BUDŽET 2020 O D L U K U O BUDŽETU OPŠTINE HERCEG-NOVI ZA GODINU. Član 1.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "BUDŽET 2020 O D L U K U O BUDŽETU OPŠTINE HERCEG-NOVI ZA GODINU. Član 1."

Транскрипт

1 NACRT Na osnovu člana 42. i člana 43. Zakona o finansiranju lokalne samouprave («Sl.list RCG», br. 42/03, 44/03, i Sl.list CG, br. 5/08, 51/08,74/10 i 1/15), člana 33 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti («Sl.list CG», br. 20/14 i 56/14), i člana 36. stav 1. tačka 7. Statuta Opštine Herceg- Novi («Sl.list RCG - Opštinski propisi, br. 15/04, 32/05, 31/06, 14/07 i Sl.list CG Opštinski propisi, br. 16/09 i 16/11), Skupština opštine Herceg- Novi, na sjednici održanoj dana godine, donijela je O D L U K U O BUDŽETU OPŠTINE HERCEG-NOVI ZA GODINU 1. O P Š T I D I O: Član 1. Odlukom o Budžetu Opštine Herceg- Novi za godinu (u daljem tekstu: Budžet) utvrđuju se primanja i izdaci u ukupnom iznosu od ,00. Pojedine namjene u iznosu od ,00 Kapitalni izdaci ,00 Stalna rezerva Budžeta u iznosu od ,00 Tekuća rezerva Budžeta u iznosu od ,00 Otplata pozajmica i kredita ,00 Član 2. Primanja Budžeta obezbjeđuju se iz: Sopstvenih prihoda ,00 Prodaja imovine i prihoda od zakupa ,00 Ustupljenih prihoda ,00 Dotacije 0,00 Dobijenih kredita ,00 Prenijeta sredstva iz prošle godine ,00 Strana: 1

2 Član 3. Primanja Budžeta za godinu po izvorima i vrstama i raspored primitaka na osnovne namjene utvrđuju se u sledećim iznosima: Javna primanja: Organ. Šifra O P I S PLAN ZA 2020g. 71 P O R E Z I: 711 Porez na dohodak fizičkih lica Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica , Porezi na ostala primanja zaposlenih , Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu , Porez na prihode od imovine i imovinskih prava , Porez na prihode od kapitala , Porez na dohodak po godišnjoj prijavi , Svega porez na dohodak fizičkih lica , Porez na promet nepokretnosti i prava i porez na nasleđe i poklone Porez na promet nepokretnosti i prava , Svega porez na promet nepokretnosti i prava: , Opštinski porezi Porez na nepokretnosti , Prirez porezu na dohodak fizičkih lica , Svega opštinski porezi: ,00 71 S v e g a p o r e z i: ,00 71 T A K S E: 713 Lokalne administrativne takse Lokalne administrativne takse ,00 Lokalne komunalne takse Strana: 2

3 Organ. Šifra O P I S PLAN ZA 2020g Lokalne komunalne takse , Turistička taksa , S v e g a t a k s e: , Opštinske naknade Naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i dr. javnih površina od opšteg značaja , , Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila , Primanja od koncesionh naknada za korišćenje prirodnih dobara koje daje Republika 30% ,00 S v e g a n a k n a d e: ,00 OSTALA PRIMANJA: Ostala opštinska primanja: Prihodi od privrednih subjekata čiji je osnivač Opština Herceg Novi Prihodi koje svojom djelatnošću ostvare i lokalne uprave , , Ostala primanja , Prihodi po osnovu kamata i kazni , Svega ostala primanja: ,00 Prihodi od prodaje imovine: Prihodi od valorizacije nepokretne imovine (prodaje i kratkoročnog i dugoročnog zakupa) ,00 S v e g a : , Prenijeta sredstva iz prethodne godine Prenijeta sredstva iz prethodne godine ,00 S v e g a : ,00 Strana: 3

4 Organ. Šifra O P I S PLAN ZA 2020g. 74 Donacije i transferi Prihodi od medjunarodnih fondova za projekte lokalne uprave , Kapitalne donacije , Primanja po osnovu kredita S v e g a : , Dobijeni krediti od komercijalnih banaka , Pozajmnice i krediti od ostalih institucija ,00 Svega primanja po osnovu kredita: ,00 UKUPNA PRIMANJA: ,00 Strana: 4

