СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ"

Транскрипт

1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Аранђеловац, 30. новембар Година XI број 102 На основу члана 41. Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 47/18) и члана 22. у вези са чланом 87. Статута општине Аранђеловац ( Службени гласник општине Аранђеловац, бр. 8/08), Скупштина општине Аранђеловац на седници одржаној године донела је О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДОНОШЕЊА СТАТУТА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Члан 1. Овом Одлуком приступа се доношењу Статута општине Аранђеловац, утврђује се поступак доношења и одређује се надлежности и рокови у поступку доношења Статута општине Аранђеловац. Члан 2. Задужује се Управа општине Аранђеловац и Стручна служба органа општине Аранђеловац да израде нацрт Статута општине Аранђеловац уклађен са одредбама Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС ; бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18). Задужује се Комисија за прописе Скупштине општине да учествује у изради нацрта Статута из става 1. овог члана. Члан 3. Нацрт Статута општине Аранђеловац објавиће се на јавној интернет презентацији општине Аранђеловац. Нацрт Статута општине Аранђеловац упутиће се на јавну расправу у трајању од најмање 15 дана. Члан 4. Предлог Статута општине Аранђеловац утврђује Општинско веће општине Аранђеловац. На предлог Статута из става 1. овог члана мишљење даје Комисија за прописе Скупштине општине. Члан 5. Предлога Статута из члана 4. ове Одлуке доставља се Министарству надлежном за локалну самоуправу ради прибављања мишљења, у складу са Законом, најкасније до године. Након добијања позитивног мишљења Министарства надлежног за локалну самоуправу на предлог Статута, Скупштина општине Аранђеловац доноси Статут општине Аранђеловац. Члан 5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у Службеном гласнику општине Аранђеловац. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Бр / од године ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ Десанка Миланов,с.р.

2 2 Број 102 Аранђеловац, 30. новембар СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

3 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 102 Аранђеловац, 30. новембар

4 4 Број 102 Аранђеловац, 30. новембар СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

5 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 102 Аранђеловац, 30. новембар

6 6 Број 102 Аранђеловац, 30. новембар СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

7 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 102 Аранђеловац, 30. новембар

8 8 Број 102 Аранђеловац, 30. новембар СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

9 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 102 Аранђеловац, 30. новембар

10 10 Број 102 Аранђеловац, 30. новембар СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

11 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 102 Аранђеловац, 30. новембар

12 12 Број 102 Аранђеловац, 30. новембар СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

13 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 102 Аранђеловац, 30. новембар

14 14 Број 102 Аранђеловац, 30. новембар СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

15 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 102 Аранђеловац, 30. новембар

16 16 Број 102 Аранђеловац, 30. новембар СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

17 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 102 Аранђеловац, 30. новембар

18 18 Број 102 Аранђеловац, 30. новембар СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

19 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 102 Аранђеловац, 30. новембар

20 20 Број 102 Аранђеловац, 30. новембар СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

21 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 102 Аранђеловац, 30. новембар

22 22 Број 102 Аранђеловац, 30. новембар СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

23 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 102 Аранђеловац, 30. новембар

24 24 Број 102 Аранђеловац, 30. новембар СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

25 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 102 Аранђеловац, 30. новембар

26 26 Број 102 Аранђеловац, 30. новембар СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

