O D L U K U o komunalnoj naknadi na području Grada Kriţevaca. Članak 1.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "O D L U K U o komunalnoj naknadi na području Grada Kriţevaca. Članak 1."

Транскрипт

1 Na temelju ĉlanka 95., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine broj 68/18. i 110/18. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i ĉlanka 18. Statuta Grada Kriţevaca ("Sluţbeni vjesnik Grada Kriţevaca broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18. i 3/18. proĉišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Kriţevaca na 15. sjednici odrţanoj 31. sijeĉnja donijelo je O D L U K U o komunalnoj naknadi na području Grada Kriţevaca I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Odlukom o komunalnoj naknadi na podruĉju Grada Kriţevaca (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrċuju se uvjeti za plaćanje komunalne naknade na podruĉju Grada Kriţevaca, a naroĉito: - podruĉja zona u Gradu Kriţevcima u kojima se naplaćuje komunalna naknada, - koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u Gradu Kriţevcima u kojima se naplaćuje komunalna naknada, - koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada, - rok plaćanja komunalne naknade, - nekretnine vaţne za Grad Kriţevce koje se u potpunosti ili djelomiĉno oslobaċaju od plaćanja komunalne naknade i - opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinaĉnim sluĉajevima odobrava djelomiĉno ili potpuno oslobaċanje od plaćanja komunalne naknade. Članak 2. Na podruĉju Grada Kriţevaca komunalna naknada plaća se u svim naseljima. Članak 3. Komunalna naknada je novĉano javno davanje koje se plaća za odrţavanje komunalne infrastrukture. Komunalna naknada je prihod proraĉuna Grada Kriţevaca koji se koristi za: financiranje odrţavanja i graċenja komunalne infrastrukture, financiranje graċenja i odrţavanja objekata predškolskog, školskoga, zdravstvenog i socijalnog sadrţaja, javnih graċevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske uĉinkovitosti zgrada u vlasništvu Grada Kriţevaca ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost odrţavanja i graċenja komunalne infrastrukture.

2 Članak 4. Komunalna naknada plaća se za: stambeni prostor, poslovni prostor, garaţni prostor, graċevinsko zemljište koje sluţi za obavljanje poslovne djelatnosti, neizgraċeno graċevinsko zemljište, dakle za nekretnine koje se nalaze na podruĉju na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti odrţavanja nerazvrstanih cesta i odrţavanja javne rasvjete i koje su opremljene najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom elektriĉnom mreţom i vodom prema mjesnim prilikama te ĉini sastavni dio infrastrukture Grada Kriţevaca. GraĊevinskim zemljištem koje sluţi obavljanju poslovne djelatnosti smatra se zemljište koje se nalazi unutar ili izvan granica graċevinskog podruĉja, a na kojemu se obavlja poslovna djelatnost. NeizgraĊenim graċevinskim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica graċevinskog podruĉja na kojem se u skladu s propisima kojima se ureċuje prostorno ureċenje i gradnja mogu graditi zgrade stambene ili poslovne namjene, a na kojemu nije izgraċena zgrada ili na kojemu postoji privremena graċevina za ĉiju izgradnju nije potrebna graċevinska dozvola. NeizgraĊenim graċevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojem se nalazi ruševna zgrada. Članak 5. Komunalnu naknadu plaća vlasnik, odnosno korisnik nekretnine iz ĉlanka 4. ove Odluke. Korisnik nekretnine iz stavka 1. ovog ĉlanka plaća komunalnu naknadu ako: je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena pisanim ugovorom nekretninu koristi bez pravne osnove ili se ne moţe utvrditi vlasnik. Vlasnik nekretnine solidarno jamĉi za plaćanje komunalne naknade ako je obveza plaćanja te naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom. Članak 6. Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje: danom izvršnosti uporabne dozvole, odnosno danom poĉetka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole danom sklapanja ugovora kojim se stjeĉe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stjeĉe vlasništvo nekretnine danom poĉetka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove. Obveznik plaćanja komunalne naknade duţan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrċivanje obveze plaćanja komunalne naknade (promjena obraĉunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine), prijaviti Upravnom odjelu koji obavlja poslove komunalnog gospodarstva, nastanak te obveze, odnosno promjenu tih podataka.

