LiqTec, 230 VAC. Uputstvo za instalaciju i rad GRUNDFOS UPUTSTVA

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "LiqTec, 230 VAC. Uputstvo za instalaciju i rad GRUNDFOS UPUTSTVA"

Транскрипт

1 GRUNDFOS UPUTSTVA LiqTec, 230 VAC Uputstvo za instalaciju i rad Installation and operating instructions Other languages

2 Srpski (RS) Srpski (RS) Uputstvo za instalaciju i rad Prevod originalne engleske verzije. Ovo uputstvo za instalaciju i rad opisuje Grundfos LiqTec. Poglavlja 1-3 daju informacije potrebne za bezbedno raspakivanje, instalaciju i puštanje proizvoda u rad. Poglavlja 4-8 daju važne informacije u vezi proizvoda, kao i informacije o servisu, kalibraciji i odlaganju proizvoda. SADRŽAJ Strana 1. Opšte informacije Izjave o opasnostima Napomene 2 2. Prijem proizvoda 3 3. Instalacija proizvoda Lokacija Klasa kućišta Mehanička instalacija Elektro povezivanja 3 4. Predstavljanje proizvoda Opis proizvoda Namena Identifikacija 4 5. Kontrolne funkcije Kalibracija senzora i uređaja LiqTec 5 6. Servisiranje proizvoda 6 7. Tehnički podaci 6 8. Odlaganje proizvoda 6 Pre instalacije, pročitajte ovaj dokument. Instalacija i rad treba da budu u skladu sa lokalnim propisima i prihvaćenim pravilima prakse. 1. Opšte informacije 1.1 Izjave o opasnostima Donji simboli i izjave o opasnostima se mogu pojaviti u Grundfos uputstvima za instalaciju i rad, sigurnosnim uputstvima i servisnim uputstvima. OPASNOST Prikazuje opasnu situaciju koja će, ako se ne izbegne, dovesti do smrti ili ozbiljne telesne povrede. UPOZORENJE Prikazuje opasnu situaciju koja, ako se ne izbegne, može dovesti do smrti ili ozbiljne telesne povrede. OPREZ Prikazuje opasnu situaciju koja, ako se ne izbegne, može dovesti do lake ili umerene telesne povrede. Izjave o opasnostima su organizovane na sledeći način: SIGNALNA OZNAKA Opis opasnosti Posledica ignorisanja upozorenja. - Postupak za izbegavanje opasnosti. 1.2 Napomene Donji simboli i napomene se mogu pojaviti u Grundfos uputstvima za instalaciju i rad, sigurnosnim uputstvima i servisnim uputstvima. Sledite ova uputstva kod proizvoda sa protiveksplozivnom zaštitom. Plavi ili sivi krug sa belim grafičkim simbolom ukazuje da se moraju preduzeti mere kako bi se izbegla opasnost. Crveni ili sivi krug sa kosom crtom, uz mogući crni simbol, ukazuje da se mere ne smeju primeniti ili se moraju zaustaviti. Ako se ova uputstva ne poštuju, može doći do kvara ili oštećenja opreme. Saveti koji rad čine lakšim. 2

