NAZIV PREDMET A. BURZE i VRIJEDNOSNICE

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "NAZIV PREDMET A. BURZE i VRIJEDNOSNICE"

Транскрипт

1 NAZIV PREDMET A Kod Nositelj/i Suradnici Status Ciljevi Uvjeti za upis i ulazne kompetenc ije potrebne za predmet Očekivani ishodi učenja na razini (4-10 ishoda učenja) BURZE i VRIJEDNOSNICE DRF006 Godina studija Dr. sc. Tino Kusanović, viši predavač Bodovna vrijednost (ECTS) / Način izvođenja nastave (broj sati u semestru) Izborni Postotak primjene e- učenja OPIS PREDMET 1 6 P S V T % Objasniti funkcioniranje financijskih tržišta i primjena u poslovanju poduzeća Pripremiti fundamentalnu analizu poduzeća na bazi Porterovog modela Primijeniti različite metoda vrednovanja vrijednosnica / 1. razlikovati različite vrste financijskih tržišta 2. protumačiti funkcioniranje tržišta kapitala 3. povezati različite makroekonomske promjene s tržištem kapitala 4. pripremiti fundamentalnu analizu dionice 5. pripremiti izračun vrijednosti pojedine dionice i obveznice Tjedan datum Oblik nastave Tema Uvodno predavanje pojam i vrste financijskih tržišta Sadržaj detaljno razrađen prema satnici nastave Funkcioniranje financijskih tržišta kroz povijest najveće svjetske krize Osnove makroekonomije za financijska tržišta Financijska kriza godine Tržišta kapitala i tržišta duga Primjer burze u New Yorku 4. Novčana, devizna i robna tržišta Primjer burze roba u Chicagu

2 5. 6. Vrijednosnice, pojam i vrste Vrednovanje obveznica Modeli procjene vrijednosti obveznice i utjecaj inflacije na cijenu obveznice Vrednovanje obveznica- vježbe 7. Kolokvij 1 i priprema za kolokvij Dionice, modeli vrednovanja Vrednovanje dionica Fundamentalna analiza poduzeća Vrednovanje dionica vježba Porterov model konkurentske prednosti poduzeća kod vrednovanja poduzeća Vrednovanje dionica vježba Derivati opcije, forwardi, futuresi, swapovi Rizik, pojam i primjena kod ulaganja Value at Risk Tehnička analiza vrijednosnih papira Vježbanje za kolokvij Vrste izvođenja nastave: 15. predavanja seminari i radionice vježbe on line u cijelosti mješovito e-učenje Kolokvij 2 Budućnost financijskih tržišta samostalni zadaci multimedija laboratorij mentorski rad demonstracijske vježbe

3 terenska nastava Obveze Praćenje rada (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti ): Ocjenjivanj e i vrjednovan je rada tijekom nastave i na završnom ispitu Nazočnost na predavanjima i auditornim vježbama u iznosu od najmanje 70% predviđene satnice (za izvanredne studente obveza je 50% nazočnosti). Eksperimentalni rad Esej Pripreme za kolokvij 1,5 ECTS Istraživan je Referat Seminars ki rad 1,3 ECTS Usmeni ispit 1 ECTS Praktični rad Pismeni ispit Projekt (Ostalo upisati) Pokazatelji kontinuirane provjere KONTINUIRANA PROCJENA Auditorne 1,5 ECTS vježbe Samostalno 1 ECTS učenje Konzultacije 0,7 ECTS i završni ispit Izrada i prezentacija seminara Prvi kolokvij Drugi kolokvij

4 Pokazatelji provjere - završni ispit (prvi i drugi ispitni termin) ZAVRŠNA PROCJENA Praktični ispit (pisani) Prethodne aktivnosti (uključuju sve pokazatelje kontinuirane provjere) Pokazatelji provjere - popravni ispit (treći i četvrti ispitni termin) Praktični ispit (pisani) Prethodne aktivnosti (uključuju sve pokazatelje kontinuirane provjere) Ocjena (u postotcima) formira se temeljem svih pokazatelja koji opisuju razinu studentskih aktivnosti prema relaciji: Ocjena (%) N i 1 k i - težinski koeficijent za pojedinu aktivnost, A i - postotni uspjeh postignut za pojedinu aktivnost, N - ukupan broj aktivnosti. k i A i ODNOS POLUČENOG USPJEHA I PRIPADNE OCJENE Postotak Kriterij Ocjen od 50% do 62% zadovoljava minimalne kriterije dovoljan od 63% do 74% prosječan uspjeh s primjetnim nedostatcima dobar (3) od 75% do 87% iznadprosječan uspjeh s ponekom greškom vrlo doba od 88% do 100% izniman uspjeh izvrstan (

5 Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija) Naslov 1. Dr. sc. Tino Kusanović: Nastavni materijali (dostupni na MOODLE-u) 2. Vidučić, Lj., Financijski menadžment, RRIF-plus, Zagreb, (izabrana poglavlja) 3. Orsag, S., Financiranje emisijom vrijednosnih papira, RIFIN, 3. izdanje, Zagreb, Broj primjerak a u knjižnici Dostupnost putem ostalih medija / Dostupno na MOODLE-u Dopunska literatura Načini praćenja kvalitete koji osiguravaj u stjecanje utvrđenih ishoda učenja 1. Fabozzi, F.J., Modigliani, F., Capital Markets: Institutions and Instruments, Prentice- Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, Fabozzi F.J., Peterson P.P.,: Financial management and analysis, New Jersey, Hagin R.L., Investment management John Wiley and sons, New Jersey,2004 Evidencija pohađanja nastave i uspješnosti izvršenja ostalih obveza (nastavnik). Ažuriranje detaljnih izvedbenih planova nastave - DIP (nastavnik). Nadzor izvođenja nastave (zamjenik pročelnika Odjela za nastavu, pročelnici odsjeka). Kontinuirana provjera kvalitete svih parametara nastavnog procesa u skladu s Akcijskim planovima (pomoćnik pročelnika Odjela za kvalitetu). Semestralno provođenje studentske ankete sukladno Pravilniku o postupku studentskog vrednovanja nastavnog rada na sveučilištu u Splitu (UNIST, Centar za unaprjeđenje kvalitete). Ostalo (prema mišljenju predlagatel ja) DIP-ovi nalaze se unutar sustava za podršku nastavi (MOODLE) i dostupni su ma i nastavnicima Odjela. Skraćeni izvedbeni programi - IP (hrvatska i engleska inačica) su u cilju javnosti informiranja izravno dostupni na web stranicama Odjela.