стеногрдфске велешке Крллоевине Југосллвије СЕНАТА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "стеногрдфске велешке Крллоевине Југосллвије СЕНАТА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ"

Транскрипт

1 стеногрдфске велешке С НЛТЛ Крллоевине Југосллвије ГОДИНА 4 БЕОГРАД, 1935 ГОДИНЕ КЊИГА VII РЕДОВНИ САСТАНАК СЕНАТА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ, ДРЖАН 19 OKTOBRA 1935 ГОДИНЕ У БЕОГГАДУ ПРЕТСЕДАВАО; Претседник Др. ЉУБОМИР ТОМАШИЋ Секретар Др. ТзУРА КОТУР Присутни су гг.: Претседнмк Министарског савета и Министар иностраних послова др. Милан СтојаflHHOBMli, Министар унутрашњих послова др. Антон Корошец, Министар саобраћаја др. Мехмед Спахо, Министар пољопривреде Светозар Станковић, Мннистар трговинс и индустрије др. Милан Врбанић, Министар физичког шспитања народа и засгупник Министра социјалне политике и народног здравља Мирко Комненовић, Министар шума и рудника Ђура Јанновић, Министар просвете Добривоје Стошовић, Министар финансија Душан Летица, Министар грађевина Милош Ст. Бобић, Министар правде др. Миле Мишкулин, Министар пошта и телеграфа др. Бранко Калуђерчић. ПОЧЕТАК У 9.25 ЧАСОВА. C A Д P Ж A Ј: 1 1 1итање и усвојење записника VI редовсастанка. 2 Читањс Укааа o уважењу оставке Министара: Николе Преке, др- Људевита Ауера и Игњата Стефановића и o постављењу Мирка Комненовиha за заступника Министра социјалне политике и народног здравља, за Министра шума и рудника Ђуру Јанковића и др. Милу Мишкулина за Министра правде; o постављењу др. Бранка Калуђерчиha за Министра иошта, телеграфа и телефона и др. Михе ЕСрека за Мицистра беа аортфеља; o нменоваљу за сенатора др. Антона Корошца, Министра унутрашњих послова; o именовању за сенатора др. Халидбега Храснице, Министра у пензији; o имо новању за сенатора Драгослава Ђорђевића, бана у пензији. 8 Читање Указа o закључењу 11 нанредног оазива Сената. Говорници: Иретссдник сеиата др. ЉубомИр Томашић. Прешседник др. Љубомир Томаши^: Господо сенатори, отвајрам VII редовни састанак Сената. Молим г. оекретара да прочита запионик нашег задњег састанка. Сенретар др. Ђура Котур чита записник Vi родовног састанка. Претседтк др. Љубомир Томашић: Има ли, господо сенаториј каквог приговора овом записнику? (HešMa). Јер приговора нема, објављујем да ju записник аримљен и оверовљен. Господо сенатори, дужност ми je известити Вас да je деветог овог месеца на годишњицу трагичис смрти Нашег Витешког Краља Александра I Ујединитеља (Сенат кличе: Слава Му!") Сенат изврши«св0 ЈУ дужност пијетета корпоративним походом и комеморацијом на Опленцу. Сдава Витешком Краљу Александру I Ујединитељу! Слава Му! Слава Му! (Сенат je стојећи сасл.ушао говор г. 11ретседн1гi;a. ii пропратио са узвицима: Слава Витешком ЕСраљу Александру 1 Уједшштељу!") Изволите господо сенатори чути Указе(чита к У ИМЕ ЊЕРОВОГ ВЕЛИЧАНСТВА ПЕТРА II 110 МИЛОСТИ БОЖЈОЈ И ВОЉИ НАРОДНО.) КРАЉА ЈУГОСЛАВИЈЕ КРАЉВВСКИ НАМЕСНИЦИ Уважујући остдвке, које су поднели: Министар социјалне политикс н народног здравља Прека Ни-

