О Д Л У К У О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "О Д Л У К У О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО"

Транскрипт

1 На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије», број 54/2009, 73/10,1/10,1/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/25-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/2020), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије», број 129/07 и 83/24-др. закон, 1/26-др. закон и 47/28), члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Оџаци («Службени лист општине Оџаци» број: 2/19), Скупштина општине Оџаци је на **. седници одржаноj дана ** године, донела: О Д Л У К У О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА ГОДИНУ Н А Ц Р Т I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Укупни приходи и примања општине Оџаци за годину заједно са примањима корисника из других извора, планирају се у износу од ,00 динара. Износ из претходног става састоји се из укупних прихода и примања за годину (у даљем тексту буџет) у износу од ,00 динара, и примања корисника из других извора у износу од ,00 динара. Укупни приходи и примања заједно са осталим изворима новчаних средстава, пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и примањима корисника из других извора утврђују се у износу од ,00 динара и то: Опис Износ 1 2 А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине , ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: ,00 - буџетска средства ,00 - сопствени приходи 0,00 - донације , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,00 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: ,00 - текући буџетски расходи ,00 - расходи из прихода 0,00 - донације , ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: ,00 - текући буџетски издаци ,00 - издаци из прихода 0,00 - донације ,00 БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ ,00 Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 0,00 УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ ,00 Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Примања од продаје финансијске имовине 0,00 Примања од задуживања 0,00 Неутрошена средства из претходних година ,00 Издаци за отплату главнице дуга 0,00 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ,00 Приходи и примања, расходи и издаци утврђени су у следећим износима: 1

2 Опис Економ. Износ УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,00 1. Порески приходи , Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) , Самодопринос , Порез на имовину , Остали порески приходи , Други порески приходи ,00 2. Непорески приходи, у чему: ,00 - поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи) 0,00 - приходи од продаје добара и услуга 0,00 3. Меморандумске ставке 77 0,00 4. Донације ,00 5. Трансфери ,00 6. Примања од продаје нефинансијске имовине ,00 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ,00 ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3) 1. Текући расходи , Расходи за запослене , Коришћење роба и услуга , Отплата камата 44 0, Субвенције , Социјална заштита из , Остали расходи, у чему:- средства резерви , Трансфери ,00 2. Издаци за набавку нефинансијске имовине ,00 3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 0,00 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА 0,00 1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 0,00 2. Задуживање 91 0, Задуживање код домаћих кредитора 911 0, Задуживање код страних кредитора 912 0,00 ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0,00 3. Отплата дуга 61 0, Отплата дуга домаћим кредиторима 611 0, Отплата дуга страним кредиторима 612 0, Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 4. Набавка финансијске имовине ,00 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13) ,00 НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14) 3 0,00 Члан 2. Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користе се за следеће програме: ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА Назив програма Износ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ,00 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ,00 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ,00 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА ,00 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ,00 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ,00 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА ,00 8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ,00 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ,00 10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ,00 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА ,00 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ,00 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ,00 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ ,00 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ,00 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ,00 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ ,00 за БК ,00 2

3 Члан 3. Буџет општине Оџаци за годину састоји се од: 1. текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине (ек.кл ) у износу од ,00 динара; 2. текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину (ек.кл ) у износу од ,00 динара; 3. буџетског дефицита (1 2) у износу од ,00 динара. Средстава буџетског дефицита у износу од ,00 динара биће покривена пренетим средствима из претходних година у износу од ,00 динара. Члан 4. Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2022., и годину исказују се у следећем прегледу: Економ. Ред. број Опис А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ 1. ИЗГРАДЊА И КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ПЕШАЧКИХ СТАЗА У ,00 0,00 0,00 НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА СРПСКИ МИЛЕТИЋ, ОЏАЦИ, ДЕРОЊЕ И КАРАВУКОВО: Година почетка финансирања: 2021 Година завршетка финансирања: 2022 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: ,00 2. ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У ЛАЛИЋУ: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2021 Година завршетка финансирања: 2022 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: ,00 3. САНАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКТА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У ,00 0,00 0,00 ОЏАЦИМА: Година почетка финансирања: 2022 Година завршетка финансирања: 2022 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: ,00 Економ. Ред. Опис број Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ САНАЦИЈА ПУТЕВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА У ОПШТИНИ ,00 0,00 0,00 ОЏАЦИ: Година почетка финансирања: 2021 Година завршетка финансирања: 2022 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Трансфере од других нивоа власти: ,00 Приходе из : ,00 2. САНАЦИЈА ВОДОВОДНЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ У ОЏАЦИМА ,00 0,00 0,00 - ФАЗА 1 И 2: Година почетка финансирања: 2021 Година завршетка финансирања: 2022 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: ,00 Трансфере од других нивоа власти: ,00 3. САНАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ БАЗЕНА У ОЏАЦИМА: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2020 Година завршетка финансирања: 2022 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из : ,00 3

