ZAPISNIK SA SEDME SEDNICE SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, ODRŢANE GODINE

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ZAPISNIK SA SEDME SEDNICE SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, ODRŢANE GODINE"

Транскрипт

1 REPUBLIKA SRBIJA GRAD NOVI PAZAR SKUPŠTINA GRADA BROJ: / GODINE NOVI PAZAR ZAPISNIK SA SEDME SEDNICE SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, ODRŢANE GODINE Sednica je poĉela u 10,00 ĉasova u sali Doma omladine u ulici Stevana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru. Zapisnik saĉinila Selma Šaković, Odeljenje za Skupštinske poslove, poslove gradonaĉelnika i Gradskog veća. Sedmoj sednici Skupštine grada Novog Pazara održane godine prisustvuju odbornici: dr Meho Mahmutović, dr Bilsena Kurtanović, Nihad Hasanović, dr Muamer Baĉevac, Senada Leković, Fahrudin Đekić, Mirzet Bektović, Banina Muderizović, Safet Vesnić, Azemina Bojadžić, dr Faruk Pašović, Edin Kolašinac, Mirzeta Ljajić, Kasim Zoranić, Fuad Batilović, Sanja Nićiforović, Bane Milosavljević, Jovan Jovanović, Snežana Lešević, Bojan Petrović, Slobodan Nedeljković, Džafer Nurović, Salmina Curić, dr Fahrudin Mavrić, Saima Brunĉević, Sabahudin Ramović, Ifeta Radonĉić, Muamer Smailbegović, Alan Karaahmetović, dr Hanadi Hajdinović, Nafilj Sejdović, Safet Bronja, dr Jahja Fehratović, dr Misala Pramenković, dr Admir Muratović, dr Mustafa Fetić, dr Amela Zoranić, Edin Đerlek, Semrija Smajlović, Sead Redžović i Sead Šaćirović. Opravdano su odsutni odbornici: dr Enver Ujkanović, dr Mirsad Đerlek, dr Emro Bihorac, Amir Hasurdžić, Muamer Zukorlić i Edin Zećirović. Sednici prisustvuju: Sekretar Skupštine grada Ahmedin Binjoš i zamenica Sekretara Skupštine grada Selma Pluncević. Predsednica Skupštine grada Ifeta Radonĉić, otvorila je sedmu sednicu Skupštine grada Novog Pazara i konstatovala da na sednici Skupštine grada, na osnovu izveštaja sekretara Skupštine, prisustvuje 39 odbornika i da postoji kvorum za rad i odluĉivanje. Nakon utvrċenog kvoruma od 39 odbornika, predsednica Skupštine grada Ifeta Radonĉić je istakla da je odbornicima u materijalu za sednicu dostavljen i zapisnik sa šeste sednice Skupštine grada Novog Pazara, održane godine kao i da se, shodno ĉlanu 88. Poslovnika o radu Skupštine grada Novog Pazara, zapisnik sa prethodne sednice usvaja pre prelaska na dnevni red, da se o primedbama na zapisnik ne vodi rasprava, a prilikom usvajanja, prvo se glasa o iznetim primedbama, a zatim o zapisniku u celini. TakoĊe, odbornik može tražiti da se proĉita deo zapisnika. Zatim je predsednica Skupštine grada pitala odbornike da li ima primedbi na zapisnik sa šeste sednice Skupštine grada Novog Pazara. Odbornik Edin Đerlek ispred odborniĉke grupe Muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka je naveo primedbe da se zapisnik radi u sažetoj formi i da ne postoji sadržaj diskusije. 1

2 Predsednik odborniĉke grupe,,muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Jahja Fehratović je naveo primedbu da postoje greške u zapisniku. Predsednica Skupštine grada je stavila na usvajanje zapisnik sa šeste sednice Skupštine grada Novog Pazara održane godine. uz predlog da se usvoji zapisnik uz ispravljanje štamparskih grešaka u zapisniku. Skupština grada je većinom glasova (32 odbornika je glasalo za, protiv i uzdržanih nije bilo) usvojila zapisnik sa šeste sednice Skupštine grada Novog Pazara, održane godine. Predsednica Skupštine grada je konstatovala da su dva odbornika pristupila sednici tako da je kvorum za rad i odluĉivanje sada 41 odbornik. Pre prelaska na usvajanje dnevnog reda, predsednica Skupštine grada je pozvala odbornike da daju dopune dnevnog reda: Predsednik odborniĉke grupe Za Evropski Novi Pazar- Rasim Ljajić dr Muamer Baĉevac je predložio dve taĉke kao dopune dnevnog reda; 1. Da se taĉka 12. Dnevnog reda,,predlog Oglasa o javnom nadmetanju za otuċenje poslovnog prostora u javnoj svojini grada Novog Pazara /19 skine sa dnevnog reda. 2. Predlog Odluke o davanju na korišćenje poslovnih prostorija,,kulturnom centru, Novi Pazar. Predsednik odborniĉke grupe,,muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Jahja Fehratović je predložio sedam taĉaka kao dopune dnevnog reda i to; 1. Donošenje odluke o formiranju mešovite struĉne komisije koja će utvrditi ĉinjeniĉno stanje u,,fk Novi Pazar. 2. Donošenje odluke o obavezi podnošenja izveštaja Upravnog odbora i Skupštine,,FK Novi Pazar, Skupštini grada. 3. Donošenje odluke o formiranju radnog tela od predstavnika svih politiĉkih i društvenih faktora koje će preuzeti obavezu staranja o,,fk Novi Pazar. 4. Donošenje odluke o zabrani rada kockarnica i kladionica u blizini obrazovnih ustanova i verskih ustanova. 5. Donošenje odluke o izgradnji biciklistiĉke staze u široj jezgri grada Novog Pazara. 6. Donošenje odluke o hitnoj pomoći,,vatrogasnoj jedinici, Novi Pazar za nabavljanje adekvatne protivpožarne opreme. 7. Donošenje odluke o suspenziji svih taksi, poreza i drugih vrsta potraživanja od graċana u periodu od do zbog teške ekonomske situacije. Predsednik odborniĉke grupe Za Evropski Novi Pazar - Rasim Ljajić dr Muamer Baĉevac je naveo povrede Poslovnika o radu Skupštine grada po ĉlanovima 89. i 114. Predsednica Skupštine grada je navela da iz sednice u sednicu ponavlja kako treba da izgleda Predlog Odluke i šta sve treba da sadrži Predlog Odluke tj. elemente koje treba da sadrži i smatra da je došlo do povrede Poslovnika o radu Skupštine grada po ĉlanu 114. Zatim je pitala predsednika odborniĉke grupe Za Evropski Novi Pazar - Rasim Ljajić dr Muamera Baĉevca da li želi da se Skupština grada izjasni o ovoj povredi Poslovnika na šta predsednik odborniĉke grupe nije smatrao neophodnim. 2

3 Predsednik odborniĉke grupe,,muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Jahja Fehratović je naveo povrede Poslovnika o radu Skupštine grada po ĉlanovima 95. i 96. Predsednica Skupštine grada je navela da smatra da nije došlo do povrede Poslovnika o radu Skupštine grada koje je naveo predsednik odborniĉke grupe,,muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Jahja Fehratović, zatim je stavila povrede Poslovnika o radu Skupštine grada po ĉlanovima 95. i 96. na glasanje. Skupština grada većinom glasova nije (8 odbornika je glasalo za, 32 protiv i uzdržanih nije bilo) usvojila povrede Poslovnika o radu Skupštine grada po ĉlanovima 95. i 96. Zamenik predsednika odborniĉke grupe,,muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Admir Muratović je naveo povredu Poslovnika o radu Skupštine grada po ĉlanu 89. Predsednica Skupštine grada je stavila na glasanje povredu Poslovnika o radu Skupštine grada po ĉlanu 89. koju je naveo zamenik predsednika odborniĉke grupe,,muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Admir Muratović. Skupština grada većinom glasova nije (9 odbornika je glasalo za, 32 protiv i uzdržanih nije bilo) usvojila povredu Poslovnika o radu Skupštine grada po ĉlanu 89. Predsednik odborniĉke grupe Za Evropski Novi Pazar - Rasim Ljajić dr Muamer Baĉevac je naveo povredu Poslovnika o radu Skupštine grada po ĉlanu 95. Predsednik odborniĉke grupe,,muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Jahja Fehratović je naveo povredu Poslovnika o radu Skupštine grada po ĉlanu 95. Predsednica Skupštine grada je stavila na glasanje povredu Poslovnika o radu Skupštine grada po ĉlanu 95. koju je naveo Predsednik odborniĉke grupe,,muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Jahja Fehratović. Skupština grada većinom glasova nije (9 odbornika je glasalo za, 32 protiv i uzdržanih nije bilo) usvojila povredu Poslovnika o radu Skupštine grada po ĉlanu 95. Zamenik predsednika odborniĉke grupe,,muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Admir Muratović se javio za repliku. Odbornik ispred odborniĉke grupe Za Evropski Novi Pazar - Rasim Ljajić Fahrudin Đekić je naveo povrede Poslovnika o radu Skupštine grada po ĉlanovima 114., 89. i 95. Predsednik odborniĉke grupe,,muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Jahja Fehratović se javio za repliku. Odbornica ispred odborniĉke grupe Stranka demokratske akcije Sandžaka - dr Sulejman Ugljanin dr Hanadi Hajdinović je navela povredu Poslovnika o radu Skupštine grada po ĉlanu 95. Zamenik predsednika odborniĉke grupe,,muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Admir Muratović se javio za repliku. Odbornik ispred odborniĉke grupe,,muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka Edin Đerlek je naveo taĉku kao dopunu dnevnog reda i to; 1. Bezbednost pešaka u saobraćaju. 3

4 Predsednik odborniĉke grupe Za Evropski Novi Pazar - Rasim Ljajić dr Muamer Baĉevac je naveo povrede Poslovnika o radu Skupštine grada po ĉlanovima 95. i 96. Naĉelnik Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara se javio za reĉ i naveo da dozvola za rad kockarnica nije u nadležnosti organa Gradske uprave već Republiĉkog organa Uprave za igre i sreću. Odbornica ispred odborniĉke grupe,,muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka Semrija Smailović je navela taĉku kao dopunu dnevnog reda i to; 1. Rešenje problema prevoza osoba sa invaliditetom koje su trajno smeštene u Specijalnoj bolnici u Novom Pazaru. Odbornik ispred odborniĉke grupe,,muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Mustafa Fetić je naveo taĉku kao dopunu dnevnog reda i to; 1. Rešavanje saobraćajnog kolapsa u gradu Novom Pazaru u periodu novogodišnjih praznika kada masovno dolazi naša dijaspora na odmor. Odbornik ispred odborniĉke grupe,,muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka Sead Redžović je naveo dve taĉke kao dopune dnevnog reda i to; 1. Donošenje Skupštinske odluke o realizaciji zapoĉetog Projekta postavljanja zaštitne ograde i stubića u blizini škola u gradu, konkretno u blizini škole,,rifat Burdžević Tršo 2. Ukidanje Komunalne takse za isticanje firme. Zamenik predsednika odborniĉke grupe,,muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Admir Muratović je naveo ĉetiri taĉke kao dopunu dnevnog reda i to; 1. Pitanje asfaltiranja lokalnog puta Bajeviĉki most, lokalno groblje. 2. Pitanje odgovornosti nadležnih u sluĉaju,,regresa i toplog obroka. 3. Dodela priznanja legendarnim igraĉima,,fk Novi Pazar za doprinos afirmaciji sporta, zdravog života i predstavljanju Novog Pazara u zemlji i regionu. 4. Pitanje mosta u naselju Jalija. Kako se više niko od odbornika nije javio za dopunu dnevnog reda, predsednica Skupštine grada je stavila podnete predloge na usvajanje. Predsednica Skupštine grada je proĉitala prvi predlog dopune dnevnog reda koji je podneo predsednik odborniĉke grupe Za Evropski Novi Pazar- Rasim Ljajić dr Muamer Baĉevac, Da se taĉka 12. Dnevnog reda,, Predlog Oglasa o javnom nadmetanju za otuċenje poslovnog prostora u javnoj svojini grada Novog Pazara /19 skine sa dnevnog reda. Da se taĉka 12. Dnevnog reda,,predlog Oglasa o javnom nadmetanju za otuċenje poslovnog prostora u javnoj svojini grada Novog Pazara /19 skine sa dnevnog reda. Skupština grada je (32 odbornika je glasalo za, protiv i uzdržanih nije bilo) usvojila predlog dopune dnevnog reda, Da se taĉka 12. Dnevnog reda,,predlog Oglasa o javnom nadmetanju za otuċenje poslovnog prostora u javnoj svojini grada Novog Pazara /19 skine sa dnevnog reda. Predsednica Skupštine grada je proĉitala drugi predlog dopune dnevnog reda koji je podneo predsednik odborniĉke grupe Za Evropski Novi Pazar- Rasim Ljajić dr Muamer Baĉevac, Predlog Odluke o davanju na korišćenje poslovnih prostorija,,kulturnom centru, Novi Pazar. 4

