BESTIJALNOST NA VIDEO-TRACI

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "BESTIJALNOST NA VIDEO-TRACI"
  • Pia Pop
  • пре 8 дни
  • Прикази:

Транскрипт

1 JO[ JEDNA " ZLATNA TRUBA SRPSKE" Bawa Luka Godina LXIV Ponedjeqak, 7. avgust Broj , cijena 0,8 KM PREDSJEDNIK ^AVI] O VIDEO-ZAPISIMA IZ " OLUJE" Hitno pokrenuti istragu I PREDSJEDNIK Republike Srpske Dragan ^avi} o~ekuje, poslije objavqivawa snimaka ubijawa i maltretirawa Srba u akciji "Oluja#, reakciju identi~nu onoj koja je pratila pojavqivawe u javnosti snimaka zlo~ina koje su na podru~ju Srebrenice po~inili pripadnici jedinice "[korpioni#. - O~ekujem da Tu`ila{tvo BiH, pod hitno, otvori istragu na podru~jima na kojima su se nalazili pripadnici "Hamzi# i da se ova dokazana zlo~ina~ka akcija hitno na e u proceduri, jer je neoprostivo da se na ovo ne reaguje - upozorio je predsjednik ^avi} u subotu na konferenciji za novinare. Dragan ^avi} je naglasio da se pomenuti video-zapis od kraja godine nalazi u Hagu i da je vjerovatno proslije- en institucijama BiH, ali da do danas o ovom dokumentovanom slu~aju zlo~ina nije bilo nikakve istrage. - Zato o~ekujem da budu uhap{eni pripadnici jedinice Armije BiH "Hamze# i jedinice Hrvatske vojske "Crne mambe#. Zajedno sa Vladom Srpske, idu}e sedmice uputi}u ovaj video-snimak komesaru za pro{irewe Evropske unije Oliju Renu, predsjedniku Evropske Manuelu Barosu i visokom predstavniku Evropske unije Havijeru Solani - rekao je predsjednik Srpske i dodao da }e to u~initi prilikom posjete {efa delegacije Evropske komisije u BiH Majkla Hemfrisa. Predsjednik ^avi} je istakao da je ovaj video-zapis Ha{kom tribunalu krajem godine dostavio istra`ni tim Ministarstva unutra{wih poslova Srpske i da su do wega do{li ~lanovi Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas# i ostalih nevladinih organizacija. Predsjednik Srpske zahvalio je medijima, koji su objavili i koji }e objaviti ove snimke, nagla{avaju}i da ovakve stvari ne mogu biti tabu-teme, bez obzira na to ko ih po~inio, i da je uloga medija u otkrivawu i dokumentovawu zlo~ina i ru{ewu tabua M. I S S N DOMA]A JAVNOST POSLIJE OBJAVQIVAWA SNIMAKA ZLO^INA NAD SRBIMA BESTIJALNOST NA VIDEO-TRACI Na osnovu snimaka nije te{ko utvrditi ko su qudi koji su po~inili ova ubistva, istakao Mladen Bosi}... Ovo je prilika da Tu`ila{tvo i sama BiH poka`u jasno opredjeqewe da se procesuiraju zlo~ini, bez obzira na to ko ih je po~inio, naglasio Krstan Simi} POSLIJE objavqivawa videosnimaka zlo~ina, koje su tokom akcije "Oluja# po~inili pripadnici hrvatske paravojne formacije "Crne mambe# i odreda "Hamze# Armije BiH, javnost Republike Srpske o~ekuje energi~nu i pravovremenu reakciju pravosudnih organa BiH i Hrvatske. Prema mi{qewu na{ih sagovornika, ono {to nikako ne smije da se \ Jezivi snimci hladnokrvnih ubistava dogodi je da ta reakcija izostane, jer bi takav odnos ponovo odaslao staru, pogre{nu sliku da su Srbi jedini zlo~inci u proteklom ratu. Ono {to zabriwava je ni pribli- `no jednak tretman snimqenih i dokazanih zlo~ina nad Srbima, u odnosu na one sa druge strane, posebno zlo~ina koje su po~inili pripadnici jedinice "[korpioni#, koji su tako e zabiqe`eni video-kamerom. Zamjenik predsjednika Srpske demokratske stranke Mladen Bosi} smatra da }e, ukoliko Tu`ila{tvo BiH ne reaguje, to biti jo{ jedna potvrda dvostrukih standarda i `eqe da se kao jedini zlo~inci u proteklom ratu na podru~ju biv{e Jugoslavije prika`u samo Srbi. - Osim Tu`ila{tva BiH, o~ekujem da, poslije obiqe`avawa godi- {wice "Oluje#, na odgovaraju}i na- ~in reaguju i pravosudni organi u Hrvatskoj, koji moraju da sprovedu PREMIJER DODIK ADVOKATI VATIKANSKE BANKE USTA[KOG istragu o ovim doga ajima. Na osnovu ovih snimaka nije te{ko utvrditi ko su qudi koji su po~inili ove zlo~ine - kazao je Bosi} za na{ list. On je ocijenio da }e hrvatskom tu`ila{tvu u tom poslu pomo}i i ~iwenica da je u Hrvatskoj poznato ko je komandovao jedinicama koje su ~inile zlo~ine, isti~u}i da je - u ovom trenutku - sve pitawe voqe pravosu a, ali i politi~kog vrha. - Vjerujem da }e i me unarodna zajednica, bar ovaj put, pokazati odre enu dozu nepristrasnosti i da }e kona~no po~eti da tretira i srpske `rtve na onaj na- ~in kako se to ~ini sa hrvatskim i bo{wa~kim - rekao je Mladen Bosi}. Potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Krstan Simi} ocijenio je za "Glas Srpske# da su snimci zlo~ina "Crnih mambi# i "Hamzi# samo potvrdili ono {to je ve} bilo poznato, naglasiv{i da su slike zlo~ina izazvale opravdan {ok u javnosti. - Za o~ekivati je da se hrvatske vlasti suo~e sa ovim zlo~inima, a to, prije svega, treba da u~ini wihova javnost. Osim toga, o~ekujem da glavni hrvatski tu`ilac Mladen Baji} i wegovi saradnici ozbiqno pristupe ovom poslu - rekao je Simi}. Svaki zlo~in treba osuditi, a wegovi po~inioci moraju odgovarati za svoja djela, dok nadle`ne institucije i Ha{ki tribunal moraju da reaguju i o{tro kazne po~inioce ovog zlo- ~ina. Ovo je za "Glas Srpske# izjavio republi~ki premijer Milorad Dodik, komentari{u}i snimak zlo~ina nad srpskim narodom u akciji "Oluja#, a koji je objavila televizijska ku}a B92. - Objaviti ili ne, nije toliko va`no, koliko je va`na ~iwenica da se desio stra{an zlo~in. Treba veoma brzo o~ekivati da nadle`ne institucije i Ha{ki tribunal osude ovaj zlo- ~in. Sasvim je normalno da se zlo~inci kazne. Nevini qudi su napadnuti i ubijeni samo zato {to su bili pripadnici druge nacije - kazao je premijer Dodik. Predsjednik Vlade Srpske istakao je da se nijedan zlo~in ne mo`e objasniti, bez obzira na to ko ga po~inio, kao ni potezi vlasti koje taj zlo~in zata{kavaju. - Zata{kavawe je, u stvari, ponovno ~iwewe zlo~ina. Tek kada svi budu odgovarali za po~iwene zlo~ine i kada ra{~istimo sa tim, mo`emo da gradimo zajedni~ku budu}nost - zakqu- ~io je premijer Srpske Milorad Dodik. N. T. Strana 3. Zemlja ALO, GU^A, OVDJE BAWA LUKA! Hrvatske institucije, o~ekuje Simi}, trebalo bi energi~no da reaguju, jer ukoliko ta reakcija izostane, tada bi sve demokratske promjene u Hrvatskoj i weni napori na evropskom putu poprimili demago{ki karakter. - Ovo je prilika da Tu`ila{tvo i sama BiH poka`u jasno opredjeqewe da se procesuiraju zlo~ini, bez obzira na to ko ih je po~inio. Na`alost, statisti~ki podaci govore da su do sada jedini i iskqu~ivi krivci za sve bili Srbi. Ovo je dobra {ansa da se poka`e da su u BiH svi jednaki, jer bez toga nema napretka i prosperiteta ove zemqe - upozorio je Krstan Simi}. Najva`nije je, zakqu~io je Simi}, da pravosu e radi svoj posao, jer }e se Oznaka za devize i efekt. valutu KURSNA LISTA Jedinica za devize FILIP [VARM Odgovorni urednik beogradskog nedjeqnika "Vreme# Filip [varm ocijenio je da "postoji znak jednakosti izme u zlo~ina paravojne formacije '[korpioni' i ovih, koje je javnost imala priliku da vidi tokom proteklog vikenda#. - Na snimcima smo vidjeli zlo~ina~ko, hladnokrvno ubijawe ratnih zarobqenika, izbjeglica, nenaoru`anih qudi. To govori o bestijalnosti ratova koji su se vodili u biv{oj Jugoslaviji i pokazuje da izme u tih formacija, kao {to su "Crne mambe#, "Hamze# ili "[korpioni#, nema nikakve razlike - rekao je [varm. samo tako stvoriti uslovi za pomirewe u BiH. Po wegovom mi{qewu, na zlo~inima ne treba graditi politi~ki rejting jer }e upravo insistirawe na wima razbiti BiH. Povodom objavqivawa snimaka zlo~ina "Hamzi# i "Crnih mambi# oglasile su se i ostale politi~ke partije u Srpskoj. Demokratski pokret Srpske zatra- `io je od nadle`nih institucija da se ovi zlo~ine istra`e, a po~inioci kazne. U DEPOS-u smatraju da u~e{}e jedinica Armije BiH u borbenim akcijama na teritoriji Hrvatske pokazuje sav apsurd insistirawa na tu`bi BiH protiv Srbije i Crne Gore za genocid. Sav besmisao ogleda se i u ~estitki ~lana Predsjedni{tva BiH Ive Mire Jovi}a, upu}enoj dr`avnom vrhu Hrvatske povodom Dana zahvalnosti. I ~lan Predsjedni{tva Partije demokratskog progresa Zoran Te{anovi} osudio je istup Ive Mire Jovi- }a, isti~u}i da je to nedopustivo i da progon Srba iz Republike Srpske Krajine nikada ne smije biti zaboravqen. Predsjednik Nove snage Srpske Petar Kuni} rekao je da objavqeni snimci zlo~ina nad Srbima pokazuju koliko su razli~iti ar{ini prema akterima doga aja u proteklom ratu i dodao da ne vjeruje da strane obavje{tajne slu`be nisu ve} ranije imale te snimke. Predsjednik Demokratske stranke Srpske Predrag Kova~evi} ocijenio je da odnos prema zlo~inima nad Srbima na snimcima vi enim u petak i subotu ne}e biti isti kao u slu~aju zlo- ~ina "[korpiona# nad Bo{wacima iz Srebrenice. Direktor Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas# Savo [trbac izjavio je da se za video-kasetu sa zlo~inima "Hamzi# i "Crnih mambi# nad Srbima koji su napu{tali Krajinu zna ve} godinu dana i da je od tada prikazana na nekoliko regionalnih i lokalnih televizija u Srbiji i Republici MARKOVI] Kupovni za devize Kursevi iz ove liste primjenjuju se od godine Kursevi u konvertibilnim markama (BAM) Srednji za devize Strana 21. Prodajni za devize SAD USD V. Britanija GBP [vajcarska CHF Japan JPY Australija AUD Kanada CAD Danska DKK Norve{ka NOK EMU EUR [vedska SEK Hrvatska HRK Srbija i Crna Gora CSD Slovenija SIT Turska TRY Banja Luka, Marije Bursa} br. 7; telefoni: 051/ i 051/ , telefaks 051/ , SWIFT: BLBABA22 info novablbanka.com Web: De`urni telefon Na de`urni telefon gra ani se mogu javiti i re}i svoja zapa`awa, nedoumice i potra`iti odgovore na postavqena pitawa zz