4 Економ. Ред. број Опис Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: ,00 4. ДОГРАДЊА ДЕЛА Б ОБЈЕКТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ,00 0,00 0,00 ПОЛЕТАРАЦ У ОЏАЦИМА: Година почетка финансирања: 2021 Година завршетка финансирања: 2022 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: ,00 Трансфере од других нивоа власти: ,00 5. ИЗГРАДЊА УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, ГАСНЕ ,00 0,00 0,00 КОТЛАРНИЦЕ И МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ГРЕЈАЊЕ ЗА О.Ш. БРАНКО РАДИЧЕВИЋ У ОЏАЦИМА: Година почетка финансирања: 2021 Година завршетка финансирања: 2022 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: ,00 6. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ФАСАДЕ ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ,00 0,00 0,00 ШКОЛЕ У БАЧКОМ ГРАЧАЦУ Година почетка финансирања: 2021 Година завршетка финансирања: 2022 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходи из : ,00 Трансфери од других нивоа власти: ,00 4

5 Члан 5. Приходи и примања општине по врстама, односно економским класификацијама, као и остала средства буџетских корисника утврђују се у следећим износима : ПЛАН ПРИХОДА Економ. Опис Структура ( % ) Пренета неутрошена средства за посебне намене 0,00 0, , ,00 3, КАПИТАЛ 0,00 0, , ,00 3, Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 0, , ,00 16, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 0,00 0, , ,00 16, Порез на зараде ,00 0,00 0, ,00 24, Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу ,00 0,00 0, ,00 0, Пореске управе Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу ,00 0,00 0, ,00 0,27 Пореске управе Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу ,00 0,00 0, ,00 1, самоопорезивањем Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске ,00 0,00 0, ,00 0,02 управе Порез на земљиште ,00 0,00 0, ,00 0, Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине ,00 0,00 0, ,00 0, Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства ,00 0,00 0, ,00 0, Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу ,00 0,00 0, ,00 0, Порез на остале приходе ,00 0,00 0, ,00 1, Порез на приходе спортиста и спортских стручњака ,00 0,00 0, ,00 0, ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ ,00 0,00 0, ,00 26, Порез на фонд зарада осталих запослених 1.000,00 0,00 0, ,00 0, ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 1.000,00 0,00 0, ,00 0, Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге ,00 0,00 0, ,00 8, Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге ,00 0,00 0, ,00 6, Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе ,00 0,00 0, ,00 0, Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе ,00 0,00 0, ,00 1, Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу ,00 0,00 0, ,00 0,17 Пореске управе ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ,00 0,00 0, ,00 16,89 5

6 Економ. Опис 6 Структура ( % ) Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван ,00 0,00 0, ,00 0,00 пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и ,00 0,00 0, ,00 0,99 машина Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне полиетиленске кесе ,00 0,00 0, ,00 0, Боравишна такса ,00 0,00 0, ,00 0, Накнада за заштиту и унапређивање животне средине ,00 0,00 0, ,00 0, Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, ,00 0,00 0, ,00 0,14 књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица ,00 0,00 0, ,00 0, Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење ,00 0,00 0, ,00 0,00 грађевинских радова и изградњу ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 1, Комунална такса за истицање фирме на пословном простору ,00 0,00 0, ,00 0, ДРУГИ ПОРЕЗИ ,00 0,00 0, ,00 0, Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина 0,00 0, , ,00 1, Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина ,00 0,00 0, ,00 14, Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина 0,00 0, , ,00 13, ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ ,00 0, , ,00 28, Приходи од камата на средства корисника општине укључена у депозите код пословних банака код ,00 0,00 0, ,00 0,12 којих овлашћени општински орган потписује уговор о депоновању средстава по виђењу Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у ,00 0,00 0, ,00 1,15 државној својини Накнада за коришћење шума и шумског земљишта ,00 0,00 0, ,00 0, Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне ,00 0,00 0, ,00 0,89 сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности Накнада за коришћење грађевинског земљишта ,00 0,00 0, ,00 0, Допринос за уређивање грађевинског земљишта ,00 0,00 0, ,00 0, Накнада за коришћење дрвета ,00 0,00 0, ,00 0, ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ ,00 0,00 0, ,00 2, Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике ,00 0,00 0, ,00 0, Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе ,00 0,00 0, ,00 0, општине и индиректни корисници њиховог Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина ,00 0,00 0, ,00 0, Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе ,00 0,00 0, ,00 0,48 општине и индиректни корисници њиховог Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа ,00 0,00 0, ,00 0,00 општина Општинске административне таксе ,00 0,00 0, ,00 0, Накнада за уређивање грађевинског земљишта ,00 0,00 0, ,00 0,00

