Obrazac OEI PD. Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Obrazac OEI PD. Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA"

Транскрипт

1 OPĆI PODACI Opis Sadržaj Tabela A Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta BIHAĆKA PIVOVARA dioničko društvo Bihać Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Bihać, ulvinička bb Broj telefona i telefaksa tel ; fax E mail adresa Internet stranica Djelatnost emitenta proizvodnja i promet piva, bezalkoholnih napitaka i mineralne i izvorske vode Broj uposlenih u emitentu 94 Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta 5 Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta "REVSAR" doo Sarajevo, ul.dolina 2/II Naznaku da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose revidirani od strane vanjskog revizora da Ime i prezime članova odbora za reviziju 1. Izet Sabljić, dipl.jur predsjednik 2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta 2.Hasan Redžić, dipl.ecc član 3.Edin Bandić,dipl.ecc član 1.Edin Ibrahimpašić, dipl.ing.tehn. predsjednik 2.Merso Redžić, ing.maš član 3.Nurija Mulalić, dipl.ecc ćlan Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenat 1.Adem Ibrahimpašić, dipl.ing tehn, generalni direktor 2.Jusuf Dupanović, izvršni direktor nabave 3.Derviš Mulić,izvršni direktor prodaje 4.Rifet Mujnović,izvršni direktor proizvodnje 5.Gorana Begić,sekretar Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova nadzornog odbora i uprave i učešće ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnom kapitalu emitenta na početku i na kraju razdoblja za koje se izvještaj podnosi Nadzorni odbor 3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA 1.Edin Ibrahimpašić, predsjednik 2.Merso Redžić, član ,76071% ,04615% ,27011% ,00108% 3.Nurija Mulalić, član nije dioničar Uprava: 1. Adem Ibeahimpašić, generalni direkto ,9670% ,2482% 2.Jusuf Dupanović, izvršni direktor nabave ,7082% ,3581% 3.Rifet Mujnović,izvršni direktor proizvodnje ,0291% ,0291% 4.Gorana Begić,sekretar ,3431% ,2330% Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda 165 Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum izvještajnog dionica nominalne vrijednosti 10,00 KM perioda Ime i prezime svake fizičke osobe i firmu svake pravne osobe koja je vlasnik više od 5% dionica emitenta s pravom glasa na kraju izvještajnog perioda 1.Adem Ibrahimpašić 2.IF Bonus dd Sarajevo 3.IF MI GRUP dd Sarajevo

2 4. PODACI O PRAVNIM OSOBAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU EMITENTA 4.IF Prof plus dd Sarajevo Naziv pravnog lica u kojima emitent posjeduje više od 10% dionica ili vlasništva u kapitalu na kraju izvještajnog perioda 5.PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU Datum i mjesto održavanja godine u Bihaću Dnevni red skupštine 1.Radna tijela Skupštine 2.Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja društva koji uključuje financisji izvještaj, izvještaj Revizora, Nadzornog ogbora, Odbora za reviziju za poslovnu 2005.godunu 3.Odluka o rasporedu ostvarene dobiti za poslovnu 2005.godinu Značajne odluke donesene na skupštini Donesena je Odluka S 02/06 kojom se ostvarena dobit u 2005.godini rasporedjuje u dio od 20% za fond rezervi i dio od 2, KM u akumuliranu dobit 6.BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU Podaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe kapitala pribavljenog putem emisije vrijednosnih papira emitenta u izvještajnom periodu; Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenata na dan transakcije navodeći činjenice koje su na to uticale Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale Podaci o smanjenju ili povećanju neto dobiti ili gubitka emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale U Bihaću, godine Izvještaj sastavio/la: Gorana Begić

3 BILANS USPJEHA Tabela B Izvještaj za period: Opis Predhodni period Tekući perid Prihodi od prodaje Troškovi za prodano Bruto dobit (gubitak) Troškovi distribucije Troškovi uprave i administracije Drugi operetivni rashodi Dobit (gubitak) od operativnih aktivnosti Neto prihodi/rashodi od udjela u dobiti pridruženih društava 27 Neto prihodi / rashodi od ulaganja u drugim povezanim društvima 64 Neto finansijski prihodi / rashodi, uključujući i rashode s osnova kamate 25 Neto prihodi/rashodi od promjene vrijednosti stalnih sredstava 36 Neto prihodi/rashodi od prodaje vrijednosti stalnih sredstava Neto ostali prihodi/ rashodi Dobitak (gubitak) prije poreza Porez na dobit Neto dobit (gubitak) perioda U Bihaću, godine Izvještaj sastavio/la: Gorana Begić

