OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA"

Транскрипт

1 OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA ŠKOLSKI KURIKUL školska godina 2015./2016. Ravnatelj škole: Željko Krištofić, dipl. uč. Predsjednik Školskog odbora: Marko Horvat, dipl. teol. Orehovica, rujan godine 1

2 SADRŽAJ 1. OSNOVNI PODACI O ŠKOLI UVOD VIZIJA, MISIJA I CILJ OSNOVNE ŠKOLE OREHOVICA ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKI KURIKUL RAZREDNE NASTAVE ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./ IZBORNA NASTAVA DODATNA NASTAVA DOPUNSKA NASTAVA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI PLAN IZVANUČIONIČNE NASTAVE ŠKOLSKI IZLETI (jednodnevni/poludnevni izlet) TERENSKA NASTAVA (nastava u izvornoj stvarnosti) POSJETI IZVAN ŠKOLE (kazališta, kina ili druge ustanove i institucije) ŠKOLA PLIVANJA PLAN PROJEKATA ŠKOLSKI KURIKUL PREDMETNE NASTAVE ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./ IZBORNA NASTAVA DODATNA NASTAVA DOPUNSKA NASTAVA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI PLAN IZVANUČIONIČKE I TERENSKE NASTAVE ŠKOLSKE EKSKURZIJE (višednevni izleti) ŠKOLSKI IZLETI (jednodnevni/poludnevni izleti) TERENSKA NASTAVA (nastava u izvornoj stvarnosti) POSJETI IZVAN ŠKOLE (kazališta, kina ili druge ustanove i institucije) PLAN PROJEKATA PLAN I PROGRAM INTEGRIRANIH DANA ŠKOLSKI PROJEKTI ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM PLAN I PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA PLAN I PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU PLAN I PROGRAM PROFESIONALNOG INFORMIRANJA I USMJERAVANJA KURIKUL ZDRAVSTVENOG ODGOJA PLAN RADA PREDŠKOLE PRI OŠ OREHOVICA PLAN RADA AKTIVA UČITELJA PLAN TEMATSKIH DANA UKLJUČENOST UČENIKA U IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

3 1. OSNOVNI PODACI O ŠKOLI Naziv škole: Osnovna škola Orehovica Adresa škole: Školska ulica 2, Orehovica Županija: Međimurska Telefonski broj: 040/ Broj telefaksa: 040/ Internetska pošta: Internetska adresa: Ravnatelj škole: Zamjenik ravnatelja: Voditelj smjene: Voditelj područne škole: Željko Krištofić Aleksandra Srnec Aleksandra Srnec Senija Zadravec-Kermek Broj učenika: 288 Broj učenika u razrednoj nastavi: 148 Broj učenika u predmetnoj nastavi: 140 Broj učenika s teškoćama u razvoju: 44 Broj učenika u produženom boravku: 0 Broj učenika putnika: 45 Ukupan broj razrednih odjela: 19 Broj razrednih odjela u matičnoj školi: Broj razrednih odjela u područnoj školi: 17 Broj razrednih odjela RN-a: 10 Broj razrednih odjela PN-a: 9 Broj grupa u produženom boravku: 0 2 3

4 2. UVOD Školski kurikul utvrđuje: - dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima Školski kurikul određuje plan i program: - izborne nastave - dodatne nastave - dopunske nastave - izvannastavnih aktivnosti - izvanučionične nastave (poludnevne, jednodnevne i višednevne aktivnosti, izleti, ekskurzije, posjeti koje su u funkciji realizacije nastavnog plana i programa) - Razvojni plan i program rada škole - opise projekata (međunarodni, nacionalni, školski) - izvanškolskih aktivnosti Školskim kurikulom se utvrđuje: - aktivnost, program i /ili projekt - ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta - namjena aktivnosti, programa i/ili projekta - nositelj aktivnosti, programa i/ili projekta - način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta - vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta - detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta - način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja 4

5 3. VIZIJA, MISIJA I CILJ OSNOVNE ŠKOLE OREHOVICA Kurikulum Osnovne škole Orehovica utemeljen je na misiji, viziji, vrijednostima i specifičnostima same Škole. Sadržajima kurikuluma nastoje se zadovoljiti potrebe i interesi učenika, roditelja i lokalne zajednice. Potiče otvaranje prostora za aktivno sudjelovanje svih zainteresiranih u proces obrazovanja, samostalnost škole, profesionalnu samostalnost i odgovornost nastavnika te kvalitetnu školu. Kurikulumom se nastoje osigurati uvjeti za stalnom društvenom potporom, brigom za učinkovitost i kvalitetu obrazovanja, spremnost na društvene izazove i poticanje cjeloživotnog učenja. VIZIJA Potpora i podrška u odgoju i obrazovanju za svu djecu u školi kako bi se osjećala sigurno i ugodno u školi te razvijala sve svoje potencijale. MISIJA Održati kontinuitet aktivnosti i prilagođavati ih potrebama i interesima djece. Osigurati kvalitetno obrazovanje učenika koristeći suvremene metode i oblike rada (terensku nastavu, grupni rad, timski rad, istraživački rad, aktivno učenje i suradničku nastavu) te poticati razvoj opće kulture. Poticati osobnu izvrsnost kod učenika i učitelja. Poticati i pripremati učenike za cjeloživotno učenje te poticati i omogućavati kontinuirani profesionalni razvoj zaposlenika. Otvorenom komunikacijom stvarati toplo, sigurno i poticajno okružje za osobni rast i razvoj učenika te učiti jedni od drugih, pomagati jedni drugima i aktivno slušati jedni druge pazeći pritom na individualnost učenika. Poticati razvoj pozitivnih osobina kao što su iskrenost, odgovornost, ustrajnost, prijateljstvo, briga za druge, disciplina te njegovati moralne i etičke vrijednosti i nenasilno rješavanje sukoba. Njegovati stvaralaštvo i kreativnost i pružati svu dostupnu stručnu pomoć. Skrbiti za učenike s teškoćama u učenju te za darovite učenike. Surađivati s roditeljima i lokalnom zajednicom te poticati partnerske odnose. Brinuti za okoliš 5

6 VRIJEDNOSTI Odgovornost Uvažavanje različitosti Tolerancija Solidarnost Njegovanje kulturnog identiteta Volonterizam OPĆI CILJEVI Promicanje i stvaranje jednakih prilika u pristupu obrazovanju Razvijanje odgovornosti i poticanje na kontinuirano i redovito izvršavanje obaveza Profesionalizacija odnosa djelatnika škole POSEBNI CILJEVI Redovito pisanje domaćih zadaća Poboljšati školski uspjeh iz hrvatskog jezika Redovitost u pohađanju izvannastavnih aktivnosti Razvoj komunikacijskih vještina Razvoj multikulturalnog ozračja 6

7 4. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI VREMENSKI OKVIR OSTVARIVANJA AKTIVNOSTI OSOBE ODGOVORNE ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI MJERLJIVI POKAZATELJI OSTVARIVANJA AKTIVNOSTI znanja i vještine iz pojedinih predmeta pisanja domaćih zadaća predstavljanje aktivnosti i edukacija na UV o pozitivnom potkrepljivanju učenika za izvršavanje obveza priprema predavanja za učitelje i materijala rujan koordinator za ostvarivanje razvojnog plana zapisnik s Učiteljskog vijeća roditeljski sastanci (svi razredi) priprema predavanja i radionica za roditelje pisani materijal za roditelje tablični prikaz dnevnika + letak evaluacijski listići za roditelje rujan (roditeljski sastanci) razrednici koordinator za ostvarivanje razvojnog plana zapisnik s roditeljskog sastanka evidencija praćenja pisanja domaćih zadaća rezultati evaluacije individualno savjetovanje s roditeljima u svrhu organiziranja rasporeda dnevnih aktivnosti pisani materijal za roditelje tablični prikaz dnevnika + letak za pojedinog učenika mjesečno tijekom godine razrednici predmetni učitelji stručna služba evidencija individualnih razgovora s roditeljima vršnjačka pomoć u pisanju domaćih zadaća razredi selekcija i edukacija vršnjaka za pomoć u pisanju domaćih zadaća selekcija učenika kojima je potrebna pomoć radionica - vršnjačka pomoć evaluacijski listići za učenike rujan kontinuirano 1x tjedno 1 školski sat za šk. god /16. učitelji/voditelji vršnjačke pomoći educirani vršnjački pomagači rezultati evaluacije evidencija voditelja i razrednika o pisanju domaćih zadaća 7

