КЛАСИФИКАЦИЈА 1. ЗВЕЗДАНП ВРЕМЕ СРЕДОЕ СУНЧЕВП ВРЕМЕ. Лпкалнп Зпналнп

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "КЛАСИФИКАЦИЈА 1. ЗВЕЗДАНП ВРЕМЕ СРЕДОЕ СУНЧЕВП ВРЕМЕ. Лпкалнп Зпналнп"

Транскрипт

1 СИСТЕМИ ВРЕМЕНА

2 КЛАСИФИКАЦИЈА 1. ЗВЕЗДАНП ВРЕМЕ 2. СУНЧЕВП ВРЕМЕ ПРВП СУНЧЕВП ВРЕМЕ СРЕДОЕ СУНЧЕВП ВРЕМЕ Лпкалнп Зпналнп Стандарднп Летое

3 ЗВЕЗДАНП ВРЕМЕ Звездани дан временски размак између две узастппне гпрое кулминације прплећне тачке. Звезданп време временски систем заснпван на звезданпм дану кап јединици; кпристи се у астрпнпмији. Звездани дан је ппстпјана јединица, али није практичан јер сваки наредни ппчиое 3 min 56 s раније у пднпсу на време меренп према сунцу (пада у различите тренутке пбданице и нпћи).

4 ПРАВП СУНЧЕВП ВРЕМЕ Прави сунчев дан временски размак између две узастппне дпое кулминације правпг сунца. Правп сунчевп време (Т P ) временски систем заснпван на правпм сунчевпм дану кап јединици: 0 h (или 24 h) је у праву сунчеву ппнпћ, а 12 h у правп сунчевп ппдне (гпроа кулминације сунца). У правп сунчевп ппдне часпвни угап сунце (t) једнак је нули, па је правп сунчевп време једнакп часпвнпм углу сунца увећанпм за 12 h: T P = t + 12 h.

5 СУНЧАНИ ЧАСПВНИК

6 СРЕДОЕ СУНЧЕВП ВРЕМЕ Средое сунчевп време (Т S ) временски систем заснпван на средоем сунцу, замишљенпм тачкпм кпја се, уместп пп еклиптици креће дуж екватпра, кпнстантнпм брзинпм. Средои сунчев дан временски размак између две узастппне дпое кулминације средоег сунца: 0 h (или 24 h) је у средоу сунчеву ппнпћ, а 12 h у средње сунчево подне. Правп и средое сунце заједнп пплазе из прплећне тачке и заједнп се враћају у оу, путем предоачећи или запстајући једнп за другим.

7 ВРЕМЕНСКП ИЗЈЕДНАЧЕОЕ Разлика између правпг и средоег сунчевпг времена (е) назива се временскп изједначеое: e = T P T S. Средое сунчевп време се пдређује на пснпву претхпднп израчунатпг правпг сунчевпг времена пп фпрмули, T S = T P e. Вреднпсти временскпг изједначеоа се крећу се пд 14 min дп +16,5 min, а дају се за сваки дан у астрпнпмским ефемеридама.

8 АНАЛЕМА

9 ПРПМЕНА е ТПКПМ ГПДИНЕ

10 2021 ВРЕМЕНСКП ИЗЈЕДНАЧЕОЕ

11 ЛПКАЛНП ВРЕМЕ Свакп местп на Земљи има свпј меридијан, а самим тим и свпје време, лпкалнп време, правп и средое. T L = T A + Dt = T A + (l L l A ) T M = T A Dt = T A (l A l M )

12 ЗПНАЛНП ВРЕМЕ Лпкалнп време је непрактичнп јер птежава сваку врсту кпмуникације. Затп је гпдине уведенп зпналнп време заснпванп на тепретскпј ппдели Земљине лппте на 24 часовне зоне (24 сектпра пп 15 ). Сва места пдгпварајуће зпне равнају се према средоем сунчевпм времену средоег меридијана те зпне.

13 За нулту часпвну зпну изабран је сектпр чији је средои меридијан, Гринички меридијан. Средишои меридијан прве истпчније зпне је l 0 = 15, прве ппсле ое, l 0 = 30, итд. СРЕДОПЕВРППСКП ВРЕМЕ Србија се налази у средопеврппскпј часпвнпј зпни (пзнака СЕТ) чији је средои меридијан l 0 = 15.

14 ? Акп наш часпвник ппказује тачнп 9 h, шта тп, заправп, значи? Тп значи: Прпшлп је тачнп 9 h пд ппследое дпое кулминације средоег сунца над хпризпнтима меридијана средоег меридијана (l0 = 15 ) средопеврппске часпвне зпне.

15 СРЕДОПЕВРППСКП И ПРАВП СУНЧЕВП ВРЕМЕ Разлика између средопеврппскпг времена (T SE ) и лпкалнпг средоег сунчевпг времена (T S ) некпг места на меридијану l, једнака је временскпм размаку Dt пптребнпм Земљи да се закрене за угап (l 0 l): Dt = T SE T S = (15 l) 4 min а самп средопеврппскп време, T SE = T S + (15 l) 4 min, пднпснп, знајући да је T S = T P e, T SE = T P e + (15 l) 4 min

16 ПРАВП СУНЧЕВП ППДНЕ Уврштаваоем у претхпдну фпрмулу T P = 12 h, а знајући вреднпст временскпг изједначеоа, мпгуће је за пдређену местп израчунати тренутак гпрое кулминације правпг сунца, тп јесте правп сунчевп ппдне па средопеврппскпм времену, T SE = 12 h e + (15 l) 4 min

17 ЗАДАТАК Израчунати правп сунчевп ппдне пп средопеврппскпм времену, у Бепграду (j = 44 49, l = ), 8. децембра гпдине. Из таблице: d = 8 min 9 s T SE = 12 h e + (15 l) 4 min T SE = 12 h 8 min 9 s + (15 20,4667) 4 min T SE = 12 h 8 min 9 s 21 min 52 s T SE = 11 h 29 min 59 s

18 Децембар, ВРЕМЕНСКП ИЗЈЕДНАЧЕОЕ

19 1. ЗАДАТАК Наведена фпрмула није пптребна укпликп су ппзнати тренутци изласка и заласка сунца. На пример, 8. децембра гпдине: Излазак сунца: 7 h 03 min Залазак сунца: 15 h 57 min Правп сунчевп ппдне = (7 h 03 min + 15 h 57 min) : 2 = 23 h : 2 = 11 h 30 min

20 ППДНЕВАЧКА ЛИНИЈА Када се у правп сунчевп ппдне пусти висак да слпбпднп виси, оегпва сенка ће на хпризпнталнпј ппдлпзи бити усмерена тачнп ка северу.

21 2. ЗАДАТАК Израчунати подневну висину сунца у Београду, 8. децембра Из таблица: d = ,5 h = 90 j + d h = ( ,5 ) h = ,5 Право сунчево подне: 11 h 30 min

22 КЉУЧНЕ РЕЧИ Sidereal time Solar time Apparent solar time Mean solar time Equation of time Apparent solar noon