4 BILANS STANJA Tabela C Izvještaj na dan: Opis Predhodni period Tekući perid AKTIVA A. UPISANI, A NEUPLAĆENI KAPITAL B. STALNA SREDSTVA Stalna nematreijalna sredstva Nekretnine, postrojenja i oprema Biološka imovina Ostala stalna meterijalna sredstva Dugoročna finansijska ulaganja i zajmovi Dugoročna potraživanja Ulaganja u nekretnine Sredstva klasificirana kao sredstva namijenjena za prodaju Dugoročna razgraničenja 87 C. TEKUĆA SREDSTVA Zalihe Potraživanja od prodaje Druga kratkoročna potraživanja Kratkoročni finansijski plasmani Novac i novčani ekvivalenti Aktivna vremenska razgraničenja D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA UKUPNA AKTIVA Vanbilansna evidencija PASIVA KAPITAL (KAPITAL I OBAVEZE) A. KAPITAL Upisani osnovni kapital Dionička premija Revalororizacione i prenesene rezerve Ostale rezerve Akumulirana (zadržana) dobit Akumulirani (preneseni) gubitak Vlastite dionice koje drži emitent B. DUGOROČNE OBAVEZE Dugoročne finansijske obaveze Dugoročna razgraničenja i rezervisanja Dugoročen obaveze klasificirane u grupu sa sredstvima namijenjenim za prodaju ili otuđenje 86 C.KRATKOROČNE OBAVEZE Kratkoročne finansijske obaveze Obaveze prema dobavljačima i druge obaveze Kratkoročne obaveze klasificirane u grupu sa sredstvima namijenjenim za prodaju ili otuđenje Pasivna vremenska razgraničenja UKUPNA PASIVA Vanbilansna evidencija U Bihaću, godine Izvještaj sastavio/la: Gorana Begić

5 IZVJEŠTAJ O NOČANIM TOKOVIMA Izvještaj na dan: Tabela D Opis Oznaka Predhodni period Tekući perid Novčani tok iz poslovnih aktivnosti Neto dobit/gubitak Usklađivanja za: Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalnih sredstava + 7 Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava +/ Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalnih sredstava Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava +/ 76 Usklađivanja po osnovu finansijskih stalnih sredstava +/ Nerealizovani rashodi (prihodi) kod razmjene valuta na tržištu (kursne razlike) +/ Ostala usklađivanja za negotovinske stavke i tokove koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti +/ Ukupno Smanjenje (povećanje) zaliha +/ Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje +/ Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja +/ 449 Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja +/ Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima +/ Povećanje (smanjenje) drugih obaveza +/ Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja +/ Ukupno A. Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti Novčani tok od ulagačkih aktivnosti Nabavka (prodaja) stalnih nematerijalnih sredstava /+ 2 Nabavka (prodaja) stalnih materijalnih sredstava / Sticanje (otuđenje) udjela u zavisnim društvima / Sticanje (otuđenje) udjela u pridruženim društvima /+ Dati zajmovii (povrat zajmova) pravnim osobama u grupi /+ Dati zajmovi (povrat zajmova) drugim povezanim pravnim osobama /+ Sticanje (otuđenje) drugih ulaganja /+ Dati zajmovi (povrat zajmova) drugim pravnim osobama / Ostali novčani tokovi od ulagačkih aktivnosti /+ 134 B. Neto novčani tok od ulagačkih aktivnosti Novčani tok od finansijskih aktivnosti Primici od izdavanja dionica i ostalih oblika formiranja i povećanja kapitala + Otkup (iskup) dionica i ostalih oblika kapitala Nabavka (prodaja) vlastitih dionica /+ Primljena pozajmljena sredstva Povrat pozajmljenih sredstava Isplata dividendi 991 Ostali novčani tokovi od finansijskih aktivnosti /+ 983 C.Neto novčani tok od finansijskih aktivnosti Neto povećanje (smanjenje) novca na računu i blagajni (A+B+C) Početno stanje novca na na računu i blagajni Krajnje stanje novca na na računu i blagajni Neto povećanje (smanjenje) novca na računu i u blagajni U Bihaću,_ godine Izvještaj sastavio/la:orana Begić Direktor emitenta:adem Ibrahimpašić

6 Tabela E IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU EMITENTA Opis Stanje na godine Upisani osnovni kapital Dionička premija Revalorizacione i prenesene rezerve Ostale rezerve Akumulirana dobit Akumulirani gubitak Vlastite dionice Ukupno Učinci promjene u računovodstvenim politikama i ispravke grešaka 0 Ponovno iskazano stanje na godine odnosno god. 0 Učinci revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava Učinci revalorizacije dugoročnih finansijskih plasmana 0 Kursne razlike nastale prevođenjem transakcija u stranoj valuti 0 Ostali dobici/gubici perioda koji nisu iskazani u bilansu uspjeha 0 Neto dobit /gubitak perioda iskazana u bilansu uspjeha Objavljivanje dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrića gubitka 0 Emisija dionica i ostali oblici povećanja kapitala ili smanjenja osnovnog kapitala 0 Stanje na godine Učinci promjene u računovodstvenim politikama i ispravke grešaka Ponovno iskazano stanje na godine, odnosno god Učinci revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava 0 Učinci revalorizacije dugoročnih finansijskih plasmana 0 Kursne razlike nastale prevođenjem transakcija u stranoj valuti Ostali dobici/gubici perioda koji nisu iskazani u bilansu uspjeha 0 Neto dobit /gubitak perioda iskazana u bilansu uspjeha 0 Objavljivanje dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrića gubitka Emisija dionica i ostali oblici povećanja kapitala ili smanjenja osnovnog kapitala 0 Stanje na god U Bihaću, godine Izvještaj sastavio/la: Gorana Begić

7 Zabilješke i komentari uprave neophodni za bolje i jasnije razumjevanje podataka prezentiranih u Tabelama A, B, C i D obrazca OEI PD Tabela F Pozicija na koju se odnosi komentar ili zabilješka Komentar ili zabilješka U, godizvještaj sastavio/la: Direktor emitenta: