STATUT HRVATSKOG SAVEZA ZA SPORTSKI RIBOLOV NA MORU. Članak 1.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "STATUT HRVATSKOG SAVEZA ZA SPORTSKI RIBOLOV NA MORU. Članak 1."

Транскрипт

1 Na temelju članka 13. a u vezi s odredbom članka 55. stavak 1. Zakona o udrugama (Narodne novine RH broj 74/14). i članka 47. stavak 6. Zakona o sportu (Narodne novine RH broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) Skupština Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru,a sukladno odredbama iz članka 60. Statuta Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru od godine, na sjednici održanoj dana 07. ožujka godine,donijela je I. OPĆE ODREDBE STATUT HRVATSKOG SAVEZA ZA SPORTSKI RIBOLOV NA MORU Članak 1. Hrvatski savez za sportski ribolov na moru (u daljnjem tekstu: Savez) je nacionalni sportski savez u koji se slobodno i dobrovoljno udružuju sportski savezi županija, Grada Zagreba, i gradova te sportski klubovi koji djeluju u sportskom ribolovu, a sve radi ostvarenja ciljeva koji nisu u suprotnosti sa Ustavom i Zakonom, kao i bez namjere stjecanja dobiti. Članak 2. Savez je upisan u Registar udruga Republike Hrvatske i u Registar sportskih djelatnosti pri Uredu državne uprave Primorsko-goranske županije. Za svoje obveze Savez odgovara cijelom svojom imovinom. Članovi Saveza i njegovih tijela ne odgovaraju za obveze Saveza. Rad Saveza je javan. Savez ima svoj žiro-račun. Članak 3. Puni naziv Saveza je: HRVATSKI SAVEZ ZA SPORTSKI RIBOLOV NA MORU. Pored naziva na hrvatskom jeziku Savez će upotrebljavati i prijevod naziva Saveza na engleskom jeziku koji glasi: CROATIAN FEDERATION OF SPORT FISHING ON SEA. Skraćen naziv Saveza je: HSSRM Sjedište Saveza je u Rijeci, Matije Gupca 2a. Riječ hrvatski u svom nazivu Savez koristi temeljem odobrenja Ministarstva uprave Republike Hrvatske, klasa: Up/I /97-01/96, Ur.broj: 5J / od 11.studenog 1997.godine. Članak 4. Savez ima znak, zastavu i pečat. Znak i pečat Saveza ima oblik kruga oko čijeg oboda je ispisan tekst HRVATSKI SAVEZ ZA SPORTSKI RIBOLOV NA MORU, u donjem lijevom dijelu kruga nalazi se vodoravno položen stilizirani oblik jednog vala, dok se iznad vala nalazi ukoso položen od desna prema lijevo stilizirani lik ribe s repom na desnoj, a glavom na lijevoj strani i iznad lika ribe u desnom dijelu kruga nalaze se vodoravno jedan do drugog stilizirana dva vala dok se u gornjem dijelu kruga na sredini nalazi znak Hrvatskog olimpijskog odbora. Dimenzija pečata je krug promjera 2 cm. Zastava je veličine 2x1 metar svijetloplave boje. U sredini zastave nalazi se znak Saveza ispod kojega se usporedno jedan iznad drugog nalazi sedam stiliziranih valova. Izvršni odbor Saveza posebnom će odlukom utvrditi oblik zastavica, znački, privjesaka i drugog promidžbenog materijala koji sadrži znak Saveza, odnosno elemente koji se nalaze na zastavi Saveza. 1

2 Članak 5. Savez predstavlja i zastupa predsjednik Saveza. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika zamjenjuje ga jedan od dopredsjednika kojeg ovlasti predsjednik, odnosno kojeg odredi Izvršni odbor u slučaju nemogućnosti da predsjednik odluči o tome. Savez ima profesionalnog tajnika koji provodi odluke i izvršava poslove određene Statutom. Predsjednik Saveza može ovlastiti drugu osobu da zastupa Savez pred sudovima, tijelima državne uprave i drugim subjektima na temelju pismeno izdate punomoći Savez je član Hrvatskog olimpijskog odbora. Članak 6. Savez je član međunarodnih organizacija i to: a) Confederation Internationale de la Peche Sportive (C.I.P.S.), b) Federation Internationale de la Peche Sportive (F.I.P.S-M), c) Confederation Mondiale des Activites Subaquatiqus (C.M.A.S), d) Sportangles community of Alpe Adria (S.C.A.A.), e) organizacije u koje je učlanjen F.I.P.S-M, C.M.A.S. i C.I.P.S. (A.G.F.) Odluku o udruživanju Saveza u druge saveze donosi Skupština Saveza. II. PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI SAVEZA Članak 7. Savez djeluje na načelu neovisnosti, javnosti, načelu demokratskog ustroja, načelu neprofitnosti i slobodnog sudjelovanja u javnom životu. Područje djelovanja Saveza je sport. a) Ciljevi Saveza: - razvitak i promicanje sportskog ribolova na moru, - stvaranje uvjeta za postizanje vrhunskih dometa u sportskom ribolovu na moru, - širenje aktivnosti sportskog ribolova na moru, a osobito djece i mladeži, - razvijanje i promicanje međusobne suradnje udruženih članica sportskog ribolova na moru, - ostvarivanje međunarodnih sportskih veza i suradnje, - promicanje zadaća u sportu u duhu fair-play-a, razumijevanje, tolerancija i odgovornosti kroz bavljenje sportskog ribolova na moru, - promicanje olimpijskih ideala. b) Djelatnosti Saveza U svrhu ostvarenja svojih ciljeva, Savez obavlja slijedeće djelatnosti: - - potiče i promiče aktivnosti i djelatnosti vezane za sportski ribolov na moru, a koje se sastoje od organiziranog udičarenja rukom i štapom iz ruke, podvodnog ribolova, lova na veliku ribu (big game fishing) i gađanja u podvodnu metu, zaštite mora i ekološke aktivnosti kojima je cilj očuvanje morskih bio resursa, pretraživanje podmorja, obilježavanje i iskorjenjivanje štetnih bio organizama, organiziranje i provođenje sustava natjecanja, - sudjeluje u planiranju i provedbi godišnjeg programa provedbe nacionalnog programa sporta, te objedinjuje i usklađuje programe sportskog ribolova na moru, daje prijedloge za izradu godišnjih programa javnih potreba u sportu i skrbi o njegovom ostvarivanju, - utvrđuje materijalne, kadrovske i druge uvjete radi ispunjavanja uvjeta za obavljanje sportske djelatnosti u sportskom ribolovu - sudjeluje u organiziranju važnih međunarodnih sportskih natjecanja u sportskom ribolovu, - usklađuje aktivnost svojih članica, 2

