PONUDA ZA PREUZIMANJE AKCIJA

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "PONUDA ZA PREUZIMANJE AKCIJA"

Транскрипт

1 METAL SISTEMI DOO KRAGUJEVAC ZASTAVA PROCESNA OPREMA AD KRAGUJEVAC 1. Osnovni podaci o ponudi za preuzimanje akcija 1.1. poslovno ime, sedište i adresa, odnosno ime i prezime i adresa ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje a koja poseduju akcije ciljnog društva 1.2. poslovno ime, sedište i adresa ciljnog društva (u daljem tekstu: ciljno društvo) 1.3. ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa PONUDA ZA PREUZIMANJE AKCIJA METAL SISTEMI DOO MB : Skladišni centar bb KRAGUJEVAC ZASTAVA PROCESNA OPREMA AD KRAGUJEVAC Stojana Protića BB KRAGUJEVAC komada običnih akcija 2. Uslovi ponude za preuzimanje akcija 2.1. broj običnih akcija i broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme 2.2. ako je ponuda uslovna, navesti minimalni broj akcija i procenat akcija s pravom glasa ciljnog društva koji ponuđač želi da stekne, (jasno navesti da ponuda prestaje da obavezuje ponuđača, ako se označeni uslov ne ispuni do isteka roka za njeno prihvatanje) 2.3. cena koju se ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji 2.4. način plaćanja: u gotovom novcu (cena u dinarima po jednoj akciji); u hartijama od vrednosti (koje ispunjavaju uslove u skladu sa zakonom); kombinovano, odnosno delom (naznačiti u kom procentu od ukupne vrednosti akcija) u gotovom novcu, u skladu sa tačkom ovog uputstva i drugim delom u hartijama od vrednosti, u skladu sa tačkom datum otvaranja i datum zatvaranja ponude za preuzimanje akcija (rok važenja ponude) napomena: datumom otvaranja smatra se dan objavljivanja skraćenog teksta ponude; ukoliko datum zatvaranja ponude pada u neradni dan, kao datum zatvaranja ponude upisuje se prvi naredni radni dan saglasno članu 21. Zakona 2.6. mesto, način i vreme kada se mogu deponovati akcije na računu deponovanih hartija od vrednosti, uz upozorenje akcionarima da se deponovanje akcija smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje akcija Ponuđač ima nameru da preuzme комада акција 5,5184% glasova 5,5184% Ponuda je bezuslovna Cena po akciji iznosi 545,00 dinara Plaćanje se vrši u gotovom novcu Cena po akciji iznosi 545,00 dinara Datum otvaranja ponude: prvi radni dan od prijema Rešenja o odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje Datum zatvaranja ponude: 22 dana od dana otvaranja ponude Akcije se mogu deponovati na račun deponovanih hartija od vrednosti ponudioca broj koji se vodi kod CREDY BANKE AD KRAGUJEVAC, počev od prvog dana otvaranja ponude za preuzimanje davanjem pismenog naloga za deponovanje akcija preko člana Centralnog registra HOV kod kog se vodi vlasnički račun hartija od vrednosti akcionara. Akcije se mogu deponovati svakog radnog dana za vreme trajanje ponude za preuzimanje, kao i do 12 časova poslednjeg dana za deponovanje akcija. Upozoravaju se akcionari da se deponovanje akcija na račun deponovanih hartija ujedno smatra prihvatanjem ove ponude za preuzimanje 2.7. način na koji akcionar ostvaruje pravo da odustane od prihvaćene ponude (kome i kada se može dati pismeni nalog za povlačenje deponovanih akcija) Akcionar ostvaruje pravo da odustane od prihvaćene ponude davanjem naloga za povlačenje članu Centralnog registra HOV kod koga se vodi njegov vlasnički račun hartija od vrednosti i kome je prvobitno dat nalog za deponovanje akcija i to za sve vreme trajanja ponude za preuzimanje kao i do12 časova poslednjeg dana za deponovanje. 1

