Programsko budžetiranje pristup EU: od teorije do prakse

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Programsko budžetiranje pristup EU: od teorije do prakse"

Транскрипт

1 PEMPAL Pleari sastaak Budžetske zajedice prakse (BZP) Programsko budžetiraje pristup EU: od teorije do prakse Grzegorz Orawiec Sloveija mart

2 Poželje odlike Obuhvato pokrivaje Pristup zasova a pravilima Višegodišji pristup Važa uloga za ezavise acioale budžetske istitucije Odgovarajuća orgaizacija budžetsskog procesa Traspareta i delotvora kotrola i mehaizmi primee Saža politička posvećeost kroz efektivu komuikaciju Prilagodljivost a ove izazove Preduslovi budžetskih okvira (dovolji stadardi za račuovodstvo, predviđaje i praćeje) 2

3 Pitaja Koji su to glavi elemeti koji su se pokazali ajuspešijim u plairaju i sprovođeju budžetskih politika? Kako se poželje odlike primejuju a slučajeve ajboljih đaka, budžetsku politiku a osovu tredova? 3

4 Pravi okvir za uapređeje javih fiasija Fiskala pravila Kosolidacija fiskalog sektora Višegodišje plairaje Nezavise jave istitucije Budžetiraje prema učiku 4

5 EU & politika makroekoomske stabilizacije Fiskala politika: potrošja vlade i porezi. Okvir za fiskale politike zemalja člaica EU ima za cilj da prati i adgleda deficite i dugove svake ZČ- svrha zdravih javih fiasija u kotekstu dublje ekoomske itegracije (EK). Cilj je ostvareje balasirae budžetske pozicije u sredjem roku (3-5 godia): Fiskala pravila: Veličia deficita (maks. 3% BND), javi dug (maks. 60%) Poreska politika: Porezi razolikost stopa Potrošja vlade različite strategije, pr. PBB Moetara politika kotroliše vredost valute. Oa prati izos ovca u opticaju (iflacija). Kamate stope- utvrđuje ih NCB / ECB Zahtevi za rezervu EU: zajedička moetara politika ^ acioala ali koordiisaa fiskala politika - (pr. Poljska Ustav Čl. 126: 3/5 BND) 5

6 Budžet prema učiku BPU određuje ciljeve, prema kojima se ovac priključuje (raspodeljuje). Iz ovih ciljeva se izvlače posebi ciljevi i zatim se sredstva raspoređuju između jih. Budžet prema učiku Rezultati (pokazatelji) Ciljevi (raspodela) Posebi ciljevi Kokrete akcije (poddeoba) 6

7 Budžetiraje a osovu učika Bužeti prema učiku koriste posebe i opšte ciljeve i pokazatelje (meree rezultate) da objase zašto se troši ovac. Ključa reč je rezultat Ukupa okvir plairaja i budžetiraja je orijetisa ka rezultatima. Postoje ciljevi i aktivosti za postizaje tih rezultata. Budžetiraje prema učiku obuhvata tri elemeta: Strategiju (različite ačie da se ostvar krajji rezultat) Aktivost /rezultate (šta će biti urađeo da se ostvari krajji rezultat Rezultat kokrete mere (pokazatelji) BPU samo jeda (posledji) deo slagalice savremeih javih fiasija 7

8 Budžetiraje a osovu učika prava osova Ne postoji jedistve model budžetiraja prema učiku: - PSA (VB), VBTB (Holadija) Nacioali Regioali Lokali ivo (admiistrativa podela) Zemlje koje su direkto usvojile iostrae modele su kasije morale da prilagode te modele ili da ih potpuo rekostruišu u skladu sa: - pojediostima sopstveih javih fiasija - acioalim prioritetima - socio-ekoomskom situacijom 8

9 EU osovi pravi propisi (1/2) Prava osova za ekoomsku EU politiku: Čla121 i Čla 126 Sporazuma o fukcioisaju Evropske uije (osova za stabilost i programe kovergecije & Proceduru previsokog deficita ) Pakt stabilosti i rasta (PSR) ključi istrumet za koordiaciju fiskale politike: acioala budžetska pravila treba da budu komplemetara sa obavezama zemalja člaica u okviru Pakta stabilosti i rasta Regulativa Saveta (EK) br 1466/97 o jačaju adzora ad budžetskim pozicijama i koordiacijom ekoomskih politika (upućuje se kao a prevetivi deo) Regulativa Saveta (EK) br 1467/97 od 7. jua o ubrzavaju i razjašjavaju implemetacije procedure previsokog deficita (upućuje se kao a korektivi deo) Ove regulative su izmejee u Regulativom (EK) br 1055/2005 i Regulativom (EK) br 1056/2005 i dopujee Izveštajem Saveta od 20. marta o Uapređeju sprovođeja Pakta stabilosti i rasta 9

