Klasa: UP/I /19-001/2227 Ur.broj: / Zagreb,

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Klasa: UP/I /19-001/2227 Ur.broj: / Zagreb,"

Транскрипт

1 REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET Odjel za graditeljstvo Drugi područni odsjek za graditeljstvo (Novi Zagreb i Peščenica) Klasa: UP/I /19-001/2227 Ur.broj: / Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjel za graditeljstvo, Drugi područni odsjek za graditeljstvo (Novi Zagreb i Peščenica), Zagreb, Zapoljska 1, na temelju odredbe članka 99. stavak 1. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17 i 39/19) rješavajući po zahtjevu Ivana Petrović iz Zagreba, Ulica Ede Murtića 4 (OIB: ), izdaje GRAĐEVINSKU DOZVOLU I. Dozvoljava se građenje samostojeće individualne stambene građevine, visine prizemlje, ukupne građevinske (bruto) površine zgrade 245,30 m 2, sa jednom stambenom jedinicom (jednim stanom), razvrstane u 3.b skupinu građevina, na novoformiranoj k.č. broj 3322/1 k.o. Blato, nastaloj od dijela k.č. broj 3322/1 k.o. Blato, u Zagrebu, ugao Ulice Mladena Fiolića, Rastočke ulice i Holjakove ulice, u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake projekta: 68/2019/P.I. od studenog god., koji je ovjerio glavni projektant Miroslav Pašagić, mag.ing.arh., broj ovlaštenja A 3823, tvrtka DOMPROJEKT PROJEKTIRANJE d.o.o., Zagreb, Delkovečka 4, koji je sastavni dio građevinske dozvole. II. Glavni projekt iz točke I. izreke ove dozvole sadržava: 1. Arhitektonski projekt (Mapa 1/4), Knjiga 1, broj projekta: 68/09/2019 od studenog god., projektant Miroslav Pašagić, mag.ing.arh., br, ovl. A 3823, iz DOMPROJEKT PROJEKTIRANJE d.o.o., Zagreb, Delkovečka 4, i projektant Ivan Tomljanović, dipl.ing.geod., br. ovl. Geo 972, iz GEO TOM d.o.o., iz Bjelovara, J.J. Strossmayera 5/A, 2. Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite (Mapa 1/4), Knjiga 2, broj projekta: 68/09/2019 od studenog god., projektant Miroslav Pašagić, mag.ing.arh., br, ovl. A 3823, iz DOMPROJEKT PROJEKTIRANJE d.o.o., Zagreb, Delkovečka 4, 3. Građevinski projekt Projekt konstrukcije (Mapa 1/4), Knjiga 3, broj projekta: 68/09/2019 od studenog god., projektant Esad Hajdarovac, dipl.ing.građ., br. ovl. G 2233 iz DOMPROJEKT PROJEKTIRANJE d.o.o., Zagreb, Delkovečka 4,

2 4. Građevinski projekt vodoopskrbe i odvodnje (Mapa 2/4), broj projekta: GP-ViO od studenog god., projektant Ivana Arambašić, struč.spec.ing.aedif., br. ovl. G 5208, iz FUNKCIONALNA CJELINA d.o.o., Zagreb, Av. Marina Držića 39, 5. Projekt elektrotehničkih instalacija (Mapa 3/4), broj projekta: od studenog god., projektant Martina Šupak Gredelji, mag.ing.el., br. ovl. E 2684, iz DS ELING d.o.o., Rijeka, Emilija Randića 2, 6. Strojarski projekt (grijanja, hlađenja i plina), Mapa 4, Broj projekta: 9181 od 11. mj god., projektant Ranko Bihler, dipl.ing.stroj., br. ovl. S 610, iz PRO ING d.o.o., Zagreb, Trakošćanska 6/IV. 2 III. Novoformirana građevna čestica - k.č. broj 3322/1 k.o. Blato površine 1008 m 2, nastala je od dijela k.č. broj 3322/1 k.o. Blato, a novoformirana k.č. broj 3322/7 k.o. Blato površine 146 m 2, nastala je od preostalog dijela k.č. broj 3322/1 k.o. Blato za proširenje koridora postojećih ulica (Ulice Josipa Fiolića, Rastočke ulice, i Holjakove ulice). IV. Ova dozvola prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste. Važenje građevinske dozvole produžuje se na zahtjev investitora jednom za tri godine ako se nisu promijenili uvjeti za provedbu zahvata u prostoru određeni prostornim planom, odnosno lokacijskom dozvolom u skladu s kojima je građevinska dozvola izdana. V. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja, te priložiti dokaz da je u katastru formirana građevna čestica. Prije početka građenja, investitor je dužan osigurati provedbu iskolčenja građevine. VI. Građevinska dozvola nema pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na nekretnini za koju je izdana i ne predstavlja pravnu osnovu za ulazak u posjed nekretnine. VII. Zgrada mora, u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice biti dovršena u roku od pet godina, od dana prijave početka građenja. Izmjena i/ili dopuna građevinske dozvole nije od utjecaja na propisane rokove. VIII. Izgrađena građevina za čiju gradnju se izdaje ova dozvola, može se početi koristiti nakon što tijelo graditeljstva na zahtjev investitora, odnosno vlasnika građevine izda uporabnu dozvolu. Obrazloženje Investitor Ivan Petrović iz Zagreba, Ulica Ede Murtića 4, zatražio je podneskom od god. izdavanje građevinske dozvole za građenje individualne stambene građevine na novoformiranoj k.č. broj 3322/1 k.o. Blato, nastaloj od dijela k.č. broj 3322/1 k.o. Blato, ukupne građevinske (bruto) površine 245,30 m 2, kao zgrade 3.b skupine, iz članka 4. Zakona o gradnji, u Zagrebu, ugao Ulice Mladena Fiolića, Rastočke ulice i Holjakove ulice. U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to: - glavni projekt, Zajednička oznaka projekta: 68/2019/P.I. od studenog god., u elektroničkom obliku, - ispis glavnog projekta ovjeren od projektanata i glavnog projektanta Miroslava Pašagić, mag.ing.arh., broj ovlaštenja A 3823, tvrtka DOMPROJEKT PROJEKTIRANJE d.o.o., Zagreb, Delkovečka 4, naveden u točki II. izreke ovog rješenja, 2