3 - provodi međunarodna sportska pravila i donosi akte u vezi s njihovom primjenom, - provodi nacionalna sportska pravila i donosi akte u vezi s njihovom primjenom, - ostvaruje transparentnu i pravodobnu komunikaciju u prijenosu informacija o svim važnim relevantnim pitanjima, međunarodnim i nacionalnim natjecanjima kao i izmjenama i dopunama međunarodnih i nacionalnih sportskih pravila i akata u vezi s njihovom primjenom, - djeluje u promicanju stručnog rada u sportu i skrbi o školovanju, osposobljavanju i usavršavanju stručnih djelatnika, - skrbi o istraživačko-razvojnom radu u sportu, - skrbi o promicanju vrhunskih sportskih dostignuća hrvatskih sportaša i njihovu sudjelovanju u nacionalnim sportskim ekipama na olimpijskim svjetskim, europskim i sredozemnim prvenstvima te drugim velikim natjecanjima i priredbama, - skrbi o zdravstvenoj zaštiti sportaša, posebno u svezi sprečavanja uzimanja nedopuštenih sredstava, - surađuje s nadležnim tijelima za sport pri oružanim snagama Republike Hrvatske, - sportom promiče povezivanje Republike Hrvatske s drugim državama i narodima, - skrbi o širenju olimpizma, etičkih i moralnih normi u sportu, - skrbi o načinu uporabe i zaštiti simbola i obilježja Saveza, međunarodnih asocijacija, Hrvatskog olimpijskog odbora, - predstavlja sportski ribolov na moru pred odgovarajućim međunarodnim sportskim organizacijama i udruženjima, - obavlja i druge zadaće koje su utvrđene Zakonom o sportu i drugim propisima, - organizira nacionalna sportska prvenstva, - skrbi o nacionalnim sportskim ekipama i osigurava uvjete za sudjelovanje u međunarodnim sportskim natjecanjima, - uređuje pitanja koja se odnose na registraciju sportaša, status sportaša i drugih sportskih radnika, prava sportaša amatera, prava darovitih i vrhunskih sportaša, promjene statusa sportaša, - utvrđuje stegovnu odgovornost sportaša i sportskih radnika, - utvrđuje uvjete za izdavanje odobrenja fizičkim osobama za obavljanje stručnih poslova u sportu, u klubovima i drugim sportskim udrugama, - vodi evidenciju članica, - potiče i promiče rad s djecom i mladeži radi stjecanja sportske kulture i navika radi očuvanja zdravlja i tjelesne kulture te planiranja vremena, - promiče rekreaciju radi zadovoljavanja potreba za očuvanjem, održavanjem, poboljšanjem i unaprjeđenjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja te osmišljavanja slobodnog vremena, - promiče sportsku ribolovnu aktivnost u osoba sa invaliditetom, - distribuira dozvole za sportski ribolov na temelju Zakona o morskom ribarstvu, Pravilnika o sportskom i rekreacijskom ribolovu i Ugovora o prodaji dozvola za sportski ribolov na moru i dozvola za ribolov pridnevnim parangalom te, - utvrđuje aktivnosti od interesa za opće dobro. Članak 8. Savez će svoje poslove i zadatke obavljati temeljem vlastitih programa i planova rada, dok će neke poslove i zadatke obavljati i usklađivati s planovima i programima rada subjekata s kojima neposredno surađuje, a posebno s Hrvatskim olimpijskim odborom. U provođenju djelatnosti i zadataka proizašlih iz članka 7. ovog Statuta Savez će surađivati s drugim tuzemnim i inozemnim udruženjima, Hrvatskim oružanim snagama, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvom poljoprivrede (Uprava ribarstva), Ministarstvom turizma, Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture, trgovačkim društvima i drugim zainteresiranim pravnim i fizičkim subjektima. III. STRUČNI POSLOVI U SAVEZU Stručni poslovi u Savezu su: Članak 9. 3

4 - programiranje i provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, - programiranje i provođenje sportske obuke, - programiranje i provođenje treninga sportaša, - podučavanje građana u znanjima i vještinama sportskog ribolova na moru, - programiranje i provođenje sportske rekreacije građana, - kontrola psihofizičkih i funkcionalnih sposobnosti sudionika u sportskim aktivnostima IV. SPORTSKA NATJECANJA Članak 10. Sportska natjecanja mogu obavljati: - sportski klubovi u sportskom ribolovu, - sportski savezi u sportskom ribolovu. Članak 11. Udruge koje obavljaju sportska natjecanja iz članka 10. ovog Statuta moraju raspolagati odgovarajućim sportskim objektima i sportskom opremom te moraju ispunjavati i druge uvjete utvrđene Statutom i drugim aktima Saveza. V. NACIONALNA SPORTSKA EKIPA Članak 12. Radi promidžbe i ostvarenja najvećih dostignuća u sportskom ribolovu Savez ustrojava nacionalne sportske ekipe koje mogu imati svoje izbornike. Članak 13. Pravilnikom o radu reprezentacije uređuju se način djelovanja reprezentacije, uvjeti za izbor izbornika i ostalih članova reprezentacije. Pravilnik o radu reprezentacije donosi Izvršni odbor. VI. ČLANSTVO U SAVEZU Članak 14. Članovi Saveza su sportski klubovi i sportski savezi županija u koje se udružuju sportski klubovi,udruge stručnih djelatnika i druge udruge u koju se udružuju sportaši u sportskom ribolovu iz jedne županije, a čija je djelatnost vezana za sportski ribolov na moru. Ako u županiji nema uvjeta za osnivanje sportskog saveza županije ili ako takav savez nije osnovan, sportske udruge iz stavka 1. ovog članka mogu se udružiti u županijski savez koga one odaberu. Članak 15. Član Saveza ima slijedeća prava: - da putem svojih zastupnika sudjeluje u provođenju djelatnosti i zadataka saveza uz pravovremenu i pogodnu informiranost o cjelokupnom radu Saveza, - da njegovi zastupnici na demokratski način biraju i budu birani u tijela Saveza, 4

