.

21 REPERTOAR Vic dana BAWALUKA BIOSKOPI LED Uloge: Aglaja Tarasova, Milo{ drama, romansa Termini: 17.45, 20, IZGREDNICI Uloge: Radovan Vujovi}, Marta Bjelica, Mladen drama, triler Termini: 18.15, 22 ZAISTA, NIKAD NISI BIO OVDJE Uloge: Hoakin Finiks, Ekaterina Samsonov, Alesandro drama, misterija Termin: CRVE NI VRA BAC Ulo ge: Yeni fer Lo rens, Yoel Eyer ton, Yere mi Aj tri ler Ter mi ni: 19.30, P^E LI CA MA JA: ME DE NE IGRE 2D I 3D Ulo ge: sin hro ni zo va ani mi ra na avan tu ra Ter mi ni: 2D - su bo tom i ne djeqom u D , su bo tom i ne djeqom u 13.15, 15 Vremenska prognoza TRI PLA KA TA IZVAN GRA DA Uloge: Fren sis Me kdor mand, Vu di Ha rel son, Sem Ro crna ko me di ja Ter mi n: NO] IGRE Uloge: Rej ~el Me ka dams, Yej son Bej tman, Yes Ple ko me di ja Ter mi ni: 16.30, 18.30, 20.30, 22.30, su bo tom i ne djeqom u 13 CRNI PAN TER 3D Ulo ge: ^e dvik Bo zman, Maj kl B. Yor dan, Lu pi ta Na akci ja, avan tu ra, nau ~na fan tas ti ka Ter mi ni: 16.30, 19, 21.30, su bo tom i ne djeqom u 14 PE DE SET NI JAN SI - OSLO BO \E NI Ulo ge: Da ko ta Yon son, Yej mi Dor nan, Kim Bej sin erot ski, dra ma Ter mi ni: 17.45, PA TUQCI UZ VRA ]A JU UDA RAC (sin hro ni zo va ani mi ra na avan tu ra Ter mi ni: su bo tom i ne djeqom u VAM PIR KO 3D (sin hro ni zo va ani ma ci ja, avan tu ra Ter mi ni: su bo tom i ne djeqom u 12 YUMANYI - DO BRO DO [LI U YUN GLU 3D Ulo ge: Dvejn Yon son, Yek Blek, Ke vin akci ja, avan tu ra, ko me di ja Ter mi ni: su bo tom i ne djeqom u Do {ao Crno go rac u po li cij sku sta ni cu i po nio jas tuk. - Izvo li te, go spo di ne. - Eto, ja ~uo da na rod spo miwe ne ke le `e }e po - li caj ce, pa re ko' da se pri ja vim za po sao. FER DI NAND 3D (sin hro ni zo va ani mi ra na avan tu ra Ter mi ni: 17.15, su bo tom i ne djeqom u 12.15, BANSKI DVOR Sa lon ba na Sve ti sla va Ti se Mi lo savqevi }a Izlo `ba "Na su prot" stu de na ta Aka de mi je umje tnos ti Izlo `be ni sa lon (dru gi sprat) Izlo `be na pos tav ka "U po sje ti ba nu" Izlo `ba ek spo na ta iz pri va tne za os tav {ti ne ba na dr To do ra La za re vi }a Koncertna dvorana, 20 ~asova Muzi~ko-poetsko ve~e Ivana Bosiq~i}a "Par stihova za nas" NARODNO POZORI[TE RS Velika scena, 20 ~asova "[vajcarska" Scena "Petar Ko~i}", 19 ~asova Filmoteka "Doru~ak kod Tifanija" MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Izlo `ba "Sta ri za na ti" auto ra Vla di mi ra \u ka no vi }a Stal na pos tav ka "Od pra is to ri je do sa vre me nog do ba" Izlo `ba "Gqive" - izlo `e na 52 ek spo na ta gqiva Izlo `ba "Us ta {ka pro pa gan da od do go di ne" Izlo`ba "Plakatirawe genocida" Izlo`ba "Dobruyanski ratnici" Za gle dao se Mu jo u papagaja, kad pro go va ra pa pa - gaj: - [ta je? [to si ble nuo? - O, izvi ni, ja ro, ja mi slio da si pti ca. GLAS SRPSKE srijeda, 14. mart MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS Izlo `ba "Pe tar Lu bar da " BIJEQINA MUZEJ SEMBERIJE Stal ne pos tav ke: Etno lo {ka izlo `ba Is to rij ska izlo `ba Ar he olo {ka izlo `ba TREBIWE KULTURNI CENTAR TREBIWE Pozori{na sala, 19 ~asova Koncert klavirskog dua Ivane Pe{i} i Jelene Vukmirovi} PRIJEDOR Ga le ri ja '96 Izlo `ba Slo bo da na Kne `e vi }a Abi ja "Ra do vi na pa pi ru" KINO KOZARA STRANAC Uloge: Kejti Leung, Yeki ^en, Pirs drama, akcija Termin: 18 TRI PLA KA TA IZVAN GRA DA Uloge: Fren sis Me kdor mand, Vu di Ha rel son, Sem Ro crna ko me di ja Ter mi ni: 20 Tra~ Doboj Zenica Sarajevo Bijeqina Tuzla Zvornik Pale Bawaluka Maks. 11 Min. 6 PROGNOZA ZA SQEDE]IH PET DANA ^etvrtak Obla~no Bawaluka Malo hladnije i obla ~no sa ki {om Ma lo hla dni je i promjenqivo vri je - me. Uju tro umje re no i pre te `no obla - ~no, mjes ti mi ~no sa ki {om ugla vnom na za pa du i sje ve ro is to ku, a u os ta lim kra je - vi ma ugla vnom su vo. To kom da na ki {a u ve - }i ni kra je va. Ju tarwa tem pe ra tu ra vaz du ha od 3 od 7, a naj vi {a dne vna od 7 do 13 ste pe ni Trebiwe o C o C Povremeno mogu }a ki {a U Srbi ji u sri je du obla - ~no i svje `i je, po vre me no sa ki {om, dok se suswe`i - ca i sni jeg o~e ku ju u vi - {im pla nin skim pre dje li ma. Ma ksi mal na tem pe ra tu ra od 10 do 14 ste pe ni. Nik{i} Subotica Podgorica Novi Sad Beograd Novi Pazar Pri{tina Beograd Maks. Min. Petak Subota Nedjeqa Ponedjeqak Vedro Ki{a Snijeg Snijeg Ni{ 14 8 o C o C ALADIN.INFO Fi lip po klo nio Aleksandri auto mo bil od evra Ale ksan dra Pri jo vi} do bi la je od bu du }eg su pru ga Fi li vo ji no vi }a auto mo bil vri je dan evra. Ri je~ je o "mer ce de su", ko ji je u pje va - ~i ci nom vla sni{ tvu tek dvi je se dmi ce. - Ve} go di na ma Pri ja ima `equ da na u~i da vo zi i ku pi auto mo bil, ali ni je mo gla to da os tva ri zbog pre vi {e oba - ve za. Naj zad je kra jem pro {le go di ne kre nu la na ~a so ve, a tes to ve i vo`wu po lo `i la je iz prvog pu ta. Ta da je wen de - ~ko re {io da je na gra - vo ji no vi} je jo{ pre odlas ka u Ame ri ku, gde ju je za pro sio, oda brao auto za svo ju bu du }u su pru gu, ko ji ju je sa ~e kao po do las ku iz obe }a ne zemqe - re kao je ne ime no va ni izvor. Pri ja i Fi lip za ka za li su sva dbu za 21. jun. Mla da pje va - ~i ca ne kri je odu {evqewe {to }e us ko ro sta ti pred ol - tar i uve li ko se pri pre ma za ovaj va `an dan.

22 22 srijeda, 14. mart GLAS SRPSKE REPUBLIKA SRPSKA JU ZAVOD ZA ZAPO[QAVAWE REPUBLIKE SRPSKE Srpskih ratnika 30, Pale; Tel. 057/ , faks 057/ , OGLA[AVA SLOBODNA RADNA MJESTA DETAQNIJE INFORMACIJE O SVIM OBJAVQENIM SLOBODNIM RADNIM MJESTIMA ZAINTERESOVANI MOGU NA]I NA WEB PORTALU ZAVODA ILI U BIROU GDJE SU PRIJAVQENI KAO NEZAPOSLENO LICE. FILIJALA BAWALUKA "LUKA" AD BAWALUKA (PJ RIBWAK [IPRAGE) ALEJA SV. SAVE BR BAWALUKA KONKURS - Za popuwavawe radnog mjesta: Rukovodilac PJ Ribwak ([iprage, Kotor Varo{) Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br:1/16), kandidat treba da ispuwava i sqede}e posebne uslove: VSS - diplomirani in`. poqoprivrede...1 izvr{ilac - Prednost dajemo kandidatu koji posjeduje Uvjerewe o polo`enom ispitu za obavqawe poslova akvakulture po Zakonu o akvakulturi ~l. 52 ta~ka 2. - Kandidat mora biti zdravstveno sposoban (samo kandidati koji budu primqeni dostavqaju uvjerewe o zdravstvenoj sposobnosti), - Poznavawe rada na ra~unaru (MS Office paket) - Da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (samo kandidati koji budu primqeni dostavqaju uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak), - Kandidati moraju biti dr`avqani BiH - Prednost imaju kandidati koji posjeduju znawe iz wema~kog i/ili engleskog jezika, - Prednost imaju kandidati koji posjeduju voza~ku dozvolu B kategorije, Neophodna dokumentacija koja se {aqe zajedno sa molbom/aplikacijom za prijem u radni odnos je sqede}a: - CV/biografija - Ovjerena kopija diplome o zavr{enoj stru~noj spremi, - Ovjerena kopija li~ne karte, - Kopija voza~ke dozvole, - Kopija licenci/sertifikata (ako postoje) Prijave sa molbom /aplikacijom za prijem u radni odnos zajedno sa prate}om dokumentacijom slati na adresu: "LUKA" a.d. Bawaluka, (PJ RIBWAK [IPRAGE), Aleja Sv. Save br Bawaluka Dodatne informacije mo`ete dobiti na adresu: ili na broj telefona 051/ Konkurs je otvoren do popuwavawa radnog mjesta. JU O[ "DOSITEJ OBRADOVI]" RAZBOJ LIJEV^E BB,78429 KONKURS za prijem u radni odnos 1. Nastavnik engleskog jezika 2 izvr{ioca - 1 izvr{ilac na punu normu, neodre eno radno vrijeme, polo`en stru~ni ispit - 1 izvr{ilac na 4 ~asa (15% norme), na odre eno radno vrijeme do povratka radnika sa porodiqskog odsustva, PO u Bajincima, polo`en stru~ni ispit Op{ti i posebni uslovi za prijem u radni odnos Za navedena radna mjesta tra`e se 2 lica sa polo`enim stru~nim ispitom. Prijavqeni kandidati treba da ispuwavaju op{te uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane ~lanom 104. Zakona o osnovnom vaspitawu i obrazovawu, uslove propisane Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a a prijem kandidata }e se vr{iti u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitawu i obrazovawu. Potrebna dokumentacija: Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata koji se prijavquje na javni konkurs, uz nazna~ene adrese prebivali{ta i broja telefona, kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih uslova, i to: 1. Uvjerewe o dr`avqanstvu (ovjerena kopija), 2. IMK ro enih ili ovjerenu kopiju li~ne karte, 3. Qekarsko uvjerewe (ne starije od {est mjeseci) o radnoj sposobnosti izdato od nadle`ne zdravstvene ustanove prila`e samo izabrani kandidat, nakon izvr{enog izbora po konkursu a prije zasnivawa radnog odnosa, 4. Uvjerewe da nije osu ivan pravnosna`nom presudom za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem navedeno {kola pribavqa po slu`benoj du`nosti za izabranog kandidata, a prije zasnivawa radnog odnosa. Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispuwenost op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispuwenost posebnih uslova za zasnivawe radnog odnosa propisanu Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli i to: 1. Ovjerenu fotokopiju diplome o zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stru~no zvawe u odre enoj oblasti ili ekvivalent, 2. Dodatak diplomi koji sadr`i podatke o prosjeku ocjena tokom studirawa ili uvjerewe visoko{kolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studirawa, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, 3. Uvjerewe izdato od Zavoda za zapo{qavawe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, 4. Uvjerewe o radnom sta`u izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadr`i podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stru~ne spreme i du`ina ostvarenog radnog sta`a po vrstama posla, 5. Uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu ~lana porodice poginulog borca Odbrambenootaybinskog rata RS, za kandidate iz kategorije porodice poginulog borca, 6. Uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otaybinskog rata RS, za kandidate iz kategorije ratnih vojnih invalida, 7. Uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu borca Odbrambeno-otaybinskog rata RS, za kandidate iz kategorije boraca. Pravo u~e{}a na konkursu imaju i lica iz ~lana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitawu i obrazovawu, kao i lica koja su po propisima va`e}im do stupawa na snagu Zakona o osnovnom vaspitawu i obrazovawu ispuwavala uslove u pogledu stepena i vrste stru~ne spreme. Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispuwavaju uslove konkursa, obavi}e se intervju dana, godine, u prostorijama JU O[ "Dositej Obradovi}" Razboj Lijev~e, sa po~etkom u 10 ~asova. Kandidati se ne}e posebno pozivati na intervju, a ukoliko ne pristupe intervjuu smatra}e se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su du`ni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije ne}e biti vra}ene kandidatima. Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata ne}e biti uzete u razmatrawe. Prijave sa dokumentacijom i naznakom "za konkurs" dostaviti na sqede}u adresu: JU O[ "Dositej Obradovi}" Razboj Lijev~e bb, Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavqivawa u listu "Glas Srpske". BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA SUD U BAWALUCI objavquje JAVNI KONKURS za popuwavawe upra`wenog radnog mjesta - Sekretar suda, 1 (jedan) izvr{ilac. Op{ti uslovi koje kandidati moraju da ispuwavaju: - da je dr`avqanin BiH ili RS, - da je stariji od 18 godina, - da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, - da nije osu ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u sudu. - da nije otpu{ten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavqivawa konkursa, Posebni uslovi: - zvawe: diplomirani pravnik - najmawe pet godina radnog iskustva u struci - odgovaraju}e radno iskustvo na organizacionim poslovima Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni da dostave dokumenta o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova i to: fotokopiju li~ne karte ili paso{a, fotokopiju diplome o zavr{enoj stru~noj spremi, uvjerewe ili potvrdu o tra`enom radnom iskustvu u struci i o odgovaraju}em radnom iskustvu na organizacionim poslovima, izdatu od poslodavca, za ispuwavawe op{tih uslova iz ta~ke 4. i 5. svi kandidati dostavqaju ovjerenu pismenu izjavu. Izbor kandidata, vr{i}e se na osnovu zaprimqenih prijava, pismenog testa i usmenog razgovora za kandidate koji na pismenom testu ostvare vi{e od 50% mogu}eg broja bodova. Radni odnos }e se zasnovati nakon provedenog postupka po ovom konkursu, a kandidat koji bude izabran du`an je prilikom stupawa na rad dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sqede}ih dokumenata: uvjerewa o dr`avqanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, uvjerewa o op{toj zdravstvenoj sposobnosti, diplome o odgovaraju}oj stru~noj spremi, uvjerewa ili potvrde o radnom iskustvu u tra`enom stepenu obrazovawa i o odgovaraju}em radnom iskustvu na organizacionim poslovima. Radni odnos se zasniva na neodre eno vrijeme uz obavezan probni rad od 3 mjeseca. Rok za prijavqivawe kandidata je 15 dana od dana objavqivawa konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske" i web stranici suda Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispuwavaju uslove, ne}e se uzimati u razmatrawe. Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova, mogu se dostavqati li~no ili po{tom na adresu: Okru`ni sud u Bawaluci, ul. Kraqa Petra I Kara or evi}a broj 12. REPUBLIKA SRPSKA JU O[ "DESANKA MAKSIMOVI]" TRN, LAKTA[I Dositejeva 34 raspisuje KONKURS za radno mjesto 1. Nastavni predmet: Hemija - 20 ~asova, lice sa iskustvom i polo`enim stru~nim ispitom, na odre eno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovawa. Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispuwavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitawu i obrazovawu. Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavquju na konkurs za prijem u radni odnos) potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispuwenost op{tih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vr{i bodovawe po va`e}em Pravilniku. Na konkurs dostaviti: 1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata, 2. Uvjerewe o dr`avqanstvu (da je dr`avqanin RS i BiH), 3. Izvod iz mati~ne kwige ro enih ili ovjerena kopija li~ne karte, 4. Ovjerena fotokopija diplome o zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stru~no zvawe u odre enoj oblasti ili ekvivalent, 5. Uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 6. Dodatak diplomi koji sadr`i podatke o prosjeku ocjena tokom studirawa ili uvjerewe visoko{kolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studirawa, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, 7. Uvjerewe izdato od Zavoda za zapo{qavawe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, 8. Uvjerewe o radnom sta`u izdato od ranijeg poslodavca, 9. Uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu ~lana porodice poginulog borca Odbrambenootaybinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca, 10. Uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu borca Odbrambeno-otaybinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca, 11. Uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu ratnog vojnog invalida Odbrambenootaybinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida. Prijem u radni odnos izvr{i}e se u skladu sa ~lanom 115. Zakona o osnovnom vaspitawu i obrazovawu, Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli a u skladu sa Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske, broj U-83/14 od godine Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispuwavaju uslove konkursa, obavi}e se godine sa po~etkom u 13 ~asova u prostorijama {kole. Kandidati se ne}e posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatra}e se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su du`ni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, iste se ne}e vra}ati kandidatima. Prijave slati na adresu {kole ulica Dositejeva 34, Trn, u roku od 8 dana od dana objavqivawa konkursa sa naznakom "za konkurs". O prijemu i rang-listi kandidati }e biti obavije{teni godine. Uvjerewe da nije osu ivan pravosna`nom presudom za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem {kola }e pribaviti slu`benim putem, a prije zasnivawa radnog odnosa. Qekarsko uvjerewe kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban a koje ne mo`e biti starije od {est mjeseci prila`e samo izabrani kandidat nakon izvr{enog izbora po konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa. U slu~aju da prijavqeni kandidat nije zadovoqan odlukom direktora, mo`e podnijeti prigovor {kolskom odboru, u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tewa. JU O[ "BRANKO RADI^EVI]" BAWALUKA Bulevar vojvode Stepe Stepanovi}a 116, Bawaluka raspisuje JAVNI KONKURS za popunu upra`wenog radnog mjesta 1. Profesor/nastavnik tehni~kog obrazovawa - jedan izvr{ilac - 10 ~asova redovne nastave na neodre eno vrijeme Za radno mjesto pod rednim brojem 1. tra`i se lice sa polo`enim stru~nim ispitom za rad u vaspitnoobrazovnom procesu. Pored op{tih uslova predvi enih Zakonom o radu kandidat treba da ispuwava i posebne uslove predvi ene ~lanom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitawu i obrazovawu i uslove predvi ene Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a. Op{ti uslovi koje kandidat treba da ispuwava prilikom prijavqivawa na javni konkurs su: 1. da je dr`avqanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerewem o dr`avqanstvu; 2. da je punoqetan, a to se dokazuje izvodom iz mati~ne kwige ro enih ili ovjerenom kopijom li~ne karte; 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerewem koje ne mo`e biti starije od {est mjeseci i koje prila`e samo izabrani kandidat nakon izvr{enog izbora po konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa; 4. da nije osu ivan pravosna`nom presudom za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqana djeteta polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem. Uvjerewe o neosu ivanosti izabranog kandidata {kola }e pribaviti slu`benim putem, a prije zasnivawa radnog odnosa. Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavquje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispuwenost op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sqede}u dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispuwenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vr{i bodovawe po kriterijumima iz ~lana 115. Zakona o osnovnom vaspitawu i obrazovawu i ~lana 9. stav 1) ta~ke 1), 2), 3) i 5) i stav 2) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli: 1. Ovjerena fotokopija diplome o zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stru~no zvawe u odre enoj oblasti ili ekvivalent; 2. Dodatak diplomi, koji sadr`i podatke o prosjeku ocjena tokom studirawa ili uvjerewe visoko{kolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studirawa, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. U izuzetnim slu~ajevima, ako kandidat ne mo`e iz opravdanih razloga pribaviti ove dokumente, prosje~na ocjena se mo`e dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa; 3. Uvjerewe izdato od Zavoda za zapo{qavawe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji. Za kandidate koji se prijavquju na konkurs ra~una se ukupno vrijeme ~ekawa na posao u stru~noj spremi tra`enoj konkursom, zakqu~no sa danom izdavawa uvjerewa o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica. 4. Ovjerena fotokopija uvjerewa o polo`enom stru~nom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu; 5. Uvjerewe o radnom sta`u izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadr`i podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stru~ne spreme i du`ina ostvarenog radnog sta`a po vrstama posla; 6. Uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu ~lana porodice poginulog borca Odbrambenootaybinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca; 7. Uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave nadle`nog za bora~ko invalidsku za{titu o utvr enom statusu borca Odbrambeno-otaybinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca; 8. Uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu ratnog vojnog invalida Odbrambenootaybinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida; Pravo u~e{}a na konkursu na osnovu ~lana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitawu i obrazovawu imaju i lica koja su stekla radni sta` van {kole u trajawu od najmawe godinu dana u struci ukoliko ispuwavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitawu i obrazovawu. Pravo u~e{}a na konkursu imaju i lica koja su po propisima va`e}im do stupawa na snagu Zakona o osnovnom vaspitawu i obrazovawu ispuwavali uslove u pogledu stepena i vrste stru~ne spreme. Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispuwavaju uslove konkursa dana, godine (ponedjeqak), u 12 ~asova u prostorijama {kole obavi}e se intervju. Kandidati se ne}e posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatra}e se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su du`ni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije ne}e biti vra}ene kandidatima. Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija ne}e razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavqivawa. Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna {kola "Branko Radi~evi}" Bawaluka; Bulevar vojvode Stepe Stepanovi}a 116, Bawaluka sa naznakom "za konkurs". O[ "VOJISLAV ILI]" KRUPA NA VRBASU tel. 051/ raspisuje KONKURS za popunu upra`wenog radnog mjesta 1. Nastavnik matematike, 1 izvr{ilac na odre eno radno vrijeme (do povratka radnice sa bolovawa), 12 ~asova redovne nastave sedmi~no, u podru~noj {koli Bo~ac, lice sa radnim iskustvom i polo`enim stru~nim ispitom. Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa predvi enih Zakonom o radu, kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove predvi ene ~lanom 104. Zakona o osnovnom vaspitawu i obrazovawu, Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a, kao i uslove propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli, a koji nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitawu i obrazovawu. Pravo u~e{}a na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima va`e}im do stupawa na snagu Zakona o osnovnom vaspitawu i obrazovawu ispuwavali uslove u pogledu stepena i vrste stru~ne spreme.

23 GLAS SRPSKE srijeda, 14. mart Uz potpisanu prijavu na konkurs sa adresom prebivali{ta i brojem telefona, kandidati su du`ni dostaviti ovjerene fotokopije dokaza o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova i to: - izvod iz mati~ne kwige ro enih ili ovjerenu kopiju li~ne karte; - uvjerewe o dr`avqanstvu; - qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima (dostavqa kandidat nakon {to bude odabran na konkursu a prije zasnivawa radnog odnosa); - uvjerewe o neosu ivanosti u skladu sa ~lanom 105. Zakona o osnovnom vaspitawu i obrazovawu (pribavqa {kola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivawa radnog odnosa); - diplomu o zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stru~no zvawe ili ekvivalent i to: a) profesor matematike, b) profesor matematike i informatike, v) profesor matematike i informatike za osnovnu {kolu, g) diplomirani matemati~ar sa polo`enom pedago{kom grupom predmeta d) nastavnik koji ima zavr{enu pedago{ku akademiju, grupa matematika sa drugim nastavnim predmetom. - dodatak diplomi, koji sadr`i podatke o prosjeku ocjena tokom studirawa ili uvjerewe visoko{kolske ustanove o prosjeku ocjena ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena; - uvjerewe izdato od Zavoda za zapo{qavawe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (ra~una se ukupno vrijeme ~ekawa na posao u stru~noj spremi tra`enoj konkursom, zakqu~no sa danom izdavawa uvjerewa); - uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu; - uvjerewe o radnom sta`u izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadr`i: vrstu posla, stepen stru~ne spreme i du`ina ostvarenog radnog sta`a po vrstama posla; - uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave nadle`nog za bora~ko- invalidsku za{titu o utvr enom statusu ~lana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida ili borca Odbrambeno-otaybinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz jedne od ovih kategorija (kandidati iz ovih kategorija se ne boduju posebno, ali imaju prednost u slu~aju da dva ili vi{e kandidata imaju isti broj bodova); Nepotpune ili neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Samo sa kandidatima koji ispuwavaju uslove konkursa obavi}e se intervju u centralnoj {koli Krupa na Vrbasu dana, godine, u ~asova. Kandidati se ne}e posebno pozivati na intervju, a koji se ne pojave na intervjuu, smatra}e se da su odustali od prijave na konkurs. Prijave sa dokumentima dostaviti po{tom na adresu {kole, a dostavqena dokumentacije se ne}e vra}ati. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. "ENERGETIK" DOO Dubi~ka br BAWALUKA raspisuje OGLAS za prijem radnika u radni odnos 1. Diplomirani gra evinski in`ewer 1 izvr{ilac 2. Diplomirani elektroin`ewer 1 izvr{ilac 3. Gra evinski tehni~ar 1 izvr{ilac 4. KV elektri~ar 2 izvr{ioca 5. Zidari 3 izvr{ioca 6. Armira~ 2 izvr{ioca 7. Voza~ C 1 izvr{ilac 8. Mehani~ar 1 izvr{ilac 9. Tesar 1 izvr{ilac 10. NK radnik 3 izvr{ioca Od kandidata se o~ekuje sklonosti timskom radu, odgovornost i pouzdanost u izvr{avawu raznih zadataka. Prijave sa biografijom i dokaza o ispuwenosti uslova (ne mora biti ovjerena dokumentacija, samo fotokopija) slati putem po{te, -a ili do}i li~no na sqede}u adresu: "Energetik" d.o.o., Dubi~ka br.90, Bawaluka. Kontakt telefon: 051/ adresa: Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta. Republika Srpska Op{tina Ribnik JU O[ "PETAR KO^I]" SITNICA [kolski odbor raspisuje JAVNI KONKURS za izbor i imenovawe direktora Osnovne {kole "Petar Ko~i}" Sitnica I Predmet [kolski odbor JU O[ "Petar Ko~i}" iz Sitnice raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovawe direktora {kole. II Mandat Mandat direktora traje ~etiri godine i po~iwe od dana stupawa na du`nost. III Uslovi Za direktora osnovne {kole mo`e biti izabrano lice koje ispuwava uslove utvr ene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu i Statutom {kole, a to su : 1. Op{ti uslovi: 1) da ima op{tu zdravstvenu sposobnost za rad, 2) da je dr`avqanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske, 3) da je stariji od 18 godina. 2. Posebni uslovi: Za direktora {kole mo`e da bude izabran nastavnik ili stru~ni saradnik koji 1) ima zavr{en prvi ciklus studija u trajawu od ~etiri godine i ostvarenih najmawe 240 ECTS bodova ili ekvivalent, 2) ima najmawe pet godina radnog iskustva kao stru~ni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izu~avaju u osnovnoj {koli nakon sticawa diplome iz ta~ke 1) ovog stava, 3) nije osu ivan pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivi~ni postupak za djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, polnog integriteta, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem. IV Potrebna dokumentacija Potrebna dokumentacija Kao dokaz o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova kandidati su du`ni prilo`iti: 1) Prijavu na konkurs, 2) Biografiju sa podacima o kretawu u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada, 3) Izvod iz mati~ne kwige ro enih, 4) Uvjerewe o dr`avqanstvu, 5) Qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima (ne starije od {est mjeseci), 6) Diplomu o ste~enom stepenu stru~ne spreme, 7) Uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 8) Dokaz odnosno potvrdu o du`ini radnog iskustva (najmawe pet godina nakon sticawa diplome), 9) Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavni~kog vije}a {kole u kojoj je kandidat zaposlen, 10) Uvjerewe da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od {est mjeseci), 11) Uvjerewe da lice nije osu ivano pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od {est mjeseci), 12) Prijedlog programa rada direktora u narednom ~etvorogodi{wem mandatu, 13) Druge dokaze o napredovawu u struci i potvr ivawu sposobnosti kandidata (ako postoje), Dokazi (dokumenta) se dostavqaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije prilo`ene dokumentacije ne}e biti uzete u razmatrawe. V Rok za u~e{}e na konkursu i na~in dostavqawa prijave Prijave se mogu dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno na sqede}u adresu: Osnovna {kola "Petar Ko~i}", Sitnica br.23, Sitnica sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor i imenovawe direktora {kole". Rok za podno{ewe prijave je 15 dana od dana objavqivawa konkursa posredstvom Zavoda za zapo{qavawe RS. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska kandidata koji ispuwavaju uslove konkursa. [kolski odbor }e pismenim putem obavijestiti sve u~esnike o rezultatima konkursa u roku od osam dana od dana prijema obavje{tewa. JU NARODNA BIBLIOTEKA GRADI[KA Mitropolita Georgija Nikolajevi~a 22 Gradi{ka Raspisuje KONKURS za prijem radnika I Bibliotekar u dje~ijem odjeqewu 1 izvr{ilac na odre eno vrijeme do povratka radnice sa funkcije direktora. II Op{ti uslovi za kandidata Kandidat mora ispuwavati sqede}e op{te uslove: - da je dr`avqanin Republike Srpske, odnosno BiH, - da je stariji od 18 godina, - da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, - da nije osu ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova na tra`eno radno mjesto, - da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak. III Posebni uslovi za kandidate - visoka stru~na sprema, - jedna godina radnog iskustva, - polo`en stru~ni ispit za bibliotekara. IV Potrebna dokumentacija Uz prijavu na konkurs sa kontakt telefonom, kandidati su du`ni da prilo`e dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: - izvod iz mati~ne kwige ro enih ili ovjerenu kopiju li~ne karte, - uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od {est mjeseci), - uvjerewe nadle`nog suda da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, - uvjerewe o radnom iskustvu, - uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu za bibliotekara, - qekarsko uvjerewe o op{toj zdravstvenoj sposobnosti (dostavi}e samo izabrani kandidat). V Rokovi Rok za podno{ewe prijave je 8 dana od dana objavqivawa. VI Ostale odredbe Sa kandidatima koji ispuwavaju uslove konkursa, Komisija }e obaviti intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni telefonskim putem na kontakt telefon koji su du`ni navesti u prijavi. Dokumentacija dostavqena uz prijavu na konkurs se ne vra}a. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu biblioteke sa naznakom "Prijava na konkurs". REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA RIBNIK JU O[ "DESANKA MAKSIMOVI]" GORWI RIBNIK Rade Jovani}a 38, Ribnik raspisuje KONKURS za nastavni kadar u {kolskoj 2017/2018. godini 1. Profesor fizike ~asova, jedan izvr{ilac (centralna {kola i podru~na {kola Dowi Vrbqani) na odre eno radno vrijeme - pripravnik Kandidat treba da ispuwava uslove predvi ene ~lanom 104. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu i Zakonom o radu {to dokazuje prilagawem sqede}e dokumentacije: - Uvjerewe o dr`avqanstvu - Izvod iz MKR ili kopija li~ne karte - Dokaz o posjedovawu odgovaraju}eg nivoa i vrste obrazovawa (odgovaraju}a visoka ili vi{a {kolska sprema) u skladu sa Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima u osnovnoj {koli - Qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima (qekarsko uvjerewe se dostavqa nakon prijema po konkursu) - Uvjerewe da nisu pravosna`nom presudom osu ivani za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, polnog integriteta, zlostavqawa djeteta i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem. (ovo uvjerewe poslodavac dobija na slu`beni zahtjev od Centra javne bezbjednosti nakon prijema kandidata po konkursu, a prema mjestu ro ewa). Pored navedene dokumentacije ako kandidat ispuwava uslove u pogledu nivoa i vrste obrazovawa prema Pravilniku o stru~nim profilima i zvawima u osnovnoj {koli potrebno je prilo`iti: - Dodatak diplomi koji sadr`i podatke o prosjeku ocjena tokom studirawa ili uvjerewe visoko{kolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studirawa - Uvjerewe Biroa za zapo{qavawe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica - Dokaz o sta`u (ovjerena kopija radne kwi`ice) ili uvjerewe od ranijeg poslodavca (ako se tra`i lice sa iskustvom) - Izvod iz mati~ne kwige umrlih, za umrlog roditeqa (za kandidate koji nisu stariji od 26 godina `ivota) Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavqivawa u "Glasu Srpske". Kandidati su du`ni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije ne}e biti vra}ene kandidatima. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}emo uzimati u razmatrawe. Intervju }e se obaviti sa po~etkom u 9 ~asova. REPUBLIKA SRPSKA JZU DOM ZDRAVQA "SVETI VRA^EVI" ^ELINAC Ul. Vidovdanska broj 5. objavqujem OGLAS za prijem radnika na odre eno vrijeme 1. Doktor medicine u Slu`bi hitne medicinske pomo}i...1 izvr{ilac na odre eno vrijeme, do povratka radnice sa bolovawa. Op{ti uslovi: Da je dr`avqanin RS/BiH, 1. Da je punoqetan, 2. Da je zdravstveno sposoban, 3. Da nisu ka`wavani, odnosno osu ivani za krivi~na djela i da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak Posebni uslovi: Doktor medicine ili doktor specijalista Uslovi: - VSS, medicinski fakultet, specijalista porodi~ne medicine ili specijalista drugih grana medicine sa doedukacijom iz porodi~ne medicine ili doktor medicine sa doedukacijom iz porodi~ne medicine. - Polo`en stru~ni ispit ili doktor sa specijalisti~kim ispitom, ili sa doedukacijom iz porodi~ne medicine. - Edukacija bazi~ni trening za hitnu pomo}. Uz prijavu na oglas kandidati su du`ni dostaviti dokaz o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od jednog mjeseca) i to sqede}a dokumenta: - Uvjerewe o dr`avqanstvu RS/BiH, - Izvod iz mati~ne kwige ro enih, - Uvjerewe o neka`wavawu, - Uvjerewe da nisu osu ivani za krivi~na djela, - Qekarsko uvjerewe o fizi~koj i psihi~koj sposobnosti, - Diploma o zavr{enom fakultetu, specijalizaciji ili doedukacija iz porodi~ne medicine. Rok za podno{ewe prijave je 15 (petnaest) dana, od dana objave u "Glasu Srpske" i na Birou rada ^elinac. Prijave sa dokazima slati na adresu: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravqa "Sveti Vra~evi" ^elinac, Vidovdanska br. 5, ^elinac Komisiji za prijem radnika. Ukoliko oglas ne bude objavqen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posqedweg objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Sa kandidatima }e se obaviti intervju, od strane Komisije za prijem radnika, o ~emu }e se kandidati pismeno obavijestiti. JEL[INGRAD LIVAR LIVNICA ^ELIKA AD BAWALUKA Bra}e Podgornika br.8 KONKURS za prijem radnika u radni odnos - KV radnik bilo kojeg zanimawa... vi{e izvr{ilaca za rad u proizvodwi Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske", te na internet stranici Dru{tva. Prijave na konkurs predati li~no na kapiju preduze}a, poslati po{tom na adresu: Jel{ingrad Livar Livnica ~elika a.d. Bawaluka, ul. Bra}e Podgornika br. 8., ili na JU MUZI^KA [KOLA "VLADO MILO[EVI]" BAWALUKA Ul. Jovana Du~i}a broj 23. raspisuje KONKURS za prijem radnika: Nastavni predmet: 1. Profesor viole - 1 izvr{ilac na odre eno vrijeme do povratka radnika sa bolovawa, najdu`e do kraja nastavne 2017/2018 godine - pripravnik Potrebni uslovi za radnike: Pored op{tih uslova utvr enih zakonom o radu, kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove utvr ene Zakonom o sredwem i osnovnom obrazovawu i vaspitawu. Kandidati moraju imati zavr{en odgovaraju}i odsjek muzi~ke akademije (diplomirani muzi~ki umjetnik - viola). U radni odnos se prima lice bez radnog iskustva - pripravnik. Uz prijavu se prila`u: - ovjerena fotokopija diplome o zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stru~no zvawe u odre enoj oblasti ili ekvivalent, diploma muzi~ke akademije (odgovaraju}eg smjera), - uvjerewe da nije pravosna`nom presudom osu ivano za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem, - izvod iz mati~ne kwige ro enih ili ovjerena kopija li~ne karte, - uvjerewe o dr`avqanstvu RS, - dodatak diplomi, koji sadr`i podatke o prosjeku ocjena tokom studirawa ili uvjerewe visoko{kolske ustanove o prosjeku ocjeni tokom studirawa, - uvjerewe izdato od Zavoda o zapo{qavawu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, - uvjerewe o radnom sta`u izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom, - uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu ~lana porodice poginulog borca Odbrambenootaybinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca, - uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu ratnog vojnog invalida Odbrambenootaybinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida, - uvjerewe op{tinskog /gradskog organa uprave statusu borca Odbrambeno-otaybinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca. Potpisanu prijavu sa svim podacima (adresa, broj mobilnog telefon i drugo) i dokazima o ispuwavawu navedenih uslova dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: Javna ustanova Muzi~ka {kola "Vlado Milo{evi}" Bawaluka, ulica Jovana Du~i}a broj 23. Napomena: Intervju i test sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispuwavaju uslove konkursa obavi}e se dana, godine, u 13 ~asova u prostorijama muzi~ke {kole. Kandidati se ne}e posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatra}e se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su du`ni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenta i te kopije ne}e biti vra}ene kandidatima. Izabrani kandidat }e naknadno a prije zasnivawa radnog odnosa dostaviti qekarsko uvjerewe o psihofizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima, koje ne mo`e biti starije od 6 mjeseci. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Konkurs je otvoren 6 dana od dana objavqivawa. JU MUZI^KA [KOLA "VLADO MILO[EVI]" BAWALUKA Ul. Jovana Du~i}a broj 23. Raspisuje KONKURS za prijem radnika: 1. ^ista~ica - 1 izvr{ilac na neodre eno vrijeme. Potrebni uslovi za radnike: Pored op{tih uslova utvr enih zakonom o radu, kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove utvr ene zakonom o sredwem obrazovawu i vaspitawu. Uz prijavu se prila`u: - ovjerenu fotokopiju o zavr{enoj {koli zavr{ena osmogodi{wa odnosno devetogodi{wa {kola, - izvod iz mati~ne kwige ro enih, - uvjerewe o dr`avqanstvu RS, - uvjerewe da nije pravosna`nom presudom osu ivan za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem. - kandidat koji bude izabran na konkursu dostavi}e qekarsko uvjerewe o psihi~koj, fizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti za rad, koje ne mo`e biti starije od 6 mjeseci, a prije zasnivawa radnog odnosa. Prijavu sa svim podacima (adresa, broj mobilnog telefon i drugo) i dokazima o ispuwavawu navedenih uslova dostaviti li~no ili putem po{te na adresu : Javna ustanova muzi~ka {kola "Vlado Milo{evi}" Bawaluka, ulica Jovana Du~i}a broj 23. Kandidati su du`ni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenta i te kopije ne}e biti vra}ene kandidatima. Napomena: Prije izbora svi kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa bi}e pozvani na razgovor. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavqivawa. "PRIMA ISG" DOO GRADI[KA PARTIZANSKA 34, GRADI[KA OGLAS za zasnivawe radnog odnosa 1. Radnik u Slu`bi odr`avawa (kotlovnica )... 2 izvr{ioca Uslovi: 1. op{ta radna i zdravstvena sposobnost, 2. polo`en ispit o stru~noj osposobqenosti za vr{ewe posla rukovalac parnih kotlova na ~vrsto gorivo Oglas ostaje otvoren do popuwavawa navedenog broj izvr{ilaca. Prijave dostaviti na adresu Dru{tva: "Prima ISG" d.o.o., Ul. Partizanska br. 37a Gradi{ka ili na adresu: "AUTO ROSSI" DOO KARA\OR\EVA 39, BAWALUKA Telefon: 065/ Raspisuje OGLAS za rad na odre eno vrijeme: - Diplomirani ekonomista...1 izvr{ilac (komercijalista, trgovina, nabavka)

