Pregled najvažnijih izmena Zakona o JPP i koncesijama

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Pregled najvažnijih izmena Zakona o JPP i koncesijama"

Транскрипт

1 Pregled najvažnijih izmena Zakona o JPP i koncesijama Tatjana Ercegović Petrić/Direktor sektora usluga PKS

2 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javno privatnom partnerstvu i koncesijama usvojen 24. februara 2016 godine stupio na snagu 4. marta 2046 godine izmenjeno je 25 članova Zakona Članovi su izmenjeni po više osnova: 1)Usklađivanje sa zakonodavstvom EU 2)Usklađivanje sa zahtevima MMF 3)Preciziranje postojećih odredbi 4)Jačanje uloge državnih institucija

3 USKLAĐIVANJE ČLANOVA ZAKONA SA DIREKTIVAMA EU Po osnovu usklađivanja sa direktivama EU izmenjeni su članovi 14, 20, 21, 34, 38, 61 Izmenom člana 14 stav 2 oduzeta je mogućnost javnim telima da od privrednih subjekata koji učestvuju u postupku kao grupa traže da za samo učešće u postupku imaju određenu pravnu formu dakle, oni mogu u postupku učestvovati kao grupa bez pravne forme. Ostaje, međutim, obaveza da po dodeli javnog ugovora učesnici čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija uspostave određenu pravnu formu po dodeli javnog ugovora. Odgovarajuća izmena učinjena je i u članu 16 stav 2 tačka 2, gde je javnom telu oduzeta mogućnost da ograniči promene u strukturi konzorcijuma nakon pretkvalifikacione faze (to je moguće samo nakon dodele) ugovora, kao i u stavu 6, gde je određeno da naručilac ocenjuje da li su kvalifikacije konzorcijuma uzete zajedno dovoljne da se ispune kriterijumi za izbor (ranije je ocenjivano da li su kvalifikacije konzorcijuma dovoljne da se ispune pretkvalifikacioni kriterijumi).

4 USKLAĐIVANJE ČLANOVA ZAKONA SA DIREKTIVAMA EU Izmenom u članu 20 (Vrste postupaka) stav 2 predviđeno je da se javni ugovor zaključuje kao ugovor o ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili kao ugovor o koncesiji. Pre izmena bilo je utvrđeno da se on zaključuje kao ugovor o javnoj nabavci ili ugovor o koncesiji. U članu 21 (Kriterijumi za izbor i izračunavanje vrednosti) stav 4 utvrđeno je da se procena vrednosti koncesije sa pravom na eksploataciju usluga vrši primenom zakona kojim se uređuju javne nabavke. Ranije se ovaj zakon primenjivao na procenu vrednosti koncesije bez prava na eksploataciju usluga Kod procene vrednosti koncesije za javne radove nije bilo izmena (i dalje se vrši primenom zakona kojim se uređuju javne nabavke).

5 USKLAĐIVANJE ČLANOVA ZAKONA SA DIREKTIVAMA EU U članovima 34 (Konkursna dokumentacija) stav 11, članu 20 (Vrste postupaka) stavovi 3 i 4 i članu 61 (Nadzor nad realizacijom javnih ugovora) stav 3 usklađivanje sa zakonodavstvom EU je izvršeno kroz izričito navođenje da se odredbe koje regulišu koncesije za javne radove odnose i na javne usluge. Javne usluge u ovim članovima u ranijem zakonu nisu bile navedene. U članu 38. (Garancija za ozbiljnost ponude) stav 7 ostalo je utvrđeno da se na sva pitanja vezana za garanciju za ozbiljnost ponude kod davanja koncesija za radove i koncesija za usluge primenjuju odredbe zakona kojim se uređuju javne nabavke.

6 PRECIZIRANJE POSTOJEĆIH ODREDBI Po osnovu preciziranja izmenjeni su članovi 4, 7, 9, 16, 46, 52, 57 i 70 Izmenom u članu 4 (Definicije) stav 1 tačka 6 utvrđeno je da se za potrebe realizacije projekta javno-privatnog partnerstva osniva društvo za posebne namene (DPN). Ranije je osnivanje DPN bilo opciono (korišćen je izraz može osnovati ). U tački 9 precizirano je da je javni partner nadležan kako za davanje koncesije, tako i za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva. U skladu sa ovom izmenom preciziran je i član 70 (Vlasništvo nad nepokretnostima).

7 PRECIZIRANJE POSTOJEĆIH ODREDBI Kada je reč o bitnim elementima JPP, određenim članom 7 (Pojam JPP) u stavu 2 precizirano je da predmet JPP, osim što i dalje ne može biti isključivo komercijalno korišćenje dobra u opštoj upotrebi ili drugog dobra, ne može biti ni isključiva isporuka dobara (tačka 1). U tački 9 privatni partner je oslobođen obaveze da da od javnog partnera preuzme projektovanje objekta od javnog značaja, dok obaveza preuzimanja ostalih poslova iz te tačke ostaje (izgradnja i rekonstrukcija javne infrastrukture ili objekta od javnog značaja, održavanje javne infrastrukture, obavljanje usluga od javnog značaja, sa finansiranjem, upravljanjem i/ili održavanjem). Kod preuzimanja odgovornosti svakog partnera za rizik kojim može na bolji način da upravlja (tačka 6) izričito je navedeno da se to naročito odnosi na preuzimanje rizika tražnje ili rizika raspoloživosti objekta, usluge, infrastrukture i sl.

