SEMINAR ZA INTERNE REVIZORE HOTEL KARDIAL, BANJA VRUĆICA, 14. i 15. JUN INTERNE REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU SEKTORA REPUBLIKE SRPSKE

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "SEMINAR ZA INTERNE REVIZORE HOTEL KARDIAL, BANJA VRUĆICA, 14. i 15. JUN INTERNE REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU SEKTORA REPUBLIKE SRPSKE"

Транскрипт

1 Banja Vrućica Hotel Kardial PEMPAL VODIČ ZA OCJENU KVALITETA INTERNE REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU INTERNA REVIZIJA U SUBJEKTIMA JAVNOG SEKTORA REPUBLIKE SRPSKE PARTNER UDRUŽENJE INTERNIH REVIZORA Cara Lazara 22, Banja Luka 051/ SAVEZ RAČUNOVOĐA I REVIZORA REPUBLIKE SRPSKE Petra Kočića 59, Banja Luka 051/

2 ORGANIZACIONI VODIČ PRVI DAN: PEMPAL Međunarodni standardi za stručno provođenje interne revizije (ISPPIA) i dobre stručne prakse postavljaju zahtjev da interna revizija mora imati program osiguranja kvaliteta i unapređenja (QAIP). ISPPIA od rukovodioca interne revizije (HIA) zahtijeva da izradi i održava QAIP koji obuhvata sve aspekte aktivnosti interne revizije, te stalno prati njenu efektivnost. Program se mora sastojati od internih i eksternih ocjena, uključujući: internu ocjenu kvaliteta politika i praksi koju provodi jedinica za internu reviziju, eksternu ocjenu kvaliteta metodologije i učinka jedinice za internu reviziju koju provodi Centralna harmonizacijska jedinica (CHJ), i nezavisnu eksternu ocjenu kvaliteta cjelokupnog sistema interne revizije u javnom sektoru koju provodi eksterna, nezavisna strana. Svrha ovog Vodiča je da pomogne odgovarajućim stručnjacima za internu reviziju u javnom sektoru u uspostavljanju efikasnog QAIP ili da ojačaju postojeći. S obzirom na prirodu vodiča, cilj istog je da osvijetli puteve i prakse koje vode do QAIP-a koji daje veliku vrijednost sistemu upravljanja javnim finansijama (PFM). Odjeljci i prilozi organizovani su tako da prvo obuhvate interne i češće aspekte QAIP-a, a zatim prelaze na jednako važne eksterne i povremene ocjene. Predavanja će održati mr Nevenka Petrović. DRUGI DAN: 1. DIGITALIZOVANA KNјIGA POSLOVNIH PROCESA I REGISTAR RIZIKA U FUNKCIJI VRŠENјA INTERNE REVIZIJE U SUBJEKTIMA JAVNOG SEKTORA REPUBLIKE SRPSKE - Forma i sadržaj knjige poslovnih procesa i registra rizika u PIFC aplikaciji i njihova upotreba u svrhu vršenja interne revizije u subjektima jvnog sektora Republike Srpske. 2. PRIMJENA APLIKATIVNOG RJEŠENјA U VRŠENјU POJEDINAČNE REVIZIJE - Forma i sadržaj obrazaca u PIFC aplikaciji za vršenje interne revizije u subjektima javnog sektora Republike Srpske. 3. POLUGODIŠNјE I GODIŠNјE IZVJEŠTAVNјE O INTERNOJ REVIZIJI U SUBJEKTIMA JAVNOG SEKTORA REPUBLIKE SRPSKE I PRIMJENA PIFC APLIKACIJE U SVRHU IZVJEŠTAVANјA - Sadržaj, forma, način i rokovi dostavlјanja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o internoj reviziji u subjektima javnog sektora Republike Srpske i primjena aplikativnog softverskog rješenja za izvještavanje.