5 - da pokreće inicijative oko razmatranja pojedinih pitanja od interesa za sportski ribolov na moru,da podnosi prijedloge i da traži obrazloženja i informacije o pitanjima koja se odnose na djelovanje Saveza vodeći računa o zajedničkim interesima i sportskog ribolova u cijelosti, - da u skladu s ovim Statutom pokreće inicijativu za izmjene i dopune općih akata Saveza, - da od Saveza traži pomoć u rješavanju stručnih,organizacijskih i drugih problema ukoliko je Savez u mogućnosti pružiti takvu pomoć, - da se koristi svim pravima i pogodnostima koje mu pripadaju kao članu Saveza. Članak 16. Član Saveza ima slijedeće obveze: - da se u svom radu pridržava odredbi ovog Statuta, Zakona, drugih općih akata te pojedinačnih odluka Saveza te da na svom području provodi politiku i stavove Saveza, - da redovito šalje u Savez izvješća sa godišnjih skupština, zapisnike sa godišnjih skupština, planove poslovanja i rada za tekuću kalendarsku godinu, zapisnike sa sjednica Izvršnog odbora, potvrde o upisu u registar udruga, promjene Statuta ili popisa osoba koje ga zastupaju, - da putem svojih zastupnika u tijelima Saveza aktivno sudjeluje u radu Saveza, - da čuva i promiče ugled Saveza, - da osigura odgovornost u radu svojih zastupnika u tijelima Saveza u kojima su izabrani, - da odgovorno rješava zadatke koje mu odredi nadležno tijelo Saveza, - da pruža pomoć u rješavanju sporova koji eventualno mogu nastati između Saveza i članice, a da prema mogućnostima sam riješi spor. Članak 16. (b) Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja datumu pristupanja Savezu, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u Savezu, a može sadržavati i druge podatke. Članak 17. Članstvo u Savezu prestaje: - odlukom nadležnog tijela člana o prestanku postojanja istog - prestankom djelovanja članice - pravomoćnom odlukom suda kojom je zabranjeno djelovanje članice - isključenjem iz članstva. VII. TIJELA SAVEZA I UPRAVLJANJE SAVEZOM Članak 18. Tijela Saveza su: - Skupština Saveza, - Izvršni odbor Saveza, - Predsjednik Saveza, - tri dopredsjednika Saveza - Nadzorni odbor Saveza, - Stegovna komisija Saveza 5

6 Članak 19. Radi obavljanja pojedinih stručnih poslova vezanih za rad Saveza, osnivaju se i djeluju slijedeća radna tijela: - Komisija za udičarenje, - Komisija za podvodni ribolov, - Komisija za lov na veliku ribu (big game fishing) - Sudačka komisija, - Komisija za promidžbu sportskog ribolova i rad sa mladima, - Komisija za marketing i sponzorstva, - Komisija za očuvanje okoliša, - Komisija za izradu Statuta i drugih normativnih akata. Članak 20. U pojedinom tijelu i komisiji Saveza koje imenuje Skupština ili Izvršni odbor mogu biti najviše po tri člana s područja istog županijskog saveza. Predstavnik u Skupštini i Izvršnom odboru ne može biti osoba: - koja je član pravne osobe koja obavlja djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osoba koja je to bila posljednje tri godine, - koja je član tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica kao i osoba koja je to bila u posljednje tri godine, - koja svojim djelovanjem može neposredno utjecati na sustav natjecanja u sportskom ribolovu, a osobito menadžeri u sportu, kao i osoba koja je to bila posljednju godinu dana. A) Skupština Članak 21. Skupština je najviše tijelo Saveza. Skupštinu Saveza čine imenovani zastupnici županijskih saveza za sportski ribolov na moru. Broj zastupnika u Skupštini ovisi o ukupnom broju članova fizičkih osoba koje pripadaju pojedinom županijskom savezu učlanjenih u Hrvatski savez za sportski ribolov na moru. Broj zastupnika određuje se na temelju prosjeka broja prodanih članskih iskaznica u dvije godine koje prethode izbornoj Skupštini: - na prvih 1000 članova-prodanih članskih iskaznica, županijski savez ima pravo na 2 zastupnika, - na svakih slijedećih započetih 1000 prodanih članskih iskaznica, županijski savez ima pravo na 1 zastupnika. Imenovani predstavnik županijskog saveza u sportskom ribolovu može biti osoba: - koja je državljanin Republike Hrvatske, - koja je navršila 18 godina života i potpuno je poslovno sposobna i koja se nije ogriješila o etičke norma i načela olimpijskog pokreta, - koja je član županijskog saveza kojeg predstavlja, - koja prihvaća Statut Saveza, Statut i pravila pripadajućeg međunarodnog sportskog udruženja, načela i pravila Olimpijske povelje, Etičkog i Medicinskog kodeksa, te Svjetskog kodeksa protiv dopinga (WADA), - koja nema prepreka iz članka 13. i članka 47. stavak 7. Zakona o sportu Članak 22. Mandat zastupnika u Skupštini saveza traje 4 godine, a ista osoba može biti ponovno birana za zastupnika u Skupštini. Mandat zastupnika u Skupštini prestaje: - ako sam pismeno zatraži prestanak obnašanja funkcije, 6

7 - u slučaju smrti ili oboljenja koje ga sprječava u obnašanju funkcije, - ako je u stegovnom postupku isključen iz članstva Saveza, - ako ga opozove tijelo županijskog saveza koje ga je izabralo. Članak 23. Zastupnik u Skupštini ima slijedeća prava i obveze: - da ravnopravno sudjeluje u radu Skupštine i drugih tijela u koje je biran, - da se zalaže za stavove i da štiti prava i interese člana kojeg zastupa vodeći pri tome računa o zajedničkim interesima svih članova Saveza, - da iznosi svoja mišljenja, stavove i prijedloge te da u duhu Poslovnika rada Skupštine postavlja pitanja koja se odnose na rad Saveza tražeći i odgovore, - da o radu tijela Saveza u koja je biran na pogodan način izvještava člana Saveza kojeg zastupa, - da od Saveza traži pomoć pri realizaciji preuzetih obveza. Članak 24. Skupština Saveza: - donosi Statut Saveza te njegove izmjene i dopune, - donosi Poslovnik o radu, - potvrđuje primitak novih članova i brisanje starih članova, - donosi program i plan rada, - donosi plan potreba i prihvaća završni račun Saveza, - prihvaća godišnje financijsko izvješće - prihvaća financijski plan za slijedeću godinu - imenuje i razrješava likvidatora - razmatra i donosi odluku o prihvaćanju izvješća predsjednika Saveza, Izvršnog odbora i Nadzornog odbora, - razrješava i obavlja izbor predsjednika Saveza koji je ujedno i predsjednik Skupštine, - razrješava i obavlja izbor članova Izvršnog odbora, članova Nadzornog odbora i članova Stegovne komisije, - razrješava i obavlja izbor tri dopredsjednika koji su ujedno i predsjednici Komisije za udičarenje, podvodni ribolov i lov na veliku ribu - donosi odluku o učlanjenju Saveza u domaća i inozemna udruženja, - odlučuje u drugom stupnju po žalbama članova Saveza, protiv odluka Izvršnog odbora - donosi odluku o prestanku rada Saveza, - obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Saveza koji ovim Statutom ili drugim aktom Saveza nisu prenesena u nadležnost Izvršnog odbora ili drugog tijela Saveza. - na prijedlog delegata Skupštine, Izvršnog odbora ili članica Saveza može izabrati počasnog predsjednika Saveza, osobu koja je kao predsjednik Saveza svojim izuzetnim radom doprinijela ugledu HSSRM i promidžbi sportskog ribolova - donosi program aktivnosti za rad od interesa za opće dobro kao i plan utroška dobivenih sredstava za promicanje istih Članak 25. Skupština raspravlja i donosi odluke na sjednicama, a sve odluke Skupštine Saveza u izvatku se objavljuju na web stranicama Saveza odmah po donošenju. Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje i to početkom godine radi usvajanja predviđenih izvješća i godišnjeg obračuna te donošenja programa i plana potreba za tekuću godinu. Izborna sjednica Skupštine održava se svake četvrte godine. Ako se između dvaju zasjedanja Skupštine pojavi potreba donošenja odluke za koju je ovim Statutom propisana nadležnost Skupštine (osim ako se radi o izmjenama i dopunama Statuta i o prestanku rada 7