2 EKSKLUZIVNO ADVOKATI VATIKANSKE BANKE USTA[KOG ZLO^IN U ZAKONSKIM OKVIRIMA? SAN FRANCISKO - Slu- ~aj koji advokati Xonatan Levi i Tomas Iston iz San Franciska ve} nekoliko godina vode protiv Vatikanske banke ovih dana ponovo je uzburkao javnost. Ovaj put, buru negodovawa izazvali su upravo advokati Vatikanske banke, me u kojima je i li~ni pravni zastupnik poglavara Rimokatoli~ke crkve pape Benedikta [esnaestog. Poku{avaju}i da ospore tu- `bu, advokati Vatikanske banke tvrde da "genocid koji je u Hrvatskoj po~iwen tokom Drugog svjetskog rata od strane nacisti~kog re`ima nije ka`wiv po me unarodnom pravu#. Predstavnici advokatske kancelarije "Levi - Iston# potvrdili su za na{ list da je tim odbrane Vatikanske banke prilo`io podnesak za saslu- {awe u novembru, koji bi navodno trebalo da doka`e da osnove za tu`bu nema, jer, po wima, "usta{ki re`im, podr- `avan od strane nacista, nije prekr{io me unarodno pravo time {to je tokom etni~kog ~i{}ewa pobio pola miliona sopstvenih gra ana - Srba, Jevreja i Roma#. Vatikanska banka, podsje- }aju u kancelariji "Levi - Iston#, optu`ena je za poslijeratno prawe novca i dragocjenosti, ste~enih genocidom, ukqu~uju}i tu i zlatne zube koje su usta{e uzimale od svojih `rtava. Zastupnici pre`ivjelih `rtava holokausta u Nezavisnoj dr`avi Hrvatskoj ogor~eni su stavovima Vatikanske banke, jer se na osnovu wih, kako ka`u, "mo`e zakqu~iti samo to da su genocid i pqa~ka djela dozvoqena me unarodnim pravom#. Advokat Xonatan Levi zapitao je da li je papa Benedikt [esnaesti uop{te i svjestan toga {to predla`u wegovi advokati? - S jedne strane Vatikanu nije te{ko da, posebno u posqedwih nekoliko godina, odmah osudi i optu`i Izrael ili Srbiju za bilo {ta, a s druge strane tvrdi da je, u principu, sasvim u redu izvr{iti masakr nad pola miliona qudi, oduzimaju}i im sve {to im pripada i pohraniti te dragocjenosti u Vatikan. Papa Benedikt [esnaesti bi trebalo ozbiqno da se zabrine, jer je moralni integritet wegove funkcije pod ozbiqnim znakom pitawa u ameri~kom Federalnom sudu - zakqu~io je Levi. Podsjetimo, Levi i Iston su godine pokrenuli sudski proces protiv Vatikanske banke, koja uprkos brojnim dokazima o umije{anosti u kriminalna djela odbacuje sve optu`be. Ipak, korak naprijed desio se prije nekoliko mjeseci kada je Vrhovni sud Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava odbacio prigovor Vatikanske banke i dozvolio nastavak procesa, jer je utvr eno da postoje osnove za tu`bu. D. MAJSTOROVI] NOVOSTI OSNOVNA [KOLA " MILO[ CRWANSKI" IZ HRVA]ANA PROSLAVILA 75 GODINA RADA MONOGRAFIJA PE^AT USPOMENA Tridesetih godina pro{log vijeka, kada je otvorena, {kola je imala vi{e od tri hiqade u~enika, a u woj je radilo 200 nastavnika. Danas {kolu poha a 168 u~enika iz sedam okolnih sela PRWAVOR - Predstavqawem monografije o {koli "Licem prema kwizi#, kulturnoumjetni~kim programom i sportskim nadmetawima, u~enici i nastavnici Osnovne {kole "Milo{ Crwanski# iz Hrva}ana proslavili su 75 godina rada. Ovom prilikom podijeqene su i zahvalnice najzaslu`nijim nastavnicima i qudima koji su pomogli rad {kole. Posebnu zahvalnicu dobili su predstavnici mjesne zajednice Hrva}ani, op{tina Lakta{i, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i doktor Aleksandar Kriviwskij koji je pomogao obnovu {kole. Urednik Vuji} ka`e da je ovo zbirka sje}awa u~enika i nastavnika. - Ova kwiga je most koji povezuje pro{le i generacije koje da ona bude pe~at i vjekovna uspomena na sve u~enike i nastavnike koji su pro{li kroz ovu {kolu i podsticaj za budu}e generacije - rekao je Vuji}. Monografija se sastoji iz u~eni~kih pri~a, likovnih radova i vi{e od 500 slika iz {kolskog `ivota, a pri~u o {koli kazuje na 382 strane. Sve~anom proslavqawu jubileja prisustvovao je i premijer Republike Srpske Milorad Dodik koji je obe}ao i pomo} Vlade Srpske za izgradwu sportske dvorane. - Proslavqawe 75 godina rada jedne {kole je veliki doga aj Odbrana Vatikanske banke prilo`ila podnesak za saslu{awe u novembru, koji bi navodno trebalo da doka`e da osnove za tu`bu nema, jer, po wima, usta{ki re`im, podr`avan od strane " nacista, nije prekr{io me unarodno pravo", ka`u Levi i Iston i malo je obrazovnih ustanova koje time mogu da se pohvale. Obe- }avam da }emo ve} sqede}e godine ovdje otvarati i sportsku dvoranu - rekao je Dodik. Ministar prosvjete i kulture Anton Kasipovi} je istakao da mu ovakva slavqa uqep- {avaju posao. - Ova monografija i proslava povodom wenog predstavqawa je dokaz dobrog rada ove {kole. Nadam se da }e weni nastavnici i u~enici i u budu}nosti nastaviti rad sa ve}im uspjehom i proslaviti jo{ mnogo jubileja - rekao NAJMLA\E NASTAVNICE Ranka Bosan~i} i Nikolina Mir~i} danas su najmla e nastavnice u ovoj {koli. Obje su nastavnice razredne nastave. Ka`u da su djeca u Hrva}anima pametna i sa wima je lijepo raditi. - Dok nisam po~ela da radim ovaj posao, nisam znala koliko je lijepo raditi sa djecom. Djeca su ukras svijeta i da nije wih, moj `ivot ne bi bio isti - rekla je Ranka Bosan~i}. Proslava jubileja: Premijer Dodik sa nagra enim nastavnicima i gostima je Kasipovi}. U~enik prve generacije ove {kole Milan Davidovi} ka`e da se najvi{e sje}a strogih nastavnika i pje{a~ewa od ku- }e do {kole. Na takmi~ewa i u {kolu, veli, i{li su pje{ke i u kamionima jer autobusa nije bilo. Ipak, bilo im je lijepo i nezaboravno i on se danas rado prisje}a nesta{luka iz {kolskih klupa. - Bila su to lijepa vremena, `eqa za znawem bila je ja~a i od snijega i ki{e po kojima smo ~esto puta pje{a~ili - rekao je Milan Davidovi} koji je danas nastavnik matematike. Davnih tridesetih godina pro{log vijeka, kada je otvorena ova {kola, brojala je vi{e od tri hiqade u~enika, a u woj 3 (Snimio M. [UKALO) je radilo oko 200 nastavnika. Tu su znawe sticali aci iz 20 okolnih sela. Za vrijeme Drugog svjetskog rata 23. novembra godine {kola je zapaqena, a ponovo po~ela sa radom godine. Danas ovu {kolu poha a 168 u~enika iz sedam okolnih sela. N. TOMA[EVI]

3 4 SARAJEVO - Na pro{lonedjeqnom zasjedawu Savjet ministara BiH donio je odluku o zabrani uvoza `ivih doma}ih i divqih sviwa, wihovog sjemena i embriona, svje`eg sviwskog mesa, kao i razli~itih vrsta proizvoda od sviwa namijewenih za poqoprivrednu, industrijsku i drugu upotrebu. Ova odluka je donesena radi spre~avawa uno{ewa u BiH klasi~ne sviwske kuge. Kako za na{ list ka`e zamjenik direktora Kancelarije za veterinarstvo BiH Nihad Fejzi}, ova zabrana se odnosi na Vukovarskosremsku `upaniju, odakle je zbog pojave sviwske kuge zabrawen uvoz ovih proizvoda u BiH. - Sa ostalih podru~ja uvoz sviwa i sviwskog mesa nije zabrawen. To je princip koji primjewuju i Evropska unija i Me unarodna organizacija za za{titu zdravqa `ivotiwa. U odnosu na onu odluku koja je postojala ranije, a kojom je zabrawen uvoz iz Srbije, donesena je i ova o zabrani uvoza iz Hrvatske - kazao je Fejzi}, dodaju}i da se situacija sa sviwskom kugom prati, kako u zemqi, tako i u okru`ewu. Ukoliko se ova bolest bude {irila, isti~e Fejzi}, onda }e se i pro{irivati "mandat zabrane i na druga podru~ja#. Kada je rije~ o sviwskoj kugi u BiH, Fejzi} ka`e da je stawe "pod kontrolom# i da veterinarske slu`be rade na tome da lokalizuju daqe {irewe. - Na`alost, pla}amo danak i zbog toga {to se vakcinacija ne obavqa u potpunosti, pa dolazi i do pojave ove bolesti - veli Fejzi} i nagla{ava rizik za pojavu sviwske kuge, koji donosi ilegalna trgovina sviwa i sviwskog mesa preko granice. - Ilegalna trgovina uvijek predstavqa ogromnu opasnost. Kao institucija, moramo djelovati legalisti~ki, {to prakti~no zna~i da iz oblasti u kojoj je bolest zabiqe`ena spre- ~avamo uvoz. Na taj na~in spre- ~avamo da se ta bolest prenese u BiH. Ilegalna trgovina je rizik, a koliki je obim ilegalnog uvoza, zaista ne mogu re}i, niti mi veterinari to mo`emo da sprije~imo - kazao je Fejzi}. Odluka Savjeta ministara, stara vi{e od mjesec dana, a kojom se zabrawuje uvoz mesa i mesnih prera evina iz Srbije, zbog pojave sviwske kuge i drugih oboqewa, poremetila je situaciju na tr`i{tu. Rafovi sa srbijanskim proizvodima su poluprazni ili su popuweni sli~nim proizvodima iz drugih zemaqa. - Odluka Savjeta ministara je svakako dovela do odre enih poreme}aja u bilateralnom trgovinskom re`imu izme u BiH i Srbije. U prvi mah, kada se pripremala nova odluka, kojom su objediwene odre ene grupe zemaqa i odre eni re`imi uvoza u BiH, imali smo restriktivan pristup. Ovom odlukom su proizvo a~i iz Srbije imali mogu}nost da u BiH izvoze proizvode za koje se garantuje da su prilikom termi~kog re`ima obrade i pripreme proizvoda dostignute temperature DOGA\AJI POSLIJE SRBIJE, ZABRAWEN UVOZ SVIWETINE I IZ DIJELA HRVATSKE RAMPA ZA SVIWSKU KUGU Nova zabrana se odnosi na Vukovarsko-sremsku `upaniju, odakle je zbog pojave sviwske kuge zabrawen uvoz ovih proizvoda u BiH, ka`u u Kancelariji za veterinarstvo BiH PROTESTNI SKUP BORACA DOBOJA U PARKU HEROJA Istinom protiv kriminala DOBOJ - Koordinaciono tijelo u inicijativi za promjene u Op{tinskoj bora~koj organizaciji Doboj organizovalo je u ovda{wem Parku heroja skup pod nazivom "Istinom protiv kriminala u OBO Doboj#, kojem su prisustvovali i gra ani. Op{tinska bora~ka organizacija ve} du`e vrijeme nije bora~ka, a u posqedwih pet godina i definitivno se redefinisala i napustila zakonske i statutarne principe na osnovu kojih se kod suda i registrovala kao nestrana~ka i nevladina organizacija. Ona je postala servis politi~ke elite i nosilaca vlasti, koji BJELKI] Za{titi}emo i na{eg brata Stevana Bjelki}a, ~iji je jedinac poginuo za otaxbinu. Ne}e se od wega praviti ono {to su poku{ali da izre`iraju odre eni politi~ki faktori koji danas sara uju sa onima koji su nanijeli zlo i nama i sebi - poru~io je Radi- {kovi}, povodom neosnovanih optu`bi da je Bjelki} prilikom lova pucao na imama u Sjenini Rijeci. su se inkorporirali u weno predsjedni{tvo, re~eno je na skupu. - Za ~itav mandatni period, od kada su izvr{eni kakvi-takvi izbori, rukovodstvo nije bazi polagalo ra~une, nije sazvalo nijednu sjednicu Skup{tine - rekao je Drago Jovi}. - Kada je biv{i predsjednik Bora~ke organizacije Republike Srpske Savo Cvijetinovi} saznao {ta se i kako radi ovdje, preduzeo je mjere i imao uspjeha. Wega je naslijedio Pantelija ]urguz i sve vratio na stranputicu kr{ewa statuta i zakona, koju su \edovac, predsjednik Skup{tine i Qubo Lisi- ~i}, predsjednik Predsjedni- {tva OBO Doboj, uz pomo} na- ~elnika op{tine i vjernih [VERC I LIBERALIZACIJA - Nije tajna da se puno `ivotiwa {vercuje preko Drine, ~ime gube obje dr`ave, a postoji i opasnost za potro{a~e. Ono {to regularno ide preko granice bezbjedno je kao hrana za potro- {a~e i nadam se da }e i taj nelegalni dio prometa legalizovati. Nadam se i da smo ubijedili bosanskohercegova~ku stranu da ne treba da tra`i dodatne stro`ije uslove, jer veterinarske slu`be stoje iza svakog proizvoda - ka`e Boba Banovi}. Prema wenim rije~ima, liberalizacija uvoza i izvoza ne mo`e da bude {tetna po proizvo a~e ni sa jedne ni sa druge strane Drine. To bi, tvrdi ona, pove}alo konkurentnost, proizvodwu i pojeftinilo meso i mesne prera evine na tr`i{tu. sqedbenika