7 Економ. Опис Структура ( % ) Такса за озакоњење објеката у корист општина ,00 0,00 0, ,00 0, Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина ,00 0,00 0, ,00 0, ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ,00 0,00 0, ,00 0, Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности ,00 0,00 0, ,00 0,41 саобраћаја на путевима Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине ,00 0,00 0, ,00 0, општине, као и одузета имовинска корист у том поступку Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у ,00 0,00 0, ,00 0,00 корист нивоа општина Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних ,00 0,00 0, ,00 0,08 прихода јединица локалне самоуправе НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ ,00 0,00 0, ,00 0, Остали приходи у корист нивоа општина ,00 0,00 0, ,00 0, Закупнина за стан у општинској својини у корист нивоа општина ,00 0,00 0, ,00 0, МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ ,00 0,00 0, ,00 0, Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина ,00 0,00 0, ,00 0, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ,00 0,00 0, ,00 0, Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина ,00 0,00 0, ,00 0, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 100,00 Члан 6. Средства у износу од ,00 динара и остала средства у износу од ,00 динара по основним наменама утврђени су у следећим износима: ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА Економ. Опис Структура ( % ) ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) ,00 0, , ,00 13, СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ,00 0, , ,00 2, НАКНАДЕ У НАТУРИ ,00 0,00 0, ,00 0, СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА ,00 0,00 0, ,00 0, НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 0,00 0, ,00 1, НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ ,00 0,00 0, ,00 0,12 7

8 Економ. Опис Структура ( % ) РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 0, , ,00 17, СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0, , ,00 4, ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,00 0, , ,00 0, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0, , ,00 7, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0, , ,00 7, ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0, , ,00 3, МАТЕРИЈАЛ ,00 0, , ,00 3, КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА ,00 0, , ,00 27, СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 0, СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 0, СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ,00 0,00 0, ,00 0, СУБВЕНЦИЈЕ ,00 0,00 0, ,00 0, ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ,00 0,00 0, ,00 7, ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 2, ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0,00 0, ,00 0, ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0,00 0, ,00 11, НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ,00 0, , ,00 4, СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ,00 0, , ,00 4, ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 2, ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ ,00 0, , ,00 0, НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА ,00 0,00 0, ,00 0, НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ,00 0,00 0, ,00 0,00 ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА ,00 0,00 0, ,00 1, ОСТАЛИ РАСХОДИ ,00 0, , ,00 4, СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ ,00 0,00 0, ,00 0, АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ,00 0,00 0, ,00 0,74 ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0, , ,00 31, МАШИНЕ И ОПРЕМА ,00 0, , ,00 2, КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА ,00 0,00 0, ,00 0, НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ,00 0,00 0, ,00 0, ОСНОВНА СРЕДСТВА ,00 0, , ,00 33, ЗЕМЉИШТЕ ,00 0,00 0, ,00 0, ПРИРОДНА ИМОВИНА ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 100,00 8

9 Члан 7. Приходи и примања општине по врстама, односно функционалним класификацијама, као и остала средства буџетских корисника утврђују се у следећим износима : ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИЈАМА Раздео Назив раздела План осталих извора Функц. клас. 0 5 Општинска управа , ,00 0, ,00 за функц. клас. 0 Болест и инвалидност , ,00 0, ,00 Функц. клас Општинска управа , ,00 0,00 0,00 за функц. клас. 040 Породица и деца , ,00 0,00 0,00 Функц. клас Општинска управа , ,00 0, ,00 за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту , ,00 0, ,00 Функц. клас Општинска управа , ,00 0,00 0,00 за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту , ,00 0,00 0,00 Функц. клас Скупштина општине , ,00 0,00 0,00 2 Председник општине , ,00 0,00 0,00 за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови , ,00 0,00 0,00 Функц. клас Општинско веће , ,00 0,00 0,00 за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи , ,00 0,00 0,00 Функц. клас