24 24 srijeda, 14. mart GLAS SRPSKE Uslovi: - VSS - neophodno radno iskustvo u struci - aktivno poznavawe italijanskog i ma arskog jezika Mjesto rada: Bawaluka Zainteresovani kandidati mogu se javiti na gore navedene kontakte. Oglas je otvoren 10 dana od dana objavqivawa. FILIJALA PRIJEDOR OP[TINA NOVI GRAD PETRA KO^I]A NOVI GRAD JAVNI KONKURS za prijem slu`benika u Op{tinsku upravu op{tine Novi Grad I - Raspisuje se javni konkurs za prijem slu`benika u radni odnos na neodre eno vrijeme u Op{tinsku upravu op{tine Novi Grad za: 1. Samostalnog stru~nog saradnika za projektovawe, vo ewe, upravqawe i nadzor poqoprivredno-prehrambenih proizvoda...1 izvr{ilac, 2. Stru~nog saradnika za protokol...1 izvr{ilac. II Op{ti uslovi: 1. da je dr`avqanin RS, odnosno BiH, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, 4. da nije osu ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u op{tinskoj upravi, 5. da nije otpu{ten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavqivawa konkursa 6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavqa du`nost koja je nespojiva sa du`no{}u slu`benika u op{tinskoj upravi. III Posebni uslovi: I-1: VSS diplomirani in`ewer prehrambene tehnologije proizvodni smjer sa 240 ECTS bodova; polo`en stru~ni ispit za rad u op{tinskoj upravi i najmawe jedna godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa; I-2: SSS IV stepen dru{tvenog smjera; polo`en stru~ni ispit za rad u op{tinskoj upravi i najmawe {est mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. IV Nespojivost: Kandidat ne mo`e imati nespojivosti propisane u Glavi IV (~lan 43. do ~lana 47.) Zakona o slu`benicima i namje{tenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16). V - Opis poslova: Slu`benici obavqaju poslove i radne zadatke u skladu sa Pravilnikom o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Op{tinskoj upravi op{tine Novi Grad. VI Potrebna dokumentacija: Kandidat je du`an da prilo`i: - prijavu na propisanom obrascu (obrazac broj 1. dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS), 1) izvod iz mati~ne kwige ro enih, 2) uvjerewe o dr`avqanstvu ne starije od {est mjeseci, 3) ovjerenu kopiju diplome odnosno svjedo~anstva o stru~noj spremi, 4) dokaz o radnom iskustvu, 5) dokaz o polo`enom stru~nom ispitu za rad u organima uprave, - dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, 6) dokaz o neosu ivanosti. VII - Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavi}e samo izabrani kandidat, prije prijema u radni odnos. Prijave sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: Op{tina Novi Grad, Na~elnik op{tine, ulica Petra Ko~i}a br. 2, Novi Grad sa naznakom: "Za javni konkurs za prijem slu`benika". Rok za podno{ewe prijave je 15 dana od dana objavqivawa konkursa u "Slu`benom glasniku Republike Srpske". Konkurs }e biti objavqen u "Slu`benom glasniku Republike Srpske", "Glasu Srpske", na internet stranici op{tine Novi Grad i oglasnoj tabli op{tine Novi Grad. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Svi kandidati koji ispuwavaju op{te i posebne uslove konkursa bi}e pozvani na intervju. O vremenu i mjestu sprovo ewu intervjua kandidati }e biti blagovremeno obavije{teni. "MLIJEKOPRODUKT" DOO KOZARSKA DUBICA Raspisuje KONKURS za sqede}u poziciju u sektoru proizvodwe: - Pripravnik u proizvodwi Opis posla: - Rad u timu za proizvodwu na svim segmentima proizvodnog procesa; - Komunikacija sa drugim slu`bama (odr`avawe, kontrola kvaliteta, planirawe, magacin, sirovinska slu`ba...); - Kontrola primjene operaterskih procedura i uputstava za obezbje ewe kvaliteta proizvoda, primjenu, kontrolu, stawe i ~uvawe svih hemijsko-tehnolo{kih sredstava koja se koriste u radnoj jedinici; - upravqawe kvalitetom proizvoda i poluproizvoda, kroz kontrolu i obezbje ivawe zahtijevanih tehnolo{kih parametara sirovine, ingredijenata i poluproizvoda; - i drugi poslovi koji se obavqaju u procesu proizvodwe. Potrebne kvalifikacije: - VSS - Tehnolo{ke (prehrambene) struke - Poznavawe rada na ra~unaru (MS Office paket) - Poznavawe engleskog jezika - Voza~ka dozvola "B" kategorije Potrebne vje{tine: - Odgovornost, preciznost i sistemati~nost u radu - Dobre organizacione sposobnosti i samostalnost u radu - Timski rad Ukoliko ste ambiciozni, vrijedni, `eqni da napredujete i usavr{avate se, po{aqite svoju prijavu do godine, navode}i ta~an naziv pozicije za koju aplicirate, radnu biografiju i fotografiju na e- Napomena: Samo kandidati koji u u u naju`i izbor bi}e kontaktirani. Sve informacije o vama smatra}e se za povjerqive. "ARCELORMITTAL PRIJEDOR", DOO PRIJEDOR Jovana Ra{kovi}a Prijedor OGLAS za prijem radnika na odre eno vrijeme 1. Diplomirani in`ewer elektrotehnike 1 izvr{ilac Pored op{tih uslova predvi enih Zakonom o radu, kandidat treba da ispuwava i posebne uslove: - zavr{ena {kola: elektrotehni~ki fakultet, visoka stru~na sprema Prijave sa dokazima o ispuwavawu uslova slati na adresu: ArcelorMittal Prijedor d.o.o. Prijedor, A. J. Ra{kovi}a br. 1 Prijedor ili donijeti li~no u zgradu Direkcija Rudnika radnim danom od 12 do 14 ~asova. Oglas ostaje otvoren do godine Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Izbor kandidata }e se izvr{iti na osnovu testirawa (provjere znawa) u skladu sa procedurama ArcelorMittal Prijedor. Dokumenti prilo`eni uz prijavu na oglas se ne vra}aju. JU O[ "JOVAN DU^I]" LAMOVITA Lamovita, Telefon/faks: 052/ , web: KONKURS za izbor direktora {kole Pored op{tih uslova predvi enih Zakonom o radu, kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove propisane ~lanom 137. Zakona o osnovnom vaspitawu i obrazovawu RS, 1. Op{ti uslovi: 1) da ima op{tu zdravstvenu sposobnost za rad, 2) da je dr`avqanin BiH/RS, 3) da je stariji od 18 godina. 2. Posebni uslovi: Za direktora {kole mo`e da bude izabran nastavnik ili stru~ni saradnik koji: 1) ima zavr{en prvi ciklus studija u trajawu od ~etiri godine i ostvarenih najmawe 240 ECTS bodova ili ekvivalent, 2) ima najmawe pet godina radnog iskustva kao stru~ni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izu~avaju u osnovnoj {koli nakon sticawa diplome iz ta~ke 1) ovog stava, 3) nije osu ivan pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivi~ni postupak za djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, polnog integriteta, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem. Potrebna dokumentacija Kao dokaz o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova kandidati su du`ni prilo`iti: 1) Prijavu na konkurs, 2) Izvod iz mati~ne kwige ro enih, 3) Uvjerewe o dr`avqanstvu, 4) Diplomu o ste~enom stepenu stru~ne spreme, 5) Uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 6) Potvrdu kojom dokazuje da ima najmawe 5 godina radnog iskustva kao stru~ni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izu~avaju u osnovnoj {koli nakon sticawa diplome iz ~lana 137. stav 2. ta~ka 1 Zakona, (240 ECTS), 7) Uvjerewe da lice nije osu ivano pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od {est mjeseci), 8) Uvjerewe da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak za djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, polnog integriteta, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem (ne starije od {est mjeseci), 9) Qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima, 10) Biografiju sa podacima o kretawu u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavqivawa. Mandat direktora traje ~etiri godine i po~iwe te}i od dana stupawa na du`nost. Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti li~no u {kolu ili putem po{te na adresu {kole, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor direktora {kole". Dokazi (dokumenta) se dostavqaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije prilo`ene dokumentacije, ne}e biti uzete u razmatrawe. Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska kandidata koji ispuwavaju uslove konkursa. Ukoliko ministar ne predlo`i za direktora ni jednog kandidata sa dostavqenog spiska, o tome obavje{tava [kolski odbor, koji donosi odluku o raspisivawu novog konkursa. U tom slu~aju Vlada imenuje vr{ioca du`nosti direktora do zavr{etka konkursne procedure za izbor direktora, a najdu`e do 90 dana. [kolski odbor }e pismenim putem obavijestiti sve u~esnike o rezultatima konkursa u roku od osam dana od dana prijema obavje{tewa. JU O[ "PETAR [KUNDRI]" BUDIMLI] JAPRA Budimli} Japra 131, Dowi Agi}i, Tel/:052/ , KONKURS za popunu upra`wenog radnog mjesta 1. Pedagog - 50% norme (4 sata), 1 izvr{ilac na odre eno vrijeme, do povratka radnice sa porodiqskog odsustva, sa iskustvom - polo`en stru~ni ispit. Pored op{tih uslova predvi enih Zakonom o radu, kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove propisane ~lanom 104. Zakona o osnovnom vaspitawu i obrazovawu i Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a. Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih uslova i to: 1. Uvjerewe o dr`avqanstvu, 2. Izvod iz mati~ne kwige ro enih ili ovjerena kopija li~ne karte, 3. Qekarsko uvjerewe ne starije od 6 mjeseci i koje (prila`e samo izabrani kandidat, a prije zasnivawa radnog odnosa), 4. Uvjerewe da nisu osu ivani pravosna`nom presudom za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem. Pored dokaza o ispuwavawu op{tih uslova potrebno je dostaviti dokaze o ispuwavawu posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vr{i bodovawe kandidata i to: 1. Diplomu o zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa u trajawu od ~etiri godine i ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent; 2. Uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu; 3. Dodatak diplomi, koji sadr`i podatke o prosjeku ocjena tokom studirawa ili uvjerewe visoko {kolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studirawa, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena; 4. Uverewe izdato od Zavoda za zapo{qavawe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica (zakqu~no sa danom izdavawa uvjerewa); 5. Uvjerewe o radnom sta`u izdato od ranijeg poslodavca; 6. Uvjerewe gradskog organa uprave nadle`nog za bora~ko-invalidsku za{titu o utvr enom statusu ~lana porodice poginulog borca Odbrambeno-otaybinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca; 7. Uvjerewe gradskog organa uprave nadle`nog za bora~ko-invalidsku za{titu o utvr enom statusu ~lana porodice poginulog borca Odbrambeno-otaybinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca; 8. Uvjerewe gradskog organa uprave nadle`nog za bora~ko-invalidsku za{titu o utvr enom statusu ~lana porodice poginulog borca Odbrambeno-otaybinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida; Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs ne}e se razmatrati. Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispuwavaju uslove konkursa obavi}e se intervju u ~etvrtak, god. u 10 ~asova u prostorijama {kole. Kandidati se ne}e posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatra}e se da su odustali od konkursa. Kandidati su du`ni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije ne}e biti vra}ene kandidatima, osim na li~ni zahtjev. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti li~no ili slati na adresu, sa naznakom "za konkurs". Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatra}e se da su odustali od prijave na konkurs. JU O[ "BRANKO RADI^EVI]" PETROVO BB PRIJEDOR KONKURS za izbor i prijem radnika 1. Nastavnik matematike - 1 izvr{ilac, na odre eno vrijeme, do godine, 12 ~asova sedmi~no, pripravnik. 2. Nastavnik razredne nastave - 1 izvr{ilac, na odre eno vrijeme, do godine, najmawe godinu dana radnog iskustva. Op{ti i posebni uslovi za prijem u radni odnos Pored op{tih uslova predvi enih Zakonom o radu, kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove propisane ~lanom 104. Zakona o osnovnom vaspitawu i obrazovawu i Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a. Op{ti uslovi koje kandidat treba da ispuwava: 1) da je dr`avqanin RS/BiH, a to se dokazuje uvjerewem o dr`avqanstvu, 2) da je punoqetan, a to dokazuje izvodom iz mati~ne kwige ro enih ili ovjerenom kopijom li~ne karte, 3) da je radno sposoban, a to dokazuje qekarskim uvjerewem koje ne mo`e biti starije od 6 mjeseci i koje prila`e samo izabrani kandidat nakon izvr{enog izbora po konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa, i 4) da nije osu ivan pravosna`nom presudom za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem. Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispuwavawe op{tih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispuwenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vr{i bodovawe po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli, u daqem tekstu Pravilnik), koja podrazumijeva: 7) ovjerenu fotokopiju diplome o zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa i stru~no zvawe u odre enoj oblasti, ostvarenih najmawe 180 ECTS bodova u trajawu od tri godine ili ekvivalent, 8) dodatak diplomi, koji sadr`i podatke o prosjeku ocjena tokom studirawa ili uvjerewe visoko{kolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studirawa, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, 9) uvjerewe izdato od Zavoda za zapo{qavawe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (boduje se vrijeme ~ekawa na posao u stru~noj spremi tra`enoj konkursom), 10) uvjerewe o radnom sta`u od ranijeg poslodavca, a isto treba da sadr`i podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stru~ne spreme i du`ina ostvarenog sta`a po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom (odnosi se samo na kandidate sa iskustvom), 11) uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu borca Odbrambeno-otaybinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca, 12) uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu ratnog vojnog invalida Odbrambenootaybinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida, 13) uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu ~lana porodice poginulog borca Odbrambenootaybinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca. Kandidati su du`ni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata budu}i da iste ne}e biti vra}ene kandidatima. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske". Izabrani kandidat du`an je dostaviti qekarsko uvjerewe o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivawa radnog odnosa. Prijem u radni odnos vr{i}e se u skladu sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa Zakonom. Napomena: Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti li~no u {kolu ili putem po{te na adresu {kole, sa naznakom "Za konkurs". Kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, bi}e podvrgnuti intervjuu, a isti }e biti obavqen u prostorijama {kole dana, godine, u 12 ~asova, te stoga kandidati ne}e biti pojedina~no obavije{teni o terminu istog. Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatra}e se da su odustali od prijave na konkurs. U konkursnoj prijavi je potrebno navesti na koje radno mjesto kandidat konkuri{e po raspisanom konkursu. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti uzete u razmatrawe. JU O[ "SVETI SAVA" DOSITEJEVA BB KOZARSKA DUBICA KONKURS za popunu upra`wenog radnog mjesta 1. Bibliotekar, puna norma ~asova, pripravnik, na odre eno vrijeme do povratka radnice sa bolovawa, a najdu`e do kraja izvo ewa nastavnog procesa u {kolskoj 2017/2018 godini...1 izvr{ilac. Op{ti i posebni uslovi koje treba da ispuwavaju kandidati predvi eni su Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitawu i obrazovawu, Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli. U pogledu stru~ne spreme potrebno je da kandidati ispune uslove utvr ene Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a u osnovnoj {koli. Op{ti uslovi koje kandidati treba da ispuwavaju: 1. da je dr`avqanin RS, odnosno BiH, {to se dokazuje uvjerewem o dr`avqanstvu, 2. da je punoqetan, {to se dokazuje izvodom iz mati~ne kwige ro enih, ili ovjerenom kopijom li~ne karte, 3. da je radno sposoban, {to se dokazuje qekarskim uvjerewem koje ne mo`e biti starije od 6 mjeseci, a koje prila`e samo izabrani kandidat nakon izvr{enog izbora po konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa, 4. da nije osu ivan pravosna`nom presudom za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem, {to se dokazuje uvjerewem o neosu ivanosti, koje }e {kola pribaviti slu`benim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivawa radnog odnosa. Uz potpisanu prijavu, sa kratkom biografijom, kontakt telefonom i adresom, kandidati trebaju dostaviti i dokumenta predvi ena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitawu i obrazovawu na osnovu kojih }e se izvr{iti bodovawe i prijem u radni odnos: 1. ovjerenu fotokopiju diplome o zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stru~no zvawe u odre enoj oblasti ili ekvivalent; 2. dodatak diplomi, koji sadr`i podatke o prosjeku ocjena tokom studirawa ili uvjerewe nadle`ne ustanove o prosjeku ocjena tokom studirawa, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;, 3. uvjerewe izdato od Zavoda za zapo{qavawe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za lica koja se nalaze na toj evidenciji; 4. uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu ~lana porodice poginulog borca Odbrambenootaybinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca; 5. uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu ratnog vojnog invalida Odbrambenootaybinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida; 6. uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu borca Odbrambeno-otaybinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca. Pravo u~e{}a na ovom konkursu imaju i lica koja su po propisima va`e}im do stupawa na snagu ovog zakona ispuwavala uslove u pogledu stepena i vrste stru~ne spreme. Kandidati su du`ni dostaviti ovjerene kopije svih tra`enih dokumenata i te kopije ne}e biti vra}ene kandidatima. Intervju za kandidate koji ispuwavaju uslove konkursa i koji su dostavili blagovremene i potpune prijave odr`a}e se dana, godine (ponedjeqak), u 12 i 30 ~asova u prostorijama {kole. Kandidati se ne}e posebno pozivati na zakazani intervju. Za kandidate koji se ne pojave na zakazanom intervjuu smatra}e se da su odustali od prijave na konkurs. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa konkursa. Prijave i dokaze o ispuwenosti uslova konkursa dostaviti putem po{te na adresu {kole, sa naznakom "Za konkurs". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

25 GLAS SRPSKE srijeda, 14. mart JU O[ "DESANKA MAKSIMOVI]" BRANISLAVA NU[I]A PRIJEDOR KONKURS za izbor i prijem nastavnika 1. Nastavnik/profesor wema~kog jezika, 1 izvr{ilac za 8 ~asova, lice sa iskustvom i polo`enim stru~nim ispitom, na odre eno vrijeme, do godine; 2. Nastavnik/profesor biologije, 1 izvr{ilac za 4 ~asa, lice sa iskustvom i polo`enim stru~nim ispitom, na odre eno vrijeme, do godine; Pored op{tih uslova predvi enih Zakonom o radu, kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove propisane ~lanom 104. i 105, Zakona o osnovnom vaspitawu i obrazovawu, i Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a. Pravo u~e{}a na konkursu imaju i lica na koja se odnosi ~lan 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitawu i obrazovawu. Pravo u~e{}a imaju i lica koja su do stupawa na snagu Zakona o osnovnom vaspitawu i obrazovawu, ispuwavala uslove u pogledu stepena i vrste stru~ne spreme. Op{ti uslovi koje kandidat treba da ispuwava: - da je dr`avqanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerewem o dr`avqanstvu, - da je punoqetan, a to se dokazuje izvodom iz mati~ne kwige ro enih ili ovjerenom kopijom li~ne karte, - da je radno sposoban, a to se dokazuje qekarskim uvjerewem koje ne mo`e biti starije od 6 mjeseci i koje prila`e samo izabrani kandidat nakon izvr{enog izbora po konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa i - da nije osu ivan pravosna`nom presudom za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem (uvjerewe o neosu ivanosti {kola }e pribaviti slu`benim putem a prije zasnivawa radnog odnosa). Posebni uslovi koje kandidat treba da ispuwava: - da ima odgovaraju}i nivo obrazovawa zavr{en prvi ciklus studijskog programa i stru~no zvawe u odre enoj oblasti ili ekvivalent, odnosnu vi{u ili visoku stru~nu spremu, shodno odredbama Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a; - polo`en stru~ni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu; Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispuwavawe op{tih uslova, potrebno je dostaviti ovjerenu dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispuwenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vr{i bodovawe po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli, a ona podrazumijeva: a) ovjerenu fotokopiju diplome o zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stru~no zvawe u odre enoj oblasti ili ekvivalent, b) dodatak diplomi, koji sadr`i podatke o prosjeku ocjena tokom studirawa ili uvjerewe visoko{kolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studirawa, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, v) uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, g) uvjerewe izdato od Zavoda za zapo{qavawe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, d) uvjerewe o radnom sta`u izdato od ranijeg poslodavca, ) uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu ~lana porodice poginulog borca Odbrambenootaybinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca, e) uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu borca Odbrambeno-otaybinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca, `) uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu ratnog vojnog invalida Odbrambenootaybinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida. Kandidati su du`ni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije ne}e biti vra}ene kandidatima. Prijem u radni odnos vr{i}e se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli, a na osnovu liste kandidata utvr ene bodovawem po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske". Izabrani kandidat du`an je dostaviti qekarsko uvjerewe o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivawa radnog odnosa. Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti li~no u {kolu ili putem po{te na adresu {kole, sa naznakom "za konkurs" i za koje radno mjesto kandidat konkuri{e. Sa kandidatima koji ispuwavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, obavi}e se intervju u prostorijama {kole dana, godine, u 12 ~asova, te stoga kandidati ne}e biti pojedina~no obavije{teni o terminu istoga. Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatra}e se da su odustali od prijave na konkurs. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti uzete u razmatrawe. FILIJALA DOBOJ JU S[C "NIKOLA TESLA" BROD KRAQA PETRA I OSLOBODIOCA BB BROD KONKURS za prijem radnika u radni odnos 1. Profesor hemijske grupe predmeta 1 izvr{ilac sa iskustvom, na odre eno vrijeme (do povratka radnika sa bolovawa) za - 13 ~asa sedmi~no, 2. Diplomirani ma{inski in`ewer 1 izvr{ilac sa iskustvom, na odre eno vrijeme (do kraja {kolske godine) za 8 ~asa sedmi~no. Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa predvi enih Zakonom o radu, kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove propisane Zakonom o sredwem obrazovawu i vaspitawu i uslove iz Pravilnika o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwim tehni~kim i sredwim stru~nim {kolama. Uz prijavu kandidati su du`ni da dostave: 1. Ovjerenu fotokopiju diplome o zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa u ~etvorogodi{wem trajawu sa najmawe ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stru~no zvawe u odre enoj oblasti ili ekvivalent, 2. Dodatak diplomi, koji sadr`i podatke o prosjeku ocjena tokom studirawa ili uvjerewe visoko{kolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studirawa, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, 3. Ovjerenu fotokopiju uvjerewa o polo`enom stru~nom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 4. Izvod iz mati~ne kwige ro enih ili ovjerenu fotokopiju li~ne karte, 5. Uvjerewe o dr`avqanstvu, 6. Uvjerewe izdato od Zavoda za zapo{qavawe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji, 7. Uvjerewe o radnom sta`u izdato od ranijeg poslodavca, 8. Uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu ~lana porodice poginulog borca Odbrambeno otaybinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca, 9. Uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu borca Odbrambeno-otaybinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca, 10. Uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu ratnog vojnog invalida Odbrambenootaybinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida, Kandidat koji bude odabran po konkursu }e prije zasnivawa radnog odnosa dostaviti qekarsko uvjerewe o zdravstvenoj sposobnosti za rad izdato od strane nadle`ne ustanove, koje ne smije biti starije od {est mjeseci. Za kandidata koji bude izabran po konkursu {kola }e prije zasnivawa radnog odnosa od nadle`nog Centra javne bezbjednosti zatra`iti uvjerewe o neosu ivanosti. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti iskqu~ivo po{tom na gore navedenu adresu. Svi dokumenti se dostavqaju u ovjerenoj fotokopiji i te kopije ne}e biti vra}ene kandidatima, Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave kandidata koji ne ispuwavaju uslove ne}e se razmatrati. Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odn. koji ispuwavaju uslove konkursa, testirawe i intervju }e se obaviti 26. marta godine u 8.30 ~asova u prostorijama {kole. Kandidati se ne}e posebno pozivati na testirawe i intervju, a ako se ne pojave na testirawu ili intervju, smatra}e da su odustali od prijave na konkurs. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. DOO "ENERGOTEHNIKA" DOBOJ Preduze}e za gra ewe, proizvodwu, projektovawe, tehni~ka ispitivawa i ekologiju OGLAS za popunu upra`wenih radnih mjesta 1. KV monter centralnog grijawa (sa iskustvom od 1 god.) - 1 izvr{ilac 2. KV zidar (sa iskustvom od 1 god.) - 1 izvr{ilac 3. KV bravar (sa iskustvom od 1 god.) - 1 izvr{ilac 4. KV monter centralnog grijawa (pripravnik) - 2 izvr{ioca 5. Pomo}ni radnik (osnovna {kola) - 4 izvr{ioca I Pored op{tih uslova predvi enih Zakonom, kandidat treba da ispuwava sqede}e uslove: - SSS zavr{ena sredwa {kola (za prva 4 kandidata), - Za KV instalatera, KV zidara i KV bravara (radno iskustvo najmawe 1 godina) - Da je mu{kog pola, - Komunikativan, snala`qiv i sposoban za timski rad. II Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni da prilo`e: - kratku biografiju, - dokaz o zavr{enoj {kolskoj spremi - ovjerena kopija. III Prednost imaju kandidati iz porodice poginulih boraca sa radnim iskustvom. IV Rok za podno{ewe prijava sa dokazima o ispuwavawu uslova je 8 (osam) dana od dana objavqivawa putem po{te ili li~no na adresu preduze}a sa naznakom "Prijava za konkurs". V Po prijemu prijava, sa kandidatima }e biti obavqen razgovor, a nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. JU O[ "JEVREM STANKOVI]" ^E^AVA ^E^AVA JAVNI KONKURS za popunu upra`wenog radnog mjesta 1. Profesor/nastavnik razredne nastave, najmawe godina dana radnog iskustva u struci i polo`en stru~ni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvr{ilac, na odre eno vrijeme - do povratka radnice sa porodiqskog odsustva. Op{ti i posebni uslovi za prijem u radni odnos Svi kandidati moraju ispuwavati op{te uslove predvi ene Zakonom o radu, posebne uslove propisane ~lanom 104. Zakona o osnovnom vaspitawu i obrazovawu i ~lana 3. Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a. Pravo u~e{}a na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni sta` van {kole u trajawu od najmawe godinu dana u struci, ukoliko ispuwavaju ostale uslove propisane Zakonom. Pravo u~e{}a na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima va`e}im do stupawa na snagu Zakona o osnovnom vaspitawu i obrazovawu, ispuwavali uslove u pogledu stepena i vrste stru~ne spreme. Potrebna dokumenta: Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratka biografija, adresa, kontakt telefon i spisak prilo`ene dokumentacije. Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilo`e sqede}a dokumenta: - Ovjerenu fotokopiju diplome o zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa u odre enoj oblasti i ostvarenih najmawe 180 ECTS bodova u trajawu od tri godine ili ekvivalent, - Dodatak diplomi, koji sadr`i podatke o prosjeku ocjena tokom studirawa ili uvjerewe visoko{kolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studirawa, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, - Uvjerewe o dr`avqanstvu, - Izvod iz mati~ne kwige ro enih ili ovjerena kopija li~ne karte, - Uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, - Uvjerewe o radnom sta`u izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadr`i: vrstu posla, stepen stru~ne spreme i du`ina ostvarenog radnog sta`a po vrstama posla, - Uvjerewe izdato od Zavoda za zapo{qavawe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji, - Uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu ~lana porodice poginulog borca Odbrambenootaybinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca, - Uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu borca Odbrambeno-otaybinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca, - Uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu ratnog vojnog invalida Odbrambenootaybinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida. Kandidat koji bude primqen na upra`weno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti uvjerewe o psihofizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima ne starije od {est mjeseci; Uvjerewe o neosu ivanosti pribavi}e {kola slu`benim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivawa radnog odnosa. Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispuwavaju uslove konkursa, }e se obaviti u prostorijama {kole godine sa po~etkom u 13 ~asova. Kandidati se ne}e posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatra}e se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su du`ni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije ne}e biti vra}ene kandidatima. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavqivawa. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu {kole sa naznakom "ZA KONKURS". JU O[ "\OR\O PANZALOVI]" OSIWA OSIWA KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta za {k. 2017/18. godinu: 1. Nastavnika engleskog jezika - pripravnik... 1 izvr{ilac...puna norma na odre eno vrijeme do povratka radnika sa bolovawa a najkasnije do godine, Pored op{tih uslova predvi enih Zakonom o radu, kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove propisane ~lanom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitawu i obrazovawu, Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli. Posebni uslovi: (1) Poslove nastavnika obavqaju lica koja osim uslova utvr enih Zakonom kojim se ure uju radni odnosi treba da imaju: 1) zavr{en prvi ciklus studijskog programa u odre enoj oblasti i ostvarenih najmawe 180 ECTS bodova u trajawu od tri godine ili ekvivalent, odnosno pravo u~e{}a imaju i lica koja su po propisima va`e}im do stupawa na snagu ovog zakona ispuwavali uslove u pogledu stepena i vrste stru~ne spreme. 2) polo`en stru~ni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu i 3) qekarsko uvjerewe o psihofizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima koje izda nadle`na zdravstvena ustanova (2) Poslove stru~nih saradnika (pedagog, psiholog i bibliotekar) obavqaju lica koja osim uslova utvr enih Zakonom kojim se ure uju radni odnosi treba da imaju: 1) zavr{en prvi ciklus studijskog programa u trajawu od ~etiri godine i ostvarenih najmawe 240 ECTS bodova ili ekvivalent, odnosno pravo u~e{}a imaju i lica koja su po propisima va`e}im do stupawa na snagu ovog zakona ispuwavali uslove u pogledu stepena i vrste stru~ne spreme. 2) polo`en stru~ni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu i 3) qekarsko uvjerewe o psihofizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima koje izda nadle`na zdravstvena ustanova (3) Lica iz stava 2. ovog ~lana pored uslova utvr enih zakonom kojim se ure uju radni odnosi treba da imaju: 1) zavr{en prvi ciklus studijskog programa u trajawu od ~etiri godine i ostvarenih najmawe 240 ECTS bodova ili ekvivalent, 2) polo`en stru~ni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu i 3) qekarsko uvjerewe o psihofizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima (4) Lica iz st. 1. i 2. ovog ~lana koja imaju zavr{en drugi ciklus studija, obavezno moraju imati zavr{en prvi ciklus studija iz odre ene oblasti iz stava 1. ta~ka 1) i stava 3. ovog ~lana. (5) Za dokazivawe uslova iz stava 1. ta~ka 3) i stava 3. ta~ka 3) ovog ~lana prihvata se samo qekarsko uvjerewe o psihofizi~koj sposobnosti radnika koje izda nadle`na zdravstvena ustanova. (6) Izuzetno od uslova iz ~lana 104. stava 1. ta~ka 2. i stava 3. ta~ka 2. Zakona o osnovnom vaspitawu i obrazovawu, {kola mo`e na upra`weno radno mjesto anga`ovati lice koje je steklo radni sta` van {kole u trajawu od najmawe godinu dana u struci ukoliko ispuwava ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitawu i obrazovawu (7) Navedeno lice ima obavezu da polo`i stru~ni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivawa radnog odnosa u {koli (8) Lice iz stava 6. ovog ~lana nema status pripravnika, a stru~ni ispit pola`e pod istim uslovima predvi enim za pripravnika Op{ti uslovi: * da je dr`avqanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerewem o dr`avqanstvu, * da je punoqetan, a to se dokazuje izvodom iz mati~ne kwige ro enih ili ovjerenom kopijom li~ne karte, * da je radno sposoban, a to se dokazuje qekarskim uvjerewem, koje ne mo`e biti starije od 6 mjeseci i koje prila`e samo izabrani kandidat nakon izvr{enog izbora po konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa i * da nije osu ivan pravosna`nom presudom za krivi~na djela protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem. - Uvjerewe o neosu ivanosti za izabranog kandidata {kola }e pribaviti slu`benim putem, a prije zasnivawa radnog odnosa. Pored navedenih uslova i dokumentacije kandidat treba da dostavi i sqede}u dokumentaciju: * prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavquju na javni konkurs za prijem u radni odnos za nastavnika, stru~nog saradnika, sekretara i ra~unovo e, kao i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispuwenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vr{i bodovawe kandidata, a na osnovu ~lana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u O[: * ovjerenu fotokopiju diplome o zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stru~no zvawe u odre enoj oblasti ili ekvivalent, * ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i polo`enim stru~nim ispitom, kandidat je du`an da dostavi uvjerewe o pol. stru~nom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, * dodatak diplomi, koji sadr`i podatke o prosjeku ocjena tokom studirawa ili uvjerewe visoko{kolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studirawa, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, * uvjerewe izdato od Zavoda za zapo{qavawe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, * uvjerewe o radnom sta`u izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom, Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Prijave slati na adresu {kole sa naznakom - prijava na konkurs, ne otvarati -. Kandidati su du`ni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije ne}e biti vra}ene kandidatima. Intervju sa kandidatima }e se obaviti u petak, godine, u 12 ~asova u prostorijama ove ustanove. Kandidati se ne}e posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatra}e se da su odustali od prijave na konkurs. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. FILIJALA BIJEQINA SUD BIJEQINA Ul. Vuka Karayi}a br. 3 raspisuje: JAVNI KONKURS za izbor 5 (pet) sudija porotnika na period od 8 (osam) godina Op{ti uslovi: - da je dr`avqanin Bosne i Hercegovine - da ima intelektualne i fizi~ke sposobnosti za obavqawe sudijske ili tu`ila~ke funkcije - da u vrijeme prijave na konkurs ima navr{enih (25) godina `ivota - da se odlikuje visokim moralnim kvalitetima i profesionalnom nepristrasno{}u - da posjeduje uvjerewe da se protiv wega (we) ne vodi krivi~ni postupak - da ima mjesto prebivali{ta na teritoriji suda u koji se imenuje Kandidati koji ispuwavaju op{te uslove propisane u skladu sa Zakonom o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine du`ni sud dostaviti sqede}u dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju): - izvod iz mati~ne kwige ro enih - kratku biografiju - uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od {est mjeseci) - uvjerewe da protiv podnosioca prijave nije potvr ena optu`nica za krivi~no djelo - uvjerewe o mjestu prebivali{ta (ne starije od {est mjeseci) - dokaz o op{toj zdravstvenoj sposobnosti qekarsko uvjerewe (ne starije od {est mjeseci)