5 Predlog Odluke o davanju na korišćenje poslovnih prostorija,,kulturnom centru, Novi Pazar. Skupština grada je (32 odbornika je glasalo za, protiv i uzdržanih nije bilo) usvojila predlog dopune dnevnog reda, Predlog Odluke o davanju na korišćenje poslovnih prostorija,,kulturnom centru, Novi Pazar. Predsednica Skupštine grada je proĉitala prvi predlog dopune dnevnog reda koji je podneo predsednik odborniĉke grupe,,muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Jahja Fehratović, Donošenje odluke o formiranju mešovite struĉne komisije koja će utvrditi ĉinjeniĉno stanje u,,fk Novi Pazar. Donošenje odluke o formiranju mešovite struĉne komisije koja će utvrditi ĉinjeniĉno stanje u,,fk Novi Pazar. Skupština grada nije (8 odbornika je glasalo za, protiv i uzdržanih nije bilo) usvojila predlog dopune dnevnog reda, Donošenje odluke o formiranju mešovite struĉne komisije koja će utvrditi ĉinjeniĉno stanje u,,fk Novi Pazar. Predsednica Skupštine grada je proĉitala drugi predlog dopune dnevnog reda koji je podneo predsednik odborniĉke grupe,,muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Jahja Fehratović, Donošenje odluke o obavezi podnošenja izveštaja Upravnog odbora i Skupštine,,FK Novi Pazar, Skupštini grada. Donošenje odluke o obavezi podnošenja izveštaja Upravnog odbora i Skupštine,,FK Novi Pazar, Skupštini grada. predlog dopune dnevnog reda, Donošenje odluke o obavezi podnošenja izveštaja Upravnog odbora i Skupštine,,FK Novi Pazar, Skupštini grada. Predsednica Skupštine grada je proĉitala treći predlog dopune dnevnog reda koji je podneo predsednik odborniĉke grupe,,muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Jahja Fehratović, Donošenje odluke o formiranju radnog tela od predstavnika svih politiĉkih i društvenih faktora koje će preuzeti obavezu staranja o,,fk Novi Pazar. Donošenje odluke o formiranju radnog tela od predstavnika svih politiĉkih i društvenih faktora koje će preuzeti obavezu staranja o,,fk Novi Pazar. Skupština grada nije (8 odbornika je glasalo za, protiv i uzdržanih nije bilo) usvojila predlog dopune dnevnog reda, Donošenje odluke o formiranju radnog tela od predstavnika svih politiĉkih i društvenih faktora koje će preuzeti obavezu staranja o,,fk Novi Pazar. Predsednica Skupštine grada je proĉitala ĉetvrti predlog dopune dnevnog reda koji je podneo predsednik odborniĉke grupe,,muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Jahja Fehratović, Donošenje odluke o zabrani rada kockarnica i kladionica u blizini obrazovnih ustanova i verskih ustanova. Donošenje odluke o zabrani rada kockarnica i kladionica u blizini obrazovnih ustanova i verskih ustanova. 5

6 Skupština grada nije (8 odbornika je glasalo za, protiv i uzdržanih nije bilo) usvojila predlog dopune dnevnog reda, Donošenje odluke o zabrani rada kockarnica i kladionica u blizini obrazovnih ustanova i verskih ustanova. Predsednica Skupštine grad je proĉitala peti predlog dopune dnevnog reda koji je podneo predsednik odborniĉke grupe,,muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Jahja Fehratović, Donošenje odluke o izgradnji biciklistiĉke staze u široj jezgri grada Novog Pazara. Donošenje odluke o izgradnji biciklistiĉke staze u široj jezgri grada Novog Pazara. Skupština grada nije (8 odbornika je glasalo za, protiv i uzdržanih nije bilo) usvojila predlog dopune dnevnog reda, Donošenje odluke o izgradnji biciklistiĉke staze u široj jezgri grada Novog Pazara. Predsednica Skupštine grada je proĉitala šesti predlog dopune dnevnog reda koji je podneo predsednik odborniĉke grupe,,muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Jahja Fehratović, Donošenje odluke o hitnoj pomoći,,vatrogasnoj jedinici, Novi Pazar za nabavljanje adekvatne protivpožarne opreme. Donošenje odluke o hitnoj pomoći,,vatrogasnoj jedinici, Novi Pazar za nabavljanje adekvatne protivpožarne opreme. predlog dopune dnevnog reda, Donošenje odluke o hitnoj pomoći,,vatrogasnoj jedinici, Novi Pazar za nabavljanje adekvatne protivpožarne opreme. Predsednica Skupštine grada je proĉitala sedmi predlog dopune dnevnog reda koji je podneo predsednik odborniĉke grupe,,muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Jahja Fehratović, Donošenje odluke o suspenziji svih taksi, poreza i drugih vrsta potraživanja od graċana u periodu od do zbog teške ekonomske situacije. Donošenje odluke o suspenziji svih taksi, poreza i drugih vrsta potraživanja od graċana u periodu od do zbog teške ekonomske situacije. predlog dopune dnevnog reda, Donošenje odluke o suspenziji svih taksi, poreza i drugih vrsta potraživanja od graċana u periodu od do zbog teške ekonomske situacije. Predsednica Skupštine grada je proĉitala predlog dopune dnevnog reda koji je podneo odbornik ispred odborniĉke grupe,,muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka Edin Đerlek, Bezbednost pešaka u saobraćaju. Bezbednost pešaka u saobraćaju. predlog dopune dnevnog reda, Bezbednost pešaka u saobraćaju. Predsednica Skupštine grada je proĉitala predlog dopune dnevnog reda koji je podnela odbornica ispred odborniĉke grupe,,muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica 6

