Godina XX Kn.Vinogradi, Broj S A D R Ž A J

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Godina XX Kn.Vinogradi, Broj S A D R Ž A J"

Транскрипт

1 Godina XX Kn.Vinogradi, Broj S A D R Ž A J AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 1. Odluka utvrđivanju prioriteta financiranja, načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata koje u određenom području provode udruge u 2017.godini Plan prijama u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi Odluka o rezultatima popisa Odluka o donošenju Godišnjeg programa mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti u 2017.godini Odluka o ustanovljenju prava služnosti radi izgradnje, pristupa i održavanja građevine: Rasplet 10 (20) kv kabel iz TS 35/10 kv Kneževi Vinogradi (Kabliranje 10 kv vodova za Banovo brdo, Zmajevac i Kneževe Vinograde) Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kneževi Vinogradi... 4 AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI KLASA: /17-01/2 URBROJ: 2100/ / Kn. Vinogradi, Na temelju članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi ( Službeni glasnik broj 3/13), na temelju Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 9/15), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi dana donio je o utvrđivanju prioriteta financiranja, načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata koje u određenom području provode udruge u 2017.godini I. Opće odredbe Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuju se: - prioriteti financiranja; - financijski okvir dodjele financijskih sredstava; - dokumentacija za provedbu natječaja; - i imenuju članovi povjerenstva. II. Prioriteti financiranja Članak 2. Na temelju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za godinu utvrđuju se programska područja djelovanja i financiranja udruga, na temelju kojih će se raspisati natječaj i to: 1. Tekuća pomoć sportskim društvima; 2. Tekuća pomoć nogometnim klubovima; 3. Tekuća pomoć razvoju kulturnog amaterizma; 4. Tekuća pomoć civilnim udrugama u kulturi; 5. Osnaživanje civilnog društva u djelatnostima socijalne skrbi; 6. Tekuće donacije u gospodarstvu; 7. Tekuća pomoć DVD; 8. Tekuća pomoć religijskim zajednicama; 9. Kapitalna pomoć religijskim zajednicama. Članak 3.

2 Stranica 2 od 8 Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi Broj 1/2017 Sredstva po programskim područjima iz prethodnog članka ostvaruju Udruge po slijedećim kriterijima: 1. Značaj programa za razvoj djelatnosti iz područja djelovanja udruge na području Općine Kneževi Vinogradi; 2. Osiguranje sredstava iz drugih izvora financiranja (vlastita sredstva, županijski proračun, državni proračun, fondovi ); 3. Sudjelovanje mladih u programu; 4. Poštivanje preuzetih obaveza u realizaciji dosadašnjih projekata; 5. Poštivanje pravodobnog izvještavanja o realizaciji ranije provedenih programa i izvještavanja o utrošku proračunskih sredstava; 6. Broj članova udruge s prebivalištem na području Općine; 7. Imovina o kojom upravljaju; 8. Vrijednost režijskih troškova za upravljanje objektima; III. Financijski okviri dodjele financijskih sredstava Članak 4. Sredstva za financiranje udruga određena su Proračunom Općine za 2017.godinu prema programskim područjima. Raspodjela financijskih sredstava udrugama unutar programskih područja određuje se sukladno kriterijima iz prethodnog članka i to u sljedećim okvirima: - sportskim društvima (izuzev nogometa) mogu se dodijeliti sredstva u godišnjem iznosu do maksimalno ,00 kuna, ovisno o vrsti natjecanja, broju članova, objektima kojim upravljaju i dr. kriterijima iz prethodnog članka; - nogometnim klubovima sredstva se odobravaju ukoliko isti djeluju na području Općine Kneževi Vinogradi, a mogu se dodijeliti sredstva u godišnjem iznosu do maksimalno ,00, ovisno o vrsti natjecanja, broju članova, objektima kojim upravljaju i dr. kriterijima iz prethodnog članka; - udrugama iz područja kulture (KUD-ovi, kulturna društva i sl). sredstva se mogu dodijeliti za projekte i programe kulture do maksimalno ,00 kuna, ovisno o aktivnosti, sudjelovanjima na kulturnim manifestacijama, organizaciji kulturnih događanja i manifestacija, broju članova, i dr. kriterijima iz prethodnog članka; - civilnim udrugama koje djeluju u kulturi, a obuhvaćaju djelatnosti mladih, branitelja, umirovljenika, i dr. civilnim udrugama sredstva je moguće dodijeliti u maksimalnom iznosu do ,00 kuna, ovisno o aktivnostima, sudjelovanju na događajima, organizaciji događanja, broju članova i dr. kriterijima iz prethodnog članka; - udrugama iz područja socijalne skrbi moguće je dodijeliti sredstva u iznosu do ,00 kuna, ovisno o aktivnostima, broju članova i dr. kriterijima iz prethodnog članka; - udrugama iz područja gospodarstva moguće je dodijeliti sredstva u iznosu do ,00 kuna ovisno o aktivnostima, broju članova i dr. kriterijima iz prethodnog članka; - DVD-ima s područja Općine Kneževi Vinogradi sredstva se dodjeljuju sa aktivnosti i unapređenje vatrogastva. Moguće je dodijeliti sredstva u iznosu do ,00 kuna ovisno o stanju opremljenosti pojedinog DVD-a, troškovima upravljanja objektima, potrebi nabave opreme i sl.; - Religijskim zajednicama moguće je dodijeliti potporu za aktivnosti u širenju vjerske i religijske tolerancije. Maksimalan iznos sredstava koji je moguće dodijeliti jednoj religijskoj zajednici za programe i projekte iznosi do 3.000,00 kuna; - Religijskim zajednicama moguće je financiranje kapitalnih investicija na uređenju religijskih i vjerskih objekata. Sredstva je moguće dodijeliti u iznosu do ,00 kuna, pod uvjetom sufinanciranja od strane vjerske zajednice najmanje 1 % od vrijednosti projekta. IV. Dokumentacija za provedbu natječaja Članak 5. Za provedbu natječaja određuje se kao obvezna slijedeća dokumentacija i to: 1. Tekst natječaja; 2. Upute prijaviteljima; 3. Obrazac prijave programa ili projekta koji obavezno sadrži podatke o prijavitelju, opisni dio i financijski dio plan proračuna financiranja; 4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja; 5. Obrazac izjave o sufinanciranju projekta, samo za program kapitalne pomoći vjerskim zajednicama: V. Povjerenstvo za provedbu natječaja Članak 6. U Povjerenstvo za provedbu i ocjenjivanje prijava za financiranje imenuju se: 1. Ines Palko voditeljica 2. Tamara Čizmar Mijatov - član