8 odnos svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa (djelatnika škole, roditelja i učenika): - učenici-učiteljiroditelji učiniti vidljivima poželjna ponašanja učenika (pozitivno potkrepljenje) tijekom čitave godine) učiniti učinkovitima pedagoške mjere i druge mjere za poboljšanje ponašanja izraditi kriterije za odabir učenika mjeseca za pojedini razred javno istaknuti odabrane učenike pohvale/nagrade upoznavanje s propisima koji reguliraju pedagoške mjere učenike i roditelje uvođenje plana poboljšanja ponašanja pisani materijali o kriterijima web stranica škole i pano za objavu resursi za ostvarivanje nagrada zakonski propisi obrazac za individualni plan poboljšanja ponašanja šk. godina 2015./2016. razrednici i članovi Vijeća učenika razrednici Razredno vijeće, Učiteljsko vijeće, ravnatelj razrednik, stručna služba, Razredno/Učiteljsko vijeće evidencija o izrečenim pedagoškim mjerama - učitelji međusobno profesionalizacija učitelja komunikacijske vještine međusobna povezanost Aktiva unutar škole predavanje i radionica: Aktivno slušanje, Medijacija Zajednice učitelja koji uče priprema predavanja za učitelje i materijala priprema radionica šk. godina 2015./ mjesečni sastanci Aktiva RN i Aktiva PN - Razredna vijeća - Učiteljska vijeća ravnatelj koordinator za ostvarivanje razvojnog plana Predsjednici Aktiva RN i PN psiholog razrednici evidencija o sudjelovanju na Aktivima, radionicama i predavanjima evaluacijske liste 8

9 5. ŠKOLSKI KURIKUL RAZREDNE NASTAVE ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./ IZBORNA NASTAVA PLANIRANI BROJ UČENIKA: PLANIRANI BROJ SATI: NOSITELJI AKTIVNOSTI: VJERONAUK Sustavno i skladno teološko-ekleziološko i antropološkopedagoško povezivanje Božje objave i crkvene tradicije sa životnim iskustvom učenika da bi se ostvarilo sustavno i cjelovito, ekumenski i dijaloški otvoreno, upoznavanje katoličke vjere na informativno-spoznajnoj, doživljajnoj i djelatnoj razini radi postignuća zrelosti u katoličkoj vjeri i postignuća cjelovitoga općeljudskoga i vjerskog odgoja učenika koji žive u svom religioznom i crkvenom, kulturnom i društvenom prostoru. Povezivanje i primjena vjeronaučnih sadržaja u stvarnom životu. Učenici od razreda 2 sata tjedno (70 sati godišnje) Ninoslav Jambrović, dipl. kateheta Marko Horvat, mag. teolog usmeno izlaganje, razgovor, rad na tekstu, usmeno izražavanje, pisano izražavanje, likovno izražavanje, glazbeno izražavanje, molitveno izražavanje, meditacija VREMENIK AKTIVNOSTI: tijekom školske godine 2015./2016. prema rasporedu za pojedini razredni odjel oko 100 kuna po učeniku (udžbenik, bilježnica, pribor za kreativni rad ) - propisan od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa - vrši se pismenim i usmenim vrednovanjem - komponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja Radi kvalitetnije vjeronaučne nastave, te poticanja učenika ka boljem usvajanju nastavnih sadržaja, te zalaganju i razvijanju međusobne kulture komuniciranja i ponašanja, ocjena iz znanja dobiva se na temelju usvojenih sadržaja na kognitivnoj razini. Na temelju osobnih pismenih i likovnih radova učenik dobiva ocjenu iz područja stvaralačko izražavanje. Zainteresiranost i aktivnost učenika tijekom nastave ocjenjuje se u područje zalaganje. Kultura komuniciranja i ponašanja ocjenjuje se u rubrici: kultura ponašanja. Prezentacije u redovnoj nastavi; aktivno sudjelovanje u euharistijskom slavlju; sudjelovanje u karitativnim akcijama. 9

10 NOSITELJI AKTIVNOSTI: ENGLESKI JEZIK Cilj izborne nastave engleskog jezika je osposobljavanje učenika za jezičnu komunikaciju na engleskom jeziku u usmenom i pisanom obliku, produbiti i proširiti znanja, vještine i sposobnosti koje pridonose pozitivnom razvoju učenikove ličnosti; uočavanje posebnosti sustava stranog jezika; stvaranje zanimanja i potrebe za znanjem jezika; razvijanje pozitivnog odnosa prema stranom jeziku i kulturi; razumijevanje engleskog jezika i kulture uz uočavanje sličnosti i razlika među kulturama; razvijanje kritičnosti i ugrađivanje novih iskustava u osobno djelovanje; izvršavanje postavljenih obaveza. Izborna nastava engleskog jezika je namijenjena učenicima koji pokazuju poseban interes za engleski jezik i imaju volju i želju za učenjem drugog stranog jezika, a prvi strani jezik im je njemački. Učenici 4. razreda, učiteljica engleskog jezika Adela Tompoš Aktivnost će se realizirati preko nastave u školi te radom na Edmodu društvenoj mreži za učitelje i učenike. VREMENIK AKTIVNOSTI: Tijekom školske godine 2015./2016. po 2 sata tjedno (70 sati godišnje) Za aktivnost je potreban potrošni materijal bilježnice, papiri, olovke, krede, ljepilo, bojice, flomasteri, tinta za pisač i drugo. Učeničko znanje će se vrednovati opisno i brojčano u skladu s rezultatima, ciljevima i zadaćama; usmene i pismene provjere tijekom školske godine, izradom projekata, samovrednovanjem. Rezultati vrednovanja koristit će se u planiranju budućih aktivnosti. 10

11 5.2. DODATNA NASTAVA DODATNA NASTAVA MATEMATIKA (1.-4.) VREMENIK: KORIŠTENJA : Potaknuti zanimanje učenika za otkrivanje novih sadržaja matematike. Poticati znatiželju i potrebu za istraživanjem. Rad s učenicima koji pokazuju interes za sadržaje matematike i žele znati više. Učitelji razredne nastave - rješavanje listića - problemski zadatci - zadatci dosjetke - matematičke križaljke Tijekom školske godine 1 sat tjedno prema rasporedu sati Dodatni listići, papir za fotokopiranje Opisno praćenje Samovrednovanje učenika DODATNA NASTAVA PRIRODA I DRUŠTVO (1.-4.) VREMENIK: KORIŠTENJA : Potaknuti zanimanje učenika za otkrivanje i proučavanje pojava u prirodnoj i društvenoj zajednici. Poticati znatiželju i potrebu za istraživanjem. Osvijestiti i doživjeti međusobnu povezanost svih čimbenika koji djeluju u čovjekovoj okolini. Rad s učenicima koji pokazuju interes za istraživanjem prirode i ljudi. Senija Zadravec-Kermek, učiteljica razredne nastave Emina Mlinarić, učiteljica razredne nastave - proučavanje tema vezanih uz promjene u prirodi, snalaženje u vremenu i prostoru - izvanučionička nastava - pokusi Tijekom školske godine 1 sat tjedno prema rasporedu sati Materijali za izvođenje pokusa, dodatni listići, troškovi autobusnog prijevoza za izvanučioničku nastavu 500,00 kuna - izrada projekata - izrada plakata - samovrednovanje učenika 11

