САДРЖАЈ ОКУПАЦИЈА СТАРЕ РАШКЕ ИДЕЈЕ, ПЛАНОВИ, ПРАКСА 1.1. ОКУ ПА ТОР, ОКУ ПА ЦИ ЈА И УСТА НАК... 47

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "САДРЖАЈ ОКУПАЦИЈА СТАРЕ РАШКЕ ИДЕЈЕ, ПЛАНОВИ, ПРАКСА 1.1. ОКУ ПА ТОР, ОКУ ПА ЦИ ЈА И УСТА НАК... 47"

Транскрипт

1 САДРЖАЈ ПРЕД ГО ВОР...7 УВОД...21 Политичка ситуација Комитска активност и нарушено стање безбедности Привредно-економске и друштвене одлике у међуратном периоду I ОКУПАЦИЈА СТАРЕ РАШКЕ ИДЕЈЕ, ПЛАНОВИ, ПРАКСА 1.1. ОКУ ПА ТОР, ОКУ ПА ЦИ ЈА И УСТА НАК Италијанско-немачко разграничење и несугласице на линији Рим Загреб Побуна. Устаничке акције у Бјелопољском и Пљеваљском срезу Контраофанзива италијанске војске СТА БИ ЛИ ЗА ЦИ ЈА ИТА ЛИ ЈАН СКОГ РЕЖИ МА На граници са Недићевом Србијом. Заокруживање италијанског окупационог подручја Завојевач и заштитник. Локално становништво и окупатор Промена окупационе политике. Гувернаторат Црна Гора Вој ска као трај ни осло нац режи ма Снабдевање, борбеност и дисциплина италијанских трупа

2 Милутин Живковић, Стара Рашка под италијанском окупацијом Игра мач ке и миша. Про па ганд на делат ност међу покореним становништвом Зенит италијанске окупације. Главни национални одбор на Цетињу II ПАРТИЗАНСКИ ПОКРЕТ НА ТРО МЕ ЂИ СРБИ ЈЕ, ЦРНЕ ГОРЕ И БОСНЕ 2.1. ПОЧЕ ТАК ОРГА НИ ЗО ВА НОГ ОТПО РА ОКУ ПА ТО РУ Стварање партизанских јединица Герилске акције у Пљеваљском, Милешевском и Бјелопољском срезу и одговор Италијана Слободна територија на Златару БИТ КА ЗА ПЉЕ ВЉА При пре ме за напад Покушај ослобођења Пљеваља 1/2. децембра године Узроци пораза и претрпљени губици Одмазда италијанског окупатора Последице неуспеха по КПЈ АКЦИ ЈА НА СЈЕ НИ ЦИ Прелазак ВШЈ у италијанску окупациону зону и ослобођење Нове Вароши Припрема оружане акције Битка за Сјеницу Узроци и последице неуспеха ДАНИ БОР БЕ И ТЕРО РА. НАРОД НО О СЛО БО ДИ ЛАЧ КИ ПОКРЕТ У ФАЗИ ЛЕВИХ СКРЕ ТА ЊА Акци је у око ли ни Бије лог Поља током првих месе ци Пљеваљски срез као центар партизанског отпора Црве ни терор

3 Садржај III СТАРОРАШКИ ЧЕТНИЦИ 3.1. ФОР МИ РА ЊЕ ЈЕДИ НИ ЦА КОСТЕ ПЕЋАН ЦА И ЧЕТ НИЧ КИХ ОДРЕ ДА ЈУГО СЛО ВЕН СКЕ ВОЈ СКЕ Четници Косте Миловановића Пећанца Четници Драгољуба Михаиловића ПРО СТОР СТА РЕ РАШКЕ У ВИЂЕ ЊИ МА ЧЕТ НИЧ КИХ ПОКРЕ ТА. ГЕРИЛ СКЕ АКЦИ ЈЕ Коридор према Јадрану Српско становништво као стуб равногорског покрета Питање муслимана У вер ском и иде о ло шком рату чет нич ке акци је у Сјеничком, Нововарошком, Пљеваљском и Бјелопољском срезу (НЕ)ЖЕЉЕ НИ САВЕ ЗНИК САРАД ЊА ЧЕТ НИ КА СА ИТА ЛИ ЈАН СКИМ ОКУ ПА ТО РОМ Мисија капетана Ђуровића у команди дивизије Пустерија у Пљевљима Самоиницијативни покушаји четничких старешина ка успостављању сарадње Антикомунистички савез. Колаборација Павла Ђуришића са Италијанима IV МУСЛИМАНСКИ СУБЈЕКТ 4.1. МУСЛИ МАН СКЕ ОРУ ЖА НЕ СНА ГЕ Јединице у сјеничком и тутинском крају Муслиманска милиција хоџе Сулејмана Пачариза из Хисарџика