3 2. Prijem proizvoda Pri prijemu proizvoda, uradite sledeće: Proverite da li je proizvod u skladu sa porudžbinom. Ako proizvod ne odgovara porudžbini, kontaktirajte dobavljača. Proverite da li ima vidljivih oštećenja. Ako je bilo koji vidljivi deo oštećen, kontaktirajte transportnu kompaniju. 3. Instalacija proizvoda UPOZORENJE Strujni udar Smrt ili teška telesna povreda - Pre nego što započnete bilo kakav rad na proizvodu proverite da li je napajanje strujom isključeno i da li se može slučajno uključiti. - Uvek koristite odgovarajuće izolovane kablove. - Izolacija između ormara i proizvoda mora imati odgovarajući otpor ili ormar mora biti povezan sa uzemljenjem. - Osigurajte odvojenost kablova napajanja i kablova senzora. Pre instalacije, proverite sledeće: Uređaj LiqTec mora odgovarati naponu i frekvenciji napajanja na mestu instalacije. Uređaj LiqTec ne sme imati nikakva oštećenja u toku transporta. Instalaciju mora sprovesti ovlašćeno osoblje u skladu sa lokalnim propisima. Na mestu instalacije moraju se poštovati bezbednosni propisi. 3.1 Lokacija Uređaj LiqTec je konstruisan za instalaciju u prostoriji ali se može instalirati i na otvorenom. Proizvod uvek mora biti postavljen u odgovarajući ormar. 3.2 Klasa kućišta Kako bi se spoljno zagađenja smanjilo na maksimalan nivo 2, LiqTec se mora instalirati u zaštićenoj sredini uz kućište koje je najmanje klase IPX4 u skladu sa IEC Kućište mora biti od vatrostalnog materijala. 3.3 Mehanička instalacija LiqTec se može postaviti na DIN šinu. Mora se ugraditi u kontrolni ormar. Pogledajte ilustracije na strani 7. LiqTec senzor poseduje navoj od 1/2 inča (cola) za montažu u pumpu. Tamo gde je potrebna zaštita od rada na suvo, senzor se mora postaviti na prikladno mesto radi zaštite na primer, zaptivača vratila. 3.4 Elektro povezivanja Primer elektro povezivanja, pogledajte stranu Ulazi i izlazi Relejni izlaz za alarm/rad: Beznaponski kontakt za izmenjivanje. Maksimalno opterećenje kontakta: Induktivno opterećenje, 250 V, 1 A, AC. PTC i ulaz senzora imaju nivo od 11 V DC. Ulaz za resetovanje ima nivo od 5 V DC. Srpski (RS) 3

4 Srpski (RS) 4. Predstavljanje proizvoda 4.1 Opis proizvoda LiqTec štiti pumpu od rada na suvo i od previsoke temperature tečnosti (130 C ± 5 C). Ako je u motor priključen PTC senzor, može kontrolisati temperaturu motora. Poseduje konstrukciju sa zaštitom od kvara. Ako dođe do kvara senzora, kabla senzora, elektronskog uređaja ili napajanja, pumpa se odmah isključuje. 4.2 Namena UPOZORENJE Kvar proizvoda Smrt ili teška telesna povreda - Funkcionisanje LiqTec jedinice biće ugroženo ako se jedinica ne montira kako je opisano i ako se na LiqTec jedinicu spoje periferne komponente različite od onih opisanih u ovom uputstvu za montažu i rad. LiqTec se koristi za upravljanje internim i eksternim signalima sa pumpi, senzora i komandi. LiqTec senzor poseduje beznaponske radne i releje alarma radi isključenja pumpe u slučaju da se detektuje situacija koja zahteva isključenje. 4.3 Identifikacija Natpisna pločica 11 Slika 1 Type Product No. UN Made in Thailand 10 N2042 Natpisna pločica Poz. Opis 1 Tipska oznaka 2 Broj proizvoda V-No. P.c. Serial No. PMAX IP T45 DK Bjerringbro Denmark Dozvoljeni napon, frekvencija napajanja i 3 maksimalna potrošnja energije 4 Broj verzije 5 Proizvodna oznaka (godina, sedmica) 6 Serijski broj 7 Zaštita od prodora 8 Potrošnja energije 9 Proizvođač 10 Mesto proizvodnje 11 Odobrenja i oznake TM Kontrolne funkcije UPOZORENJE Zapaljivi materijal Smrt ili teška telesna povreda - Koristite kućište sa usporenjem plamena. UPOZORENJE Strujni udar Smrt ili teška telesna povreda - Proizvod uvek instalirajte u odgovarajući ormar Slika 2 1. Priključak za senzor rada na suvo Servisni broj senzora rada na suvo: Priključak za eksterno restartovanje 3. PTC senzor motora Zelena lampica prikazuje OK stanje ili terminale sa kratkim spojem. Crvena lampica prikazuje previsoku temperaturu motora. Aktiviran je relej alarma. 4. Priključak za PTC senzor U skladu sa DIN na ovaj terminal se može priključiti PTC senzor. Ako se PTC senzor ne koristi, terminali moraju biti pod kratkim spojem. 5. Indikaciona lampica senzora Crvena lampica prikazuje neispravan senzor ili kabl. Aktiviran je relej alarma. 6. Deaktivacija funkcije kontrole rada na suvo Pritisnite taster da biste deaktivirali funkciju kontrole rada na suvo. Crvena trepereća lampica. Funkcija PTC kontrole je i dalje aktivna. Pritisnite taster za restartovanje da biste ponovo aktivirali funkciju kontrole rada na suvo TM