5 Javni izdaci: I Z D A C I O P I S PLAN ZA 2020.g Bruto zarade : 4111 Neto zarade , Porez na zarade , Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinos na teret poslodavca , Opštinski prirez ,00 S v e g a: , Ostala lična primanja : 4123 Naknada za prevoz , Izdaci za odbornike , Ostale naknade ,00 S v e g a: , Rashodi za materijal i usluge: 4131 Rashodi za materijal , Materijal za posebne namjene , Električna energija , Rashodi za gorivo , Rashodi za službena putovanja , Rashodi za reprezentaciju , Komunikacione usluge (telefonske i poštanske) , Bankarske usluge i negativne kursne razlike , Izdaci za advokatske i notarske usluge , Izdaci za izradu studija , Ugovorene usluge , Naknade za sporazumni prestanak radnog odnosa,stručno usavršavanje radnika i ostalo , Ostale usluge , Izdaci za ugovore o djelu , Izdaci za održavanje softvera,informacione opreme i ostali izdaci , Osiguranje ,00 S v e g a: ,00 Strana: 5

6 I Z D A C I O P I S PLAN ZA 2020.g Tekuće održavanje : 4152 Izdaci za revitalizaciju botaničke baste 2.000, Tekuće održavanje opreme ,00 S v e g a: , Transferi institucijama, pojedincima nevladinom i javnom sektoru 4311 Transferi za zdravstvenu zaštitu , Transferi institucijama kulture i sporta , Izdaci za podršku međunarodnih sportskih takmičenja , Transferi nevladinim izacijama , Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima , Transferi pojedincima , Jednokratne socijalne pomoći , Stipendije , Povlastice- prevoz đaka , Izdaci za mjesne zajednice , Transferi privrednim drustvima ,00 S v e g a: , Kapitalni izdaci: Izdaci za eksproprijaciju zemljišta , Lokalni putevi , Rasvjeta , Ostalo (planovi, vodovodna i kanalizaciona mreže i dr.) Ostalo-izdaci za gradjevinske objekte, (aut. stanica, gradska pijaca,spomen obiljezja, kapele i dr.) , , Izdaci za nabavku opreme za zelenilo, puteve,javnu rasvjetu i kom. djelatnosti , Izdaci za opremu , Izdaci za investiciono održavanje , Projekti kancelarije za medjunarodnu saradnju ,00 S v e g a: ,00 Strana: 6

7 I Z D A C I O P I S PLAN ZA 2020.g Pozajmnice i krediti: 4511 Povrat pozajmnica i kredita nefinansijskim institucijama ,00 S v e g a: , Otplata obaveza iz prethodnih godina: Otplate ostalih obaveza ,00 S v e g a: , Tekuća budžetska rezerva: 471 Tekuća budžetska rezerva ,00 S v e g a: , Stalna budžetska rezerva: 472 Stalna budžetska rezerva ,00 S v e g a: ,00 U K U P N O: ,00 Strana: 7

8 Član 4. Za izvršenje Budžeta u cjelini odgovoran je Predsjednik Opštine Herceg Novi, koji istovremeno vrši nadzor i naredbodavac je za izvršenje Budžeta. Član 5. Za zakonito korišćenje sredstava koja se raspoređuju Budžetom odgovoran je glavni službenik za finansije u opštini sekretar za finansije. Član 6. Potrošačke jedinice su dužne dostaviti Predsjedniku Opštine mjesečni tromjesečni plan potrošnje Budžetom odobrenih sredstava najkasnije deset dana od dana usvajanja Budžeta. Sredstva utvrđena Budžetom, potrošačke jedinice koriste po dinamici utvrđenoj budžetskim planom potrošnje, koje odobrava Predsjednik Opštine. Član 7. Potrošačke jedinice mogu ugovarati obaveze do iznosa sredstava koja su planom potrošnje odobrena od strane Predsjednika Opštine. Član 8. Predesjednik Opštine može vršiti preusmjeravanje sredstava po pojedinim izdacima i potrošačkim jedinicama, u visini do 10 % iznosa sredstava utvrđenih Budžetom. Potrošačke jedinice mogu preusmjeriti odobrena sredstva po pojedinim izdacima,uz odobrenje Predsjednika Opštine, u visini do 10 % iznosa sredstava predviđenih za namjene čiji se iznos mijenja. Član 9. Obaveze prema potrošačkim jedinicama u toku godine izvršavaće se srazmjerno ostvarenim prihodima, u skladu sa mjesečnim tromjesečnim planovima potrošnje Budžeta. Član 10. U postupku izvršenja Budžeta potrošačke jedinice, imaju ovlašćenja i dužnosti utvrđene ovim Budžetom i drugim propisima. Strana: 8