7 Sandžaka Semrija Smailović, Rešenje problema prevoza osoba sa invaliditetom koje su trajno smeštene u Specijalnoj bolnici u Novom Pazaru. Rešenje problema prevoza osoba sa invaliditetom koje su trajno smeštene u Specijalnoj bolnici u Novom Pazaru. predlog dopune dnevnog reda, Rešenje problema prevoza osoba sa invaliditetom koje su trajno smeštene u Specijalnoj bolnici u Novom Pazaru. Predsednica Skupštine grada je proĉitala predlog dopune dnevnog reda koji je podneo odbornik ispred odborniĉke grupe,,muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Mustafa Fetić, Rešavanje saobraćajnog kolapsa u gradu Novom Pazaru u periodu novogodišnjih praznika kada masovno dolazi naša dijaspora na odmor. Rešavanje saobraćajnog kolapsa u gradu Novom Pazaru u periodu novogodišnjih praznika kada masovno dolazi naša dijaspora na odmor. predlog dopune dnevnog reda, Rešavanje saobraćajnog kolapsa u gradu Novom Pazaru u periodu novogodišnjih praznika kada masovno dolazi naša dijaspora na odmor. Predsednica Skupštine grada je proĉitala prvi predlog dopune dnevnog reda koji je podneo odbornik ispred odborniĉke grupe,,muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka Sead Redžović, Donošenje Skupštinske odluke o realizaciji zapoĉetog Projekta postavljanja zaštitne ograde i stubića u blizini škola u gradu, konkretno u blizini škole,,rifat Burdžević Tršo. Donošenje Skupštinske odluke o realizaciji zapoĉetog Projekta postavljanja zaštitne ograde i stubića u blizini škola u gradu, konkretno u blizini škole,,rifat Burdžević Tršo. predlog dopune dnevnog reda, Donošenje Skupštinske odluke o realizaciji zapoĉetog Projekta postavljanja zaštitne ograde i stubića u blizini škola u gradu, konkretno u blizini škole,,rifat Burdžević Tršo. Predsednica Skupštine grada je proĉitala drugi predlog dopune dnevnog reda koji je podneo odbornik ispred odborniĉke grupe,,muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka Sead Redžović, Ukidanje Komunalne takse za isticanje firme. Ukidanje Komunalne takse za isticanje firme. predlog dopune dnevnog reda, Ukidanje Komunalne takse za isticanje firme. Predsednica Skupštine grada je proĉitala prvi predlog dopune dnevnog reda koji je podneo zamenik predsednika odborniĉke grupe,,muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Admir Muratović, Pitanje asfaltiranja lokalnog puta Bajeviĉki most, lokalno groblje. Pitanje asfaltiranja lokalnog puta Bajeviĉki most, lokalno groblje. 7

8 predlog dopune dnevnog reda, Pitanje asfaltiranja lokalnog puta Bajeviĉki most, lokalno groblje. Predsednica Skupštine grada je proĉitala drugi predlog dopune dnevnog reda koji je podneo zamenik predsednika odborniĉke grupe,,muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Admir Muratović, Pitanje odgovornosti nadležnih u sluĉaju,,regresa i toplog obroka. Pitanje odgovornosti nadležnih u sluĉaju,,regresa i toplog obroka. predlog dopune dnevnog reda, Pitanje odgovornosti nadležnih u sluĉaju,,regresa i toplog obroka. Predsednica Skupštine grada je proĉitala treći predlog dopune dnevnog reda koji je podneo zamenik predsednika odborniĉke grupe,,muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Admir Muratović, Dodela priznanja legendarnim igraĉima,,fk Novi Pazar za doprinos afirmaciji sporta, zdravog života i predstavljanju Novog Pazara u zemlji i regionu. Dodela priznanja legendarnim igraĉima,,fk Novi Pazar za doprinos afirmaciji sporta, zdravog života i predstavljanju Novog Pazara u zemlji i regionu. predlog dopune dnevnog reda, Dodela priznanja legendarnim igraĉima,,fk Novi Pazar za doprinos afirmaciji sporta, zdravog života i predstavljanju Novog Pazara u zemlji i regionu. Predsednica Skupštine grada je proĉitala ĉetvrti predlog dopune dnevnog reda koji je podneo zamenik predsednika odborniĉke grupe,,muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Admir Muratović, Pitanje mosta u naselju Jalija. Pitanje mosta u naselju Jalija. predlog dopune dnevnog reda, Pitanje mosta u naselju Jalija. Nakon glasanja o predlozima za dopunu dnevnog reda pojedinaĉno, prešlo se na usvajanje dnevnog reda u celini. Predsednica Skupštine grada je stavila na glasanje predloženi dnevni red u celini. Skupština grada je (32 odbornika je glasalo za, protiv i uzdržanih nije bilo) usvojila dnevni red u celini uz konstataciju da će usvojene dopunske taĉke biti razmatrane na kraju dnevnog reda. DNEVNI RED 1. Predlog Odluke o III izmeni budžeta grada Novog Pazara za 2017.godinu; 2. Predlog budžeta grada Novog Pazara za 2018.godinu; 8

9 3. Predlog Kadrovskog plana Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara za godinu; 4. Predlog Pravilnika o platama, naknadama plata i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima grada Novog pazara i zaposlenih u Gradskoj upravi za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara, Gradskoj upravi za naplatu javnih prihoda, Gradskom pravobranilaštvu grada Novog Pazara i Službi interne revizije grada Novog Pazara; 5. Predlog Kodeksa ponašanja službenika i nameštenika grada Novog Pazara; 6. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Muzeja Ras, Novi Pazar; 7. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Novog Pazara; 8. Predlog Odluke o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama; 9. Predlog Odluke o usvajanju plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije za 2018.godinu; 10. Predlog Odluke o dopuni Odluke o mreži predškolskih ustanova na teritoriji grada Novog Pazara; 11. Predlog Odluke o odreċivanju naziva novoizgraċene predškolske ustanove u naselju Šestovo, Novi Pazar; 12. Predlog Oglasa o javnom nadmetanju za otuċenje poslovnog prostora u javnoj svojini grada Novog Pazara broj /17; 13. Predlog Oglasa o javnom nadmetanju za davanje u zakup poslovnih prostorija na,,carinskoj ispostavi, Novi Pazar broj /17; 14. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju ĉlana Školskog odbora,,ekonomsko trgovinske škole, Novi Pazar; 15. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju ĉlana Školskog odbora Osnovne škole,,ćamil Sijarić, Novi Pazar; 16. Predlog Rešenja o otuċenju Brunĉević Mesudu iz Novog Pazara, uz naknadu zemljište u javnoj svojini, oznaĉeno kao suvlasniĉki udeo grada Novog Pazara od 86/396 na kat. parceli br /1 na potesu ul.,,ĉerkez Mahala upisana u listu nepokretnosti br KO Novi Pazar; 17. Predlog Rešenja o otuċenju Bojanić Ćirki iz Novog Pazara, uz naknadu zemljište u javnoj svojini, oznaĉeno kao suvlasniĉki udeo grada Novog Pazara od 312/8468 na kat. parceli br /1 na potesu ul.,,dimitrija Tucovića upisana u listu nepokretnosti br KO Novi Pazar; 18. Predlog Rešenja o otuċenju Pepić Elviru iz Tutina, uz naknadu zemljište u javnoj svojini, oznaĉeno kao suvlasniĉki udeo grada Novog Pazara od 59/635 na kat. parceli br na potesu ul.,,kej Skopskih žrtava upisana u listu nepokretnosti br KO Novi Pazar; 19. Predlog Rešenja o imenovanju v.d.direktora JP,,Zavod za urbanizam grada Novog Pazara Novi Pazar; 20. Predlog Rešenja o imenovanju v.d.direktora JKP,,Gradska toplana, Novi Pazar; 21. Predlog Rešenja o imenovanju v.d.direktora JKP,,Parking servis, Novi Pazar; 22. Predlog Rešenja o imenovanju v.d. direktora,,doma zdravlja, Novi Pazar; 23. Predlog Rešenja o imenovanju v.d. direktora Narodne biblioteke,,dositej Obradović, Novi Pazar; 24. Predlog Rešenja o imenovanju direktora,,regionalnog pozorišta, Novi Pazar; 9