3 Stranica 3 od 8 Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi Broj 1/ Antun Vratović - član 4. Spomenka Banović - član 5. Šandor Sabo - član Članak 7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u Službenom glasniku. Temeljem ove Odluke raspisuju se natječaji sukladno programskim područjima za financiranje udruga u 2017.godini. mr.sc.deneš Šoja v.r. Temeljem članka 9-11 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08), Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN155/02) i članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi mr.deneš Šoja dana godine donio je PLAN PRIJAMA U Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi I U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kneževi Vinogradi stalno je uposleno 7 službenika i 1 namještenik. Popunjena su sva službenička radna mjesta, osim za pročelnika i višeg stručnog suradnika za pripremu i provedbu projekata, čije se upošljavanje planira u 2017.godini. II U slučaju otvaranja novih ili popunjavanja upražnjenih radnih mjesta Općina će isti postupak provoditi na način koji će osigurati poštivanje prava pripadnicima nacionalnih manjina, sukladno odredbi članka 22.stavak 3 i 4 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02). III U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kneževi Vinogradi stalno je uposleno 3 pripadnika hrvatskog naroda, 3 pripadnika mađarske nacionalne manjine i 2 pripadnika srpske nacionalne manjine. U JUO zastupljeni su djelatnici nacionalnih manjina u skladu s Popisom stanovništva 2011.godine. Prilikom popunjavanja upražnjenih radnih mjesta ili otvaranja novih radnih mjesta, kako bi se zadržao omjer sukladno popisu stanovništva, dat će se prednost onim kandidatima kako hrvatske nacionalnosti, tako i mađarske i srpske nacionalne manjine, a koji zatraže ostvarenje prava iz Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama. IV Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Kneževi Vinogradi KLASA: /17-01/1 URBROJ: 2100/ / Kn.Vinogradi, mr.deneš Šoja v.r. REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI KLASA:406-01/16-01/4 URBROJ: 2100/ / Kn.Vinogradi, Na temelju članka 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu (Narodne novine 124/14, 87/16), članku 46. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13), Općinski načelnik dana godine donosi o rezultatima popisa I Prihvaća se Izvješće o rezultatima popisa imovine, potraživanja i obveza Općine Kneževi Vinogradi za godinu (dalje: Izvješće) koje je provelo Povjerenstvo za popis imovine i obveza Općine Kneževi Vinogradi (dalje: Povjerenstvo za popis) u razdoblju od 01. do 15.siječnja godine. Izvješće Povjerenstva za popis sastavni je dio ove Odluke. II Po prijedlogu Povjerenstva utvrđuje se rashod sitnog inventara ukupne vrijednosti 2.158,50 kuna. Popis sitnog inventara koji se rashoduje sastavni je dio ove Odluke. III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. mr.sc.deneš Šoja v.r. REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