3 Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrċivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, duţan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze. II. PODRUČJA ZONA I KOEFICIJENT ZONA (Kz) U GRADU KRIŢEVCIMA Članak 7. U Gradu Kriţevcima utvrċuju se ĉetiri zone sa popisom ulica, trgova i naselja za plaćanje komunalne naknade, kako slijedi: I. zona Crni put, Frankopanska ulica, Istarska ulica, Obrtniĉka ulica, Paška ulica, Potoĉka ulica do broja 73 neparni te parni do broja 88, Svetokriška ulica, Šetalište Dragutina Novaka, Trg Antuna Nemĉića, Trg bana Lackovića, Trg Ivana Maţuranića, Trg Josipa Jurja Strossmayera, Trg Milutina Mayera, Trg Silvija Strahimira Kranjĉevića, Trg sv. Florijana, Ulica Alberta Štrige, Ulica Ante Starĉevića, Ulica Antuna Gustava Matoša, Ulica Antuna Mihanovića, Ulica Augusta Šenoe, Ulica bana Josipa Jelaĉića, Ulica branitelja Hrvatske, Ulica Drage Grdenića, Ulica Frana Supila, Ulica Franje Raĉkoga, Ulica biskupa Bazilija Boţiĉkovića, Ulica biskupa Julija Drohobeczkoga, Ulica Brace Hanţeka, Ulica Sidonije Rubido, Ulica Stjepana Radića, Ulica Nine Vavra, Ulica Matije Gupca, Ulica kralja Tomislava do broja 114 parni te broja 55 neparni, Ulica Ivana Viteza, Ulica Ivana Zakmardija Dijankoveĉkoga, Ulica Ive Vojnovića, Ulica Josipa Buturca, Ulica kralja Zvonimira, Ulica Krunoslava Heruca, Ulica Ljudevita Gaja, Ulica Ljudevita Vukotinovića, Ulica Mojsija Baltića, Ulica Petra Preradovića, Ulica Petra Zrinskog, Ulica Slavka Kolara, Ulica Stanka Miholića, Ulica Tadije Smiĉiklasa, Ulica Tina Ujevića, Ulica Tome Sermagea, Zagrebaĉka ulica, Ulica Milutina Cihlara Nehajeva i Ulica Franje TuĊmana. II. zona Cvjetna ulica, Kalniĉka ulica, Koprivniĉka ulica do broja 34 parni te 39 neparni, Koruška do 4 parni te 17 neparni, Potoĉka ulica od broj 75 neparni te parni od broja 90 do kraja ulice, Prigorska ulica, Pušća, Sviliĉićev put, Trg sv. Marka Kriţevĉanina, Ulica Andrije Lenarĉića, Ulica Dragutina Lambla, Ulica Dragutina Renarića, Ulica Frana Galovića, Ulica Frana Gundruma, Ulica Franje Markovića, Ulica Ivana Gundulića do broja 100 parni te 101 neparni, Ulica Ivana Lepušića do broja 116 parni te 91 neparni, Ulica kralja Tomislava od broja 116 parni te 57 neparni do kraja ulice, Ulica Marcela Kiepacha, Ulica Marijana Detonija, Ulica Nikole Tesle, Ulica Vjekoslava Köröskenya, Ulica Vjenceslava Novaka, Helenski put i Ulica Gustava Neuberga. III. zona Bjelovarska ulica, Desetine, Donje Kriţevĉine, Gornje Kriţevĉine, Gornje Vine, Greberanec, Karane, Koprivniĉka ulica od broja 36 parni te 41 neparni, Koruška od broja 19 neparni i 6 parni do kraja ulice, Kosovec, Kriţevĉine, Kramarovec, Lipovĉica, Mladine, Pesek, Radniĉki dol, Ratarna, Ulica Ferde Kerne, Ulica Glogovniĉke bune, Ulica Gustava Bohutinskog, Ulica Ivana

4 Gundulića od broja 102 parni te 103 neparni do kraja ulice, Ulica Ivana Lepušića od broja 118 parni te 93 neparni do kraja ulice, Ulica Kalniĉke punte, Ulica Karla Häuslera, Ulica kralja Petra Krešimira, Odvojak kralja Petra Krešimira IV, Ulica Ljudevita Modeca, Ulica Milislava Demerca, Ulica Mirka Bogovića, Varaţdinska ulica, Vrboveĉka ulica i Zagorska ulica. IV. zona Apatovec, Beketinec, Bojnikovec, Bukovje Kriţevaĉko, Carevdar, Cubinec, Ĉabraji, Dijankovec, Doljanec, Donja Brckovĉina, Donja Glogovnica, Donji Dubovec, ĐurĊic, Erdovec, Gornja Brckovĉina, Gornja Glogovnica, Gornji Dubovec, Graĉina, Heruci, Ivanec Kriţevaĉki, Jarĉani, Kloštar Vojakovaĉki, Kostadinovac, Kućari, KunĊevec, Lemeš Kriţevaĉki, Lemeš, Majurec, Male Sesvete, Mali Carevdar, Mali Potoĉec, Mali Raven, Marinovec, Miĉijevac, Novaki Ravenski, Novi Bošnjani, Novi ĐurĊic, Osijek Vojakovaĉki, Pavlovec Ravenski, PobrĊani Vojakovaĉki, Podgajec, Poljana Kriţevaĉka, Povelić, Prikraj Kriţevaĉki, Ruševac, Srednji Dubovec, Stara Ves Ravenska, Stari Bošnjani, Sveta Helena, Sveti Martin, Široko Brezje, Špiranec, Većeslavec, Velike Sesvete, Veliki Potoĉec, Veliki Raven, Vojakovac, Vujići Vojakovaĉki i Ţibrinovec. Članak 8. UtvrĊuje se koeficijent zone (Kz) za obraĉun komunalne naknade na podruĉju Grada Kriţevaca kako slijedi: - 1,00 za I. zonu, - 0,90 za II. zonu, - 0,75 za III. zonu, - 0,50 za IV. zonu. III. KOEFICIJENT NAMJENE (Kn) Članak 9. Koeficijent namjene (Kn) ovisno o vrsti nekretnine i djelatnosti iznosi za: 1. stambeni prostor Kn = 1,00 2. stambeni prostor i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge graďana Kn = 1,00 3. garaţni prostor Kn = 1,00, 4. neizgraďeno graďevinsko zemljište Kn = 0,05, 5. poslovni prostor koji sluţi za proizvodne djelatnosti kako slijedi: 5.1. poslovni prostor koji sluţi za proizvodne djelatnosti sa Kn = 1,00 - uzgoj stoke, peradi i ostalih ţivotinja, ukljuĉujući i pomoćni gospodarski prostori kao što su sjenici, silosi za silaţu, spremišta za poljoprivredne strojeve i opremu i sl. površine do 500 m poslovni prostor koji sluţi za proizvodne djelatnosti sa Kn = 2,0

