1.УВОД 2. ИСТРАЖИВАЊЕ. VIII International Conference RAOD SAFTY IN LOCAL COMMUNITY Valjevo, Divcibare Hotel, April 18-20, 2013.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "1.УВОД 2. ИСТРАЖИВАЊЕ. VIII International Conference RAOD SAFTY IN LOCAL COMMUNITY Valjevo, Divcibare Hotel, April 18-20, 2013."

Транскрипт

1 VIII међународна конференција Безбедност саобраћаја у локалној заједници Ваљево, Хотел Дивчибаре, април 2013 VIII International Conference RAOD SAFTY IN LOCAL COMMUNITY Valjevo, Divcibare Hotel, April 18-20, :628(497.11)]: :628(497.11)]: БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЈАВНИМ КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМ НА ПРИМЕРУ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА И ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА ЧИСТОЋА TRAFFIC SAFETY IN PUBLIC UTILITY COMPANIES ON EXAMPLEPUBLIC UTILITY COMPANY BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA AND PUBLIC UTILITY COMPANY GRADSKA ČISTOĆA Тихомир Крстић 1, Зоран Јончић 2, Марина Нешовановић 3 Резиме: Јавна комунална предузећа у Београду, имају значајан број возила, а њихова суштинска карактеристика у саобраћајном смислу, је учешће у градским условима саобраћаја, велики интезитет саобраћаја и честе хитне интервенције. Безбедности саобраћаја у јавно комуналним предузећима посвећује се значајна пажња, а полазиште дефинисања мера су периодичне анализе показатеља броја саобраћајних незгода, последицама саобраћајних незгода, начину управљањa и вођењу возила и контроле возача и возила на терену. У раду је приказан пример два јавна комунална предузећа у Београду, Јавно комунално предузеће Београдски водовод и канализација и Јавно комунално предузеће Градска чистоћа, од структуре возног парка, показатеља екслоатације возила, као и последица саобраћајних незгода у којима су учествовала возила ових предузећа. Кључне речи: безбедност саобраћаја, јавно комунално предузеће, саобраћајна незгода. Abstract: Public utility companies in Belgrade, have significant numbers of vehicles, and there basic description in traffic, is involvement is cities conditions, big traffic intensity and urgent intervention. Traffic safety in public utility companies devoted considerable attention, and the starting point of defining measures, periodic analysis of the indicators of the number of traffic accidents, the consequences of accidents, management and maintenance of vehicles, driver control on the field. For this work, we will take the two public utility companies in Belgrade, one is PUC Beogradski vodovod i kanalizacija and the second is PUC Gradska Čistoća, and show you how is this two company works, starting at the structure of the vehicle, vehicle exploitation indicators, as well as a result of traffic accidents in which the vehicle involved. Keywords: traffic safety, public utility companies, traffic accidents. 1.УВОД Циљ овог рада је да покаже стручној јавности поређење у организацији послова БС два предузећа која врше превоз за сопствене потребе. Једно предузеће је Јавно комунално предузеће Београдски водовод и канализација - у даљем тексту ЈКП БВК, а друго је Јавно комунално предузеће Градска Чистоћа - у даљем тексту ЈКП ГЧ. 2. ИСТРАЖИВАЊЕ Упоредном анализом показатеља БС у ова два предузећа показано је да постоје сличности и разлике у начину спровођења послова безбедности саобраћаја. 1 Тихомир Крстић, струк. инж. саобраћаја, ЈКП Градска Чистоћа, Мије Ковачевића 4, Београд, Србија, 2 Зоран Јончић, дипл. инж. саобраћаја, ЈКП Београдски водовод и канализација, Кнеза Милоша 27, Београд, Србија, 3 Марина Нешовановић, струк. инж. саобраћаја, Београд, Србија, 257