12 5.3. DOPUNSKA NASTAVA DOPUNSKA NASTAVA HRVATSKI JEZIK (1. 4. RAZRED) Usavršavanje početnog čitanja i pisanja te vježbe komunikacije. Osposobljavanje učenika za jezičnu komunikaciju koja im omogućuje ovladavanje sadržajima svih obrazovnih predmeta. Suzbijanje straha od jezika i postupno usvajanje hrvatskog jezičnog standarda, ostvarivanje uspješne usmene i pisane komunikacije, stvaranje čitateljskih navika. VREMENIK: KORIŠTENJA : Dopunska nastava hrvatskog jezika namijenjena je učenicima od 1. do 4. razreda kojima je potrebna pomoć u svladavanju gradiva za samostalno čitanje i pisanje i učenicima s teškoćama. Učitelji razredne nastave Individualizirani pristup svakom učeniku - interaktivnim igrama razvijati pred čitalačke i čitalačke vještine, a na temelju toga glasovnu analizu i sintezu. Predvježbe pisanja. Vježbe pisanja i čitanja, čitanje s razumijevanjem. Tijekom školske godine - jednom tjedno prema rasporedu u kombinaciji s dopunskom nastavom matematike. Slovarica, slogovnica, kartice za globalno i početno čitanje, društvene igre, papir za fotokopiranje. Korištenje obrazaca za dopunsku nastavu, bilježenje rezultata i opisno praćenje napredovanja učenika. Rezultati vrednovanja su pokazatelj daljnjeg rada sa svakim učenikom pojedinačno i usmjeravanja daljnjeg rada i određivanje prave razine usvajanja sadržaja. DOPUNSKA NASTAVA MATEMATIKA (1. 4. RAZRED) Stjecanje temeljnih matematičkih znanja potrebnih za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu. Doprinijeti stjecanju osnova matematičke pismenosti i matematičkih kompetencija (čitanje, pisanje, uspoređivanje brojeva, logičko mišljenje, točnost, urednost, samostalnost). Dopunska nastava matematike namijenjena je učenicima od 1. do 4. razreda kojima je potrebna pomoć u svladavanju gradiva. Učitelji razredne nastave Individualizirani pristup svakom učeniku vježbe i matematičke igre. VREMENIK: Tijekom školske godine - jednom tjedno prema rasporedu u kombinaciji s dopunskom nastavom hrvatskog jezika. 12

13 KORIŠTENJA : Papir za fotokopiranje Korištenje obrazaca za dopunsku nastavu, bilježenje rezultata i opisno praćenje napredovanja učenika. Rezultati vrednovanja su pokazatelj daljnjeg rada sa svakim učenikom pojedinačno i usmjeravanja daljnjeg rada i određivanje prave razine usvajanja sadržaja. VREMENIK: KORIŠTENJA : DOPUNSKA NASTAVA ZA UČENIKE KOJI NE ZNAJU ILI NEDOSTATNO ZNAJU HRVATSKI JEZIK Osposobiti učenike za aktivno ovladavanje gradivom koje je predviđeno za prvi i drugi razred NPIP om. Radi učinkovite integracije u sustav odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske za učenika koji ne zna ili nedovoljno zna hrvatski jezik organizira se dopunska nastava. Učitelj hrvatskog jezika i učenici 1. i 2. razreda za koje je donesena Odluka UDU o potrebi pohađanja dopunske nastave hrvatskog jezika Individualni pristup, vježbe pisanja i čitanja, rješavanje zadataka, učenje kroz igru, vježbe komunikacijskiih vještina Kontinuirano tijekom školske godine , 2 školska sata tjedno prema rasporedu Potrošni materijal. Individualno praćenje, usvojenost nastavnih sadržaja i lakše praćenje redovnog programa. 13

14 5.4. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI VREMENIK: KORIŠTENJA : EKO-KREATIVCI (PŠ PODBREST) Razvijati ekološku svijest učenika i stjecati nova ekološka znanja. Razvijati kreativnost. Poticati međusobnu komunikaciju i suradnju. Doprinijeti uređenju okoliša i interijera škole. Emina Mlinarić, učiteljica razredne nastave Skupljanje prirodnog i otpadnog materijala, kreativne ekoradionice, obilježavanje ekološki važnih datuma Tijekom školske godine, 1 sat tjedno prema rasporedu sati. Potrošni materijal Opisno praćenje postignuća i interesa za rad Prezentacija radova VREMENIK: KORIŠTENJA : LIKOVNA RADIONICA Potaknuti zanimanje učenika za likovnim izražavanjem. Razvijati kreativnost u likovnom izražaju. Praktična primjena likovnog jezika u oblikovanju predmeta - dizajn. Rad s učenicima razredne nastave koji pokazuju interes za likovno izražavanje Tatjana Šafarić, učiteljica razredne nastave Promatranje i analiziranje djela likovnih umjetnika. Praktičan rad kroz kreativne likovne radionice Istraživanje i uočavanje likovnih elemenata u okolini Tijekom školske godine 1 sat tjedno prema rasporedu Materijali za izradu likovnih uradaka Opisno praćenje postignuća i interesa za rad. Prezentacija radova na izložbi. Sudjelovanje na natječajima dječjih likovnih radova. MALI GRAĐANI (PŠ PODBREST) Poticati razvoj građanskih znanja, vještina i stavova učenika kao građanina razreda, škole i lokalne zajednice. Osvijestiti prava i odgovornosti u razredu, školi i zajednici. Razvijati društvene komunikacijske kompetencije, timski rad. 14

15 Poticati razvoj etičkih stavova i ponašanja. Razvijanje sposobnosti kritičkog mišljenja i sposobnosti rješavanja problema. Pripremanje učenika da postanu odgovorni građani koji će svojim uključivanjem u zajednicu doprinositi stvaranju kvalitetne društvene zajednice. VREMENIK: KORIŠTENJA : Senija Zadravec Kermek, učiteljica razredne nastave humanitaran rad, kreativne radionice, istraživanja, praktični rad, rad na projektu tijekom školske godine 1 sat tjedno prema rasporedu sati troškovi za materijal za kopiranje i literaturu - opisno praćenje postignuća i interesa za rad - prezentacija projekata MALI FOLKLOR Razvijati smisao za pjesmu i igru, glazbu i ples. Potaknuti zanimanje učenika za upoznavanje međimurske folklorne baštine i starinskih običaja. Pridonijeti osposobljavanju učenika za izvođenje narodnih plesova, pjesama i igara. Razvijanje ljubavi i osjećaja poštovanja prema hrvatskoj tradicijskoj kulturi. Pripremanje za školske priredbe i odlaske na smotre. VREMENIK: KORIŠTENJA : Ivana Čurila, učiteljica njemačkog jezika i školska knjižničarka, učenici razredne i predmetne nastave Kontinuirane probe jedan sat tjedno te po potrebi subotom, nastupi na školskim priredbama, smotrama i gostovanjima. Tijekom školske godine Papir za fotokopiranje Opisno praćenje učeničkih sposobnosti, postignuća i interesa za rad, nastupi na školskim priredbama i smotrama DRAMSKA RADIONICA Pridonijeti osposobljavanju učenika za govornu komunikaciju. Uvoditi učenike u samostalno čitanje poezije, uvježbavanje govornih vrjednota: rečeničnog naglaska, intonacije, stanke, jačine i boje glasa, tempa/brzine, ritma. Razlikovati standardni jezik i zavičajni govor. Razvijanje ljubavi prema hrvatskome jeziku i čuvanjem govornih i jezičnih vrednota hrvatskoga jezika. Razvijati izvođačku disciplinu. Razvijanje 15