3 - dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole i to: - izvadak iz zemljišne knjige za zk. č. br. 3322/1 k.o. Blato novo, Općinskog suda u Novom Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Novi Zagreb, Broj ZK uloška: Katastarska općina: Blato novo, od god., - IM obrazac, - iskaznica energetskih svojstava zgrade od god. potpisana od Ovlaštenog arhitekte Miroslava Pašagić, dipl.ing.arh., br. ovl. A 3823, i Ovlaštenog inženjera strojarstva Ranka Bihler, dipl.ing.stroj., br. ovl. S 610, - Elaborat tehničke, ekološke i ekonomske primjenjivosti alternativnih sustava za opskrbu energijom, T.D.: br. 68/09/2019 od studenog god., projektant Miroslav Pašagić, mag.ing.arh., br. ovl. A 3623, iz DOMPROJEKT PROJEKTIRANJE d.o.o., Zagreb, Delkovečka 4. Zahtjev je osnovan. U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je slijedeće: Uz zahtjev su priloženi svi propisani dokumenti. Utvrđeno je da je glavni projekt izradila ovlaštena osoba, da je propisno označen, te je izrađen tako da je onemogućena neovlaštena promjena njegova sadržaja, odnosno zamjena njegovih dijelova. Utvrđeni su svi propisani uvjeti priključenja: UVJETI PRIKLJUČENJA: - Sektora za promet ovog Ureda, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Klasa: /20-04/109, Ur.broj: / od god. - HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Klasa: /20-04/467, Ur.broj: od 13. veljače 2020.god - HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb, Zagreb, Gundulićeva 32, elektroenergetska suglasnost (EES) Broj: , Broj i znak: /22660/19DA od god., - VODOOPSKRBE I ODVODNJE d.o.o., 5000 Tehnički sektor, 5100 Služba razvoja, 5130 Odjel suglasnosti, Klasa: VIO , Urudžbeni broj: , Naš znak: 5130-ing. TO-br /2019 od god., - VODOOPSKRBE I ODVODNJE d.o.o., 5000 Tehnički sektor, 5100 Služba razvoja, 5130 Odjel suglasnosti, Oznaka: VIO , Urudžbeni broj: od god., P.U. broj: 19/1025-a, - GRADSKE PLINARE ZAGREB d.o.o., Sektor razvoja i investicija, Služba investicija, Zagreb, Radnička cesta 1., posebni uvjeti br. GPZ /19/.TZ-1109, Klasa: GPZ , Ur.broj: , Naš znak: 19/.TZ-1109 od god., i - GRADSKE PLINARE ZAGREB d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 1, uvjeti priključenja br , Klasa: GPZ , Ur.broj: UP-1912 od god. 3 3