10 осталих Раздео Назив раздела План извора 5 Општинска управа , ,00 0, ,00 за функц. клас. 130 Опште услуге , ,00 0, ,00 Функц. клас Општинска управа , ,00 0,00 0,00 за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту , ,00 0,00 0,00 Функц. клас Општинска управа , ,00 0,00 0,00 за функц. клас. 220 Цивилна одбрана , ,00 0,00 0,00 Функц. клас Општинско правобранилаштво , ,00 0,00 0,00 за функц. клас. 330 Судови , ,00 0,00 0,00 Функц. клас Општинска управа ,00 0,00 0, ,00 за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту ,00 0,00 0, ,00 Функц. клас Општинска управа , ,00 0,00 0,00 за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада , ,00 0,00 0,00 Функц. клас Општинска управа , ,00 0,00 0,00 за функц. клас. 421 Пољопривреда , ,00 0,00 0,00 Функц. клас Општинска управа , ,00 0,00 0,00 за функц. клас. 436 Остала енергија , ,00 0,00 0,00 Функц. клас Општинска управа , ,00 0,00 0,00 за функц. клас. 473 Туризам , ,00 0,00 0,00 10

11 Раздео Назив раздела План Функц. клас. 510 осталих извора 5 Општинска управа , ,00 0,00 0,00 за функц. клас. 510 Управљање отпадом , ,00 0,00 0,00 Функц. клас Општинска управа ,00 0,00 0, ,00 за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама ,00 0,00 0, ,00 Функц. клас Општинска управа , ,00 0,00 0,00 за функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту , ,00 0,00 0,00 Функц. клас Општинска управа , ,00 0, ,00 за функц. клас. 620 Развој заједнице , ,00 0, ,00 Функц. клас Општинска управа , ,00 0, ,00 за функц. клас. 630 Водоснабдевање , ,00 0, ,00 Функц. клас Општинска управа , ,00 0,00 0,00 за функц. клас. 640 Улична расвета , ,00 0,00 0,00 Функц. клас Општинска управа , ,00 0, ,00 за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту , ,00 0, ,00 Функц. клас Општинска управа , ,00 0,00 0,00 за функц. клас. 760 Здравство некласификовано на другом месту , ,00 0,00 0,00 Функц. клас Општинска управа , ,00 0, ,00 за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта , ,00 0, ,00 11

12 Раздео Назив раздела План осталих извора Функц. клас Општинска управа , ,00 0, ,00 за функц. клас. 820 Услуге културе , ,00 0, ,00 Функц. клас Општинска управа , ,00 0, ,00 за функц. клас. 911 Предшколско образовање , ,00 0, ,00 Функц. клас Општинска управа , ,00 0, ,00 за функц. клас. 912 Основно образовање , ,00 0, ,00 Функц. клас Општинска управа , ,00 0,00 0,00 за функц. клас. 920 Средње образовање , ,00 0,00 0,00 Функц. клас Општинска управа , ,00 0, ,00 за функц. клас. 980 Образовање некласификовано на другом месту , ,00 0, ,00 12

13 II ПОСЕБАН ДЕО Члан 8. Средства у износу од ,00 динара и остала средства у износу од ,00 динара распоређују се по корисницима у следећим износима: ПЛАН РАСХОДА ПО КОРИСНИЦИМА Шифра функц. позиције Економ. Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови Програм 21 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Опис Структура ( % ) Активност 00 Функционисање скупштине 110 1/ ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) ,00 0,00 0, ,00 0, / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 0,00 0, ,00 0, 110 4/ ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, 110 8/ ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 0,06 за активност 00 Функционисање скупштине ,00 0,00 0, ,00 0,87 Извори финансирања за функцију 110: Приходе из ,00 за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови ,00 0,00 0, ,00 0,87 Извори финансирања за раздео 1: Приходе из ,00 за раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ,00 0,00 0, ,00 0,87 Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови Програм 21 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Активност 0002 Функционисање извршних органа 110 9/ ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) ,00 0,00 0, ,00 0, / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 0,00 0, ,00 0, 13

