САЖЕТАК РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "САЖЕТАК РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ"

Транскрипт

1 Образац 4 Г Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА САЖЕТАК РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Универзитет у Београду - Факултет политичких наука Ужа научна, oдносно уметничка област: Политичка теорија, политичка историја и методологија политичких наука Број кандидата који се бирају: 1 Број пријављених кандидата: 1 Имена пријављених кандидата: 1. Вера Арежина 1) - Основни биографски подаци II - О КАНДИДАТИМА - Име, средње име и презиме: Вера Р. Арежина - Датум и место рођења: , Београд - Установа где је запослен: Универзитет у Београду - Факултет политичких наука - Звање/радно место: доктор наука/доцент - Научна, односно уметничка област: Политичка теорија, политичка историја и методологија политичких наука 2) - Стручна биографија, дипломе и звања Основне студије: - Назив установе: Универзитет у Београду - Факултет политичких наука - Место и година завршетка: Београд, Магистеријум: - Назив установе: Универзитет у Београду - Факултет политичких наука - Место и година завршетка: Београд, Ужа научна, односно уметничка област: Политичка теорија, политичка историја и методологија политичких наука Докторат: - Назив установе: Универзитет у Београду - Факултет политичких наука - Место и година одбране: Београд, Наслов дисертације: Проблеми мерења еколошке безбедности - Ужа научна, односно уметничка област: Политичка теорија, политичка историја и методологија политичких наука Досадашњи избори у наставна и научна звања: доцент доцент

2 3) Испуњени услови за избор у звање ванредног професора ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране високошколске установе 2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода Искуство у педагошком раду са студентима oценa / број година радног искуства / 10 година на Универзитету у Београду - Факултету политичких наука (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) Број менторства / учешћа у комисији и др. 4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 20 менторстава на мастер студијама 5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на академским специјалистичким, односно мастер студијама 6 Менторство или чланство у две комисије за израду докторске дисертације Учешће у 105 комисија за одбрану завршних радова на мастер студијама Два менторства и две комисије за израду докторске дисертације (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 7 Објављен један рад из категорије М20 или три рада из категорије М51 из научне области за коју се бира. 8 Саопштен један рад на научном скупу, објављен у целини (М31, М33, М61, М63) Број радова, сапштења, Навести часописе, скупове, књиге и друго цитата и др 9 Објављена два рада из категорије М20 или пет радова из категорије М51 у периоду од последњег избора у звање из научне области за коју се бира. 1x M24 1x M14 1. Арежина В, Методологија истраживања у политичким наукама, Српска политичка мисао, бр. 1, год. 28. vol. 71, Институт за политичке студије, Београд, 2021, стр Аrežina Vera, Spasojević Nenad, Environmental Security in the Balkan region, book chapter in Contemporary Issues in Politics & International Relations, ed. Kenar Nesrin, Faculty of Political Sciences, Sakarya University, 2021.

3 5x M Mијалковић Саша, Арежина Вера, Извори научног сазнања у процесу истраживања безбедносних појава, Безбедност 1/ Арежина Вера, Спасојевић Ненад, Истраживање о заступљености жена на значајним друштвеним положајима у Републици Србији, Политичка ревија бр. 1, Институт за политичке студије, Београд, 2021, стр. стр Арежина Вера, Заинаб Дардури, Meђународне организације и заштита животне средине у земљама Магреба", Политичка ревија бр. 3, Год. (XXX)XVII, vol. 57, Институт за политичке студије, Београд, 2018, стр Арежина Вера, Значај језика у политичким наукама, Култура полиса бр. 29, год. XIII, Београд, 2016, стр Мијалковић С, Арежина-Ђерић В, Значај међународне сарадње земаља Дунавског региона за развој и безбедност Србије и Европе правни и геополитички аспекти, у: Ћирић Јован (ур.), Страни правни живот, број 3, Институт за упоредно право, Београд, 2012, ISSN ; COBISS.SR-ID , стр Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту 4 Учешће у пројекту: Worldwide Commission to Educate All Kids (Post-Pandemic), Тhe Institute for 21st Century Questions(21CQ), Canada, Учешће у пројекту: ЕUROSCI Network, Spain, Учешће у пројекту: Joint Master Programme Political Science Integration and Governance (PoSIG), Austria, Учешће и консултант у међународном пројекту: Београдске перспективе одрживог развоја и климатских промена, Међународни научни форум Дунав река сарадње, Шведска међународна организација за развој и сарадњу - SIDA, Regional Environmental Center REC, Београд, 2011.