16 pozitivnog odnosa prema radu. NOSITELJI AKTIVNOSTI: Učiteljica razredne nastave Tamara Vadlja, učenici od razreda VREMENIK AKTIVNOSTI: Provoditi dramske igre koje pružaju značajne mogućnosti za razvoj stvaralačkih sposobnosti. Rad na prikupljanju materijala vezanih uz izvannastavne aktivnosti, praktična izrada kostima, rekvizita, scenografije Obilježavanje važnijih datuma i blagdana. Rad dramske grupe održavat će se svaki ponedjeljak 5. sat. Grupa će se sastajati u učionici br. 12, a ostatak satnice grupa će realizirati u školskoj dvorani. Materijali za izradu kostima, rekvizita, scenografije, CD sa snimljenom glazbenom podlogom i zvučnim efektima Opisno praćenje učeničkih sposobnosti, postignuća i interesa za rad. VREMENIK: KORIŠTENJA : MALI ZBOR Potaknuti zanimanje učenika za pjevanje i glazbeno stvaralaštvo. Razvijati glazbenu kreativnost. Poticati učenike na zajedništvo i sudjelovanje u timskom radu. Rad s učenicama koji pokazuju interes za pjevanje i imaju razvijen sluh. Petra Ivanušić, magistra primarnog obrazovanja - usvajanje teksta i melodije pjesama - uvježbavanje pjesama - usvajanje plesnih struktura za nastup 1 sat tjedno tijekom školske godine papir za fotokopiranje - opisno praćenje postignuća i interesa za rad - nastupi na školskim i drugim priredbama SPORTSKA GRUPA Usvajanje i uvježbavanje novih sportskih znanja. Razvijanje zdravstvene kulture učenika zbog čuvanja vlastitog zdravlja i tjelesne spremnosti. Razvijati zdrav način života i kvalitetu slobodnog vremena, ljubav prema sportu i pozitivnih odnosa među učenicima. Učenicima od 1.-4.razreda koji pokazuju interes prema rekreaciji i sportu. Učitelj razredne nastave Marko Ružić i učenici razredne nastave 16

17 VREMENIK: -- KORIŠTENJA : Teorijsko i praktično učenje ovoj aktivnosti, odgojno djelovanje tijekom cijelog procesa. Usvajanje, korigiranje i uvježbavanje različitih motoričkih znanja u skladu s dobi i mogućnosti pojedinog učenika. Jedan sat tjedno tijekom školske godine i prema potrebi. Opisno praćenje sposobnosti, postignuća i interesa za rad. 17

18 5.5. PLAN IZVANUČIONIČNE NASTAVE ŠKOLSKI IZLETI (jednodnevni/poludnevni izlet) 1. razred VARAŽDIN - spoznati razliku između sela u kojem živimo i grada, - upoznati značajnije povijesne građevine, - utjecati na zdravlje učenika boravkom i aktivnostima na otvorenom, - stjecati naviku odlaženja u kazalište i muzej, - doživjeti kazališnu predstavu, - stjecati navike o potrebi čuvanja kulturnih znamenitosti - u praksi primijeniti osnove kulturnog ponašanja i ophođenja u javnim prijevoznim sredstvima i na javnim mjestima. - poticati i unaprjeđivati intelektualni, estetski i društveni razvoj učenika. - povezivanje, ponavljanje i usustavljivanje stečenog teorijskog znanja, - unapređivanje zdravlja učenika Voditelj: Senija Zadravec-Kermek, pratitelji: Đurđica Lukač i Jasenka Jekić, učenici prvih razreda Aktivnost će se realizirati primjerenim metodama na temelju promatranja. Aktivnosti predviđene vodstvom vodiča turističke agencija, te učiteljica i učitelja VREMENIK: Izlet će se realizirati u svibnju KORIŠTENJA : Planirana sredstva za izvođenje aktivnosti osigurat će roditelji, a cijena će se znati nakon prikupljenih ponuda od agencija. Praćenje aktivnosti učenika. Primjena stečenog znanja i sposobnost prezentacije doživljenog. 2. razred VARAŽDIN Upoznati razliku između sela u kojem živimo i grada, upoznati značajnije povijesne građevine, utjecati na zdravlje učenika boravkom i aktivnostima na otvorenom, stjecati naviku odlaženja u kino, doživjeti animirani film, stjecati navike o potrebi čuvanja kulturnih znamenitosti, u praksi primijeniti osnove kulturnog ponašanja i ophođenja u javnim prijevoznim sredstvima, na javnim 18

19 mjestima te u kulturnim ustanovama. Poticanje i unaprjeđivanje intelektualnog, estetskog i društvenog razvoja učenika. Povezivanje, ponavljanje i usustavljivanje stečenog teorijskog znanja. Unaprjeđivanje zdravlja učenika. Marijana Višnjić - voditelj, Emina Mlinarić, Petra Ivanušić - pratitelji, učenici 2. a/b/c razreda Aktivnosti predviđene vodstvom vodiča turističke agencije te učiteljica realizirat će se primjerenim metodama na temelju promatranja. VREMENIK: Izlet će se realizirati u svibnju KORIŠTENJA : Planirana sredstva za izvođenje aktivnosti osigurat će roditelji, a cijena će se znati nakon prikupljenih ponuda od agencija. Praćenje aktivnosti učenika. Primjena stečenoga znanja i sposobnost prezentacije doživljenog. 3. razred ZAGREB: ZOO I KAZALIŠTE Usvojiti potrebna teoretska znanja i pojmove vezane uz kazalište. Poticanje navike odlaska u kazalište. Poticanje kulturnog ponašanja na javnim mjestima. Upoznavanje različitih životinja, njihov izgled, obilježja, navike. Poticanje pozitivnog odnosa spram životinja u smislu brige o njima,te pomoći i podrške udrugama i organizacijama za zaštitu životinja. Poticati i unaprjeđivati intelektualni, estetski i društveni razvoj učenika. Povezivanje, ponavljanje i usustavljivanje stečenog teorijskog znanja, Unapređivanje zdravlja učenika, Voditelj Rosanda Vrus; pratitelji Senija Zadravec-Kermek, Tamara Vadlja i učenici 3. a,b,c razreda Aktivnost će se realizirati primjerenim metodama na temelju promatranja. Aktivnosti predviđene vodstvom vodiča turističke agencija, te učiteljica i učitelja VREMENIK: Izlet će se realizirati u svibnju NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA : Planirana sredstva za izvođenje aktivnosti osigurat će roditelji, a cijena će se znati nakon prikupljenih ponuda od agencija. Praćenje aktivnosti učenika. Primjena stečenog znanja i sposobnost prezentacije doživljenog. 19

