BIZNIS Kriminalom prisvojili 10 miliona maraka SRPSKA SPRIJE^ENA U VRA]AWU IMOVINE U HAN PIJESKU

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "BIZNIS Kriminalom prisvojili 10 miliona maraka SRPSKA SPRIJE^ENA U VRA]AWU IMOVINE U HAN PIJESKU"

Транскрипт

1 FO TO: RA DIO SA RA JE VO BEO GRAD - Lop ta ko ju su po tpi sa li i "lan si ra li" na tri bi ne sta di ona u Ba ri ju go di ne fu dba le ri Crve ne Zvez de na kon za vr{et ka me ~a sa Olim pi kom i osva jawa KE[-a bi }e "re ani mi ra na" u Cen tral - nom in sti tu tu za kon zer va ci ju i res ta ura ci ju u Beo gra du. Us ko ro }e po tpi si Dar ka Pan ~e va, Vla di mi ra Ju go vi }a, De ja na Sa vi }e vi }a i dru gih bi ti po no vo ja sno vidqivi, a lop ta iz gle da ti kao no va. bez bo do va se le ktor Srbi je, strana 3 strana 6 strana 7 DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE, BAWALUKA Proizvedeno U SRPSKOJ Ponedjeqak, 14. avgust Broj Godina LXXV VIJESTI Mawe radnika u sivoj zoni strana 4 Cijena 0,80 KM BIZNIS Kriminalom prisvojili 10 miliona maraka strana 11 na{e je BOQE HRONIKA "Golfom" se zabio u autobus i poginuo strana 13 Pri pre mna nas ta va za a ke ko ji idu na po pra vni ispit po ~iwe 17. av gus ta Prolaznu ocjenu SAWAJU u~enika strana 6 Danas u "Glasu Srpske" Lopta iz Barija na restauraciji BO RAC PAO ZA SEDAM MINUTA Pri je dor ~a ni ma pri pao der bi na star tu Prve li ge Loli} sa "kre ~a" obradovao "rudare"strana 2 Sprin ter sa Ja maj ke ne sla vno za vr{io ka ri je ru Bawalu ~a ni pro pus ti li {an su za do bar re zul tat na "Grba vi ci" Iza bra ni Vrawe{a po ve li u 16. mi nu tu po got kom ka pi te na Bo ri sa Ra spu di }a, a on da za sa mo se dam mi nu ta pri mi li dva po got ka i os ta li Ale ksan dar \or e vi}, na kon po bje de nad Gr~kom Treba nam me~ na je dnu loptu Boltov odlazak kakav nije zaslu`io strana 3 Ustavni sud BiH odbio apelaciju RS na odluke o kwi`ewu vojnog objekta SRPSKA SPRIJE^ENA U VRA]AWU IMOVINE U HAN PIJESKU Talas poskupqewa, kao rea kci ja na su {u, kre }e ve} idu }ih da na Ci je ne vo }a i po vr}a strana 7 ska ~u za POSKUPQEWE MESA O^EKUJE SE NA PROQE]E Pre ma Us ta vu BiH, na dle `nos ti i imo vi na mo gu se pre no si ti na ni vo BiH, ali sa mo uz sa gla snost en ti te ta, ko ji su su ve re ni no si oci imo vi ne na svo joj te ri to ri ji. To se ne po {tu je jer je Us ta vni sud izvan pra va, re kao Ra duq'' 50% Sve tla na Boj ko vi}, do bi tni ca na gra de "Pa vle Vu isi}", za "Glas Srpske" strana 20 Radujem se stotom izvo ewu "Gospo e ministarke" De nis Ima mo vi} iz Kladwa tvrdi da mu se `i vot pre tvo rio u no }nu mo ru BATINE I PRIJETWE zbog po dr{ke referendumu u RS strana 5

2 2 ponedjeqak, 14. avgust GLAS SRPSKE Vijesti dana Srbi iz Mos ta ra Neophodno jedinstvo srpskih stra na ka u FBiH MOS TAR - Stav Srba iz Mos ta ra jes te da se sa mo je din - stve nim nas tu pom svih srpskih stra na ka i or ga ni za ci ja u FBiH mo `e os tva ri ti ne ki re zul tat na izbo ri ma idu }e go - di ne i izbo ri ti se za le gal ne i le gi ti mne pred sta vni ke. Pred sje dnik mos tar skog SNSD-a Mla den Krweu{i} re - kao je ju ~e da je po tre bno pos ti }i je din stvo na sva kom ni - vou i u sva kom mjes tu gdje Srbi `i ve. - To je je di ni na ~in da po ku {a mo mi jewati stva ri na boqe - rekao je Krweu{i} i do dao da je je din stven nas tup srpskih po li ti ~kih stra na ka u FBiH je di na {an sa da Srbi iza be ru le gal ne i le gi ti mne pred sta vni ke. (Srna) ZA SLU GE SDS-a I SA VE ZA ZA PRO MJE NE U IN STI TU CI JA MA BiH U RAN GU SU SA ELE MEN TAR NIM NE PO GO DA MA. NI KO LA [PI RI], POT PRED SJE DNIK SNSD-a Milorad Dodik o pozivima iz SDS-a na ne mi re Opo zi ci ja sko va la plan za "vru }u je sen" BI JEQINA - Pred sje - dnik RS Mi lo rad Do dik upo - zo rio je da je o~i gle dno da pos to ji smi{qen i do go vo ren po ku {aj da se na pra vi "vru }a je sen" u Srpskoj, ta ko da ni je za ~u ewe da ne ki iz SDS-a go vo re o upo tre bi na siqa, po - ru ~iv {i da }e vlas ti u~i ni ti sve da RS os ta ne mir na kao i do sa da. - Vlast u RS je ve oma sta - bil na i zna {ta tre ba ~i ni ti da i os ta ne sta bil na. Pre ma to me, upu }u jem ih na izbo re, na pri pre mu kam pawe, na po - tre bu da stvo ri mo atmo - sfe ru u ko joj }e na rod odlu ~i ti na ko ji na ~in i s kim }e i}i daqe kroz vlast - re kao je Do dik re agu ju }i na stav po sla ni ka SDS-a u Na ro - dnoj skup {ti ni RS Mi la - di na Sta ni }a da je, uko li ko se ne ko odlu ~i za ne mi re, i to na ~in ru {ewa ne na ro dne vlas ti. Ko men ta ri {u }i rad pred - sta vni ka RS na ni vou BiH, is ta kao je da je mi nis tar spoqne trgo vi ne i eko nom skih odno sa BiH Mir ko [a ro vi} naj boqi mi nis tar za Bo{wake, a ka tas tro fa lan za Srbe, a da ~lan Pred sje dni{ - tva BiH iz RS Mla den Iva - ni} ni {ta ni je u~i nio osim {to je pu to vao. Do dao je i da sa - da{wi Sa vjet mi - nis ta ra BiH "i ve li ki bor ci" za rje {a vawe pro - ble ma kli rin - {kog du ga, po osno vu ko ga je Ru - si ja upla ti la BiH 125 mi li ona KM, ni su zna li da je to pi tawe ri je {e- no, ni ti su ima li ika kve za slu ge, te da su bi li oba vi je {te ni tek ka da je sve ve} bi - lo go to vo. (Srna) Kapitalni pro je kti in sti tu ci ja BiH go di na ma tap ka ju u mjes tu Probijeni rokovi pojeli milione KM Ne efi ka sna re ali za ci ja ka pi tal nih pro je ka ta mo `e ima ti za posqedi cu wihovo pos kupqewe i po ve }awe uku pnih tro {ko va, upo zo ri li re vi zo ri PI [E: VE DRA NA KU LA GA ve dra nak glas srpske.com SA RA JE VO - Broj ni kapitalni pro je kti in sti tu - ci ja BiH go di na ma tap ka ju u mjes tu, {to ima i ogro mne fi nan sij ske posqedi ce, a na dle `ni ugla vnom odbi ja ju da obja sne ra zlo ge pro bi - jawa ro ko va. Na te i dru ge pro ble me u toj oblas ti po no vo su upo zo - ri li re vi zo ri u naj no vi jem go di{wem iz vje {ta ju o gla - vnim na la zi ma i pre po ru ka ma za go di nu ko ji je obja vi - la Kan ce la ri ja za re vi zi ju in sti tu ci ja BiH. Po je di ni pro je kti na epi log ~e ka ju jo{ od go - di ne, a prvog da na ove go di ne in sti tu ci je su ima le na ra - spo la gawu vi {e od 197,1 mi - li ona ma ra ka za vi {e go di{we pro je kte, od ~e - ga je naj ve }i dio pre ne sen iz ra ni jih go di na. - Ne efi ka sna re ali za ci - ja ka pi tal nih pro je ka ta mo `e ima ti za posqedi cu pos - kupqewe is tih i po ve }awe uku pnih tro {ko va wiho ve re - ali za ci je, odno sno ne ga ti vne efe kte po ja vna sred stva - is - ta kli su re vi zo ri. U svo joj su ana li zi iz dvo - ji li ne ko li ko pro je ka ta, me u ko ji ma su svi vi {e mi li on - ski, a ~i ja re ali za ci ja ne ide SAVJET MINISTARA INSTITUCIJE DA DA JU OBJA[WEWA Razlozi za ka{wewe (po da ci Mi nis tar stva fi nan si ja i tre zo ra BiH) `al be i dru gi pro ble mi u * pos tup ku ja vnih na bav ki pro mje ne pro je ka ta lo {i vre men ski uslo vi *- sni jeg i ma gla pri vre me ne obus ta ve ra * do va zbog tu `bi imo vin sko-pra vni odnos * ne pre dvi di vi ra do vi * Ne ki od spor nih projekata na bav ka i opre mawe obje kta * za Cen tral nu kan ce la ri ju i Re gi onal ni cen tar Bawalu ka UIO BiH * * * * re mont he li kop te ra u Mi nis tar stvu od bra ne BiH iz gradwa obje ka ta ID DEEA u Bawalu ci na bav ka pros to ra za smje {taj in sti tu ci ja BiH di gi ta li za ci ja IDDEEA ve} osam go di na "razvla ~i" gradwu no ve zgrade FO TO: GLAS SRPSKE ona ko ka ko je za mi{qeno. Me u wima su na bav ka i opre mawa obje kta za Cen tral - nu kan ce la ri ju i Re gi onal ni cen tar Bawalu ka Upra ve za in di rek tno opo re zi vawe (UIO) BiH, re mont he li kop - te ra u Mi nis tar stvu od bra ne BiH, te iz gradwa obje ka ta Agen ci je za iden ti fi ka ci - ona do ku men ta, evi den ci ju i raz mje nu po da ta ka (ID DEEA) u Bawalu ci. U mjes tu go di na - ma tap ka ju i na bav ka pros to ra za smje {taj in sti tu ci ja BiH ko je vo di Slu `ba za za je dni - ~ke po slo ve in sti tu ci ja BiH, te di gi ta li za ci ja ko ja je u ru - ka ma Mi nis tar stva ko mu ni - ka ci ja i tran spor ta BiH. Ge ne ral ni stav re vi zo ra je da je ste pen re ali za ci je vi - {e go di{wih pro je ka ta kon - stan tno ni zak, odno sno izno si oko 25,7 od sto i to zbog ka{wewa u spro vo ewu ten der skih pro ce du ra, te spo - rog rje {a vawa imo vin skopra vnih odno sa. Re vi zo ri su ut vrdi li da po je di ne in sti tu ci je posqedwih go di na ni su ni po ku {a - va le da se uhva te u ko {tac sa iz vr{ewem pro je ka ta. Ta ko, u go di{wem fi nan - sij skom iz vje {ta ju UIO za go di nu ni su obra zlo `e - ni ra zlo zi ne is ko ri {ta vawa dos tu pnog nov ca, iako ova in - sti tu ci ja i daqe iz dva ja zna - tan iznos za za kup di je la po slo vnog pros to ra u Bawalu - ci ( KM go di{we). ZA PROJEKTE U JANUARU NA RASPOLAGAWU BILO 197 MILIONA KM - Posqedwa akti vnost ko - ja je obavqena po ovom pro je - ktu odno si se na ra spi si vawe ja vnog po zi va za na bav ku obje kta u go di - ni, dok u i go di ni ni su pre du zi ma ne ni ka kve akti vnos ti ra di pro na la - `ewa ade kva tnog rje {ewa za na ba vu na ve de nog obje kta - na ve li su re vi zo ri. Pro ble me u ovoj oblas ti po pi sa li su ne da vno i na dle - `ni u Mi nis tar stvu fi nan - si ja i tre zo ra BiH u iz vje {ta ju o re ali za ci ji vi - {e go di{wih pro je ka ta ko je su pri pre mi li i dos ta vi li Sa vje tu mi nis ta ra BiH. Tu in for ma ci ju su usvo - ji li mi nis tri na sje dni ci kra jem ju la, a u je dnom od usvo je nih zakqu~a ka in sti tu - ci je su za du `e ne da u ro ku od 30 da na mi nis tri ma pri pre - me de taqne iz vje {ta je o re - ali za ci ji pro je ka ta u ko joj }e po se bno bi ti na ve de ni ra - zlo zi ka{wewa, kao i pri je - dlo zi mje ra za wiho vu br`u re ali za ci ju. Predsjednik RS De kla ra ci ja ne }e bi ti pu ko slo vo na pa pi ru BEO GRAD - Pred sje dnik RS Mi lo rad Do dik re kao je da de kla ra ci ja o o~u - vawu srpskog na ro da, ko ju }e pri pre mi ti Srpska i Srbi ja, ne }e bi ti pu ko slo vo na pa pi ru, ve} pro - gram za du go ro ~no sis te - mat sko dje lo vawe u ko rist srpskog na ro da. - RS i Srbi ja da }e sve od se be da do e mo do ra ci onal - no ute meqene de kla ra ci je i da on da ener gi ~no ra di mo na wenoj re ali za ci ji - re - kao je Do dik za beo grad sku {tam pu. (Agen ci je) Popovi} Va `no da se Srbi oku pe BEO GRAD - Do no {ewe de kla ra ci je po dr`ao je ju - ~e i pred sje dnik Srpske na ro dne par ti je Ne nad Po - po vi}, ka zav {i da "tre nu - tno okru `ewe" ni je na kloweno srpskom na ro du i da je za to sa da pra vo vri - je me da Srbi ut vrde stra te - gi ju na ci onal nog op stan ka. Li der SNP-a sma tra da ni ka da ni je bi lo va - `ni je ne go da nas da se Srbi oku pe oko je dnog pro gra ma. (Agen ci je) [amac Pa ras tos za ~e ti ri bor ca [A MAC - U [ka ri }u kod [am ca ju ~e je slu `en pa ras tos kod spo men-plo ~e za ~e ti ri po gi nu la mla da srpska bor ca iz ovog mjes ta. Pred sje dnik mje sne Bo ra - ~ke or ga ni za ci je Mi to [i {i} re kao je da je ova spo men-plo ~a po di gnu ta go di ne i da od ta da sva ke go di ne na ovom mjes - tu 13. av gus ta bu de slu `en pa ras tos po gi nu li ma iz [ka ri }a. (Srna)

3 Pre ma Us ta vu BiH, na dle `nos ti i imo vi na mo gu se pre no si ti na ni vo BiH, ali sa mo uz sa gla snost en ti te ta, ko ji su su ve re ni no si oci imo vi ne na svo joj te ri to ri ji. To se ne po {tu je jer je Us ta vni sud izvan pra va, re kao Ra duq PI [E: GO RAN MA UNA GA g.ma una ga glas srpske.com SA RA JE VO - Us ta vni sud BiH odbio je kao neo sno va nu ape la ci ju Re pu bli ke Srpske po dne se nu pro tiv pre su da Su - da BiH ko ji ma je na lo `e no da voj ni obje kat "Ve li u Han Pi jes ku bu de ukwi`en na BiH. Pre su da ma Su da BiH ko je su do ne se ne i go di - ne Re pu bli ~ka upra va za ge - odet ske i imo vin sko-pra vne po slo ve (RU GIP) oba ve za na je da ukwi`i na BiH obje kat i zemqi{te po vr{i ne kva dra tna me tra u Han Pi jes - ku, te da nad wima bu du iz bri - sa na sva pra va RS. Pra vo bra ni la{ tvo RS, u ape la ci ji ko ju je Us ta vni sud odbio 6. ju la, na ve lo je da je pre su da ma Su da BiH o imo vi - ni u Han Pi jes ku pre kr{e no pra vo na pra vi ~no su ewe iz Us ta va BiH i Evrop ske kon - ven ci je za za {ti tu qud skih pra va i osno vnih slo bo da. - Kr{ewe se vi di u po gre - {no ut vr e nom ~iweni ~nom stawu i proi zvoqnoj pri mje ni ma te ri jal nog pra va. Sud ni je ni ka ko mo gao da do di je li te ne po kre tnos ti BiH, jer je o ra - spo dje li te imo vi ne mo gla da odlu ~i sa mo ko mi si ja for mi - ra na od pred sta vni ka svih ni - voa vlas ti, {to ni ka da ni je u~iweno - na ve de no je u ape la - ci ji Pra vo bra ni la{ tva RS. Iz ove in sti tu ci je su is - ta kli da ni je bi lo ni ka kvog osno va za pri mje nu spo ra zu ma o pi tawima su kce si je, jer je to me u na ro dni spo ra zum ko jim ni su re gu li sa na te pi tawa. - I vi so ki pred sta vnik je Pra vo bra ni la{ tvu BiH upu - tio upo zo rewe da pres ta ne da prokwi`a va imo vi nu biv {e SFRJ na BiH, jer se ta ko kr{e odre dbe Za ko na o za bra ni ra - spo la gawa imo vi nom - na ve de - Obje kat i zemqi {te u Han Pi jes ku povr{ine kvadratna metra FO TO: GLAS SRPSKE US TA VNI SUD BiH ODBIO APE LA CI JU REPUBLIKE SRPSKE NA ODLU KE O VOJ NOG OBJE KTA "VE LI RS sprije ~ena u vra }awu imovine u Han Pi jes ku no je u ape la ci ji. Us ta vni sud BiH je, me u - tim, u obra zlo `ewu svo je odlu - ke na veo da ta ne po kre tnost Komisija pred stavqa per spe kti vnu voj nu imo vi nu ko ja je pri je go - di ne bi la u dr`a vnoj svo ji ni SFRJ-JNA. U odlu ci Us ta vnog su da BiH na ve de no je i da Ko mi si ja za dr`a - vnu imo vi nu, osno va na odlu kom Sa vje ta mi nis ta ra BiH go di ne, mo `e na pri je dlog je dne stra ne odlu ~i ti da odre e nu dr`a vnu imo vi nu izu zme od pri vre me ne za bra ne. - Proi zla zi, su pro tno na vo di ma RS, da ne pos to ji ap so lu tna za bra na ra spo la gawa imo vi nom na sli je e nom od biv {e SFRJ, s ob zi rom na to da Ko mi si ja mo `e, na pri je dlog za in te re so va - ne stra ne, odlu ~i ti da odre e nu dr`a vnu imo vi nu izu zme od pri vre me ne za bra ne ra spo la gawa - sto ji u obra zlo `ewu. ODBIJENI NAVODI RS O KR[EWU PRAVA - Spo ra zu mom o pi tawima su kce si je, ko ji su 29. ju na go di ne po tpi sa le BiH, Hrvat - ska, Ma ke do ni ja, Slo ve ni ja i SR Ju go sla vi ja, pro pi sa no je da se po kre tna i ne po kre tna dr`a vna imo vi na SFRJ pre no - si na dr`a ve su kce so re. Da kle, oda tle proi zla zi, su pro tno tvrdwama RS, da je ta ne po kre - tnost pre ne se na u svo ji nu BiH - na vo di se u obra zlo `ewu Us - ta vnog su da. Na ve de no je i da Us ta vni sud sma tra neo sno va nim na vo de RS da se kwi`ewem pra va svo - ji ne na BiH kr{i Dej ton ski spo ra zum i odu zi ma dio te ri - to ri je Srpske, te zakqu~io da ne ma kr{ewa pra va RS iz Us - ta va BiH. Biv {i pra vo bra ni lac RS Slo bo dan Ra duq ka `e da je ova odlu ka Us ta vnog su da BiH na fo nu po zna tih odlu ka te in - sti tu ci je o 9. ja nu aru kao Da nu RS, o re fe ren du mu, te o 25. no - vem bru i 1. mar tu kao da ni ma dr`a vnos ti i ne za vi snos ti BiH. - Pre ma Us ta vu BiH, na - dle `nos ti i imo vi na mo gu se pre no si ti na ni vo BiH, ali sa mo uz sa gla snost en ti te ta, ko ji su su ve re ni no si oci imo - vi ne na svo joj te ri to ri ji. To se ne po {tu je, jer je Us ta vni sud izvan svih pra vnih nor mi - GLAS SRPSKE ponedjeqak, 14. avgust Hronologija procesa Sud BiH na lo `io je kra jem kwi`ewe obje kta sta ci - onar no-ko mu ni ka cij sko ~vo - ri {te "Ve li na BiH Re pu bli ~ka upra va za ge odet - ske i imo vin sko-pra vne po - slo ve ulo `i la pri go vor ko ji je osam mje se ci ka sni je odbi - lo Ape la ci ono vi je }e Su da BiH Us ta vni sud je 23. no vem bra go di ne do nio odlu ku ko - jom je odba cio kao pre - urawenu ape la ci ju RS po dne se nu pro tiv pre su de Su da BiH od 27. ju la go - di ne jer pos tu pak po re vi zi ji ko ju je RS ulo `i la Su du BiH ni je bio okon ~an Us ta vni sud je 28. fe bru ara ove go di ne odbio kao neo - sno van zah tjev RS za do no - {ewe pri vre me ne mje re ko jom bi obus ta vio iz vr{ewe pre su de po ko joj RU GIP RS tre ba da tu imo vi nu ukwi`i na BiH do do no {ewa odlu ke o ape la ci ji re kao je Ra duq i do dao da RS na ovu odlu ku Ustavnog su da ne mo `e ulo `i ti `al bu Evrop - skom su du za qud ska pra va, jer se ra di o pre dme tu izme u dr`a vnih or ga na, a ne fi zi - ~kih li ca. Pred sje dnik Re pu bli ~ke or ga ni za ci je po ro di ca za - robqenih, po gi nu lih bo ra ca i nes ta lih li ca Ne deqko Mi - tro vi} ka `e da je za Srpsku ne pri hvatqivo da per spe kti - vne voj ne lo ka ci je na po dru ~ju Srpske bu du ukwi`e ne na Mi - nis tar stvo od bra ne, a ta kvih je uku pno 23. DA IMOVINA BUDE NA BiH - Spre mni smo da kao gra - an sku ini ci ja ti vu po kre ne mo pi tawe odr`a vawa referenduma o to me - re kao je Mi tro - vi}. RU GIP je ra ni je do bio zah tjev ko ji je sa mo ini ci ja ti - vno po slao biv {i pra vo bra ni - lac BiH Me di na Vi li} za vri je me dok je obavqala tu fun kci ju, da de set lo ka ci ja pro gla {e nih per spe kti vnom voj nom imo vi nom prekwi`i sa RS na BiH, iako u tim slu - ~a je vi ma ~ak ni je do ne se na ni odlu ka Su da BiH na ko ju bi se po zva la. Od na kna da pacijentima na dijalizi BAWALU KA - U buyetu Re - pu bli ke Srpske za na re dnu go - di nu bi }e uve de na stav ka ko ja }e se odno si ti na na kna du pa - ci jen ti ma ko ji su na di ja li zi, a na osno vu wiho ve ut vr e ne in va li dnos ti. Re kao je to ju ~e Mi nis tar zdravqa i so ci jal ne za {ti te RS Dra gan Bo gda ni} na kon sje dni ce Skup {ti ne Udru `ewa di ja li zi ra nih, tran splan ti ra nih i hro ni ~nih bu bre `nih bo le sni ka RS. - Ut vrdi li su in va li dnost ove po pu la ci je pri je ne ke tri go di ne i ta da smo po sla li do - pis re pu bli ~kim i lo kal nim in sti tu ci ja ma da oni bu du oslo bo e ni ne kih oba ve za kao {to je to, na pri mjer, pla - }awe par kin ga - re kao je Bo - gda ni}. (Srna) "Kotli }ijada" ogledalo Posavine [A MAC - "Obu do va ~ka ko tli }i ja da" je ve oma zna ~aj na ma ni fes ta ci ja za lo kal nu za je dni cu [a mac, zbog ~e ga }e op {tin ske i re pu bli ~ke vlas ti i daqe bi ti po kro vi - teqi ma ni fes ta ci je, re kao je mi nis tar trgo vi ne i tu ri - zma RS Pre drag Glu ha ko vi}. Na Je ki }a je ze ri ma kod Obu dov ca otva rawu Ko tli }i ja de "Obu do vac 2017" na ko joj je u~es tvo va lo vi {e od 20 eki pa sa po dru ~ja Po sa vi ne i okol nih op {ti na, osim Glu ha ko - vi }a, pri sus tvo vao je i mi nis tar in dus tri je, ener ge ti ke i ru dar stva RS Pe tar \o ki}. On je re kao da se u Vla di RS tru de da da ju po dr{ku ova - kvim ma ni fes ta ci ja ma ko je pro mo vi {u naj boqu tra di ci - ju Po sa vi ne i na ro da ovo ga kra ja. (Srna) \a ci iz RS i FBiH sti ~u znawa u NP "Su tjes ka" FO ^A - Qe tni kamp "Su - tjes ka 2017" oku pio je ju ~e na Tjen ti {tu 180 u~e ni ka i nas - ta vni ka iz dvi je fo ~an ske i ~e ti ri osno vne {ko le iz Bo - san sko-po driwskog kan to na. Na kam pu, ko ji se uz fi nan - sij sku po dr{ku Am ba sa de SAD u BiH odr`a va dru gu go - di nu za re dom i ko ji }e tra ja - ti pet da na, dje ca }e ima ti kre ati vne ra di oni ce o fil - mu, ple su i glu mi. Za vri je me tra jawa kam pa bi }e or ga ni zo - van i obi la zak najqe p{ih pre dje la Na ci onal nog par ka "Su tjes ka". Ko or di na tor pro - je kta u ime Na ci onal nog par - ka Mir ja na Ra do vi} na ve la je da se u ovoj us ta no vi na da ju da }e kamp pos ta ti tra di ci ona - lan. (Srna)

4 4 ponedjeqak, 14. avgust GLAS SRPSKE Komentar dana PI [E: Milijana LATINOVI] ^iweni ca da su in spe kto ri u RS u prvih {est mje se ci ove go di ne za te kli mawe ne pri javqenih ra dni ka, u odno su na is ti pe ri od la ni do ne kle ohra bru je i pru `a na du da bi se ko na ~no mo glo sta ti u kraj ra du na crno. Mawe ra dni ka u si voj zo ni re zul tat je, ka ko tvrde na dle `ni, po o{ tre nih za kon skih pro ce du ra i po ja ~a nih in spe kcij skih kon tro la u ugos ti - teqstvu, trgo vi ni, uslu `nim dje la tnos ti ma i ek - splo ata ci ji i pre ra di drve ta. A da se sa ovim pro ble mom tre ba lo uhva ti ti u ko {tac mno go ra ni je, svi ma nam je do bro po zna to, jer o ra du na crno go vo ri se go di na ma, a ape li i upo zo rewa za {ti tni ka ra dni ~kih pra va ni su na - ila zi li na po dr{ku. Ne od go vor ni po - slo dav ci su go di na - IAKO SU KA ZNE POO[TRENE, A INSPEKTORI PUNOM PAROM OBILAZE POSLODAVCE I PI [U KA ZNE, I DAQE JE VELIKI BROJ ONIH KOJI RADE ]I ZA MINIMALAC STREPE DA ]E OS TA TI I BEZ MINIMALNE ZARADE, A NA PEN ZI JU I ZDRAVSTVENO OSIGURAWE NE RA^UNAJU ma una zad, ne upla }u ju }i do pri - no se is ko ri {ta va - li ra dni ke, i po ku {a va li da se obo ga te za ki da ju }i dr`a vu za ono {to su po za ko nu du `ni da pla te. Os ta li su du `ni "i Bo gu i na ro du" u ni kom ni {ta. Na za kon se ni su oba zi ra li mno go, a onu na ro dnu da "sva - ki za kon ima ru pu" vrlo do bro su ko - ris ti li, pa sva ki put kad in spe kto ri za ku ca ju na vra ta, ka `u ra dnik "do {ao ju ~e". Iako su ka zne po o{ tre ne, a in spe kto ri pu nom pa rom obi la ze po slo dav ce i pi {u ka zne, i daqe je ve li ki broj onih ko ji ra de }i za mi ni ma lac stre pe da }e os ta ti i bez di na ra, na pen zi ju i zdrav stve - no osi gu rawe ve} oda vno ne ra ~u na ju. Ra da na crno spa si li su se mno gi ko ji su trbu hom za kru hom po hrli li pre ko gra ni ce, pa za `i vot svo je po ro di ce za ra u ju u ne koj od evrop skih dr`a - va. I to je u ve li koj mje ri do pri ni je lo ne sa mo smawewu ra da na crno, ne go smawewu ra dne sna ge u Re pu bli ci Srpskoj uop {te. Sva ki, pa i naj mawi ko rak u bor bi za po {to - vawe pra va ra dni ka je zna ~a jan. U na mje ri da se ne od go vor nim po slo dav ci ma sta - ne u kraj tre ba is tra ja ti i pri mjewiva ti za kon ske pro pi se, jer sa mo }e ta ko ra dnik bi ti za {ti }en a dr`a vna ka sa pu na. Kre nu lo je so li dno, sa da ta ko tre ba i nas ta vi ti. PLUS MINUS Rad na crno BRUNO BOJI] Na ja vio da }e Spoqno trgo vin - ska ko mo ra BiH us ko ro upu ti - ti zah tjev Sa vje tu mi nis ta ra BiH za boqu za {ti tu do ma }e proi zvodwe. INSTITUCIJE BiH Agen ci ja za dr`a vnu slu `bu BiH ra spi sa la ja vne po zi ve za za po{qavawe no vih ra dni ka u ne ko li ko in sti tu ci ja BiH, iako je Sa vjet mi nis ta ra sta - vio em bar go na za po{qavawa. Rad na crno naj ~e{ }i u ugostiteqstvu i trgovini FO TO: GLAS SRPSKE IZ MJE NE ZA KO NA I IZLA ZAK VE ]EG BRO JA IN SPE KTO RA NA TE REN IMA LI EFE KTA Mawe radnika u si voj zo ni Smawewe bro ja ra dni ka ko ji ra de na crno, pre ma ri je ~i ma na dle `nih, re zul tat uvo ewa vi {e in spe kto ra iz ra zli ~i tih in sti tu ci ja u kon tro lu ra dni ka, boqa za kon ska re gu la ti va, ali i odla zak qudi u inos tran stvo PI [U: ANI TA JAN KO VI] -RE ^E VI] MI LI JA NA LA TI NO VI] kro zrs glas srpske.com BAWALU KA - In spe kto - ri ra da u ugos ti teqstvu, trgo vi ni, uslu `nim dje la - tnos ti ma i ek splo ata ci ji i pre ra di drve ta u prvih {est mje se ci ove go di ne za te kli su BEO GRAD - Bo{wa ~ki ~lan Pred sje dni{ tva BiH i li der SDA Ba kir Ize tbe go - vi} re kao je ju ~e da je pred sje - dnik Srbi je Ale ksan dar Vu ~i} pro mi je nio re to ri ku i po zi va na di ja log, ali da jo{ ima dos ta otvo re nih pi tawa u odno si ma dva na ro da, a ima i pri mje dbu na Vu ~i }e ve do bre odno se sa pred sje dni kom RS Mi lo ra dom Do di kom. - Vu ~i} {aqe po zi ti vne si gna le, po zi va na di ja log. Uz po vre me ne pro ble me, odno si Kazne In spe kto ri ko ji za te knu ra dni ke da obavqaju po sao na crno ima ju pra vo da ka zne po slo dav ce, a iznos ka zne za vi si od na - ~i na re gis tra ci je po slo dav ca. - U skla du sa mje ra ma pro pi sa nim za ko nom ka zne ko je se izri - ~u po slo dav ci ma se kre }u od do KM - re kla je Du - {an ka Ma ki vi}. 310 ne pri javqenih ra dni ka, {to je za go to vo sto ti nu mawe ne go u is tom pe ri odu la ni. Pre ma po da ci ma Re pu bli - ~ke upra ve za in spe kcij ske po - slo ve, u prvom po lu go di {tu ove go di ne in spe kto ri su oba vi li kon tro la u fir ma ma, ut - vrdiv {i da 310 ra dni ka ni je ima lo zakqu~en ugo vor o ra du, ni ti su bi li pri javqeni na oba ve zne vi do ve osi gu rawa. U is tom pe ri odu la ni kon tro li - sa no je ra dni ka, od ko jih je 414 ra di lo na crno. Sta tis ti ~ke ana li ze po ka - zu ju da je ve} go di na ma an ga `o - vawe ra dni ka na crno naj ~e{ }e u oblas ti ugos ti - BiH i Srbi je, kao i odno si Bo{waka i Srba se po - pravqaju, ali to ide ja ko spo - ro. Pred na ma je jo{ mno go otvo re nih, ne ri je {e nih pi - tawa, ka ko u odno si ma dvi je dr`a ve, ta ko i u odno si ma dva na ro da - re kao je Ize tbe go vi} ko men ta ri {u }i na javqenu po - sje tu Vu ~i }a ko ji u Sa ra je vo tre ba da do e na po ziv Pred sje - dni{ tva. Do dao je da ta ne ri je {e na pi tawa tre ba br`e rje {a va ti. - S po li ti kom ka kvu vo de [KREBI]: I DAQE PREVI [E QUDI RA DI NA CRNO teqstva, trgo vi ne, drvnoj in - dus tri ji i uslu `nim dje la - tnos ti ma. U In spe kto ra tu is ti ~u da je an ga `o vawe ve }eg bro ja in spe kto ra iz ra zli ~i - tih in sti tu ci ja u kon tro li po - slo da va ca na te re nu o~i gle dno da lo re zul ta te. POSLODAVAC SADA DA RADNIKA PRIJAVI DAN PRIJE NEGO [TO PO ^NE DA RA DI - Iz mje na ma Za ko na o in - spe kci ja ma u RS ovla{ }ewe da kon tro li {u pri javqivawe ra - Bo{wa ~ki ~lan Predsjedni{tva BiH o posjeti predsjednika Srbije Ize tbe go vi}: Vu ~i} {aqe po zi ti vne si gna le pred sje dnik RS Mi lo rad Do - dik i sli ~ni wemu, i s ta kvom re to ri kom, to }e te {ko i}i i ve ru jem da je i Vu ~i} svjes tan to ga. Do dik je na pros to pos tao pa ra di gma kon fli kta i Vu ~i} mo ra bi ti svjes tan ~iweni ce da sva ki plan ko ji se pra vi sa Do di kom, sam po se bi no si ne - ga ti van na boj - ka zao je Ize - tbe go vi}. Vu ~i} je u su bo tu ka zao da se ra di na wego voj po sje ti BiH, na po ziv pred sje da va ju }eg Pred sje dni{ tva Dra ga na ^o - dni ka do bi li su svi in spe kto - ri In spe kto ra ta RS, kao i in - spe kto ri Po res ke upra ve i Re pu bli ~ke upra ve za igre na sre }u, a do sa da je te kon tro le obavqala sa mo in spe kci ja ra - da - po ja sni la je por tpa rol ka Upra ve za in spe kcij ske po slo - ve Du {an ka Ma ki vi}. Is ta kla je da je izmi - jewena i za kon ska odre - dba ko ja je po slo dav cu os tavqala mo gu }nost da u ro ku od pet da na od da na zakqu~ewa ugo vo ra o ra du pri - ja vi ra dni ka. - U pra ksi je to do vo di lo do zlo upo tre - ba, gdje su po slo dav ci u tre - nut ku kon tro le tvrdi li da je ra dnik po ~eo sa ra dom pri je par da na i tek on da u os - tavqenom ro ku re gu li sa li ra - dni sta tus ra dni ka - do da la je Ma ki vi }e va i na ve la da je iz - mje na ma Za ko na o po res kom pos tup ku pro pi sa no da pri ja vu za re gis tra ci ju u Jedinstveni sis tem ob ve zni ka do pri no sa po slo da vac po dno si naj ka sni je dan pri je stu pawa za po sle nog na rad kod po slo dav ca. Pred sje dnik Uni je udru - `ewa po slo da va ca RS Dra gu - tin [kre bi} ka `e da je ra dni ka ko ji ra de na crno i daqe pre vi {e, ali da smawewu do pri no si set za kon - skih rje {ewa za bor bu pro tiv si ve eko no mi je. - Po slo da vac je du `an da ra dni ka pri ja vi 24 ~a sa pri je ne go on u e u pre du ze }e, ta ko da do bro po zna ti iz go vor "do - {ao je ju ~e" vi {e ni je mo gu}. S dru ge stra ne, mno go la k{e se do la zi do ra dne do zvo le u inos tran stvu, pa su mno gi oti - {li ta mo da ra de, pa je i to je - dan od ra zlo ga za {to je smawen broj ra dni ka u si voj zo ni - re kao je [kre bi}. U Sa ve zu sin di ka ta RS sma tra ju da je broj ra dni ka ko - ji ra de na crno u RS naj mawe tri pu ta ve }i od bro ja onih ko - je su in spe kto ri za te kli to kom kon tro la. - U pri va tnom se kto ru je jo{ uve li ko pri su tan rad na crno, bez ob zi ra na sve {to pre du zi ma ju in spe kto ri. Po - slo dav ci se pri dr`a va ju za ko - na dok tra ju kon tro le, a na kon ne kog vre me na ra de sve po sta - rom - ka `e pred sje dnik Sin di - ka ta trgo vi ne, ugos ti teqstva, tu ri zma i uslu `nih dje la tnos - ti RS Go ran Sa va no vi}. vi }a, do dav {i da je uvi jek ra - spo lo `en za raz go vo re u Sa ra - je vu. - Za me ne je ovo pri li ka da re afir mi {e mo po li ti ku mi - ra i sta bil nos ti, do brih odno sa, jer ~i ni mi se da je to je dna od stva ri ko ju mo ra mo da ura di mo na naj boqi mo gu }i na ~in da bi smo sta bil nost i mir mo gli da sa ~u va mo - re kao je Vu ~i}. V. K.

5 Spec... Je dan Prwavor - ~a nin fo to gra - fi sao je mi nis tra bez - bje dnos ti BiH Dra ga na Me kti - }a u vo`wi mo to rom kroz ovu op {ti nu, i to bez za {ti - tne ka ci ge. Ovaj gra a nin fo to gra fi ju je obja vio na "Fej sbu ku" uz kon sta ta ci ju: "Mi nis tar bez bje dnos ti ne bri ne o bez bje dnos ti u sao bra }a ju! Mo `e li on da da bri ne o na {oj?" Za ko nom o iz mje na ma i do pu na ma Za ko na o osno va ma bez bje - dnos ti sao bra }a ja na pu te vi ma u BiH pro pi sa na je ka zna od 50 ma ra ka za sve vo za ~e mo to ci kala ili mo pe da ko ji za vri je me vo`we ne no se za {ti tnu ka ci gu. (Agen ci je) GLAS SRPSKE ponedjeqak, 14. avgust Ministarstvo odbrane BiH raspisalo tendere vrijedne 2,6 miliona KM Us ko ro boqi uslo vi u ne ko li ko ka sar ni BAWALU KA - Nas ta vak gradwe za po ~e tog obje kta No - ve ko man de u ka sar ni "Bu ti la" u Sa ra je vu, te re kon stru kci ja mo krih ~vo ro va u dva obje kta ka sar ne "Za im Ima mo vi}" u Pa za ri }u sa mo su ne ke od in - ves ti ci ja Mi nis tar stva od - bra ne BiH za ko je je pla ni ra no vi {e od 2,6 mi li - ona KM. Mi nis tar stvo je u posqedwem bro ju "Slu `be nog lis ta BiH" ra spi sa lo ~e ti ri ten de - ra za gradwu no vih i re kon - stru kci ju pos to je }ih obje ka ta u ka sar na ma, a naj vi {e nov ca bi }e iz dvo je no za nastavak gradwe za po ~e tog obje kta u ka - sar ni "Bu ti la" u Sa ra je vu. Vri je dnost ugo vo ra bez PDV-a je 2,4 mi li ona KM. Sve za in te re so va ne fir me za ovaj po sao po nu de mo gu sla - ti do 20. sep tem bra, dok je 14. sep tem bar posqedwi rok za re kon stru kci ju mo krih ~vo ro - va u dva obje kta ka sar ne "Za im Ima mo vi}" u Pa za ri }u. Osim gra e vin skih ra do va, za po tre be Mi nis tar stva od - bra ne i Oru `a nih sna ga BiH u ovoj go di ni pla ni ra na je na - bav ka re zer vnih di je lo va za te re tna vo zi la, fur go ne i auto mo bi le. Stawe na po je di nim lo ka ci - ja ma u ko ji ma bo ra ve pri pa - dni ci voj ske je ve oma lo {e, na {ta je uka za no i u posqedwem iz vje {ta ju par la men tar - nog voj nog po vje re ni ka. Voj ni ci ne ma ju ade kva tnu hra - nu, hi gi jen ska sred stva, a pros to ri je ne ri jet ko i pro - ki{wava ju. Vo zi la ko ja ko ris te u ka tas - tro fal nom su stawu i ugla - vnom sta ra ne ko li ko de ce ni ja. D. S. De nis Ima mo vi} iz Kladwa tvrdi da mu se `i vot pre tvo rio u no }nu mo ru Ima mo vi} obe }ao da }e Do di ku po klo ni ti plac ako se RS ot ci je pi FO TO: GLAS SRPSKE Pre tu ~en sam na bra ni u Kladwu kad sam ja vno po dr`ao re fe ren dum u RS. Ra ni je me je po li ci ja pre tu kla vi ni ca ma i za sve po vre de imam qekar ske na la ze. Mo ja qud ska pra va, `i vot i egzis ten ci ja su ugro `e ni u Kladwu i u ci je loj FBiH, re kao Ima mo vi} PI [E: GO RAN MA UNA GA g.ma una ga glas srpske.com KLA DAW - Pre tu kli su me dva pu ta, za bra ni li mi kan di da tu ru za odbor ni ka u Kladwu na pro {lim izbo ri - ma i pi {u mi izmi{qene kri vi ~ne pri ja ve i to za to {to ni sam do zvo lio iz - gradwu me mo ri jal nog cen - tra za po gi nu le bor ce Ar mi je RBiH na mo joj zemqi i {to sam po dr`ao re fe ren - dum u Re pu bli ci Srpskoj. Re kao je to "Gla su Srpske" De nis Ima mo vi} iz Kladwa, ko jem se `i vot pre tvo rio u no }nu mo ru na kon {to je u ja - BATINE I PRIJETWE zbog po dr{ke re fe ren du mu u RS nu aru go di ne re kao da }e tri i po du nu ma gra e vin - skog zemqi {ta ko je se na la zi po red ma gis tral nog pu ta Kla - daw - Vla se ni ca, na sa moj gra ni ci FBiH sa Re pu bli - kom Srpskom, u slu ~a ju wenog ot cjepqewa, po klo ni ti pred - sje dni ku Mi lo ra du Do di ku. Ima mo vi} je ra ni je re kao da ni je pris tao da na wego voj zemqi bu de sa gra en me mo ri - jal ni cen tar za {e hi de, jer se to ko si sa wego vim sta vo vi ma. Povrede U na la zu iz da tom u Kli - ni ci za ne uro hi rur gi ju Uni ver zi tet sko-kli ni ~kog cen tra u Tu zli od 24. ju la go di ne, ko ji je po - tpi sao dr Gor dan Me hme - do vi}, na vo di se da je De nis Ima mo vi} za do bio po vre du gla ve, pri ~e mu je iz gu bio svi jest. U na la - zu dr Ja smi na Ha sa no vi }a od 21. ju na go di ne pi {e da su Ima mo vi }u po vri je e ni gla va i gru - dni ko{. PRINU \EN DA ODUSTANE OD KANDIDATURE ZA ODBORNIKA - Mo - ja qud ska pra va, `i vot i egzis ten ci ja od ta da su ugro `e ni u Kladwu i u ci je loj FBiH. Qudi me gle da ju dru gim o~i ma. Da ne bih bio li kvi di ran, mo ram da po tra `im spas ne gdje dru - go. Po je di ni mo }ni ci SDA obiqe`i li su me kao iz da ji - cu mog na ro da - ka `e Ima mo - vi} i do da je da bi vo lio da raz go va ra sa Do di kom. Na gla {a va da su pri tis - ci po ja ~a ni od pro {lo go - di{wih lo kal nih izbo ra ka da se kan di do vao za odbor - ni ka u Skup {ti ni op {ti ne Kla daw. - Do bio sam pri je te }e po - ru ke, ali i ba ti ne ~im sam se kan di do vao, i zbog to ga sam mo rao da odus ta nem od kan di - da tu re. Pre tu ~en sam na bra - ni u Kladwu kad sam ja vno po dr`ao re fe ren dum u RS. Ra ni je me je po li ci ja pre tu - kla vi ni ca ma i za sve po vre de imam qekar ske na la - ze. Iza to ga sto ji biv {i ko - man dir u Po li cij skoj sta ni ci u Kladwu Yavid Av - di ba {i}, ko ji me je pri si lio da pri znam ono {to ni sam u~i nio - re kao je Ima mo vi}. Do da je da mu "pa ku ju" ra - zne pro ble me i da mu je {u mar la ni na pi sao kri vi ~nu pri ja - vu za ro bu ko ju je ku pio od [um skog gaz din stva Kowuh i za {ta ima ot pre mni cu. -Po red Yavi da Av di ba - {i }a, iza mog pro go na sto je i di re ktor [um skog gazdinstva Kowuh Re uf Av - di ba {i} ko ji je ro ak tom po li cij skom ko man di ru, te te hni ~ki di re ktor Ha lim Av di be go vi}. Oni su me ne te re ti li da bi pri kri li Qekarski nalazi koji dokazuju povrede svoj kri mi nal - ka `e Ima - mo vi}. Yavi da Av di ba {i }a u apri lu su uhap si li pri pa - dni ci MUP-a Tu zlan skog kan to na, a Re uf Av di ba {i} i Ali be go vi} uha p{e ni su u mar tu. Re uf Av di ba {i} uha - p{en je ka da je od vla sni ka pi la ne iz Gra ~a ni ce, ini ci - ja la S. H., pri mao mi to. Yavid Av di ba {i} oda vao je slu `be ne taj ne {u mo kra di - ca ma, odno sno svom je ro a ku do javqivao da se pro tiv wega spro vo de po se bne is tra `ne radwe. Osumwi~en je i da je {u mo kra di ca ma do javqivao gdje se na la ze po li cij ske pa - tro le i {u mar ski in spe kto - ri. Sud ski pro ces pro tiv wih je u to ku, a do wiho vih izja va ni smo us pje li da do e - mo. DA SU GA MO ]NICI IZ SDA KAO IZDAJICU Ima mo vi} je na pa de pri - ja vio Po li cij skoj sta ni ci u Kladwu, gdje su re kli da ni su ovla{ }e ni da da ju izja ve i da to mo gu sa mo ko man dir ili za mje nik.

6 6 ponedjeqak, 14. avgust GLAS SRPSKE Dru{tvo Pre mi jer ka go vo ri la u "[ko li li de ra" Najve }i prioritet Republika Srpska TRE BIWE - Pre mi jer ka Cvi ja no vi} po ru ~i la je stu den ti ma u Tre biwu na pre da vawu o li der stvu da naj va `ni ji i naj ve }i pri ori tet za li de re mo ra da bu de Re pu bli ka Srpska, bez ob zi ra na to da li dje lu ju u woj ili van we. - Li der mo ra da ra zu mi je pro ce se u pro {los ti, sa da{wos ti, a po se bno da ra zu mi je gdje smo se za pu ti li u bu du }nost, ali naj va - `ni ji i naj ve }i pri ori tet mo ra da bu de Srpska - re kla je Cvi ja - no vi }e va u su bo tu uve ~e na pre da vawu u "[ko li li de ra". Na gla si la je da li der stvo po dra zu mi je va i da se ra zu mi ju pro ce - si u re gi ji i svi je tu u ko jem `i vi mo, ali i da se li der zna ba vi - ti i svim onim pi tawima ko ja su lo kal no va `na. R. Mi. Dan mla dih Omla di na no si lac bu du }nos ti BAWALU KA - Mla di qudi pred stavqaju bu du - }nost i sa da{wost sva kog dru{ tva, pa ta ko i RS, is - ta knu to je u su bo tu na ne ko - li ko ma ni fes ta ci ja ko je su or ga ni zo va ne po vo dom Me - u na ro dnog da na mla dih. Mi nis tar ka po ro di ce, omla di ne i spor ta RS Ja - smi na Da vi do vi} re kla je da su u Srpskoj naj po voqni - ji uslo vi stu di rawa i da Vla da ~i ni sve {to mo `e u za po{qavawu, {ko lo vawu i stam be nom zbriwavawu mla dih. (Srna) [umsko gazdinstvo "Vu ~evica" iz ^ajni ~a Di re ktor po zvao ra dni ke da se vra te na po sao ^AJ NI ^E - No vo iza bra - ni vr{i lac du `nos ti di re - kto ra [um skog gaz din stva "Vu ~e vi ca" iz ^aj ni ~a Ne o Ma {i} po zvao je ju ~e ra dni ke da se vra te na po sao, is ta kav - {i da }e ovo pre du ze }e od da - nas po ~e ti da fun kci oni {e. - Ni sam pos tavqen za di - re kto ra ovog pre du ze }a da bih se ne kom sve tio, ve} da po ku - {am da ovaj grad u~i nim boqim - re kao je Ma {i} na kon fe ren ci ji za no vi na re ko ju je odr`ao u pros to ri ja ma {um - skog gaz din stva. On je u su bo tu uz asis ten - ci ju po li ci je pre uzeo fun kci - ju vr{i oca du `nos ti di re kto - ra ovog gaz din stva. Ma {i} je pre do ~io do ka ze o svo joj kva li fi ko va nos ti i po ru ~io da ne za slu `u je sta tus kri mi nal ca ka kav mu se na me - }e. Ra dni ci [G "Vu ~e vi ca" pro ti ve se ime no vawu Ma {i - }a za di re kto ra ovog pre du ze - }a, zbog ~e ga su 15 da na pro tes to va li. Po ru ~i li su da }e se o Ma - {i }e vom pri je dlo gu da se vra - te na po sao izja sni ti da nas. Pred sje dni ca Vla de Cvi ja no vi} re kla je u su bo tu da ne pos to ji ras - kol unu tar SNSD-a u ^aj ni - ~u. (Srna) Kutle {i} Ne odus ta je mo od vra }awa 200 sta no va BAWALU KA - Udru `ewe voj nih pen zi one ra RS ne }e odus ta ti od vra }awa oko 200 voj nih sta no va biv {im pri pa dni ci ma JNA, odno - sno Voj ske RS u FBiH, re - kao je pred sje dnik ovog udru `ewa Mi lo rad Ku tle - {i}. On je u su bo tu ka zao da vlas ti i pra vo su dne in sti - tu ci je FBiH go di na ma op - stru i{u vra }awe voj nih sta no va. (Srna) Imunizacija Ne do voqno va kci ni sa ne dje ce u RS BAWALU KA - Od uku - pnog bro ja dje ce u RS ko ja su la ni tre ba la pri mi ti va kci nu pro tiv mor bi la, ru be ole i za u{a ka (MMR/MRP) va kci ni sa no je sa mo 74 od sto, pot vr e no je u In sti tu tu za ja vno zdrav stvo RS. Spe ci ja lis ta epi de mi - olog Je la A}i mo vi} tvrdi da je ova kvo stawe posqedi ca sve u~es ta li jih an ti va kci onih kam pawa ko je ro di teqe ~i ne ne si - gur nim. (Agen ci je) Vrijeme Ispaqeno 16 pro tiv gra dnih ra ke ta BI JEQINA - Pro tiv - gra dne sta ni ce Zvor nik, Bra tu nac i Sre bre ni ca ispa li le su pro te klog vi - ken da 16 pro tiv gra dnih ra ke ta na kon {to su gra - do no sni obla ci kre nu li pre ma Bi jeqini i brawenom po dru ~ju, sa op - {ti la je "Pro tiv gra dna pre ven ti va RS". Do Bi jeqine i izlas ka u Srbi ju gra do no sni pro ce - si su su zbi je ni - sa op {te - no je. (Srna) Pri pre mna nas ta va za a ke ko ji idu na po pra vni ispit po ~iwe 17. av gus ta PI [E: DA NI JE LA STO KA NI] da ni je las glas srpske.com BAWALU KA - Pri pre - mna nas ta va za osno - va ca i sredwo {ko la ca u RS, ko ji su upu }e ni na po - pra vni ispit, u ve }i ni {ko la po ~iwe 17. av gus ta i tra ja }e pet ra dnih da na po dva ~a sa dne vno. Ne ga ti vnu ocje nu na kra - ju {kol ske go di ne ima lo je osno va ca i to ugla vnom iz ma te ma ti ke, srpskog i en - gles kog je zi ka i kwi`e vnos - ti, dok je na po pra vni ispit upu }e no go to vo tri pu ta vi - {e sredwo {ko la ca. Oni su go di nu za vr{i li sa zakqu~e - nim je di ni ca ma ma hom iz ma - te ma ti ke i stru ~nih pre dme ta. Pre ma ri je ~i ma di re kto - ra Re pu bli ~kog pe da go {kog za vo da Pre dra ga Da mja no vi - }a, pri je po pra vnog ispi ta za u~e ni ke }e bi ti or ga ni zo - va na pri pre mna nas ta va za sva ki pre dmet iz ko jeg su ima li lo {u ocje nu. Do dao je da je na po pra vnom ispi tu od uku pnog bro ja upi sa nih za - vr{i lo 1,6 od sto osno va ca i 7,92 od sto sredwo {ko la ca. Di re ktor bawalu ~ke Gi - mna zi je Zo ran Pe ja {i no vi} MATEMATIKA I DAQE NAJVE ]A MUKA Pri pre mna nas ta va u tra jawu od pet ra dnih da na, odno sno dva ~a sa dne vno u ve }i ni {ko la po ~iwe 17. av gus ta, po sli je ~e ga }e bi ti or ga ni zo va ni po pra vni ispi ti je is ta kao da je ove go di ne na po pra vni ispit upu }e no oko 20 a ka, ugla vnom iz ma - te ma ti ke i he mi je. - Ra ni je ih je bi lo vi {e, me u tim, posqedwih go di na ima u~e ni ka ko ji odmah na po ~et ku {ko lo vawa us ta no ve da im ba{ i ne ide gra di vo u Gi mna zi ji, pa se pre ori - jen ti {u u dru gu {ko lu, ta ko da nam ugla vnom os ta nu a ci ko je za ni ma gi mna zij ski pro gram - re kao je Pe ja {i - no vi}. Do dao je da je na sve mawi broj a ka sa ne do - voqnom ocje nom uti ca lo i to {to se u ovu {ko lu u posqedwe vri je me ugla vnom upi su ju vu kov ci. Na po dru ~ju do boj ske re - gi je na po pra vni ispit upu - }e no je 380 sredwo {ko la ca, {to je ot pri li ke is to kao i pro {le go di ne. Pred sje dnik Akti va di - Na po pra vnom tri pu ta vi {e sredwo {kolaca FO TO: GLAS SRPSKE Prolaznu ocjenu sawaju u~enika GODINA osnovaca sredwo {ko la ca GODINA osnovaca sredwo {ko la ca * \ACI NA POPRAVNOM Kalendar [kol ska 2017/2018. go di na tre ba lo bi da po ~ne u pe - tak, 1. sep tem bra, u svim osno vnim i sredwim {ko la ma u RS. Nas ta va u prvom po lu go di - {tu se za vr{a va 29. de cem - bra, ka da po ~iwe zim ski ra spust ko ji }e tra ja ti do 22. ja nu ara Nas ta va u dru gom po lu go di {tu u osno vnim {ko la ma tra ja }e naj ka sni je do 22. ju na, dok za u~e ni ke de ve tog ra zre da za vr{a va 14 da na ra ni je. [kol ska go di na se mo `e za vr{i ti i pri je pro pi sa - nog ro ka, pod uslo vom da je re ali zo van nas ta vni plan i pro gram. Sve {ko le u Srpskoj }e, osim qe tnog i zim skog ra spus ta, i na re - dne {kol ske go di ne ima ti proqe }ni, ko ji je pla ni ran od 2. do 6. apri la. re kto ra sredwih {ko la ove re gi je Spa so je Va siqevi} is ta kao je da }e po do pu nu znawa sredwo {kol ci sa ovog po dru ~ja kre nu ti u ~et vrtak. - Da le ko naj vi {e ih na po pra vni ispit ide iz ma te - ma ti ke, dok ne mawka ni a - ka ko ji ima ju ne ga ti vnu ocje nu iz ne kog stru ~nog pre dme ta - re kao je Va - siqevi}. POVRATAK U [KOLSKE KLU PE U PE TAK, 1. SEPTEMBRA Za ra zli ku od ve }i ne {ko la u Srpskoj, u po je di - nim na po dru ~ju Pri je do ra i O{ tre Lu ke pri pre mna nas - ta va po ~iwe da nas. Pre ma ri je ~i ma pred sje dnika Akti - va di re kto ra osno vnih {ko - la pri je dor ske re gi je Ste vi ce Yoga zo vi }a, na po - pra vnom ispi tu o~e ku ju osam de se tak u~e ni ka. - Naj vi {e u~e ni ka ima lo je ne do voqnu ocje nu iz ma te - ma ti ke, te iz srpskog i stra - nog je zi ka. Ma li broj u~e ni ka imao je lo {u ocje nu i iz fi zi ke i bi olo gi je - re kao je Yoga zo vi}.

7 GLAS SRPSKE ponedjeqak, 14. avgust Nevesiwe Odr`a ni Olim pi ja da i po slo vni fo rum NE VE SIWE - Pred sje - dni ca Vla de Cvi ja no vi} is ta kla je na otva rawu "Ne ve siwske olim pi ja de" u su bo tu uve ~e da je Vla da u ovu op {ti nu ulo`ila 55 mi li ona KM. U okvi ru ove ma ni fes - ta ci je odr`an je i prvi In v e s ti ci ono-po slo vni fo rum, ko ji je oku pio oko 70 pred sta vni ka kom pa ni - ja iz BiH, re gi je i di ja - spo re. (Srna) Istra`ivawe BiH na 42. mjes tu po zdravqu sta no vni{ tva SA RA JE VO - Ita li ja je zemqa sa naj zdra vi jim sta - no vni{ tvom na svi je tu, dok je BiH pre ma is tom is tra `i vawu svrsta na na 42. mjes to. Pre ma is tra `i vawu "Blo om berg Glo bal He al th In dexa", sta no vni ci BiH zdra vi ji su od Ma ke do na - ca, ko ji se na la ze na 44. mjes tu, dok je su sje dna Hrvat ska za uze la 35. mjes - to. (Agen ci je) RiTE "Gacko" Smje na di re kto ra stvar do go vo ra NE VE SIWE - Pre mi - jer ka Cvi ja no - vi} re kla je da je smje na di re kto ra Ru dni ka i Ter - mo elek tra ne (Ri TE) "Gac - ko" Mi len ka Mi li dra ga stvar do go vo ra. Ona je do da la da su sva mjes ta ko ja pri pa da ju SN - SD-u po dlo `na odre e nim smje na ma, odno sno pro mje - na ma qudi. (Srna) MUP RS Ra da ri za biqe`i li pre kr{aj BAWALU KA - Na po dru - ~ju RS u prvih {est mje se ci ove go di ne sta ci onar ni ra - dar ski sis tem, ko ji je pos - tavqen na pet lo ka ci ja u Bawalu ci, te tri mo bil na ra dar ska sis te ma, evi den - ti ra li su pre kr{aj, po da ci su MUP-a RS. Naj ve }a brzi na kre tawa vo zi la iz mje re na je mo bil - nim ra dar skim sis te mom 4. ju na na auto pu tu u gra di - {kom na sequ Ro vi ne od 197 ki lo me ta ra na sat. (Srna) Ta las pos kupqewa, kao rea kci ja na su {u, kre }e ve} idu }ih da na CIJENE VO ]A I POVR]A SKA^U ZA 50% Luk, ku pus i krom pir ~i ji rod je i vi {e ne go pre po lovqen, bi }e du plo skupqi, re kao Mas ta lo. Do proqe}a ci je ne pra si }a }e si gur no sta gni ra ti, ali ka da opa dne sto ~ni fond, kre nu }e rast ci je na, ka `e Maq~i} PI [E: DRA GA NA OR LO VI] dra ga srpske.com BAWALU KA - Prva pos - kupqewa vo }a, po vr}a i sto - ~ne hra ne, ~i je je pri no se su {a dras ti ~no umawila, mo gu se o~e ki va ti ve} na re - dnih da na, {to }e po kre nu ti lan ~a no po ve }awa ci je na hra ne ~i ji se vrhu nac o~e ku je na proqe}e. Ra ta ri su je dno gla sni - sun ce im je spr`i lo ve }i nu ro da u wiva ma i vo}waci ma, a one plo do ve ko je su us pje li spa - si ti, mo ra }e da pro da ju po vi - BAWALU KA - Mi nis - tar stvo upra ve i lo kal ne sa - mou pra ve RS us ko ro }e for mi ra ti ra dnu gru pu ~i ji }e kqu ~ni za da tak bi ti ana - li za Za ko na o gra du Is to ~no Sa ra je vo s ciqem do las ka do boqeg rje {ewa. - Mi nis tar stvo je oba vi - {im ci je na ma ka ko bi bar dje - li mi ~no ubla `i li gu bit ke. Pre ma po da ci ma Mi nis - tar stva poqo pri vre de, {u mar - stva i vo do pri vre de RS, ovo go di{wa su {a umawila je biqnu proi zvodwu za 40 do 60 od sto, a u po je di nim po dru ~ji - ma i do 80 pro ce na ta, dok je uku pna {te ta pro ci jewena na oko 270 mi li ona ma ra ka. Mi - nis tar poqo pri vre de Ste vo Mir ja ni} u pe tak je upo zo rio da }e to ne mi no vno uti ca ti na rast ci je na. Pred sje dnik Sa ve za udru - `ewa poqo pri vre dnih proi - zvo a ~a RS Sto jan Ma rin ko vi} tvrdi da su ovo go - di{we {te te u poqo pri vre - dnoj proi zvodwi ve }e od 300 mi li ona ma ra ka i da }e sa so - bom do ni je ti lan ~a na pos - kupqewa. Zbog to ga su, do da je, po dje dna ko na uda ru i poqo - pri vre dni proi zvo a ~i i po - tro {a ~i. - Su {a je svu da os ta vi la tra ga. I u ra tar stvu, po vrtar - stvu i vo }ar stvu, ta ko da o~e - ku je mo u svim tim oblas ti ma pos kupqewa. Ci je na hra ne za sto ku bi }e ve }a do 20 od sto i di rek tno }e do ves ti do po ve - }awa tro {ko va te proi zvodwe - ka `e Ma rin ko vi} do da ju }i da bi sto ka mo gla da po jef ti - ni jer }e se uz ga ji va ~i rje {a - va ti vi {ka `i vo tiwa ko je ne }e mo }i da hra ne. Ka zao je Vlada istrajna u promjeni zakona o gra du ko ji ~i ni {est op {ti na Ra dna gru pa mi jewa ure ewe Is to ~nog Sa ra je va lo pre li mi nar ne raz go vo re sa gra do na ~el ni kom Is to - ~nog Sa ra je va i na ~el ni ci ma op {ti na ko je su u sas ta vu gra da, u ve zi sa Za ko nom o gra du Is to ~no Sa ra je vo, a u na re dnom pe ri odu bi }e for - mi ra na ra dna gru pa u ~i ji rad }e bi ti ukqu~e ni i po - PRE DVI \E NA POS KUPQEWA 20% pos ku pje }e p{e ni ca i sto ~na hra na 50% bi }e skupqe vo }e 40-50% o~e ku je se rast cijena povr}a Mje re i po mo} Mi nis tar Ste vo Mir ja ni} obe }ao je pro {le se dmi ce da }e Vla da Srpske pre du - ze ti niz mje ra za ubla `a - vawe {te ta u agra ru. Je dna od wih je, i da do kra ja mje se ca bu de is pla }e na po lo vi na ovo go di{wih pod sti ca ja ko ja izno se 60 mi li ona ma ra ka. Vla da }e obe zbi je di ti za ka pi tal na ula gawa pet mi li ona KM, a is to to li ko i za po mo} u je sewoj sje tvi. sla ni ci sa po dru ~ja ove re gi - je da bi se do go vo ri li o mo - da li te ti ma ra da na ovu te mu - re kli su u tom mi nis tar stvu. Stav Vla de RS je da pos - to je }i za kon, ko ji de fi ni {e BRA [NO OD JESENI SKUPQE ZA VI [E OD 20 OD STO da pos kupqewa ne }e bi ti dras ti ~na ako Vla da RS re ali - zu je svo je obe }a ne mje re za ubla `a vawe {te ta. Pred sje dnik Udru `ewa uz - ga ji va ~a sviwa u RS Mi {o Maq~i} ka `e da ci je ne `i ve va ge pra sa di za sa da ne }e ras - ti, ali da sli je di te `ak pe ri - od. - Do proqe}a ci je ne pra si - }a }e si gur no sta gni ra ti, ali ka da opa dne sto ~ni fond, i to ve} u proqe}e, kre nu }e rast ci je na - ka `e Maq~i}. Obja{wava da je ovo go - di{wa ci je na pra si }a od ~e - ti ri do pet ma ra ka po ki lo gra mu, a idu }eg proqe}a }e vje ro va tno bi ti {est ma ra - ka. Pred sje dnik Udru `ewa mli na ra RS Zo ran Kos ka `e da je su {a os ta vi la ne ga ti vne posqedi ce i na rod p{e ni ce. - U re gi onu je ve} do {lo do ras ta ci je na p{e ni ce, ko ji pra ti rast ci je na bra {na, {to }e se de si ti i u Srpskoj. Za 30 da na od da na `e tve ci je ne }e kod nas si gur no za 20 od sto po - ras ti u odno su na ci je ne pri - li kom `e tve - re kao je Kos. Proi zvo a~ krom pi ra iz Ro ga ti ce Dra go mir Yida, ka - `e da im je su {a pre po lo vi la ovo go di{wi rod i da }e ovo po vr}e si gur no pos ku pje ti krajwim po tro {a ~i ma. - Ci je ne }e vje ro va tno bi - odno se u tom gra du ko ji se sas to ji od {est po se bnih op - {ti na, tre ba mi jewati, jer da ti ra jo{ iz go di ne. Mi nis tar ka upra ve i lo - kal ne sa mou pra ve RS Lej la [teta od su {e procijewena na oko 270 mi li ona KM FO TO: GLAS SRPSKE ti vi {e za oko 40 od sto u odno - su na pro {lu go di nu - re kao je Yida, ko ji obja{wava da je sa - da ki lo gram krom pi ra mar ka, a la ni je ko {tao po la mar ke. Pred sje dnik Udru `ewa po - vrta ra RS Bra ne Mas ta lo ka - `e }e ci je na krom pi ra do da tno sko ~i ti na je sen, jer }e po tra`wa bi ti ve }a od po - nu de. - Is ta si tu aci ja je i sa lu - kom i ku pu som. Sve su to kul tu - re ~i ji je rod i vi {e ne go pre po lovqen, zbog ~e ga }e bi - ti du plo skupqe - obja{wava Mas ta lo. POSKUPQEWE MESA O^EKUJE SE NA PROQE]E Pred sje dnik udru `ewa vo - }a ra RS Dra go je Doj ~i no vi} ka `e da su vo }a ri uz vi {e mje - se ~nu su {u, ove go di ne pre - trpje li ogro mne {te te i od proqe tnog mra za, zbog ~e ga su iz vje sna pos kupqewa. - Od nis kih tem pe ra tu ra, mra za, pa do ovih enor mno vi - so kih tem pe ra tu ra, vo }a ri su iz gu bi li vi {e od 50 od sto svo - jih pri no sa. Ta {te ta di rek - tno }e uti ca ti na po ve }awe ci je na, i to za oko 50 od sto - po ru ~u je Doj ~i no vi} do da ju }i da }e naj vi {e pos ku pje ti ja bu - ke i {qive. Re {i} izja vi la je ne da vno da }e no vim za ko nom bi ti de fi - ni sa na mno ga pi tawa ko ja op - te re }u ju sta no vni ke {est grad skih op {ti na. Re {i }e va je na gla si la da je do {lo vri - je me da stva ri bu du ure e ne na kva li te tan na ~in. - Ne ke stva ri mo ra ju bi ti pre ci zi ra ne, po ~ev {i od ra - spo dje le po re za jer je sa mo ta - ko mo gu }e ima ti ra vno mje ran ra zvoj svih op {ti na - na gla - si la je Re {i }e va. Grad Is to ~no Sa ra je vo ~i ni {est op {ti na. To su Is to ~no No vo Sa ra je vo, Pa - le, Trno vo, So ko lac, Is to ~na Iliya i Is to ~ni Sta ri Grad. V. K.

8 8 ponedjeqak, 14. avgust GLAS SRPSKE Panorama Bor ba sa va trom u Tre biwu Po`ar u Popovom poqu ne jewava TRE BIWE - Po `ar u Po po vom poqu kod Tre biwa po no vo je akti van, a va tro gas ci su u no }i izme u su bo te i ne djeqe bra ni - li se lo Dri jewane, jer se va tra po tpo mo gnu ta ja kim vje trom, sa ne pris tu pa ~nog te re na pri bli `i la ku }a ma. Ki {a ko ja je pro te kli vi kend za hva ti la po je di ne kra je ve u Tre biwu, ni je pa da la na po dru ~ju Po po vog poqa u ko jem ve} osam da na bu kti va tra. U tre biwskoj Va tro ga snoj je di ni ci ju ~e su is ta kli da je po - `ar po no vo akti van na oko 600 me ta ra od ku }a i da po ku {a va ju spri je ~i ti daqe {i rewe. Do da ju da go ri i na ne pris tu pa ~nom te re nu kod se la Za go ra i Pla ni Do li, ali da imo vi na ni je ugro `e na. (Agen ci je) Dje ~aci iz Modri ~e napravili uto ~i {te za napu {tene `ivotiwe Pse i ma ~ke hra ne i ~u va ju u mi ni-azi lu MO DRI ^A - Dje ~a ci iz Mo - dri ~e Ne mawa Ne da ko vi} (14) i Bo gdan Bo `i} (15) na pra vi - li su mi ni-azil za pse i ma ~ke sa `eqom da na pu {te ne `i vo - tiwe sklo ne sa uli ce. Vlas ti tim sred stvi ma hra ne i ~is te svo je {ti }e ni ke u pros to ri ja ma ko je su sa mi o~is ti li i ure di li. S ob zi rom na to da na bav ka hra ne i pre pa - ra ta za hi gi je nu `i vo tiwa pre va zi la zi wiho ve fi nan sij - ske mo gu }nos ti, do sje ti li su se da pru `a ju uslu ge ku pawa i ~i{ }ewa pa sa i ma ~a ka vla - sni ci ma `i vo tiwa ko ji to `e - le i ta ko obe zbi je de ne op ho dne FO TO: MO DRI ^A IN FO po trep {ti ne za azil. - Od ma le na sam vo lio `i vo - tiwe i te {ko mi je da gle dam ka ko pa te. Odlu ~io sam da sa Bo gda nom o~is ti mo ne ke pros - to ri je da bi smo mo gli dr`a ti `i vo tiwe u wima. Na da mo se da }e na{ grad do bi ti azil, jer bih ra do bio vo lon ter u wemu - re kao je Ne da ko vi}. Wegov pri ja teq Bo gdan Bo - `i} ka `e da su na ide ju do {li pri je dvi je go di ne ka da su na - {li ne ko li ko ku ~i }a. Dje ~a ci su na pra vi li i "Fej - sbuk" stra ni cu "Sre }na {a pa" pre ko ko je nu de svo je uslu ge. Na kon {to je pri ~a o ovim ple me ni tim dje ~a ci ma dos pje la u ja vnost, mno gi su odlu ~i li da im po mo gnu da is tra ju u svom ple me ni tom ~i nu. Hu ma ni tar na or ga ni za ci ja "Srcem za Mo dri ~u" obe zbi je - di la je pa ket hra ne i pre pa ra - ta za `i vo tiwe u vri je dnos ti od pre ko 100 KM, a me sni ca "\u ri}" obe }a la je do ni ra ti sa la mu u vri je dnos ti od 50 KM. (mo dri ~a in ko Pa vlo vi} u svom "ra ju" FO TO: Q. ALE ko Pa vlo vi} iz Po po va kod Bi jeqina us pje {an u uz go ju egzo ti ~nih biqaka Pripitomio Iako sam slu ~aj no po ~eo da se ba vim uz go jem ki va na, mo gu re }i da sam da nas us pje {an u ovom po slu. ^uo sam da ga na zi va ju vi ta min skom bom bom. Li ~no sam do ka zao da mo men tal no eli mi ni {e `e lu da ~nu ki se li nu, ka `e Pa vlo vi} kivano i ~i ~oku PI [E: QIQANA ALE KSI] kro zrs glas srpske.com BI JEQINA - Egzo ti ~na ba ka Pa vlo vi }a iz Po po va kod Bi jeqine do kaz je da se u Sem be ri ji, po red `i - ta ri ca i po vr}a, ve oma us pje - {no mo gu pri pi to mi ti i biqke iz Afri ke i Sje ver ne Ame ri ke. Pa vlo vi} je na svom imawu Ameri ~ki divqi krompir IDU ]A MISIJA - MASLINOVO DRVO Na svom ko Pa - vlo vi} uspio je da odo ma - }i i ~i ~o ku, po zna ti ju kao divqi krom pir, ko ji po ti - ~e iz Sje ver ne Ame ri ke. Iako joj je pri ro dno sta ni - {te ne ure e no i vla `no zemqi {te, na imawu ovog vri je dnog ~o vje ka ~i ~o ka ipak uspi je va. - To je ko rov ska biqka ko ja na ras te i do tri me tra. Pri ja tnog je uku sa i naj vi - {e li ~i na slat ki krom pir. Mo `e da se spre ma kao bi - lo ko ja vrsta krom pi ra. Po - go dna je i za di ja be ti ~a re - ka `e Pa vlo vi}. spo jio li je po i ko ri sno, jer su egzo ti ~ne biqke, osim {to su zdra ve, i ve oma de ko ra ti vne, a je dna od wih je afri ~ki kras - ta vac - po zna ti ji kao ki va - no. Ri je~ je o bodqika vom egzo ti ~nom plo du `u tona ranyas te bo je, a iako po ti ~e iz Afri ke, Pa - vlo vi} ka `e da se ovo vo }e bez pro ble ma mo - `e uz go ji ti i na na {im pros to ri ma. - Iako sam slu ~aj no po - ~eo da se ba vim uz go jem ove biqke, mo gu re }i da sam da nas us pje {an u ovom po slu. Ove go - di ne ki va no je do bro ro dio, iako je sa zrio ne {to ra ni je, jer ina ~e pri spi je va u je sen - pri ~a Pa vlo vi} i do da je da se uz goj ki va na go to vo i ne ra zli - ku je od uz go ja do ma }eg sem ber - skog kras tav ca. Ukus je, ipak, mno go dru ga ~i ji od kras tav ca i pod sje }a na kom bi na ci ju diwe i ki vi ja. - Ki va no re do vno kon zu mi - ram. Ko ris tim ga za sa la tu, jer ima ukus ko ji je izme u vo }a i po vr}a - ka `e Pa vlo vi}. Do da je da se ra di o ve oma zdra voj biqci. - ^uo sam da ga na zi va ju vi - ta min skom bom bom. Li ~no sam do ka zao da mo men tal no eli mi - ni {e `e lu da ~nu ki se li nu - ka - `e on. Ki va no ni je je di na egzo ti - ~na biqka u Pa vlo vi }e voj ba - {ti, ko ji uz ga ja i ~i ~o ke, pa ulo vni ju, te ti kve zva ne lu - fe. - Do bio sam sje me bun de ve ko ja se ko ris ti kao ba za za proi zvodwu so ka. Je dna je bi la te {ka 30 ki lo gra ma, a znam za UZGOJ KIVANA SKO RO SE I NE RAZLIKUJE OD UZGOJA DOMA ]EG KRASTAVCA pri mje re u Voj vo di ni gdje su ove bun de ve dos ti gle ~ak 400 ki lo gra ma. O~e ku jem na je sen do bre re zul ta te - ka zao je Pa - vlo vi}, po ka zu ju }i na ti kvu za ko ju ka `e da se ko ris ti u ko - zme ti ci. Wena unu tra{wost, ka da se osu {i, bu de kao spu - `va. Ot krio je i da mu je idu }a mi si ja da uz go ji ma sli no vo drvo, ko je odli ~no uspi je va u Gr~koj. Pa ras tos u Bawalu ci Sje }awe na osam pripadnika Vojske RS BAWALU KA - Na grobqu "Sve ti Pan te li ja" u Bawalu - ci ju ~e je slu `en pa ras tos za osam pri pa dni ka Voj ske Re - pu bli ke Srpske ko ji su ubi je - ni pri je 25 go di na na Go loj pla ni ni kod Jaj ca. Se kre tar Re pu bli ~ke or ga - ni za ci je po ro di ca za - Bijeqinski komunalci imaju pune ruke svirke pod lupom BI JEQINA - Ko mu nal na po li ci ja gra da Bi jeqina u idu }em pe ri odu in ten zi vni je }e kon tro li sa ti ugos ti - teqske obje kte u ko ji ma se izvo di mu zi ka u`i vo. - Vla sni ci ovih obje ka ta za ovu na mje nu mo ra ju do bi ti rje {ewe Odjeqewa za stam be no ko mu nal ne po slo ve, a do - zvo la za je dno ve ~e ko {ta de vet KM. Za one ko ji to ne bu du po {to va li bi }e izre ~e ni pre kr{aj ni na log - re kao je na ~el nik Odjeqewa ko mu nal ne po li ci je Ra to mir Dra ga - ni} do da ju }i da su ko mu nal ni po li caj ci ove go di ne ima - li vi {e od kon tro la. Q. A. Odr`an tur nir u Ro ga ti ci Penzioneri odmjerili sna ge u {a hu RO GA TI CA - Udru `ewe pen zi one ra u Ro ga ti ci pro - te klog je vi ken da or ga ni zo - va lo po je di na ~no {a hov sko prven stvo pen zi one ra u Ro - ga ti ci, a tur nir je oku pio 12 {a his ta ko ji su se ta kmi - robqenih i po gi nu lih bo ra - ca i nes ta lih ci vi la RS Isi do ra Gra orac-[trki} re kla je da su ti je la ovih osam bo ra ca spaqena i da zbog to ga ni su mo gli bi ti iden ti fi ko va ni po je di na - ~no, ve} su za je dno sa - hraweni. (Srna) ~i li po Ber ge ro vom sis te - mu. Po sli je 11 odi gra nih ko la prvo mjes to osvo jio je Ra do - van Ro si}. Fond na gra da bio je 120 ma ra ka, a prvo pla - si ra ni Ro si} i dru go pla si - ra ni Zo \e ri} ste kli su pra vo da Udru - `ewe pred stavqaju na pred - sto je }em po je di na ~nom {a hov skom prven stvu udru - `ewa pen zi one ra ko je }e bi - ti odr`a no od 15. do 17. sep tem bra u Etno-se lu "Sta- ni {i}" kod Bi jeqine. S. M.

9 GLAS SRPSKE ponedjeqak, 14. avgust Srba ~ki "Ko mu na lac" ni ka ko da iza e iz fi nan sij ske du bi oze Reprogram spas za za ~arani krug dugova Na kon mog odlas ka sa ~e la "Ko mu nal ca" uku pne oba ve ze su izno si le KM, a sa da su uve }a ne za do da tnih Oko KM du gu je mo do bavqa~i ma, a pre ma ra dni ci ma ima mo oko KM ne is pla }e nih oba ve za, re kao Bi la no vi} PI [E: DE JAN JO VI ^I] kro zrs glas srpske.com SRBAC - Ru ko vod stvo srba ~kog "Ko mu nal ca", ko ji se su o~a va sa KM krat ko ro ~nih oba ve za i ~ak se dam ne is pla }e nih pla ta i do pri no sa ra dni ci ma, izlaz iz fi nan sij ske du bi oze vi di u no vom re pro gra mu du go va kod Po res ke upra ve RS, ali i pri nu dnoj na pla ti po tra `i - vawa. Vi {e go di{we ne ga ti vno po slo vawe do ve lo je "Ko mu na - lac" na ivi cu op stan ka, a di - re ktor Bo goqub Bi la no vi} Regionalna deponija Broj radnika smawen sa 32 na 28 RADNICIMA DUGUJU SEDAM PLATA (SNSD), ko ji se pri je ~e ti ri mje se ca vra tio na ovu fun kci - ju, po ku {a va pri vre me nim mje ra ma da ovo ja vno pre du ze }e pos ta vi na zdra ve no ge. - Na kon mog odlas ka sa ~e - la "Ko mu nal ca" uku pne oba ve - ze su izno si le KM, a sa da su uve }a ne za do da tnih Oko KM du gu - je mo do bavqa~i ma, a pre ma ra - dni ci ma ima mo oko Srba ~ki "Ko mu na lac" se ve} go di na ma su o~a va i sa pro ble mom ve - li kih tro {ko va odvo za ko mu nal nog otpa da na re gi onal nu de po ni - ju u Ra mi }e. Mje se ~no im je za odvoz sme }a po tre bno oko KM, {to pos ta je sve te `e obe zbi je di ti. - In spe kci ja je na lo `i la da sav ko mu nal ni otpad mo ra bi ti odve zen na re gi onal nu de po ni ju, a sa mo za je dan odla zak u Ra mi }e na do mak Bawalu ke mo ra mo iz dvo ji ti oko 300 KM bez tro {ko va go - ri va i ma zi va. Tra `i }e mo za je dni ~ko rje {ewe za ovaj pro blem sa op {ti nom. Mi nis tar ka za pros tor no ure ewe, gra e vi nar stvo i eko lo gi ju RS Sre bren ka Go li} obe }a la je da }e nam po mo }i da na - ba vi mo no vo vo zi lo za odvoz sme }a - re kao je Bi la no vi}. KM ne is pla }e nih oba ve za. Pre uze li smo i oba ve ze po re - pro gra mu u izno su od KM ko je je biv {e ru ko vod stvo sa di re kto rom Ne na dom Ra do - mi rom iz NDP-a na ~e lu po - tpi sa lo sa Po res kom upra vom, a tu su du go vi i po ra znim dru gim osno va ma - re kao je Bi la no vi}. On ka `e da je ne mi no - vnost jo{ je dan re pro gram du - go va sa Po res kom upra vom u izno su od oko ma ra ka, {to je odo bri la i Skup {ti na op {ti ne Srbac na posqedwem za sje dawu. - Sklo pio sam do go vor sa ra dni ci ma o re pro gra mu oba - ve za za nei zmi re ne pla te. To po dra zu mi je va da }e se na re dne ~e ti ri go di ne, uz re do vne pla - te, izmi ri va ti i za os ta la li - ~na pri mawa. Us pje li smo u Bo goqub Bi la no vi}, direktor "Komunalca" Ure ewe Uprkos ve li kim fi nan sij - skim pro ble mi ma, "Ko mu - na lac" je u pro te kla ~e ti ri mje se ca uspio da sa ni ra do tra ja li vo zni park, a re - ali zo va no je i ne ko li ko akci ja ure ewa gra da. [i - rom op {ti ne su far ba ne klu pe i pos tavqeno 20 kor - pi za sme }e u u`em grad - skom jez gru, a ure e ne su i ze le ne po vr{i ne u bli zi - ni grad skog sta di ona. pro te kla ~e ti ri mje se ca is - pla ti ti ~e ti ri pla te iz ove go di ne, a pla ni ra mo da nas ta - vi mo taj kon ti nu itet i u na re - dnom pe ri odu - na gla sio je Bi la no vi}. BI ]E REPROGRAM KM OBAVEZA PREMA PORESKOJ UPRAVI Do da je i da je pre ma no voj sis te ma ti za ci ji broj ra dni - ka smawen sa 32 na 28, a mawe je i ru ko vo de }ih ra dnih mjes ta. Bi la no vi} ka `e da je pret ho dno ru ko vod stvo na go - mi la lo KM ne na pla - }e nih po tra `i vawa od pra vnih i fi zi ~kih li ca, {to je uve }awe za go to vo 50 od sto u pro te kle ~e ti ri go - di ne. - Po tpi sa li smo spo ra zum sa je dnom advo kat skom kan ce - la ri jom i vr{i mo pri nu dnu na pla tu, ta ko da je osje tno po ve }awe pri ho da po ovom osno vu. Me u tim, pro blem pred - stavqa i to {to je naj mawe KM ovih po tra `i - vawa zas tar je lo i ne }e mo }i bi ti na pla }e no - re kao je Bi - la no vi}. Bijeqina Osnov ci od sep tem bra u Do mu u~enika BI JEQINA - Iz - gradwa no vog obje kta po - dru ~ne Osno vne {ko le "Vuk Ka rayi}" u mje snoj za je dni ci Le din ci u Bi - jeqini ne }e bi ti za vr{e - na do sep tem bra, pa }e osnov ci nas ta vu po ha a ti u Do mu u~e ni ka. No vi obje kat za u~e ni ke po dru - ~ne osno vne {ko le in ten - zi vno se gra di, za {ta je Vla da Srpske obe zbi je di - la KM. (Agen ci je) Kova ~i} Ni {ta od no vih me te oro lo {kih sta ni ca IS TO ^NO SA RA JE VO - Re pu bli ~ki hi dro me te - oro lo {ki za vod tre nu tno ne ma pla no ve da na Pa la - ma i u Is to ~nom No vom Sa ra je vu pos ta vi me te oro - lo {ke sta ni ce, jer ne ma nov ca za to, re kao je me te - oro log Igor Ko va ~i}. On je ka zao da je re gi ja u ko joj je i Is to ~no Sa ra je - vo po kri ve na sta ni ca ma Fe de ral nog hi dro me te oro - lo {kog za vo da na Bje la va - ma i Agen ci je za pru `awe uslu ga u vaz du {noj plo vi - dbi BiH. (Srna) Deponija Rudine Po `ar pod kon tro lom RO GA TI CA - Po `ar na de po ni ji Ru di ne ne da le ko od Ro ga ti ce, ko ji je bu knuo u pe tak, stavqen je pod kon tro lu, a po `a ri {te je i daqe akti vno. - Va tra je stavqena pod ap so lu tnu kon tro lu uz da no - no }no de `ur stvo na {ih i ra dni ka [um skog gaz din - stva "Sje me}" i va tro ga sa ca - is ta kao je v. d. te hni ~kog di re kto ra Ko mu nal nog pre - du ze }a "Ko mrad" Mi lo van Ka rayi}. S. M. Bijeqina Vjen ~a na 343 pa ra BI JEQINA - Su dbo - no sno "da" u prvih se - dam mje se ci ove go di ne u Bi jeqini su iz go vo - ri la 343 pa ra, {to je pre ma po da ci ma ma ti - ~ne slu `be gra da go to - vo is ti broj kao i la ni. U ma ti ~noj slu `bi ka `u da se za skla - pawe bra ka pa ro vi ugla vnom odlu ~u ju u tri de se tim go di na ma `i vo ta. (Agen ci je) Na sezonski rad u Semberiji odlu ~uju se uglavnom starije osobe Omla di na ne }e na wive BI JEQINA - Se zo na ber be vo }a i po vr}a, ko je je op - sta lo uprkos su {i, u pu nom je je ku u Sem be ri ji, ali do ma }i - ni ima ju ve li kih pro ble ma da pro na u se zon ske ra dni ke. Me u se zon ci ma ko ji sva ko ju tro zni ~ke sta ni ce u Bi jeqini ~e ka ju poqo pri vre - dni ke ko ji }e ih an ga `o va ti naj vi {e je sta ri jih oso ba. Ne - ka da su sem ber ska poqa vrvje la od mla dos ti, po se bno to kom ra - spus ta, jer su se zon ski po slo vi bi li do bra pri li ka da se za ra - di za qeto vawe. Po sred stvom Omla din ske za dru ge tra `io se po sao vi {e, a da nas se se zon - ski rad sveo na is kus tvo i en - tu zi ja zam sta ri jih. Mi le Qubo je vi} iz Ve li - ke Obar ske go di na ma za - po{qava se zon ce, ali mla dih, do da je, me u wima sko ro da i ne ma. - Dne vni ca za brawe {qiva je 40 KM, uz pre voz i dva obro ka i pi }e, a mla di sve vi {e iz bje ga va ju ova kve po slo - ve - ka `e Qubo je vi}. Sli ~na si tu aci ja je i u Poqo pri vre dnom do bru "Sem - be ri ja", ko je od po ~et ka proqe}a do ka sne je se ni za po - sli oko se zo na ca. - Mla di ni su za in te re so - va ni za ovaj po sao, uprkos do - brim dne vni ca ma - re kao je di re ktor "Sem be ri je" Ste van Triv ko vi}, do da ju }i ima ju ugo vor sa Omla din skom za dru - gom ko ja im pre po ru ~u je ra - dni ke. - An ga `man se zo na ca za vi - si od obi ma i vrste po sla ko ji obavqamo. Dne vni ca je od 20 do 25 KM za osmo ~a so vno ra dno vri je me - re kao je on. Q. A.