2 Тихомир Крстић, Зоран Јончић, Марина Нешовановић БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЈАВНИМ КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМ НА ПРИМЕРУ ЈАВНО... ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА је године основало Службу контроле безбедности саобраћаја (у даљем тексту СКБС) са намером да унапреди саобраћајно образовање и васпитање свих запослених ЈКП БВК о БС, а првенствено да побољша надзор над возачима и возилима предузећа. Крајем године предузеће је склопило уговор о научној пословно-техничкој сарадњи са Саобраћајним факултетом из Београда. У оквиру те сарадње реализован је «Пројекат унапређења безбедности саобраћаја у ЈКП БВК», који је обављен у три фазе: Прва фаза пројекта обухватила је израду Студије унапређења БС у ЈКП БВК. Друга фаза пројекта обухватила је одржавање семинара о БС. У склопу друге фазе одржано је 8 (осам) семинара за возаче професионалце којима је присуствовало око 230 возача-професионалаца и 9 (девет) семинара, којима је присуствовало око 230 возача-самовожње (то су возачи којима управљање возилима није основно занимање, већ им вожња служи да би олакшали обављање основне делатности). Трећа фаза Пројекта унапређења безбедности саобраћаја у ЈКП БВК обухватила је израду нормативних аката и стратешких докумената ЈКП БВК из области БС: --Политика безбедности саобраћаја ЈКП БВК --Стратегија безбедности саобраћаја јкп бвк за период год. --Стратешки план безбедности саобраћаја у ЈКП БВК за годину --Правилник о спровођењу послова безбедности саобраћаја у ЈКП БВК --Одлука о условима и начину коришћења возила и контроли безбедности саобраћаја у предузећу У току године СКБС је почела са применом усвојених процедура у циљу унапређења послова БС.. Од до године СКБС стално ради на развоју и усавршавању процедура, а у циљу што ефикасније и практичније примене. Процедуре које се примењују, а усаглашене са Приручником квалитета Сектора безбедности су: --ПР Обрада саобраћајне незгоде --ПР Анализа путних налога и тахографских плоча или трака --ПР Контрола рада возача и возила на терену и --ПР Контрола паркирања возила --ПР Контрола рада руководилаца возача Усвајањем ових стратешких докумената и процедура о БС, предузеће је направило добру основу за савремени концепт стратешког управљања БС, где се Политиком безбедности саобраћаја, (прецизније основом), организује и трајно врше мере и активности унапређења БС. Овим стратешким документима, у Предузећу је отклоњена свака заблуда о СН што позитивно утиче на свест запослених о стварним ризицима у друмском саобраћају и остварен је први корак у процесу стратешког управљања безбедношћу саобраћаја, којем ће се тежити у наредном периоду. СКБС је током периода године интензивно радила на доследној примени стратешких докумената и процедура о БС, које су у потпуности заживеле у пракси. Основни показатељи БС у ЈКП БВК за период год. су: -Прегледано је путних налога, а укупан број неуписаних података је што је просечно 2,94 неуписана податка по путном налогу. Такође је прегледано 431 тахографски уложак а број неуписаних података је 573, што је у просеку 1,33 неуписана податка по тахографском улошку. -Контрола рада возача и возила на терену обухватила је контрола од којих је 173 контрола са неким недостатаком. -У овом периоду у ЈКП БВК евидентирано је 375 СН у којима је учествовало 366 возача и 401 возило. У укупном броју СН, није било погинулих возача Предузећа, док је 6 возача предузећа претрпело телесне повреде (4-лаке и 2-тешке) и оштећено је 319 возилa Предузећа у вредности око динара. Детаљном анализом евидентираних СН утврђено је следеће: --Број возача који су одговорни за настајање СН је Број возача који нису одговорни за настајање СН је Број возача за које се не може утврдити одговорност је 45 --Број возача професионалаца је Број возача у самовожњи је Број возача у сталном радном односу је Број ангажованих возача је Број возила која нису оштећена је 82 --Број возила која су оштећена је