27 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 102 Аранђеловац, 30. новембар На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 47/11, 93/12, и -др. закон) и члана 11. Закона о порезима на имовину ( Службени гласник РС, бр. 26/01, 40/02-СУС, 80/02, 80/02-др.закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС, 47/13 и 68/14-др.закон) и члана 22. Статута општине Аранђеловац ( Службени гласник општине Аранђеловац, број 8/08), Скупштина општине Аранђеловац на седници одржаној године, донела је О Д Л У К У О УТВРЂИВАЊУ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА ГОДИНУ Члан 1. Овом Одлуком утврђује се стопа пореза на имовину на непокретностима које се налазе на територији општине Аранђеловац, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон, за 2019.годину. Члан 2. Стопе пореза на имовину износе: 1) на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге 0,4% 2) на права на земљишту код пореског обвезника који не води пословне књиге 0,15% 3) на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим на земљишту Члан 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од године. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број : / од године ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ Десанка Миланов, с.р. На пореску основицу Плаћа се на име пореза До ,00 динара 0,30 % Од ,00 до ,00 динара Од ,00 до ,00 динара На износ основице преко ,00 динара ,00 динара +0,5% на основицу преко ,00 динара ,00 динара+ 0,8% на основицу преко ,00 динара ,00 дин + 0,1% на основицу преко ,00 динара На основу члана 6. став 4. Закона о порезима на имовину ( Службени гласник РС бр.. 26/01, 40/02-СУС, 80/02, 80/02-др.закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС, 47/13 и 68/14- др.закон) и члана 22. Статута општине Аранђеловац ( Службени гласник општине Аранђеловац број 8/08), Скупштина општине Аранђеловац на седници одржаној године, донела је О Д Л У К У О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА НЕПОКРЕТНОСТИМА ЗА 2019.ГОДИНУ Члан 1. Овом Одлуком одређују се зоне, са назнаком најопремљеније зоне, као делови територије општине Аранђеловац, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима,

28 28 Број 102 Аранђеловац, 30. новембар СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ а у циљу дефинисања свих потребних параметара за утврђивање вредности непокретности у поступку утврђивања пореза на имовину на непокретностима на територији општине Аранђеловац за 2019.годину. Члан 2. Одређује се пет зона на територији општине Аранђеловац и то зона 1, зона 2, зона 3, зона 4 и зона 5. Утврђује се да је ЗОНА 1 најопремљенија зона у смислу комуналне опремљености и опремљености јавним објектима. Члан 3. Утврђује се да ЗОНА 1 обухвата све непокретности које се налазе у улици Књаза Милоша у Аранђеловцу и то у делу улице од Шарене капије до Жућиног паркића ( сви парни и непарни бројеви као и сви подбројеви који се воде у овој улици почев од броја 90 на парној страни и броја 143 на непарној страни улице ), као и све непокретности у улици Јадранска. Члан 4. Утврђује се да ЗОНА 2 обухвата све непокретности које се налазе у преосталом делу улице Књаза Милоша који нису обухваћени чланом 3 ове одлуке, ( од броја 1 до броја 143 и од броја 2 до броја 90),као и све непокретности које се налазе у улицама Кнеза Михајла, улици Илије Гарашанина од раскрснице са улицом Књаза Милоша Шарена капија до раскрснице са улицом Кнеза Михаила Ликинац (лева страна од броја 1 3 и десна страна од броја 2 38), Краља Петра Првог, Краља Александра од кружног тока до раскрснице са улицом Краља Петра Првог (лева страна од броја 1 23 и десна страна од броја 2 14А), улици Занатлијској од кружног тока до раскрснице са улицом Кнеза Михајла (лева страна од броја 1 61 и десна страна од броја 2 82) и свим улицама које повезују улице Кнеза Михајла и Краља Петра Првог са улицом Кнеза Милоша, као и улице Мишарска, Сарамандина, Норвежанска, Гарашка, Господар Јованова и Слатина. Члан 5. Утврђује се да ЗОНА 3 обухвата све непокретности које су изграђене на парцелама које не припадају ЗОНИ 1. и ЗОНИ 2.а које се налазе на било ком подручју КО АРАНЂЕЛОВАЦ. Изузетно од одредбе става 1 овог члана зони три припадају и непокрености које су у власништву предузетника или привредних друштава односно лица које воде пословне књиге а налазе се на подручју које је обухваћено планом генералне регулације за насељено место Аранђеловац, без обзира на назив катастарске оптштине на којој се непокретност налази. Члан 6. Утврђује се да ЗОНА 4 обухвата подручје месних заједница Буковик, Даросава, Прогореоци, Венчане, Тулеж, Раниловић, Мисача, Орашац, Стојник, Копљаре, Бања и Врбица. Члан 7. Утврђује се да ЗОНА 5 обухвата подручје осталих месних заједница на територији општине Аранђеловац. Члан 8. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од године. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број : / од године ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ Десанка Миланов,с.р. На основу члана 5. став 3. Закона о порезима на имовину ( Службени гласник РС, бр. 26/01, 40/02-СУС, 80/02, 80/02-др.закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12- УС, 47/13 и 68/14-др.закон) и члана 22. Статута општине Аранђеловац ( Службени гласник општине Аранђеловац, број 8/08),