9 Član 11. Potrošačke jedinice koje svojim poslovanjem ostvaruju prihode, osim opštinskih a koji svoje prihode uplaćuju na konsolidovani račun Trezora, obavezne su da Sekretarijatu za finansije dostavljaju mjesečne izvještaje o ostvarenju prihoda i izdataka. Član 12. Realizacija sredstava predviđenih za investicije ostvarivaće se na osnovu planiranih prioriteta, uz saglasnost Predsjednika Opštine. Nosioci poslova iz predhodnog stava dužni su da blagovremeno pripreme neophodnu dokumentaciju (projekte, ponude, ugovore, situacije i dr.) koja se odnosi na određene investicije Član 13. Predsjednik Opštine će, na predlog glavnog službenika za finansije u opštini sekretara za finansije, usvojiti kriterijume za određivanje prioriteta u plaćanju. Član 14. Za hitne i nepredviđene izdatke koriste se sredstva tekuće i stalne rezerve. Odluku o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve u pojedinačnim slučajevima do iznosa od 10% stalne budžetske rezerve donosi nadležni odbor Skupštine na predlog Predsjednika Opštine. Skupština opštine donosi odluku o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve koja su iznad iznosa od 10% stalne budžetske rezerve. Strana: 9

10 2. P O S E B N I D I O: Član 15. Iznos ,00, po nosiocima, korisnicima i bližim namjenama vrši se u posebnom dijelu koji glasi: -Operativni budžet 1 SLUŽBA SKUPŠTINE O P I S PLAN ZA 2020.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih 8.000, Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca 9.000, Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 1.000,00 S v e g a: , Ostala primanja i naknade zaposlenih: Naknada za prevoz 2.000, Izdaci za odbornike , Ostale naknade 2.000,00 S v e g a: , Tekuća besteretna davanja Izdaci za parlamentarne stranke , Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika ,00 S v e g a: ,00 U K U P N O 001: ,00 Strana: 10

11 2 KABINET PREDSJEDNIKA OPŠTINE O P I S PLAN ZA 2020.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih , Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca , Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 3.500,00 S v e g a: , Ostala primanja i naknade zaposlenih: Naknada za prevoz 5.000, Ostale naknade 2.000,00 S v e g a: 7.000,00 Ostali izdaci Izdaci za proslavu praznika grada , Izdaci za finansiranje prostora u medijima , Izdaci za objavljivanje propisa i drugih akata u Sl. Listu CG 8.000, Izdaci za učešće u troškovima liječenja , Priprema aplikacija kod međunarodnih fondova , Izdaci za sporazumni prekid radnog odnosa , Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih , Izdaci za proslavu Nove godine ,00 S v e g a: , Informacioni sistemi Izdaci za održavanje informacione opreme ,00 S v e g a: ,00 U K U P N O 002: ,00 Strana: 11

12 3 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA O P I S PLAN ZA 2020.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih 5.500, Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca 5.000, Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 1.000,00 S v e g a: , Ostala primanja i naknade zaposlenih: Naknada za prevoz 2.000, Ostale naknade 2.000,00 S v e g a: 4.000,00 U K U P N O 003: ,00 Strana: 12

13 4 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE O P I S PLAN ZA 2020.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih , Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca , Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 2.000,00 S v e g a: , Ostala primanja i naknade zaposlenih: Naknada za prevoz 8.000, Ostale naknade 2.000,00 S v e g a: , Izdaci za materijal i usluge Izdaci za robu i materijal , Izdaci za električnu energiju , Izdaci za gorivo , Izdaci za telefonske usluge , Izdaci za poštanske usluge , Izdaci za tekuće održavanje , Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine , Izdaci za troškove voznog parka , Izdaci za registraciju i osiguranje sl. vozila ,00 S v e g a: ,00 U K U P N O 004: ,00 Strana: 13