8 Saveza), odluku o tome može donijeti Izvršni odbor uz obvezu, da tu odluku uvrsti na dnevni red prve slijedeće sjednice Skupštine. Ukoliko Skupština potvrdi odluku ona ostaje na snazi, u protivnom odluka prestaje vrijediti danom održavanja sjednice Skupštine. Članak 26. Sjednica Skupštine se može održati ako na sjednici prisustvuje većina od ukupnog broja zastupnika Skupštine, a pravovaljane odluke donose se većinom glasova prisutnih zastupnika. Skupština u pravilu odluke donosi javnim glasovanjem, a može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno. Izbor predsjednika Saveza i članova Izvršnog odbora obavlja se u pravilu javnim glasovanjem. O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik koji supotpisuje predsjedavajući sjednice Skupštine i zapisničar. Kada se radi o izbornoj skupštini biraju se najmanje tri ovjerovitelja zapisnika koji su supotpisnici. Zapisnici o radu Skupštine čuvaju se kao dokumenti od trajne vrijednosti, a najmanje svake druge godine predaju se u Registar udruga sa popisom delegata. Radom Skupštine rukovodi radno predsjedništvo na način kako je to utvrđeno Poslovnikom o radu Skupštine. Poslovnikom o radu Skupštine uredit će se sva bitna pitanja vezana za rad Skupštine, kao što su način sazivanja, tijek sjednice, vođenje zapisnika, određeno vrijeme trajanja diskusije i replike, itd. Članak 27. Sjednice Skupštine saziva Izvršni odbor Saveza, kao i u slučaju potrebe Nadzorni odbor. Poziv za sjednicu Skupštine mora se dostaviti zastupnicima Skupštine najmanje osam dana prije održavanja sjednice. Uz poziv za sjednicu obvezno se navodi prijedlog dnevnog reda uz izvješća o kojima će se raspravljati i odlučivati na sjednici. U iznimno hitnim slučajevima rok za sazivanje sjednice Skupštine može biti i kraći od roka navedenog u prethodnom stavku, ali ne kraći od tri dana. Članak 28. Izvršni odbor Saveza mora sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži: - predsjednik Saveza, - zastupnici iz najmanje četiri županijska saveza, - Nadzorni odbor, - jedna trećina zastupnika Skupštine. Izvršni odbor dužan je sazvati sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Ako Izvršni odbor ne sazove sjednicu Skupštine u navedenom roku, sjednicu će sazvat sam predlagač. U tom slučaju predlagač utvrđuje dnevni red i izrađuje odgovarajuće materijale. Na sjednici Skupštine sazivanoj na način utvrđen ovim člankom može se raspravljati i odlučivati samo o pitanjima radi kojih je sazvana. Ako je osobama ovlaštenim za zastupanje i tijelima upravljanja Savezom propisanim Statutom istekao mandat, Skupštinu u tom slučaju saziva osoba ovlaštena za zastupanje upisana u registru udruga ili 1/3 članova Skupštine. B) Izvršni odbor Članak 29. Izvršni odbor je izvršno tijelo Skupštine koje upravlja radom i poslovanjem Saveza. Izvršnim odborom rukovodi predsjednik Saveza, koji je ujedno po funkciji predsjednik Izvršnog odbora. Skupština prije izbora Izvršnog odbora bira predsjednika Saveza. Broj članova Izvršnog odbora ovisan je o broju članica Saveza. Svaki županijski Savez predlaže po 3 8

9 kandidata za člana Izvršnog odbora, od kojih predsjednik Saveza predlaže Skupštini jednog. Još 3 člana Izvršnog odbora Skupština bira na prijedlog predsjednika Saveza, koji su po svojoj funkciji dopredsjednici Saveza i predsjednici Komisija za udičarenje, podvodni ribolov i lov na veliku ribu. Ako je u tijeku mandata članova Izvršnog odbora dođe do primanja u članstvo nove članice tj. županijskog saveza, mandat novog člana Izvršnog odbora traje do isteka mandata ostalih članova Izvršnog odbora. Članovi Izvršnog odbora Saveza biraju se većinom glasova nazočnih zastupnika Skupštine. Članak 30. Izvršni odbor Saveza: - provodi odluke i zaključke Skupštine, - izrađuje i utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština Saveza, a donosi i opće akte za koje ovim Statutom nije izričito navedeno da ih donosi Skupština Saveza, - izrađuje prijedloge godišnjeg plana i programa rada, financijskog plana i završnog računa Saveza, - izvršava financijski plan Saveza, donosi rebalans financijskog plana Saveza te po potrebi odlučuje o dinamici i rasporedu korištenja sredstava, - priprema i organizira sjednice Skupštine, - donosi odluku o visini naknade za člansku iskaznicu Saveza, - donosi odluku o plaćama zaposlenika, - odlučuje o žalbama podnijetim protiv odluka komisija iz njihove nadležnosti - surađuje s Hrvatskim olimpijskim odborom i drugim organizacijama i tijelima čija je djelatnost vezana za sportski ribolov na moru, - donosi odluku o izdavanju publikacija i promidžbenih materijala i osigurava sredstva za njihovu izradu, - raspisuje natječaje za organizaciju natjecanja u nadležnosti Saveza i međunarodnih natjecanja - razmatra zapisnike sa sjednica komisija i drugih tijela koja imenuje, - vodi tekuće poslove i upravlja poslovanjem Saveza između dvaju zasjedanja Skupštine, utvrđuje i donosi godišnji kalendar natjecanja te iznosi kotizaciju za prvenstvena i prigodna natjecanja, - provodi sve potrebne radnje i donosi odluku o izboru zaposlenika koji poslove u Savezu obavljaju profesionalno, - imenuje članove i predsjednike Sudačke komisije, Komisije za promidžbu sportskog ribolova i rad sa mladima, Komisije za marketing i sponzorstva, Komisije za očuvanje okoliša i Komisije za izradu statuta i drugih općih akata te članove Komisije za udičarenje, Komisije za podvodni ribolov i Komisije za lov na veliku ribu, - raspisuju natječaj za izbor tajnika i donosi odluku o izboru tajnika, - bira izbornike reprezentacija u udičarenju, podvodnom ribolovu i lovu na veliku ribu na prijedlog Komisije za udičarenje, podvodni ribolov i Komisije za lov na veliku ribu. - utvrđuje predstavnike Saveza na međunarodnim i domaćim natjecanjima i odlučuje o službenom putovanju u inozemstvo reprezentacije, izbornika predsjednika i drugih osoba, - upravlja sredstvima i imovinom Saveza u skladu s financijskim planom i politikom razvoja i rada Saveza, - obavlja i druge nespomenute poslove koje mu u nadležnost stavi Skupština ili koji po prirodi spadaju u nadležnost izvršnih tijela u nacionalnom savezu Članak 31. Izvršni odbor na sjednicama raspravlja i odlučuje o pitanjima iz svog djelokruga rada. Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi, najmanje jednom u 3 mjeseca. Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik, koji predsjedava Izvršnim odborom, a u njegovoj odsutnosti osoba koju za to ovlasti Izvršni odbor. Sjednica Izvršnog odbora mora se sazvati i kada to zatraži Nadzorni odbor. Iznimno u hitnim situacijama Izvršni odbor može odlučivati i pismenim izjašnjavanjem članova putem e- maila ili faksa u kojem slučaju se o pristiglim pismenim stavovima sačinjava zapisnik i konstatira odluka. Odluke Izvršnog odbora u izvatku se objavljuju na web-stranicama Saveza odmah po donošenju. 9

10 Članak 32. Sjednica Izvršnog odbora može se održati ako je na sjednici prisutna natpolovična većina članova Izvršnog odbora. Izvršni odbor donosi odluke većinom glasova izabranih članova. Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, a može donijeti odluku da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno. O sjednicama Izvršnog odbora vodi se zapisnik koji supotpisuje predsjednik Izvršnog odbora i zapisničar. Odredbe poslovnika o radu Skupštine Saveza na odgovarajući se način primjenjuju i na rad Izvršnog odbora. Sjednice Izvršnog odbora održavaju se u pravilu u sjedištu Saveza, a iz opravdanih razloga predsjednik može odlučiti da se sjednica održi i u drugom mjestu. Kada se glasuje o plaćama zaposlenika ili donosi odluka koja članu Izvršnog odbora ili nekom trećem donosi materijalni dobitak, zainteresirani ne mogu prisustvovati glasovanju po toj točci dnevnog reda. Članak 33. Izvršni odbor za svoj rad odgovara Skupštini. Članovima Izvršnog odbora može prestati mandat i prije isteka vremena na koje su birani i to u slijedećim slučajevima: - ako to sami zatraže, - u slučaju smrti ili teškog narušenog zdravstvenog stanja, - ako budu razriješeni dužnosti zbog nepridržavanja zakona, odredbi ovog Statuta, odluka i zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora zbog kojih je u Savezu nastala materijalna šteta ili se to negativno odrazilo na redovno djelovanje Saveza. Prijedlog za opoziv cijelog Izvršnog odbora ili pojedinog člana može podnijeti predsjednik Saveza ili 1/3 od ukupnog broja zastupnika Skupštine. Prijedlog mora biti u pisanom obliku i potpisan od strane svih predlagača. Odluka o opozivu, odnosno razrješenju prihvaćena je ako je za nju glasala većina od ukupnog broja prisutnih zastupnika. C) Predsjednik Saveza Članak 34. Predsjednik Saveza, koji je ujedno i predsjednik Skupštine i predsjednik Izvršnog odbora mora imati visoku stručnu spremu i poznavati sportski ribolov, posjedovati organizacijske sposobnosti i govoriti najmanje jedan od navedenih jezika: engleski ili francuski (službeni jezici F.I.P.S-M). Mandat predsjednika traje četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora. Kandidata za predsjednika Saveza mogu predložiti zastupnici Skupštine i članice Saveza. Članak 35. Predsjednik Saveza: - odgovara za zakonitost rada Saveza, - odgovoran je za podnošenje Skupštini godišnjeg financijskog izvješća, - dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga, - sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i račun Saveza, - zastupa i predstavlja Savez pred sudovima, tijelima državne uprave i drugim subjektima, - saziva i predsjedava sjednicama Izvršnog odbora Saveza, predsjedava sjednicama Skupštine i brine se o izvršavanju odluka i zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora, 10

11 - naredbodavac je za izvršenje financijskog plana, - neposredno nadzire rad tajnika Saveza te kvalitetu i pravovremenost obavljanja administrativnostručnih poslova i daje upute i naloge za rad tajnika i drugih osoba zaposlenih u Savezu, - obavlja sve poslove sukladno odlukama Skupštine koje su vezane za funkciju predsjednika Saveza Članak 36. Predsjednik Saveza za svoj rad odgovara Skupštini Saveza. Predsjedniku Saveza može mandat prestati i prije isteka vremena na koje je biran i to u slijedećim slučajevima: - ako to sam zatraži, - u slučaju smrti ili teško narušenog zdravstvenog stanja, - ako bude razriješen dužnosti zbog nepridržavanja zakona, odredbi ovog Statuta, odluka i zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora zbog kojih je u Savezu nastala materijalna šteta ili se to negativno odrazilo na redovno djelovanje Saveza. Prijedlog za razrješenje predsjednika iz razloga navedenih u stavku 2. ovog članka mogu dati: - Nadzorni odbor, - 1/3 ukupnog broja zastupnika Skupštine, Svaka inicijativa mora biti u pisanom obliku i potpisana od strane predlagača. Odluku o prestanku mandata predsjednika Saveza prihvaćena je ako je za nju glasala većina od ukupnog broja prisutnih zastupnika. D) Tri dopredsjednika Saveza Članak 37. Dopredsjednici Saveza su predsjednik Komisije za udičarenje, predsjednik Komisije za podvodni ribolov i predsjednik Komisije za lov na veliku ribu. Odgovorni su za rad Komisije kojoj predsjedaju. Zamjenjuju predsjednika Saveza u obavljanju njegovih funkcija definiranih člankom 35. Statuta ako to zatraži predsjednik ili slučaju prestanka mandata definiranih člankom 36. Statuta Dopredsjednici Saveza za svoj rad odgovaraju Skupštini Saveza. Dopredsjednicima Saveza može mandat prestati i prije isteka vremena na koji su birani u slijedećim slučajevima: - ako to sami zatraže, - u slučaju smrti ili teško narušenog zdravstvenog stanja, - ako bude razriješen dužnosti zbog nepridržavanja zakona, odredbi Statuta, odluka i zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora zbog kojih je u Savezu nastala materijalna šteta ili se to negativno odrazilo na redovno djelovanje Saveza Dopredsjednici Saveza moraju poznavati sportski ribolov, posjedovati organizacijske sposobnosti i govoriti najmanje jedan od navedenih jezika: engleski ili francuski (službeni jezici F.I.P.S.-M) 11

12 E) Nadzor nad radom Saveza a) Unutarnji nadzor Članak 38. Članovi Saveza sami nadziru rad Saveza. Ako članica Saveza ili druga osoba koja sudjeluje u radu ili programu Saveza smatra da je odlukom ili postupanjem nekog tijela Saveza povrijeđen Statut ili drugi opći akt Saveza, ovlašten je na to upozoriti Nadzorni odbor Saveza te zahtijevati da se te nepravilnosti otklone. Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dostavljenog pisanog zahtjeva i po njemu ne postupi,odnosno ako se u tom roku se sazove Izvršni odbor Saveza i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, članica, odnosno druga osoba koja sudjeluje u radu ili programu Saveza, a podnijela je zahtjev za otklanjanjem nepravilnosti, može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Saveza radi zaštite svojih prava propisanih statutom Saveza. b) Nadzorni odbor Članak 39. Savez provodi nadzor nad radom Saveza putem Nadzornog odbora kao tijelom Saveza koji obavlja nadzor nad ukupnim radom i poslovanjem Saveza. Nadzorni odbor ima predsjednika, dva člana i dva zamjenika člana, koje na vrijeme od četiri godine bira Skupština. U Nadzornom odboru jedan od članova mora biti diplomirani pravnik, a jedan ekonomist između kojih se bira predsjednik. Članove Nadzornog odbora bira Skupština javnim glasanjem. Za izbor članova Nadzornog odbora mogu biti predloženi samo kandidati punopravnih članova Saveza koji nisu članovi Skupštine ili drugih tijela Saveza, kao i osobe koje nisu zaposlene ili angažirane po ugovoru o djelu ili drugom odgovarajućem ugovoru u Savezu, odnosno članovima Saveza, na teret sredstava članica Saveza ili samog Saveza. Nadzorni odbor: Članak kontrolira zakonitost rada i cjelokupnog poslovanja Saveza, - obavlja kontrolu izvršavanja zakonskih, ugovornih i drugih obveza Saveza, - kontrolira primjenu Statuta, drugih općih akata te pojedinačnih odluka tijela Saveza, - vrši nadzor nad financijsko-materijalnim poslovanjem Saveza glede namjenskog odnosno pravilnog trošenja sredstava, - u slučaju uočenih nepravilnosti predlaže mjere za njihovo otklanjanje, - pismeno upozorava na nepravilnosti provedbe Statuta nadležnom tijelu Saveza i drugim nadležnim institucijama ukoliko se ne poštuje članak 42. Zakona o udrugama, - o svom radu jednom godišnje podnosi izvješće Skupštini Saveza. - U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, Nadzorni odbor ima pravo putem svojih članova ili stručnjaka pregledavati i ispitivati cjelokupnu poslovnu dokumentaciju Saveza, a tijela Saveza dužna su mu staviti na raspolaganje tu dokumentaciju te davati podatke potrebne za obavljanje njegovog posla. U svom izvješću Nadzorni odbor dužan je navesti djeluje li Savez u skladu sa Zakonom i aktima Saveza te o odlukama Skupštine i jesu li godišnja financijska izvješća napravljena u skladu s poslovnim knjigama odnosno financijskom dokumentacijom. 12

13 Ako Nadzorni odbor utvrdi da je u radu Saveza došlo do kršenja Zakona i Statuta dužan je sazvati sjednicu Skupštine. Odredbe članka 33. ovog Statuta koje se odnose na način prestanka mandata članova Izvršnog odbora primjenjuju se i za prestanak mandata pojedinog člana Nadzornog odbora. F) STEGOVNA KOMISIJA Članak 41. Stegovna komisija je stalno radno tijelo Skupštine Saveza koja odlučuje o izricanju stegovnih mjera članovima Saveza ako postupaju protivno odredbama ovog Statuta i drugih općih akata Saveza ili ne poštuju odluke koje su usvojila tijela Saveza, ili na bilo koji način ruše ugled Saveza i tijela koja predstavljaju Savez. Stegovna komisija odlučuje o izricanju stegovnih mjera natjecateljima i drugim aktivistima Saveza koja na službenim i prigodnim natjecanjima svojim ponašanjem povrede sportsku disciplinu, dostojanstvo sudionika u natjecanju ili počine drugi prijestup propisan Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti. Stegovna komisija je sastavljena od predsjednika, dva člana i dva zamjenika člana. Predsjednik, članovi i zamjenici članova moraju imati najmanje višu stručnu spremu, a jedan od njih mora biti diplomirani pravnik. Predsjednike i članove Stegovne komisije bira Skupština iz redova zastupnika Skupštine i drugih članova Saveza na vrijeme od četiri godine. Protiv odluke Komisije dopuštena je žalba koja se podnosi Izvršnom odboru u roku od 8 dana od primitka odluke Komisije i o kojoj Izvršni odbor odlučuje u daljnjem roku od 15 dana. Protiv odluke Izvršnog odbora je dopuštena žalba koja se u roku od 8 dana od primitka odluke podnosi Skupštini koja će o njoj odlučiti na prvoj sjednici. Žalba Skupštini ne odgađa primjenu odluke Izvršnog odbora. Komisije Članak 42. Komisija za udičarenje, Komisija za podvodni ribolov i Komisija za lov na veliku ribu su stalna radna tijela Izvršnog odbora Saveza koja se bave stručnim pitanjima vezanim za udičarenje, podvodni ribolov i lov na veliku ribu. Članove komisije za udičarenje, Komisije za podvodni ribolov i Komisije za lov na veliku ribu bira Izvršni odbor na vrijeme od četiri godine. Predsjednici Komisija za udičarenje, podvodni ribolov i lova na veliku ribu moraju biti afirmirani sportaši u udičarenju, podvodnom ribolovu i lovu na veliku ribu. Komisija za udičarenje, podvodni ribolov i lov na veliku ribu sastavljena je od predsjednika i po jednog predstavnika svakog županijskog saveza. Članovi komisija moraju biti dobri poznavaoci udičarenja, podvodnog ribolova i lova na veliku ribu. Članak 43. Sudačka komisija je stalno radno tijelo Izvršnog odbora Saveza. Zadatak Komisije je: - stalna briga o radu i stručnom osposobljavanju sudaca u sportskom ribolovu, - vođenje liste sudaca, - predlaganje sudaca za vođenje natjecanja u nadležnosti Saveza, - praćenje razmatranje stručnosti sudaca, - predlaže tečajeve za suce zbog dodatnog obrazovanja sudaca, - predlaganje kriterija za dodjelu nagrada sucima, - razmatranje drugih pitanja vezana za problematiku sudaca i suđenja uopće. Sudačka komisija ima predsjednika i četiri člana koje na vrijeme od četiri godine bira Izvršni odbor Saveza iz reda osoba koje imaju položen ispit za suca u udičarenju ili podvodnom ribolovu. Kod izbora članova Sudačke komisije mora se voditi računa da u Komisiji budu zastupljeni suci i iz oblasti udičarenja i iz oblasti podvodnog ribolova, 13