5 - proizvodnja i uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja, sadnog materijala i sliĉno, - uzgoj stoke, peradi i ostalih ţivotinja, ukljuĉujući i pomoćni gospodarski prostori kao što su sjenici, silosi za silaţu, spremišta za poljoprivredne strojeve i opremu i sl. površine iznad 500 m 2, - proizvodnja tekstila, štavljenje i obrada koţe, te proizvodnja odjevnih predmeta, - prerada drva, proizvodnja namještaja, te proizvoda od slame i pletarskih materijala poslovni prostor koji sluţi za proizvodne djelatnosti sa Kn = 4,0 - proizvodnja i prerade prehrambenih proizvoda, - proizvodnja hrane za ţivotinje poslovni prostor koji sluţi za proizvodne djelatnosti sa Kn = 5,0 - proizvodnja celuloze, papira i kartona, proizvoda od papira i kartona, te za izdavaĉka i tiskarska djelatnost, - proizvodnja proizvoda od gume i plastiĉnih masa, - proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda (stakla, vatrostalnih i nevatrostalnih keramiĉkih proizvoda, keramiĉkih ploĉica i ploĉa, opeke, crijepa i proizvoda od peĉene gline za graċevinarstvo, cementa, vapna i gipsa (sadre), proizvoda od betona, cementa, gipsa i umjetnog kamena, rezanje, oblikovanje i obrada kamena i sl.), - proizvodnja metala i proizvoda od metala, - proizvodnja strojeva i ureċaja, - proizvodnja elektriĉne i optiĉke opreme kao što su: proizvodnja i popravak uredskih strojeva i raĉunala (kompjutera), proizvodnja elektriĉnih strojeva i aparata, proizvodnja radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme, proizvodnja medicinskih, preciznih i optiĉkih instrumenata te satova, - proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica, te ostalih prometnih sredstava - proizvodnja glazbenih instrumenata, sportske opreme, igara i igraĉaka, imitacije nakita (biţuterije), - proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda, - proizvodnja alkoholnih pića i duhanskih proizvoda, - proizvodnja i distribucija elektriĉne energije, proizvodnja plina i distribucija plinovitih goriva te opskrba parom i toplom vodom. 6. poslovni prostor koji sluţi za djelatnosti koje nisu proizvodne i to: 6.1. poslovni prostor koji sluţi za djelatnosti koje nisu proizvodne sa Kn = 1,0 - djelatnost obrazovanja, Ċaĉki i studentski domovi, - djelatnost zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, te dnevne brige o djeci, - djelatnost prikazivanja filmova, radijsku i televizijsku djelatnost, umjetniĉko i literarno stvaralaštvo i reproduktivno izvoċenje, - djelatnost knjiţnica, arhiva, muzeja, - spomenici kulturne baštine nulte i prve kategorije, - sportska djelatnost i djelatnost rekreacije,

6 - djelatnost uklanjanja otpadnih voda, odvoz smeća, pogrebne i prateće djelatnosti i sliĉne djelatnosti poslovni prostori koji sluţi za djelatnosti koje nisu proizvodne sa Kn = 2,0 - reciklaţna djelatnost, - djelatnost drţavne uprave, poslovi obrane, sudske i pravosudne djelatnosti, javna sigurnost, oĉuvanje javnog reda i mira te obvezno socijalno osiguranje poslovni prostor koji sluţi za djelatnosti koje nisu proizvodne sa Kn = 4,0 - djelatnost graċevinarstva, - šumarstvo i šumarske usluge, - zdravstvena zaštita djelatnost humane medicine i veterinarska djelatnost, - djelatnost pranja i kemijskog ĉišćenja odjeće, - djelatnost frizerskih salona i salona za uljepšavanje, - za trgovinu na veliko poljoprivrednim sirovinama i ţivom stokom, - za popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, - za trgovinu na malo rabljenom robom u prodavaonicama poslovni prostor koji sluţi za djelatnosti koje nisu proizvodne sa Kn = 5,0 - djelatnost trgovine motornim vozilima i motociklima, popravak motornih vozila i motocikala te predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, - djelatnost kopnenog prijevoza putnika i robe, prekrcaja tereta i skladištenja, te ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu i djelatnost putniĉkih agencija i turoperatora, - hoteli i moteli, - agencija za zapošljavanje i posredovanje radnom snagom, - fotografska djelatnost, - prevoditeljske djelatnosti, te ostale poslovne djelatnosti opisane pod oznakom Nacionalne klasifikacije djelatnosti (CROKAD) 6.5. poslovni prostor koji sluţi za djelatnosti koje nisu proizvodne sa Kn = 6,0 - trgovine na malo motornim gorivima i mazivima, -trgovine na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine na veliko poljoprivrednim sirovinama i ţivom stokom, - trgovine na malo, - djelatnosti restorana i barova, - djelatnosti pošte i telekomunikacija, - djelatnosti istraţivanja i razvoja, - arhitektonske i inţenjerske djelatnosti i tehniĉkog savjetovanja, - djelatnosti poslovanja nekretninama, - pravne, raĉunovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; djelatnosti poreznog savjetovanja, djelatnosti ispitivanje trţišta i ispitivanja javnog mnijenja, djelatnosti poduzetniĉkog i poslovnog savjetovanje. 6.6.poslovni prostor koji sluţi za djelatnosti koje nisu proizvodne sa Kn = 8,0