26 26 srijeda, 14. mart GLAS SRPSKE U pismenoj prijavi za konkurs obavezno je navesti potpunu i ta~nu adresu prebivali{ta i kontakt telefon. Rok za prijavqivawe kandidata je 15 dana od dana posqedweg objavqivawa konkursa na oglasnoj tabli Zavoda za zapo{qavawe - filijala Bijeqina i dnevnim novinama "Glas Srpske". Sa svim kandidatima koji ispune uslove predvi ene konkursom obavi}e se intervju o ~emu }e kandidati biti obavije{teni. Po obavqenom intervju i ocjeni kandidata sa~iwena rang-lista dostavi}e se VSTV na daqe postupawe s ciqem imenovawa. Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova slati na adresu: Okru`ni sud Bijeqina ul. Vuka Karayi}a br.3. sa naznakom "Prijava na konkurs". Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispuwavaju uslove, ne}e se uzimati u razmatrawe. JU O[ "FILIP VI[WI]" DOWA TRNOVA raspisuje KONKURS za upra`wena radna mjesta 1. Nastavnik istorije pripravnik, 1 izvr{ilac sa 10 ~asova sedmi~no, na odre eno vrijeme - do povratka radnice sa bolovawa, 2. Nastavnik demokratije i qudskih prava lice sa radnim iskustvom, 1 izvr{ilac sa 2 ~asa sedmi~no, na odre eno vrijeme - do povratka radnice sa bolovawa. Uz prijavu na raspisani konkurs, sa biografijom i potpisanu od strane kandidata koji se prijavquje na konkurs, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispuwenost op{tih uslova i to: a) da je dr`avqanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerewem o dr`avqanstvu, b) da je punoqetan, {to se dokazuje izvodom iz mati~ne kwige ro enih ili ovjerenom kopijom li~ne karte, v) da je radno sposoban, a to se dokazuje qekarskim uvjerewem koje ne mo`e biti starije od {est mjeseci i koje prila`e samo izabrani kandidat nakon izvr{enog izbora po konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa, i g) da nije osu ivan pravosna`nom presudom za krivi~na djela u~iwena, {to se dokazuje uvjerewem o neosu ivanosti koje }e {kola pribaviti slu`benim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivawa radnog odnosa. Kandidati su du`ni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispuwenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vr{i bodovawe i to: a) ovjerenu fotokopiju diplome o zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stru~no zvawe u odre enoj oblasti ili ekvivalent; b) uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu dostavi}e kandidati za upra`weno radno mjesto pod rednim brojem 2.; v) dodatak diplomi, koji sadr`i podatke o prosjeku ocjena tokom studirawa ili uvjerewe visoko{kolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studirawa, g) uvjerewe izdato od Zavoda za zapo{qavawe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica; d) uvjerewe o radnom sta`u izdato od ranijeg poslodavca dostavi}e kandidati za upra`weno radno mjesto pod rednim brojem 2. Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ~lana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otaybinskog rata kandidat je du`an dostaviti i dokumentaciju za odre ivawe prednosti u slu~aju da dva ili vi{e kandidata imaju jednak broj bodova i to: a) uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu ~lana porodice poginulog borca Odbrambenootaybinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca; b) uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otaybinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida; v) uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu borca Odbrambeno-otaybinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca. Dana, godine (utorak), u 11 ~asova u prostorijama JU Osnovne {kole "Filip Vi{wi}" Dowa Trnova obavi}e se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispuwavaju uslove konkursa. Kandidati se ne}e posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatra}e se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su du`ni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije ne}e biti vra}ene kandidatima. Prijave dostavqati li~no ili putem po{te na adresu: JU Osnovna {kola "Filip Vi{wi}", Dowa Trnova Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. JU O[ "PETAR PETROVI] WEGO[" VELIKA OBARSKA objavquje KONKURS za prijem radnika u radni odnos i to: 1. Nastavnik razredne nastave, puna radna norma, lice sa radnim iskustvom na neodre eno vrijeme, izvr{ilac...1 Op{ti i posebni uslovi za prijem u radni odnos Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavquje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispuwenost op{tih uslova i to: a) da je dr`avqanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerewem o dr`av - qanstvu, b) da je punoqetan, {to se dokazuje izvodom iz mati~ne kwige ro enih ili ovjerenom kopijom li~ne karte, v) da je radno sposoban, a to se dokazuje qekarskim uvjerewem koje ne mo`e biti starije od {est mjeseci i koje prila`e samo izabrani kandidat nakon izvr{enog izbora po konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa, i g) da nije osu ivan pravosna`nom presudom za krivi~na djela u~iwena, {to se dokazuje uvjerewem o neosu ivanosti koje }e {kola pribaviti slu`benim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivawa radnog odnosa. Kandidati su du`ni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispuwenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vr{i bodovawe i to: a) ovjerenu fotokopiju diplome o zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stru~no zvawe u odre enoj oblasti i ostvarenih najmawe 180 ECTS bodova u trajawu od tri godine ili ekvivalent, b) dodatak diplomi, koji sadr`i podatke o prosjeku ocjena tokom studirawa ili uvjerewe visoko{kolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studirawa, v) uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, g) uvjerewe o radnom sta`u izdato od ranijeg poslodavca, koje sadr`i podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stru~ne spreme i du`ina radnog sta`a po vrstama posla, d) uvjerewe izdato od Zavoda za zapo{qavawe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica. Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ~lana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otaybinskog rata kandidat je du`an dostaviti i dokumentaciju za odre ivawe prednosti u slu~aju da dva ili vi{e kandidata imaju jednak broj bodova i to: a) uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu ~lana porodice poginulog borca Odbrambenootaybinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca; b) uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otaybinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida; v) uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu borca Odbrambeno-otaybinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca. Dana, godine, u 10 ~asova u prostorijama JU Osnovne {kole "Petar Petrovi} Wego{" Velika Obarska, obavi}e se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispuwavaju uslove konkursa. Kandidati se ne}e posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatra}e se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su du`ni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije ne}e biti vra}ene kandidatima. Prijave dostavqati li~no ili putem po{te na adresu: JU Osnovna {kola "Petar Petrovi} Wego{" Velika Obarska, Velika Obarska. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. PRIVREDNI SUD U BIJEQINI raspisuje: JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos na odre eno vrijeme u trajawu dvije (2) godine uz probni rad - Daktilograf asistent 1 izvr{ilac Opis poslova: - kreirawe sudskih pismena, sre ivawe spisa predmeta, registrovawe svih podnesaka koji sti`u u spis predmeta, registrovawe svih radwi po naredbi sudije, daktilografski poslovi po diktatu i u CMS sistemu, zapisni~ar na sudskim ro~i{tima te drugi poslovi po naredbi predsjednika suda i sudije. Kandidat treba da ispuwava sqede}e op{te uslove: - da je dr`avqanin Bosne i Hercegovine - da je punoqetan - da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak - da nije osu ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u sudu - da ima op{tu zdravstvenu sposobnost Pored op{tih uslova, kandidat treba da ispuwava i posebno uslove i to: - zavr{ena sredwa upravna ili ekonomska {kola ili gimnazija - IV stepen, - poznavawe rada na ra~unaru - najmawe 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima Kandidati su du`ni da dostave pismenu, potpisanu prijavu na konkurs sa kra}om biografijom te dokazima o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova i to: - izvod iz mati~ne kwige ro enih u originalu ili ovjerenoj kopiji (ne stariji od {est mjeseci) - uvjerewe o dr`avqanstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji (ne starije od {est mjeseci) - diplomu o zavr{enoj sredwoj {koli u originalu ili ovjerenoj kopiji - uvjerewe o nevo ewu krivi~nog postupka (ne starije od {est mjeseci) - uvjerewe ili potvrdu o radnom iskustvu na istim ili sli~nim poslovima - uvjerewe ili potvrda o poznavawu rada na ra~unaru - ovjerenu - posebnu izjavu da nisu osu ivani za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za krivi~no djelo koje ih ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u dr`avnim organima. Dokaz o op{toj zdravstvenoj sposobnosti - qekarsko uvjerewe (ne starije od tri mjeseca), dostavi}e izabrani kandidat po okon~awu konkursne procedure. U pismenoj prijavi za konkurs obavezno je navesti potpunu i ta~nu adresu prebivali{ta i kontakt telefon. Rok za prijavqivawe kandidata je 15 dana od dana objavqivawa Pismene prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova, slati iskqu~ivo putem po{te, preporu~eno, na adresu: Okru`ni privredni sud Bijeqina, ul. Majora Dragutina Gavrilovi}a br. 10, sa naznakom "Prijava na konkurs za prijem daktilografa - asistenta". Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispuwavaju uslove, ne}e se uzimati u razmatrawe. Podnosioci blagovremenih, urednih i potpunih prijava bi}e pozvani putem telefona na testirawe brzine kucawa po diktatu/prepisu, a kandidati koji zadovoqe na testirawu bi}e pozvani na intervju, nakon ~ega }e se izvr{iti izbor kandidata. JU O[ "VEQKO ^UBRILOVI]" PRIBOJ raspisuje: KONKURS za upra`wena radna mjesta u {kolskoj 2017/2018. godini 1. Nastavnik matematike, 1 izvr{ilac - 12 ~asova sedmi~ne norme, sa radnim iskustvom i polo`enim stru~nim ispitom - na neodre eno vrijeme 2. Nastavnik matematike, 1 izvr{ilac - 4 ~asa sedmi~ne norme (do povratka direktora sa funkcije) na odre eno vrijeme do godine Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, treba da dostave sqede}a dokumenta: Op{ti i posebni uslovi su: - da je dr`avqanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, {to dokazuje uvjerewem o dr`avqanstvu, - da je punoqetan, {to dokazuje izvodom iz mati~ne kwige ro enih, - da je radno sposoban, a to dokazuje qekarskim uvjerewem i koje prila`e samo izabrani kandidat nakon izvr{enog izbora na konkurs, a prije zasnivawa radnog odnosa, - da nije osu ivan pravosna`nom presudom za krivi~na djela. Za kandidata koji bude izabran {kola }e tra`iti uvjerewe slu`benim putem, a prije zasnivawa radnog odnosa. Posebni uslovi: - Odgovaraju}a stru~na sprema, o zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stru~no zvawe u odre enoj oblasti. Potrebna dokumentacija: - Uz potpisanu prijavu od strane kandidata (sa kra}om biografijom), potrebno je dostaviti, pored dokumentacije gore navedene, dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispuwenost posebnih uslova i dokumentacija na osnovu koje se vr{i bodovawe i to: - ovjerenu fotokopiju diplome o zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stru~no zvawe u odre enoj oblasti ili ekvivalent, - dodatak diplomi, koji sadr`i podatke o prosjeku ocjena tokom studirawa ili uvjerewe izdato od visoko{kolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studirawa - uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu; - uvjerewe izdato od Zavoda za zapo{qavawe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, - uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu ~lana porodice poginulog borca Odbrambenootaybinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca, - uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu borca Odbrambeno-otaybinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca, - uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otaybinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida. Kandidati su du`ni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, ne starije od 6 mjeseci i te kopije ne}e biti biti vra}ene kandidatima. Sa kandidatima koji su dostavili potpune prijave obavi}e se intervju dana, godine, u 10 ~asova u prostorijama JU Osnovne {kole "Veqko ^ubrilovi}", Priboj. Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispuwavaju uslove konkursa ne}e se uzimati u razmatrawe. Kandidati se ne}e posebno pozivati na intervjuu, a ako se ne pojave na intervjuu, smatra}e se da su odustali od prijave na konkurs. Prijave na konkurs sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu JU Osnovna {kola "Veqko ^ubrilovi}", Priboj, Priboj. Konkurs }e biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa. JU O[ "VUK KARAYI]" BIJEQINA donosi sqede}u: ODLUKU o poni{tewu odluke broj: 130/18 od godine U skladu sa gore navedenim aktima, direktor {kole donosi odluku o poni{tewu odluke broj: 130/18 od godine koja glasi: "Poni{tava se konkurs za radno mjesto nastavnik razredne nastave na odre eno vrijeme, 1 izvr{ilac, sa radnim iskustvom do povratka privremeno odsutnog radnika, a najkasnije do godine." Republi~ki prosvjetni inspektor je Rje{ewem broj: / /18 od godine nalo`io poni{tavawe konkursa broj: 2006/17 od godine koji glasi: konkurs za radno mjesto nastavnik razredne nastave na odre eno vrijeme, 1 izvr{ilac, sa radnim iskustvom do povratka privremeno odsutnog radnika, a najkasnije do godine. [kola je ulo`ila `albu Ministarstvu prosvjete i kulture RS na Rje{ewe republi~kog prosvjetnog inspektora. Ministarstvo prosvjete i kulture je usvojilo `albu JU O[ "Vuk Karayi}" Bijeqina, izjavqena protiv Rje{ewa republi~kog prosvjetnog inspektora broj: / /18 od godine, te se isto poni{tava. U skladu sa gore navedenim, direktor {kole donosi odluku o poni{tewu odluke broj: 130/18 od Godine. JAVNO U BIJEQINI Objavquje OGLAS za popunu radnog mjesta 1. Pripravnik 1 izvr{ilac, na odre eno vrijeme. Op{ti uslovi: - da je dr`avqanin BiH, da je punoqetan, da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak, da nije osu ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za ka`wivo djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u dr`avnom organu. Posebni uslovi: VSS zavr{en pravni fakultet Prednost imaju kandidati koji imaju radno iskustvo kao volonteri. Uz prijavu na oglas kandidat je du`an dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: - ovjerenu fotokopiju diplome, - uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak koje nije starije od {est (6) mjeseci, - uvjerewe o neka`wavawu koje nije starije od {est (6) mjeseci, - uvjerewe o dr`avqanstvu BiH koje nije starije od {est (6) mjeseci, - izvod iz MKR koji nije stariji od {est (6) mjeseci, - dokaz o op{toj zdravstvenoj sposobnosti (qekarsko uvjerewe) dostavi}e izabrani kandidat po zavr{etku izborne procedure. Rok za podno{ewe prijava je 8 (osam) dana od dana objavqivawa. Prijave sa dokazima o ispuwavawu uslova mogu se dostaviti li~no ili po{tom na adresu: Okru`no javno tu`ila{tvo u Bijeqini, Ul. Vuka Karayi}a broj 3. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. JU O[ "PETAR PETROVI] WEGO[" VELIKA OBARSKA objavquje KONKURS za prijem radnika u radni odnos i to: 1. Ra~unovo a {kole, puna radna norma, na odre eno vrijeme do povratka radnice sa porodiqskog odsustva, lice sa radnim iskustvom i odgovaraju}om licencom u skladu sa Zakonom koja ure uje oblast ra~unovodstva, izvr{ilac...1 Op{ti i posebni uslovi za prijem u radni odnos Op{ti uslovi koje kandidat treba da ispuwava: Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavquje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispuwenost op{tih uslova i to: a) da je dr`avqanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerewem o dr`av - qanstvu, b) da je punoqetan, {to se dokazuje izvodom iz mati~ne kwige ro enih ili ovjerenom kopijom li~ne karte, v) da je radno sposoban, a to se dokazuje qekarskim uvjerewem koje ne mo`e biti starije od {est mjeseci i koje prila`e samo izabrani kandidat nakon izvr{enog izbora po konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa, i g) da nije osu ivan pravosna`nom presudom za krivi~na djela u~iwena, {to se dokazuje uvjerewem o neosu ivanosti koje }e {kola pribaviti slu`benim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivawa radnog odnosa. Posebni uslovi: Odgovaraju}a stru~na sprema, {to se dokazuje ovjerenom kopijom diplome: 1. Ovjerena fotokopija diplome o zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa ekonomije, finansija ili ra~unovodstva u trajawu od ~etiri godine i ostvarenih najmawe 240 ECTS ili ekvivalent, i odgovaraju}a licenca u skladu sa Zakonom koja ure uje oblast ra~unovodstva. Kandidati su du`ni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispuwenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vr{i bodovawe i to: a) dodatak diplomi, koji sadr`i podatke o prosjeku ocjena tokom studirawa ili uvjerewe visoko{kolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studirawa, b) uvjerewe o radnom sta`u izdato od ranijeg poslodavca, koje sadr`i podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stru~ne spreme i du`ina radnog sta`a po vrstama posla, v) uvjerewe izdato od Zavoda za zapo{qavawe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica. Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ~lana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otaybinskog rata kandidat je du`an dostaviti i dokumentaciju za odre ivawe prednosti u slu~aju da dva ili vi{e kandidata imaju jednak broj bodova i to: a) uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu ~lana porodice poginulog borca Odbrambenootaybinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca; b) uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otaybinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida; v) uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu borca Odbrambeno-otaybinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca. Dana, godine, u 10 ~asova u prostorijama JU Osnovne {kole "Petar Petrovi} Wego{" Velika Obarska, obavi}e se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispuwavaju uslove konkursa.

27 GLAS SRPSKE srijeda, 14. mart Kandidati se ne}e posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatra}e se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su du`ni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije ne}e biti vra}ene kandidatima. Prijave dostavqati li~no ili putem po{te na adresu: JU Osnovna {kola "Petar Petrovi} Wego{" Velika Obarska, Velika Obarska. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. FILIJALA ZVORNIK JU OSNOVNA MUZI^KA [KOLA "VOJIN KOMADINA" ZVORNIK raspisuje: KONKURS na upra`weno radno mjesto 1. Sekretara {kole, na neodre eno vrijeme Uslovi: diplomirani pravnik 1 izvr{ilac sa najmawe jednom godinom radnog iskustva. Prilikom prijavqivawa na konkurs za radno mjesto iz ta~ke 1. ovog konkursa kandidati treba da ispuwavaju op{te i posebne uslove. Op{ti uslovi konkursa: 1) da je dr`avqanin Republike Srpske i BiH, a to se dokazuje uvjerewem o dr`avqanstvu. 2) da je punoqetan, a to se dokazuje izvodom iz mati~ne kwige ro enih ili kopijom li~ne karte, 3) da je radno sposoban, a to se dokazuje qekarskim uvjerewem koje ne mo`e biti starije od {est mjeseci (prila`e se nakon prijema u radni odnos). 4) da nije osu ivan pravosna`nom presudom za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem. ([kola }e pribaviti slu`benim putem, a prije zasnivawa radnog odnosa.) Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispuwavawu op{tih uslova kandidati treba da dostave dokumentaciju kojom se dokazuje ispuwenost posebnih uslova: Posebni uslovi: (dokumentacija na osnovu koje se vr{i bodovawe) 1) ovjerena fotokopija diplome o zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa u ~etvorogodi{wem trajawu sa najmawe ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stru~no zvawe u odre enoj oblasti ili ekvivalent. 2) dodatak diplomi koji sadr`i podatke o prosjeku ocjena tokom studirawa, ukoliko u diplomi ne postoji prosjek ocjene. 3) uvjerewe izdato od zavoda za zapo{qavawe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica; 4) uvjerewe o radnom sta`u izdato od ranijeg poslodavca; 5) uvjerewe op{tinsko-gradskog organa uprave statusu ~lana porodice poginulog borca Odbrambenootaybinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca; 6) uvjerewe op{tinsko-gradskog organa uprave statusu ratnog vojnog invalida Odbrambenootaybinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu ratnog vojnog invalida. Intervju sa kandidatima koji ispuwavaju uslove konkursa obavi}e se dana godine u 10 sati u prostorijama JU OM[ "Vojin Komadina" Zvornik. Kandidati se ne}e posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatra }e se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su du`ni dostaviti ovjerene kopije svih tra`enih dokumenata, i te kopije ne}e biti vra}ene kandidatima. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa u dnevnim novinama "Glas Srpske". Prijave sa navedenom dokumentacijom dostaviti na adresu: Javna ustanova Osnovna muzi~ka {kola "Vojin Komadina" ul. Sveti Sava broj:.71/a Zvornik. FILIJALA ISTO^NO SARAJEVO JU O[ "PETAR PETROVI] WEGO[" ISTO^NA ILIYA Banovi} Strahiwe 8, telefon: 057/ , faks: 057 / , raspisuje KONKURS za popunu upra`wenog radnog mjesta Opis radnog mjesta 1. Nastavnik razredne nastave 1 izvr{ilac sa radnim iskustvom i polo`enim stru~nim ispitom, na odre eno vrijeme, do povratka radnice sa porodiqskog bolovawa. I Op{ti uslovi: Op{ti uslovi koje kandidati treba da ispuwavaju prilikom prijavqivawa na konkurs su: a) da je dr`avqanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerewem o dr`avqanstvu, b) da je punoqetan, a to se dokazuje izvodom iz mati~ne kwige ro enih ili ovjerenom kopijom li~ne karte, v) da je radno sposoban, a to se dokazuje qekarskim uvjerewem koje ne mo`e biti starije od {est mjeseci i koje prila`e samo izabrani kandidat nakon izvr{enog izbora po konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa i g) da nije osu ivan pravosna`nom presudom za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem - uvjerewe o neosu ivanosti za izabranog kandidata {kola }e pribaviti slu`benim putem, a prije zasnivawa radnog odnosa. II Posebni uslovi: ^lanom 2. Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) propisani su posebni uslovi u pogledu stru~ne spreme za gore navedeno radno mjesto. Pravo u~e{}a na konkursu na osnovu ~lana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitawu i obrazovawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17) imaju i lica koja su stekla radni sta` van {kole u trajawu od najmawe godinu dana u struci ukoliko ispuwavaju ostale uslove propisane ovim zakonom. Pravo u~e{}a na konkursu imaju i lica koja su po propisima va`e}im do stupawa na snagu Zakona o osnovnom vaspitawu i obrazovawu Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 44/17) ispuwavali uslove u pogledu stepena i vrste stru~ne spreme. III Uz prijavu svojeru~no potpisanu od strane kandidata koji se prijavquje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispuwenost op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sqede}u dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispuwenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vr{i bodovawe po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 102/14 i 45/16): 1. Ovjerena fotokopija diplome o zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stru~no zvawe u odre enoj oblasti ili ekvivalent; 2. Dodatak diplomi, koji sadr`i podatke o prosjeku ocjena tokom studirawa ili uvjerewe visoko{kolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studirawa, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena; 3. Uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu; 4. Uvjerewe izdato od Zavoda za zapo{qavawe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica; 5. Uvjerewe o radnom sta`u izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadr`i podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stru~ne spreme i du`ina ostvarenog radnog sta`a po vrstama posla; 6. Uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu ~lana porodice poginulog borca Odbrambenootaybinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca; 7. Uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu borca Odbrambeno-otaybinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca; 8. Uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otaybinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida; Kandidati su du`ni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se ne}e vra}ati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Intervju sa kandidatima koji ispuwavaju uslove konkursa obavi}e se dana, godine, u 12 ~asova u prostorijama {kole. Kandidati se ne}e posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave smatra}e se da su odustali od prijave na konkurs. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs". JU Osnovna {kola "Petar Petrovi} Wego{" Isto~na Iliya Banovi} Strahiwe Isto~no Sarajevo TZR "DUSCE - BAUCENTAR" Du{~e br Vi{egrad Telefon: raspisuje OGLAS za popunu upra`wen radnog mjesta 1. Stolar Zbog pro{irewa djelatnosti i pove}anog obima proizvodwe TZR "DUSCE - BAUCENTAR" iz Vi{egrada raspisuje oglas za jednim radnim mjestom na poziciji stolara sa po`eqnim radnim iskustvom. Ugovor se zasniva na neodre eno vrijeme. Op{ti uslovi: 1. Obrazovawe - nebitno 2. Radno iskustvo - po`eqno, ali nije neophodno Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Kandidati koji ispuwavaju tra`ene uslove mogu se prijaviti na konkurs li~nom posjetom kod poslodavca kao i putem telefona 065/ ili u prostorijama biroa Vi{egrad a prilikom prijave potrebno je da dostave kra}u biografiju. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na kontakt telefon 065/ ili u prostorijama biroa Vi{egrad. REPUBLIKA SRPSKA JU O[ "JOVAN JOVANOVI] ZMAJ" TREBIWE JAVNI KONKURS za prijem radnika u radni odnos 1. Nastavnik informatike, na odre eno vrijeme, do povratka radnika sa bolovawa, a najdu`e do godine, za rad u mati~noj {koli i podru~nom odjeqewu Lastva... 1 izvr{ilac - Na radno mjesto nastavnika informatike prima se kandidat sa polo`enim stru~nim ispitom i radnim iskustvom od godinu dana na poslovima nastavnika informatike. - Pravo u~e{}a na konkursu imaju i lica koja su stekla radni sta` van {kole u trajawu od najmawe godinu dana u struci, ukoliko ispuwavaju ostale uslove propisane ovim konkursom i Zakonom o osnovnom vaspitawu i obrazovawu - ~l stav (6) ("Slu`beni glasnik RS" br. 44/17). Kandidati su du`ni da pored op{tih uslova predvi enih Zakonom o radu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 1/16) ispuwavaju i uslove predvi ene Zakonom o osnovnom vaspitawu i obrazovawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 44/17), Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a u osnovnoj {koli - ~lan ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 77/09, 86/10, 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 102/14, 45/16). Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj }e obavezno biti nazna~ena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavqaju sqede}a dokumenta: 1. Uvjerewe da je dr`avqanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, 2. Izvod iz mati~ne kwige ro enih ili ovjerenu kopiju li~ne karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoqetan, 3. Ovjerena fotokopija diplome o zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa, u odre enoj oblasti i ostvarenih najmawe 180 ECTS bodova u trajawu od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovaraju}e stru~ne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji biv{e SFRJ do 6. aprila godine moraju biti nostrifikovane), - Pravo u~e{}a na konkursu imaju i lica koja su po propisima va`e}im do stupawa na snagu Zakona o osnovnom vaspitawu i obrazovawu ispuwavali uslove u pogledu stepena i vrste stru~ne spreme. 4. Uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 5. Dodatak diplomi, koji sadr`i podatke o prosjeku ocjena tokom studirawa ili uvjerewe visoko{kolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studirawa, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, 6. Uvjerewe Zavoda za zapo{qavawe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, 7. Uvjerewe o radnom sta`u/radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen: - na radnom mjestu koji odgovara stru~noj spremi i profilu koji se tra`i ovim konkursom - na radnom mjestu u {koli na drugim poslovima, a koji odgovaraju stru~noj spremi koja se tra`i ovim konkursom - na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stru~noj spremi i profilu koji se tra`i ovim konkursom Iz uvjerewa treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stru~ne spreme i du`ina ostvarenog radnog sta`a po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno prera~unati u puno radno vrijeme, 8. Uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu ratnog vojnog invalida Odbrambenootaybinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida, 9. Uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu borca Odbrambeno-otaybinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca, - Qekarsko uvjerewe ne starije od {est mjeseci o psihofizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima dostavi}e kandidat koji bude izabran. Prihvata se samo qekarsko uvjerewe koje izda nadle`na zdravstvena ustanova. - Uvjerewe da nije pravosna`nom presudom osu ivan za krivi~na djela iz ~lana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ([kola }e slu`benim putem tra`iti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivawa radnog odnosa). Kandidati su du`ni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije ne}e biti vra}ene. Intervju samo za kandidate koji ispuwavaju uslove konkursa, sa potpunom dokumentacijom i blagovremenom prijavom obavi}e se u prostorijama {kole u ponedjeqak, godine, godine sa po~etkom u 11 ~asova - Kandidati koji ispuwavaju uslove ne}e se posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu smatra}e se da su odustali od konkursa. Prijave slati na adresu: JU Osnovna {kola "Jovan Jovanovi} Zmaj" Trebiwe, Oktobarska br.1 Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa. JU TEHNI^KA [KOLA TREBIWE KONKURS za prijem radnika u radni odnos 1. Prof. elektro grupe predmeta...1 izvr{ilac - 17 ~asova - odre eno ( ) - sa radnim iskustvom (polo`en stru~ni ispit za rad u nastavi) Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa propisanih Zakonom o radu ("Sl. gl. RS", br. 1/16) kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove propisane ~lanom 75. Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Sl. gl. RS", br.74/08, 106/09, 104/11, 33/14) i Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwim tehni~kim i sredwim stru~nim {kolama ("Sl. gl. RS", br. 29/12, 80/14, 83/15). Uvjerewe da kandidat nije pravosna`nom presudom osu ivan za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom i maloqetnim licem poslodavac }e pribaviti slu`benim putem od nadle`nog organa, za izabranog kandidata. Qekarsko uvjerewe kandidati dostavqaju nakon {to budu odabrani na konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa. Uz prijavu na konkurs, kandidati su du`ni da, kao dokaz o ispuwavawu uslova konkursa, dostave sqede}a dokumenta (ovjerene kopije ne starije od {est mjeseci): - Ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa u ~etvorogodi{wem trajawu sa najmawe ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stru~no zvawe u odre enoj oblasti ili ekvivalent (za diplome ste~ene poslije god. van BiH i Republike Srbije potrebno prilo`iti rje{ewe o priznavawu - nostrifikaciji); - Izvod iz mati~ne kwige ro enih; - Uvjerewe o dr`avqanstvu; - Uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - Kra}u biografiju - prijava. Pored ovih dokumenata potrebno je dostaviti i uvjerewa tra`ena Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u sredwoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br.102/14, 42/16). Uvjerewa koja kandidat prila`e su: - Uvjerewe o prosje~noj ocjeni tokom studirawa koju izdaje visoko{kolska ustanova ili je dodatak diplomi (ukoliko kandidat ne mo`e iz opravdanih razloga pribaviti navedeni dokument, prosje~na ocjena se mo`e dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa) - Uvjerewe o ostvarenom radnom sta`u izdato od strane ranijeg poslodavca - Uvjerewe Zavoda za zapo{qavawe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji, - Uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu ~lana porodice poginulog borca Odbrambenootaybinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca, - Uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu borca Odbrambeno-otaybinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca, - Uvjerewe op{tinskog/gradskog organa uprave statusu ratnog vojnog invalida Odbrambenootaybinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida. Sa kandidatima koji ispuwavaju uslove konkursa bi}e obavqen intervju kao i stru~no testirawe godine u 12 ~asova u prostorijama {kole. Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji ispuwavaju navedene uslove (radno iskustvo i polo`en stru~ni ispit), razmatra}e se prijave ostalih kandidata. Kandidati se ne}e posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave smatra}e se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su du`ni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije ne}e biti vra}ene kandidatima. Rok za podno{ewe prijava je 8 (osam) dana od dana objavqivawa konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. U prijavi navesti kontakt telefon. Prijave sa dokazima o ispuwavawu uslova dostaviti u JU "Tehni~ka {kola" Trebiwe, Vo`da Kara or a br.1, Trebiwe sa naznakom "ZA KONKURS (prof. elektro grupe predmeta)". "ENERGETIK" DOO DUBI^KA BR BAWALUKA Na osnovu ukazane potrebe d.o.o. "Energetik" Bawaluka, raspisuje oglas - mjesto rada Bile}a OGLAS za prijem radnika u radni odnos - mjesto rada Bile}a 1. Gra evinski tehni~ar 2 izvr{ioca 2. Zidar 5 izvr{ilaca 3. Tesar 5 izvr{ilaca 4. Armira~ 2 izvr{ioca 5. NK radnik 10 izvr{ilaca Od kandidata se o~ekuje sklonosti timskom radu, odgovornost i pouzdanost u izvr{avawu raznih zadataka. Prijave sa biografijom i dokaza o ispuwenosti uslova (ne mora biti ovjerena dokumentacija, samo fotokopija) slati putem po{te, -a ili do}i li~no na sqede}u adresu: "Energetik" d.o.o. Dubi~ka br Bawaluka Kontakt telefon: 051/ adresa: Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta. FILIJALA TREBIWE Rok za podno{ewe prijava za sve raspisane oglase - konkurse po~iwe se ra~unati od prvog narednog dana od dana objavqivawa. Ako zadwi dan roka pada u nedjequ ili dan u koji se po zakonu ne radi, trajawe roka se produ`ava za prvi radni dan. Svi kandidati koji se prijavquju na oglas - konkurs, moraju ispuwavati op{te uslove predvi ene zakonom. Prijave na oglas - konkurs sa pravno vaqanim dokazima o ispu wavawu uslova za obavqawe poslova na odre eno radnom mjestu uputiti na adresu poslodavca. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe.

28 28 srijeda, 14. mart GLAS SRPSKE Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana godine, u 54. godini `ivota, preminula na{a draga radnoj koleginici dragoj DRAGANA (ro. \u i}) NINI] Sahrana }e se obaviti godine u 13 ~asova na mjesnom grobqu Mami}i, Bistrica - Prijedor. O`alo{}eni: majka Milka, suprug Rajko, sinovi Goran i \or e, brat Zoran, sestre Rada i Zora sa porodicama, te ostala rodbina, prijateqi i kom{ije B-1 M Dana godine navr{avaju se ~etiri tu`ne godine od kada nije sa nama na{ dragi DRAGANI NINI] od Alena, Pikola, Plavog, Dragane, Cece, Jelene i Sawe A-3 G dragoj tetki DRAGANI NINI] Kolektiv "Bawalu~ke pivare" NEDEQKO ^EKI] Vrijeme prolazi, ali ne umawuje tugu za tobom, za tvojom qubavi koju si nam nesebi~no davao, dobrotom i ~istom du{om. Tvoji najmiliji: supruga, sinovi, snahe i unu~ad A-8 G DRAGANI NINI] od Aleksandre, Miros - lava, \ur ine i Sofije Tali} A-3 G najdra`oj sestri Javqamo vam tu`nu vijest da je na{ najmiliji brat, {urjak, djever, stric i djed B-5 F Pro{le su dvije godine od smrti na{eg dragog supruga, oca i dede DRAGANI od sestre Zore, Ace i Dragane Stojni} A-3 G RISTE (Jovana) VOKI]A U subotu, godine, posjeti}emo wegov grob, kao znak sje}awa na to koliko nam nedostaje i da je `iv u na{im srcima. Porodice Voki} i \or evi} A-8 G In memoriam PETAR - PE[O PROSTRAN diplomirani pravnik Dvadeset godina tugujemo zbog tvog odlaska. Ponosni na tebe ~uvamo te u srcu i mislima od zaborava. Tvoja porodica A-8 G dragoj tetki DRAGANI od Dalibora, Tijane, Jovane i Mihajla Jakovqevi} A-4 G NIKOLA FIGUREK preminuo u 75. godini `ivota. Sahrana }e se obaviti na grobqu Naseobina Hrva}ani, Prwavor, dana godine u 12 ~asova. O`alo{}eni: bra}a Petar, Ivan i Mihajlo, brati} Slavko, sestre Slavka i Vera, zet Stevo, snahe Marisa, Nada, Gordana i Valerija, sestri}i, brati}i i ostala u`a i {ira rodbina B-5 G

29 GLAS SRPSKE srijeda, 14. mart Tu`nim srcem javqamo da je dana 12. marta godine iznenada, u 58. godini `ivota, preminuo na{ dragi Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana godine, u 77. godini `ivota, preminula na{a draga dragoj majci RADOSLAV (Vite) BRANKOVI] - RACA Sahrana }e se obaviti u srijedu, 14. marta, u Gradskom grobqu u ^elincu. Opijelo po~iwe u 14 ~asova u Sretewskoj crkvi u ^elincu. O`alo{}eni: supruga Biqana, k}eri Tawa i Vesna, unuka Katarina, bra}a Miroslav i Dragan, sestre Miroslavka i Dragica, zetovi, snahe i ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi B-2 ^N DARA TRIVAN DARI od k}erke Jasne sa porodicom A-3 G Jasninoj mami dragom pa{ancu RACI dragom RACI dragom zetu RACI Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, godine, u 13 ~asova na grobqu u selu Sto`i{ta - Bosansko Grahovo. O`alo{}eni: k}erke Jasna i Vera, sin Branko, unuci Marko, Aleksa, Nikola, Stefan, Filip i Boris, snaha Dragana, zetovi Branislav i Boris, bra}a Branko, Du{an i Jovo sa porodicama, te ostala rodbina i prijateqi B-1 G DARI od Mladena sa po - rodicom A-3 G dragom Pa{o Nenad i svastika Swe`ana Mla enovi} sa porodicom A-3 ^N dragom RACI Mladen, Swe`ana, Wego i Ela Jungi} A-3 ^N dragom bratu RADOSLAVU BRANKOVI]U - RACI Tihomir i Du{ka Vin~i} A-3 ^N dragom bratu RADOSLAVU BRANKOVI]U - RACI Brat Miroslav sa porodicom A-3 ^N dragom RADOSLAVU BRANKOVI]U - RACI Quban Jungi} sa porodicom A-3 ^N dragom bratu RADOSLAVU BRANKOVI]U - RACI Brat Dragan sa porodicom A-3 ^N dragom bratu RADOSLAVU BRANKOVI]U - RACI dragom prijatequ Preduze}e "Mediteran inoks" ^elinac dragom bratu RADOSLAVU BRANKOVI]U - RACI Sestra Miroslavka i zet Drago Gari} sa porodicom A-3 ^N RADOSLAVU BRANKOVI]U - RACI A-6 ^N dragom bratu RADOSLAVU BRANKOVI]U - RACI Sestra Dragica sa porodicom A-3 ^N dragom bratu RADOSLAVU BRANKOVI]U - RACI Mile i Marina Brni} porodicom A-3 ^N dragom bratu RADOSLAVU BRANKOVI]U - RACI Gago i Divna Brankovi} sa porodicom A-3 ^N dragoj Sestra Gospa i zet Rajko Te{anovi} sa porodicom A-3 ^N VINA JAKOVQEVI] Tetka Mira i tetak Ma - rinko Bo{ki} sa porodicom A-3 ^N VINA JAKOVQEVI] Stanislav - ]ane, Rada i Nemawa Brankovi} A-3 ^N VINA JAKOVQEVI] VINA JAKOVQEVI] Majko mila, ]okica je porasla, nedostaje{ svojoj prvoj radosti. K}erka Tatjana i unuka Sofija A-3 G RADOSLAVU BRANKOVI]U - RACI Sestra Borka iz Australije sa porodicom A-3 ^N Danas se navr{avaju dvije tu`ne godine kako si nas napustila STEVKI od snahe Dragice i bra - ti}a Sr ana i Suzane A-3 M Danas se navr{avaju dvije tu`ne godine kako si nas napustila. Uvijek }e{ ostati u na - {im srcima. snaha Bi - qana i sestri} Du{an A-4 G Danas se navr{avaju dvije tu`ne godine kako si nas napustila Uvijek }e{ ostati u mom srcu. Tvoja majka Rada A-4 G Danas se navr{avaju dvije tu`ne godine kako si nas napustila. Osta}e{ zauvijek u na{im srcima. Sestra Qiqana sa porodicom A-4 G VINA JAKOVQEVI] Dana godine posjeti}emo tvoju vje~nu ku}u majko, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Iz srca teku na{e suze, pe~e bol i pla~e du{a, vrijeme prolazi, a sve je te`e. Tvoja k}erka Vawa, zet Danijel, unu~ad An ela i Andrej A-6 G

30 30 srijeda, 14. mart GLAS SRPSKE Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana godine, u 76. godini `ivota, preminuo na{ dragi Tu`no sje}awe na na{e drage OSTOJA (Stanka) MARKOVI] Sahrana }e se obaviti u srijedu, godine, u 13 ~asova na mjesnom grobqu u Bronzanom Majdanu. O`alo{}eni: supruga Gospova, sin Milenko, k}erke Dragana, Dragica i Stojka sa porodicama, unu~ad, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi B-2 G DRAGANA BRANKOVI] S qubavqu i po{tovawem. K}erka i sestra Gordana, unuka i sestri~ina Lana ARSENIJA B-2 G Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana godine, u 53. godini `ivota, preminula na{a draga radnoj koleginici radnoj koleginici STEVKA (ro. Male{evi}) [KORI] Sahrana }e se obaviti u srijedu, godine, u 14 ~asova na grobqu Spahinci u Jagarama. O`alo{}eni: suprug Zoran, sinovi Bo{ko, Dra{ko i Mile, snaha Dejana i unuka Teodora A-8 G STEVKI (Dragomira) [KORI] od Marinka Umi~evi}a. A-8 F STEVKI (Dragomira) [KORI] od kolektiva Tvornice obu}e "Bema" d.o.o. A-8 F dragoj majci dragoj majci dragoj majci dragoj kumi STEVKI STEVKI STEVKI STEVKI STEVKI STEVKI od sina Bo{ka A-3 G od sina Dra{ka, snahe Dejane i unuke Teodore A-3 G od sina Mile A-3 G od zeta Brane, Sre}ka i Sa{e A-3 G od kume Drenke Banovi} A-3 G od porodice Petrovi}. dragoj snahi dragoj dragoj k}erki dragoj sestri na{oj dragoj kom{inici A-4 F dragoj koleginici STEVKI STEVKI STEVKI STEVKI STEVKI od djevera Borana i jetrve Mire sa porodicom A-3 G od djevera Gorana i jetrve Savke sa porodicom A-3 G od majke Ilinke A-3 G od sestre Vesne i svaka Zorana sa porodicom A-3 G od porodice Koji} A-3 M STEVKI [KORI] dragoj sestri dragoj sestri dragoj kumi dragoj kumi dragoj sestri od kolega iz restorana "Bema" A-4 G STEVKI STEVKI STEVKI STEVKI STEVKI od sestre Vide i svaka Qubinka sa porodicom A-3 G od sestre Milke i svaka Nenada sa porodicom A-3 G od kumova Pere i Nade A-3 G od kuma Mi{e sa porodicom A-3 G od brata Milana i snahe Radane sa porodicom A-3 M

31 GLAS SRPSKE srijeda, 14. mart U dubokom bolu, tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, kumove, prijateqe i kom{ije da je dana u 58. godini `ivota preminula na{a draga Dana godine navr{avaju se dvije tu`ne godine otkako nije sa nama na{ dragi Tu`no sje}awe na dragog supruga i oca NE\U SMIQANA (ro. Auli}) \UKI] Sahrana drage nam pokojnice }e se obaviti u srijedu, godine, u ~asova na Centralnom gradskom grobqu Vrbawa. O`alo{}eni: suprug Miroslav, sin Ogwen, k}erka Sawa, snaha Dijana, unuke Ema i Nina, sestre Qiqana i Dragana, bra}a Rajko i Ranko sa porodicama i ostala o`alo{}ena rodbina B-1 G dragoj NEDEQKO - NE\O ]ERKETA Sad kad te vi{e u ku}i nema ostala je tuga golema. Bio si ~ovjek ja~i od stijene, bez tebe `ivot nikako da krene. Majka Nena, supruga Sanela, sin David, bra}a Vladimir, Dejan i Predrag, sestra Dijana i snaha Dragana A-8 G dragoj supruzi, majci i baki dragoj teta SMIQANI od supruga Miroslava, k}erke Sawe, unuka Eme i Nine i snahe Dijane A-8 G mojoj dragoj kumi Prolaze godine ali nikada ne}e pro}i veliki bol i patwa od kada smo ostali bez tebe, tvoje pa`we i qubavi. Mnogo je lijepih uspomena da te pamtimo i nikad ne zaboravimo. Supruga Sanela i sin David A-6 G Tu`no sje}awe na dragog brata NEDEQKA Voqeni nikad ne umiru dok `ive oni koji ih vole. Brat Dejan i snaha Dragana A-3 G dragoj sestri od brata Rajka Auli}a sa porodicom. SMIQANI dragoj tetki dragoj sestri SMIQANI od brata \ure i Petre Auli} sa porodicom. A G A-6 G SMIQANI SMIQANI SMIQANI SMIQANI od Mi{e, Tawe i svaka Mirka Jawi}a. od radnih kolega iz "Atos osigurawa" A-8 G od kume Andree sa porodicom A-3 G od kume Stojanke Gaji} sa porodicom A-3 G voqenoj tetki A-6 G dragoj sestri dragoj snahi SMIQANI od brata Ranka Auli}a sa porodicom A-6 G dragoj sestri SMIQANI SMIQANI od djevera Nedeqka, jetrve Marije, Tatjane i Valentine sa porodicama A-8 G voqenoj sestri od Sawe, Lenke i Du{ka Topi}. SMIQI voqenoj sestri od wene sestre Qiqe. Draga moja, mila, moje sunce SMIQI A-6 G A-6 G od sestre Dragane A-6 G na{oj dragoj dragoj kom{inici voqenoj tetki od wenih Sawe i Svjetlane. SMIQI A-6 G SMIQI od sestre Qiqane, zeta Svete i sestri~ine Svjetlane Ma - rink ovi} A-8 G SMIQI velikom prijatequ i iskrenom drugu, od Gordane, Igora Ivane i Jelene Malini} A-3 G SMIQI od Goge, Zorana i Mi}e A-3 G

32 32 srijeda, 14. mart GLAS SRPSKE Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana godine, u 92. godini `ivota, preminula na{a draga najdra`oj tetki Jasminkinoj majci MILOSAVKA (ro. Obradovi}) VARDALI] Sahrana }e se obaviti u srijedu, godine, u 13 ~asova na porodi~nom grobqu u Quba~evu. O`alo{}eni: k}erka Bosiqka, i Srpko, snahe Nevenka i \u a, unu~ad, praunu~ad, ~ukununu~ad, te ostala mnogobrojna rodbina 285 A-8 DK DRAGANI Mnogo lijepih uspomena da te vje~no pamtimo, da o tebi s ponosom pri~amo i da te nikad ne zaboravimo. Tijana, Bo`ana, Sandra, Aco, Neda i Dragan A-8 G DARI TRIVAN od radnih kolega iz Odjeqewa za komunalne poslove Gradske uprave Bawaluka A-8 G i vje~ni spokoj dragoj i voqenoj baki i prabaki voqenoj majci voqenom ocu Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana godine, u 84. godini `ivota, preminuo na{ dragi MILOSAVKI od Vesne, Darke, Stefana i An ele Savi}. 285 A-3 DK MILOSAVKI od i Srpka i k}erke Bosiqke sa poro - dicama. 285 A-3 DK PERI Tata, hvala ti za sve! Od wegove Nate 289 A-3 DK dragoj sestri dragoj tetki najdra`oj tetki DRAGANI od sestre Rade i svaka Slobodana Petrovi} A-4 G DRAGANI od Miroslava, Bo`ane, Ivane i Marije \u i} A-4 G DRAGANI od Nede, Sare, Nik{e i Ogwena Popovi} A-4 G dr PERO (Du{ana) LON^AR dragoj sestri najdra`oj tetki dragoj k}erki Sahrana }e se obaviti u srijedu, godine, u 15 ~asova na Rebrova~kom grobqu. O`alo{}eni: k}erka Nata{a, sin Ranko, zet Darko, snaha Slavica, unuci Petar, Jana, Emilija i Nikola, te ostala mnogobrojna rodbina 288 B-5 DK SMIQI od Milo{a i Mare Auli} sa porodicom. GAGOJ DRAGANI Dana 14. marta godine navr{ava se osam godina od smrti na{eg A-3 G od Dragana, Milene, An - elije i Milo{a \u i}. od majke Milke A-4 G A-4 G dragoj sestri snahi prof. dr MILOVANA MILANOVI]A DRAGANI DRAGANI Tvoji: Neboj{a sa porodicama Milanovi} i Un~anin B-2 G od brata Zorana i snahe Milke \u i} A-4 G od zaove Rade, Milenka, Maje i Nata{e sa porodicom A-4 G

33 GLAS SRPSKE srijeda, 14. mart OPŠTINA MODRIČA U PARTNERSTVU SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISUJE: JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD) ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo* i Srbija. Projekat je počeo 1. februara godine i tokom naredne tri godine cilj projekta je dalje jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS) i civilnog društva širenjem transparentnog pristupa finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta JLS u skladu sa strateškim prioritetima i potrebama stanovništva u zajednicama. ReLOaD se sprovodi u sljedećim jedinicama lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini (abecednim redom): Banjaluka, Bijeljina, Bratunac, Brod, Centar Sarajevo, Gradačac, Jablanica, Kakanj, Maglaj, Modriča, Pale, Rudo, Sokolac, Stari Grad Sarajevo, Teslić, Tešanj, Travnik, Trebinje, Tuzla, Vitez i Vogošća. Opština Modriča i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima opštine Modriča iz sljedećih prioritetnih oblasti: 1. Projekti ruralnog razvoja kroz unapređenje polјoprivredne proizvodnje 2. Podrška projektima u oblasti rada i zapošlјavanja 3. Unapređena inkluzija marginalizovanih grupa s fokusom na djecu s posebnim potrebama i starije građane 4. Projekti unapređenja kulturnih sadržaja na području opštine Modriča 5. Omasovlјavanje sportskih aktivnosti i rekreacije i podrška održavanju postojećih i uvođenje novih sportskih sadržaja 6. Projekti i aktivnosti unapređenja sadržaja za djecu i mlade u slobodno vrijeme Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od KM do KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta (tri godine) KM. UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije. Dužina trajanja svakog projekta može biti od pet (5) do devet (9) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu maj 2018 januar godine. PRAVO UČEŠĆA: Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijumima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE: Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: kao i na web stranici opštine Modriča Dokumentacija za prijavu na javni poziv za opštinu Modriča takođe se može preuzeti od 14. marta do 10. aprila godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na ili lično preuzimanjem u kancelariji br. 8, Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti (II sprat), opština Modriča. Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama "Otvoreni dan" će biti održan 22. marta godine od 12 do 14 sati u sali Skupštine opštine Modriča. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijumima, itd. Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem adrese sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 5. aprila godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita. PREDAJA APLIKACIJA: Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak petak), u periodu od 8 do 15 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD projekat: Opština Modriča Šalter sala Vidovdanska Modriča Bosna i Hercegovina Rok za predaju aplikacija je 10. april godine, do 15 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. РЕПУБЛИКА СРПСКА В Л А Д А Mинистарство рада и борачко инвалидске заштите Трг Републике Српске 1, Бања Лука, тел: 051/ , факс: 051/ , Broj: 16-04/ /18 Bawaluka, godine Plan javnih rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o {trajku Zakqu~kom Narodne skup{tine Republike Srpske broj 02/ /18 od 1. marta godine Ministarstvo rada i bora~ko-invalidske za{tite je zadu`eno da u roku od 60 dana organizuje i sprovede javnu raspravu o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o {trajku, te Narodnoj skup{tini Republike Srpske, uz prijedlog Zakona, dostavi izvje{taj o rezultatima javne rasprave sa mi{qewima i prijedlozima iznesenih u istoj. Nacrt zakona i citirani zakqu~ak je objavqen na internet stranici Narodne skup{tine Republike Srpske: Prema navedenom zakqu~ku, javna rasprava o nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o {trajku treba se sprovesti u roku od 60 dana od dana dono{ewa zakqu~ka. Javne rasprave bi}e odr`ane u {est regionalnih centara Republike Srpske, i to: 1. Prijedor, ponedjeqak, godine, sa po~etkom u 10 ~asova u prostorijama "Komunalnog zavoda" Prijedor, 2. Trebiwe, ~etvrtak, godine sa po~etkom u 10 ~asova u prostorijama Skup{tina grada Trebiwe, 3. Isto~no Sarajevo, petak, godine sa po~etkom u 10 ~asova u prostorijama Skup{tine grada Isto~no Sarajevo, 4. Doboj, ponedjeqak, godine sa po~etkom u 10 ~asova u prostorijama Skup{tine op{tine Doboj, 5. Bijeqina, utorak, godine sa po~etkom u 10 ~asova u prostorijama Skup{tine grada Bijeqina, 6. Bawaluka, srijeda, godine sa po~etkom u 10 ~asova u prostorijama Republi~ke inspekcije rada u krugu Incela ul. Veqke Mla enovi}a. MINISTAR Milenko Savanovi} Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod "Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja". O primljenoj pošiljci u opštini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu. Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, će biti obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: te na web stranici opštine Modriča ( kao i na oglasnoj ploči opštine. Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanja ugovora. 1 *Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti. 2 Jedinice lokalne samouprave su općine, opštine i gradovi te distrikt Brčko. Svaki od navedenih termina se može ravnopravno koristiti za potrebe projekta.