14 Članak 44. Komisija za promidžbu sportskog ribolova i rad s mladima je tijelo Izvršnog odbora Saveza. Komisija je sastavljena od predsjednika i dva člana uz uvjet da predsjednik mora imati najmanje višu stručnu spremu. Osnovna zadaća komisije je unapređenje sportskog ribolova kod mlade populacije putem edukativnih i promotivno-promidžbenih programa. Članak 45. Komisija za marketing i sponzorstva je radno tijelo Izvršnog odbora Saveza koja se sastoji od predsjednika i tri člana. Članak 46. Komisija za očuvanje okoliša je radno tijelo Izvršnog odbora Saveza koja se sastoji od predsjednika i dva člana. Članak 47. Komisija za izradu Statuta i drugih normativnih akata je radno tijelo Izvršnog odbora Saveza koje se sastoji od predsjednika i dva člana od kojih najmanje dvojica moraju biti diplomirani pravnici. Članak 48. Predsjednici i članovi komisija mogu biti birani iz redova članova Izvršnog odbora, kao i iz redova zastupnika i drugih aktivnih članova Saveza. Članak 49. Predsjednici komisija koji nisu članovi Izvršnog odbora pozivaju se na sjednice Izvršnog odbora u slučajevima kada se razmatra problematika iz nadležnosti tih komisija. Na sjednicama Izvršnog odbora predsjednici komisija koji nisu članovi Izvršnog odbora mogu raspravljati o problematici iz svoje nadležnosti, ali bez prava glasa. Članak 50. Članovima i predsjednicima komisija može prestati mandat i prije isteka vremena na koje su birani u slijedećim slučajevima: - ako to sami zatraže, - u slučaju smrti ili teškog narušenog zdravstvenog stanja, - ako budu razriješeni dužnosti zbog nepridržavanja zakona, odredbi ovog Statuta, odluka i zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora zbog kojih je u Savezu nastala materijalna šteta ili se to negativno odrazilo na redovno djelovanje Saveza. Prijedlog za opoziv cijele komisije ili pojedinog člana komisije može podnositi predsjednik Saveza ili 1/3 od ukupnog broja članova Izvršnog odbora. Prijedlog mora biti u pisanom obliku i potpisan od strane svih predlagača. Odluka o opozivu, odnosno razrješenju prihvaćena je ako je za nju glasala većina od ukupnog broja članova Izvršnog odbora. Tajnik Saveza Članak 51. Radi osiguravanja redovnog i pravovremenog obavljanja administrativno-stručnih poslova Saveza, Savez ima tajnika kojeg temeljem javnog natječaja bira Izvršni odbor. Za tajnika Saveza može biti izabrana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete: - da ima visoku stručnu spremu i najmanje jednu godinu iskustva na istim ili sličnim poslovima u 14

15 sportskim djelatnostima; ili višu stručnu spremu i najmanje 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima u sportskim djelatnostima ili srednju stručnu spremu i najmanje 5 godina iskustva na istim ili sličnim poslovima u sportskim djelatnostima, - da je osposobljen za rad na PC-u, - da poznaje barem jedan od navedenih stranih jezika: francuski, engleski, (službeni jezici F.I.P.S.-M.). Za svoj rad tajnik odgovara Predsjedniku i Izvršnom odboru Saveza. Glede prava i obveza proizašlih iz profesionalnog radnog odnosa, na tajnika i druge zaposlenike primjenjuju se Pravilnik o radu HSŠRM. Odluku o obračunskoj osnovici za isplatu bruto plaće i koeficijentima zaposlenika donosi Izvršni odbor. Članak 52. Tajnik Saveza može biti razriješen dužnosti: - ako nije ostvario ciljeve i zadatke koje je prema odluci Izvršnog odbora bio dužan ostvariti, - ako svojim radom povrijedi Zakon, Pravilnik o radu, Statut i druge opće akte Saveza zbog čega su nastale ili su mogle nastati štetne posljedice za Savez, - ako neosnovano odbija izvršavati odluke predsjednika Saveza i Izvršnog odbora Saveza, - ako svojim ponašanjem postane nepodoban za obavljanje funkcije tajnika, - na vlastiti zahtjev. Odluku o razrješenju tajnika na prijedlog predsjednika Saveza donosi Izvršni odbor. Inicijativu za razrješenje tajnika mogu dati najmanje tri člana Izvršnog odbora ili Nadzorni odbor uz pismeno obrazloženje. Članak 53. Tajnik Saveza: - provodi odluke i zaključke Izvršnog odbora, - zastupa i predstavlja Savez u obimu koji mu povjeri predsjednik Saveza, - izvršitelj je financijskog plana i odgovoran za zakonito, odnosno namjensko trošenje sredstava Saveza, - obavlja administrativne poslove, rješava službenu korespondenciju, sastavlja razna izvješća i vodi evidencije, neposredno radi na organizaciji natjecanja u nadležnosti Saveza, - zajedno s predsjednikom priprema pozive i materijale za sjednice Skupštine i Izvršnog odbora te vodi zapisnike na sjednicama tih tijela, - obavlja i sve druge nespomenute poslove po uputama i nalogu predsjednika, a koji proizlaze iz redovnog poslovanja Saveza. Tajnik prisustvuje sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora bez prava odlučivanja. Članak 54. U Savezu se donose godišnji planovi i programi rada Saveza. Godišnjim programima i planovima rada Saveza određuju se ciljevi, mjere i sredstva za njihovo izvršenje. VIII. IMOVINA I FINANCIRANJE Članak 55. Imovinu Saveza čine novčana sredstva koja je Savez stekao uplatom članarina, dobrovoljnih priloga i darova, financiranjem programa i projekata Saveza iz državnog proračuna, iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, njezine pokretne stvari i druga imovinska prava. Savez može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje svojih ciljeva i obavljanja djelatnosti određenih Statutom i u skladu sa Zakonom. 15