14 5 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SPORT O P I S PLAN ZA 2020.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih 6.000, Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca 6.000, Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 1.000,00 S v e g a: , Ostala primanja i naknade zaposlenih: Naknada za prevoz 2.000, Ostale naknade 2.000,00 S v e g a: 4.000,00 Izdaci za ostale potrebe Ostali izdaci za potrebe sekretarijata za društvene djelatnosti ,00 S v e g a: ,00 Transferi za nevladine i druge izacije Izdaci za nevladine izacije - projekti , Izdaci za udruženja penzionera 5.000, Izdaci za udruženja boraca 3.000, Izdaci za Crveni krst 3.000, Ostali izdaci za NVO i udruzenja ,00 S v e g a ,00 Transferi za druge izacije Izdaci za rad kancelarije za rodnu ravnopravnost 3.000,00 S v e g a: 3.000,00 Transferi institucijama sporta Transferi za sportska drustva , Izdaci za troskove korišćenja bazena , Izdaci za subvencije sportskim klubovima za korišćenje Sportske dvorane Igalo , Izdaci za podršku sportskih takmičenja ,00 Strana: 14

15 Izdaci za Sportski program Praznika mimoze , Opstinske nagrade u oblasti sporta 5.000, Pomoć talentovanim sportistima ,00 S v e g a: ,00 UKUPNO 005: ,00 Strana: 15

16 6 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU O P I S PLAN ZA 2020.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih , Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca , Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 3.000,00 S v e g a: , Ostala primanja i naknade zaposlenih: Naknada za prevoz 7.000, Ostale naknade 2.000,00 S v e g a: 9.000, Transferi na nizem nivou: Izdaci za mjesne zajednice ,00 S v e g a : ,00 Socijalne beneficije: Transferi za jednokratne socijalne pomoći , Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama , Izdaci za subvencioniranje prevoza za stara lica , Izdaci za novorodjenu djecu , Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar , Izdaci za korišćenje JU Dnevni centar 3.000,00 S v e g a : ,00 Izdaci za ostale potrebe: Prevoz za seosko područje , Pomorski prevoz za područje Luštice , Izdaci za vodsnadbjevanje Luštice , Ostali izdaci za potrebe sekret. za lokalnu samoupravu ,00 S v e g a: ,00 U K U P N O 006: ,00 Strana: 16

17 7 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I LOKALNE JAVNE PRIHODE O P I S PLAN za 2020g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih , Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca , Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 5.000,00 S v e g a: , Ostala primanja i naknade zaposlenih: Naknada za prevoz , Ostale naknade 3.000,00 S v e g a: , Izdaci za službena putovanja i reprezentaciju Izdaci za službena putovanja , Izdaci za reprezentaciju , Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti ,00 S v e g a : ,00 Izdaci za hitnu medicinsku pomoć: Izdaci za podršku zdrastvenoj zaštiti u toku turističke sezone ,00 S v e g a ,00 Bezteretna davanja Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim ,00 kućama Pozajmnice i subvencije povezanim pravnim licima ,00 S v e g a: ,00 Ostali izdaci Izdaci za ugovorene usluge , Izdaci za transport vode - Konavli ,00 Strana: 17

18 7 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I LOKALNE JAVNE PRIHODE O P I S PLAN za 2020g Izdaci za bankarsku proviziju , Izdaci za ugovore o djelu , Izdaci za osiguranje ,00 S v e g a : , Povrat kredita Izdaci za povrat kredita i pozajmica ,00 S v e g a , Otplata dugova Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima , Otplate ostalih obaveza ,00 S v e g a : ,00 Tekuća budžetska rezerva Tekuća budžetska rezerva ,00 S v e g a: ,00 Stalna budžetska rezerva Stalna budžetska rezerva ,00 S v e g a: ,00 U K U P N O 007: ,00 Strana: 18

19 8 SEKRETARIJAT ZA TURIZAM, EKONOMSKI RAZVOJ I PREDUZETNIŠTVO O P I S PLAN ZA 2020.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih , Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca , Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 2.000,00 S v e g a: , Ostala primanja i naknade zaposlenih: Naknada za prevoz 3.000, Ostale naknade 2.000,00 S v e g a: 5.000,00 Ostali izdaci Izdaci za razvoj poljoprivrede , Izdaci za podrsku zenskom preduzetnistvu ,00 S v e g a: ,00 U K U P N O 008: ,00 Strana: 19

