UVOD U BIOHEMIJU PITANJA I ZADACI. (II dio) Doc. dr. Anela Topčagić

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "UVOD U BIOHEMIJU PITANJA I ZADACI. (II dio) Doc. dr. Anela Topčagić"

Транскрипт

1 UVOD U BIOHEMIJU PITANJA I ZADACI (II dio) Doc. dr. Anela Topčagić

2 Zadatak 1 Koji od navedenih su parovi kiselina-konjugovana baza? a) H 2 CO 3, CO 2-3 b) H 2 PO 4-, PO 3-4 c) HCO 3-,CO 2-3 d) H 2 O, OH -

3 Zadatak 2 Koje od slijedećih komponenata mogu graditi vodikove veze sa svojim molekulama ili sa vodom?

4 Zadatak 3 Koje se interakcije dešajavu između slijedećih molekula i jona? a) Voda i amonijak b) Laktat i amonijum jon c) Benzen i oktan d) Ugljentetrahlorid i hloroform e) Hloroform i dietileter

5 Zadatak 4 Tirozin je aminokiselina. Koju atomi imaju sposobnost formiranja vodikovih veza?

6 Zadatak 5 Koje od navedenih molekula ili jona su slabe kiseline? Objasni! a) HCl b) H 2 PO 4 - c) CH 3 COOH d) HNO 3 e) HSO - 4

7 Zadatak 6 Objasni kako možeš povećati puferski kapacitet 0,1M acetatnog pufera?

8 Zadatak 7 Objasni zašto led ima manju gustoću od vode? Šta bi se desilo sa okeanima da je gustoća leda veća od gustoće vode? Da li bi uopće bio moguć život?

9 Zadatak 8 Objasni kako se kiselina nastala metabolizmom transportuje u jetru bez velikog uticaja na ph krvi?

10 Zadatak 9 Bikarbonat je jedan od glavnih pufera u krvi, a fosfat je glavni pufer u ćeliji. Predloži razlog zašto je ova konstatacija tačna?

11 Zadatak 10 Koja je ph vrijednost 0.05 M rastvora sirćetne kiseline? (Ka=1,8x10-5 )

12 Zadatak 11 Koji je odnos [hidrogenkarbonat]/[karbonatna kiselina] u krvi pri ph = 7.4? (pka=6.4) a) 2,0 b) 5,4 c) 10 d) -0,1

13 Zadatak 12 Kod kompeticijskih inhibitora Km vrijednost raste u prisustvu inhibitora. Zašto? a) Zato jer inhibitor vezuje enzim i enzim se dalje ne reorganizira b) Potrebno je vise supstrata da konkurira sa inhibitorom do ½ ν max c) Enzim mora da radi brže da bi procesuirao supstrat i inhibitor

14 Zadatak 13 Enzim je tretiran sa 4 inhibitora. Sam enzim ima Km=0,1mM i ν max =70μM/min. Eksperimenti u prisustvu 0,1μM inhibitora daju sledeće karatkeristike: a) Km=2mM i ν max =70μM/min b) Km=0,9mM i ν max =10μM/min c) Km=0,1mM i ν max =5μM/min d) Km=0,05mM i ν max =70μM/min Ko je bolji nekompeticijski inhibitor?

15 Zadatak 14 Koji enzim pokazuje apsolutnu specifičnost prema supstratu: a) Himotrpsin aromatske aminokiseline b) Papin cistein i histidin c) Ureaza - urea d) Arginaza - arginin

16 Zadatak 15 Koja je temperatura optimalna za dejstvo enzima: a) C b) C c) C d) C

17 Zadatak 16 Koji ph optimum ima enzim amilaza: a) 1,5-2 b) 7-7,5 c) 8-9 d) 3,5-4 e) 4,5-5

18 Zadatak 17 Vrijednost G za reakciju S P je negativna u smjeru S P, reakciona ravnoteža pogoduje nastanku koje supstance: a) P b) Reakcija se ne dešava c) S d) Reakcija teče u oba smjera

19 Zadatak 18 Koje vrijednosti Km i k cat opisuju enzim visoke katalitičke efikasnosti? a) Niska vrijednost Km i niska vrijednost k cat b) Visoka vrijednost Km i visoka vrijednost k cat c) Visoka vrijednost Km i niska vrijednost k cat d) Niska vrijednost Km i visoka vrijednost k cat

20 Zadatak 19 Kako se mjenja aktivnost pepsina nakon prelaska iz želudca u tanko crijevo (ph vrijednost želudca 1-3; ph vrijednost tankog crijeva 7,5-9) a) Raste sa porastom ph vrijednosti b) Prestaje sa aktivnošću sa porastom ph vrijednosti c) Opada sa porastom ph vrijednosti d) Prilagodi se novim uslovima i nastavlja sa istom aktivnošću

21 Zadatak 20 Koja od navedenih izjava je tačna: a) Enzimi se denaturiraju na optimalnim temperaturama b) Enzimi su obično ugljikohidrati c) Enzimi imaju višekratnu upotrebu d) Enzimi se mogu koristiti samo jednom u toku reakcije

22 Zadatak 21 Koja od navedenih izjava je tačna: a) Enzimi djeluju neovisno od koncentracije supstrata b) Akitvnost enzima se mjenja sa promjenom ph vrijednosti c) Promjena temperature nema efekat na aktivnost enzima d) Enzimi nisu specifični

23 Kako enzim utiče na brzinu hemijske reakcije: a) Smanjuje Ea i smanjuje ν max b) Povećava Ea i smanjuje ν max c) Povećava Ea i povećava ν max d) Smanjuje Ea i povećava ν max Zadatak 22

24 Zadatak 23 Koja je primarna funkcija kofaktora: a) Pomaže enzimsku funkciju b) Sintetizira enzim c) Inhibira enzim d) Uništava strukturu

25 Zadatak 24 Disulfiram se veže na aktivno mjesto enzima aldehid oksidaza, blokirajući vezanje njegovog supstrata. Kakva je molekula disufirum? a) Kompeticijski inhibitror b) Nekompeticijski inhibitor c) Alosterički aktivator d) Kofaktor

26 Zadatak 25 Koja navedena izjava o kompeticijskom inhibitoru je tačna: a) Ima strukturu sličnu supstratu b) Ima masu sličnu supstratu c) Formira isti produkt kao supstrat d) Ne vezuje se na aktivno mjesto enzima

27 Zadatak 26 Ljudski virus imunodeficijencije (HIV) klasificiran je kao RNA virus jer se njegov genom, odnosno genetski materijal, sastoji od jednog niza RNA. Koja je od sljedećih tvrdnji tačna: a) Nukleotidi HIV-a grade antiparalnu strukturu nukleinskih kiselina. b) Uracilni nukleotidi prisutni su u genomu HIV-a. c) Struktura HIV-a tvori dvolančanu nukleinsku kiselinu. d) Deoksiriboza je šećer s pet ugljika unutar strukture nukleinske kiseline HIV-a.

28 Zadatak 27 Koja od sljedećih izjava točno opisuje razliku između DNK i RNK? a) U DNK su baze adenin i timin komplementarni, ali u RNK baze adenin i gvanin su komplementarne b) DNK je obično dvolančana, ali RNK je obično jednolančana c) U sintezi DNK, nukleotidi se dodaju na kraju lanca 3', dok u sintezi RNK nukleotidi se dodaju kraju lanca 5' d) DNK ima 3' hidroksil - 5' fosfat kraj, dok RNK ima 3'fosfat -5'hidroksil kraj

29 Zadatak 28 Koja bi od sljedećih karakteristika uzorka nukleinske kiseline klasificira virusnu nukleinsku kiselinu kao DNK ili RNK? a) Nukleotidi virusa sadrže fosfatnu grupu b) Nukleotidi virusa sadrže purinske baze c) Nukleotidi virusa su vezani kovalentnim vezama d) Nukleotidi virusa sadrže dezoksiribozu

30 Zadatak 29 Postotak timina (T) u određenom segmentu dvolančane DNK je 36%. Koliki su postoci preostalih nukleotida? a) 14% A; 36% C i 14% G b) 14% A; 14% C i 36% G c) 36% A; 14% C i 14% G d) 14% A; 14% C i 36% G

31 Zadatak 30 Replikacijom DNA nastaje novi lanac DNK koji je komplementaran matičnom lancu. Slijed roditeljskog niza je 5'GGCATCGAG3'. Koji je redoslijed komplementarnog lanca DNA? a) 3'CTCGATGCC5' b) 3'GGCATCGAG5' c) 3'GAGCTACGG5' d) 3'CCGTAGCTC5'

32 Zadatak 31 U laboratoriju se analiziraju ćelije srčanog mišića pacijenta s dugogodišnjom hemokromatozom. DNK se izolira iz stanica srca i analizira gel elektroforezom bez upotrebe restriktivnih endonukleaza. Rezultati se uspoređuju s rezultatima istog eksperimenta pomoću DNKa iz normalnog srca. Dok gel iz normalnog srca pokazuje samo jednu, tamnu traku u blizini mjesta nakupljanja katode, gel na kojem se nalazi DNK pacijenta s hemokromatozom pokazuje nekoliko, lakših traka, koje su na različitim udaljenostima putovale prema anodi. Na temelju ovih rezultata, kakav bi učinak hemokromatoza mogla imati na DNK srčanih ćelija? a) Odmotavanje b) Mutacije c) Pucanje dvostruke spirale d) denaturacija

33 Zadatak 32 5-fluorouracil (5-FU) je kemoterapijsko sredstvo koje se obično koristi u liječenju raka debelog crijeva, a djeluje inhibiranjem ključnog enzima u proizvodnji nukleotida. Pri proučavanju njegovog učinke u laboratoriju, primijećeno je da su ćelije izložene 5-FU dramatično smanjile brzinu stvaranja DNK, dok je zadržana relativno normalna brzina proizvodnje RNK. Koje je najvjerojatnije objašnjenje za ovo promatranje? a) 5-FU selektivno inhibira deaminaciju citozina b) 5-FU inhibira sintezu purina c) 5-FU inhibira sintezu pirimidina d) 5-FU selektivno inhibira sintezu timidina

34 Zadatak 33 Sljedeći dijagram prikazuje spajanje baza nukleotida u dvolančanoj molekuli DNK. Označene su dušične baze u dva nukleotida.koja od sledećih izvaja odgovara bazama 1 i 2? a) Baza 1 je pirimidinska, a baza 2 je purinska b) Baza 1 je purinska, a baza 2 je pirimidinska c) Obje baze su purinske d) Obje baze su pirimidinske

35 Zadatak 34 Mnogi antibiotici ometaju prijenos genetskih informacija iz RNK u protein, sprečavajući rast bakterija. Na koji od sljedećih procesa utječu antibiotici? a) Transmisija b) Translacija c) Transkripcija d) Replikacija

36 Koja od slijedećih izjava je tačna: Zadatak 35 a) Tijekom transkripcije, iz molekule DNK stvara se molekula mrnk. b) Translacija se odvija u jezgri, dok se transkripcija odvija u citoplazmi. c) Tokom sinteze proteina dolazi do translacije prije transkripcije. d) Tokkom translacije, DNK sekvenca koristi se za sintezu sekvence aminokiselina.

37 Koji je smjer ekspresije genetskih informacija: a) DNK Protein RNK b) Protein RNA DNK c) RNK Protein DNK d) DNK RNK Protein Zadatak 36

38 Zadatak 37 Hipoteza o jednom genu, enzimu je ideja da svaki gen kodira jedan enzim. Hipoteza je ažurirana na temelju suvremenih otkrića. Što od sljedećeg NIJE razlog zašto je početna hipoteza ažurirana? a) Geni mogu kodirati dio bjelančevina umjesto čitavog proteina. b) Neki geni ne kodiraju proteine. c) Neki geni kodiraju bjelančevine koje nisu enzimi. d) Geni kodiraju samo za molekule RNK, a ne za enzime.

39 Zadatak 38 Gdje je u ćeliji većina ATP-a proizvedena iz kompletnog metabolizma ugljikohidrata i lipida? a) Iz metabolizma ugljikohidrata proizvodi se u mitohondrijama, dok se iz metabolizma lipida proizvodi u citosolu b) Iz metabolizma ugljikohidrata proizvodi se u citosolu, dok se iz metabolizma lipida proizvodi u mitohondrijama c) Iz metabolizma ugljikohidrata proizvodi se u mitohondrijama, dok se iz metabolizma lipida proizvodi u mitohondrijama d) Iz metabolizma ugljikohidrata proizvodi se u citosolu, dok se iz metabolizma lipida proizvodi u citosolu

40 Zadatak 39 Von Gierkeova bolest je autosomno recesivni poremećaj koji karakterizira nedostatak enzima glukoza-6- fosfataza. Koje bi od sljedećeg najvjerojatnije bilo primijećeno kod osobe s Von Gierkeovom bolešću? a) Povećanje glikogen u jetri b) Smanjena glikoliza nakon obroka c) Smanjena tolerancija na glukozu d) Povećana glukoneogeneza

41 Zadatak 40 Zašto živi organizam moraju stalno konzumirati hranu? a) Hrana se razgrađuje kataboličkim putevima i pretvara u ATP, koji se zatim koristi za gorivo anaboličkim putevima. b) Odmah nakon konzumacije, hrana ulazi u ćelije kako bi izravno potaknula razne reakcije. c) Hrana se razgrađuje anaboličkim putevima i pretvara u ATP, koji se zatim koristi za gorivo kataboličkim putovima. d) Hrana se razgrađuje endergonskim reakcijama i pretvara u ATP, koji se zatim koristi za pokretanje ekstrogonskih reakcija.

42 Zadatak 41 Tijekom glikolize, glukoza u molekuli razgrađuje se u piruvat. Kakva je to reakcija? a) Fotosintetska reakcija b) Endergonska reakcija c) Katabolička reakcija d) Anabolička reakcija

43 Zadatak 42 A+B+C+energija ABC Koja od navedenih tvrdnji je tačna za prikazanu reakciju: a) Anabolička reakcija b) Ćelijska respiracija c) Katabolička reakcija d) Egzergona reakcija

44 Zadatak 43 Koja od tvrdnji najbolje opisuje metabolizam: a) Kompletni skup reakcija koje provodi ćelija b) Svaki proces koji zahtijeva energiju c) Proces izgradnje složenih molekula iz jednostavnih molekula d) Reakcija koja razgrađuje velike tvari na manje

45 Zadatak 44 Hidroliza ATP-a u standardnim biohemijskim uvjetima ima G <0, implicirajući što od sljedećeg o reakciji u tim uslovima? a) Reakcija hidrolize je egzotermna b) Za cijepanje fosfoanhidridne veze do koje dolazi tokom hidrolize nije potreban unos energije c) Reakcijom hidrolize smanjuje se entropija d) Reakcija hidrolize je spontana

46 Zadatak 45 Šta se dešava sa navedenom reakcijom nakon povećanja ph vrijednosti? ATP + H 2 O ADP + P i + H + a) Reakcija se gura udesno, a entropija sustava se smanjuje b) Reakcija se gurne udesno, a entropija sustava se povećava c) Reakcija je gurnuta ulijevo, a entropija sustava se smanjuje d) Reakcija je gurnuta ulijevo, a entropija sustava se povećava

47 Zadatak 46 Glukoza se oksidira u koju molekulu za vrijeme ćelijskog disanja? a) Ugljični dioksid b) ATP c) Voda d) Kisik

48 Zadatak 47 Kisik se smanjuje na koju molekulu tijekom staničnog disanja? a) Voda b) Ugljični dioksid c) Glukoza d) ATP

49 Zadatak 48 Kakav je odnos između anaboličkog i kataboličkog puta? a) Anabolički i katabolički putevi su međusobno zamjenjivi. b) Anabolički putevi stvaraju složene molekule koristeći energiju iz kataboličkih puteva. c) Molekule razbijene anaboličkim putevima daju energiju za kataboličke puteve. d) Katabolički putevi sintetiziraju složene molekule koje se anabolizmom uništavaju.

50 Zadatak 49 Koja je tvrdnja istinita u vezi s kataboličkim putevima? a) Molekule se sintetiziraju pomoću sinteze dehidracije. b) Molekule se sintetiziraju pomoću sinteze dehidracije. c) Katabolički putevi koriste se za izgradnju makromolekula poput ugljikohidrata, lipida i proteina. d) Kataboličke reakcije troše energiju.