Zaštitna radionica Tekop Nova Pula - Officina per la tutela Tekop Nova Pula Trg I. istarske brigade 2, Pula, OIB:

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Zaštitna radionica Tekop Nova Pula - Officina per la tutela Tekop Nova Pula Trg I. istarske brigade 2, Pula, OIB:"

Транскрипт

1 Zaštitna radionica Tekop Nova Pula - Officina per la tutela Tekop Nova Pula Trg I. istarske brigade 2, Pula, OIB: Broj: 118/2021. Pula, IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA strojeva i opreme za proizvodni pogon tekstila Pula, svibanj, godine

2 Ovim putem pozivamo vas na dostavu ponude sukladno sljedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude. Nabavu opreme sufinancira Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciji i zapošljavanje osoba s invalid11itetom temeljem Ugovora o dodjeli posebnih sredstava br. 07/2020 od 16. ožujka god. 1. PREDMET i UVJETI NABAVE PODACI O NARUČITELJU Naziv naručitelja: Zaštitna radionica TEKOP NOVA Pula - Officina per la tutela Tekop Nova Pula (u daljnjem tekstu Naručitelj) MB: , OIB: , Adresa naručitelja: Trg I. istarske brigade 2, Pula. Internetska adresa; Odgovorna osoba naručitelja; ravnateljica, Mihaela Zubić mag.prim.educ. OSOBE NARUČITELJA ZADUŽENE ZA KOMUNIKACIJU Mihaela Zubić, mag.prim.educ., tel: , mob: , fax: , IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA Svi predstavnici povjerenstva koji provode i/ili sudjeluju u provođenju postupka nabave potpisuju Izjavu o nepostojanju sukoba interesa za NOJN, te izjavljuju da nema povezanih subjekata s kojima je predstavnik u sukobu interesa. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE Kriterij odabira: Najniža cijena OPIS PREDMETA NABAVE Predmet nabave je nabava strojeva i opreme; CAD programski sustav za izradu krojeva i krojnih slika; uređaj za digitalizaciju putem digitalne olovke; ploter za ispis krojnih slika sa 2 glave; šivači stroj Overlok sa 2 igle i 5 konaca ukupne širine šava 10mm; stroj za šivanje sa jednom iglom na lakim i srednje teškim materijalima, za opremanje proizvodnog pogona, lociranog na adresi u Puli, Trg I. istarske brigade 2. Ponuditelji su obvezni ponuditi cjelokupnu uslugu sukladno Pozivu. NAČIN IZVRŠENJA Ugovor MINIMALNA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 1. CAD PROGRAMSKI SISTEM ZA IZRADU KROJEVA I KROJNIH SLIKA Softver se sastoji od sljedećih modula: 1.1. Sustav za izradu krojeva: omogućuje modeliranje i gradiranje krojnih dijelova, različite mogućnosti rezanja krojnih dijelova, krojni dijelovi imaju prikaz gradacije u boji posebno za svaku veličinu. Kad se radi izmjena krojnog dijela, ostaje prikaz početnog stanja u drugoj boji tako da se može vidjeti promjena u odnosu na početno stanje (prikaz se može u svakom trenu maknuti). Svakom krojnom djelu moguće je dodati više vrsta materijala sa prikazom u boji. Moguća izrada baze podataka sa različitim vrstama materijala. Brze funkcije za izradu ušitaka i nabora. Grafički dio - područje rada sa krojnim dijelovima posjeduje interaktivni zoom (povećavanje / smanjivanje krojnih dijelova) promjena boje krojnih dijelova, promjena boje pozadine, promjena boje pojedine veličine krojnih dijelova. Mogućnost rada sa aktivnim mjerilom - aktivnim linijama, za određivanje pozicije točaka na krojnom djelu, ili provjeru krojnog dijela. Mogućnost unosa fotografija u aktivno područje rada ili na