20 9 SEKRETARIJAT ZA KULTURU I OBRAZOVANJE O P I S PLAN ZA 2020.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih 5.000, Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca 5.000, Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 1.000,00 S v e g a: , Ostala primanja i naknade zaposlenih: Naknada za prevoz 1.000, Ostale naknade 1.000,00 S v e g a: 2.000,00 Ostal i izdaci: Izdaci za realizaciju upisa tvrdjava na UNESCO listu , Izdaci za izaciju kulturnih manifestacija , Izdaci za Praznik Mimoze , Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti , Izdaci za tekuće odrzavanje spomen obiljezja 5.000, Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Djenovic , S v e g a : ,00 Izdaci za stipendiranje studenata Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci ,00 S v e g a : ,00 Transferi za učenike i studente: Izdaci za realizaciju LAPM za god , Izdaci za realizaciju LAP za borbu protiv vršnjačkog nasilja 6.000, Izdaci za prevoz djaka , Izdaci za školska takmičenja 5.000,00 Strana: 20

21 9 SEKRETARIJAT ZA KULTURU I OBRAZOVANJE O P I S PLAN ZA 2020.g Ostali izdaci za škole ,00 Izdaci za nabavku udžbenika za učenike ,00 osnovnih škola S v e g a : ,00 Transferi za vjerske zajednice: Izdaci za vjerske zajednice ,00 S v e g a : ,00 U K U P N O 009: ,00 Strana: 21

22 10 SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IZGRADNJU O P I S PLAN ZA 2020.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih , Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca , Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 2.000,00 S v e g a: , Ostala primanja i naknade zaposlenih: Naknada za prevoz 5.000, Ostale naknade 3.000,00 S v e g a: 8.000,00 U K U P N O 010: ,00 Strana: 22

23 11 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE O P I S PLAN ZA 2020.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih 3.000, Doprinosi na teret zaposlenog 7.500, Doprinosi na teret poslodavca 3.000, Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 500,00 S v e g a: , Ostala primanja i naknade zaposlenih: Naknada za prevoz 1.000, Ostale naknade 1.000,00 S v e g a: 2.000,00 U K U P N O 011: ,00 Strana: 23

24 12 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, EKOLOGIJU I ENERGETSKU EFIKASNOST O P I S PLAN ZA 2020.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih 9.000, Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca 9.000, Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 1.500,00 S v e g a: , Ostala primanja i naknade zaposlenih: Naknada za prevoz 2.000, Ostale naknade 3.000,00 S v e g a: 5.000,00 Izdaci za opšte društvene potrebe Izdaci za DDD javnih površina , Izdaci za fitosanitarnu zastitu na javnim povrsinama (zastita i tretiranje palmi) , Izdaci za sanaciju klizista 5.000, Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu ,00 S v e g a: , Transferi privrednim drustvima Transferi Cistoci doo , Transferi Stambeno komunalno doo , Transfer Vodacomu-dotacija za tehničku podrsku , Transfer za privremeno skladiste komunalnog otpada Tisove grede , Izdaci za troskove azila za pse , Transferi za reprogram poreskih obaveza JKSP-u , Transferi za reprogram poreskih obaveza Cistoci , Transferi za potrebe sluzbe zastite i spasavanja za DVD Lustica i Bijela ,00 S v e g a ,00 U K U P N O 012: ,00 Strana: 24

25 13 DIREKCIJA ZA IMOVINU I ZASTUPANJE O P I S PLAN ZA 2020.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih 6.000, Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca 7.000, Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 1.000,00 S v e g a: , Ostala primanja i naknade zaposlenih: Naknada za prevoz 2.000, Ostale naknade 2.000,00 S v e g a: 4.000,00 Izdaci za troškove viještačenja Izdaci za troškove vještačenja , Izdaci za advokatske i notarske usluge ,00 S v e g a : ,00 U K U P N O 013: ,00 Strana: 25

26 14 SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE I INSPEKCIJSKOG NADZORA O P I S PLAN ZA 2020g. 14 Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih , Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca , Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 3.000,00 S v e g a: ,00 Ostala primanja i naknade zaposlenih: Naknada za prevoz 6.000, Ostale naknade 3.000,00 S v e g a: 9.000,00 Izdaci za rušenje bespravno podignutih objekata Izdaci za rušenje bespravno postavljenih objekata i troškovi izvršne službe ,00 S v e g a: ,00 U K U P N O 014: ,00 Strana: 26