10 10 ponedjeqak, 14. avgust GLAS SRPSKE Na osnovu ~lana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 97/16), ~lana 77. i 78. Zakona o slu`benicima i namje{tenicima u organima jedinica lokalne samouprave ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 97/16), ~lana 7. stav (2) Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popuwavawe upra`wenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno op{tinskoj upravi ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 42/17), i ~lana 67. Statuta op{tine Nevesiwe ("Slu`beni glasnik op{tine Nevesiwe", broj 6/17) na~elnik op{tine Nevesiwe raspisuje i ogla{ava I Konkurs se raspisuje za popunu upra`wenog radnog mjesta u statusu slu`benika u Op{tinskoj upravi op{tine Nevesiwe, na neodre eno vrijeme i to na radno mjesto samostalni stru~ni saradnik za dru{tvene djelatnosti 1 (jedan) izvr{ilac. II OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA: Radno mjesto pete kategorije, tre}eg zvawa Obavqa studijsko-analiti~ke poslove; izra uje analize, izvje{taje i druge informativne materijale iz oblasti obrazovawa, omladinske politike i pitawa mladih, kulture, sporta i udru`ewa gra ana; u~estvuje u izradi programa razvoja sporta u op{tini, te u planirawu i primjeni omladinske politike na lokalnom nivou; u~estvuje u pripremi i realizaciji svih strate{kih projekata, vezanih za ove oblasti djelatnosti, i na zahtjev Odsjeka za upravqawe razvojem dostavqa sve potrebne podatke i informacije iz ovih oblasti, redovno sara uje sa svim sportskim, kulturnim, omladinskim, udru`ewima gra ana, te prati i koordinira wihov rad; u~estvuje u pripremi i izradi skup{tinskih odluka i drugih akata vezanih za oblast dru{tvenih djelatnosti; koordini{e i u~estvuje u radu Savjeta za sport i Komisije za pitawe mladih; ostvaruje saradwu sa lokalnim sportskim klubovima i dru{tvima, te sa sportskim savezima RS i BiH, i drugim sportskim asocijacijama; prati stawe kulture i fizi~ke kulture, stara se o pripremi i realizaciji {kolskih sportskih takmi~ewa op{tinskog i me uop{tinskog nivoa, raznih kulturnih i sportskih manifestacija; prikupqa sve potrebe statisti~ke podatke i informacije, vezane za oblast dru{tvenih djelatnosti, te izra uje razne analize, izvje{taje i informacije; u~estvuje u pripremi konkursa za dodjelu stipendija, radu komisije, te vodi potrebnu evidenciju o stipendistima op{tine i vr{i mjese~ni obra~un za isplatu stipendija; u~estvuje u procesu strate{kog planirawa i na zahtjev Odsjeka za upravqawe razvojem, dostavqa sve neophodne podatke iz svoje nadle`nosti, prati realizaciju i kori{}ewe buyetskih sredstava odobrenih sportskim klubovima, udru`ewima gra ana, subjektima iz oblasti kulture i dr.; predla`e programe i mjere za unapre ewe sporta, kulture, za organizovawe omladine; sara uje sa resornim ministarstvima za oblast sporta, kulture, obrazovawa i sl.; izra uje i a`urira vodi~e iz djelokruga radnog mjesta, u~estvuje u radu komisija i drugih stru~nih tijela koja obrazuje na~elnik op{tine, obavqa i druge poslove po nalogu na~elnika op{tine i na~elnika Odjeqewa za svoj rad odgovara na~elniku op{tine i na~elniku Odjeqewa, i istom podnosi izvje{taj o radu. III - OP[TI I POSEBNI USLOVI: (1) OP[TI USLOVI 1. da je dr`avqanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine 2. da je stariji od 18 godina 3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost 4. da nije osu ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga JAVNI KONKURS za popunu upra`wenog radnog mjesta slu`benika u Op{tinskoj upravi op{tine Nevesiwe ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u op{tinskoj upravi, 5. da nije otpu{tan iz organa uprave kao rezultat disciplin - ske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavqivawa konkursa, 6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavqa du`nost koja je nespojiva sa du`no{}u slu`benika u op{tinskoj upravi. (2) POSEBNI USLOVI: 1. visoka stru~na sprema, fakultet dru{tvenog smjera, ili prvi ciklus studija sa najmawe 240 ECTS bodova, 2. najmawe jedna godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa iz prethodne ta~ke, 3. polo`en stru~ni ispit za rad u upravi, 4. poznavawe rada na ra~unaru Izuzetno od ta~ke 3. u dijelu Posebni uslovi, kandidat koji je u drugim organizacijama i organima radio, a nema polo`en stru~ni ispit za rad u upravi, mo`e da se primi u radni odnos uz obavezu da polo`i stru~ni ispit u roku od 6 ({est) mjeseci od dana zaposlewa. Ukoliko kandidat ne polo`i stru~ni ispit u roku od 6 ({est) mjeseci, prestaje mu radni odnos. IV POTREBNA DOKUMENTACIJA (1) Prijava za u~e{}e na javni konkurs podnosi se na propisanom obrascu - "Prijava na javni konkurs" koji kandidati mogu preuzeti na {alteru Centra za usluge gra anima Op{tinske uprave Nevesiwe ili sa slu`bene internet stranice Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS i internet stranici op{tine Nevesiwe. Ta~nost podataka navedenih u obrascu prijave na javni konkurs kandidati potvr uju svojim potpisom. (2) Kao dokaz o ispuwenosti op{tih uslova kandidat je du`an dostaviti fotokopiju uvjerewa o dr`avqanstvu Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine i potpisane izjave: 1. da nije pod optu`nicom Me unarodnog suda za ratne zlo~ine po~iwene na podru~ju biv{e Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - ~lan IX stav 1. Ustava BiH. 2. da nije osu ivano za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zat - vora od najmawe {est mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u op{tinskoj upravi, 3. da nije otpu{tano iz organa uprave kao rezultat dis ci - plinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavqivawa konkursa, 4. da ne postoji nespojivost u skladu sa ~lanom Zakona o slu`benicima i namje{tenicima u organima jedinica lokalne samouprave koje reguli{u nespojivost i sukob interesa, a koje su sastavni dio prijave na javni konkurs. (3) Kao dokaz o ispuwenosti posebnih uslova kandidat prila`e fotokopije 1. Diploma o zavr{enoj stru~noj spremi (kandidat koji je visoko obrazovawe stekao po Bolowskom sistemu studirawa uz diplomu dostavqa i dodatak diplome, ako visoko{kolska ustanova dodatak diplome nije uop{te izdala, kandidat je du`an dostaviti uvjerewe visoko{kolske ustanove da dodatak nije izdat, odnosno da se ne izdaje), 2. Uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu za rad u upravi, odnosno izjava kojom se kandidat obavezuje da }e u roku od 6 ({est) mjeseci polo`iti stru~ni ispit ukoliko bude zaposlen ili rje{ewe o osloba awu obaveze polagawa stru~nog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stru~nom ispitu za rad u upravi Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 68/11, 85/11 i 7/15), 3. Isprave o radnom iskustvu (potvrda, rje{ewe ili drugi akt iz koga se vidi na kojim poslovima, sa kojom stru~nom spremom i u kom periodu je ste~eno radno iskustvo) 4. Dokaz o poznavawu rada na ra~unaru. (4) Sa kandidatima koji budu ispuwavali uslove javnog konkursa, Konkursna komisija }e obaviti intervju na osnovu kojeg se utvr uje sposobnost kandidata da radi na odre enom radnom mjestu koje se popuwava, wegova ukupna stru~nost i sposobnost, kao i na~in organizovawa i izvr{avawa poslova na tom radnom mjestu. O mjestu i vremenu odr`avawa intervjua, kandidati }e biti blagovremeno obavije{teni. (5) Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, du`an je da u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavqawa obavje{tewa Komisije dostavi dokaze o ispuwenosti op{tih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ovjerenu izjavu o ispuwenosti uslova iz stava IV ta~ka (2) podta~ke 1, 2, 3. i 4 Javnog konkursa, kao i uvjerewe o op{toj zdravstvenoj sposobnosti. Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz ta~ke (5) ovog stava u propisanom roku ili ako na osnovu dostavqenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispuwava op{te i posebne uslove, pozva}e sqede}eg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspje{nih kandidata da postupi u skladu sa ta~kom (5) ovog stava. V - ROK I MJESTO PODNO[EWA PRIJAVA Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana posqedweg objavqivawa Javnog konkursa. Javni konkurs }e se objaviti u dnevnom listu "Glas Srpske" i u "Slu`benom glasniku Republike Srpske". Prijave se dostavqaju li~no na protokol ili putem po{te na adresu: Op{tina Nevesiwe, na~elnik op{tine, Ul. Cara Du{ana br. 44, Nevesiwe, sa naznakom "Prijava na Javni konkurs za popunu radnog mjesta slu`benika". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Za davawe dodatnih obavje{tewa o javnom konkursu zadu`ena je Sandra Zirojevi}, v.d. na~elnika Odjeqewa za op{tu upravu, kontakt telefon 059/ Broj: /17 Datum: godine NA^ELNIK Milenko Avdalovi}, s.r. Mlinsko pekarska industrija "MODRI^A" a.d. Modri~a PREDATI NA SVIM KIOSCIMA U skladu sa ~lanom 272. i 304. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09 i 100/11) i ~lanom 48. Statuta Mlinsko pekarska industrija "MODRI^A" a.d. Modri~a, Upravni odbor Mlinsko pekarska industrija "MODRI^A" a.d. Modri~a na sjednici odr`anoj dana, godine, donio je odluku kojom S A Z I V A redovnu sjednicu Skup{tine akcionara Mlinsko pekarska industrija "MODRI^A" a.d. Modri~a, koja }e se odr`ati u petak, godine, u 12 ~asova, u poslovnim prostorijama Dru{tva, Riste Miki~i}a 90, Modri~a. ili putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka (za vi{e informacija obratite se na tel. 051/ ) Tekst: Telefon: Za sjednicu se predla`e sqede}i: DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela (predsjednik skup{tine, zapisni~ar, ovjera~i zapisnika, komisija za glasawe); 2. Usvajawe zapisnika sa prethodne sjednice Skup{tine, odr`ane godine; 3. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja nezavisnog revizora o finansijskom izvje{taju za godinu; 4. Razmatrawe i usvajawe Godi{weg finansijskog izvje{taja za godinu; 5. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o poslovawu Mlinsko pekarska industrija "MODRI^A" a.d. Modri~a za godinu; 6. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Upravnog odbora Mlinsko pekarska industrija "MODRI^A" a.d. Modri~a za godinu; 7. Razmatrawe i usvajawe Odluke o izboru nezavisnog revizora za godinu 8. Razno. II Pozivaju se akcionari da li~no, putem punomo}nika ili glasawem pismenim putem u~estvuju u radu Skup{tine. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivawu Skup{tine imaju svi akcionari Dru{tva koji su upisani u kwigu akcionara na dan godine. Punomo} fizi~kih lica mora biti ovjerena kod nadle`nog organa, punomo} za zastupawe pravnih lica - pe~atom dru{tva i potpisom ovla{}enog lica, a punomo} data od strane akcionara koji su strani dr`avqani, odnosno sa sjedi{tem van Republike Srpske apostille pe~atom. U slu~aju da se Skup{tina ne odr`i navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovqena Skup{tina }e se odr`ati istog dana u 13 ~asova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Akcionarsko dru{tvo objavquje poziv za sjednicu skup{tine akcionara u dva dnevna lista registrovana na podru~ju RS, "Glas Srpske" i "Euro Blicu" i bez prekida na internet stranici Bawalu~ke berze i dru{tva bi}e objavqen poziv za sjednicu skup{tine akcionara, prijedlozi odluka i izvje{taji koji se usvajaju. Akcionari imaju mogu}nost uvida u prijedloge odluka i izvje{taje koji }e se usvajati i u sjedi{tu dru{tva svakim radnom danom u redovno radno vrijeme. Upravni odbor

11 Biznis DOBITNIK ZMIF U PREO BL. "IN VEST NO VA FOND" AD BI JEQINA 0,049 2,08% 79,00 GUBITNIK OB VE ZNI CE RS - IZMI REWE RA TNE [TE TE 11 Cijena (KM) Promjena Cijena (KM) Promjena Indeks FTSE 100 (Aug 13) CAC 40 (Aug 13) DAX (Aug 13) SVJETSKI INDEKSI Evropske berze Vrijednost 7, , , Ameri~ke berze Promjena (%) Indeks Vrijednost Promjena (%) Nasdaq (Aug 13) 6, Azijske berze Indeks Vrijednost Promjena (%) Nikkei 225 (Aug 13) Straits Times (Aug 13) Hang Seng (Aug 13) BERZA BAWALUKA BERZANSKO Naziv emitenta Prosje~na cijena Promjena Република Српска - измирење ратне штете 6 88,25 Република Српска - измирење ратне штете 11 79,00 Република Српска - измирење ратне штете 10 80,75 Република Српска - измирење ратне штете 9 83,34 Република Српска - стара девизна штедња 7 98,00 Република Српска - измирење ратне штете 7 88,10 Телеком Српске а.д. Бањалука 1,10 FONDOVI Naziv emitenta АЗИФ у преоб. Jахорина Коин а.д. Пале АЗИФ у преоб. Полара инвест фонд а.д. Бањалука ЗАИФ у преоб. БЛБ - профит а.д. Бањалука ЗАИФ у преоб. Борс инвест фонд а.д. Бањалука ЗАИФ у преоб. Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука ЗАИФ у преоб. Привредник инвест а.д. Бањалука ЗАИФ у преобликовању ВИБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗМИФ у преоб. Актива инвест фонд а.д. Бањалука ЗМИФ у преоб. Балкан инвес. фонд а.д. Бањалука ЗМИФ у преоб. Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗМИФ у преоб. Кристал инвест фонд а.д. Бањалука ЗМИФ у преобликовању ВБ фонд а.д. Бањалука ЗМИФ у преобл. Cептер fонд а.д. Бањалука 19, , , ,28-0,04 0,06 0,41 0,24 1,85 Prosje~na cijena Promjena 0,88 3,11 1,90 1,31 5,97 1,40 4,79 0,40 1,82 2,90 0,05 3,56 1,20 9,89 2,08 BERZA SARAJEVO Promet , , , , , Promet 1.045,32 NAJTRGOVANIJE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI Dionice Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo Unioninvestplastika d.d. Semizovac Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo Bosna Auto d.d. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo BH Telekom d.d. Sarajevo ZIF BIG Investiciona grupa d.d. Sarajevo Bosnalijek d.d. Sarajevo ZIF Bonus d.d. Sarajevo Klas d.d. Sarajevo Obveznice FBiH stara devizna {tedwa OV FBiH obveznice ratna potra`ivawa ser. E FBiH obveznice ratna potra`ivawa ser. J FBiH stara devizna {tedwa NV Broj Vrijednost Koli~ina transakcija u KM ,800 13,340 2,152 1, ,613 4, , ,468, , , , , , , , , , Broj Vrijednost Koli~ina transakcija u KM ,486 17,216 16,014 9,225 46, , , , ,04% U UIO ka `u da konstantno pre du zi ma ju akti vnos ti protiv onih koji ne izmiruju obaveze FO TO: GLAS SRPSKE In spe kto ri za se dam mje se ci po dni je li 67 pri ja va pro tiv po res kih ob ve zni ka Kriminalom prisvojili 10 miliona PI [E: MA RI JA NA MIQI] ma ri ja srpske.com Sa mo se dam pra vnih li ca pri javqeno za pri ~iwenu {te tu od 5,70 mi li ona ma ra ka. Jo{ ni smo dos ta vi li Tu `i la{ tvu BiH ni ka kvu po se bnu in for ma ci ju u ve zi sa ob ve zni ci ma ~i ja du go vawa ne pre la ze iznos od KM, ka zao Ko va ~e vi} NBS Di nar na no vom re kor du BEO GRAD - Di nar }e da - nas oja ~a ti pre ma evru za 0,1 od sto u odno su na pe tak i zva - ni ~ni sredwi kurs izno si }e 119,6677 di na ra za evro, {to }e bi ti no va re kor dna vri je - dnost srpske va lu te pre ma nov ~a noj je di ni ci evro zo ne u ovoj go di ni, obja vi la je Na - ro dna ban ka (NBS) Srbi je. Di nar }e bi ti ja ~i pre ma evru za 0,4 od sto ne go pri je mje sec, a na go di{wem ni vou }e bi ti ja ~i za 3,1 pro ce nat. Od po ~et ka go di ne di nar je pre ma evru oja ~ao za 3,2 od - sto. (Ta njug) BAWALU KA - Na dle - `ni in spe kto ri su u prvih se dam mje se ci ove go di ne Tu - `i la{ tvu BiH po dni je li 67 pri ja va pro tiv po res kih ob ve zni ka zbog sumwe da su kri vi ~nim dje li ma o{te - ti li buyet za 9,96 mi li ona Izvje {taji u RS ma ra ka. U Upra vi za in di rek tno opo re zi vawe (UIO) na vo de da je od to ga pri javqeno se - dam pra vnih li ca za pri - ~iwenu {te tu od ~ak 5,70 mi li ona ma ra ka. - Jo{ ni smo dos ta vi li Tu `i la{ tvu BiH ni ka kvu po se bnu in for ma ci ju u ve zi Po res ka upra va RS je za pet mje se ci ove go di ne na dle `nim tu - `i la{ tvi ma u Srpskoj dos ta vi la 11 iz vje {ta ja pro tiv po res kih ob ve zni ka, zbog sumwe da o{te ti li buyet Srpske za 3,3 mi li - ona KM. Naj vi {e iz vje {ta ja na dle `nim tu `i la{ tvi ma po dne se - no je zbog ne pra vil nog iz dva jawa nov ca pra vnog li ca. Važi za dan GLAS SRPSKE ponedjeqak, 14. avgust NEPLA ]AWEM POREZA PRI^IWENA [TETA OD KM sa ob ve zni ci ma ~i ja du go - vawa ne pre la ze iznos od KM. Ovla{ }e na slu - `be na li ca Se kto ra za spro - vo ewe pro pi sa kon stan tno pre du zi ma ju akti vnos ti iz svo je na dle `nos ti kad su u pi tawu pra vna li ca ko ja ima ju odre e na du go vawa, odno sno pro ce su ira ju sve slu ~a je ve kod ko jih se po ja vi sumwa u po ~iwewe kri vi - ~nog dje la ne pla }awa po re za. Do kaz za to su i tri upu }e na iz vje {ta ja Tu `i la{ tvu BiH od po ~et ka go di ne, pre - ma ko ji ma su zbog pos to jawa osno va sumwe za po ~iweno kri vi ~no dje lo ne pla - }awa po re za pri javqena tri ob ve zni ka, a uku - pan iznos {te te izno si KM - ka zao je na ~el nik Odjeqewa za ko mu ni - ka ci je u UIO Rat ko Ko va ~e vi}. PAVLOVI]: KONTROLE MORAJU BITI PREMA OBIMU OBAVEZA Eko no mis ti is ti ~u da ve }u {te tu ra znim kri vi - ~nim dje li ma vi {e pra ve ve - }a pre du ze }a ne go mawa. - Sa mo par ve li kih fir - mi i kom pa ni ja ka da ne pla te svo je oba ve ze, to je kao ma lih i vi {e. Mno go je boqe dr`a ti pod kon tro lom upra vo ta ve li ka pre du ze }a jer ako oni ne pla }a ju svo je oba ve ze, pra ve {te tu ko ja je mno go pu ta ve }a od ma lih kom pa ni ja. Da je ta ko, po ka - zu ju i po da ci Upra ve za in di - rek tno opo re zi vawe pre ma ko ji ma je sa mo se dam po res - kih ob ve zni ka pri ~i ni lo {te tu od sko ro {est mi li - ona KM - is ta kao je eko nom - ski ana li ti ~ar Zo ran Pa vlo vi}. Na gla {a va i da ve li ke kom pa ni je sa mo tran sfer - nim ci je na ma iz bje ga va ju pla }awe oba ve za i po tom osno vu pra ve {te tu svim gra a - ni ma BiH. - Kon tro le mo ra ju bi ti pre ma obi mu oba ve za ko je pri vre dni su bje kti upla }u ju i tre ba da upla }u ju. To tre ba da bu du ~e{ }e i de taqno kod ve li kih kom pa ni ja - na veo je Pa vlo vi}. VALUTA Paritet Kupovni kurs Prodajni kurs Naziv Šifra Oznaka za efektivu za efektivu AUSTRALIJSKI DOLAR 036 AUD KANADSKI DOLAR 124 CAD HRVATSKA KUNA 191 HRK DANSKA KRUNA 208 DKK JAPANSKI JEN 392 JPY NORVEŠKA KRUNA 578 NOK ŠVEDSKA KRUNA 752 SEK ŠVAJCARSKI FRANAK 756 CHF BRITANSKA FUNTA 826 GBP AMERIČKI DOLAR 840 USD SRBIJANSKI DINAR 941 RSD TURSKA LIRA 949 TRY EURO 978 EUR Banka zadržava pravo promjene kursne liste. Provizija na otkup EUR-a 0,65% i na prodaju EUR-a 0,30%.

12 12 ponedjeqak, 14. avgust GLAS SRPSKE Bosna i Hercegovina Ministarstvo sigurnosti Državna agencija za istrage i zaštitu Босна и Херцеговина Министарство безбједности Државна агенција за истраге и заштиту Broj: /17 Isto~no Sarajevo, godine Na osnovu ~lana 49. stav (1) Zakona o policijskim slu`benicima Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 07/12), Odluke o potrebi izbora kandidata za poha awe osnovne obuke - kadeta za ~in policajac i zapo{qavawa novih policijskih slu`benika u Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu, broj /17 od godine, Odluke o utvr ivawu upra`wenih radnih mjesta za zapo{qavawe policajaca u Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu, broj /17 od godine i Rje{ewa o imenovawu Komisije za izbor kandidata za poha awe osnovne obuke - kadeta za ~in policajac u Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu, broj /17 od godine, Komisija za izbor kandidata za poha awe osnovne obuke - kadeta za ~in policajac u Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu raspisuje J A V N I O G L A S za prijem kandidata za poha awe osnovne obuke - kadeta za ~in policajac u Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu I Dr`avna agencija za istrage i za{titu prima 18 kandidata za poha awe osnovne obuke - kadeta za ~in policajac, sa najmawe IV stepenom {kolske spreme, kako slijedi: SJEDI[TE AGENCIJE 1. ODJEQEWE ZA ZA[TITU SVJEDOKA a) policijski slu`benik u Odsjeku za za{titu izvr{ioca 2. SEKTOR ZA OPERATIVNU PODR[KU a) policijski slu`benik za operativni nadzor u Odsjeku za operativno-tehni~ki nadzor i informati~ku podr{ku izvr{ilaca b) policijski slu`benik za protiveksplozivnu za{titu u Odsjeku za protivdiverzionu i tehni~ku za{titu izvr{ilac c) policijski slu`benik za osigurawe sjedi{ta Agencije u Operativno-komunikacionom odsjeku...5 izvr{ilaca II (1) Kandidati koji se prijavquju na Javni oglas moraju ispuwavati sqede}e op{te i posebne uslove: a) Op{ti uslovi: 1) dr`avqanstvo Bosne i Hercegovine; 2) `ivotna dob izme u 18 i 35 godina `ivota; 3) najmawe IV stepen {kolske spreme; 4) zdravstvena i psihofizi~ka sposobnost za rad na poslovima policijskog slu`benika; 5) da nije otpu{ten iz institucija dr`avne uprave ili iz vojne slu`be u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije; 6) da protiv kandidata nije pokrenut krivi~ni postupak i da nije izre~ena pravosna`na kazna zatvora za krivi~no djelo, osim za krivi~na djela protiv bezbjednosti saobra}aja, u skladu sa krivi~nim zakonodavstvom; 7) da se nije odbio pojaviti pred Me unarodnim krivi~nim tribunalom za biv{u Jugoslaviju kao lice optu`eno od strane tog Tribunala. b) Posebni uslovi: 1) poznavawe stranog jezika 2) poznavawe rada na ra~unaru. (2) Ispuwavawe posebnog uslova poznavawe stranog jezika provjerava se putem testa iz ~lana 11. Odluke o metodu, na~inu i sistemu bodovawa testirawa kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu. III Uz prijavu na oglas kandidati su du`ni dostaviti sqede}u dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju): a) uvjerewe o dr`avqanstvu ne starije od {est mjeseci (od dana izdavawa od strane nadle`nog organa); b) izvod iz mati~ne kwige ro enih; c) diplomu o zavr{enom najmawe IV stepenu {kolske spreme (nostrifikovanu diplomu ukoliko {kola nije zavr{ena u Bosni i Hercegovini ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nakon godine); d) izjavu ovjerenu od strane nadle`nog organa da kandidat nije otpu{ten iz institucije dr`avne uprave ili iz vojne slu`be u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije; e) izjavu ovjerenu od strane nadle`nog organa da protiv kandidata nije pokrenut krivi~ni postupak i da nije izre~ena pravosna`na kazna zatvora za krivi~no djelo, osim za krivi~na djela protiv bezbjednosti saobra}aja, u skladu sa krivi~nim zakonodavstvom; f) izjavu ovjerenu od strane nadle`nog organa da kandidat nije obuhva}en odredbom ~lana IX stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine; g) dokaz o poznavawu rada na ra~unaru (diploma, uvjerewe ili svjedo~anstvo). Kao dokaz o nivou znawa na ra~unaru ne dostavqati potvrdu ili uvjerewe pravnog lica ili ustanove u kojoj je kandidat bio u radnom odnosu, jer isti nisu registrovani za obavqawe te djelatnosti, te kao takvi dokazi nisu vaqani. IV (1) Prijava na oglas podnosi se na obrascu koji se mo`e preuzeti u sjedi{tu Dr`avne agencije za istrage i za{titu ili na veb stranici a ista se predaje u zatvorenoj koverti neposredno u Pisarnici Dr`avne agencije za istrage i za{titu ili dostavqa putem po{te. (2) Rok za predaju prijava je 30 dana od dana objavqivawa Javnog oglasa u dnevnoj {tampi. (3) Tokom procesa odabira kandidati }e biti kontaktirani i informisani pismeno ili putem dodijeqene {ifre preko veb stranice Dr`avne agencije za istrage i za{titu. (4) Osnovna obuka kadeta obavqa se u Agenciji za {kolovawe i stru~no usavr{avawe kadrova u Mostaru, u skladu sa Pravilnikom o trajawu osnovne obuke i obavezama kadeta u toku obuke. Kadet koji dobrovoqno napusti osnovnu obuku ili svojom krivicom bude iskqu~en sa obuke, du`an je nadoknaditi srazmjerne tro{kove obuke. (5) Nakon uspje{no zavr{ene osnovne obuke, kadeti se primaju na probni rad u organizacione jedinice Dr`avne agencije za istrage i za{titu u trajawu od 12 mjeseci i raspore uju na radno mjesto policijskog slu`benika u ~inu policajac, u skladu sa Odlukom o utvr ivawu upra`wenih radnih mjesta za zapo{qavawe policajaca u Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu, broj /17 od godine. (6) U slu~aju da ve}i broj kandidata nakon provedenog testirawa ostvari isti broj bodova, Komisija daje prednost kandidatu `enskog pola. (7) U skladu sa ~lanom 4. Zakona o policijskim slu`benicima Bosne i Hercegovine, struktura policijskih slu`benika u Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu uop{te odra`ava nacionalnu strukturu stanovni{tva Bosne i Hercegovine prema popisu stanovni{tva iz godine. (8) Kandidatima koji ne budu izabrani, dokumentacija se ne}e vra}ati. (9) Nepotpune, neblagovremene, neuredne prijave i prijave sa neovjerenom dokumentacijom, ne}e se uzimati u razmatrawe. (10) Kona~na Lista izabranih kandidata bi}e objavqena na oglasnoj tabli u sjedi{tu Dr`avne agencije za istrage i za{titu i na veb stranici Dr`avne agencije za istrage i za{titu. V (1) Prije dono{ewa Odluke o izboru kandidata predlo`eni kandidati bi}e predmet osnovne bezbjednosne provjere u skladu sa postupkom za izdavawe dozvole za pristup tajnim podacima stepena "POVJERQIVO", shodno odredbama Zakona o za{titi tajnih podataka ("Slu`beni glasnik BiH", br. 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog zakona. Kandidati za koje se utvrdi postojawe bezbjednosne smetwe bi}e iskqu~eni iz daqe procedure izbora. U okviru provjera vr{i}e se i provjera op{teg uslova "da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak". (2) Provjeru op{teg uslova zdravstvene i psihofizi~ke sposobnosti za rad sprove{}e i utvrditi u postupku selekcije nadle`na zdravstvena ustanova. VI (1) Izbor kandidata za kadete Dr`avne agencije za istrage i za{titu vr{i}e se u skladu sa Zakonom o policijskim slu`benicima Bosne i Hercegovine, Odlukom o na~inu i programu testirawa kandidata u procesu odabira policijskih slu`benika i Odlukom o metodu, na~inu i sistemu bodovawa testirawa kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu, koji su dostupni na veb stranici Dr`avne agencije za istrage i za{titu ( (2) Kandidati koji ispuwavaju uslove Javnog oglasa i koji dostave tra`enu dokumentaciju imaju pravo pristupiti testirawu, koje se sastoji od: a) utvr ivawa morfolo{kog statusa kandidata; b) testa op{teg znawa, ukqu~uju}i pismeni rad; c) testa fizi~ke sposobnosti; d) qekarskog pregleda; e) psiholo{kog pregleda u koji je ukqu~en test i intervju; f) test poznavawa stranog jezika; g) usmenog testa - intervjua; (3) Ispuwavawe op{tih i posebnih uslova utvr enih ovim oglasom ra~una se na dan predaje prijave. (4) Popuwen prijavni obrazac sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Dr`avna agencija za istrage i za{titu ul. Nikole Tesle broj 59, Isto~no Sarajevo sa naznakom "Prijava na Javni oglas za prijem kandidata za poha awe osnovne obuke - kadeta za ~in policajac u Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu" KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POHA\AWE OSNOVNE OBUKE - KADETA ZA ^IN POLICAJAC

13 Hronika Is tra ga o in ci den tu u La kta {i ma Prijavio pijane kom{ije zbog napada LA KTA [I - Bra ni slav To mi} iz La kta {a pri ja vio je po li ci - ji da ga je na pa lo vi {e pi ja nih ko m{i ja, od ko jih ga je je dan o{a - ma rio. - Sve se de si lo ka da sam za mo lio je dnog ko m{i ju da po mje ri vo - zi lo ko je je par ki rao is pred mog dvo ri {ta. Re kao je da auto mo - bil ni je wegov, a ka da sam po me nuo da }u po zva ti po li ci ju, utr~ao je za mnom i po ~eo da psu je. O{a ma rio me, a ubrzo je do {lo jo{ {est ko m{i ja. Je dan od wih mi je ~u pao te le fon iz ru ke - is pri - ~ao je To mi} i do dao da je po li ci ja do {la na li ce mjes ta, ali ni - je ura di la alkotest na pa da ~a. U po li ci ji u La kta {i ma ju ~e ni su mo gli da go vo re o ovom slu - ~a ju jer je, ka ko su re kli, ne djeqa i ne ma na dle `nih. (Agen ci je) Isto ~no Sarajevo Nes ta li pro na en mrtav IS TO ^NO SA RA JE VO - Be `i vo tno ti je lo M. R. (82), ko ji je nes tao u su bo - tu, pro na e no je tri ~a sa na kon pri ja ve nes tan ka ispod mos ta u ri je zni ci u Voj ko vi }i - ma kod Is to ~nog Sa ra je va. - Ne ma fi zi ~kih po vre - da ko je bi uka zi va le na kri vi ~no dje lo. Nes ta nak M. R. pri javqen je u su bo - tu u 16 ~a so va, a ti je lo je pro na e no u 19 ~a so va - re kli su u po li ci ji. N. T. Tri sedmice poslije napada u sarajevskom nasequ Rajlovac Pre tu ~e ni mu {ka rac po dle gao po vre da ma SA RA JE VO - Mu ha med Ahmi} (53), ko ji je pre tu ~en 22. ju la u sa ra jev skom na sequ Raj lo vac, pre mi nuo je ju ~e u Kli ni ~kom cen tru Uni ver zi - te ta u Sa ra je vu od posqedi ca po vre da ko je je za do bio u tom na pa du. Ahmi} je te {ke po vre de za - do bio ka da su ga na pa li Ar nes i Ar min Sma ji} te Amar Ka - dri} i Adnan Ba rac dok je po - ku {a vao da od bra ni ro a ka ko ji je iz Ho lan di je sti gao u BiH. Sma ji }i, Ka dri} i Ba rac su na kon kra }e sva e na srnu li na mu {kar ca iz Ho lan di je, ~i - ji iden ti tet ni je sa op {ten, te GLAS SRPSKE ponedjeqak, 14. avgust po ~e li da ga tu ku. Ahmi} se umi je {ao ka ko bi po mo gao ro - a ku i smi rio si tu aci ju, ali je do bio fla {om po gla vi. Na - kon tog je pao na tlo, a na pa da - ~i su ga tu kli no ga ma. Ahmi} je po sli je na pa da u te {kom stawu pre ve zen u sa ra jev ski Kli ni ~ki cen tar, a usqed te - {kih po vre da pao je u ko mu. Na kon tu ~e sva ~e tvo ri ca na - pa da ~a su uha p{e na, pri tvo re - na i jo{ su iza bra ve. Oni su odra ni je po zna ti po li ci ji po ~iwewu kri vi ~nih dje la. N. T. Sao bra }aj na ne sre }a u Qubo go {ti kod Pa la "Gol fom" se za bio u auto bus i po gi nuo Optu`en Momo Trifkovi} iz Isto ~nog Sarajeva Ubio ro a ka zbog sva e oko me e IS TO ^NO SA RA JE VO - Mo mo Tir fko vi} (59) op tu - `en je da je iz pu {ke M-48 ubio svog ro a ka Slo bo da na Trif ko vi }a zbog me e. Op tu `ni cu pro tiv wega po di glo je Okru `no tu `i - la{ tvo Is to ~no Sa ra je vo, a pot vrdio Okru `nog sud ovog gra da. Osim za ubis tvo, op tu - `ni ca Trif ko vi }a te re ti i za ne do zvoqenu proi zvodwu i pro met oru `ja ili ek splo zi - vnih ma te ri ja. ISPALIO DVA HI CA U RO \AKA POSLIJE PROSLAVE \UR \EVDANA Pre ma op tu `ni ci Mo mo je Slo bo da na us mrtio 7. ma ja is pred svo je ku }e u na sequ Pe tro vi }i kod Is to ~nog Sa - ra je va. U op tu `ni ci se na vo di da je op tu `e ni u `rtvu ispa - lio dva hi ca i po go dio ga u koqeno u gru di. Me tak je Slo bo da nu ra zo rio srce usqed ~e ga je pre mi nuo na li cu mjes ta. Pre tre som ku }e op tu `e nog na kon {to je uha - p{en pro na e ne su dvi je voj - ni ~ke M-48, od ko jih je je dan ko ri{ }e na u zlo ~i nu, kao i 49 me ta ka za te pu {ke i de - set pa tro na za lo va ~ku pu - {ku. Zbog to ga je op tu `en za ne do zvoqeno dr`awe oru `ja. Iako u op tu `ni ci ni je na ve den mo tiv zlo ~i na, mje - {ta ni Pe tro vi }a ra ni je su pri ~a li da su se Mo mo i Slo bo dan sva a li oko me e i ne ri je {e nih imo vin skih odno sa. Pre ma ka zi vawima mje - {ta na ovog se la oni su tog da na za je dno sje di li i pro - slavqali \ur ev dan. Na vo - dno su pi li al ko hol i oba su do bro po pi li. - Mo gu }e da je ubis tvu ku mo vao al ko hol, a ra ni je se go vo ri lo da su oni ima li su - kob zbog me a. Me u tim, sve su to "re kla-ka zla" pri ~e i te {ko je zna ti pra vi mo tiv zlo ~i na. Vaqda su se u je dnom mo men tu dok su sje di li po - sva a li i Mo mo je uzeo pu - {ku i pu cao u Slo bo da na - ka zao je na kon ubis tva mje - {ta nin Pe tro vi }a ne `e le - }i da mu po miwemo ime. Mo mo je uha p{en ubrzo na kon zlo ~i na i na kon ispi - ti vawa je pri tvo ren. Op tu - `ni ca pro tiv wega po di gnu ta je kra jem ju la ove go di ne. N. T. Pre ma prvim in for ma ci ja ma, upravqaju }i "gol fom", Bo jan Va siqevi} iz jo{ ne ut vr e nih ra zlo ga pre {ao u su pro tnu ko lo vo znu tra ku, u ko joj je bio auto bus, pa je do {lo do di rek tnog su da ra PI [E: NE BOJ [A TO MA [E VI] nto ma se vic glas srpske.com PA LE - Bo jan Va siqevi} (27) iz Ro go u{i }a kod Pa la po gi nuo je ka da se, vo ze }i "golf 4", su da rio sa auto bu som fir me "Kon dor" u mjes tu Qubo go {ta kod po me nu tog gra da. Ne sre }a se de si la u su bo tu oko ~a so va u bli zi ni res to ra na "Dva go lu ba". Za vo - la nom auto bu sa je bio ^. R. iz Bi jeqine, ko ji ni je po vri je - en, kao ni pu tni ci. - Pre ma prvim in for ma - ci ja ma, do ne sre }e je do {lo ka - da je "golf" iz jo{ ne ut vr e nih ra zlo ga pre {ao u Saobra }ajka kod Bosanske Krupe su pro tnu ko lo vo znu tra ku. U tom mo men tu na i{ao je auto - bus, pa je do {lo do di rek tnog su da ra. Vo za~ "gol fa" je bio sam u auto mo bi lu - re kao je de - `ur ni tu `i lac Okru `nog tu - `i la{ tva Is to ~no Sa ra je vo i do dao da je na re e na ob du kci ja ti je la stra da log, kao i dru ga vje {ta ~ewa s ciqem ut vr i - vawa svih okol nos ti ne sre }e. Osim ove, to kom vi ken da do go di lo se se dam te `ih ne - sre }a, u ko ji ma je po gi nu la jo{ je dna oso ba, a vi {e ih je po - vri je e no. Na po dru ~ju Gra di {ke u no }i izme u pet ka i su bo te po gi nuo je Ili ja No - va ko vi} (40) ka da je "pe `o" u ko me je bio su vo za~ sle tio s pu - ta i ne ko li ko pu ta se pre - vrnuo. Za vo la nom "pe `oa" bio je Jo vi ca Ma le ti} (19), ko ji je la k{e po vri je en. To kom su bo - te po vri je e no je pet li ca u su - da ru dva ka mi ona i vo zi la u mjes tu Piqagi }i na pu tu Bawalu ka - Pri je dor. Iden ti - tet i stawe stra da lih ni su sa - op {te ni. Is tog da na u mjes tu Lan ~ani sudar U tu ne lu Vran duk kod Ze ni - ce u su bo tu se do go dio lan ~a ni su dar u ko me je u~estvovalo pet auto mo bi - la. Po vri je e nih ni je bi lo, a ne sre }a se do go di la oko 18 ~a so va. U vri je me su da ra pa da la je ki {a i bio mo kar ko lo voz, a zbog ne sre }e je obus - tavqen sao bra }aj, {to je prou zro ko va lo ki lo me tar - ske ko lo ne na pu tu Ze ni ca p~e. POVRIJE \ENO 25 LI CA U [EST NESRE ]A Sudar "golfa" i autobusa FO TO: AGEN CI JE Plo ~nik kod Do bo ja do go di la se sao bra }aj na ne sre }a u ko joj su dvi je oso be po vri je e ne. SUVOZA^ POGINUO U PRE VRTAWU KOD GRADI [KE U FBiH su se u su bo tu do - go di le ~e ti ri te `e ne sre }e, u ko ji ma je po vri je e no 18 oso ba. Sa mo u dvi je sao bra }aj ke u bli zi p~a po vri je e no je osam li ca. Prva se de si la oko 18 ~a so va u mjes tu Dowa Go lu - biwa ka da su se su da ri li "golf", "re no" i BMW. Svi po - vri je e ni su pre ve ze ni prvo u bol ni cu p~u, a za tim u Kan to nal nu bolnicu u Ze ni ci. Dru ga ne sre }a do go di la se oko 22 ~a sa u mjes tu Ta tar buyak i u woj su po vri je e ne tri oso be. Na po dru ~ju Igma na i Tu zle u sli je tawu vo zi la po vri je e ne su jo{ po ~e ti ri oso be. Te `a ne sre }a de si la se u mjes tu Ste - ga ri} kod Bo san ske Kru pe, u ko joj su u su da ru vo zi la i ka mi - ona po vri je e ne dvi je oso be, od ko jih je dna te `e.