34 34 srijeda, 14. mart GLAS SRPSKE Sport Bri ta nac bi mo gao da se vra ti na ni `i ni vo Marej hvata formu na ~elenyerima LON DON - Ne ka da prvi te ni ser svi je ta En di Ma rej mo gao bi ta kmi ~ewima da se vra ti na je dnom od dva no va tur ni ra ko ja }e se u Bri ta ni ji or ga ni zo va ti ovog proqe}a. Po sli je ope ra ci je ku ka u ja nu aru Ma rej je izja vio da se po vrat ku na da to kom se zo ne na tra vi ili ma lo ra ni je. Ma lo je vje ro va tno da }e [kot zai gra ti na {qaci, ali bi mo - gao da bu de pri javqen za je dan od dva tur ni ra na Os trvu. Oba ~e - lenyera bi }e or ga ni zo va na u dvo ra na ma, na tvrdoj po dlo zi, i igra }e se za na gra dni fond od do la ra. Prvi }e se igra ti u Glaz go vu kra jem apri la, dok je dru gi za ka zan za sre di nu ma ja u Laf bo ru. Ma rej }e sa tre nin zi ma po ~e ti za dva de se tak da na, a posqedwi nas tup na ~e lenyeru imao je da vne go di ne. IMAM JE DAN MA LI TRA KTOR ZA KO [EWE. KA DA JE TRA VA PO KO [E NA I LI JE PO IZ GLE DA, VE OMA SAM ZA DO VOQAN. SLI ^AN OSJE ]AJ IMAM KA DA SE PO PNEM NA NE KO BRDO, I TA DA SAM ZA DO VOQAN U^IWENIM. SEBASTIJAN FETEL, ^ETVOROSTRUKI [AMPION SVIJETA U "FORMULI 1" Jedinstven koncept "Vi via Run & Mo re Weeken da" Tr~awe, za ba va i dru `ewe BAWALU KA - Je din stven fes ti val ski kon cept "Vi via Run & Mo re Weekend", ko ji }e u Bawalu ci bi ti odr`an od 11. do 13. ma ja, pred stavqa pra vo os vje `ewe za qubi teqe spor ta i za ba ve u re gi onu. U sklo pu ve} pre po - znatqivog bren da, ~et vrtog Bawalu ~kog m:tel po lu ma ra to - na, osim trka, bi }e odr`a ni se mi na ri, tre nin zi, ali ne }e ne dos ta ja ti ni za ba ve i adre - na lin skih akti vnos ti. Tri da - na fes ti val ske ~a ro li je osmi{qena su za qubi teqe spor tskog i re kre ati vnog tr~awa, pra ve pro fe si onal ce i mo ti va to re, ali i za one ko ji }e uz spor tske akti vnos ti u`i va ti u za ba vnim sa dr`a ji - ma. Sve wih "Vi via Run & Mo re Weekend" vo di pre ko 21 ki lo - me tra ze le nih ale ja Bawalu ke do tvr a ve Kas tel. Du` sta ze se spre ma ve li ka `ur ka uz broj ne di-yeje ve, ben do ve i tru ba ~e, dok }e Kas tel bi ti odre di {te ve ~erwih za ba va. Posqedwi dan fes ti va la re - zer vi san je za raf ting, pej - ntbol i pa ra glaj ding. DOBRA VIJEST KECMANOVI] Mla di srpski te ni ser Mi - omir Ke cma no vi} po bi je - dio je u prvom ko lu ~e lenyera u [en `e nu {pan - skog igra ~a Mar se la Gra - noqer sa re zul ta tom 6:3, 6:4. U dru gom ko lu igra }e sa po - bje dni kom me ~a Yej son Ku - bler i Vi ktor Ga lo vi}. JOROVI] Te ni ser ka Iva na Jo ro vi} za vr{i la je ta kmi ~ewe na tur ni ru u [en `e nu po {to je u prvom ko lu iz gu bi la od Mar te Kos tjuk sa 0:6, 7:5, 6:4. Odli ~an prvi set ni je po - mo gao Jo ro vi }e voj, jer je Ukra jin ka zai gra la mno go boqe. LO[A VIJEST Teniserke Bez po pus ta za ses tru IN DI JAN VELS - Ame - ri ~ka te ni ser ka Ve nus Vi - li jams po bi je di la je svo ju ses tru Se re nu u tre }em ko lu In di jan Vel sa re zul ta tom 6:3 6:4 i obe zbi je di la pla - sman u osmi nu fi na la. Ovo je naj ra ni ji su sret ses ta ra na ne kom tur ni ru jo{ od go di ne ka da su prvi put igra le je dna pro tiv dru ge na Aus tra li jen ope nu. Ses tre su odi gra le uku pno 29 me u so bnih du ela, a sta - ri ja je sa da upi sa la 12. po - bje du. Vje ro va tno bi bi lo dru ga ~i je da je Se re na u pra - voj for mi, po {to joj je ovo prvi tur nir po sli je po ro a - ja i po vre de. - Ni sam bi la ta ko ja vo di me~, ve} sam sa mo vra }a la lop ti ce - po hva li la je Ve nus ses trin po vra tak u for mu. Se re na ipak zna da joj pred sto ji jo{ mno go ra da. - Du ga pa uza je u~i ni la svo je. Is pred me ne je dug put i ra du jem mu se - po ru ~i la je mla a ses tra Vi li jams. KKI Vrbas `e li jo{ je dan is ko rak u Evro pi Pokaza }emo u [paniji koliko vrijedimo BAWALU KA - U Ko {ar ka {kom klu bu in va li da Vrbas jo{ su - mi ra ju utis ke sa smo tre Evro li ge 3 na ko jem su osvo ji li prvo mjes to, ali i ve} ra zmi{qaju o za vr{nom tur ni ru, ko ji }e se 27. i 28. apri la odr`a ti u {pan skom gra du Ba da ho zu. - Ta mo }e igra ti osam eki pa po di jeqenih u dvi je gru pe iz ko jih }e po bje dni ci obe zbi je di ti pla sman u Li gu {am pi ona. Sa na ma su u gru pi San ta Lu si ja iz Ita li je, Les Ej gs de Mej rin ([vaj - car ska) i Izmir Gen ~lik (Tur ska). Sve su to eki pe iz mno go mo - }ni jih ze maqa, ali }e mo ba{ kao i u Bawalu ci da ti sve od se be da po ka `e mo ko li ko vri je di mo - re kao je ka pi ten KKI Vrbas Igor Igwato vi}. Pred sje dnik Bawalu ~a na Ma rin ko Umi ~e vi} vje ru je da }e se pro na }i sred stva za odla zak u [pa ni ju i o~e ku je da }e uz klub po - no vo bi ti in sti tu ci je, ali i dru gi pri vre dni su bje kti. D. P. Crve na zvez da, Bu du }nost i Ce de vi ta po no vo u kon ku ren ci ji, ba{ kao i pret ho dne tri se zo ne, a de bi tant Mor nar ima naj mawe {an se da ode do kra ja POD GO RI CA - U posqedwe tri se zo ne tri klu - ba bi la su re do vni u~e sni ci za vr{ni ce ABA li ge, dok se ~et vrti mi jewao, a Crve na zvez da je po di za la pe har. Ta ko }e bi ti i ove go di ne jer je po bje dom u posqedwem me - ~u li ga {kog di je la {am pi ona - ta nad FMP-om (87:64) Bu du }nost osi gu ra la dru go mjes to na ta be li i pre dnost do - ma }eg te re na u po lu fi na lu sa Ce de vi tom, {to je u ovim uta - kmi ca ma obi ~no kqu ~na pre - dnost. Prve uta kmi ce plej-ofa na ra spo re du su 18. mar ta, re - van {i se dam da na ka sni je, a even tu al na maj sto ri ca 31. mar - ta. Si gur no je da }e okr{a ji po me nu tog pa ra bi ti atra kti - vni ji ne go su sret Zvez de i Mor - na ra, u ko ji "crve no-bi je li" ula ze kao ve li ki fa vo ri ti. Aktu el ni {am pi oni i ove se - zo ne za uze li su prvo mjes to na - kon 22 ko la, a oba su sre ta sa Ba ra ni ma ri je {i li su u svo ju ko rist. U wega }e pred sta vnik Crne Go re u}i zna tno oslabqen jer je po vri je en naj - boqi igra~ Uro{ Lu ko vi}, ta - ko da se Beo gra a ni ma otva ra put ka fi na lu, no voj ti tu li i nas tu pu u Evro li gi. Sa mo po - bje dnik }e igra ti u eli tnom evrop skom ta kmi ~ewu idu }e se - zo ne, ta ko da ti tu la re gi onal - nog prva ka do no si mno go. Ni Beo gra a ni ni su bez bri ga jer }e u sa mo de set da na odi gra ti pet me ~e va, tri u Evro li gi i dva u ABA. Do bru uver ti ru na - pra vi li su po bje dom nad Ci bo - nom od 107:69 i ta ko se sa mo dje li mi ~no is ku pi li za bla ma - `u od Bar se lo ne. Dru gi po lu - fi nal ni par ~i ni }e eki pe ko je su ove se zo ne igra le ~e ti - ri pu ta, dva pu ta u ABA i dva pu ta u Evro ku pu. Pod go ri ~a ni su do bi li oba su sre ta u Evro - pi, dok po ra `e ni u prvom na Ja dra nu, da bi po tom u Za gre bu sla vi li i obe zbi je di li dru go mjes to na ta be li. IGOKEA TRE ]I PENALYIJA ABA LI GE Plej-of ABA li ge po ~iwe idu }eg vi ken da STARA TROJKA ni {ani titulu Indeks 1. Lu ri} (Ci bo na) - 23,24 Poeni - prosje ~no Skokovi Asistencije Ukradene lopte Blokade Trojke 1. Lu ri} (Ci bo na) - 19,71 1. Lu ka Bo `i} (Za dar) - 7,77 1. Fi lip ^o vi} (FMP) - 7,43 1. De vin Oli ver (Olim pi ja) - 1,95 1. Uro{ Lu ko vi} (Mor nar) - 2,38 1. Bren dis Raj li Ros (Mor nar) - 57,5% *u ob zir su uze ti igra ~i ko ji su odi gra li vi {e od po lo vi ne uta kmi ca MVP LI GE

35 GLAS SRPSKE srijeda, 14. mart ABA li ga Mu sa naj boqi mla di igra~ ZA GREB - Pri znawe za naj boqeg mla dog igra ~a ABA li ge ide u ru ke Yana - na Mu se. Ko {ar ka{ Ce de - vi te do bio je 64 od sto kom bi no va nih gla so va tre - ne ra, na vi ja ~a i ko mi si je ABA li ge, a iza se be je os - ta vio Go gu Bi tad zea iz Me ge (16 od sto) i Ale ksu Ra da no va iz FMP-a (pet od sto gla so va). U re gu lar - nom di je lu se zo ne pro sje - ~no je biqe`io 13,6 po ena, uz 3,4 sko ka, 1,6 asis ten ci - ja i 1,2 ukra de ne lop te, uz in deks ko ri snos ti 15,9. Francuska Lu ko vi} ima no vi klub LE POR TEL - Srpski ko {ar ka{ Mar ko Lu ko vi} no vi je igra~ fran cus kog Le Por te la. Lu ko vi} je ne - da vno ras ki nuo sa radwu sa Mur si jom, u ko joj je pro sje - ~no biqe`io 5,5 po ena i 2,8 sko ko va. Ka ri je ru je za - po ~eo u Me gi, gdje je pro - veo pet se zo na. Po tom je igrao u Tri ru, MZT i Krki, dok je pro {lo qeto oti {ao u [pa ni ju. NBA li ga Bo gda no vi} ne do voqan Kin gsi ma SOLT LEJK SI TI - Po sli je tri sla bi je par ti - je Bo gdan Bo gda no vi} na - go vi jes tio je po vra tak u for mu sa 19 po ena (6/11 iz igre, tri troj ke), osam sko - ko va i tri asis ten ci je u po ra zu svog Sa kra men ta od Okla ho me sa 101:106. Do - ma }i na je vo dio Ra sel Ves - tbruk 20. tripl-da blom u se zo ni, a 99. u ka ri je ri (17 po ena, 11 asis ten ci ja, de - set sko ko va). Os ta li re zul - ta ti: Hjus ton - San An to nio 109:93, Mem fis - Mil vo ki 103:121, Por - tland - Ma ja mi 115:99. Mega ^an ~ar sto pa ma Re bi }a BUR GOS - Vlat ko ^an - ~ar ni je vi {e ko {ar ka{ Me ge, jer je po tpi sao za {pan ski San Pa blo Bur - gos i ta ko kre nuo sto pa ma Ni ko le Re bi }a, ko ji je oti {ao u Bil bao. Ipak, slo ve na ~ki re pre zen ta ti - vac po zajmqen je {pan- skom klu bu, ali ni je pre ci zi ra no vri je me tra - jawa po zaj mi ce. Kri lo re - pre zen ta ci je Slo ve ni je sa re pre zen ta ci jom je osvo ji lo zla to na pro {lo- go di{wem Evrop skom prven stvu. Biv {i igra ~i Bor ca ra zo ~a ra ni de {a vawima na Grad skom sta di onu ^este promjene trenera nemaju nikakvog smisla O~i gle dno je da ne pos to ji pra va vi zi ja, bar {to se ti ~e rje {ewa na mjes tu tre ne ra, re kao Gru ji} PI [E: DAR KO PA [A GI] dar kop glas srpske.com BAWALU KA - U posqedwih pet go di na Bo rac je ~ak 14 pu ta mi jewao tre ne ra, a ko }e bi ti 15. zna }e se u na re - dnim da ni ma dok se upra va pre mi jer li ga {a sa Grad skog sta di ona "ma lo pri be re" po - sli je ne o~e ki va ne os tav ke Igo ra Jan - ko vi }a. Ne ki od wih su se za dr`a va li krat ko na u`a re noj klu pi (Ale ksan dar Jawi} dva me - ~a, Zo ran Dra gi {i} tri, ba{ kao i Mar ko Te {i}, ko ji je u fi ni {u pro {le se zo ne ne o~e - ki va no do bio pri li ku po sli je odlas ka Vu le ta Tri vu no vi }a), ne ki su se u tom pe ri odu vra }a- li na kor mi lo kao Vla do Ja go - di} Vrawe{, ali ni ko od 12 stru~waka ni je uspio da sas ta vi ci je lu se zo nu. Naj bli `i to me bio je Dra gan Jo vi} (2013/14), ko ji je na klu - pi sje dio 22 su sre ta u je dnoj se - zo ni, a naj vi {e uta kmi ca po vje rewe je imao Vin ko Ma - ri no vi} (26). Biv {i ka pi ten "crve no-pla vih" Vla dan Gru ji} ve} du go si tu aci ju gle da iz pri kraj ka i ka ko ka `e, ne shva ta u ~e mu je pro blem da je - dan tre ner ne mo `e sas ta vi ti bar se zo nu na klu pi. - I la iku je ja sno da ovo ne ma ni ka kvog smi sla. O~i gle - dno je da ne pos to ji pra va vi - zi ja, bar {to se ti ~e rje {ewa na mjes tu tre ne ra, jer je i Jan - ko vi} vrlo brzo po tro {en. Kao da ne ma ju strpqewa i vre - me na da ne ko ga is trpe, kao {to su to us pje li u Ra dni ku, IN DI JAN VELS - Vje ro - va tno naj boqi te ni ser svih vre me na Royer Fe de rer to kom du ge ka ri je re naj `e{ }e du ele imao je pro tiv Ra fa ela Na da - la i No va ka \o ko vi }a. Iako s wim ima ne ga ti van skor, sma - tra da oni mno go ne dos ta ju ATP tu ru. [vaj ca rac do mi ni ra na po ~et ku ove se zo ne u ko joj je do sa da os tva rio 14 po bje da, bez po ra za, ali mu je si gur no ne - obi ~no {to u bor ba ma za tro - fe je ne na ila zi na \o ko vi }a i Na da la. Ta ko }e bi ti i na prvom mas ter su se zo ne In di - MALETI]: SAMO TRI ^OVJEKA [ANSU ka da je Mla `o vi} po - sli je pet uzas to pnih po ra za do - bio po dr{ku i ve oma brzo to vra tio odli ~nim re zul ta ti ma i pla sma nom u Li gu za prva ka - na gla sio je Gru ji}. On sma tra da je ne sumwivo naj ve }i pro ma {aj u pro te klih pet go di na do vo ewe Zo ra na Mi lin ko vi }a to kom prvog di - Kova ~evi}: Nema nerealnih ugovora jan Vel su, jer je srpski igra~ ra no ispao, dok [pa nac ne igra zbog po vre de. Obo ji ca ima ju mno go pro ble ma sa po - vre da ma, pa su qubi teqi te ni - sa spri je ~e ni da po no vo gle da ju te nis ke kla si ke. - Ka da su No vak i Ra fa na tur ni ru, dru ga ~i ja je atmo sfe - ra. Ne znam ta ~no ka kvu je po - vre du imao No vak. Iako se zna mo do bro, ni sam ga sko ro vi dio. Ono {to mo gu da ka `em je da ni je sto od sto spre man. Po ku {ao je da iz bje gne ope ra - ci ju, ko ja je uvi jek posqedwa op ci ja. Na dam se da }e se opo - GRUJI]: PRAVI POTEZ RADNIKA [TO ]A je la ove se zo ne. Pre ma wego - vim ri je ~i ma, Bo rac je pro {le go di ne imao pri li ku da ri je - Pred sje dnik Bor ca Bran ko Ko va ~e vi} je na gla sio da je sa da ve} biv {i tre ner klu ba Igor Jan ko vi} se be pre ci je nio i da je wegov odla zak lo gi ~an sli jed do ga awa. - Tra `io je da le ko vi {e od ono ga ko li ko mo `e mo da po nu di - mo. Ne ma vi {e ne re al nih ugo vo ra. Mo `da je ova ko i boqe, jer Jan ko vi} i ona ko ni je bio traj no rje {ewe. Eki pu }e pro tiv Mla dos ti vo di ti Mar ko Ma ksi mo vi}, a to kom pa uze }e mo pro - na }i no vog tre ne ra. Po tru di }e mo se da to bu de pro vje re no ime. Ko or di na tor Omla din ske {ko le umjes to Jan ko vi }a bi }e Pre drag Maj ki} - re kao je Ko va ~e vi}. Ale ksan dar Jawi} sje dio na klu pi na sa mo dva me ~a FO TO: AR HI VA {i pi tawe tre ne ra na du `e sta ze. - Vu le Tri vu no vi} je bio da le ko naj boqe rje {ewe, ali ni ko ni je uspio da spus ti lop - tu ka da su se de si le prve ne su - gla si ce. Mi slim da bi on bio pra vo du go ro ~no rje {ewe, jer ima sve re fe ren ce za to. Mlad je, ima ha ri zmu, svi ga ci je ne, [vajcarac navija za brz povratak najve }ih rivala 14 tre ne ra Bo rac pro mi je nio za pet se zo na 12 tre ne ra za to vri je me do bi ja lo {an su 2 me ~a tre ner bio Ale ksan dar Jawi} odli ~no po zna je si tu aci ju u RS i BiH, spre man je da se usa - vr{a va... - do dao je Gru ji}. Sli ~nog mi{qewa je i du - go go di{wi prvo ti mac Bawalu ~a na Dar ko Ma le ti}. - Osim Tri vu no vi }a {an- su za slu `u ju jo{ Bra ni slav Kru ni} `o vi}. Me u - tim, go to vo je iz vje sno da ni - je dan od wih tro ji ce ne bi pri hva tio po sao u Bor cu, jer su se svi na ne ki na ~in "ope- kli" na Grad skom sta di onu, gdje su bi li ili igra ~i ili tre ne ri ili ~ak di re kto ri u klu bu. Bi }e te {ko pro na }i pra vo rje {ewe, ali sva kom je ja sno da ova ko ne ide i pra vo je pi tawe ko }e se uop {te htje ti pri hva ti ti po sla u Bor cu, ka da ne mo `e bi ti si - gu ran da li }e i ko li ko du go ima ti po dr{ku - re kao je Ma - le ti}. Fe de re ru ne dos ta ju \o ko vi} i Na dal Vladan Gruji} Darko Maleti} ra vi ti, kao i Va vrin ka, Ni - {i ko ri i Ma rej - ka zao je Fe - de rer, ko ji je u dru gom ko lu In di jan Vel sa sa vla dao Fi li - pa Kra ji no vi }a sa 6:2, 6:1. Fe de rer u posqedwih ne - ko li ko se zo na pa`qivo bi ra tur ni re na ko ji ma }e igra ti, ali ka ko je ka zao, to ne za vi si od odlu ka wego vih naj ve }ih ri - va la. - Jo{ ni sam smi slio {ta }u, ali mo je odlu ke ne za vi se od ra spo re da Ra fe ili No va ka. Sve za vi si od to ga {ta `e lim i ka ko se osje }am - do dao je Fe - de rer.

36 36 srijeda, 14. mart GLAS SRPSKE Marinovi} Po ziv Pe ci i Du ja ko vi }u SA RA JE VO - Ve zni fu - dba ler Kru pe Ni ko la Du ja - ko vi} i ofan zi vac Ra dni ka De mir Pe co bi }e adu ti se le kto ra Vin ka Ma - ri no vi }a za uta kmi ce pro - tiv Vel sa (23. mart) i Li hten {taj na (27. mart) u kva li fi ka ci ja ma za EP. Ma ri no vi} ne }e mo }i da ra ~u na na po vri je e nog gol - ma na Bor ca Ne mawu Trkuqu i na pa da ~a [i ro - kog Bri je ga Lu ku Me na la. Bez ob zi ra na to, Ma ri no - vi} se na da da }e BiH os ta - ti u kon ku ren ci ji za di re ktan pla sman ili bar ba ra` iz gru pe u ko joj vo di Ru mu ni ja sa 12 bo do va uz me~ vi {e od BiH, ko ja ima de vet. BiH Be go vi} pro pu {ta dva me ~a SA RA JE VO - Se le ktor BiH Ro bert Pro si ne ~ki po zvao je 23 igra ~a za pri - ja teqske me ~e ve sa Bu gar - skom (23. mart) i Se ne ga lom (27. mart), a po - ziv ni je do bio stan dar dni ~u var mre `e Asmir Be go - vi}, ko ji je za mo lio se le - kto ra da ga izos ta vi za ova dva me ~a zbog nez go dne po - vre de ko ju vu ~e. Za to }e {an su do bi ti mom ci ko ji do sa da ni su upi sa li ni je - dan ili ima ju ne ko li ko nas tu pa, po put Sma ila Prevqaka, De ni ja Mi lo - {e vi }a, Jo ze [i mu no vi }a, Sa mi ra Me mi {e vi }a, El - vi sa Sa ri }a i Go ra na Za - ka ri }a. Pro si ne ~ki je za do voqan for mom i nas tu - pi ma igra ~a za klu bo ve. BIV [EG ^LA NA PA OK-a VLA DI MI RA KA RA LI ]A NI SU IZNE NA DI LE SCE NE SA STA DI ONA "TUM BA" Ako ne kazne Savidisa, neko }e unijeti mitraqez U Gr~koj to ni je ni {ta no vo i ta kve stva ri su se de {a va le i osam de se tih go di na pa su sni ma ne emi si je o to me ka ko igra ~i i na vi ja ~i gawaju su di je, re kao Ka ra li} PI [E: MI LAN ZU BO VI] mi lan z glas srpske.com SO LUN - Divqawe na tri bi na ma, utr~a vawe na te - ren, pre kid uta kmi ce, bakqade... sa mo su dio fol klo ra na vi ja ~a {i rom Gr~ke zbog ~e ga je za brawen odla zak fa - no va na gos tu ju }e uta kmi ce, ali je ula zak na te ren sa pi - {toqem za po ja som vla sni ka PA OK-a Iva na Sa vi di sa, ko - ji je `e lio da se obra ~u na sa gla vnim su di jom me ~a sa AEK-om, pre vr{io sva ku mje - ru. Ne mi le sce ne na sta di onu PA OK-a ko je su obi {le svi jet ni su mno go izne na di le fu dba - le ra Vla di mi ra Ka ra li }a ko ji je pri je 15 go di na bio ~lan eki pe iz So lu na. - U Gr~koj to ni je ni {ta no vo i ta kve stva ri su se de - {a va le i osam de se tih go di na pa su sni ma ne emi si je o to me ka ko igra ~i i na vi ja ~i gawaju su di je ako re zul tat uta kmi ce FO TO: AGEN CI JE ni je od go va rao ve li ka ni ma. Zbog mno go vi {e me di ja i dru{ tve nih mre `a, ka da je svi jet mno go vi {e zbli `en, ~i ni se da je to ne {to no vo, ali ni je. Na vi ja ~i u Gr~koj su ve oma tem pe ra men tni i kad im ne {to ne od go va ra, on da pra ve pro ble me, dok im za kon to dozvoqava jer ne ma po se bnih san kci ja i mno gi ma se pro gle - "Reiki u~iteq" u \okovi }evom timu LAS VE GAS - Maj stor re - iki ko Ili} bio je ~lan ti ma No va ka \o ko - vi }a to kom mas ter sa na In di jan Vel su, a \o ko vi} je i ra ni je po vre me no sa - ra i vao s wim. Re iki je dre vni ja pan ski me tod ko - ji se za sni va na pri mje ni `i vo tne ener gi je ko ju sva - ki or ga ni zam sa dr`i u pro sje ku od pet do de set od sto. Re iki omo gu }a va da se ~o vjek na pu ni tom ener gi jom do 100 od sto. Jo{ ni je po zna to da li }e bi ti stal ni ~lan No va ko - ve eki pe ili }e, po put Pe pea Ima za, po vre me no ra di ti i dru `i ti se sa naj boqim srpskim spor - tis tom. S P R T U S L I C I MOGU ]E IZBACIVAWE GR^KE IZ SVIH TAKMI^EWA da kroz prste. Ovo }e se smi ri ti i ri je {i ti nov - ~a nom ka znom, ma da ti me ne }e ni {ta pos ti }i dok se ne po ja - vi ne ko kao Mar ga ret Ta ~er - re kao je Ka ra li}. Na veo je da je to kom bo rav - ka u PA OK-u odi grao tri- ~etiri uta kmi ce bez pu bli ke. - Na vi ja ~i PA OK-a je dni su od `e{ }ih u Gr~koj i ge ne - ral no ima ju kom pleks atin - skih klu bo va. Posqedwi put bi li su {am pi oni 1985, a Aris je bio 1988, dok su sve ti - tu le na kon to ga oti {le u Ati - nu. Sa da ima ju pri li ku da do u do tro fe ja pa su za to emo ci je po ja ~a ne, ali to ni je oprav - dawe da ne ko sa pi {toqem u e na te ren. Ako vla snik ne bu de dras ti ~no ka`wen, on da }e ne - ko dru gi ka sni je u}i sa mi - traqezom - bio je sli ko vit Ka ra li}. KQAJI]: OSTALI ISPA [TAJU ZBOG DE [AVAWA U SOLUNU Na veo je je dnu ane gdo tu iz vre me na dok je bo ra vio u So lu - nu ko jom je obja snio ne - trpeqivost izme u klu bo va. - Na vi ja ~i pro ti vni ~kih klu bo va me u so bno se ne po - dno se. Je dnom pri li kom sam sa su pru gom {e tao So lu nom i slu ~aj no oti {ao u dio gra da gdje na vi ja ju za ri val ski Aris. Ka da su me pre po - zna li, ma lo je ne dos ta ja - lo da do e do fi zi ~kog obra ~u na i pro gle da li su mi kroz pros te jer je su pru ga bi la tru dna, ma da su mi ja sno re kli da tu vi {e ne do la zim - izja - vio je Ka ra li}. Gol man Par ti za na, ko ji je na po zaj mi ci u Pla ta ni ja su, Fi lip Kqaji} re kao je da ~e - ka ju daqe ko ra ke FS Gr~ke. - ^e ka mo da vi di mo {ta }e bi ti sa su spen zi jom. Svi mi Izviwewe Savidisa Vla snik so lun skog PA OK-a Ivan Sa vi dis ja vno se izvi nio {to je na oru `an u{ao na te ren na uta kmi ci pro tiv AEK- a, ali i do dao da su wego va po ro di ca i on ta oci nez dra vog fu - dbal skog es ta bli {men ta. Re kao je da }e nas ta vi ti bor bu za zdra vi ji fu dbal i po {te no su ewe u bor bi za ti tu lu prva ka. os ta li ni kri vi ni du `ni ispa {ta mo zbog in ci de na ta na toj uta kmi ci. Ni ko ni je o~e ki vao da }e se de si ti ova ko ne {to iako je to bio me~ vi so - kog ri zi ka. Pra ti mo si tu aci ju sa mo pu tem me di ja, a ja o~e ku - jem ri go ro zne ka zne. Po ku lo - ari ma kru `e pri ~e da se de {a va ju ra zne stva ri u ve zi sa na mje {tawem i sli ~nim, ma da to nas os ta le ne do ti ~e mno go - izja vio je Kqaji}. Ru ko vod stvo Su per li ge su - prot sta vi lo se odlu ci gr~ke vla de da su spen du je {am pi onat i tra `i da ta kmi ~ewe bu de nas tavqeno. S dru ge stra ne, za mje nik mi nis tra spor ta Gr~ke Jor gos Va si li ja dis, ~i ju os tav ku tra `i ja vnost u ovoj zemqi, izja vio je da je spre man za sce na rio "grez git", odno sno da FI FA izba ci re pre zen ta - ci ju i klu bo ve iz svih ta kmi - ~ewa da bi bi la smi re na si tu aci ja u toj zemqi. Felaini nadma {io sam se be MAN ^ES TER - Ve zni fu - dba ler Man ~es ter ju naj - te da Maruan Felaini ve} nas je na vi kao na egzo ti ~ne fri zu re, ko je "fu ra" pra kti ~no od po - ~et ka ka ri je re, a ~i ni se da je sa da na dma {io sam se be. Bel gi ja nac se sli kao za je dan mo dni ~a so pis, a ka da se fo to - gra fi ja po ja vi la na dru{ tve nim mre `a ma, iza zva la je ha os. Qudi su se utrki va li da u {aqivom to nu pro ko - men ta ri {u no vi Fe la - ini jev imiy, ~ak ga upo re u ju }i sa Di zni je - vim ju na kom Mi ki jem Ma usom. Fe la ini ove se zo ne ima mno go pro - ble ma sa po vre da ma, a na te ren se vra tio pro - te klog vi ken da.

37 Drogba Pen zi ja na kra ju se zo ne FI NIKS - Je dan od naj - bo qih fu dba le ra iz Oba le Slo no va ~e Di di je Dro gba sa op {tio je da }e na kra ju ove se zo ne okon ~a ti ka ri je - ru, ko ja je po ~e la pri je 20 go di na. On je ~lan Fi niks Raj zin ga, ti ma ko ji se ta - kmi ~i u USL {am pi ona tu u SAD, {to je dru gi rang ta kmi ~ewa. - Ulo ga vla sni ka-igra ~a mi se ve oma svi a, okru `en sam sa mno go mla dih fu dba - le ra, i dra go mi je {to mo - gu svo je znawe da im pre ne sem. Ali, ova se zo na je posqedwa. Imam 40 go di - na, ta ko da je vri je me - re - kao je Dro gba. Engleska "Gra a ni" na ko rak od ti tu le LON DON - Po bje dom nad Sto ukom od 2:0 fu dba le ri Man ~es ter si ti ja za dr`a li su 16 bo do va pre dnos ti u odno su na prvog pra ti oca Man ~es ter ju naj te da. Ka ko je osam ko la do kra ja "gra a ni" }e ima ti pri li ku da osi gu ra ju ti - tu lu u me u so bnom du elu 7. apri la u 33. ko lu. li mo da bu de mo {am - pi oni, ali pri je i po sli je Ju naj te da ima mo me ~e ve ~et - vrtfi na la Li ge {am pi ona, ta ko da je to naj va `ni je. Ra - zu mi jem na vi ja ~e, ali naj bi - tni je je da bu de mo prva ci. Ka da i gdje ni je bi tno - re - kao je Gvar di ola. Alve{ Fu dbal gu bi duh PA RIZ - Bra zil ski ig ra~ Da ni Al ve{ sma tra da se fu dbal vi {e ne igra iz quba vi, ve} iskqu~i vo zbog nov ca. On je pre {ao u Pa ri me na gdje za ra u je ve li ki no vac, pa naj boqe zna za {to je to re kao. - Fu dbal po la ko gu bi onaj duh ko ji me je in spi ri sao da pos ta nem igra~. Pos tao je bi znis i hva la Bo gu {to ga mo ja dje ca ne vo le. Sve mawe u`i vam u wemu. Do - {ao sam u Pa riz zbog pro je - kta. Za to {to su qudi ko ji su me an ga `o va li vje ro va li u me ne. Ipak, ~i ni mi se da no vac ulo `en u moj an ga - `man ne od go va ra mo joj vri - je dnos ti - re kao je Al ve{. BAR SE LO NA - Svi igra - ~i i na vi ja ~i Bar se lo ne jo{ uvi jek se sje }a ju bi je ga Fer - nan da To re sa i go la u 92. mi - nu tu me ~a na "Kamp nou" go di ne ka da je ^el zi odveo u fi na le Li ge {am pi ona, pa ve ~e ras u osmi ni fi na la `e - le osve tu en gles kom klu bu za bol no ispa dawe. Ta da su se "plav ci" do bro bra ni li sa igra ~em mawe, Bar se lo na je be zus pje {no na - pa da la, a on da To res do kraj - ~io ri va la. Odli ~nu pri li ku za re van{ igra ~i Bar se lo ne ima }e ve ~e ras od ~a so va, a u me~ ula ze sa po zi ti vnim re zul ta tom iz Lon do na gdje su do {li do izje dna ~ewa za - hvaquju }i gre {ci mla dog An - dre asa Kris ten se na i pri se bnos ti naj boqeg stri - jel ca Li one la Me si ja. Ar gen - tin cu ne dos ta ju dva go la do ma gi ~nih 100 u ovom ta kmi - ~ewu. Ova dva klu ba su u posqedwih 18 go di na pet pu ta igra li u eli mi na ci onoj fa - BEO GRAD - Eki pa Crve na zvez da ne ko vri je me igra }e bez ka pi te na Mi ~la Do nal da ko ji ima zdrav stve nih pro ble ma i ne }e igra ti ne ko li ko me ~e va. Ho lan a nin je bio na kar - di olo {kim ispi ti vawima u Kli ni ~kom cen tru Srbi je, jer mu je po zli lo uo~i prven stve ne uta kmi ce pro tiv Na pret ka za vi kend. Me u tim, iz gle da da ni je ni {ta ozbiqno, a on je pot vrdio da }e ne ko vri je me zi, a Bar se lo na je boqa sa 3:2. - ^el zi je jak pro ti vnik, po se bno u od bra ni i ve oma ho - mo gen. Na dam se da }e mo bi ti na ni vou i pro }i daqe - is ta - kao je tre ner Bar se lo ne Er nes - to Val ver de. En gle zi ni su ima li mno go us pje ha na gos to vawu u Bar se - lo ni, a tre ner "pla va ca" An to - nio Kon te je to ga svjes tan. - Mo ra mo da bu de mo ve oma do bri ako mi sli mo da pa ri ra - mo je dnom od naj boqih ti mo va. Spre mni smo da pa ti mo, kao {to je bio slu ~aj u prvom me ~u ka da smo sko ro bi li sa vr{e ni. Ne op ho dno je da is ko ris ti mo sva ku pri li ku - re kao je Kon te. Dru gi me~ ve ~e ri igra }e Be {i kta{ i Ba jern od 18 ~a so - va. Ka ko "ba var ci" ima ju 5:0 iz prve uta kmi ce slo bo dno mo gu i tu ris ti ~ki obi }i Is tan bul. izos ta ti sa te re na, ali bi }e tu ka da bu de pro sla va ti tu le. - Do nald se ose }a do bro, ne pos to je ozbiqni zdrav stve - ni pro ble mi, ve} je re~ o pre - ven ti vnim ispi ti vawima. O~e ku je mo da Do nald bu de us - ko ro otpu {ten sa ispi ti vawa, a prve pro ce ne su da }e mo }i nor mal no da nas ta vi sa tre - nin zi ma - na vo di se u sa op - {tewu Crve ne zvez de. Do nald za po ~e tak ne }e mo }i po mo }i ko le ga ma u bor bi za pla sman u po lu fi na le Ku pa, gdje }e wego va eki pa da nas gos to va ti Ma ~vi. Wihov naj ve - }i ri val Par ti zan ta ko e }e gos to va ti, i to Ja vo ru, a tre - ner Mi ro slav \u ki} je obja - snio zbog ~e ga je uo~i pro {log me ~a ri je ~i ma yuka ~ki i dri - pa ~ki ko men ta ri sao no vi nar - ske na tpi se. - Ka da pri ~a te kao go spo - din, "{pan ski go spo din" o~e - ku je te i da se pre ma va ma obra - }a ju kao go spo di nu, ali ne ka da mo ra te da se spus ti te na taj dru gi ni vo, da pos ta ne te srpski dri pac da bi vas ra zu me li GLAS SRPSKE srijeda, 14. mart Ka ta lon ci do ~e ku ju ^el zi u re van {u osmi ne fi na la Li ge {am pi ona Barsa servira hladnu osvetu ^el zi se pri je pet go di na odli ~no bra nio na "Kamp nou", a on da je Fer nan do To res za pe ~a tio su dbi nu Ka ta lo na ca u fi ni {u me ~a BAJERN TURISTI^KI OBI ]I ISTANBUL Liga {ampiona 2017/18. Osmi na fi na la, re van{ me ~e vi, 14. mart For ma P N I Kapiten "crveno-bijelih" ima problema sa zdravqem Zvez da bez Do nal da u po lu fi na lu Ku pa BE[I KTA[ - BA JERN "Vo da fon" park Prva uta kmi ca: 0:5 Me u so bni omjer Be {i kta{ 0 Re mi 0 Ba jern 3 For ma 11/10 Go l ra zli ka 18/6 Sta tis ti ka prvog me ~a 1 {u te vi na gol 13 4 uku pno pa so vi pro do ri 6 35% po sjed lop te 65% BAR SE LO NA - ^EL ZI "Kamp nou" Prva uta kmi ca: 1:1 Me u so bni omjer Bar se lo na 3 Re mi 6 ^el zi 4 For ma 10/2 Go l ra zli ka 17/9 Sta tis ti ka prvog me ~a 2 {u te vi na gol 2 3 uku pno pa so vi pro do ri 3 68% po sjed lop te 32% Bar se lo ni nom na pa da ~u Li one lu Me si ju ne dos ta ju sa - mo dva go la da do e do u~in ka od 100 po go da ka u Li gi {am pi ona U~i nak: Me si je pos ti gao 39% go lo va u kqu ~nim me ~e - vi ma no ka ut fa ze Osmi na fi na la Li ge {am pi ona: naj vi {e go lo va Me si Bar se lo na 22 Ro nal do Man. jun./re al 20 Mi ler Ba jern 12 Ben ze ma Li on/re al 8 An ri Ar se nal/bar se lo na 8 Ro ben ^el zi/ba jern 8 Le van dov ski Bo ru si ja/ba jern 8 Ka ta lon ski kraqevi: Od go di ne Bar se lo na je pro {la u 11 od 13 du ela osmi ne fi na la - eli mi ni sa na je sa mo od ^el zi ja i Li ver pu la I2 U~i nak na svom te re nu pro tiv en gles kih ti mo va BARSELONA DO SA DA TRI PU TA IZBACILA ^ELZI P19 R11 - ka zao je \u ki}. Pa ro vi: Ja vor - Par ti zan (13), Ma ~va - Crve na zvez da (15.30), Na pre dak - ^u ka ri ~ki (17), Voj vo di na - Mla dost (17). DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE Boris DMITRA[INOVI] direktor Iz da va~: AD "Glas Srpske" Bawalu ka Sken de ra Ku le no vi }a 93, tel (051) BAWALUKA Borjana RADMANOVI]-PETROVI] glavni i odgovorni urednik Darko GAVRILOVI] (zamjenik glavnog i odgovornog urednika, biznis), Sandra KQAJI] (novosti), Dragana (dru{tvo, panorama), (hronika, Bawaluka), Tawa [IKAWI] (Srbija, region), Darko GRABOVAC (svijet), Aleksandra GLI[I] (kultura, Glas plus), Du{an REPIJA (sport) Bra}e Pi{teqi}a 1, Bawalu ka, tel. (051) , faks Do pi sni{ tvo: Do boj 053/ , Mar ke ting: Sken de ra Ku le no vi }a 93, Bawalu ka, tel.(051) ro ra ~u ni: Addiko Bank , NLB banka , Nova banka , Komercijalna banka , Unicredit Bank , Raiffeisen Bank Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu kraj Drvara, 31. jula godine. Od 15. septembra godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja godine. dopisnik glassrpske.com marketing glassrpske.com