27 15 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA O P I S PLAN ZA 2020.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih , Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca , Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 6.000,00 S v e g a: , Ostala primanja i naknade zaposlenih: Naknada za prevoz , Ostale naknade ,00 S v e g a: ,00 U K U P N O 015: ,00 Strana: 27

28 16 SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU Org.šif. Ekonomska Ekonomska O P I S Plan za 2020.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih 2.000, Doprinosi na teret zaposlenog 6.000, Doprinosi na teret poslodavca 2.000, Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 500 S v e g a: , Ostala primanja i naknade zaposlenih Naknada za prevoz 1.000, Ostale naknade 1.000,00 S v e g a : 2.000,00 U K U P N O 016: ,00 Strana: 28

29 17 SLUŽBA ZA PRAĆENJE USAGLAŠENOSTI PROPISA O P I S PLAN ZA 2020.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih 3.000, Doprinosi na teret zaposlenog 7.500, Doprinosi na teret poslodavca 3.000, Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 500 S v e g a: , Ostala primanja i naknade zaposlenih: Naknada za prevoz 1.000, Ostale naknade 1.000,00 S v e g a: 2.000,00 U K U P N O 017: ,00 Strana: 29

30 18 AGENCIJA ZA ZAŠTITU I RAZVOJ ORJENA O P I S PLAN ZA 2020g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih 9.000, Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca 8.000, Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 1.000,00 S v e g a: , Ostala primanja i naknade zaposlenih: Naknada za prevoz 2.000, Ostale naknade 2.000,00 S v e g a: 4.000,00 Izdaci za materijalne troškove Izdaci za materijalne troškove ,00 S v e g a : ,00 U K U P N O 018: ,00 Strana: 30

31 19 AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ HERCEG-NOVOG O P I S PLAN ZA 2020.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih , Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca , Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 2.500,00 S v e g a: , Ostala primanja i naknade zaposlenih: Naknada za prevoz 4.000, Ostale naknade 2.000,00 S v e g a: 6.000,00 Izdaci za materijal i usluge: Izdaci za materijalne troškove i ugovorene usluge ,00 S v e g a : ,00 U K U P N O 019: ,00 Strana: 31

32 20 JAVNI SERVIS RADIO TELEVIZIJA HERCEG NOVI INFORMATIVNI CENTAR O P I S PLAN ZA 20209g. 20 Izdaci za materijal i usluge: Izdaci za program. aktiv. i ugovorene usluge za radio televiziju RTV Herceg ,00 Novi S v e g a: ,00 U K U P N O 020: ,00 Strana: 32

33 21 JU GRADSKI MUZEJ MIRKO KOMNENOVIĆ I GALERIJA JOSIP-BEPO BENKOVIĆ HERCEG NOVI O P I S PLAN ZA 2020.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih , Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca , Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 3.000,00 S v e g a: , Ostala primanja i naknade zaposlenih: Naknada za prevoz 5.000, Ostale naknade ,00 S v e g a: , Izdaci za materijal i usluge: Izdaci za robu i materijal , Izdaci za električnu energiju 3.500, Izdaci za telefonske i poštanske usluge 1.500, Ugovorene usluge - sredstva za programe , Izdaci za tekuće održavanje , Izdaci za revitalizaciju botaničke bašte 2.000,00 S v e g a: ,00 U K U P N O 021: ,00 Strana: 33

34 22 JU GRADSKA BIBLIOTEKA I ČITAONICA HERCEG NOVI O P I S PLAN ZA 2020.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih 7.500, Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca , Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 3.000,00 S v e g a: , Ostala primanja i naknade zaposlenih: Naknada za prevoz 3.000, Ostale naknade ,00 S v e g a: ,00 Izdaci za materijal i usluge: Izdaci za robu i materijal 4.000, Izdaci za električnu energiju 3.000, Izdaci za telefonske usluge 3.000, Ugovorene usluge - sredstva za programe , Izdaci za tekuće održavanje 5.000, Izdaci za Zbornik Boka ,00 S v e g a: ,00 U K U P N O 022: ,00 Strana: 34