2 2.8. način i rok u kome ponuđač vrši plaćanje ili prenos hartija od vrednosti koje su ponuđene u zamenu za akcije nakon okončanja ponude za preuzimanje akcija 2.9. troškovi koje snosi akcionar koji prihvati ponudu za preuzimanje akcija slučajevi u kojima ponuđač ima pravo da povuče datu ponudu Ponudilac će u roku od 3 (tri) radna dana po okončanju ponude za preuzimanje izvršiti plaćanje za preuzete akcije,u skladu sa pravilima CRHOVa * CRHOV 0,1% max 5.000,00 po zaključnici; * Poreske obaveze; * Trošak Banke/Brokera gde akcionar ima otvoren vlasnički račun HOV; * Trošak Banke depozitara novca. Datu ponudu ponuđač može povući u slučaju: objavljivanja konkurentske ponude za preuzimanje po višoj ceni; stečaja ciljnog društva. U slučaju povlačenja ove ponude za preuzimanje, ponuđač će to povlačenje objaviti na istovetan način na koji je ova ponuda objavljena. 3. Podaci o akcijama koje su predmet ponude za preuzimanje 3.1. vrsta, broj hartija od vrednosti, nominalna vrednost, CFI kod i ISIN broj 3.2. prosečna ponderisana preovlađujuća, odnosno cena akcija ciljnog društva na zatvaranju, utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju na organizovanom tržištu u poslednja tri meseca pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja 3.3. poslednja tržišna cena (preovlađujuća, odnosno cena na zatvaranju) akcija ciljnog društva na organizovanom tržištu prethodnog radnog dana pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja 3.4. najviša cena po kojoj je ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju stekao akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci 3.5. prosečna ponderisana cena po kojoj je ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju u poslednje dve godine pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja stekao najmanje 10% akcija ciljnog društva Opis emisije: obične akcije, svaka akcija ima jedan glas,prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćene, glase na ime i registrovane u CRHOVu ISIN: RSZPOKE97564 CFI: ESVUFR Ukupno emitovano: komada običnih akcija Nominalna vrednost: ,00 dinara Nominalna vrednost jedne obične akcije:1.000,00 dinara 420,00 dinara Cena na zatvaranju na dan godine iznosi 420,00 dinara 3.6. podaci o organizovanom tržištu na kome se vršii trgovina akcijama ciljnog društva: naziv i sedište organizovanog tržišta Beogradska berza a.d. Beograd Ponuđač je u poslednjih godinu dana pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja stekao akcija ciljnog društva po ceni od 420,00 dinara po akciji, što je ujedno i najviša cena po kojoj je ponuđač sticao akcije ciljnog duštva u poslednjih godinu dana pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja. Ponuđač je u poslednje dve godine pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja stekao: akcije ciljnog društva po ceni od 1.000,00 dinara po akciji i akcija ciljnog društva po ceni od 420,00 dinara po akciji,što ukupno čini 28.83% od ukupnog broja akcija, stečenih po prosečnoj ponderisanoj ceni od 545,00 dinara. 2

3 grafički prikazi dnevnih oscilacija cene i obima prometa u prethodna tri meseca,pri čemu "x" osa označava datum, a "y" osa označava cenu,odnosno obim prometa Podaci o ciljnom društvu 4.1. poslovno ime, sedište i adresa akcionarskog društva na čije akcije se odnosi ponuda za preuzimanje, matični broj i PIB CENA KOLIČINA , , , , , , , , , , , , ,0000 9, ,0000 8,0000 7,0000 5,0000 6,0000 4,0000 3,0000 1,0000 2,0000 0,0000 ZASTAVA PROCESNA OPREMA ad Kragujevac Skladišni centar bb Kragujevac Matični broj : PIB : šifra I naziv osnovne delatnosti Proizvodnja ostalih mašina opšte namene, na drugom mestu nepomenuta 4.3. podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha, sa stanjem na dan 31.decembra za prethodnu poslovnu godinu: izraženo u A. Prihodi i rashodi: UKUPNI PRIHODI Poslovni prihodi Finansijski prihodi 900 Ostali prihodi 835 UKUPNI RASHODI Poslovni rashodi Finansijski rashodi Ostali rashodi 313 DOBITAK (GUBITAK) Poreski rashod perioda 167 Odloženi poreski prihodi perioda / NETO DOBITAK (GUBITAK) B. Aktiva i pasiva UKUPNA AKTIVA Stalna imovina Nematerijalna ulaganja / Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva Dugoročni finansijski plasmani / Učešća u kapitalu / Ostali dugoročni fin. Plasmani / Obrtna imovina Zalihe Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina Odložena poreska sredstva / Poslovna imovina Gubitak iznad visine kapitala / Vanbilansna aktiva UKUPNA PASIVA Trajni kapital Osnovni kapital Rezerve

