83. Odluka o dopunama Odluke o autotaksi prijevozu na području i s područja Grada Dubrovnika

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "83. Odluka o dopunama Odluke o autotaksi prijevozu na području i s područja Grada Dubrovnika"

Транскрипт

1 SLUŽBENI GLASNIK GRADA DUBROVNIKA Broj 16. Godina LIV Dubrovnik, 1. rujna od stranice Sadržaj GRADSKO VIJEĆE 82. Odluka izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika, izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika, te Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stambenog naselja Solitudo 83. Odluka o dopunama Odluke o autotaksi prijevozu na području i s područja Grada Dubrovnika 84. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku 85. Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za provođenje postupka davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u lokalnom linijskom obalnom pomorskom prometu 86. Odluka o poduzimanju hitne mjere saniranja nelegalno proširenog dijela odlagališta otpada Grabovica 87. Koncept plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika 88. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave 89. Ispravak tehničke pogreške u Rješenju o imenovanju ravnateljice Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre GRADONAČELNIK 90. Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Dubrovnika 91. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za godinu 92. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjih vrtića Dubrovnik

2 93. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjih vrtića Dubrovnik 94. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci Dubrovnik 95. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci Dubrovnik 96. Zaključak o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Marina Getaldića 97. Zaključak o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Lapad 98. Zaključak o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Mokošica 99. Zaključak o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Marina Držića 100. Zaključak o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana Gundulića 101. Zaključak o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Antuna Masle 102. Izmjene i dopune plana prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za godinu 103. Zaključak o izmjeni Zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana Gundulića 104. Rješenje o ispravci Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjih vrtića Dubrovnik 105. Zaključak o izmjeni Zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Marina Držića 106. Izmjene i dopune plana prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za godinu GRADSKO VIJEĆE 82 Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju ( Narodne novine, broj 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ( Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 9/15 i 12/15), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 4. sjednici, održanoj 31. kolovoza i 1. rujna 2017., donijelo je

3 O D L U K U o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stambenog naselja Solitudo Članak 1. Donosi se Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stambenog naselja Solitudo ( Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 11/16.). Članak 2. U članku 3. stavku 2. iza riječi Vrtlar d.o.o. briše se točka, stavlja zarez i dodaje: proširenja zone D4 za izgradnju dječjeg vrtića u vlasništvu Grada Dubrovnika, te usklađenja s postojećim stanjem i potrebe formiranja čestice za redovitu upotrebu zgrade sukladno zahtjevu Milenka Pranjića iz Dubrovnika. Članak 3. U članku 6. stavku 1. nakon alineje 3. dodaju se alineja 4 i 5 koje glase: - proširenje zone D4 radi izgradnje dječjeg vrtića većeg kapaciteta od planiranog i - usklađenja s postojećim stanjem i potrebe formiranja čestice za redovitu upotrebu zgrade sukladno zahtjevu Milenka Pranjića iz Dubrovnika temeljem Uvjerenja o vremenu gradnje i rješenja o utvrđivanju građevne čestice. Članak 4. U članku 9. stavku 1. dodaje se nova alineja koja glasi: - Grad Dubrovnik, Upravni djel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, ovdje. Članak 5. Ova Odluka dostavit će se svim javnopravnim tijelima radi dostave zahtjeva. Rok za dostavu zahtjeva je 8 dana od dostave Odluke. Članak 6. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Dubrovnika.

4 KLASA: /16-01/08 URBROJ: 2117/ Dubrovnik, 31. kolovoza i 1. rujna Predsjednik Gradskog vijeća: mr. sc. Marko Potrebica, v. r Na temelju odredbe članak 56. stavka 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu ( Narodne novine, broj 82/13) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ( Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13, 6/13- pročišćeni tekst i 9/15.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 4. sjednici, održanoj 31. kolovoza i 1. rujna 2017., donijelo je O D L U K U o dopunama Odluke o autotaksi prijevozu na području i s područja Grada Dubrovnika Članak 1. U Odluci o autotaksi prijevozu na području i s područja Grada Dubrovnika ( Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 10/16., 14/16., 16/16. i 8/17.- dalje u tekstu: Odluka ) iza članka 6. dodaje se članak 6a i glasi: Iznimno, broj autotaksi prijevoznika i vozila na području Grada Dubrovnika može biti i veći od broja određenog u članku 6. Odluke ukoliko se pred nadležnim tijelom, u postupku povodom izjavljenog pravnog lijeka, utvrdi kako podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na izdavanje dozvole. Članak 2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Dubrovnika. KLASA: /16-02//36 URBROJ: 2117/ Dubrovnik, 31. kolovoza i 1. rujna Predsjednik Gradskog vijeća: mr. sc. Marko Potrebica, v. r