povezanih jednokratnim pomo}ima i drugim privilegijama - kazao je Zoran Gojkovi}. Ni{ta, ka`u, u Op{tinskoj bora~koj organizaciji Doboj nije na svom mjestu. - Od registra ~lanova Bora~ke organizacije, preko kategorizacije i revizije statusa, do jednokratnih oblika pomo}i, radi se bez kriterijuma i pravila - istakao je Gojkovi}. Naveo je primjer da takozvana bora~ka zgrada nije izgra ena u funkciji interesa bora~ke populacije, ve} ponajvi{e rukovodstva, koje se okoristilo kupuju}i u woj stanove. - Neovla{}enim i nezakonitim poslovima u vezi sa tom zgradom, Lisi~i} je omogu}io brojnim svojim sqedbenicima nezakonito sticawe dijela imovine - naglasio je Gojkovi}. Predsjednik Mjesne bora~ke organizacije Trnovo poqe 1 i 2 \or e Pavlovi} upoznao je saborce i gra ane sa kakvim se problemima susre}u srpske izbjeglice, me u kojima je 130 boraca, ~lanova porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, od godine, kada su tu dobili placeve za gradwu ku}a. u {upama bez vode i osnovnih uslova, zahvaquju}i na{oj Bora~koj organizaciji i na{em rukovodstvu u op{tini Doboj. Nama je ta gospoda tamo u vi{e navrata ru- {ila ku}e - rekao je Pavlovi} i dodao da borci iz ovog izbjegli~kog naseqa ne podr`avaju rukovodstvo sa Lisi~i}em i \edovcem na ~elu. Zakqu~eno je da je protest usmjeren protiv pojedinaca i wihovog okru`ewa, koji su u rad uveli kriminal. - Zala`emo se za jedinstvenu BORS, u kojoj ima mjesta za sve borce za slobodu srpskog naroda i gra ana Srpske u proteklom vijeku- re~eno je na skupu. Sl. P. PREMA podacima Op{tinske izborne komisije, u Lakta{ima je izborno tijelo u odnosu na prethodne izbore pove}ano za tri hiqade bira~a. Iako je prijem zahtjeva za zamjenu li~nih dokumenata organizovan u dvije smjene, u kancelariji CIPS-a i daqe vlada gu`va. Mnogi }e ostati bez identifikacionog dokumenta i mogu}nosti da glasaju prvog oktobra. Op{tina Lakta{i ima oko stanovnika, od kojih je, kako se procjewuje, punoqetnih. Do sada je u kancelariji CIPS programa zahtjeve za zamjenu starih i izdavawe novih li~nih dokumenata podnijelo gra ana. O~ekuje se da }e do 18. avgusta zahtjeve podnijeti jo{ hiqadu, ~ime }e se izborno tijelo u ovoj op{tini, u odnosu na prethodne izbore, pove}ati za oko tri hiqade bira~a. Meso: Odluke znatno uticale na cijene preko 80 stepeni, {to je dovelo do toga da se odre eni proizvodi, koji su ranije dolazili, nisu mogli na}i na tr`i- {tu BiH - ka`e Fejzi}. On je dodao da su pro{le nedjeqe veterinarski stru~waci iz obje zemqe imali sastanak na kojem se BiH obavezala da }e re`im odnosa prema Srbiji uskladiti prema propisima Evropske unije i Me unarodne organizacije za za{titu zdravqa `ivotiwa. Koliko je odluka Savjeta ministara uticala na uvoznike i spoqnotrgovinske odnose izme u Srbije i BiH, te{ko je u ovom trenutku sa sigurno{}u re}i, ali kako za "Glas Srpske# tvrdi direktor predstavni{tva Privredne komore Srbije u BiH Zoran Bojovi}, znatno je uticala na cijene. VLASNICI automobila na gasni pogon bili su nemalo iznena eni vije{}u da od sredine jula ove godine pri redovnoj godi{woj registraciji vozila moraju da izdvoje 250 maraka na ime godi{we naknade za javne puteve. Visina naknade definisana je odlukom, koju je Vlada Srpske usvojila krajem juna, a objavqena je u "Slu`benom glasniku# 12. jula ove godine. Osam dana po objavqivawu po~ela je i wena primjena. Kao {to se moglo i pretpostaviti, odluka je izazvala buru negodovawa vlasnika automobila na gasni pogon, ali i ovla{}enih servisa za ugradwu gasa, koji pomenutu naknadu smatraju kao svojevrsnu kaznu za kori{}ewe alternativnih goriva. Vlasnik servisa "Gas sistem# Daniel Kresojevi} tvrdi da je svuda u Evropi i svijetu kori{}ewe gasa kao pogonskog goriva na odre eni na~in stimulisano, jer je rije~ o energentu koji je u potpunosti ekolo{ki prihvatqiv. U BiH se, ka`e Kresojevi}, de{ava upravo suprotno. - U Evropi je sve vi{e automobila na gasni pogon, sve je vi{e gasnih pumpi, u pojedinim dr`avama, poput [vedske, vlasnici automobila na gasni pogon imaju niz pogodnosti, poput besplatnih parkinga i tome sli~no. Za{to je kod nas druga~ije - zapitao se Kresojevi}. On je podsjetio da su uvoznici gasa potpuno izjedna~eni pred zakonom, kao i uvoznici nafte i naftnih derivata, odnosno da pla}aju iste poreze i druge da`bine, tako da ne stoji pri~a da su, bar {to se naknada ti~e, u nekakvom povla{}enom polo`aju u odnosu na druge. - Odluka o zabrani uvoza mesa i mesnih prera evina iz Srbije u suprotnosti je sa Sporazumom o slobodnoj trgovini, jer ta mjera nije najavqena 30 dana unaprijed, kako sporazum nala- `e. Srbija je iznena ena i dovedena u vrlo neugodan polo- `aj. Tako ne{to treba izbjegavati u domenu trgovine izme u dvije dobrosusjedske zemqe, koje nastoje da prevazi u carine, a ne da uvode nove mjere ograni~ewa - kazao je Bojovi}. On se nada da }e problem biti prevazi en pregovorima u okviru CEFTE, jer je, veli, u interesu cijelog regiona da se postigne sporazum o slobodnoj trgovini i da funkcioni{e kao i ranije. Na~elnik Sektora za analitiku i statistiku u Ministarstvu privrede Srbije Boba OP[TINSKE IZBORNE KOMISIJE LAKTA[I I DOBOJ Vi{e bira~a u oktobru To, ujedno, zna~i da }e najvjerovatnije oko punoqetnih Lakta{ana ostati bez mogu}nosti izlaska na izbore. Kako je saop{tila predsjednik Op{tinske izborne komisije Milka \akovi} na `rebawu redoslijeda politi~kih subjekata i bira~kih odbora, Lakta{ani }e na predstoje- }im izborima glasati na 32 bira~ka mjesta. Svoje kandidate na op{tim izborima ima 39 prijavqenih politi~kih subjekta. - Oni su du`ni da dostave prijedloge za ~lanove bira~kih odbora i wihovih zamjenika, a nakon toga }e se za predsjednike i ~lanove odbora organizovati obuka. Ve}i broj bira~kih mjesta u odnosu na izbore iz godine uzrokovalo je pove}awe bira~kog tijela - rekla je Milka \akovi}. I Op{tinska izborna komisija Doboj obavila je `rebawe. NEZADOVOQSTVO VLASNIKA AUTOMOBILA NA GASNI POGON Godi{wa naknada od 250 maraka za javne puteve svojevrsna kazna za kori{}ewe alternativnih goriva, smatraju voza~i ovih vozila, a tako misle i u ovla{}enim servisima za ugradwu gasa Nadle`ni organi, me utim, imaju svoje razloge za dono{- ewe pomenute odluke. Ministar saobra}aja i komunikacija BiH Branko Doki} kazao je na{em listu da je pomenuta odluka rezultat rada mje{ovite komisije predstavnika republi~kog, federalnog i pomenutog ministarstva saobra}aja na nivou BiH, koja je pro{le godine dobila zadatak da na neki na~in harmonizuje izdvajawa za odr`avawe puteva u BiH. - Moram naglasiti da je cijeli taj posao ra en po konceptu uslova za dobijawe kredita od Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske investicione banke, namijewenog za izgradwu autoputa Bawa Luka - Gradi{ka i obilaznice oko Sarajeva - kazao je Doki}. Ciq je bio, nastavqa on, stvoriti samoodr`iv na~in finansirawa odr`avawa puteva u Banovi} za na{ list ka`e da se BiH nikada nije pridr`avala Sporazuma o slobodnoj trgovini koji je potpisala, i da je na taj na~in o{tetila ne samo Srbiju, nego i svoje potro{a~e i privrednike. Ona isti~e da nije tajna da sviwske kuge ima, ali da se veterinarska slu`ba bori protiv toga. Banovi}eva veli da su obje dr`ave kandidati za punopravno ~lanstvo u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i punopravne ~lanice Svjetske organizacije za za{titu zdravqa `ivotiwa i da su na nedavnom sastanku stru~waci za veterinarstvo donijeli zakqu~ke koji bi trebalo da doprinesu povjerewu da se trgovina mesom i mesnim prera evinama obavqa na korektniji DOMAZET - U~estvovalo je 39 politi~kih subjekata (partija, koalicija i nezavisnih kandidata), koliko ih je ovjerilo u~e{}e u ovoj izbornoj jedinici ili za 14 vi{e nego prethodnih izbora. Svaki politi~ki subjekt je dobio po 10 bira~kih mjesta - ka`e ~lan Op- {tinske izborne komisije Drago Despotovi} i dodaje da je pove}an i broj bira~kih mjesta sa 80 na 94. Od tog broja, 92 bira~ka mjesta su redovna. Jedno slu`i za glasawe u odsustvu i izdavawe nepotvr enih glasa~kih listi}a. - Ono }e biti smje{teno u prostorijama Pavlovi}evog univerziteta, za razliku od ranijih godina, kada je bilo locirano u prigradskom nasequ Bare. Sugestija Centralne izborne komisije je da to bira~ko mjesto bude {to bli`e sjedi{tu op{tinske komisije - kazao je Despotovi} i dodao da postoji i mobilni tim za obilazak bolnice, zatvora, starih i iznemoglih lica. D. D. - Sl. P. NAKNADA GUTA U[TEDU BiH, {to do sada nije bio slu- ~aj. Prema Doki}evim rije~ima, BiH je zemqa u kojoj se najmawe izdvaja za odr`avawe javnih puteva. Petnaest feninga po litri nafte, ka`e ministar Doki}, ~etiri je puta mawa od najmawe naknade za odr`avawe puteva u evropskim zemqama. Iako najmawa, ta naknada se izdvaja, tako da, istakao je Doki}, svi koji koriste puteve treba da budu u istom polo- `aju. Ovom odlukom, nastavqa on, u istoj ravni su i vlasnici automobila na gasni pogon i vlasnici vozila na benzin i druga goriva. - Ta~no je da pojedine evropske zemqe pru`aju odre ene pogodnosti vlasnicima automobila na gasni pogon, ali je u tim zemqama i mnogo {ta druga~ije rije{eno, pored ostalog i cijena gasa za doma}instvo i gasa za druge potrebe. S druge strane, niko ne tvrdi da je ova odluka kona~na i da se ne}e mijewati. Ako se prona e drugo, prihvatqivije rje{ewe, odluka }e biti promijewena - zakqu~io je Doki}. D. MAJSTOROVI]