20 4. razred OTOK KRK Učenici će u neposrednoj stvarnosti proširiti svoja znanja o prirodnim obilježjima gorsko planinskih i primorskih krajeva RH. Upoznat će posebnosti primorskog kraja, kulturno povijesne spomenike, osnovne djelatnosti ljudi, te prometnu povezanost. Poticati i unaprjeđivati intelektualni, estetski i društveni razvoj učenika. Povezivanje, ponavljanje i usustavljivanje stečenog teorijskog znanja, unapređivanje zdravlja učenika, Tatjana Šafarić - voditelj, Marko Ružić, Emina Mlinarić - pratitelji, učenici 4.a/b/c razreda Aktivnost će se realizirati primjerenim metodama na temelju promatranja, te kroz aktivnosti predviđene vodstvom vodiča turističke agencija i učiteljica. VREMENIK: Izlet će se realizirati u svibnju ili lipnju NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA : Planirana sredstva za izvođenje aktivnosti osigurat će roditelji, a cijena će se znati nakon prikupljenih ponuda od agencija. Praćenje aktivnosti učenika. Primjena stečenog znanja i sposobnost prezentacije doživljenog. ZAGREB Upoznati glavni grad RH kao glavno administrativno,kulturno i gospodarsko središte. Povezivanje, ponavljanje i objedinjavanje teorijskog znanja. Marko Ružić voditelj, Emina Mlinarić, Tatjana Šafarić - pratitelji, učenici 4.a/b/c razreda Učenici će upoznati znamenitosti grada Zagreba VREMENIK: Aktivnost će se organizirati tijekom rujna ili listopada NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA : Planirana sredstva za izlet osigurat će roditelji Prezentacija putem plakata, praćenje aktivnosti učenika, sposobnost prezentacije doživljenog. 20

21 TERENSKA NASTAVA (nastava u izvornoj stvarnosti) 1. razred PROMET Upoznati prometnice, prometne djelatnike. Poticati učenike na pravilno ponašanje u prometu, poštivati prometna pravila kao i sve sudionike u prometu. Utvrđivanje i ponavljanje stečenih znanja o prometu, snalaženje i primjena istih u prometu. VREMENIK: KORIŠTENJA : Voditelj: Jasenka Jekić, pratitelji: Senija Zadravec-Kermek, Đurđica Lukač,učenici 1.a/b/c razreda Istraživački rad na terenu, suradnja s prometnim djelatnicima Veljača godine. Materijali za likovni izraz, listići s uputama i zadatcima Usmeno i pismeno praćenje usvojenih sadržaja na terenu. NAŠE MJESTO Upoznati mjesto u kojem žive, važne objekte u mjestu i upoznati siguran način kretanja na putu od kuće do škole. Primijeniti pravila pristojnog ponašanja i pravilnog kretanja ulicama mjesta u kojem žive. Osposobiti učenike za pravilno i sigurno kretanje ulicama svoga mjesta i snalaženje u mjestu. Povezivanje stečenih znanja s novim spoznajama. Senija Zadravec-Kermek, Jasenka Jekić, Đurđica Lukač, učenici 1.a/b/c razreda. Istraživački rad, suradnička nastava. VREMENIK: rujan 2015., siječanj 2016., veljača KORIŠTENJA : Listići s uputama i zadatcima za timski rad; materijali za likovni izraz. Praćenje uspješnosti usvajanja planiranih sadržaja usmeno i pismeno provjeravanje te individualno opisno praćenje učenika na terenu. 21

22 VRT,VOĆNJAK, PARK I POLJE KROZ GODIŠNJA DOBA Uočiti promjene u neposrednom okolišu i njihov utjecaj na život. Opisati vremenske prilike. Spoznati osnovna obilježja godišnjeg doba Razvijati sposobnost uočavanja promjena u prirodi, usmenog izražavanja opisivanjem. Povezivanje stečenih znanja s novim spoznajama. VREMENIK: KORIŠTENJA : Senija Zadravec-Kermek, Jasenka Jekić, Đurđica Lukač, učenici 1.a/b/c razreda. Učenici će istraživati promjene u prirodi, bilježiti, sakupljati prirodnine. Tijekom školske godine. Listići s uputama i zadatcima za timski rad; materijali za likovni izraz. Praćenje uspješnosti usvajanja planiranih sadržaja usmeno i pismeno provjeravanje te individualno opisno praćenje učenika na terenu. 2. razred VODE U ZAVIČAJU Upoznati vode u zavičaju, shvatiti važnost vode za život čovjeka, razlikovati vode tekućice od stajaćica, razvijati ekološke vrijednosti. Povezivanje, ponavljanje i objedinjavanje teorijskog znanja. Emina Mlinarić - voditelj, Marijana Višnjić, Petra Ivanušić - pratitelji, učenici 2. a/b/c razreda VREMENIK: travanj KORIŠTENJA : Učenici samostalno istražuju vode u zavičaju uz pomoć listića s uputama i zadacima. listići s uputama i zadatcima za timski rad Praćenje uspješnosti usvajanja planiranih sadržaja usmeno i pismeno provjeravanje te individualno opisno praćenje učenika na terenu. 3. razred MEĐIMURJE -BREŽULJKASTI ZAVIČAJ Upoznati gornje Međimurje. Upoznati različiti izgled zavičaja, biljni i životinjski svijet. Prepoznati izgled i posebnosti zavičajne regije. Odrediti položaj zavičaja na zemljovidu. 22

23 Povezivanje, ponavljanje i objedinjavanje teorijskog znanja. voditelj Rosanda Vrus. pratitelji ; Tamara Vadlja i Senija Zadravec-Kermek, učenici 3. a,b,c razreda Učenici promatraju zavičaj Samostalno uočavaju i opisuju zavičajnu regiju uz pomoć listića s uputama i zadatcima. VREMENIK: Aktivnosti će se realizirati u listopadu KORIŠTENJA : Prijevoz školskim autobusom. Prezentacija putem plakata, izrada reljefa od glinamola, praćenje aktivnosti učenika, sposobnost prezentacije doživljenog. SNALAŽENJE U PROSTORU Osposobiti učenike za samostalno određivanje strana svijeta i orijentiranje u prostoru pomoću kompasa i prirodnih znakova. Povezivanje, ponavljanje i objedinjavanje teorijskog znanja. Senija Zadravec-Kermek, Tamara Vadlja, Rosanda Vrus, učenici 3.a/b/c razreda Promatranje neposredne stvarnosti. istraživački rad, suradničko učenje VREMENIK: Aktivnosti će se realizirati u rujnu KORIŠTENJA : Prezentacija putem plakata, praćenje aktivnosti učenika, sposobnost prezentacije doživljenog. PLAN MJESTA Pronaći i uočiti važne objekte i ulice u naselju u kojem učenici žive te ih prikazati pomoću crteža i topografskih znakova. Povezivanje, ponavljanje i objedinjavanje teorijskog znanja. Senija Zadravec-Kermek, Tamara Vadlja, Rosanda Vrus, učenici 3.a/b/c razreda Promatranje neposredne stvarnosti. istraživački rad, suradničko učenje, crtanje. VREMENIK: Aktivnosti će se realizirati u listopadu KORIŠTENJA : Prezentacija putem plakata, praćenje aktivnosti učenika, 23

24 sposobnost prezentacije doživljenog. 4. razred NIZINSKI ZAVIČAJ Upoznati Donje Međimurje. Upoznati izgled nizinskog zavičaja. Prepoznati izgled i posebnosti nizinskog zavičaja. Povezivanje, ponavljanje i objedinjavanje teorijskog znanja. Tatjana Šafarić - voditelj, Marko Ružić, Emina Mlinarić - pratitelji, učenici 4.a/b/c razreda Učenici promatraju zavičaj. Samostalno uočavaju i opisuju izgled nizinskog kraja uz pomoć listića s uputama i zadatcima. VREMENIK: Aktivnosti će se realizirati tijekom listopada/studenog KORIŠTENJA : Prijevoz školskim autobusom. Prezentacija putem plakata, praćenje aktivnosti učenika, sposobnost prezentacije doživljenog. 24