5 84 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( Narodne novine, broj 67/08., 48/10., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15 ), članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ( Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. pročišćeni tekst i 9/15.) i prethodne suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske broj: /2-2332/1-17 od 22. kolovoza 2017., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 4. sjednici, održanoj 31. kolovoza i 1. rujna 2017., donijelo je O D L U K U o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku Članak 1. U Odluci o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku ( Službeni glasnik Grada Dubrovnika br. 11/15, 15/17) članak 10. mijenja se i glasi: Rezervirana parkirališna mjesta mogu se odobriti sljedećim korisnicima: 1. Institucijama te pravnim osobama od značaja za Republiku Hrvatsku i Grad Dubrovnik, 2. Ostalim pravnim osobama sa sjedištem u Dubrovniku ispred ili u neposrednoj blizini poslovnog prostora,. Članak 2. Članak 12. stavak 3. mijenja se i glasi: Iznimno od odredbi o visini mjesečne naknade za korisnike rezerviranih parkirališnih mjesta iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka u osobito opravdanim slučajevima pojedinim institucijama od značaja za Republiku Hrvatsku i Grad Dubrovnik može se odobriti korištenje rezerviranih parkirališnih mjesta bez plaćanja naknade. Članak3. U glavi IV. VRSTE PARKIRALIŠNIH KARATA, NAČIN KORIŠTENJA I CIJENE članak 21. stavak 1. mijenja se i glasi: Korisnik javnog parkirališta dužan je u roku od 10 minuta od parkiranja vozila kupiti parkirališnu kartu u nematerijaliziranom obliku odnosno parkirališnu kartu u materijaliziranom obliku istaknutu na vozilu tako da organizator parkiranja može provjeriti njezinu valjanost, dok je u Zoni 0 (crvena) na Izvan uličnom parkiralištu (parkiralište Pile) to dužan učiniti u roku od 15 minuta. Članak 4.

6 U glavi V. POVLAŠTENA PARKIRALIŠNA KARTA, članku 26. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi: - muškarci koji su dobrovoljni darovatelji krvi sa preko 35 (tridesetpet) puta darovanom krvi i žene koje su dobrovoljni darovatelji krvi sa preko 25 (dvadesetpet) puta darovanom krvi,. Članak 5. Ostale odredbe Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja ( Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 11/15 i 15/17) ostaju neizmijenjene. Članak 6. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Dubrovnika. KLASA: /17-01/41 URBROJ: 2117/ Dubrovnik, 31. kolovoza i 1. rujna Predsjedateljica Gradskog vijeća: Nada Medović, dipl. iur., v. r Na temelju članka 31. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu ( Narodne novine, broj 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13, 56/16), članaka 14. i 16. Zakona o koncesijama ( Narodne novine broj 69/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ( Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 pročišćeni tekst i 9/15), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 4. sjednici, održanoj 31. kolovoza i 1. rujna 2017., donijelo je O D L U K U o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za provođenje postupka za davanje koncesije za obavljanje javnog prijevoza u lokalnom linijskom obalnom pomorskom prometu Članak 1. Osniva se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka za davanje koncesije za obavljanje javnog prijevoza u lokalnom linijskom obalnom pomorskom prometu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)

7 Članak 2. U Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke imenuju se: 1. Vlaho Margaretić - Grad Dubrovnik, predsjednik Povjerenstva; 2. Maroje Kolendić - Grad Dubrovnik, član; 3. kap. Mato Kekez - Lučka kapetanija Dubrovnik, član; 4. Niki Borovina - Hrvatski registar brodova, član; 5. Željko Dadić - Županijska lučka uprava, član; 6. Ivana Kralj - Grad Dubrovnik, član; 7. Ileana Linić - Grad Dubrovnik, član. Članak 3. Zadaci Povjerenstva su: 1. predlaganje lokalnih linija i utvrđivanje prijedloga odluke o uspostavljanju lokalnih linija, 2. surađivanje s davateljem koncesije pri izradi studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno analize davanja koncesije, 3. sudjelovanje u pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije određenih posebnim zakonom, 4. sudjelovanje u izradi dokumentaciji za nadmetanje, 5. sudjelovanje u definiranju uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, 6. pregled i ocjena pristiglih ponuda i/ili zahtjeva za sudjelovanje, u skladu s pravilima postupka davanja koncesije, 7. utvrđivanje stalnog i promjenjivog iznosa naknade za koncesiju, 8. utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije, prijedloga odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije, prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije, prijedloga odluke o izmjeni odluke o poništenju postupka davanja koncesije te obrazloženja tih prijedloga, 9. obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o namjeri davanja koncesije čija djelatnost će se obavljati na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske ili koncesije koja se odnosi na opće dobro ili drugo dobro za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku prije početka postupka davanje koncesije, 10. predlaganje vrste i vrijednosti pojedinog jamstva te 11. obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije. Povjerenstvo o svom radu vodi zapisnik koji potpisuju svi nazočni članovi. Članak 4. Stručno povjerenstvo za koncesiju prestaje s radom sklapanjem ugovora o koncesiji odnosno izvršnošću odluke o poništenju postupka davanja koncesije. Članak 5.

