SENZOR PRITISKA U USISNOJ CEVI

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "SENZOR PRITISKA U USISNOJ CEVI"

Транскрипт

1 // NGK SPARK PLUG SENZOR PRITISKA U USISNOJ CEVI Funkcij a senzora Konstrukcij a senzora pritiska Senzori za pritisak u usisnoj grani, takođe poznati kao MAP senzori (od engleske reči "Manifold Absolute Pressure"), koriste se zajedno sa vrednostima potenciometra ventila gasa radi izračunavanja usisne vazdušne mase kod benzinskih motora bez turbo punjača. (Slika 1). U donjoj zoni opterećenja, pritisak u usisnoj grani je izrazito uvršten u obračun; kod višeg stepena opterećenja motora, ugao ventila gasa određuje vrednost vazdušne mase. Konstrukcija senzora je u suštini ista. Jedino je merni raspon senzora prilagođen njihovoj predviđenoj upotrebi. Kod turbo motora (dizel i benzinskih) senzor se uglavnom koristi za kontrolu sistema turbo punjenja. Zbog toga se često naziva senzorom pojačanja pritiska. Kod benzinskih turbo motora, često se koristi i senzor pojačanja pritiska ispred ventila gasa i senzor pritiska u usisnoj grani iza ventila gasa. U senzoru se nalazi dijafragma koja se uvija u skladu sa primenjenim pritiskom. Merači naprezanja su pričvršćeni za dijafragmu i istežu se ili skupljaju prema stepenu krivljenja. Električni otpor merača naprezanja menja se sa izduživanjem. Promenu u otpornosti obrađuje senzorska elektronika, posle čega ona biva poslata jedinici za kontrolu u vidu signala. Senzor pritiska ima 3 električna priključka (Sl. 1). Dovodni napon na jednoj nožici je 5 V, a druga nožica ima signalni napon, obično između 0,2 V i 4,8 V. Uzemljenje signala nalazi se na trećoj nožici. Ukoliko je prisutna četvrta priključna nožica, temperatura usisnog vazduha dodatno se meri putem NTC senzora. Slika 1: Senzor pritiska u usisnoj grani benzinskog motora Strelica pokazuje na pneumatski ventil gasa NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH I Harkortstrasse 41 I D Ratingen I 1 of 5

2 Takvi senzori se ponekad takođe nazivaju "T-Map" senzorima. Raspored nožica senzora na žalost nije standardizovan. Raspored morate preuzeti iz dokumentacije proizvođača vozila ili ga odrediti na osnovu sopstvenih merenja, na način opisan u odeljku koji sledi. Moguće greške i njihovi efekti Električni kvar senzora pritiska u usisnoj grani Kupac se žali na trzanje u zoni delimičnog opterećenja kod benzinskih motora bez turbo punjenja, i na gubitak snage kod turbo motora. Mogući razlozi su izostanak napona, prekinut kabl, neispravni priključci ili kvar elektronike senzora. Jedinica za kontrolu otkriva grešku i beleži je u memoriju za greške.uobičajene poruke o greškama su: "Pritisak u usisnoj cevi ili signal za pritisak pojačanja malo verovatan", "prenizak" "ili"previsok". Jedinica za kontrolo nastoji da proizvede karakteristike za pogon u vanrednim situacijama koristeći zamenske vrednosti. Izračunate vrednosti su prikazane u spisku podataka dijiagnostičkog uređaja. Pre nego što zamenite senzor, molimo proverite dovod napona (zadata tačka 5 V), i vodove ka jedinici za kontrolu i uverite se da su neprekinuti, kao i da li postoji greška kod uzemljenja. Šema električnog kola korisna je za električna merenja na senzoru pritiska u usisnoj grani. Određivanje priključaka bez šeme električnog kola Ukoliko je raspored nožica senzora nepoznat, molimo postupite na sledeći način: Priključite merač napona na uzemljenje akumulatora i jednu od tri nožice senzora (sa priključenim utikačem) i dajte kontakt za paljenje. Izmerite napon na svakoj od nožica senzora uzastopno. Napajanje senzora ima vrednost od 5 V. Ukoliko je napon ispod 0,1 V, reč je o uzemljenju signala. Izmerite vrednost između 0,2 i 4,8 V na nožici napona signala (Slika2 i 3). Kod senzora za mapiranje sa dodatnim merenjem temperature usisnog vazduha, možete razlikovati nožice za temperaturu od onih za pritisak menjajući pritisak i/ili temperaturu. Slika 2: Merenje signalnog napona na senzoru pritiska u usisnoj grani kod benzinskog motora bez turbo punjenja. U vakuumu od -0,6 bar (apsolutnih 0,4 bar) signalni napon je 1,21 V NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH I Harkortstrasse 41 I D Ratingen I 2 of 5