3 krojni dio, pozicioniranje uzorka za strojni vez, amblema ili boje tkanine. Mogućnost dodavanja raznih unutarnjih linija, različitih tipova točaka za pripremu za stroj za automatsko krojenje, raznih tipova ureza, dodavanje teksta. Brze funkcije rotacije za vertikalni ili horizontalni položaj krojnih dijelova. Mogućnost preraspodjele točaka krivulje ručno ili automatski. Mogućnost izrade paralelnih unutarnjih linija, vanjskih linija, produživanje linija bez gubitka smjera (produživanje ili skraćivanje ramena). Postoje specijalne funkcije za brzo gradiranje. Mogućnost pripreme načina krojenja krojnog dijela za stroj za automatsko krojenje - smjer korijenja i početna točka krojenja. Mogućnost rada sa svakom pojedinačnom veličinom, neovisno o baznoj veličini ili o drugim veličinama. -uvoz podataka drugih formata(dxf, AAMA, MDL) -izvoz datoteka u DXF, AAMA, HPGL formatu Modul za uklapanje krojnih dijelova. Modul sadrži sljedeće funkcionalnosti: automatsko i ručno uklapanje krojnih dijelova -uvoz podataka drugih formata(dxf, AAMA,RAM). -mogućnost ažuriranja postojećih krojnih slika prema promjenama u modelu - izvoz datoteka ISO, HPGL. -mogućnost uklapanja krojnih dijelova na osnovi gradiranih točaka, poravnanje 2 krojna dijela da su ovisni jedan o drugome -mogućnost zamjene krojnih dijelova iz krojne slike, sa drugim krojnim djelom iz postojećeg ili drugog modela -mogućnost uklapanja krojnih dijelova prema karo/pruge stvarnom raportu tkanine koja se kroji -mogućnost promjene tipa ureza na dijelovima u gotovoj krojnoj slici 1.3. Modul za digitalizaciju: modul za digitalizaciju postojećih uređaja 2. UREĐAJ ZA DIGTALIZACIJU -digitalizacija se vrši putem digitalne olovke koja detektira konturu preko specijalne folije sa mikro mrežom, koju prepoznaje foto osjetljivi vrh digitalne olovke -uređaj se sastoji od vlastitog softvera, digitalne olovke, USB kabla za prijenos podataka na računalo, vlastitog postolja i specijalne folije 3. PLOTER ploter za ispis krojnih slika sa 2 glave - HP tinta45 Ploter posjeduje vlastiti softver za ispis krojnih slika u automatskom ili ručnom modu, ovisni o potrebi operatera. -širina ispisa 1830mm -brzina ispisa 65m²/h -tip datoteke HPGL/HPGL2/ISO/DXF -rezolucija ispisa 300 dpi -ploter posjeduje mogućnost ispisa na valjak (u rolu) ili na pod (za kratke krojne slike) -automatski sustav za čišćenje glave i kontrolu količine tinte -gramaža papira 20g-70g -LCD displej -USB 2.0 / 3.0 -maksimalna težina role papira 40kg -dimenzije 253x59,5x101cm, težina 125 kg 4. STROJ ZA ŠIVANJE Stroj za šivanje sa jednom iglom na lakim i srednje teškim materijalima. Šivači stroj je opremljen sa dvostrukim nožem za odrezivanje konca, stroj posjeduje uređaj za automatsko podizanje papučice, programator sa LCD zaslonom osjetljivim na dodir, LED svijetlom, ručno i automatsko učvršćivanje šavova, senzorom za prepoznavanje debljine materijala i USB utorom. Ostatak konca nakon odrezivanja nije veći od 3 mm, dužina boda do 5 mm. Stroj posjeduje mogućnost izrade dizajnerskih uboda, te dodatni elektromagnetni uređaj za pridržavanje konca da ne ispada iz igle kod početka šivanja. Duljina boda do 5mm, brzina stroja do 5000 u/min, tip igle DPx5/135x5. Komplet sa daskom, podesivim postoljem i servo motorom 220V.