25 POSJETI IZVAN ŠKOLE (kazališta, kina ili druge ustanove i institucije) VREMENIK: KORIŠTENJA : KAZALIŠTE ČAKOVEC Upoznati kazalište ( pozornica, gledalište, gledatelji, glumci). Doživjeti kazališnu predstavu. Razvijati i poticati interes za posjet kazalištu. Upoznavanje grada kao središta županije. U praksi primijeniti osnove kulturnog ponašanja i ophođenja u javnim prijevoznim sredstvima i kulturnim ustanovama. Ponavljanje i proširivanje znanja iz područja medijske kulture. Povezivanje, ponavljanje i objedinjavanje gradiva prirode i društva. Tamara Vadlja-voditelj, Đurđica Lukač, Jasenka Jekić, Senija Zadravec-Kermek, Marijana Višnjić, Petra Ivanušić, Rosanda Vrus, Tatjana Šafarić, Marko Ružić, Emina Mlinarić -pratitelji, učenici od razreda Posjet kazalištu u Čakovcu - gledanje kazališne predstave. Vožnja i šetnja kroz grad. Posjetiti znamenitosti u centru grada i njegovoj blizini (svaki učitelj planira za svoj razred ). Aktivnosti će se realizirati tijekom listopada i prema rasporedu predstava Planirana sredstva za izvođenje aktivnosti osigurat će roditelji i škola ( ulaznica za kazališnu predstavu 25 kn ). Provjera razumijevanja sadržaja predstave kroz nastavu hrvatskog jezika.praćenje aktivnosti učenika. Primjena stečenog znanja i sposobnost prezentacije doživljenog. 1. razred ČAKOVEC KNJIŽNICA I MUZEJ Upoznati Čakovec kao gradsko središte. Upoznati knjižnicu kao kulturnu ustanovu, poticati interes za knjigu i čitanje. Posjet muzeju kao mjestu na kojem se čuva narodna baština, zainteresirati učenike za običaje i način života u prošlosti. Poticati kulturno ponašanje i ophođenje u javnim prijevoznim sredstvima i kulturnim ustanovama. Povezivanje, ponavljanje i objedinjavanje teorijskog znanja. Đurđica Lukač voditelj, Jasenka Jekić i Senija Zadravec- Kermek - pratitelji, učenici 1.a/b/c razreda Šetnja gradom, posjet i aktivnosti u igraonici knjižnice, posjet Muzeju Međimurja u Čakovcu. VREMENIK: Aktivnosti će se realizirati u studenom Prijevoz školskim autobusom, ulaznica za muzej. 25

26 KORIŠTENJA : Praćenje aktivnosti učenika. Primjena stečenog znanja i sposobnost prezentacije viđenog i doživljenog. PONYLAND VREMENIK: lipanj KORIŠTENJA : Objediniti sadržaje iz svih predmeta u zajedničkoj aktivnosti. Upoznati domaće životinje. Provjeriti ranije stečeno znanje u konkretnim životnim uvjetima. Približiti učenicima i povezati ih s prirodom, aktivnostima vezanima uz domaćinstvo, aktivno druženje s domaćim životinjama. Jasenka Jekić - voditelj, Senija Zadravec- Kermek, Đurđica Lukač, učenici 1.a/b/c razreda Posjet Ponylandu i provođenje predviđenih aktivnosti iz njihove ponude Prijevoz školskim autobusom i ulaznica za Ponyland Praćenje aktivnosti učenika i koristiti ponuđene materijale od strane voditelja Ponylanda 2. razred PROMET U ZAVIČAJU Upoznati vrste prometa u zavičaju. Na određenim lokacijama upoznati različite vrste prometa i prometnih sredstava kojima je moguće prometovati u zavičaju. Posjetiti autobusni i željeznički kolodvor te zračnu luku Pribislavec. U praksi primijeniti osnove kulturnog ponašanja i ophođenja u javnim prijevoznim sredstvima. Pticati razvoj ekološke svijesti u učenika. Povezivanje, ponavljanje i objedinjavanje teorijskog znanja. Marijana Višnjić - voditelj, Emina Mlinarić, Petra Ivanušić - pratitelji, učenici 2. a/b/c razreda Aktivnost će se realizirati primjerenim metodama na temelju promatranja, razgovora, demonstracije. VREMENIK: Aktivnosti će se realizirati tijekom studenoga KORIŠTENJA : Prijevoz školskim autobusom. Pratit će se aktivnost učenika, primjena stečenog znanja i sposobnost prezentacije doživljenog. 26

27 VATROGASNA POSTAJA I POLICIJA Posjetiti vatrogasnu i policijsku postaju u Čakovcu. Upoznati zanimanje i radno mjesto vatrogasca i policajca. Upoznati mjere opreza, uočiti opasnost i štetne posljedice požara, naučiti jedinstveni telefonski broj na koji prijavljujemo nesreće te naučiti oblikovati pravilnu poruku o istima. Povezivanje, ponavljanje i objedinjavanje teorijskog znanja. Petra Ivanušić - voditelj, Marijana Višnjić, Emina Mlinarić - pratitelji, učenici 2. a/b/c razreda Aktivnost će se realizirati primjerenim metodama na temelju promatranja, razgovora, demonstracije. VREMENIK: Aktivnosti će se realizirati tijekom ožujka KORIŠTENJA : Prijevoz školskim autobusom. Pratit će se aktivnost učenika, primjena stečenoga znanja i sposobnost prezentacije doživljenog. 3. razred PROČIŠČIVAČ, METEOROLOŠKA STANICA Upoznati mjerne uređaje u meteorološkoj stanici, shvatiti da se vremenske prilike mogu promatrati i mjeriti, saznati da se na temelju podataka mjerenja može izraditi prognoza vremena. Upoznati način pročišćavanja otpadnih voda. Povezivanje izmjerenih podataka sa stvarnim vremenskim prilikama, korištenje vremenske prognoze u svakodnevnom životu. Razvijati svijest o potrebi čuvanja i racionalnog trošenja vode. Tamara Vadlja - voditelj, Rosanda Vrus i Senija Zadravec- Kermek -pratitelji, učenici 3.a/b/c razreda Učenici će upoznati meteorološku stanicu u Nedelišću i način prikupljanja podataka o vremenskim prilikama. VREMENIK: Aktivnosti će se realizirati tijekom siječnja KORIŠTENJA : Prijevoz školskim autobusom. Prezentacija putem plakata, praćenje aktivnosti učenika, izrada prognoze na temelju zadanih podataka. PUTEVIMA PROŠLOSTI Upoznati kulturno povijesne spomenike u zavičaju; objasniti ulogu obitelji Zrinski u povijesti Međimurja; upoznati najvažnije događaje iz prošlosti Međimurja; usporediti način života odijevanja, stanovanja u prošlosti i sadašnjosti. 27