7 - djelatnosti financijskog posredovanja, osiguranja i mirovinskih fondova, osim obveznih mirovinskih fondova, - djelatnosti kockarnica i kladionica, - djelatnosti iznajmljivanja strojeva i opreme. 7. graďevinsko zemljište koje sluţi obavljanju poslovne djelatnosti iznosi 10% koeficijenta namjene koji je odreċen za poslovni prostor. Članak 10. Za poslovni prostor i graċevinsko zemljište koje sluţi obavljanju poslovne djelatnosti, kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali ne moţe biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor odnosno za neizgraċeno graċevinsko zemljište. Članak 11. Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne moţe biti veća od 1,5% ukupnoga godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima koji se nalaze na podruĉju Grada Kriţevaca. IV. ROK PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE Članak 12. Za fiziĉke osobe i obrtnike komunalna naknada za stambeni prostor, garaţni prostor, neizgraċeno graċevinsko zemljište plaća se u ĉetiri jednaka tromjeseĉna obroka prema izdanom Rješenju. Za pravne osobe komunalna naknada za poslovni prostor i graċevinsko zemljište koje sluţi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti plaća se mjeseĉno do 15-og dana u mjesecu za tekući mjesec prema izdanom rješenju. V. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE Članak 13. Od obveze plaćanja komunalne naknade u potpunosti se oslobaċaju: - Grad Kriţevci, kao vlasnik ili korisnik nekretnine u svim sluĉajevima kada je obveznik plaćanja komunalne naknade, - javne ustanove i druge pravne osobe koje obavljaju javne ovlasti, a ĉija se djelatnost financira iz proraĉuna Grada Kriţevaca, te kojima je osnivaĉ Grad Kriţevci, - ustanove i udruge graċana ĉiji se programi djelomiĉno financiraju iz proraĉuna Grada Kriţevaca, - politiĉke stranke kojima Grad Kriţevci osigurava prostor za rad, - humanitarne organizacije, - vjerske organizacije za prostore gdje se okupljaju pripadnici vjerske zajednice radi obavljanja vjerskih obreda,

8 - farme i tovilišta koje se koriste za uzgoj stoke, peradi i ostalih ţivotinja, ukljuĉujući i pomoćne gospodarske graċevine kao što su sjenici, silosi za silaţu, spremišta za poljoprivredne strojeve i opremu, skladišta poljoprivrednih proizvoda i sl., a sve do ukupne površine do 150 m 2. U iznimno opravdanim, socijalnim i drugim sluĉajevima (elementarne nepogode, teška bolest i sliĉno) Gradonaĉelnik Grada Kriţevaca moţe od obveze plaćanja komunalne naknade privremeno osloboditi i druge obveznike. Članak 14. Od obveze plaćanja komunalne naknade oslobaċaju se djelomiĉno: - pravne ili fiziĉke osobe koje poĉinju sa obavljanjem poslovne djelatnosti i to sa 75% umanjenja komunalne naknade u prvoj godini, 50% umanjenja u drugoj godini, te 25% umanjenja komunalne naknade u trećoj godini poslovanja predmetne graċevine - pravne i fiziĉke osobe za novoizgraċene poslovne graċevine i to sa 75% umanjenja komunalne naknade u prvoj godini, 50% umanjenja u drugoj godini, te 25% umanjenja u trećoj godini poslovanja predmetne graċevine - pravne i fiziĉke osobe koje u funkciju stave nekorištene poslovne graċevine i to sa 75% umanjenja komunalne naknade u prvoj godini, 50% umanjenja u drugoj godini, te 25% umanjenja u trećoj godini poslovanja predmetne graċevine, pod uvjetom da u tim graċevinama nije obavljana bilo kakva gospodarska djelatnost duţe od dvije godine. Djelomiĉno osloboċenje od plaćanja komunalne naknade moţe se odobriti obvezniku samo po jednom osnovu. Od obveze plaćanja komunalne naknade ne oslobaċaju se pravne i fiziĉke osobe koje obavljaju djelatnost trgovine. Članak 15. U pojedinaĉnim sluĉajevima od plaćanja komunalne naknade mogu se privremeno osloboditi obveznici: - kod kojih netko od ĉlanova njihovog zajedniĉkog domaćinstva prima stalnu novĉanu pomoć za uzdrţavanje, sukladno propisima o socijalnoj skrbi, - domaćinstva koja nemaju novĉana primanja po ĉlanu domaćinstva, veća od stalne novĉane pomoći utvrċena sukladno propisima o socijalnoj skrbi, - domaćinstva kod kojih ukupna površina samostojećih graċevina ne prelazi površinu od 40 m 2, - domaćinstva koja su korisnici pomoći za podmirenje troškova stanovanja. Upravni odjel za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam vodi evidenciju obveznika iz stavka 1. podstavka 1., 2. i 4. ovog ĉlanka, a koja sluţi za evidentiranje obveznika koji se privremeno oslobaċaju plaćanja komunalne naknade.

9 Članak 16. Rješenje o osloboċenju plaćanja komunalne naknade obveznika, donosi na zahtjev obveznika Upravni odjel nadleţan za komunalno gospodarstvo na temelju vjerodostojne, sluţbene dokumentacije, redovne revizije te ako se ukaţe potreba izvanredne dodatne provjere stvarnog stanja na terenu. VI. NAČIN I OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE Članak 17. Visina komunalne naknade odreċuje se ovisno o lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nekretnina nalazi i vrsti nekretnine. Komunalna naknada obraĉunava se po ĉetvornome metru (m²) površine nekretnine za koju se utvrċuje obveza plaćanja komunalne naknade, i to za: 1. stambeni, poslovni i garaţni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrċuje na naĉin propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrċivanje zaštićene najamnine. 2. graċevinsko zemljište koje sluţi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgraċeno graċevinsko zemljište po jedinici stvarne površine. Iznos komunalne naknade po ĉetvornome metru (m²) površine nekretnine utvrċuje se mnoţenjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B). Gradsko vijeće Grada Kriţevaca do kraja studenoga tekuće godine donosi odluku kojom odreċuje vrijednost boda komunalne naknade (B) koja se primjenjuje od 1. sijeĉnja iduće godine. U sluĉaju da obveznik plaćanja komunalne naknade ne dozvoli izmjeru površine stambenog ili poslovnog prostora, površina će se utvrditi na slijedeći naĉin: Vanjske mjere graċevine x broj etaţa x 0,80. Članak 18. Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Upravni odjel nadleţan za poslove komunalnog gospodarstva sukladno ovoj Odluci i Odluci o vrijednosti boda komunalne naknade u postupku pokrenutom po sluţbenoj duţnosti. Rješenje iz stavka 1. ovog ĉlanka donosi se do 31. oţujka tekuće godine, ako se odlukom Gradskog vijeća Grada Kriţevaca mijenja vrijednost boda komunalne naknade (B) ili drugi podatak bitan za njezin izraĉun u odnosu na prethodnu godinu kao i u sluĉaju promjene drugih podataka bitnih za utvrċivanje obveze plaćanja komunalne naknade. Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrċuje se: - iznos komunalne naknade po ĉetvornom metru (m²) nekretnine, - obraĉunska površina nekretnine, - godišnji iznos komunalne naknade, - mjeseĉni iznos komunalne naknade, odnosno iznos obroka komunalne naknade ako se naknada ne plaća mjeseĉno i - rok za plaćanje mjeseĉnog iznosa komunalne naknade, odnosno iznosa obroka komunalne naknade ako se naknada ne plaća mjeseĉno.

10 Godišnji iznos komunalne naknade utvrċuje se mnoţenjem površine nekretnine za koju se utvrċuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po ĉetvornom metru (m²) površine nekretnine. Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i rješenja o njegovoj ovrsi te rješenja o obustavi postupka, moţe se izjaviti ţalba o kojoj odluĉuje upravno tijelo Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije nadleţno za poslove komunalnog gospodarstva. VII. ZAVRŠNE ODREDBE Članak 19. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vaţiti Odluka o komunalnoj naknadi Grada Kriţevaca ("Sluţbeni vjesnik Grada Kriţevaca" broj 7/09, 7/12, 3/15, 1/17). Članak 20. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Sluţbenom vjesniku Grada Kriţevaca". GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŢEVACA KLASA: /19-01/5 URBROJ: 2137/02-01/01-4 Kriţevci, 31.sijeĉanj PREDSJEDNIK Marko Katanović