Informator. Za upis na Master studije 2020/21. Univerzitet Crne Gore / Fakultet likovnih umjetnosti / Informator za upis Master studija / 2020/21.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Informator. Za upis na Master studije 2020/21. Univerzitet Crne Gore / Fakultet likovnih umjetnosti / Informator za upis Master studija / 2020/21."

Транскрипт

1 univerzitet crne gore / fakultet likovnih umjetnosti Informator Za upis na Master studije 2020/21.

2 Sadržaj Studijski programi Važni datumi Pravo na upis i kriterijumi upisa Dokumenta za upis Prijemni ispit Bodovanje ocjenjivanje prijemnog ispita Komisija i rangiranje kandidata/kinja Prigovor Ostvarivanje prava na upis Kontakt

3 Fakultet likovnih umjetnosti osnovne studije 180 ECTS master studije 120 ECTS Novi master programi na Fakultetu likovnih umjetnosti koncipirani su u skladu sa uspješnim institucijama visokog obrazovanja u Evropi i prate aktuelne evropske umjetničke i obrazovne tokove. Novi reformisani model studiranja (3+2) i inovirani nastavni planovi rezultiraće kvalitetnijom organizacijom nastave, kao i konkurentnijim master studijama na tržištu rada. Broj budžetskih mjesta po studijskom programu: MA Grafički dizajn 10; MA Vajarstvo 7; MA Slikarstvo 10. MA Grafički dizajn MA Vajarstvo MA Slikarstvo Modul Slikarstvo Modul Grafika Modul Intermedijalna umjetnosti

4 1 Studijski programi Master studije Grafičkog dizajna su dvogodišnje postdiplomske studije koje svojim inoviranim nastavnim planovima po novom reformisanom modelu studiranja (3+2), prate aktuelne umjetničke tokove iz oblasti grafičkog dizajna. Prijedlog nove strukture studijskog programa Grafički dizajn je motivisan neophodnošću praćenja brzog razvoja struke vezane za razvoj novih tehnologija i novih medija. SP Grafički dizajn je prepoznatljiv regionalno i kroz značajne vannastavne aktivnosti FLUID Dizajn forum, interdiscipinarnu dizajnersku platformu koju organizuje Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje. NASTAVNI PLANOVI Master studije Vajarstva i master studije Slikarstva su takođe dvogodišnje postdiplomske studije koje svojim inoviranim nastavnim planovima predstavljaju jedinstvenu ponudu bazičnih likovnih disciplina u Crnoj Gori (slikarstvo, vajarstvo, grafika i crtanje), koje postoje od osnivanja Fakulteta godine. Karakter ovih programa čine individualna nastava, veliki broj časova praktičnog rada, uz inovirane nastavne planove koji nude savremena teorijska i stručno-umjetnička znanja iz ovih oblasti. Na Slikarstvu kao najvećem studijskom program, studenti će moći da biraju između tri modula: Slikarstva, Grafike i Intermedijalne umjetnosti. U novim nastavnim planovima master studija je dat veći značaj intermedijalnim umjetnostima koje podrazumijevaju povezivanje različitih umjetničkih disciplina i novih medija.

5 2 Važni datumi Univerzitet Crne Gore raspisuje 28. septembra godine Konkurs za upis studenata/kinja na nove akreditovane dvogodišnje master studije. Prijava dokumentacije biće organizovana elektronskim putem 1. i 2. oktobra godine. Ove godine radovi se dostavljaju elektronskim putem zbog COVID-19, a originalna dokumentacija putem pošte. Prijemni ispiti biti organizovani u prostorijama FLU 5. i 6. oktobra godine. *datumi mogu biti promjenjeni uslijed odredjenih situacija, za aktuelne informacije pogledati veb stranicu FLU. Konkurs za upis studenata 28. septembar Prijava dokumentacije 1 2. oktobar Prijemni ispiti 5 6. oktobar

6 3 Pravo na upis i kriterijumi upisa Pravo prijave na konkurs za upis na master studije imaju kandidati/kinje (crnogorski i strani državljani/ke) sa završenim osnovnim studijama, obima najmanje 180 ECTS kredita, iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti. Upis se vrši na konkurentskoj osnovi, u skladu sa rezultatima na osnovu: Opšteg uspjeha na osnovnim studijama (diploma osnovnih studija u obimu od 180 ECTS kredita), izraženog kroz indeks uspješnosti; Uspjeha na prijemnom ispitu. KRITERIJUMI UPISA opšti uspjeh na osnovnim studijama do 50 bodova uspjeh sa prijemnog ispita do 50 bodova

7 4 Dokumenta za upis 1. Prijava za upis; 2. Originalna diploma ili uvjerenje o završenim osnovnim studijama; 3. Kopija biometrijske lične karte, a za strane državljane odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom; 4. Motivaciono pismo (do 3000 karaktera sa proredima); 5. Portfolio radova sa biografijom štampani primjerak i CD ili USB sa PDF fajlom Portfolia; 6. Strani državljani podnose dokaz o poznavanju jezika na kojem se izvodi nastava, izuzev u slučaju završenih osnovnih studija na službenom jeziku u Crnoj Gori. U slučaju da kandidat/kinja podnosi ovjerene duplikate umjesto traženih originalnih dokumenata, dužan/na je da prilikom predaje dokumenata potpis e izjavu da originalna dokumenta nije iskoristio za ostvarivanje prava na upis na nekom drugom studijskom programu na Univerzitetu. PRIJAVA ZA UPIS Online putem - bic e objavljeno 1. i 2. oktobra na sajtu Univerziteta Crne Gore MOTIVACIONO PISMO je pismeno obrazloženje koje sadrži polazis te i obrise umjetničkog istaživačkog projekta koje kandidat želi razvijati i izvesti tokom master studija jedna strana A4 teksta. PORTFOLIO Dimenzija: A4 ili A3. Obim strana: najmanje 10, najvis e 30 strana. U slučaju da kandidat dostavlja video radove, iste može priložiti u formi linka ili na CD-u/ USB-u. Kandidat/kinja koji/a da netačnu izjavu bic e eliminisan iz kvalifikacionog postupka.

8 5 Prijemni ispit Prijemni ispit realizuje se u formi intervjua sa kandidatom/ kinjom, koji/a pred Ispitnom komisijom prezentuje: portfolio, motivaciono pismo i obrazlaže polazište i obrise umjetničkoistaživačkog projekta koji kandidat/kinja želi razvijati i realizovati tokom master studija. INTERVJU Ispitna komisija Portfolio Motivaciono pismo Kandidat/kinja

9 6 Bodovanje i ocjenjivanje prijemnog ispita Bodovanje se vrši sabiranjem broja bodova opšteg uspjeha i uspjeha na prijemnom ispitu na sljedeći način: Opšti uspjeh do 50 bodova, na način da se indeks uspješnosti pomnoži sa 5. Uspjeh na prijemnom ispitu do 50 bodova. Način bodovanja Prijemnog ispita vrši se tako što pojedinačni članovi/ice komisije ocjenjuju kandidate/kinje sa ocjenama od 1 do 5. Prosječna ocjena kandidata/kinje se pomnoži sa 10 nakon čega se formira ukupan broj bodova ostvarenih na prijemnom ispitu. Ocjene sa ispita potpisuju svi članovi/ice Ispitne komisije. Smatra se da je kandidat/kinja stekao/la pravo rangiranja ako je na Prijemnom ispitu ostvario/la minimum polovinu bodova (25) od ukupnog broja bodova (50) predvidjenih za Prijemni ispit. Opšti uspjeh Uspjeh sa prijemnog ispita Rangiranje (index uspješnosti) x 5 [(I ocjena + II ocjena + III ocjena) / 3] x 10 minimum 25 bodova

10 7 Komisija i rangiranje kanditata/kinja Ispitna komisija koja ima najmanje 3 člana/ice iz reda nastavnika/ca, priprema strukturu i sadržinu prijemnog ispita, sprovodi ispit i vrši bodovanje rezultata ispita. Komisija za upis verifikuje strukturu i sadržinu prijemnog ispita, verifikuje rezultate prijemnog ispita, sastavlja rang listu kandidata/kinja i odlučuje po prigovoru na pravilnost postupka rangiranja. Za prijemne ispite pravi se raspored polaganja. Raspored se objavljuje na oglasnoj tabli i internet stranici FLU prije završetka roka za prijavljivanje kandidata. Rang lista kandidata/kinja objavljuju se najkasnije 48 sati od završetka polaganja, na oglasnoj tabli i internet stranici FLU. Na osnovu konačne rang liste, Vijeće FLU donosi odluku o upisu. Ispitna komisija Komisija za upis Rang lista kandidata/kinja sprovodi prijemni ispit verifikuje rezultate

11 8 Prigovor Kandidat/kinja koji/a smatra da je nepravilno rangiran/a ima pravo prigovora u roku od 24 sata od dana objavljivanja rang liste. Prigovor se podnosi Komisiji za upis na FLU. Ukoliko se prigovor odnosi na način ocjenjivanja prijemnog ispita kandidata/kinje, Komisija za upis odlučuje po prigovoru uz pribavljanje izjašnjenja Ispitne komisije u vezi sa prigovorom, koje predstavlja sastavni dio obrazloženja odluke. Odluka Komisije za upis po prigovoru je konačna i objavljuje se na internet stranici FLU u roku od 24 sata od isteka roka za podnošenje prigovora. Istekom roka za podnošenje prigovora, odnosno donošenjem konačne odluke po prigovoru, Komisija za upis studenata/kinja FLU utvrđuje konačnu rang listu za upis.

12 9 Ostvarivanje prava na upis Kandidat/kinja je ostvario/la pravo na upis ukoliko se nalazi na objavljenoj konačnoj rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis (SP Grafički dizajn 10, SP Vajarstvo 7, SP Slikarstvo 10). Kandidati/kinje sa istim brojem bodova ostvaruju pravo na upis pod jednakim uslovima. Isti broj bodova se odnosi na ukupan broj bodova zaokružen na dvije decimale. Kandidat/kinja koji/a je ostvario/la pravo na upis, a u predviđenom roku nije izvršio/la upis, smatra se da je odustao od upisa. Umjesto njega pravo na upis stiče sljedeći kandidat na rang listi u terminu koji određuje FLU u obavještenju o korekciji rang liste, a koji se objavljuje kao i rang lista.

13 Adresa: Fakultet likovnih umjetnosti, Univerzitetski kompleks umjetničkih fakulteta (Bivša zgrada OBODA), Cetinje Studentska služba: Poslovno-administrativni sekretarijat: Univerzitet Crne Gore Fakultet likovnih umjetnosti