14 Шифра функц. позиције Економ. Опис Структура ( % ) / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, за активност 0002 Функционисање извршних органа ,00 0,00 0, ,00 0,41 Извори финансирања за функцију 110: Приходе из ,00 за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови ,00 0,00 0, ,00 0,41 Извори финансирања за раздео 2: Приходе из ,00 за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ,00 0,00 0, ,00 0,41 Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи Програм 21 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Активност 0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине / ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) ,00 0,00 0, ,00 0, / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0,12 за активност 0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине ,00 0,00 0, ,00 0,36 Извори финансирања за функцију 111: Приходе из ,00 за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи ,00 0,00 0, ,00 0,36 Извори финансирања за раздео 3: Приходе из ,00 за раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ,00 0,00 0, ,00 0,36 Раздео 4 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО Функц. клас. 330 Судови Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво / ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) ,00 0,00 0, ,00 0, / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0,04 14

15 Шифра функц. позиције Економ. Опис Структура ( % ) / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0,00 за активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво ,00 0,00 0, ,00 0,16 Извори финансирања за функцију 330: Приходе из ,00 за функц. клас. 330 Судови ,00 0,00 0, ,00 0,16 Извори финансирања за раздео 4: Приходе из ,00 за раздео 4 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ,00 0,00 0, ,00 0,16 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА Функц. клас. 0 Болест и инвалидност Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Активност 06 Дневне услуге у заједници 0 25/ УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0, , ,00 1,91 за активност 06 Дневне услуге у заједници ,00 0, , ,00 1,91 Извори финансирања за функцију 0: Приходе из ,00 07 Трансфере од других нивоа власти ,00 за функц. клас. 0 Болест и инвалидност ,00 0, , ,00 1,91 Функц. клас. 040 Породица и деца Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Активност 09 Подршка деци и породици са децом / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ,00 0,00 0, ,00 1,17 за активност 09 Подршка деци и породици са децом ,00 0,00 0, ,00 1,68 Извори финансирања за функцију 040: Приходе из ,00 за функц. клас. 040 Породица и деца ,00 0,00 0, ,00 1,68 Функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Активност 00 Једнократне помоћи и други облици помоћи 15

16 Шифра функц. позиције Економ. Опис Активност 00 Функционисање локалне самоуправе и градских општина / ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) ,00 0,00 0, ,00 5, / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ У НАТУРИ ,00 0,00 0, ,00 0,02 16 Структура ( % ) / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0, , ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ,00 0,00 0, ,00 0, / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 0, / ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 0,04 за активност 00 Једнократне помоћи и други облици помоћи ,00 0, , ,00 1,19 Активност 08 Подршка реализацији програма Црвеног крста / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 0,17 за активност 08 Подршка реализацији програма Црвеног крста ,00 0,00 0, ,00 0,17 Извори финансирања за функцију 070: Приходе из ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година ,00 за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту ,00 0, , ,00 1,36 Функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Активност 00 Једнократне помоћи и други облици помоћи / ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ,00 0,00 0, ,00 1,08 за активност 00 Једнократне помоћи и други облици помоћи ,00 0,00 0, ,00 1,08 Активност 0005 Обављање делатности установа социјалне заштите / ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ,00 0,00 0, ,00 0,52 за активност 0005 Обављање делатности установа социјалне заштите ,00 0,00 0, ,00 0,52 Извори финансирања за функцију 090: Приходе из ,00 за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту ,00 0,00 0, ,00 1,61 Функц. клас. 130 Опште услуге Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

17 Шифра функц. позиције Економ. Опис Структура ( % ) / СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ ,00 0,00 0, ,00 0, / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 1, / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0, , ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0, , ,00 0, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0, , ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0, , ,00 0, / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 1, / ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА ,00 0,00 0, ,00 1, / МАШИНЕ И ОПРЕМА ,00 0, , ,00 0, / НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ,00 0,00 0, ,00 0, за активност 00 Функционисање локалне самоуправе и градских општина ,00 0, , ,00 14,39 Извори финансирања за функцију 130: Приходе из ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година ,00 за функц. клас. 130 Опште услуге ,00 0, , ,00 14,39 Функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Активност 0007 Функционисање националних савета националних мањина / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 0,02 за активност 0007 Функционисање националних савета националних мањина ,00 0,00 0, ,00 0,02 Активност 0009 Текућа буџетска резерва / СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ ,00 0,00 0, ,00 0,64 за активност 0009 Текућа буџетска резерва ,00 0,00 0, ,00 0,64 Активност 00 Стална буџетска резерва / СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ ,00 0,00 0, ,00 0,10 за активност 00 Стална буџетска резерва ,00 0,00 0, ,00 0,10 Извори финансирања за функцију 160: Приходе из ,00 за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту ,00 0,00 0, ,00 0,75 17