16 Članak 56. Raspodjela ukupnih sredstava vrši se financijskim planom Saveza koji se donosi za svaku kalendarsku godinu, vodeći računa o ciljevima i zadacima predviđenim programom rada Saveza. Ukupni prihodi i rashodi Saveza za svaku kalendarsku godinu utvrđuju se završnim obračunom Saveza i podnose Skupštini na usvajanje. Naredbodavac za izvršenje financijskog plana Saveza je predsjednik Saveza. Izvršni odbor posebnom odlukom imenovat će osobe ovlaštene za potpisivanje financijsko-materijalnih dokumenata Saveza. Članak 57. Savez je dužan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija. Članak 58. Savez ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članice, a ako u obavljanju djelatnosti Savez ostvari dobit ona će se koristiti isključivo za obavljanje i unaprijeđeni e djelatnosti Saveza kojima se ostvaruju njegovi ciljevi i zadaci utvrđenim ovim Statutom. Za sve obveze Savez odgovara cijelom svojom imovinom u skladu sa Zakonom. IX. JAVNOST RADA SAVEZA Članak 59. Rad Saveza je javan. Javnost rada Saveza ostvaruje se kroz javnost sjednica tijela Saveza, a javnost se može isključiti samo u opravdanim slučajevima o čemu odluku donosi tijelo Saveza. Javnost rada Saveza ostvaruje se i redovitim obavještavanjem javnosti o radu i postignutim sportskim rezultatima Saveza putem dnevnog tiska, radija i televizije i izdavanjem posebnih biltena. O radu Saveza članice Saveza se obavještavaju putem svojih zastupnika u tijelima Saveza, temeljem biltena, časopisa, te putem sredstava javnog obavještavanja kao putem web stranica. Članice su dužne obavještavati predsjednika i Izvršni odbor Saveza pismenim izvješćima sa sjednica Skupština, Izvršnih odbora i drugih tijela Skupštine i Izvršnog odbora. Od posebne važnosti je slanje izvješća materijalno-financijskog poslovanja. Za obavještavanje javnosti o radu Saveza, odnosno poštivanje načela javnosti rada brine se i odgovara predsjednik Saveza. Članak 60. U skladu s materijalnim mogućnostima Savez će povremeno izdavati biltene i druge tiskane materijale sa svrhom što boljeg obavještavanja članstva i javnosti. Savez će povremeno, a posebno kada se održavaju značajnija natjecanja, redovne Skupštine ili prigodom jubileja, širu javnost obavještavati o svom radu putem sredstava javnog priopćavanja. X. PRIZNANJA I NAGRADE Članak 61. Savez može dodjelom plaketa, pokala, diploma ili posebnih priznanja i na drugi primjeren način nagraditi ili pohvaliti svoje članove, sportske udruge, sportaše te druge pravne i fizičke osobe za osobitu aktivnost, pomoć i angažiranje na realizaciji usvojenih programa i planova Saveza i postignute sportske uspjehe. Članak

17 Način dodjele, kriterije i način predlagan]a kandidata za dodjele nagrada i priznanja iz prethodnog članka regulirat će se Pravilnikom, kojeg donosi Izvršni odbor Saveza. XI. DONOŠENJE STATUTA I DRUGIH OPĆIH AKATA SAVEZA Članak 63. Opće akte Saveza donosi Skupština i Izvršni odbor Saveza u skladu s odredbama ovog Statuta. Prijedlog Statuta, odnosno njegove izmjene i dopune sastavlja i utvrđuje Izvršni odbor Saveza i upućuje na javnu raspravu. Članovi Saveza upućuju svoje prijedloge i primjedbe u pismenom obliku u roku koji odredi Izvršni odbor. Nakon završene javne rasprave Izvršni odbor sastavlja konačni prijedlog koji dostavlja na usvajanje Skupštini, Skupština donosi Statut, odnosno njegove izmjene i dopune većinom glasova prisutnih zastupnika Skupštine. Statut HSSRM mora biti usklađen sa Statutom Hrvatskog olimpijskog odbora. Članak 64. Rješavanje sportskih sporova koji pri obavljanju sportske djelatnosti mogu nastati između Saveza i njegovih članica, Saveza i udruga ili članova tih udruga, udruga međusobno te udruga ili članova tih udruga, nakon što budu iscrpljena pravna sredstva predviđena statutima saveza, članica Saveza i udruga, povjeravati će se Vijeću sportske arbitraže i sportskom arbitražnom sudištu koji su osnovani pri Hrvatskom olimpijskom odboru u skladu s Pravilima Hrvatskog olimpijskog odbora. Rješavanje sportskih sporova na način propisan u prethodnom stavku biti će povjereno Vijeću sportske arbitraže ili Sportskom arbitražnom sudištu ako zakonom nije određeno da za odlučivanje o određenoj vrsti tih sporova postoji isključiva stvarna ili međunarodna nadležnost redovnog suda u Republici Hrvatskoj. Sporovi proizašli iz nepoštivanja ugovora materijalno-financijske naravi rješavaju u redovitom sudskom postupku. Članak 65. Svi drugi opći akti Saveza moraju biti usklađeni sa postojećim pozitivnim propisima i Statutom Saveza. U slučaju da su pojedine odredbe općeg akta u suprotnosti s odredbama ovog Statuta, primjenjivat će se Statut. Članak 66. Inicijativu za izmjene i dopune Statuta mogu pokrenuti Izvršni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje zastupnici dva županijska saveza Skupštine. S inicijativom u pismenom obliku se upoznaje Izvršni odbor Saveza koji je dužan u roku od 30 dana izjasniti se o svom stavu vezano za inicijativu podnositeljima inicijative. Ukoliko podnositelji inicijative nisu zadovoljni stavovima Izvršnog odbora, mogu se obratiti Skupštini koja će o tome odlučivati na prvoj slijedećoj sjednici. XII. PRESTANAK RADA SAVEZA Članak 67. Savez prestaje radom: - odlukom Skupštine o prestanku rada Saveza, - protekom dvostruko više vremena od predviđenog za održavanje redovne sjednice Skupštine, a ona nije održana, 17

18 - pravomoćnom odlukom suda o ukidanju Saveza, - pokretanjem stečajnog postupka - za zahtjev člana ako je broj članova Saveza pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje Saveza, a nadležno tijelo Saveza u roku od godine dana od dana stupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijemu novih članova U slučaju prestanka postojanja Saveza imovina se nakon namire vjerovnika i troškova likvidacijskih, sudskih i drugih postupaka predaje savezu, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve a na osnovi odluke Skupštine. Savez nema pravo imovinu Saveza dijeliti svojim osnivačima, članovima Saveza, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama. Članak 68. U slučajevima iz članka 67 stavak 1. alineja i 5. Ovog Statuta provodi se postupak likvidacije. Nadležni ured donosi rješenje o prestanku djelovanja i pokretanju likvidacijskog postupka, kao i osobno ime likvidatora i načina provođenja likvidacijskog postupka te podatke o promjeni naziva Saveza, tako da se uz postojeći naziv Saveza dodaje oznaka u likvidaciji, što mora biti upisano u Registru udruga. Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština Saveza i koja je kao likvidator upisana u registar udruga. Likvidator ne mora biti član Saveza. Likvidator zastupa Savez u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Saveza do okončanja postupka likvidacije i brisanja Saveza iz registra udruga. Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje Saveza. Skraćeni postupak likvidacije kao i raspolaganje imovinom Saveza u slučaju prestanka Saveza provodi se u skladu sa Zakonom. XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 69. Autentično tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Saveza. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Saveza od godine te Izmjene i dopune od , te godine. Članak 70. Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, od kada se ima i primjenjivati. Rijeka, 07. ožujka godine Predsjednik HSSRM: Đuro Marinović dr.med. 18