35 23 JUK «HERCEG-FEST» O P I S PLAN ZA 2020.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih , Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca , Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 3.000,00 S v e g a: , Ostala primanja i naknade zaposlenih Naknada za prevoz 8.000, Ostale naknade ,00 S v e g a: ,00 Izdaci za tekuće održavanje: Izdaci za tekuće održavanje ,00 S v e g a: ,00 Izdaci za usluge: Ugovorene usluge sredstva za programe ,00 S v e g a: ,00 U K U P N O 023: ,00 SVEGA OPERATIVNI BUDŽET: ,00 Strana: 35

36 KAPITALNI BUDŽET O P I S PLAN ZA 2020.g. 12 Sekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lok. putne mreže i komunalne infrastrukture , Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete ,00 Izdaci za finansiranje projekta vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda , Izdaci za izgradnju podzemne garaze i trga ispred zgrade Opstine Herceg Novi , Izdaci za učešće u izgradnju autobuske stanice , Izdaci za učešće u projektu izgradnje podzemnih kontejnera , Izdaci za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje ,00 Izdaci za izgradnju i investiciono održavanje objekata lok. samouprave ,00 Izdaci za nabavku opreme za zelenilo, puteve, javnu rasvjetu i komunalne ,00 dejelatnosti Izdaci za ulaganja u hidrotehničku stukturu i izdaci za sek.kanalizacionu mrežu ,00 Izdaci za izradu projektne dokumentacije za hidrosisteme ,00 Izdaci za postavljanje privremenih objekata (kiosci, štandovi i pultovi) ,00 S v e g a: ,00 Strana: 36

37 KAPITALNI BUDŽET O P I S PLAN ZA 2020.g Kabinet predsjednika Opštine Projekti kancelarije za međunarodnu saradnju Projekat CO CO TOUR -adaptacija kuće Ive Andrića , Projekat ADRINET -čišćenje podmorja i čipovanje mreža , Projekat ACHIEVE" 2.000, Projekat BEGIN -očuvanje eko sistema , Projekat EYE-FESTIVALS 5.000, Projekat "EVEN" 5.000, Projekat "EUISM" , Projekat "WOOD KEY" , Projekat "FLOOD & FIRE" , Projekat "FORTITUDE" ,00 S v e g a: ,00 Odsjek za informisanje i informacione sisteme Izdaci za nabavku osnovnih sredstva ,00 S v e g a: ,00 Ostali izdaci: Izdaci za izradu strateških dokumenata i studija ,00 S v e g a: , Sekretarijat za lokalnu samoupravu Izdaci za rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica, lica u stanju socijalne potrebe i sl , Izdaci za opremanje JU Dnevni Centar ,00 S v e g a : ,00 Strana: 37

38 KAPITALNI BUDŽET O P I S PLAN ZA 2020.g. 9 Sekretarijat za kulturu i obrazovanje Izdaci za osvjetljenje tvrdjava , Izdaci za izradu strateških dokumenata iz nadležnosti sekretarijata , Izdaci za izgradnju i postavljanje spomen obiljezja , Izdaci za izgradnju kapela ,00 S v e g a : ,00 13 Direkcija za imovinu i zastupanje Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju ,00 komunalne infrastrukture S v e g a : ,00 15 Služba zaštite i spašavanja Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite 5.000,00 S v e g a : 5.000,00 19 Agencija za izgradnju i razvoj Herceg- Novog Izdaci za izgradnju pješačke staze od Bijele do Kamenara , Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju trotoara , Izdaci za rekontsrukciju platoa kod Tvrtka I , Izdaci za uređenje vidikovaca , Izdaci za izgradnju pasarela Zelenika i Bijela , Izdaci za uređenje pijaca ,00 Strana: 38

39 KAPITALNI BUDŽET O P I S PLAN ZA 2020.g Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta ,00 Izdaci za uređenje fasada na stambenim objektima Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada Izdaci za rekonstrukciju autobuskih stajališta Izdaci za izgradnju kruzne biciklisticke staze - Projekat "CIRO 2" Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije , , , , ,00 Izdaci za izradu projektne dok. za putnu i vodovodnu mrežu na Luštici ,00 S v e g a: ,00 SVEGA KAPITALNI BUDŽET: ,00 U K U P N O I Z D A C I: ,00 Član 16. Ova Odluka stupa na snagu od godine, a ista će se objaviti u «Službenom listu Crne Gore opštinski propisi». SKUPŠTINA OPŠTINE HERCEG-NOVI Broj: 01- Herceg-Novi, POTPREDSJEDNICA SKUPŠTINE DRAGANA STANIŠIĆ,s.r. Strana: 39