4 5. STROJ ZA ŠIVANJE Šivači stroj overlok sa 2 igle i 5 konaca ukupne širine šava 10mm (5+5) sa donjim diferencijalnim pogonom. Stroj je montiran na način da je glava stroja u visini sa radnim stolom -potpuno upuštena glava stroja za šivanje. Šivači stroj je opremljen sa pneumatskim horizontalnim uređajem za odrezivanje i za odsis otpadnog materijala i konca u zasebni spremnik, te automatskim uređajem za podizanje papučice i LED svijetlom. Komplet stroj sa daskom, postoljem i servo motorom ugrađenim na glavu stroja 220V. Ponuda treba sadržavati; dobavu, montažu, instalaciju i puštanje u rad strojeva i opreme te obuku na strojevima do osamostaljivanja djelatnika za rad, na adresi Naručitelja. MJESTO DOSTAVE ROBE Grad Pula, Trg I. istarske brigade 2, Pula. OBILAZAK LOKACIJE NA KOJOJ ĆE SE IZVODITI OPREMANJE Za izradu ponude može se dogovoriti obilazak lokacije na kojoj će se montirati strojevi i oprema uz prethodni dogovor sukladno svim mjerama vezano za pandemiju. ROKOVI DOSTAVE ROBE Rok dostave strojeva i opreme je najviše 90 dana od potpisivanja Ugovora. Prilikom isporuke robe odabrani ponuditelj dužan je isporučiti i garanciju proizvođača za svaki pojedini proizvod iz ponude. Ukoliko odabrani ponuditelj ne dostavi garanciju proizvođača, naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA Plaćanje će se izvršiti na poslovni račun odabranog ponuditelja, u dva dijela: - 30% sredstava avansno nakon potpisivanja Ugovora - 70 % u roku 7 dana od dostave e računa putem e Sustava, Račun se formira nakon izvršene dobave, montaže, instalacije, puštanja u rad i obuke na strojevima do osamostaljivanja djelatnika za rad. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE: Cijenu predmeta nabave ponuditelj je dužan izraziti po jedinici i u ukupnom iznosu u kunama bez PDV-a. Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. Cijena ponude izražava se u kunama i piše brojkama. Cijena ponude je nepromjenjiva. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena. 2. BITNI UVJETI ZA IZVRŠENJE Odabrani ponuditelj jamči naručitelju za kvalitetu dobavljenih i montiranih strojeva i opreme najmanje u rokovima utvrđenim Zakonom o obveznim odnosima te drugim pozitivnim propisima Republike Hrvatske. 3. SADRŽAJ PONUDE Ponuda treba sadržavati:

5 - Popunjeni ponudbeni list ispunjen na način propisan ovom dokumentacijom, potpisan od strane ponuditelja. (PRILOG 6.1) - Popunjeni Troškovnik (PRILOG 6.2) - Popunjenu i potpisanu Izjavu o nekažnjavanju (PRILOG 6.3) - Obrazac; ime, naziv i model artikla (PRILOG 6.4) - Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti; subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegovog poslovnog nastana. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi njegovog poslovnog nastana. Naručitelj ne propisuje starost navedenog dokumenta. - Potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga s osnove dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (ne smije biti starija od tri mjeseca računajući do dana objave poziva za dostavu ponuda). JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA Odabrani ponuditelj obvezan je prilikom sklapanja ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora kojim će jamčiti Naručitelju da će uredno i u roku izvršiti svoje ugovorne obveze. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora dostavlja se u obliku zadužnice, bjanko zadužnice ili uplatom novčanog pologa na poslovni račun Naručitelja na iznos od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora bez PDV-a Ukoliko odabrani ponuditelj u zadanom roku ne dostavi Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza, Naručitelj će raskinuti ugovor. 4. NAČIN DOSTAVE PONUDE Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku, putem pošte, neposredno, u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja ili om do god na adresu Naručitelja. Ponuda se dostavlja u izvorniku i izrađuje na način da čini cjelinu. Na omotnici mora biti naznačeno: Naziv i adresa naručitelja: Zaštitna radionica Tekop Nova Pula- Officina per la tutela Tekop Nova Pula, Trg I. istarske brigade 2, Pula, POZIV ZA DOSTAVU PONUDA opreme za proizvodni pogon tekstila ili ; JEZIK I PISMO PONUDE Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. ROK VALJANOSTI PONUDE Rok valjanosti ponude 30 kalendarski dana. ROK DOSTAVE PONUDE Krajnji rok za dostavu ponuda bez obzira na način dostave je do 10:00 sati. Ponude koje su zaprimljene nakon isteka krajnjeg roka za dostavu ponuda smatrat će se zakašnjelima. 5. OSTALE ODREDBE Na ovaj postupak nabave ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi. Ne provodi se javno otvaranje ponuda. Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu dostavljenih ponuda najkasnije u roku od 3 dana od isteka roka za dostavu ponuda te pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili odbijanju svih ponuda i poništenju postupka nabave) dostaviti svim ponuditeljima. Na obavijest o odabiru ili o poništenju postupka nije dopuštena žalba. O izvršenom odabiru ponuditelji će biti obaviješteni u roku 15 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. Najpovoljnijem ponuditelju predložit će se sklapanje Ugovora odmah nakon izvršenog odabira.

6 6. PRILOZI 6.1. PONUDBENI LIST PREDMET NABAVE; oprema za proizvodni pogon tekstila NARUČITELJ: ZAŠTITNA RADIONICA TEKOP NOVA Sjedište: Trg I. istarske brigade 2, Pula OIB: Broj telefona: Broj telefaksa: Adresa e-pošte: NAZIV PONUDITELJA: Sjedište: OIB/Nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta: Naziv banke i broj žiro računa: Ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost (u desnu kolonu upisati DA ili NE): Adresa za dostavu pošte: Adresa e-pošte: Kontakt osoba ponuditelja: Broj telefona: Broj telefaksa: PREDMET NABAVE: oprema za proizvodni pogon tekstila, dobava, montaža, instalacija, puštanje u rad i obuku na strojevima do osamostaljivanja djelatnika za rad, na adresi u Puli, Trg I. istarske brigade 2 CIJENA PONUDE BEZ PDV-a (brojkama): ( slovima) ROK VALJANOSTI PONUDE: 30 kalendarskih dana. (mjesto i datum) (potpis ponuditelja)

7 6.2. TROŠKOVNIK CAD PROGRAMSKI SISTEM ZA IZRADU KROJEVA I KROJNIH SLIKA Softver se sastoji od sljedećih modula: 1.1. Sustav za izradu krojeva: omogućuje modeliranje i gradiranje krojnih dijelova, različite mogućnosti rezanja krojnih dijelova, krojni dijelovi imaju prikaz gradacije u boji posebno za svaku veličinu. Kad se radi izmjena krojnog dijela, ostaje prikaz početnog stanja u drugoj boji tako da se može vidjeti promjena u odnosu na početno stanje (prikaz se može u svakom trenu maknuti). Svakom krojnom djelu moguće je dodati više vrsta materijala sa prikazom u boji. Moguća izrada baze podataka sa različitim vrstama materijala. Brze funkcije za izradu ušitaka i nabora. Grafički dio - područje rada sa krojnim dijelovima posjeduje interaktivni zoom (povećavanje / smanjivanje krojnih dijelova) promjena boje krojnih dijelova, promjena boje pozadine, promjena boje pojedine veličine krojnih dijelova. Mogućnost rada sa aktivnim mjerilom - aktivnim linijama, za određivanje pozicije točaka na krojnom djelu, ili provjeru krojnog dijela. Mogućnost unosa fotografija u aktivno područje rada ili na krojni dio, pozicioniranje uzorka za strojni vez, amblema ili boje tkanine. Mogućnost dodavanja raznih unutarnjih linija, različitih tipova točaka za pripremu za stroj za automatsko krojenje, raznih tipova ureza, dodavanje teksta. Brze funkcije rotacije za vertikalni ili horizontalni položaj krojnih dijelova. Mogućnost preraspodjele točaka krivulje ručno ili automatski. Mogućnost izrade paralelnih unutarnjih linija, vanjskih linija, produživanje linija bez gubitka smjera (produživanje ili skraćivanje ramena). Postoje specijalne funkcije za brzo gradiranje. Mogućnost pripreme načina krojenja krojnog dijela za stroj za automatsko krojenje - smjer korijenja i početna točka krojenja. Mogućnost rada sa svakom pojedinačnom veličinom, neovisno o baznoj veličini ili o drugim kom 1