4 Милутин Живковић, Стара Рашка под италијанском окупацијом Муслиманске милиције хоџе Хусеина Ровчанина и Селима Јуковића у околини Бродарева Одреди бихорских муслимана Османа Растодера и Ћазима Сијарића Борбене групе у Прибојском и Пљеваљском срезу ПРАВ ЦИ ПОЛИ ТИЧ КОГ ДЕЛО ВА ЊА СТА РО РА ШКИХ МУСЛИ МА НА Алем-камен у круни Звонимировој НДХ као прва поли тич ка опци ја Муслимански прваци и Велика Албанија Поглед ка исто ку Тур ска и ста ро ра шки мусли ма ни Однос према италијанском окупатору Контакти са партизанима и четницима V ЖИВОТ У ПОДЕ ЉЕ НОЈ И ПОБУЊЕНОЈ СТАРОЈ РАШКОЈ 5.1. ЖИВОТ НИ СТАН ДАРД Стање опште немаштине и могућности упослења Исхрана као приоритет свакодневице Живот испу њен стра хом Баук гла ди СИСТЕМ ЈАВ НИХ ИНСТИ ТУ ЦИ ЈА Здравствени систем Образовни систем Пошта, телеграф, комунални и електрификациони систем Промет становништва и саобраћајна мрежа РЕГИСТАР ИМЕНА

5 САДРЖАЈ VI СТА РА РАШКА ПОД ВЛАШЋУ ЧЕТИРИ ВОЈСКЕ 6.1. ШИРЕ ЊЕ ГРА НИ ЦА НЕДИ ЋЕ ВЕ СРБИ ЈЕ Бор бе за Нову Варош почет ком годи не Нововарошки и Милешевски срез под управом војних и цивилних власти владе генерала Милана Недића Неуспели покушај уласка српских оружаних снага у Сје ни цу и њихо вог пре ла ска на леву оба лу Лима Мировна мисија мајора Глишића међу сјеничким муслиманима (март мај 1942) Ход по иви ци. Мајор Гли шић изме ђу гене ра ла Неди ћа, војводе Пећанца и генерала Михаиловића ИНТЕН ЗИ ВИ РА ЊЕ ИДЕ О ЛО ШКОГ СУКО БА ИЗМЕ ЂУ ЧЕТ НИ КА И ПАР ТИ ЗА НА Војна и дипломатска припрема четничке офанзиве Одступање комунистичких снага из Бјелопољског и Милешевског среза крајем маја године Као на земљишту најгорег непријатеља. Четнички тријумф у Пљеваљском срезу у сенци пљачке и отимачине Санџачки војно-четнички одред на Дрини и ослобођење Фоче Данас под пето кра ком, сутра под кокар дом. Прихватање партизанских пребега у четничким јединицама