3 VIII Meђународна конференција БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ Ваљево, Хотел Дивчибаре, април 2013 Детаљном анализом ових СН у ЈКП БВК за период година, утврђено је да су ПОСЕБНО РИЗИЧНЕ две групе возача: --Возачи самовожње у сталном радном односу (директори, руководиоци сектора и служби, шефови погона и служби, руководиоци реона и оделења, пословође и референти, који су учествовали у 165 СН и --Возачи професионалци лаких теретних возила, ангажованих са стране (млађа популација од година), који су учествовали у 102 СН. --Вредност оштећених возила у СН у којима су учествовале ове две групе возача износи око ,00 динара, што је око 71% од укупне вредности свих оштећених возила која износи око ,00 динара. На графикону 1. приказана је временска расподела броја СН у којима су учествовала возила ЈКП БВК за период година, а на графикону 2. приказана је временска расподела вредности оштећених возила ЈКП БВК у СН за период година. Графикон 1. Временска расподела броја СН за период г Графикон 2. Временска расподела вредности оштећених возила у СН за период г. Из графикона 1. се види да је број СН у години мањи за 37% у односу на годину, а из графикона 2. се види да је вредност оштећених возила у години мања за 46% у односу на годину. JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА ЧИСТОЋА нема посебну службу која се бави контролом безбедности саобраћаја, већ неколико различитих служби које обављају послове контроле возача, возила и сакупљају податке о СН. У оквиру сектора Оперативе постоје две службе: Служба контроле путних налога и експлоатације и Служба осигурања и безбедности саобраћаја. Поред ових служби, постоје и контролори који врше контролу возача и возила како на изласку, тако и на уласку у објекте ЈКП ГЧ. Служба Осигурања и безбедности саобраћаја првенствено се бави прикупљањем података о СН од године и то на основу изјава возача, записника о увиђају СН који обавља МУП-а, као и записника о оштећењу возила осигуравајућих компанија. У задње три године се евидентирају све СН, без обзира на причињену материјалну штету. Служба прави базу података о возачима за које је утврђена одговорност за настајање СН, али подаци са којима служба располаже нису довољно прецизни, јер зависе од изјаве возача који пријаве СН. На графикону 3. приказана је временска расподела броја СН у којима возачи ЈКП ГЧ нису одговорни за настанак СН за период година, док је графиконом 4. представљена временска расподела вредности оштећених возила која је наплаћена од осигурања у корист ЈКП Градске Чистоће. 259

4 Тихомир Крстић, Зоран Јончић, Марина Нешовановић БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЈАВНИМ КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМ НА ПРИМЕРУ ЈАВНО... Графикон 3. Број саобраћајних незгода у којима возачи ЈКП ГЧ нису одговорни за настанак саобраћајних незгода Графикон 4. Трошкови саобраћајних незгода где је наплаћена штета од осигурања Из графикона 3. се може видети да је број СН у 2011 исти у односу на годину, али су наплаћени трошкови знатно мањи за 67% (графикон 4.). На графикону 5. приказана је временска расподела броја СН у којима возачи ЈКП ГЧ одговорни за настанак СН за период година, док је графиконом 6. представљена временска расподела вредности оштећених возила којима је исплаћена штета. Графикон 5. Број саобраћајних незгода у којима су возачи ЈКП ГЧ одговорни за настанак саобраћајних незгода Графикон 6. Вредност оштећених возила у којима су возачи ЈКП ГЧ одговорни за настанак саобраћајне незгоде 260

5 VIII Meђународна конференција БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ Ваљево, Хотел Дивчибаре, април 2013 Погледом на графикон 5. можемо видети да се број СН у готово удвостручио у односу на годину, тачније повећао се за 74%, док су се трошкови који су исплаћени према трећем лицу у у односу на годину такође повећали за 37%. Контролори, имају за задатак да контролишу возила приликом изласка и враћања возила са терена. Ова служба припада сектору Оперативе као и служба Осигурања и безбедности саобраћаја (у даљем тексту СОБС) и она функционише, тако што поред већ наведеног узима изјаве возача о СН или о причињеној материјалној штети на возилу, и прослеђује СОБС-у који даље узима у разматрање да ли је причињена штета наплатива, тј. да ли се ради о СН или да ли је возач причинио материјалну штету сам на возилу (сломио ретровизор, бочне показиваче правца, задње стоп лампе, стакло ротационог фара итд.). Контролори раде у сарадњи са СОБС-ом тако да кад СОБС пошаље документ да ли неком возилу истиче регистрација, контролори искључују возили и шаљу возило у радионицу на преглед и припрему за технички преглед. Служба Контоле путних налога и експлоатације возила се бави радом контроле како путних налога, тахо листића, тако и потрошње горива, мазива и сл. Ова служба у главном контролише саму потрошњу горива, прекорачење брзине возила у граду и на депонији Винча, контролу дозвољене носивости возила приликом вагања возила на депонији Винча. 3. ЗАКЉУЧАК ЈКП БВК је прво предузеће у Србији које је усвојило посебна стратешка документа и процедуре о безбедности саобраћаја, у којима је истакнута безбедност саобраћаја као једна од стратешки важних области у којој су одређене опште визије и циљеви којима ће се тежити. Оваквим приступом дошло се до потребног концепта поделе одговорности у области БС, које представљају системске мере трајног и масовног карактера. На овакав начин, поред побољшања БС, смањују се и трошкови СН, што свакако утиче и на смањење укупних трошкова предузећа. Коришћењем сопственог постојећег стручног потенцијала и доследном применом оваквих докумената о БС дефинисана је тактика даљег деловања у БС и одређени основни носиоци и промотери око којих су груписани сви потребни потенцијали и субјекти БС. Пример оваквог приступа и начина рада у БС може да послужи као добар пример и осталим предузећима и компанијама. како се уводи нови облик понашања запослених, који су задужени за послове БС. Јавно комунално предузеће Градска Чистоћа за сада нема стратешка документа и процедуре о БС, али има у плану да у блиској будућности донесе оваква документа о БС, којима ће значајно допринети побољшању рада предузећа. У раду су приказани скромни показатељи БС који показују само евиденцију о СН, али и жеља да се евиденција показатеља БС побољша и унапреди, што се потврђује овом сарадњом са ЈКП БВК. Оваквим приступом овој теми ЈКП ГЧ је показало велику жељу и спремност за унапређење послова безбедности саобраћају. Возачи предузећа са возилима предузећа учествовањем у саобраћају, не само да представљају предузеће, већ представљају и град, подижући тиме углед и града и дају пример осталим учесницима у саобраћају како се треба понашати у саобраћају. 4. ЛИТЕРАТУРА [1] Вујанић, М. и други. ( ). Пројекат унапређења безбедности саобраћаја у JKП БВК, Студија, Саобраћајни факултет, Београд. [2] Липовац, К. (2008). Безбедност саобраћаја, Београд, Службени гласник [3] Филиповић, В., Јончић, З. (2008). Значај и могућности јавних прeдузећа за унапређење безбедности саобраћаја у локалној заједници пример ЈКП БВК. III стручни семинар, Улога локалне заједнице у безбедности саобраћаја, Криминалистичко полицијска академија, Земун. [4] Филиповић, В. и други. (2009). Праћење и унапређење нивоа безбедности саобраћаја у јавним предузећима пример ЈКП БВК, IV стручни семинар, Улога локалне заједнице у безбедности саобраћаја, Криминалистичко полицијска академија, Земун. [5] Јончић, З., Петровић, Д., Филиповић, В. (2012). Резултати развоја стратешког управљања безбедношћу саобраћаја у предузећима-пример ЈКП БВК, VII стручни семинар, Улога локалне заједнице у безбедности саобраћаја, Доњи Милановац. [6] Интерна документација ЈКП Београдски водовод и канализација [7] Интерна документација ЈКП Градска Чистоћа 261