4 Uvidom u glavni projekt iz točke II. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu s odredbama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba (Sl. glasnik Grada Zagreba, br. 16/07, 8/09, 7/13, 9/16 i 12/16 pročišćeni tekst) u smislu odredbe čl stavak 1. točka 3. Zakona o gradnji. Uvidom u glavni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, utvrđeno je da je glavni projekt u pogledu lokacijskih uvjeta izrađen u skladu s uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom - Generalnim urbanističkim planom Grada Zagreba, u smislu odredbe članka 110. stavak 1. podstavak 3. Zakona o gradnji (NN broj 153/13, 20/17 i 39/19). Prema Odluci o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 16/07, 8/09, 7/13, 9/16 i 12/16 pročišćeni tekst), novoformirana k.č. broj 3322/1 k.o. Blato, nalazi se: - prema kartografskim prikazima u Mj. 1:5 000: 1. Korištenje i namjena prostora - u zoni mješovita namjena pretežito stambena (oznaka M1), 3. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža 3.a Promet - uz gradsku ulicu (Ulica Milana Fiolića, Rastočka ulica, i Holjakova ulica), - uz rezervaciju proširenja postojeće ulice (Ulica Milana Fiolića, Rastočka ulica i Holjakova ulica), 3.c Vodnogospodarski sustav i postupanje d otpadom - u zoni Vodozaštitno područje III zona, - uz dovodni kanal (postojeći), 4.a Urbana pravila - unutar zone Uređenje i urbana obnova rubnih prostora individualne gradnje (oznaka 2.6.), 4.b Procedure urbano prostornog uređenja - za navedeno područje nije propisana obveza donošenja detaljnog prostornog plana. Na predmetni zahvat u prostoru primjenjuju se odredbe člannka 6, 10, 33, 35, 38, 39, 56 i 73. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 16/07, 8/09, 7/13, 9/16 i 12/16 pročišćeni tekst), te se utvrđuje: - najmanja površina građevne čestice za samostojeću građevinu je 500 m 2 ; postignuto: građevna čestica (novoformirana k.č. broj 3322/1 k.o. Blato) ima površinu 1008 m 2, - propisano: najveća izgrađenost građevne čestice za samostojeću i poluugrađenu građevinu je 40 %; postignuto (samostojeća stambena građevina) - 24,34 %, - propisano: najveći koeficijent iskoristivosti građevne čestice (ki) je 1,0; postignuto ki je 0,24, - visina građevine (individualna stambena građevina): propisano: najviše tri nadzemne etaže pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, s mogućnošću gradnje podzemne etaže (podrum); postignuto: jedna nadzemna etaža (prizemlje), visina građevine (h) je 3,10 m, i ukupna visina građevine je 3,90 m, - propisano: najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 3,0 m, iznimno može biti i manja ali ne manja od 1,0 m; postignuto: najmanja udaljenost stambene građevine od jugoistočne međe je 3,01 m, 4 4

5 - propisano: udaljenost građevnog pravca glavne građevine od rubne linije rezervacije proširenja ulice, odnosno od regulacijske linije ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje, najmanje je 3,0 m, iznimno, može i manje, u skladu s kontinuiranim građevnim pravcem postojećih građevina; postignuto: najmanja udaljenost stambene građevine od rubne linije rezervacije proširenja Ulice Josipa Fiolića (6,0 m od osi ceste) iznosi 3,0 m, od rubne linije rezervacije proširenja Rastočke ulice (6,0 m od osi ceste) - 3,0 m, i od rubne linije rezervacije proširenja Holjakove ulice (6,0 m od osi ceste) 5,31 m, - prirodni teren (samostojeća građevina): propisano najmanji prirodni teren je 20 % površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar prostora rezerviranog za proširenja ulice; postignuto: prirodni teren zauzima 41,96 % površine građevne čestice, odnosno površina prirodnog terena je 423 m 2, - propisano: najmanje 1 PGM/1 stan, i po kriteriju (za stanovanje 15/1000 m 2 GBP-a), uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice); postignuto: na građevnoj čestici osigurana su ukupno tri parkirališno - garažna mjesta (dva garažna mjesta u stambenoj građevini, i jedno parkirališno mjesto na građevnoj čestici), po kriteriju GBP x 15/1000. Utvrđeno je da postoji mogućnost priključenja građevne čestice odnosno građevine na infrastrukturu i to: - pristup na prometnu površinu na Ulicu Josipa Fiolića, na Rastočku ulicu, i na Holjakovu ulicu, sve tri ulice kategorizirane su kao gradske ulice, sa planiranim prostorom rezervacije proširenja postojeće ulice (6,0 m od osi ceste), - na niskonaponsku električnu mrežu i telekomunikacijske instalacije u Ulici Josipa Fiolića, - na javnu vodovodnu mrežu i javnu kanalizacionu mrežu na Ulicu Josipa Fiolića, - na postojeći srednjotlačni distribucijski sustav prirodnog plina u Rastočkoj ulici. U spisu predmeta priložene su pisane izjave Vere Marić i Vinka Marić, oboje iz Zagreba, Rastočka ulica 8 G, neposrednih susjeda tj. suvlasnika k.č. broj 3322/2 k.o. Blato (odgovara z.k.č. broj 3322/2 Blato novo), i k.č. broj 3322/3 Blato (odgovara z.k.č. broj 3322/3 k.o. Blato novo), Ivana Živković i Svjetlane Živković, oboje iz Zagreba, Kupinečka 48, neposrednih susjeda tj. suvlasnika k.č. broj 3322/4 k.o. Blato (odgovara z.k.č. broj 3322/4 k.o. Blato novo), i k.č. broj 3322/5 k.o. Blato (odgovara z.k.č. broj 3322/5 k.o. Blato novo), koje neposredno graniče sa nekretninom novoformiranom k.č. broj 3322/1 k.o. Blato (nastala od dijela k.č. broj 3322/1 k.o. Blato), sve izjave date god., a u kojima gore imenovane stranke u postupku izjavljuju da su suglasne s izdavanjem građevinske dozvole za predmetni zahvat u prostoru: izgradnju individualne stambene građevine na novoformiranoj k.č. broj 3322/1 k.o. Blato (nastaloj od dijela k.č. broj 3322/1 k.o. Blato), prema priloženom glavnom projektu, zajedničke oznake projekta: 68/2019/P.I. od studenog god., koji je izrađen od tvrtke DOMPROJEKT PROJEKTIRANJE d.o.o., Zagreb, Delkovečka 4. Stranke u postupku tj. vlasnici nekretnine za koju se izdaje ova dozvola i nositelji drugih stvarnih prava na toj nekretnini, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s predmetnom nekretninom su pozvani na uvid u spis predmeta radi 5 5