10 25. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Novog Pazara Sportskom društvu,,novi Pazar ; 26. Predlog Odluke o davanju na korišćenje poslovnih prostorija,,kulturnom centru, Novi Pazar; 27. Odborniĉka pitanja; Prva tačka dnevnog reda: Predlog Odluke o III izmeni budžeta grada Novog Pazara za godinu; taĉki dnevnog reda i dala reĉ izvestiocu Senadu Melajcu, šefu odseka u Odeljenju za finansije. Uĉešće u raspravi uzeli su predsednik odborniĉke grupe Za Evropski Novi Pazar - Rasim Ljajić dr Muamer Baĉevac, predsednik odborniĉke grupe Muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Jahja Fehratović, gradonaĉelnik Nihat Biševac, odbornik dr Fahrudin Mavrić, predsednik odborniĉke grupe Stranka demokratske akcije Sandžaka - dr Sulejman Ugljanin Nafilj Sejdović, predsednik odborniĉke grupe Muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Jahja Fehratović koji se javio za repliku, zatim odbornica dr Amela Zoranić koja je navela povredu Poslovnika o radu Skupštine grada po ĉlanu 98. Predsednica Skupštine grada je navela da smatra da nije došlo do povrede poslovnika o radu Skupštine grada po ĉlanu 98. zatim je stavila na glasanje. Skupština grada većinom glasova nije (9 odbornika je glasalo,,za, 31,,protiv i,,uzdržanih nije bilo) usvojila povredu Poslovnika o radu Skupštine grada po ĉlanu 98. Uĉešće u raspravi po prvoj taĉki dnevnog reda uzeli su zamenik predsednika odborniĉke grupe Muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Admir Muratović, predsednik odborniĉke grupe Za Evropski Novi Pazar - Rasim Ljajić dr Muamer Baĉevac se javio za repliku i predsednik odborniĉke grupe Muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Jahja Fehratović koji se javio za repliku ali predsednica Skupštine grada nije dozvolila drugu repliku jer se dr Jahja Fehratović već javljao za repliku po prvoj taĉki dnevnog reda i kako je više puta tražio repliku i onemogućavao dalji tok i rad sednice predsednica Skupštine grada je prekinula sednicu na kratko radi dogovora sa predstavnicima odborniĉkih grupa. Nakon obavljenih dogovora sa predstavnicima odborniĉkih grupa predsednica Skupštine grada je nastavila sednicu sa poĉetkom u 13 i 07 minuta i pozvala je sekretara Skupštine grada da prozove odbornike radi utvrċivanja kvoruma za rad i odluĉivanje. Na sednici prisustvuju dr Meho Mahmutović, Nihad Hasanović, dr Muamer Baĉevac, Senada Leković, Fahrudin Đekić, Mirzet Bektović, Banina Muderizović, Safet Vesnić, Azemina Bojadžić, dr Faruk Pašović, Edin Kolašinac, Mirzeta Ljajić, Kasim Zoranić, Fuad Batilović, Sanja Nićiforović, Bane Milosavljević, Jovan Jovanović, Snežana Lešević, Bojan Petrović, Slobodan Nedeljković, Salmina Curić, dr Fahrudin Mavrić, Saima Brunĉević, Sabahudin Ramović, Ifeta Radonĉić, Muamer Smailbegović, Alan Karaahmetović, dr Hanadi Hajdinović, Nafilj Sejdović, Safet Bronja, dr Jahja Fehratović, dr Misala Pramenković, dr Admir Muratović, dr Mustafa Fetić, dr Amela Zoranić, Edin Đerlek, Semrija Smajlović, Edin Zećirović, Sead Redžović i Sead Šaćirović. Predsednica Skupštine grada je konstatovala da na sednici Skupštine grada, na osnovu izveštaja sekretara Skupštine grada, prisustvuje 40 odbornika i da postoji kvorum za rad i 10