5 7. Indikaciona lampica visoke temperature tečnosti Crvena lampica prikazuje previsoku temperaturu tečnosti (130 C ± 5 C). Aktiviran je relej alarma. 8. Napon napajanja 9. Indikaciona lampica rada na suvo Zelena lampica prikazuje OK stanje (tečnost u pumpi). Crvena lampica prikazuje rad na suvo (nema tečnosti u pumpi). Aktiviran je relej alarma. 10. Relejni izlaz za alarm/rad 11. Auto./Man. Promena između automatskog i manuelnog restartovanja. Podrazumevano podešavanje je Man.. Promena se sprovodi pomoću malog odvijača. Kada je izabrano Auto. prikaz alarma će se automatski poništiti 10 do 20 sekundi nakon detekcije tečnosti Restartovanje Pritisnite taster da biste restartovali pumpu. Taster nema uticaj na PTC kontrolu. Srpski (RS) 5.1 Kalibracija senzora i uređaja LiqTec Kor. Radnja Rezultat Proverite da li je senzor pravilno priključen na LiqTec uređaj. Pogledajte stranu 8. Pre postavljanja senzora u pumpu, potopite ga u stajaću vodu. Može se upotrebiti bilo kakva posuda sa vodom. Važno je da voda bude stajaća jer će kalibracija biti pogrešna ako se senzor rashladi tekućom vodom. Tastere na poz. 6 i 12 držite pritisnutim u trajanju od približno 20 sekundi. Kada zelene indikacione lampice na poz. 3 i 9 počnu neprekidno da svetle, prestanite sa pritiskom tastera na poz. 6 i 12. Sve crvene indikacione lampice, osim one na poz. 7, počinju da trepere. Kalibracija je završena. 5

6 Srpski (RS) 6. Servisiranje proizvoda Proizvod se ne može popravljati. Mora se zameniti novim. Kontaktirajte Grundfos. 7. Tehnički podaci TM Odlaganje proizvoda Ovaj proizvod ili njegovi delovi moraju biti uklonjeni na ekološki ispravan način: 1. Koristiti lokalna javna ili privatna preduzeća za odlaganje smeća. 2. Ako to nije moguće, kontaktirati najbližu Grundfos kompaniju ili servisnu radionicu. Precrtani simbol kante za smeće na proizvodu znači da se proizvod mora odložiti odvojeno od kućnog otpada. Kada proizvod označen tim simbolom dostigne kraj životnog veka, odnesite ga na mesto za prikupljanje koje određuje lokalna uprave za odlaganje otpada. Odvojeno sakupljanje i reciklaža takvih proizvoda pomoći će u zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi. Pogledajte i informacije za kraj radnog veka na Slika 3 Dimenzije uređaja LiqTec Napon napajanja 230 VAC, 50/60 Hz. Informacije u vezi IEC Softver klase A. Stepen zagađenja 2 Tip 1. LiqTec poseduje curus odobrenje u skladu sa UL 508. LiqTec Maksimalna temperatura okruženja: Potrošnja energije: Klasa kućišta: Senzor Maksimalan pritisak: Maksimalna temperatura tečnosti: +55 C. 9 VA. IP bara C. Maksimalna dužina kabla: Standardni kabl: 20 metara. 5 metara. Produžni kabl: 15 metara. Broj proizvoda: Relejni izlaz za alarm/rad Bezpotencijalni prekretni kontakt. Maksimalno opterećenje kontakta: Induktivno opterećenje, 250 V, 1 A, AC. Terminali Svi terminali su pogodni za provodnike od 0,5 do 2,5 mm 2 ili AWG Kablovi Svi kablovi moraju biti normirani na minimalno 70 C. Osigurač napajanja Maksimalno 8 A. 6