3 Cilјevi: da se interni revizori i ostali zainteresovani učesnici upoznaju sa digitalizovanom knjigom poslovnih procesa i registrom rizika u PIFC aplikaciji te koristima koje mogu imati od njih pri vršenju interne revizije, da se interni revizori i ostali zainteresovani učesnici upoznaju sa formom i sadržajem obrazaca za obavlјanje interne revizije koji su inkorporirani u PIFC aplikaciju te sa zahtjevima, funkcionalnostima i pogodnostima koje pruža novo softversko rješenje pri vršenju procesa interne revizije, da interni revizori i ostali zainteresovani učesnici steknu i osvježe znanje o procesu i tehnici polugodišnjeg i godišnjeg izvještavanja prema CJH, kao i vještine u pogledu upotrebe aplikativnog softverskog rješenja za izvještavanje. Seminar je koncipiran iz teorijskog i praktičnog dijela. Teorijsko predavanje obuhvata slјedeće teme: značaj knjige poslovnih procesa i registra rizika za formalno uspostavlјanje sistema finansijskog upravlјanja i kontrole te upotreba istih u svrhu vršenja interne revizije u subjektima javnog sektora Republike Srpske, funkcionalnost i zahtjevi PIFC aplikacije prilikom obavlјanja interne revizije kroz propisane obrasce, obaveza polugodišnjeg i godišnjeg izvještavanja u internoj reviziji, sadržaj, forma, način i rokovi dostavlјanja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o internoj reviziji, konsolidacija dostavlјenih polugodišnjih i godišnjih izvještaja o internoj reviziji od strane CJH. Praktični dio seminara se fokusira: na prikaz načina unosa podataka obrazaca za obavlјanje interne revizije u skladu sa aplikativnim zahtjevima, na prikaz izrade obrasca knjige poslovnih procesa kroz PIFC aplikaciju na primjeru jednog poslovnog procesa, kao i prikaz jednog rizika kroz registar rizika u PIFC aplikaciji, na prikaz načina unosa podataka u procesu dostavlјanja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o internoj reviziji CJH u PIFC aplikaciji. Predavanja će održati: mr Sonja Toprek, Ivana Ljubojević i Jelena Ljuboja. Seminar je namijenjen slјedećim grupama učesnika: - Ovlašćeni interni revizori - Ovlašćeni interni revizori u javnom sektoru - Ovlašćeni interni revizori - eksterni ocjenitelji kvaliteta interne revizije - Ostala zainteresovana lica KONTINUIRANA EDUKACIJA: Seminar se priznaje kao program kontinuirane profesionalne edukacije u trajanju od 10 časova kod Udruženja internih revizora, a kod Centralne jedinice za harmonizaciju finansijskog upravljanja, kontrole i interne revizije (CJH) Ministarstva finansija Republike Srpske u trajanju od 8 časova.

4 онедељак, 13. јун PROGRAM SEMINARA: Ponedeljak, 13. jun Registracija učesnika Utorak, 14. jun Registracija učesnika Uvodnо izlaganje - Milorad Nešić, rukovodilac Centralne jedinice za harmonizaciju Izlaganje referata Kafe pauza Izlaganje referata Ručak Prezentacija Srijeda, 15. jun Izlaganje referata 1. Digitalizovana knjiga poslovnih procesa i registar rizika u funkciji vršenja interne revizije u subjektima javnog sektora republike Srpske - Mr Sonja Toprek; 2. Primjena aplikativnog rješenja u vršenju pojedinačne revizije - Ivana Ljubojević, dipl. ek; 3. Polugodišnje i godišnje izvještavanje o internoj reviziji u subjektima javnog sektora Republike Srpske i primjena PIFC aplikacije u svrhu izvještavanja - Jelena Ljuboja dipl. ek; Završetak

5 KOTIZACIJA Za članove UIR i SRRRS Ostali 250,,00 KM po uččeessni iku 300,,00 KM po uččeessni iku Kotizacija se uplaćuje isključivo na žiro račun Udruženja internih revizora: Addiko Bank: Udruženje internih revizora nije u sistemu PDV-a. Polaznici seminara će dobiti: prezentacije, radni materijal, osvježenje na pauzama i potvrdu o učešću na seminaru. PRIJAVA ZA SEMINAR Prijavljivanje za seminar se vrši isključivo elektronskim putem popunjavanjem obrasca kojem možete pristupiti koristeći sljedeći link: Rok za prijavu na seminar je godine. Za više informacija pozovite 051/ , a možete nam se obratiti i putem mejla: HOTELSKI SMJEŠTAJ Za učesnike seminara obezbijeđen je smještaj u hotelu Kardial. Rezervaciju hotelskog smještaja vrše sami učesnici, a potvrdu rezervacije hotel će vršiti samo učesnicima koji su prethodno prijavili učešće i uplatili kotizaciju. Cijene smještaja po osobi: - dvodnevni pansion u dvokrevetnim sobama (hotel Kardial)...190,00 KM+BTO - dvodnevni pansion u jednokrevetnim sobama (hotel Kardial)...210,00 KM+BTO - jednodnevni pansion u dvokrevetnim sobama (hotel Kardial)...115,00 KM+BTO - jednodnevni pansion u jednokrevetnim sobama (hotel Kardial)...135,00 KM+BTO Gore navedene cijene su sa uklјučenim PDV-om (17%) i odnose se se na noćenje, večeru, doručak, ručak kao i korišćenje sadržaja hotela (bazen i fitnes sala). Odjava iz soba do 12 časova Cijena obroka (ručak ili večera) za lica koja nisu na smještaju iznosi 25 KM (posluženje buffet/ švedski sto). Detalјnije informacije u vezi smještaja i ostalim uslugama, možete dobiti putem telefona: /