8 Tehničke, stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more Grada Dubrovnika. Članak 6. Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za provođenje postupka davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u lokalnom linijskom obalnom pomorskom prometu, KLASA: /17-01/047, URBROJ: 2117/ ( Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 7/17) od 17. ožujka godine stavljaju se van snage. Članak 7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Dubrovnika. KLASA: /17-01/04 URBROJ: 2117/ Dubrovnik, 31. kolovoza i 1. rujna 2017 Predsjedatelj Gradskog vijeća: mr. sc. Marko Potrebica, v. r Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst i 9/15), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na 4. sjednici, održanoj 31. kolovoza i 1. rujna 2017., donijelo je O D L U K U o poduzimanju hitne mjere saniranja nelegalno proširenog dijela odlagališta otpada Grabovica Članak 1. Nalaže se hitna mjera saniranja nelegalno proširenog dijela odlagališta otpada Grabovica bez mogućnosti daljnjeg proširenja u okviru dopustive površine 4 ha postojećeg odlagališta, a sve kako bi se spriječili štetni utjecaji na izvorište. Predmetna sanacija ostaje unutar gabarita od 4 ha kako je određeno Prostornim planom Dubrovačko-neretvanske županije ( Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj: 06/03., 03/05., 03/06., 07/10., 04/12., 04/12 - ispravak, 9/13) i Prostornim planom uređenja grada Dubrovnika ( Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj: 07/05., 06/07., 10/07., 3/14) prema kojima odlagalište otpada Grabovica zauzima površinu od 4 ha.

9 Članak 2. Sukladno navedenom u članku 1. ove Odluke, donijeti će se odgovarajući akt u provedbi dokumenata prostornog uređenja. Članak 3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika". KLASA: /17-09/19 URBROJ: 2117/ Dubrovnik, 31. kolovoza i 1. rujna Predsjednik Gradskog vijeća: mr. sc. Marko Potrebica, v. r Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 86. i članka 109. Zakona o prostornom uređenju ( Narodne novine, broj 153/13) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika( Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 pročišćeni tekst i 9/15), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 4. sjednici, održanoj 31. kolovoza i 1. rujna 2017., donijelo je KONCEPT PLANA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENOM SPOMENIČKOM CJELINOM GRADA DUBROVNIKA I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Donosi se Koncept "Plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika" (u daljem tekstu: Plan upravljanja) Članak 2. Konceptom Plana upravljanja utvrđuje se: 1. Osnovni sadržaj Plana upravljanja

10 2. Ciljevi, vizija, prioriteti i mjere 3. Dokumentacijske i studijske podloge 4. Postupak donošenja II. OSNOVNI SADRŽAJ PLANA UPRAVLJANJA Članak 3. Plan upravljanja sastoji se od tematskih cjelina: 1. Polazišta 2. Vizija 3. Prioriteti 4. Mjere 5. Projekti 6. Akcijski plan 7. Mjerljivost 8. Rokovi 9. Nositelji 10. Financiranje Polazišta prikazuju: vrijednosti prostora, postojeće stanje, probleme i ciljeve. Vizijom se utvrđuje osnovno dugoročno usmjerenje razvoja. Odrednice Prioriteta su: dugoročnost (do 25 godine), te sveobuhvatnost i interdisciplinarnost. Značajke Mjere su: srednjoročnost (do 10 godina) i tematska određenost prema strukovnim disciplinama. Obilježja Projekata su: kratkoročnost (do 4 godine), te relevantnost, konkretnost i izvedivost. Akcijski plan sadrži elemente koji određuju redoslijed provedbe projekata, mjera i prioriteta. Mjerljivost sadrži elemente kojima se omogućuje praćenje rezultata realizacije projekata. Rokovi sadrže elemente kojima se utvrđuje plan realizacije projekata. Nositelji sadrže elemente kojima se utvrđuju osobe (pravne i fizičke) odgovorne za realizaciju projekata. Financiranje sadrži elemente kojima se utvrđuje budžet za realizaciju projekata. III. CILJEVI, PRIORITETI I MJERE Članak 4. Osnovni cilj Plana upravljanja jest stvoriti pretpostavke za upravljanje zaštićenom spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika kako bi se očuvala i unaprijedila svojstva univerzalne vrijednosti pod zaštitom UNESCO-a, uz istodobno razvijanje suvremenog života Grada. Dugoročna vizija upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika temelji se na postavci da Grad treba biti - grad. Grad koji je složeni, slojeviti i živi sustav što ga kombinirano, istodobno i usklađeno tvore čimbenici: spomenici i građevine, kultura, stanovništvo, turizam, sigurnost, promet, i njegov statut. Članak 5. Plana upravljanja sadrži Prioritete:

11 1. Očuvanje i unaprjeđenje stanja zaštićene povijesne urbane cjeline 2. Očuvanje i afirmacija kulturnog identiteta grada 3. Život u Gradu 4. Održivi turistički razvoj 5. Sigurnost 6. Povezanost, i 7. Suvremeni "Dubrovački statut". Članak 6. Prioritet Očuvanje i unaprjeđenje stanja zaštićene povijesne urbane cjeline sadrži: konzervatorske urbanističke arhitektonske pejzažne građevinske energetske komunalno-tehničke i pravno-vlasničke mjere. Članak 7. Prioritet Očuvanje i afirmacija kulturnog identiteta grada sadrži mjere u području: kulturna tradicija naslijeđeni običaji i rituali posebnosti i identiteti grada i nematerijalna baština. Članak 8. Prioritet Život u Gradu sadrži mjere za ostvarivanje: osnovnih urbanih funkcija (stanovanje, rad, odmor, rekreacija i zabava) raznovrsnih dodatnih urbanih funkcija višeslojnog, višenamjenskog i inovativnog korištenja grada suvremenih standarda i kvalitete stanovanja različitih oblika stanovanja (stalno, privremeno, povremeno) unaprjeđenja komunalne i društvene infrastrukture (spriječiti nazadovanje infrastrukture jer je skupa) unaprjeđenje kvalitete javnih gradskih prostora (trgova, ulica) kao mjesta društvenosti (inkluzivnost, raznovrsnost, otvorenost, dostupnost, autentičnost, integracija ). Članak 9. Prioritet Održivi turistički razvoj sadrži mjere za: utemeljivanje na obilježjima iznimnih univerzalnih vrijednosti (OUV) podizanje kvalitete doživljaja i standarda posjetitelja usklađenje potreba turista, stanovnika i građana

12 uključivanje atraktora iz okruženja poticanje drugih (neturističkih) gospodarskih aktivnosti i reinvestiranje u kulturnu baštinu. Članak 10. Prioritet Sigurnost sadrži mjere za: određivanje pravila ponašanja unutar zaštićene spomeničke cjeline prirodne nepogode klimatske promjene potres požar terorizam i druge hitne situacije. Članak 11. Prioritet Povezanost sadrži mjere: prometno povezivanje svih dijelova Dubrovnika i okruženja integralni, slojeviti i koordinirani sustav prometa (cestovni, tračni, zračni, morski ) sustav javnog gradskog prijevoza sustav parkiranja vozila (park and ride) i sustav ulaza u Grad (rasterećenje lokaliteta Pile / Ploče). Članak 12. Prioritet suvremeni "Dubrovački statut" sadrži mjere: zastupanje javnog interesa kontroliranje komercijalizacije uvođenje propisa, pravila, kriterija, smjernica i procedura korištenje pozitivnih povijesnih iskustava i iskustava drugih povijesnih gradova pod zaštitom UNESCO-a usklađivanje i koordiniranje upravljanja Grada, Županije i Države uključivanje civilnog društva, građana i stanovnika i osiguravanje transparentnosti upravljanja. IV. DOKUMENTACIJSKE I STUDIJSKE PODLOGE Članak 13. Pri izradi Plana upravljanja koristit će se dokumentacijske i studijske podloge: Sociološka i demografska studija Strategija razvoja turizma i odredbe u kruzerskog turizmu na području Dubrovnika Sistematizirani i identificirani problemi povijesne jezgre u vidu kartografskih prikaza, Sistematizirana i digitalizirana projektna dokumentacija povijesne jezgre (tehnička dokumentacija- snimke postojećeg stanja, konzervatorski elaborati, stanje objekata po pitanju sanacije, podaci mikrozoniranja te sva ostala dostupna dokumentacija svih

13 dosadašnjih istraživanja na području povijesne jezgre) Imovinsko pravno stanje svih čestica povijesne jezgre, Prikaz trenutnog brojnog stanja svih javnih sadržaja i javnih površina unutar povijesne jezgre, Analiza legislative u korelaciji sa identificiranim problemima koji su rezultat dosadašnjeg rada sa svim interesnim skupinama na području povijesne jezgre i druge prema potrebi. V. POSTUPAK DONOŠENJA Članak 14. Postupak donošenja Plana upravljanja odgovara postupku donošenja prostorno-planskih dokumenata (Zakon o prostornom uređenju, Narodne novine broj 153/13). VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 15. Koncept Plana upravljanja objavit će se na web stranici Zavoda za obnovu Dubrovnika, a uvid u dokumentaciju omogućit će se u prostorijama Zavoda za obnovu Dubrovnika. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Dubrovnika. KLASA: //17-01/17 URBROJ: 2117/ Dubrovnik, 31. kolovoza i 1. rujna Predsjednik Gradskog vijeća: mr. sc. Marko Potrebica, v. r Temeljem članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, broj 120/16) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ( Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. pročišćeni tekst i 9/15.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 4. sjednici, održanoj 31. kolovoza i 1. rujna 2017., donijelo je P R A V I L N I K o izmjeni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