7 Prilog 1 TM Prilog OFF ON TM TM TM TM TM TM OFF ON TM TM

8 Prilog L1 L2 L3 N Sensor K1 External restart T+ T+ T+ M 3 Brown/Black Blue White K1 TM

9 Deklaracija o usaglašenosti 2 GB: EU declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product LiqTec, to which the declaration below relates, is in conformity with the Council Directives listed below on the approximation of the laws of the EU member states. CZ: Prohlášení o shodě EU My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobek LiqTec, na který se toto prohlášení vztahuje, je v souladu s níže uvedenými ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských států Evropského společenství. DK: EU-overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produktet LiqTec som erklæringen nedenfor omhandler, er i overensstemmelse med Rådets direktiver der er nævnt nedenfor, om indbyrdes tilnærmelse til EU-medlemsstaternes lovgivning. ES: Declaración de conformidad de la UE Grundfos declara, bajo su exclusiva responsabilidad, que el producto LiqTec al que hace referencia la siguiente declaración cumple lo establecido por las siguientes Directivas del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros de la UE. FR: Déclaration de conformité UE Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que le produit LiqTec, auquel se réfère cette déclaration, est conforme aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres UE relatives aux normes énoncées ci-dessous. HR: EU deklaracija sukladnosti Mi, Grundfos, izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod LiqTec, na koja se izjava odnosi u nastavku, u skladu s direktivama Vijeća dolje navedenih o usklađivanju zakona država članica EU-a. IT: Dichiarazione di conformità UE Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto LiqTec, al quale si riferisce questa dichiarazione, è conforme alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri UE. LV: ES atbilstības deklarācija Sabiedrība Grundfos ar pilnu atbildību paziņo, ka produkts LiqTec, uz kuru attiecas tālāk redzamā deklarācija, atbilst tālāk norādītajām Padomes direktīvām par ES dalībvalstu normatīvo aktu tuvināšanu. PL: Deklaracja zgodności UE My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasz produkt LiqTec, którego deklaracja niniejsza dotyczy, jest zgodny z następującymi dyrektywami Rady w sprawie zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich. RO: Declaraţia de conformitate UE Noi Grundfos declarăm pe propria răspundere că produsul LiqTec, la care se referă această declaraţie, este în conformitate cu Directivele de Consiliu specificate mai jos privind armonizarea legilor statelor membre UE. SE: EU-försäkran om överensstämmelse Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkten LiqTec, som omfattas av nedanstående försäkran, är i överensstämmelse med de rådsdirektiv om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning som listas nedan. SK: ES vyhlásenie o zhode My, spoločnosť Grundfos, vyhlasujeme na svoju plnú zodpovednosť, že produkt LiqTec, na ktorý sa vyhlásenie uvedené nižšie vzťahuje, je v súlade s ustanoveniami nižšie uvedených smerníc Rady pre zblíženie právnych predpisov členských štátov EÚ. UA: Декларація відповідності директивам EU Ми, компанія Grundfos, під нашу одноосібну відповідальність заявляємо, що виріб LiqTec, до якого відноситься нижченаведена декларація, відповідає директивам EU, переліченим нижче, щодо тотожності законів країн-членів ЄС. BG: Декларация за съответствие на EO Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че продуктът LiqTec, за който се отнася настоящата декларация, отговаря на следните директиви на Съвета за уеднаквяване на правните разпоредби на държавите-членки на ЕO. DE: EU-Konformitätserklärung Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt LiqTec, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmt. EE: EÜvastavusdeklaratsioon Meie, Grundfos, kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et toode LiqTec, mille kohta all olev deklaratsioon käib, on kooskõlas Nõukogu Direktiividega, mis on nimetatud all pool vastavalt vastuvõetud õigusaktidele ühtlustamise kohta EÜ liikmesriikides. FI: EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Grundfos vakuuttaa omalla vastuullaan, että tuote LiqTec, jota tämä vakuutus koskee, on EU:n jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämiseen tähtäävien Euroopan neuvoston direktiivien vaatimusten mukainen seuraavasti. GR: Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι το προϊόν LiqTec, στο οποίο αναφέρεται η παρακάτω δήλωση, συμμορφώνεται με τις παρακάτω Οδηγίες του Συμβουλίου περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΕ. HU: EU megfelelőségi nyilatkozat Mi, a Grundfos vállalat, teljes felelősséggel kijelentjük, hogy a(z) LiqTec termék, amelyre az alábbi nyilatkozat vonatkozik, megfelel az Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi előírásainak. LT: ES atitikties deklaracija Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiškiame, kad produktas LiqTec, kuriam skirta ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytas Tarybos Direktyvas dėl ES šalių narių įstatymų suderinimo. NL: EU-conformiteitsverklaring Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat product LiqTec, waarop de onderstaande verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de onderstaande Richtlijnen van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de EU-lidstaten. PT: Declaração de conformidade UE A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que o produto LiqTec, ao qual diz respeito a declaração abaixo, está em conformidade com as Directivas do Conselho sobre a aproximação das legislações dos Estados Membros da UE. RS: Deklaracija o usklađenosti EU Mi, kompanija Grundfos, izjavljujemo pod punom vlastitom odgovornošću da je proizvod LiqTec, na koji se odnosi deklaracija ispod, u skladu sa dole prikazanim direktivama Saveta za usklađivanje zakona država članica EU. SI: Izjava o skladnosti EU V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek LiqTec,na katerega se spodnja izjava nanaša, v skladu s spodnjimi direktivami Sveta o približevanju zakonodaje za izenačevanje pravnih predpisov držav članic EU. TR: AB uygunluk bildirgesi Grundfos olarak, aşağıdaki bildirim konusu olan LiqTec ürünlerinin, AB üye ülkelerinin direktiflerinin yakınlaştırılmasıyla ilgili durumun aşağıdaki Konsey Direktifleriyle uyumlu olduğunu ve bununla ilgili olarak tüm sorumluluğun bize ait olduğunu beyan ederiz. JP: EU 適合宣言 Grundfos は その責任の下に LiqTec 製品が EU 加盟諸国の法規に関連する 以下の評議会指令に適合していることを宣言します Deklaracija o usaglašenosti 9