6 Милутин Живковић, Стара Рашка под италијанском окупацијом НЕИС КРЕ НИ САВЕ ЗНИ ЦИ И ИСКРЕ НИ НЕПРИ ЈА ТЕ ЉИ ИТА ЛИ ЈА НИ, ЧЕТ НИ ЦИ, КОМУ НИ СТИ, МУСЛИ МА НИ, ФЕДЕ РА ЛИ СТИ (ЈУН ДЕ ЦЕМ БАР 1942) Војно-политичка разилажења између четника и италијанских власти. Реокупација Нове Вароши јуна године Сукоб Павла Ђури ши ћа и Мило ша Гли ши ћа Хапшење мајора Глишића и разоружавање снага под његовом командом Уну тра шњост Ста ре Рашке под вла шћу чет ни ка стварање Милешевског корпуса Покушај сузбијања утицаја ЈВуО од стране Италијана. Формирање добровољачке сеоске милиције и националне жандармерије Сукоб равногораца и црногорских федералиста Против комуниста, комунистичким методама. Насиље над партизанима и њиховим присталицама VII ВЕР СКИ РАТ НА ВРХУН ЦУ 7.1. КЛУП КО СМР ТИ ОСВЕ ТА ЗА ОСВЕ ТУ Пали ли су и пљач ка ли све одре да. Акције муслиманских снага у садејству са окупатором против старорашких Срба половином године Чет нич ки напад на Фочу и бор бе на десној оба ли Дри не Верска нетрпељивост у Прибојском и Пљеваљском срезу Полимље у пламену. Сукоби у Бјелопољском, Сјеничком и Миле шев ском сре зу током јесе ни годи не ЗА МИР И ЗА РАТ. ТЕЖЊЕ КА СМИ РИ ВА ЊУ И РАС ПИ РИ ВА ЊУ СУКО БА Алтернатива оружју. Покушаји мирног решавања проблема између конфесија Тврди скеле, чувај себе. Пацифизам Пљеваљског весника

7 Садржај Divide et impera. Одговорност италијанског окупатора за вер ски рат у Старој Рашкој Само пушка може да реши несла га ња. Мусли ман ски команданти на позицији неминовног обрачуна са Србима Борба до уништења. Припреме ЈВуО за обрачун са муслиманима БЈЕ ЛО ПОЉ СКИ СРЕЗ КАО ЕПИ ЦЕН ТАР ОРУ ЖА НИХ БОР БИ Муслиманска офанзива почетком јануара године Реакција мајора Павла Ђуришића На згариштима. Бјелопољски срез у данима после четничке акције Реакција муслиманских првака са Пештери и Бихора Осве та над Срби ма ОПЕ РА ЦИ ЈЕ ЈВУО ПРО ТИВ МУСЛИ МА НА Војна и политичка припрема напада Да се у Санџаку дефинитивно ликвидирају Турци. Четнички напад После војних операција Пљеваљски, Прибојски и Чајнички срез у наредним месецима ИЗМЕ ЂУ ДВЕ ВАТРЕ. МИЛЕ ШЕВ СКИ, НОВО ВА РО ШКИ И СЈЕ НИЧ КИ СРЕЗ ВАН СУКО БА Споразум између пријепољских Срба и муслимана Спорадични инциденти са верском позадином у Сјеничком срезу Рефлексије верских окршаја у Полимљу на територији Нововарошког среза СТРА ДА ЊЕ МУСЛИ МАН СКОГ ЖИВЉА Егзодус бихорских муслимана Збегови у Пљеваљском, Чајничком, Прибојском и Сјеничком срезу

8 Милутин Живковић, Стара Рашка под италијанском окупацијом VIII СУМРАК ИТАЛИЈАНСКЕ ИМПЕРИЈЕ 8.1. ПОВРА ТАК ПАР ТИ ЗАН СКИХ ЈЕДИ НИ ЦА У ДОЛИ НУ ЛИМА Пролећна офанзива снага НОВЈ Сукоб код села Добра ко ва и њего ве после ди це Мобилизација снага ЈВуО широм Србије за бор бе на про сто ру Ста ре Рашке Партизанско-четничке борбе на Дри ни и Лиму (април мај 1943) Немачки фактор Хапшење мајора Павла Ђуришића НАПА ДИ МУСЛИ МАН СКИХ МИЛИ ЦИ ЈА И ОКУ ПА ТОР СКИХ СНА ГА НА СРБЕ Операција Шварц и њене последице Акције муслиманских милиција на територији Бјелопољског, Сјеничког и Милешевског среза током маја и јуна годи не КРАХ ИТА ЛИ ЈАН СКОГ ОКУ ПА ЦИ О НОГ СИСТЕ МА Реорганизација јединица ЈВуО стварање Команде Старог Раса Чистка у четничким редовима и борбе са Италијанима и Немцима Капитулација Италије ЗАКЉУ ЧАК ИЗВО РИ И ЛИТЕ РА ТУ РА СПИСАК СКРАЋЕНИЦА БИО ГРА ФИ ЈА АУТОРА РЕГИСТАР ИМЕНА