HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE NOGOMETNO SREDIŠTE VRBOVEC N O G O M E T

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE NOGOMETNO SREDIŠTE VRBOVEC N O G O M E T"

Транскрипт

1 HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE NOGOMETNO SREDIŠTE VRBOVEC Gradski stadion Vrbovec, Celine 8, Vrbovec tel/fax 01/ Broj: Vrbovec, N O G O M E T GLASNIK NOGOMETNOG SREDIŠTA VRBOVEC - REGISTRACIJE SE VRŠE OD UTORKA DO PETKA U TJEDNU - OBAVIJESTI, Nogometno središte Vrbovec, OIB: , Matični broj: IBAN HR Adresa: Vrbovec,Gradski Stadion, Celine 8, Poštanski pretinac 48 tel/fax : 01/ , 098/

2 Napomena: crvenim slogom su označene odredbe koje se obvezno trebaju unijeti u Statut plavim slogom su označene promjene prema novom Zakonu o udrugama Skupština NK X je temeljem članka 13. i članka 18. Zakona o udrugama (N.N. br. 74/14), članka 14. i 23. Zakona o sportu (N.N. br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) i članka Statuta NK X na sjednici održanoj, donijela I. TEMELJNE ODREDBE S T A T U T Nogometnog kluba X Članak 1. Nogometni klub X je sportska udruga čije su djelovanje i ustrojstvo utvrđeni ovim Statutom kao temeljnim aktom udruge. Članak 2. Nogometni klub X je pravna osoba i upisuje se u Registar udruga koji vodi državno tijelo nadležno za opću upravu i Registar sportskih djelatnosti koji vodi ured državne uprave u županiji. 1) Puni naziv udruge jest: Nogometni klub X. 2) Skraćeni naziv udruge jest: NK X. Članak 3. Članak 4. Sjedište Nogometnog kluba X je u (grad, ulica) Članak 5. Nogometni klub X (u daljnjem tekstu: Klub) ima pečat okruglog oblika, promjera 3 cm, sa znakom Kluba u sredini i natpisom oko znaka: NOGOMETNI KLUB X - (upisati sjedište Kluba). Članak 6. 1) Klub ima zastavu i znak. 2) Zastava Kluba je 3) Znak Kluba je. Članak 7. Klub predstavljaju predsjednik i direktor (alternativno: tajnik) Kluba. Članak 8. 1)Klub je član Nogometnog saveza županije (u daljnjem tekstu: ŽNS) i, neizravno, Hrvatskog nogometnog saveza (u daljnjem tekstu: HNS). 2

3 2) Klub, njegova tijela i članovi, igrači, treneri, službene osobe i drugi djelatnici Kluba obvezuju se: - postupati sukladno Pravilima nogometne igre koje je donio Međunarodni nogometni savez BOARD (IFAB); - poštivati načela privrženosti, integriteta i sportskog ponašanja kao izraza fair-playa; - poštivati Statut, pravilnike i odluke FIFA-e, UEFA-e, HNS-a i ŽNS-a u svako vrijeme; - priznati nadležnost Arbitražnog suda za sport (CAS) u Lausanni (Švicarska), kao što je utvrđeno relevantnim odredbama Statuta FIFA-e i UEFA-e; - priznati nadležnost Arbitraže i Arbitražnog suda HNS-a, kao što je utvrđeno relevantnim odredbama Statuta HNS-a, - podnositi sve sporove nacionalnih razmjera, koji su nastali iz ili u vezi s primjenom Statuta ili pravilnika HNS-a, u posljednjoj instanci samo neovisnom i nepristranom arbitražnom sudu u okviru HNS-a, koji će riješiti sve sporove, isključujući svaki redovni sud, osim ukoliko je to izričito zabranjeno važećim zakonodavstvom u Republici Hrvatskoj. Klub će osiguravati da se ove obveze priznaju i prihvaćaju. 3) Klub i osobe i stavka 1 ovog članka suglasni su poštivati u potpunosti sve konačne odluke nadležnih tijela HNS-a, FIFA-e i UEFA-e i CAS-a. Klub će osigurati poštivanje ovih obveza. 4) Klub se obvezuje da sudjelovati u natjecanjima koje organiziraju HNS i ŽNS i da će plaćati članarinu za članstvo u ŽNS-u. Članak 9. 1) Klub je neutralan po pitanjima politike i vjere. 2) Diskriminacija bilo koje vrste prema državana, osobama ili skupinama osoba temeljena na njihovoj rasi, nacionalnosti, vjeri, spolu, jeziku, političkom opredijeljenju ili bilo čemu drugome zabranjena je i predstavlja razlog za suspenziju ili isključenje iz Kluba. 3 II. CILJEVI I DJELATNOST Članak 10. 1) Područje djelovanja Kluba su sportske djelatnosti. 2) Ciljevi Kluba su: - okupljanje građana, osobito mladeži, radi bavljenja nogometnim sportom; - razvoj i promicanje nogometa; - sudjelovanje u nogometnim natjecanjima; - nogometna poduka igrača mlađih uzrasta; - -. Članak 11. Djelatnosti kojima Klub ispunjava ciljeve iz članka 10. ovog Statuta su: - sudjelovanje u svim natjecanjima određenog stupnja sa seniorskom momčadi i momčadima mlađih uzrasta; - održavanje treninga i drugih oblika nogometne poduke i sportske pripreme; - ostvarivanje stručno-pedagoških uvjeta sukladno Zakonu o sportu i propisima HNS-a i ŽNS-a; - suradnja sa školskim nogometnim društvima i praćenje rada i napretka učenika nadarenih za nogomet; - upravljanje i održavanje nogometnog igrališta i drugih sportskih građevina na kojima obavlja svoje nogometne djelatnosti; - vođenje registra članova;

4 4 - skrb o zdravlju svojih nogometaša, trenera i drugih nogometnih djelatnika; - sudjelovati u radu ŽNS-a i drugih organizacija kojih je Klub član; III. ČLANSTVO KLUBA Članak 12. 1) Članom Kluba može postati svaka poslovno sposobna osoba koja prihvaća ovaj Statut i potpiše pristupnicu. 2) Članom Kluba može postati i maloljetna osoba. Za maloljetnu osobu mlađu od 14 godina pristupnicu potpisuje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu stariju od 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daju pisanu suglasnost za potpisivanje pristupnice. Takav član nema aktivno i pasivno biračko pravo dok ne stekne punu poslovnu sposobnost. Članak 13. 1) Član kluba nakon učlanjenja dobiva člansku iskaznicu čiji oblik i sadržaj propisuje Izvršni odbor posebnom odlukom. 2) Klub vodi registar članova sukladno odluci Izvršnog odbora elektronički ili na drugi prikladan način, a s podacima koji su propisani Zakonom o udrugama - osobno ime (naziv), osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, datum pristupanja udruzi, kategorija članstva, datum prestanka članstva u udruzi. Za vođenje registra odgovoran je direktor (alternativno:tajnik) Kluba. Članak 14. Prava člana su: - sudjelovati u radu Kluba; - birati i biti biran u tijela upravljanja Kluba, - biti redovito izvještavan o aktivnostima Kluba, - - Članak 15. Obveze člana su: - svojim aktivnostima doprinositi djelatnostima i ostvarivanju ciljeva Kluba iz ovog Statuta; - pridržavati se odredbi ovog Statuta i drugih općih akata Kluba: - plaćati članarinu; - -. Članak 16. Članstvo u klubu prestaje. - pisanim otkazivanjem članstva; - neplaćanjem članarine više od šest mjeseci; - isključenjem; - smrću. Članak 17. 1) Člana se može isključiti: - ako svojim djelovanjem i ponašanjem šteti ugledu i djelatnostima Kluba;

