OBAVJEŠTENJE O NABAVCI /21

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "OBAVJEŠTENJE O NABAVCI /21"

Транскрипт

1 Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu: u 8:24 OBAVJEŠTENJE O NABAVCI /21 ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN I 1. Podaci o ugovornom organu Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO IDB/JIB Kontakt osoba/služba za kontakt Nidzara Ziga Adresa Vilsonovo šetalište 15 Poštanski broj Općina/Grad Sarajevo (bhp) Novo Sarajevo (Sarajevo) Telefon (033) Faks (033) Elektronska pošta Internet adresa I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće Kao u Aneksu A Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće I 4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I 5.a. Vrsta Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN I 5.b. Nivo Entitetski nivo,federacija Bosne i Hercegovine I 5.c. Djelatnost 1 / 5

2 Električna energija I 6. Zajednička nabavka I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa? ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA II 1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II 2. Podjela na lotove II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum? II 4. Opis II 4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka klima uređaja za server salu u PTZ JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka klima uređaja za server salu u PTZ JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) Kod Glavni rječnik Glavni predmet Naprave za klimatizaciju Opis II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)? II 6. Ukupna količina ili obim ugovora U skladu sa TD II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 60000,00 2 / 5

3 II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova PTZ JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Sarajevo II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja 75 (sedamdesetpet) dana od datuma uvođenja u posao od strane Kupca ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE III 1. Da li sе zahtijeva garancija za ponudu? III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora? Da. Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji. III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji. III 4. Ograničenja za učešće Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa važećim propisima zemlje u kojoj je registrovan. III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost zahtijeva se III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost 1. Da ponuđač ima realizovano minimalno dva ugovora ili više u prethodne tri (3) godine, računajući od datuma objave TD na portalu javnih nabavki pojedinačne vrijednosti ugovora u iznosu od ,00 KM (tridesethiljada konvertibilnih maraka) bez PDV-a ili više, a koji su svojim karakterom i kompleksnosti istovjetni sa predmetom nabavke, odnosno isporuka i ugradnja profesionalnih klima uređaja i IT sali/server sali/data centru. 2. Da ponuđač ima na raspolaganju zaposleno/angažovano Tehnički osposobljeno osoblje: a) Angažovanje minimalno 1 obučenog instalatera-servisera klima uređaja za instalaciju opreme i redovno održavanje u toku garantnog perioda. b) Angažovanje minimalno 1 obučenog instalatera-servisera klima uređaja koji je ovlašten za ispitivanje sistema i puštanje u rad, te izdavanje protokola/zapisnika o puštanju u rad. Napomena: Angažovani instalater koji zadovoljava uslove iz tačke 2b) može biti angažovan i na poziciji 2a). III 9. Rezervisan ugovor ODJELJAK IV: POSTUPAK 3 / 5

4 IV 1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora Najniža cijena IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem? IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija? Da IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje? IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće Datum i vrijeme :00 IV 8. Rok za otvaranje ponuda Adresa i mjesto PTZ JP Elektroprivreda BiH, Vilsonovo šetalište br.15, sala br: 430/IV sprat. Datum i vrijeme :00 ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između ugovornog organa i ponuđača/dobavljača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom/fax/ ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji, izuzev komunikacije koja se vrši kroz sistem E-nabavke portal kako je definisano Zakonom o javnim nabavkama BiH i podzakonskim aktima. 4 / 5

5 ANEKS A I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće Kontakt osoba Nidzara Ziga Adresa Vilsonovo šetalište 15 Poštanski broj Općina/Grad Sarajevo (bhp) Novo Sarajevo (Sarajevo) Telefon (033) Faks (033) Elektronska pošta Internet adresa 5 / 5