Preporuka za ODLUKU VIJEĆA

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Preporuka za ODLUKU VIJEĆA"

Транскрипт

1 EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, COM(2018) 311 final Preporuka za ODLUKU VIJEĆA o odobravanju otvaranja pregovora radi raspodjele koncesija WTO-a za carinske kvote za Uniju priloženih Općem Sporazumu o carinama i trgovini iz zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije HR HR

2 1. KONTEKST PRIJEDLOGA Razlozi i ciljevi prijedloga OBRAZLOŽENJE Vlada Ujedinjene Kraljevine obavijestila je 29. ožujka Europsko vijeće o namjeri Ujedinjene Kraljevine da se povuče iz Europske unije (EU) u kojoj je trenutačno država članica. Posljedice povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a nadilaze bilateralne odnose između EU-a i Ujedinjene Kraljevine, posebno u pogledu njihovih obveza u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO). Izvorno su i EU i Ujedinjena Kraljevina članice WTO-a. Kada je Europska zajednica prihvatila Sporazum o WTO-u i multilateralne trgovinske sporazume, raspored koncesija i obveza priložen Općem Sporazumu o carinama i trgovini iz (GATT iz 1994.) za Europsku zajednicu (raspored WTO-a za EU) time je istovremeno priložen i za Ujedinjenu Kraljevinu. Stoga raspored za EU sadržava obveze koje se primjenjuju i na Ujedinjenu Kraljevinu u njezinu svojstvu članice WTO-a. Kada je riječ o EU-u, njegove obveze za robu utvrđene u rasporedu i dalje će se primjenjivati na njegovu teritoriju, ali njegove postojeće kvantitativne obveze, osobito carinske kvote, zahtijevat će određene prilagodbe kako bi se u obzir uzelo povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a. Budući da se raspored WTO-a za EU više neće primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu, potrebno je postojeće obvezujuće carinske kvote WTO-a za EU (poljoprivreda, ribarstvo i industrija) raspodijeliti između Ujedinjene Kraljevine i EU-a kako bi stupile na snagu na datum na koji se raspored WTO-a za EU više neće primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu. U skladu s odredbama članka XXVIII. GATT-a iz EU će radi izmjene koncesija trebati pregovarati o raspodjeli carinskih kvota s predmetnim članicama WTO-a za koje je utvrđeno da imaju relevantna prava na pristup tržištu na temelju pojedinačnih carinskih kvota (imaju takozvani najveći ili znatan interes u snabdijevanju ili pravo početnih pregovora). EU će se savjetovati i s članicama WTO-a koje imaju savjetodavna prava. Ti će se pregovori trebati provesti u kratkom roku. Očekuje se da će se Ujedinjena Kraljevina povući iz EU-a 30. ožujka Stoga se trenutačno pregovara o sporazumu o povlačenju te su pregovarači EU-a i Ujedinjene Kraljevine postigli dogovor o tekstu prijelaznih instrumenata kojima bi se, po stupanju na snagu sporazuma o povlačenju, zakonodavstvo Unije, uključujući međunarodne sporazume u kojima je Unija stranka kao što je GATT iz 1994., trebalo primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od datuma povlačenja do 31. prosinca Ne može se isključiti mogućnost da sporazumi na temelju članka XXVIII. s predmetnim članicama WTO-a ne budu sklopljeni u predviđenom roku, barem ne za sve predmetne carinske kvote. U tu svrhu Komisija usporedo s ovom preporukom predlaže osnovni zakonodavni akt (u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom) kako bi se osiguralo da, ako sporazumi na temelju članka XXVIII. ne budu sklopljeni, EU može jednostrano raspodijeliti carinske kvote u skladu s člankom XXVIII. i da Komisija dobije potrebne ovlasti kako bi nakon toga izmijenila relevantne odredbe iz zakonodavstva EU-a o otvaranju i provedbi odgovarajućih carinskih kvota. HR 1 HR