14 14 ponedjeqak, 14. avgust GLAS SRPSKE Region Do go vor hrvat ske pred sje dni ce i pre mi je ra Bakota novi ambasador Hrvat ske u Srbi ji ZA GREB - No vi am ba sa dor Hrvat ske u Srbi ji od 1. sep tem bra bi }e do sa da{wi po mo }nik hrvat skog mi nis tra spoqnih po slo va Gor dan Ba ko ta. Pred sje dni ca i pre mi jer Hrvat ske, Ko lin da Gra bar-ki ta ro vi} i An drej Plen ko vi}, pos ti gli su do go vor o ime no vawu am ba sa do - ra u ne ko li ko dr`a va i pre ma tom do go vo ru odlu ~e no je da no vi am ba sa dor u Beo gra du bu de Ba ko ta, na vo de hrvat ski me di ji. Ka ko se na vo di, on u Srbi ju do la zi sa mjes ta po mo }ni ka mi nis - tra spoqnih po slo va, a to kom ka ri je re bio je am ba sa dor u Aus tri - ji i Tur skoj. Osim u Srbi ji, ime no va ni su i no vi am ba sa do ri u Fran cus koj, Slo va ~koj, In di ji, Ka ta ru i Ju `noj Ko re ji. (Agen ci je) NA [A CRKVA JE OKA MEWENA, ONA NI JE SA MO KON ZER VA TI VNA, ONA JE KON ZER VI RA JU ]A. IVAN ZVO NI MIR ^I ^AK, PRED SJE DNIK HRVAT SKOG HEL SIN [KOG ODBO RA Na slu`beni put u prvoj polovini godine i{ao 31 crnogorski parlamentarac Po sla ni ci na pu to vawa po tro {i li evra POD GO RI CA - Za slu - `be na pu to vawa crno gor skih po sla ni ka u prvoj po lo vi ni ove go di ne iz dvo je no je evra, po ka za li su po da ci ko ji su crno gor skim me di ji ma sa - op {te ni iz Skup {ti ne. Tro {ko vi se odno se na pe - ri od od 1. ja nu ara do 15. ju la ove go di ne. Pu to vao je 31 po - sla nik vla da ju }e ko ali ci je, dok opo zi ci oni po sla ni ci, ko - ji boj ko tu ju par la ment, ni su i{li na slu `be na pu to vawa. Naj vi {e slu `be nih pu to - vawa imao je pred sje dnik Skup {ti ne Ivan Bra jo vi}. Za de set wego vih pu to vawa po tro - {e no je uku pno evra. Od to ga, u~es tvo vao je na za sje - dawu Par la men tar ne Skup - {ti ne SE ECP-a u Za greb, {to je ko {ta lo 875 evra. Na pu to vawe {e fa par la men ta u Be~ na zim sko za sje dawe PS OEBS-a po tro {e no je 632 evra. Bra jo vi} je izme u os ta - log pu to vao i u Stra zbur, {to je ko {ta lo 86 evra, dok je naj - mawe ko {tao wegov put na pro sla vu Da na dr`a vnos ti Crne Go re u Beo gra du - 27 evra. S dru ge stra ne, naj vi {e nov ca za pu to vawe po tro {io je po sla nik DPS-a Pre drag Se - ku li} i to evra. On je bio osam pu ta na slu `be nom pu tu. (Agen ci je) KOTOR DOBRA VIJEST Je dri li ca "Ru `i ca" ko ja je plo vi la pod hrvat skom zas - ta vom, a ko ja je zbog ne vre - me na bi la ugro `e na u Ko tor skom za li vu, spa se na je u su bo tu uve ~e za je dno sa {est oso ba ko je su se na woj na la zi le. MOJKOVAC Po `ar ve li kih raz mje ra pro gu tao je dvi je ku }e Mi - ha ila Sta ni {i }a na pla ni - ni Siwaje vi ni na ka tu nu "[u ma ri ce" na gra ni ci moj - ko va ~ke i `abqa ~ke op {ti - ne. Po `ar je u su bo tu za krat ko vri je me pre ras tao u pra vu bu ktiwu. LO[A VIJEST Beli Manastir Pre dao se mu {ka rac ko ji je pu cao na po li ci ju BE LI MA NAS TIR - Mu - {ka rac, ko ji je pu cao na po - li ci ju, a za tim se uz pri jetwu ru ~nom bom bom za tvo rio u stan u na sequ [e }e ra na kod Be log Ma nas ti ra, pre dao se ju ~e ra no uju tro po li ci ji. Osumwi~e ni se po sli je vi - {e ~a so vnog pre go va rawa pre - dao po li ci ji u 3.17 ~a so va. To kom pos tu pawa ni je bi lo po vri je e nih oso ba, na ve li su iz Mi nis tar stva unu - tra{wih po slo va Hrvat ske. On se za tvo rio u stan na kon {to je u su bo tu po sli je po dne do {lo do po ro di ~nog na siqa to kom ko jeg je pu cao i na po - li ci ju, pre no se hrvat ski me - di ji. Pri je po ~et ka pre go vo ra, su pru ga i dvo je dje ce osumwi~e nog skloweni su na si gur no. Po li cij ski izvo ri pot vrdi - li su da je ri je~ o ra ni je pri - javqiva noj oso bi. (Agen ci je) Po `ar na do mak skop skog se la Kon do vo Vatrena stihija prijeti ku }ama SKOPQE - Ma ke don ski va tro gas ci ju ~e su se bo ri li sa va - tre nom sti hi jom ko ja je za pri je ti la ku }a ma u skop skom se lu Kon do vo. Iz ma ke don skog Cen tra za upravqawe kri za ma sa op {te no je da u ga {ewu va tre u~es tvu ju ~e ti ri cis ter ne, 25 va tro ga sa ca, de vet vo zi la Te ri to ri jal ne pro tiv po `ar ne je di ni ce i 50 do - bro voqaca, ali da je za tra `e na po mo} i skop skih ko mu nal nih slu `bi. Po `ar u bli zi ni Kon do va izbio je u su bo tu uve ~e ka da se za - pa li la {u ma na do mak se la. Ma ke do ni ja se da ni ma bo ri sa po `a ri ma u ra zli ~i tim oblas ti ma. Ve }i po `ar tre nu tno je akti van u re jo nu Va lan do - va, kod mjes ta Kul ta, gdje se va tra {i ri u tri prav ca. (Srna) Najnoviji usta {ki skandal na ovogodi{wem 20. Maratonu la a u Opuzenu FO TO: AGEN CI JE SPLIT - Split ski hosovci i wiho vi pri ja teqi plo vi li su u su bo tu Ne re tvom no se }i zas ta vu sa na tpi som "Za dom spre mni", zbog ~e ga je in ter ve ni sa la i po li ci ja, pre no se hrvat ski me di ji. Do da ju da je zbog to ga pre - kr{aj no san kci oni san {ef split sko-dal ma tin ske Hrvat - ske stran ke pra va Ivi ca Vla - dav \o va ni. - Ja sam os tao dosqedan se - bi i ja se ove zas ta ve ne sra - mim. Sta vi li smo je na na {u la u ko jom smo pra ti li i bo - dri li eki pu "Crnog pu ta" ko ja je i po bi je di la - ka zao je Vla - dav. On je is ta kao da se odje - dnom se stvo ri la po li cij ska ri je ~na flo ta. - ^e ti ri bro da okru `i la NO VI SKAN DAL U HRVAT SKOJ Plovili Neretvom sa natpisom "Za dom spre mni" U Hrvatskoj 27 godina traje proces rehabilitacije zlo~ina~ke NDH i wenih simbola, naveo Linta su na {u la u i za tra `i li da pre da mo zas ta vu ko ja je za pli - jewena kao do ka zni ma te ri jal u pos tup ku. Sva ka ko }u se `a - li ti vi {em su du - re kao je on. Naj no vi ji us ta {ki skan - dal do go dio se na ovo go - di{wem 20. Ma ra to nu la a u Opu ze nu. Ka ko na vo de me di ji, posqedwa in ter ven ci ja po li - ci je zbog hosova ca za biqe`e na je na pro sla vi "Olu je" u Kni nu 5. av gus ta, ka da je po li ci ja pri ve la ra tnog za po vje dni ka Mar ka Ske ju i jo{ ne ko li ko biv {ih ~la no va HOS-a zbog uzvi ki vawa "Za dom spre mni". Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocijenio je da je odluka splitskih hosovaca i wihovih prijateqa da plove Neretvom nose}i zastavu sa natpisom "Za dom spremni" - sasvim uobi~ajno i zakonito pona{awe u Hrvatskoj. - Hrvatska je dr`ava u kojoj 27 godina traje proces rehabilitacije zlo~ina~ke NDH i wenih simbola - naveo je Linta. On je podsjetio da je usta{ki pozdrav "Za dom spremni" integralni dio grba POLICIJA ZAPLIJENILA ZASTAVU Udru`ewa dobrovoqaca HOSa koje je uredno registrovano jo{ godine u Kancelariji za op{tu upravu grada Zagreba, a godine upisano u Registar udru`ewa pri Ministarstvu uprave Hrvatske. POLICIJA INTERVENISALA ZBOG HOSOVA CA I NA PRO SLA VI "OLUJE" - U Hrvatskoj nema politi~ke voqe niti dru{tvene saglasnosti da hrvatska dr`ava zakonski jasno defini{e da je usta{ki pozdrav ''Za dom spremni'', pod kojim je ubijeno stotine hiqada Srba u NDH, krivi~no djelo s ciqem izazivawa i raspirivawa nacionalne, vjerske i rasne mr`we, kao i da predvidi visoke zatvorske i nov~ane kazne za pojedince i grupe koji ga uzvikuju, ispisuju na objektima, nose na zastavama ili koriste na razne druge na~ine - dodao je Linta. (Agen ci je)

15 Srbija Dvi je sao bra }aj ne ne sre }e na pu tu Beo grad - Ni{ Dvoje poginulih, deset povrije enih na autoputu BEO GRAD - Dvoje qudi je po gi nu lo, dok je de set po vri je e no u dvi je sao bra }aj ne ne sre }e ko je su se do go di le ju ~e na auto pu tu Beo grad - Ni{. Kod mjes ta Ma li Po `a re vac u op {ti ni So pot oko pet ~a so va uju tro su da ri li su se ~e ti ri pu tni ~ka vo zi la, kom bi i auto bus, a je dna oso ba pre mi nu la je na li cu mjes ta, dok je pe to ro po vri je e - no. Sao bra }aj je bio u pre ki du na tom di je lu auto pu ta, u prav cu ka Beo gra du, a for mi ra le su se ki lo me tar ske ko lo ne. - Kod na pla tne ram pe Vr~in oko 14 ~a so va se do go di la sao bra - }aj na ne sre }a u ko joj je je dno li ce iz gu bi lo `i vot, a pe to ro po - vri je e no, od ~e ga je dvo je sa te {kim tje le snim po vre da ma - pot vr e no je u MUP-u. (Agen ci je) NE PLA NI RAM ODMOR, IAKO BI SVI DA ME SE OSLO BO DE. ALE KSAN DAR VU ^I], PRED SJE DNIK SRBI JE MOS KVA - Mi nis tar od bra - ne Srbi je Ale ksan dar Vu lin sa s tao se sa mi nis trom od bra - ne Rus ke Fe de ra ci je Ser ge jem [o j gu om na po li go nu Ala bi no kod Mos kve, gdje je na po ziv ru - s kog ko le ge pri sus tvo vao za v r - { ni ci i sve ~a nom za tva rawu ov o go di{wih Me u na ro dnih vo j nih iga ra. [oj gu i Vu lin raz go va ra li su o sa radwi u oblas ti od bra - ne i voj ne in dus tri je, a srpski mi nis tar od bra ne re kao je da "mi go vi" sti `u po pla nu, do kra ja go di ne, kao i te hni ka ko - ja }e pri pas ti ko pne noj voj sci. Vu lin je ka zao da je jo{ je d n - om pot vrdio prin ci pi jel nu po zi ci ju Srbi je da }e i daqe bi ti voj no neu tral na i da ne }e bi ti ~lan ni je dnog voj nog sa - ve za. - Dok je Vu ~i} vrho vni ko - man dant voj ske i pred se dnik Re pu bli ke Srbi je, a ja mi nis - GLAS SRPSKE ponedjeqak, 14. avgust Aleksandar Vulin se sastao sa Sergejem [ojguom Srbi ja }e i daqe bi ti voj no neu tral na tar od bra ne, Srbi ja ne }e bi ti ~lan NA TO-a, ni je dnog voj nog sa ve za, ba{ kao {to ni ka da ne }e mo uves ti san kci je Rus koj Fe de ra ci ji - re kao je Vu lin. Srbi ja se, ka ko je is ta kao, izbo ri la za svo je pra vo da odlu ~u je o svo jim pri ja teqima, da odlu ~u je da sa ma bi ra svoj po li ti ~ki i voj ni put, i ta ko }e i nas ta vi ti. [oj gu je izja vio da o~e ku je ve }u voj nu i voj no-te hni ~ku sa - radwu sa Srbi jom i do dao da je pret ho dnih go di na mno go to ga za po ~e to i ura e no. (Agen ci je) BEOGRAD DOBRA VIJEST Mi nis tar za rad, za - po{qavawe, bo ra ~ka i so ci - jal na pi tawa Zo ran \or e vi} izja vio je da Mi - nis tar stvo do kra ja pla - ni ra do da tnih 170 mi li ona di na ra za pre kva li fi ka ci ju u IT se ktor. Beograd An ti} umjes to izviwewa do bio - "Ne ma te slu ~aj" BEO GRAD - Otac autis ti - ~nog dje ~a ka, ko me je pri je ne - ko li ko da na za braweno da se ukrca na avi on "Er Srbi je" ^e - do mir An ti}, po zvan je na raz - go vor u sje di {te na ci onal ne avio-kom pa ni je, ali umjes to izviwewa i obe }awa da }e pro vje ri ti pro ce du re pos tu - pawa sa autis ti ~nom dje com, do bio je od go vor da slu ~aj ne }e do bi ti na su du, pre no se agen - ci je. Ka ko je re kao, on je umjes to izviwewa do bio upo zo rewe da tu `bu uza lud po kre }e. - Pra vna slu `ba "Er Srbi - je" nas tavqa su kob ne sa mo sa mo jim de te tom, ve} sa svim oso ba ma sa po se bnim po tre - ba ma, sa svom autis ti ~nom de - com. I kqu ~no je bi lo ono {to je ne pre ki dno po navqala "vi ne ma te slu ~aj" - re kao je An ti}. (Agen ci je) NOVI PAZAR Is pred ka fi }a u uli ci Sta - ne Ba ~a nin u No vom Pa za ru u su bo tu uve ~e smrtno je stra da la je dna oso ba po sli - je ubo da hla dnim oru `jem. Na kon kra }e sva e do {lo je do upo tre be hla dnog oru `ja, a ubo de ni mu {ka rac je pre - mi nuo na li cu mjes ta. LO[A VIJEST Obiqe`e no 14 go di na od ubis tva srpskih dje ~a ka u Go ra `dev cu Masakr poruka da za Srbe ne ma mjes ta na KiM Ra fa li ko ji su ko si li srpsku de cu tog da na na "krva voj Bis tri ci" bi li su ra fa li na meweni uni {ta vawu sva kog tra ga srpskog pos to jawa i op sta jawa na sve toj me to hij skoj zemqi, re kao Da ~i} GO VAC - U`a sa - va ju }i ma sakr nad ne du `nom dje com, ubi je nom sa mo za to {to su Srbi, po ~iwen je ka - ko bi se po sla la po ru ka pre - os ta lim Srbi ma da za wih na KiM ne ma mjes ta, a oni - ma ko ji su pro tje ra ni, da ne sawaju o po vrat ku, re kao je ju~e mi nis tar spoqnih po - slo va Srbi je Ivi ca Da ~i} na obiqe`a vawu go di{wice i po me nu ubi je noj srpskoj dje - ci u Go ra `dev cu. Dje ~a ka sta rog 12 go di na Pan te li ju Da ki }a i 19-go - di{weg Iva na Jo vo vi }a, dok su se sa de se ti na ma dje ce iz Go ra `dev ca ku pa li na ri je ci Bis tri ci pri je 14 go di na po - ko sio je ra fal. Da ~i} je re kao da, iako je sva ki zlo ~in stra {an, naj te - `i i ne za mi sliv je onaj ko ji je us mje ren pre ma dje ci. - Ra fa li ko ji su ko si li srpsku de cu tog da na na "krva - voj Bis tri ci" bi li su ra fa li na meweni uni {ta vawu sva kog tra ga srpskog pos to jawa i op - POBIJENI IZ AUTOMATSKOG DOK SU SE KUPALI U RIJECI sta jawa na sve toj me to hij skoj zemqi - re kao je Da ~i}. On je na gla sio da ni da - nas 14 go di na od ovog zlo ~i na, ne ma prav de za Iva na Jo vo vi - }a, Pan te li ju Da ki }a i wiho - ve po ro di ce, pod sje tiv {i da prav de ne ma ni za `rtve zlo - ~i na nad srpskim `e te oci ma u Sta rom Grac ku, gdje je ubi je - no 14 qudi, od ko jih je naj mla - i imao 17 go di na. Na Ko so vu i Me to hi ji, pre ma wego vim ri je ~i ma, i daqe su broj ni in ci den ti zbog ko jih se oni Srbi ko ji su us pje li da op sta nu na svo jim ogwi {ti ma ni da nas ne osje - }a ju bez bje dno. On sma tra da }e is tin sko po mi rewe i za je dni ~ka bu du - }nost pod okriqem evrop ske po ro di ce na ro da bi }e mo gu }i tek ka da se ubi ce i zlo ~in ci na Ko so vu i Me to hi ji ne bu du sla vi li kao na ci onal ni he ro - ji po ko ji ma se na zi va ju uli ce i trgo vi i ka da "ubi ca bu de ubi ca bez ob zi ra na to da li se wego va `rtva zo ve Adem ili Ivan, Ra mu{ ili Pan te - li ja". ISTRAGA OBUSTAVQENA, PO^INIOCI NEPOZNATI Da ~i} je po zvao in sti tu - ci je na Ko so vu i Me to hi ji i me u na ro dnu za je dni cu da pre - du zmu mje re ka ko bi se po ~i - ni oci i na lo go dav ci ubis ta va u Go ra `dev cu, ali i dru gim Obiqe`avawe godi{wice ubistva srpskih dje ~aka u Gora`devcu FO TO: TA NJUG mjes ti ma na Ko so vu i Me to hi - ji pri ve li prav di. U Crkvi Ro ewa pre sve te Bo go ro di ci u Go ra `dev cu ju ~e je odr`an pa ras tos mla di }i - ma ko je su ubi le i daqe ne po - zna te oso be iz auto mat skog oru `ja, dok su se ku pa li u ri - je ci Bis tri ci. Otac ubi je nog Pan te li je Da ki }a, Mi li sav re kao je da Srbi ja ne tre ba ni ka da da pri zna Ko so vo, jer }e se ono woj kad-tad vra ti ti, kao {to joj je vra }e no i po sli je pada tur ske im pe ri je. Unutra{wi dijalog Da ~i} re kao je da je u unu - tra{wem di ja lo gu o Ko so vu, ko ji je ini ci rao pred sje - dnik Srbi je Ale ksan dar Vu - ~i} po kre nuo ide ju de fi ni sawa {ta je srpsko, a {ta pod zna ci ma na vo da al ban sko. Uka zu ju }i da u Srbi ji ima mno go vi {e onih ko ji sma - tra ju da je Ko so vo iz - gubqeno i ko ji mi sle da je di ja log po kre nut da bi se pri zna lo Ko so vo, Da ~i} je is ta kao da ono me ko ho }e da pri zna Ko so vo, ni je po - tre ban di ja log. Da ~i} je po dvu kao da Ko so - vo ne }e bi ti primqeno u UNES KO, jer }e, ka ko ka `e, sa da pro tiv to ga bi ti i one dr`a ve ko je su bi le uz - dr`a ne. - Srbi ja ne sme da iz gu bi Ko so vo - ako iz gu bi Ko so vo iz gu bi }e se be i svo je srce - re kao je Da ki}. On je na po me nuo da su ko - sov ski or ga ni obus ta vi li is - tra gu za ubis tvo wego vog si na, upu }u ju }i ga da po kre ne pri va tni pos tu pak, a za ~i je je po kre tawe ne op ho dno da pla ti 500 evra. Zbog to ga je ape lo vao na je din stvo po ro di ca `rta va i dr`a ve u bor bi za pra va `rta va. Di re ktor Kan ce la ri je za KiM Mar ko \u ri} po ru ~io je da dr`a va Srbi ja ne za bo - ravqa mno gos tra dal nu srpsku Me to hi ju, ko ja je u pret ho dnim de ce ni ja ma bi la `rtva pla na za is trebqewe srpskog na ro da sa ovih pros to ra, ko ji je go to - vo u po tpu nos ti uspio. Pred sje dnik Udru `ewa po ro di ca ubi je nih, nes ta lih i kin da po va nih Srba sa Ko so va i Me to hi je Si mo Spa si} re - kao je da po ro di ce od dr`a ve tra `e do no {ewe Za ko na o pra vi ma po ro di ca `rta va, kao {ti ih ima ju po ro di ce iz svih kra je va biv {e Ju go sla vi je. Mi nis tar od bra ne Srbi je Ale ksan dar Vu lin re kao je da zlo ko je je ubi lo dvo ji cu mla - di }a mo ra da do bi je ime i ka - znu i da KFOR i UN MIK mo ra ju po no vo da otvo re is - tra gu. (Agen ci je)

16 16 ponedjeqak, 14. avgust GLAS SRPSKE Svijet TOP STORIES CNN ^e tvo ro go di{wi dje ~ak iz Wema ~ke zakqu~ao je maj ku i wenu pri ja teqicu na bal ko nu wiho ve ku }e i za spao pa je mo ra la da in ter ve ni {e po li - ci ja. In ci dent se do go dio u wema - ~kom gra du Ge pin ge nu, ne da le - ko od [tut gar ta. Kad su `e ne shva ti le {ta se do go di lo, di je te je spa va lo pa su mo ra le da po zo vu po li ci ju ko ja je uza lud zvo ni la na ula - znim vra ti ma. Ni su us pje li da pro bu de di je - te pa su pri pa dni ci va tro ga - sne bri ga de mo ra li si lom da otvo re vra ta. Avganistan Ubi jen emir ira ~kog di je la IS-a KA BUL - Ne ko li ko vi {e - ran gi ra nih pri pa dni ka cen tral no azij skih ogra na ka Islam ske dr`a ve ubi je no je u uda ri ma ame ri ~kih sna ga iz vaz du ha na pro vin ci ju Ku - nar na is to ku Av ga nis ta na, izja vi li su ju ~e ame ri ~ki voj ni zva ni ~ni ci. Na vo de da je u na pa du ubi - jen Ab dul Ra hman, ko ji je iden ti fi ko van kao emir ira ~kog di je la IS-a u pro - vin ci ji Ku nar i si rij skog ogran ka "Ko ra san", kao i tro ji ca pri pa dni ka is tog ogran ka. (Srna) Pokrenuta istraga o isporuci kiseonika u indijskoj zdravstvenoj ustanovi Suspendovan direktor bolnice u kojoj umiru djeca WU DELHI - Vlasti indijske dr`ave Utar Prade{ suspendovale su direktora bolnice "Baba Ragav" u gradu Gorakpur Rayiva Misru u kojoj je proteklih dana preminulo najmawe 64 djece. Zvani~nici su naveli da se strahuje da bi bilans mogao porasti, a roditeqi tvrde da je uzrok smrti mawak zaliha kiseonika. Me u djecom koja su preminula su bebe i djeca uzrasta do 12 godina. Vlasti su naredile pokretawe istrage o ugovorima o isporuci kiseonika. Lokalni mediji navode da je za smrt djece, od ~ega je 34 Is tra `i vawe ja vnog mwewa u SAD Trampov rejting sko ~io zbog Sjeverne Koreje VA [IN GTON - Rej ting ame ri ~kog pred sje dni ka Do - nal da Tram pa sko ~io je za {est pro cen tnih po ena ot - ka ko je on na go vi jes tio mo - gu }nost voj ne akci je pro tiv Sje ver ne Ko re je, po ka za lo je naj no vi je is tra `i vawe ja - vnog mwewa. Pro ce nat Ame ri ka na ca ko ji po dr`a va ju Tram pa po - ve }an je sa 39 od sto, ko li ki je bio pri je se dam da na, na 45 od sto, po ka za la je an ke ta ko ju je ura di la agen ci ja "Ra - smu sen Ri por ts", na klowena kon zer va tiv ci ma. An ke ta je po ka za la je da je po dr{ka Tram pu sko ~i la po {to je sje ver no ko orej ski li der Kim Jong Un za pri je - tio da }e ispa li ti ra ke tu u vo de ne da le ko od Gu ama. Tram pov od go vor bio je da }e se Pjon gjang su o~i ti sa "va trom, bi je som i si lom ka kvu ovaj svi jet ni kad ni je vi dio". (Agen ci je) Obil ne pa da vi ne po go di le Ne pal Poplave odnijele najmawe 40 `ivota KA TMAN DU - Naj mawe 40 oso ba je po gi nu lo u po pla va - ma i odro ni ma na Ne pa lu, dok je na hiqade qudi bi lo pri mo ra no da na pus ti svo je do mo ve, sa op {ti li su ju ~e zva ni ~ni ci. Pre ma ri je ~i ma por tpa ro la Mi nis tar stva unu - tra{wih po slo va De pa ka Ka flea, naj mawe 40 oso ba je od pet ka po gi nu lo u po pla va ma ili odro ni ma. U sa op {tewu Crve nog krsta na vo di se da je na de se ti ne qudi po vri je - e no ili se vo de kao nes ta li. (Ta njug) Od go vor "avan tu ris ti ~kim" po te zi ma SAD Iran da je vi {e nov ca za raketne sisteme TE HE RAN - Par la ment Ira na usvo jio je odlu ku o iz - dva jawu do da tnih 520 mi li - ona do la ra za pro gram ra zvo ja ra ke tnih sis te ma i dje lo vawe Re vo lu ci onar ne gar de u inos tran stvu. - Ame ri kan ci tre ba da zna ju da je ovo bio na{ prvi po tez - re kao je pred sje dnik par la men ta Ali La riyani, po {to je obja vio da je pa ket, ~i ji je ciq "su o~a vawe sa te - ro ris ti ~kim i avan tu ris ti - ~kim po te zi ma SAD u re gi onu", usvo jen ve li kom ve }i nom gla so va. Za pri je dlog za ko na gla sa - lo je 240 od pri su tna 244 po - sla ni ka. Va {in gton je u ju lu Te he ra nu uveo san kci je us - mje re ne pro tiv iran skog pro gra ma ra zvo ja ra ke tnih sis te ma. (Agen ci je) Auto mo bil ule tio u gru pu de mon stra na ta ko ji su se oku pi li da bi pro tes to va li pro tiv de sni ~a ra, pri ~e mu je po gi nu la je dna `e na, dok je dvo je qudi stra da lo ka da se sru {io he li kop ter ko ji je nad gle dao pro tes te [AR LOT SVIL - Ame - ri ~ki Fe de ral ni is tra `ni bi ro (FBI) i sa ve zni tu `i - oci po kre nu li su is tra gu o mo gu }em kr{ewu qud skih pra va to kom ne re da u su bo tu u [ar lot svi lu, u ame ri ~koj sa ve znoj dr`a vi Viryini ja, ~i ji je tra gi ~ni bi lans tro je po gi nu lih i 35 po vri - je e nih. To kom su ko ba ko ji su izbi li na sku pu bi je lih na - ci ona lis ta, na gru pu okupqenih na le tio je auto mo - bil, a po gi nu la je je dna `e na, dok je po vri je e no 19 oso ba. Po li cij ski he li kop ter ko ji je pra tio pro tes te i su - ko be u [ar lot svi lu sru {io se u {um skoj oblas ti, i tom pri li kom po gi nu le su dvi je oso be. Ne ki od po vri je e nih za - do bi li su po vre de opa sne po `i vot, a vo za~ auto mo bi la Yej ms Aleks Fil ds Mla i, dva de se to go di{wak iz Oha ja, uha p{en je pod op tu `ba ma za dru gos te pe no ubis tvo, zlo na - mjer no rawavawe i iza zi vawe ne sre }e i bje `awe sa li ca mjes ta. Pre ma na vo di ma svje do ka, auto mo bil je ule tio u gru pu de mon stra na ta ko ji su se oku - pi li da bi pro tes to va li pro - tiv de sni ~a ra. Na in ter ne tu je objavqen sni mak na ko jem se vi di ka ko auto mo bil uli je }e u ma su, a me di ji pre no se da se na fo - to gra fi ja ma sa dru{ tve nih mre `a ja sno vi di da je Fil ds bio ~lan de sni ~ar ske or ga - ni za ci je iz [ar lot svi la po ime nu "Van gard Ame ri ka". Gu ver ner Viryini je Te ri Me ko li fi pret ho dno je pro - gla sio van re dno stawe pred Tro je po gi nu lih i 35 po vri je e nih Desni ~ari protestovali pro tiv uklawawa sta tue ge ne ra lu ko ji je bio pro ti vnik uki dawa rop stva FO TO: AGEN CI JE FBI POKRENUO ISTRAGU O INCIDENTU U [ARLOTSVILU HAOS NA PROTESTU DESNI^ARA odr`a vawe sku pa ra sis ti - ~kih de sni ~a ra pro tiv pla - no va lo kal nih vlas ti da iz par ka u cen tru gra da uklo ne sta tuu ge ne ra la Ro ber ta Li ja, ko man dan ta sna ga Kon fe de - ra ci ja u ame ri ~kom gra an - skom ra tu i pro ti vni ka uki dawa rop stva. Na siqe u [ar lot svi lu osu dio je ame ri ~ki pred sje - dnik Do nald Tramp. - Osu u je mo na jo{ tri je ovu ne ~u ve nu ma ni fes ta ci ju mr`we, ne trpeqivos ti i na - siqa na mno gim stra na ma - po ru ~io je Tramp iz Be dmin -

17 dojen~adi, dijelom odgovoran nedostatak kiseonika nakon {to je privatni dostavqa~ povukao svoju opremu zbog neispla}enih dugovawa. Bolni~ki zvani~nici negiraju izvje{taje, navode}i da je prona en alternativni dobavqa~ i za smrt okrivquju encefalitis i neodre ene probleme povezane sa poro ajima. Lokalni zdravstveni zvani~nik R. S. [ukla rekao je da je barem desetoro djece u bolnici "MRD Medikal koley" umrlo zbog encefalitisa, bolesti koja uzrokuje zapaqewe mozga, dok su ostala djeca umrla zbog "problema sa isporukama", ali nije naveo dodatne detaqe. Indijski ministar zdravqa Y. P. Nada posjetio je bolnicu u dru{tvu lokalnog zvani~nika Jogija Aditjanata. On je obe}ao "striktan postupak" protiv po~inioca. (Agencije) tra gi ~ni bi lans ne re da u Viryini ji GLAS SRPSKE ponedjeqak, 14. avgust Dra ma u {ved skom gra du Mal meu Na pa da~ ra nio tro je i po bje gao Obustavqen saobra }aj u di je lu gra da gdje se dogodila pucwava FO TO: AGEN CI JE U ZGRA DI BILO IZME \U 70 I 100 QUDI Za {titno lice desni ~ar hrvatskog porijekla Pi ter Cvje ta no vi}, 20. go - di{wi stu dent, ek stre mis ta hrvat skog po ri je kla, pos tao je je dno od za {ti tnih li ca bi je - lih ra sis ta u [ar lot svi lu, pi - {u hrvat ski me di ji. Cvje ta no vi} je sti gao iz Re na u [ar lot svil da bi u~es tvo vao na sku pu "Uje di ni mo de sni cu". - Do {ao sam na mar{ zbog po - Automobil uletio u gru pu de mon stra na ta pro tiv de sni ~a ra ste ra gdje se na la zi na ra - dnom odmo ru. Dr`a vni tu `i lac Yef Se{ ns re kao je da pos tup ci ko ji pro is te knu iz ra - sne za tu ca nos ti i mr`we p r e d - stavqaju iz da ju osno - vnih ame - r i - ~kih vri je - dnos ti i ne mo gu ru ke da bi je la evrop ska kul tu - ra ima pra vo da bu de ov dje ba{ kao i sva ka dru ga kul tu ra - izja vio je Cvje ta no vi}. Na dru{ tve nim me di ji ma po ja vi la se Cvje ta no vi }e va fo to gra fi ja, a po tom su kre nu le i op tu `be da je ra sis ta. - Shva tam da ima vrlo ne ga ti - vnu ko no ta ci ju, ali na dam se bi ti to le ri sa ne. - Prav da }e po bi je di ti - re kao je Se{ ns i na veo da na siqe u [ar lot svi lu "uda ra u srce ame ri ~kog pra va i prav de". SE[ NS: UDA RAC U SRCE AMERI^KOG PRA VA I PRAV DE Lo kal ni me di ji su pri je sku pa stra ho va li od na siqa po {to je u Viryini ji za ko - nom do zvoqeno po sje do vawe i no {ewe oru `ja na ja vnom mjes tu. U me u vre me nu na sto ti - ne qudi pro tes to va lo je u ne ko li ko gra do va u Ka li - for ni ji da bi osu di li ra - si zam i na sil ni pro test de sni ~a ra odr`an u Viryini ji. U Oklan du se u su bo tu oku pi lo na sto ti ne qudi ko ji su mir no pro {e ta li cen trom gra da uzvi ku ju }i pa ro le i no - se }i tran spa ren te, na ko ji ma je izme u os ta log, pi sa lo "Na - zo vi te to bi je lim. Bi je lom do mi na ci jom". (Agen ci je) da }e qudi ko ji di je le fo to - gra fi ju shva ti ti da ni sam ra - sis ta ko jeg oni vi de na toj fo to gra fi ji - do dao je stu dent. Pre ma na vo di ma me di ja, mu {ka rac je u{ao u zgra du i uzvi knuo: "Ko je uda rio mog bra ta?" MAL ME - Naj mawe tri oso - be su po vri je e ne, od ko jih dvi - je te `e, u pucwavi ko ja se do go di la u zgra di ko ja se iz da - je za or ga ni za ci ju pro sla va u uli ci Is ta dva hen u Mal meu, na ju gu [ved ske. Do pucwave je do {lo u no }i izme u su bo te i ne djeqe ka da se u zgra di na la zi lo izme u 70 i 100 qudi, iz vje {ta va ju lo kal - Odron u In di ji Po gi nu lo {est oso ba, de se ti ne nes ta lih WU DEL HI - Spa si la ~ke eki pe i in dij ski voj ni ci izvu kli su ti je la {est oso ba iz dva auto bu sa ko ja je za trpa lo bla to iza zva no odro nom, nas ta - lim zbog obil nih mon sun skih ki {a na sje ve ru In di je. Do odro na je do {lo ju ~e u in dij skoj dr`a vi Hi ma ~al Pra de{, a odron je za ro bio dva auto bu sa i naj mawe tri auto mo - bi la. Za sa da se ne zna ko li ko je ta ~no qudi bi lo u auto bu si - ma, a mediji prenose da se stra hu je da je najmawe 30 oso ba po gi nu lo u ne sre }i. (Ta njug) TAJ PEJ - Avi oni ki nes kog voj nog vaz du ho plov stva to kom vi ken da su u dva na vra ta izve - li vje `be oko Taj va na, le te }i po red ju `nog ro ga tog os trva, a za tim oko wego vog sje ve ra, u bli zi ni Ja pa na, sa op {ti lo je taj van sko Mi nis tar stvo od - bra ne. Dva ki nes ka tran spor tna voj na avi ona ju ~e su izve la let kroz ka nal Ba {i izme u Taj - ni me di ji. Pre ma na vo di ma me - di ja, mu {ka rac je u{ao u zgra - du i uzvi knuo: "Ko je uda rio mog bra ta?" Po li ci ja raz go va ra sa svje do - ci ma i pro vje ra va snim ke bez - bje dno snih ka me ra, a sao bra }aj u tom di je lu gra da je obus - tavqen. [ved ska po li ci ja, ko ja tra ga za na pa da ~em, za sa da ne mo `e da pot vrdi da li je to izo lo van in ci dent ili ima ve ze sa su ko - bom kri mi nal nih gru pa ko ji je u [ved skoj u po ras tu. Pret ho dno su me di ji izvi jes - ti li da su to kom su botwe no }i po vri je e ne ~e ti ri oso be u oru `a nom na pa du gru pe mas ki - va na i Fi li pi na, po sli je ~e - ga su pri {la ja pan skom os trvu Mi ja ko kre }u }i se ka sje ve ru Taj va na, gdje su im se prikqu~i la dva ki nes ka lo va - ~ka avi ona, da bi se po tom vra ti li u ba zu, na vo di mi nis - tar stvo. Dan pri je is tom ru tom let su izve li ki nes ki bom bar de ri i tran spor tni avi oni, dok su lo va ~ki avi oni i avi oni za ra nih mu {ka ra ca na mo pe di ma na je dan auto mo bil, za ko jim su ju ri li uli ca ma. Na pa da ~i su po bje gli sa li ca mjes ta, a po li ci ja je u me u vre - me nu sa op {ti la da is tra `u je in ci dent kao po ku {aj ubis tva. Pre ma na vo di ma o~e vi da ca, ~u - lo se dva de se tak pucweva. Ne ko li ko ~a so va na kon na pa - da ~u la se ek splo zi ja u pred - gra u He le ne hold, pre nio je {ved ski list "Ek spre sen". Iako su po je di ni me di ji na ve - li mo gu }nost da je na pad po ve - zan sa te ro ri zmom, uka zu ju i da je u [ved skoj u posqedwe vri je - me po ve }an broj obra ~u na kri - mi nal nih gru pa. (Agen ci je) Francuzi ne odobravaju politiku predsjednika Makron nepopularniji i od Olan da PA RIZ - Fran cus ki pred sje - dnik Ema nu el Ma kron je mno - go ne po pu lar ni ji ne go {to je to bio wegov pret ho dnik Fran soa Oland u sli ~nom pe - ri odu pred sje da vawa, re zul ta ti su naj no vi jih is tra `i vawa. Vje`ba vojnog vazduhoplovstva Ki nes ki avi oni le te oko Taj va na Fran cus ka an ke tna agen ci ja "Ifop" i "Fi ga ro" na vo de da sa mo 36 od sto Fran cu za odo - bra va po li ti ku Ma kro na na - kon sto ti nu da na na fun kci ji pre dsjednika. Pri je pet go di - na, 46 od sto Fran cu za odo bra - va lo je po li ti ku Olan da ko ji je naj ne po pu lar ni ji fran cus - ki pred sje dnik u is to ri ji ispi ti vawa u is tom pe ri odu wego vog man da ta. Fran cus ki gra a ni ne sma - tra ju da Ma kron vo di zemqu u vaqanom smje ru jer je sa mo 23 od sto ispi ta nih sa gla sno da se "stva ri kre }u na boqe". (Srna) ra - no upo - zo rewe le tje li sa mo kroz ka nal Ba {i, na ve lo je ta ko e mi nis tar stvo. Taj van ske sna ge su is pra ti le ove vaz du ho plo vne vje `be i na od go va ra ju }i na ~in od go vo ri - le na wih, na ve lo je mi nis tar - stvo do da ju }i da ne ma ra zlo ga za uzne mi re nost. (Ta njug)

18 18 ponedjeqak, 14. avgust GLAS SRPSKE Bawaluka Informacije 1185 Hitna pomo} 124, Vatrogasci 123 Policija 122, Univerzitetski klini~ki centar RS Poliklinika Autob. stanica stanica Aerodrom Bawaluka Biletarnica (centar) Elektrokrajina Kvar. na telefonima 1275 VODI^ Gradsko grobqe JK a.d Meteorolo{ka stanica S.O.S. telefon 1264 Vodovod ORDINACIJE Deamedika Bolnica za `ene i porode "Jelena" HOTELI "Palas" "Fortuna" VRE ME PLOV Vijesti iz porodili{ta 4 dje~aka 2 djevoj~ice U susret 52. tradicionalnoj manifestaciji Bo gat pro gram "Ko ~i }evog zbora" Bo gat pro gram pri - premqen je za 52. Ko ~i }ev zbor, ko ji }e bi ti odr`an od 21. do 27. av gus ta ove go di ne. Ma ni fes ta ci ja }e sve ~a no bi ti otvo re na u po ne djeqak, 21. av gus ta, u 20 ~a so va u par ku "Pe tar Ko ~i}" izlo `bom fo - to gra fi ja "Ko ~i }e vo Zmi jawe" i etno-su ve ni ra. Is tog da na na pla tou Mawa~e bi }e otvo - re no 17. li ko vno sa bo ro vawe pod na zi vom "Zmi jawe 2017". Tra di ci onal no, pro gram }e 22. av gus ta bi ti nas tavqen po la gawem vi je na ca na Ko ~i - }e vom gro bu u Ale ji ve li ka na u Beo gra du. Is to vre me no, u Ban - skom dvo ru bi }e otvo re na re - tro spe kti vna izlo `ba sli ka sa ra ni jim li ko vnih kolonija, dok }e u par ku "Pe tar Ko ~i}" bi ti pri re e no ve ~e be sje - dni{ tva. Bor be bi ko va, ko je pri vla - ~e ve li ki broj po sje ti la ca, mo }i }e da se gle da ju u su bo tu i ne djequ, 26. i 27. av gus ta, na sa - mom zbo ri {tu u Stri ~i }i ma. Za ra zli ku od pro {lih go di na, kom ple tnu or ga ni za ci ju vo di grad Bawalu ka. V. P. BAWALU^KI QEKARI U KRAQEVINI JUGOSLAVIJI ( ) Domobranski major poslije rata sreski qekar Ukra ji nac Mi ha il Ma ksi mo vi~ Na gor ni primqen u Voj sku Kraqevi ne SHS. Po sli je uspos tavqawa NDH bio sa ni tet ski boj nik a po za vr{et ku oru `a nog su ko ba u Bawalu ci ra dio kao sres ki qekar i ho no rar ni der ma to-ve ne ro log Okru `ne bol ni ce Mi ha il Ma ksi mo vi~ Na - gor ni, ro en u Zewko vu, u Ukra ji ni, za vr{io je stu di - je me di ci ne na Im pe ra - tor skom uni ver zi te tu Sve tog Vla di mi ra u Ki je vu. Spe ci ja - li zo vao je ko `ne i ve ne ri ~ne bo les ti. Iz bje gao je kra jem de cem - bra u Kraqevi nu SHS. Slu `bo vao je kao epi de mij - ski qekar u San skom Mos tu (1921), sres ki qekar u Dowem Lap cu od 30. ma ja ( ), ho no rar ni qekar u Tem skoj, kod Pi ro ta (1924), ho no rar ni qekar u Pi ro tu ( ) i ho no rar ni v. d. {e fa Ve ne ro - lo {ke am bu lan te u Pod gor cu (1925). Primqen je u Voj sku Kraqevi ne SHS. Una pri je en je u ~in sa ni tet skog ma jo ra Bio je {ef Ve ne ri ~nog odjeqewa Vrbas ke stal ne voj - ne bol ni ce u Bawalu ci ( ). U Bawalu ci je tri de se - tih go di na vo dio i pri va tnu or di na ci ju. Po sli je uspos tavqawa NDH bio je u Bawalu ci boj - nik qekar Gla vnog zdrav stve - nog odje la Sto `e ra Vrbas kog di vi zij skog po dru ~ja, a po tom do mo bran ski ma jor i {ef Ko `no-ve ne ri ~nog odjeqewa Voj ne bol ni ce do 20. ma ja U Bawalu ci je ra dio i u Po dru `ni ci za osi gu rawe ra - dni ka, Dr`a vnoj bol ni ci i kao voj ni qekar u Do mo bran - skoj bol ni ci. Po sli je ra ta je u Bawalu - ci ra dio kao sres ki qekar i ho no rar ni der ma to-ve ne ro log Okru `ne bol ni ce, za tim {ef Der ma to-ve ne ro lo {kog odjeqewa Bol ni ce i u Okru `noj po li kli ni ci i kao {ef Ko - `no-ve ne ri ~nog di span ze ra u Sres koj am bu lan tno-po li kli - ni ~koj us ta no vi Bawalu ka. Umro je u Sa ra je vu Ra fa el Na hmi jas, ba kte ri - olog i se ro log, ro en u Mi ha il Ma ksi mo vi~ Na gor ni Rafael Na hmi jas Bawalu ci, za vr{io je stu di je me di ci ne u Be ~u. Kao se kun dar ni qekar pri pra vnik Dr`a vne bol ni - ce u Sa ra je vu ra dio je Za qeka ra za su zbi jawe en de mi ~nog si fi li sa u Vrbas koj oblas ti, sa sje di {tem u Bawalu ci, pos tavqen je Stu pio je 1. mar ta na du `nost u bawalu ~kom Do - mu na ro dnog zdravqa. Pre mje - {ten je 10. av gus ta za qeka ra Do ma na ro dnog zdravqa u Osi je ku, gdje je ra - dio do av gus ta kao qekar Ba kte ri olo {kog odjeqewa i ho no rar no, od 1939, kao ba kte ri olog Okru `nog ure da za osi gu rawe ra dni ka. Na kon uspos ta ve NDH upu - De jan Or li} }en je na rad u bawalu ~ki Za - vod za su zbi jawe en de mij skog si fi li sa, oda kle je 22. okto - bra stu pio u NOP. Po sli je oslo bo ewa bio je v. d. {e fa Sa ni tar no-epi de - mi olo {ke sta ni ce u Tra vni ku. Umro je u Tra vni ku Mor duh J. No vo grod ski je bio sa ni tet ski ofi cir i upra vnik Ku ma nov ske pri vre - me ne voj ne bol ni ce i qekar Ku ma nov skog gar ni zo na do 24. mar ta 1927, upra vnik Tu zlan - ske pri vre me ne voj ne bol ni ce ( ), v. d. re fe ren ta sa ni te ta Ko man de Po tis ke di - vi zij ske oblas ti ( ) i re fe rent sa ni te ta Ko man de Vrbas ke di vi zij ske oblas ti ( ). Upu }en je na rad Bawaluka izme u dva svjetska rata 5. de cem bra u Hi gi jen - sko-epi de mi olo {ko odjeqewe Voj no-hi gi jen skog za vo da Gla - vne voj ne bol ni ce u Beo gra du, gdje je os tao do ja nu ara 1940, ka da je pen zi oni san u ~i nu sa - ni tet skog pu ko vni ka. Ka rel J. Ober {lik, hi - rurg i sa ni tet ski ofi cir u Voj sci Kraqevi ne Ju go sla vi je, ro en je Kraqev skim uka zom od 2. ja nu ara pos tavqen je za kon tra ktu al nog qeka ra dru ge kla se. Voj nu sa ni tet sku slu - `bu je po ~eo kao se kun dar ni qekar u ~i nu sa ni tet skog ka - pe ta na prve kla se Stal ne voj - ne bol ni ce Dru ge ar mij ske oblas ti ( ), za tim je bio {ef Hi rur {kog odjeqewa Vrbas ke stal ne voj ne bol ni ce u Bawalu ci u ~i nu sa - ni tet skog ma jo ra ( ) i v. d. {e fa Hi rur {kog odjeqewa Stal ne voj ne bol ni ce ^et vrte ar mij ske oblas ti u Za - gre bu (1928) i po tom {ef Odjeqewa za bo les ti u{i ju, no sa i grla Stal ne voj ne bol - ni ce ^et vrte ar mij ske oblas - ti do 1936, ka da je ra zri je {en du `nos ti. Hi rur gi ju je spe ci - ja li zo vao u Fran - cus koj. U ~in sa ni tet skog pu ko vni ka una pri je en je Na po ~et ku Dru gog svjet - skog ra ta ra dio je kao hi rurg u bol ni ci u Ko pri vni ci. Os ta - tak ra ta pro veo je kao hi rurg 6. udar nog (sla von skog) kor pu - sa NOVJ. Po sli je ra ta bio je ge ne ral-ma jor JNA. Odli ko - van je Or de nom za slu ga za na - rod dru gog re da. Umro je De jan Or li}, qekar op - {te pra kse, ro en u Ko - re ni ci, za vr{io je stu di je me di ci ne u Pra gu. Za vr{io je qekar ski sta` u Dr`a vnoj bol ni ci u Sa ra je vu. Po tom je ra dio kao epi de mij ski qekar Hi gi jen - skog za vo da u Sa ra je vu ( ), qekar Do ma na ro dnog zdravqa u Tra vni ku ( i ), Do ma na ro - dnog zdravqa u U`i cu (1932), Hi gi jen skog za vo da u Bawalu - ci (1932), Do ma na ro dnog zdravqa u Vu ko va ru ( i ) i [kol ske po li - kli ni ke Do ma na ro dnog zdravqa u Vin kov ci ma (1938). Otpu {ten je iz slu `be 27. okto bra U Vu ko va ru je bio pred sje dnik Srpskog pje va - ~kog dru{ tva "Ja vor". U Dru gom svjet skom ra tu bio je u Beo gra du qekar Cen - tral nog hi gi jen skog za vo da, a u Obre nov cu ( ) qekar ko man de mjes ta i upra vnik Voj ne bol ni ce i zdrav stve ni re fe rent Sre za po sav skog. Od 1. ju na ra dio je kao po vje re nik Zdrav stve nog odjeqewa ONO u Vaqevu. PRI RE DI LI: Mr Bo jan Stoj ni}, di re ktor, Ve ri ca M. Sto {i}, po mo }nik di re kto ra Ar hiva Re pu bli ke Srpske

