СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН. Јун

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН. Јун"

Транскрипт

1 Јун 2022

2

3 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2022

4 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/ Београд, Немањина 17 Тел. 011/ ISSN

5 Садржај Преглед текућих кретања Статистички приказ I. Монетарна и финансијска статистика Монетарна статистика Основни монетарни агрегати Биланс Народне банке Србије Биланс банака Консолидовани биланс банкарског система Монетарни преглед Краткорочни депозити немонетарних сектора код банака а. Дугорочни депозити немонетарних сектора код банака Депозити привреде код банака по уговореној заштити од ризика и валутној структури Депозити становништва код банака по уговореној заштити од ризика и валутној структури Депозити привреде код банака по секторској структури Краткорочна потраживања банака од немонетарних сектора Дугорочна потраживања банака од немонетарних сектора Потраживања банака од привреде по уговореној заштити од ризика и валутној структури Потраживања банака од становништва по уговореној заштити од ризика и валутној структури Потраживања банака од привреде по секторској структури Структура потраживања банака од привреде по наменама Структура потраживања банака од становништва по наменама Новчана маса М1, по секторима Новчана маса М2, по секторима Новчана маса М3, по секторима Штедња становништва Структура штедње становништва код банака Статистика осталих финансијских посредника Биланс давалаца финансијског лизинга, по секторима Биланс привредних друштава која се баве пословима факторинга по секторима Биланс инвестиционих фондова, по секторима Каматне стопе и преглед кретања курса динара Каматне стопе Народне банке Србије Kаматне стопе банака на кредите одобрене становништву, по врсти, рочности и наменама стања по постојећим пословима а. Kаматне стопе банака на кредите одобрене становништву и нефинансијском сектору, по врсти, рочности и наменама стања по постојећим пословима Kаматне стопе банака на кредите одобрене становништву, по врсти, рочности и наменама новоодобрени послови а. Kаматне стопе банака на кредите одобрене становништву и нефинансијском сектору, по врсти, рочности и наменама новоодобрени послови

6 Каматне стопе банака на примљене депозите од становништва и нефинансијског сектора, по рочности стања по постојећим пословима Каматне стопе банака на примљене депозите од становништва и нефинансијског сектора, по рочности новоодобрени послови Каматне стопе банака на кредите одобрене становништву и нефинансијском сектору, по валутама стања по постојећим пословима Каматне стопе банака на кредите одобрене становништву и нефинансијском сектору, по валутама новоодобрени послови Каматне стопе банака на примљене орочене депозите од становништва и нефинансијског сектора, по валутама стања по постојећим пословима Каматне стопе банака на примљене орочене депозите од становништва и нефинансијског сектора, по валутама новоодобрени послови Активне пондерисане каматне стопе банака на динарске кредите становништву и привреди Пасивне пондерисане каматне стопе банака на динарске депозите становништва и правних лица Каматне стопе на хартије од вредности Курсеви динара према страним валутама - крај периода Курсеви динара према страним валутама - просек периода II. Економски односи са иностранством Платни биланс Републике Србије, Платни биланс Републике Србије (BPM6), Платни биланс Републике Србије (BPM6) Међународна инвестициона позиција Републике Србије Обавезе банака према иностранству Девизне резерве Девизно тржиште Спољни дуг Републике Србије према кредиторима и рочности Спољни дуг Републике Србије према дужницима и рочности III. Реални сектор Бруто домаћи производ Републике Србије Индустријска производња Грађевинарство и саобраћај Трговина, угоститељство и туризам Запосленост и зараде Цене произвођача Потрошачке цене IV. Фискални сектор Јавне финансије Нето позиција државе код банкарског сектора Методолошка објашњења табела Списак скраћеница

7 Статистички билтен је месечна публикација Народне банке Србије, која се састоји од две основне целине: графичког приказа привредних кретања у Републици Србији, уз кратак коментар, и статистичког прегледа. Статистички преглед обухвата монетарну статистику и статистику платног биланса, које су израђене на основу података прикупљених и обрађених у Народној банци Србије, као и реални и фискални сектор, за чију израду су углавном коришћени подаци Републичког завода за статистику и Министарства финансија Републике Србије. Од године подаци су приказани на годишњем нивоу и за већину табела на месечном нивоу у последња 24 месеца. Методолошка објашњења дата су на крају публикације. Легенда... не располаже се податком * коригован податак q просек У појединим табелама приказани збирови могу да одступају од збира сабирака због заокруживања. Напомене Ова публикација излази и на енглеском језику. Серије података доступне су на веб-сајту Народне банке Србије,

8

9 Преглед текућих кретања 7

10 Графикон 1 Каматне стопе Народне банке Србије (на год. нивоу, у %) Графикон 4 Домаћи кредити немонетарном сектору и М3 (номиналне мг. стопе, у %) T Belibor Belibor M3 Графикон 2 Кретање каматних стопа на нове динарске кредите и депозите (просечне пондерисане вредности, на год. нивоу, у %) Графикон 5 Курс динара (просек 2005 = 100) * * *,. ( ) ( ) :, 0,8 0,2 Графикон 3 Кретање каматних стопа на нове евро и евроиндексиране кредите и депозите (по тромесечјима) Графикон 6 Девизне резерве земље (стање на крају периода, у млн EUR) * EURIBOR * *, ( ) ( ) 8

11 Графикон 7 Робна размена (2008 = 100) Графикон 10 Пројекција БДП-а (мг. стопе, у %) IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I (. ) ( ) (. ) ( ) Графикон 8 Индустријска производња (просек 2021 = 100) Графикон 11 Пројектована инфлација (мг. стопе, у %) Maj Maj : - 12 ARIMA. :. Графикон 9 Дефицит текућег рачуна, СДИ и дознаке ,2 176,7 152,0 152,4 154, ,9 112, , ,6 61,9 62, ,5 6,5 10,3 10,9 5,8 5,6 3,5 2,9 5,2 4,8 6,9 4,1 4, , % - (..), % - (..), % (..) *. 9

12

13 Статистички приказ 11

14

15 I. Монетарна и финансијска статистика 1. Монетарна статистика 13

16

17 Табела Основни монетарни агрегати (износ у милионима динара, стање крајем периода) Ma Ma Ma , 2010,

18 Табела Биланс Народне банке Србије (износ у милионима динара, стање крајем периода) Актива (1+2+3) a a ) ).,,. : e e , 2010,. (4+5) a a (ESA 2010). (,,, ) (ESA 2010) , ,,. a (7+8) a (10+11) 16

19 Актива a a a (14+15) - - ( ) - ( )

20 Табела Биланс Народне банке Србије (износ у милионима динара, стање крајем периода) Пасива - (1+2) 1) - 2) ( ) (10+11) (4+9+12) (13+14) O O ) ) 2004., ) 2010, - (, 2009). 2010,. :, 2010,. 18

21 Пасива (16+17) (19+20) - 3) - 3) ( ) O O

22 Табела Биланс банака (износ у милионима динара, стање крајем периода) Актива - (1+2) (4+5) - - (8 11) - - 1) - - ( ) O O ) : 2002., (38 ),., 2010, (ESA 2010). (,,, ) (ESA 2010) ,

23 Актива e (16 21) ( ) ( ) O O

24 Пасива Табела Биланс банака (износ у милионима динара, стање крајем периода) - (2+3) (5 10) (12 17) O O :, 2010, (ESA 2010). (,,, ) (ESA 2010) ,

25 Пасива (19 24) - - ( ) O O