28 U praksi primijeniti osnove kulturnog ponašanja i ophođenja u javnim prijevoznim sredstvima, kulturnim ustanovama i poticanje razvoja ekološke svijesti. Povezivanje, ponavljanje i objedinjavanje teorijskog znanja. Tamara Vadlja - voditelj, Senija Zadravec- Kermek i Rosanda Vrus -pratitelji, učenici 3.a/b/c razreda Aktivnost će se realizirati primjerenim metodama na temelju promatranja. VREMENIK: Aktivnosti će se realizirati tijekom ožujka KORIŠTENJA : Prijevoz školskim autobusom, ulaznica za muzej Pratit će se aktivnost učenika, primjena stečenog znanja i sposobnost prezentacije doživljenog. ŽUPANIJSKO SREDIŠTE Upoznati Čakovec kao županijsko središte Međimurske županije Upoznati kulturnu, političku, prometnu i prosvjetnu ulogu županijskog središta Povezivanje, ponavljanje i objedinjavanje teorijskog znanja. voditelj: Senija Zadravec-Kermek, pratitelji: Rosanda Vrus, Tamara Vadlja, učenici 3.a/b/c razreda Učenici promatraju samostalno uočavaju i opisuju zavičajno središte pomoću listića s uputama i zadatcima. VREMENIK: Aktivnosti će se realizirati tijekom studenog KORIŠTENJA : Prijevoz školskim autobusom. Prezentacija putem plakata, praćenje aktivnosti učenika, sposobnost prezentacije doživljenog. 4. razred GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE Upoznati granice Republike Hrvatske, razlikovati prirodne i umjetne granice, razumjeti važnost prometne i gospodarske povezanosti sa susjednim državama. U praksi primijeniti osnove kulturnog ponašanja i ophođenja u javnim prijevoznim sredstvima. Povezivanje, ponavljanje i objedinjavanje teorijskog znanja. Emina Mlinarić - voditelj, Tatjana Šafarić, Marko Ružić - pratitelji, učenici 4. a/b/c razreda Aktivnost će se realizirati primjerenim metodama na temelju promatranja, razgovora, demonstracije. 28

29 VREMENIK: Aktivnosti će se realizirati tijekom rujna/listopada KORIŠTENJA : Prijevoz školskim autobusom. Pratiti će se aktivnost učenika, primjena stečenoga znanja i sposobnost prezentacije doživljenog ŠKOLA PLIVANJA NOSITELJ: VREMENIK: KORIŠTENJA : ŠKOLA PLIVANJA OBUKA NEPLIVAČA Osposobiti učenike za siguran boravak u vodi; usvojiti osnove plivanja. Program je namijenjen učenicima 3. razreda osnovnih škola. Program provode učitelji TZK koji rade u osnovnim školama pa tako i Tihomir Grgić, učitelj TZK u našoj školi. Pratitelji su učitelji 3. razreda - Rosanda Vrus,Tamara Vadlja, Senija Zadravec-Kermek Program se provodi na bazenima SRC Mladost Čakovec. Obuka neplivača traje 16 sati raspoređena u 4 radnih dana. Učenici dolaze na bazene organizirano autobusom u pratnji učitelja. Za vrijeme obuke za njih se brinu učitelji TZK, a u pauzama učiteljice u pratnji. Tijekom godine prema rasporedu koji određuju organizatori škole plivanja na razini županije. Planirana sredstva osigurava Županija Međimurska u sklopu projekta Obuka neplivača koji se provodi na području naše županije. Učenici se na kraju programa ocjenjuju i ta se ocjena upisuje u imenik u rubriku praćenja i ocjenjivanja učenika. Učenici koji svladaju u potpunosti obuku plivanja na kraju dobivaju diplomu plivača. 29

30 5.6. PLAN PROJEKATA VREMENIK: KORIŠTENJA : PROJEKT BOŽIĆNI OBIČAJI U MOM KRAJU Poticati zanimanje za slušanje priča s božićnom tematikom; poticati govorno, pisano likovno i glazbeno stvaralaštvo; poticati učenike na proučavanje božićnih običaja u svom kraju, istraživanje, razgovor s starijim osobama. Razvijati pozitivan odnos prema tradiciji i kulturi zavičaja. Njegovati običaje i razvijati potrebu za prezentacijom običaja likovnim, glazbenim i govornim izrazom. Upoznavanje tradicijskih običaja vezanih uz Božić. Učenici 1. 2., 3. i 4. razreda u PŠ Podbrest te učiteljice Senija Zadravec-Kermek i Emina Mlinarić. Učenici će istraživati božićne običaje, izrađivati ukrase, čestitke te pripremati priredbu kojom će obilježiti božićne blagdane. Tijekom studenog i prosinca. Listići sa zadatcima za timski rad; materijali za likovni izraz. Prezentacija učeničkih radova putem izložbe i priredbe koju će prirediti za Božić. VREMENIK: KORIŠTENJA : PROJEKT OBITELJ Znati imenovati članove obitelji. Razlikovati užu i širu obitelj. Razumjeti važnost i ulogu svakog člana obitelji. Poticati osjećaj zajedništva, ljubavi, uvažavanja i odgovornosti svakog člana obitelji. Osposobiti učenike za samostalan kreativan izraz. Potaknuti samopouzdanje u nastupu. Učenici 1. 2., 3. i 4. razreda u PŠ Podbrest te učiteljice Senija Zadravec-Kermek i Emina Mlinarić. Učenici će čitati i uvježbavati pjesmice, igrokaze i glazbene igre. Izrađivat će radove koje će pokloniti majkama za Majčin dan. Tijekom travnja i svibnja. Listići s uputama i zadatcima za timski rad; materijali za likovni izraz. Prezentacija učeničkih radova putem izložbe i priredbe koju će prirediti za Majčin dan. 30

31 VREMENIK: KORIŠTENJA : PROJEKT GODIŠNJA DOBA Uočiti promjene u neposrednom okolišu i njihov utjecaj na život. Opisati vremenske prilike. Spoznati osnovna obilježja godišnjeg doba Razvijati sposobnost uočavanja promjena u prirodi, usmenog izražavanja opisivanjem. Povezivanje stečenih znanja s novim spoznajama. Senija Zadraec-Kermek, Đurđica Lukač, Jasenka Jekić, učenici 1.a/b/c razreda Učenici će istraživati promjene u prirodi, bilježiti, sakupljati prirodnine. Tijekom školske godine. Listići s uputama i zadatcima za timski rad; materijali za likovni izraz. Praćenje uspješnosti usvajanja planiranih sadržaja usmeno i pismeno provjeravanje te individualno opisno praćenje učenika na terenu. PROJEKT CAP PROGRAM Upoznati učenike, roditelje i osoblje škole s vrstama nasilja i educirati ih o načinima sprečavanja nasilja (međuvršnjačkog, nepoznatih osoba, seksualnog) Poučavanje samozaštite u slučaju verbalnog i fizičkog nasilja za učenike drugih razreda. CAP tim (Rosanda Vrus - voditelj, Đurđica Lukač, Kristina Horvat), roditelji, osoblje škole, učenici drugih razreda Putem prezentacija, predavanja, roditeljskih sastanaka, radionica i individualnih razgovora s učenicima. VREMENIK: Tijekom ožujka Listići za intervju, evaulaciju i ostali potrošni materijal. KORIŠTENJA : Listići i upitnici za roditelje, osoblje škole, učenike, evaluacijski listići za učiteljice, izrada plakata. PROJEKT KALENDAR Istražiti porijeklo imena pojedinog mjeseca. Uočiti promjene na biljkama i pratiti život životinja po mjesecima. Istražiti rad ljudi u pojedinim mjesecima. Razvijati sposobnosti promatranja, bilježenja i opisivanja promjena u prirodi. Primjena stečenih znanja u svakodnevnom životu. 31