19 GLAS SRPSKE ponedjeqak, 14. avgust Bez stru je na seqa i uli ce Akcije [ko li ca ro lawa u sri je du Zbog pla ni ra nih ra do va na elek tro mre `i bez stru je }e da nas bi ti Ga li }i, Go le {i i ]ut ko vi }i od 8.30 do ~a so va. - Do pre ki da u snab di je vawu elek tri ~nom ener gi jom do }i }e i u di je lo vi ma Ce ri grad - ske uli ce te Stri ~i }i ma od de vet do 14 ~a so va - sa op - {te no je iz "Elek tro kra ji ne". Na ja vi li su da }e bez stru je bi ti i dio uli ca Dra go mi ra Dra ge Ma li }a te Si me Ma - ta vuqa od de vet do 12 ~a so va. V. P. [ko li ca ro lawa, u sklo pu ma ni fes ta ci je "Kreativni av gust", odr`a }e se u sri je du, 16. av gus ta, u 18 ~a so va na oba li ri je ke Vrbas iza dvo - ra ne "Obi li }e vo", sa op {te - no je iz udru `ewa "Zdra vo da ste" ko je je or ga ni za tor ove ma ni fes ta ci je. - Ta ra di oni ca je tre ba lo da bu de odr`a na u su bo tu, ali je ot ka za na zbog ki {e - re kli su u ovom udru `ewu i do da li da su do sa da dje ca i mla di mo gli u~es tvo va ti u ra di oni ca ma ka po ere, ri - tmi ~ke gimnastike, {ko le da ja ka{ tva, gi ta re i crtawa. V. P. MZ ^e sma Pre trpa ni kon tej ne ri CIJENE vo}a i povr}a na tr`nici PI[E: VESNA POPOVI] vesnapo glassrpske.com Qubiteqe ~uvenog italijanskog motocikla "vespa", koji su u~estvovali na petim me unarodnim "Vespa rafting susretima Bawaluka 2017", nisu omeli ni ki{a ni ne{to svje`ije vrijeme da u`ivaju u vo`wi gradom, obilasku Baw brda i spu{tawu ~amcima niz Vrbas. Motociklisti iz Italije, Holandije, Wema~ke, Rumunije, Bugarske, svih zemaqa biv{e Jugoslavije, wih vi{e od 100, donijeli su italijanski {arm na dva to~ka jer je "vespa" jedan od wegovih simbola. - Iako se vrijeme za vikend naglo pogor{alo, nismo dozvolili da nam pokvari zabavu i u`ivawe na vespama. Imali smo kratko okupqawe u gradu, odakle smo oti{li na Baw brdo. Na{i gosti su sa divqewem gledali panoramu grada i na svakom koraku isticali gradske aleje i zelenilo kojim obiluje Bawaluka. To ih je zaista op~inilo. Potom smo se spustili do Ronila~kog kluba li mun 3,8 kru {ke 1,5 ba na ne 1,4-1,6 ja bu ke 1,8-2 bres kve 1,5 "Buk", gdje smo "vespe" zamijenili rafting ~amcima. I to diwa 1 na ranye 3 ne kta ri ne 2,3 pa pri ke 1 kras ta vac 1 "VESPA RAFTING SUSRETI BAWALUKA 2017" ZA QUBITEQE MOTOCIKALA "VESPA" NA SUSRETIMA VI[E OD 100 U^ESNIKA Motociklisti u`ivali u qepotama Bawaluke FO TO: V. STOJAKOVI] Italijanski {arm na dva to~ka Kao doma}inima najve}a nam je pohvala kada gosti ka`u da jedva ~ekaju da na svojim "vespama" ponovo do u u Bawaluku, a ugostili smo kolege iz Italije, Holandije, Wema~ke, Rumunije, Bugarske i zemaqa biv{e Jugoslavije, rekao Jovani} je za mnoge bio nezaboravan do`ivqaj. Iako je voda Vrbasa bila hladna, niko od u~esnika nije odustao od raftinga - kazao je menayer "Vespa kluba" Bawaluka Dragan Jovani}. Dodao je da je najva`nije da su svi u~esnici manifestacije bili zadovoqni. - Ispratili smo ih u nedjequ ujutro. Kao doma}inima najve}a nam je pohvala kada gosti ka`u da jedva ~ekaju da na svojim "vespama" ponovo do u jer su bili odu{evqeni mrkva 1,5 crve ni luk 1,2-1,5 bi je li luk 7 pa ra dajz 1,3-1,7 krom pir 0,8-1 Klub "Vespa klub" Bawaluka osnovan je 2012, a ve} godinu kasnije bio je organizator prvih susreta qubiteqa italijanskih dvoto~ka{a. Ve} tada skup je dobio me unarodni karakter. "Vespa" je model motocikla italijanske firme "Pja o" i prvi je globalno popularni skuter. Prva "vespa" proizvedena je godine, dizajnirali su je sin vlasnika tvornice Enriko Pja o i vazduhoplovni in`ewer Koradino Daskanio. onim {to su do`ivjeli u Bawaluci, a ugostili smo kolege iz Italije, Holandije, Wema~ke, Srbije, Hrvatske, Crne Gore... - kazao je Jovani}. Jedan od u~esnika koji te dvoto~ka{e ne vide samo kao prevozno sredstvo ve} kao stil `ivota je Aleksej Bulkan iz Rusije. Ovaj ~lan Vespa kluba iz San Peterburga, kako ka`e, svake godine pre e oko ki - lometara iz Rusije da bi do - {ao u Ba - wa luku. - Vespa je prosto sloboda, putovawe i, naravno, dru`ewe. Ovdje je prekrasno i dolazak u Bawaluku iskoristim da bih poslije putovao cijelim Ba - lkanom - kazao je Bulkan. ^lan Vespa kluba Trst Roberto Ri~i rekao je da su lani na ovoj manifestaciji u~estvovala dva ~lana ovog kluba, a da ih je ove godine do{lo Odu{evqeni smo svim onim {to smo vidjeli i gostoprimstvom Bawalu~ana, pa }emo idu}e godine do}i u mnogo ve}em broju - kazao je Ri~i. Is pred am bu lan te u ^e smi pos tavqena su dva kon tej ne - ra za sme }e ko ja su ~es to pre trpa na otpa dom, pa su po red wih ra zba ca ne vre }i - ce sa sme }em. Zbog to ga po - je di ni mje {ta ni stra hu ju od za ra ze jer, ka ko ka `u, pri - laz am bu lan ti je pre tvo ren u de po ni ju. - Pro blem sa odla gawem sme }a ima ~i ta vo na seqe jer je pos tavqen ma li broj kon tej ne ra na ne ko li ko hiqada do ma }in sta va - re - kli su mje {ta ni ovog na - seqa. V. P. Novine iz "Gradskog grobqa" Omo gu }ena ku po vi na gro bnih mjes ta na ra te Upra vni odbor "Grad - skog grobqa" do nio je odlu - ku da omo gu }i ku po vi nu gro bnog mjes ta ili gro bni - ce na 12, 24, 36 ili vi {e mje se ~nih ra ta i to bez `i - ra na ta i bez ka ma ta. Ovo je "Gla su Srpske" pot vrdio di re ktor ovog ja - vnog pre du ze }a Ne deqko Mi - la ko vi}. - Ovo je je dna vrsta po - mo }i svi ma oni ma ko ji u te - {kim si tu aci ja ma te {ko mo gu da iz dvo je no vac za ku - po vi nu gro bnog mjes ta. Ako je ci je na gro bni ce ili KM, mje se ~na ra ta izno si }e mi ni mal no 100 KM, a ako je u pi tawu gro - bno mjes to od KM, kup - ci }e iz dva ja ti ne {to vi {e od 80 KM u 12 ra ta. Po - voqnos ti se ta ko e odno se na ku po vi nu gro bni ca sa vi - {e gro bnih mjes ta - re kao je Mi la ko vi}. Do dao je da }e u sep tem bru po sla ti po nu de pre du ze }i ma i in sti tu ci ja ma na osno vu ko je }e za po sle ni mo }i os tva ri ti ove po go dnos ti. - Ta ko e, sa Fon dom pen - zij sko-in va lid skog osi gu - rawa do go vo ri li smo da i sa za in te re so va nim pen zi one ri - ma po tpi {e mo ugo vor o ku po - vi ni gro bnih mjes ta na ra te - ka zao je Mi la ko vi}. Obja snio je da je sta ro "Par ti zan sko grobqe" na Po - br u sko ro po puweno i da su os ta la mjes ta ko ja su ve} za - kupqena. - Grobqe u Vrbawi je ure - e no i pro je kto va no je ta ko da bu de u fun kci ji na re dnih 30 do 40 go di na - ka zao je Mi la - ko vi}. N. B.

20 20 ponedjeqak, 14. avgust GLAS SRPSKE Kultura Pre vod ro ma na Fi li pe Gre go ri "Kraqeva kle tva" na srpskom je zi ku BEO GRAD - "Kraqeva kle tva", naj no vi ji ro man Fi li pe Gre go - ri, En gles kiwe ro e ne u Ke ni ji, ko ju na zi va ju "kraqicom is to - rij skih ro ma na", pre ve den je na srpski je zik i objavqen u iz dawu beo grad ske "La gu ne". Ri je~ je o {es toj kwizi iz se ri ja la "Ro dbin ski ra to vi" u ko joj se ~i ta oci sre }u sa izu ze tno za nimqivom i uzbudqivom pri ~om o Mar ga ret Pol, k}er kom Yorya, voj vo de od Kla ren sa, je dnog od ma lo broj nih pri pa dni ka di nas ti je Plan ta ge ne ta ko ji su pre - `i vje li Ra to ve ru `a. Mar ga ret je naj po zna ti ja po to me {to je bi la naj sta ri ja `rtva Hen ri ja Osmog, jer ka da je po gubqena ima la je 67 go di na, ali je ~i tav `i vot pro ve la u srcu tju dor skog dvo ra. (Agen ci je) Kwiga po na{em izboru Ro bert Ci mer Kapija filozofa Da nil Har ms Sto slu ~ajeva Nova postavka u prijedorskoj Galeriji "96" Izlo `e ne gra fi ke stu de na ta iz Bawalu ke i Tre biwa PRI JE DOR - Izlo `ba gra fi ka stu de na ta Aka de mi je umje tnos ti iz Bawalu ke i Aka de mi je li ko vnih umje tnos - ti iz Tre biwa otvo re na je u pri je dor skoj Ga le ri ji "96". Pos tav ka obu hva ta 46 ra do - va, a ova za je dni ~ka izlo `ba stu de na ta je din stve na je pri - li ka da mla di umje tni ci po ka - `u svoj ta le nat. Ne ki od wih ve} su i sa mos tal no izla ga li. [est stu de na ta iz Tre biwa i dva na est iz Bawalu ke ra di lo je ra zli ~i te mo ti ve - od ap - stra kci je do por tre ta. - Izlo `e no je de set mo jih ra do va, a ri je~ je o pro je ktu ko ji sam ra di la pro te kle dvi je go di ne - ka `e Mi le na Me dan. Me u dje li ma obu hva }e nim izlo `bom su i ona ko ja je ura - dio Mi lo{ Vu ~en. - Te ma ti ka mo jih ra do va su prven stve no ru ke kao ne ki li - ~ni mo tiv. Pred stavqam se ra - dom ko ji je bio izlo `en van na {e dr`a ve - na gla {a va Vu - ~en. (Agen ci je) Sve tla na BOJ KO VI], do bi tni ca na gra de "Pa vle Vu isi}", za "Glas Srpske" RADUJEM SE STO TOM IZVO \EWU "Gospo e ministarke" Svetlana Bojkovi}: Glu ma ako je su {tin ski do bra, ni je va `no da li je na sce ni ili pred ka me rom FO TO: AGEN CI JE OD SEPTEMBRA SNIMA NOVU SERIJU Karta vi {e Ko mad "Go spo a mi nis tar ka" Bra - ni sla va Nu {i }a, u re `i ji Mi li ce Kraq, je dna od naj - po pu lar ni jih ko - me di ja na re per to aru Na ro - dnog po zo ri {ta Republike Srpske. Ve} go di na ma, ka - da je na re per to - aru ova pred sta va, sa Sve tla nom Boj - ko vi} u na slo vnoj ulo zi tra `i se kar ta vi {e. PI [E: ALE KSAN DRA GLI [I] ale ksan drar glas srpske.com BEO GRAD - Re pli ke ko - je je Sve tla na Boj ko vi} iz - go vo ri la u fil mo vi ma i TV se ri ja ma oda vno su pos - ta le dio sva ko dne vnog go vo - ra, a ener gi jom ove glu ma ~ke di ve stvo re ne su sna `ne ulo ge i na po zo ri - {nim das ka ma. Vri je dnim pri znawima "Ve li ka" i "Do bri - ~in prsten" sa da se pri dru - `i la i na gra da ko ja no si ime ve li ka na srpskog glu mi - {ta, "Pa vle Vu isi}". Za "Glas Srpske" go vo ri la je dok se vra }a la sa ma ni fes - ta ci je po sve }e ne jo{ je dnoj glu ma ~koj le gen di, Ba ti Stoj ko vi }u. - Tre ba lo je da do em u Bawalu ku po lo vi nom sep tem - bra, ali sa da ni je izve sno jer 1. sep tem bra tre ba da po - ~nem da sni mam je dnu se ri ju. U sva kom slu ~a ju, do }i }u us - ko ro jer se bli `i mo 100. izvo ewu pred sta ve "Go spo a mi nis tar ka" u Na ro dnom po - zo ri {tu RS. Ra du jem se to me i si gur no je da }e mo to igrawe sve ~a no obe le `i ti - re kla je Boj ko vi }e va. Me u os tva rewima u ko - ji ma je ma es tral no odi gra la ulo ge su fil mo vi "Pas ko ji je vo leo vo zo ve" i "Smrt go - spo e mi nis tar ke" (TV) (1991), kao i TV se ri je "Boqi `i vot", Sre }ni qudi" i "Po ro di ~no bla go". - Vra ti la sam se sa "Da - na Ba te Stoj ko vi }a" u Vrwa - ~koj Bawi ko ji se sva ke go di ne ta mo odr`a va ju, upra - vo oko Ba ti nog ro en da na. Otva ra la sam tu ma ni fes ta - ci ju, uvek je le po u tom dru{ tvu, tu je bi la Ba ti na su pru ga, kao i Mi ra Bawac, na{ ko le ga Mi lan Mi haj lo - vi} i qudi iz Vrwa ~ke Bawe Mno go sam ra di la na te le vi zi ji, iz gra di la broj ne ulo ge u fil mo vi ma i TV se ri ja ma ta ko da pre tpos tavqam da se no va na gra da odno si na taj moj opus ko ji je obi man, re kla Boj ko vi }e va ko ji ta ko ~u va ju uspo me nu na ve li kog glum ca - pri ~a Boj - ko vi }e va. Vi jest o no voj na gra di za te kla ju je upra vo u Vrwa - ~koj Bawi. - Ja ko sam po ~as tvo va na i mno go me obra do va lo da sam do bi la na gra du sa ime nom Pa vla Vu isi }a, ko ji je bio glu ma ~ka gro ma da - is ti ~e glu mi ca. Ovo pri znawe je de fi - ni sa no kao na gra da za `i vo - tno dje lo {to glu mi cu do da tno ra du je. - Mno go sam ra di la na te le vi zi ji, iz gra di la broj ne ulo ge u fil mo vi ma i TV se - ri ja ma ta ko da pre tpos - tavqam da se to odno si na taj moj opus ko ji je obi man. Sa dru ge stra ne, glu ma ako je su {tin ski do bra, ni je va - `no da li je na sce ni ili pred ka me rom - pri mje }u je Boj ko vi }e va. FESTIVALI PRAVA PRILIKA ZA PRED STAVQAWE KINEMATOGRAFIJE Na gra da }e joj, kao i svim pret ho dnim la ure ati - ma, bi ti uru ~e na na Fil - mskim su sre ti ma u Ni {u. - Ova kvi fes ti va li su pra va pri li ka da se pred sta - vi srpska ki ne ma to gra fi ja i sve {to glum ci i re di teqi stva ra ju. U vre me nu ko je ni je ba{ na kloweno ume tnos ti sni mawe fil mo va je ve li ki uspeh. Do bro je da pos to je fil mski fes ti va li u Srbi - ji, za to {to grad u ko me se ta - kve ma ni fes ta ci je odr`a va ju ta da o`i vi i po kre ne se. A pu bli ka do bi je pri li ku da se ma lo na po ji se dmom ume tno{ - }u - zakqu~i la je Boj ko vi }e va. Doboj Pro mo ci ja kwige "Po mra ~ewe sun ca" DO BOJ - Kwiga "Po mra - ~ewe sun ca" Sre te Vu ~ko - vi }a bi }e pro mo vi sa na 28. av gus ta u Na ro dnoj bi bli - ote ci u Do bo ju. Ovu kwigu ~i ni 28 pri - po vje da ka sa pri ~a ma iz pi{ ~e vog dje tiwstva. Vu - ~ko vi }ev ro man prve nac "Plos ka" na gra en je spe ci jal nom na gra dom na Kwi`e vnom kon kur su Sa - ve za sli je pih Srbi je. A. G. Kwi`evnost Sti gao tri ler To ni ja Par son sa BEO GRAD - En gles ki pi sac To ni Par sons oti - snuo se u `anr tri le ra, ko jem pri pa da i wegov no vi na slov "Posqedwa `rtva". Ovaj ro man, ko ji je ne - da vno sti gao u kwi`a re, osvo jio je ~i ta oce na prvo ~i tawe. Radwa po - ~iwe u ka mi onu hladwa~i u lon don skoj Ki nes koj ~et vrti, gdje je po li ci ja pro na {la 12 mla dih `e - na ko je su umrle od smrza - vawa. Ispos tavqa se da je ri je~ o trgo vi ni bi je lim robqem. (Ta njug) Pozori {te "Osmi dan" u Mi li }i ma MI LI ]I - Bawalu ~ko po zo ri {te mla dih DIS izve lo je pred sta vu "Osmi dan" u Mi li }i ma. Tek st i re `i ju po tpi su je No vi ca Bo gda no vi}, re di teq i umje tni ~ki di re ktor ovog tea tra. Bo gda no vi} je pod sje tio da je pred sta va nas ta la i da je do sa da odi gra - na vi {e od 70 pu ta. (Srna)

21 "Malogra anska svadba" u Mrkowi} Gra du MRKOWI] GRAD - Glum - ci po zo ri {ta "Ste van Sre - mac" iz Crven - ke odi gra li su pred sta vu "Ma - lo gra an ska sva dba" ~et vrte fes ti val ske ve ~e ri na 9. "Da ni ma po zo ri {ta u Mrkowi} Gra du". Pred sta va je nas ta la po tek stu Ber tol da Bre hta, a re `i ju po - tpi su je Ra do je ^u pi}. - Ma lo gra an {ti na je u na {em vre me nu ba{ uze la ma ha. Sa ovom pred sta vom smo osvo ji li broj ne na gra de, ne da vno smo bi - li naj boqi i na Fes ti va lu fes ti va la u Tre biwu - re kla je Glu mi ca Cvi je ta Mu ~a li ca, ko ja igra ulo gu mla de. (Srna) BI LE ]A - Is to rij skopo et skim ~a som u Bi le }i je obiqe`e no 100 go di na od smrti Vla di mi ra Ga }i no vi }a, je dnog od naj po zna ti jih i naj za - slu `ni jih Bi le }a na, kwi`e - vni ka i idej nog za ~e tni ka "Mla de Bo sne". U znak sje }awa na Ga }i - no vi }ev lik i dje lo us ta - novqena je kwi`e vna na gra da sa wego vim ime nom, za ro doqubi vu po ezi ju. Ovo - go di{wi do bi tnik je bawalu ~ki pje snik Pe tar GLAS SRPSKE ponedjeqak, 14. avgust Istorijsko-poetski ~as odr`an u Bile }i Na gra da "Vla di mir Ga }i no vi}" Pe tru \a ko vi }u \a ko vi} za so net "Otaybi no srpska". - Kon kurs je ra spi san da se pod sje ti mo na lik i dje lo Vla di mi ra Ga }i no vi }a, a ro - doqubi va po ezi ja je sve vi {e za pos tavqena - re kao je pred - sje dnik `i ri ja za do dje lu na - gra de "Vla di mir Ga }i no vi}" [}e pan Ale ksi}. Dru ga na gra da pri pa la je pje sni ku Ra do ji ci Ra do vi }u iz Ce tiwa, a tre }a Bra ni Ko - va ~e vi }u iz Bi le }e. R. Mi. Mu zi ~a ri se spre ma ju za odla zak na fes ti va le FO TO: AGEN CI JE DOKAZALI DA SU MIQENICI PUBLIKE PI [E: ALE KSAN DRA GLI [I] ale ksan drar glas srpske.com BAWALU KA - Mu zi ka izra `a va ono {to se ne mo `e re }i, a o ~e mu je ne mo gu }e }u - ta ti. Ova ko je mu zi ku do - `ivqavao sla vni pi sac Vi ktor Igo, a da mu zi ka iza - zi va za is ta po se bne emo ci je, uvje ri li su se svi ko ji su do - {li na kon cert bawalu ~kog an sam bla "Ban do ne on square", ko ji pred stavqa pra vo os vje - `ewe na do ma }oj sce ni. Da su miqeni ci pu bli ke do ka za li su i na nas tu pu odr`a - nom u pe tak uve ~e u no voo tvo re - nom "Art dvo ri {tu" Ban skog dvo ra Kul tur nog cen tra, gdje se tra `i la sto li ca vi {e. Sas tav nas tao pri je pet go di na, za AN SAM BL "BAN DO NE ON SQUARE" ODU [E VIO PU BLI KU NA NO VOJ SCE NI BAN SKOG DVO RA Muzi ~ka baj ka u "Art dvori {tu" Ovim kon cer tom zao kru `i li smo go di nu ko ja je za nas bi la ve oma us pje {na i do sa da na jan ga `o va ni ja. Dva fes ti va la, "Da ni Vla de S. Mi lo {e vi }a" i fes ti val u Bel for tu u Fran cus koj da ju nam pod strek da od je se ni ra di mo jo{ in ten zi vni je, ka `e Ru `i ~i} krat ko vri je me osvo jio je pu bli - ku, ne sa mo u Bawalu ci, ne go i u dru gim gra do vi ma. Ovu mu zi ~ku dru `i nu ~i ne Mi la na Smiqani} - vi oli na, vo kal, Dar ko Ru `i ~i} - har mo - ni ka, Bo ban Ayi} - gi ta ra, \or e Ba bi} - kon tra bas i Zo - ran Vu ji} - uda raqke. No vim nas tu pom od "Art dvo ri {ta" stvo ri li su am bi jent po put mu - zi ~ke baj ke, gdje bi sva ko po `e - Repertoar lio da se na e. Pri ~a od me lo di ja odu {e - vi la je pu bli ku, pa su ~ak i pro - la zni ci zas taj ki va li da ~u ju dio wiho vog mu zi ci rawa. - Ovim kon cer tom zao kru - `i li smo go di nu ko ja je za nas bi la ve oma us pje {na i do sa da na jan ga `o va ni ja. Dva fes ti va - la, "Da ni Vla de S. Mi lo {e vi - }a" i fes ti val u Bel for tu u Fran cus koj da ju nam pod strek An sam bl "Ban do ne on square" je u "Art dvo ri {tu" izvo dio kom - po zi ci je po zna tog svjet skog ben da "GO TAN Pro ject", ali u svo jim aran `ma ni ma. Na re per to aru su bi la i dje la mno gih uti caj nih kom po zi to ra, kao {to su As tor Pi az zol la, Ric hard Gal li ano, Pat Mat heny... da od je se ni ra - di mo jo{ in - ten zi vni je. U pri log to me ide i ~iweni ca da nas je v.d. di - re kto ra Ban - skog dvo ra Mla den Ma to - vi} ve} uvrstio u pro gram ko ji }e se de {a va ti u je sen, po vo dom pro sla - ve 85. go di{wice ove in - sti tu ci je - re kao je Dar ko Ru `i ~i} iz an sam bla "Bandoneon square", pod sje }a ju }i da su iza wih i kon cer ti u Tre biwu, Te sli }u, Pri je do ru, kao i broj - ni dru gi nas tu pi. NASTUPI ]E U PROGRAMU PROSLAVE 85. GO DI[WICE BANSKOG DVORA Do da je da pla ni ra ju odlas - ke na fes ti va le, ugla vnom one iz okru `ewa, ali i po ne ki evrop ski ako im fi nan si je bu - du do zvoqava le. - Ban ski dvor po la ko otva - ra sva svo ja vra ta i pros to re i na ne ki na ~in fas ci ni ra svo - jim mo gu }nos ti ma. Je dan od tih pros to ra je "Art dvo ri {te", ko - je je odu {e vi lo ka ko nas mu zi - ~a re, ta ko i pu bli ku akus ti kom i atra kti vnim iz gle dom ko ji pod sje }a na me di te ran ske kon - cer tne pros to re pod ve drim ne - bom - ka `e Ru `i ~i}. SFF Stu den tski fil mo vi na ispi tu BEO GRAD - Ta kmi ~ewe za na gra du "Srce Sa ra je va" za naj boqi stu den tski film 23. Sa ra je vo film fes ti va la (SFF), ko ja se do djequje pod po kro vi - teqstvom Savjeta za re gi - onal nu sa radwu, zva ni ~no je po ~e lo u su bo tu. Stu den tski film je prvi put uvr{}en u ta kmi - ~ar ski pro gram SFF-a. Pro gram obu hva ta 13 fil - mo va u tra jawu do 60 mi nu - ta ko je su na pra vi li stu den ti iz BiH, Srbi je, Hrvat ske, Slo ve ni je, Aus - tri je i Ma ar ske. Sa ra je vo film fes ti - val, 23. iz dawe, po ~eo je u pe tak uve ~e i tra je do 18. av gus ta. Na otva rawu je pri ka zan film "Dru ga stra na na de" fin skog re - di teqa Aki ja Ku ri sma ki - ja. (Agen ci je) LOS AN \E LES - Pi sac Sti ven King ot krio je da uop - {te ni je bio ukqu~en u rad na no voj ver zi ji fil ma "To", je - dnog od na ji{ ~e ki va ni jih ho - ro ra ove go di ne sni ma nog po pri ~i wego vog is to ime nog ro ma na iz go di ne. Vi zu le ni iden ti tet no ve ver zi je kul tnog ho ror kla si - ka na slawa se na mi ni-se ri - Festival "Kvi zu la" u su sret 51. Bi te fu BEO GRAD - U pro lo gu 51. Bi te fa 22. sep tem bra bi }e izve de na pred sta va "Kvi zu la" ~u ve ne bri tan ske po zo ri {ne tru pe "For sd En ter te in ment", osno va ne go di ne u [e - fil du. Pre dvo e na umje tni kom i pis cem Ti mom E~el som, tru pa is tra `u je i ~es to iz vr}e kon - ven ci je `an ra, na ra ti va i sa - mog po zo ri {ta, crpe }i in spi ra ci ju ne sa mo u dra mi, ve} i u ple su, izvo a ~kim umje tnos ti ma, mu zi ~koj kul tu - ri i po pu lar nim for ma ma kao {to su ka ba re i sten dap ko me di ja. (Ta njug) Sla vni pi sac o kul tnom ho ro ru Sti ven King odu {evqen novim filmom "To" ju is tog na zi va iz go - di ne. Iako ni je imao ni ka - kve ve ze sa ra dom na wemu, pi sac je po od gle da nom fil - mu izja vio da je no va ver zi ja "sjaj na". King je rekao da fil mu i eki pi `e li sve naj boqe. Trej - ler za "To" obo rio je sve re kor - de gle da nos ti, ka da je objavqen u mar tu. (Agen ci je)

22 22 ponedjeqak, 14. avgust GLAS SRPSKE Mozaik Glasova KUHIWA 1 ve }a ti kvi ca 3 ko ma da ja ja 2 ka {i ke so li po la ka {i ke bi be ra Ro lat od ti kvi ca 100 g sa la me 100 g vaj kre ma ili si ra 100 g pr{u te Horoskop Ovan ( ) Ne moj te do zvo li ti par tne ru pre - tje ra nu do zu sa mo voqe ili da za ne ma ri do go vor. Pre pus ti te svo jim sa ra dni ci ma da se do ka - zu ju. Mo ra te ima ti do bru pro cje - nu ko mo `e da vas za mi je ni u odlu ~u ju }em tre nut ku. Iz bje ga vaj - te si tu aci je ko je vas is crpquju. Lav ( ) Bik ( ) U svo jim quba vnim o~e ki vawima ide te za ko rak is pred par tne ra. Va {a nes trpqivost dje lu je zbuwuju }e na voqenu oso bu. Uko li - ko vas ne ko na go va ra na fi nan sij - ski iza zov ili avan tu ru, do bro ra zmi sli te o mo gu }im posqedi ca - ma. Bu di te pa`qivi ji u sao bra }a ju i iz bje ga vaj te stre sne si tu aci je. Djevica ( ) Blizanci ( ) Dje lu je te za bri nu to. Ne dos ta je vam ne ~i ja emo ti vna pa`wa i pri sus - tvo, ali par tner ne ma do voqno voqe da vam se pri bli `i. Po ne kad stva ri ni su je dnos ta vne kao {to na prvi po gled iz gle da ju. Pa`qivi je ana li zi raj te no va de {a vawa na po - slo vnoj sce ni. Ne moj te do zvo li ti da vas ne ko uzne mi ra va. Vaga ( ) Rak ( ) Ne moj te do zvo li ti da ma li ne - spo ra zu mi u odno su sa voqenom oso bom pre ras tu u ozbiqni je pro ble me ko ji vas udaqava ju. Ima te osje }aj da vas ne ko upor no za va ra va obe }awima ili da vam izmi ~e do bra po slo vna pri li ka. Va `no je da pre va zi e te svo je unu tra{we kon fli kte. [korpija ( ) Ti kvi cu ogu li ti i izren da ti, ma lo po so li ti i os ta vi ti de - set mi nu ta da od sto ji. U dru goj po su du izlu pa ti ja ja sa so li, bi be rom, mo `e se do da ti jo{ ko ji za ~in po `eqi za tim uba ci ti ren da nu i oci je e nu ti - kvi cu i izmi je {a ti. Tu smje su izli ti u tep si ju na pakpa pir i pe }i ne - kih 15 mi nu ta. Kad se do bi - CIJENA RU^KA 10 KM je zla tna bo ja izva di ti ga i os - ta vi ti da se ma lo pro hla di, za tim pre ma za ti vaj kre mom i on da re da ti sa la mu po `eqi, i pr{u tu i la ga - no ro la ti. Uro lan ro - lat mo `e te tako e po su ti izren da nim si - rom mo ca re lom i jo{ ma lo za pe }i da se is - to pi sir. Po slu `i ti to - pao ro lat. Po{aqi recept recept glassrpske.com Pri mje }u je te da voqena oso ba ima ne ke taj ne pla no ve, {to do - da tno uti ~e na ner vo zu ili na osje }aj ne po vje rewa. Ima te do bru pri li ku da za vr{i te oba ve ze sta - ri jeg da tu ma. Ipak, tre nu tni us - pjeh vam ne zna ~i mno go. Do bro pro ci je ni te li ~ne mo gu }nos ti, iz bje ga vaj te pre tje ri vawe. Strijelac ( ) Po ti sni te glas ra zu ma i sli je - di te svo ja osje }awa. Pla ni raj te quba vni su sret ili omiqenu za ba vu u dru{ tvu blis ke oso be. Dje lu je te sa mou vje re no i odlu - ~no, jer va {i re zul ta ti na naj - boqi na ~in ilus tru ju pro fe si onal ne spo so bnos ti ko - je po sje du je te. Po ne kad je te {ko po dvu }i ja snu gra ni cu izme u gla sa ra zu ma i ne kon tro li sa nih emo ci ja, ali ne moj te po vri je di ti ne ~i ja osje - }awa. O~e ku ju vas na por ne oba - ve ze, na `a lost oko li na ni je od ve li ke ko ris ti u ono me {to ra - di te. Ra zmi sli te o kom pro mi - snoj va ri jan ti. Jarac ( ) Ne dos ta tak emo ti vne in spi ra ci je ne pred stavqa ve li ki pro blem, ali obra ti te pa`wu na par tne ro - ve skri ve ne na mje re. U va {em in - te re su je da iz bje ga va te sumwive po nu de ili oso bu ko ja vas de kon - cen tri {e u pro fe si onal nom izra `a vawu. Va `no je da racionalno ko ris ti te ener gi ju. Ne ma po tre be da se su kobqava te sa blis kom oso bom. Emo ti vne ne su gla si ce ni su zna ~aj ne za no - ve do ga a je. Svo je po slo vne pla - no ve ne mo `e te da os tva ri te bez ne ~i jeg po sre do vawa, po tre bna vam je sa ra dni ~ka po dr{ka. Obra ti te pa`wu na zdra vi ji na - ~in is hra ne. Vodolija ( ) Sta lo vam je da os tva ri te svo je emo ti vne na mje re, ~ak i po ci je - nu da se ne ko quti ili da vam se "o{ tro" su prot stavqa. Ne moj te o~e ki va ti ne mo gu }e rje - {ewe. Va `no je da pre po zna te naj boqi tre nu tak za akci ju i da upo tri je bi te svo je naj ja ~e adu te. Po boq{aj te kon cen tra ci ju. Ako vam je sta lo da ne ki do ga a ji do bi ju pra vi smi sao, pro tu ma ~i - te ih u do go vo ru sa blis kom oso - bom. Ne ma ra zlo ga da is ti ~e te svo ju ulo gu ili da mi jewate us - taqena pra vi la po slo vne sa - radwe. Pri ja }e vam psi ho fi zi ~ka re la ksa ci ja i vi - {e sa ti akti vnog odmo ra. Ribe ( ) Uko li ko vas emo ti vni `i vot iz - gle da mo no to no, ne moj te op tu `i - va ti par tne ra za sve lo {e tre nut ke. Osje }a te po tre bu da za - ve de te red u oko li ni, ali to ~i - ni te na po gre {an na ~in. Po tre bno je da ulo `i te do da tnu ener gi ju. Pri ja }e vam {etwa ili bo ra vak u pri ro di, kao do bra re la ksa ci ja. БИВШИ ГЛУМАЦ СА СЛИКЕ, ЧКАЉА МУШКО ИМЕ МЕТАР ОПШТИН- СКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ДВОЦИ- ФРЕН БРОЈ ГЛУМАЦ ЈОВА ВИКАТИ СТВАРАТИ БУКУ МОНД РАДИЈАН КОНКУРE- НТИ ПРОТИ- ВНИЦИ ПОТЕЗ У ШАХУ 14. СЛОВО ЉУБЉАНА ДАНСКА КУЋНИ МАЈСТОР ВОЂА ИЛИРСКОГ ПОКРЕТА ДРУГО СЛОВО КАБИНЕТ ДЕКАНА ЧАСОВНИК АУТОР: БИТ ПРИНОС СА ЊИВЕ (жарг.) ДЕНИС ОДМИЛА ГОДИШЊЕ ДОБА УЗВИК БОЛА БЕЛГИЈА ЕВРОПСКА КОМИСИЈА ЊЕМАЧКИ КОШАРКАШ НОВИЦКИ РИЈЕКА У МА- КЕДОНИЈИ ВИВШИ ФУДБАЛЕР Ц.ЗВЕЗДЕ ДРАГИША КОШАРКАШ ДРАГИЋЕВИЋ ЛИТАР ЗАМБИЈА ФУДБАЛСКИ СТРУЧЊАК ДОСТАНИЋ БАР ЈУЖНО ВОЋЕ ОБИМ ЛИТИЈУМ ЛИБАН ГАУС ФРАНЦУСКИ ПИСАЦ ДЕ МОПАСАН ПОНД ВРСТА ЦИГАРЕТА КОТОР ДИО НАМ- ЈЕШТАЈА У КУЋИ КОЊ У ПЈЕСМИ ДИО МОЛЕКУЛА (мн.) ХЕМИЈСКИ ЕЛЕМЕНТ НАРОДНА РЕПУБЛИКА ПРОЖДР- ЉИВАЦ ГЛАДНИК СТОЧНА ХРАНА ОСТОЈА ОДМИЛА ЈУЖНО- АМЕРИЧКА ДРЖАВА НАДНО- ШЕЊЕ ДИНАР ВОЛТ РАДИЈУМ ЕНЕРГИЈА РАДНИК НА ЦАРИНИ Sudoku У празна поља распоредите бројеве од 1 до 9 али тако да у сваком реду и колони буду различити бројеви, а исто тако и унутар сваког квадрата 3h3 РЕОМИР ГРАД У ШПАНИЈИ 3.И7. СЛОВО ДИВЉА ЖИВОТИЊА ( мн.) БОР РИЈЕКА У СРПСКОЈ ЛИЧНА ЗАМЈЕНИЦА СПОЈЕВИ, ЛИНКОВИ ДИО МО ТОРА АВИ- ОНА (мн.) УЗВИК НЕ- СТРПЉЕЊА МАРКА ТВ УРЕЂАЈА НЕОН ДИЈАНА ОДМИЛА ИТАЛИЈА ЈЕДНО- ЦИФРЕН БРОЈ НОРВЕШКА ЛУДОЛФОВ БРОЈ ГРЧКО СЛОВО РЕОМИР ПРОТОН НЕУТРОН РАЗРЕД КАЛИЈУМ Тежина: тешко Рјешење РЈЕШЕЊЕ: М, Р, Љ, Б, Р, МИРОЉУБ, ЉЕТИНА, ОИК, Д, ДЕКАНАТ, ДВАДЕСЕТ, ДИРК, РАДОВАНОВИЋ, О, ГАЛАМИТИ, АЈ, Л, ГИ, АТ, БРАЗИЛ, П, АРГОН, Д, КЕНТ, АЛАВАЦ, ТРОСЈЕД, РА, Р, МИ, НЕ, Р, ОВИЈЕДО, ПИ, ВЕ, ЕЛИСЕ, Н, БИЗОНИ, ТРИ, ЋЕХОТИНА, К.

23 REPERTOAR Vic dana BAWALUKA BIOSKOPI "SINEPLEKS PA LAS" ANABELE: PO^ETAK Uloge: Miranda Oto, Filipa Kultard, Stefani horor Termini: 17.45, 20, MAME U PROVODU Uloge: Toni Kolet, Moli komedija Termini: 16.30, 20.45, OBE]AWE Uloge: Oskar Ajzak, [arlot Le Bon, Kristijan istorijska drama Termini: 18.30, EMOJI FILM Vremenska prognoza Uloge: Patrik Stjuart, T. J. Miler, Yenifer animirana komedija Termini: 12.15, 14.15, 16.30, 19 AMITIVIL: BU\EWE Uloge: Bela Torn, Kameron Monahan, Yenifer Yejson horor, triler Termini: 17.15, 21 VALERIJAN I CARSTVO HIQADU PLANETA 3D Uloge: Kara Delven`in, Rijana, Itan akcijski, avantura, nau~na fantastika Termini: 16, MAMURNI KUMOVI 2 Uloge: Havijer Samjuel, Kris komedija Termini: 20.15, DANKIRK Uloge: Tom Hardi, Mark Rejlans, Kilijan akcija, drama Termin: PLANETA MAJMUNA: RAT 3D Uloge: Endi Serkis, Yudi Grir, Vudi akcija, drama, avantura Termin: Do e `e na u po {tu. Ho }e da po {aqe te le gram, ali je {krta na nov cu, pa pi ta ra dni cu: - Da je te li po pust ako je u pi tawu smrtni slu ~aj? - Na ra vno, go spo o, ta da je upo la jef ti ni je - od go - SPAJDERMEN: POVRATAK KU]I 3D Uloge: Tom Holand, Marisa akcija, SF Termin: GROZAN JA 3 3D Glasovi: Neboj{a Dugali}, Mina animirana komedija Termini: 12, 14, MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Izlo `ba "Sta ri za na ti" auto ra Vla di mi ra \u ka no vi }a Stal na pos tav ka "Od pra is to ri je do sa vre me nog do ba" Izlo `ba "Gqive" - izlo `e na 52 ek spo na ta gqiva vo ri quba zna ra dni na to je dva do ~e ka, pa re ~e: - Odli ~no! Pi {i tu: "Ra do va ne, vra }aj se ku }i, koqemo sviwu!" GLAS SRPSKE ponedjeqak, 14. avgust Izlo`ba kroz objektiv" autora Milana Loli}a MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI Izlo`ba "Na svom mjestu stajati" Autor Rado{ Antonijevi} BIJEQINA MUZEJ SEMBERIJE Stal ne pos tav ke: Etno lo {ka izlo `ba Is to rij ska izlo `ba Ar he olo {ka izlo `ba PRIJEDOR GALERIJA '96 Izlo`ba "Zvona radosti" Slobodanke Raki}-[efer KINO "KOZARA" ANABELE: PO^ETAK Uloge: Miranda Oto, Filipa Kultard, Stefani horor Termin: 19 Tra~ Toplije sa vi {e sunca Bawaluka Maks. 28 Min. 14 Promjenqivo obla ~no, bez ki {e PROGNOZA ZA SQEDE]IH PET DANA Utorak Bawaluka Zenica Sarajevo Bijeqina Tuzla Zvornik Pale Uju tro i pri je po dne ma lo do umje re no obla ~no i pre te `no sun ~a - Mostar no ili uz sun ~a ne in ter va le, po ne gdje oko ri je ka na krat ko sa ma - Trebiwe glom, a to kom da na to pli je i sun ~a no sa ma lo obla ka. Vje tar slab sje ver ni i sje ve ro is to ~ni. Ju tarwa tem pe ra tu ra vaz - du ha bi }e od 9 do 16 ste pe ni a naj vi {a dne vna tem pe ra tu ra vaz du ha od 24 do 30 ste pe ni Ce l zi ju - sa. Promjenqivo Doboj U Srbi ji ju tra hla dni ja, ali bez ki {e. To kom da na do }i }e do po - ve }awe tem pe ra tu re vaz du ha i bi }e to pli je ne go pret ho dnih da - na. Bi }e pro mjenqivo obla ~no, ali su vo. Ju tarwa tem pe ra tu ra vaz du ha bi }e od 6 do 17 ste pe ni a naj vi {a dne vna tem pe ra tu ra vaz - du ha od 20 do 28 ste pe ni Celzijusa. o C o C Srijeda ^etvrtak Petak Promjenqivo Sun~ano Nik{i} Subotica Podgorica Sun~ano Novi Sad Beograd Novi Pazar Pri{tina Beograd Maks. Min. Ni{ ALADIN.INFO Subota Promjenqivo o C o C \a ni ja ju re ze le na {i zbog du ga od evra Ra di {i Traj ko vi }u \a ni ju se ja vi li mom ci iz inos tran stva i za hti je va li da im vra ti evra ko je je da vno od wih po su dio uz ka ma tu - Kad je \a ni bio u ha osu zbog pro ble ma s koc kom, a u to vri - je me ni je za ra i vao kao da nas, za du `io se kod mno go qudi. Ugla vnom je svi ma vra tio ono {to im je bio du `an kad je pro dao ku }u u Mi ri je vu ispod ce ne, ali os ta li su jo{ ne ki "ne za tvo re ni ra ~u ni". Pre ne - ko li ko da na ja vi li su mu se mom ci ko ji su za hte va li da im {to pre vra ti pa re ko je je uzeo. Mi slim da je u pi tawu oko evra gla vni ce, na ko ju je dos ta na ra sla ka ma ta. Traj ko - vi} je po ku {a vao da se izvu ~e i es ki vi ra taj dug, ali mo ra }e da vra ti na wiho vo in sis ti - rawe. Sre }a wego va pa sa da ima nov ca da im da, u su pro - tnom bi imao ozbiqne pro - ble me s ob zi rom na to da se ra di o opa snim qudi ma iz inos tran stva - ot kri va je dan \a - ni jev pri ja teq.