11 odluĉivanje, zatim je konstatovala da je i dalje u toku diskusija po prvoj taĉki dnevnog reda pa je pozvala odbornike za uĉešće u raspravi. Uĉešće u raspravi uzeli su odbornici Edin Đerlek, Mirzet Bektović, dr Amela Zoranić, gradonaĉelnik Nihat Biševac, Nihad Hasanović, Edin Kolašinac i dr Amela Zoranić koja je navela povredu Poslovnika o radu Skupštine grada po ĉlanu 95. Predsednica Skupštine grada je navela da se slaže da je došlo do povrede Poslovnika o radu Skupštine grada po ĉlanu 95. Koju je navela odbornica dr Amela Zoranić, zatim je navela da će se truditi da se svi odbornici obraćaju sa uvažavanjem u odnosu na pripadnice ženskog pola. Kako se više niko nije javio za reĉ, predsednica Skupštine grada je stavila prvu taĉku Skupština grada je većinom glasova (29 odbornika je glasalo,,za, 3,,protiv i,,uzdržanih nije bilo) usvojila Predlog Odluke o III izmeni budžeta grada Novog Pazara za godinu. Druga tačka dnevnog reda: Predlog budžeta grada Novog Pazara za 2018.godinu; taĉki dnevnog reda i dala reĉ izvestiocu Senadu Melajcu, šefu odseka u odeljenju za finansije. Uĉešće u raspravi uzeli su zamenik predsednika odborniĉke grupe Muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Admir Muratović, odbornik Safet Bronja, predsednik odborniĉke grupe Za Evropski Novi Pazar - Rasim Ljajić dr Muamer Baĉevac, predsednik odborniĉke grupe Muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Jahja Fehratović, odbornik dr Fahrudin Mavrić, dr Mustafa Fetić, dr Misala Pramenković, Safet Vesnić, Sead Redžović, Banina Muderizović, Mirzet Bektović, dr Amela Zoranić, dr Faruk Pašović, Semrija Smailović, Edin Zećirović, Senada Leković i gradonaĉelnik Nihat Biševac. Kako se više niko nije javio za reĉ, predsednica Skupštine grada je stavila dugu taĉku Skupština grada je većinom glasova (29 odbornika je glasalo,,za, 7,,protiv i,,uzdržanih nije bilo) usvojila Predlog budžeta grada Novog Pazara za godinu. Predsednica Skupštine grada je predložila pauzu u trajanju do 16 i 10 ĉasova. Po okonĉanju pauze predsednica Skupštine grada je pozvala prisutne i utvrdila kvorum za odluĉivanje. Prisutnih odbornika je 32 a odsutnih odbornika je 15. Treća tačka dnevnog reda: Predlog Kadrovskog plana Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara za godinu; taĉki dnevnog reda i dala reĉ izvestiocu Almiru Lekoviću, naĉelniku Gradske Uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara. Uĉešće u raspravi uzeli su odbornici dr Mustafa Fetić, Edin Zećirović i izvestilac Almir Leković, naĉelnik Gradske Uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara. Kako se više niko nije javio za reĉ, predsednica Skupštine grada je stavila treću taĉku Skupština grada je većinom glasova (28 odbornika je glasalo,,za,,,protiv i,,uzdržanih nije bilo) usvojila Predlog Kadrovskog plana Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara za godinu. Četvrta tačka dnevnog reda: Predlog Pravilnika o platama, naknadama plata i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima grada Novog pazara i zaposlenih 11

12 u Gradskoj upravi za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara, Gradskoj upravi za naplatu javnih prihoda, Gradskom pravobranilaštvu grada Novog Pazara i Službi interne revizije grada Novog Pazara; taĉki dnevnog reda i dala reĉ izvestiocu Selmi Rahić, rukovodiocu odeljenja za zajedniĉke poslove i poslove upravljanja ljudskim resursima. Uĉešće u raspravi uzeli su zamenik predsednika odborniĉke grupe Muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Admir Muratović, odbornik Edin Zećirović, predsednik odborniĉke grupe Za Evropski Novi Pazar - Rasim Ljajić dr Muamer Baĉevac koji je naveo povredu Poslovnika o radu Skupštine grada po ĉlanu 96. Zatim se za reĉ javio zamenik predsednika odborniĉke grupe Muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Admir Muratović i izvestilac Selma Rahić, rukovodilac odeljenja za zajedniĉke poslove i poslove upravljanja ljudskim resursima. Kako se više niko nije javio za reĉ, predsednica Skupštine grada je stavila ĉetvrtu taĉku Skupština grada je većinom glasova (27 odbornika je glasalo,,za,,,protiv i,,uzdržanih nije bilo) usvojila Predlog Pravilnika o platama, naknadama plata i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima grada Novog pazara i zaposlenih u Gradskoj upravi za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara, Gradskoj upravi za naplatu javnih prihoda, Gradskom pravobranilaštvu grada Novog Pazara i Službi interne revizije grada Novog Pazara. Peta tačka dnevnog reda: Predlog Kodeksa ponašanja službenika i nameštenika grada Novog Pazara; taĉki dnevnog reda. Uĉešće u raspravi uzeo je zamenik predsednika odborniĉke grupe Muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Admir Muratović. Kako se više niko nije javio za reĉ, predsednica Skupštine grada je stavila petu taĉku Skupština grada je većinom glasova (27 odbornika je glasalo,,za,,,protiv i,,uzdržanih nije bilo) usvojila Predlog Kodeksa ponašanja službenika i nameštenika grada Novog Pazara. Šesta tačka dnevnog reda: Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Muzeja Ras Novi Pazar; taĉki dnevnog reda i dala reĉ izvestiocu Fuadu Baćićanin, direktor Muzeja,,Ras. Uĉešće u raspravi uzela je dr Amela Zoranić i izvestilac Fuad Baćićanin, direktor Muzeja,, Ras, Novi Pazar. Kako se više niko nije javio za reĉ, predsednica Skupštine grada je stavila šestu taĉku Skupština grada je većinom glasova (27 odbornika je glasalo,,za,,,protiv i,,uzdržanih nije bilo) usvojila Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Muzeja Ras Novi Pazar. Sedma tačka dnevnog reda: Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Novog Pazara; 12

13 taĉki dnevnog reda. Uĉešće u raspravi uzele su odbornice Sanja Nićiforović i Semrija Smailović. Kako se više niko nije javio za reĉ, predsednica Skupštine grada je stavila sedmu taĉku Skupština grada je većinom glasova (27 odbornika je glasalo,,za,,,protiv i,,uzdržanih nije bilo) usvojila Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Novog Pazara. Osma tačka dnevnog reda: Predlog Odluke o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama; taĉki dnevnog reda i dala reĉ izvestiocu Muameri Korać, šefu odseka za terensku kontrolu. Uĉešće u raspravi uzeo je predsednik odborniĉke grupe Muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Jahja Fehratović i izvestilac Muamera Korać, šef odseka za terensku kontrolu. Kako se više niko nije javio za reĉ, predsednica Skupštine grada je stavila osmu taĉku Skupština grada je većinom glasova (27 odbornika je glasalo,,za, 7,,protiv i,,uzdržanih nije bilo) usvojila Predlog Odluke o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama. Deveta tačka dnevnog reda: Predlog Odluke o usvajanju plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije za godinu; taĉki dnevnog reda i dala reĉ izvestiocu Naseru Crnovršanin, rukovodiocu Odeljenja za vanredne situacije i poslove odbrane. Uĉešće u raspravi uzeli su predsednik odborniĉke grupe Muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Jahja Fehratović, Senada Leković koja je navela povredu Poslovnika o radu Skupštine grada po ĉlanu 96. Zatim se za reĉ javio zamenik predsednika odborniĉke grupe Muamer Zukorlić - Bošnjaĉka demokratska zajednica Sandžaka dr Admir Muratović, gradonaĉelnik Nihat Biševac i odbornik Edin Zećirović. Kako se više niko nije javio za reĉ, predsednica Skupštine grada je stavila devetu taĉku nije bilo) usvojila Predlog Odluke o usvajanju plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije za godinu. Predsednica Skupštine grada je predložila da se taĉke 10. i 11. sa dnevnog reda objedine u raspravi a glasaju pojedinaĉno s tim da se kod glasanja o taĉkama zamene mesta to jest da se glasa prvo za taĉku 11. a onda za taĉku 10 dnevnog reda. nije bilo) usvojila predlog da se taĉke 10. i 11. sa dnevnog reda objedine u raspravi a glasaju pojedinaĉno. 13