5 - ako ne izvršava obveze člana, a osobito ako ne poštuje odredbe ovog Statuta; - 2) Članu se treba omogućiti da iznese svoju obranu. Postupak provodi Disciplinska komisija Kluba. Na odluku o isključenju može se u roku od osam dana od dana primitka podnijeti žalba Izvršnom odboru Kluba, čija je odluka konačna. Na odluku o isključenju predsjednika ili drugog člana Izvršnog odbora može se u roku od osam dana od dana primitka podnijeti žalba Skupštini Kluba, čija je odluka konačna. 5 IV. USTROJSTVO Članak 18. Tijela kluba su Skupština, Izvršni odbor, Predsjednik (alternativno: Nadzorni odbor, Direktor- Tajnik): 1. Skupština Kluba je (u daljnjem tekstu: Skupština) najviše tijelo Kluba koje upravlja poslovima Kluba i donosi Statut i druge opće akte koji su joj ovim Statutom stavljeni u nadležnost. 2. Izvršni odbor je najviše izvršno tijelo Kluba. 3. Predsjednik Kluba predstavlja Klub i predsjeda Skupštinom i Izvršnim odborom. (4. Nadzorni odbor je tijelo koje kontrolira financijsko poslovanje Kluba) 4. Direktor (alternativno: Tajnik) je izvršno-administrativno tijelo. (ili, ako nije tijelo: Direktor upravlja operativnim poslovima Kluba). 5. Tijela Kluba bira ili imenuje sam Klub, bez vanjskih utjecaja i sukladno s postupcima opisanim u ovom Statutu i provedbenim pravilnicima. SKUPŠTINA Članak 19. 1) Skupština djeluje na sjednicama. 2) Sjednice Skupštine održavaju se prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje. 3) Sjednice Skupštine saziva predsjednik Kluba. 4) Predsjednik Kluba mora sazvati sjednicu Skupštine ako to traži Izvršni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje trećina članova Skupštine. 5) Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je prisutno više od 50% članova Skupštine. Odluke se donose većinom glasova svih članova Skupštine. 6) Mandat saziva Skupštine u slučaju iz članka 20. st. 2. ovog Statuta traje četiri godine. 7) Dnevni red sjednice iz stavka 4. ovog članka treba sadržavati točke koje je predložio podnositelj zahtjeva te se tijekom sjednice Skupštine dnevni red više ne može mijenjati. 8) U slučaju iz stavka 4. ovog članka predsjednik Kluba sjednicu Skupštine obvezan je sazvati u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva, a sjednica se treba održati u roku od 60 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko predsjednik Kluba sukladno tome ne sazove sjednicu Skupštine, podnositelj zahtjeva može utvrditi datum sjednice i sazvati je, te o tome izvijestiti županijski nogometni savez. 9) U slučaju isteka mandata predsjednika, a nije sazvana izborna sjednice Skupštine, sjednicu može sazvati najmanje 10% članova Kluba ili dosadašnjih članova Skupštine. 10 ) Na sjednici Skupštine vodi se zapisnik i biraju ovjerovitelji zapisnika. Na prvoj sljedećoj sjednici usvaja se zapisnik prethodne sjednice. Vođenje zapisnika organizira direktor Kluba. 11) Detaljnije odredbe o radu sjednice Skupštine Kluba propisuje Poslovnik o radu Skupštine. Članak 20. 1) Skupštinu čine svi članovi Kluba iz članka 12. st. 1. ovog Statuta, do tri predstavnika grada i do tri predstavnika sponzora ili poslovnih partnera 2) Ukoliko Klub ima više od članova, Skupštinu u ime članova čine njihovi predstavnici koje članovi biraju između sebe.

6 3) Članovi Skupštine određuju se na sljedeći način: 4) Iznimno od odredbe stavka 1. i 2. ovog članka članovi Skupštine, bez obzira na članstvo u Klubu, ne mogu biti: - aktivni nogometni sudac, niti osoba koja je to bila u posljednje tri godine, - članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine, - članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine, - menadžer u sportu i s njima izjednačene osobe u Zakonu o sportu, odnosno posrednik za transfere igrača ili ugovoranja utakmica, kao niti osoba koja je to bila posljednjih godinu dana; - osobe koje ne mogu biti članovi uprave, odnosno nadzornog odbora dioničkog društva prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, - osobe koje su u posljednje tri godine pravomoćno kažnjene za kaznena djela ili prekršaje u sportu i u vezi sa sportom, - osobe koje s menadžerima u sportu i s njima u Zakonu o sportu izjednačenim osobama i članovima pravnih osobe te članovima tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica djeluju zajednički u smislu povezanih osoba definiranih Zakonom o sportu, - osobe koje su ovlaštene za zastupanje u pravnoj osobi koja ima sklopljene ugovore o ulaganju u fizičke osobe u sustavu sporta na temelju kojih imaju pravo na dio prihoda koji proizlaze iz obavljanja njihove djelatnosti, a koji po svojem sadržaju odgovaraju poslovima menadžera u sportu, - profesionalni nogometaš koji je registriran za nogometni klub u Republici Hrvatskoj, uključujući i NK X, - dioničar nogometnog kluba - sportskog dioničkog društva u Republici Hrvatskoj, - član tijela upravljanja drugog nogometnog kluba iz Republike Hrvatske, - osoba koja je u trenutku sazivanja sjednice Skupštine manje od dva mjeseca član Kluba. Članak 21. Skupština: - donosi i mijenja Statut, - utvrđuje opću politiku Kluba, - donosi program razvoja Kluba, - odlučuje o statusnim promjenama Kluba, - donosi Poslovnik o radu Skupštine, - bira i razrješuje predsjednika i članove Izvršnog odbora, - (alternativno:bira i razrješuje predsjednika i članove Nadzornog odbora), - usvaja godišnji završni račun Kluba, - donosi godišnji financijski proračun Kluba, - daje autentično tumačenje Statuta, - odlučuje o udruživanju Kluba u druge nogometne organizacije osim ŽNS i HNS, - utvrđuje osnove programa rada i djelovanja kluba u četverogodišnjem razdoblju, - razmatra i odlučuje o usvajanju izvještaja o radu Izvršnog i Nadzornog odbora, - odlučuje o žalbama predsjednika Kluba i članova Izvršnog odbora, - odlučuje o prestanku rada Kluba, a za donošenje takve odluke potrebna je dvotrećinska većina svih glasova članova Skupštine, - odlučuje o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugog tijela. IZVRŠNI ODBOR Članak 22. 1) Izvršni odbor ima predsjednika i članova. 6

7 2) Predsjednika i članove Izvršnog odbora bira Skupština na razdoblje od četiri godine. 3) Kandidata za predsjednika Izvršnog odbora treba predložiti najmanje deset članova Kluba. Za izbor predsjednika potrebna je većina glasova svih članova Skupštine. Ako ima više kandidata, a u prvom krugu niti jedan ne dobije potrebnu većinu, u drugi krug izbora ulaze dva kandidata koji su dobili najviše glasova. U drugom krugu glasovanja za predsjednika je izabran kandidat koji je dobio većinu glasova. 4) Kandidate za članove Izvršnog odbora može predložiti predsjednik Izvršnog odbora ili najmanje pet članova Skupštine. Za članove Izvršnog odbora izabrani su kandidati koji su dobili najviše glasova. 5) Izvršni odbor može kooptirati najviše člana kao predstavnike sponzora i oni imaju prava i obveze kao i izabrani članovi Izvršnog odbora. 6) Član Izvršnog odbora ne može biti: - aktivni nogometni sudac, niti osoba koja je to bila u posljednje tri godine, - članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine, - članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine, - menadžer u sportu i s njima izjednačene osobe u Zakonu o sportu, odnosno posrednik za transfere igrača ili ugovoranja utakmica, kao niti osoba koja je to bila posljednjih godinu dana; - osobe koje ne mogu biti članovi uprave, odnosno nadzornog odbora dioničkog društva prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, - osobe koje su u posljednje tri godine pravomoćno kažnjene za kaznena djela ili prekršaje u sportu i u vezi sa sportom, - osobe koje s menadžerima u sportu i s njima u Zakonu o sportu izjednačenim osobama i članovima pravnih osobe te članovima tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica djeluju zajednički u smislu povezanih osoba definiranih Zakonom o sportu, - osobe koje su ovlaštene za zastupanje u pravnoj osobi koja ima sklopljene ugovore o ulaganju u fizičke osobe u sustavu sporta na temelju kojih imaju pravo na dio prihoda koji proizlaze iz obavljanja njihove djelatnosti, a koji po svojem sadržaju odgovaraju poslovima menadžera u sportu, -profesionalni nogometaš koji je registriran za nogometni klub u Republici Hrvatskoj, uključujući i NK X, - dioničar nogometnog kluba - sportskog dioničkog društva u Republici Hrvatskoj, - član tijela upravljanja drugog nogometnog kluba iz Republike Hrvatske, - direktor Kluba. 7) Članu Izvršnog odbora mandat može prestati i prije isteka roka na koji je izabran, u slučaju: - razrješenja, - podnošenja pisane ili zapisnikom utvrđene ostavke, - gubitka poslovne sposobnosti, - nastupa okolnosti zbog kojih više ne bi mogao obavljati svoju dužnost. Članak 23. 1) Izvršni odbor djeluje na sjednicama. Sjednice se održavaju po potrebi, a najmanje jedanput u dva mjeseca. 2) Izvršni odbor pravovaljano odlučuje, ako je sjednici prisutno više od polovine ukupnog broja članova, a donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova. 3) Sjednicama Izvršnog odbora upravlja predsjednik, a ukoliko je predsjednik odsutan ili spriječen, član Izvršnog odbora s najdužim stažem. 7