3 Tipične vrednosti signala U većini slučajeva, senzori pritiska emituju signal analognog napona. Noviji senzori emituju takozvani frekventno modulisani signal. Frekvencija ovog signala raste sa povećanjem pritiska. Da biste testirali signal, potreban vam je meračfrekvencije ili, još bolje, osciloskop. Precizne tipske zadate tačke mogu se naći u dokumentaciji proizvođača vozila Za zadate tačke, proverite da li su vrednosti pritiska navedene kao apsolutni ili relativni pritisak. Skala apsolutnog pritiska počinje apsolutnim vakuumom i vrednošću od 0 bar. Pri atmosferskom pritisku vrednost je 1,0 bar. Relativni pritisak pri atmosferskom pritisku je 0 bar. Vrednosti ispod atmosferskog pritiska imaju negativni predznak. Apsolutni vakuum je -1,0 bar. Vrednosti iznad atmosferskog pritiska imaju pozitivni predznak. Većina proizvođača označava pritisak kao apsolutni pritisak u paskalima (Pa), hektopaskalima (hpa) ili kilopaskalima (kpa). 1h Pa odgovara pritiskuod jednog milibara (mbar). Ako pomerite decimalu ulevo za 2 cifre kodvrednosti izraženih u kpa, dobijate vrednosti u bar. 120,0 kpa odgovara vrednosti od 1,2 bar. Standardni merači pritiska prikazuju pritisak kao relativni pritisak u bar. (Pogledajte Sliku 4) Slika 3: Merenja signalnog napona na senzoru pritiska pojačanja kod turbo motora pri natpritisku od 0,9 bar (apsolutnih 1,9 bar). Signalni napon je 3,84 V NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH I Harkortstrasse 41 I D Ratingen I 3 of 5

4 Nepravilno izmerene vrednosti pritiska u senzoru pritiska u usisnoj grani Nepravilno izmerene vrednosti u senzoru pritiska u usisnoj grani ne dovode obavezno do upisivanja koda greške u memoriju za greške. Ukoliko je greška u merenju i dalje unutar raspona tolerancije samodijagnostike, moguće je i da samodijagnostika prijavljuje drugu komponentu, npr. potenciometar gasa ili preterano retku smešu. Ukoliko posumnjate da senzor pritiska pojačanja daje neprecizne izmerene vrednosti, najbrže ga možete proveriti korišćenjem spiska podataka dijagnostičke jedinice i ručne pumpe pod pritiskom (Sl. 4). Prikažite pritisak u usisnoj pumpi na spisku podataka i priključite ručnu pumpu na senzor pritiska (Sl. 4). Prikaz na spisku podataka treba da čitavim mernim rasponom senzora odgovara pritisku ili vakuumu koji ste podesili na ručnoj pumpi. Napomena: Neke jedinice za kontrolu prate verovatnoću izmerenih vrednosti dok je motor zaustavljen i dat kontakt za paljenje. Ako izmerene vrednosti previše odstupaju od atmosferskog pritiska dok je motor zaustavljen (to je slučaj prilikom testiranja pumpe pod pritiskom), greška je zadata a displej je zamrznut na vrednost za vanredne slučajeve. U tom slučaju morate proveriti vrednosti pritiska merenjem napona. Slika 4: Provera senzora pritiska pojačanja pomoću ručne pumpe pod pritiskom i spiska podataka. Ukoliko je relativni pritisak od 0,6 bar ili apsolutni pritisak od 1,6 bar takođe prikazan na samodijagnostičkom spisku podataka, senzor funkcioniše pravilno NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH I Harkortstrasse 41 I D Ratingen I 4 of 5

5 Greška u pritisku u usisnoj grani sa nedirnutim senzorima pritiska Za motore sa paljenjem pomoću svećica bez turbo punjenja, vakuum u stanju mirovanja treba da bude između 400 i 500 mbar apsolutnog pritiska (ili između -600 mbar i -500 mbar relativnog pritiska). Kada je pedala gasa pritisnuta do kraja, pritisak treba da bude od 900 do 1000 mbar apsolutnog pritiska ili -100 mbar relativnog pritiska u odnosu na atmosferski pritisak. Gorenavedene vrednosti su orijentacione. Pre donošenja važnih odluka o popravkama, molimo pogledajte ciljne vrednosti koje je dao proizvođač. Kod turbo motora, prenizak pritisak pojačanja dovodi do gubitka snage. Ukoliko je senzor pritiska pojačanja u redu, pratite putanju usisnog vazduha kroz motor i proverite filter za vazduh, turbo punjač, dovode vazduha iz punjača ka uređaju za hlađenje vazduha, recirkulaciju izduvnih gasova, kao i filter za čestice, ukoliko je prisutan. U slučaju curenja iz usisne grane, vrednosti pritiska su više, naročito u stanju mirovanja i zoni delimičnog opterećenja. Zavisno od mesta curenja, smeša postaje previše retka ili pregusta. U tom slučaju proverite da li ima curenja duž čitave usisne grane tako što ćete usisnu granu poprskati odgovarajućom tečnosti (poštujte bezbednosna pravila!). Ukoliko tečnost za testiranje naiđe na mesto curenja, motor će reagovati nestabilnim radom. Uobičajeni slučajevi su zaptivka na usisnoj grani, vakuumski vodovi i pojačanje za kočnice. Mnogi proizvođači omogućili su pneumatsko prigušivanje za senzore pritiska koji su priključeni na usisnu granu pomoću creva (pogledajte Sl. 1). Ovo prigušivanje sastoji se od komande gasa (takođe se može sastojati od kalibrisanog otvora u priključnoj cevi) i zapremine priključnog creva. Ukoliko je prigušivanje izmenjeno, jedinica za kontrolu izračunava nepravilne prosečne vrednosti za pritisak u usisnoj cevi. Proverite funkcionisanje komande gasa i koristite crevo iste dužine i unutrašnjeg prečnika prilikom zamene priključnog creva. NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH I Harkortstrasse 41 I D Ratingen I 5 of 5