14 Nakon konstatacije da je materijal po objedinjenim taĉkama dnevnog reda odbornicima dostavljen uz poziv za sednicu, predsednica Skupštine grada je otvorila raspravu po objedinjenim taĉkama dnevnog reda. Kako se niko nije javio za reĉ, predsednica Skupštine grada je stavila objedinjene taĉke na pojedinaĉno glasanje. Jedanaesta tačka dnevnog reda: Predlog Odluke o odreċivanju naziva novoizgraċene predškolske ustanove u naselju Šestovo, Novi Pazar; Predsednica Skupštine grada je stavila jedanaestu taĉku dnevnog reda na glasanje Skupština grada je većinom glasova (28 odbornika je glasalo,,za,,,protiv i,,uzdržanih nije bilo) usvojila Predlog Odluke o odreċivanju naziva novoizgraċene predškolske ustanove u naselju Šestovo, Novi Pazar. Deseta tačka dnevnog reda: Predlog Odluke o dopuni Odluke o mreži predškolskih ustanova na teritoriji grada Novog Pazara; Predsednica Skupštine grada je stavila desetu taĉku Skupština grada je većinom glasova (28 odbornika je glasalo,,za,,,protiv i,,uzdržanih nije bilo) usvojila Predlog Odluke o dopuni Odluke o mreži predškolskih ustanova na teritoriji grada Novog Pazara. Dvanaesta tačka dnevnog reda: Predlog Oglasa o javnom nadmetanju za otuċenje poslovnog prostora u javnoj svojini grada Novog Pazara broj /17; taĉki dnevnog reda. Kako se niko nije javio za reĉ, predsednica Skupštine grada je stavila dvanaestu taĉku nije bilo) usvojila Predlog Oglasa o javnom nadmetanju za otuċenje poslovnog prostora u javnoj svojini grada Novog Pazara broj /17. Trinaesta tačka dnevnog reda: Predlog Oglasa o javnom nadmetanju za davanje u zakup poslovnih prostorija na,,carinskoj ispostavi, Novi Pazar broj /17; taĉki dnevnog reda. Kako se niko nije javio za reĉ, predsednica Skupštine grada je stavila trinaestu taĉku nije bilo) usvojila Predlog Oglasa o javnom nadmetanju za davanje u zakup poslovnih prostorija na,,carinskoj ispostavi, Novi Pazar broj /17. Predsednica Skupštine grada je predložila da se taĉke 14. i 15. sa dnevnog reda objedine u raspravi a glasaju pojedinaĉno. nije bilo) usvojila predlog da se taĉke 14. i 15. sa dnevnog reda objedine u raspravi a glasaju pojedinaĉno. Nakon konstatacije da je materijal po objedinjenim taĉkama dnevnog reda odbornicima dostavljen uz poziv za sednicu, predsednica Skupštine grada je otvorila raspravu po objedinjenim taĉkama dnevnog reda. 14

15 Kako se niko nije javio za reĉ, predsednica Skupštine grada je stavila objedinjene taĉke na pojedinaĉno glasanje. Četrnaesta tačka dnevnog reda: Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju ĉlana Školskog odbora,,ekonomsko trgovinske škole, Novi Pazar; Predsednica Skupštine grada je stavila ĉetrnaestu taĉku nije bilo) usvojila Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju ĉlana Školskog odbora,,ekonomsko trgovinske škole, Novi Pazar. Petnaesta tačka dnevnog reda: Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju ĉlana Školskog odbora Osnovne škole,,ćamil Sijarić Novi Pazar; Predsednica Skupštine grada je stavila petnaestu taĉku nije bilo) usvojila Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju ĉlana Školskog odbora Osnovne škole,,ćamil Sijarić, Novi Pazar. Predsednica Skupštine grada je predložila da se taĉke 16., 17. i 18. sa dnevnog reda objedine u raspravi a glasaju pojedinaĉno. nije bilo) usvojila predlog da se taĉke 16., 17. i 18. sa dnevnog reda objedine u raspravi a glasaju pojedinaĉno. Nakon konstatacije da je materijal po objedinjenim taĉkama dnevnog reda odbornicima dostavljen uz poziv za sednicu, predsednica Skupštine grada je otvorila raspravu po objedinjenim taĉkama dnevnog reda. Kako se niko nije javio za reĉ, predsednica Skupštine grada je stavila objedinjene taĉke na pojedinaĉno glasanje. Šesnaesta tačka dnevnog reda: Predlog Rešenja o otuċenju Brunĉević Mesudu iz Novog Pazara, uz naknadu zemljište u javnoj svojini, oznaĉeno kao suvlasniĉki udeo grada Novog Pazara od 86/396 na kat. parceli br /1 na potesu ul.,,ĉerkez Mahala upisana u listu nepokretnosti br KO Novi Pazar; Predsednica Skupštine grada je stavila šesnaestu taĉku nije bilo) usvojila Predlog Rešenja o otuċenju Brunĉević Mesudu iz Novog Pazara, uz naknadu zemljište u javnoj svojini, oznaĉeno kao suvlasniĉki udeo grada Novog Pazara od 86/396 na kat. parceli br /1 na potesu ul.,,ĉerkez Mahala upisana u listu nepokretnosti br KO Novi Pazar. Sedamnaesta tačka dnevnog reda: Predlog Rešenja o otuċenju Bojanić Ćirki iz Novog Pazara, uz naknadu zemljište u javnoj svojini, oznaĉeno kao suvlasniĉki udeo grada Novog Pazara od 312/8468 na kat. parceli br /1 na potesu ul.,,dimitrija Tucovića upisana u listu nepokretnosti br KO Novi Pazar. Predsednica Skupštine grada je stavila sedamnaestu taĉku nije bilo) usvojila Predlog Rešenja o otuċenju Bojanić Ćirki iz Novog Pazara, uz naknadu zemljište u javnoj svojini, oznaĉeno kao suvlasniĉki udeo grada Novog Pazara od 312/8468 na kat. parceli br /1 na potesu ul.,,dimitrija Tucovića upisana u listu nepokretnosti br KO Novi Pazar. Osamnaesta tačka dnevnog reda: Predlog Rešenja o otuċenju Pepić Elviru iz Tutina, uz naknadu zemljište u javnoj svojini, oznaĉeno kao suvlasniĉki udeo grada Novog Pazara od 59/635 15