4 Neraspoređeni dobitak Revalorizacione rezerve / Gubitak Otkupljene sopstvene akcije Dugoročna rezervisanja i obaveze Dugoročna rezervisanja Dugoročne obaveze Dugoročni krediti Ostale dugoročene obaveze 122 Kratkoročne obaveze Kratkoročne finansijske obaveze Obaveze iz poslovanja Obaveze po osnovu PDV i ostalih jav. Prihoda Ostale kratkoročne obaveze i pas.vr.razgraničenja Odložene poreske obaveze 763 Vanbilansna pasiva ukupan broj izdatih akcija (ukupan broj običnih akcija, broj sopstvenih akcija u okviru običnih akcija, preferencijalne akcije po klasama) 4.6. broj i procenat učešća Akcijskog fonda, PIO fonda i rezervisanog društvenog kapitala, u ukupnom broju izdatih običnih akcija Opis emisije: Obične akcije, svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćene, glase na ime i registrovane u CRHoV ISIN: RSZPOKE97564 CFI: ESVUFR Ukupno emitovano: komada običnih akcija Sopstvene akcije: nema Preferencijalne akcije: nema Akc.fond : 378 akcija ; % PIO fond: nema Rez.društ.kap.:nema 4.7. drugi bitni podaci o ciljnom društvu poznati ponuđaču 4.8. navesti posebno broj običnih akcija koje je izdalo ciljno društvo čiji je zakoniti imalac na dan otvaranja ponude: ponuđač Ponuđač poseduje običnu akciju emitenta "Zastava Procesna Oprema " a.d. Kragujevac. lica koja s njim zajednički deluju (za svako lice pojedinačno) član uprave ili nadzornog odbora ponuđača lice koje ima više od 10% glasova u skupštini ponuđača 4.9 dati sledeće podatke o kupovini (ili drugom načinu sticanja) i prodaji (ili drugom načinu raspolaganja) akcija sa pravom glasa,čiji je izdavalac ciljno društvo, koje je zaključio ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju u periodu od dve godine pre otvaranja ponude: broj (količina) kupljenih/prodatih običnih akcija Ponuđač Metal sistemi doo Kragujevac je u periodu od dve godine pre otvaranja ponude stekao akcije ciljnog društva na osnovu obaveznog investiranja po Ugovoru o prodaji društvenog kapitala po ceni od 1.000,00 dinara po akciji i akcija po ceni od 420,00 dinara po akciji, kupljenih na Beogradskoj berzi, dana godine. kupovna/prodajna cena akcije, po ceni od 1.000,00 dinara po akciji akcija, po ceni od 420,00 dinara po akciji datum transakcije Ponuđač je akcije uknjižio u CRHOVu godine akcija kupio godine, uknjiženo u CRHOVu godine. način sticanja Na osnovu obaveznog investiranja po Ugovoru o prodaji društvenog kapitala i kupovinom na Beogradskoj berzi. 5. Podaci o ponuđaču 5.1. poslovno ime, sedište i adresa, odnosno ime i METAL SISTEMI DOO MB : PIB: prezime i adresa ponuđača i lica s kojima Skladišni cenatar BB Kragujevac ponuđač zajednički deluje, matični broj i PIB Lice sa kojim ponuđač zajednički deluje: "Metal sistemi doo Slovenska Cesta 55c Ljubljana,Slovenija; MB ; PIB "Metal sistemi doo Ustanička 5 Herceg Novi,Crna Gora; MB/PIB Dragoljub Radulović jmbg dr. Zorana Đinđića 26/ Kragujevac Zastupnik i osnivač sa učešćem 100%u kapitalu društva Metal sistemi doo Kragujevac 5.2. osnovna delatnost Opšti mašinski radovi 5.3. vrednost osnovnog kapitala ponuđača po rešenju o upisu u odgovarajućem registru Upisani i uplaćeni kapital iznosi 2.860,74 eur ; ,75 eur ;