10 Deklaracija o usaglašenosti Low Voltage Directive (2014/35/EU). Standard used: EN :2010 EMC Directive (2014/30/EU). Standard used: EN :2013. RoHS Directives: (2011/65/EU and 2015/863/EU). Standard used: EN 50581:2012. This EU declaration of conformity is only valid when published as part of the Grundfos installation and operating instructions (publication number ). Bjerringbro, 1st May 2019 Anne Katrine Windfeld Senior Manager Grundfos Holding A/S Poul Due Jensens Vej Bjerringbro, Denmark Manufacturer and person empowered to sign the EU declaration of conformity. 10

11 Руководство по эксплуатации ЕАС 3 Руководство по эксплуатации ЕАС 11

12 Руководство по эксплуатации ЕАС RUS LiqTec.. LiqTec KAZ LiqTec KG LiqTec ARM LiqTec. 1. : 2.. «:».. 12

13 3. : LiqTec : Руководство по эксплуатации ЕАС

14 Grundfos kompanije Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Centro Industrial Garin 1619 Garín Pcia. de B.A. Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belarus Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ «Порт» Тел.: Факс: Bosnia and Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Zmaja od Bosne 7-7A, BH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 10F The Hub, No. 33 Suhong Road Minhang District Shanghai PRC Phone: Telefax: COLOMBIA GRUNDFOS Colombia S.A.S. Km 1.5 vía Siberia-Cota Conj. Potrero Chico, Parque Empresarial Arcos de Cota Bod. 1A. Cota, Cundinamarca Phone: +57(1) Telefax: +57(1) Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Buzinski prilaz 38, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: GRUNDFOS Sales Czechia and Slovakia s.r.o. Čajkovského Olomouc Phone: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Trukkikuja 1 FI Vantaa Phone: +358-(0) France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Tópark u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT. GRUNDFOS POMPA Graha Intirub Lt. 2 & 3 Jln. Cililitan Besar No.454. Makasar, Jakarta Timur ID-Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K , Shin-Miyakoda, Kita-ku, Hamamatsu Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax:

15 Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: Mexico Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: Romania GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия ул. Школьная, Москва, RU , Russia Тел. (+7) (495) Факс (+7) Serbia Grundfos Srbija d.o.o. Omladinskih brigada 90b Novi Beograd Phone: Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 25 Jalan Tukang Singapore Phone: Telefax: Slovakia GRUNDFOS s.r.o. Prievozská 4D BRATISLAVA Phona: sk.grundfos.com Slovenia GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.o. Leskoškova 9e, 1122 Ljubljana Phone: +386 (0) Telefax: +386 (0) South Africa Grundfos (PTY) Ltd. 16 Lascelles Drive, Meadowbrook Estate 1609 Germiston, Johannesburg Tel.: (+27) Fax: (+27) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) Mölndal Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine Бізнес Центр Європа Столичне шосе, 103 м. Київ, 03131, Україна Телефон: ( ) Факс.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation 9300 Loiret Blvd. Lenexa, Kansas Phone: Telefax: Uzbekistan Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan 38a, Oybek street, Tashkent Телефон: (+998) / Факс: (+998) Addresses Revised Grundfos kompanije

16 ECM: Trademarks displayed in this material, including but not limited to Grundfos, the Grundfos logo and be think innovate are registered trademarks owned by The Grundfos Group. All rights reserved Grundfos Holding A/S, all rights reserved.