18 Шифра функц. позиције Економ. Функц. клас. 220 Цивилна одбрана Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Опис Структура ( % ) Активност 04 Управљање у ванредним ситуацијама / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАШИНЕ И ОПРЕМА ,00 0,00 0, ,00 0, за активност 04 Управљање у ванредним ситуацијама ,00 0,00 0, ,00 0,13 Извори финансирања за функцију 220: Приходе из ,00 за функц. клас. 220 Цивилна одбрана ,00 0,00 0, ,00 0,13 Функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту Програм 07 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 0,00 0, , ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0, , ,00 0, / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0, , ,00 0, / МАШИНЕ И ОПРЕМА 0,00 0, , ,00 0,11 за активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 0,00 0, , ,00 0,26 Извори финансирања за функцију 360: 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година ,00 за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 0,00 0, , ,00 0,26 Функц. клас. 412 Општи послови по питању рада Програм 15 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Активност 0002 Мере активне политике запошљавања / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0,00 0, ,00 0,35 за активност 0002 Мере активне политике запошљавања ,00 0,00 0, ,00 0,35 Извори финансирања за функцију 412: Приходе из ,00 за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада ,00 0,00 0, ,00 0,35 Функц. клас. 421 Пољопривреда Програм ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 18

19 Шифра функц. позиције Економ. Опис 19 Структура ( % ) Активност 00 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 1, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, / СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 0, / ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАШИНЕ И ОПРЕМА ,00 0,00 0, ,00 0, / КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА ,00 0,00 0, ,00 0,06 за активност 00 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници ,00 0,00 0, ,00 2,25 Извори финансирања за функцију 421: Приходе из ,00 за функц. клас. 421 Пољопривреда ,00 0,00 0, ,00 2,25 Функц. клас. 436 Остала енергија Програм 05 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ Активност 00 Енергетски менаџмент / СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ,00 0,00 0, ,00 0,32 за активност 00 Енергетски менаџмент ,00 0,00 0, ,00 0,32 Извори финансирања за функцију 436: Приходе из ,00 за функц. клас. 436 Остала енергија ,00 0,00 0, ,00 0,32 Функц. клас. 510 Управљање отпадом Програм 04 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Активност 0006 Управљање осталим врстама отпада / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАШИНЕ И ОПРЕМА ,00 0,00 0, ,00 0,06 за активност 0006 Управљање осталим врстама отпада ,00 0,00 0, ,00 0,38 Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Активност 0004 Зоохигијена / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 0, / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 0,11

20 Шифра функц. позиције Економ. Опис Структура ( % ) за активност 0004 Зоохигијена ,00 0,00 0, ,00 0,40 Извори финансирања за функцију 510: Приходе из ,00 за функц. клас. 510 Управљање отпадом ,00 0,00 0, ,00 0,78 Функц. клас. 520 Управљање отпадним водама Програм 04 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Активност 0004 Управљање отпадним водама / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 0, , ,00 0, / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0, , ,00 0,32 за активност 0004 Управљање отпадним водама 0,00 0, , ,00 0,64 Извори финансирања за функцију 520: 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година ,00 за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама 0,00 0, , ,00 0,64 Функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту Програм 04 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Активност 00 Управљање заштитом животне средине / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 0, за активност 00 Управљање заштитом животне средине ,00 0,00 0, ,00 0,02 Активност 0002 Праћење квалитета елемената животне средине / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0,03 за активност 0002 Праћење квалитета елемената животне средине ,00 0,00 0, ,00 0,03 Активност 0003 Заштита природе / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0,09 за активност 0003 Заштита природе ,00 0,00 0, ,00 0,77 Извори финансирања за функцију 560: Приходе из ,00 за функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту ,00 0,00 0, ,00 0,81 Функц. клас. 620 Развој заједнице 20