5 5.4. navesti izvore i način obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija ciljnog društva 5.5. podaci o licima koja imaju više od 25% glasova u skupštini ponuđača ili o deset najvećih akcionara sa pravom glasa, odnosno udeoničara ponuđača 5.6. podaci o drugim pravnim licima (povezana lica) i zavisnim društvima ponuđača u kojima ponuđač ima više od 25% glasova u skupštini Ponuđač akcije ciljnog društva kupuje iz sopstvenih sredstava a kao dokaz služi potvrda Credy banke o stanju na novčanom depo računu. Dragoljub Radulović jmbg dr. Zorana Đinđića 26/ Kragujevac je 100 % vlasnik preduzeća (ponuđača) Metal sistemi doo Kragujevac METAL SISTEMI DOO KRAGUJEVAC poseduje 100 % vlasništva u preduzeću "Metal sistemi doo Slovenska Cesta 55c Ljubljana,Slovenija; MB ; PIB poseduje 100 % vlasništva u preduzeću "Metal sistemi doo Ustanička 5 Herceg Novi,Crna Gora; MB/PIB podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha iz njegovih konsolidovanih izveštaja kao i konsolidovanih izveštaja matične kompanije, kao i ostalih pravnih lica sa kojima deluje zajednički, ako nisu obuhvaćeni jednim od navedenih izveštaja.podaci se daju na osnovu poslednjih finansijskih izveštaja, sa mišljenjem revizora: izraženo u 000 METAL SISTEMI DOO KRAGUJEVAC A. Prihodi i rashodi: UKUPNI PRIHODI Poslovni prihodi Finansijski prihodi Ostali prihodi UKUPNI RASHODI Poslovni rashodi Finansijski rashodi Ostali rashodi DOBITAK (GUBITAK) Porezi i doprinosi iz dobitka 136 NETO DOBITAK (GUBITAK) B. Aktiva i pasiva UKUPNA AKTIVA Stalna imovina Nematerijalna ulaganja Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva Dugoročni finansijski plasmani Učešća u kapitalu Ostali dugoročni fin. Plasmani Obrtna imovina Zalihe Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina Odložena poreska sredstva / Poslovna imovina Gubitak iznad visine kapitala / Vanbilansna aktiva / UKUPNA PASIVA Trajni kapital Osnovni kapital Rezerve 57 Neraspoređeni dobitak Revalorizacione rezerve Gubitak / Otkupljene sopstvene akcije / Dugoročna rezervisanja i obaveze Dugoročna rezervisanja Dugoročne obaveze Dugoročni krediti Ostale dugoročene obaveze Kratkoročne obaveze Kratkoročne finansijske obaveze Obaveze iz poslovanja Obaveze po osnovu PDV i ostalih jav. Prihoda 11 Ostale kratkoročne obaveze i pas.vr.razgraničenja Odložene poreske obaveze Vanbilansna pasiva / 5

6 Mišljenje revizora Konsultant Revizija doo Beograd Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijski položaj Metaloprerađivačkog preduzeća METAL SISTEMI doo Kragujevac, na dan godine, kao i rezultate njegovog poslovanja, tokove gotovine i promene na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa Računovodstvenim propisima Republike Srbije. Beograd godine. izraženo u 000 METAL SISTEMI DOO KONSOLIDOVANI BILANS ( sadrži podatke za preduzeća Metal sistemi doo Kragujevac; Metal sistemi doo Herceg Novi; Metal sistemi doo Ljubljana) A. Prihodi i rashodi: UKUPNI PRIHODI Poslovni prihodi Finansijski prihodi Ostali prihodi UKUPNI RASHODI Poslovni rashodi Finansijski rashodi Ostali rashodi DOBITAK (GUBITAK) Porezi i doprinosi iz dobitka 533 NETO DOBITAK (GUBITAK) B. Aktiva i pasiva UKUPNA AKTIVA Stalna imovina Nematerijalna ulaganja Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva Dugoročni finansijski plasmani Učešća u kapitalu / Ostali dugoročni fin. Plasmani Obrtna imovina Zalihe Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina Odložena poreska sredstva / Poslovna imovina Gubitak iznad visine kapitala / Vanbilansna aktiva UKUPNA PASIVA Trajni kapital Osnovni kapital Rezerve Neraspoređeni dobitak Revalorizacione rezerve Gubitak Otkupljene sopstvene akcije Dugoročna rezervisanja i obaveze Dugoročna rezervisanja Dugoročne obaveze Dugoročni krediti Ostale dugoročene obaveze Kratkoročne obaveze Kratkoročne finansijske obaveze Obaveze iz poslovanja Obaveze po osnovu PDV i ostalih jav. Prihoda Ostale kratkoročne obaveze Odložene poreske obaveze Vanbilansna pasiva bitniji događaji u poslovanju ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju od dana sastavljanja bilansa do dana pripreme ove ponude 5.9. podaci o direktoru, članovima Upravnog i Nadzornog odbora ponuđača Upisom u registar privrednih subjekata Republike Slovenije, dana godine, izvršena je izmena podataka vezana za vlasničku strukturu preduzeća METAL SISTEMI DOO Ljubljana, tako da tom izmenom, preduzeće METAL SISTEMI DOO Kragujevac postaje 100 % vlasnik preduzeća iz Slovenije. Direktor preduzeća Dragoljub Radulović jmbg dr. Zorana Đinđića 26/ Kragujevac 6