38 38 srijeda, 14. mart GLAS SRPSKE Antena OBN Izdvajamo Liga {ampiona: Barselona - ^elzi Pri je ovo go di{weg okr{a ja ^el zi i Bar se lo na su ~ak 15 pu ta igra li me u so bno. Oba klu ba su upi sa la po pet po bje da, a pet su sre ta je za - vr{i lo bez po bje dni ka. Prvi put su igra li me u so bno u po lu fi na lu Ku pa ve le sa jam skih gra do va go di ne, a Bar se lo na je sla vi la 2:0. U revan{u je bi lo 2:0, pa je igra na maj sto ri ca u ko joj je Barsa sla vi la 5:0. Posqedwi put sna ge su od mje ri li u po lu fi na lu Li ge {am pi ona go di ne. ^el zi je na svom travwaku po bi je dio 1:0, a na "Nou kampu" je bi lo 2:2 na kon {to je Bar sa vo di la 2:0. Te se zo ne ^elzi je osvo jio svoj je di ni evrop ski na slov. Ima za to {an su po no vo, jer u gos te sti - `e s ne ri je {e nim re zul ta tom i ne ta ko ubjedqivom igrom ka ta lon - skog klu ba iz prvog me ~a. Do du {e, ni u Lon do nu se ne mo gu po hva li ti sjaj nom for mom, ta ko da }e ovaj okr{aj bi ti vi {e ne go za nimqiv. Radio RS 6.00 Razbudilnik 7.00 Jutarwe novosti 7.15 Razbudilnik 8.00 Vijesti 8.05 Razbudilnik 9.00 Vijesti 9.05 Riznica znawa 9.40 Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Svilen konac Dnevnik Muzi~ki intermeco Vijesti Aktuelnosti Vijesti Mozaik Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo Dobro ve~e, ~ovje~e Vijesti Riznica znawa Starogradska sje}awa Hronika dana Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike Vijesti Muzi~ki program 0.00 Pono}ne vijesti 0.05 No}ni program 6.04 Jutarwi program 9.00 Vijesti 9.08 Italijanska mlada, 9.55 Patrolne {ape Kalimero Vakfu Istine i la`i, Dnevnik Kuhiwica Misija Italijanska mlada, Vijesti Ah, ta planeta! Trojke U fokusu Odiseja biqaka Kuhiwica Srpska danas Ra~unica Istine i la`i, Kuhiwica Dnevnik Ubice mog oca, Telering Dnevnik Arne Dal, 0.17 U fokusu RTRS RTRS PLUS RTS 1 RTS Koncert za dobro jutro 9.01 Stiki majmunoliki 9.25 Muzi~ki program Porodi~ne vrijednosti, Zemqa za vas DW Ogwi{ta Dokumentarni program Zelena patrola [kola paleografije Muzi~ki program Klasika Semberci Dokumentarni program DW Muzi~ki program Dokumentarni program Tamo daleko Muzi~ki program Porodi~ne vrijednosti, Dokumentarni program U prolazu Stiki majmunoliki Puls `ivota RTRS Emisija: HRT 2 Ra~unica Dnevnik Muzi~ki program Boje na{eg tima Muzi~ki program NCIS: LA, ^arli ^aplin Dokumentarni program Mo`e i druga~ije Muzi~ki program 6.00 Vesti 6.05 Jutarwi program 9.00 Vrati}e se rode, Tako stoje stvari Dnevnik Mornari~ki istra`iteqi: LA, najlep{ih narodnih pesama Kvadratura kruga Ovo je Srbija Gastronomad Pozori{te u ku}i, Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Liga {ampiona, sportski program Liga {ampiona: Barselona - ^elzi Liga {ampiona, sportski program Putopis: Zemqe, qudi, pustolovine Dnevnik Liga {ampiona, pregled Mornari~ki istra`iteqi: LA, 0.45 Vesti 0.50 Kulturni centar 5.48 Koncert za dobro jutro 6.25 Slagalica 6.44 Datum 6.49 Verski kalendar 7.00 Op{teobrazovni program 7.33 Metla bez dr{ke 8.00 Crtani filmovi 9.55 Mali dnevnik Korak po korak matematika Korak po korak matematika Kwi`evno blok~e Nauka u selu Put do Rusije Magazin Lige {ampiona Simfonijski orkestar RTS E-TV Trezor Potera Korak po korak matematika Korak po korak matematika Kwi`evno blok~e Jevremovac Mali dnevnik Bez granica, Dokumentarni program Dokumentarni program TV Velika pqa ~ka voza U svetu Vaterpolo: Partizan - Hanover Kulturni centar Bez granica, Bunt Tvin Piks, i karijera Koncert grupe ''Kerber'' 0.50 Vaterpolo BN 6.30 Jutarwi program 9.05 Jest dobro jest 9.30 Uz ~a{icu razgovora Novosti u podne Provodaxija Novosti Serija Dnevnik Ru`a vjetrova, Bela, Danas u Srpskoj ^ista qubav, Dnevnik Elif, Globalno Dnevnik Nikita, 0.09 Astro~et 2.00 Satelitski program PINK BH 6.00 Seqaci, 6.50 Nado Infinity 7.00 Obi~ni qudi, 8.00 Danas kod nas 9.00 Info scena 9.45 Vila Marija, Zvezdara, Info top - vijesti Vremenska prognoza Ku}a od srca Zona zdravqa Ti si moja domovina, Info top - dnevnik K}erke, Danas kod nas Info top - dnevnik Info scena Vremenska prognoza Torte i to Obi~ni qudi, K}erke, Ti si moja domovina, Amiyi {ou 0.00 Zadruga - u`ivo 5.00 Zadruga - pregled dana ELTA 1HD 7.00 [areni svijet 7.30 Kuhiwica 8.00 Kafa u Putujte sa nama 9.30 TV ordinacija Hercegova~ka hronika Serijski program Titanik - Krv i ~elik, Cover magazine Bawalu~ka hronika Beskrajna pri~a, Kuhiwica Gospodin Selfrix, Kafa u Hronika dobojske regije Beskrajna pri~a, Cover magazine Usred srijede, intervju Gospodin Selfrix, Nestali, Hronika dobojske regije Titanik - Krv i ~elik, 0.00 Serijski program K Vijesti 9.05 Tele{op 9.20 Hrana i vino 9.50 Tele{op Izabela, Potraga za pravdom, Vijesti Elementarno, SMS Box Potez Vijesti Potraga za pravdom, Oglasi Tele{op Ordinacija Tele{op Izabela, Putujte sa nama Novosti K Dnevnik RTS Elementarno, TV ordinacija Novosti K FILM Velika pqa~ka voza 0.45 No}ni program BEL 6.55 Smislenice + Obi~ajni kalendar 7.45 Tele{op 8.00 Divqi svijet 9.00 Agrodan 9.20 Tele{op 9.35 Muzika 9.55 Jestive biqne vrste Vremeplov Kuhiwica Meridijanima Volim sport Trend setter Farma Tele{op Play now Divqi svijet Jestive biqne vrste Kuhiwica Meridijanima

39 7.00 Crtani filmovi Top {op FILM Povratak mumije Top {op TV ~orba Lud, zbuwen, normalan, Stolice Vesti Sulude vo`we Galileo TV ~orba Stolice Lud, zbuwen, normalan, Stalna meta, FILM Laka lova Vesti FILM ]elija 1.15 Dva i po mu{karca, 1.45 Dva i po mu{karca, 2.15 Vesele sedamdesete, 6.00 Turbo dogs 6.15 Pacman 6.30 Gradski heroji 6.50 Zevo 7.15 Ne`eqene, 8.10 Bela, 9.25 Prakti~na `ena Stol za OBN info Grand parada Volim samo tebe, Parampar~ad, Elif, Stol za Bela, OBN info OBN sport Balkan ekspres Elif, Liga {ampiona: Uvodna emisija Liga {ampiona: Barselona - ^elzi Liga {ampiona: Emisija iz studija Crno siro~e, Liga {ampiona: Pregled kola 0.15 Elif, 7.00 Jutro za sve minuta nauke 9.15 Izumiteqka 9.30 Astro dje~ak Vijesti Siromah i bogata{ica, Voli samo mene, Dnevnik Roditeqski sastanak Nafijina vremena Prijateqi `ivotiwa Vijesti TV Liberty Liga {ampiona, pregled BHRT top Izumiteqka VIVA {kola filma Voli samo mene, Zna{ li rije~? U programu ste Dnevnik Euroimpuls Transporter, Politi~ki magazin 7.00 Udri mu{ki 9.00 Top {op 9.15 Ru`a, 9.50 Top {op Izabela, Potraga za pravdom, Elementarno, Top {op Kapital Top {op (Za)kuhajmo (za)jedno Ru`a, Top {op Potraga za pravdom, Top {op Kako vrijeme prolazi, Dnevnik u Izabela, Sva moja djeca, Dnevnik u Sport Vrijeme Elementarno, Kako vrijeme prolazi, do Teletrgovina 9.00 Beskrajna qubav, 9.55 Vijesti Amazonke, Ben Ten Oddbods Angry Birds Showbiz mixer Teletrgovina Vijesti Kom{ije, Istrage gospo ice Fi{er, Vijesti boje zvuka Teletrgovina Vijesti Angry Birds Snaha, do Showbiz mixer Vidimo se na tr`nici ATV vijesti Vremenska prognoza GLAS SRPSKE srijeda, 14. mart O2 OBN BHT 1 TV 1 ATV RTL 6.15 RTL direkt 6.45 Potraga 7.05 Lego Friends 7.30 Lego Nexo Knights 7.55 TV prodaja 8.10 Elif, 9.20 TV prodaja 9.30 Kupuj i prodaj TV prodaja Flip or flop Renovator Pitawe ~asti, Velvet, Prevare u osigurawu Tri, dva, jedan - kuhaj! RTL vijesti Tri, dva, jedan - kuhaj! Pet na pet RTL vrijeme RTL danas RTL vrijeme Potraga Tri, dva, jedan - kuhaj! Big Brother RTL direkt Go di ne En gles ka i Fran cus ka ra to va le su na Kri mu pro tiv Ru - si je. En gles ke tru pe pri ma le su pla tu u zla tu. Dva de set i pet hiqada fun ti u zla tnim po lu ga ma pu to va lo je je dnom mje se ~no vo zom iz Lon do na do oba le. Zla to je bi lo smje {te no u oko va ne san du ~i }e, a oni u dva se fa ko je su zakqu~a va li s po dva kqu~a. Dva kqu~a ~u vao je u kancelariji {ef sta ni ce, tre }i kqu~ imao je Ed gar Trent, pred - sje dnik ban ke iz ko je je odvo `eno zla to, a ~et vrti kqu~ upra vnik ban ke Hen ri Fa uler. Po slo vni ~o vjek neo dre e nog za ni mawa Edvard Pirs odlu~i da izvede prvu pqa ~ku vo za u is to ri ji. Ulo ge: [on Ko ne ri, Do nald Sa ter lend, Le sli-en Da un, Alan Veb, Mal kolm Te ris Re `i ja: Maj kl Kraj ton O Serija: Stalna meta RTS Vaterpolo: Partizan - Hanover 2.45 Stalna meta, 3.45 FILM ]elija 5.45 Dva i po mu{karca, 6.15 Dva i po mu{karca, 1.00 Grand parada 2.20 OBN info 2.35 OBN sport 2.40 Crno siro~e, 3.30 ^uvari planete 4.15 Magazin Lige {ampiona 4.40 ^uvari planete Pol Smit, xentlmen dizajner Dnevnik Sarajevska zima 2018, hronika 0.00 Transporter, 0.45 U programu ste Seks i grad, Sport i vremenska prognoza FILM Velika pqa~ka voza 0.40 Udri mu{ki 2.30 Dnevnik u No}ni reprizni program Beskrajna qubav, Kom{ije, Snaha, Ve~erwe vijesti Dr Haus, 0.15 No}ni program Big Brother Big Brother ubice, 1.00 Blue Bloods, 1.55 Big Brother 3.10 Astro {ou 4.10 RTL danas Tele{op U potrazi Smislenice + Obi~ajni kalendar Dokumentarni film Centralni dnevnik Agrodan IT Network Lice nacije Dokumentarni film Jestive biqne vrste Vremeplov Divqi svijet HRT Dobro jutro, Hrvatska Beti i wene dijagnoze, Eko zona Dnevnik Zaqubqena u Ramona, telenovela Dr Oz Potro{a~ki kod Pogled preko granice - Hrvati u BiH Dobar dan, Hrvatska Zagonetni slu~ajevi dr Blejka, Vijesti u Kod nas doma Potjera Dnevnik Tema dana Loto Mijewamo svijet Dhruv Baker: Iz Hrvatske s qubavqu Pola ure kulture Otvoreno Dnevnik Scott i Bailey, 0.10 Zagonetni slu~ajevi dr Blejka, 1.00 Don Mateo, 2.00 Beti i wene dijagnoze, HRT Paraolimpijske igre: Alpsko sijawe - slalom (m), prenos 2. vo`we 7.30 Juhuhu 8.30 Artur 9.00 [kolski sat sisavaca Svjetski skija{ki kup (m) - spust Izradi sam Istina ili mit Svjetski skija{ki kup (`) - spust Divqi svjetovi Ikone 20. vijeka FILM Tigrove o~i Zaple{imo: ^a ~a ~a Zemqe, qudi, pustolovine Regionalni dnevnik Paraolimpijske igre: Alpsko sijawe - slalom (m), snimak U istom loncu Stipe u gostima, Hronike Mata Hatera POPROCK.HR Liga {ampiona - emisija Liga {ampiona: Barselona - ^elzi Liga {ampiona - emisija i sa`eci Bruklin 99, Stipe u gostima, 0.15 Dodjela muzi~ke nagrade "Porin", snimak 2.50 Seks i grad, 3.20 No}ni muzi~ki program NOVA 5.20 Dnevnik Nove TV 6.15 Nad lipom Psi}i u patroli 7.30 PopPixie 7.40 Zauvijek susjedi, 8.40 Najboqe godine, 9.40 Istanbulska nevjesta, An eli, IN magazin Nad lipom Vijesti Nove TV Nad lipom Zauvijek susjedi, Najboqe godine, ^ista qubav, Vijesti Nove TV IN magazin An eli, Dnevnik Nove TV ^ista qubav, Istanbulska nevjesta, Ve~erwe vijesti FILM Qubav i druge nevoqe FILM U slu`bi zakona 2.45 Laurine tajne, 4.10 Astro savjetnik 5.10 Mamica,

40 Adri ja na Li ma i Me tin Ha ra okon ~a li ve zu Na kon {to se ra zve la od Mar ka Ja ri }a, Adri ja na Li ma je brzo na {la utje hu u tur - skom pis cu i s wim za po ~e la ro man su. U quba vi su u`i va - li ne ko li ko mje se ci, a ka ko pi {u ame ri ~ki me di ji, Me - tin Ha ra i ona su ras ki nu li. U posqedwe vri je me Li ma na dru{ tve nim mre `a ma ne objavquje fo to gra fi je s wim, a ogla si la se i na "In - sta gra mu" i svo ju sli ku po - sve ti la svo joj ve li koj quba vi, ka ko i sa ma ka `e, po ro di ci. - Naj ve }i po klon, po ro di ca - osmi jeh qudi ko je vo li{. Ova fo to gra fi ja go vo ri sve, u mom svi je tu pos to ji je dna kraqica, a weno ime je Ju li - ja, mo ja in spi ra ci ja, 98 go di - na mu dros ti... Moj izvor mu dros ti - na pi sa la je Li ma u opi su sel fi ja ko ji je po di - je li la s fa no vi ma i pra ti - oci ma na dru{ tve noj mre `i. VLA DO GE OR GI EV PRE TU ^EN U BEL GI JI Po zna ti pje va~ Vla do Ge or gi ev pre - tu ~en je u pe tak uve ~e is pred klu ba "Dan sen Ro els" u An tver pe nu. Ge or gi ev je u ovom bel gij skom gra du bo ra vio ne ko li ko da na da bi sni - mio spot, a uje dno i odr`ao za ka za ne nas tu pe u je dnom ta mo{wem klu bu. Za vri - je me pa uze, u dru{ tvu bubwara Vla do je iza {ao is pred klu ba da bi za pa - lio ci ga re tu ka da je po - red wih pro {lo ne ko li ko dje vo ja ka s mla di }i ma. On je, na vo - dno, je dnoj od wih po ~eo do ba ci va ti, {to je do ve - lo do su ko ba, a na kra ju i tu ~e u ko joj je u~es tvo va lo ne ko li ko mla di }a, Vla do i ~lan wego vog ben da. Sve se de {a va lo u ra nim ju tarwim ~a so vi - ma, a na li cu mjes ta se po ja vi la i po li ci ja. Pje va~ je prvo ne gi rao tu - ~u, da bi na kon par da na re kao da je do bio ne ko li ko uda ra ca u gla vu u Bel gi ji. - Sa bubwarem sam iza {ao da ispu - {im ci ga re tu i nor mal no smo sta - ja li is pred i pu {i li ka da smo vi dje li ko {kawe mla di }a. Ni smo se mi je {a li, me u tim, ubrzo sam i ja do bio dva udar ca u gla vu. Gru pa mo ma ka ko ja se sva a la igrom slu - ~a ja me je uvu kla u ras pra vu. Izvu - kao sam se, a oni su se brzo raz bje `a li - re kao je Ge or gi ev beo - grad skim me di ji ma. Me gan prvi put u ja vnos ti sa kraqicom Eli za be tom Kraj baj ke, RAS TA JU SE KIM I KAWE? Naj po zna - ti ja star - le ta na svi je tu Kim Kar - da {i- jan na vo dno se ra zvo di od mu `a, mu zi ~a ra Kawea Ves ta, a ra - zlog je taj {to vi {e ne mo `e da iza e na kraj sa "su pru gom iz pa kla". Ka ko pre no se stra - ni me di ji, u baj ci Kar da - {i jan/vest do {lo je do ne sla gawa. Na ime, po red tro je ma le dje ce, Kim, na vo dno, mo ra i da bri ne o Ves tu ko ji se po na {a kao ti - nejyer. POZNATI PAR IMA TROJE DJECE - Gla vni ra zlog zbog ko jeg joj je "pu kao film" jes te wego va za vi snost od ta ble ta bez ko jih go to vo da vi {e ne mo `e da fun kci - oni {e. Naj bla `e re ~e no, `i vot s Kaweom je te `ak i Kim je dos ti - gla gra ni cu - obja snio je wiho vu si tu aci ju bli zak izvor. On tvrdi da Kawe ni {ta ne po - ma `e Kar da {i ja no voj oko dje ce, te da ~es to ima izli ve bi je sa. - Ot ka ko se ^i ka go ro - di la, na pa di su sve ~e{ - }i i ozbiqni ji. Kim se ~es to pi ta da li bi joj `i vot bio la k{i bez wega - re kao je ovaj izvor. Me u tim, Kim se i daqe tru di da ne da je po vo - da ova kvim na ga awima, pa je to kom ne da vne po sje te Ja pa nu ure dno pro mo vi sa la no vu Ves to vu mo dnu li ni ju i ni je da va la ni ka kve ko men ta re o wiho - vom odno su. Za ja vnost oni vo de "sre }an bra ~ni i po ro di ~an `i vot". Kim Kar da {i jan i Kawe Vest u bra - ku su od go di ne i par ima si na i dvi je k}er ke. Naj mla u }er ku im je ro di la su ro gat maj ka u ja nu aru ove go di ne jer je star le ta u dru goj tru dno }i ima la pro ble me, zbog ~e ga su joj do kto ri sa vje to va li da vi - {e ne ra a. STARLETI SME TA TO [TO JE MUZI^AR ZAVISAN OD TABLETA Vje re ni ca bri tan skog prin ca Ha ri ja, Me gan Mar kl, prvi put se u ja vnos ti po ja vi la sa kraqicom Eli za be tom. Na ime, Me gan se pri dru `i la kraqici i os ta lim vi so kim li - ~nos ti ma iz kraqev ske po ro di ce na obiqe`a vawu Da na Ko mon vel ta u lon don skoj Ves tmin ster skoj pa la ti. To pred stavqa jo{ je dan zna ~a jan ko rak na pu tu ame ri ~ke glu mi ce da se ukqu~i u bri tan sku kraqev sku po ro di cu. Me gan i Ha ri bi tre ba lo da se vjen ~a ju 19. ma ja u dvor cu Vin - dzor. Iako se za wih ve} pri pre ma ku }a na imawu Ken sin gton ske pa la - te, pri ~a se da mla den ci ra - zmi{qaju o `i vo tu na je dnoj far mi na ju gu En gles ke. Na obiqe`a vawu Da na Ko mon vel ta, kraqici i bu du }oj su pru zi prin ca Ha ri ja pri dru `i li su se i princ Vi li jam, wego va su pru ga Kejt, princ ^ar ls i os ta li ~la no vi wiho ve po - ro di ce. Luda planeta PI JA NA MLA DA ZA VR[I LA U ZA TVO RU PRED VJEN ^AWE Po li ci ja u Ari zo ni pri ve la je 32-go di{wu Am ber Jang ko ja je vo ze }i se na vlas ti to vjen - ~awe pod dejstvom al ko ho la iza zva la sao bra }aj nu ne sre }u i uda ri la tri auto mo bi la. Sre }om, u sao bra }aj ki ni ko ni je te `e po vri je en, osim vje ro va tno ega mla do `ewe ko - ji je os tao da ~e ka pred ol ta - rom. Mla da je na kon tri je`wewa u po li cij skoj sta ni ci pu {te na na slo bo du ali ni je po zna to da li je na vri je me sti gla na vjen ~awe i da li joj je oda - bra nik wenog srca dao dru gu {an su. Ina ~e, Ari zo na ima naj stro `e za ko ne u SAD ka da je ri je~ o vo`wi pod dej stvom al ko ho la jer je do zvoqena ko li ~i na al - ko ho la u krvi sve ga 0,08 pro - mi la. "Glasova" Android aplikacija SKENIRAJTE KOD MOBILNIM TELEFONOM

41 Srijeda, 14. mart Broj 258 Godina V BESPLATAN PRIMJERAK Oглас na{e Proizvedeno U SRPSKOJ je BOQE

42 2 srijeda, 14. mart PRODAJA Prodajem ku}u u centru Herceg Novog P+3, povr{ine 530 m 2, cijena po dogovoru, tel Prodajem hitno ku}u i pomo}ni objekat, sedam ari placa, 1/1 ili mijewam za Beograd ili okolinu. Dervi{i, ul. Pri{tinska br. 3, cijena po dogovoru, tel Prodajem ku}u, gara`u i m 2 plac, odmah useqiva, Koprivna kod Prijedora, tel Prodajem dvije ku}e u Barlovcima, samo 10 km od centra Bawaluke, papiri 1/1, blizu svih sadr`aja potrebnih za `ivot, tel Prodajem ku}u 9h10, novogradwa, prizemqe poslovni prostor, sprat i potkrovqe stanovi, tel. 051/ Prodajem ku}u na Petri}evcu, iznad {kole, spratnica, 200 m 2 stambenog prostora na 600 m 2 placa, centralno, ogra eno, sa pogledom na grad, papiri uredni, cijena po dogovoru, tel. 051/ Bawaluka-Rami}i prodajem ku}u 10h9 m, P+1+M ili mijewam za mawu ku}u bli`e gradu, struja, voda, asfalt, kanalizacija, plac 874 m 2, tel. 051/ Prodajem stambenu ku}u sa poslovnim prostorom, Bawa - luka, tel. 051/ Prodajem ku}u sa oku}nicom i 10 dunuma zemqe u Doboju, selo Boqani} ili mijewam za stan, tel. 051/ Prodajem porodi~nu ku}u u ^elincu, dva stana po 100 m 2, zemqi{te m 2 u komadu, tel. 051/ Prodajem ku}u u Trnu sa tri stana, jedan nezavr{en, plus gara`a sa qetnom kuhiwom, pomo}ni objekat, mo`e pos - lovni prostor, tel. 051/ Prodajem ku}u u Bratuncu, plac od 18 ari, plac od m 2 iznad ku}e i plac 200 m 2, 300 m od mosta, mo`e i pojedina~no, tel. 056/ Prodajem dupleks ku}u, 140 m 2, u Dowim Brelama, Makarska, pogled na more i Bra~ ili mijewam za stan ili poslovni prostor u Travniku, Sarajevu ili Bawaluci, tel. 062/ Prodajem ku}u u Bawaluci, 1/1, ul. Bolanog Doj~ina 22, na tranzitu, bez posrednika, li~no vlasnik ili mijewam za stan u Bawaluci, cijena KM, hitno, tel. 064/ Prodajem dupleks ku}u 140 m 2 u D. Brelama, Makarska, mo`e vertikalno 70 m 2, legalizovano, pogled na more i Bra~ ili mijewam za stan ili poslovni prostor u Bawaluci, Sarajevu ili Travniku, tel. 062/ , 065/ Prodajem dvije ku}e na ulazu u Kne`evo, tel. 065/ Prodajem stariju ku}u sa prate}im objektima na placu od 608 m 2, u Lazarevu kod {kole i crkve, vlasnik 1/1, tel. 065/ Prodajem ku}u 64 m 2 na placu m 2 kod `utih zgrada, papiri uredni, zbog velikog placa pogodno za investitore i privatni biznis, cijena KM, tel. 065/ , 065/ Prodajem ku}u u Kne`evu 200 m od centra, 10 km do ski-centra Srebrenik, sa svim prate}im objektima, mo`e i zamjena za seosko imawe, Lakta{i, Aleksandrovac ili Bawaluka, tel. 065/ Prodajem povoqno useqivu ku}u sa visokim potkrovqem na placu od m 2 u Ko~i}evu - Gradi{ka, ogra eno, struja, voda i dvori{na zgrada, sa gra evinskom dozvolom, tel. 065/ Prodajem ku}u, 140 m 2, na atraktivnom placu od 640 m 2, preko puta Klini~kog centra, ul. J. Ra{kovi}a, Paprikovac, tel. 065/ Prodajem ku}u spratnicu, 10h7 m, sa potkrovqem, 10 dunuma zemqe pod vo}em, osam km od centra, 250 m do glavne ceste, na po~etku [u{wara, mo`e zamjena, hitno, tel. 051/ , 065/ Prodajem ku}u u S. toplicama ili mijewam za mawi stan u Kne`evu, Mrkowi} Gradu, mo`e i mawa ku}a, tel. 065/ Prodajem ku}u ili mijewam za stan, nova gradwa, prigradska zona, sa gara`om, demit fasada, pomo}ni objekat, tvrda gradwa, papiri uredni, tel. 065/ Prodajem generalno renoviranu prizemnu ku}u, 93 m 2, sa dvori{tem i gara`om od oko 45 m 2, demit fasada 10 cm, aluminijumska i PVC stolarija, struja, voda i laminati, sve novo, plac od 480 m 2, vlasnik 1/1, Lazarevo, cijena KM, tel. 065/ [ G Prodajem ku}u u Rosuqama, P+1, oko 30 m 2, dvori{ni objekat, nalazi se na 718 m 2 zemqi{ta, cijena KM, mogu}nost zamjene za stan uz doplatu, tel. 065/ Prodajem poslovno-stambenu ku}u Bawaluka, Lazarevo, na ~ijem mjestu je predvi ena gradwa zgrade, glavna ulica, mo`e zamjena za stan uz doplatu, tel. 051/ , 065/ Prodajem u Bawaluci na Petri}evcu ku}u prizemnicu sa dvori{nom mawom ku}om na oko 800 m 2 zemqi{ta, tel. 051/ , 065/ Prodajem ku}u u Bawaluci Po+P+1+M, naseqe La - zarevo, kod Perduvovog grobqa, u prizemqu kafana a iznad stambeni prostor, u dvori{tu mala ku}a oko 40 m 2, sa dvije gara`e visine 3,5 m 2, plus plac, tel. 051/ , 065/ Prodajem ku}u u Drago~aju Po+P+M, 731 m 2 zemqi{ta, 250 m udaqena od {kole preme selu Gradina, 10 km od centra Bawaluke, KM, mo`e zamjena za mawe nekretnine ili automobil uz doplatu, tel. 051/ , 065/ Prodajem u Bawaluci ku}u na ~ijem mjestu je regulacionim planom predvi ena gradwa poslovno-stambenog objekta, tel. 051/ , 065/ Prodajem u centru Bawaluke kod Biblioteke RS i Muzeja ku}u oko 300 m 2 poslovnih prostora, prizemqe + sprat, razli~itih dimenzija na 330 m 2 placa, mogu}nost gra ewa po reg. planu dijela zgrade, mo`e zamjena za mawu nekretninu uz doplatu, tel. 051/306-4, 065/ Prodajem nedovr{enu ku}u P+M na Star~evici sa pogledom na grad, ul. Starog Vujadina, cijena evra, tel. 051/ , 065/ Prodajem na Pobr u iznad "Kosmosa" ve}u nedov{enu ku}u, cijena KM, mo`e zamjena za mawi stan uz doplatu, tel. 051/ , 065/ Prodajem poslovno-stambenu ku}u u centru Lakta{a Po+P+1, cijena KM, mo`e zamjena za stan uz doplatu, tel. 051/ , 065/ Prodajem u Novoj Topoli na glavnoj cesti Bawaluka- Gradi{ka stariju ku}u povr - {ine oko 63 m 2 na placu m 2, cijena KM, tel. 051/ , 065/ Prodaja ku}e P+1, naseqe Paprikovac, stambena povr - {ina oko 220 m 2 plus poslovni prostor oko 50 m 2, plac 540 m 2, cijena KM, tel. 051/ , 065/ Ku}a Bawaluka-Lazarevo izuzetno sre ena P+M, i poslovna ku}a Po+P+M, mogu}nost prodaje posebno, tel. 051/ , 065/ Prodajem ku}u na Star~evici Po+P+1+M na 400 m 2 zemqi{ta, cijena KM, tel. 051/ , 065/ Prodajem ku}e u Novoj varo{i, P+1+M, cijena KM, tel. 051/ , 065/ Prodajem nezavr{enu ku}u u Lazarevu kod kasarne "Kozara" u ul. Despota Stefana Lazarevi}a, cijena KM, tel. 065/ Prodajem ku}u na sprat sa poslovnim prostorom u Dervi{ima, ul. Jovana Bijeli}a, plac od 256 m 2, vlasni{tvo uredno, mogu}a zamjena za stan uz doplatu, cijena KM, tel. 065/ Prodajem ku}u u Mr~evcima kod Aleksandrovca, op{tina Lakta{i, novija gradwa, demit fasada, fino sre ena, dio namje{taja ostaje, plac 747 m 2, gara`a, pomo}na prostorija, voda gradska, struja, cijena KM, tel. 065/ Prodajem ku}u, visoka pri - zemnica, nova gradwa, 160 m 2, preko puta {kole u Trnu, tel. 065/ , 065/ , 065/ Prodajem ku}u u ^esmi na atraktivnoj lokaciji, novija gradwa, nije plavno podru~je, ku}a se nalazi kod zadwe autobuske stanice, cijena po dogovoru, tel. 065/ , 065/ Prodajem stariju ku}u 12h10 m, Rami}i, struja, voda, asfalt, plac m 2, cijena KM, tel. 065/ Bawaluka-Rami}i, prodajem novu ku}u prizemnicu, kompletno zavr{enu, bruto povr - {ina 98 m 2 + gara`a 20 m 2, sa papirima, gra evinska dozvola, upotrebna dozvola, ukwi`ena, struja, voda, kanalizacija, asfalt, uli~na rasvjeta, centralno grijawe, tel. 065/ Bawaluka - Nova varo{, prodajem ku}u 10x10 m, P+1+M, plac 500 m 2, tel. 065/ Bawaluka, Prijakovci, prodajem ku}u 9,5h8,5 m 2, P+1+M, plac m 2, struja, voda, asfalt, ul. rasvjeta, tel. 065/ Prodajem ku}u na Lau{u, od "Ideal" pumpe, 800 m, uredni papiri, tel. 065/ Prodajem ku}u iza restorana "Orhideja" sa m 2 oku - }nice, ku}a je u dupleksu, ima ~etiri stana, tel. 065/ Prodajem novu ku}u 9h10 m u Kuqanima, kod kafane "Pa`", dva stana i poslovni prostor koji radi, tel. 065/ Prodajem ku}u u Lazarevu kod kasarne "Kozara", ul. Marije Jotanovi}, odmah uz asfaltni put preko puta hotela "Kastelo", ku}a je sa dva stana, uredni papiri, tel. 065/ Prodajem novu ku}u 9h10 m u Bla{ku i 500 m 2 oku}nice, pored glavnog puta, blizu autobuske stanice, uredni papiri, tel. 065/ Prodajem ku}u na Petri}evcu, ul. Majevi~ka i 680 m 2 placa, tel. 065/ Prodajem ku}u i m 2 placa, mogu}a gradwa zgrade, 300 m od Gradskog olimpijskog bazena, Bawaluka, tel. 065/ Prodajem totalno saniranu i sre enu ku}u u Vrbawi, papiri 1/1, tel. 065/ Prodajem ku}u, 356 m 2, na placu od 913 m 2, povoqno, ^esma, tel. 065/ Prodajem ku}u u Bo{ko - vi}ima (Lakta{i) veli~ine oko 200 m 2, sagra ena godine, na oku}nici od m 2 nalazi se vi{e od 150 zasada vo}aka, mogu}a i zamjena, cijena KM, tel. 051/ , 065/ Prodajem ku}u, Preradovi}a, sa 721 m 2 oku - }nice, cijena po dogovoru, tel. 051/ , 065/ Prodajem novu ku}u 8h7 u Ponirskoj ulici, komplet zavr{ena, predvi eno pot - krovqe koje nije zavr{eno, oku}nica m 2, ogra eno betonskim stubovima i `icom, cijena KM, tel. 051/ , 065/ Prodajem ku}u u Trnu, dvije eta`e, 150 m 2 plus qetna ku}a, 6h4 m, sve je ogra eno, plac 500 m 2, tel. 051/ , 065/ Prodajem ku}u, 140 m 2, prizemqe i sprat, Dowa Brela, kod Makarske, ku}a je u dupleksu, mo`e i pola 70 m 2, tel. 051/ , 065/ Prodajem ku}u u ul. Vla - dislava Skari}a, 52 m 2, sa 579 m 2 oku}nice, povoqno, tel. 051/ , 065/ Prodajem ku}u na tri eta`e u Sarajevskoj ulici sa svim prate}im objektima i oku - }nicom od oko 800 m 2, tel. 051/ , 065/ Prodajem ku}u 90 m 2 sa 300 m 2 oku}nice, Podgrme~ka ulica, blizina {kole, vrti}a i ostalog, cijena povoqna, od centra 15 minuta, tel. 051/ , 065/ Prodajem ku}u 73 m 2 sa pra - te}im objektima, legalizovano, u cijenu ulazi {est parcela, cijena KM, tel. 051/ , 065/ Prodajem zapo~et objekat u [argovcu, 8h9 m, na placu od