8 4) Sjednice saziva predsjednik. Ako to zatraži najmanje 1/3 članova Izvršnog odbora, predsjednik je obvezan u roku od pet dana sazvati sjednicu koja se treba održati u daljnjem roku od deset dana. Ukoliko predsjednik ne bude poštivao navedene rokove, predlagatelji mogu sami sazvati sjednicu Izvršnog odbora. Članak 24. Izvršni odbor obavlja sljedeće poslove: - provodi odluke i zaključke Skupštine; - predlaže sazivanje sjednice Skupštine; - predlaže donošenje i izmjenu Statuta; - prdlaže Skupštini program razvoja Kluba; - imenuje predstavnike Kluba u tijelima ŽNS-a i drugih organizacija kojih je Klub član - donosi i mijenja Pravilnik o nagrađivanju, Disciplinski pravilnik, Pravilnik o radu Stručne službe, Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o radu Omladinske škole i druge opće akte Kluba za koje ga ovlasti Skupština; - donosi odluku o načinu vođenja registra članova; - imenuje direktora Kluba, sportskog direktora, trenera seniorske momčadi i voditelja omladinske škole; - imenuje i opoziva likvidatora udruge; - odlučuje o žalbama na odluke direktora, Disciplinske komisije i drugih ovlaštenih tijela i osoba; - odlučuje o zaključivanju i raskidanju ugovora s igračima; - odlučuje o organiziranju turnira, odigravanju prijateljskih utakmica i o mjestu priprema igrača; - imenuje glasnogovornika Kluba, povjerenika za sigurnost, osobu zaduženu za postupak licenciranja klubova i predsjednika i članove Disciplinske komisije; - odlučuje o zaključivanju sponzorskih i poslovnih ugovora Kluba; - osigurava javnost rada Kluba; - usvaja prijedlog završnog računa i godišnjeg novčanog proračuna; - kooptira članove Izvršnog odbora sukladno odredbi članka 22. st. 5. ovog Statuta; - odlučuje o visini članarina; - odlučuje o svim drugim pitanjima koja nisu data u nadležnost nekom drugom tijelu Kluba; (kao mogućnost: NADZORNI ODBOR Članak 25. 1) Nadzorni odbor obavlja kontrolu financijskog poslovanja Kluba, odobrava prijedlog završnog računa i godišnjeg novčanog proračuna, te nadzire namjensko trošenje sredstava Kluba. 2) O nepravilnostima koje uoči, Nadzorni odbor izvješćuje Izvršni odbor i predlaže mu koje mjere da podzume radi ispravljanja nepravilnosti. Članak 26. 1) Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koje bira Skupština. 2 ) Nadzorni odluke donosi na sjednicama, većinom glasova svih članova. 3) Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora, predsjednik ili direktor Kluba, najmanje 1/3 članova Izvršnog odbora ili najmanje 1/3 članova Skupštine Kluba. PREDSJEDNIK KLUBA Članak 27. 8

9 1) Predsjednik Izvršnog odbora je po funkciji predsjednik Kluba. 2) Predsjednik zastupa i predstavlja Klub, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora, sklapa ugovora i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Kluba te vodi poslove Kluba sukladno odlukama Skupštine i Izvršnog odbora. 3) Predsjednik potpisuje opće akte koje donose Skupština i Izvršni odbor. 4) Predsjednik je odgovoran za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća. DIREKTOR (alternativno: TAJNIK) KLUBA Članak 28. 1) Direktor zastupa i predstavlja Klub u redovnom poslovanju kao zakonski zastupnik i zastupa ga u pravnom prometu bez ograničenja u svim poslovima osim u poslovima koji su ovim Statutom dani u nadležnost drugom tijelu Kluba i u poslovima u kojima se traži suglasnost Izvršnog odbora. Izvršni odbor svojom odlukom određuje poslove za poduzimanje kojih direktor treba imati suglasnost Izvršnog odbora. 2) Direktora imenuje Izvršni odbor na razdoblje od godine. 3) Za direktora se može imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete 4) Za direktora se ne može imenovati: - aktivni nogometni sudac, niti osoba koja je to bila u posljednje tri godine, - članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine, - članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine, - menadžer u sportu, odnosno posrednik za transfere igrača ili ugovoranja utakmica, kao niti osoba koja je to bila posljednjih godinu dana - osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela iz članka 37. ovog Statuta ili nije prošlo dvije godine od izdržane, oproštene ili zastarjele kazne za neko od navedenih kaznenih djela, - profesionalni nogometaš koji je registriran za nogometni klub u Republici Hrvatskoj, uključujući i NK X, - dioničar nogometnog kluba - športskog dioničkog društva u Republici Hrvatskoj, - član tijela upravljanja drugog nogometnog kluba iz Republike Hrvatske, - osoba koja je s menadžerom u sportu i članovima pravnih osoba te članovima tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih klaidonica djeluju zajednički u smislu da su u krvnom srodstvu (preci i potomci), braća i sestre i njihovi potomci, bračni ili izvanbračni drugovi ili u odnosu posvojitelj-posvojenik, - osoba koja je kažnjena za kazneno djelo prouzrokovanja stečaja, povrede obveze vođenja poslovnih knjigam oštećenja vjerovnika, pogodovanja vjerovnika, zloupotrebe u postupku prisilne nagodbe ili stečaja, neovlaštenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvodne tajne ili prevare iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske, i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne; - osoba protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti obuhvaćeno predmetom djelovanja Kluba; - osoba koja je u posljednje tri godine pravomoćno kažnjena za kaznena djela ili prekršaje u sportu i u vezi sa sportom; - član Izvršnog odbora Kluba. Članak 29. Direktor obavlja sljedeće poslove: - skrbi i odgovara za zakonitost rada i ispunjavanje zakonom i pravilnicima propisanih obaveza Kluba, - skrbi za provođenje odluka Skupštine i Izvršnog odbora, - organizira obavljanje stručnih, tehničkih i pomoćnih službi Kluba (u daljnjem tekstu: Stručna služba), - vodi financijsko poslovanje Kluba, 9

10 - priprema materijale za sjednice Skupštine i Izvršnog odbora, - obavlja stručno-administrativne poslove Kluba, - dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga, - rukovodi Stručnom službom Kluba i odgovoran je za njen rad - donosi opće i pojedinačne odluke iz oblasti radnih odnosa za radnike Stručne službe Kluba, - organizira vođenje registra članova i odgovoran je za njegovo vođenje, - podnosi Skupštini i Izvršnom odboru izvješće o svom radu, - prisustvuje sjednicama Skupštine, Izvršnog odbora i sudjeluje u raspravi, ali bez prava odlučivanja, - obavlja druge poslove koje mu nalože Skupština i Izvršni odbor. DISCIPLINSKA KOMISIJA Članak 30. 1) Disciplinska komisija ima predsjednika i dva člana koje bira Izvršni odbor na razdoblje od godine. 2) Disciplinska komisija djeluje na sjednicama, donosi odluke većinom glasova svih članova i predsjeda joj predsjednik. 10 Članak 31. 1) Disciplinska komisija odlučuje o prekršajima koje su počinili članovi Kluba, članovi tijela upravljanja kluba, radnici Kluba, igrači i treneri. 2) Disciplinska komisija djeluje sukladno odredbama Disciplinskog pravilnika Kluba u kojem je propisan disciplinski postupak, prekršaji i vrste sankcija koje se mogu izreći osobama iz stavka 1. ovog članka. V. IMOVINA KLUBA I NOVČANO-MATERIJALNO POSLOVANJE Članak 32. Imovinu kluba čine novčana sredstva, nekretnine, pokretnine, vrijednosni papiri i druga imovinska prava kojima raspolaže Klub. Članak 33. 1) Klub ostvaruje prihode vlastitom djelatnošću (prodaja ulaznica za sportske priredbe, prodaja suvenira i reklamnih predmeta i dr.), iz sredstava koje Županija i jedinice lokalne samouprave osiguraju u proračunu, uplatom članarina, sponzorskih ugovora, novčanih kazni koje su izrekla nadležna tijela Kluba, dobrovoljnih priloga i darova i drugih izvora sukladno zakonu. 2) Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih ovim Statutom, sukladno zakonu. Članak 34. 1)Raspodjela ukupnih sredstava obavlja se financijskim planom Kluba u sukladno godišnjem programu. 2) Financijsko (obračunsko) razdoblje traje jednu godinu i počinje svakog 1. siječnja i završava svakog 31. prosinca. 3) Primarni nalogodavac za izvršenje financijskog plana je direktor Kluba. Članak 35. Materijalno-financijsko poslovanje Kluba vodi se u skladu s propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

11 Članak 36. Klub može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu. Izvršni odbor odlučuje o stjecanju, prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup nepokretne i pokretne imovine. (Kao mogućnost: Članak. 1) Neovisni revizori koje imenuje Skupština obavljaju reviziju financijskog poslovanja Kluba sukladno Međunarodnim revizijskim standardima (ISA) i svoje izvješće podnose Skupštini. Revizori se imenuju na razdoblje od tri godine i mandat se može obnavljati. 2) Revizor, da bi mogao biti imenovan, treba ispunjavati uvjete određene Zakonom o reviziji.) 11 VI RJEŠAVANJE SPOROVA Članak 37. 1) Članovi Kluba obvezuju se rješavati eventualne sporove koje nastanu iz odnosa koji su vezani uz Klub sporazumno. Ukoliko se spor na taj način ne bi mogao riješiti ili ima prigovor na rad Kluba a odnosi se na djelatnosti Kluba, može se obratiti Izvršnom odboru Kluba sa zahtjevom za ispravljanjem uočenih nedostataka ili za rješavanjem spora. 2) Ovisno o vrsti spora, članovi Kluba se za rješavanje mogu obratiti Arbitraži HNS-a ili Arbitražnom sudu HNS-a, sukladno Statutu i odgovarajućim pravilnicima Hrvatskog nogometnog saveza. VII OSTALE ODREDBE Članak 38. Osoba koja je pravomoćno osuđena na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci za neko od kaznenih djela počinjenog s namjerom, a nije primijenjena uvjetna osuda ne može sudjelovati u nogometnim natjecanjima, organizirati i voditi nogometna natjecanja, obavljati stručne poslove u nogometu, sudjelovati u radu skupštine i drugih tijela upravljanja Kluba niti može biti ovlaštena za zastupanje Kluba. Članak 39. Osoba protiv koje je započeo kazneni postupak zbog kaznenog djela počinjenog na štetu djeteta, odnosno maloljetnika, udaljit će se, do pravomoćnosti presude, odnosno obustave postupka, iz poslova u Klubu u kojima dolazi u kontakt s djecom, odnosno maloljetnicima. Članak 40. 1) Rad Kluba je javan. 2) Javnost rada se ostvaruje: - pravodobnim dostavljanjem materijala za rasprave članovima i tijelima Kluba i drugim pozvanim i zainteresiranim osobama, - obavještavanjem tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja o održavanju sjednica,

12 - obavještavanjem građana o radu i poslovanju Kluba putem sredstava javnog priopćavanja i na tiskovnim konferencijama, - na druge načine. VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 41. 1) Klub prestaje s radom sukladno odredbama zakona ili kad Skupština tako odluči. 2) Za donošenje odluke o prestanku rada Kluba potrebna je dvotrećinska većina glasova svih članova Skupštine. Članak 42. 1) U slučaju prestanka rada Kluba, imovina Kluba, nakon namirenja eventualnih vjerovnika i troškova likvidacijskog i drugih postupaka, prelazi u vlasništvo sportske udruge koja će nastaviti djelatnost Kluba. 2) Ukoliko takva sportska udruga neće postojati, imovinu Kluba preuzet će. Članak 43. Svi opći akti Kluba uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu. Članak 44. 1)Nakon donošenja, Statut se upućuje nadležnom državnom tijelu na upis novog Statuta u registar udruga. 2) Nakon pravomoćnosti rješenja o upisu u registar udruga Statut stupa na snagu i objavljuje se na oglasnoj ploči Kluba. Članak 45. Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Kluba donesen., Predsjednik Skupštine 12

13 IZVOD IZ ODLUKA IO NSZŽ-e 3. IZVANREDNA SJEDNICA DISCIPLINSKOG SUCA g. IO NSZŽ-e na svojoj 10. sjednici održanoj u Samoboru 17. prosinca 2014 donio je: ODLUKU Glede financijskih potraživanja službenih osoba od klubova te dugovanja klubova prema NSZŽ-e, odnosno NS-a isti su dužni sva dugovanja prijaviti u tajništvo NSZŽ-e do 01.siječnja 2015 godine, koje će se proslijediti disciplinskom sucu koji će provesti SUSPENZIJU KLUBOVA te se donosi zaključak : Zadužuju se tajnici NS-a, kao i tajnici NS-a koje vrše registraciju da po udarenoj članarini za 2015 i obavljenim registracijama ne izdaju športske iskaznice klubovima dok klubovi ne izmire svoja dugovanja prema NSZŽ-e, NS-a i službenim osobama od jeseni Predsjednik NSZŽ Stjepan Žugaj v.r. Izvod iz PRAVILNIKA O NOGOMETNIM NATJECANJIMA HNS-a Zabrana nastupanja zbog suspenzije i posljedice Članak 60. Suspendirana momčad ne može nastupiti na javnoj utakmici sve dok traje suspenzija. Sve utakmice koje padaju u vrijeme suspenzije izrečene zbog neizvršenja pravomoćnih odluka nadležnih organa ili neizvršenja nespornih obveza nastalih iz natjecanja predviđenih propozicijama nadležnog natjecanja, registrirat će se sa 3-0 (par-forfe) u korist protivnika. Utakmice na kojima suspendirana momčad nije mogla nastupiti zbog suspenzije izrečene radi utvrđivanja činjenica neophodno potrebnih za donošenje konačne odluke o nekom spornom slučaju, neće se registrirati sve dok se ne donese konačna odluka. Po donošenju konačne odluke, klub je dužan odigrati utakmice prema rasporedu nadležnog natjecateljskog rukovodstva. Ako suspendirana momčad nastupi na javnoj utakmici pokrenut će se disciplinski postupak po odredbama Disciplinskog pravilnika, s tim što će klub snositi i natjecateljske posljedice, ukoliko je na utakmicu uložena žalba po odredbama ovog Pravilnika. 13

14 SUSPENZIJE KLUBOVA 1. Zbog ne podmirenih novčanih obveza prema Nogometnom savezu Zagrebačke županije, temeljem članka 138. DP HNS-a, suspendiraju se slijedeći klubovi: BAN JELAČIĆ Vukovina 7.187, ,00 kn BREGANA BSK Brdovec CROATIA Hrastje CROATIA Pojatno DINAMO HIDREL 5.262, ,00 kn 7.200,00 kn 4.262, ,00 kn 1.312,50 kn 500,00 kn KLAS KLOŠTAR KRAŠIĆ LADUČ LIPOVEC LUKAVEC MLADOST Obedišće MRACLIN OSTRNA POLET RUGVICA 1.950,00 kn 2.375,00 kn 500,00 kn 9.012, , , , ,00 kn 500,00 kn 2.812,50 kn 500,00 kn 2.125, ,00 kn 1.825,00 kn 5.137, ,00 kn 1.825,00 kn SAVA Sop Hrušćica SAVSKI MAROF SLOBODA Gradec SLOGA Križ STRMEC Bedenica SUTLA TOP UDARNIK VATROGASAC Zdenci VRBOVEC VRH ZAPREŠIĆ ZELINA 7.387, , ,00 kn 3.137, ,00 kn 500,00 kn 1.687,50 kn 8.337, , ,00 kn 7.200, , ,00 kn 3.575,00 kn 3.025,00 kn 7.637, , ,00 kn 2.925,00 kn 500,00 kn 500, ,00 kn 3.175, ,00 kn 2. Zbog ne podmirenih novčanih obveza prema Nogometnom središtu Velika Gorica, temeljem članka 138. DP HNS-a, suspendiraju se slijedeći klubovi: BAN JELAČIĆ BRCKO CROATIA Hrastje KLAS ,00 kn 200,00 kn 310,00 kn 700,00 kn

15 ZELINA LOMNICA MEŠTRICA MLADOST Obrezina MRACLIN OBOROVO POLET TUROPOLJAC TUROPOLJE UDARNIK VATROGASAC Kobilić VNK GRADIĆI VNK HRUŠEVEC VNK LOMNICA VNK VATROGASAC VNK KLAS kn kn 500, ,00 kn 1.610,00 kn 2.730,00 kn 380,00 kn 1.400,00 kn 500,00 kn 1.790,00 kn 350,00 kn 550, ,00 kn 2.665,00 kn 800,00 kn 1.600,00 kn 800,00 kn 820,00 kn 370,00 kn 3. Zbog ne podmirenih novčanih obveza prema Nogometnom središtu Vrbovec, temeljem članka 138. DP HNS-a, suspendiraju se slijedeći klubovi: NS VELIKA GORICA DINAMO HIDREL GORICA 03 KLAS KUPA LOMNICA MEŠTRICA MLADOST Obrezina MLAKA POLET TUROPOLJAC TUROPOLJE UDARNIK VNK DINAMO HIDREL VNK DOMI TURBO VNK GRADIĆI VNK HRUŠOVEC VNK KLAS VNK KUPA VNK LUKAVEC VNK MLADOST Obrezina VNK VATROGASAC VNK VG BOYS ZELINA 418,75 kn 211,25 kn 32,50 kn 32,50 kn 656,25 kn 181,25 kn 720,00 kn 138,75 kn 847,50 kn 270,00 kn 245,00 kn 1.763,75 kn 185,00 kn 170,00 kn 195,00 kn 418,20 kn 60,00 kn 570,30 kn 355,00 kn 97,50 kn 32,50 kn 13,75 kn 1.546,15 kn 15

16 NS KRIŽ GRANIČAR Križ KLOŠTAR LIPOVEC MLADOST Obedišće SLOGA Križ VNK KLOŠTAR VNK LIPOVEC VNK SLOGA 345,00 kn 681,25 kn 811,75 kn 166,25 kn 225,00 kn 60,00 kn 13,75 kn 40,00 kn NS DUGO SELO BRCKO DUGO SELO OBOROVO OSTRNA RUGVICA SAVA VNK BRCKO VNK RUGVICA 717,50 kn 1.042,50 kn 603,00 kn 532,50 kn 1.265,25 kn 615,00 kn 65,00 kn 321,25 kn NS VRBOVEC CROATIA DUBRAVA FARKAŠEVAC GRANIČAR Tučenik MLADOST Brezine PRESEKA RAKOVEC SLOBODA VIKTORIA VN LOKOMOTIVA VNK RAKOVEC VNK VRBOVEC VRBOVEC ŽABNICA 500,00 kn 1.800,00 kn 3.612,40 kn 3.748,75 kn 1.572,50 kn 600,00 kn 808,75 kn 251,25 kn 270,00 kn 130,00 kn 292,50 kn 3.979,75 kn 1.370,00 kn 16

17 4. Zbog ne podmirenih novčanih obveza prema Nogometnom središtu Dugo Selo, temeljem članka 138. DP HNS-a, suspendiraju se slijedeći klubovi: BRCKO OBOROVO OSTRNA RUGVICA SAVA 2.950,00 kn 1.250,00 kn , ,00 kn , ,00 kn ,00 kn 5. Zbog ne podmirenih novčanih obveza prema Nogometnom središtu Jastrebarsko, temeljem članka 138. DP HNS-a, suspendiraju se slijedeći klubovi: DESINEC DOMAGOVIĆ DINAMO Okić DINAMO Vukšin Šipak DONJA KUPČINA JASKA KUPINEC KRAŠIĆ MLADOST Br. PRIBIĆ VINOGRADAR DINAMO Jakovlje MLADOST Kraj Donji MLADOST Luka ZDENČINA SLOGA Brezje SLOGA SUZA 2.100,00 kn 380,00 kn 2.350,00 kn 2.070,00 kn 2.950,00 kn 1.570,00 kn 2.200,00 kn 6.495,00 kn 1.000,00 kn 1.100,00 kn 3.720,00 kn 250,00 kn 250,00 kn 1.000,00 kn 2 050,00 kn 250,00 kn 250,00 kn 6. Zbog ne podmirenih novčanih obveza prema Nogometnom središtu Križ, temeljem članka 138. DP HNS-a, suspendiraju se slijedeći klubovi: KLOŠTAR MLADOST Brezine OSTRNA ŽABNICA 3.165,00 kn 3.400,00 kn 800,00 kn 2.550,00 kn Protiv odluka o SUSPENZIJI može se u roku od dva dana od primitka odluke izjaviti prigovor disciplinskom sucu, ako se radi o očitoj pogreški da klub nema financijskih obveza ili da je pogrešno unijeta visina ne ispunjene obveze. Suspenzija počinje teći od ponedjeljka, godine, a automatski prestaje poslije izvršene uplate punog iznosa novčane obveze. Dokaz o uplati dostaviti putem fax-a u tajništvo NSZŽ-e. DS -108/

18 1. Temeljem članka 138. DP HNS-a, zbog ne podmirenih novčanih obveza prema službenim osobama (suci, delegati, medicinsko osoblje), suspendiraju se slijedeći klubovi: BISTRA Prvenstvena utakmica - pioniri NK BISTRA NK DUGO SELO Delegat (taksa) Igor Župan 200,00 kn Kup utakmica - juniori NK BISTRA NK INTER Delegat (taksa) Igor Župan 180,00 kn Prvenstvena utakmica - pioniri NK BISTRA NK PUŠĆA Delegat (taksa+prijevoz) Neven Šimunović 160,00 kn Liječnik (taksa+prijevoz) Marijan Dugina 170,00 kn Prvenstvena utakmica - pioniri NK BISTRA NK SAVA (D) Delegat (taksa+prijevoz) Zlatko Bosak 172,00 kn Liječnik (taksa+prijevoz) Robert Barić 140,00 kn Prvenstvena utakmica NK BISTRA NK NAFTAŠ IVA. prstići/limaći Sudac (taksa+prijevoz) Eugen Novak 330,00 kn Prvenstvena utakmica limaći NK BISTRA NK MLAKA Sudac (taksa+prijevoz) Igor Kušer 250,00 kn DUGO SELO Prvenstvena utakmica NK DUGO SELO NK UDARNIK prstići/limaći Sudac (taksa) Petar Jerbić 200,00 kn INTER Prvenstvena utakmica - NK INTER NK BISTRA Delegat (taksa+prijevoz) Neven Šimunović 124,00 kn Liječnica (taksa+prijevoz) Marina Lučić 340,00 kn Prvenstvena utakmica pioniri NK INTER NK TOP Liječnik (taksa+prijevoz) Marijan Dugina 140,00 kn Prvenstvena utakmica NK INTER NK ZELINA

19 prstići/limaći Sudac (taksa) Marko Matijašec 200,00 kn Prvenstvena utakmica pioniri NK INTER NK NAFTAŠ IVANIĆ II pomoćni sudac (taksa) Igor Kušer 200,00 kn MNK JASTREB Prvenstvena utakmica seniori MNK JASTREB MNK OKIĆ Delegat (taksa) Nevenko Katovčić 120,00 kn KLAS Prvenstvena utakmica pioniri NK KLAS NK BRCKO Sudac (taksa) Dario Mužar 240,00 kn Delegat (taksa+prijevoz) Zlatko Petrac 280,00 kn VINOGRADAR Prvenstvena utakmica pioniri NK VINOGRADAR NK GORICA II pomoćni sudac (taksa+prijevoz) Krunoslav Drkulec 300,00 kn JŽNL BAN JELAČIĆ Vukovina Prvenstvena utakmica limaći NK BAN JELAČIĆ NK SAMOBO Sudac (taksa) Ante Petrović 200,00 kn Prvenstvena utakmica seniori NK BAN JELAČIĆ NK JAMNICA I pomoćni sudac (taksa) Zvonimir Zajec 250,00 kn Prvenstvena utakmica seniori NK BAN JELAČIĆ NK MRACLIN Sudac (taksa+prijevoz) Zvonimir Zajec 500,00 kn II pomoćni sudac Igor Kušer 250,00 kn Prvenstvena utakmica NK BAN JELAČIĆ NK BREGANA kadeti/juniori Sudac (taksa+prijevoz) Marko Kovač 298,00 kn I pomoćni sudac (taksa+prijevoz) Davor Merkaš 270,00 kn II pomoćni sudac (taksa+prijevoz) Delegat Zvonimir Landeka Zvonko Sedmak 220,00 kn 338,00kn Prvenstvena utakmica seniori NK BAN JELAČIĆ NK VATROG Sudac (taksa+prijevoz) Tomislav Šabić 340,00 kn I pomoćni sudac (taksa) Matija Rožić 250,00 kn II pomoćni sudac (taksa+prijevoz) Krunoslav Drkulec 438,00 kn Delegat (taksa+prijevoz) Stjepan Jagodić 498,00 kn 19

20 Prvenstvena utakmica pioniri NK BAN JELAČIĆ NK LADUČ Sudac (taksa) Dario Mužar 120,00 kn Delegat (taksa+prijevoz) Zlatko Petrac 160,00 kn Prvenstvena utakmica pioniri NK BAN JELAČIĆ NK GRADIĆI Sudac (taksa+prijevoz) Tihomir Čunčić 240,00 kn NK BAN JELAČIĆ NK LADUČ Sudac (taksa) Marko Vuković 300,00 kn II pomoćni sudac (taksa+prijevoz) Delegat Tihomir Kocek Zvonko Sedmak 410,00 kn 318,00 kn BSK Prvenstvena utakmica seniori NK BSK NK LUKAVEC Sudac (taksa) Antonio Vukadin 300,00 kn I pomoćni sudac (taksa) Fabijan Šekerija 250,00 kn II pomoćni sudac (taksa) Ivica Bergovac 250,00 kn Delegat (taksa) Željko Grdaković 250,00 kn Prvenstvena utakmica seniori NK BSK NK SLOGA (K) Sudac (taksa) Igor Pajač 300,00 kn Prvenstvena utakmica seniori NK BSK NK POLET Sudac (taksa) Dejan Kupres 250,00 kn I pomoćni sudac (taksa) Juraj Velić 250,00 kn II pomoćni sudac (taksa) Igor Kušer 250,00 kn Prvenstvena utakmica ml p.i pion NK BSK HNK GORICA II Sudac (taksa) Marijan Blažević 250,00 kn LADUČ Prvenstvena utakmica NK LADUČ NK VATROGASAC kadeti/juniori II pomoćni sudac (taksa) Josip Žiljak 200,00 kn Prvenstvena utakmica juniori NK LADUČ NK VATROGASAC II pomoćni sudac (taksa) Josip Žiljak 100,00 kn Prvenstvena utakmica /juniori NK LADUČ NK BREGANA Delegat (taksa) Zlatko Bosak 150,00 kn Liječnica (taksa) Zvjezdana Debogović 120,00 kn Prvenstvena utakmica limaći NK LADUČ NK SAVSKI MAROF Sudac (taksa) Tin Debogović 100,00 kn Prvenstvena utakmica - NK LADUČ NK TIGAR RAKITJE Liječnica (taksa+prijevoz) Marina Lučić 240,00 kn Prvenstvena utakmica pioniri NK LADUČ NK KLOŠTAR Sudac (taksa) Zvonimir Zajec 120,00 kn Delegat (taksa) Zlatko Bosak 100,00 kn 20

21 Prvenstvena utakmica seniori NK LADUČ NK SAVA (S) I pomoćni sudac (taksa) Marko Vuković 250,00 kn II pomoćni sudac (taksa) Tihomir Kocek 250,00 kn Delegat (taksa) Milan Ječmenjak 250,00 kn Prvenstvena utakmica pioniri NK LADUČ NK SLOGA (K) Sudac (taksa) Eugen Novak 120,00 kn Delegat (taksa) Milan Ječmenjak 100,00 kn Prvenstvena utakmica juniori NK LADUČ NK VATROGASA I pomoćni sudac (taksa) Marko Matijašec 100,00 kn Liječnik (taksa+prijevoz) Slavko Medo 120,00 kn NK LADUČ NK SAVA (SH) Delegat (taksa) Zlatko Bosak 250,00 kn Prvenstvena utakmica pioniri NK LADUČ NK RUGVICA Sudac (taksa) Miro Grgurić 120,00 kn Delegat (taksa) Zlatko Bosak 100,00 kn Prvenstvena utakmica - pioniri NK LADUČ NK DUGO SELO Liječnik (taksa) Siniša Debogović 100,00 kn Prvenstvena utakmica NK LADUČ NK JASKA kadeti/juniori Liječnik (taksa) Siniša Debogović 120,00 kn Prvenstvena utakmica juniori NK LADUČ NK BSK Liječnik (taksa+prijevoz) Vedran Bartula 240,00 kn Prvenstvena utakmica seniori NK LADUČ NK CROATIA Sudac (taksa) Juraj Velić 300,00 kn I pomoćni sudac (taksa) Tomislav Milaković 250,00 kn II pomoćni sudac (taksa) Luka Kazimović 250,00 kn Delegat (taksa) Velibor Miličević 250,00 kn Prvenstvena utakmica pioniri NK LADUČ NK BREGANA Sudac (taksa) Eugen Novak 120,00 kn NK LADUČ NK TOP II pomoćni sudac (taksa) Daniel Gašpar 250,00 kn Delegat (taksa) Vladimir Vulje 250,00 kn NK LADUČ NK VATROGASA Sudac (taksa) Tino Krečak 300,00 kn I pomoćni sudac (taksa) Ivan Antunović 250,00 kn II pomoćni sudac (taksa) Petar Bilić 250,00 kn Liječnik (taksa+prijevoz) Matija Galović 220,00 kn 21

22 MRACLIN Prvenstvena utakmica seniori NK MRACLIN NK TOP Sudac (taksa) Mato Josipović 300,00 kn I pomoćni sudac (taksa+prijevoz) Krunoslav Anić 530,00 kn II pomoćni sudac (taksa) Hrvoje Tišljar 250,00 kn Prvenstvena utakmica seniori NK MRACLIN NK SUTLA Sudac (taksa+prijevoz) Antonio Vukadin 480,00 kn I pomoćni sudac (taksa) Vedran Barkić 250,00 kn II pomoćni sudac (taksa) Fabijan Šekerija 250,00 kn POLET Prvenstvena utakmica juniori NK POLET NK CROATIA Delegat (taksa+prijevoz) Zdenko Slopko 190,00 kn NK POLET NK VATROGASAC Sudac (taksa+prijevoz) Antonio Vukadin 480,00 kn I pomoćni sudac (taksa) Nikola Jovančević 250,00 kn II pomoćni sudac (taksa) Štefo Bićanić 250,00 kn Delegat (taksa+prijevoz) Velibor Miličević 298,00 kn Prvenstvena utakmica pioniri NK POLET NK MRACLIN Sudac (taksa+prijevoz) Nikola Šimunović 310,00 kn Delegat (taksa+prijevoz) Tomislav Mihalj 260,00 kn Prvenstvena utakmica pioniri NK POLET NK VATROGASAC Sudac (taksa+prijevoz) Tihomir Bratković 280,00 kn Prvenstvena utakmica pioniri NK POLET NK DINAMO HIDR Sudac (taksa+prijevoz) Tihomir Bratković 280,00 kn NK POLET NK STRMEC II pomoćni sudac (taksa) Daniel Gašpar 250,00 kn NK POLET NK LADUČ Sudac (taksa+prijevoz) Igor Pajač 520,00 kn I pomoćni sudac (taksa) Marko Vuković 250,00 kn II pomoćni sudac (taksa) Delegat 22 Tihomir Kocek Zlatko Zrinjan 250,00 kn 450,00kn NK POLET NK JAMNICA Sudac (taksa+prijevoz) Antonio Vukadin 460,00 kn I pomoćni sudac (taksa) Ivan Jurakić 250,00 kn II pomoćni sudac (taksa) Josip Piličić 250,00 kn SAVA Sop Hrušćica Prvenstvena utakmica seniori NK SAVA NK LUKAVEC Sudac (taksa+prijevoz) Zvonimir Zajec 520,00 kn Delegat (taksa+prijevoz) Vjekoslav Knez 434,00 kn Prvenstvena utakmica seniori NK SAVA NK BAN JELAČIĆ I pomoćni sudac (taksa+prijevoz) Hrvoje Tišljar 430,00 kn

23 Delegat (taksa+prijevoz) Ivan Župan 400,00 kn SLOGA Križ Prvenstvena utakmica seniori NK SLOGA NK STRMEC Delegat (taksa+prijevoz) Marijan Baršun 410,00 kn Prvenstvena utakmica seniori NK SLOGA NK MRACLIN Delegat (taksa+prijevoz) Vjekoslav Knez 600,00 kn STRMEC Bedenica Prvenstvena utakmica kadeti NK STRMEC NK NOVAKI Sudac (taksa) Ivica Jakopic 150,00 kn I pomoćni sudac (taksa+prijevoz) Karlo Cvetko 150,00 kn II pomoćni sudac (taksa) Nikola Kamenarić 100,00 kn Delegat (taksa+prijevoz) Tomislav Margetić 170,00 kn Liječnik (taksa+prijevoz) Adrian Bertek 170,00 kn Prvenstvena utakmica kadeti NK STRMEC NK GRADIĆI Sudac (taksa) Marko Vuković 150,00 kn I pomoćni sudac (taksa+prijevoz) Karlo Cvetko 150,00 kn II pomoćni sudac (taksa) Ivica Jakopic 100,00 kn Delegat (taksa+prijevoz) Tomislav Margetić 170,00 kn Liječnik (taksa+prijevoz) Adrian Bertek 170,00 kn Prvenstvena utakmica limaći NK STRMEC NK DUGO SELO Sudac (taksa+prijevoz) Matija Buković 150,00 kn Liječnik (taksa+prijevoz) Petra Kirin 150,00 kn Prvenstvena utakmica pioniri NK STRMEC NK BREGANA Sudac (taksa+prijevoz) Stjepan Pajač 240,00 kn Delegat (taksa+prijevoz) Stjepan Pajač II 250,00 kn SUTLA Prvenstvena utakmica - pioniri NK SUTLA NK DONJA ZELIN Delegat (taksa) Mladen Vugec 220,00 kn Prvenstvena utakmica - kadeti NK SUTLA NK SAVA (S) Delegat (taksa+prijevoz) Neven Šimunić 130,00 kn Prvenstvena utakmica - seniori NK SUTLA NK STRMEC Sudac (taksa) Ivan Čužić 300,00 kn I pomoćni sudac (taksa+prijevoz) Ivan Mihalj 250,00 kn II pomoćni sudac (taksa+prijevoz) Dalibor Meić 250,00 kn Prvenstvena utakmica - seniori NK SUTLA NK CROATIA (H) Sudac (taksa) Juraj Velić 300,00 kn I pomoćni sudac (taksa+prijevoz) Dejan Kupres 430,00 kn II pomoćni sudac (taksa) Davor Kožarec 250,00 kn TOP Prvenstvena utakmica -seniori NK TOP NK CROATIA (H)

24 Sudac (taksa) Ivan Antunović 300,00 kn I pomoćni sudac (taksa) Ivan Čužić 250,00 kn II pomoćni sudac (taksa+prijevoz) Matija Rožić 250,00 kn Delegat (taksa+prijevoz) Mladen Vugec 330,00 kn Prvenstvena utakmica -kadeti NK TOP NK GRADIĆI Delegat (taksa+prijevoz) Mateo Vušković 160,00 kn Prvenstvena utakmica -pioniri NK TOP NK ZELINA Sudac (taksa+prijevoz) Juraj Velić 280,00 kn Prvenstvena utakmica -pioniri NK TOP NK NAFTAŠ Delegat (taksa+prijevoz) Zlatko Zrinjan 250,00 kn Prvenstvena utakmica -pioniri NK TOP NK SAVA (S) Sudac (taksa+prijevoz) Zlatko Zrinjan 250,00 kn Prvenstvena utakmica -kadeti NK TOP NK SAVSKI MAROF Sudac (taksa+prijevoz) Davor Munić 230,00 kn Prvenstvena utakmica -kadeti NK TOP NK SAVA(D) Sudac (taksa+prijevoz) Davor Munić 230,00 kn VATROGASAC Zdenci Prvenstvena utakmica - juniori NK VATROGASAC NK BAN JEL Sudac (taksa) Ante Pavlović 200,00 kn I pomoćni sudac (taksa) Ivan Žakman 100,00 kn II pomoćni sudac (taksa+prijevoz) Tin Debogović 150,00 kn Prvenstvena utakmica -pioniri NK VATROGASAC NK CROATIA Delegat (taksa) Mladen Vugec 200,00 kn Prvenstvena utakmica -pioniri NK VATROGASAC NK SAVA Liječnik (taksa+prijevoz) Robert Barić 250,00 kn Prvenstvena utakmica -seniori NK VATROGASAC NK NAFTAŠ I Sudac (taksa) Marko Vuković 300,00 kn I pomoćni sudac (taksa+prijevoz) Tihomir Kocek 530,00 kn II pomoćni sudac (taksa+prijevoz) Matija Rožić 326,00 kn Delegat (taksa+prijevoz) Stjepan Jagodić 502,00 kn I ŽNL ISTOK DINAMO HIDREL NK DINAMO H NK MLADOST Sudac (taksa+prijevoz) Petar Jerbić 280,00 kn I pomoćni sudac (taksa) Josip Vitez 200,00 kn II pomoćni sudac (taksa+prijevoz) Drago Kos 232,00 kn NK DINAMO H NK BUNA Sudac (taksa+prijevoz) Petar Jerbić 280,00 kn I pomoćni sudac (taksa) Dalibor Meić 200,00 kn II pomoćni sudac (taksa+prijevoz) Drago Kos 232,00 kn NK DINAMO H NK TUROPO Sudac (taksa) Ivan Čužić 250,00 kn I pomoćni sudac (taksa+prijevoz) Almir Sejdinović 200,00 kn 24

25 II pomoćni sudac (taksa+prijevoz) Marko Kovač 248,00 kn Prvenstvena utakmica početnici NK DINAMO H NK Sudac (taksa+prijevoz) Fran Malkoč 150,00 kn Prvenstvena utakmica pioniri NK DINAMO H NK CROATIA Sudac (taksa+prijevoz) Josip Vitez 260,00 kn Delegat (taksa+prijevoz) Zlatko Petrac 260,00 kn Prvenstvena utakmica pioniri NK DINAMO H NK BUNA Sudac (taksa+prijevoz) Petar Bilić 250,00 kn Prvenstvena utakmica limaći NK DINAMO H NK MLADOST Sudac (taksa) Dario Aščić 100,00 kn Prvenstvena utakmica prstići NK DINAMO H NK MLAKA Sudac (taksa) Dario Aščić 100,00 kn Prvenstvena utakmica limaći NK DINAMO H NK MLAKA Sudac (taksa) Dario Aščić 100,00 kn Prvenstvena utakmica prstići NK DINAMO H NK SAVA (SH) Sudac (taksa) Dario Aščić 100,00 kn Prvenstvena utakmica limaći NK DINAMO H NK GRADIĆI Sudac (taksa) Dario Aščić 100,00 kn Prvenstvena utakmica juniori NK DINAMO NK TUROPOLJE Sudac (taksa+prijevoz) Marko Klasnić 190,00 kn Prvenstvena utakmica juniori NK DINAMO NK TUROPOLJAC Sudac (taksa+prijevoz) Marko Klasnić 190,00 kn NK DINAMO H NK RAKOVEC Sudac (taksa+prijevoz) Zlatko Ilčić 420,00 kn I pomoćni sudac (taksa) Saša Malbašić 200,00 kn II pomoćni sudac (taksa) Štefo Bićanić 200,00 kn LOMNICA NK LOMNICA NK BRCKO Sudac (taksa+prijevoz) Marko Čužić 250,00 kn I pomoćni sudac (taksa+prijevoz) Antun Dragila 200,00 kn II pomoćni sudac (taksa+prijevoz) Drago Kos 252,00 kn Delegat (taksa+prijevoz) Vlasta Brkić 256,00 kn Prvenstvena utakmica pioniri NK LOMNICA NK MEŠTRICA Sudac (taksa+prijevoz) Marko Čužić 120,00 kn Prvenstvena utakmica pioniri NK LOMNICA NK TUROPOLJ Sudac (taksa+prijevoz) Marko Čužić 150,00 kn Delegat (taksa+prijevoz) Željko Medved 124,00 kn NK LOMNICA NK LONJA Sudac (taksa) Ivan Brcko 250,00 kn I pomoćni sudac (taksa) Hrvoje Tišljar 200,00 kn 25

26 II pomoćni sudac (taksa+prijevoz) Krunoslav Anić 480,00 kn Prvenstvena utakmica limaći NK LOMNICA NK DINAMO H Sudac (taksa) Luka Gregurić 100,00 kn Prvenstvena utakmica juniori NK LOMNICA NK BRCKO Delegat (taksa) Željko Medved 150,00 kn NK LOMNICA NK KLOŠTAR II pomoćni sudac (taksa+prijevoz) Tihomir Kocek 250,00 kn MLADOST Obrezina Prvenstvena utakmica juniori NK MLADOST NK MRACLIN Sudac (taksa+prijevoz) Matija Rožić 210,00 kn RUGVICA Prvenstvena utakmica mlpi pion. NK RUGVICA NK VATROG Delegat (taksa+prijevoz) Zdenko Slopko 308,00 kn NK RUGVICA NK LONJA Sudac (taksa+prijevoz) Marko Čužić 250,00 kn I pomoćni sudac (taksa) Lada Rojc 200,00 kn II pomoćni sudac (taksa+prijevoz) Matija Rožić 200,00 kn Prvenstvena utakmica pioniri NK RUGVICA NK STRMEC Delegat (taksa+prijevoz) Zlatko Petrac 260,00 kn NK RUGVICA NK BUNA Suda (taksa+prijevoz) Nikola Petir 316,00 kn I pomoćni sudac (taksa) Marko Vuković 200,00 kn Prvenstvena utakmica pioniri NK RUGVICA NK ZRINSKI Delegat (taksa+prijevoz) Marko Pancirov 312,00 kn Prvenstvena utakmica juniori NK RUGVICA NK MRACLIN Sudac (taksa) Zlatko Ilčić 150,00 kn I pomoćni sudac (taksa) Jurica Šarić 100,00 kn II pomoćni sudac (taksa) Matej Milin 100,00 kn Prvenstvena utakmica juniori NK RUGVICA NK DINAMO H Sudac (taksa) Mihael Milin 150,00 kn I pomoćni sudac (taksa) Matej Milin 100,00 kn II pomoćni sudac (taksa) Saša Malbašić 100,00 kn Prvenstvena utakmica CUP-sen. NK RUGVICA NK MRACLIN ) I pomoćni sudac (taksa) Ante Rašić 250,00 kn II pomoćni sudac (taksa) Vanja Rončević 250,00 kn VATROGASAC Kobilić Prvenstvena utakmica juniori NK VATROGASAC NK DINA Sudac (taksa+prijevoz) Marko Klasnić 190,00 kn I ŽNL ZAPAD 26

27 BESTOVJE Prvenstvena utakmica kadeti NK BESTOVJE NK SAVSKI M Delegat (taksa) Mateo Vušković 120,00 kn Prvenstvena utakmica pioniri NK BESTOVJE NK DUGO SEL Delegat (taksa) Mateo Vušković 200,00 kn Prvenstvena utakmica pioniri NK BESTOVJE NK SLOGA (K) Delegat (taksa) Mateo Vušković 100,00 kn NK BESTOVJE NK MLADOST Sudac (taksa) Marko Matijašec 250,00 kn I pomoćni sudac (taksa) Tomislav Bionda 200,00 kn II pomoćni sudac (taksa) Mario Kurtović 200,00 kn NK BESTOVJE NK PUŠĆA Sudac (taksa) Marko Matijašec 250,00 kn I pomoćni sudac (taksa) Mario Kurtović 200,00 kn II pomoćni sudac (taksa) Miro Grgurić 200,00 kn BREGANA Prvenstvena utakmica pioniri NK BREGANA NK JAMNICA Delegat (taksa+prijevoz) Mladen Janić 190,00 kn NK BREGANA NK SAVA (D) Sudac (taksa) Tomislav Novosel 250,00 kn I pomoćni sudac (taksa) Nedeljko Gregorić 200,00 kn II pomoćni sudac (taksa) Krunoslav Drkulec 200,00 kn Prvenstvena utakmica pioniri NK BREGANA NK BAN JELA Delegat (taksa+prijevoz) Mateo Vušković 220,00 kn NK BREGANA NK NOVAKI Delegat (taksa) Drago Boranić 200,00 kn NK BREGANA NK MLADOST Delegat (taksa) Ivan Župan 200,00 kn Prvenstvena utakmica pioniri NK BREGANA NK SAVSKI M Delegat (taksa) Ivan Župan 220,00 kn NK BREGANA NK DINAMO II pomoćni sudac (taksa) Miro Grgurić 200,00 kn MLADOST Luka NK MLADOST NK BESTOVJE II pomoćni sudac (taksa) Josip Žiljak 200,00 kn 27