POPIS SVIH UGOVORA U GODINI

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "POPIS SVIH UGOVORA U GODINI"

Транскрипт

1 GRAD OBROVAC Trg dr. Franje Tuđmana 1, Obrovac OIB: POPIS SVIH UGOVORA U GODINI REDNI BROJ DATUM SKLAPANJA DRUGA UGOVORNA STRANA Općina Jasenice Zadarska ţupanija Ured ovlaštenog inţenjera građevinarstva: Andrija Šarić Ured ovlaštenog inţenjera građevinarstva: Andrija Šarić PREDMET UGOVORA Dodatak Ugovoru o načinu i uvjetima financiranja pruţanja usluga pomoći i njege u kući starijim osobama Ugovor o načinu i uvjetima financiranja pruţanja usluga pomoći u kući starijim osobama Ugovor br o uslugama stručnog nadzora nad radovima tamponiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Obrovca Ugovor br o uslugama stručnog nadzora nad radovima odrţavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Obrovca Odvjetnica Katja Jajaš Ugovor o zastupanju Ugovor o korištenju mreţe br i Ugovor o opskrbi br Ugovor o korištenju mreţe br i Ugovor o opskrbi br Ugovor o korištenju javne usluge kupca kategorije potrošnje kućanstvo br Ugovor o korištenju mreţe br i Ugovor o opskrbi br Ugovor o korištenju javne usluge kupca kategorije potrošnje kućanstvo br Ugovor o korištenju javne usluge kupca kategorije potrošnje kućanstvo br Ugovor o korištenju mreţe (kategorija poduzetništvo) br i Ugovor o opskrbi (kategorija poduzetništvo) br VRIJEDNOST UGOVORA (kn) / ,00 kn 250,00 kn po satu 250,00 kn po satu naknada ovisno o postotku ugovorenog iznosa

2 Ugovor o korištenju javne usluge na mreţi niskog napona br Jovan Dopuđ Ugovor o pruţanju usluga pomoći u kući 18,39 kn po usluzi Šare d.o.o. Ugovor o isporuci robe ,88 kn Ljubica Simić Ugovor o pruţanju usluga pomoći u kući 18,39 kn po usluzi Jure Ĉičak Ugovor o pruţanju usluga pomoći u kući 36,78 kn po satu Zavod za javno zdravstvo Zadar Solvis d.o.o. Ugovor o stručnom nadzoru nad provedbom mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije na području Grada Obrovca u godini Ugovor za nabavu i ugradnju fotonaponskih sustava u projektu Elektrifikacija ruralnih krajeva korištenjem obnovljivih izvora energije 4.796,75 kn bez PDV-a ,00 kn Ugovor o korištenju mreţe (kategorija kućanstvo) br Udruga Lijepa Naša Sporazum o suradnji u provođenju međunarodnog programa Eko-škole u RH za godinu 5.000,00 kn Marija Ţurić Kolačko Ugovor o djelu 3.500,00 kn neto Zajednica ponuditelja: Krekić Ugovor o javnim radovima: Radovi energetske obnove zgrade u Avangard d.o.o. i Bino Obrovcu, Trg hrvatskih vitezova Commerce d.o.o ,61 kn Dragica Karamarko Kupoprodajni ugovor ,00 kn Pulsus Centar d.o.o. Ugovor o pruţanju konzultantskih usluga 5.800,00 kn neto Dodatak VIII. osnovnog Ugovora o korištenju sredstava Fonda za 90% od ukupno Fond za zaštitu okoliša i neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa opravdanih energetsku učinkovitost sanacije odlagališta komunalnog otpada Kljakovača troškova Ivan Mazalin Ugovor o autorskom djelu 1.000,00 kn neto HEP Opskrba d.o.o. Aneks br. O /1 Ugovoru o opskrbi krajnjeg kupca br. O Marija Ţurić Kolačko Ugovor o djelu 2.500,00 kn neto Srpsko narodno vijeće Sporazum o suradnji / Tamara Šoletić Ugovor o djelu 3.500,00 kn neto Mediteran Security d.o.o. Ugovor o pruţanju usluga zaštite osoba i imovine 100,00 kn po satu HEP Opskrba d.o.o. Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca br. O ,84 kn Verteks d.o.o. Ugovor o najmu sanitarne opreme 4.250,00 kn

3 Hrvatska banka za obnovu i razvitak Dodatak III Ugovoru o kreditu br. ZGRA-01/14 / Hrvatski zavod za zapošljavanje i Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog Martina Anić odnosa ,08 kn Kata Maruna Ugovor o pruţanju usluga pomoći u kući 18,39 kn po usluzi Hrvatski zavod za zapošljavanje Ugovor o financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu Program javnih radova za aktivaciju ţena u ,52 kn lokalnoj zajednici INFRA-GRAD d.o.o. Ugovor o davanju na korištenje bez naknade kamiona za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada / Krekić Avangard d.o.o. Sporazum o realizaciji električnog priključka 3.091,41 kn Mediteran Security d.o.o. Ugovor o pruţanju usluga zaštite osoba i imovine 36,00 kn po satu Jeka Pajić Ugovor o pruţanju usluga pomoći u kući 18,39 kn po usluzi Marijana Ljutić Ugovor o djelu 5.750,00 kn neto Marija Ţurić Kolačko Ugovor o djelu 500,00 kn neto Anka Mičić Ugovor o djelu 2.600,00 kn neto Cedent: Udruga umirovljenika grada Obrovca Ugovor o cesiji ,39 kn Cesionar: TO Maslina Ţeljko Mičić Ugovor o djelu 2.600,00 kn neto Ĉazmatrans Dalmacija d.o.o. Ugovor o subvencioniranju prijevoza 880,00 kn po danu DQS Zagreb d.o.o. Ugovor o recertifikaciji sustava upravljanje prema ,00 kn EN ISO 9001:2015 bez PDv-a Jovanka Jovančević Ugovor o pruţanju usluga pomoći u kući 18,39 kn po usluzi MICRO projekt d.o.o. Ugovor o isporuci izrade Strateškog razvojnog programa Grada Obrovca ,00 kn Obrt za ugostiteljstvo i trgovinu KUĆICA Ugovor o zakupu javne površine 2.105,00 kn Mediteran Security d.o.o. Ugovor o uslugama tjelesne zaštite 100,00 kn po satu Boris Mikša Ugovor o pruţanju usluga pomoći u kući 36,78 kn po satu Zvonimir Đimoti Autorski ugovor 6.000,00 kn neto Marko Josić Ugovor o djelu 1.000,00 kn neto Ministarstvo kulture Ugovor br o korištenju sredstava Ministarstva ,00 kn Mijo Brkić Ugovor o djelu 500,00 kn neto Fassa d.o.o. Obrovac Ugovor o podmirenju potraţivanja ,85 kn

4 Konus d.o.o. Ugovor o javnim uslugama izrada glavnog projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada Kljakovača ,00 kn Adrian Ĉernigoj Ugovor o umjetničkom nastupu glazbenog umjetnika ,00 kn neto Mediteran Security d.o.o. Ugovor o uslugama tjelesne zaštite 100,00 kn po satu Mijo Brkić Ugovor o djelu 500,00 kn neto Marin Zorica Ugovor o najmu pokretnina ,00 kn Dvokut Ecro d.o.o. Ugovor o javnim uslugama ,00 kn Kreditna banka Zagreb d.d. i INFRA-GRAD d.o.o. Ugovor o kratkoročnom kreditu ,00 kn KRUŠEVO-PUT d.o.o. Ugovor o povjeravanju poslova odrţavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Obrovca 4 godine ,34 kn Srednja škola Obrovac Ugovor o načinu i uvjetima financiranja udţbenika za školsku godinu 2016./2017. / Prijevoznički obrt i pripremni radovi na gradilištu Šime Bilaver Ugovor o javnim radovima broj: BN ,00 kn Republika Hrvatska, Ministarstvo pravosuđa Aneks Ugovora o korištenju prostora / Turistička zajednica Ugovor o suradnji na marketinškim aktivnostima Zadarske ţupanije Udruţeno oglašavanje na ,00 kn Mile Brkić Ugovor o djelu 3.000,00 kn neto Zadarska ţupanija Ugovor o financijskog potpori za kupnju radne odjeće za provođenje socijalne usluge Pomoć u kući 3.180,00 kn TIM d.o.o. Ugovor o javnim radovima ,75 kn Marija Ţurić Kolačko Ugovor o djelu 500,00 kn neto Hrvatski zavod za zapošljavanje Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Zeleni Servis d.o.o Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama Aneks Ugovora o financiranju 100% zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu Program javnih radova za aktivaciju ţena u lokalnoj zajednici Ugovor o dodjeli sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za godinu Ugovor o izradi Elaborata Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene zahvata na okoliš Ugovor o kupoprodaji (S1) ,36 kn ,00 kn ,00 kn bez PDV-a ,00 kn

5 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama Ministarstvo turizma Republike Hrvatske Roko Anić Mate Baţdarić Ivan Brkić Iva Ivić Zvonimir Ivković Lucija Jurjević Petar Kladarić Duje Laušić Tea Maričić Lorena Mitrović Ante Renić Filip Šarčević Matija Šimunković Marko Šimurina Ugovor o kupoprodaji (S2) Ugovor o kupoprodaji Ugovor o sufinanciranju sukladno uvjetima i kriterijima Programa razvoja javne turističke infrastrukture u godini ,00 kn ,00 kn ,00 kn

6 Karlo Šmehil Mario Tot Josip Venutti Ivana Ţupan Iva Brkić Martina Jurjević Ivona Klanac Lucija Klanac Petra Klanac Anđela Maričić Katarina Mihaljević Miljenko Milić Antonio Mušura Lea Pipunić Petra Pjetraj Nensi Profaca Tina Ţupan

7 Marija Bogatić Lucija Botica Jelena Brkić Mate Brkić Ivona Brkljača Anamarija Kokić Katarina Kolačko-Ţurić Matea Majić Mateo Marušić Matea Renić Jure Ţupan Martina Ţupan Domagoj Bašić Ivana Bašić Kristina Bašić Luka Klanac Mario Klanac

8 Ema Pipunić Ivan Bašić Lorena Branilović Iva Brkić Zrinka Genda Tomislav Karamarko Matea Klanac Lorena Marić Antonio Modrić Šime Modrić Hrvoje Šmehil Katarina Ţupan Morena Ţupan Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Ugovor o sufinanciranju ,00 kn Aneks br. 3 Ugovora o pruţanju socijalnih usluga /