8 PRECIZIRANJE POSTOJEĆIH ODREDBI Kod bitnih elemenata JPP iz člana 7 (Pojam JPP) stav 2 izmenjena je i tačka 7 tako što je uvedena mogućnost da se privatnom partneru, pored obavljanja komercijalne delatnosti, dozvoli izgradnja drugih objekata, ako na drugi način nije moguće obezbediti potreban nivo isplativosti realizacije projekta javno-privatnog partnerstva i povraćaj uloženih sredstava Novim stavom 3 člana 57 (Predaja objekta) utvrđeno je da ovi objekti (izgrađeni od strane privatnog partnera zato što na drugi način nije bilo moguće obezbediti potreban nivo isplativosti realizacije projekta javno-privatnog partnerstva i povraćaj uloženih sredstava), ukoliko nisu u funkciji predmeta javnog ugovora (javnog objekta, javne usluge, javne infrastrukture i sl.), ostaju u svojini javnog partnera.

9 PRECIZIRANJE POSTOJEĆIH ODREDBI U članu 9 (Institucionalno JPP) stav 4 određeno je da, nakon sprovedenog postupka izbora privatnog partnera javno telo i odabrani privatni partner pored ugovora o osnivanju zajedničkog privrednog društva zaključuju i javni ugovor. Kada je reč o sadržini javnog ugovora (član 46), izmenjena je tačka 10 stava 2 tako što je izbačena odrednica da javni partner ugovorom uređuje mehanizme za povećanje naknade privatnom partneru u zavisnosti od dobrog kvaliteta njegovih usluga/objekta, ali ostalo je propisano da javni partner uređuje mehanizme za smanjenje naknade (bez obzira na pravni oblik) privatnom partneru u slučaju lošijeg kvaliteta njegovih usluga/objekata.

10 PRECIZIRANJE POSTOJEĆIH ODREDBI Član 52 (Stabilizaciona klauzula) je preformulisan tako da je jasno utvrđeno da u slučaju da se nakon zaključenja javnog ugovora propisi promene tako da pogoršavaju položaj jednog od partnera, javni ugovor može biti izmenjen i u pogledu predmeta i u pogledu koncesione naknade i u pogledu roka, s tim da rok ni u kom slučaju ne može biti duži od 50 godina, a izmene se vrše u obimu koji je neophodan da se partner dovede u položaj u kome je bio u momentu zaključenja ugovora.

11 USKLAĐIVANJE ZAKONA SA ZAHTEVIMA MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA Na zahtev MMF-a u članu 27 (Sadržina predloga projekta) stav 1 dodata je nova tačka 3a kojom je predviđeno da predlog projekta mora da sadrži i finansijske efekte predloženog projekta na budžet Republike Srbije, odnosno budžet autonomne pokrajine i budžet jedinice lokalne samouprave tokom životnog veka trajanja projekta.

12 JAČANJE ULOGE DRŽAVNIH INSTITUCIJA U istom članu (član 27 - Sadržina predloga projekta) dodat je novi stav 4 kojim je predviđeno da je, u slučajevima kada je predlagač projekta JPP Republika Srbija, a procenjena vrednost projekat je veća od 50 miliona evra, Komisija za JPP dužna da pre davanja svog mišljenja pribavi mišljenje ministarstva nadležnog za poslove finansija. Saglasno prethodnoj izmeni u članu 29 (Predlog za donošenje koncesionog akta) dodat je novi stav 4 kojim je određeno da je Komisija za JPP dužna da pre davanja svog mišljenja pribavi mišljenje ministarstva nadležnog za poslove finansija i u slučajevima kada je Republika Srbija davalac koncesije, odnosno kada su javna tela i predmet koncesije u nadležnosti Republike Srbije, a procenjena vrednost te koncesije veća od 50 miliona evra.

13 JAČANJE ULOGE DRŽAVNIH INSTITUCIJA Novim članom 29a (Mišljenje Ministarstva nadležnog za poslove finansija) stav 1 utvrđena je obaveza Komisije za JPP da prilikom davanja mišljenja uzme u obzir i prethodno pribavljeno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove finansija, u slučajevima kada je predlagač projekta JPP Republika Srbija, a procenjena vrednost projekat je veća od 50 miliona evra, odnosno kada je Republika Srbija davalac koncesije ili su javna tela i predmet koncesije u nadležnosti Republike Srbije, a procenjena vrednost te koncesije veća od 50 miliona evra. Stavovima 2, 3 i 4 razrađena je procedura po kojoj ministarstvo nadležno za poslove finansija daje mišljenje.

14