7 5.10. dokazi o imovinskom stanju, ako je ponuđač fizičko lice (oblici imovine koji predstavljaju učešće ponuđača u osnovnom kapitalu drugog pravnog lica i zavisnim društvima ponuđača) 5.11.poslovno ime, sedište i adresa ovlašćenog brokerskodilerskog društva, člana Centralnog registra koji je učestvovao u pripremi ponude za preuzimanje akcija OVLAŠĆENA BANKA Credy Banka a.d. Kragujevac Kralja A. Karađorđevića 46 Kragujevac Služba za Brokerskodilersku delatnost Tel. 034 /336118, , Fax. 034/ Odnos ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i ciljnog društva Dati podatke o bitnijim poslovnim odnosima i zaključenim ugovorima između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i ciljnog društva čije su akcije predmet ponude 7. Odnos ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva Dati podatke da li su i kada, obavljeni pregovori između ponuđača i Povodom ove ponude za preuzimanje nije bilo pregovora lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva u između ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i članova vezi ponude za preuzimanje akcija i navesti ishod tih pregovora uprave ciljnog društva. Dati podatke o zaključenim ugovorima ili sporazumima, odnosno o nameri zaključenja ugovora ili sporazuma između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i članovima uprave ciljnog društva čije su akcije predmet ove ponude,koji se odnose na isplate naknada i datih drugih pogodnosti članovima uprave tog društva zbog ranijeg opoziva,odnosno razrešenja usled preuzimanja kontrole nad upravljanjem društvom ili koji se odnose na dalje obavljanje poslova tih članova uprave. Povodom ove ponude za preuzimanje ne postoje zaključeni ugovori, niti namera zaključenja ugovora između ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i članova uprave društva čije su akcije predmet ove ponude, koji se odnose na isplate naknada i datih drugih pogodnosti zbog ranijeg opoziva, odnosno razrešenja usled preuzimanja kontrole nad upravljanjem društvom ili koje se odnose na obavljanje poslova tih članova uprave. 8. Odnos ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i akcionara ciljnog društva Dati podatke o zaključenim ugovorima ili sporazumima između Ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju nemaju zaključenih ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i zakonitih imalaca ugovora niti sporazuma sa zakonitim imaocima akcija na koje se akcija, na koje se odnosi ova ponuda odnosi ova ponuda. 9.Ciljevi ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i njihove namere u vezi sa ciljnim društvom Navesti ciljeve i namere ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju u vezi sa ciljnim društvom i to : budućim poslovanjem,delatnošću ciljnog društva i mesta njenog obavljanja Po izvršenom preuzimanju ponuđač namerava da nastavi sa radom i razvojem ciljnog društva. strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača Dragoljub Radulović kao vlasnik preduzeća Metal sistemi doo Kragujevac ima nameru da nastavi sa daljim poslovnim razvojem kako ciljnog društva tako i sopstvene kompanije "Metal sistemi " doo Kragujevac u budućem poslovnom periodu. navesti moguće posledice namera ponuđača na očuvanje poslova zaposlenih i uprave, uključujući i materijalne promene u uslovima zapošljavanja Ova ponuda za preuzimanje neće uticati na promenu dosadašnje politike zapošljavanja i rada uprave 7

8 10. Druge bitne činjenice Navesti druge činjenice i okolnosti poznate ponuđaču, a koje nisu objavljene na drugi način, koje mogu imati uticaja na vrednosti i tržišnu cenu akcija na koju se ponuda odnosi 11. Ponuđač daje sledeću izjavu : Ponuđač daje ponudu svim akcionarima ciljnog društva koji su vlasnici akcija sa pravom glasa i obavezuje se da kupi svaku akciju s pravom glasa, pod propisanim i objavljenim uslovima. 12. Odgovorna lica Navode se imena lica odgovornih za sadržaj ove ponude i daju se njihovi potpisi DRAGOLJUB RADULOVIĆ Mat. Br Credy banka ad Kragujevac Ljiljana Đorović Služba za brokerskodilersku delatnost Šef Ponuda za preuzimanje akcija potpisuje i overava i lice ovlašćeno za zastupanje ponuđača : (kada brokerskodilersko društvo ili ovlašćena banka učestvuje u sastavljanju ponude za preuzimanje, ponudu overava i lice ovlašćeno od strane tog društva ili banke) Komisija ne odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u ponudi za preuzimanje i ne ocenjuje opravdanost i celishodnost elemenata ponude za preuzimanje. Odgovorno lice ponuđača ( direktor ili drugo ovlašćeno lice ) je odgovorno za istinitost i celovitost informacija sadržanih u ponudi za preuzimanje,kao i skraćenom tekstu ponude za preuzimanje. 8