43 srijeda, 14. mart m 2, sa podrumom ispod pola ku}e, tel. 051/ , 065/ Prodajem ru{evnu ku}u sa oku}nicom od {est dunuma zemqe, ogra eno `icom, u ^esmi, pet metara od asfalta, plus struja, vlasnik 1/1, cijena KM, tel. 065/ Prodajem ku}u 8x9 sa dva zavr{ena stana i jednim nezavr{enim, dvije zidane gara`e i plac kod gara`a na Pobr u, ul. Sime Pandurevi}a 86, tel. 066/ , 065/ Prodajem u Bawaluci, na Star~evici, stariju ku}u sa placem od 827 m 2, tel. 065/ Prodajem ku}u na sprat, sa prate}im objektima, plac 490 m 2, 200 m od Rebrova~ke crkve, ul. Milo{a Duji}a 43, tel. 065/ Prodajem na Lau{u ku}u na sprat, dva trosobna stana po 65 m 2, tel. 065/ Prodajem u Mo~ilima ku}u sa prate}im objektima na placu m 2, tel. 065/ Prodajem ku}u u Kobatovcima kod nadvo`waka, tel. 065/ Prodajem ku}u u Prwavoru, ul. Gavrila Principa 26, P+P+S, centralno grijawe, kablovska, internet, dvije terase, vinograd, mo`e zamjena za Bawaluku ili primorje, tel. 051/ , 065/ Prodajem ku}u na tri eta`e, Srpski Milanovac, 240 m 2, sa gra evinskom dozvolom, cijena KM, tel. 065/ U centru Lakta{a prodajem ku}u sa dva stana i gara`om, tel. 051/ , 065/ Prodajem ku}u na sprat, ul. Kragujeva~kih i kraqeva~kih `rtava br. 5, desna Novoselija, Bawaluka, viber 00467/ , tel. 065/ Prodajem ku}u na sprat, ul. Kragujeva~kih i kraqeva~kih `rtava 5, desna Novoselija, Bawaluka, povoqno, tel. 065/ Prodajem ku}u prizemnicu 90 m 3, sa dvori{nom ku}om 40 m 2, ul. Pionirska 60, Obili}evo, Bawaluka, povoqno, tel. 065/ Prodajem ku}u i m 2 zemqe u Barlovcima, tel. 065/ Prodajem ku}u u Ma{i}u kod Nove Gradi{ke u Hrvatskoj, tel. 065/ Prodajem ku}u sa gara`om i pomo}nim objektima u ul. Bra}e Kukrika u Adi, tel. 065/ Prodajem ku}u na sprat, baza 80 m 2, posebni ulazi, centralno grijawe, kotlovnica, gara`a, oku}nica oko 500 m 2. Lov}e n - ska ulica, blizu crkve u Drakuli}u, tel. 065/ Prodajem monta`nu ku}u i dva dunuma vo}waka, tri kilometra od centra Bawaluke, hitno, povoqno, tel , 065/ Prodajem ku}u na Lau{u, 330 m 2, dva sprata i potkrovqe, centralno grijawe, gara`a, dvori{te, tel. 065/ Prodajem ku}u, stambenoposlovni prostor od 160 m 2, Borik, kod "Incela", cijena KM, tel. 065/ Prodajem novu ku}u P+1, dva dvosobna stana, plac od 250 m 2, ul. Maksima Gorkog, Paprikovac, cijena povoqna, tel. 065/ Prodajem sprat ku}e, pot - krovqe, gara`a, ostava i 147 m 2 zemqe, Borik, Bawaluka, tel. 066/ Prodajem ku}u 11x10,5 m sa poslovnim prostorom, legalizovana, m 2 zemqe, 1/1, sa dozvolom, Mi{in Han, tel. 066/ Prodajem ku}e kod "Orhideje" i u Kolubarskoj 16, tel. 066/ Prodajem novoizgra enu ku}u u Bla{ku, 9h8 m, sa 500 m 2 oku}nice, pored glavnog puta, tel. 066/ Prodajem ku}u i 450 m 2 oku}nice, ul. Save Kova~evi}a 49a, ku}a ima dva stana i gara`u, tel. 066/ Prodajem ku}u 8h7 m, visoko potkrovqe, sa prate}im objektima, m 2 zemqe, Poveli~, Srbac, tel. 066/ Prodajem ku}u i 30 dunuma zemqe u Gorwoj Piskavici, tel. 066/ Prodajem sprat ku}e sa pomo}nim objektima, sa m 2 placa i pet dunuma {ume, tel. 066/ Prodajem ili mijewam novu monta`nu ku}u sa m 2 zemqe, uli~na rasvjeta, asfalt, gradska voda, za garsoweru do 30 m 2, tel. 066/ Prodajem ku}u P+M u [u{warima na m 2 zemqi{ta, 10 km od centra Bawaluke, KM, mo`e zamjena za stan u Bawaluci, tel. 066/ Prodajem ku}u P+1, u Bawaluci, naseqe Lau{, ul. plac 362 m 2, cijena KM, tel. 066/ Prodajem pola ku}e u izgradwi, op{tina Kqu~, papiri uredni, tel. 066/ Prodajem stariju ku}u, 90 m 2, plus plac 500 m 2, legalizovano, cijena povoqna, ul. Vida Simuryi}a 61, Bawaluka, tel. 066/ Prodajem ku}u u Lakta{ima od 220 m 2 sa poslovnim prostorom na m 2 zemqe sa prate}im objektima, pogodna za mawi proizvodni pogon, stara~ki dom ili hostel, tel. 066/ Prodajem ku}u sa dva stana, dva podruma, pomo}ni objekat, 1/1, na placu 380 m 2, blizu {kole, po{te, ambulante, sve po dogovoru, mo`e zamjena, tel. 066/ Prodajem ku}u spratnicu 9h9,5 i m 2 zemqi{ta, Veliko Bla{ko, tel. 066/ KUPOVINA Kupujem stariju ku}u za ru{ewe sa placem u centru Bawaluke, tel. 051/ , 065/ Kupujem "Marlesovu ku}u" pod Star~evicom, do 100 m 2, tel. 051/ , 065/ Kupujem mawu ku}u u ru - {evnom stawu, mo`e i plac na podru~ju Lazareva, tel. 051/ , 065/ ZAMJENA Mijewam ku}u spratnicu 10h7 m sa potkrovqem i 10 dunuma zemqe (sedam dunuma pod vo}em) za dvoiposoban stan, devet km od Bawaluke, tel. 051/ , 065/ IZDAVAWE Izdajem namje{teno pri - zemqe ku}e na Petri}evcu, ulica Eugena Kumi~i}a 28, dvjema djevojkama ili paru. Grijawe na vlastitu kotlovnicu, kablovska, vrlo povoqno, tel. 065/ Izdajem sprat ku}e kod bolnice Paprikovac, ul. Jovana Ra{kovi}a 79, tel. 051/ Izdajem namje{tenu ku}icu, ul. Rade Kondi}a br. 11, na tranzitu kod "Centruma", tel. 065/ Izdajem namje{tenu ku}u na sprat, {est le`aja, 200 m od Rebrova~ke crkve, ul. Milo{a Duji}a 43, tel. 065/ Izdajem sprat ku}e, 75 m 2, polunamje{teno, prema Baw brdu, tel. 065/ Izdajem ku}u u Bawaluci u Novoj varo{i, blizu zgrade Vlade. Povr{ina 300 m 2, sa poslovnim prostorom, 40 m 2. Pogodna za predstavni{tvo, viber 066/ Ozbiqan bra~ni par nepu - {a~i tra`i ku}u ili stan na ~uvawe uz pla}awe komunalija, samo ozbiqne ponude, podru~je Bawaluke, tel. 066/ , 065/ Ozbiqna `ena sa porodicom tra`i wegu starije osobe ili pojedinca uz mogu}nost na - sqe ivawa, Bawaluka, tel. 066/ PRODAJA Prodajem vikendicu na obali rijeke Japre kod Budimli} Japre, cijena KM, tel. 051/ Prodajem vikend ku}u u ^elincu, tel. 065/ Prodajem vikendicu na obali rijeke Japre, Prijedor, cijena KM, tel. 065/ Prodajem nedovr{enu vi - kendicu u ^arda~anima na m 2 zemqi{ta, cijena KM, tel. 051/ , 065/ Prodajem vikendicu, naseqe Babi}i kod ^elinca, uz desnu obalu rijeke Vrbawe P+1, oko 100 m 2 stambene povr{ine, zemqi{ta 996 m 2, ima gra - evinska dozvola, tehni~ka voda iz bunara, cijena KM, tel. 065/ Prodajem vikendicu na Kr~maricama, na starom putu prema Slatini, tel. 051/ , 065/ Prodajem devastiranu vikendicu u Babi}ima iza ^elinca, 30 m od vode, ne plavi, tel. 065/ Bawaluka-Prijakovci, prodajem useqivu vikendicu sa m 2 zemqe, struja, gradska voda, asfalt, rasvjeta, cijena KM, tel. 065/ Bawaluka - Prijakovci prodajem useqivu vikendicu sa m 2 zemqe, struja, gradska voda, asfalt, rasvjeta, cijena KM, tel. 065/ Prodajem namje{tenu vi - kendicu, zidanu P+1, na planini Borja, ispod terase i potok, okolo borovina, cijena evra, tel. 065/ Prodajem vikendicu u ^arda~anima, Cerik 73, 5h9 m, oku}nica m 2, ima terasu, tel. 065/ Prodajem vikendicu sa oku}nicom m 2, dva km od Kowi~kog kluba na ^okorskim poqima, tel. 051/ , 065/ Prodajem devastiranu vi - kendicu 35 m 2, vikend naseqe Vrbawa, 500 m od glavnog puta Bawaluka-^elinac, ul. Jo - akima Vuji}a, sa 982 m 2 zemqe, 1/1, tel. 051/ , 065/ Prodajem u Slatini vi - kendicu od 30 m 2, sa terasom 30 m 2, na placu od oko m 2, tel. 065/ Prodajem vikendicu ili mijewam za garsoweru, 1,5 dunuma zemqe, struja, voda, plastenik, ladara, video-nadzor, sve asfalt, tel. 064/ , 065/ Prodajem u [u{warima nedovr{enu vikendicu na placu od m 2, cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem vikendicu u ^e - lincu uz rijeku Vrbawu, tel. 065/ Prodajem povoqno vi{e vikendica i placeva u Slatini i okolini, tel. 065/ Prodajem vikendicu u ^arda~anima, ~vrsta gradwa, voda, struja, useqivo, plac m 2, tel. 065/ Prodajem vikendicu dva km udaqena od centra Lakta{a prema Rije~anima P+1 sa m 2 zemqi{ta, sve ogra eno, zasa eno razli~ito vo}e, cijena KM, tel. 066/ Prodajem vikend ku}u 90 m 2 sa centralnim grijawem u Slatini, tel. 066/ PRODAJA Prodajem stan u Vrwa~koj Bawi, 44 m 2, plus {est m 2, drugi sprat, 100 m od bawskog izvora, hitno, evra, tel Prodajem stan u Bawi Koviqa~i, 40 m 2, drugi sprat sa liftom u elitnoj zgradi, 100 m od bawskog parkinga, hitno, evra, tel Prodajem stan, 64 m 2, atraktivna lokacija, prvi sprat, odli~no grijawe, centar Borika, tel. 051/ Prodajem stan u Bawaluci, Lo`ioni~ka 13a, 45 m 2, u porodi~noj ku}i, sa dvori - {nom zgradom i gara`om, poseban ulaz, na 450 m 2 zemqe, tel. 051/ Prodajem ili mijewam za stan do 44 m 2, stan u potkrovqu, podno`je Star~evice, po`eqno isto naseqe uz dogovor, tel. 051/ Prodajem trosoban stan od 72 m 2, tre}i sprat, u Bawaluci, ul. Bra}e Ma`ar i majke Marije, kod Gimnazije, evra/m 2, tel. 060/ Prodajem stan veli~ine 42 m 2 u Romanijskoj ulici, naseqe Sunce, stan se nalazi na tre}em spratu u zgradi sa

44 4 srijeda, 14. mart liftom, cijena KM, tel. 051/ , 065/ Prodajem stan od 60 m 2 u nasequ Obili}evo, ulica Bra}e Jugovi}a, {esti sprat, u zgradi sa liftom, cijena KM, tel. 051/ , 065/ Prodajem trosoban stan u ulici Bra}e Jugovi}a veli~ine 61 m 2, osmi, posqedwi sprat, u zgradi sa liftom, cijena KM, tel. 051/ , 065/ Prodajem stan na Hisetama veli~ine 49 m 2, potpuno renoviran, visoko prizemqe, u ul. Radoja Domanovi}a, sa na - mje{tajem, cijena KM, tel. 051/ , 065/ Prodajem stan u nasequ Krajina veli~ine 58 m 2, drugi sprat, u zgradi sa liftom, sa ugradbenim namje{tajem, cijena KM, tel. 051/ , 065/ Prodajem dvosoban stan od 45 m 2 u podno`ju Star~evice, kod marketa "AS", tre}i, posqedwi sprat, cijena KM, tel. 051/ , 065/ Prodajem jednoiposoban stan od 38 m 2 na Star~evici, na prvom spratu, sa odre enim namje{tajem, cijena KM, tel. 051/ , 065/ Prodajem preko puta Fabrike duvana dvoeta`ni, {estosoban stan, austrougarske gradwe, 164 m 2 plus visoka mansarda od 82 m 2, cijena evra, tel. 065/ Prodajem stan u ekstrastawu u ul. Marka Kraqevi}a 16, cijena po dogovoru, ima lift, {esti sprat, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan od 60 m 2, tre}i sprat, ul. Drage Mali}a, naseqe Ante Jaki}a, cijena KM, tel. 065/ Prodajem nov stan u Ba - waluci, `ute zgrade, sa namje{tajem u fulu, 66 m 2, prvi sprat sa gara`om, tel. 065/ Prodajem garsoweru, povr - {ina 17 m 2, dvori{ni objekat u Jevrejskoj ulici kod br. 42 u Bawaluci, cijena KM, tel. 065/ Prodajem ili mijewam trosoban stan, 86 m 2, mogu dva mawa ili jedan mawi uz doplatu, Obili}evo, Bawaluka, tel. 065/ Prodajem namje{ten, dvo - soban stan 55 m 2, nova PVC stolarija, ul. Du{ka Ko{~ice 5, blizu centra grada, tel. 065/ , 065/ Prodajem ili mijewam stan u Sutomoru 36 m 2, Crna Gora za Bawaluku, tel. 065/ Prodajem u centru Bawaluke kod Ekonomske {kole nov stan, odmah useqiv, 65 m 2, cijena KM/m 2, tel. 065/ Prodajem jednosoban stan, Bawaluka, `ute zgrade, cijena KM, tel. 051/ , 065/ Prodajem stan u monta`nom objektu u dupleksu povr{ine 61 m 2, naseqe Lazarevo, cijena KM, tel. 065/ Prodajem stan u centru Bawaluke, Jevrejska ulica, 83 m 2, drugi sprat, cijena KM/m 2, parking mjesto, tel. 051/ , 065/ Prodajem ~etvorosoban stan 115 m 2, izuzetno sre en, drugi sprat, centar Bawaluke, tel. 051/ , 065/ Prodajem stan 36 m 2, Bawa - luka, Obili}evo, cijena KM, tel. 051/ , 065/ Prodajem dvosoban stan 65 m 2 u centru Bawaluke, ul. Jevrejska, cijena KM/m 2, tel. 051/ , 065/ Prodajem dvosoban stan u novogradwi, uskoro useqiv, 55,38 m 2, prvi sprat, ul. Kosovke djevojke, cijena KM/m 2, tel. 065/ Prodajem stan pd 45 m 2 na Star~evici, ul. Kosovke djevojke, novogradwa, uskoro useqiv, cijena KM/m 2, tel. 065/ Prodajem dvoiposoban stan 52,53 m 2, visoko prizemqe u izgradwi, zavr{etak radova maj 2018, cijena KM/m 2, tel. 065/ Prodajem trosoban stan 74,44 m 2, tre}i sprat u novogradwi, uskoro useqiv, ul. Kosovke djevojke, cijena KM/m 2, tel. 065/ Prodajem stan 45 m 2 na Star~evici ul. Kosovke djevojke, novogradwa, uskoro useqiv, cijena KM/m 2, tel. 065/ Prodajem dvoiposoban stan 68 m 2, drugi sprat, izgra en 2011, kotlovnica na pelet, udaqena od centra m 2, cijena KM, tel. 051/ , 065/ Prodajem ili mijewam stan od 40 m 2 u ul. Kraqa Petra Drugog, preko puta zgrade Vlade, za ve}i stan u centru Bawaluke, tel. 065/ Prodajem stan 73 m 2, prvi sprat pogodan i za poslovne namjene, ul. Ivana Frawe Juki}a 5, cijena evra, tel. 065/ Bawaluka, ul. Romanijska, prodajem trosoban stan, peti sprat, 67 m 2, nema lift, gradwa 2004, cijena KM/m 2, tel. 065/ Prodajem ~etvorosoban stan sa gara`om i ostavom, preko puta Gimnazije, tre}i sprat, sre en, uredni papiri, ul. Bra}e Ma`ar i majke Marije, tel. 065/ Prodajem stan, 80 m 2, u Bo - riku, ul. Korduna{ka, prvi sprat, tel. 065/ Prodajem sre en stan od 105 m 2 kod Gimnazije, tre}i sprat, sa gara`om i ostavom, tel. 065/ Prodajem stan 80 m 2, prvi sprat, strogi centar kod op{tine, poslovni prostor, tel. 065/ Prodajem stan, 88 m 2, u Boriku, ul. Korduna{ka, prvi sprat, uredni papiri, tel. 065/ Prodajem apartman na moru, prizemqe, 30 m 2, sa dvori{tem, Igalo, cijena evra, tel. 051/ , 065/ Prodajem trosoban stan u Sarajevu, Iliya, 100 m 2, plus gara`a, prvi sprat, ul. Bosanskih gazija, cijena KM, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan u zgradi, namje{ten ili prazan ul. Bra}e Jugovi}, tel. 065/ Prodajem stan iza "Akvane", ul. Mi{e Stupara, 67 m 2, stan se nalazi na drugom spratu, rok zavr{etka radova jesen godine, tel. 051/ , 065/ Prodajem stan u Krfskoj ulici u Obili}evu, veli~ine 50 m 2, stan se nalazi na petom dogra ivanom spratu, zgrada nema lift, cijena KM, tel. 051/ , 065/ Prodajem stan veli~ine 60 m 2 u nasequ Krajina, ul. Branka ]opi}a, stan se nalazi na {estom spratu u zgradi sa liftom, cijena KM, tel. 051/ , 065/ Prodajem stan veli~ine 41 m 2 u nasequ Rosuqe, ul. Vo` - dova~ka, stan se nalazi na tre}em spratu, cijena KM, tel. 051/ , 065/ Prodajem stan u novogradwi, 43 m 2, ul. Krfska, naseqe Obili}evo, zgrada useqena prije dva mjeseca, cijena KM/m 2, tel. 051/ , 065/ Prodajem stan od 43 m 2 u podno`ju Star~evice, kod marketa "AS", peti sprat, u zgradi sa liftom, cijena KM, tel. 051/ , 065/ Prodajem stan u nasequ Krajina veli~ine 81 m 2, ul. Gunduli}eva, stan se nalazi na petom spratu u zgradi sa liftom, pogled na stadion Borca, cijena KM, tel. 051/ , 065/ Prodajem stan u nasequ Krajina, 90 m 2, na ~etvrtom spratu, jako lijepo ure en, u zgradi sa liftom, cijena KM, tel. 051/ , 065/ Prodajem stan kod Gimnazije, 96 m 2, potpuno renoviran, plus gara`a pod zgradom, ul. Bra}e Ma`ar i majke Marije, tel. 051/ , 065/ Prodajem stan, 83 m 2, ku}a, ul. Kraji{kih brigada kod "Nezavisnih novina" plus zidana gara`a, sa ve}im parkingom, sve potpuno renovirano, tel. 051/ , 065/ Prodajem nov stan u podno`ju Star~evice, 63 m 2, tre}i sprat, ima gara`no mjesto, tel. 065/ Prodajem stanove u izgradwi od 35 do 80 m 2 kod Gerijatrijskog centra, Dom staraca, na Paprikovcu, tel. 065/ Prodajem stari stan u prizemqu, 77 m 2, pogodan za poslovni prostor, Kupusi{te, tel. 065/ Prodajem prostran trosoban stan 85 m 2 na Star~evici u ul. Rajka Bosni}a, cijena KM, tel. 065/ Prodajem ili mijewam stan u Mrkowi} Gradu za mawi u Bawaluci ili Novom Sadu, dvosoban, 57 m 2, samo ozbiqne ponude, tel. 066/ , 065/ Prodajem u Bawaluci jednosoban stan, 38 m 2, centar, tel. 065/ Prodajem u Bawaluci, u Ko - zarskoj ulici stan 58 m 2, povoqno, tel. 065/ Prodajem u centru Bawaluke trosoban stan, povoqno, tel. 065/ Prodajem apartman na Vla{i}u, 48 m 2 ili mijewam za Bawaluku ili Istru, tel. 065/ Prodajem stan u Boriku, ul.

45 srijeda, 14. mart Korduna{ka br. 8, prvi sprat, 68 m 2, cijena KM, tel. 051/ , 065/ Prodajem na Lau{u jednosoban stan, 45 m 2, blizu {kole, tel. 065/ Prodajem u Beogradu, na Be`anijskoj kosi, nov troipo - soban stan, 97 m 2, tre}i sprat, ima lift, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan 57 m 2, prvi sprat, Kozarska, Bawa - luka, tel. 065/ Prodajem stan, Cara Du{ana kod Gimnazije, pov. 50 m 2, peti sprat, dvije spava}e sobe, cijena KM, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan, prizemqe, 58 m 2, centar grada, tel. 065/ Prodajem stan, 44 m 2, ul. Vojvode Stepe Stepanovi}a 177, lift, kalorimetar, kablovska, internet, mjera~ za vodu, u blizini kampusa i O[ "Branko Radi~evi}", samo oz - biqne ponude, tel. 051/ , 065/ Prodajem stan od 125 m 2, drugi sprat, ul. Srpska, tel. 066/ Prodajem stan, 80 m 2, u centru kod op{tine, tre}i sprat, nesaniran, tel. 066/ Prodajem stan, 33 m 2, visoko prizemqe, jednosoban, saniran, ul. Gavrila Principa, tel. 066/ Prodajem nove stanove u izgradwi povr{ine 45, 44, 46 i 70 m 2 na lokaciji kod Hr - vatskog konzulata, rok zavr - {etka oktobar 2018, tel. 066/ Prodajem nove, useqive sta - nove povr{ine 70, 71 i 75 m 2, vrhunski kvalitet gradwe, podno`je Star~evice, tel. 066/ Prodajem nov jednosoban stan u Bawaluci, Novi Borik, visoko prizemqe, 41,5 m 2, cijena KM/m 2, tel. 066/ Prodajem trosoban stan na Star~evici 94 m 2, tre}i sprat, mirna lokacija, tel. 066/ Prodajem stan u centru Bawaluke, potkrovqe, ~etvrti sprat, bez lifta, 62 m 2, KM, tel. 066/ Prodajem stan, 100 m 2, dva nivoa, novogradwa, po~etak Paprikovca, cijena KM, tel. 066/ Prodajem dvosoban stan u ul. Sime Matavuqa, zvati poslije 16 ~asova, tel. 066/ Prodajem ili mijewam stan od 98 m 2, renoviran, na Star~evici, za mawi uz isplatu razlike, tel. 066/ Hitno prodajem stan, 72 m 2, u samom centru Doboja, podrum, parking mjesto, povoqno ili mijewam za Bawaluku, tel. 051/ , 066/ Prodajem kompletno renoviranu baraku od 55 m 2 u Lazarevu, sa namje{tajem, KM, mo`e zamjena za stan ili ku}u uz dogovor, tel. 066/ Prodajem stan u centru Novog Sada, 41 m 2 + balkon + ostava + podrum, ukwi`en 1/1, dvosmjerno orijentisan, polunamje{ten, tel. 066/ Prodajem stan 100 m 2, dva nivoa, nova gradwa, cijena KM, tel. 066/ KUPOVINA Kupujem mawi stan u Ba - waluci do prvog sprata, tel. 063/ Kupujem garsoweru do KM, u`i centar grada, pla}am gotovinom, tel. 0049/ , 065/ Kupujem stan u Bawaluci, Obili}evo, oko 40 m 2, pla}awe gotovinom, tel. 051/ , 065/ Kupujem stan u Beogradu, tel. 051/ , 065/ Kupujem stan, garsoweru ili jednosoban do 38 m 2, lokacija bli`e centru grada, tel. 051/ , 065/ Kupujem mawi jednosoban stan, do KM, pla}awe odmah, tel. 051/ , 065/ Kupujem mawi stan u Be~u, u zamjenu dajem nekretnine u Bawaluci, tel. 066/ Kupujem stan oko 60 m 2 u Boriku sa dvije spava}e sobe, od drugog do ~etvrtog sprata, bez posrednika, tel. 066/ ZAMJENA Mijewam dvosoban stan, 60 m 2, na Paprikovcu, Bawaluka, za odgovaraju}i na Crnogoskom primorju, od Igala od Ulciwa, tel Mijewam stan, 51 m 2, u centru Bijeqine, za stan u Beogradu, tel Mijewam dvosoban stan, 54 m 2, sa centralnim grijawem u Bawaluci za mawi u Beogradu, zvati poslijepodne, tel. 051/ Mijewam trosoban stan 82 m 2, na ~etvrtom spratu, Borik, za mawi uz doplatu, tel. 051/ Mijewam jednosoban stan od 30 m 2 sa dvije sobe u zgradi kod po{te u Obili}evu, Bawaluka ili mijewam za poslovni prostor, ku}u ili stan u Travniku, tel. 065/ Mijewam trosoban stan 86 m 2, mo`e i dva mawa stana ili jedan mawi stan uz doplatu, Obili}evo, Bawaluka, tel. 065/ Mijewam trosoban stan, 78 m 2 u ul. Skendera Kulenovi}a u Bawaluci, gradwa 2004, na tre}em spratu, dva balkona, u odli~nom stawu, za jedan ili dva mawa uz doplatu u u`em centru grada, tel. 065/ Mijewam stan 40 m 2 za ve}i stan u centru Bawaluke, tel. 065/ Mijewam stan, 63 m 2, prvi sprat, u centru Slatine za Bawaluku, tel. 065/ Mijewam dvosoban stan od 57 m 2 u Boriku za mawi ili prodajem, tel. 051/ , 065/ Mijewam dvosoban stan u Boriku za mawu garsoweru uz doplatu, tel. 066/ Mijewam garsoweru u centru Bawaluke za jednosoban stan na Star~evici, tel. 066/ Mijewam stan u Isto~nom Sarajevu, 46 m 2, ul. Hilandarska, ~etvrti sprat, plus podrum, za isti ili sli~an u Bawaluci, tel. 066/ IZDAVAWE Izdajem jednosoban stan, namje{ten, u Kozarskoj 61 B od 1. oktobra. Iskqu~ivo zvati poslije 17 ~asova, tel. 065/ Izdajem garsoweru, Ko~i}ev vijenac, 150 KM jedna osoba, 200 KM dvije osobe, tel. 066/ Izdajem polunamje{ten stan, ul. Fru{kogorska 11, Paprikovac, cijena 250 KM, Bawaluka, tel Izdajem namje{ten jednosoban stan, poseban ulaz, u Novoj varo{i, cijena 250 KM, tel. 051/ Izdajem dva jednosobna stana namje{tena, poseban ulaz, tel. 051/ Iznajmqujem namje{ten jednosoban stana, ul. Ranka [ip- ke 68, tel. 051/ Izdajem dva jednosobna stana, jedan namje{ten drugi nenamje{ten, ul. Ranka [ipke 68, tel. 051/ Izdajem dvosoban, namje{ten stan kod "Plamena", Rosuqe - Bawaluka, tel. 051/ Izdajem jednosoban namje - {ten stan ili prazan, odvojen ulaz, kablovska, parking ul. Majevi~ka 42, blizu "Fortune" - `ute zgrade, tel. 051/ Izdajem garsoweru studentima ili acima, tel. 051/ Izdajem jednosoban stan, ul. Marka Miqanova br. 12, Lazarevo, tel. 051/ Izdajem dvosoban namje{ten stan bra~nim parovima, besplatno za pomo} u ku}i sa naknadnom isplatom za pomo}, Pobr e, tel. 051/ Izdajem namje{tenu garsoweru, ul. Anke Drakuli} 29, tel. 051/ Izdajem renoviran, namje - {ten jednosoban stan, 40 m 2, Bra}e Jugovi}a 70, Obili}evo, zvati od 10 do 19 ~asova, tel. 062/ Izdajem jednosoban, namje - {ten stan 50 m 2 u privatnoj ku}i, Petri}evac, tel. 063/ Izdajem namje{tenu gars o - weru, ul. Kara or eva 239/a, Lau{, cijena po dogovoru, tel. 063/ Izdajem zaposlenoj osobi namje{tenu garsoweru sa balkonom u zgradi u centru grada, ul. Me{e Selimovi}a, sa grijawem na struju i klimom, tel. 065/ Izdajem namje{tenu garsoweru u Dervi{ima, kod "Korta", poseban ulaz, tel. 051/ , 065/ Izdajem dvosoban stan, tel. 065/ Izdajem namje{ten trosoban stan, zgrada "Vidovi}" u Lazarevu, tel. 063/ , 065/ Izdajem nenamje{tenu garso - weru, Bulevar Cara Du{ana 11, tel. 065/ Izdajem stan na Star~evici, sa grijawem, ul. Rajka Bosni}a, tel. 065/ Izdajem dvosoban namje{ten stan za studente, mo`e troje, cijena 300 KM, u cijenu ura~unate re`ije, od kampusa m, tel. 065/ Izdajem jednosoban stan, namje{ten, ul. Kalemegdanska, Obili}evo, Bawaluka, tel. 065/ Izdajem nenamje{ten stan u nasequ Lau{ veli~ine 49 m 2, na tre}em spratu, ul. Jovana Ra{kovi}a, kod "Tamarisa", u cijenu najma od 400 KM ukqu~eno grijawe, tel. 051/ , 065/ Izdajem nov namje{ten dvosoban stan, 46 m 2, u ul. Stepe Stepanovi}a kod osnovne {kole, u stanu ima centralno grijawe sa kalorimetrom i klima, stan se izdaje na du`i period, tel. 065/ Izdajem jednosoban novonamje{ten stan, 46 m 2, prvi sprat, ul. Sime Miqu{a 12, na Star~evici, cijena po dogovoru, tel. 065/ , 065/ Izdajem stan za tri studentkiwe, u stambenoj zgradi kod kampusa, tel. 065/ Izdajem namje{tenu garsoweru sa grijawem, poseban ulaz, cijena po dogovoru, Petri}evac, tel. 051/ , 065/ Izdajem jednosoban namje - {ten stan, ul. Ivana Gorana Kova~i}a 183, Bawaluka, tel. 051/ , 065/ Izdajem namje{ten dvosoban stan od 60 m 2 na Star~evici, sa grijawem, cijena 300 KM plus re`ije, tel. 065/ Izdajem super namje{tenu garsoweru 28 m 2, privatna ku}a, prizemqe, poseban ulaz, povoqno, centralno grijawe, kablovska, blizu zgrade Vlade, tel. 065/ , 065/ Izdajem stan na Paprikovcu,

46 6 srijeda, 14. mart ul. Jovana Ra{kovi}a, tel. 065/ Izdajem namje{ten dvosoban stan u Obili}evu, ul. Bra}e Jugovi}a 74, tel. 065/ , 065/ Izdajem jednosoban namje - {ten stan s grijawem u ul. Dragana Bubi}a 15, Bawaluka, tel. 065/ , 065/ Izdajem jednosoban, namje - {ten stan sa grijawem, tel. 065/ Izdajem ~etvorosoban stan u Zalu`anima, Put srpskih branilaca 332, glavni put, tel. 065/ Iznajmqujem trosoban, ekskluzivno namje{ten stan u centru, od 1. aprila, tel. 065/ Izdajem namje{ten jednosoban stan sa centralnim grijawem, tel. 065/ Izdajem dvosoban stan, 65 m 2, spat ku}e, kod novog naseqa Ada, Bulevar Stepe Stepa - novi}a br. 266, kablovska, internet, poseban ulaz, parking mjesto, tel. 065/ Izdajem dvosoban stan na atraktivnoj lokaciji u bli - zini osnovne {kole, naseqe \ure \akovi}a br. 8, tel. 065/ Izdajem dvori{nu ku}u, jednosoban namje{ten stan, ul. Mi{e Stupara 22, Bawaluka, tel. 051/ , 065/ Izdajem namje{ten stan, 42 m 2, u centru Bawaluke, ul. Vojvode Mom~ila 7, cijena 350 KM + re`ije, tel. 065/ Izdajem prazan dvosoban stan, 60 m 2, Obili}evo, ul. Krfska, stambena zgrada, prvi sprat, ima lift, ugra en kalorimetar, klima i kuhiwski elementi, cijena 300 KM plus re`ije, tel. 065/ Izdajem kompletno namje - {teno prizemqe ku}e u Solunskoj ulici, tel. 065/ Izdajem nov, namje{ten, potpuno renoviran stan, 57 m 2, Bra}e Ma`ar i majke Marije, Bawaluka, tel. 065/ Izdajem trosoban stan, ku}a, We`i}a br. 11, cijena povoqna, tel. 065/ Izdajem namje{ten jednosoban stan bra~nom paru ili `enskim osobama, S. Mar - kovi}a, Rosuqe, tel. 065/ Izdajem namje{ten dvosoban stan, ul. Petra Preradovi}a 12, preko puta "Konzuma", tel. 051/ , 065/ Izdajem prazan jednosoban stan u ul. Bra}e Jugovi}a, Obili}evo, na du`i period, povoqno, tel. 065/ Izdajem dvosoban prazan stan na du`i period, prvi sprat, kod "Orhideje", tel. 065/ Izdajem namje{tenu garsoweru u Novoj varo{i, tel. 051/ , 065/ Izdajem namje{ten jednosoban stan, dvori{na ku}a, sve odvojeno, tel. 065/ Izdajem jednosoban stan, 46 m 2, u stambenoj zgradi na prvom spratu, ul. Kosovke djevojke 7, Star~evica, tel. 065/ Izdajem namje{ten dvosoban stan na Lau{u, tel. 065/ Izdajem stan sa jednom spava}om sobom, ul. Solunska, Bawaluka, tel. 065/ Izdajem jednosoban stan, ul. Me{e Selimovi}a, Bawaluka, tel. 065/ Izdajem jednosoban namje - {ten stan, ul. B. Strahiwe 30, drugi sprat, kod Naprijedovog stadiona, tel. 063/ , 065/ Izdajem jednoiposoban namje - {ten stan u blizini "Emporijuma", tel. 065/ Izdajem garsoweru namje - {tenu za studenta ili zaposleno lice, blizu kampusa, RTV-a i PMF-a, ul. Frana Supila 38, tel. 051/ , 065/ Izdajem jednosoban mawi namje{ten stan u centru zaposlenim osobama, tel. 065/ Izdajem dvokrevetni apartman u Bawi Koviqa~i, tel. 065/ Izdajem garsoweru u centru grada, potkrovqe, tel. 065/ Izdajem na Star~evici dvo - soban nenamje{ten stan, ul. Akademika Milana Vasi}a 40, tel. 065/ Izdajem dvosoban stan, grijawe na struju na Star~evici, cijena 300 KM, tel. 065/ Izdajem dvosoban namje{ten stan, Obili}evo, tel. 065/ Izdajem dvoiposoban, na - mje{ten stan u centru Bawa - luke, ul. Gunduli}eva, kalori - metar, tel. 065/ Izdajem namje{ten dvori{ni objekat za stanovawe kod Elektrotehni~ke {kole, Jevrejska 121, tel. 065/ Izdajem namje{ten i polunamje{ten stan u privatnoj ku}i, tel. 065/ , 065/ Izdajem stanove u privatnim ku}ama u Obili}evu i na Hisetima, tel. 051/ , 065/ Izdajem namje{ten jednosoban stan, tel. 065/ Izdajem namje{tenu garsoweru u Dervi{ima, tel. 066/ Izdajem namje{ten jedno - soban stan, struja, voda, ulaz odvojen, kablovska, ma{ina, grijawe, tel. 051/ , 066/ Izdajem namje{ten dvosoban stan, tre}i sprat, centar, ul. Vojvode Mom~ila, kod SUP-a, tel. 065/ , 066/ Prodajem stan, 88 m 2, u Boriku, ul. Korduna{ka, prvi sprat, tel. 066/ Izdajem dvosoban namje{ten stan u zgradi, Nova varo{, tel. 066/ Izdajem dvosoban namje{ten stan u zgradi, Nova varo{, tel. 066/ Izdajem jednosoban stan u Novoj varo{i mladom bra~nom paru, na du`i period, tel. 066/ Izdajem jednosoban namje - {ten stan u ku}i, Pobr e, parking, poseban ulaz, internet, kablovska, vrlo povoqno, tel. 051/ , 066/ Izdajem dvosoban namje{ten stan, drugi sprat, ul. Krfska 94, tel. 064/ , 066/ Izdajem u Bawaluci jednosoban stan, kompletno namje{ten, centralno, klima, internet, u blizini TC "Emporio", tel. 066/ Izdajem studentima dv o - krevetnu namje{tenu garsoweru u centru, tel. 066/ Izdajem jednosoban, namje - {ten stan u Gradi{ci, ul. Vidovdanska 60A, tel. 051/ , 066/ Izdajem stan na Petri}evcu, tel. 066/ Izdajem stan na spratu, namje{ten, dvije sobe, poseban ulaz, klima, grijawe, kab - lovska, park u dvori{tu, ul. Dubi~ka 184, Dervi{i, tel. 051/ , 066/ Izdajem namje{ten stan u prizemqu ku}e sa parking mjestom, Petri}evac, Maje - vi~ka ulica. Cijena 200 KM + re`ije, tel. 051/ , 066/ Izdajem jednosoban stan od 44 m 2, naseqe Lau{, idealna lokacija, 50 m od {kole, dva vrti}a, benzinska pumpa, marketi, autobusko stajali{te, 15 min. do centra grada, tel. 066/ Izdajem namje{ten stan na Star~evici sa centralnim grijawem, tel. 066/ Izdajem u centru kod Gimnazije kompletno namje{ten stan, za dvije studentkiwe, tel. 066/ Izdajem namje{ten apartman, poseban ulaz u blizini kampusa, centralno grijawe, internet, tv, tel. 066/ Izdajem stan 86 m 2, ul. Ilije Gara{anina 8f, peti sprat, potpuno namje{ten, cijena 500 KM bez re`ija, mo`e porodica ili tri studenta, tel. 066/ Izdajem nov jednosoban stan, polunamje{ten na du`e vrijeme za bra~ni par, ima centralno grijawe, Star~evica, tel. 066/ Izdajem namje{tenu garsoweru - novogradwa, po~etak Lau{a, ul. Vladimira Rolovi}a 28, 200 KM, tel. 066/ Starijoj `eni potrebna garsowera ili dvori{ni objekat po 120 KM, prednost Nova varo{, Rosuqe, Paprikovac, samo ozbiqne ponude, tel. 065/ IZDAVAWE Izdajem sobu djevojci, dvo - soban stan za dvije djevojke, Omladinska ulica, soba 150 KM, tel. 051/ Izdajem jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu studentima i acima mu{karcima, blizu fakulteta, naseqe Obili}evo, tel. 051/ Izdajem kompletno oprem - qenu dvokrevetnu sobu sa TVom i kablovskom, sa upo - trebnom kuhiwe i kupatila, sa svim ku}anskim aparatima, ul. Cara Lazara, iznad po{te, tel. 063/ Izdajem namje{tenu sobu sa grijawem, tel. 065/ Izdajem dvori{ni objekat jednoj osobi, radniku, u~eniku, u nasequ Pobr e, blizu marketa "AS" na tranzitu, tel. 051/ , 065/ Izdajem sobu blizu kampusa u Bawaluci, Borik, za djevojke, tel. 065/ Izdajem dvokrevetnu sobu studentkiwi, blizu kampusa, Borik, tel. 065/ Izdajem sobu djevojci, dvosoban stan za dvije djevojke, soba 150 KM, ul. Omladinska, tel. 065/ Izdajem dvije sobe, na - mje{tene, Obili}evo, tel. 065/ Izdajem u~enicima i studentima namje{tenu sobu sa grijawem, tel. 065/ Izdajem sobe, a postoji mo - gu}nost izdavawa sprata ku}e, Vasilija Ostro{kog 8, La - zarevo (50 m od kasarne "Kozara"), tel. 065/ Izdajem sobe studentkiwama ili zaposlenim djevojkama, stan u zgradi, Obili}evo, tel. 065/ Izdajem mu{karcu jednokrevetnu sobu, poseban ulaz, grijawe, kablovska, internet, tel. 065/