14 Članak 1. Stavlja se van snage Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave KLASA: /17-04/01; URBROJ: 2117/ od 21. srpnja godine. Članak 2. Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Dubrovnika. Ovaj Pravilnik objaviti će se i na internetskoj stranici Grada. KLASA: /17-04/01 URBROJ: 2117/ Dubrovnik, 31. kolovoza i 1. rujna Predsjednik Gradskog vijeća: mr. sc. Marko Potrebica, v. r Nakon uočene tehničke pogreške u Rješenju o imenovanju ravnateljice Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre ( Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 14/17.) daje se slijedeći: I S P R A V A K tehničke pogreške u Rješenju o imenovanju ravnateljice Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre U Rješenju o imenovanju ravnateljice Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre ispravlja se tehnička pogreška na način da u stavku 2. Obrazloženja umjesto riječi FA Linđo, treba stajati FA Dubrovačkih ljetnih igara Ispravljeni tekst glasi Upravno vijeće FA Dubrovačkih ljetnih igara, na sjednici održanoj 14. ožujka 2017., otvorilo je i pregledalo prijavu i utvrdilo da prijava sadrži sve potrebne dokumente po raspisanom natječaju, te je Upravno vijeće jednoglasno donijelo odluku kojom predlaže Gradskom vijeću Grada Dubrovnika za ravnateljicu Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre imenovati gospođu Ivanu Medo Bogdanović.

15 KLASA: /17-03/06 URBROJ: 2117/ Dubrovnik, 30. lipnja Predsjednik Gradskog vijeća: mr. sc. Marko Potrebica, v. r GRADONAČELNIK 90 Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ( Narodne novine, broj: 82/15.), članka 6. stavak 1. Pravilnika o sastavu Stožera civilne zaštite, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite ( Narodne novine broj: 37/16.), Statuta Grada Dubrovnika ( Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj: 4/09,6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je O D L U K U o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Dubrovnika U Stožer civilne zaštite Grada Dubrovnika imenuju se: načelnik Stožera Stjepko Krilanović, JVP Dubrovnik zamjenik načelnika Stožera Zdravko Kovačić, JVP Dubrovnik član Stožera Ana Miličić, pročelnica PUZS Dubrovnik član Stožera Lukša Čupić, MUP PP Dubrovnik član Stožera Živko Šimunović, ravnatelj Društva Crvenog križa Dubrovnik član Stožera Zoran Čabrilo, predsjednik HGSS stanica Dubrovnik član stožera Igor Krile, HGSS stanica Dubrovnik član Stožera Luka Lulić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu DNŽ član Stožera Branko Bazdan, ravnatelj Doma zdravlja Dubrovnik član Stožera Lukša Matušić, direktor Vodovoda Dubrovnik d.o.o. član Stožera - Ante Vojvodić, direktor Libertasa d.o.o. član Stožera - Zvonimir Mataga, HEP Elektrojug Dubrovnik član Stožera Marko Iveković, Čistoća

16 KLASA: /17-01/07 URBROJ: 2117/ Dubrovnik, 4. srpnja Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj 86/08. i 61/11.), a sukladno Proračunu Grada Dubrovnika za godinu ( Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 13/17.) gradonačelnik Grada Dubrovnika utvrđuje sljedeći PLAN PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA GRADA DUBROVNIKA ZA GODINU (kratkoročni plan) Članak 1. Planom prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za godinu (kratkoročni plan) - u daljnjem tekstu Plan, utvrđuje se plan prijma službenika i namještenika u upravna tijela Grada Dubrovnika za godinu. Članak 2. Plan prijma u službu službenika i namještenika u upravna tijela Grada Dubrovnika sadrži: stvarno stanje popunjenosti; potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme; potreban broj vježbenika. Članak 3. U Gradu Dubrovniku na neodređeno vrijeme zaposleno je 198 službenik i 14 namještenika, a koji su raspoređeni na radna mjesta sukladno važećem Pravilniku o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika i sistematizaciji radnih mjesta upravnih tijela. Struktura službenika i namještenika u službi na neodređeno vrijeme po upravnim odjelima i službama je sljedeća: 1. u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika - 41 službenik i 14 namještenika; 2. u Službi gradskog vijeća - 2 službenika; 3. u Upravnom odjelu za kulturu i baštinu - 10 službenika; 4. u Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu - 20 službenika;