3 Stoga je cilj ove preporuke ovlastiti Komisiju za otvaranje pregovora u skladu s člankom XXVIII. GATT-a iz kako bi se izmijenile relevantne koncesije (osobito obvezujuće carinske kvote u WTO-u) u rasporedu WTO-a za Europsku uniju te kako bi se one raspodijelile između Unije i Ujedinjene Kraljevine. Osim toga, Ujedinjena Kraljevina trebala bi pokrenuti postupke u WTO-u za utvrđivanje vlastita rasporeda koncesija i obveza već prije datuma na koji prestaje biti državom članicom Unije. Stoga je potrebno Ujedinjenoj Kraljevini odobriti poduzimanje postupaka potrebnih u tu svrhu radi postizanja dogovora s drugim članicama WTO-a o njezinu dijelu carinskih kvota trenutačno uvrštenih u raspored WTO-a za Europsku uniju. Dosljednost s postojećim odredbama politike u određenom području Dosljednost u odnosu na druge politike Unije 2. PRAVNA OSNOVA, SUPSIDIJARNOST I PROPORCIONALNOST Pravna osnova Članak 207. i članak 218. stavci 3. i 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Supsidijarnost (za neisključivu nadležnost) Zajednička trgovinska politika jedno je od područja isključive nadležnosti Unije navedenih u članku 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). U skladu s člankom 5. stavkom 3. UFEU-a načelo supsidijarnosti ne primjenjuje se na područja isključive nadležnosti EU-a. Proporcionalnost Ovom preporukom Vijeću se predlaže da Komisiju ovlasti za otvaranje pregovora u skladu s člankom XXVIII. GATT-a iz radi izmjene koncesija WTO-a za EU za obvezujuće carinske kvote. Prema pravilima WTO-a taj se postupak mora primijeniti kako bi se izmijenile koncesije utvrđene u rasporedu članice WTO-a. U skladu s time, predložena mjera proporcionalna je prethodno navedenim ciljevima. Odabir instrumenta Instrument dostupan za postizanje cilja jest međunarodni sporazum. Stoga je potrebno odobriti otvaranje pregovora o međunarodnom sporazumu. 3. REZULTATI EX POST EVALUACIJA, SAVJETOVANJA S DIONICIMA I PROCJENE UČINAKA Ex post evaluacija/provjera primjerenosti postojećeg zakonodavstva Savjetovanja s dionicima Prikupljanje i primjena stručnih znanja HR 2 HR

4 Procjena učinka Primjerenost propisa i pojednostavljivanje Temeljna prava 4. UTJECAJ NA PRORAČUN 5. OSTALI DIJELOVI Planovi provedbe i mehanizmi praćenja, evaluacije i izvješćivanja Dokumenti s obrazloženjima (za direktive) Detaljno obrazloženje posebnih odredbi prijedloga HR 3 HR

5 Preporuka za ODLUKU VIJEĆA o odobravanju otvaranja pregovora radi raspodjele koncesija WTO-a za carinske kvote za Uniju priloženih Općem Sporazumu o carinama i trgovini iz zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije VIJEĆE EUROPSKE UNIJE, uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 218. stavke 3. i 4., uzimajući u obzir preporuku Europske komisije, budući da: (1) Postojeće kvantitativne obveze u području robe koje je preuzela Europska unija u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) zahtijevat će određene prilagodbe kako bi se uzelo u obzir povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (Ujedinjena Kraljevina) iz Unije. Konkretno, postojeće carinske kvote za određene poljoprivredne, ribarske i industrijske proizvode uvrštene u raspored koncesija i obveza Unije priložen Općem Sporazumu o carinama i trgovini iz (GATT iz 1994.) trebale bi se raspodijeliti između Ujedinjene Kraljevine i Unije nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije. (2) Stoga bi Komisiju trebalo ovlastiti za otvaranje pregovora u skladu s člankom XXVIII. GATT-a iz s onim članicama WTO-a koje imaju pregovaračka prava radi izmjene tih carinskih kvota. (3) Ujedinjena Kraljevina trebala bi pokrenuti postupke u WTO-u za utvrđivanje vlastita rasporeda koncesija i obveza već prije datuma na koji prestaje biti članicom Unije. (4) Stoga je potrebno Ujedinjenoj Kraljevini odobriti poduzimanje potrebnih postupaka radi utvrđivanja vlastita rasporeda koncesija i obveza u prilogu GATT-u iz 1994., uključujući pregovore s drugim članicama WTO-a o dijelovima carinskih kvota koji u njega trebaju biti uvršteni. DONIJELO JE OVU ODLUKU: Članak 1. Komisiju se ovlašćuje da u ime Unije otvori pregovore s članicama WTO-a koje imaju pregovaračka prava radi izmjene carinskih kvota trenutačno uvrštenih u raspored koncesija i obveza Unije priložen GATT-u iz Članak 2. Pregovaračke smjernice upućene Komisiji utvrđene su u Prilogu. HR 4 HR

6 Članak 3. Pregovore vodi Komisija uz savjetovanje s [Vijeće upisuje ime posebnog odbora]. Članak 4. Ujedinjenoj Kraljevini odobrava se poduzimanje potrebnih postupaka radi utvrđivanja vlastita rasporeda koncesija i obveza priloženog GATT-u iz i svih kvantitativnih ograničenja u njemu, uključujući pregovore s drugim članicama WTO-a o svojem dijelu carinskih kvota trenutačno uvrštenih u raspored koncesija i obveza Unije priložen GATT-u iz Članak 5. Ova je Odluka upućena Komisiji i Ujedinjenoj Kraljevini. Sastavljeno u Bruxellesu, Za Vijeće Predsjednik HR 5 HR