Univerzitet Crne Gore Prirodno-matematicki fakultet UNIVERZITET CRNE GORE. -Senat-

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Univerzitet Crne Gore Prirodno-matematicki fakultet UNIVERZITET CRNE GORE. -Senat-"

Транскрипт

1 tj Crna Goi'a * V P 2 * T T C fl N S GORE :7,- /3-r^^/f S' ;-- - i Vrijednosl cd3 Univerzitet Crne Gore Prirodno-matematicki fakultet Dzordza Vasingtona b.b Podgorica, Crna Gora tel: +382 (0) fax: +382 (0) , Broj: Datum: m. UNIVERZITET CRNE GORE -Senat- U prilogu akta dostavljamo Odluke sa XXVIll sjednice Vijeca Prirodno-matematickog fakulteta od godine, na dalje postupanje. DEKAN 10 1/I " /«

2 kf Univerzitet Crne Gore Prirodno-matematicki fakultet Dzordza Vasingtona b.b Podgorica, Crna Gora tel; +382 (0) fax: +382(0) ww.pmf.ac.me Datum: Na osnovu clana 64 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u vezi sa clanom 33 stav 2 Pravila doktorsklh studija, Vijece Prirodno-matematickog fakulteta Univerziteta Crne Gore, na XXVIII sjednlcl odrzanoj dana donijeloje ODLU KU I Usvaja se godlsnji izvjestaj mentora prof, dr Vladlmira Pesica o radu kandidata mr Violate Zuka, studenta doktorsklh studija na Prlrodno-matematickom fakultetu, studljski program Blologlja. Odiuka se dostavija Centru za doktorske studlje Univerziteta na dalje postupanje. jvbekan P^vProf. & ^rag M Itet

3 ' FAKULTCT Podgorica UNIVERZITET CRNE GORE ObrazacJMiGodisffjf^zvjestaj mentora o napredovanju doktoranda W\[A, ^ GODI NJI IZVJE^TAJ MENTORA O NAPREDOVANJU DOKTORANDA Akad^ska godiria za koju se podnosi ;izvjestaj 2017/2018 Titula, ime, ime roditelja, prezime Fakultet Studijski program Mr Violeta (Ari^ Zuka Prirodno-matemadcki fakultet Biologija -Brojindeksa 1/13 Pfvi mentor Prof. dr Vladimir Pesic Gmft QofA puimooni -^Si0-A.-lAi Prirodnomatemadcki fakultet, Cma Gora Drugi mentor ', / / / Ekologija Biodiverzitet i ' Kbliko ste-zadoyoljni kvalitetom odr^anih susreto sa doktorandom? l 02 Ds ^4 IE 5 (Ako je prethodni odgovor 1" ili 2" dad obrazlozenje i prijedloge za poboljsanje) Da li jedefinisan plan rada sa doktorandom? KIda Qne Da li je doktorand ostvario napredak prenia predvidenom planu rada? glda DNE (Ako je prethodni odgovor ne" dad obrazlozenje i prijedloge za poboljsanje) Kyalitet napretka, doktprandovog istrazivackog rada u periodu izrhedu dva izvjestaja' je: : i Da ns ^4 El5 (Ako je prethodni odgovor 1" iu 2" dad obrazlozenje i prijedloge za poboljsanje) Dad ocjenu doktofandove spremnbsd za konsultacije. i 02 Da ^4 Ds Dati, ocjenu planiranja i izvrsavanja godisnjih istrazivackih aktivnosti i strucnog usavrkvanja ^doktoranda. i Da Ds 04 IE15 Dad Ocjenu, napretka u savladavanju metbdblogije nauaio-istrazivackog rada. i Da ^4 Kls Dad ocjenu o aktivnostima sprovedenim na pisanju i objavljivanju naucnih radova. i Da E 5 Dati bcjeriu doktorandbvog generalnog odnosa prema studijama. i Da Ds 04 E 5 Dad ocjenu ukupnog kvaliteta' doktorandovog i Da Ds ^4 Kl5 irada. (Ako je prethodni odgovor 1" ili»2" dad obrazlozenje i prijedloge za poboljsanje) *Ocjene su: 1 nedovoljan, 2 dovoljan, 3 - dobar, 4 vrlo dobar, 5 odlican Obtazac IM; Godisnji izvjestaj mentora o napredovanju doktoranda 1/2

4 UNrVERZITET CRNE GORE Obtazac IM:Godisnji izvjestaj mentora o napredovanju doktoranda IHlDa Moze U doktorand nastaviti studije? ^Da, uz odredene uslove Ne (Ako je prethodno dat odgovor pod b)" ili c)" dati obrazlozenje i prijedloge za poboljsanje) Napomene (Popuniti po potreb^ Izjava mentora o vremenskom periodu i realizaciji polaznih istrazivanja (popun)ava se samo za prvi izvjestaj mentora) U Podgorid, (01; ) Ime i prezime prvog mentora ^/Vladmir Pelic Prilog dokumenta sadr^i: Gantogram aktivnosti (za prvi izvjestaj mentora) Objavljeni rezultati rada na izradi doktorske disertacije (za drugi izvjestaj mentora) Obrazac IM: Godisnji izvjestaj mentora o napredovanju doktoranda 2/2

5 Spisak referenci* 1. Berlajolli, V., Ptociennik, M., Antczak-Orlewska, O. & Pesic, V. (2019). The Optimal Time for Sampling Macroinvertebrates and Its Implications for Diversity Indexing In Rheocrenes - case study from the Prokletije Mountains. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems ISSN: SCI/SCIE Year impact Factor: (Rad je u stamp!) 2. Grosser, C., PesIc, V., Berlajolli, V,, Gllgorovic, B. (2016) Giosslphonla balcanica n. sp. and Dina prokletijaca n. sp. (Hirudinida: Glosslphonildae, Erpobdellidae) -two new leeches from Montenegro and Kosovo. Ecologica Montenegrina 8: ISSN Scopus 3. Gloer, P., Pesic, V. & Berlajolli, V. (2014) First record of Pisidium globulare Clessin, 1873 (Mollusca: Bivalvia: Sphaerlidae) from Kosovo. Ecologica Montenegrina, 1 (4), ISSN Scopus *Naporriena: Doktorantkinja VIoleta Zuka u radovlma koristi udato prezime Berlajolli