32 Učenici 2. a/b/c razreda te učiteljice Marijana Višnjić, Petra Ivanušić i Emina Mlinarić. Učenici će promatrati promjene na biljkama, rad ljudi i život životinja kroz godinu i prikazati iz različitim oblicima izražavanja (slikanjem, pisanjem ) VREMENIK: Tijekom listopada/studenog KORIŠTENJA : Listići s uputama i zadatcima za timski rad, plakati. Prezentiranje slikovnih materijala na plakatima, listićima. PROJEKT - PUTEVIMA PROŠLOSTI Upoznati kulturno povijesne spomenike u zavičaju; objasniti ulogu obitelji Zrinski u povijesti Međimurja; upoznati najvažnije događaje iz prošlosti Međimurja; usporediti način života odijevanja, stanovanja u prošlosti i sadašnjosti.. Povezivanje, ponavljanje i objedinjavanje teorijskog znanja. Učiteljice Senija Zadravec-Kermek, Tamara Vadlja i Rosanda Vrus, učenici 3. a, 3.b i 3.c razreda. Aktivnost će se realizirati primjerenim metodama na temelju promatranja. VREMENIK: Aktivnosti će se realizirati tijekom veljače KORIŠTENJA : Prijevoz školskim autobusom, ulaznica za muzej Pratit će se aktivnost učenika, primjena stečenog znanja i sposobnost prezentacije doživljenog. PROJEKT HERBARIJ Prepoznati listopadno drveće naših šuma po kori ili lišću. Razlikovati i prepoznati biljke koje rastu na travnjacima i u šumama. Naučiti pravila skupljanja i prešanja biljaka, te izrade herbarija. Osposobljavati učenike za samostalno istraživanje. Primjena stečenih znanja u svakodnevnom životu. Učiteljice Tatjana Šafarić, Emina Mlinarić, Marko Ružić i učenici 4.a/b/c razreda. Učenici se istraživati drveće listopadnih šuma, biljke travnjaka, te izrađivati herbarij. Uspoređivat će sakupljene biljke i tražiti njihove nazive u priručnicima ili na internetu. VREMENIK: Tijekom travnja i svibnja Listići s uputama i zadatcima za timski rad, materijali za 32

33 KORIŠTENJA : herbarij. Samovrednovanje učenika. Prezentiranje herbarija. PUČKA POBOŽNOST I PREDAJNA ETNOBAŠTINA DONJEG MEĐIMURJA TERENSKO ETNOGRAFSKO ISTRAŽIVANJE VREMENIK: Rujan lipanj KORIŠTENJA : Istražiti etnografske sadržaje o pučkoj pobožnosti i predaji na području naselja općine Orehovica kao dio znanstvenog projekta Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Namjena ove aktivnosti je korisno provođenje slobodnog vremena učenika uz istraživanje prošlosti svoga kraja, učenje o važnost očuvanja i vrijednosti svoje kulturne baštine, osvješćivanje važnosti i mogućnosti korištenja kulturnih sadržaja u turističkoj ponudi. Učenici će osvijestiti potrebu sudjelovanja u radu zajednice u kojoj žive, naučiti organizacijske vještine i vježbati timski rad. Voditeljica Ivana Čurila i učenici polaznici INA-e Mali folklor. Učenici će skupljati etnografske podatke od mještana putem unaprijed pripremljenih etno-upitnica, nakon čega će transkribirati i sistematizirati materijale. Kopiranje etno-upitnica. Rezultati istraživanja će biti prezentirani široj javnosti na više načina: završnom izložbom, katalogom izložbe, putem medija (Internet-stranica škole, školske i lokalne novine) te na završnoj konferenciji projekta. ČITAJMO ZAJEDNO ČITAJMO NAGLAS: ZABORAVLJENE KNJIGE Doživjeti školsku knjižnicu kao multimedijalni centar, koji na svojim policama i u svojim spremištima čuva i knjige koje nam svjedoče o povijesti i razvitku povijesti naše i strane dječje i ostale književnosti. Razvijati vještine čitanja s razumijevanjem i povezivanje usvojenih pojmova iz pročitanih naslova. Ukazati javnosti na važnost čuvanja kulturnog blaga i važnost školske knjižnice u tom pogledu. Osnovna namjena međuškolskog projekta Čitajmo zajedno čitajmo naglas je otkrivanje zaboravljenih knjiga na policama školske knjižnice. Knjižničarka i razrednica će izabrati nekoliko naslova koji će biti obrađeni tijekom školske godine, a kulminacija će i ove godine biti u obliku revijalnog natjecanja temeljenoga na pročitanim naslovima u travnju. 33

34 VREMENIK: KORIŠTENJA : Učiteljica Senija Zadravec-Kermek i učenici PŠ Podbrest. Odabir razreda koji sudjeluju u projektu, čitanje izabranih naslova, razmišljanje o pročitanom djelu, glazbeno-likovnoscensko-kreativno izražavanje, pronalaženje korisnih informacija iz pročitanih djela s povijesnog i sociološkog aspekta. Listopad: e-sastanak projektnog tima i odabir naslova koji će biti korišteni u projektu; korelacija s obilježavanjem važnih dana iz kulturne i javne djelatnosti škole Studeni: Power-point prezentacija vezana za Mjesec hrvatske knjige, a u korelaciji s izabranim naslovima Prosinac: traženje medijskih poveznica i božićnonovogodišnjeg ugođaja u izabranim naslovima, izrada prikladnih božićnih čestitaka s porukama Siječanj: zimski ugođaj - prikaz izabranih naslova u tom kontekstu Veljača: izrazi prijateljstva i ljubavi u izabranim naslovima te karnevalski motivi prikladne radionice korelacijskog smisla, razmjena poruka među školama koje sudjeluju u projektu Ožujak/travanj: proljetni motivi u odabranim djelima: elementi, vode, zemlje, zdravlja; Dan voda, Svjetski dan zdravlja, Dan planete zemlje i Dan hrvatske knjige; priprema za finalno natjecanje koje će korelirati s obilježavanjem Međunarodnog dana dječje knjige i Svjetskog dana knjiga i autorskih prava. Uredski materijal. Evaluacija, izvještaj za medije i mrežne stranice škole. 34

35 6. ŠKOLSKI KURIKUL PREDMETNE NASTAVE ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./ IZBORNA NASTAVA NOSITELJI AKTIVNOSTI: VREMENIK AKTIVNOSTI: ENGLESKI JEZIK Cilj izborne nastave engleskog jezika je osposobljavanje učenika za jezičnu komunikaciju na engleskom jeziku u usmenom i pisanom obliku, produbiti i proširiti znanja, vještine i sposobnosti koje pridonose pozitivnom razvoju učenikove ličnosti; uočavanje posebnosti sustava stranog jezika; stvaranje zanimanja i potrebe za znanjem jezika; razvijanje pozitivnog odnosa prema stranom jeziku i kulturi; razumijevanje engleskog jezika i kulture uz uočavanje sličnosti i razlika među kulturama; razvijanje kritičnosti i ugrađivanje novih iskustava u osobno djelovanje; izvršavanje postavljenih obaveza. Izborna nastava engleskog jezika je namijenjena učenicima koji pokazuju poseban interes za engleski jezik i imaju volju i želju za učenjem drugog stranog jezika, a prvi strani jezik im je njemački. Učenici od 5. do 8. razreda, učiteljica engleskog jezika Adela Tompoš Aktivnost će se realizirati preko nastave u školi, radom na Edmodu društvenoj mreži za učitelje i učenike te radom na različitim projektima: Bond Across the Pond, etwinning... Tijekom školske godine 2015./2016. po 2 sata tjedno (70 sati godišnje) Za aktivnost je potreban potrošni materijal bilježnice, papiri, olovke, ljepilo, bojice, flomasteri, tinta za pisač i drugo. Učeničko znanje će se vrednovati opisno i brojčano u skladu s rezultatima, ciljevima i zadaćama; usmenim i pismenim provjerama tijekom školske godine, izradom projekata, samovrednovanjem. Rezultati vrednovanja koristit će se u planiranju budućih aktivnosti te sudjelovanju na natjecanjima. VJERONAUK - 5. razred Usvajanje temeljnih vjeronaučnih znanja, kršćanskih i općeljudskih vrednota po kojima učenici postižu istinsku orijentaciju u životu općenito, a osobito u razvijanju kvalitetnih i sigurnih odnosa u svijetu u kojem žive. 35