6 izjašnjenja, sukladno odredbama članka 115. stavak 2. i članka 116. stavak 2. Zakona o gradnji, osobnom dostavom poziva. Pozivu ovog Ureda nisu se odazvale stranke: Ivan Petrović i Nikica Milas (za Grad Zagreb), Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, iako su uredno zaprimili poziv (dostavnice priležu predmetu). Slijedom iznesenog, a temeljem odredbe čl Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17 i 39/19) riješeno je kao u izreci. NAPUTAK O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove građevinske dozvole dozvoljena je žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, u roku od 15. dana od dana prijama iste. Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom ovom Uredu, a može se izjaviti i na zapisnik, uz pristojbu u iznosu od 50,00 kn državnih biljega, prema Tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi propisanih Uredbom o tarifi upravnih pristojbi (NN br. 8/17, 37/17, 129/17, 18/19 i 97/19). Upravna pristojba prema Tar.br. 1., 2. st. 2. i 51. st. 1. točka 3. Tarife upravnih pristojbi propisanih gore navedenom Uredbom o tarifi upravnih pristojbi, u iznosu od 70,00 kn državnih biljega nalijepljena je i uredno poništena na podnesku, a u visini od 800,00 kn uplaćena je na račun br.: HR , model: HR68, poziv na broj: 5860-OIB uplatitelja, gradske i općinske upravne pristojbe u gotovom novcu. 6 UPRAVNI SAVJETNIK ZA GRADITELJSTVO: Jadranka Đakulović, dipl.ing.arh. DOSTAVITI: 1. Ivan Petrović, Zagreb, Ulica Ede Murtića 4, 2. Vera Marić, Zagreb, Rastočka ulica 8 G, 3. Vinko Marić, Zagreb, Rastočka ulica 8 G, 4. Ivan Živković, Zagreb, Kupinečka 48, 5. Svjetlana Živković, Zagreb, Kupinečka 48, 6. Oglasna ploča ovdje (8. dana), - Grad Zagreb (gosp. Nikica Milas, dipl.ing.arh.), Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 6

7 7 7. na web stranici Grada Zagreba 8 dana, 8. Državni inspektorat, Građevinska inspekcija, Zagreb, Šubićeva 29, 9. Evidencija ovdje, 10. Pismohrana ovdje. - na znanje (po izvršnosti): 11. Sektor za postupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, Zagreb, Park Stara Trešnjevka 1, 12. Sektor za komunalne poslove i javne površine, Odjel za komunalni doprinos i naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, Upravna zgrada broj I., V kat (sa glavnim projektom), 13. Hrvatske vode, VGO ispostava za mali sliv Zagrebačko prisavlje, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 271/VIII (sa glavnim projektom), 14. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, Avenija Dubrovnik 12/IV, 15. Gradski ured za katastar i geodetske poslove, Zagreb, Ulica grada Vukovara 58 a (sa glavnim projektom). 7