29 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 102 Аранђеловац, 30. новембар Скупштина општине Аранђеловац на седници одржаној године, донела је О Д Л У К У О СТОПАМА АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА ГОДИНУ Члан 4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од године. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број : / од године ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ Десанка Миланов,с.р. Члан 1. Овом Одлуком, у складу са Законом о порезима на имовину, утврђује се стопа амортизације за непокретности која ће се примењивати у поступку утврђивања пореза на имовину на непокретностима које се налазе на територији општине Аранђеловац, осим за грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште за годину. Члан 2. Утврђује се стопа амортизације у износу од 0,8% на годишњем нивоу применом пропорцијалне методе, за следеће непокретности и то: (1) станове (2) куће за становање (3) пословне зграде и просторије и друге ( надземне и подземне) грађевинске објекте које служе за обављање делатности (4) гараже Члан 3. Висину вредности непокретности коју Одељење за пореске послове Управе општине Аранђеловац утврди сагласно одредби члана 6. Закона о порезима на имовину, умањиће истеком сваке календарске године у односу на годину у којој је извршена изградња непокретности, односно у односу на годину у којој је извршена последња реконструкција објекта, за прописану стопу амортизације из члана 2 ове Одлуке, с тим што се максимално може утврдити амортизација до 40% и утврђена вредности непокретности умањити по основу амортизације највише до 40%. На основу члана 6. став 5. Закона о порезима на имовину ( Службени гласник РС бр. 26/01, 42/02-одлука СУС, 80/02, 80/02-др.закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12- одлука УС РС, 47/13 и 68/14 - др-закон) и члана 22. Статута општине Аранђеловац ( Службени гласник општине Аранђеловац бр. 8/2008), Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној године, донела је О Д Л У К У О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА ПОРЕСКУ ГОДИНУ Члан 1. Овом Одлуком, сагласно Закону о порезима на имовину, одређују се просечне цене квадратног метра непокретности за сваку од зона посебно, а ради одређивања вредности непокретности у поступку утврђивања пореза на имовину пореским обвезницима који не воде пословне књиге за пореску годину. Члан 2. Утврђује се просечна цена квадратног метра непокретности по зонама на територији општине Аранђеловац, и то:

30 30 Број 102 Аранђеловац, 30. новембар СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ (1) ЗОНА 1 најопремљенија зона Врста непокретности Цена по квадратном метру непокретности у динарима Грађевинско земљиште 5.000,00 Пољопривредно земљиште 80,00 Шумско земљиште 100,00 Станови ,00 Куће за становање ,00 Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности ,00 Гараже и гаражна места ,00 (2) ЗОНА 2 Врста непокретности Цена по квадратном метру непокретности у динарима Грађевинско земљиште 2.500,00 Пољопривредно земљиште 80,00 Шумско земљиште 100,00 Станови ,00 Куће за становање ,00 Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности ,00 Гараже и гаражна места ,00 (3) ЗОНА 3 Врста непокретности Цена по квадратном метру непокретности у динарима Грађевинско земљиште 1.500,00 Пољопривредно земљиште 80,00 Шумско земљиште 100,00 Станови ,00 Куће за становање ,00 Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности ,00 Гараже и гаражна места 8.000,00

31 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 102 Аранђеловац, 30. новембар (4) ЗОНА 4 Врста непокретности Цена по квадратном метру непокретности у динарима Грађевинско земљиште 300,00 Пољопривредно земљиште 80,00 Шумско земљиште 100,00 Станови ,00 Куће за становање ,00 Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности ,00 Гараже и гаражна места 4.000,00 (5) ЗОНА 5 Врста непокретности Цена по квадратном метру непокретности у динарима Грађевинско земљишта 100 Пољопривредно земљиште 40,00 Шумско земљиште 50,00 Станови ,00 Куће за становање ,00 Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности ,00 Гараже и гаражна места 4.000,00 Члан 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од године. Одлука ће се објавити и на званичној интернет презентацији општине Аранђеловац. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број / од године ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ Десанка Миланов,с.р.