21 Шифра функц. позиције Економ. Опис Програм 07 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА Структура ( % ) Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0, , ,00 1, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 0,24 за активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре ,00 0, , ,00 2,93 Пројекат САНАЦИЈА ПУТЕВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА У ОПШТИНИ ОЏАЦИ / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0, , ,00 9, / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 0,10 за пројекат САНАЦИЈА ПУТЕВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА У ОПШТИНИ ОЏАЦИ ,00 0, , ,00 9,26 Програм 11 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Активност 00 Просторно и урбанистичко планирање / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0, , ,00 4,75 за активност 00 Просторно и урбанистичко планирање 0,00 0, , ,00 4,75 Активност 0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 0,42 за активност 0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова ,00 0,00 0, ,00 0,42 Активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем / ЗЕМЉИШТЕ ,00 0,00 0, ,00 0,15 за активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем ,00 0,00 0, ,00 0,15 Пројекат ИЗГРАДЊА И КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ПЕШАЧКИХ СТАЗА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА СРПСКИ МИЛЕТИЋ, ОЏАЦИ, ДЕРОЊЕ И КАРАВУКОВО / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0, , ,00 3,14 за пројекат ИЗГРАДЊА И КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ПЕШАЧКИХ СТАЗА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА СРПСКИ МИЛЕТИЋ, ОЏАЦИ, ДЕРОЊЕ И КАРАВУКОВО 0,00 0, , ,00 3,14 Извори финансирања за функцију 620: Приходе из ,00 07 Трансфере од других нивоа власти ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година ,00 за функц. клас. 620 Развој заједнице ,00 0, , ,00 20,65 21

22 Шифра функц. позиције Економ. Функц. клас. 630 Водоснабдевање Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Опис Структура ( % ) Активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 630 1/ ,00 0,00 0, ,00 0,43 ОРГАНИЗАЦИЈАМА за активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће ,00 0,00 0, ,00 0,43 Пројекат САНАЦИЈА ВОДОВОДНЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ У ОЏАЦИМА - ФАЗА 1 И / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0, , ,00 4,83 за пројекат САНАЦИЈА ВОДОВОДНЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ У ОЏАЦИМА - ФАЗА 1 И 2 0,00 0, , ,00 4,83 Извори финансирања за функцију 630: Приходе из ,00 07 Трансфере од других нивоа власти ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година ,00 за функц. клас. 630 Водоснабдевање ,00 0, , ,00 5,26 Функц. клас. 640 Улична расвета Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Активност 00 Управљање/одржавање јавним осветљењем / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 1, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 0,69 за активност 00 Управљање/одржавање јавним осветљењем ,00 0,00 0, ,00 1,87 Извори финансирања за функцију 640: Приходе из ,00 за функц. клас. 640 Улична расвета ,00 0,00 0, ,00 1,87 Функц. клас. 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 2,89 за активност 0002 Одржавање јавних зелених површина ,00 0,00 0, ,00 2,89 Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 1,16 за активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене ,00 0,00 0, ,00 1,16 22

23 Шифра функц. позиције Економ. Опис Структура ( % ) Активност 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 0,32 за активност 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге ,00 0,00 0, ,00 0,32 Пројекат ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У ЛАЛИЋУ / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0, , ,00 0,52 за пројекат ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У ЛАЛИЋУ 0,00 0, , ,00 0,52 Извори финансирања за функцију 660: Приходе из ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година ,00 за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту ,00 0, , ,00 4,90 Функц. клас. 760 Здравство некласификовано на другом месту Програм 18 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Активност 00 Функционисање установа примарне здравствене заштите ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО / ,00 0,00 0, ,00 2,98 ОСИГУРАЊЕ за активност 00 Функционисање установа примарне здравствене заштите ,00 0,00 0, ,00 2,98 Активност 0002 Мртвозорство / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0,08 за активност 0002 Мртвозорство ,00 0,00 0, ,00 0,08 Извори финансирања за функцију 760: Приходе из ,00 за функц. клас. 760 Здравство некласификовано на другом месту ,00 0,00 0, ,00 3,06 Функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта Програм 13 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Активност 00 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 1, / МАШИНЕ И ОПРЕМА ,00 0,00 0, ,00 0,08 за активност 00 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима ,00 0,00 0, ,00 1,54 Пројекат САНАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ БАЗЕНА У ОЏАЦИМА 23