8 veličinama. -uvoz podataka drugih formata(dxf, AAMA, MDL) -izvoz datoteka u DXF, AAMA, HPGL formatu Modul za uklapanje krojnih dijelova. Modul sadrži sljedeće funkcionalnosti: automatsko i ručno uklapanje krojnih dijelova -uvoz podataka drugih formata(dxf, AAMA,RAM). -mogućnost ažuriranja postojećih krojnih slika prema promjenama u modelu -izvoz datoteka ISO, HPGL. -mogućnost uklapanja krojnih dijelova na osnovi gradiranih točaka, poravnanje 2 krojna dijela da su ovisni jedan o drugome -mogućnost zamjene krojnih dijelova iz krojne slike, sa drugim krojnim djelom iz postojećeg ili drugog modela -mogućnost uklapanja krojnih dijelova prema karo/pruge stvarnom raportu tkanine koja se kroji -mogućnost promjene tipa ureza na dijelovima u gotovoj krojnoj slici 1.3. Modul za digitalizaciju: modul za digitalizaciju postojećih uređaja 2. UREĐAJ ZA DIGTALIZACIJU -digitalizacija se vrši putem digitalne olovke koja detektira konturu preko specijalne folije sa mikro mrežom, koju prepoznaje foto osjetljivi vrh digitalne olovke -uređaj se sastoji od vlastitog softvera, digitalne olovke, USB kabla za prijenos podataka na računalo, vlastitog postolja i specijalne folije 3. PLOTER ploter za ispis krojnih slika sa 2 glave - HP tinta45 Ploter posjeduje vlastiti softver za ispis krojnih slika u automatskom ili ručnom modu, ovisni o potrebi operatera. -širina ispisa 1830mm -brzina ispisa 65m²/h -tip datoteke HPGL/HPGL2/ISO/DXF -rezolucija ispisa 300 dpi -ploter posjeduje mogućnost ispisa na valjak (u rolu) ili na pod (za kratke krojne slike) -automatski sustav za čišćenje glave i kontrolu količine tinte kom 1 kom 1