2 174 VII РИДОВИИ САСТЛНАК 19 ОКТОКРЛ 1935 i;n.ia. Мшшстар иравдс др. Ауер ЈБудевит и Министар mvmii и рудника Стефановић Игљат и стављаjvlui их im расцрложење, na предлог Претседника Мннистарског савета и Министри иностраних посдова постављају: за заступиика Министра социјалне политике и народног здравља Комнеповића Мирка, Министра за физичко васпнтан.с народа; за Мшшстра шума и рудника Јанковића Ђуру, Министра без портфел>а, и за Министра правде др. Мишкулина Мила, народног посланика. Претседник Министарског савета и Министар иностраних послова нека изврпга овај Указ. i-i августа Нохиње Павле, с. р. Др. Р. Станковић, с. р. Др. И. Перови^, с. р. Пјмтеодник Министарског савета и Министар иностраиих послова, Др. М. М. Стојадинови^, с. р- У ЋШК ЊЕГОВОГ ВЕЛИЧАНСТВА ПЕТРА II lio МИЛОСТИ БОЖЈОЈ И ВОЉИ НАРОДНОЈ КРАЉА ЈУГОСЛАВИЈЕ 1 Cl'АЉЕВСКИ НАМЕСНИЦИ На вредлог Иретседиика Мштстарског савета и Министра иностраних послова, постављају: sa Миипстра пошта, телеграфа и телефона др. Калуђерчића Врашса, народног посланика; и 'за Минигтра без портфоља др. Крека Миху, ад- 1и11,ата. Претседннк Министарског савета и Министар иностраних послова нека изврши овај Указ. i септембра Београд Павле, o. p. Др. P. Станковић, с. р. Др. И, Перовић, с. р. Претевдник Мишстарског савета и Мппигтај! иностраиих послова. Др. М. М. Стојадиновић, с. p У ИМЕ ЊКП )ПОГ ВЕЛИЧАНСТПА ПЕТРА II lio милости ВОЖЈОЈ и 1Ј0ЉИ НАРОДНОЈ КРАЉА ЈУТОСЛАВИЈЕ KP A.: I >ЕВСКИ HAM БСНИЦИ Ha основу 'i.iaiia 50 Устава именују за сенвтора Норошца Др. Антона, Мииистра унутрашњих послова. [Хретседник Министарског (-авета и Министар ипостраних послова века Езвршв овај Указ. 27 јула ГОДИНв Бохиње Павле, с. р. Др. Р. Станновић, с. р. Др. И. Перовић, с. р. Претседнш! Министарског савета и Мишстар миосјраних послова, Др. М. М. Стојадиновић, с. р- У ИМЕ ЊЕГОВОГ ВБЛИЧАНСТВА ПЕТРА II lio МИЛОСТИ БОЖЈОЈ И ВОЉИ НАРОДНО-Ј КРАЉА ЈУГОСЛАВИЈЕ КРАЉЕВСКИ НАМЕСНИЦИ Ha Основу члана 50 Упава именују за сенатора Храсницу Др. Хапидбега, Министра у пензији. Претседник Министарског савета и Мшгастар иностраних послова нека изврвга овај Указ. 7 августа 1935 године Бохиње Павпе, с. р. Др. Р. Станковић, с. p Др. И. Перовић, с. р. Нретседншс Министарског савета и Мшшстар шшстраних послова, Др. М. М. Стојадиновић, с. р. У ИМЕ ЊЕГОВОГ ВЕЛИЧАНСТВА ПБТРА II lio МИЛОСТИ БОЖЈОЈ И ВОЉИ НАРОДНОЈ 1C1 'АЉА ЈУГОСЛАВИЈЕ КРАЉЕВСКИ НАМЕСНИЦИ Ha основу члана 50 Устава именују за сенатора Ђорђевића П. Драгослава, бана,v пензији. Претеедник Минигтарског савета и Минипар инострамих послова нека изврши овај Указ. 11 октобра 1935 године у Београ.ду Павле, с. р. Др. Р. Станковић, с. р. Др. И. Перовић, с. р. Претседник Министарског савета и Мниистар иностраних послова, Др. М. М. Стојадиновић, с. р. (Прочвтане Увазе гг. сенаач>рв саслушалв су стојећи и пропрати.т их узвицима:,,ж11вео Краљ!*) Прочитапи Укази примају се на знање. Господо ( (шаторп. као mro 15ам je нознато, ова наша данашња седница. последња je.v овом ванредном сазиву, и ona he се прсма Иословнику за«кључити Указом Краљевске влада lipe нсго што би се Укаа ирочитао, слободан сам да Бам предло-,kiim. с обзирои na досадашњу парламенхарну ираксу, да преаесвсеио у ндући с^зив за рад све нерешене огредиете, кор се аалазе аред Одбором за меолбе и жалбе, Имуннтетским одбором и Финвисијским одбором, као п у оарочетом Одбору комс je ооверено проучаиап.с завонскога 1федЈГ0Еа сенатсфа IT- др. Miipociai'.a П.чоја и другом o изменаш п допупама у Задону o уређењу Улраве фондова. Сви осталв аредмети, KOJU су билн поднети у овом сазиву, пмали би се угасити. Ирима.ni Сенат onaj мој иредаог? (Прима). llouito Сенат npiim.i. објавл>ујем да hte се иомонути предмвти пренети за рад у идућн савив, док Ine ое оста.ш угасити. llouito je, господо сенатори, ова даиашп.а седиица. пог/ими.а v оиом оазиву, молим Сенат да ме овласти да «огу иотписати записник дапатње ссднице Сената заједно са дежурним секретаром г. др.