4 11 Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за предмет из студијског програма факултета, односно универзитета или научна монографија (са ISBN бројем) из научне области за коју се бира, у периоду од избора у претходно звање 12 Један рад са међународног научног скупа објављен у целини категорије М31 или М33 1x M42 5 x М33 Термиз Џевад, Арежина Вера, Проблеми истраживања и научног проучавања комуникологије, Универзитет у Сарајеву, Факултет политичких наука, 2015, ISBN , COBISS.BH-ID , стр Аrežina Vera, Spasojević Nenad, Assessing the Impact of Climate Change on Environmental Security in: Stojic-Karanovic E, Ristic K, Socioeconomic and Environmental Aspects of Sustainable Development during the Fourth Industrial Revolution - Thematic Compendium, International Scientific Forum Danube River of Cooperation, Belgrade, 2020, ISBN , COBISS.SR- ID , com/dokumenti/sustainable%20devel opment%20during%20the%204th%20 Industrial%20Revolution_Excerpt.pdf, p Аrezina Vera, Sklabinski Mirjana, Content Analysis: Waste Management Strategy in the Republic of Serbia for the period , IAI Academic Conference Proceedings International Academic Institute, Rome, , p Аrežina Vera, Research Design in Methodology of Political Science, Proceedings of ADVED th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, Istanbul, Turkey, , ISBN , p Арежина Вера, Мијалковић Саша, Assessment of International Cooperation of the Republic of Serbia in European Regional Intitiatives, Међународни научни скуп: Изазови и перспективе придруживања земаља Западног Балкана Европској унији, , у: Ђукановић Д., Трапара В. (прир.), Европска унија и Западни Балкан изазови и перспективе зборник радова, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2014, ISBN , COBISS.SR-ID , стр

5 13 Један рад са научног скупа националног значаја објављен у целини категорије М61 или М63 3x M63 5. Арежина Вера, Процена и побољшање примене еколошке политике у Републици Србији у процесу придруживања Европској унији, у: Николић М., Тодић Д. (прир.), Зборник радова са међународне научне конференције - Стратешки правци развоја и утврђивања положаја Србије у савременим међународним односима, , Институт за међународну политику и привреду Ханс Зајдел Фондација, Београд, 2013, ISBN: , стр Арежина Вера, Дефинисање политичког процеса у делима проф. др Радослава Ратковића, у: Симеуновић Драган, Ђорић Марија, Радослав Ратковић: живот и дело међународни тематски зборник, Удружење Наука и друштво Србије, Савез антифашиста Србије, Фондација Heinrich Bӧll Stiftung, Београд, 2014, ISBN , COBISS.SR-ID , стр Објављена један рад из категорије М20 или четири рада из категорије М51 у периоду од последњег избора из научне области за коју се бира. (за поновни избор ванр. проф) 15 Један рад са међународног научног скупа објављен у целини категорије М31 или М33. (за поновни избор ванр. проф) 16 Један рад са научног скупа националног значаја објављен у целини категорије М61 или М63. (за поновни избор ванр. проф) 2. Арежина Вера, Међузависност еколошке безбедности, у: Симић Драган Р. (ур.), Интеграција Западног Балкана у мрежу глобалне безбедности, Удружење за студије САД у Србији, Чигоја штампа, 2011, ISBN , COBISS. SR-ID , стр Арежина Вера, Одржив развој и климатске промене перспективе Београда, у: Стојић Карановић Едита (прир.), Зборник са научног скупа: Београдске перспективе одрживог развоја и климатских промена, , Међународни научни форум Дунав река сарадње, SIDA, REC, Београд, 2011, ISBN , стр

6 17 Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 од првог избора у звање ванредног професора из научне области за коју се бира 18 Објављен један рад из категорије М24 од првог избора у звање ванредног професора из научне области за коју се бира. Додатно испуњен услов из категорије М21, М22 или М23 може, један за један, да замени услов из категорије М24 или М51 19 Објављених пет радова из категорије М51 у периоду од последњег избора из научне области за коју се бира. Додатно испуњен услов из категорије М24 може, један за један, да замени услов из категорије М51 20 Цитираност од 10 xeтepo цитата Два рада са међународног научног скупа објављена у целини категорије М31 или М33 22 Два рада са научног скупа националног значаја објављена у целини категорије М61 или М63 23 Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за предмет из студијског програма факултета, односно универзитета или научна монографија (са ISBN бројем) из научне области за коју се бира, у периоду од избора у претходно звање 24 Број радова као услов за менторство у вођењу докт. дисерт. (стандард 9 Правилника о стандардима...)

7 ИЗБОРНИ УСЛОВИ: (изабрати 2 од 3 услова) 1. Стручно-професионални допринос 2. Допринос академској и широј заједници 3. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно установама културе или уметности у земљи и иностранству Заокружити ближе одреднице (најмање пo једна из 2 изабрана услова) 1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или зборника радова у земљи или иностранству. 2. Председник или члан организационог или научног одбора на научним скуповима националног или међународног нивоа. 3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на академским мастер или докторским студијама. 4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним пројектима. 1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, чланство у стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира. 2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству. 3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог органа и комисије министарстава. 4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма (перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних удружења и институција, програми едукације наставника) или у активностима популаризације науке. 5. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања или науке. 1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним пројектима и студијама 2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским или научноистраживачким институцијама у земљи или иностранству, или звање гостујућег професора или истраживача. 3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном удружењу или организацији националног или међународног нивоа. 4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма 6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству. 1. Стручно-професионални допринос Вера Арежина је рецезент часописа Athens Journal of Sciences, Атинског института за образовање и истраживања (Athens Institute for Education and Research) из Грчкe и рецензент домаћих часописа Наука, безбедност, полиција, Криминалистичко-полицијски универзитет, Београд и Теме, Универзитет у Нишу. Она је била рецезент у књизи И.Петровића, као и у књизи Д.Taнчића и Н.Јефтић-Шарчервић. Осим тога, она је члан редакције научног часописа Зелена мисао, Центар за еколошку политику и одрживи развој - ЦЕПОР; Факултет политичких наука Универзитета у Београду.

8 Она је била ментор за две (М.Пајевић, Е.Лазић-Јовић), као и члан комисије за израду две докторске дисертације (Д.Заинаб, З.Пејчић). Осим тога, В.Арежина је била ментор за 20, као и председник и члан комисије за израду 105 завршних радова на академским мастер студијама на Факултету политичких наука и на мултидисциплинарним мастер студијама: Тероризам, организовани криминал и безбедност на Универзитету у Београду (списак достављен као део пријаве). Арежина учествује у четири међународна научна пројекта Joint Master Programme Political Science Integration and Governance (PoSIG), Austria; EUROSCI Network, Spain од 2020, и члан је Светске комисије о образовању за сву децу (Worldwide Commission to Educate All Kids (Post- Pandemic) - the Institute for 21st Century Questions (21CQ), Canada. И четврто, она је била консултат у међународном пројекту Београдске перспективе одрживог развоја и климатских промена, Међународни научни форум Дунав река сарадње, Шведска међународна организација за развој и сарадњу - SIDA, Regional Environmental Center REC, Београд, Допринос академској и широј заједници Вера Арежина је члан и суоснивач Међународног удружења методолога друштвених наука и консултант Међународног научног форума Дунав река сарадње, Србија. Она је била члан Комисије за обезбеђење квалитета рада Факултета политичких наука, од 2012; као члан Већа за студије II и III степена ФПН, од године, а сада је члан Комисије за израду и пријаву докторске дисертације на Политиколошком одељењу ФПН. 3. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно установама културе или уметности у земљи и иностранству Вера Арежина учествује у међународним научним или стручним пројектима EUROSCI Network, Spain и у пројекту о променама у образовању после пандемије Светске комисије о образовању за сву децу (Worldwide Commission to Educate All Kids (Post-Pandemic), Institute for 21st Century Questions (21CQ), Canada. У вези радног ангажовања у настави или комисијама и учешћа у изради и спровођењу заједничких студијских програма, од године Вера Арежина предаје на Универзитету у Београду, мултидисциплинарним мастер академским студијама: Тероризам, организовани криминал и безбедност. Осим тога, она учествује у изради и спровођењу заједничких мастер студијских програма из методологије политичких наука (Joint Master s Programme in Political Science Integration and Governance - PoSIG) од године. Овај пројекат заједничких мастер програма из политичких наука, осим Универзитета у Салцбургу и Универзитета у Београду, реализује се и на универзитетима у Љубљани, Тирани, Сарајеву, Црној Гори, као на Универзитету Св. Ћирил и Методије у Скопљу. Арежина Вера је имала неколико предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству на Европском центру за мир и развој Уједињених нација ECPD, затим у години и на Универзитету у Сарајеву Факултет за јавну управу, докторске студије, и на основним студијама на Криминалистичко-Полицијској академији, основне студије, године. Осим тога, Арежина је имала предавања у оквиру EUROSCI Network, Spain, међународне академске мреже из Шпаније која промовише међународну универзитетску сарадњу.

9 III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ На конкурс који је Факултет политичких наука расписао за избор у звање и заснивање радног односа ванредног професора за ужу научну област Политичка теорија, политичка историја и методологија политичких наука пријавила се једна кандидаткиња, др Вера Арежина, доцент на Универзитету у Београду - Факултету политичких наука. Пошто је детаљно анализирала поднету конкурсну документацију, Комисија подноси следеће закључно мишљење о испуњености услова за избор у звање ванредног професора и заснивање радног односа. Кандидат др Вера Арежина је од избора у звање доцента објавила рад из категорије М24, поглавље у књизи из категорије М14, пет радова из категорије М51, монографију од националног значаја, пет радова из категорије М33 и три рада са научног скупа националног значаја који су објављени у целини категорије М63, чиме је задовољила, а делом и превазишла услове постављене за избор у звање ванредног професора. Монографија се користи као уџбеник на докторским студијама Факултета политичких наука Универзитета у Београду, као и на мастер студијама Факултета политичких наука Универзитета у Сарајеву. Када је о њеним наставним активностима реч, ваља истаћи да кандидаткиња др Вера Арежина учествује у извођењу неколико предмета на основним, мастер и докторским студијама из области методологије политичких наука, али учествује и у њиховом иновирању и креирању нових предмета. Високе оцене њеног педагошког рада делом су резултат иновативних метода које кандидат др Вера Арежина користи у раду са студентима. Помогла је и подстакла да се реализују студентска истраживања у оквиру вежби на предметима, те тако студенти основних студија могу да практично примене своја теоријска знања из области методологије политичких наука. О њеном стручно-професионалном доприносу сведоче менторства и чланства у комисијама за одбрану мастер радова и докторског рада, као и учешће у четири међународна научна пројекта. Вера Арежина је рецензент у два наша часописа и две монографије, као и часописа Athens Journal of Sciences, Атинског института за образовање и истраживања (Athens Institute for Education and Research) из Грчкe. Кандидаткиња др Вера Арежина Свој доприноси академској и широј заједници кроз чланство у више националних и међународних стручних и научних асоцијација, као и кроз ангажман у органима Факултета политичких наука. Имајући у виду претходно саопштене оцене о научном, наставном, педагошком и другом ангажману, а сагласно одредбама Закона о високом образовању, Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача Комисија сматра да кандидаткиња др Вера Арежина испуњава све услове за избор у звање ванредног професора и предлаже Изборном већу Универзитета у Београду - Факултета политичких наука да изабере др Веру Арежину у звање ванредног професора, ужа научна област Политичка теорија, политичка историја и методологија политичких наука, те да упути предлог Универзитету у Београду на даљу процедуру.

10 Место и датум: Београд, ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ Проф. др Драган Симеуновић, редовни професор Факултета политичких наука Председник комисије Проф. др Милош Бешић, редовни професор Факултета политичких наука Проф. др Саша Мијалковић, редовни професор Криминалистичко-полицијског универзитета Проф. др Момчило Сакан, професор емеритус Универзитета одбране Проф. др Неђо Даниловић, редовни професор Универзитет Унион Никола Тесла Пословни и правни факултет