SLUŢBENI GLASNIK GRADA OBROVCA

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "SLUŢBENI GLASNIK GRADA OBROVCA"

Транскрипт

1 SLUŢBENI GLASNIK Broj: 5 OBROVAC, 17. lipnja GODINA: XXI SADRŢAJ: str. AKTI GRADSKOG VIJEĆA O D L U K A o izboru Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Obrovca 2 I Z V J E Š Ć E o provedenim izborima za ĉlanove Gradskog vijeća Grada Obrovca i verifikacija mandata ĉlanova Vijeća 2 O D L U K A o izboru Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Obrovca 4 O D L U K A o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Obrovca 5 O D L U K A o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Obrovca 6 AKTI GRADONAĈELNIKA IZMJENE Plana upravljanja pomorskim dobrom na podruĉju Grada Obrovca za godinu 6

2 17. lipnja SLUŢBENI GLASNIK Broj: 5 str. 2 Na temelju ĉlanka 35. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj 19/13 proĉišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te ĉlanka 36. Statuta Grada Obrovca ( Sluţbeni glasnik Grada Obrovca broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Obrovca na konstituirajućoj sjednici, odrţanoj 17. lipnja godine, d o n o s i O D L U K U o izboru Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Obrovca Ĉlanak 1. U Mandatnu komisiju Gradskog vijeća Grada Obrovca biraju se: ĐurĊica Roupec, predsjednica Bogdan Kalinić, ĉlan Mile Minja Anić, ĉlan. Ĉlanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Sluţbenom glasniku Grada Obrovca. KLASA: /21-01/08 URBROJ: 2198/ PREDSJEDATELJ: Slobodan Jurjević, dipl. iur. v.r REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŢUPANIJA GRAD OBROVAC Mandatna komisija I Z V J E Š Ć E O PROVEDENIM IZBORIMA ZA ĈLANOVE GRADSKOG VIJEĆA I VERIFIKACIJA MANDATA ĈLANOVA VIJEĆA Dana 16. svibnja godine odrţani su izbori za ĉlanove Gradskog vijeća Grada Obrovca, a pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u Gradskom vijeću: 1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ dobila je 6 mjesta te su s te liste izabrani:

3 17. lipnja SLUŢBENI GLASNIK Broj: 5 str. 3 ANTE ŢUPAN MARIN KLANAC ZORAN ŢUPAN ĐURĐICA ROUPEC KATARINA MIŠKOVIĆ VERICA JURJEVIĆ. 2. HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS MOST dobila je 4 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani: MARKO KLANAC IGOR JURJEVIĆ IVAN MATIĆ IVAN VRKIĆ. 3. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA SDSS dobila je 2 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani: STANKO MIJIĆ ŢARKO MILIĆ. 4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAĈA Nositelj kandidacijske liste: RADOVAN ĈIĈA dobila je 1 mjesto te je s ove kandidacijske liste izabran: RADOVAN ĈIĈA. Na osnovi ĉlanka 107. stavaka 1. i 2., u svezi ĉlanka 103. Zakona i ĉlanka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), utvrċeno je da na provedenim izborima u Gradskom vijeću Grada Obrovca nije osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine, te se broj ĉlanova Gradskog vijeća povećava za 1 mjesto. U skladu s ĉlankom 107. stavkom 3. Zakona raspisat će se dopunski izbori za ĉlana Gradskog vijeća Grada Obrovca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine. Mandatna komisija utvrċuje: da po sili zakona miruje vijećniĉki mandat izabranom vijećniku s liste HDZ-a ANTI ŢUPANU jer je izabran za gradonaĉelnika Grada Obrovca, a da je HDZ odluĉio da će umjesto njega kao zamjenik vijećniĉku duţnost obnašati MILE MINJA ANIĆ, neizabrani kandidat s liste HDZ-a da izabranoj vijećnici VERICI JURJEVIĆ mandat miruje zbog obnašanja nespojive duţnosti, a stranka HDZ, s ĉije liste je bila izabrana Verica Jurjević, odluĉila je da će umjesto nje kao zamjenik vijećniĉku duţnost obnašati LUKA KLANAC, neizabrani kandidat s liste HDZ-a. da po sili zakona miruje vijećniĉki mandat izabranom vijećniku s liste SDSS-a STANKU MIJIĆU jer je izabran za zamjenika gradonaĉelnika Grada Obrovca, a stranka SDSS, s

4 17. lipnja SLUŢBENI GLASNIK Broj: 5 str. 4 ĉije liste je bio izabran Stanko Mijić, odluĉila je da će umjesto njega kao zamjenik vijećniĉku duţnost obnašati DRAGOSLAV VESELINOVIĆ, neizabrani kandidat s liste SDSS-a. da izabranom vijećniku ŢARKU MILIĆU mandat miruje zbog obnašanja nespojive duţnosti, a stranka SDSS, s ĉije liste je bio izabran Ţarko Milić, odluĉila je da će umjesto njega kao zamjenik vijećniĉku duţnost obnašati BOGDAN KALINIĆ, neizabrani kandidat s liste SDSS-a. da su MILE MINJA ANIĆ, LUKA KLANAC, DRAGOSLAV VESELINOVIĆ I BOGDAN KALINIĆ punopravni ĉlanovi Gradskog vijeća Grada Obrovca. Slijedom navedenog, utvrċuje se da su ĉlanovi Gradskog vijeća Grada Obrovca: MARIN KLANAC ZORAN ŢUPAN ĐURĐICA ROUPEC KATARINA MIŠKOVIĆ LUKA KLANAC MILE MINJA ANIĆ MARKO KLANAC IGOR JURJEVIĆ IVAN MATIĆ IVAN VRKIĆ DRAGOSLAV VESELINOVIĆ BOGDAN KALINIĆ RADOVAN ĈIĈA. 1. ĐurĊica Roupec, predsjednica, v.r. 2. Bogdan Kalinić, ĉlan, v.r. 3. Mile Minja Anić, ĉlan, v.r. Na temelju ĉlanka 35. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj 19/13 proĉišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te ĉlanka 36. Statuta Grada Obrovca ( Sluţbeni glasnik Grada Obrovca broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Obrovca na konstituirajućoj sjednici, odrţanoj 17. lipnja godine, d o n o s i O D L U K U o izboru Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Obrovca Ĉlanak 1. U Komisiju za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Obrovca biraju se:

5 17. lipnja SLUŢBENI GLASNIK Broj: 5 str. 5 Dragoslav Veselinović, predsjednik Zoran Ţupan, ĉlan Katarina Mišković, ĉlan. Ĉlanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Sluţbenom glasniku Grada Obrovca. KLASA: /21-01/09 URBROJ: 2198/ PREDSJEDATELJ: Marin Klanac, v.r. Na temelju ĉlanka 35. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj 19/13 proĉišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te ĉlanka 36. Statuta Grada Obrovca ( Sluţbeni glasnik Grada Obrovca broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Obrovca na konstituirajućoj sjednici, odrţanoj 17. lipnja godine, d o n o s i O D L U K U o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Obrovca Ĉlanak 1. MARIN KLANAC bira se za predsjednika Gradskog vijeća Grada Obrovca. Ĉlanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Sluţbenom glasniku Grada Obrovca. KLASA: /21-01/10 URBROJ: 2198/ PREDSJEDATELJ: Marin Klanac, v.r.

6 17. lipnja SLUŢBENI GLASNIK Broj: 5 str. 6 Na temelju ĉlanka 35. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj 19/13 proĉišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te ĉlanka 36. Statuta Grada Obrovca ( Sluţbeni glasnik Grada Obrovca broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Obrovca na konstituirajućoj sjednici, odrţanoj 17. lipnja godine, d o n o s i O D L U K U o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Obrovca Ĉlanak 1. DRAGOSLAV VESELINOVIĆ bira se za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Obrovca. Ĉlanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Sluţbenom glasniku Grada Obrovca. KLASA: /21-01/11 URBROJ: 2198/ PREDSJEDNIK: Marin Klanac, v.r. REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŢUPANIJA GRAD OBROVAC GRADONAĈELNIK KLASA: /21-01/01 URBROJ: 2198/ Obrovac, 7. lipnja Na temelju ĉlanka 52. Statuta Grada Obrovca ( Sluţbeni glasnik Grada Obrovca broj 3/21), te ĉlanka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru ("Narodne novine" broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14), Gradonaĉelnik Grada Obrovca d o n o s i IZMJENE PLANA upravljanja pomorskim dobrom na podruĉju Grada Obrovca za godinu I. Mijenja se Plan upravljanja pomorskim dobrom na podruĉju Grada Obrovca za godinu ( Sluţbeni glasnik Grada Obrovca broj 2/21), na naĉin da se u ĉl. 4. u tablici u toĉki i Pripadajuća terasa objekta, u podtoĉki b Plaža Meka Draga, u polju u kojem se navodi broj lokacija dodaje jedna lokacija, tako da tablica sada glasi:

7 17. lipnja SLUŢBENI GLASNIK Broj: 5 str. 7 DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU ZA KOJE SE IZDAJE KONCESIJSKO ODOBRENJE Podruĉje iz JPD-i* Naziv djelatnosti Mikrolokacija na podruĉju k.o. Karin i Kruševo Broj lokacija Prilog Planu Djelatnosti iz priloga 1B Uredbe ("NN" 36/04 i dr.) Iznajmljivanja sredstava Morska obala, unutrašnje morske vode i teritorijalno more Republike Hrvatske 1B a b c d e f g h i Brodica na motorni pogon Jedrilica, brodica na vesla Skuter Djeĉji skuter do 2KW Sredstvo za vuĉu opremom (banana, tuba,guma, skije, padobran i sl.) Daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl. Pribor i oprema za ronjenje, kupanje i sl. Kiosk, prikolice, montaţni objekti do 12 m 2 i sl. Pripadajuća terasa objekta a Kanal Vozarica 1 - b Plaţa Karin 1 - b Plaţa Meka Draga - - a b - - a b c b Kanal Vozarica 1 - c Plaţa Meka Draga 1 - b Plaţa Meka Draga - - c Plaţa Pisak 1 - Ugostiteljstvo i trgovina a Plaţa Crna Punta 1 - b Plaţa Meka Draga - - c Plaţa Šušnjar I 1 - d Plaţa Šušnjar II - - e Plaţa Pisak - - a Plaţa Crna Punta 1 - b Plaţa Meka Draga 1 - c Plaţa Šušnjar I 1 - d Plaţa Šušnjar II - - e Plaţa Pisak - - j Štand (rukotvorine, a - - -

8 17. lipnja SLUŢBENI GLASNIK Broj: 5 str. 8 k igraĉke, suveniri i sl.) Ambulantna prodaja (škrinja, aparati za sladoled i sl.) b c b Plaţa Cicingaj 1 - c Plaţa Šušnjar I 1 - d Plaţa Šušnjar II 1 - e Plaţa Crna Punta 1 - f Plaţa Pisak 1 - g Plaţa Meka Draga - - Komercijalno rekreacijski sadrţaji l Jumping a m Aqua park i drugi morski sadrţaji a Plaţa Karin - - b Plaţa Crna Punta - - n Zabavni sadrţaji a o p r s Suncobrani, leţaljke Kulturne, komercijalne, zabavne, športske priredbe Snimanje komercijalnog programa i reklamiranje Slikanje, fotografiranje b Plaţa Meka Draga 1 - a Plaţa Meka Draga 1 - b Plaţa Crna Punta 1 - c Plaţa Karin 1 - a Plaţa Meka Draga - - b Kanal Vozarica 1 - c Plaţa Karin 1 - b Plaţa Meka Draga - - JPD-i*- jedinstveni popis djelatnosti. II. Ove Izmjene Plana upravljanja pomorskim dobrom na podruĉju Grada Obrovca za godinu stupa na snagu prvog dana od dana objave u Sluţbenom glasniku Grada Obrovca. GRADONAĈELNIK Ante Ţupan, dr. med. v.r. IZDAVAĈ I TISAK: GRAD OBROVAC Glavna i odgovorna urednica: Gordana Renić, dipl. oec. Obrovac, lipanj 2021.