16 na kat. parceli br na potesu ul.,,kej Skopskih žrtava upisana u listu nepokretnosti br KO Novi Pazar; Predsednica Skupštine grada je stavila osamnaestu taĉku nije bilo) usvojila Predlog Rešenja o otuċenju Pepić Elviru iz Tutina, uz naknadu zemljište u javnoj svojini, oznaĉeno kao suvlasniĉki udeo grada Novog Pazara od 59/635 na kat. parceli br na potesu ul.,,kej Skopskih žrtava upisana u listu nepokretnosti br KO Novi Pazar. Predsednica Skupštine grada je predložila da se taĉke od 19. do 23. sa dnevnog reda objedine u raspravi a glasaju pojedinaĉno. nije bilo) usvojila predlog da se taĉke od 19. do 23. sa dnevnog reda objedine u raspravi a glasaju pojedinaĉno. Nakon konstatacije da je materijal po objedinjenim taĉkama dnevnog reda odbornicima dostavljen uz poziv za sednicu, predsednica Skupštine grada je otvorila raspravu po objedinjenim taĉkama dnevnog reda. Uĉešće u raspravi uzela je odbornica dr Amela Zoranić. Kako se više niko nije javio za reĉ, predsednica Skupštine grada je stavila objedinjene taĉke na pojedinaĉno glasanje. Devetnaesta tačka dnevnog reda: Predlog Rešenja o imenovanju v.d. direktora JP,,Zavod za urbanizam grada Novog Pazara, Novi Pazar; Predsednica Skupštine grada je stavila devetnaestu taĉku Skupština grada je većinom glasova (25 odbornika je glasalo,,za,,,protiv i,,uzdržanih nije bilo) usvojila Predlog Rešenja o imenovanju v.d. direktora JP,,Zavod za urbanizam grada Novog Pazara, Novi Pazar. Dvadeseta tačka dnevnog reda: Predlog Rešenja o imenovanju v.d. direktora JKP,,Gradska toplana, Novi Pazar; Predsednica Skupštine grada je stavila dvadesetu taĉku Skupština grada je većinom glasova (25 odbornika je glasalo,,za,,,protiv i,,uzdržanih nije bilo) usvojila Predlog Rešenja o imenovanju v.d. direktora JKP,,Gradska toplana, Novi Pazar. Dvadeset prva tačka dnevnog reda: Predlog Rešenja o imenovanju v.d. direktora JKP,,Parking servis, Novi Pazar; Predsednica Skupštine grada je stavila dvadeset prvu taĉku Skupština grada je većinom glasova (25 odbornika je glasalo,,za,,,protiv i,,uzdržanih nije bilo) usvojila Predlog Rešenja o imenovanju v.d. direktora JKP,,Parking servis, Novi Pazar. Dvadeset druga tačka dnevnog reda: Predlog Rešenja o imenovanju v.d. direktora,,doma zdravlja, Novi Pazar; Predsednica Skupštine grada je stavila dvadeset drugu taĉku Skupština grada je većinom glasova (25 odbornika je glasalo,,za,,,protiv i,,uzdržanih nije bilo) usvojila Predlog Rešenja o imenovanju v.d. direktora,,doma zdravlja, Novi Pazar. Dvadeset treća tačka dnevnog reda: Predlog Rešenja o imenovanju v.d. direktora Narodne biblioteke,,dositej Obradović, Novi Pazar; Predsednica Skupštine grada je stavila dvadeset treću taĉku Skupština grada je većinom glasova (25 odbornika je glasalo,,za,,,protiv i,,uzdržanih nije bilo) usvojila Predlog Rešenja o imenovanju v.d. direktora Narodne biblioteke,,dositej Obradović, Novi Pazar. 16

17 Dvadeset četvrta tačka dnevnog reda: Predlog Rešenja o imenovanju direktora,,regionalnog pozorišta, Novi Pazar; taĉki dnevnog reda. Kako se niko nije javio za reĉ, predsednica Skupštine grada je stavila dvadeset ĉetvrtu taĉku Skupština grada je većinom glasova (25 odbornika je glasalo,,za,,,protiv i,,uzdržanih nije bilo) usvojila Predlog Rešenja o imenovanju direktora,,regionalnog pozorišta, Novi Pazar. Dvadeset peta tačka dnevnog reda: Predlog Odluke o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Novog Pazara Sportskom društvu,,novi Pazar ; taĉki dnevnog reda. Kako se niko nije javio za reĉ, predsednica Skupštine grada je stavila dvadeset petu taĉku Skupština grada je većinom glasova (25 odbornika je glasalo,,za,,,protiv i,,uzdržanih nije bilo) usvojila Predlog Odluke o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Novog Pazara Sportskom društvu,,novi Pazar. Dvadeset šesta tačka dnevnog reda: Predlog Odluke o davanju na korišćenje poslovnih prostorija,,kulturnom centru, Novi Pazar; taĉki dnevnog reda. Kako se niko nije javio za reĉ, predsednica Skupštine grada je stavila dvadeset šestu taĉku Skupština grada je većinom glasova (25 odbornika je glasalo,,za,,,protiv i,,uzdržanih nije bilo) usvojila Predlog Odluke o davanju na korišćenje poslovnih prostorija,,kulturnom centru, Novi Pazar. Dvadeset sedma tačka dnevnog reda: Odborniĉka pitanja; Predsednica Skupštine grada je pitala prisutne da li ima odborniĉkih pitanja. Odbornica dr Amela Zoranić je navela da joj nije dostavljen odgovor na odborniĉko pitanje sa prošle sednice Skupštine grada. Predsednica Skupštine grada je navela da je za odborniĉko pitanje koje je postavila odbornica dr Amela Zoranić preobiman materijal koji nije moguće dostaviti već da odbornica dr Amela Zoranić navede za koju se parcelu taĉno interesuje. Pošto je iscrpljen dnevni red i niko se više nije javio za reĉ predsednica Skupštine grada je zakljuĉila sednicu. Sednica Skupštine grada Novog Pazara je završena u 18:10h. SKUPŠTINA GRADA NOVOG PAZARA SEKRETAR SKUPŠTINE GRADA Ahmedin Binjoš, dipl. pravnik PREDSEDNICA Ifeta Radonĉić, dipl.ecc 17