4 BAWA LUKA - Predsjednik Republike Srpske Dragan ^avi} izjavio je da bi bilo logi~no da se za ukidawe primjene entitetskih zakona na podru~ju distrikta Br~ko pitaju vlasti entiteta, budu}i da je, prema arbitra`noj odluci za distrikt, Br~ko kondominijum, odnosno zajedni~ko vlasni{tvo entiteta. - To se, koliko znam, nije dogodilo i ova samostalna odluka, u stvari, potvr uje tendenciju koja odavno postoji u dijelu me unarodne zajednice u BiH da se status distrikta Br~ko rije{i na na~in da se kao posebna cjelina direktno ve`e za pravni sistem i institucije BiH, a ne entiteta - rekao je ^avi} na konferenciji za novinare, javila je Srna. Predsjednik Srpske je dodao da }e i on i republi~ka Vlada u narednim danima prou~iti odluku supervizora distrikta Br~ko kojom se progla- {ava prestanak pravnog zna~aja me uentitetske granice u distriktu i da }e reagovati na adekvatan na~in, s obzirom na "korist ili {tetu koje takva odluka uzrokuje#. Ministar inostranih poslova BiH i predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivani} smatra da odluka supervizora za Br~ko Suzan Xonson o ukidawu primjene entitetskih zakona na podru~ju distrikta Br~ko u vrijeme kad se ne sastaju parlamenti ukazuje na autokratski pristup i Br~ko pretvara u tre}i entitet. POLITIKA REAGOVAWA NA UKIDAWE PRIMJENE ENTITETSKIH ZAKONA NA PODRU^JU DISTRIKTA STVARAWE TRE]EG ENTITETA Logi~no bi bilo da se pitaju vlasti entiteta, jer je Br~ko kondominijum, ka`e Dragan ^avi}. Autokratska odluka Xonsonove, smatra Mladen Ivani} KUNI] Predsjednik Nove snaga Srpske prof. dr Petar Kuni} kazao je ju~e da je stvarawe distrikta Br~ko bila ideja oglednog primjera za prekomponovawe unutra{we strukture BiH. - Sada kada imamo reformu policije, elimini{u se i zakoni u distriktu Br~ko. Me unarodna zajednica, kada ostvaruje svoje ciqeve, nikada ne udara u jednu stranu, ona uvijek ide na vi{e linija - rekao je Kuni} na konferenciji za novinare. Z. D. - Odluka jednog ~ovjeka u uslovima kada me unarodna zajednica prestaje da vodi odlu- ~uju}u ulogu u BiH relikt je pro{losti - istakao je Ivani} u izjavi za Srnu. Prema wegovim rije~ima, odluka donesena bez rasprave u parlamentima BiH i entiteta apsolutno je neprihvatqiva. - PDP }e insistirati na tome da se o ovom pitawu otvori rasprava na svim prvim sjednicama parlamenata - najavio je Ivani}. On je ocijenio da je odluka o ukidawu primjene entitetskih zakona na podru~ju distrikta Br~ko namjerno donesena u ovo vrijeme, kako bi kasnije bila predstavqena kao svr{ena stvar. 5 Petar Kuni}: Udaraju na vi{e strana - ^ini mi se da se ovom odlukom Br~ko pretvara u tre}i entitet, {to nikada nije bio ciq Dejtonskog sporazuma, a ni arbitra`ne odluke za Br~ko - rekao je Ivani}. DEMOKRATSKA STRANKA SRPSKE Sanader usmjerava Srbe BAWA LUKA - Izjava hrvatskog premijera Ive Sanadera o organizovawu me unarodne konferencije o ustavnom preure ewu BiH pogre{no je shva}ena i, u osnovi, ona daje pravac za samostalnost Republike Srpske. Ovo je ju~e, na konferenciji za novinare u Bawoj Luci, istakao predsjednik Demokratske stranke Srpske Predrag Kova- ~evi}, koji je ocijenio da Sanader `eli da jo{ vi{e verifikuje polo`aj Hrvata u BiH. - Mostar je, poput Berlina, podijeqen na dva dijela, granica sa Hrvatskom samo je formalna, a na svakom va`nijem objektu u Hercegovini oka~ena je hrvatska zastava. S druge strane, granica BiH prema Srbiji je jaka, BR^KO - Op{tinsko rukovodstvo Partije demokratskog progresa u Br~kom pozvalo je poslanike srpskog naroda u Skup{tini distrikta Br~ko da ne glasaju za Nacrt prostornog plana distrikta, ukoliko se ne isprave o~igledni propusti na {tetu stanovni{tva isto~nog dijela ove teritorije, na kojoj `ive uglavnom Srbi. Oglu{e li se pozvani poslanici o ovaj zahtjev, bi}e to svojevrsna i svjesna izdaja bira~kog tijela, zakqu~eno je na konferenciji za novinare Op{tinskog odbora PDP-a. - Nacrtom ovog dokumenta otvoreno se prote- `ira razvoj zapadnog dijela teritorije distrikta, na kojem gotovo da i nema Srba, dok se u isto~nom onemogu}ava gradwa, privredni razvoj i demografsko {irewe - rekao je predsjednik Op{tinskog odbora PDP-a Milenko Marjanovi}. On je naglasio da je Prostorni plan dugoro~no najzna~ajniji dokument TREBIWSKI ODBOR SDS-a srpskih zastava nema na institucijama, a mali je broj gra ana koji imaju srpsko dr`avqanstvo - rekao je Kova~evi}. On je dodao da se aktuelni politi~ari stalno pozivaju na Dejtonski mirovni sporazum i ne `ele da priznaju da je on pro- {lost, jer je prekr{en nekoliko puta i naveo je da je jedini putokaz Srbima u BiH dr`avnost Republike Srpske. Prema wegovim rije~ima, DSS se zala`e za hitnu promjenu Ustava Republike Srpske, prije svega, zbog ~iwenice da Vije- }e naroda ko~i politi~ki i ekonomski razvoj. Ali, i zbog na~ina izbora republi~ke Vlade po nacionalnom kqu~u, a ne po izbornim rezultatima. O. M. Neispuweno obe}awe TREBIWE - Iako je na~elnik op{tine Trebiwe, na zahtjev svih politi~kih partija, ukqu~uju}i Savez nezavisnih socijaldemokrata, prije vi{e od mjesec dana obe}ao rekonstrukciju izvr- {ne vlasti, to jo{ nije ispunio, isti~e Op{tinski odbor Srpske demokratske stranke. Osvr}u}i se na posqedwe zasjedawe op{tinskog parlamenta, SDS Trebiwe navodi da je aktuelna vlast na pomenutoj sjednici kona~no priznala da je pro{logodi{wi buxet op{tine ostvaren sa svega 68 procenata, {to, ka- `u, zna~i da }e ovogodi{weg ostvarewa buxeta biti najvi{e 70 odsto, s obzirom na skori zavr{etak gra evinske sezone. - O~igledno je da SNSD, ni nakon dvije godine vlasti, nije uspio da obezbijedi stabilnu skup{tinsku ve}inu - navodi se u saop{tewu. Dodaje se da posebno zabriwava na~in nezakonitog zapo{qavawa u Trebiwu, po strana~kom kqu~u, bez konkursa. M. B. BR^ANSKI ODBOR PDP-a Nacrt na {tetu Srba razvoja svake lokalne zajednice. Kao tvrdwe za navedene ocjene, on je naveo da je gradwa industrijskih kapaciteta, va`nijih putnih komunikacija i infrastrukture u cijelosti locirana na zapadni dio distrikta, dok bi isto~ni u ovoj verziji plana bio "bogatiji# samo za deponiju sme}a. - Proteklog vikenda, u saradwi sa rukovodstvom mjesne zajednice Ili}ka, u kojoj `ive raseqeni Srbi, koji su se odlu~ili da ovdje ostanu i izgrade svoje stanove, organizovali smo potpisivawe peticije. Wome gra ani najve}eg novosagra enog br~anskog naseqa, sa oko Srba, tra- `e od Vlade i Skup{tine distrikta da se pristupi izdavawu dozvola za kwi`ewe vlasni~kih prava ovog stanovni{tva, jer su odbijawem takvih zahtjeva wihova qudska prava, po svim konvencijama i zakonima o imovini i pravu raspolagawa, prekr{ena - rekao je Marjanovi}. M. \. STRANA^KA HRONIKA SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA Silajxi}eva {argarepa i {tap BAWA LUKA - Sarajevsko politi~ko umije}e tu`akawa i neprestanog tra`ewa za sebe {argarepe, a za Republiku Srpsku, Srbe i ovda{we politi~ke snage samo {tapa, najboqe demonstrira Haris Silajxi}. Ovo se isti~e u saop{tewu Saveza nezavisnih socijaldemokrata i dodaje da Silajxi} SNSD i wegovog lidera okrivquje za politi~ku radikalizaciju koja vodi razbijawu BiH, i pri tome pla~e pred vratima Kancelarije visokog predstavnika kako Milorada Dodika niko u me unarodnim krugovima ne ka`wava i ne zaustavqa. - SNSD mo`e da poru~i stopostotnom Silajxi}u da su on i wegova ratna bratija na sve tri strane odavno razbili BiH, {to prevarom u Skup{tini BiH, {to ratom i kriminalom, {to uspje- {nim odr`avawem statusa mr`we u BiH, koju Haris Silajxi} perfektno nastavqa svojom politi~kom vodiqom o 100 odsto BiH - navodi se u saop{tewu. SNSD i Dodik, dodaje se, zastupaju realnu, demokratsku, decentralizovanu, modernu, slobodnu i evropsku BiH, a ne BiH 100 odsto sarajevsku i sarajevsku jedan kroz jedan. - Za razbijawe BiH, Silajxi} mora da se obrati svojim ratnim, dejtonskim i drugim avanturistima. SNSD je nastao nakon apokalipse u wihovoj re`iji i nastoji da na e realno i za sve pravedno rje{ewe BiH. Ako SNSD nema sagovornika za takvu BiH, onda to nije krivica SNSD-a i Milorada Dodika i onda treba tra- `iti mogu}nosti mirnog razlaza, a ne mr`we i rata - isti~e se u saop{tewu SNSD-a. N. G. Poziv na referendum BAWA LUKA - Predlo`eni model policije na dr`avnom nivou je antiustavan i u direktnoj suprotnosti sa Sporazumom o restrukturisawu policijskih snaga u BiH, smatra predsjednik stranke Nova snaga Srpske prof. dr Petar Kuni}. On je ju~e na konferenciji za novinare ponovo pozvao Narodnu skup{tinu Republike Srpske da raspi{e referendum kako bi se gra ani izjasnili o reformi policije. - Preno{ewe zakonodavne nadle`nosti na nivo dr`ave od strane Narodne skup{tine Republike Srpske u oblasti policijskih poslova ne zna~i da dr`ava mo`e organizovati policijske strukture kako ona `eli. I za dr`avu, a posebno za Upravni odbor Direkcije za reformu policije, u kojem nema predstavnika iz Republike Srpske, vrijedi Ustav Bosne i Hercegovine. Wime je predvi eno da entiteti imaju svoje policijske snage - kazao je Kuni} i naglasio da oni prihvataju reformu policije, ali da ona mora biti u skladu sa pozitivno- NOVA SNAGA SRPSKE pravnim propisima BiH. On je dodao da ovaj model bez republi~kih predstavnika u potpunosti negira federalno ure ewe BiH i da je i to antiustavno i neprihvatqivo za Srpsku. Ovim se ru{i temeqni princip podjele nadle`nosti izme u entiteta i dr`ave. Kuni} je naglasio da su u zabludi oni politi- ~ari koji smatraju da }e stvarawem tre}eg entiteta biti trajno rije{eni problemi u BiH i da }e svi narodi biti zadovoqni. - Hrvati, kojih je najmawe u BiH u odnosu na Srbe i Bo{wake, imaju istu poziciju u zajedni~kim institucijama vlasti, kao i ova dva naroda. Me utim, u javnosti se stvara vje{ta~ka situacija da Hrvati nisu ravnopravni. Oni, zajedno sa Bo{wacima, kidi{u na stvarawe unitarne dr`ave, a takva situacija samo vodi na {tetu Republike Srpske - rekao je Kuni} i dodao da Republika Srpska mora ostati dosqedna u sprovo ewu Dejtonskog sporazuma. Generalni sekretar stranke ^edo Simanovi} kazao je da inicijativa hrvatskog premijera Ive Sanadera ima za ciq naru{avawe unutra{we strukture u BiH i stvarawe hrvatskog entiteta. Z. D. PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA Potvrda mawkavosti BAWA LUKA - ^lan Glavnog odbora Partije demokratskog progresa i kandidat za predsjednika Republike Srpske Slobodan Nagradi} smatra da je stav Savjeta ministara BiH o neophodnosti izmjene Osnovnog ugovora ili konkordata izme u BiH i Vatikana potvrda wegove mawkavosti i {tetnosti po Srpsku, srpski narod i samu BiH. - Jo{ jednom se pokazalo da u BiH ni{ta nije i ne mo`e biti dobro ukoliko to nije dobro za najmawe tri subjekta, odnosno tri nacionalne, vjerske i kulturne zajednice - isti~e se u Nagradi}evoj izjavi za medije, javqa Srna. U izjavi se podsje}a da je ovaj ugovor BiH potpisala prije wegove ratifikacije u Parlamentarnoj skup{tini BiH. Nagradi} ocjewuje da BiH ne mo`e i ne treba da vra}a nepravedno oduzetu crkvenu imovinu samo jednoj vjerskoj zajednici, nego svima, i to u skladu sa zakonima koji reguli{u tu oblast, {to zna~i da se, ipak, mora sa~ekati zakon o restituciji u BiH. Pomenutim ugovorom legalizuje se status Katoli~ke crkve u BiH, a jedan od wegovih dijelova odnosi se na povrat crkvene imovine nacionalizovane iza Drugog svjetskog rata.

5 6 ^ELINAC - Prema svim ekonomskim pokazateqima ~elina~ko preduzetni{tvo je u znatnom zaostajawu, ne samo na republi~kom i dr`avnom nivou nego i u pore ewu sa ve}inom susjednih op{tina. U ^elincu nisu iskori{}ene brojne prednosti poput blizine Bawe Luke, raskrsnica va- `nih puteva na kojima se nalazi, rijeka na kojima le`i, ~etrdesetak kilometara pruge koja povezuje najurbanija naseqa, velikih {umskih i mineralnih resursa. U op{tinskoj Administrativnoj slu`bi ka`u da su sa svoje strane u~inili sve da podstaknu privredni razvoj, prije svega malih i sredwih preduze- }a, ali da rezultati u praksi izostaju. Lokalni parlamentarci smatraju da je jedan od najve}ih nedostataka ali i uzroka za ovakvo stawe neudru`enost preduzetnika, odnosno nepostojawe wihove organizacije u ^elincu. - U vezi sa ovim pitawem organizovano je nekoliko sastanaka sa preduzetnicima i to po proizvodnim granama. Za~u- uju}e je, ali i o~igledno da neko pravi prepreke ure ivawu stawa u ovoj oblasti. ^ak se ni obavje{tewa preduzetnicima ne dostavqaju blagovremeno - ka`e na~elnik op{tinskog Odjeqewa za privredu i dru{tvene djelatnosti Mom~ilo Zeqkovi}. EKONOMIJA PRIVATNO PREDUZETNI[TVO U ^ELINCU NEISKORI[]ENE BROJNE PREDNOSTI Administrativna slu`ba op{tine poku{ala da podstakne razvoj privrede, ali su rezultati izostali. Neudru`enost privrednika jedan od uzroka lo{eg stawa " VINEKS-M" Jedno od preduze}a koje privrednicima iz ^elinca mo`e da poslu`i kao smjernica, ali i primjer da za wihov poslovni uspjeh nije presudna sredina u kojoj rade, sigurno je i Privatno preduze}e za izradu ma{inskih pozicija i vij~ane robe po zahtjevu kupaca "Vineks-M#, koje je na tr`i{tu devet godina. Naime, ovo preduze}e na listi najuspje{nijih preduze}a u Republici Srpskoj zauzima ~etvrto mjesto u okviru svoje grane, zatim 27. mjesto u konkurentskoj kategoriji po veli~ini, 29. mjesto na listi najuspje- {nijih privatnih preduze}a i 109. mjesto u privredi Srpske u cjelini. RAD NA CRNO U ^elincu trenutno radi 199 privatnih preduze}a, 131 trgovinska, 56 ugostiteqskih i 103 raznih zanatskih radwi. Po podacima Fonda penzijsko-invalidskog osigurawa u wima su ukupno prijavqena 632 poslodavca i radnika. Ako se zna da u samo pet-{est ve}ih preduze}a ima preko 400 radnika o~igledno je da veliki broj zaposlenih u ^elincu "radi na crno#. \ Mom~ilo Zeqkovi}: Prepreke ko~e razvoj Prazne stolice na sastancima na kojima se raspravqa o ekonomskim temama potvr uju da lokalna vlast nije uspjela ste}i povjerewe ~elina~kih poslovnih qudi. Skup{tina op{tine privatnim preduze}ima ve} nekoliko godina, povodom op{tinske slave, dodjequju najve}a op- {tinska priznawa. Pro{le godine "Zlatnu plaketu# dobilo je Privatno drvoprera iva~ko preduze}e "Delfin-Trgotrans# koje ima 30, a ove Preduze}e za izradu dijelova za automobile i promet elektromaterijalom "Stelma# koje zapo{qava 70 radnika. - Namjera nam je da i na ovaj na~in podstaknemo privatno preduzetni{tvo. Op{tinske slu`be nastoje u~initi sve {to je u wihovoj mo}i da olak{aju osnivawe preduze}a i zanatskih radwi i vrlo ~esto pozivamo poslovne qude da nam svojim sugestijama pomognu - ka`e Zeqkovi}. Odbornici lokalnog parlamenta ~esto isti~u da su nezadovoqni radom inspekcijskih i drugih kontrolnih organa optu`uju}i ih da propustima ote- `avaju rad onih poslodavaca koji `ele poslovati u okviru zakonskih propisa. Istovremeno time se o{te}uje i op- {tinski buxet. Kako bi koliko-toliko pokrenuo "uspavanu# privredu i "industrijsku zonu# kod preduze}a "^ajavec# lokalni parlament je podr`ao odluku o raspisivawu oglasa za prodaju lokacija u pomenutoj zoni. Pokrenuta je i inicijativa za osnivawe lokalne agencije za razvoj i istaknuto da imovinsko-pravne odnose treba mnogo efikasnije rje{avati. Predlo`eno je da se uradi program stimulativnih mjera za sva proizvodna preduze}a, a naro~ito bi trebalo podsticati proizvodwu hrane. Pojavquju se inicijative da se u skladu sa zakonskim propisima sankcioni{u oni kolektivi i pojedinci koji u svom vlasni{tvu imaju poslovne prostore ili zemqi{te za ovu namjenu, a ne stavqaju ih u funkciju ili ne privode namjeni. Bilo kako bilo, ~elina~ka privreda danas se nalazi u te{kom polo`aju, a da li }e se i kada on poboq{ati, ~ini se, najvi{e zavisi od samih privrednika. B. MASKIMOVI] UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVAWE Rekordan juli UPRAVA za indirektno oporezivawe je na jedinstveni ra~un u julu godine prikupila rekordnih 393 miliona maraka. Naime, u prvih sedam mjeseci na ovaj ra- ~un Uprava je prikupila ukupno dvije milijarde i 332 miliona maraka. - Rast prikupqenih prihoda po osnovu indirektnih poreza koje na jedinstveni ra~un prikupqa Uprava za indirektno oporezivawe nastavqen je i u julu godine kada je prikupqeno 393 miliona maraka. Tako je za prvih sedam mjeseci ove godine prikupqeno ukupno dvije milijarde i 332 miliona maraka, {to je znatno vi{e u odnosu na planirane prihode u ovoj godini - rekao je {ef Odjeqewa za komunikacije u Upravi za indirektno oporezivawe Ratko Kova~evi}. U prvih sedam mjeseci ove godine Uprava je poreskim obveznicima, sa jedinstvenog ra- ~una vratila 101 miliona maraka. Od ovog iznosa PDV-a, BiH izvoznici ostvarili su povrat od 89 miliona maraka, a ostalo je povrat vi{ka upla- }enih carina i akciza. [est miliona maraka povrata je ispla}eno me unarodnim organizacijama za projekte koje finansiraju u BiH. \ Ratko Kova~evi}: O~ekujemo da se nastavi rast prihoda Uprava za indirektno oporezivawe }e od 10. avgusta po- ~eti isplatu PDV-a poreskim obveznicima koji su u toku godine poslovawe obavqali na teritoriji BiH, ili su imali mawe od 30 odsto izvoza u ukupno ostvarenom prometu, a ostvarili su pravo na povrat prema mjese~nim prijavama za januar i februar ove godine. - Uprava o~ekuje da }e porasta prihoda biti nastavqen i u avgustu ove godine, te da }e ukupno planirani prihodi po osnovu indirektnih poreza za godinu od 3,5 milijardi maraka, biti znatno prema{eni - ka`e Ratko Kova~evi}. D. V. M. UMAWENA QETINA U SEMBERIJI Su{a uzela danak BIJEQINA - Su{a koja je protekla dva mjeseca vladala u Semberiji ostavila je velike posqedice na usjeve, prenosi Srna. Procjewuje se da }e zbog toga ovogodi{wi prinos kukuruza biti umawen od 20 do 50 odsto, ka`u u op{tini Bijeqina. Poqoprivrednici isti~u da }e {teta od su{e na kukuruzu biti i ve}a te da }e mu rod biti umawen od 50 do 80 odsto. - Imam sedam hektara pod kukuruzom, a na tri hektara nema nijednog zametka, pa taj usjev ne mogu da koristim ni za sila`u, jer se bez mladog klipa kukuruz u sila`i ne mo`e "prevariti# - ka`e poqoprivrednik iz Dvorova Boro Vasi} Ṡu{a se nepovoqno odrazila i na povr}e, vo}e, bostan, travu, djetelinu i drugo biqe. U nekim zasadima vo}a plodovi su ve} opali zbog qetwe vreline i dugotrajne su{e. BAWALU^KA BERZA PREGLED SEDMI^NOG TRGOVAWA Promet u znaku " Telekoma" "RAJFAJZEN BANKA# BiH sa ukupnom aktivom, odnosno cjelokupnom imovinom banke, od 2,7 milijardi maraka i daqe je najve}a banka u BiH. Me utim, prema nerevidiranim polugodi{wim rezultatima poslovawa, odnosno stawu od 30. juna godine, do kojih je do{ao internet portal "Hipo Alpe Adria grupa#, koja se u BiH sastoji od dvije banke, pribli`ila se liderskoj poziciji "Rajfajzen# banke REZULTATI POSLOVAWA BANAKA U PRVOM POLUGODI[TU sa ukupnom aktivom od 2,5 milijarde maraka. Treba napomenuti i da "Uni kredit# grupa u BiH, koja je vlasnica "Uni kredit Zagreba~ke banke#, te "HVB Central profit banke# i "Nove bawalu~ke banke#, ima ukupnu aktivu u ove tri banke od 3,2 milijarde maraka. Ipak, "Uni kredit# grupa jo{ uvijek nije spojila imovinu ove tri banke u BiH i taj potez se tek o~ekuje u narednom periodu. Na {estom mjestu po veli- ~ini aktive nalazi se "NLB Razvojna banka Bawa Luka#, a BAWA LUKA - Na pro{losedmi~nom trgovawu na Bawalu~koj berzi, ostvaren je promet od maraka kroz transakcija. Berzanski indeks je, za pet radnih dana, porastao za 3,04 odsto dok je indeks fondova izgubio na vrijednosti za 0,32 odsto. Indeks preduze}a iz sistema "Elektroprivrede# sedmicu je zavr{io mawi za 0,78 odsto. Od akcija na berzanskoj kotaciji najve}i promet u ovoj sedmici imale su akcije "Telekoma Srpske# sa kojima se trgovalo u vrijednosti od 1,6 miliona maraka {to je tre}ina ukupnog prometa na svim tr`i{tima. Prosje~na cijena akcija "Telekoma# na trgovawu u petak je bila 2,10 maraka, {to je za 9,95 odsto vi{e u odnosu na kraj pro- {le sedmice i {to je rekordna prosje~na cijena u godini. Od akcija na berzanskoj kotaciji - kotacija Privatizaciono investicioni fondovi najve}i promet na ovosedmi~nom trgovawu je ostvaren sa akcijama "PIF-a BLB Profit# u ukupnoj vrijednosti od maraka. Podsjetimo da je vrijednost akcija "PIF-a BLB Profit#, od ponedjeqka do petka, pala za 0,36 odsto, te da je posqedweg dana trgovawa prometovana po prosje~noj cijeni od 5,50 maraka po akciji. Ovosedmi~ni dobitnik me- u fondovima su akcije "Privrednika# kod kojih je cijena akcija porasla za 2,99 odsto. Kraj sedmice do~ekala je sa cijenom od 3,10 maraka po akciji. Gubitnik sedmice kod fondova su akcije "Aktiva Invest fonda# koje su u toku ove sedmice izgubile na vrijednosti za 4,23 odsto i trgovawe u petak su zavr{ile na prosje~noj cijeni od 5,44 marke po akciji. Na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet je ostvaren sa akcijama "Jedinstvo GP AD Gradi{ka# u vrijednosti od maraka. Ova akcija je ujedno i dobitnik protekle sedmice jer je wena vrijednosti uve- }ana za 268 odsto, {to }e re}i da je na trgovawu u petak prometovana po prosje~noj cijeni od 2,10 marka. Q. ^. " RAJFAJZEN" BANKA NA ^ELU Najve}u pojedina~nu aktivu od 2,7 milijardi maraka ima " Rajfajzen banka", a slijedi je Hipo Alpe Adria grupa" sa 2,5 milijardi maraka " \ Najve}a: Aktiva 2,7 milijardi maraka slijede je "UPI banka#, "Volksbank#, "NLB Tuzlanska banka# i "Nova bawalu~ka banka# Bawa Luka. Na listi ispod wih su "Nova banka Bijeqina#, "Pro kredit banka# Sarajevo, "Cepter banka# Bawa Luka te "ABS banka# Sarajevo. Bankarski sistem u Republici Srpskoj na kraju polugodi{ta je ~inilo osam banaka. Cijeli sistem je privatizovan i sve banke su ~lanice imaju sertifikat osigurawa depozita BiH. Najve}i kapital u prvom polugodi{tu ove godine, od 120,2 miliona maraka, imala je "Hipo Alpe Adria banka# Bawa Luka, slijede je "NLB Razvojna banka# sa 49,7 miliona maraka, a na tre}em mjestu je "Nova banka# AD Bijeqina sa 35,6 miliona maraka. Treba napomenuti da "Bobar banka# AD Bijeqina nije uvr- {tena u ovu analizu, jer nerevidirani izvje{taj za prvo polugodi{te ove godine jo{ nije gotov. Najve}u dobit, 5,68 miliona maraka, od banaka iz Republike Srpske imala je "Hipo banka#, slijedi je "NLB Razvojna banka# sa 1,9 miliona maraka, a na tre- }em mjestu je "Cepter banka# sa polugodi{wom dobiti od 831 hiqadu maraka. Q. ^I^I]

6 VI[EGRAD - Na~elnik op{tine Vi{egrad Miladin Mili}evi} u subotu je primio delegaciju rukovodstva Srpske# u kojoj su bili svi izvr{ni direktori, a predvodio ih je generalni direktor Stojan Lazarevi}. Na sastanku su doneseni zakqu~ci koji imaju za ciq ubrzano rje{avawe infrastrukturnih problema kako bi se do jeseni zavr{ilo postavqawe kompletne trase budu}e uskotra~ne pruge Vardi{te-Vi{egrad. Jedinstven zakqu~ak radnog sastanka u Vi{egradu je da pruga mora biti zavr{ena do krajwe stanice, dakle do Vi{egrada, a da se postavqawe kolosijeka zavr{i jo{ ove jeseni, ~ime bi ozna~ili svojevrsni povratak "}ire# nakon punog vijeka otkako je to ura eno davne godine. Generalni direktor Stojan Lazarevi} nada se da }e Vlada Republike Srpske pomo}i op{tini Vi{egrad u obezbje ewu sredstava za izgradwu infrastrukture oko trase biv{e `eqezni~ke pruge ~iji je najve}i dio obnove od Vardi{ta do Vi{egrada ve} zavr{en. DRU[TVO DOGOVOR RUKOVODSTVA SRPSKE" I OP[TINE VI[EGRAD POVRATAK " ]IRE" OVE JESENI Uskotra~na pruga Vardi{te-Vi{egrad mora biti zavr{ena do jeseni i to do krajwe stanice, dakle do Vi{egrada, zakqu~eno na sastanku stanica Vi{egrad VELIKI NARODNI SABOR NA ZUBA^KIM UBLIMA Izvorna grupa Nagorkiwe": Pjesma u planini " Poruke saradwe sa kom{ijama AGREGAT Ovogodi{we saborovawe na Zuba~kim Ublima ponad Trebiwa mnogi }e pamtiti i po dvo~asovnom nestanku struje, upravo u "{pici okupqawa# i za vrijeme sve~anog programa, pa su kori- {}eni agregati, a mnogi ugostiteqi i privatnici spakovali su {atore i vratili se ku}i. Naime, godinama nije nestajalo struje, pa su mnogi od wih ostavili agregate u Trebiwu, a o razlozima ove "havarije ili namjerne diverzije#, kako ka`u, o~ekuje se zvani~no saop{tewe Elektrodistribucije Trebiwe. TREBIWE - U gustim borovim {umama Zuba~kih Ubala, 25 kilometara od Trebiwa, na samoj hercegova~ko-crnogorskoj granici, proteklog vikenda odr- `an je tradicionalni narodni sabor, u prisustvu vi{e hiqada gra ana Trebiwa i Hercegovine, kao i gostiju i malobrojnih izletnika iz susjednih op{tina, Herceg Novog i Nik{i}a. Otvaraju}i manifestaciju, na~elnik op{tine Trebiwe Dobroslav ]uk je istakao da su Zuba~ka Ubla, u podno`ju Orjena i Jastrebice, netaknuti prirodni rezervat, koje moramo razvijati kao turisti~ku destinaciju, naslowenu na put Trebiwe - Herceg Novi. - Raduju nas najave Vlade Republike Srpske nekih od kapitalnih investicija u Hercegovni, izme u ostalog, po~etak izrade studije opravdanosti izgradwe aerodroma na Zupcima. Raduje nas i ~iwenica da prvi Dubrov~ani po~iwu da grade vikendice na Ublima, a da Hercegnovqani nisu ni odlazili - naglasio je ]uk. On se zalo`io za obnovu prijeratnih veza, koje, kako je rekao, nisu vi{e bratske, ali jesu kom- {ijske i qudske i mogu da budu trgova~ke i privredne. Predsjednik op{tine Herceg Novi, Dejan Mandi} je najavio da }e kona~no biti ura ena kvalitetna komunikacija Meqine - Sitnica - Petijevi}i, istakav- {i da se za Hercegovinu oduvijek govorilo da "po~iwe od Risna i Novoga#. Gra ane Trebiwa i Hercegovine, koji su izlazak u planinu iskoristili za "puwewe crvenih krvnih zrnaca#, odmor i rekreaciju, blagoslovio je i vladika zahumsko-hercegova~ki i primorski Grigorije, dok je {ef kabineta predsjednika Narodne skup- {tine Republike Srpske Perica Raj~evi} prenio pozdrave predsjedni{tva parlamenta. U~esnici sabora na Zuba~kim Ublima toplo su pozdravili nastup ansambla "Stari kapetan# iz Herceg Novog i nastup `enske izvorne grupe "Nagorkiwe# iz Trebiwa. Ju~e je u crkvi Svetog despota Stefana na Zuba~kim Ublima slu`ena liturgija i nastavqeno narodno veseqe. M. B. LIVNO - Proces povratka predratnih stanovnika srpske i bo{wa~ke nacionalnosti na podru~je Livawskog kantona u posqedwe dvije-tri godine odvija se sporo, a prema ocjeni federalnih ombudsmana u Livnu, razlozi su to {to nisu obnovqeni stambeni objekti, nemogu}nost zapo{qavawa i neizvr- {ena elektrifikacija udaqenih sela. Kako se navodi u Izvje{taju o radu ombudsmana za godinu, javqa Srna, do kraja pro{le godine u op{tinu Drvar vratilo se oko predratnih stanovnika, u Bosansko Grahovo oko i Glamo~ oko BRATUNAC - Komisija za tra`ewe nestalih lica Republike Srpske prona{la je u razorenoj porodi~noj ku}i u srpskom selu Mratinci, bratuna~ka mjesna zajednica Kravica, posmrtne ostatke dviju osoba koje su muslimanske snage iz UVJEREWE - Ako sve strane ispo{tuju ono {to smo dogovorili na ovom radnom sastanku, a ~vrsto sam uvjeren da }e sa dodatnim finansijskim sredstvima za infrastrukturu oko zavr- {nog dijela pruge pomo}i i Vlada, pruga }e ve} ove jeseni sti}i do Vi{egrada - naglasio je Stojan Lazarevi}. - }e ulo`iti maksimalne napore da zavr{e jo{ 1,7 kilometara pruge od naseqa Glogova do `eqezni~ke stanice u Vi{egradu, zatim da dovr{e gradwu stani~ne zgrade u Vardi{tu i popravku stare stani~ne zgrade u Dobrunu, a posebno kompletnu restauraciju stare `eqezni~ke stanice u gradu, te nabavku lokomotiva i vagona, vjernih kopija onih koje su ovom prugom prevozile putnike po~etkom 20. vijeka - rekao je Lazarevi}. Na sastanku najvi{ih rukovodilaca i na~elnika i zamjenika na~elnika op- {tine Vi{egrad, Miladina Mili}evi}a i Nexada Muhi}a, nagla{eno je da je op{tini Vi- {egrad za izgradwu mosta preko Rzava u Glogovoj, za izmje- {tawe gradskog vodovoda u Bosanskoj Jagodini i obilaznog puta preko Tasi}a, te za neke dodatne pru`ne prelaze treba oko dva miliona maraka. - Zbog nedostatka novca za ove radove, kao i zbog nerije{enih imovinskih odnosa sa "Vi- {egradtransom# oko stani~ne zgrade u Vi{egradu do{lo je i do zastoja u gradwi pruge, tako da su graditeqi prakti~no stali na po~etku sedamnaestog kilometra, kod tunela Glogova - rekao je na~elnik Mili}evi}. Pri tome, on je istakao da }e ova op{tina u~initi maksimalne napore da u {to kra- }em vremenu prilagodi svu dokumentaciju u skladu sa va`e- }im regulacionim i prostornim planom, a u tom ciqu }e ve} narednih dana sporna pitawa na terenu rje{avati posebna mje{ovita komisija op- Srebrenice pod komandom Nasera Ori}a ubile 29. maja godine. - Rije~ je, najvjerovatnije, o bra~nom paru Ivanu i Milki Dolijanovi} koji su ubijeni a potom zapaqeni u svojoj ku}i - rekao je "Glasu Srpske# ~lan Tunel Glogova: Nastavak prema Vi{egradu {tine Vi{egrad i Konstatovano je da je do sada, po~ev od sredine godine, u projekat obnove uskotra~ne turisti~ke pruge ulo`eno skoro osam miliona maraka, od ~ega su obezbijedile pet, a Vlada Srpske oko tri miliona maraka. ove komisije Slobodan [krba. On je dodao da je, sa skoro potpuno izgorjelim kostima, prona eno i osam ~aura razli~itih vrsta oru`ja. [krba je istakao da komisija, zahvaquju}i nadle`nim slu`bama u Policijskoj stanici u Bratuncu koje "svojim radom na terenu istra`uju i dolaze do raznih operativnih saznawa#, dobija kvalitetne informacije, {to joj poma`e u tra- `ewu nestalih lica na podru~ju ove op{tine. Mje{tani sela Mratinci ka- `u da su Dolijanovi}i `ivjeli sami u vlastitoj ku}i i da nisu 7 Radnici preduze}a "Remont pruga# iz Sarajeva do sada su obnovili 16,3 od planiranih 18 kilometara budu}e uskotra~ne turisti~ke pruge, a cijeli projekat wene obnove, kako je planirano, ko{ta}e oko 13,6 miliona maraka. S. HELETA REPUBLI^KA KOMISIJA ZA NESTALIH NA\ENE KOSTI DOLIJANOVI]A U Mratincima, kod Kravice, najvjerovatnije prona eni ostaci Ivana i Milke Dolijanovi}, bra~nog para. Ovaj zlo~in po~inile muslimanske snage iz Srebrenice pod Ori}evom komandom Ostaci: Sa kostima izmije{ane i ~aure SPOR POVRATAK U LIVAWSKI KANTON Ni struje, ni posla Broj povratnika u op{tine Livno, Tomislavgrad i Kupres znatno je mawi, pogotovo kada je rije~ o Srbima. Iako nema preciznijih podataka, ombudsmani navode da je u op{tini Kupres do kraja pro{le godine zakqu~eno oko 300 ugovora o prodaji nekretnina, dok je u Tomislavgradu od 59 stanova nad kojima je postojalo stanarsko pravo Srba i Bo{waka prodato wih 37. Najve}i broj nekretnina u vlasni{tvu predratnih stanovnika srpske nacionalnosti prodat je u op{tinama Livno, Drvar, Bosansko Grahovo i Glamo~, konstatuju ombudsmani. Op{tinske vlasti u Bosanskom Grahovu planirale su za godinu obnovu oko 100 stambenih objekata ~iji su se vlasnici `ele vratiti, izjavio je Srni na~elnik op{tine Du{ko Bil}ar. Planirani su i izgradwa putne mre`e do sela Uni{ta, u kojem `ive povratnici ve- }inom hrvatske nacionalnosti, te izgradwu autobuske stanice i asfaltirawe gradskih ulica. Bil}ar je rekao da je u pro{loj godini u op{tini Bosansko Grahovo obnovqeno 40 stambenih objekata za koje su gra evinski materijal donirali Vlada Republike Srpske i [vedska me unarodna organizacija za razvoj i saradwu - SIDA. Slobodan [krba: Ubijeni, a potom spaqeni u svojoj ku}i imali djece. Isti~u da se radi o starim, bolesnim i skoro nepokretnim licima koje nisu mogle da pobjegnu pred podivqalim pripadnicima Armije BiH. Zlo~inci, koje je tada predvodio ha{ki osu enik Naser Ori}, tog majskog dana opqa~kali su i popalili svih 20 ku- }a u ovom srpskom selu, te ubili sedam civila. Prema podacima tu`ila- {tva, jo{ se traga za tijelima 23 srpska civila, koji su ubijeni na podru~ju op{tine Bratunac u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini. K. ]IRKOVI]

7 8 SRBIJA/CRNA GORA KOSMETSKI SRBI OSUDILI NAPAD NA QUBI[U JANA]KOVI]A ZATVARAWE O^IJU PRED ZLO^INOM Me unarodni predstavnici okarakterisali sve zlo~ine kao ne{to uobi~ajeno, vje{to izbjegavaju}i da ih nazovu pravim imenom, a to je etni~ki motivisan zlo~in, rekao Momir Kasalovi} KOSOVSKA MITROVI- CA - Predsjednici srpskih op- {tina sa sjevera Kosmeta najo{trije su ju~e osudili rawavawe srpskog mladi}a Qubi- {e Jana}kovi}a (18) u selu Prilu`je, kod Vu~itrna, i zatra`ili od predstavnika me- unarodne zajednice na Kosmetu da hitno otkriju i kazne po- ~inioce ovog zlo~ina, prenosi Tanjug. Predsjednik op{tine Zve- ~an Dragi{a Milovi} izjavio je na konferenciji za novinare u Kosovskoj Mitrovici da me unarodna zajednica mora da zaustavi svakodnevne zlo~ine, jer se Rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti UN obavezala i preuzela odgovornost da obezbijedi elementarni mir i sigurnost u pokrajini. - Zaista je krajwe vrijeme da me unarodna zajednica na ovim prostorima sprovode Rezoluciju 1244 SB UN, da po~inioce svih zlo~ina, bez obzira na to da li su Albanci, Srbi ili muslimani, otkrije i privede pravdi - rekao je Milovi}. On je dodao da su odbornici srpskih op{tina sa sjevera Kosmeta uputiti zahtjev SB UN da se {to hitnije imenuje specijalni predstavnik generalnog sekretara UN za Kosovo i Metohiju. KRAGUJEVA^KO NASEQE PETROVAC Promijeweni nazivi ulica BEOGRAD - U nasequ Petrovac u Kragujevcu table sa nazivima ulica preko no}i su zamijewene tablama na kojima su imena Ratka Mladi}a i Radovana Karaxi}a, te tablom Ulica Arkanovih tigrova. Nepoznati po~inioci su table zamijenili u tri ulice, a stanovnici ka`u da su o tome obavijestili nadle`ne u mjesnoj zajednici, javio je B92. Kragujevac: Osvanule nove table O ovome je obavije{tena i kragujeva~ka policija. Zakonska procedura o izmjeni naziva ulica podrazumijeva podno{ewe inicijative nadle- `nom gradskom odboru, koji je prosqe uje skup{tini grada na odlu~ivawe. Kragujeva~ka skup{tina posqedwu odluku o izmjeni naziva ulica donijela je prije tri godine. PIROT - U staroplaninskom selu Gostu{a, udaqenom od Pirota tridesetak kilometara, mnoge ku}e su odavno zakqu~ane. Na prste se mogu izbrojati mladi qudi. Ostali su uglavnom stari, koji ~uvaju imawa da potpuno ne opuste. Gostu{a je i daqe odsje~ena od svijeta, bez {kole vi{e od dvije decenije, bez svadbi i kr{tewa, bez telefona. Jedina veza sa svijetom je autobus koji dva puta nedjeqno dolazi u ovaj kraj i po{tar koji donosi penzije. U ovom kraju nekada su se bijeqela stada ovaca, a sada na nepreglednim staroplaninskim pa{wacima gotovo da ih vi{e i nema. Bra~ni par Pej~i} - Grana (52) i Stanko (51), svojevremeno kad se iz sela masovno odlazilo u grad, odoqeli su tom izazovu i ostali na svom imawu. Danas, uz pomo} sina Dalibora, ~uvaju 117 svojih i 40 tu ih ovaca. - ^im pukne maj, odmah po \ur evdanu, svoje stado tjeram na savat u planinu, gdje ovce ostaju do jeseni - ka`e Stanko. On je jedan od ve}ih proizvo- a~a sira i uzgajiva~a ovaca u Gostu{i. Pej~i}i imaju troje djece. Mla a }erka Daliborka udata je i `ivi u Vojvodini, starija Emica udala se u selu i tu zasnovala porodicu. Ima petogodi{weg sina Aleksandra, jedino dijete u ovom selu. Stankov sin Dalibor jo{ se nije o`enio. A i kako bi kad djevojaka u selu odavno nema, a one iz grada ne}e u selo. Stanko pri~a da se ov~arstvo isplati, ali da nema ko da ~uva ovce. - Sada, kada se rje{ava budu}i status Kosova i Metohije, na ~elu misije UN nema prvog ~ovjeka. Na toj poziciji potreban je ~ovjek koji }e biti diplomata, ~ovjek od ugleda i ~ovjek koji ne pripada nijednom centru svjetske mo}i i koji }e ovdje sprovoditi i po{tovati Rezoluciju 1244 SB UN - rekao je Milovi}. Bezbjednost Srba na Kosovu i Metohiji ugro`ena je danas mo`da vi{e nego {to je to ikada bila, izjavio je, povodom rawavawa srpskog mladi}a Qubi- {e Jana}kovi}a, na~elnik kosovskomitrovi~kog okruga Momir Kasalovi}. - To je veliki teret. One se ~uvaju i qeti i zimi. Posebno zimi ima dosta posla, dok se jagwe. Qeti ih treba ~uvati od vukova. Pej~i}i ka`u da je sir sa staroplaninskih pa{waka posebnog kvaliteta jer na nepreglednim livadama ima raznovrsnog biqa koje raste u netaknutoj prirodi. Sir koji proizvedu brzo na- e put do kupaca jer imaju stalne mu{terije, koje godinama dolaze u selo ~ak i iz Beograda, Ni{a i Pirota. - Pro{le godine sam proizveo i prodao kilograma, a ove }e tako e biti prodato preko hiqadu kilograma sira. Svako ko je bar jednom probao na{ sir obavezno se vra}a i postaje na{a mu{terija - ka`e Stanko. Dnevno namuzu oko 70 litara - Me unarodni predstavnici okarakterisali su sve zlo~ine kao ne{to {to je uobi~ajeno i vje{to su izbjegavali da ih nazovu pravim imenom, a to je etni~ki motivisan zlo~in - rekao je Kasalovi}. Nedavnu posjetu ~lanova Kontakt grupe selu Sviware, na domak Kosovske Mitrovice, Kasalovi} je nazvao "politi~kom perverzijom#. - Ako obnovu ku}a treba da vr{e pripadnici Kosovskog za- {titnog korpusa, koji su ih u martovskim doga ajima palili i ru{ili, onda je jasno za{to se od 180 doma}instava u Sviware vratilo samo troje - rekao je Kasalovi}. Jana}kovi} je rawen 4. avgusta u 19 ~asova u selu Prilu`je. Wega su, kako je saop{tio Koordinacioni centar za Kosovo i Metohiju, napala dva Albanca i ubola no`em u lijevo rame dok se {etao sa djevojkom pored rijeke Lab. PLANINSKO SELO GOSTU[A, NEDALEKO OD PIROTA, OSTALO GOTOVO PUSTO NI PTICE NE SVRA]AJU Gostu{a je i daqe odsje~ena od svijeta, bez {kole, svadbi i kr{tewa, telefona. Jedina veza sa svijetom su autobus koji dva puta nedjeqno dolazi u ovaj kraj i po{tar koji donosi penzije NASTAVQAJU SE PREGOVORI BEOGRADA I PRI[TINE Nova be~ka runda U BE^KOJ palati Auersperg, Beograd i Pri{tina danas nastavqaju pregovore o decentralizaciji na Kosmetu. To je {esti po redu sastanak, na kojem }e pregovara~ke delegacije poku{ati da pribli`e stavove o formirawu novih op{tina sa srpskom ve- }inom na Kosmetu. Dosada{wi poku{aji me- unarodnih posrednika da dvije strane pribli`e stavove bili su bezuspje{ni. Beograd je na posqedwem sastanku u Be~u insistirao na formirawu 12, dok je Pri{tina predlagala pet novih op{tina i pro{irewe jedne postoje}e, u kojima Srbi ~ine ve}inu. Pri{tinska {tampa je nagovijestila da postoji mogu}nost da glavni pregovara~ki tim Pri{tine predlo`i formirawe jo{ jedne op{tine na podru~ju sela Prilu`je, Babin Most, Plemetina, Grace i Crkvena Vodica, u blizini Obili}a, u kojima su Srbi u ve}ini. Najavqeno je da }e, kao i tokom pro{log sastanka o formirawu novih op{tina, me unarodni medijatori voditi odvojene razgovore sa pregovara~kim timovima Beograda i Pri{tine, a zatim }e ih okupiti za jednim stolom. Beogradski pregovara~i su pozdravili ovakav na~in pregovarawa, rekav{i da nudi objema stranama vi{e slobode za obrazlagawe svojih stavova. Kontakt grupa je nakon susreta zvani~nika Beograda i Pri{tine na najvi{em nivou, 24. jula u Be~u, pozvala obje strane da u nastavku pregovora o prakti~nim pitawima budu konstruktivne u postizawu rje{ewa. Beogradsku delegaciju }e na pregovorima predvoditi koordinator pregovara~kog tima Leon Koen, a pored wega }e biti i Aleksandar Simi}, predstavnici kosmetskih Srba Goran Bogdanovi} i Marko Jak{i}, kao i Dragor Hiber, Gordana Matkovi} i Bo{ko Mijatovi}. Pej~i}i: Ostali na svom imawu IZVIWEWE Zoran Stankovi} je rekao da je prilikom pripreme za posjetu Pan~evu shvatio da je vojna doktrina potpisana i da je na taj na~in izrekao neistinu i izazvao buru kod nekih politi~kih grupacija. - Ovim putem se izviwavam onima koje sam povrijedio i gra anima Srbije. U Vladi Srbije su najavili da }e vrlo brzo biti donesen zakon o vojsci Srbije, kojim }e sve nadle`nosti biti precizno ure ene i jasno definisane - istakao je ministar Stankovi}. mlijeka i od toga naprave oko 30 kilograma sira. Stankova }erka Emica Xuni} mora}e za koju godinu, kad wen sin Aleksandar stasa za {kolu, da napusti rodno selo i ode u grad.- Kad do e vrijeme za {kolu, mora}emo i mi u Pirot. Ve} je dvadesetak djece oti{lo u grad zbog {kole, jer u selu {kola ne radi vi{e od 20 godina - ka`e Emica i dodaje da `ali {to }e jednog dana morati da napuste rodni kraj. ZORAN STANKOVI], MINISTAR ODBRANE SRBIJE Nema sukoba oko Vojske Zoran Stankovi}: Predsjednik dr`ave komanduje Vojskom BEOGRAD - Ministar odbrane Srbije Zoran Stankovi} izjavio je za B92 da borba oko prevlasti u Vojsci ne postoji i da predsjednik Republike komanduje Vojskom. On je to rekao povodom polemike koju je izazvala wegova izjava u Pan- ~evu da }e premijer Vojislav Ko{tunica preuzeti komandu nad antiteroristi~kim bataqonom specijalne brigade Vojske, koji }e biti formiran krajem septembra ove godine. - Predsjednik Republike rukovodi oru`anim snagama Srbije i to nikad niko nije dovodio u pitawe i naru{avao. Predsjednik je upoznat sa svim aktivnostima u Ministarstvu odbrane i General{tabu i sve wegove odluke koje se odnose na vojsku su sprovedene - ka- `e Stankovi}. - U nacrtu vojne doktrine predvi ena je mogu}nost upotrebe vojske u slu~aju antiteroristi~kog dejstva na teritoriji zemqe, a imaju}i u vidu da je nosilac protivteroristi~kog dejstva MUP-a Srbije u slu~aju eskalacije teroristi~kih dejstava, Vlada Srbije mo`e donijeti odluku i o upotrebi antiteroristi~kog bataqona specijalne brigade, koji }e biti formiran krajem septembra ove godine - kazao je Stankovi}. Me utim, to ne zna~i odluku van zakona predvi ene procedure, koja podrazumijeva prvo odluku Skup{tine Srbije i predsjednika Srbije, ~ije su nadle`nosti jasno definisane u ovakvim slu~ajevima. MIROSLAVA BEHAM O MOGU]OJ NEZAVISNOSTI KOSMETA Bure baruta BEOGRAD - Ambasador Srbije pri me unarodnim organizacijama u Be~u Miroslava Beham upozorava da }e mnoge dr- `ave eksplodirati ako Kosmet dobije nezavisnost i da je pozivawe na "voqu naroda# opasna zamka, u koju je me unarodna zajednica uletjela na po~etku raspada SFRJ, prenosi Srna. - Pitawe referenduma je ma~ sa dvije o{trice. Ko }e odvratiti Srbe u Bosni i Hercegovini, Albance u Makedoniji, Abhaze, Pridrwestrovce, Ju`ne Osetine ili Baskijce da ne slijede primjer Albanaca na Kosmetu - kazala je Beham za beogradski "Glas javnosti#. Ona navodi da joj je nedavno jedan visoki funkcioner OEBSa otvoreno rekao da mnogi u ovoj organizaciji misle da }e Gruzija da eksplodira ako Kosmet dobije nezavisnost, a s obzirom na to da se u Gruziji sukobqavaju ameri~ki i ruski interesi, posqedice takve "eksplozije# mogle bi da budu nesagledive. - Stav Albanaca da treba sa~ekati nametnuto rje{ewe mo`da je bio realan prije pola godine, ali su se, u me uvremenu, neke okolnosti promijenile i wima vi{e ne idu u prilog - ocijenila je Beham. Prema wenim rije~ima, pristalicama nametnutog rje{ewa manevarski prostor veoma se suzio jer je Rusija protiv toga, srpska strana iznosi na pregovorima jake argumente i ne postoji niti jedan pravni argument da se Srbiji nametne rje{ewe. Beham ocjewuje da bi, ako pregovori propadnu, to bio te`ak poraz za me unarodnu zajednicu i jo{ jedan dokaz da ona nije u stawu da rje{ava probleme na Balkanu. U selu `ivi oko stotinak qudi, me u kojima je i tridesetak momaka odavno zrelih za `enidbu, ali nema nijedne djevojke. Prije nekoliko godina su bile ~etiri, ali su se udale i oti{le.