17 5. u Upravnom odjelu za poduzetništvo, turizam i more - 8 službenika; 6. u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo - 13 službenika; 7. u Upravnom odjelu za gospodarenje nekretninama - 12 službenika: 8. u Upravnom odjelu za promet, stanogradnju i razvojne projekte - 13 službenika; 9. u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu - 47 službenika; 10. u Upravnom odjelu za izdavanje i provedbu dokumenata prostornoga uređenja i gradnje - 18 službenika; 11. u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša - 12 službenika, 12. u Službi za unutarnju reviziju - 2 službenika. Članak 4. Utvrđuje se potreban broj službenika za prijam u službu na neodređeno vrijeme za godinu: 1 pročelnik/ca magistar ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke na radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za Upravni odjel za poslove gradonačelnika; 1 pročelnik/ca magistar ili stručni specijalist pravne struke na radno mjesto pročelnik Službe Gradskog vijeća; 1 pročelnik/ca magistar ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke na radno mjesto pročelnik Službe Unutarnje revizije 1 pročelnik/ca magistar ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke na radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za kulturu i baštinu 1 pročelnik/ca magistar ili stručni specijalist ekonomske struke na radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu 1 pročelnik/ca magistar ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili turističke struke na radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za poduzetništvo, turizam i more 1 pročelnik/ca magistar ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke na radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo 1 pročelnik/ca magistar ili stručni specijalist pravne struke na radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za gospodarenje nekretninama 1 pročelnik/ca magistar ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili tehničke struke na radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za promet, stanogradnju i razvojne projekte 1 pročelnik/ca magistar ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili građevinske struke na radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu 1 pročelnik/ca magistar ili stručni specijalist pravne, građevinske ili arhitektonske struke na radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje 1 pročelnik/ca magistar ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske, agronomske ili pravne struke na radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša 1 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist javnih medija, odnosa s javnostima, pravne ili ekonomske struke na radno mjesto Viši stručni suradnik III za informiranje u Upravni odjel za poslove gradonačelnika; 1 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke na radno mjesto Viši savjetnik II za javnu nabavu u Upravni odjel za poslove gradonačelnika;

18 1 službenik/ca srednja stručna sprema, pravne ili ekonomske struke, ili gimnazija na radno mjesto referent u pisarnici u Upravni odjel za poslove gradonačelnika, Odsjek za opće poslove, Pododsjek za pisarnicu i arhivu ; 2 namještenika/ce niža stručna sprema ili osnovna škola na radno mjesto čistačica u Upravni odjel za poslove gradonačelnika; Odsjek za opće poslove;pododsjek za zaštitu na radu, zaštitu od požara i održavanje 1 namještenik/ca srednja stručna sprema tehničke struke na radno mjesto Tehničar za održanje u Upravni odjel za poslove gradonačelnika; Odsjek za opće poslove; Pododsjek za zaštitu na radu, zaštitu od požara i održavanje 1 službenik/ca magistar ili stručni specijalist pravne struke na radno mjesto Viši savjetnik III za stanove u Upravni odjel za gospodarenje nekretninama; 1 službenik/ca magistar ili stručni specijalist ekonomske struke na radno mjesto savjetnik III za planiranje i izvršenje proračuna u Upravni odjel za gospodarenje nekretninama; 1 službenik/ce magistar ili stručni specijalist pravne na radno mjesto savjetnik II za pravna pitanja u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu; 1 službenik/ce magistar ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke na radno mjesto savjetnik II za vatrogastvo i civilnu zaštitu u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu; 1 službenik/ce magistar ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili građevinske struke na radno mjesto viši stručni suradnik III za komunalni doprinos u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu; 1 službenik/ca magistar ili stručni specijalist elektrotehničke struke na radno mjesto viši stručni suradnik III za javnu rasvjetu i energetiku u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu;odsjek za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture; 1 službenik/ca magistar ili stručni specijalist ekonomske struke na radno mjesto viši stručni suradnik III za javne površine u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu;odsjek za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture; 8 službenika/ca srednja stručna sprema pravne, ekonomske, turističke ili ugostiteljske struke ili gimnazija na radno mjesto Referent - komunalni redar u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu; Odsjek za mjesnu samoupravu, komunalno i prometno redarstvo; Pododsjek za komunalno redarstvo; 2 službenika/ca srednja stručna sprema ekonomske, građevinske, prometne ili druge tehničke struke na radno mjesto Referent prometni redar u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu; Odsjek za mjesnu samoupravu, komunalno i prometno redarstvo;pododsjek za prometno redarstvo; 1 službenik/ca srednja stručna sprema upravne, prometne ili tehničke struke na radno mjesto viši referent I prometni redar u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu; Odsjek za mjesnu samoupravu, komunalno i prometno redarstvo;pododsjek za prometno redarstvo; 1 službenik/ca sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravne, ekonomske ili tehničke struke na radno mjesto voditelj pododsjeka u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu; Odsjek za mjesnu samoupravu, komunalno i prometno redarstvo;pododsjek za prometno redarstvo; 1 službenik/ca sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravne, građevinske ili ekonomske struke na radno mjesto viši referent I u Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornoga uređenja i gradnje;