47 srijeda, 14. mart Izdajem studentima, u~e - nicima ili zaposlenim djevojkama namje{tenu sobu, upotreba kuhiwe, kupatila, povoqno, Obili}evo, tel. 051/ , 065/ Izdajem sobu u Boriku za djevojku ili dvije, komplet opremqen stan, tel. 065/ Izdajem studentima sobu u Boriku, povoqno, tel. 051/ , 065/ Izdajem dvokrevetnu sobu, internet, poseban ulaz, upotreba ~ajne kuhiwe, tel. 051/ , 065/ Izdajem sobu u stanu, zgrada, jednoj studentkiwi, grijawe, internet, upotreba kuhiwe, blizu Ekonomskog fakulteta, Star~evica, tel. 065/ Izdajem sobe na Lau{u, cijena 125 KM, upotreba kuhiwe, dnevnog boravka, toaleta, kupaonice, ima kablovska TV, tel. 065/ Izdajem sobu studentkiwi ili radnici, u centru Ba - waluke, centralno grijawe, kupatilo, upotreba kuhiwe, tel. 051/ , 065/ Izdajem sobu studentima nepu{a~ima, Borik, tel. 065/ Izdajem jednokrevetnu sobu, studentima i acima, Borik, Bawaluka, tel. 065/ Izdajem jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu za studente/kiwe ili zaposlenim osobama, Borik, tel. 066/ Izdajem sobu djevojci u stambenoj zgradi u Boriku, tel. 066/ Izdajem sobu studentkiwi ili u~enici, kablovska, internet, Borik, povoqno, tel. 066/ Izdajem dvokrevetnu sobu, 50 m od kampusa, upotreba kuhiwe, kupatila, interneta, TV-a, tel. 066/ Izdajem sobu sa grijawem i internetom, Nova varo{, tel. 066/ Izdajem namje{tenu sobu sa kuhiwom, kupatilom, ul. Koste Jari}a 16, tel. 066/ Izdajem namje{ten stan, stan na dan, ul. Koste Jari}a, tel. 066/ Izdajem sobu na Star~evici, ul. Kosovke djevojke 20, upotreba kuhiwe, grijawe, internet, tel. 065/ , 066/ Izdajem dvokrevetnu sobu djevojkama, u stanu dvije studentkiwe. Privatna ku}a, blizu Ekonomskog fakulteta, 150 KM po osobi sa svim re`ijama. Dobro grijawe, internet i kablovska, tel. 065/ , 066/ PRODAJA Prodajem halu, zidani objekat od 317 m 2 u centru Nove Topole, tel. 065/ Prodajem kancelariju, povr{ina 17 m 2, dvori{ni objekat u Jevrejskoj ulici kod br. 42 u Bawaluci, cijena KM, tel. 065/ Prodajem poslovni prostor, 14 m 2, ul. Me{e Selimovi}a, Bawaluka, tel. 051/ , 065/ Prodajem u Bawaluci, centar, poslovni prostor, 20 m 2, gara`a pretvorena u kancelariju, iza Konzulata Srbije, 250 m od op{tine, cijena KM, tel. 065/ Prodajem poslovni prostor, 18 m 2, u prizemqu zgrade u Bawaluci, ul. Maksima Gorkog, mo`e zamjena za stan, tel. 065/ Prodajem poslovni prostor, 57 m 2, u prizemqu zgrade u blizini "Emporijuma", cijena KM/m 2, mo`e zamjena za mawi stan u Beogradu, tel. 065/ Prodajem poslovni objekat Po+P+1+M u Novoj varo{i, 400 m 2 poslovnog prostora na tri nivoa, cijena po dogovoru, u ra~un primam mawe nekretnine, automobil uz doplatu, tel. 051/ , 065/ Prodajem poslovni prostor - halu m 2 na Tuwicama, cijena evra, tel. 065/ Prodajem kafi}, 40 m 2, dvoeta`ni, centar, kod Elektrotehni~kog fakulteta, ba{ta, tenda, kafi} u fun - kciji, iznajmqen, cijena KM, tel. 065/ Prodajem poslovni prostor 24 m 2, u Kara or evoj 239 A, na glavnoj ulici, upotrebna dozvola, cijena KM/m 2, tel. 065/ Prodajem poslovni objekat u nasequ Glamo~ani na autoputu Trn - Lakta{i, veli~ina objekta 705 m 2 na zemqi{tu veli~ine m 2. Objekat odre en za trgovinu na veliko i malo, sagra en godine, sa svim prikqu~cima, tel. 051/ , 065/ Prodajem poslovni prostor, 30 m 2, ul. Gunduli}eva iza Gradskog stadiona, tel. 065/ Prodajem u Bawaluci nedovr{enu halu sa m 2 zemqe, tel. 065/ Prodajem u nasequ Petra Preradovi}a poslovni prostor, 30 m 2, u kojem je bio frizerski salon, tel. 065/ Prodajem kod op{tine pos - lovni kancelarijski prostor, visoko prizemqe, tel. 066/ Prodajem povoqno poslovni prostor, prizemqe 44 m 2 u zgradi u centru ^elinca, mo`e pla}awe u nekoliko rata ili zamjena za povoqniju nekretninu uz doplatu, tel. 066/ Povoqno prodajem poslovni prostor, 31 m 2, ul. Slobodana Kusturi}a 13, Bawaluka, preko puta Studentskog centra pod Star~evicom, ima kalori - metar, tel. 066/ KUPOVINA Kupujem mawi poslovni prostor sa dvije prostorije, Bawaluka, tel. 063/ ZAMJENA Mijewam poslovni prostor u centru ^elinca, 44 m 2, u prizemqu stambeno-poslovne zgrade za razno uz doplatu, tel. 065/ IZDAVAWE Izdajem poslovni prostor za frizerski salon ili sli~ne djelatnosti u centru Bawaluke, tel. 051/ , 065/ Izdajem 80 m 2 skladi{no-magacinskog prostora u Vrbawi kod MZ, cijena po dogovoru a mo`e i kompenzacija, na fiksni zvati od 18 ~asova, tel. 051/ , 065/ Izdajem poslovni prostor, 15 m 2, Borik, privatna ku}a, vlastiti parking, cijena 250 KM, tel. 065/ Izdajem namje{ten frizersko-kozmeti~ki salon od 40 m 2 u Bawaluci, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor od 44 m 2, Krfska 56, Obili}evo, tel. 065/ [ G Iznajmqujem poslovni prostor, 14+2 m 2, ul. Dositeja Obradovi}a 1, Bawaluka, tel. 065/ Izdajem pekaru sa pe}i za lepiwe i parnom pe}i, prodajni prostor i upotrebna dozvola, tel. 065/ Iznajmqujemo poslovne prostore u Gospodskoj ulici, pje{a~ka zona, od 22, 34 i 40 m 2 i namje{tene kancelarije od 90 m 2, ima klima, grijawe obezbje ewe, tel. 051/ , 065/ Iznajmqujem poslovni prostor-kancelarije, 90 m 2, za predstavni{tva, biroe i agencije, ima pet kancelarija, Gospodska ulica, klima, grijawe, obez - bje ewe, tel. 051/ , 065/ Izdajem poslovni prostor od 17 m 2, kori{}ewe zajedni~kog WC-a, centar Bawaluke, cijena 400 KM mjese~no, tel. 065/ Iznajmqujem poslovni prostor 80 m 2 u centru Bawaluke, prizemqe, tel. 051/ , 065/ Izdajem butik oko 50 m 2 u centru Bawaluke, tel. 051/ , 065/ Iznajmqujem poslovne prostore u centru Bawaluke razli~itih veli~ina i namjena, tel. 051/ , 065/ Iznajmqujem poslovni prostor u centru Bawaluke, 30 m 2, u dva nivoa po 15 m 2, tel. 051/ , 065/ Izdajem poslovni prostor pogodan za kancelariju u TC "Ekvator", tel. 065/ Izdajem razra enu stomatolo{ku ordinaciju sa vi{egodi{wim sta`om (od godine), dobra lokacija, parking, upotrebna dozvola za rad i popratni inventar, povoqno (ili za neku drugu zdravstvenu djelatnost ili za druge namjene), tel. 051/ , 065/ Izdajem namje{ten frizerski salon u centru, tel. 066/ , 065/ U Prijedoru izdajem pos - lovni prostor 40 m 2, Zanatska ulica, centar, prizemqe u Zanatskom centru. Pogodno za kancelarije i uslu`ne djelatnosti, cijena povoqna, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor 16 m 2 u ul. Pave Radana 12, Nova varo{, cijena 250 KM, tel. 051/ , 065/ Izdajem novosagra ene hale iza "Incela", preko puta pumpe, video-nadzor, parking, liftovi, sa infrastrukturom, tel. 066/ Iznajmqujem poslovni prostor u centru ^elinca, 44 m 2, tel. 066/ Izdajem poslovni prostor na atraktivnoj lokaciji u samom centru grada, ul. Jevrejska, preko puta "Vidovi} centra", tel. 065/ , 066/ Izdajem poslovni prostor 80 m 2, namje{ten, za sve djelatnosti, nedaleko od Bawaluke, zvati od 19 ~asova, tel. 066/ Izdajem namje{tenu kancelariju, TC "Ekvator", prvi sprat, 17 m 2, tel. 066/ Izdajem namje{tenu kancelariju od 25 m 2 u robnoj ku}i "Zenit" (pored Osnovnog suda), cijena 250 KM, tel. 066/ PRODAJA Prodajem gara`u u centru gra - da, ul. Bra}e Panti}a, gara`a je ukwi`ena katastarski i gruntovno, tel. 065/ Prodajem gara`u od 18 m 2 u centru, ul. Bra}e Panti} 22, tel. 066/ Gara`a, centar Bawaluke, iza Elektrotehni~ke {kole, KM, tel. 066/ IZDAVAWE Izdajem gara`u u centru, ul. Kninska kod ZIBL-a, tel. 063/ Izdajem gara`u, ul. Starine Novaka kod "Mog marketa", Obili}evo, tel. 065/ Izdajem gara`u u centru Bawaluke, ul. V. Pelagi}a, tel. 065/ Izdajem gara`no mjesto u zgradi "Grawe" kod zgrade Vlade, ul. Prvog kraji{kog korpusa 35, tel. 066/ PRODAJA Prodajem aluminijumski kiosk, dvije i po godine star, devet m 2, vi{enamjenska upotreba, tel. 065/ Prodajem prenosivi metalni kiosk 3h3, unutra toplotno izolovan, sa papirima, tel. 065/ Prodajem kiosk sa atestom, tel. 065/ PRODAJA Prodajem gra evinske par -

48 8 srijeda, 14. mart cele, naseqe Ada, Peti prigradski put, tel Prodajem osam dunuma zemqe, 1/1, naseqe Kraji{nik - Nova Topola, povoqno, zvati od 10 do 21 ~as, tel Prodajem plac u Bijeqini, Dvorovi, 726 m 2, KM, tel Prodajem 15 dunuma zemqe u Gorwoj Piskavici kod Ba - waluke. Papiri uredni, 1/1, cijena povoqna, tel Prodajem plac, 350 m 2, kod ambulante, ul. Kara or eva 189, Lau{, Bawaluka, tel. 051/ Prodajem 20 dunuma zemqe pored magistralnog puta Prijedor - Bawaluka, pogodno za industrijski pogon, tel. 051/ Prodajem gra evinski plac 260 m 2 na Petri}evcu, iznad {kole, cijena povoqna, tel. 051/ Prodajem dva placa od 500 i 706 m 2, asfalt, voda, kanalizacija, 1/1, dozvoqena gradwa, Lau{ - Bawaluka, tel. 051/ Prodajem gra evinski plac 483 m 2, dozvoqena gradwa, 1/1, ul. Vida We`i}a, Bawaluka, tel. 051/ Prodajem m 2 zemqe u Ulciwu - Kodre ili mijewam za stan, tel. 051/ Povoqno prodajem plac 560 m 2 u Lakta{ima, cijena po dogovoru, tel. 063/ Prodajem placeve u Zalu - `anima, cijena po dogovoru, ul. Blagoja Parovi}a, vrlo povoqno, tel. 063/ Prodajem plac, m 2, kod nove bolnice, Paprikovac, tel / , 064/ Prodajem 555 m 2 zemqe, naseqe Lau{, ul. Kosovska 31A, papiri 1/1, ogra eno, evra, tel. 051/ , 064/ Prodajem plac m 2 u Kla{nicama, 125 m duga~ak i 50 m {irok, 150 m od autoputa, 1/1, prilaz asfaltom plus 50 m dobrim makadamom, tel. 064/ Prodajem plac u [u{- warima, m 2 zemqe, isparcelisano, 600 m 2 i 400 m 2, pla}ene sve saglasnosti, struja, voda, asfalt, lokacija atraktivna, cijena povoqna, tel. 064/ , 065/ Prodajem 15 dunuma zemqe u Lakta{ima kod aerodroma Mahovqani, pored puta Bawaluka - Gradi{ka, tel. 065/ Prodajem plac za ku}u, vlas - ni{tvo 1/1, veoma povoqno, tel. 065/ Prodajem plac, 958 m 2, u ulici Starog Vujadina 33, na Star~evici sa projektom za stambeni objekat Po+P+2 ili mijewam za stan u Bawaluci, tel. 065/ Povoqno prodajem placeve u Pavlovcu, 100 m od "Gra ewa \uri}i", skretawe lijevo od "[evine" pumpe, asfalt, voda, struja, sve 1/1, dozvoqena gradwa, cijena po dogovoru, tel. 065/ , 065/ Prodajem m 2 zemqe, ^okorska poqa, papiri 1/1, kraj puta, tel. 065/ Prodajem plac, m 2, ^okorska poqa, jedan km prije Kowi~kog kluba, idealno za vo} wak, 50 m od asfalta, vlas - ni{tvo 1/1, tel. 065/ Prodajem plac u ^okorima, selo Paji}i, m 2, {qivik, {tala, prostor za ku}u, voda, struja, asfalt, cijena 15 KM/m 2, tel. 065/ Prodajem plac od m 2, urbanisti~ko-gra evinsko zemqi{te u Bawaluci, La - zarevo, kod novog "Jel{ingrada", uredni papiri, tel. 065/ Prodajem kod stare zgrade Vlade 135 m 2 gra evinskog zemqi{ta, sa pravom gradwe lamele i gara`a predvi e - nih regulacionim planom, cijena evra, tel. 065/ Prodajem gra evinski plac od 500 m 2 u Kuqanima kod {kole, struja, voda, tel. 065/ Prodajem plac, m 2, kod Slatine, tel. 065/ Prodajem zemqi{te oranicu pogodna za gradwu u ^elincu kod {kole Opsje~ko, oko ~etiri dunuma, ima put, tel. 065/ Prodajem plac 760 m 2 u Motikama kod {kole, asfalt, struja, voda, tel. 065/ Prodajem plac sa infrastrukturom, 328 m 2, ul. Marka Lipovca 149, Lazarevo, blizu crkve, {kole i vrti}a, vlasnik 1/1, cijena oko KM, tel. 065/ Prodajem placeve 631, 817, 483, 579, 445, 465, i 500 m 2, put, struja, voda na placevima, u Motikama, tel. 065/ Prodajem placeve u Motikama blizu {kole. Placevi oko 520 m 2, struja, voda, papiri uredni, tel. 065/ Prodajem 25 dunuma zemqe i sedam dunuma zemqe na Sara - ~ici, tel. 065/ Prodajem vi{e placeva u Drago~aju, tel. 065/ Prodajem placeve, Aleksandrovac - Lakta{i, UT uslovi, dozvoqena gradwa, 1/1 ili m 2, blizu ambulante, {kole i po{te, tel. 065/ Prodajem zemqu u Bistrici, pored Bawaluke, cijena po dogovoru, tel. 065/ Povoqno prodajem dva dunuma zemqe u Prije~anima, dozvoqena gradwa, tel. 065/ Prodajem m 2 zemqe Piqagi}i - Gorwa Ivawska, stara prijedorska cesta, tel. 065/ Prodajem i m 2 zemqi{ta, ^arda~ani, op - {tina Lakta{i, tel. 065/ Prodajem m 2 zemqi{ta, Piqagi}i - gorwa Ivawska, stara prijedorska cesta, tel. 065/ Prodajem zemqu 23 dunuma u Drago~aju iza azila, stara {kola, do placa je asfalt, voda, struja i autobus, tel. 065/ Prodajem u Prijakovcima m 2 zemqe, od crkve udaqena 200 m, put, voda, struja, od centra Bawaluke 12 km, tel. 065/

49 srijeda, 14. mart Prodajem u Rami}ima m 2 zemqe, put, voda, 1/1, od pruge udaqeno kilometar, tel. 065/ Prodajem {est dunuma zemqe pod {umom u Gorwoj Slatini i zemqa i {uma pet KM m/2, tel. 065/ Prodajem tri placa u Pri - je~anima, 599, 572 i 561 m 2, ravan teren, regulacioni plan, izuzetna lokacija, tel. 065/ Prodajem zemqi{te u Jaku - povcima, m 2 uz glavni put, tel. 065/ Prodajem pet dunuma zemqe u gorwoj ^esmi, bunar na zemqi{tu, tel. 065/ Prodajem zemqi{te, ^okorska poqa iznad Bawaluke, jedan km od Kowi~kog kluba, tel. 065/ Prodajem placeve u Drago~aju, 1/1 gruntovno, udaqeni 300 m od {kole prema Gradini, voda, struja pored placa, cijena po dogovoru, tel. 051/ , 065/ Prodajem plac, 971 m 2, na kojem je regulacionim planom predvi ena poslovno-stambena zgrada P+4, plac se nalazi kod hotela "Grand", u cijenu se mo`e uzeti mawi stan uz doplatu, tel. 065/ Prodajem u komadu osam dunuma ravnog zemqi{ta kraj rijeke Vukle{nice u selu Jaru`ani kod Slatine, mo`e zamjena za mawi poslovni prostor ili mawi stan u Bawaluci, tel. 065/ Prodajem zemqi{te Bawa - luka, gorwa ^esma, m 2, cijena KM, tel. 051/ , 065/ Prodajem placeve u Bawaluci i okolini, tel. 051/ , 065/ Prodajem placeve u Draku - li}u, razli~itih veli~ina, tel. 051/ , 065/ Prodajem povoqno placeve u Bawaluci na Star~evici sa pogledom na grad, nalazi se na kraju ul. Koste Jari}a, tel. 051/ , 065/ Prodajem plac od m 2 za vikendicu ili ku}u, ^elinac, od restorana "Pla`a" udaqen m, tel. 065/ Prodajem plac od m 2 u Potkozarju, ul. Ivawska, pogodan za vo}wak, vikendicu ili ku}u, cijena povoqna, dvije marke kvadrat, tel. 065/ Prodajem plac od m 2 u Pavlovcu, samo pet km od centra grada, sve komunalije pored placa, cijena 18 KM/m 2, mogu}a mawa korekcija, tel. 065/ Prodajem plac m 2 u centru Drini}a, pored ulice, pogodno za parcelisawe, cijena 4 KM/m 2, tel. 065/ Prodajem plac u Kuqanima kod kasarne, cijena KM, tel. 065/ Prodajem m 2 zemqe u Drago~aju, 700 m od doma prema Gradini, cijena 10 KM/m 2, tel. 065/ Prodajem plac u gorwoj ^esmi, 540 m 2, mo`e i zamjena, tel. 065/ Prodajem vi{e placeva od 400 m 2 u Kuqanima kod nove {kole, 1/1, ne treba gra evinska, tel. 065/ Prodajem plac u Novom Sadu, 563 m 2, infrastruktura, ogra - en, ~etiri km od centra, 1/1, ili mijewam za nekretninu u Bawaluci, 3,5 km od centra, tel. 065/ Prodajem m 2 zemqi{ta u selu Dovi}i, 25 km od Bawaluke i mali zidani objekat, jedna prostorija 15 m 2, voda i struja prolaze pored zemqe, tel. 065/ Prodajem plac od m 2 sa devastiranom vikendicom, vlasni{tvo 1/1, cijena povoqna, Rami}i - Bawaluka, tel. 065/ Lakta{i-Peto{evci prodajem osam dunuma zemqe, povoqno za firmu, tel. 065/ Bawaluka - Radiwa~a, prodajem 80 dunuma zemqe u komadu, mo`e i mawe, cijena 1,20 KM/m 2, tel. 065/ Bawaluka, Petri}evac, prodajem 10 dunuma zemqe, struja, voda, asfalt, uli~na rasvjeta, tel. 065/ Lakta{i - Mahovqani prodajem 28 dunuma zemqe, jedan kilometar od puta Lakta{i - Gradi{ka, tel. 065/ Prodajem 13 dunuma zemqe uz put Gradi{ka - Turjak, od autoputa pet km, Gradi{ka - Drageqi, cijena KM, povoqno za firmu ili plastenike, tel. 065/ Prodajem m 2 zemqe u Jablanu, papiri 1/1, tel. 065/ Prodajem pet dunuma placa (5.000 m 2 ) u Zelenkovcu u blizini izvora, do placa ima put, voda te~e po sredini, cijena 5 KM/m 2, tel. 065/ Prodajem plac 400 m 2 u Drakuli}u, 6,5 km od centra grada, sa komplet gra evinskim papirima i projektom, voda i struja na placu, cijena KM, tel. 065/ Bawaluka, gorwa ^esma, prema Kr~maricama, {est kilometara od grada, prodajem dunum zemqe, pored glavnog puta, papiri, struja na placu, pod vo}em, cijena KM, tel. 065/ Prodajem tri placa na Star~evici od 540, 560 i620 m 2, ul. Koste Jari}a, tel. 065/ Prodajem plac u Srpskom Milanovcu ([argovcu), ul. Dra - kuli}ka, za gradwu ku}e, uredni papiri, tel. 065/ Prodajem plac za gradwu ku}e, iza hotela "Grand", 410 m 2, ul. Drakuli}ka, tel. 065/ Hitno prodajem plac od m 2 uz asfaltni put Sara~ica - ^okorska poqa, na placu voda, struja, cijena 20 KM/m 2, tel. 051/ , 065/ Hitno prodajem plac, 500 m 2, uz asfaltni put Bawaluka - Sara~ica, od centra {est km, papiri 1/1, cijena evra, tel. 051/ , 065/ Prodajem plac u Trnu, 675 m 2, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/ Prodajem plac od m 2, 1/1, uz rijeku Vrbawu, {est km od Bawaluke, struja i voda na placu, selo Debeqaci, Ba - waluka, povoqno, tel. 065/ Prodajem m 2 zemqe u Pavlovcu, ~etiri km od centra grada, Bawaluka, tel. 051/ , 065/ Prodajem devet dunuma zemqe, uz asfaltni put Prwavor - Vija~ani, pet km od Prwavora, cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem m 2 zemqe u ^esmi i m 2 zemqe u [u{warima, cijena KM, i 700 m 2 zemqe u [u{wa- rima, tel. 051/ , 065/ Prodajem plac u [argovcu ili mijewam za mawu garsoweru uz doplatu, vlasni{tvo 1/1, prednost Obili}evo, tel. 065/ Prodajem 23 dunuma zemqe u Jaru`anima, pored asfalta u poqu (preko puta naseqa), dva kilometra od centra Slatine, KM/dunum, tel. 065/ Prodajem zemqi{te - parcela od 320 m 2 u Bawi Le{qani, Novi Grad, struja, voda, telefon, tel. 065/ Prodajem zemqu u Velikom Bla{ku, na glavnom putu za Prwavor i Slatinu, tel. 065/ Prodajem 8,5 dunuma zemqe, pogodno za parcelisawe, u Prije~anima blizu pravoslav - ne crkve, tel. 051/ , 065/ Prodajem plac m 2, ul. Nenada Kosti}a, cijena po dogovoru, tel. 051/ , 065/ Prodajem plac, m 2, kod "Roguqi}a", prilaz od "Gas- proma", predvi ena gradwa stambeno-poslovnog objekta u osnovi od 300 m 2, tel. 051/ , 065/ Povoqno prodajem dva placa m 2 u Rami}ima kod "Unisa", tel. 065/ Prodajem u Mahovqanima dva gra evinska placa od ~etiri do pet dunuma, pored puta Bawaluka-Gradi{ka, iza skretawa za aerodrom, dokumentacija uredna sa UTU, tel. 065/ Prodajem plac, 600 m 2 u Prije~anima, ul. Brusina 135, dozvoqena gradwa, na lijepom i mirnom mjestu, tel. 065/ Prodajem povoqno na Rebrovcu plac 551 m 2 sa projektnom dokumentacijom, tel. 065/ Prodajem plac od 250 m 2 u Novoj varo{i, na placu se nalazi stara ku}a, tel. 065/ Prodajem plac, 700 m 2, na Veselom brijegu, na kojem se nalazi stara ku}a, tel. 065/ Prodajem na po~etku Pobr a plac m 2 na kojem se nalazi stara ku}a, regulacionim planom dozvoqena gradwa jo{ tri ku}e P+1+M, tel. 065/ Prodajem u Motikama plac od m 2, u blizini {kole, sa vo}wakom i zapo~etom gradwom porodi~ne ku}e, mo`e i zamjena za mawi stan, tel. 065/ Prodajem na po~etku Pobr a (iznad Gimnazije) plac m 2 na kojem se nalazi stara ku}a, regulacionim planom dozvoqena gradwa jo{ tri ku}e P+1+M, tel. 065/ Prodajem 50 dunuma zemqe, 1/1, u komadu, za sve namjene, struja, gradska voda, bunar, telefon, 50 m od asfalta, mo`e i pola. Cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem plac 515 m 2 u Drakuli}u, ul. Goluba Babi}a, papiri uredni, po regulacionom planu dozvojena gradwa porodi~ne ku}e, tel. 065/ Prodajem plac na Star~evici 673 m 2, ili mijewam za stan u Bawaluci, tel. 066/ , 065/ Povoqno prodajem plac kod restorana "Evropa" u ^elincu, Opsje~ko, oko 500 m 2, sa po - mo}nim objektom na placu, tel. 065/ Prodajem dva dunuma zemqe u Motikama kod ambulante uz asfalt, cijena KM, tel. 065/ Prodajem m 2 zem - qi{ta u Dervi{ima, Pri {tinska bb, cijena 30 evra/m 2, tel. 051/ , 065/ [ G Povoqno prodajem {est dunuma zemqe, od toga jedan dunum vo}wak, u nasequ Bare- Opsje~ko, ^elinac, cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem plac m 2, u Mo - tikama, kod {kole, uz asfalt, struja, gradska voda, pogodno za gradwu, tel. 065/ Prodajem plac m 2 u gorwem Jablanu, cijena KM, tel. 065/ Prodajem 18 dunuma zemqe na ^okorskim poqima, asfalt, struja, voda, blizu kowi~kog kluba, tel. 065/ Bawaluka - Barlovci, prodajem plac od m 2, voda, struja, povoqno, tel. 051/ , 065/ Prodajem ~etiri dunuma zemqe iza "Vitaminke", Savska 54, pogodno za gradwu, 1/1, evra, tel. 065/ Prodajem plac, m 2, u Bawaluci, Prije~ani, ul. Brusina kod br. 137, vlasni - {tvo 1/1, cijena KM, tel. 065/ Prodajem m 2 zemqe za placeve na ^okorskim poqima, 50 m od glavnog puta, tel. 065/ Prodajem povoqno placeve u Pavlovcu, tel. 065/ Prodajem plac, 600 m 2, u Lov}enskoj ulici, u blizini crkve u Drakuli}u. Dozvoqena gradwa, UT uslovi, struja, voda, telefon na placu, tel. 065/ Prodajem gra evinsku par - celu u Dervi{ima povr{ine 675 m 2, ima vodu i struju, tel. 065/ Prodajem dva placa po m 2, Gorwi Prije~ani, tel. 065/ Prodajem placeve u nasequ Ada, Peti prigradski put, tel. 065/ Prodajem plac za ku}u, povoqno, vlasni{tvo 1/1, cijena KM, tel. 065/ ^elinac, plac od 420 m 2, novi asfalt, sam po~etak naseqa Lani{ta, papiri uredni, cijena po dogovoru, tel. 066/ Prodajem plac, m 2, 1/1, dozvoqena gradwa, uz glavni put, voda, struja, telefon, prilaz, Mi{in Han, tel. 066/

50 10 srijeda, 14. mart Prodajem plac za gradwu ku}e kod izbjegli~kog naseqa, vrlo povoqno, KM, tel. 066/ Prodajem placeve, plac od 900 m 2 ima dva prilazna puta, plac od 600 i 700 m 2, 30 KM/m 2, tel. 051/ , 066/ Prodajem povoqno plac u ^esmi, Bawaluka, pored glavne ulice, dozvoqena gradwa, tel. 066/ Prodajem plac u Glamo~anima kod "Unitehne", m 2, cijena 15 KM/m 2, tel. 066/ Prodajem ~etiri dunuma zemqe sa tri zidana objekta, Kosjerovo kod Lakta{a, cijena po dogovoru, tel. 066/ Prodajem devet dunuma zemqe, tri km od Kla{nica, ju`na strana, pogodna za vo}e, vinograd, maline, kupine, pored parcele proti~e voda - potok, cijena KM/dunum, tel. 051/ , 066/ Prodajem vi{e placeva u nasequ ^esma, Bawaluka, ured - ni papiri, tel. 066/ Prodajem pet dunuma zemqe uz asfalt u poqu, [u{wari, 14 km od Bawaluke, nizvodno, cijena po dogovoru, pla}awe mo`e u rate, tel. 051/ , 066/ Prodajem dva placa po 405 m 2 u Motikama, sedam km od centra Bawaluke, u blizini nove crkve, lijep pogled, ~itav dan osun~an, blizina gradske vode, struje, cijena KM, mo`e zamjena za automobil, tel. 066/ Prodajem plac m 2 u Bawaluci, Rakova~ke bare, dozvoqena gradwa poslovnostambenog objekta, cijena po dogovoru, tel. 066/ Prodajem 34 dunuma zemqe u ^esmi iznad stadiona sa pogledom na grad, cijena 30 KM/m 2, tel. 066/ Prodajem plac od 400 m 2 u ul. Davida [trpca, 1/1, za gradwu porodi~ne ku}e na tri eta`e, tel. 066/ Bawaluka, prodajem tri dunuma zemqe, 1/1, m 2 i m 2 hrastove {ume, Rebrovac 1, tel. 065/ , 066/ Prodajem povoqno dva dunuma zemqe u Prije~anima, tel. 066/ Bawaluka, dowi Drakuli}, ulica Goluba Babi}a, plac 632 m 2, papiri 1/1, gruntovno i katastarski, usvojen regulacionim planom, dozvoqena gradwa, pet km od centra grada, tel. 066/ Prodajem dva dunuma zemqe i dva placa u Zalu`anima, cije - na povoqna, ul. Blagoja Paro - vi}a br. 54, tel. 066/ Prodajem m 2 zemqe, udaqeno pet km od centra grada, cijena KM, tel. 066/ Prodajem plac od m 2 na Kr~maricama, u centru kod igrali{ta, povoqno i hitno, tel. 051/ , 066/ Prodajem plac 700 m 2, Bawa - luka, Lau{, tel. 066/ Prodajem placeve u ul. Koste Jari}a i Vida We`i}a, tel. 066/ Prodajem {est dunuma zemqe u Bo{kovi}ima, op{tina Lakta{i, blizu osmogodi{we {kole, cijena KM/dunum, tel. 066/ U Bile}i prodajem plac m 2, cijena povoqna, tel. 066/ ZAMJENA Mijewam plac u Bawaluci, udaqen od centra {est kilometara, za mawi stan u Ba - waluci ili Novom Sadu, tel. 051/ , 065/ IZDAVAWE Izdajem plac od 740 m 2 za izgradwu stambene zgrade u zamjenu za tri stana i tri gara`e, tel. 051/ Iznajmqujem besplatno za obra ivawe zemqu od {est dunuma u Jakupovcima, 50 m od makadama, 200 m od autoputa, vlasnik 1/1, tel. 065/ PONUDA Dajem na kori{}ewe devet dunuma zemqe uz asfalt, 500 m od {kole u Han Kolima, tel. 051/ , 065/ PRODAJA Prodajem betoniranu grobnicu na starom dijelu Rebrova~kog grobqa, tel. 051/ Prodajem grobno mjesto na Pobr u blizu mrtva~nice, cijena po dogovoru, tel. 051/ Prodajem grobnicu dvojku na Perduvovom grobqu u Bawa - luci, tel. 063/ Prodajem dva grobna mjesta, grobqe "Ogwena Marija", dowi Drakuli}, Bawaluka, tel. 065/ Prodajem grobnicu sa devet mjesta na grobqu "Sveti Pantelija" u Boriku, tel. 065/ Prodajem betonsku grobnicu 1+1, na novom grobqu Vrbawa, tel. 065/ Prodajem novoure enu betonsku grobnicu sa {est mjesta, oblo`enu kvalitetnim crnim mermerom, na grobqu "Sveti Pantelija", iza kapele i sa urednom dokumentacijom, Bo - rik, tel. 065/ Prodajem betonsku grobnicu trojku na grobqu "Sveti Pantelija" kod dvorane "Borik", tel. 065/ Prodajem povoqno dva grobna mjesta na grobqu u Pavlovcu, tel. 065/ Prodajem grobnicu devetku na novom dijelu Rebrova~kog grobqa sa plo~ama i ura enom hidroizolacijom, oblo`ena kvalitetnim crnim mermerom, ~etvrti red od glavnog puta, tel. 065/ Prodajem grobnicu {esticu, "Sveti Pantelija", Borik, tel. 051/ , 065/ Prodajem grobno mjesto na grobqu u Rami}ima, tel. 065/ Prodajem betonsku grobnicu {esticu, Bawaluka - Rebrovac, novi dio, povoqno, tel. 065/ Prodajem betonsku dubinsku grobnicu, {esticu, kod crkve u Kla{nicama, tel. 066/ Prodajem grobno mjesto dvojku, 240h220 cm, na grobqu "Sveti Lazar", Drakuli}, Bawaluka, cijena po dogovoru, tel. 066/ Prodajem grobno mjesto na Gradskom grobqu - Pobr e, tel. 051/ , 066/ PRODAJA Prodajem tri dunuma {ume u Duralama, Drago~aj, tel Prodajem 11 dunuma {ume u Gostiqu, kod Doboja, cijena po dogovoru, tel. 051/ Prodajem osam dunuma {ume u [u{warima, asfalt, cijena KM po dunumu, tel. 051/ , 064/ Prodajem {umu u Lipqu, bukov, visoka, uz asfaltni put, m 2, tel. 065/ Prodajem m 2 {ume ba - grem i m 2 oranice sve u komadu, 300 m od {kole u Drakuli}u, tel. 065/ PRODAJA Prodajem imawe u Aleksandrovcu, preko puta hotela "Kaldera", tel. 051/ Prodajem imawe, stariju ku}u, 48 m 2, sa oku}nicom, m 2 obradive zemqe, sve u komadu, voda, struja, u ^okorima, Bawaluka, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/ Prodajem staro imawe u selu Kadiwani iza Slatine: ku}a, {tala, bunar, ostalo, 32 dunuma zemqe traktorom obradive, cijena KM ili samo zemqi{te 25 dunuma po 950 KM/dunum, tel. 065/ Prodajem imawe u Drugo - vi}ima, ku}a i m 2 zemqe, uz asfalt, na putu Lakta{i - Prwavor, cijena KM, tel. 065/ Prodajem imawe sa 11 dunuma zemqe, struja, gradska voda, asfalt, rijeka, Gradi{ka-Dra - geqi, cijena KM, tel. 065/ Bawaluka - Bukovica, prodajem imawe, ku}a sa prate}im objektima i 25 dunuma zemqe, cijena KM, tel. 065/ Bawaluka - Mi{in Han, prodajem imawe sa dvije ku}e i prate}im objektima i pet dunuma zemqe, blizu {kole, cijena KM, tel. 065/ Prodajem imawe sa 11 dunuma zemqe, struja, gradska voda, asfalt, rijeka, Gradi{ka - Drageqi, cijena KM, tel. 065/ Prodajem imawe, ku}a, vo} - wak, {uma, 25 dunuma zemqe, sa pogledom na grad, cijena KM, tel. 065/ Prodajem povoqno imawe, ku}u, 30 dunuma obradivo, sedam dunuma {ume, tri dunuma vo}wak, asfalt, bunar, gradska, voda, Gradi{ka, tel. 066/ Prodajem farmu, objekti m 2, zemqi{ta m 2, Malo Bla{ko, povoqno, tel. 066/ Tra`im imawe na selu za odr`avawe, ~uvawe ili pod mawi zakup, bawalu~ka regija, tel. 065/ PRODAJA Prodajem betonsku mje{a - licu, Drago~aj, tel. 051/ Prodajem dvorednu {trika}u ma{inu, skoro novu, tel. 051/ Prodajem benzinski motor za mje{alicu betona, 120 KM, tel. 051/ Prodajem kosa~icu na struju, vati, cijena 50 KM, tel. 051/ , 065/ Prodajem mje{alicu za beton, hitno, tel. 065/ Prodajem kombinovanu oblaricu, 500 KM, sa cirkularom i dodatnim prikqu~cima, pre - krupa~ i brusilicu, monofazni, 45 kw, 350 KM, tel. 065/ Prodajem grafi~ku ma{inu rotaprint-ofset, format {tampe A-3, pogodna za {tampawe kwiga, obrazaca, blokova, etiketa..., cijena vrlo povoqna, a mo`e i kompenzacija - po dogovoru, na fiksni zvati od 18 ~asova, tel. 051/ , 065/

51 srijeda, 14. mart Prodajem motokultivator FPM 414 DE i frezu, motor "lombardini", skoro nov, tel. 065/ Prodajem povoqno mje{alice za meso i kobasice, do 20, 30 i 50 kg, i presu za pqeskavice, tel. 065/ Prodajem profesionalne ma{ine i glodala za obradu drveta, nova i nekori{}ena, povoqno, tel. 065/ Prodajem aparat za varewe, pravqen po naruybi, sa puwa~em za akumulator, povoqno, tel. 065/ Prodajem ma{inu za hemijsko ~i{}ewe sa kompletnom opremom, spremna za rad, povoqno, ma{ina "campetel", parna peg - la i ostalo, tel. 065/ Prodajem obu}arski frez i presu, tel. 065/ Prodajem pumpu muqaru "tam" - motor dizel, Qubqana, veliki kapacitet, mo`e navodwavawe, prepumpavawe jezera, rijeka i ostalo, cijena KM, tel. 065/ Prodajem {iva}u ma{inu "bagat", no`ni pogon, sa stalkom, u ispravnom stawu, tel. 051/ , 065/ Prodajem univerzalnu o{tri - licu svih vrsta alata, glodala, okruglo bru{ewe, ma{ina kompletna sa proiz. alatima, plus usisiva~, tel. 051/ , 065/ Prodajem monofazni motor za mje{alicu, tel. 065/ Prodajem mje{alicu za beton, stariji tip, u odli~nom stawu, potpuno ispravna, tel. 065/ Prodajem grn za ~i{}ewe snijega {irok dva metra, ka~i se za traktor ili mijewam za rakiju, drva, itd., Bawaluka, tel. 065/ Prodajem elektromotor "server" 11 kw, obrtaja, tel. 065/ Prodajem {iva}u industrijsku ma{inu "Necci", povoqno, tel. 065/ Prodajem elektromotor trofazni, mawi i ve}i, cijena po dogovoru, Bawaluka, tel. 065/ Prodajem {trika}u ma{inu wema~ke proizvodwe, Bawa - luka, cijena po vi ewu, tel. 065/ Prodajem novu bu{ilicu "hilt TE 16-C", 800 W, 3,6 u koferu, uvoz iz Wema~ke, tel. 065/ Prodajem motor, 450 W i dizalicu, tel. 066/ Prodajem zup~anike i letve, tel. 066/ Prodajem cirkular sa obl. ma{inom, trofazni, tel. 066/ Prodajem motorku "{til", ispravna, original iz Wema~ke, mo`e zamjena za drvo za ogrev, tel. 051/ , 066/ KUPOVINA Kupujem monofazni kompresor zapremine litara, tel. 051/ Kupujem mje{alicu za beton, mo`e i bez motora ili ras - hodovanu, tel. 051/ Primam na poklon {iva}u ma{inu, tel. 065/ PRODAJA Prodajem sadnicu drena, tel. 051/ Prodajem tri plasti~ne ba~ve za {qive, dva sita za med, rostfrajnu posudu za med od 10 l, tel. 051/ Prodajem hranilice za pi - li}e pet za vodu pet za hranu, tel. 051/ Prodajem koko{iwac dimenzija 90h90h75/45 za 220 KM, nov, izgra en od drveta, lako prenosiv, tel. 064/ Prodajem koke nosiqe, 11 komada, crvene, povoqno, tel. 064/ Prodajem stajsko ubre i bale sijena djeteline, tel. 065/ Prodajem mlade sadnice {qive bjelice, od 50 do 100 komada, vrlo povoqno, mo`e zamjena za rakiju ili vino, tel. 065/ Prodajem 25 dru{tava p~ela, LR ko{nice, tel. 065/ Prvoklasne dvogodi{we i trogodi{we sadnice aronije, tel. 065/ Prodajem ~etiri sjarene koze koje se jare po~etkom marta 2018, tel. 065/ Prodajem motokultivator IMT-509 dizel, sa svim prikqu~cima i original prikolicom, vrlo malo kori{ten, tel. 065/ Prodajem kozije mlijeko, sir i surutku, Motike, tel. 065/ Prodajem kvalitetne sadnice kupina, krupna ~a~anka, tel. 065/ Prodajem prskalicu za kukuruze, sija~icu za krompir, vagu koja va`e 500 kg, frezu za snijeg, hranilicu za prasi}e, pumpu za prskalicu, plugove sa tri brazde, tel. 065/ Prodajem rakiju lozu od 19 gradi, cijena 10 KM, tel. 065/ Prodajem kukuruzanu 30h1,20 m, jelova, tel. 066/ Prodajem sadnice maline, kupine, ogrozda, borovnice, oraha, vi{we, {qive, cijena 1,5-3 KM, tel. 051/ , 066/ PRODAJA Prodajem crijep "vinkovci 333", malo kori{}en, 0,30 KM/komad, tel. 051/ Prodajem balkonski prozor i vrata, hrastova, ustakqena, nova, Drago~aj, tel. 051/ Prodajem dvoja vawska vrata drvena, u odli~nom stawu, cijena po komadu 150 KM, tel. 065/ Prodajem osam krila sobnih vrata, polovno, sa~uvano, 15 KM/po krilu, tel. 065/ Drvena krila prozora vakuum staklo kao i balkonska vrata kori{}eno, povoqno, tel. 065/ Prodajem `eqezne stubove za ogradu, Bawaluka, tel. 065/ Prodajem crijep "mediteran", povoqno, tel. 065/ Prodajem prozore 180h140, tri komada, 80h60 tri komada, balkonska vrata 80h220 pos - takqena, duplo staklo, u od - li~nom stawu, cijena 250 KM, tel. 065/ Prodajem polovnu gra u, rogovi 12h10, du`ina 5,5, plus grede, 200 KM/m 2, tel. 065/ Prodajem ulazna, drvena vrata, bez {toka, 205h85 mm, cijena 40 KM, tel. 065/ Prodajem ili mijewam suvu orahovu dasku, jedan kubik, tel. 065/ Prodaja novih krovnih prozora sa vakuum staklima dimenzija 60x60, 60x80, 70x100, povoqno, tel. 065/ , 065/ , 065/ Prodajem aluminijumske gri - qe za prozore, 117x55 mm, dup - le, boja plava, tel. 065/ Prodajem ulazna hrastova vrata 200h90 cm, lijeva bez {toka, tel. 065/ Prodajem PGP, kabl 4 mmh5 `ica, du`ine 30 m, tel. 065/ Prodajem suvu hrastovu dasku, peticu, razli~itih du`ina, od jedan do tri metra, tel. 065/ Prodajem bijelu roletnu plasti~nu sa metalnim ramom, {irine 140 cm, za jednokrilni i dvokrilni prozor, tel. 065/ Prodajem ulazna vrata dvodijelna, tel. 065/ Prodajem krovni nosa~ za automobil sa kqu~em, tel. 065/ Prodajem armiranobetonske stubove raznih du`ina za mre`u i bodqikavu `icu, tel. 051/ , 066/ Prodajem drvene prozore sa izo staklom 100h80 cm, 70h60 cm i drvene razbarene stubi}e za unutra{wa stepeni{ta, tel. 066/ Prodajem dva nova stuba vawske rasvjete visine ~etiri metra, tel. 066/ Prodajem stolariju, dobro o~uvanu, vrata sa {tokovima 205h90, 205h80, 205h70 cm, prozore: 120h120 dvokrilni, 100h100 vakuum, 100h170 va - kuum, 60h80 metalni i 80h60 drvo, sa i bez vakuuma, cijena KM, tel. 051/ , 066/ PRODAJA Prodajem kafe aparat "Fa- ema" i mlin za kafu, tel. 065/ Prodajem restoran sa pre - no}i{tem, tel. 051/ , 065/ Prodajem polovan {ank "Igo" Qubqana, du`ina 2,20 m, sa duplim sudoperom, cijena 350 KM i prodajem 10 vise}ih stolica, tel. 065/ Prodajem rashladnu vitrinu LTH, du`ine 1,6 metara, za mlije~ne proizvode i dvije police za vo}e, tel. 066/ PRODAJA Prodajem auto maple SMA C31, god. 1.3, reg. 11/18 pre{la km, cijena KM, tel. 065/ Prodajem "ladu" 2111 karavan, god., 1.6. reg. 07/18, pre{la km, cijena 2200 KM, tel. 065/ Prodajem "reno klio 1,2", pre{ao km, registrovan do januara god., cijena KM, tel. 065/ Prodajem "mercedes" CLS 350 CDI, 4 matik, g. p. 2012, pre - {ao km, ful opremqen, kao nov, perfektno stawe, tel. 065/ Prodajem "fijat 176" benzin, plin, registrovan do 10. mjeseca 2018, tel. 065/ Prodajem "golf 2" turbo dizel, g. p. 1990, registrovan do 11/2018, tel. 065/ Prodajem "mercedes C 200", g. p. 2002, u odli~nom stawu, ~etiri qetne i ~etiri zimske gume "mi{len" sa felgama ili uz dogovor mijewam za mla u E klasu, tel. 051/ , 065/ Povoqno prodajem kombi "folksvagen transporter" 1.9 dizel, godi{te i "folk svagen kedi maksi" 1.9 dizel, godi{te, tel. 051/ , 065/ Prodajem "pe`o 306", 1,4 benzin, dvoja vrata, pet brzina, klima, elektri~ni podiza~i, ura en servis, registrovan do novembra godine, tel. 065/ Prodajem "yip", neocariwen, uvoz iz Engleske, tel. 063/ , 065/ Prodajem brodicu sa deset sjede}ih mjesta, motor 50 KS i prikolicu za transport bro - dice, tel. 065/ Prodajem "polo 1,2" g. p.2004, registrovan do kraja godine, posjeduje servisnu kwi`icu iz [vajcarske, u odli~nom stawu, tel. 065/ Prodajem al. to~kove sa gumama zimskim za "pe`o 607", tel. 065/ Prodajem "pe`o 405", na plin, g. p. 1989, klima, el. podiza~i, povoqno 900 KM, tel. 065/ Prodajem "pasat {est karavan", g. p. 2007, 2.0, 140 KS, tel. 065/ Prodajem "{kodu oktaviju 1,9 TDI", god, registrovana, KM, tel. 065/ Prodajem "ladu nivu", terenac, g. p. 2010, prvi vlasnik, pre{ao km, ekstra sta - we, servo, ABS, digitalni sat, svi servisi odra eni, cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem kombi "folksvagen" teretni, neregistrovan, tel. 065/ Prodajem kombi "reno", neispravan, mo`e i u dijelovima, tel. 065/ Prodajem "golf 2" g. p. 85, istekla registracija, cijena 500 evra, tel. 065/ Prodajem "mercedes" c 200, g. p. 2002, u odli~nom stawu, ~etiri qetne i ~etiri zimske gume, "mi{len" sa felgama ili uz dogovor mijewam za mladu E klasu, tel. 065/

52 12 srijeda, 14. mart Prodajem "fijestu", g. p. 1990, o~uvana, gara`irana, prvi vlasnik, registrovana godine, tel. 065/ Prodajem "ford fju`n", dec. 2011, pre{ao KM, benzin 1,4/80 KS, gara`iran, prvi vlasnik, ABS klima, radio, CD, dva para felgi, tel. 065/ Prodajem "jugo 55", registrovan, u pogonu, radi motor, g. p. 1985, drugi vlasnik, registrovan do , cijena 800 KM, tel. 065/ Prodajem "golf 1" benzin, registrovan do juna godine, cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem "opel korsu" kubika, g. p. 2003, tel. 065/ Prodajem "pe`o 107", g. p. 2006, sa ~etiri qetne i ~etiri zimske gume, registrovan do maja godine, tel. 065/ Prodajem "fijat punto", g. p. 2001, pre{ao km, u dobrom stawu, neregistrovan, KM, tel. 065/ Prodajem "reno klio" 1,2, benzin, 16 V, g. p. 2002, u dobrom stawu, tel. 065/ Prodajem "golf 2", g. p. 1991, crne boje, trubo dizel, cijena KM, 44 kw, 1,6, tel. 065/ Prodajem BMW 320 D, 140 ks, proizveden god, dizel, redizajnirani model, crna boja, klima, registrovan, cijena KM, tel. 065/ Prodajem "sitroen C4", g. p. 2005, metalik siva boja, cm 3, dizel, 100 kw, eksluziv paket oprema, klima, ksenon i sl., odjavqen, cijena KM, mogu}e pla}awe i bitkoinom, tel. 065/ Prodajem "{kodu oktaviju" 1,4, benzin, g. p. 2003, registrovana do marta 2019, u besprijekornom stawu, bijela boja, ~etvora vrata, KM, tel. 066/ Prodajem "opel vektru 20i", g. p. 1989, u voznom stawu, neregistrovan, tel. 066/ Prodajem "polo" 1,2, g. p. 2004, registrovan do nove godine, posjeduje servisnu kwigu, uvezen iz [vajcarske, u odli - ~nom stawu, tel. 066/ Prodajem "pe`o 205", godina, o~uvan, zelena metalik boja, odjavqen, tel. 066/ KUPOVINA Otkup starih, polovnih i havarisanih vozila svih proizvo a~a, isplata odmah, tel. 065/ Kupujem starija ocariwena i havarisana vozila "golf" 1, 2, 3, "ford", "opel", "pasat", "mercedes", mo`e i stranac, Ba - waluka, tel. 065/ DIJELOVI I OPREMA Prodajem dvije predwe {o- fer{ajbne i jednu zadwu za "folksvagen", povoqno, Bawa - luka, tel. 051/ Prodajem zimske gume sa felgama za "mazdu demino", 150 KM, tel. 065/ Prodajem gume zimske 205/ 55/16, 175/65/14, 195/60/15, tel. 065/ Prodajem dijelove za "fijat 1.300" ("trista}"), tel. 065/ Prodajem "ford eskort" u dijelovima, benzin, 1,3 motor, god. proizvodwe, tel. 065/ Prodajem dijelove za "ford eskort" i "fijestu", tel. 065/ Kupujem auto-prikolicu, prednost fabri~ka ili pravqena, registrovana ili bez papira, tel. 065/ Prodajem prikolicu za automobil, tel. 065/ Prodajem dizalice za automobile i kamione, tel. 065/ Kupujem za "opel kadet B" nove i polovne dijelove, tel. 065/ Prodajem ~etiri nove ~e - li~ne felge za "reno megan senik", ~etiri rupe, tel. 065/ Prodajem euro kuke za "pe`o", "reno", "ford", "folksvagen" i "opel", tel. 065/ Prodajem zimske gume za "fijat punto", sa felgama, 170 KM, kao nove, tel. 065/ Prodajem dvije gume 195h 65h15 sa lancima, cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem gume c, tel. 065/ Prodajem jednu auto-gumu sa felgom 14 "sava", kao nova, tel. 065/ Prodajem zadwi branik za "pasat 5", bez plastike, tel. 065/ Prodajem alu. felge, crne, pet {ara, sa gumama 225/45 R 17, u superstawu, 350 evra, tel. 066/ Prodajem dijelove za "mercedes 180 c", tel. 066/ PRODAJA Prodajem motor "beverli" 250 cm 3, cijena KM, tel. 066/ PRODAJA Prodajem elektri~ni {poret "gorewe" struja-gas, dobro o~uvan, 150 KM, tel. 051/ Prodajem usisiva~ "gorewe", ve}i, tel. 051/ Prodajem proto~ni bojler "tiki", skoro nov, tel. 051/ Prodajem TA pe} 3 kw pod garancijom, 70 KM, tel. 051/ Prodajem TV "filips" sa daqinskim, ekran 50 cm, cijena 40 KM, Bawaluka, tel. 063/ Prodajem televizor, toster, kafe-aparat, cijena povoqna, tel. 064/ Prodajem pe} "kreka veso" i {poret "smederevac", tel. 065/ Prodajem bojler, tel. 051/ , 065/ Prodajem zamrziva~ "gorewe", 210 l, tel. 051/ , 065/ Prodajem polovnu, ispravnu ugradnu rernu "gorewe" za 30 KM, tel. 065/ Prodajem kvarcnu grijalicu i uqni radijator, tel. 065/ Prodajem pe} za centralno grijawe, napravqena od gusa, snage kalorija, potpuno ispravna i spremna za upo - trebu, tel. 051/ , 065/ Prodajem TA pe} ~etvorku, polovna, ispravna, na postoqu sa to~kovima, cijena 100 KM, tel. 065/ Prodajem TA pe} "elind", tri kw, za 100 KM, tel. 065/ Prodajem novu pe} "amiti", sve gus, tel. 065/ Prodajem pe} "preporod", tel. 065/ Prodajem gusani kamin za grijawe, tel. 065/ Prodajem dva uqna radijatora, tel. 065/ Prodajem televizor, povoqno, tel. 065/ Prodajem kombinovani fri - `ider "beko" i ve{-ma{inu, tel. 065/ Prodajem novu pe} sa lo - `i{tem od gusa sme e boje, jedan ror i trpezarijski sto sa ~etiri stolice, polovne, tel. 051/ , 065/ Prodajem ma{inu za rezawe hqeba, mesa "ritter", tel. 065/ Prodajem polovnu kvarcnu pe}, kao nova, 30 KM, tel. 065/ Prodajem televizor, polovan, ispravan, cijena 50 KM, tel. 065/ Prodajem bojler od 80 l za kupatilo, bojler za sudoper dowi, slavinu za sudoper, novo i ve{-ma{inu "gorewe", tel. 065/ Prodajem proto~ni bojler potpultni "kon~ar", 10 l, ispravan, samo 50 KM, tel. 065/ Prodajem ve{-ma{inu "go- rewe", u odli~nom stawu, malo kori{}ena, 200 KM, tel. 065/ Prodajem ve}u kvarcnu pe}, potpuno ispravna, 25 KM, tel. 065/ Prodajem fri`ider mawi, za samo 70 KM, tel. 065/ Prodajem gusane radijatore, visina 70 cm, 50 rebara, tel. 065/ Prodajem dvije polovne pe}i za grijawe, cijena po dogovoru, povoqno, tel. 066/ Prodajem dva televizora, toster i kafe-aparat, tel. 066/ KUPOVINA Kupujem TA pe}i, tel. 065/ Primam na poklon dobro o~uvan mawi fri`ider i sudoper, tel. 065/ PRODAJA Prodajem dva nova kau~a, tel. 066/ Prodajem ugaoni radni sto 170h120h63h64,5 ru~na izrada, tre{wa-vanilija 200 KM, tel. 065/ Prodajem dvije mini ugaone garniture, 131 cm (sklopqen) 210 cm (razvu~en) {irina 83 cm, 200 KM, tel. 065/ Prodajem tri postakqena trokrilna prozora sa plas - ti~nim roletnama, tel. 051/ Prodajem vitrinu, garnituru pletenu, ~etiri stolice i sto, tel. 051/ Prodajem povoqno prima}u sobu, regal iz tri dijela, trosjed, dvosjed, stoli} sa staklom, sve o~uvano i jako malo kori{}eno, tel. 051/ , 061/

53 srijeda, 14. mart Prodajem jako povoqno trpezarijski sto i ~etiri stolice od masivnog drveta, tel. 065/ Prodajem kompleno o~uvano poku}stvo iz dvosobnog stana radi odlaska u inostranstvo, tel. 065/ Prodajem mali sto za dnevni boravak, staklo, tel. 065/ Prodajem kancelarijski namje{taj, tel. 065/ Prodajem francuski le`aj puno drvo sa "simpo" du{ekom 2h1,6 m, tel. 065/ Prodajem polovan, dobro o~uvan kancelarijski namje - {taj, stolovi, stolice, ormari, vitrine, foteqe, vje{alice, tel. 065/ Prodajem radni sto za ake, tel. 065/ Prodajem ormar, cijena 200 KM, tel. 065/ Prodajem radni sto sa policama za ra~unar i kancelarijski materijal, skoro nov, vrlo povoqno, tel. 065/ Prodajem ugaonu garnituru dimenzija 2,30h2,70, cijena 200 KM, tel. 065/ Prodajem kuhiwski sto, tel. 065/ Prodajem kancelarijski sto samo 50 KM, tel. 065/ Prodajem dje~iji pisa}i sto sa dijelom za kwige, samo 25 KM, tel. 065/ Prodajem ko`nu ugaonu garnituru sa foteqom, crne boje, tel. 066/ KUPOVINA Kupujem kamp sto, tel. 051/ Primam na poklon mawi sto za kompjuter i mini-ormar sa policama, tel. 065/ Primam na poklon dobro o~uvanu komodu, vitrinu i sudoper, tel. 065/ PONUDA Poklawam trosjed, fotequ i stoli}, tel. 065/ PRODAJA Prodajem "ajfon" SE 32 gb, kupqen u Americi, kao nov, 500 KM, tel. 065/ Prodajem telefon ZTE AXON mini 32/3 gb gold, kupqen u SAD, cijena 400 KM, tel. 065/ Prodajem "ajfon 6s" sa kutijom i puwa~em, kao nov, cijena 550 KM, Bawaluka, tel. 066/ PRODAJA Prodajem pijanino marke "August F rster", u odli~nom stawu, posjeduje svoj mati~ni broj iz klase zlatnih medaqa, cijena po dogovoru, Bawaluka, tel. 051/ Prodajem harmoniku "horver" 120 basova, dobro o~uvana, crna, tel. 051/ Prodajem harmoniku "veltmajster", 96 basova, tonski i tehni~ki ispravna, cijena 480 KM, tel. 065/ Prodajem muzi~ku liniju sa dva zvu~nika, gramofon i kasete, radio 100 KM, dobro stawe, tel. 065/ Prodajem klavir "petrof", tel. 066/ PRODAJA Prodajem dugu crnu bundu ko`nu, tel. 051/ Rasprodaja polovne robe na birawe, povoqne cijene, Ba - waluka, tel. 065/ Povoqno prodajem `ensku ko`nu jaknu, cijena 20 KM, vel. L, tel. 065/ Prodajem dugu bundu od nerca sa {ubarom, veli~ina 44, tel. 065/ Prodajem ko`nu mini-sukwu kreacija Mirjane Mari}, veli~ina 16, tel. 065/ Prodajem ko`nu mini-sukwu kreacija Mirjane Mari}, vel. 16, tel. 065/ Prodajem dugu bundu od nerca sa {ubarom, veli~ina 44 i mini ko`nu sukwu kreacija Mirjane Mari} "Moda", vel. 16, tel. 065/ Prodajem vuneni kaput br. 42 sive boje sa crnim krznom oko vrata i rukava, cijena 90 KM, tel. 065/ Primam na poklon dobro o~uvanu odje}u i obu}u za mu{karce od broja 39 do 45 i za `ene od broja 37 do 44, mo`e i sportska obu}a i odje}a za mu{karce i `ene, tel. 065/ sa postoqem i rezervnim termostatom. Cijena 100 KM, tel. 065/ Prodajem gusane radijatore 52 rebra (2h15) (1h22) pet KM po rebru, tel. 065/ Prodajem presu za beyeve, tel. 051/ Prodajemo "altera" fis - kalne kase, defiskalizovane, cijena po dogovoru, tel. 051/ , , 051/ Prodajem kompjuter, tastaturu, ku}i{te, sto, tel. 051/ Prodajem doma}u rakiju od {qiva doma}ih bijelih i savke, nisu {pricane, po cijeni od 9 KM, 21 gradi, tel. 051/ Prodajem tepih, povoqno, tel. 051/ Prodajem nove skije "elan" sa novim cipelama za skijawe br. 42, povoqno, tel. 051/ Prodajem drvene, potkovane saonice, u odli~nom stawu, tel. 051/ Prodajem mehani~ku pisa}u ma{inu tip "trijumf", por - tabl, novu, nekori{}enu, tel. 051/ Prodajem {oqu sa vodoko - tli}em, povoqno, Bawaluka, tel. 051/ Prodajem dva nova lavaboa, povoqno, Bawaluka, tel. 051/ Prodajem dva mala bojlera "tiki" i "kon~ar" bakarni kazan, tel. 051/ Prodajem povoqno satelitsku antenu, veli~ina tawira 100 cm, tel. 051/ Prodajem povoqno svijetle}u reklamu sa nosa~em veli~ine 60x40 cm, tel. 051/ Prodajem polovnu mu{ku obu}u, cijena povoqna, tel. 051/ Prodajem koze i jarad, tel. 051/ Prodajem par vre}a ugqa, "kreka veso", cijena po dogovoru, tel. 051/ Prodajem pe} na drva "kra- qica pe}i", povoqno, tel. 051/ Prodajem plinske boce, cijena po dogovoru, tel. 051/ Prodajem aparat za kafu, tel. 051/ Prodajem topionik za vosak elektri~ni-mawi nov, tel. 051/ Prodajem presu za gro` e i ostalo vo}e, sredwe veli~ine, gusano postoqe, 100 KM, tel. 051/ Prodajem muqa~u na ru~ni pogon za gro` e i drugo vo}e, 100 KM, tel. 051/ Prodajem veoma povoqno razne vrste rakija, likera, vina od kupina i jabukovog sir}eta, tel. 051/ Prodajem ku}ice za pse, mawu 55h65h70 za 80 KM i ve}u 75h90h100 za 120 KM, mogu}e su naruybe drugih veli~ina, tel. 064/ Prodajem iz Wema~ke bojler "eltron" za kupatilo, stara cijena 520 KM, nova cijena 100 KM, tel. 065/ Prodajem povoqno klimu kori{}enu samo pro{le godine i dje~ja kolica, tel. 065/ Prodajem povoqno svijetle}u zidnu reklamu dimenzija 2h1,8 m, povoqno, tel. 065/ Prodajem `eqezni stalak za brus papir, povoqno ili mijewam za razno, tel. 065/ Prodajem kvalitetnu cisternu za naftu l, we - ma~ke proizvodwe, povoqno, tel. 065/ Prodajem {poret "alfa 90", nov, stiropor peticu, 20 m 2 i dva rostfrajna bureta po 50 l, tel.051/ , 065/ Prodajem uvoznicu, RVI ~etvrte kategorije, tel. 065/ Prodajem kino-projektor, telefaks, mlin za mqevewe kafe i TA pe} trojku, tel. 065/ Prodajem hidroforsku posudu od 50 l sa manometrom i pumpom za vodu, tel. 065/ Prodajem TA pe} od tri kw i hidroforsku posudu, 50 l, sa manometrom i pumpom za vodu, tel. 065/ Prodajem {vajcarske satove, yepna "Doxa" i ru~na "Helvetia", tel. 065/ Prodajem {rotilicu za {ro- tirawe, tel. 065/ Prodajem staklenu bocu od 33 l za rakiju i vino, a mo`e zamjena za vino i rakiju, tel. 065/ Prodajem reket za tenis "vilson", skoro nov, tel. 065/ Prodajem dva nova vatrogasna aparata od 6 kg, tel. 065/ Povoqno prodajem dje~ji bicikl za uzrast pet-sedam godina, cijena 25 KM, tel. 065/ Prodajem latofleks, letvice za krevet kao nove, 40 KM, tel. 065/ Povoqno prodajem Vilerove goblene "^etiri godi{wa doba" za 180 KM, tel. 065/ Povoqno prodajem `ensku ko`nu jaknu, cijena 20 KM, tel. 065/ Prodajem dvije fiskalne kase "integra", defiskalizovane i 300 kg livadskog meda, tel. 065/ Iznajmqujem "soni plajstej{n 4, dva yojstika, igrice pes 2018, fifa 18, nba 2k18 u "Mortal Kombat", povoqna cijena, tel. 065/ Prodajem dje~ja kolica kori - {}ena tri mjeseca, tel. 065/ Prodajem vi{e vrsta ru~ica za sobni i kuhiwski na - mje{taj uvoz iz [vajcarske, povoqno, tel. 065/ Prodajem "to{iba" aparat za kopirawe, skener, kopir, faks, i-mejl, tel. 065/ Prodajem ku}ni minivo{, topla-hladna voda, potrebna mala popravka pumpe, povoqna, tel. 065/ Prodajem staru doma}u rakiju od {qive, bez metil alkohola, tel. 065/ Iza{la je kwiga o Drugo vi - }ima, autor Drago Jovanovi}, cijena 10 KM, tel. 065/ PRODAJA Prodajem TA pe} od tri kw

54 14 srijeda, 14. mart Prodajem invalidska kolica, tel. 065/ Prodajem satelitsku antenu i trosjed, skoro nov, jeftino, tel. 065/ Prodajem sve vrste retrovizora za autobuse, kamione, kombi vozila, yipove, te kriva i rezana ogledala sa ugradwom za putni~ka kola, farovi za "golf" i "mercedes", tel. 065/ Prodajem novo hrastovo bure od 70 l ili mijewam za ogrev - no drvo, tel. 065/ Sve od aronije, hladno cije eni sok, pekmez, slatko i ~aj, tel. 065/ Prodajem municiju za pi{ - toq 7,65 mm i dva okvira za municiju i ko`nu futrolu za pi{toq CZ M-70, 7,65 mm, tel. 065/ Prodajem dvije mu{ke frizerske stolice i dupli plas - ti~ni glavoper, tel. 065/ Prodajem bicikle i dijelove za bicikle, tel. 065/ Prodajem jambolije be` boje, gusto tkawe, povoqno, tel. 065/ Prodajem ra`aw rostfrajni, sjeckalicu za meso, okret - wa~u, tel. 051/ , 065/ Prodajem nov vitafon IC, kao nov, povoqno, tel. 051/ , 065/ Prodajem o~uvan tepih dim. 2,50h3,70 m, angora, sme e boje, sa sitnijim motivima, 300 KM, tel. 065/ Prodajem ve}u stonu lampu, 40 KM, tel. 065/ Prodajem nov aparat za pe~ewe hqeba "gorewe", cijena 150 KM, tel. 065/ Prodajem o~uvane kupatilske ormari}e, tri komada (zidni), visina 60 cm, {irina 36 i dubina 27 cm, zelene boje, ukupna cijena 120 KM, po 40 KM/ komad, tel. 065/ Prodajem povoqno fla{e od litra sa ~epovima i tegle sa poklopcima, tel. 065/ Prodajem TV "samsung", 55 cm ekran, dupli kasetofon sa gramofonom, ra~unar "pentijum 4" sa opremom, tel. 065/ Prodajem AMC su e za dvije osobe komplet, KM, tel. 065/ Prodajem heklane stolwake, tel. 065/ Prodajem "Rojalov" set za rakiju, tel. 065/ Prodajem dva re{oa sa dva kola, usisiva~ na vodu, lavabo, mali bojler za kuhiwu, tel. 051/ , 065/ Prodajem po{tanske markice, vi{e od komada, tel. 065/ Prodajem prskalicu za kukuruz, elektropumpu za vodu, elektromotorne hranilice za prasi}e, vagu koja va`e 500 kg, prodajem vi{e bicikala, tel. 065/ Prodajem LCD monitor HP, L 1706, cijena 50 KM, tel. 065/ Prodajem pasterizovane sokove od jabuke, 100 odsto ~ista jabuka bez {e}era i konzervansa i prodajem staru rakiju {qivovicu, doma}i pekmez od {ipka i kajsije, sok sirup od zove i vi{we, doma}e jabukovo sir}e, tel. 065/ Prodajem lova~ki CZ 8h57 IS karabin sa dozvolom, tel. 051/ , 065/ Prodajem ventilator za hla ewe, dva komada, 620 vati, obrtaja, wema~ki, tel. 066/ Prodajem mlin za kafu i kafe-aparat "san marko", tel. 066/ Prodajem laptop "to{ibasatelit", kao nov, sa puwa~em, 150 evra, Bawaluka, tel. 066/ Prodajem inventar za `enski frizerski salon, sve za KM, tel. 066/ Prodajem novu kozmeti~ku opremu za kozmeti~ki salon, tel. 066/ Prodajem ku}ni namje{taj i druge razne ku}ne stvari, ve{- ma{inu, grijalice i ostalo, tel. 066/ Prodajem zale enu aroniju, cijena pet KM, tel. 066/ Prodajem butequ vina "pinot rose", rod godina, broj no , a, proizvo a~ "Navip", tel. 066/ Prodajem vagu, kasu, ~ita~, inventar u odli~nom stawu, vitrine za zdravu hranu i slatki{e, hitno, tel. 066/ Prodajem kadu sa tu{-baterijom, o~uvano, kao novo, 150h170 cm, mramorne plo~e u komadu za kuhiwu i sudoper, tel. 066/ Prodajem bolesni~ki krevet na struju, tel. 066/ KUPOVINA Kupujem prazne polovne gajbe za malo "nektar" pivo, tel. 051/ Ribar kupuje sav ribarski pribor, stari i novi, ispravan i neispravan, tel. 065/ Kupujem ogrevno drvo 50 m 2 za centralno grijewe, pla}awe odmah, tel. 065/ Kupujem mje{alicu za beton, mo`e i bez motora, tel. 065/ Otkup zlata i srebra, Lak - ta{i, tel. 066/ Otkup zlata i srebra u Fo~i, tel. 066/ IZDAVAWE Iznajmqujem video-igrice, tel. 066/ PONUDA Prodajem fri`ider sa zamrziva~em i dva nova drvena kreveta, povoqno, tel. 051/ , 065/ PRODAJA Prodajem psa belgijski malinoa sa pedigreom, zdrastve - ni karton, dresiran, mo}an, spreman za parewe, tel. 066/ PONUDA Slobodan sibirski haski za parewe - besplatno, tel. 065/ OSTALO Postavqawe vodoinstalacija i keramike, povoqno i brzo, tel. 066/ Nastavnica matematike daje instrukcije u~enicima osnovne {kole, tel. 051/ Centralno grijawe i vodoinstalacije izvodimo kvalitetno i povoqno, tel. 051/ Usluge prevoza putnika i mawe selidbe kombijem, tel. 063/ ^istim kancelarije, stubi - {ta, podrume, kafi}e, sve po dogovoru, tel. 064/ Elektri~ar radi sve vrste elektroinstalacija i pri - kqu~ak elektri~nih aparata na mre`u, ~i{}ewe bojlera od kamenca, tel. 065/ Instrukcije iz engleskog za sve nivoe, dva ~asa 10 KM, tel. 065/ Montiram namje{taj, tel. 065/ Geometar pru`a geodetske usluge u Bawaluci, Lakta{ima, Prwavoru. Stru~no, brzo, povoqno! tel. 065/ ^uvala bih starije `enske osobe, tel. 065/ Nastavnik matematike daje instrukcije u~enicima osnovne {kole, tel. 065/ Presnimavawe sa VHS vi - deo-kaseta na DVD, tel. 065/ Snimci sa kaseta na DVD, sat pet KM, video-snimawe i fotografisawe, tel. 065/ Popravka bijele tehnike i elektroinstalacije, tel. 065/ Vr{im usluge prevoza ka - mionom kiperom sa dizalicom kranom, gra evinski materijal, pijesak, {qunak, ogrev, paletiranu robu, sve po dogovoru, tel. 065/ Ozbiqna i odgovorna `ena ~uvala bi dijete od jedne do 10 godina u Bawaluci, tel. 065/ Bravarske usluge: ograde, kapije, tende i drugo, tel. 065/ Besplatno odvozim sve nepo - trebne stvari iz ku}a, stanova, podruma, dolazim na ku}nu adresu, tel. 065/ Izra ujem mini-pecane za pili}e, kotli} i ro{tiq za vikendice i dvori{ta od pune cigle, vrlo povoqno, mo`e se pogledati li~no, ili velike klasi~ne za pe~ewe prasadi i jagwadi, tel. 065/ Dajem instrukcije iz oblasti saobra}aja, vo`wa, instruktor, tel. 065/ Profesor matematike daje instrukcije u~enicima i studentima, po potrebi dolazim na adresu, cijena povoqna, tel. 065/ Dubinsko prawe automobila i namje{taja, trosjed 30 KM, dvosjed 20 KM, automobil kompletno 60 KM, tel. 065/ Popravqam namje{taj i tapeciram stolice, tel. 065/ Ikonopisac Mizdrak veoma povoqno izra uje va{e slavske ikone ka{irawem na drvetu, A-3 15 KM, A-4 10 KM i A-5 pet KM, tel. 065/ Umjetnik Mizdrak veoma povoqno va{e omiqene porodi~ne grbove i foto - grafije prenosi na drvene formate A-3, A-4, A-5 tehni - kom ka{irawa, tel. 065/ Kr~im, kultivi{em i obnavqam zapu{tene oku}nice, vo}wake i ba{te, seoska imawa, tel. 065/ Ku}ni majstor vr{i popravke elektroinstalacija, aparata, ~esama, bravarije - stolarije, mawe popravke krovova, odvoz starih stvari i sve ku}ne poslove, tel. 065/ Majstor, KV moler, vr{i molerske radove, gletovawe, kre~ewe, {panski zid, stolarija, fasade, demit fasade, sa svojom skelom, tel. 065/ Kre~ewe, ekstra povoqno, tel. 065/

55 srijeda, 14. mart Profesorica daje instrukcije iz matematike i fizike!, tel. 065/ Instrukcije iz matematike za u~enike (dvo~as 15 KM) i studente (dvo~as 20 KM), dolazim kod vas, tel. 065/ Stolar na licu mjesta radi popravke stolarije, namje - {taja, le`aja i roletni, stakli stolariju, tel. 051/ , 065/ Koqem velike sviwe, male prasi}e i sve ostalo, tel. 065/ Ozbiqna `ena 40 godina stara, ~uva djecu po satu, danu i mjesecu u svojoj ku}i na Lau{u, radila u vrti}u, ~uva od 7 do 20 ~asova radnim danom i subotom prvu smjenu, tel. 051/ , 065/ Moler izvodi sve vrste molersko-farbarskih radova, tel. 065/ Postavqam krovne antene - RTRS, FTV, BHT, K3, HRT 1, 2, 3, 4, RTL 1, 2, NOVA, DOMA, SB, CMC, PLAVA, RTL KOCKICA, SPORTSKA TV, BN, ATV, OBN, PINK, bez pla}awa pretplate, tel. 065/ Postavqam satelitske i obi~ne krovne antene za digitalizaciju bez pla}awa pretplate, mo`e i na vi{e TV aparata, tel. 065/ Vr{imo selidbe, po dogovoru nudimo i na{e radnike, tel. 051/ , 065/ Dimwa~ar ~isti dimwake, centralne pe}i i kotlove za grijawe, tel. 051/ , 065/ Vr{im popravke hidrauli - ~kih automobilskih i kamionskih dizalica i cilindara, tel. 065/ Usluge profesionalnog {minkawa po pristupa~noj cijeni. Dolazimo i na va{u adresu, tel. 065/ Izvodim sve vrste tapetar - skih radova, povoqno, tel. 065/ Dajem instrukcije iz hemije acima i studentima, vr{im pripreme za prijemne ispite, tel. 065/ Servis, popravka i nadogradwa laptop i desktop ra~unara, vra}awe izgubqenih ili slu~ajno obrisanih podataka sa diskova i prenosnih medija, reinstalacija operativnih sistema. Dolazim na adresu po pozivu, tel. 065/ Vodoinstalater izvodi sve sitne vodoinstalaterske ra - dove - monta`a i demonta`a bojlera, ~i{}ewe bojlera od kamenca, ot~epqavawe odvoda i druge vodoinstalaterske radove, tel. 065/ Usluge prawa i su{ewa svih vrsta tepiha, prevoz po potrebi obezbije en, tel. 051/ , 065/ Dimwa~ar ~isti dimwake, pe}i i kotlove za centralno grijawe, tel. 064/ , 065/ Vodoinstalater-elektri~ar vr{i popravke ku}nih instalacija, tel. 065/ Tra`im ~uvawe starije osobe 24 ~asa, ozbiqne ponude, Ko - zarska Dubica, tel. 065/ Narezujem svu vrstu muzike audio MP3 na CD i USB po va{oj `eqi, tel. 065/ Profesor engleskog jezika daje ~asove, instrukcije, prevodi tekstove i dokumenta, sudski tuma~-prevodilac, tel. 065/ U~iteqica sa dugogodi{wim iskustvom daje instrukcije u~enicima osnovne {kole od petog razreda, tel. 051/ , 065/ Kvalitetno obavqam poslove elektri~ara, tel. 065/ Vr{im usluge cije ewa soka od va{eg vo}a, tel. 065/ Popravqam roletne i ostali namje{taj, vr{im obradu oko prozora, tel. 065/ Odr`avam va{a zelenila, kosim travu, kr~im ba{te, `ivicu, vo}e i ostale poslove oko ku}e i vikendice, tel. 065/ Iskusni ku}ni majstor obavqa sve vrste ku}nih poslova, elektro i vodoinstalacija, moleraj, bravarske, monta`ne i ostale poslove, vrlo kvalitetno i profesionalno, tel. 065/ O{trim i poliram mesarske i kuhiwske no`eve i pravim stalke za no`eve, povoqno, Bawaluka, tel. 065/ Servis ~amaca, gumenih, PVC, poliesterskih, monta - `nih bazena, du{eka, neopren odijela, ribarskih ~izama, zavarivawe plastike, tel. 065/ KV moler vr{i moleraj, gletovawe, kre~ewe, stolarija, {panski zid, kulir-plast, fasade i demit fasade, tel. 066/ Pomo} u u~ewu va{em osnovcu pru`a u~iteqica i nastavnica razredne nastave u penziji, tel. 066/ Vr{imo sanaciju krovova i pokrivawe limom, tel. 066/ Sertifikovani serviser za "Bo{-Simens", "Virlpul", "Filips" i mnoge druge ku}ne aparate. Izlazak i konsultacija se ne napla}uju, Bane, tel. 066/ Wega bolesnih osoba, pomo} u ku}i. Mo`e 24 ~asa, imam iskustvo, tel. 066/ Ozbiqna `ena tra`i da ~uva stariju `enu na 24 ~asa, tel. 066/ Iskusna i odgovorna `ena tra`i posao ~uvawa starih osoba u Bawaluci, samo oz - biqne osobe, tel. 066/ Kre~ewe stanova i ku}a (jednobojno i dvobojno u dva prelaza), cijena 1 KM/m 2, tel. 066/ Profesionalna wegovateqica, sa dugogodi{wim radnim iskustvom i dobrim preporukama, wegovala bi starije osobe, polupokretne, pomagala bi u ku}i, i{la u apoteku, pijacu, osam, 10, 24 ~asa, samo ozbiqne ponude, Bawaluka, tel. 065/ , 066/ Hitno potrebna svakodnevna pomo} za wegu bolesnika koji boluje od demencije. Tra`e se dvije osobe, jedna za dnevnu, a druga za no}nu smjenu. Mijewawe smjena po dogovoru. U obzir dolaze ozbiqne osobe, po`eqno iskustvo, tel. 051/ Ozbiqna i odgovorna `ena ~uvala bi stariju `enu i pomagala u doma}instvu, osam sati dnevno, Bawaluka, tel. 066/ Tra`im posao ~i{}ewa kafi}a, kancelarija i ambulanti ili ~uvawe djeteta, samo ozbiqne ponude, tel. 065/ Radila bih u restoranu, ro{tiqnici, bifeu ili mijewala, vi{egodi{we iskustvo, po mogu}nosti dnevna smjena, 45 godina, tel. 065/ Dipl. ekonomista sa radnim iskustvom i aktivnim znawem engleskog jezika, radi na ra~unaru, Bawalu~anin, tra`i odgovaraju}i posao u Ba - waluci, ima B kategoriju, tel. 065/ Tra`im posao u skladi{tu i na viqu{karu, imam iskustvo, ozbiqan, vrijedan i po{ten, tel. 065/ Ozbiqna i odgovorna `ena tra`i posao ~i{}ewa kafi}a, zgrada i poslovnih prostora, samo Bawaluka, tel. 065/ Ozbiqna `ena tra`i posao ~uvawa starijih pokretnih i polupokretnih `enskih osoba, osam sati dnevno, samo Bawa - luka, tel. 065/ Ozbiqan momak iz Bawaluke, 40 godina, sa iskustvom, tra`i posao no}nog ~uvara, tel. 065/ Ozbiqan momak iz Bawaluke, 40 godina, po zanimawu vodoinstalater, tra`i posao u struci ili posao no}nog ~uvara, tel. 065/ Mu{karac iskren i po{ten tra`i posao voza~a kombija, ku}nog majstora, no}nog ~u v- ara, elektri~ara, poslovi telekomunikacija i ostalo, tel. 066/ Iskusna i odgovorna `ena tra`i posao ~i{}ewa prostorija u Bawaluci, samo ozbiqne ponude, tel. 066/ Nudim partnerstvo za zajedni~ko poslovawe, imam objekat od 550 m 2, imam dozvolu i zapo~etu izgradwu uz asfaltni put, 14 km od Bawaluke, desna strana Vrbasa, vlastiti plac sedam dunuma, tel. 065/ Tra`im radnicu za rad u frizerskom salonu sa mogu - }no{}u zajedni~kog dr`awa, tel. 065/ Firma iz Bawaluke tra`i KV, VK tesare, KV, VK zidare, KV armira~e, kraniste i gra evinske poslovo e za wema~ko tr`i{te, tel. 065/ Potreban radnik-armira~ za rad u Bawaluci, tel. 065/ Potrebna konobarica za rad u Udru`ewu penzionera, Gr~ka 19, tel. 066/ Sekretaricu sa poznavawem engleskog tra`i privatni hotel u Bawaluci, za stalni radni odnos, viber ili SMS, tel. 066/ Potrebna radnica za rad u kafe-restoranu, na du`i vremenski period, obezbije en stan, hrana i prijava, samo ozbiqne osobe, do 37 godina, tel. 066/ Momak, 44 godine, lak{i invalid, situiran, radi braka bi upoznao djevojku ili slobodnu `enu sa kojom bi `ivio u Beogradu, tel Povratnik iz Wema~ke, u penziji, upoznao bi `enu iz Bawaluke do 50 godina radi dru`ewa i mogu}eg braka, tel. da upoznam slobodnu `ensku osobu do 50 godina za dru`ewe i ozbiqnu vezu. Mu{karac, 52 god., Bawaluka, tel. da upoznam slobodnu `ensku osobu do 50 godina za dru`ewe i ozbiqnu vezu, mu{karac, 52 godine, Bawa - luka, tel. 065/ Tra`im `ensku osobu za povremene susrete, naravno diskrecija, ozbiqan, 48 g, Bawaluka, tel. 065/ Mu{karac tra`i damu za upoznavawe, godine, izgled i na - cija neva`ni, tel. 066/ PREDATI NA SVIM KIOSCIMA ili putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka (za vi{e informacija obratite se na tel. 051/ ) Tekst: Telefon:

56