24 24 ponedjeqak, 14. avgust GLAS SRPSKE Dru{tvo za upravqawe investicionim fondovima "KRISTAL INVEST" a.d. Bawaluka Rje{ewem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: 01-UP /17 od godine Dru{tvo za upravqawe investicionim fondovima "KRISTAL INVEST" a.d. je dobilo odobrewe na Prospekt br UO/17 i Statut br UO/17 Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom "Opportunity fund" Bawaluka, kojim su odobrene izmjene i dopune Prospekta i Statuta kako slijedi: 1. U poglavqu 8. Prospekta naslov "Investicioni ciqevi i politika ulagawa", podnaslov "Politika ulagawa" u pasusu 5. ta~ka 1. iza rije~i "vlasni~kih hartija od vrijednosti emitenata" dodaju se rije~i "koje ispuwavaju najmawe dva od sqede}ih uslova:" 2. U ~lanu 8. stav 5. ta~ka 1. Statuta iza rije~i "vlasni~kih hartija od vrijednosti emitenata" dodaju se rije~i "koje ispuwavaju najmawe dva od sqede}ih uslova:" U ostalim dijelovima utvr eni tekst Prospekta i Statuta Otvorenog akcijskog investicionog fonda "Opportunity fund" se ne mijewa. Integralni tekst Prospekta i Statuta Otvorenog akcijskog investicionog fonda "Opportunity fund" od godine dostupan je u prostorijama Dru{tva, ulica Milana Raki}a 1, Bawaluka. PROSPEKT OAIF "OPPORTUNITY FUND" Politika ulagawa Investiciona politika predstavqa skup razli~itih investicionih, ekonomskih, administrativnih odluka i mjera koje Dru{tvo preduzima s ciqem pove}avawa ukupnog prinosa u korist vlasnika udjela. Kako bi ostvarili ciqeve Fonda, Dru{tvo }e kontinuirano pratiti doma}a i svjetska tr`i{ta kapitala, koriste}i se vlastitim finansijskim analizama te na taj na~in restrukturirati postoje}i portfeq uz po{tovawe profila rizi~nosti te uva`avaju}i na~ela sigurnosti, diverzifikacije i likvidnosti ulagawa. S ciqem realizacije investicionog ciqa navedeno restruktuirawe portfeqa }e se vr{iti prodajama hartija od vrijednosti u sklopu redovnih aktivnosti a {to podrazumijeva zadovoqavaju}e ostvarewe kapitalne dobiti, neplanirane prodaje uzrokovane izrazito lo{im informacijama vezanim za emitenta te hartije emitenata u kojima Fond nema interes da zadr`ava u~e{}e. Imovina Fonda }e se ulagati u akcije emitenata koje kotiraju na berzama Bosne i Hercegovine i zemaqa u regionu (Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija) a u svrhu ostvarivawa navedenih ciqeva pri ~emu ulagawa fonda nisu sektorski specijalizovana. Ulagawe imovine Fonda }e se vr{iti u: vlasni~ke hartije od vrijednosti emitenata koje ispuwavaju najmawe dva od sqede}ih uslova: - koji imaju povoqna racija tr`i{ta hartija od vrijednosti, - da na temequ fundamentalne i/ili tehni~ke analize o~ekujemo da }e ostvariti rast jednak ili ve}i od prosjeka kamata po kratkoro~nim depozitima, - da ispla}uje dividendu, - da primjewuje standarde korporativnog upravqawa, - ~iji obim trgovawa obezbje uje zadovoqavaju}u likvidnost iste odnosno likvidnost Fonda u slu~aju pove}anog broja zahtjeva za otkup udjela, - ~iji emitenti redovno objavquju finansijske izvje{taje, - koji imaju potencijal rasta i razvoja (novi proizvod, novi patent, tr`i{no globalnu ekspanziju i druge). Du`ni~ke hartije od vrijednosti: - koje imaju zadovoqavaju}i prinos do dospije}a u odnosu na trenutne tr`i{ne uslove, - koje izdaje Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora i Makedonija, - ~iji kreditni rejting nije ni`i od kreditnog rejtinga Bosne i Hercegovine. S ciqem postizawa rasta vrijednosti udjela u~e{}e pojedinih oblika imovine Fonda kreta}e se u strukturi ulagawa akcijskog fonda u sqede}im okvirima: - od 70% do 94,99% neto vrijednosti sredstava u vlasni~ke hartije od vrijednosti (akcije), - do 30% neto vrijednosti sredstava u du`ni~ke hartije od vrijednosti (obveznice), - do 30% neto vrijednosti sredstava u nov~ana sredstva, instrumente tr`i{ta novca i ekvivalente novca. Navedena struktura ulagawa predstavqa limite najvi{eg i najni`eg nivoa ulagawa, a stvarna struktura }e se prilago avati tr`i{nim uslovima u provo ewu investicione politike. Pri ulagawu sredstava Fonda, Dru{tvo je obavezno da se pridr`ava svih ograni~ewa proisteklih iz Zakona o investicionim fondovima. Dru{tvo }e te`iti da imovina Fonda ostvaruje atraktivnu stopu prinosa koja }e privu}i potencijalne investitore koji bi uz stalnu i sigurnu mogu}nost unov~ewa udjela ostvarivali profitabilnost ulagawa u skladu sa preuzetim rizikom. Osnovni kriterijumi utvr ivawa investicione politike odnose se na strukturiranost portfeqa prema definisanim ciqevima, kriterijumima i zakonskim propisima, mogu}nost kontinuiranog prilago avawa promjenama na tr`i{tima na kojima Fond investira, kontrolu rizika portfeqa Fonda i wegove diverzifikacije i uskla enost sa zakonskim propisima. Prilikom razmatrawa prijedloga za investirawe u hartije od vrijednosti vr{i}e se horizontalna i vertikalna analiza finansijskih izvje{taja emitenta za posledwa tri godi{wa obra~unska perioda. Pored prethodno izvr{enih analiza uzima}e se u obzir i adekvatni kvantitativni pokazateqi kao i vrijednosti sqede}ih parametara: racija likvidnosti, racija solventnosti, racija profitabilnosti sa posebnim naglaskom na racija tr`i{ta hartija od vrijednosti, poput: EPS (Earning per share), kwigovodstvena vrijednost po akciji (Book value per share), odnos cijena i dobiti po akciji (Price-Earning Ratio ili P/E) te prinosa na investirana sredstva (Dividend Yield). Kod investirawa u vlasni~ke hartije od vrijednosti, Dru{tvo }e voditi ra~una da je posao emitenta u ~ije se akcije investira transparentan i razumqiv kako bi se mogla napraviti adekvatna analiza. Pored toga, va`ne odrednice }e biti i povoqni izgledi za profitabilnost na du`i rok. Procedura dono{ewa investicionih odluka podrazumijeva izradu stru~nih analiza od strane Dru{tva i dono{ewe investicionih odluka od strane nadle`nog organa. U upravqawu imovinom Fonda, Dru{tvo je du`no da posluje u interesu vlasnika udjela i da daje prednost wihovim interesima nad svojim interesima. STATUT OAIF "OPPORTUNITY FUND" Politika ulagawa ^lan 8. Investiciona politika predstavqa skup razli~itih investicionih, ekonomskih, administrativnih odluka i mjera koje Dru{tvo preduzima s ciqem pove}avawa ukupnog prinosa u korist vlasnika udjela. Kako bi ostvarili ciqeve Fonda, Dru{tvo }e kontinuirano pratiti doma}a i svjetska tr`i{ta kapitala, koriste}i se vlastitim finansijskim analizama te na taj na~in restrukturirati postoje}i portfeq uz po{tovawe profila rizi~nosti te uva`avaju}i na~ela sigurnosti, diverzifikacije i likvidnosti ulagawa. S ciqem realizacije investicionog ciqa navedeno restruktuirawe portfeqa }e se vr{iti prodajama hartija od vrijednosti u sklopu redovnih aktivnosti a {to podrazumijeva zadovoqavaju}e ostvarewe kapitalne dobiti, neplanirane prodaje uzrokovane izrazito lo{im informacijama vezanim za emitenta te hartije emitenata u kojima Fond nema interes da zadr`ava u~e{}e. Imovina Fonda }e se ulagati u akcije emitenata koje kotiraju na berzama Bosne i Hercegovine i zemaqa u regionu (Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija) a u svrhu ostvarivawa navedenih ciqeva pri ~emu ulagawa fonda nisu sektorski specijalizovana. Ulagawe imovine Fonda }e se vr{iti u: vlasni~ke hartije od vrijednosti emitenata koje ispuwavaju najmawe dva od sqede}ih uslova: - koji imaju povoqna racija tr`i{ta hartija od vrijednosti, - da na temequ fundamentalne i/ili tehni~ke analize o~ekujemo da }e ostvariti rast jednak ili ve}i od prosjeka kamata po kratkoro~nim depozitima, - da ispla}uje dividendu, - da primjewuje standarde korporativnog upravqawa, - ~iji obim trgovawa obezbje uje zadovoqavaju}u likvidnost iste odnosno likvidnost Fonda u slu~aju pove}anog broja zahtjeva za otkup udjela, - ~iji emitenti redovno objavquju finansijske izvje{taje, - koji imaju potencijal rasta i razvoja (novi proizvod, novi patent, tr`i{no globalnu ekspanziju i druge). Du`ni~ke hartije od vrijednosti: - koje imaju zadovoqavaju}i prinos do dospije}a u odnosu na trenutne tr`i{ne uslove. - koje izdaje Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora i Makedonija, - ~iji kreditni rejting nije ni`i od kreditnog rejtinga Bosne i Hercegovine. S ciqem postizawa rasta vrijednosti udjela u~e{}e pojedinih oblika imovine Fonda kreta}e se u strukturi ulagawa akcijskog fonda u sqede}im okvirima: - od 70% do 94,99% neto vrijednosti sredstava u vlasni~ke hartije od vrijednosti (akcije), - do 30% neto vrijednosti sredstava u du`ni~ke hartije od vrijednosti (obveznice), - do 30% neto vrijednosti sredstava u nov~ana sredstva, instrumente tr`i{ta novca i ekvivalente novca. Navedena struktura ulagawa predstavqa limite najvi{eg i najni`eg nivoa ulagawa, a stvarna struktura }e se prilago avati tr`i{nim uslovima u provo ewu investicione politike. Pri ulagawu sredstava Fonda, Dru{tvo je obavezno da se pridr`ava svih ograni~ewa proisteklih iz Zakona o investicionim fondovima. Dru{tvo }e te`iti da imovina Fonda ostvaruje atraktivnu stopu prinosa koja }e privu}i potencijalne investitore koji bi uz stalnu i sigurnu mogu}nost unov~ewa udjela ostvarivali profitabilnost ulagawa u skladu sa preuzetim rizikom. Osnovni kriterijumi utvr ivawa investicione politike odnose se na strukturiranost portfeqa prema definisanim ciqevima, kriterijumima i zakonskim propisima, mogu}nost kontinuiranog prilago avawa promjenama na tr`i{tima na kojima Fond investira, kontrolu rizika portfeqa Fonda i wegove diverzifikacije i uskla enost sa zakonskim propisima. Prilikom razmatrawa prijedloga za investirawe u hartije od vrijednosti vr{i}e se horizontalna i vertikalna analiza finansijskih izvje{taja emitenta za posqedwa tri godi{wa obra~unska perioda. Pored prethodno izvr{enih analiza uzima}e se u obzir i adekvatni kvantitativni pokazateqi kao i vrijednosti sqede}ih parametara: racija likvidnosti, racija solventnosti, racija profitabilnosti sa posebnim naglaskom na racija tr`i{ta hartija od vrijednosti, poput: EPS (Earning per share), kwigovodstvena vrijednost po akciji (Book value per share), odnos cijena i dobiti po akciji (Price-Earning Ratio ili P/E) te prinosa na investirana sredstva (Dividend Yield). Kod investirawa u vlasni~ke hartije od vrijednosti, Dru{tvo }e voditi ra~una da je posao emitenta u ~ije se akcije investira transparentan i razumqiv kako bi se mogla napraviti adekvatna analiza. Pored toga, va`ne odrednice }e biti i povoqni izgledi za profitabilnost na du`i rok. Procedura dono{ewa investicionih odluka podrazumijeva izradu stru~nih analiza od strane Dru{tva i dono{ewe investicionih odluka od strane nadle`nog organa. U upravqawu imovinom Fonda, Dru{tvo je du`no da posluje u interesu vlasnika udjela i da daje prednost wihovim interesima nad svojim interesima. Uprava Dru{tva REPUBLIKA SRPSKA GRAD BAWALUKA GRADONA^ELNIK GRADSKA UPRAVA Odjeqewe za prostorno ure ewe Trg srpskih vladara 1, Bawaluka, Republika Srpska, BiH; tel: +387/0/ faks: +387/0/ JAVNI POZIV Odjeqewe za prostorno ure ewe Gradske uprave grada Bawaluka organizuje: JAVNU RASPRAVU O NACRTU IZMJENE DIJELA REGULACIONOG PLANA "ADA DEBEQACI 6" (prostor uz ulicu Te{ana Podrugovi}a, - dio k.~.br. 141 k.o. Debeqaci n.p.) Javna rasprava bi}e odr`ana god. sa po~etkom u 12 ~asova u sali 33 Gradske uprave grada Bawaluka. Pozivamo stru~nu javnost, predstavnike infrastrukturnih i drugih organizacija, kao i sva zainteresovana lica da prisustvuju javnoj raspravi.

25 GLAS SRPSKE GLAS SRPSKE ponedjeqak, 14. avgust Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana godine nakon kra}e i te{ke bolesti u 84. godini preminula na{a draga Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana godine u 85. godini preminuo na{ voqeni tata JELICA (Dmitra) KA^AVENDA KRSTAN (Todora) VRA^AR Sahrana }e se obaviti u ponedjeqak, godine u 13 ~asova na pravoslavnom grobqu Rebrovac. O`alo{}eni: k}erke Du{anka i Slavka sa porodicama B-2 G Posqedwi pozdrav dragom Sahrana }e se obaviti u ponedjeqak, godine u 13 ~asova na Gradskom grobqu - Pobr e. O`alo{}eni: sin Aco, k}erke Gordana i Jadranka, snaha Milka, unu~ad Aleksandra, Dubravko, Jelena, Radmila, Mile, Nikola i Nata{a, te ostala rodbina, prijateqi i kom{ije Posqedwi pozdrav voqenom bratu KRSTANU od porodice Predojevi} B-1 G A-3 G Posqedwi pozdrav dragom Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je u subotu, godine u 67. godini nakon kratke i te{ke bolesti preminula na{a draga KRSTANU od brata Mile i sestara Vite, Joke i Marije sa porodicama B-2 G KRSTANU od porodice Mar~eta. Posqedwi pozdrav dragoj majci Posqedwi pozdrav dragoj sestri Posqedwi pozdrav dragom A-3 G Posqedwi pozdrav dragom DRENA (ro. Buni}) AGI] Sahrana }e se obaviti u ponedjeqak, godine u 13 ~asova na grobqu Brankovac - Bistrica. O`alo{}eni: sinovi Dra{ko i Du{ko, k}erke Qiqana i Sla ana, bra}a Lazar i Dragoslav, sestre Zdravka, Milena i Krstana, snahe Dragana i Milana, zetovi Marinko i Marinko, unu~ad te ostala rodbina, prijateqi i kom{ije DRENI od k}erke Qiqane, zeta Marinka, unu~adi Danijela, Jelene i Tine A-3 G Posqedwi pozdrav dragoj majci DRENI od sestre Milene sa porodicom A-3 G Posqedwi pozdrav dragoj baki KRSTANU od porodice Kukaq A-3 G Posqedwi pozdrav dragoj sestri KRLI od Slobodana, Nade i Maje A-3 G B-1 G Posqedwi pozdrav dragoj majci Posqedwi pozdrav dragoj majci DRENI od k}erke Sla ane, zeta Marinka, unu~adi Dijane, Dejane i Davida. DRENI od Jelene i Ace. DRENI od sestre Krstine sa porodicom. DRENI DRENI A-3 G A-3 G A-3 G od sina Dra{ka, snahe Dragane, unuka An ele, Marijane, Sawe i Tawe. od sina Du{ka, snahe Milane, unuka Dragana i Mihajla A-3 G A-3 G

26 26 ponedjeqak, 14. avgust GLAS SRPSKE Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana godine u 81. godini `ivota preminula na{a draga Posqedwi pozdrav dragoj mojoj sestri GROZDI od sestre Mire, zeta Du{ka i sestri~ina Sawe i Du{ice sa porodicama. GROZDA (ro. Kecman) STANAREVI] Posqedwi pozdrav mojoj dragoj sestri B-2 G Sahrana }e se obaviti u ponedjeqak, godine, u 12 ~asova na grobqu "Sveti Pantelija" u Boriku. O`alo{}eni: suprug Drago, sin Marko, snaha Jadranka, unuke Nina i Ana, sestre Dragica i Mira sa porodicama, snaha Marija sa porodicom, zaova Qubica sa porodicom te ostala rodbina i prijateqi GROZDI B-5 G od sestre Dragice i sestri~ine Sne`ane sa porodicom B-2 G Posqedwi pozdrav mojoj dragoj tetki Posqedwi pozdrav Markovoj mami GROZDI GROZDI od Sawe, Sa{e i Tijane B-2 G od osobqa ZU "Medico - S" B-2 G Posqedwi pozdrav na{oj dragoj baki Posqedwi pozdrav na{oj dragoj GOJI GROZDI od Nine, Nemawe, Ane i Bojana. od snahe Marije, Zorana i Darka sa porodicama B-2 G B-2 G

27 GLAS SRPSKE ponedjeqak, 14. avgust Posqedwi pozdrav dragoj prijateqici Tu`no sje}awe na na{e drage Dana godine navr{ava se 25 godina od smrti na{eg dragog Tu`no sje}awe na dragog brata i ujaka GROZDI od porodica Crnogorac i Aleksi}. Posqedwi pozdrav dragoj baki A-6 G MATU Miroslav i Sa{a i NOVAKA BRBOROVI]A A-7 G Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana godine, u 87. godini `ivota, preminula na{a draga MATE Supruga Qiqa, k}erka Maja i sin Zlatko sa porodicom NOVAKA BRBOROVI]A Qiqa, Maja i Zlatko sa porodicom A-3 G GOJI A-4 G Posqedwi pozdrav voqenoj majci od porodica Cvetkovi}, Bundalo i [amara A-6 G Posqedwi pozdrav dragoj teta GROZDI od porodice Jovi~i} A-6 G Posqedwi pozdrav dragoj teta ZORKA (Kordi}) RATKOVI] Sahrana }e se obaviti u ponedjeqak, godine, na grobqu Brankovac u Bistrici. Povorka kre}e ispred ku}e `alosti u 13 ~asova. O`alo{}eni: sinovi Branislav, Uro{ i Novak, k}eri Milena, Radmila i Nevena, brat Momir, sestre Danica, Dragica, Radmila i Vukica, zetovi, snahe, unu~ad, praunu~ad, te ostala rodbina, kom{ije, kumovi i prijateqi A-8 MR Posqedwi pozdrav voqenoj majci Posqedwi pozdrav dragoj punici Posqedwi pozdrav voqenoj majci ZORKI RATKOVI] od sina Novaka sa porodicom A-3 MR Posqedwi pozdrav voqenoj majci ZORKI RATKOVI] od sina Uro{a sa porodicom A-3 MR Posqedwi pozdrav voqenoj majci GROZDI od porodice Grgi} A-6 G Posqedwi pozdrav Markovoj mami ZORKI RATKOVI] od k}erke Nevene i unuka Stefana A-3 MR Posqedwi pozdrav voqenoj i dragoj baki ZORKI RATKOVI] od zeta Miroslava Jovi}a sa porodicom A-3 MR Posqedwi pozdrav voqenoj i dragoj baki ZORKI RATKOVI] od k}erke Radmile sa porodicom A-3 MR Posqedwi pozdrav voqenoj i dragoj baki ZORKI RATKOVI] od k}erke Milene i Sr ana A-3 MR Posqedwi pozdrav voqenoj i dragoj baki GROZDI od porodica Lazi}, Stankovi}, Maksimovi} i Srdi} A-8 G ZORKI RATKOVI] od sa porodicom A-3 MR Posqedwi pozdrav voqenoj i dragoj baki ZORKI RATKOVI] od unuke Zvjezdane sa porodicom A-3 MR Posqedwi pozdrav voqenoj i dragoj baki ZORKI RATKOVI] od unuka Darka sa porodicom A-3 MR ZORKI RATKOVI] od unuke Brankice sa porodicom A-3 MR Dana godine navr{ava se tu`na godina otkako nije sa nama na{ dragi Posqedwi pozdrav voqenoj i dragoj baki MILENKO - MI]O GRUJI^I] Toga dana u 10 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Starom grobqu u Veri}ima, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica A-8 G ZORKI RATKOVI] od unuke Sawe sa porodicom A-3 MR ZORKI RATKOVI] od unuka Aleksandra sa porodicom A-3 MR ^ITUQA 051/ ZORKI RATKOVI] od unuke Jelene sa porodicom A-3 MR

28 28 ponedjeqak, 14. avgust GLAS SRPSKE Sport No va po bje da bo kse ra iz Pri je do ra Jawanin ostvario desetu pobjedu u nizu TE SLI] - Bo kser iz Pri je do ra Sla an Jawanin (26) nas ta - vio je us pje {nu se ri ju u pro fi-rin gu, po {to je u 24 me ~u sredwe ka te go ri je (72,5 ki lo gra ma) WBO ver zi je os tva rio 23. po bje du. Na re vi ji u Te sli }u sredwi od tro ji ce bra }e bo kse ra po ro di - ce Jawanin po bi je dio je Mir zu Ga ni }a iz Bi jeqine. - Ga ni }a sam sa vla dao i pri je tri go di ne u Pri je do ru, no ka - utom u tre }oj run di, a ovo ga pu ta u~i nio sam to odmah u prvoj. Dra go mi je da sam pot vrdio do bru for mu za biqe`iv {i de se tu uzas to pnu pro fe si onal nu po bje du. Na dam se da sam ko rak bli `e os tva rewu sna da bo ksu jem u bor bi na tlu SAD - re kao je Jawanin. N. \. PROS TO RE ^E NO, SMA TRAM DA JE IVA NA [PA NO VI] VE LA VE ]U NE PRAV DU OD MO JE U PE KIN GU. OVO JE VE LI KA SRA MO TA I SKAN DA LO ZNO ZA SVET SKU ATLET SKU FE DE RA CI JU. MI LO RAD ^A VI], BIV [I SRPSKI PLI VA^ Po ~iwu pripreme ko {arka {a iz Mrkowi} Grada Mla dost kre }e ve ~e ras MRKOWI] GRAD - Pri - pre me za idu }u se zo nu ko {ar ka - {i Mla dos ti za po ~e }e ve ~e ras od 19 ~a so va u Mrkowi} Gra du. Tre ner Go ran Sla do je vi} mo `e da ra ~u na na tro jac iz Le ota ra ko ji je sti gao to kom qeta Vla di mir Ale ksi}, Ste - fan Mi jo vi} i Sr an Mi la - no vi} uz do ma }e Mir ka Qubo ju i Du {a na Jo ti }a, dok se \or e Ale ksi} opo ravqa od po vre de ra me na. Ugo vor je po tpi san sa Ni ko lom Ma ji }em dok se da nas o~e ku je do la zak Ni ko le So ~an - ca i Ko ~e Jo vo vi }a ko ji bi tre - ba lo da pa ra fi ra ju ugo vo re. - Kom ple tne pri pre me odra di }e mo u Mrkowi} Gra du i Bal ka ni i vje ru jem da }e mo ima ti re spe kta bi lan tim za ta kmi ~ewe u Li gi BiH gdje ne smi je mo po no vi ti iz dawe od pro {le se zo ne ka da smo se bo - ri li za op sta nak. O~e ku je nas pret kva li fi ka ci oni tur nir za Dru gu ABA li gu za mje sec, {to nam je ma lo po re me ti lo ra spo red pa ra ni je ne go obi - ~no po ~iwemo pri pre me. Vje ru - jem da }e mo bi ti naj boqi u kon ku ren ci ji [i ro kog i Slo - bo de - re kao je Sla do je vi}. M. Z. DOBRA VIJEST PARTIZAN Fu dbal ski klub Par ti zan do bi }e ve li ko po ja ~awe me u sta ti va ma, po {to }e se Vla di mir Stoj ko vi} (34) vra ti ti u klub. Is ku sni ~u - var mre `e do }i }e na po zaj - mi cu iz No tin gem Fo res ta, a bi }e pri javqen ve} za uta kmi ce sa Vi de oto nom. VATERPOLO Mla da va ter po lo re pre zen - ta ci ja Srbi je iz gu bi la je od Gr~ke sa 8:9 (3:3:, 3:4, 1:2, 1:0) u po lu fi na lu Svjet skog prven - stva u Beo gra du. Oni ta ko ne - }e od bra ni ti kru nu, a si no} su igra li za bron zu pro tiv Ma ar ske. LO[A VIJEST Spor tske igre mla dih BiH Rogati ~anke najboqe u malom fudbalu RO GA TI CA - Da se u Ro ga - ti ci igra do bar `en ski fu - dbal i da ovaj sport ima so li dnu per spe kti vu u ovom mjes tu po ka za le su mla de fu - dba ler ke okupqene skog fu dbal skog klu ba Ro ga ti ca. One su na Spor tskim igra - ma mla dih BiH u Sa ra je vu, u ve oma ja koj kon ku ren ci ji, osvo ji le prvo mjes to u ma - lom fu dba lu i ti me su pos - ta le prva kiwe BiH. Da je Tenis \o ko vi} kre }e sa No vog Ze lan da OKLEND - Naj boqi srpski te ni ser No vak \o ko vi} mo - gao bi na te ren da se vra ti po ~et kom go di ne i to na ATP tur ni ru u Oklen du. Grad na No vom Ze lan du ima tur nir iz ka te go ri je 250 i pre ma pi sawu ta mo{wih me - di ja, \o ko vi} }e bi ti gla vna me ta or ga ni za to ra. Srpski te ni ser je zbog po vre de la kta za vr{io se zo nu i si gur no ne - }e igra ti do kra ja go di - ne, pa se No vo ze lan a ni na da ju da }e iza bra ti ba{ wihov tur nir za po vra tak na sce nu. Srpski te ni ser do sa da je obi ~no se zo nu po ~iwao tur - ni rom u Do hi ko ji po ~iwe prvog da na no ve go di ne, dok je Oklend na ra spo re du se dam da na ka sni je. Pred sje dnik tur ni ra Karl Bud` ni je re - kao ta ~no ime na ko je }e tur - nir po ku {a ti da pri vo li, ali je ka zao da to ne }e bi ti ti pi ~ni igra ~i ko ji su pri je igra li na wemu. Pro {le se - zo ne tur nir je osvo jio Ame ri - ka nac Yek Sok. ovaj re zul tat ve li ko dos ti - gnu }e naj boqe go vo ri po da - tak da su Ro ga ti ~an ke je di ne iz Re pu bli ke Srpske ste kle pra vo da se ta kmi ~e na za - vr{nim Spor tskim igra ma mla dih BiH, Srbi je i Hrvat ske ko je }e od 18. do 22. av gus ta bi ti odr`a ne u Spli tu. Ta mo }e se oku {a ti u jo{ ja ~oj kon ku ren ci ji i ima }e pri li ku da se po ka `u na ve }oj po zor ni ci. S. M. Sve spre mno za 49. Me u na ro dni TV tur nir {am pi ona Kiti }eva otvara turnir u Doboju Naj boqa ru ko me ta {i ca svih vre me na da }e znak za po ~e tak ovo go di{weg tur ni ra, a po tom odr`a ti pro mo ci ju kwige ~i ji je sa dr`aj po sve }en wenom do sa da{wem ra du i us pje hu PI [E: DU [AN RE PI JA du sa srpske.com DO BOJ - Me u na ro dni ru ko me tni TV tur nir {am- pi ona "Do boj 2017" po ~iwe su - tra sve ~a nim otva rawem u 17 ~a so va, a ve ~e ras }e bi ti odr`a na tra di ci onal na Pa - ra da spor ta i kon cert gru pe "Ne ver ne be be" (19 ~a so va). Or ga ni za to ri su sa op - {ti li da su sve pri pre me za - vr{e ne i da }e svi gos ti ima ti ne op ho dne uslo ve ka ko bi im bo ra vak u Do bo ju bio pri ja tan. Dan uo~i po ~et ka tur ni ra do }i }e pet eki pa, a su tra }e sti }i aktu el ni {am- pi on BiH Bo rac m:tel i bel - gij ska Sa sja, dok je osmi u~e snik svo je vrsni do - ma }in Slo ga. U posqedwih ne ko li ko go di na sve vi {e spor - tis ta, ne sa mo ru ko me - ta {a ne go svih os ta lih, na ro ~i to mla ih pos - ta li su dio tur ni ra za hvaquju }i Pra di spor ta. Ta ko }e bi - ti i ve ~e ras, jer }e uli ca ma gra da na Bo - sni pro {e ta ti spor - tis ti ovog gra da i po sla ti li je pu sli ku u FERNANDEZ I BO ESEN NAJPOZNATIJA IMENA Svetlana Kiti} svi jet. Tur nir je naj ve }i brend Do bo ja, a po pra tni sa - dr`a ji sa mo mo gu da mu ko ris - te. Ta ko }e ga ove go di ne otvo ri ti naj boqa ru ko me ta - {i ca svih vre me na Sve tla na Ce ca Ki ti}, ko ja }e su tra u 20 ~a so va odr`a ti i pro mo ci ju kwige ~i ji je sa dr`aj po sve - }en wenom do sa da{wem ra du i us pje hu. Po sli je ne ko li ko skro - mni jih go di na prou zro ko - va nih ne dos tat kom nov ca za or ga ni za ci ju, ove go di - ne po no vo }e na oku pu bi ti re spe kta bil ne eki pe i ve li ka ime na svjet skog ru ko me ta. Pro {lo go di{wi {am pi on CSM Bu ku - re{t ne }e bra ni ti tron, ali sti `e fi na - lis ta iz go di ne slo - va ~ki Ta tran Pre {ov, {vaj car ski Vin ter tur i Stefan Jankovi}, sredwi bek Tatran Pre {ova FO TO: AGEN CI JE rus ki San kt Pe ter burg ko ji }e uz Bo rac ~i ni ti gru pu A. PET EKI PA DANAS DOLAZI U DO BOJ U B gru pi po red Slo ge su bel gij ska Sa sja, dan ski Kol - ding i fran cus ki Eks. Upra - vo }e dva posqedwe na ve de na ti ma da ti naj po zna ti ja ime na. Tre ner Eksa od ove se zo ne je le gen dar ni ka pi ten Fran cus - rom Fer nan dez, ~o vjek ko ji je sa "tri ko lo ri ma" osvo - jio sve i to vi {e pu ta. Po mo - }nik tre ne ra Kol din ga je pro slavqeni La se Bo esen, a eki pu na te re nu pre dvo di re - pre zen ta ti vac Dan ske Bo Spe - ler berg, dok je tre ner Ta tra na hrvat ski stru~wak Slav ko Go - lu `a.

29 KK Crve na zvez da La zi}: Znam te `i nu tra ke BEO GRAD - Bran ko La - zi} je dan je od ri jet kih ~la no va {am pi on skog ti - ma ko ji je os tao u Crve noj zvez di, a ko ju }e kao ka pi - ten pre dvo di ti idu }e se - zo ne. - Ulo ga ka pi te na je ve li - ka ~ast. No va ulo ga mi ni je u po tpu nos ti ne po zna ta jer sam do sa da imao sta tus za - me ni ka i znam ve oma do bro ko ja je wena te `i na. Tru di - }u se da oprav dam uka za no po ve rewe i svo jim pri me - rom na naj boqi na ~in po - ka `em mla dim igra ~i ma, ko ji }e pred stavqati oko - sni cu no vog ti ma, {ta zna - ~i dres Zvez de - re kao je La zi}. [panija Quq se opo ravqa kod ku }e MA DRID - Ko {ar ka{ Re al Ma dri da Ser hio Quq ope ri sao je koqeno po sli je po vre de ko ju je do `i vio na me ~u izme u [pa ni je i Bel gi je, u okvi ru pri pre ma za EP. Plej mej ke ru "crve ne fu ri je" ope ri sa ni su predwi ukr{te ni li ga men - ti de snog koqena i mo ra }e da pa uzi ra izme u {est i de vet mje se ci. - Ope ra ci ja je sjaj no pro - {la, odma ram se kod ku }e uz po mo} po ro di ce. Hva la vam svi ma - na pi sao je Quq na "In sta gra mu" uz pos - tavqenu sli ku. Srbija Vil son se prikqu~u je Par ti za nu BEO GRAD - Tom Vil son do pu to vao je u gla vni grad Srbi je i prikqu~i }e se pri pre ma ma KK Par ti zan za na re dnu se zo nu. Bek iz Aus tra li je po tpi sao je tro - go di{wi ugo vor sa "crnobi je li ma" i sta vi }e se na ra spo la gawe stru ~nom {ta - bu beo grad skog klu ba. Vil - son ima 20 go di na, igrao je ko {ar ku na Sa utern me to - dist uni ver zi te tu (SMU), a nas tu pao je i za eki pu Boj si Stejt. Sa re pre zen ta - ci jom Aus tra li je U-17 igrao je fi na le Svjet skog prven stva go di ne. Ko {ar ka {i Igo kee da nas po ~iwu pri pre me za na re dnu se zo nu TREBALO BI DA SE PO JA VE SVI IGRA ^I NA PROZIVCI ZE NI CA - Fu dba le ri Ra - dni ka do `i vje li su prvi po - raz u prven stvu po {to su ne o~e ki va no iz gu bi li na "Bi li nom poqu" od ^e li ka sa 0:2. Ze ni ~a ni, ko ji su u prva tri ko la do `i vje li tri po ra - za, zai gra li su ne o~e ki va no do bro, a blis tao je Yer mejn Ko aduio. Igra~ iz Oba le Slo no va ~e prvo je u 27. mi nu - tu asis ti rao Al di nu [i {i - }u za 1:0 i bio je to prvi po go dak ^e li ka u ovoj se zo - ni. U 44. mi nu tu Koaudio je is ko ris tio gre {ku Fi li pa [ampion pali motore Vuk Radivojevi} tre }u go di nu pre dvo di Igo keu FO TO: GLAS SRPSKE Vje ru jem da smo sklo pi li do bar tim ko ji }e bi ti u stawu da od go vo ri svim iza zo vi ma u re gi onal nom ta kmi ~ewu, dok je osno vni ciq u BiH od bra na ti tu le, re kao Ba ji} Sto ja no vi }a i sa ne kih 40 me ta ra stu {tio se pre ma go - lu Bi jeqina ca i za tre sao PI [E: MI LAN ZU BO VI] mi lan z glas srpske.com LA KTA [I - Aktu el ni {am pi on BiH da nas }e kre - nu ti sa pri pre ma ma za idu }u se zo nu u ko joj je o~e ku ju no vi, ve li ki iza zo vi pri je sve ga u ABA li gi gdje su pro {le se zo - mre `u ne mo }nog ~u va ra mre - `e Mla de na Lu ~i }a. I u nas - ne na pra vi li fe no me na lan re zul tat osva jawem pe tog mjes ta na ta be li. Re zul tat ska qes tvi ca je pos tavqena vi so ko i si gur no je da na vi ja ~i o~e ku ju da eki pa os ta ne bar na pri bli `nom ni vou {to }e bi ti ve oma te - Bijeqinci neo~ekivano pora`eni u Zenici Koaudio za us ta vio Ra dnik Premijer liga zni ~ar : Mla dost : Zriwski : Ra dnik : [. Bri jeg : Bo rac : Slo bo da : Sa ra je vo : Kru pa : GO[K : ^e lik : Vi tez :4 1 Odlasci U odno su na pro{logodi{wi tim ne }e bi ti Yej msa Ro bin so na ko ji je oti {ao u wema ~ki Baj rojt, Bla` Mah ko vic se vra tio u Slo ve ni ju gdje }e nas tu pa ti za He li os Do m`a le, Ni ko la Pe {a ko vi} igra }e za ~a ~an ski Bo rac dok je Mi ro slav Pa {aj li} u po tra zi za no vim klu - bom, a upra va ti ma ni je po nu di la no vu sa radwu Dra {ku Al bi ja ni }u. `o vi}, tre ner Radnika FO TO: AR HI VA tav ku su sre ta do mi na ci ja do - ma }i na, a tre }i gol pos ti gao je Emrad [a ba no vi} u 77. mi - nu tu. - Ovaj po raz je ne o~e ki - van i bo lan, ali je do {ao u pra vom tre nut ku da nas pri - zemqi. Vi so ko smo po le tje li, me u tim, ^e lik nam je po ka - zao da je to bez osno va - na - gla sio je tre ner Ra dni ka Mla `o vi}. Si no} su odi gra na posqedwa dva me ~a ~et vrtog ko la u ko ji ma su se sas ta li: GO[K - [i ro ki Bri jeg i Mla dost - Sa ra je vo. GLAS SRPSKE ponedjeqak, 14. avgust {ko jer je li ga smawena sa 14 na 12 eki pa i sa mim tim je po - ve }an kva li tet ti mo va. Igo kea ni je mno go mi jewala eki pu to - kom qeta i za dr`a la je oko - sni cu eki pe. Ugo vo re su ima li ka pi ten Vuk Ra di vo je vi}, Ro - bert Ri ki} i Dar ko Ta li} dok su sa radwu pro du `i li \or e Mi lo {e vi}, Da ni lo [i ba - li} i Ste fan Glo go vac, a kao po ja ~awa su sti gli Mar ko Qubi ~i}, Ni ko la Jev to vi}, Ni ko la Ga ji} i De zmond Va - {in gton. Eki pi }e bi ti prikqu~e na i tri ju ni ora ko ja su pro {le se zo ne osvo ji la ti - tu lu u BiH, a to su Aqo{a Jan ko vi}, Da li bor Ili} i Ne mawa Ni ko li}. OKOSNICU TIMA - Ve} da nas kre }e mo sa tre nin zi ma i ima }e mo do - voqno vre me na da se ui gra mo do po ~et ka no ve se zo ne ko ja }e bi ti pre pu na iza zo va za nas. Vje ru jem da smo sklo pi li do - bar tim ko ji }e bi ti u stawu da od go vo ri svim iza zo vi ma u re gi onal nom ta kmi ~ewu dok je osno vni ciq u BiH od bra na ti tu le - re kao je tre ner Ale - ksan drov ~a na Dra gan Ba ji}. Na gla sio je da }e sve pri - pre me bi ti obavqene u La kta - {i ma kao i da o~e ku je sve igra ~e da se po ja ve na prvom tre nin gu. - Ra di }e mo u dvo ra ni i na sta di onu te }e mo sa mo po je di ne kon trol ne uta kmi ce igra ti van La kta {a. Vje ru jem da }e svi ko {ar ka {i sti }i na pro ziv ku, a me u wima su Ga ji}, Glo go vac i Ta li} ko ji su pro te kli pe ri - od pro ve li sa re pre zen ta ci jom BiH na pri pre ma ma i pret kva - li fi ka ci oniim uta kmi ca ma za Svjet sko prven stvo. Mi slim da oni ne }e pu to va ti na pre os - ta la dva su sre ta te }e odmah kre nu ti da ra de sa na ma - is ta - kao je Ba ji}. ^ELIK 3 (2) RADNIK 0 (0) Stri jel ci: 1:0 [i {i} u 27, 2:0 Koaudio u 44, 3:0 [a ba no vi} u 77. mi nu tu. Sta di on: "Bi li no poqe" u Ze ni ci. Gle da la ca: Su di ja: Ha ris Kaqanac (Sa ra je vo) ti kar to ni: [i {i} (^e lik), Gli {i}, [er be ~i} (Ra dnik). Igra~ uta kmi ce: Yer mejn Koaudio (^e - lik) 8. ^E LIK: Mar ko vi} 7,5, Udo vi ~i} 7,5, Ha - san hoyi} 7, Kouadio 8, Sal ~i no vi} 7,5 (od 87. mi nu ta Ha fi zo vi} -), Ka dri} 7, Me hi} 7, [a ba no vi} 7,5, [i {i} 7,5 (od mi nu ta Ima mo vi} -), ]e ma - lo vi} 7, Du ra ko vi} 7 (od 82. mi nu ta Ka za zi} -). Tre ner: Ke mal Ha fi zo vi}. RA DNIK: Lu ~i} 5,5, Bla i} 5, Fra ni} 5, Sto ja no vi} 5 (od 46. mi nu ta Gli {i} 5), Sre }ko vi} 5, Pe co 5, Jan ko vi} 5 (od 74. mi nu ta Ar na uto vi} -), \u ri} 5, Oki} 5, [er be ~i} 5, Me ra ji} 5 (od 46. mi nu ta Va si} 5). Tre ner: Mla `o vi}. DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE Boris DMITRA[INOVI] direktor Iz da va~: AD "Glas Srpske" Bawalu ka Sken de ra Ku le no vi }a 93, tel (051) BAWALUKA Borjana RADMANOVI]-PETROVI] glavni i odgovorni urednik Darko GAVRILOVI] (zamjenik glavnog i odgovornog urednika, biznis), Daliborka ROGI] (urednik vijesti), Sandra KQAJI] (novosti), (dru{tvo, panorama), Darko GRABOVAC (hronika, Bawaluka), Tawa [IKAWI] (Srbija, region), Tawa MILAKOVI] (svijet), Aleksandra MAXAR (kultura), Du{an REPIJA (sport), Aleksandra GLI[I] (Glas plus) Bra}e Pi{teqi}a 1, Bawalu ka, tel. (051) , faks Do pi sni{ tvo: Do boj 053/ , Mar ke ting: Sken de ra Ku le no vi }a 93, Bawalu ka, tel.(051) ro ra ~u ni: Addiko Bank , NLB banka , Nova banka , Komercijalna banka , Unicredit Bank , Raiffeisen Bank Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu kraj Drvara, 31. jula godine. Od 15. septembra godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja godine. dopisnik glassrpske.com marketing glassrpske.com