19 1 službenik/ca sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravne ili ekonomske struke na radno mjesto Viši referent II za socijalnu skrb u Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo; 1 službenik/ca srednja stručna sprema pravne ili ekonomske struke ili gimnazija na radno mjesto referent- administrativni tajnik u Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo; 1 službenik/ca srednja stručna sprema pravne ili ekonomske struke ili gimnazija na radno mjesto referent za financije u Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo 2 službenika/ce magistar ili stručni specijalist odnosa s javnostima, pravne ili ekonomske struke na radno mjesto viši stručni suradnik III u Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more Članak 5. Utvrđuje se potreban broj vježbenika za godinu: 2 vježbenika/ce magistar ili stručni specijalist odnosa s javnostima, pravne ili ekonomske struke na radno mjesto viši stručni suradnik III u Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more Članak 6. Na temelju ovog Plana, slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravu ( Narodne novine broj 86/08. i 61/11.) Članak 7. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Dubrovnika te na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika. KLASA:112-01/17-01/05 URBROJ:2117/ Dubrovnik, 06. srpnja Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni

20 tekst) i članka 41.Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je R J E Š E NJ E o razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjih vrtića Dubrovnik I. Matija Čale Mratović (OIB: ), Gordana Jablanov (OIB: ) i Hasan Čustović (OIB: ), razrješuju se dužnosti članova Upravnog vijeća Dječjih vrtića Dubrovnik. II. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se i u Službenom glasniku Grada Dubrovnika. KLASA: /17-01/07 URBROJ: 2117/ Dubrovnik, 27. srpnja Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi R J E Š E NJ E o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjih vrtića Dubrovnik I. U Upravno vijeće Dječjih vrtića Dubrovnik imenuju se:

21 1. dr. Velibor Puzović OIB: predsjednik 2. dr. Antonia Sokal OIB: član 3. dr. Ivan Šućur OIB: član II. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se i u Službenom glasniku Grada Dubrovnika. KLASA: /17-01/07 URBROJ: 2117/ Dubrovnik, 27. srpnja Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 41.Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je R J E Š E NJ E o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe "Dubrovački vatrogasci" Dubrovnik I. Željko Raguž (OIB: ), Ivo Jadrušić ( OIB: ), Srđan Ban (OIB: ) i Josip Garvan (OIB: ), razrješuju se dužnosti članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe " Dubrovački vatrogasci" Dubrovnik. II. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se i u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika". KLASA: /17-01/10 URBROJ: 2117/ Dubrovnik, 27. srpnja 2017.

22 95 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi R J E Š E NJ E o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe "Dubrovački vatrogasci" Dubrovnik I. U Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe "Dubrovački vatrogasci" Dubrovnik, imenuju se: 4. Emilio Puljizević OIB: predsjednik 5. Mario Lučić OIB: član 6. Ivan Ljubičić OIB: član 7. Željko Raguž OIB: član II. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se i u Službenom glasniku Grada Dubrovnika. KLASA: /17-01/10 URBROJ: 2117/ Dubrovnik, 27. srpnja

23 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 41.Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je Z A K L J U Č A K 1. U školski odbor Osnovne škole Marina Getaldića imenuju se sljedeći članovi: 1. Ana Prohaska Vlahinić 2. Ana Baralić 3. Emina Pelko 2. Mandat članova traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja školskog odbora. 3. Ovaj Zaključak bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Dubrovnika. KLASA: /17-02/03 URBROJ: 2117/ Dubrovnik, 3. kolovoza Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 41.Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je Z A K L J U Č A K 1. U školski odbor Osnovne škole Lapad imenuju se sljedeći članovi: 1. Roberta Soko 2. Dolores Grilec 3. Ana Đevoić 2. Mandat članova traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja školskog odbora. 3. Ovaj Zaključak bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Dubrovnika.

24 KLASA: /17-02/04 URBROJ: 2117/ Dubrovnik, 3. kolovoza Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 41.Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je Z A K L J U Č A K 1. U školski odbor Osnovne škole Mokošica imenuju se sljedeći članovi: 1. Martina Urljević 2. Marija Ivanković 3. Ajla Hadžić 2. Mandat članova traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja školskog odbora. 3. Ovaj Zaključak bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Dubrovnika. KLASA: /17-02/06 URBROJ: 2117/ Dubrovnik, 3. kolovoza Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni

25 tekst) i članka 41.Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je Z A K L J U Č A K 1. U školski odbor Osnovne škole Marina Držića imenuju se sljedeći članovi: 1. Olga Muratti 2. Jadranka Dabrović 3. Sanja Čikato 2. Mandat članova traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja školskog odbora. 3. Ovaj Zaključak bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Dubrovnika. KLASA: /17-02/14 URBROJ: 2117/ Dubrovnik, 3. kolovoza Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 41.Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je Z A K L J U Č A K 1. U školski odbor Osnovne škole Ivana Gundulića imenuju se sljedeći članovi: 1. Dinka Butigan 2. Marin Muratti 3. Manuela Sekondo Vuletić 2. Mandat članova traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja školskog odbora. 3. Ovaj Zaključak bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Dubrovnika. KLASA: /17-02/16 URBROJ: 2117/ Dubrovnik, 3. kolovoza 2017.