9 -gramaža papira 20g-70g -LCD displej -USB 2.0 / 3.0 -maksimalna težina role papira 40kg -dimenzije 253x59,5x101cm, težina 125 kg 4. STROJ ZA ŠIVANJE Stroj za šivanje sa jednom iglom na lakim i srednje teškim materijalima. Šivači stroj je opremljen sa dvostrukim nožem za odrezivanje konca, stroj posjeduje uređaj za automatsko podizanje papučice, programator sa LCD zaslonom osjetljivim na dodir, LED svijetlom, ručno i automatsko učvršćivanje šavova, senzorom za prepoznavanje debljine materijala i USB utorom. Ostatak konca nakon odrezivanja nije veći od 3 mm, dužina boda do 5 mm. Stroj posjeduje mogućnost izrade dizajnerskih uboda, te dodatni elektromagnetni uređaj za pridržavanje konca da ne ispada iz igle kod početka šivanja. Duljina boda do 5mm, brzina stroja do 5000 u/min, tip igle DPx5/135x5. Komplet sa daskom, podesivim postoljem i servo motorom 220V. 5. STROJ ZA ŠIVANJE Šivači stroj overlok sa 2 igle i 5 konaca ukupne širine šava 10mm (5+5) sa donjim diferencijalnim pogonom. Stroj je montiran na način da je glava stroja u visini sa radnim stolom -potpuno upuštena glava stroja za šivanje. Šivači stroj je opremljen sa pneumatskim horizontalnim uređajem za odrezivanje i za odsis otpadnog materijala i koncau zasebni spremnik, te automatskim uređajem za podizanje papučice i LED svijetlom. Komplet stroj sa daskom, postoljem i servo motorom ugrađenim na glavu stroja 220V. kom 3 kom 1 Cijena ponude u kn (bez PDV-a) PDV Ukupno za predmet nabave (sa PDV-om)

10 U kolonu broj 5 se upisuje jedinična cijena robe u kunama (bez PDV-a) za robu iz kolone 2. troškovnika. U kolonu 6 upisuje se iznos koji čini umnožak količine (stavka br.4), s iskazanom jediničnom cijenom usluge (stavka br.5), Potpis ovlaštene osobe ponuditelja za zastupanje Mjesto i datum U dana 2021.g.

11 6.3. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA GOSPODARSKI SUBJEKT I ODGOVORNU OSOBU GOSPODRASKOG SUBJEKTA Temeljem članka 265. stavka 2. ZJN ( Narodne novine br. 120/16), kao osoba iz članka 251. stavak 1. točka 1. istog Zakona (na crtu upisati svojstvo osobe: član upravnog ili upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta) u gospodarskog subjektu: (naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB) dajem sljedeću: IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU kojom ja iz (ime i prezime) (adresa stanovanja) broj identifikacijskog dokumenta izdanog od, izjavljujem da niti ja niti gore navedeni gospodarski subjekt nismo pravomoćnom presudom osuđeni za: a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona ( Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) b) korupciju, na temelju članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona ( Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) c) prijevaru, na temelju članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona ( Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

12 članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona ( Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona ( Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona ( Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), Napomena: Davatelj ove Izjave, ovom Izjavom, kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuje da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u. (ime, prezime osobe iz članka 251. stavak 1. točka 1.) (potpis osobe iz članka 251. stavak 1. točka 1.) UPUTA: Ovaj obrazac potpisuju osobe (osim ovlaštene/ih osobe/a za zastupanje gospodarskog subjekta koja/e je/su za gospodarski subjekt i za sebe dao/dale Izjavu o nekažnjavanju na Obrascu br. 1), koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili koje imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, a koje su državljani Republike Hrvatske. Ovaj obrazac Izjave o nekažnjavanju mora imati ovjereni potpis davatelja Izjave kod javnog bilježnika ili kod nadležne sudske ili upravne vlasti ili strukovnog ili trgovinskog tijela u Republici Hrvatskoj.

13 6.4. OBRAZAC; IME, NAZIVI I MODEL ARTIKLA Ponuditelj je dužan popuniti podatke u tablici dokumentacije za nadmetanje sa podacima strojeva i opreme koje nudi i namjerava isporučiti i montirati. Specifikacija strojeva i opreme Stroj/Oprema Proizvođač Model NAPOMENA: Ponuditelj je dužan popunjenu tablicu priložiti u Ponudi. Ukoliko se dogodi da nakon potpisa ugovora/izdane narudžbenice sa odabranim Ponuditeljem, dokaže da ponuđene odgovore iz Liste suglasnosti Ponuditelj nije u mogućnosti izvršiti Naručitelj će bez upozorenja i bezuvjetno raskinuti ugovor o javnoj nabavi. M. P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje Ponuditelja)