4 Stranica 4 od 8 Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi Broj 1/2017 KLASA: /17-01/1 URBROJ: 2100/ / Kn.Vinogradi, Općinski načelnik na temelju članka 5.stavka 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09) i članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13), na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske Županije od , dana donio je o donošenju godišnjeg programa mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti u 2017.godini I Donosi se Godišnji program mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti za područje Općine Kneževi Vinogradi za 2017.godinu izrađen i predložen od strane Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske Županije, a isti će se provoditi sukladno potrebama tijekom godine, kao i raspoloživim financijskim sredstvima Proračuna Općine. II Tekst Programa nalazi se u prilogu i sastavni je dio ove Odluke. III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ima se objaviti u Službenom glasniku Općine Kneževi Vinogradi. mr.sc.deneš Šoja v.r. Temeljem Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 80/11) i članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 7/09), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi je dana godine donio o ustanovljenju prava služnosti radi izgradnje, pristupa i održavanja građevine: rasplet 10 (20) kv kabel iz ts 35/10 kv Kneževi Vinogradi (kabliranje 10 kv vodova za Banovo brdo, Zmajevac i Kneževe Vinograde) I HRVATSKOJ ELEKTROPRIVREDI d.d. Zagreb daje se pravo služnosti radi izgradnje, pristupa i održavanja građevine: Rasplet 10 (20) kv kabel iz TS 35/10 kv Kneževi Vinogradi (Kabliranje 10 kv vodova za Banovo brdo, Zmajevac i Kneževe Vinograde). II Pravo služnosti građenja daje se bez naknade, pod uvjetom nadoknade štete koja će eventualno biti počinjena na zemljištu prilikom izgradnje navedene građevine. III Svi detalji uredit će se Ugovorom o ustanovljenju prava služnosti izgradnje i održavanja građevine iz čl.i ovog Ugovora. IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ima se objaviti u Službenom glasniku Općine Kneževi Vinogradi. KLASA: /17-01/2 URBROJ: 2100/ / Kn.Vinogradi, mr.sc.deneš Šoja v.r. Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08), članka 47.Statuta Općine Kneževi Vinogradi ("Službeni glasnik" 3/13), članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10, 125/14) i članka 6. Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 7/13), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi dana donio je o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kneževi Vinogradi Članak 1. U članku 7. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 2/14, 3/15, 1/16) dodaje se nova točka 7., te se dosadašnji: broj 7 mijenja u 8 i tako redom 8 u 9, 9 u 10, 10 u 11, 11 u 12. Nova točka 7. glasi:

5 Stranica 5 od 8 Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi Broj 1/ VIŠI REFERENT ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU OPĆINSKIH POREZA I DRUGIH PRIHODA Kategorija: III Potkategorija: viši referent Klasifikacijski rang: 9 Stručno znanje: - Sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke ekonomije smjer računovodstvo i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje jednog stranog jezika, poznavanje rada na računalu, odlično poznavanje programa Office paketa, položen državni stručni ispit, složenost poslova koja uključuje izričito određene poslove koji zahtijevaju primjenu jednostavnijih i precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika, stupanj samostalnosti koji uključuje redovan nadzor nadređenog službenika te njegove upute za rješavanje relativno složenih stručnih problema, stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika, stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Članak 2. Ova Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Kneževi Vinogradi. KLASA: /17-01/1 URBROJ: 2100/ / Kn.Vinogradi, mr.deneš Šoja v.r. Broj izvršitelja: 1 (jedan) Opis poslova: Obavlja poslove utvrđivanja i naplate općinskih poreza i drugih prihoda Općine i to kroz: - Pribavljanje činjenica na terenu i od drugih javnopravnih tijela i evidentiranje istih u bazu podataka 25%, - Vođenje upravnog postupka radi utvrđivanja obveze za naplatu prihoda do donošenja rješenja 40%, - Praćenje naplate općinskih poreza i drugih prihoda po nalogu pročelnika i načelnika 10% - Poslove prisilne naplate i drugih mjera za naplatu utvrđenih prihoda do donošenja rješenja 10% - Poslove oko evidentiranja imovine 5 % - obavlja druge poslove po nalogu Pročelnik i općinskog načelnika 10%.

6 Stranica 6 od 8 Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi Broj 1/2017

7 Stranica 7 od 8 Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi Broj 1/2017

8 Stranica 8 od 8 Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi Broj 1/2017 Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi, službeno glasilo Općine Kneževi Vinogradi Izdaje: Općina Kneževi Vinogradi Za izdavača: mr.deneš Šoja načelnik Općine Kneževi Vinogradi Uredništvo: Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., tel. 031/ ; fax. 031/ e.mail: žiro-račun kod OTP Banke : IBAN: HR OIB Grafička priprema i tisak: Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi