DRF006 Godina studija OPIS PREDMET

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "DRF006 Godina studija OPIS PREDMET"

Транскрипт

1 NAZIV PREDMETA BURZE i VRIJEDNOSNICE Kod DRF006 Godina studija 1 Nositelj/i Suradnici Status Ciljevi Uvjeti za upis i ulazne kompetencije potrebne za predmet Očekivani ishodi učenja na razini (4-10 ishoda učenja) Dr. sc. Tino Kusanović, viši predavač / Izborni OPIS PREDMET Bodovna vrijednost (ECTS) 6 Način izvođenja nastave (broj sati u semestru) Postotak primjene e-učenja 30% Objasniti funkcioniranje financijskih tržišta i primjena u poslovanju poduzeća Pripremiti fundamentalnu analizu poduzeća na bazi Porterovog modela Primijeniti različite metoda vrednovanja vrijednosnica / 1. razlikovati različite vrste financijskih tržišta 2. protumačiti funkcioniranje tržišta kapitala 3. povezati različite makroekonomske promjene s tržištem kapitala 4. pripremiti fundamentalnu analizu dionice 5. pripremiti izračun vrijednosti pojedine dionice i obveznice P S V T Tjedan Sati Oblik nastave Tema Uvodno predavanje pojam i vrste financijskih tržišta 1. 2 Funkcioniranje financijskih tržišta kroz povijest najveće svjetske krize Sadržaj detaljno razrađen prema satnici nastave Osnove makroekonomije za financijska tržišta Financijska kriza godine Tržišta kapitala i tržišta duga Primjer burze u New Yorku 4. 2 Novčana, devizna i robna tržišta Primjer burze roba u Chicagu 5. 2 Vrijednosnice, pojam i vrste Vrednovanje obveznica

2 6. 2 Modeli procjene vrijednosti obveznice i utjecaj inflacije na cijenu obveznice Vrednovanje obveznica- vježbe 7. 2 Kolokvij 1 i priprema za kolokvij Dionice, modeli vrednovanja Vrednovanje dionica Fundamentalna analiza poduzeća Vrednovanje dionica vježba Porterov model konkurentske prednosti poduzeća kod vrednovanja poduzeća Vrednovanje dionica vježba Derivati opcije, forwardi, futuresi, swapovi Rizik, pojam i primjena kod ulaganja Value at Risk Tehnička analiza vrijednosnih papira Vježbanje za kolokvij Kolokvij 2 Budućnost financijskih tržišta Vrste izvođenja nastave: Obveze predavanja seminari i radionice vježbe on line u cijelosti mješovito e-učenje terenska nastava samostalni zadaci multimedija laboratorij mentorski rad demonstracijske vježbe Nazočnost na predavanjima i auditornim vježbama u iznosu od najmanje 70% predviđene satnice (za izvanredne studente obveza je 50% nazočnosti). 1,5 ECTS Istraživanje Praktični rad

3 Praćenje rada (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti ): Eksperimentalni rad Esej Pripreme za kolokvij Pismeni ispit 1,3 ECTS Referat Seminarski rad Usmeni ispit Projekt KONTINUIRANA PROCJENA 1 ECTS Auditorne vježbe Samostalno učenje Konzultacije i završni ispit (Ostalo upisati) 1,5 ECTS 1 ECTS 0,7 ECTS Uspješnost Udjel u ocjeni Pokazatelji kontinuirane provjere A i (%) k i (%) Izrada i prezentacija seminara Prvi kolokvij Drugi kolokvij ZAVRŠNA PROCJENA Ocjena postotcim formira temelje sv pokazate koji opisu razin Pokazatelji provjere - završni ispit Uspješnost Udjel u ocjeni Ocjenjivanje i vrjednovanje rada tijekom nastave i na završnom ispitu (prvi i drugi ispitni termin) Ai (%) ki (%) Praktični ispit (pisani) Prethodne aktivnosti (uključuju sve pokazatelje kontinuirane provjere) Pokazatelji provjere - popravni ispit Uspješnost Udjel u ocjeni (treći i četvrti ispitni termin) Ai (%) ki (%) Praktični ispit (pisani) Prethodne aktivnosti (uključuju sve pokazatelje kontinuirane provjere) studentskih aktivnosti prema relaciji: Ocjena (%) k i - težinski koeficijent za pojedinu aktivnost, A i - postotni uspjeh postignut za pojedinu aktivnost, N - ukupan broj aktivnosti. N i 1 k i A i

4 ODNOS POLUČENOG USPJEHA I PRIPADNE OCJENE Postotak Kriterij Ocjena od 50% do 62% zadovoljava minimalne kriterije dovoljan (2) od 63% do 74% prosječan uspjeh s primjetnim nedostatcima dobar (3) od 75% do 87% iznadprosječan uspjeh s ponekom greškom vrlo dobar (4) od 88% do 100% izniman uspjeh izvrstan (5) Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija) Naslov 1. Dr. sc. Tino Kusanović: Nastavni materijali (dostupni na MOODLE-u) 2. Vidučić, Lj., Financijski menadžment, RRIF-plus, Zagreb, (izabrana poglavlja) 3. Orsag, S., Financiranje emisijom vrijednosnih papira, RIFIN, 3. izdanje, Zagreb, Broj primjeraka u knjižnici Dostupnost putem ostalih medija / Dostupno na MOODLE-u Dopunska literatura Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju 1. Fabozzi, F.J., Modigliani, F., Capital Markets: Institutions and Instruments, Prentice-Hall, Englewoo Cliffs, New Jersey, Fabozzi F.J., Peterson P.P.,: Financial management and analysis, New Jersey, Hagin R.L., Investment management John Wiley and sons, New Jersey,2004 Evidencija pohađanja nastave i uspješnosti izvršenja ostalih obveza (nastavnik). Ažuriranje detaljnih izvedbenih planova nastave - DIP (nastavnik). Nadzor izvođenja nastave (zamjenik pročelnika Odjela za nastavu, pročelnici odsjeka).

5 stjecanje utvrđenih ishoda učenja Kontinuirana provjera kvalitete svih parametara nastavnog procesa u skladu s Akcijskim planovima (pomoćnik pročelnika Odjela za kvalitetu). Semestralno provođenje studentske ankete sukladno Pravilniku o postupku studentskog vrednovanja nastavnog rada na sveučilištu u Splitu (UNIST, Centar za unaprjeđenje kvalitete). Ostalo (prema mišljenju predlagatelja) DIP-ovi nalaze se unutar sustava za podršku nastavi (MOODLE) i dostupni su ma i nastavnicima Odjela. Skraćeni izvedbeni programi - IP (hrvatska i engleska inačica) su u cilju javnosti informiranja izravno dostupni na web stranicama Odjela.