26 101 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 41.Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je Z A K L J U Č A K 1. U školski odbor Osnovne škole Antun Masle imenuju se sljedeći članovi: 1. Srđan Margaretić 2. Emilio Puljizević 3. Mia Milošević 2. Mandat članova traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja školskog odbora. 3. Ovaj Zaključak bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Dubrovnika. KLASA: /17-02/24 URBROJ: 2117/ Dubrovnik, 3. kolovoza Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine, broj 86/08. i 61/11.) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika («Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. i 9/15.), te sukladno Proračunu Grada Dubrovnika za godinu ( Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 13/17.), Grada Dubrovnika donosi

27 IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA GRADA DUBROVNIKA ZA GODINU Točka 1. U Planu prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za godinu KLASA: /17-01/05, URBROJ: 2117/ u članku 4. dodaje se : 1 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili politološke struke na radno mjesto Savjetnik I u Odsjeku za protokol, informiranje i međunarodnu suradnju u Upravni odjel za poslove gradonačelnika; 1 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili informacijske i komunikacijske struke na radno mjesto viši savjetnik III u Odsjeku za protokol, informiranje i međunarodnu suradnju u Upravni odjel za poslove gradonačelnika; 1 službenik/ca sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravne, ekonomske ili tehničke struke na radno mjesto Voditelj pododsjeka u Odsjeku za opće poslove, Pododsjek za zaštitu na radu, zaštitu od požara i održavanje u Upravni odjel za poslove gradonačelnika. 1 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist pravne struke na radno mjesto viši savjetnik III za imovinsko-pravne poslove u Upravni odjel za gospodarenje nekretninama; Točka 2. Ove izmjene i dopune Plana prijma objavit će se u Službenom glasniku Grada Dubrovnika te na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika. Točka 3. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja. KLASA: /17-01/05 URBROJ: 2117/ Dubrovnik, 07. kolovoza Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 41.Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

28 Z A K LJ U Č A K o izmjeni Zaključka gradonačelnika, KLASA: /17-02/16, URBROJ: 2117/ od 3. kolovoza Zaključak gradonačelnika, KLASA: /17-02/16, URBROJ: 2117/ od 3. kolovoza se mijenja i umjesto: 1. U školski odbor Osnovne škole Ivana Gundulića imenuju se sljedeći članovi: Dinka Butigan Marin Muratti Manuela Sekondo Vuletić treba glasiti: U školski odbor Osnovne škole Marina Držića imenuju se sljedeći članovi: Dinka Butigan Barbara Lončarić Manuela Sekondo Vuletić 2. Ovaj zaključak bit će objavljen u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika". KLASA: /17-02/16 URBROJ: 2117/ Dubrovnik, 17. kolovoza Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 41.Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je R J E Š E NJ E o ispravci Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjih vrtića Dubrovnik KLASA: /17-01/07, URBROJ: 2117/ od 27. srpnja 2017.

29 1. U točki 1. Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjih vrtića Dubrovnik ispravlja se pogreška i umjesto: "dr. Antonia Sokal", treba pisati: "dr. Antonija Sokal". 2. Ovim rješenjem ispravlja se pogreška iz točke 1. Rješenja, KLASA: /17-01/07, URBROJ: 2117/ od 27. srpnja 2017, koje će biti objavljeno u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika". KLASA: /17-01/07 URBROJ: 2117/ Dubrovnik, 17. kolovoza Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 41.Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je Z A K LJ U Č A K o izmjeni Zaključka gradonačelnika, KLASA: /17-02/14, URBROJ: 2117/ od 3. kolovoza Zaključak gradonačelnika, KLASA: /17-02/14, URBROJ: 2117/ od 3. kolovoza se mijenja i umjesto: 1. U školski odbor Osnovne škole Marina Držića imenuju se sljedeći članovi: Olga Muratti Jadranka Dabrović Sanja Čikato treba glasiti: U školski odbor Osnovne škole Marina Držića imenuju se sljedeći članovi: Olga Muratti Jadranka Dabrović Ana Matušić 3. Ovaj zaključak bit će objavljen u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika". KLASA: /17-02/14 URBROJ: 2117/

30 Dubrovnik, 17. kolovoza Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine, broj 86/08. i 61/11.) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika («Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. i 9/15.), te sukladno Proračunu Grada Dubrovnika za godinu ( Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 13/17.), Grada Dubrovnika donosi IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA GRADA DUBROVNIKA ZA GODINU Točka 1. U Planu prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za godinu KLASA: /17-01/05, URBROJ: 2117/ u članku 4. dodaje se : 1 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke na radno mjesto pomoćnik pročelnika u Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika Točka 2. Ove izmjene i dopune Plana prijma objavit će se u Službenom glasniku Grada Dubrovnika te na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika. Točka 3. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja. KLASA: /17-01/05 URBROJ: 2117/ Dubrovnik, 25. kolovoza 2017.