10 EU osovi pravi propisi (2/2) Pakt stabilosti i rasta (PSR) ast: Protokol (br 12) o proceduri previsokog deficita aeksiraog uz Sporazum (detalji procedure previsokog deficita u odosu a Čla 126) Regulativa Saveta (EK) 479/2009 o primei Protokola o PPD (pr. pravila izveštavaja period< ; -4>, kvalitet podataka korišćea metodologij) Pravila poašaja- "Specifiči detalji o implemetaciji Pakta stabilosti i rasta i smerica o formatu i sadržaju programa stabilosti i kovergecije usvojeih od strae ECOFIN Saveta 7. septembra (pr. Sredjoroči bužetski cilj, korekcija previsokog deficita) Oktobar 2006 zaključci ECOFIN Saveta o kvalitetu javih fiasija Oktobar 2007 zaključci ECOFIN Saveta o uapređeju efektivosti Pakta stabilosti i rasta (pr. Reforma javih fiasija, admiistracije, fiaijskih tržišta) 10

11 EU ovi zakoodavi paket Vruće diskusije u EP o zakoodavom paketu o: ekoomskom upravljaju EU i disciplii javih fiasija u ZČ. sačijeom od šest delova legislative : - ovi predlozi bave se fiskalim pitajima, uključujći i opsežu reformu Pakta stabilosti i rasta (PSR)) - ovi kocept mudrog kreiraja fiskale politike (MTO) - pitaja duga = dešavaja u vezi sa deficitom (kazee procedure pr. smajeje sredstava iz EU fodova) - upostavljaje acioalih fiskalih okvira kvaliteta (pr. dosledo račuovodstvo) - ovi zahtevi za budžetski okvir zemalja člaica, - prevecija i korekcija makroekoomskih debalasa (EK ZČ kokreta aaliza i preporuke za E.Savet + rao upozoreje ZČ) - ovi skup postepeih fiasijskih sakcija za zemlje člaice evrozoe (pr. beskamati depoziti kji se mogu pretvoriti u kaze) 11

12 12

13 Reforma javih fiasija u Holadiji Komplekse akcije Pravilo potrošje: reali limiti potrošje, određei za ukupa period vlade (pokriveost 4 godie), Nezavise makroekoomske projekcije, kao osovu za budžet,razvija Holadski biro za aalizu ekoomske politike (CPB), Sredjoroči budžetski okvir (SRBO): o Pokriveost od 4 godie o Veza između godišejg budžeta i SRBO o Glavi cilj = opšti bilas vlade a kraju perioda, Budžetske procedure: Trasparetost, cetralizacija budžetskog procesa u fazi plairaja, budžetiraje odozgo a dole, budžetiraje prema učiku 13

14 Budžetiraje prema učiku u Poljskoj Poljska treuto ima tradicioali budžetski sistem bazira a oraigazioim jediicama i kotroli ulazih elemeata. Ali isto tako Poljska je u procesu uvođeja ovog budžetskog sistema, zasovaog prema učiku Ciljevi: Uapređeje upravljaja javim fiasijama (racioala upotreba resursa: ovac zadaci) Uiverzalija i kompetetija supervizija potrošje javih sredstava (aaliza različiltih scearija), Višegodišje budžetiraje (aaliza različitih scearija) Trasparetost i odgovorost (poboljšaje efektivosti države uprave) Sceario korak po korak 2013: acioali budžet se priprema uporedo sa tradicioalim & metodama a osovu učika 14

15 15 Odos dug / prihod Nivo lokale samouoprave Ideks operativog suficita Iformacija od 2011 obaveza od 2014 Na osovu budžetskih podataka iz prethode 3 godie Staro pravilo = maks 15% Povećaje duga moguće samo ako : - Suficit je u tekućem delu budžeta (prihod izdaci) v prihodi od prodaje jave(savet) svojie - Bez obzira a besplate izvore i suficit u delu svojie za posledje tri budžetske godie D Wb Sm Db D Wb Sm Db D Wb Sm Db D O R

16 Programsko budžetiraje EU pristup Uvek imajmo a umu: Stav korak po korak (pr. fiskala pravila, kosolidacija fiskalog sektora) Slože timski rad + vreme - sistem ezavisih javih istitucija, revizija & kotrola Potreba za plairajem - Sredjoroči budžetski okviri - Nacioala reforma javih fiasija Jeda misija jeda tim Nemojte da se plašite Neka Sila bude sa vama 16

17 Ljudi grade previše zidova a premalo mostova Isaac Newto Hvala vam a pažji Grzegorz Orawiec 17