30 30 ponedjeqak, 14. avgust GLAS SRPSKE Antena Izdvajamo Sve boje `ivota Porodi~ni magazin "Sve boje `ivota" emituje se nedjeqno od godine. Teme kao {to su vaspitawe, prilago avawe novim `ivotnim uslovima, prihvatawe novih `ivotnih stilova, rje{avawe dilema koje u porodi~nom `ivotu svakodnevno iskrsavaju, me ugeneracijska tolerancija, wegovawe porodi~nih vrijednosti, zdravstvena edukacija, savjeti za zdravu ishranu, kultura odijevawa i stanovawa, obiqe`avawe zna~ajnih istorijskih doga aja, promocija kulture komunikacije, ~itawa... realizuju se kao prilozi ili razgovori u studiju sa relevantnim stru~wacima iz razli~itih oblasti - qekari, psiholozi, psihoterapeuti, vaspita~i, prosvjetni radnici, pisci. Urednik: Vesna Pavli~ek. Radio RS 6.00 Razbudilnik 7.00 Jutarwe novosti 7.15 Razbudilnik 8.00 Vijesti 8.05 Razbudilnik 9.00 Vijesti 9.05 Muzika raspolo`ewa 9.40 Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Radio drama Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Svilen konac Dnevnik RTS Muzi~ki intermeco Vijesti Mozaik Vijesti Mozaik Ve~erwe novosti Zaigrajmo zapjevajmo Kod dva bela goluba Vijesti Muzika raspolo`ewa Starogradska sje}awa Hronika dana Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike Vijesti Muzi~ki program 0.00 Pono}ne vijesti 0.05 No}ni program RTRS RTRS PLUS RTS 1 RTS Jutarwi program 9.00 Vijesti 9.08 Dok selo spava, 9.54 Smrda fu, crtana Smrda fu, crtana Ozi Bu, crtana Raja Rik{a Ozi Bu, crtana Ukradena qubav, TV novela Dnevnik M:agazin Musketari, Vijesti Porodi~ne vrijednosti, Muzi~ki spotovi [ekspir i mi Srpska danas Ukradena qubav, TV novela Ukradena qubav, TV novela ~uda svijeta Dnevnik Samac u braku, Transporter, Dnevnik Most, Porodi~ne vrijednosti, 0.45 Transporter, 6.00 Koncert za dobro jutro 9.01 Ted 9.31 Muzi~ki program Pe}ine Republike Srpske Ted Kliford Puls `ivota DW Ogwi{ta - Strane i Ja`i}i Zelena patrola KUD "Jawa" Bijeqina Klasika Koncept Ted DW Ted Koncert - Slobodan Trkuqa Ted Muzi~ki program U prolazu Muzi~ki program Kliford Puls `ivota Dnevnik Muzi~ki program ^arli ^aplin ELTA 1 HD Emisija: BEL Borac Muzi~ki program Pepeo, Ted Muzi~ki program 6.00 Vesti 6.05 Jutarwi program 9.00 Protezawe 9.05 Vesti 9.10 Gore-dole, Pismo Eviti, Ne{to lepo Potera Pansion "Evropa" Dnevnik Gastronomad S Tamarom u akciji FILM Kraj rata Ovo je Srbija Selo gori, a baba se ~e{qa, Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Gost Slagalica Dnevnik Selo gori, a baba se ~e{qa, Sti`u dolari, Dokumentarac: Divqi svijet FILM Dobar lopov Dnevnik 0.35 FILM Inspektor Bek FILM Kraj rata 5.48 Koncert za dobro jutro 6.27 Slagalica 6.45 Datum 6.50 Verski kalendar 7.01 Qudi govore 7.31 Kocka, kocka, kockica 8.00 Crtani film 9.00 Pobediti strah 9.28 Plava ptica 9.53 FILM Lisica i dete Mali dnevnik Novo grobqe u Beogradu Sve boje `ivota Jurij Ba{met i moskovski solisti Zemqa hrane Sat Novo grobqe u Beogradu Nauka u selu Mali dnevnik Kraqica Izabela, Tenis: Western & Southern Open (Sinsinati) Pismo Eviti, Ad libitum Zdravi bili Kina HRT Dok ni{ta ne ostane FILM Iznad i ispod FILM Mikelan elo FILM Ku}na nega 0.40 Vikinzi, 1.20 Stari rok majstori BN 6.30 Jutarwi program 9.05 Jest dobro jest Novosti FILM Paparaco Novosti u podne Ni{ta li~no Serija Novosti Serija Dnevnik Elif, Sva moja djeca, Danas u Srpskoj Tajne, Dnevnik Elif, Muzi~ki {ou Pred fajront, Dnevnik Palermo, 0.00 Astro~et 2.00 Satelitski program ATV 7.00 Doevropqani 8.00 Crna guja, 8.30 Teletrgovina 9.00 Vjetrovi nade, 9.55 Vijesti Na{a mala klinika, Oddbods Angry Birds Showbiz mixer Teletrgovina Vijesti Amazonke, Prava `ena, Vijesti Downton Abbey, Showbiz mixer Teletrgovina Vijesti Angry Birds Sudbina, Na{a mala klinika, Crna guja, Showbiz mixer Vidimo se na Tr`nici ATV vijesti Vremenska prognoza Downton Abbey, godina zajedno: Doevropqani Bingo Sudbina, Ve~erwe vijesti CSI Majami, 0.20 No}ni program PINK BH 6.00 Seqaci, 6.50 Oskarova oaza, crtani film 7.00 Gazdarica, 8.00 An eo osvete, 9.00 Info scena 9.45 Bandolera, Pare ili `ivot, Info top - vijesti Vremenska prognoza Magazin IN Ekskluziv Imperija, Info top - dnevnik Qubav, navika, panika, U pola pet Info top - dnevnik Info scena Vremenska prognoza Imperija, Ku}a od srca Ponovo zaqubqeni, Vidimo se u Sarajevu 0.00 Kalifornikacija, 0.45 FILM Porijeklom iz Amerike 2.00 FILM Malorin efekat ELTA 1HD 7.00 [areni svijet 7.30 Hrana i vino 8.00 Putokazi 8.45 Putujte sa nama 9.00 TV ordinacija 9.30 Zelena patrola Prvi korak Putujte sa nama Kapri, Reporta`a Biqana za Vas Premijerka, Hrana i vino kutak Napoleon, Kafa u Dnevnici Drugog svjetskog rata Dr`avni posao Cover magazine Borac, sportska emisija Binta sound poziva Napoleon, Strijela, Hanibal, 0.30 Kapri, K Vijesti 9.05 Horoskop 9.10 Tele{op 9.30 Ordinacija

31 8.00 Nakit TV 9.00 Neverovatni Dejvid Blejn 9.15 Top {op 9.30 Crtani filmovi B Top {op Neverovatni Dejvid Blejn Galileo B Top {op Vesele sedamdesete, Prijateqi, Prijateqi, Vesti B Kriza, Dve devojke bez love, Galileo B TV ~orba Lud, zbuwen, normalan, Vesti B Vesele sedamdesete, FILM Oskar TV ~orba Lud, zbuwen, normalan, 0.15 Vampirski dnevnici, 6.10 Mr. Moon 6.25 Turbo Dogs 6.35 Honk Tooth 6.40 Nimbolsi 6.55 Kwiga o xungli 7.15 Sva moja djeca, 8.15 Prakti~na `ena 9.30 Doma}e je doma}e Vjeko i Lepi Brka Nikad nije kasno OBN info Nikad nije kasno Nazar, Volim samo tebe, Elif, Sulejman Veli~anstveni, Sa slatkim na ti Sva moja djeca, OBN info Balkan ekspres Elif, Nazar, Volim samo tebe, FILM Menhetnski krimi} 0.05 Savjet zvijezda 2.05 No} sa zvijezdama zajedno 7.30 Stari zanati: Kova~i i kazanxije 8.00 Vijesti 8.15 Hodoqubqe: Novi Pazar 8.45 Sandokan 9.15 SFF - Filmski grad Vijesti Qubav s ukusom vina, SFF: Kafa sa SFF - Crveni tepih Dnevnik BHT 1 Exclusive Sarajevo film festival, hronika Doku iza ugla Vijesti Vi{e od qeta Gurmanski izleti BH gastro kutak Voli samo mene, Vi{e od qeta Dnevnik SFF - Crveni tepih BHT 1 Exclusive Vi{e od qeta 7.25 Potraga za pravdom, 8.10 FILM Pucaw u tami Turkan, Izabela, Ru`a, VIP (Za)kuhajmo (za)jedno Junska no}, Izabela, Kako vrijeme prolazi, Dnevnik u Turkan, (Ne)poznato lice sa Arminom Sadikovi} na TV Dnevnik u Ru`a, Kako vrijeme prolazi, Potraga za pravdom, FILM Betmen zauvijek 0.45 FILM ^etiri vjen~awa i sprovod 6.55 Dobro jutro, Hrvatska 9.10 Kapri, Plodovi zemqe Kazali{te u ku}i, Dnevnik Voli me zauvijek, telenovela Slatka kuharica Lovac na biqe U potrazi za svetim Yory Klark: ^udesne zamisli Detektiv Mardok, Vijesti u Hrvatska u`ivo Lijepom na{om Dnevnik Tema dana Ritam qeta Lijepa va{a Novine, Dnevnik FILM Avantura `ivota 0.40 Nasqednici, 1.40 Detektiv Mardok, GLAS SRPSKE ponedjeqak, 14. avgust B92 OBN BHT 1 TV 1 HRT 1 RTL 6.20 RTL danas 7.00 Mala sirena 7.30 Pingvini s Madagaskara 8.10 Pet na pet 9.20 [ef na tajnom zadatku Lovci na nekretnine Obo`avaj ili prodaj Ku}ice iz snova [oping kraqica FILM U potrazi za Nemom Kolo sre}e RTL vijesti Kolo sre}e Lovci na nekretnine RTL danas Pet na pet Pingvini s Madagaskara Kung-fu panda minuta Andrija i An elka, Andrija i An elka, RTL direkt Bilo je to u Wema~koj godine, a ishod te pri~e pokrenuo je provjeru ustavnosti scijentologije. Frank studira arhitekturu i vozi taksi kako bi izdr`avao sebe, svoju djevojku i wihovu k}erkicu Saru. Ni{ta mu ne ide kako treba i Frank ve} samog sebe smatra gubitnikom. Kad do e u dodir sa scientologijom, privu~e ga mogu}nost koju scijentologija nudi: poboq{awe samopo{tovawa a time i postizawe uspjeha u `ivotu. Uloge: Feliks Klare, Silke Bodenbender, Robert Atzorn, Kai Visinger Re`ija: Niki Stein K Serija: Ru`a RTRS Muzika: Koncert - Slobodan Trkuqa 1.15 Prijateqi, 1.45 Prijateqi, 2.15 FILM Oskar 4.00 Vampirski dnevnici, 5.00 Vice na B Crtani filmovi B OBN info 4.25 Magazin Lige {ampiona 4.50 ^uvari planete Nova avantura BHRT Top Dnevnik Sarajevo film festival, hronika Voli samo mene, 0.20 Dnevnik Dnevnik u No}ni reprizni program 2.20 Hana, slu{aj svoje srce - telenovela 3.00 Hana, slu{aj svoje srce - telenovela Smrt u raju, Kuhiwa, 0.20 Hronike zlo~ina, 0.45 Hronike zlo~ina, 1.15 Hronike zlo~ina, 1.45 Astro {ou 2.45 RTL danas Turkan, Izabela, Vijesti Ru`a, SMS Box Zemqa izvor `ivota Vijesti Izabela, Oglasi Tele{op Pablo Eskobar - Gospodar zla, Hrana i vino Turkan, Putujte sa nama Novosti K Dnevnik RTS Ru`a, Pablo Eskobar - Gospodar zla, Novosti K FILM Betmen zauvijek 0.30 Opasne igre, 2.00 No}ni program BEL 6.55 Obi~ajni kalendar + smislenice 7.45 Tele{op 8.00 Divqi svijet 8.45 Agrodan 9.00 Tele{op 9.15 Muzika 9.55 Jestive biqne vrste Vremeplov Kuhiwica Meridijanima IT Network ^uvari zdravqa Vrele gume Mobile Divqi svijet Kuhiwica Meridijanima Tele{op FILM Smislenice + Obi~ajni kalendar Jestive biqne vrste Volim sport Bel mozaik Centralni dnevnik Agrodan Ku}ica u cvije}u VR magazin Serija Vrijeme je za muziku Vremeplov Divqi svijet VR magazin NOVA 4.10 Dnevnik Nove TV 5.00 Najboqe godine, 5.40 FILM Betmen: Povratak viteza tame 1. dio 6.50 Psi}i u patroli 7.30 Inspektor Reks, 8.40 IN magazin Ne`eqena snaha, Nau~i me voqeti, Nad lipom Vijesti Nove TV Nad lipom Najboqe godine, Lud, zbuwen, normalan, Vijesti Nove TV IN magazin Ne`eqena snaha, Dnevnik Nove TV Bi}e{ moja, Nau~i me voqeti, Ve~erwe vijesti FILM Rambo FILM Gas do daske Djevojke na zadatku 3.20 FILM Astro savjetnik HRT Rije~ i `ivot 6.35 Dvorac igra~aka, animirana 7.00 Juhuhu 8.30 Hronike Matta Hattera, crtana 8.56 Vidri} 9.02 Gem, set, me~ Na prvi pogled, Svijet vrtlara Junak u kuhiwi ^arolija, ^arolija, Svaki dan dobar dan Degrassi, Degrassi, FILM Dok ni{ta ne ostane Regionalni dnevnik Milostiva prije svega, Svla~ionica Brazil - Ekspres Sve }e biti dobro, POPROCK.HR Dama pod velom, TV bingo Klica zla, Zavr{ni udarac, Seks i grad, Bitange i princeze, 0.20 POPROCK.HR 0.50 No}ni muzi~ki program

32 Or kes tar Bo ja na Krsti }a po bje dnik "Gu ~e" Or kes tar Bo ja na Krsti }a iz Vla di ~i nog Ha na pro gla {en je za po bje dni ka 57. draga~evskog sa - bo ra tru ba ~a u Gu ~i. Za naj boqeg tru ba ~a, na je dnom od naj po zna ti jih srpskih fes ti va la, u su bo tu uve ~e iza bran je Jan ko Jo va no vi} iz Po `e ge. "Zla tnu tru bu" osvo - jio je Ivan Jo va no vi} iz Uzi ca, a na gra da za na - ji zvor ni je mu zi ci rawe pri pa la je or kes tru Iva na \e na ri }a iz Akma ~i }a. Na gra da za naj boqe od svi ra no ko lo i od svi ra nu na ro dnu pje smu "P{e ni ~i ce si tno se me" pri pa la je or kes tru Jan ka Jo va no vi }a i Qubi vo ja Di ko vi - }a iz Po `e ge. Naj boqi ba sis ta na 57. dra ga ~ev skom sa bo ru tru - ba ~a je Ili ja \e na di} iz tru ba ~kog or kes tra Iva na \e na di }a iz Akma ~i }a. Ti tu lu naj boqeg te no ris te po nio je Dra gan Jef - ti} iz or kes tra Jan ka Jo va no vi }a i Qubi vo ja Di - ko vi }a iz Po `e ge, dok je za naj - boqeg bubwara pro gla {en Sla vi {a Sta men ko vi} iz or - kes tra Vla di mi ra Iva no vi }a iz Za gu `awa. Dra ga ~ev ski sa bor tru ba ~a, po zna ti ji kao fes ti val "Gu ~a", je tra di ci onal na ma ni fes ta ci - ja i je din stve na smo tra tru ba ~a ko ja se sva ke go di ne odr`a va u va ro - {i ci Gu ~i u Dra ga ~e vu. Gu ~u, gdje ina ~e `i vi oko sta no vni ka, sva - kog av gus ta po sje ti, pre ma zva ni ~nom saj tu fes - ti va la, sko ro mi li on po sje ti la ca iz Srbi je i inos tran stva. Sa bor je pri vu kao pa`wu bri tan ske agen ci je Roj - ters, ko ja ga opi su je kao "naj `i vo pi sni ji tra di - ci onal ni mu zi ~ki do ga aj u Srbi ji" i na vo di da je ovo go di{wi sa bor pri vu kao hiqade qudi ko ji u`i va ju u zvu ku tru be, i to ne sa mo Srbe, ve} i tu ris te iz ci je log svi je ta. - Gu ~a, ina ~e uspa va ni gra di} u va lo vi tim brdi ma ju go za - pa dne Srbi je, do ma }in je naj ve }e `ur ke u zemqi, sa 50 tru ba ~kih or kes ta ra ko ji se na dme }u za pri `eqki va - nu "Zla tnu tru bu" - pi {e Roj - ters o Gu ~i. Opi su ju }i atmo sfe ru, Roj ters na vo di da "ve }i na po sje ti la ca pi je pi vo i {qivo vi cu dok je na me ni ju, kao i obi ~no, me so sa ro {tiqa ili lo kal ni de li ka - te si, ali i za ~iweni ki se li ku pus sa tri vrste me sa ko ji se sa ti ma kr~ka u ka za ni ma". zvi jez de ve ~e ri bi li su Ma hmut Or - han, Mar ko Nas ti}, Ili ja \o ko vi}, a nas tu pi li su i Nebs Jack i "Bru tal pro test". NA TRI BI NE NASTUPILO VI [E OD 60 IZVO \A ^A Luda planeta Elek tron ski ri tam za ta la sao Bawalu ku JEDNA OD ZVIJEZDA FESTIVALA MARKO NASTI] Naj ve }i re gi onal ni fes ti val elek tron ske mu zi ke "Ne ktar fre{ vejv", ko ji je tra jao tri da na na tvr a vi Kas - tel u Bawalu ci, odu {e vio je sve po - sje ti oce ko ji ve} sa da sa nes trpqewem ~e ka ju no vo iz dawe fes ti va la. Dru ge fes ti val ske ve ~e ri, u pe tak, U fi na lu, u su bo tu uve ~e, pu bli ka je u`i va la uz Jamesa Zabielu, Who See, Lexlaya, kao i jo{ de se tak odli ~nih izvo a ~a. To kom fes ti va la nas tu pi la su ne ka od naj ve }ih ime na svjet ske, do ma }e i re gi onal ne sce ne. Na tri bi ne nas tu pi lo je vi {e od 60 izvo a ~a. "Ne ktar fre{ vejv" je ove go di ne uveo i no vi ne ka da je ri - je~ o ra zno li kos ti `an ro va, pa su se pu bli ci pred sta vi la i ne ka od naj ve - }ih ime na drum n bas se i hip-hop sce - ne. Na fes ti va lu su u~estvovali i Dub Fi re, Carlo Lio, Mla den To - mi}, Jon Run dell, Si ni {a Ta - ma mo vi}, Bang La Dec ks... ISTI JE ZIK KO RIS TI SA MO [EST QUDI Se lo An ti ja skri ve no je du bo - ko u ju go is to ~nom di je lu gr~kog os trva Evi ja, iznad pla ni ne Oki, ko ja gle da na Egej sko mo re. Ta mo{we zvi `dawe po zna ti je je pod ime nom sfi ri ja, a ri - je~ je o je dnom od na jrje ih i tre nu tno na ju gro `e ni jih je zi - ka na svi je tu. Da nas na ~i ta voj Zemqi pos to ji sa mo {est qudi ko ji jo{ mo gu da "go vo - re" ovim je zi kom. To je, za pra - vo, oblik ko mu ni ka ci je u ko jem ci je li raz go vo ri, bez ob zi ra na wiho vu slo `e nost, mo gu da se zvi `de. U posqedwa dva mi le ni ju ma je - di ni qudi ko ji su se slu `i li ovim je zi kom bi li su pas ti ri i seqaci. "Glasova" Android aplikacija SKENIRAJTE KOD MOBILNIM TELEFONOM

33 Lopta iz Barija na restauraciji BEO GRAD - Lop ta ko ju su po tpi sa li i "lan si ra li" na tri bi ne sta di ona u Ba ri ju go di ne fu dba le ri Crve ne Zvez de na kon za vr{et ka me ~a sa Olim pi kom i osva jawa KE[-a bi }e "re ani mi ra na" u Cen tral - nom in sti tu tu za kon zer va ci ju i res ta ura ci ju u Beo gra du. Us ko ro }e po tpi si Dar ka Pan ~e va, Vla di mi ra Ju go vi }a, De ja na Sa vi }e vi }a i dru gih bi ti po no vo ja sno vidqivi, a lop ta iz gle da ti kao no va. FO TO: RA DIO SA RA JE VO Bawalu ~a ni pro pus ti li {an su za do bar re zul tat na "Grba vi ci" BO RAC PAO ZA SEDAM MINUTA Iza bra ni Vrawe{a po ve li u 16. mi nu tu po got kom ka pi te na Bo ri sa Ra spu di }a, a on da za sa mo se dam mi nu ta pri mi li dva po got ka i os ta li bez bo do va Pri je dor ~a ni ma pri pao der bi na star tu Prve li ge Loli} sa "kre ~a" obradovao "rudare"strana 2 strana 3 Ale ksan dar \or e vi}, se le ktor Srbi je, na kon po bje de nad Gr~kom Treba nam me~ na je dnu loptu strana 6 Sprin ter sa Ja maj ke ne sla vno za vr{io ka ri je ru strana 7 Boltov odlazak kakav nije zaslu`io

34 2 ponedjeqak, 14. avgust GLAS SPORT Zvornik La za re vi} na dmu drio svo je Derventa Tek sti lac pre sli {ao Sla vi ju ZVOR NIK - Je dan od gla vnih kan di da ta za ti tu lu u Prvoj li - gi RS Zvi jez da 09 se zo nu je star to va la po bje dom nad Dri - nom u Zvor ni ku od 1:0. Po ki {nom vre me nu i ras kva - {e nom te re nu, vi e na je do bra uta kmi ca, a gos ti su na kra ju osvo ji li ono po {ta su do {li. Pod mla e na eki pa Dri ne u ~i - jem sas ta vu je bi lo se dam igra ~a do 21 go di ne pru `i la je dos to - jan otpor fa vo ri zo va nom pro - ti vni ku, ali je De jan Vu ~i} do nio po bje du Zvi jez di. - Po zna to je da je na {a eki pa ka sni la sa pri pre ma ma, a i do - la zak no vih igra ~a ni je te kao pla ni ra no, pa je mo `da i boqe da smo ve} u prvom ko lu ima li naj te `eg pro ti vni ka. Na kon rje {a vawa pro ble ma sa pa pi ri - ma, ve} u idu }em ko lu pro tiv Su tjes ke ima }e mo na ra spo la - gawu kva li te tnog {pi ca i ve - znog igra ~a i tu se na da mo prvoj po bje di - re kao je ka pi ten Dri ne Ale ksan dar Ki ki}. Tre ner gos ti ju Mi le La za re - vi} uspio je na dmu dri ti svoj ne ka da{wi tim ko ji je vo dio pro {le se zo ne. - Zbog pro lo ma obla ka te ren je bio dos ta te `ak, a do ma }in je bio mo ti vi san, pa smo lo {i - je u{li u me~. Ve} u dru gom di - je lu smo bi li boqi i od 60. mi nu ta se vi dje lo da smo fi zi - ~ki spre mni ji. Re zul tat je re - alan, a naj bi tni je je da smo u se zo nu kre nu li po bje dom - ka zao je La za re vi}. D. G. DRINA (Z) 0 (0) ZVIJEZDA 09 1 (0) Stri je lac: 0:1 Vu ~i} u 71. mi nu ti. Sta di on: Grad ski u Zvor ni ku. Gle da la ca: 300. Su di ja: Lu ka Bil bi ja (Pri je dor) ti kar to ni: Mar ko vi}, Dra gu ti no vi} (Dri na), Bo gi }e vi} (Zvi jez da 09). Igra~ uta kmi ce: De jan Vu ~i} (Zvi jez da 09) 7,5. DRI NA (ZVOR NIK): Vi }i} 7, Maj lo vi} 6 (od 80. mi nu ta Kos ti} -), Mu si} 6, ]u lum 7,5, Stje pa no vi} 6,5 Ki ki} 7, Mar ko vi} 6 (od 80. mi nu ta Ma ti} -), Stu par 6,5, Dra gu ti no - vi} 6,5, Jo ki} 7, Mo le ro vi} 6,5. Tre ner: Veqko Cvje ti no vi}. ZVI JEZ DA 09: La ki} 7, Ba bi} 6,5, Bo gi }e vi} 6, Kra ji {nik 7 (od 86. mi nu ta Hayi} -), Sta - ni} 6, Hu se in ba {i} 6, Ba ji} 7, Vu ~i} 7,5 (od 90. mi nu ta Ni ko li} -), \u ki} 6 (od 58. mi nu ta Al bi ja ni} 6), Fi li po vi} 6,5, Trip - ko vi} 6,5. Tre ner: Mi le La za re vi}. RUDAR DVA PU TA ZAREDOM SLAVIO U JAWI Dra {ko Lo li} do nio po bje du svo joj eki pi FO TO: GLAS SRPSKE Pri je dor ~a ni ma pri pao der bi na star tu Prve li ge Lo li} sa "kre ~a" obradovao "rudare" Po bje du eki pi Zlat ka Je li sav ca do nio je Dra {ko Lo li} iz pe na la u su dij skoj na do kna di vre me na, pa je po raz jo{ te `e pao do ma }im igra ~i ma i pu bli ci PI [U: IGOR STA NI [I] sport.bi je lji na gma il.com NE NAD \E RI] ne no.dje ric gma il.com BI JEQINA - [am pi - on ske am bi ci je u Prvoj li gi ove se zo ne fu dba le ri Ru dar Pri je do ra pot vrdi li su na je dnom od naj te `ih gos to - vawa u Jawi gdje su sa vla da - li Po driwe sa 2:1 i ta ko na naj boqi na ~in star to va li u prven stvo. Po driwe je pro {le se zo - ne od 16 me ~e va na svom te re - nu iz gu bi lo sa mo dva, a je dan je upra vo bio od "ru da ra" ko ji o~i gle dno zna ju ka ko se osva - ja ju bo do vi na ovom "vru }em" te re nu. Do ma }i su ima li ini - ci ja ti vu i vo stvo na ovo me - ~u, ali gos ti su is ko ris ti li dos ta gre {ka u od bra ni i na sre di ni te re na, pa su us pje li preo kre nu ti i odni je ti sva tri bo da u Pri je dor. Po bje du eki pi Zlat ka Je - li sav ca do nio je Dra {ko Lo - li} iz pe na la u su dij skoj na do kna di vre me na, pa je po - raz jo{ te `e pao do ma }im igra ~i ma i pu bli ci. - Te {ka uta kmi ca za obje eki pe, po go to vo jer se ra di o prvoj uta kmi ci u {am pi ona - tu. To kom ~i ta vog me ~a smo ima li ini ci ja ti vu, stva ra li smo pri li ke, ali sre }a nas ni je po gle da la, pa smo os ta li krat kih ru ka va. Pe nal ne }u da ko men ta ri {em ima ju or ga - ni u FS RS ko ji su na dle `ni za ta kve stva ri, a ja bih se suz dr`ao bi lo ka kvog ko men - ta ra. Ovo je prva uta kmi ca u {am pi ona tu, na dam se da }e - mo bi ti boqe sre }e ne go {to smo bi li u ovoj uta kmi ci. Gla vu mo ra mo di }i go re i gle da ti na na re dne su sre te PODRIWE 1 (1) RUDAR P. 2 (1) Stri jel ci: 1:0 Bar je kta re vi} u 11, 1:1 Ja }i mo - vi} u 32, 1:2 Lo li} iz pe na la u 90+4 mi nu - tu. Sta di ona: Po driwa u Jawi. Gle da la ca: 200. Su di ja: Mi lan Do ci} (Bawalu ka) ti kar to ni: Mu la mus ta fi}, \o ki}, Ham - zi}, Ju su fo vi} (Po driwe), Ma ri}, Pe ki ja, Lo li} (Ru dar). Igra~ uta kmi ce: Dra {ko Lo li} (Ru dar) 8. PO DRIWE: Ra di} 6, Ju su fo vi} 6, Bar je kta - re vi} 6, Ham zi} 5, \o ki} 6, Pa vi} 5,5 (od 75. mi nu ta Reyi} -), Mu la mus ta fi} 6, Stje - pa no vi} 5 (od 52. mi nu ta Vu ji} 5), Saj ta no - vi} 5,5, Be {i ro vi} 5 (od 82. mi nu ta ^e bi} -), Kar ja {e vi} 5,5. Tre ner: Se nad Hayi}. RU DAR PRI JE DOR: Ne. Pe tro vi} 7, No. Pe - tro vi} 6,5, Ja ku po vi} 7, Lo li} 8, [a ki} 6,5 (od 85. mi nu ta Ga vra no vi} -), Vo ji no vi} 6,5 (od 90. mi nu ta Vej no vi} -), Pe ki ja 7, Pe ceq 6,5, Ja }i mo vi} 7, Ma ri} 6 (od 64. mi nu ta Jan dri} -), Da vi do vi} 6,5. Tre ner: Zlat ko Je li sa vac. ko ji su pred na ma - re kao je tre ner Po driwa Se nad Hayi}. HAYI] NI DA KOMENTARI [E SU \EWE S dru ge stra ne u re do vi - ma Ru dar Pri je do ra zna ju da su ura di li ve li ki po sao po - bje dom u Jawi, a Lo li} je ve} na star tu prven stva po ka zao da }e i ove se zo ne bi ti je dna od gla vnih uz da ni ca eki pe. Me~ pro tiv Po driwe je do kaz da su dva te {ka po ra za eki pe u fi ni {u pri pre ma za no vu se zo nu bi li tre nu tak sla bos - ti. - Zna li smo da nas u Jawi ~e ka uvi jek do bar i "tvrd" do - ma }in, {to je Po driwe i pot - vrdi lo ra nim vo stvom. Ipak, us pje li smo da se vra - ti mo do po lu vre me na i sti - gne mo do izje dna ~ewa. U nas tav ku, re al no gle da no stvo ri li smo vi {e {an si. Iako smo u posqedwim pro - vje ra ma za ka za li na pla nu efi ka snos ti, vje ro va li smo u se be, jer smo do bro ra di li to kom pri pre mnog pe ri oda i re zul tat je sti gao ve} na star tu. Po sli je pre kr{a ja nad Ne mawom Vej no vi }em, hva la Bo gu uspio sam da is ko - ris tim pe nal za po bje du. Ipak, tri jumf }e ima ti svo ju te `i nu sa mo uko li ko sa vla da - mo po vra tni ka u eli tni rang Srpske, Na pre dak iz Doweg [ep ka - is ta kao je Lo li}. DER VEN TA - Fu dba le ri Tek sti lac Kor ta, ko ji su go to - vo za bo ra vi li ka da su na prven stve noj uta kmi ci pos ti gli tri go la, na otva - rawu no ve se zo ne pru `i li su blis ta vu igru i za biqe`i li ubjedqiv tri jumf pro tiv Sla - vi je sa 3:0. Do ma }i su do mi ni ra li to - kom ~i ta vog me ~a, pa je no vi tre ner eki pe Mar ko Sto ji} za biqe`io najqe p{i de bi na klu pi Der ven }a na. - Bi li smo pri je po ~et ka su - sre ta ma ksi mal no opre zni, zna ju }i da nam je efi ka snost sla ba ta ~ka. Ipak, na {e hti - jewe do {lo je do pu nog izra - `a ja, {to nam, po go to vo na otva rawu se zo ne, mno go zna ~i - re kao je Sto ji}. De set ko va na Sla vi ja je pru - `i la bli je do iz dawe i ni je se mo gla boqe odu pri je ti ra spo - lo `e nim do ma }i ni ma. - S ob zi rom na sve pro ble me sa ko ji ma smo se su o~a va li ovog qeta, po go to vo na igra - ~kom pla nu, re zul tat je re alan. Ne ma mo, po {te no re ~e no, za ~im da `a li mo. Ima mo mno go no vih ime na, a ve} su po ~e le da nas pra te i po vre de prvo ti - ma ca. ^es ti tam do ma }i nu na tri jum fu - is ta kao je tre ner Sla vi je Dra ga na Ra do vi }a. B. R. TEKSTILAC K.Z. (2) (2) SLAVIJA 0 (0) Stri jel ci: 1:0 Pe ri} u 28, 2:0 Ras to vi} u 32, 3:0 Mi la ko vi} u 68. mi nu tu. Sta di on: Grad ski u Der ven ti. Gle da la ca: 250. Su di ja: Raj ko \or i} (Bi jeqina) ti kar to ni: Za ri}, Su sa ko vi} (Tek sti lac K.), Aj di no vi}, Ba bi}, Jan ko vi} (Sla vi ja). Igra~ uta kmi ce: Ale ksan dar Mi la ko vi} (Tek sti lac K.) 8. TEK STI LAC KORT: Pli sni} -, Ma ri} 7, Ras - to vi} 7,5, Jo lo vi} 7,5, Ko va~ 7, \u ri ~i} 7 (od 80. mi nu ta Si mi} -), Brko vi} 7, Pe ri} 7,5 (od 74. mi nu ta Su sa ko vi} -), Mi la ko vi} 8, Ko mle no vi} 7, Za ri} 8. Tre ner: Mar ko Sto ji}. SLA VI JA: Neyibo vi} 5,5, Ci co vi} 6, Ba bi} 5,5, Ber jan 6, Pu {a ra 6,5, Aj di no vi} 6 (od 46. mi nu ta Ta u{an 5,5), Mar ko vi} 6,5, Has - ko vi} 6, Pru ti na 6,5 (od 46. mi nu ta Jan ko - vi} 6), Bje lak 5,5, Pu {a ra 6 (od 78. [krba -). Tre ner Dra gan Ra do vi}. Na pre dak boqi od Slo ge Novajliji prvi bodovi NAPREDAK 1 (0) SLOGA (G) 0 (0) Stri je lac: 1:0 Ma ri} u 51. mi nu ti. Sta di on: Na pret ka u Dowem [ep ku. Gle da la ca:100. Su di ja: Sla voqub Go gi} (I. Sa ra je vo) ti kar to ni: Za ri} (Na pre dak), Fo ~i} Adi Amar, Ris ti}, Ga vri}, Bla go je vi} (Slo ga). Crve ni kar ton: Sa {a Bla go je vi} (Slo ga) u 83. mi nu tu. Igra~ uta kmi ce: De jan Ma ri} (Na pre dak) 8. NA PRE DAK: Ar na uto vi} 7,5, Bi beryi} 7, Trif ko vi} 7 (od 46. mi nu ta Ve se li no vi} 7), Mi ja ilo vi} 7, Sla do je 75, Za ri} 8, Ma ti} 7 (od 89. mi nu ta Pan ti} -), Ma ri} 8, Jo va no - vi} 7, Sto ja no vi} 7, Jev ti} 7,5. Tre ner: Mio - drag Jev ti}. SLO GA (DO BOJ): Ma to vi} 7, Jan ko vi} 6, Miqi} 6 (od 77. mi nu ta Ili} -), La zi} 6 (od 50. mi nu ta Ga vri} 6), Fo ~i} 6, J. Lu ki} 7, B. Lu ki} 6, Bla go je vi} 6, Ali ~i} 6 (od 68. mi - nu ta [iqi} -), Ra do va no vi} 6, Ris ti} 6. Tre ner: Ve dran So fi}. DOWI [E PAK - Po vra - tnik u dru{ tvo naj boqih RS Na pre dak iz Doweg [ep ka osvo jio je tri vri je - dna bo da na star tu prven - stva, a sa vla da na je Slo ga iz Do bo ja sa 1:0. Gol odlu ke pos ti gao je De - jan Ma ri} u 51. mi nu tu, ka - da je na kon dva po ku {a ja is ko sa sa li je ve stra ne sa - vla dao gol ma na gos ti ju Da - ri ja na Ma to vi }a. Na pre dak je ta ko na naj - boqi mo gu }i na ~in obiqe`io po vra tak u eli tu Srpske i to na svom te re nu. D. zni ~ar ne mo }an pro tiv Ko za re Lo{ start S. T. 1 (1) KOZARA 2 (0) Stri jel ci: 1:0 Ku zma no vi} u 42, 1:1 Sta men ko - vi} u 50, 1:2 Kovqen u 77. mi nu tu. Sta di on: Grad ski u Bawalu ci. Gle da la ca 300. Su di ja: Da ni jel Man di} (Ko zar ska Du bi ca) ti kar to ni: Os to ji}, Ma li} zni ~ar ST), Stje pa no vi}, Aqeti}, Kovqen, Po po vi} (Ko za ra). Igra~ uta kmi ce: Sla ven Kovqen (Ko za ra) ZNI ^AR SPORT TIM: Pu po vac 6,5, Pa - vlo vi} 6, Ta di} 6 (od 82. mi nu ta ^o li} -), Bo san ~i} 6,5, Mar ko vi} 6, Kru ni} 6,5, Jo ka - no vi} 6 (od 80. mi nu ta [a ta ra -), Ma li} 6, Pet ko vi} 6, Os to ji} 6, Ku zma no vi} 6,5. Tre - ner: Bra ni slav Kru ni}. KO ZA RA: Bo ja ni} 7, R. Ba bi} 6 (od 46. mi nu ta Ze ~e vi} 6,5), Pa {tar 7, N. Ba bi} 7, Pe tro vi} 7, Gli {i} 6,5, Sta me no ko vi} 6,5 (od 68. mi - nu tu Kovqen 7), Pet ko vi} 6 (od 58. mi nu ta Po po vi} 6,5), Aqeti} 7, Mi lo je vi} 7, Stje pa - no vi} 7. Tre ner: Bor ~e Sre do je vi}. BAWALU KA - Fu dba le ri Ko za re na kon preo kre ta su sa - vla da zni ~ar Sport tim na gos to vawu sa 2:1. Eki pa iz Gra di {ke us pje la je do }i do tri bo da na star tu prven stva, ali joj ni je bi lo ni ma lo la ko. De bi tan u Prvoj li gi RS je imao vo - stvo, ali ni je iz dr`ao do kra ja pa je is ku sni ja eki pa Ko za re us pje la preo kre nu ti re zul tat i do }i do po bje de. No vi tre ner eki pe Bor ~e Sre do je vi} ta ko je na naj boqi na ~in po ~eo no vi man dat u Ko za ri. Slo bo da us pje {na u Fo ~i Gostima cijeli plijen SUTJESKA 0 (0) SLOBODA (MG) 2 (0) Stri jel ci: 0:1 Srndo vi} u 68, 0:2 Pe ro vi} u 88. mi nu tu iz pe na la. Sta di on: Grad ski u Fo ~i. Gle da la ca: 250. Su di ja: Sto jan Vu ko ta (Gra di {ka) ti kar to ni: A. Iva no vi}, Se ku lo vi}, Li - mi}, Ne {ko vi}, Krno je lac, Ra do vi}, M. Iva - no vi}, Ra do vi} (Su tjes ka), Je ki}, Gra ~a nin (Slo bo da). Igra~ uta kmi ce: Mi lo{ Srndo vi} (Slo bo da) 7,5. SU TJES KA: Krno je lac 5,5, Li mi} 6, Da ni lo vi} 6, Mi lu ti no vi} 6, Se ku lo vi} 5,5 (od 57. mi nu - ta Da ~e vi} -), Lu ki} 6, M. Iva no vi} 5,5, Dra - kul 6, A. Iva no vi} 6, Pe ri {i} 6, Ne {ko vi} 5,5 (od 72. mi nu ta Ra do vi} -). Tre ner: Sr an Ba ji}. SLO BO DA (MRKOWI] GRAD): Ili} 7, Je ki} 7, Sta ki} 7, Mal ba {i} 7, La zen di} 6,5 (od 61. mi nu ta Sa va no vi} -), Srndo vi} 7,5 (od 81. mi - nu ta Sti je pi} -), Gr~a nin 7, Pe ro vi} 7,5 (od 90. mi nu ta \u ka ri} -), Sla do je vi} 7, Ma li no vi} 7, Mir ko vi} 7. Tre ner: ^e do mir ]u lum. FO ^A - Eki pa Slo bo de iz Mrkowi} Gra da odni je la je sva tri bo da iz Fo ~e gdje je sa vla da la do ma }u Su tjes ku sa 2:0. Slo bo da je to kom qe tnog pre la znog ro ka na pra vi la odli ~nu eki pu, a ve} na star tu prven stva su po ka za - li da }e ove se zo ne igra ti bi tnu ulo gu u Prvoj li gi. S dru ge stra ne Su tjes ka je ima la dos ta pro ble ma to kom pri pre ma, eki pa je ka sno sas tavqena i ako se ne {to ne pro mi je ni ove se zo ne ih o~e ku je gr~e vi ta bor ba za op sta nak.

35 Vitez Mi ni ma lac Slo bo de VITEZ 0 (0) SLO BO DA 1 (0) Stri je lac: 0:1 Ziqki} u 68. mi nu tu. Sta di on: Grad ski u Vi te zu. Gle da la ca: 500. Su di ja: Zo ran Grbi} (Pri je dor) ti kar to ni: Li va ja (Vi tez), Igwato vi}, Me hme da gi}, Sal ki} (Slo bo da). Igra~ uta kmi ce: Al me din Ziqki} (Slo bo - da) 7,5. VI TEZ: Ti ri} - (od 26. mi nu ta Ba drov 6,5), Sta ni} 6, Bre ka lo 6,5, Li va ja 6,5, ]o si} 6 (od 77. mi nu ta Bo jo -), Mi le ti} 6, Ma mi} 6, Ka ri} 6, \e ri} 6, Vrawi} 6 (od 46. mi - nu ta Ti pu ri} 6), Zu ki} 6. Tre ner: Ivi ca Bo ni}. SLO BO DA: Mu mi no vi} 7, Sal ki} 6,5, \or- i lo vi} 6,5 (od 75. mi nu ta Sa li ho vi} -), ]u lum 6,5, Igwato vi} 6,5, To do ro vi} 7, Or da gi} 7, Ziqki} 6,5, Gra ho vac 7 (od 53. mi nu ta Osma na gi} -), Me hme da gi} 6,5, Sma ji} 6,5 (od 83. mi nu ta Tan dir -). Tre - ner: Vla do Ja go di}. KAJKUT DAO GOL U PRVOM DODIRU SA LOPTOM Bawalu ~a ni po ra `e ni zni ~a ra u der bi ju ko la GLAS SPORT ponedjeqak, 14. avgust VI TEZ - Fu dba le ri Slo bo - de na gos to vawu u Vi te zu pro tiv is to ime nog do ma }i - na sti gli su do prve po bje de ove se zo ne. U pri li ~no izje - dna ~e noj uta kmi ci Tu zla ci su sla vi li sa mi ni mal nih 1:0, a stri je lac je di nog po - got ka bio je Al me din Ziqki} u 68. mi nu tu. Do tog tre nut ka i je dna i dru ga eki pa ima le su po ne - ko li ko pri li ka, ali su mre - `e os ta le ne ta knu te. Na jiz gle dni ju {an su imao je fu dba ler Slo bo de Dar ko To do ro vi} ka da je wegov uda - rac gla vom sa sa me li ni je zaustavio Slav ko Bre ka lo. Do ma }i su u 74. mi nu tu tra - `i li najstro`u ka znu ka da je u ka zne nom pros to ru Slo - bo de sru {en Ivan Sta ni}, ali je gla vni su di ja Zo ran Grbi} iz Pri je do ra sa mo odma hnuo ru kom. Omladinci Kru pa sla vi la u Vi te zu VI TEZ - Ju ni ori Kru pe os tva ri li su i dru gu po bje du u Pre mi jer omla din skoj li - gi BiH po {to su u dru gom ko lu kao gos ti sa vla da li Vi tez sa 2:0. Iza bra ni ci Ne na da Stu de na po ve li su ve} u tre }em mi nu tu go lom Ni ko le [e va ri ke, ko ji je u prvom ko lu na ~eo i mre `u Bor ca. Ko na ~an re zul tat pos ta vio je u 36. mi nu tu Dra gan Do mu zin. Os ta li re zul ta ti dru gog ko la: Mla dost zni ~ar 2:4 (De di} 48, pe nal - De mi ro vi} 34, [e hi} 60, Ha - sa no vi} 64, Miyi} 75), [i - ro ki Bri jeg - GO[K 7:0 (Kne `e vi} 40, 61, Du man ~i} 52, Be {li} 55, ]o si} 66, Ko - sir 83, Me di} 88). Si no} su igra li: Ra dnik - Sa ra je vo, Ve le` - Slo bo da, Bo rac - Zriwski, Zvi jez da 09 - ^e - lik. Pla zni ~ar 6 bo do va, Kru pa 6, [i ro ki Bri jeg 3, Zriwski 3 (me~ mawe), Ra dnik 3 (me~ mawe), Sa ra je vo 3 (me~ mawe)... D. P. PI [E: DAR KO PA [A GI] dar kop glas srpske.com BAWALU KA - Fu dba le ri Bor ca u der bi ju ~et vrtog ko - la Pre mi jer li ge po ra `e ni su na "Grba vi ci" zni ~a ra sa 1:2 iako su ima li pre dnost pu nih 46 mi nu ta. Iza bra ni Vrawe{a do bro su otvo ri li uta kmi cu i ve} u 16. mi nu tu do - {li do pre dnos ti. Go ran Ga le - {i} je izveo slo bo dan uda rac sa de sne stra ne, a ka pi ten Bo - ris Ra spu di} sa mo je ma lo za - ka ~io lop tu {to je bi lo do voqno da ona za vr{i iza le - a Ve dra na Kjo sev skog. Biv {i igra~ Bor ca Sa {a Kaj kut u igru je u{ao u 61. mi nu tu, a sa - mo ne ko li ko se kun di ka sni je u svom prvom do di ru sa lop tom pos ti gao je prve nac u dre zni ~a ra. Tim sa "Grba vi - ce" do po bje de je do {ao u 68. mi nu tu go lom Asi ma Ze ca. VRAWE[: UMJES TO DA IH "SAHRANIMO", PRIMIMO GOLOVE - Do bro smo sta ja li na te - re nu, ima li po voqan re zul tat, a on da je odlu ~i lo tih ko bnih ne ko li ko mi nu ta. Umjes to da ih "sa hra ni mo" kon tra ma i po lu - BAWALU KA - Fu dba le ri Kru pe iz gu bi li su na gos to - vawu u Mos ta ru od Zriwskog sa 0:1 i ta ko do `i vje li prvi ne us pjeh u Pre mi jer li gi BiH ove se zo ne, ali i pre ki nu li niz od de set uta kmi ca bez po - ra za u eli ti, ko ji su za po ~e li jo{ 8. apri la ove go di ne. Ta da su iza bra ni ci Slo bo - da na Star ~e vi }a iz gu bi li u tre }em ko lu Li ge za prva ka zni ~a ra na "Grba vi ci" sa 0:1. U na re dnih de set su sre - ta za biqe`i li su tri po bje de i se dam re mi ja. Je di ni po go dak na sta di - sedam minuta Iza bra ni Vrawe{a po ve li u 16. mi nu tu po got kom ka pi te na Bo ri sa Ra spu di }a, a on da za sa mo se dam mi nu ta pri mi li dva po got ka i os ta li bez bo do va kon tra ma ko je smo ima li, mi pri mi mo dva go la. Kod pre ki da smo do zvo li li Kaj ku tu da os ta - ne sam i on da je sve kre nu lo niz brdo. Naj `a lo sni je je {to smo ih ima li, stvo ri li smo ne - ko li ko sjaj nih {an si, ko je ni - smo us pje li da re ali zu je mo - na gla sio je Vrawe{. onu "Pod Bi je lim bri je gom" pos ti gao je Pe ro Stoj ki} u 59. mi nu tu. U 34. mi nu tu de sio se spo - ran tre nu tak ka da je u ka zne - nom pros to ru do ma }i na sru {en El vir Koqi}, ali gla - vni su di ja El vis Mu ji} iz Ba - no vi }a sa mo je odma hnuo ru kom. - Ma lo je bo lan ovaj po raz po sli je 10 uta kmi ca. Bi li smo bli zu da izne na di mo kva li te - tnog pro ti vni ka, ima li smo ne ke svo je {an se i pri je go la Zriwskog. Na ovu uta kmi cu gle - da mo kao na pri pre mu za na re - dne dvi je, u ko ji ma do ~e ku je mo Pri li ku da pre ki nu se ri - ju od dva ve za na po ra za Bawalu - ~a ni }e ima ti idu }e ne djeqe ka da na Grad ski sta di on sti - `e Vi tez. - Sa da ima mo dvi je ve za ne uta kmi ce na svom te re nu pro tiv Vi te za, a on da sa Sa ra je vom. U ovom tre nut ku ra zmi{qamo sa - Krupa do`ivjela prvi poraz u eliti poslije 8. aprila Zriwski za us ta vio niz Bo rac pao za Zo ran Mi lu ti no vi} FO TO: AR HI VA mo o prvoj, ko ju je dnos ta vno mo - ra mo do bi ti, a tek po sli je to ga }e mo ra zmi{qati o du elu pro - tiv ti ma sa "Ko {e va" - do dao je Vrawe{. Tre ba is ta }i da su na vi ja zni ~a ra, po pu lar ni "ma - ni ja ci" to kom ci je log me ~a vri - je a li pris ta li ce Bor ca, ali i "Manijaci" transparentom pri zi va ju rat Mladen Ve se li no vi} (Bo rac) FO TO: AGEN CI ZNI ^AR 2 (0) BO RAC 1 (1) Stri jel ci: 0:1 Ra spu di} u 16, 1:1 Kaj kut u 62, 2:1 Zec u 68. mi nu tu. Sta di on: "Ko {e vo" u Sa ra je vu. Gle da la ca: Su di ja: To mi slav ^u i} (To mi slav grad) ti kar to ni: Ra mo vi}, Bo gi ~e vi} - zni ~ar), Mir ko vi} Pu zi ga }a, Ve se li no vi}, Ka ri} (Bo rac). Igra~ uta kmi ce: Sa {a Kaj kut zni - ~ar) ZNI ^AR: Kjo sev ski 6,5, Ste va no vi} 6,5, Zec 7 (od 88. mi nu ta Ha sa no vi} -), Ra mo vi} 6,5, Bla go je vi} 6,5, Bo gi ~e vi} 6,5, Sta ni} 6,5, Zaj mo vi} 6,5 (od 79. mi nu ri} -), Ze ba 7, Ni ko li} 6,5 (od 61. mi nu ta Kaj kut 7,5), Osman ko vi} 6,5. Tre ner: Admir Ayem. BO RAC: Av du ki} 6,5, Ga le {i} 7, Pu zi ga }a 6,5, Du ja ko vi} 6, Ra spu di} 6,5, Ka ri} 7, V. Da ni lo vi} 6 (od 76. mi nu ta Ra du lo vi} -), Ja ni ~i} 6, Ve se li no vi} 6,5, Mir ko vi} 6 (od 83. mi nu ta Ku ni} -), Gu be rac 6. Tre Vrawe{. sa me igra ~e bawalu ~kog ti ma. Ve oma ~es to sa wiho ve stra ne tri bi na ~u li su se i ra tni po - kli ~i. U je dnom tre nut ku po di - gli su tran spa rent u ko jem go vo re o "ne kom no vom ra tu", ali i da je bor ~ev ci ma mjes to pre ko Dri ne. Na wemu je pi sa lo: "Na obor ci ma sa le tva ma pra ve ste da se, a ma lo ra ni je ste u svom gra du bje `a li od go - lo ru ke ma se. ^as tan bo rac zna da bit ka je dje li} ra ta u ko jem sva ki le {i nar odle ti pre ko Dri ne kod bra ta". Sa da su na po te zu na dle - `ni or ga ni FS BiH i bi }e ja - ko za nimqivo vi dje ti ka ko }e oni re ago va ti na ove pa ro le. ZRIWSKI 1 (0) KRU PA 0 (0) Stri je lac: 1:0 Stoj ki} u 59. mi nu tu. Sta di on: "Pod Bi je lim bri je gom" u Mos ta ru. Gle da la ca: Su di ja: El vis Mu ji} (Ba no vi }i) ti kar to ni: La{ tro, Ka ta nec (Kru pa). Igra~ uta kmi ce: Pe ro Stoj ki} (Zriwski) 7. ZRIWSKI: Ban di} 6,5, Ga li} 6,5, Jo vi} 6,5, Pe zer 6 (od 62. mi nu ta Ja mak -), La{ tro 6, Stoj ki} 7, To do ro vi} 6,5 (od 87. mi nu ta Ba ri {i} -), Ka ta nec 6,5, ]a - var 6, Fi li po vi} 6,5, Bil bi ja 6,5 (od 78. mi nu ta Hanyi} -). Tre ner: Bla` Sli {ko vi}. KRU PA: Fej zi} 6,5, Ma ksi mo vi} 6, Ma - ki tan 6, Koqi} 6 (od 57. mi nu ta Fa ji} 6), Qube no vi} 6,5, Mi lu ti no vi} 6,5, Pa li} 6 (od 73. mi nu ta Mar ja no vi} -), Vu ko ti} 6,5, Sa vi} 6, Ale ksi} 6, Ba ri} 6 (od 62. mi nu ta Mi la no vi} -). Tre ner: Slo bo dan Star ~e vi}. ^e lik i gos tu je mo kod GO[Ka. Na ~in na ko ji smo odi gra li pro tiv Mos ta ra ca da je nam za pra vo da se na da mo po bje da ma - re kao je Star ~e vi}. D. P.

36 4 ponedjeqak, 14. avgust GLAS SPORT nadigrali Mec u drugom kolu Lige 1 Srbi iz Bor doa boqi od Bi {ev ca BOR DO - Fu dba le ri Bor - doa po bi je di li su na svom sta - di onu eki pu Me ca re zul ta tom 2:0 u me ~u dru gog ko la fran - cus ke Li ge 1. Stri jel ci za "`i ron din - ce bi li su Va len tan Va da u 44. mi nu tu i Ju nus San ka re u 64. mi nu tu. Srpski fu dba le ri Vu ka {in Jo va no vi} odi grao je ci je li me~ za po bje dni ~ki tim, dok je Mi lan Ga ji} bio na klu - pi. Na dru goj stra ni Mi lan Bi {e vac igrao je do 46. mi nu - Liga 1 1. Li on : Mar sej : Sent Etjen : An `e : Bor do : Troa : Lil : Gen gam : : Mo na ko : Tu luz : Mon peqe : Ren : Ni ca : Ka en : Di `on : Mec : Nant : Stra zbur : Ami jen :4 0 ta, a on da ga je za mi je nio Mu sa Ni aka te. ron din ci" su za - vr{i li svo ju evrop sku odi se ju, jer su u tre }em ko lu Li ge Evro pe ispa li od Vi de oto na i taj re zul tat sva ka ko je ve li ki ne us pjeh za fran cus ki klub. Tri jumf pro tiv Me ca bio im je prvi po sli je star tnog re mi - ja pa ima ju ve oma do bar po ~e - tak prven stva. Mar sej je kao gost u ne iz vje snom me ~u sa vla - dao "ka na rin ce" iz Nan ta sa 1:0 ka snim po got kom Lu ka sa Okam po sa. Re zul ta ti: Nant - Mar sej 0:1 (Okam pos 87), Ami jen - An - `e 0:2 (Kri ve li 27, Man ga ni 56), Bor do - Mec 2:0 (Va da 44, San ka re 64), Ka en - Sent Etjen 0:1 (Ha mu ma 67), Tu luz - Mon peqe 1:0 (Dur maz 43. pe - nal), Ni ca - Troa 1:2 (Plea 63. pe nal - Ni ane 53, Kaui 85), Ren - Li on 1:2 (Bu ri go 86 - De - paj 57, Di az 74). Si no}: Stra - zbur - Lil, Di `on - Mo na ko, Gen gam - Turska Kiks Fe ner ba h~ea IS TAN BUL - Iako se to - kom pre la znog ro ka pu no po ja ~ao Fe ner ba h~e ni je do bro star to vao u no voj se - zo ni, po {to je odi grao 2:2 pro tiv Goc te pea. Gos ti iz Is tan bu la su po ve li, po tom su gu bi li, a na kra ju su uze - li bod ko jim vje ro va tno ni - su za do voqni. Naj no vi je po ja ~awe eki pe Ro ber to Sol da do ni je de bi to vao, a mo `da }e sa wim eki pa igra ti boqe. Fe ner ba h~e ve} tri se zo ne ni je osvo - jio ti tu lu u Tur - skoj. Tri jumf Par ti za no vog ri va la Lazovi} donio pobjedu Videotonu SE HE [FE HER VAR - Eki pa Vi de oto na sa vla da la je De bre cin sa 1:0 u pe tom ko - lu ma ar ske li ge, a iza bra ni - ci Mar ka Ni ko li }a do {li su do po bje de u na do kna di vre - me na, ka da je Dan ko La zo vi} go lom sa bi je le ta ~ke do nio sva tri bo da. Ovim tri jum - Mos kov ski der bi pri pao CSKA Vitiwo sru {io {ampiona MOS KVA - Fu dba le ri CSKA po bi je di - li su Spar tak re zul ta tom 2:1, u ve li kom mos kov skom der bi ju i du elu 6. ko la rus ke Pre mi jer li ge. CSKA je gu bio do 83. mi nu ta, ali je na kra ju uspio da osvo ji tri bo da i sa vla - da {am pi ona Ru si je. Pre dnost Spar - ta ku do nio je Lo ren co Mal ga re ho, ali je izje dna ~io Ge or gi [e ni kov da bi fan tas ti ~nim go lom Vi tiwo obra do vao na vi ja ~e "ar me ja ca". Fran cuz do bio no vi ugo vor Zi dan u Re alu do go di ne fom Vi de oton di je li prvu po zi ci ju sa Hon ve dom i po - sli je pet ko la ima tri po bje - de i dva re mi ja. Ma ar ski klub je pro ti vnik Par ti za na u kva li fi ka ci ja ma za Li gu Evro pe, a prvi me~ igra se u ~et vrtak na sta di onu u Hum - skoj. MA DRID - Tre ner Re al Ma dri da Zi ne din Zi dan pro du `io je ugo vor sa "kraqev skim" klu bom na jo{ tri go di ne, {to je na gra da klu ba za je dnu od na jus pje {ni jih se zo na. Fran cuz je sa Re alom pro {le se zo ne osvo - jio ti tu lu u [pa ni ji i Li gu {am pi ona, a po no vom ugo vo ru u klu bu }e os ta ti do go di - ne. - Mo ja pri ~a sa Re alom je dubqa od ugo vo ra i po tpi sa. Sre }an sam zbog pro du `et ka sa radwe i {to klub ima po vje rewe u me ne - re kao je Zi - dan. Iskqu~ewe Kej hi la bi lo je kqu ~ni mo me nat po {to smo na kon to ga iz gu bi li sta lo `e nost u od bra ni i pri mi li tri go la. Vi dje li smo po zi ti vno dru go po lu vri je me, ali to ni je bi lo do voqno, re kao Kon te LON DON - Start en gles - ke Pre mi jer li ge obi lo vao je go lo vi ma i atra kti vnim uta - kmi ca ma, a {am pi on ^el zi za peo je na prvoj pre pre ci, jer je na svom te re nu po ra `en od Bar nli ja sa 2:3. Iskqu~ewe Ge ri ja Kej hi la kru ci jal no je uti ca lo na is hod me ~a, jer su gos ti is ko ris ti li broj ~a nu pre dnost i do po lu - vre me na pos ti gli tri go la. Dvos tru ki stri je lac bio je Sem Vo uks, dok je po go dio jo{ Sti ven Vord. "Plav ce" je u igru vra tio re zer vis ta i de bi - tant Al va ro Mo ra ta, ali je eki pa An to ni ja Kon tea sti gla sa mo da ubla `i po raz u fi ni - {u me ~a pre ko Da vi da Lu iza. Ni je sa mo Kej hil mo rao ra ni je pod tu{, ve} je is tu su dbi nu do `i vio i Sesk Fa bre gas, jer je pred kraj su sre ta do - bio dru gi `u ti kar ton. - Os ta je mi je di no da smi slim no vu for ma - ci ju sa de set igra ~a. Iskqu~ewe Kej hi - la bi lo je kqu - ~ni mo me nat po {to smo na - kon to ga iz gu bi - li sta lo `e nost u od bra ni i pri mi li tri go la. Vi dje li smo po zi ti vno dru go po lu vri - je me, ali to ni je bi lo do - voqno - re kao je Kon te. "Plav ci ma" na mu ku sta le su pris ta li ce Man - ~es ter ju naj te da, jer su na dru{ tve nim mre `a ma za hva li - le lon don skom klu bu na Ne - mawi Ma ti }u. Kom ple tnoj fu dbal skoj ja vnos ti ne ja - sno je pu {tawe je dnog od naj boqih igra ~a po go to - Bar nli os tva rio ve li ki tri jumf FO TO: AGEN CI JE vo {to je oti {ao u ri val ski klub. [an su da zai gra u prvoj pos ta vi do bio re mi Bo - ga, a osim Mo ra te Kon te ni je imao kva li te tne op ci je sa klu - pe ko je bi mo `da izmi je ni - le me~, jer su po - r e d [pan ca u{li An - d r e a s Aktu el ni {am pi on En gles ke po ra `en od Bar nli ja na star tu Pre mi jer li ge ^elzi ve} OSJETIO Mati }evo odsustvo Vejn Runi odmah usre }io "Gudison" Kris ten sen i ^ar li Mu son da ko ji je za mi je nio upra vo Dan - ca. Ni Li ver pul ni je star to - vao na pra vi na ~in po {to je re mi zi rao sa Vo tfor dom re - zul ta tom 3:3. Ima li su "red si" po bje du u ru ka ma, ali je bod do - ma }oj eki pi do nio Mi gel Bri - tos go lom u 93. mi nu tu. Vo tford je dva pu ta vo dio pre -

37 ^em pi on {ip, dru go ko lo Jokanovi }evom Fulamu bod protiv Redinga GOLEADE PRVO KO LO SEZONE ko Ste fa na Oka - ke i Ab du la ja Do ku - rea, ali su se gos ti vra }a li go lo vi ma Sa di ja Ma nea i Ro - ber ta Fir mi na, dok je no vaj li - ja Mo ha med Sa lah do nio vo stvo gos ti ma {to ipak ni je bi lo do voqno za tri jumf. [AMPION ZAVR[IO ME^ SA DE VET IGRA ^A - Bri tos je dao gol iz of - saj da i to za is ta vi {e ni je za - ba vno. Te {ko je to pri hva ti ti, ali smo do voqno uvje `ba ni, jer su nam se pro {le go di ne ta kve stva ri do ga a le ci je le se zo ne. Sa da je opet ta ko po ~e - LON DON - Eki pa Fu la - ma, ko ju sa klu pe pre dvo di srpski tre ner Sla vi {a Jo ka no vi}, odi gra la je 1:1 pro tiv pro {lo go di{weg ri - va la u plej-ofu Re din ga. To je dru gi re mi "ko tiyer - sa" u dva ko la ove se zo ne, ali ipak mo gu bi ti za - do voqni, jer su na kon 60 se kun - di igre os ta li sa de se to ri - com, po {to je crve ni kar ton do bio ~e {ki de - fan zi vac To ma{ Ka las. Klop bez Kutiwa Za Li ver pul pro tiv Vo - tfor da ni je igrao Fi li pe Ku tiwo ko ji je na me ti Bar - se lo ne. - Ne mo gu da ra zmi{qam o to me, jer sam mi slio na one igra ~e ko ji su mo gli da igra ju. Da sam uzne mi ren zbog si tu aci je re kao bih Ku tiwu pri je svih. To je uvi jek ta ko, kao me nayer u fu dbal skom klu bu imam {e fo ve i ako klub odlu ~i da li pro da je mo ne kog igra ~a on da mo ram to da pri hva tim - do dao je Klop ko ji je os ta vio na klu pi Mar ka Gru ji }a. lo i ni je do bar osje }aj - re - kao je Klop. Us pje {no je star - to vao Man ~es ter si - ti po bje dom kod no vaj li je Braj to na sa 2:0. Ser hio Agu ero po go dio je u 70. mi nu - tu, dok je ko na ~an re - zul tat auto go lom pos ta vio Lu is Dank. Po - slas ti cu u prvom ko lu su pru - `i li Ar se nal i Les ter, a do ma }i su sla vi li sa 4:3, dok je Vejn Ru ni na po vra tni ~kom de bi ju u dre su Ever to na do nio po bje du svom ti mu pro tiv Sto - uka. Re zul ta ti: Kris tal Pa las - Ha der sfild 0:3 (Vord 23. auto gol, Mu ni 26, 78), Ever ton - Sto uk 1:0 (Ru ni 45+1), Sa - utem pton - Svon si 0:0, VBA - Bor nmut 1:0 (He ga zi 31), Ar - se nal - Les ter 4:3 (La ka zet 2, Vel bek 45+2, Rem zi ru 85 - Oka za ki 5, Var di 29, 56). Wukasl - To ten hem 0:2 (Ali 61, Dejvis 70), Man ~es ter ju - naj ted - Vest Hem )sino}). Neo pre zan start Ge ri ja Kejhila usmjerio utakmicu PA RIZ - ^el ni ci Re ala iz Ma dri da odus ta li su od Ki - li ja na Mba pea i okre nu li se za {ti ti svo jih igra ~a svje sni da se ne mo gu trka ti sa Ara pi - ma, jer je re al no da mla di na - pa da~ po ja ~a Wema ~ka Oba me jang bi ra do u Mi lan DOR TMUND - Igra~ Bo ru si je iz Dor tmun da Pjer Eme rik Oba me jang re kao je da bi vo lio da se vra ti u Mi lan, ali i da ni je sve do wega. "Ro so ne ri" tra ga ju za jo{ je dnim na pa da ~em po sli je An drea Sil ve, ko jeg su Por tu pla ti li 38 mi li ona evra. Ga bo nac se na "In sta - gram" pro fi lu ja vio u`i vo i re kao je da ne mo `e ni {ta da ura di uko li ko ~el ni ci Mi la - na spa va ju iako on `e li u grad mo de. Ta ko pa da u vo du pra vi lo fi nan sij skog fer-ple ja, jer su "sve ci" na {li na ~in da pre ve - sla ju Evrop sku fu dbal sku uni - ju (UEFA). Tran sfer Nej ma ra iz Bar se lo ne u vri je dan je 470 mi li ona evra s tim da je obe {te }ewe ko {ta lo 222 mi - li ona. Tu svo tu ni je di rek tno pla tio fran cus ki klub, ve} je Bra zi lac do bio no vac pre ko spon zo ra da ot ku pi svoj ugo - vor, odno sno da akti vi ra kla - uzu lu. Pa ri `a ni su mu na ra vno da li taj no vac pre ko spon zo ra pa ta ko ni su po vri je - di li fi nan sij ski fer-plej, jer je fa kti ~ki Nej mar u Pa - riz do {ao kao slo bo dan igra~. VUR CBURG - Mla di srpski {to per Mi lo{ Veqko vi} pos ti gao je gol u po bje di Ver - de ra od 3:0 pro tiv do ma }eg Vur cbur ge ra, dok je Mi jat Ga - }i no vi} po go dio za Aj ntraht S t v a r i ozbiqno izmi - ~u kon tro li, jer je sa da Mba pe bli zu "Par - ka prin ~e va". Is tog qeta bi mo - gao da na pra vi dva ne nor mal - no ve li ka po sla i to pod uslo vi ma zbog ko jih je Re al odus tao od pre go vo ra. Ma dri - a ni su bi li spre mni da pla te 160 mi li ona evra Mo na ku i po nu de 18-go di{waku go - pro tiv Er ndte bri ka u uta kmi - ca ma wema ~kog ku pa. Po hval no je o Veqko vi }u go vo rio tre ner Ver de ra Ale ks - an der Nu ri, re kao je da je dos - ta po pra vio igru s obje no ge, a GLAS SPORT ponedjeqak, 14. avgust Real ne mo`e da parira Pari`anima u trci za Kilijana Mbapea ARA PI OBE SMI SLI LI FI NAN SIJ SKI FER-PLEJ Is tog qeta bi mo gao da na pra vi dva ne nor mal no ve li ka po sla i to pod uslo vi ma zbog ko jih je Re al odus tao od pre go vo ra sa Mo na kom Ki li jan Mba pe se pridru`uje Nejmaru FO TO: AGEN CI JE NEJMAR I MBAPE KO [TA ]E UKUPNO 740 MILIONA EVRA NU DI 180 MILIONA EVRA MONAKU UEFA na potezu Ka ko su bo ga ti klu bo vi na - {li na ~in da pra ve ve li ke tran sfe re bez fi nan sij ske od go vor nos ti, pred sje dnik UEFA Ale ksan der ^e fe rin mo ra }e da se ma ksi mal no po za ba vi ovim pro ble mom. Vje ro va tno je je di ni izlaz "ga {ewe" po me nu tog pra vi - la i uvo ewe "se la ri ke pa" na lik na NBA i NFL li gu, {to je sa mo po se bi kom - pli ko va no jer bi "pla fon" pos tavqen za bo ga te bio ne dos ti `an za naj ve }i broj klu bo va {i rom Evro pe. di{wu pla tu od se dam mi li - ona evra, ali su prin ~e vi iz Ka ta ra us pje li da sta nu na put tom transferu. Iako }e ih Nej mar ko {ta ti sko ro po la mi li jar de evra, Pa ri `a ni za Mba pea nu de 20 mi li ona evra vi {e ne go Re al, s tim da bi ovaj na pa da~ ima pla tu ~ak 18 mi li ona evra go di{we i to ka da se odbi je po rez. Pred sje - dnik Re ala Flo ren - ti no Pe rez bio je spre man da za Mba pea `rtvu je Ka ri ma Ben ze - mu ili Ge re ta Bej la, ali je u me u vre me nu raz go va rao sa Zi ne di nom Zi da nom, pre do ~io mu si tu aci ju i po zvao pri ja - teqe iz Bo ru si je Dor tmund nu - de }i 20 od sto vi {e u odno su na sve ono {to bi Bar se lo na je dnog da na bi la spre mna da pla ti za Osma na Dem be lea. Kom ple tna fran cus ka Li ga 1 ne mo `e da os tva ri go di{wi pro fit od 740 mi li ona ko li - ko bi za je dno ko {ta li Nej mar i Mba pe, a ne klub ~i ja ba za na vi ja ~a po red Pa ri za i re gi - ona oko pres to ni ce Fran cus ke go to vo i da ne pos to ji. Zlatni "orli}i" raspolo`eni u Kupu Wema ~ke Stri jel ci Veqko vi} i Ga }i no vi} zl a tni "or li}" sa No vog Ze lan - da je to de mon stri rao na ovom me ~u. Sjaj nim {utom is ko sa sa li je ve stra ne, go to vo sa aut-li - ni je srpski de fan zi vac je maj - s t or ski ma ti rao gol ma na do ma }i na, a u is tom ma ni ru je Ga }i no vi} po go dio pro tiv ni - `e li ga {a za po bje du od 3:0. Tr - e biwac je gur nuo lop tu po red de fan ziv ca do ma }ih i za tim la ga no ma ti rao ~u va ra mre `e. Ba jer Le ver ku zen se na mu ~io pro tiv Kar lsruea, jer su se ig - ra li pro du `e ci, ali su "apo te - ka ri" go lo vi ma Do mi ni ka Ko ra, Yoela Po hjan pa la i Li - ona Bej li ja sla vi li na kra ju.

38 6 ponedjeqak, 14. avgust GLAS SPORT ZE NI CA - Ne mi le sce ne vi e ne su na par ke tu ze ni ~ke "Are ne" po za vr{et ku kva li - fi ka ci one uta kmi ce izme u BiH i [ved ske. Do ma }i ko {ar ka {i ni su na naj boqi na ~in po dni je li po raz (72:88) u ~et vrtom ko lu pret kva li fi ka ci ja za Svjet - sko prven stvo, pa su na kra ju uta kmi ce ver bal no na pa li pro ti vni ke, ali na kon na gu ra - vawa ni je do {lo do ve }ih in - ci de na ta. Je dan od naj boqih ko {ar ka {a [ved ske Vi ktor Ga de for{ re kao je da su mu ko - {ar ka {i BiH pri je ti li. - Sva ao sam se sa Yana - nom Mu som dok je ne ko od Nemile scene nakon utakmice BiH - [vedska Ga de for {u pri je ti li da }e ga ubi ti Grupa A 1. Jer me ni ja : [ved ska : BiH : Slo va ~ka :310 5 dru gih igra ~a iz BiH re kao da }e me ubi ti. Bi li su ja ko uzne mi re ni, ali po sli je ni - je bi lo in ci de na ta - re kao je Ga de for{. Bio je ovo dru gi po raz BiH od [ved ske u pret kva li - fi ka ci ja ma, ko ji je iza bra ni - ke se le kto ra Du {ka Vu jo {e vi }a udaqio od pla sma - na u kva li fi ka ci je, jer su ima sa da po tre bne po bje de u pre os - ta la dva me ~a, pro tiv Slo va ~ke 16. av gus ta i Jer me ni je tri da - na ka sni je u gos ti ma. - Igra li su ~vr{}e u od - bra ni i to je deo o ko me bi mo - glo da se kri ti ~ki pri ~a, ali o~i gle dno je do {lo do za mo ra i po tro{we. Sve uta kmi ce ko - je smo igra li do bi li smo uz ve li ku po tro{wu emo ti vne i fi zi ~ke ener gi je, te se ni smo uspe li opo ra vi ti za ovaj mo me - nat. Od bra na ni je bi la na po - tre bnom ni vou, bi li smo ner vo zni u na pa du. Po raz jes te svi ma te `ak, po be dom bi na - por ko ji smo ulo `i li kroz tre nin ge do bio smi sao kroz re zul tat, ali u spor tu pos to je po be de i po ra zi - re kao je Vu - jo {e vi}. Sa 20 po ena To mas Ma sam - ba bio je na je fi ka sni ji kod gos ti ju, Mar kus Eri kson pos - ti gao je 15, a Vi ktor Ga de - for{ 13. Kod do ma }i na Yanan Mu sa uba cio je 12, Obrad To - mi} 11, a Adin Vra bac de set. EP za juniorke Srbi ja ja ~a od Fran cus ke [O PRON ska ju - ni or ska ko {ar ka {ka re - pre zen ta ci ja Srbi je pla si ra la se u fi na le Evrop skog prven stva ko je se odr`a va u [o pro nu. Srbi ja je na po ~et ku posqedwe di oni ce na pra - vi la se ri ju 14:1 i pra kti - ~no ri je {i la pi tawe po bje dni ka. Iva na Ka ta - ni} je sa 22 po ena bi la na - je fi ka sni ja kod po bje dni ka, \or e vi} je do da la 12, a Di mi tri je vi} de set. Srbi ja je si no} u fi na lu tre ba lo da od mje ri sna ge sa Bel gi jom. Si mo no vi}, Ne do vi}, Te odo si} i Ra duqica ni su bi li u kom bi na ci ji za uta kmi cu FO TO: AGEN CI JE BEO GRAD - Se le ktor ko - {ar ka {ke re pre zen ta ci je Srbi je Ale ksan dar \or e vi} bio je za do voqan iz dawem svog ti ma pro tiv Gr~ke na "Tro fe ju Beo gra da", ali je do - dao da je pro ti vnik "skri vao kar te". - Mi slim da je Gr~ka ma lo vi {e ose ti la uta kmi cu ne go u me ~u sa Crnom Go rom. Mo ra mo bi ti po - {te ni pre ma sve mu i ne tre ba da gle da mo sta - tis ti ku i re zul - tat. Ovo su tre ning uta kmi ce, ra di mo, spre ma mo se - re - kao je \or e vi}. Srbi ja je po bi je di la re zul - ta tom 93:61, pri je sve ga za - hvaquju }i fa na ti ~noj i kon stan tnoj od bra ni, ali i izvan re dnom {u tu sa svih po zi - ci ja. - I po red sve ga, tre ba da gle da mo u svoj tawir, da gle da - mo svo je stva ri, da se okre ne - mo na {oj igri. Zna mo {ta nas ~e ka, ne bo ji mo se i ne stra hu - je mo. Ho }e mo da izne se mo na - {u ko {ar ku na te ren - do dao je \or e vi}. GOSTI IGRALI BEZ ANTETOKUMBA \OR \EVI]: REZULTAT NIJE BITAN, OVO SU TRENING UTAKMICE Gr~ka je igra la bez Ja ni sa An te to kum ba, dok za Srbi ju ni su igra li Mi lo{ Te odo si}, Ne mawa Ne do vi}, Mi ro slav Ra duqica i Mar ko Si mo no vi}. - Gr~ka je sjaj na Ni je dna eki pa ne }e sa da da otvo ri sve kar te, ta ko oni ni su uvrsti li ALE KSAN DAR \OR \E VI], SE LE KTOR SRBI JE, NA KON PO BJE DE NAD GR^KOM Tre ba nam me~ na je dnu lop tu Vo leo bih da bu de te `a uta kmi ca. To nam tre ba, da igra mo na je dnu lop tu. Mo ji momci ova ko igra ju, ta kva im je ka ra kte ris ti ka i me ne to mo `e sa mo da ra du je. Ski dam ka pu za pris tup, re kao \or e vi} Antetokumba, ali ni je ni kod nas bi lo ne ko li ko igra ~a. Si - gur no je da im on do da je kva li - tet, on je ol star igra~, ko ji je Svi Srbi poga ali Svih 13 ko {ar ka {a ko je je \or e vi} uvo dio u igru upi sa lo se u stri jel ce, a na je fi ka sni ji su bi li Bo - gdan Bo gda no vi} sa 14 po - ena i de vet asis ten ci ja, Vla di mir Lu ~i} sa 13 i Bo ban Mar ja no vi} sa 11 po - ena. Ja nis Bu ru sis je sa 11 po ena bio na je fi ka sni ji u Gr~koj. na pre do vao brzi nom sve tlos ti. Si gur no }e im da ti mno go po - FO TO: AGEN CI JE mo }i atle ti kom i fi zi ka li ja - ma - re kao je srpski se le ktor. Upi tan da li je za do voqan pris tu pom svo je eki pe uta kmi - ci, se le ktor je u {a li re kao: "Uop {te ni sam za do voqan." Pod sje tio je da je me~ kon trol - ni i da zbog to ga ne tre ba igru Srbi je i Gr~ke svo di ti na ~e - ti ri ~et vrti ne odi gra ne u su - bo tu uve ~e. - Ne tre ba gle da ti 40 mi - nu ta ove uta kmi ce. Mo gu da bu - dem za do voqan de lom prvog po lu vre me na ka da je igra bi la na ni vou, pre sve ga wiho va, ni je bi la bor be na i od bram be - na. Po sle u dru gom su ima li ne ke pe tor ke za ko je mi slim da ni su igra li ni na tre nin gu. Tre ba sa mo i}i daqe. Za bo ra - vi ti ovo i ra zmi{qati una - pred. Vo leo bih da bu de te `a uta kmi ca. To nam tre ba, da igra mo na je dnu lop tu. Mo ji momci ova ko igra ju, ta kva im je ka ra kte ris ti ka i me ne to mo `e sa mo da ra du je. Ski dam ka pu za pris tup - re kao je \or - e vi}. Dru gi me~ na "Tro fe ju Beo gra da" Srbi ja je iga la si - no} pro tiv Crne Go re, ko ja je po ra `e na od Gr~ke sa 81:83. Ko {arka Hrva ti boqi od Slo ve na ca OPA TI JA - Ko {ar ka - {ka re pre zen ta ci ja Hrvat ske nas tavqa da re - da po bje de u pri pre mnim uta kmi ca ma pred Evrop - sko prven stvo. Iza bra ni - ci se le kto ra Ace Pe tro vi }a su na tur ni ru u Opa ti ji po bi je di li Slo - ve ni ju sa 85:81. Da rio [a ri} sa 25 po ena i 15 sko ko va bio je na je fi ka - sni ji kod po bje dni ka, Bo - jan Bo gda no vi} je do dao 23, dok su u Slo ve ni ji naj - boqi bi li Lu ka Don ~i} sa 27 i Edo Mu ri} sa 20 po ena. ^e {ka Bal vin ne }e u re pre zen ta ci ju PRAG - On drej Bal vin ne }e nas tu pi ti za re pre - zen ta ci ju ^e {ke na pred - sto je }em Evrop skom prven stvu po ~et kom sep - tem bra. Bal vin je tre ba - lo da bu de prvi cen tar se dmo pla si ra ne eki pe sa pro {log Evro bas ke ta, po go to vo u si tu aci ji ka - da se zna da je Jan Ve se li odlu ~io da ne bu de dio na ci onal nog ti ma. Poqska Mir ko vi} pro mi je nio klub, ne i dr`a vu LU BLIN - Is ku sni srpski ko {ar ka{ Uro{ Mir ko vi} (35) ka ri je ru }e nas ta vi ti u poqskom Star - tu iz Lu bli na. Pro {lu se - zo nu pro veo je ta ko e u Poqskoj igra ju }i za Pol - far mu, za ko ju je pro sje ~no pos ti zao 11,4 po ena, uz 4,3 sko ka i 1,4 asis ten ci je. Kril ni ko {ar ka{ do sa da je nas tu pao za Igo ku, Tar gu Mu re{, Stel met, Ro su Ra - dom, Ra dni ~ki BG, Voj vo di - nu, Ma {i nac, Crve nu zvez du i Slo gu.

39 GLAS SPORT ponedjeqak, 14. avgust vot po ne kad za is ta umi je da bu de su rov, a to je na svo joj ko `i naj boqe osje tio ~o vjek ko ji ne ma ni je dnu mrqu u ka ri je ri i ko ji za sve {to je dao "kraqici spor to va" ni je za slu `io da se po vri je di u posqedwoj trci PRI RE DIO: DU [AN RE PI JA du sa nr glas srpske.com LON DON - Svjet sko prven stvo u Lon do nu tre ba lo je da bu de la bu do va pje sma naj - br`eg ~o vje ka svih vre me na Ju - se ina Bol ta, a pre tvo ri lo se u naj go ru no }nu mo vot po ne kad za is ta umi - je da bu de su rov, a to je na svo joj ko `i naj boqe osje tio ~o vjek ko - ji ne ma ni je dnu mrqu u ka ri je ri i ko ji za sve {to je dao "kraqici spor to va" ni je za slu - `io da se po vri je di u posqedwoj trci. Na kon {to je pre dao tron na 100 me ta ra, o~e ki va lo se da u {ta fe ti sa dru go vi ma iz re pre zen ta ci je od bra ni tron i sa zla tnom, me daqom ode u za - slu `e nu pen zi ju. Me u tim, vi - {e si le is pla ni ra le su dru ga ~i ji sce na rio, pa se Bolt tek {to je po tr~ao u ~et vrtoj iz - mje ni stro po {tao na sta zu i ja - ukao u bo lo vi ma. Zla to je osvo ji la Ve li ka Bri ta ni ja, sre - bro je oti {lo u SAD, a bron za pri pa la Ja pan ci ma. Ve} to kom ta kmi ~ewa na 100 me ta ra evi - den tno je bi lo da Bolt ni je u naj boqoj for mi i da }e te {ko do }i do 12. i 13. zla tne me daqe sa svjet skih prven sta va, ali su se svi na da li da }e "su vi" ta le - nat i ener gi ja ko ju crpi od na - vi ja ~a bi ti do voqni. To se ni je do go di lo, a na ru ku mu, kao ni os ta lim u~e sni ci ma {ta fe te ni je i{la ni odlu ka or ga ni za - to ra o ko joj su go vo ri li Jo han Blejk i Yas tin Ge tlin. Karikatura govori vi {e od rije ~i Da sli ka go vo ri vi {e od hiqadu ri je ~i naj boqe je obja snio di plo mi ra ni bo - go slov i umje tnik iz Do bo ja Bo jan Jo ka no vi}, ko ji je tu - `nu su dbi nu Iva ne [pa no - vi} pred sta vio na naj boqi na ~in. Srpska atle ti ~ar ka os ta la je bez me daqe za - hvaquju }i kon tro ver znoj odlu ci su di ja. Ona je sko - ~i la du `e od se dam me ta - ra, ali se broj ko ji je no si la na le i ma ot ka ~io i os ta vio trag u pi jes ku bar de se tak cen ti me ta ra ra ni je. Uprkos `al bi AS Srbi je, odlu ka je os ta la ne - pro mi jewena, a [pa no vi - }e va na ~et vrtom mjes tu, {to je Jo ka no vi }u po slu `i - lo za odli ~nu ka ri ka tu ru. Ju se in Bolt pao na sta zu u posqedwoj trci poslije svega nekoliko koraka FO TO: TA NJUG BLEJK I GE TLIN KRIVE ORGANIZATORE Sprin ter sa Ja maj ke ne sla vno za vr{io ka ri je ru Boltov odlazak ka kav ni je za slu `io Duda{: Trebalo je da se bo rim za medaqu Srpski de se to bo jac Mi ha il Du da{ tu `an je {to je zbog po vre de mo rao odus ta ti od ta kmi ~ewa po sli je {est dis ci pli na. - Bio sam u ve oma do broj for mi i zbog to ga mi je ovo odus ta jawe jo{ te `e pa lo. Ta kve stva ri se de {a - va ju, pre po ne i mot ka su za nas de se to boj ce "rus ki ru - let". Tre ba lo je da se na - em u onom naj bi tni jem fi na lu, da se bo rim za me - daqu, ali {ta da se ra di, os ta vi }u to za ne ki sle de - }i put - is ta kao je Du da{. Zla to u de se to bo ju osvo jio je Fran cuz Ke vin Ma jer osvo jiv {i bo do va. - Po ~e tak je ka snio de set mi nu ta, a dr`a li su nas pri je to ga pu nih 40. To je lu do. Pre - du go su nas os ta vi li na ~e - kawu Po ku {a va li smo da se za gri je mo, ali bi smo on da po - no vo ~e ka li i ta ko sve u krug. Bol no je vi dje ti pra vu le gen du, is tin skog {am pi ona da se mu - ~i ta ko - re kao je wegov zemqak Blejk. Jo{ o{ tri ji bio je no vi prvak na 100 me ta ra Ge tlin ko ji je na gla sio da je Bolt za wega i daqe naj br`i ~o vjek na svi je tu. Na pi tawe je li pre du go ~e kawe na po ~e tak trke mo glo da do pri ne se Bol to voj po vre di, Ame ri ka nac je dao kon kre tan od go vor. - To je ma gi ja te le vi zi je, svi mo ra ju da bu du spre mni na vri je me ka ko bi se ispo {to va - li gle da oci. Is kre no mi slim da smo bi li pre du go na sta di - onu bez odje }e. I ja sam iz gu - bio to plo tu ti je la. Vje ru jem da je sve to do pri ni je lo wego voj po vre di - re kao je Ge tlin. Ko zna, mo `da ga ova kav opro {taj na tje ra da pro du `i ka ri je ru za go di nu ili dvi je, iako su ma le {an se za to jer je vi {e pu ta po no vio da }e se opros ti ti kad na pu ni 31 go di - nu, odno sno po sli je ta kmi ~ewa u Lon do nu. Su dbi na je bi la ma lo mawe su ro va pre ma do ma }em ju - na ku Mou Fa ra hu ko ji je ipak uspio da osvo ji me daqu u posqedwoj trci na me ta - ra. Na du plo du `oj di oni ci od bra nio je ti tu lu, a pla no ve mu je po kva rio 23-go di{wi Eti opqanin Mu ktar Edris ko ji je bio br`i na me - ta ra. Bri ta nac }e ta ko sa zla - tom i sre brom oko vra ta kre nu ti u no ve po bje de do ko - jih }e po ku {a ti da do e u ma - ra to nu. FARAH SA SREBROM ODLAZI ME \U MARATONCE Zla to u sko ku uvis pri pa lo je Rus kiwi Ma ri ji La sit ske - ne (203 cen ti me tra), Aus tra li - jan ka Sa li Per son (12,59) bi la je naj br`a na 110 me ta ra sa pre po na ma, dok je Ni je mac Jo ha nes Fe ter naj du `e ba cio kopqe (89,89 me ta ra). [ta fe ta SAD u `en skoj kon ku ren ci ji sla vi la je na 4h100 sa 41,82 se - kun de. Portugalka Ines Enrikez oborila je svjetski rekord u brzom hodawu na 50 kilometara, jer je stazu pre{la za 4.05:56 sati.

40