3 СТЕНОГРАФСКК БЕЛЕШКТ 175 Котуром. Слаже ли се Сенат са овим мојим траже-,i,vni? (Слаже). Објављујем да je Сенат сагласан. A сада, господо сенатори, изволите саслушати Указ Красшевских намесника. Молим господина Ммиистра унутрашљих послова да тај Указ прочита. Миниспшр унутршињах послова др. Антон Ко- рошец (читај: У ИМЕ ЊЕГОВОГ ВЕЛИЧАНСТВА ПЕТРА II lio МИЛОСТИ ВОЖЈОЈ И ВОЉИ ВАРОДНОЈ КРАЉА ЈУГОСЛАВИЈЕ КТАЉЕВСКИ НАМЕСНИЦИ Ha предлог Министра унутрашљих послова a no саслушању Министарског савета и на основу MI. 32 ii 60 Устава, репшлн су и )ешавају: Да << седнице Сената сазване Указом од 8 фебруара 1935 године у ванредан сазив за 3 јунн 1936 године II отворене Указом од 30 јуна 1935 годинс. аакључе читањвм овог Указа, и да се Сенат сазове у редован сазив за 20 октобар 1935 године. Министар унутрашљих аослова нека нзврши овај Указ. 19 октобра 1935 године у Веограду Др. Р. Станкови^, с. р. Др. И. Перовић, (. р. Министар унутрашаих аослова, Др. Корошец, с. >. Претседник Министарског савета м Министар ииостраних послова, Др. М. М. Стојадиновић, с. р. Миннстар унутрашњнз иослова, Др. Корошец, с. p. Министар војске и морнарице, Почасни ађутант Њ. В. Краља, Армискн ђенерал. Пет. Р. Живковић, с. р. Мшшстар саобраћаја, Др. М. Спахо, с. р..мпиистар без иортфеља. Др. Ш. Бехмен, с. р. Млнистар пил.ипривреде, Св. Станковић, с- р. Министар трговине и индустрије, Врбанић, с. р. Министар физичког васпитња народа и заступник Мннш;тра социјалне иолитике и народног вдравља, М. Комненови*!, с. р. Министар шу.ма и рудника, Ђ. Јанковић, i. p. Мипигтар иросвете, Добр. CromoBMli, с. р. Министар финансија, Летица, с. р. МиНИСТар r );ll)clillllii. Милош Ст. Бобић, с. р. Министар [фавде, Мишкулин, с. р. Министар пошта, телеграфа и телефона, Др. Калуђерчи!!, с р. Мпнистар без иортфеља, М. Крек, с. р. ПреШседник др. Љубомир Томаши^: QOIIITO je овај ванредни сазив закл^чен, го закључујем даitaiiiib.v седницу, a вдућа te се no Уставу и Закону o пословном реду у (Јенату одржатв сутра 20 октобра у 9 сати пре цодне. Седцица je закључена у 9.40 часова.

4

5 Стенографски биро Сената Начелнин: Др. ВЛАДИМИР >1 \ lllll li Стенографски ревизори: АнтонијеЖ. Шокорац, др. Љубомир Шнреблин и др. Марко Гојак; стенографи Михаило Пајић, Војислав Станојевић, Гојно Божови^, Љ>убомир Јанковић, Видак Перчевић, Владимир Шенк и Тонко Томашић; стенографски приправници: Душан Лазаревић и Видослав Насумовић. Коректори: Јово Есаповић Владислав Донлестић

6

7

8

9

10