32 32 Број 102 Аранђеловац, 30. новембар СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ На основу члана 7a. став 4. Закона о порезима на имовину ( Службени гласник РС бр. 26/01, 40/02-СУС, 80/02, 80/02-др.закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС, 47/13 и 68/14-др.закон) и члана 22. Статута општине Аранђеловац ( Службени гласник општине Аранђеловац број 8/08), Скупштина општине Аранђеловац на седници одржаној године, донела је О Д Л У К У О ОДРЕЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА СА ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ У ТЕКУЋОЈ 2018 ГОДИНИ ЗА ПОРЕСКУ 2019 ГОДИНУ Члан 1. Овом одлуком, у складу са Законом о порезима на имовину, одређују се коефицијенти по појединим зонама рачунајући и најопремљенију зону а који ће служити пореским обвезницима који воде пословне књиге, за утврђивање основице пореза на имовину за пореску 2019 годину, у случајевима када у одговарајућој зони и зонама које се граниче са одговарајућом зоном није било промета одговарајућих непокретности у одговарајућем периоду. Члан 2. Утврђују се следећи коефицијенти по појединим зонама и то: 1) 1,00 за непокретности у зони 1 као нај - опремљенијој зони. 2) 0,80 за непокретности у зони 2 која је гранична зона најопремљенијој зони на територији општине Аранђеловац. 3) 0,70 за непокретности које се налазе у зони 3. 4) 0,40 за непокретности које се налазе у зонама 4. и 5. које имају карактер зона са сеоским насељима. Члан 3. Утврђују се цене непокретности које су у најопремљенијој зони на територији општине Аранђеловац служиле као просечне цене на основу којих је у години утврђивана основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге и то: пословни простор ,00 динара станови ,00 динара гараже и гаражна места ,00 динара куће за становање ,00 динара грађевинско земљиште ,00 динара пољопривредно земљиште...80,00 динара шумско земљиште...100,00 динара Члан 4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од године. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број : / од године ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ Десанка Миланов, с.р. На основу члана 97. став 7. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09, 64/10 Одлука УСРС,,, - Одлука УС РС, - Одлука УС РС, - Одлука УС РС,, и 83/2018) и члана 22. Статута општине Аранђеловац ( Службени гласник општине Аранђеловац, бр. 8/2008), Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној године, донела је О Д Л У К У О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА Члан 1. У Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ( Службени гласник општине Аранђеловац, бр. 67/15, 81/16 и 87/17) ( у даљем тексту: Одлука), члан 11. Одлуке мења се и гласи:

33 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 102 Аранђеловац, 30. новембар Члан 11. Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за објекте јавне намене у јавној својини, објекте комуналне и друге инфраструктуре, производне и складишне објекте, подземне етаже објеката високоградње (простор намењен за гаражирање возила, подстанице, трансформаторске станице и разводна постројења, оставе, вешернице и сл.), осим за делове подземних етажа који се користе за комерцијалне делатности. Допринос се не обрачунава ни за отворена паркиралишта, интерне саобраћајнице, отворена дечја игралишта, отворене спортске терене и атлетске стазе. Члан 2. Члан 15. Одлуке мења се и гласи: Члан 15. Инвеститор који уклања постојећи објекат који је изграђен у складу са законом, односно легализован или озакоњен у циљу изградње новог објекта на истој локацији, плаћа допринос за уређивање грађевинског земљишта само за разлику у броју квадрата корисне површине између објекта који планира да изгради и објекта који се уклања. Приликом обрачуна површина постојећег објекта, бруто развијена грађевинска повр ши - на се утврђује увидом у издату употребну дозволу или техничку документацију на основу које је издата употребна дозвола, односно увидом у правноснажно решење о легализацији, односно озакоњењу објекта и техничку документацију на основу које су та решења издата. Уколико наведене исправе не садрже податке о површини објекта, иста се утврђује на основу акта надлежног органа, или техничке документације која је саставни део грађевинске дозволе, извода из листа непокретности, копије плана или увиђаја на лицу места од стране овлашћеног лица општинске управе. Члан 3. У члану 2., 4., 18., 19., 20. и 23. Одлуке речи Одељење за инвестиције и јавне набавке Управе општине Аранђеловац замењују се речима Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбенокомуналне делатности Управе општине Аранђеловац у одговарајућем падежу. Члан 4. Задужује се Комисија за прописе Скупштине општине Аранђеловац да у складу са чланом 40. Пословника о раду Скупштине општине Аранђеловац, утврди пречишћен текст ове Одлуке. Члан 5. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Аранђеловац. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Бр / од године ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ Десанка Миланов,с.р. На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр.72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/14, 145/14 и 83/18 ) и члана 22. став 1. тачка 5. Статута општине Аранђеловац ( Службени гласник општине Аранђеловац, број 8/08), Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној године, донела је О Д Л У К У о обустави израде Плана детаљне регулације споменика природе Парк Буковичке бање Члан 1. Обуставља се израда Плана детаљне регулације споменика природе Парк Буковичке бање.

34 34 Број 102 Аранђеловац, 30. новембар СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Члан 2. Ступањем на снагу ове Одлуке обустављају се све даље активности на изради Плана детаљне регулације споменика природе Парк Буковичке бање. Члан 3. Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе Одлука o изради Плана детаљне регулације споменика природе Парк Буковичке бање ( Сл.гласник општине Аранђеловац бр.49/13) и Одлука о измени Одлуке o изради Плана детаљне регулације споменика природе Парк Буковичке бање ( Сл.гласник општине Аранђеловац бр.67/15). Члан 4. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Аранђеловац. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Бр / од год. ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ Десанка Миланов,с.р. На основу члана 121.Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС бр.88/17 и 27/18-др.закон) и члана 3.став 4. Правилника о општинском савету родитеља ( Службени гласник РС бр.72/18) и члана 22.Статута општине Аранђеловац Скупштина општине Аранђеловац на седници одржаној дана године, донела је РЕ Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА 1. Образује се Општински савет родитеља за школску 2018/2019. годину и у исти се именују : 1. Дејан Николић,представник Савета родитеља Гимназије Милош Савковић,члан Срђан Јовановић,заменик члана 2. Весна Миловановић,представник Савета родитеља Економско-угоститељске школе Слободан Минић, члан Весна Шарац, заменик члана 3. Горан Видаковић, представник Савета родитеља Техничке школе Милета Николић, члан Душица Терзић,заменик члана 4. Гордана Мирић,представник Савета родитеља Основне школе Светолик Ран ко вић,члан Ненад Јагодић, заменик члана 5. Наташа Зороје, представник Савета родитеља Основне школе Милан Илић Чича,члан Тамара Добричић,заменик члана 6. Предраг Вићентијевић, представник Савета родитељаосновне школе Свети Сава, члан Данијела Станичић, заменик члана 7. Данијела Вулићевић, представник Савета родитеља Основне школе Илија Гара ша нин, члан Јелена Јоксић, заменик члана 8. Борко Спасић, представник Савета родитеља Основне школе Милош Обреновић, члан Весна Ивков Радовић, заменик члана 9. Мирко Аничић, представник Савета родитеља Основне школе Први српски устанак у Орашцу, члан Срђан Пајевић, заменик члана 10. Снежана Зорић, представник Савета родитеља Основне школе Душан Радоњић у Бањи, члан Ненад Шевић, заменик члана 11. Татјана Гавриловић, представник Савета родитеља Основне школе Славко Поповић у Даросави, члан Горан Гавриловић, заменик члана 12. Јовица Дамњановић, представник Савета родитеља Основне школе Веља Герасимовић у Венчанима, члан Јован Беговић, заменик члана 13. Гордана Мијаиловић, представник Савета родитеља Основне школе Љубомир Љуба Ненадовић у Раниловићу, члан Санела Агатуновић, заменик члана 14. Душан Љесковац,представник Савета родитеља Основне школе Вук Караџић у Стојнику, члан Далиборка Павловић,заменик члана

35 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 102 Аранђеловац, 30. новембар Раичевић Јелица, представник Савета родитеља Основне музичке школе Петар Илић, члан Ковиљка Ђуровић, заменик члана 2. Задатак и начин рада Општинског савета родитеља је одређен Законом о основама образовања и васпитања и Правилником о општинском савету родитеља. 3. Мандат чланова Општинског савета родитеља траје до краја школске 2018/2019. године. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број: / од г. ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ Десанка Миланов,с.р. На основу члана 7 Одлуке о општинском већу општине Аранђеловац (Службени гласник општине Аранђеловац 9/08) и члана 31 и 32 Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којим се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Аранђеловац( Службени гласник општине Аранђеловац број 93/18). Општинско веће општине Аранђеловац на предлог Стручне комисије за оцењивање годишњих и посебних програма у области спорта број /1/2018 од године на седници одржаној дана год. донело је 1. У Одлуци о расподели средстава за финансирање/суфинансирање годишњих програма у години ( Службени гласник општине Аранђеловац број 93/18,98/18, 99/18 и 100/18) у табели додају се речи и бројеви, и то: Фудбалски клуб Шумадија за измену апропријације буџета програма за годину,износ од ,00 динара. ЖРК Бекамент Буковичка Бања за измену апропријације буџета програма за годину,износ од ,00 динара АШК Аранђеловац за измену апропријације буџета програма за годину од ,00 динара. Стрељачки клуб Шумадија Аранђеловац за измену апропријације буџета програма за годину од ,00 динара. Боди билдинг клуб Биг мен Аранђеловац за измену апропријације буџета програма за годину од ,00 динара. Фудбалски клуб Брезовац Брезовац за измену апропријације буџета програма за годину од ,00 динара. Фудбалски клуб Шумадинац Стојник за измену апропријације буџета програма за годину од ,00 динара. Клуб малог фудбала Аран ђеловац Аран - ђеловац за измену апропријације буџета програма за годину од ,00 динара 2. Овлашћује се председник Општине Бојан Радовић да у име Општине потпише анексе уговора са наведеним спортским удружењима. 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у Службеном гласнику општине Аранђеловац О Д Л У К У О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ /СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ БР / од год. ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА Миладин Јаковљевић

36 36 Број 102 Аранђеловац, 30. новембар СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ САДРЖАЈ Одлуком покретању поступка доношења Статута општине Аранђеловац... 1 Извештај о извршењу Одлуке буџета... 2 Одлука о утврђивању стопа пореза на имовину на непокретностима на територији општине Аранђеловац за 2019.годину Одлуком одређивању зона на територији општине Аранђеловац за утврђивање пореза на имовину на непокретностиа за 2019.годину Одлука стопама амортизације за непокретности на територији општине Аранђеловац за 2019.годину Одлука о утврђивању просечне цене кваратног метра непокретности по зонама на територији општине Аранђеловац за пореску 2019.годину Одлука о одеђивању коефицијента за непокретности по зонама са просечним ценама одговарајућих непокретности у текућој години за пореску годину Одлука о измени Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта.. 32 Одлука о обустави израде Плана детаљне регулације споменика природе Парк Буковичке бање Решење о именовању Општинског савета родитеља Одлука о допуни Одлуке о расподели средстава за финансирање/суфинансирање годишњих програма СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Оснивач: Скупштина општине Аранђеловац; Редакција: Стручна служба органа општине Аранђеловац, Венац Слободе 10, телефон (034) ; Главни и одговорни уредник: Миленко Јовановић секретар Скупштине општине Аранђеловац; Издавач: Стручна служба органа општине; Штампа: Канцеларијска подршка доо Старчево