8 PISMO IZ ZAGREBA I Srbi slavili Oluju" " DOGODILO se i to ~udo. U obiqe- `avawu 5. avgusta, godi{wice "Oluje#, koja se u Hrvatskoj slavi kao Dan domovinske zahvalnosti, ove godine prvi put su u~estvovali i predstavnici Srba. Ta je odluka Samostalne demokratske srpske stranke hladno do~ekana u srpskim krugovima, ali ni na hrvatskoj strani nije primqena sa odu{evqewem. Srbi je smatraju mazohisti~kom i apsurdnom - slaviti zajedno sa xelatom vlastitu tragediju i poraz, a mnogi Hrvati kao ugro`avawe wihovog ekskluzivnog prava na "Oluju#, i to od strane onih koji su i bili razlog wenog pokretawa. No, kada je o "reintegraciji# Srba rije~, u Hrvatskoj nijedna novotarija nije originalna ni ekskluzivna. Na ovim prostorima uglavnom su ve}, u ovom ili onom obliku, isprobane. Pa tako i gurawe Srba da orgijaju na svojim strati{tima u Hrvatskoj ima zavidnu tradiciju. U sje}awe nam dolazi slu- ~aj od prije nekoliko godina, kada su po srpskim spomenicima (Vequn) urinirali hrvatski nacionalisti. Sada kada je Hrvatska u evropskoj ~ekaonici, ponavqawe takve slike naru{ilo bi "wen ugled# kod evropskih prijateqa, pa su za takve aktivnosti sada pogodniji sami Srbi. A, mora se priznati, nikada nije falilo onih koji tu fiziolo{ku funkciju nisu mogli da kontroli{u. U Hrvatskoj je to mnogo puta provjereno. Pogotovo u ratu, kada je glavni pokazateq lojalnosti Srba bila wihova spremnost da idu ubijati svoje sunarodnike u Krajini. Hrvatski mediji su takve rodoqube "obo`avali#. Jer, pravi su im bili samo oni Srbi koji su bili spremni da ubijaju druge Srbe. Ta politika prema srpskoj mawini u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, samo {to su se weni oblici prilago avali vremenu i novim prilikama, {to }e re}i da joj nikada nije nedostajalo perfidnosti. Pa ni danas, kada i slu`beno srpski predstavnici u~estvuju u proslavi "Oluje#. [tavi{e, oni su uputili i javni poziv sunarodnicima da se na proslavu odazovu u {to ve}em broju. Vaqda na kninski koncert Marka Perkovi}a Tomsona, koji bi im za dobrodo- {licu mogao otpjevati svoju omiqenu numeru - "Jasenovac i Gradi{ka Stara#. Slavqewe "Oluje# u Hrvatskoj je bez konkurencije najve- }i praznik. Bar ga naj{ire mase i politi~ka elita tako do- `ivqavaju. No, wena veli~ina nije u vojnoj pobjedi nad mo}- nim neprijateqem, iako se to uporno isti~e, jer vojnog sudara nije ni bilo. [ta je onda isti~e na vrh qestvice hrvatskih praznika? Wena veli~ina upravo je proporcionalna etni~kom ~i{}ewu Srba. I to joj je osiguralo zavidno mjesto u hrvatskoj istoriji, ali i u narodnoj predaji. Tzv. domovinski rat Pi{e Marko ROKNI] okon~an je upravo "Olujom#, ~iji je jedini rezultat bio srpski progon biblijskih razmjera. ^itava hrvatska nacija, u direktnom TV prenosu, posmatrala je kolone od stotine hiqada Srba koji napu{taju Hrvatsku. Medijski i javni prostor - ukqu~uju}i dnevne boravke - bio je zaglu{en aplauzom i ovacijama. A hrvatski predsjednik Frawo Tu man cini~no im je po`elio sre}an put. Nakon wihovog odlaska, da bi se vaqda lak{e vratili, spaqeno je desetine hiqada srpskih ku}a, a oko dvije hiqade, uglavnom staraca, je ubijeno. Hrvatska javnost je i to pozdravila aplauzom. Upravo se taj moralni debakl u Hrvatskoj slavi kao Dan domovinske zahvalnosti. I tu nije kraj. Veteranske i bora~ke organizacije, uo~i ovogodi{we proslave Oluje, ustanovile su priznawe "Grad junak hrvatskog domovinskog rata#, koje se pod visokim pokroviteqstvom Vlade dodjequje gradovima u kojima su Srbi najvi{e ubijani - Osjeku, Zadru, Sisku, Gospi}u, Kninu... Nenamjerno je to i priznawe notorne ~iwenice da je "Oluja# bila samo kruna, zavr- {na operacija, jedne politike - politike etni~kog ~i{}ewa Srba. Otud i pani~an strah hrvatske politi~ke i intelektualne elite, me u kojom, kada je o srpskom pitawu rije~, postoji najvi{i konsenzus, da }e se "domovinski rat#proglasiti etni~kim ~i{}ewem. Pogotovo nakon podizawa ha{kih optu`nica protiv hrvatskih generala u kojima je to eksplicitno napisano. Hrvatska se svim silama brani od takve kvalifikacije rata, upravo zbog ~iwenice {to je wegov prvenstveni ciq i bio etni~ko ~i- {}ewe Srba. I taj je ciq uglavnom ostvaren. Zbog ~ega etni~ko ~i{}ewe nije slu~ajna popratna posqedica "Oluje#, nego je to bio ciq i povod za "Oluju#.Dogovorno i pre}utno, zlo~ina~ki i kukavi~ki, srpska strana (srpska politika, pogotovo beogradska) u~inila je sve da pomogne Tu manu u ostvarewu tog ciqa. A nisu samo etni~ki ~i{}eni prostori, teritorije, ~i{}eno je sve: institucije, uxbenici, kwi`nice, ~i- {}ena je istorija, kultura... One~i{}ene su jedino glave i du{e qudi. Pogotovo onih koji danas govore u ime Srba u Hrvatskoj. Otud i wihovo u~e- {}e u Organizacijskom odboru za proslavu "Oluje#. Na`alost, svojim u~e{}em oni ne potvr- uju samo vlastitu lojalnost takvoj politici. Vi{e od toga oni podr`avaju optu`bu o kolektivnoj krivici Srba, pa i hrvatskom pravu da se za to neselektivno ka`wavaju. Krivi su svi, osim onih koji to svojom lojalno{}u priznaju. Oni su, za "ubijawe# preostalih sunarodnika, nagra eni dobro pla}enim poslovima, privilegijama i proporcionalnim u~e{}em u vlasti. NE JEWAVA TROPSKA OLUJA U KINI Poginulo 55 qudi PEKING - Broj `rtava tropske oluje koja je pogodila Kinu porastao je na najmawe 55, dok se wih 17 vode kao nestali, prenijela je ju~e vladina agencija Sinhua. Tropska oluja "Prapirun# pogodila je najte`e provinciju Guangdong, kao i susjednu Guangsi, javio je AP. Najve}i broj qudi stradao je u odronima zemqe i poplavama. Uni{teno je 46 hiqada ku}a, a procjewuje se da je nanesena {teta od 300 miliona dolara. Nevrijeme je odnijelo `ivote, uprkos prethodnoj masovnoj evakuaciji, tokom koje je preseqeno vi{e od 400 hiqada qudi. Najmawe 100 qudi je stradalo, a pedesetak ih je povrije eno u poplavama koje je uzrokovalo olujno nevrijeme u gradu Dire Dava, na istoku Etiopije, rekli su bolni~ki izvori. - Dosad smo primili 100 tijela poginulih i pedesetak povrije enih - rekao je qekar u bolnici Dilhora u Dire Davi, dodaju- }i da je rije~ ve}inom o `enama i djeci, koje je vodena bujica "odnijela# na spavawu. SVIJET UPRKOS REZOLUCIJI SAVJETA BEZBJEDNOSTI UN IZRAEL NASTAVQA SA NAPADIMA PRIMIRJE SAMO NA PAPIRU I kada bi bila usvojena, te{ko da bi Hezbolah po{tovao rezoluciju i obustavio vatru. Zbog toga moramo da nastavimo borbu, rekao Haim Ramon JERUSALIM - Izrael }e nastaviti sa napadima na pripadnike Hezbolaha na jugu Libana, uprkos dogovoru o nacrtu rezolucije UN za okon~awe sukoba u Libanu, izjavio je ju~e izraelski ministar pravde Haim Ramon, prenosi Beta. SAD i Francuska prekju~e su usaglasile nacrt rezolucije Savjeta bezbjednosti UN u kojem se zahtijeva potpuni prekid sukoba izraelske vojske i libanskog Hezbolaha. Ministar Haim Ramon rekao je da je nacrt rezolucije "dobar za Izrael#, ali da ta zemqa i daqe ima vojne ciqeve u Libanu. - I kada bi bila usvojena, te{ko da bi Hezbolah po{tovao rezoluciju i obustavio vatru. Zbog toga moramo da nastavimo borbu i pretpostavqam da REZOLUCIJA BEJRUT - Liban je nezadovoqan nacrtom rezolucije za prekid sukoba u toj zemqi, koji su u UN predlo`ile Francuska i SAD, rekli su libanski zvani~nici. Libanska vlada, po{to je imala uvid u tekst rezolucije, ostaje pri planu od sedam ta~ka koji je usvojila pro{log mjeseca, rekao je zvani~nik libanskog Ministarstva spoqnih poslova Nuhad Mahmud. - Voqeli bismo da vidimo da tekst vi{e odra`ava na{u zabrinutost - rekao je Mahmud i ukazao da nacrt rezolucije ne sadr`i poziv za povla~ewe izraelskih snaga sa juga Libana. Prema wegovim rije~ima, Liban je nezadovoqan i zbog toga {to se u rezoluciji ne poziva na uspostavqawe kontrole UN nad podru~jem farmi [eba, na trome i Izraela, Sirije i Libana, koje je okupirao Izrael. }e se, dok god ona traje, pozicija Izraela, diplomatski i vojno, popravqati - rekao je Ramon izraelskom vojnom radiju. Izrael je po~eo ofanzivu na Liban 12. jula, po{to su pripadnici Hezbolaha napali izraelsku vojnu patrolu na granici, ubili tri vojnika i oteli dvojicu. Do sada je najmawe 660 qudi poginulo u sukobima na obje strane. Ramon je istakao da se, ~ak i kada bi bila usvojena rezolucija UN o prekidu vatre, Izrael ne bi povukao iz tamponzone u ju`nom Libanu do dolaska me unarodnih snaga. Izraelski ministar je ocijenio da je u nacrtu istaknuto pravo Izraela da se brani, ~ime je toj zemqi omogu}eno da preduzima akcije protiv gerilaca koji pripremaju napade. - Ako vidimo da se oni pripremaju da ispale ka}u{e na Izrael, imamo pravo da odgovorimo - rekao je Ramon. Nastavqeni sukobi: Izraelski vojnici na teritoriji Libana PORUKA IRANSKOG PREGOVARA^A ALIJA LARIXANIJA Pro{iri}emo nuklearni program TEHERAN - Iranski nuklearni pregovara~ Ali Larixani izjavio je ju~e da }e ta zemqa pro{iriti, a ne obustaviti, oboga}ivawe uranijuma, uprkos rezoluciji Savjeta bezbjednosti UN kojom se od Teherana zahtijeva da zaustavi nuklearni program do 31. avgusta. Prema rezoluciji UN, od Irana se zahtijeva da obustavi razvoj nuklearnog programa do 31. avgusta ili }e toj zemqi biti uvedene politi~ke i ekonomske sankcije. Larixani je nazvao HIRO[IMA - Japanski premijer Juni}iro Koizumi ponovio je ju~e zalagawe da svijet bude oslobo en nuklearnog oru`ja, na obiqe`avawu dana kada su SAD godine prvi put upotrijebile atomsku bombu, baciv{i je na Hiro{imu. da ostanemo predvodnici u borbi za ukidawe nuklearnog oru`ja i za stalan mir - rekao je Koizumi na ceremoniji obiqe`avawa 61. godi{wice stradawa stanovnika Hiro- {ime. Premijer je potvrdio tri principa Japana: ne proizvoditi, ne posjedovati i ne dozvoliti prisustvo na svojoj teritoriji nuklearnog oru`ja. Ceremonija je po~ela minutom }utawa u 8.15 po lokalnom vremenu, ta~no kada su SAD 6. avgusta godine prvi put bacile atomsku bombu na Hiro{imu.Grad je razoren, a 13 kvadratnih kilometara pretvoreno je u pusto{. Poginulo je oko 140 hiqada qudi, a od posqedica ba~ene bombe stradalo je vi{e od HAP[EWE RAMALA - Palestinski zvani~nici saop{tili su da je izraelska vojska u no}i izme- }u nedjeqe i ponedjeqka uhapsila predsjednika palestinskog parlamenta, ~lana radikalnog pokreta Hamas Abdel Azisa Duaika. [ef kabineta predsjednika parlamenta i ~lanovi wegovog obezbje ewa rekli su da je dvadesetak izraelskih vojnih vozila opkolilo Duaikovu ku}u u Ramali, na Zapadnoj obali, nakon ~ega je on priveden. Izraelska vojska potvrdila je hap{ewe, navode}i da je Duaik kao pripadnik Hamasa legitimna meta takve akcije. Libanski Hezbolah saop- {tio je da je u napadima gerilaca tog pokreta ju~e na izraelske snage na jugu Libana, poginulo nekoliko izraelskih vojnika, dok je u izraelskim napadima na jug Libana stradalo osam civila, javqaju agencije. Pripadnici {iitskog libanskog pokreta napali su izraelski vojni konvoj u Vadi Honinu na granici, kao i naoru`anu izraelsku jedinicu u blizini sela Adaise, a u tim napadima poginulo je nekoliko izraelskih vojnika, saop{tio je Hezbolah. U akciji Hezbolaha u Adaisi uni{tena su i dva izraelska tenka i dva buldo`era. Izraelska vojska nije za sada potvrdila tvrdwe o pogibiji vojnika u napadima Hezbolaha. Izraelski ratni avioni ispalili su rakete na ju`ni Liban, a u napadima je poginulo najmawe osam civila, saop{tili su bezbjednosni izvori Libana. Najmawe 10 hiqada izraelskih vojnika u~estvuje u akcijama u Libanu. Libanski zvani~nici tvrde da je u sukobima u toj zemqi, koji su po~eli sredinom jula, poginulo vi{e od 900 osoba, uglavnom civila. U HIRO[IMI 61. GODI[WICA OD BACAWA ATOMSKE BOMBE POLETJELI GOLUBOVI MIRA Premijer Juni}iro Koizumi potvrdio tri principa Japana: ne proizvoditi, ne posjedovati i ne dozvoliti prisustvo na svojoj teritoriji nuklearnog oru`ja Hiro{ima: Svije}e za vi{e od 200 hiqada `rtava rezoluciju Savjeta bezbjednosti UN, usvojenu pro{le nedjeqe, "nelegalnom# i rekao da Iran ne}e po{tovati rok koji se zahtijeva tom rezolucijom. - Pro{iri}emo nuklearne aktivnosti, gdje to bude bilo potrebno. To se odnosi na svu nuklearnu tehnologiju - rekao je Larixani. On je kazao i da Teheran nije prekr{io svoje obaveze iz ugovora o zabrani {irewa nuklearnog oru`ja Iranu i da UN nemaju pravo da zahtijevaju od te zemqe obustavqawe oboga}ivawa uranijuma. - Ne}emo prihvatiti suspenziju - rekao je Larixani. hiqada qudi. Druga atomska bomba je tri dana kasnije, 9. avgusta, ba~ena na grad Nagasaki, kada je poginulo 70 hiqada qudi. Ameri~ko bombardovawe ova dva grada ubrzalo je kapitulaciju Japana u Drugom svjetskom ratu, koja je uslijedila 15. avgusta godine. I ove godine je, kao i svake, pu{teno hiqadu golubica u znak mira. Gradona~elnik Hiro{ime Tadato{i Akiba ponovio je apel za "osloba awe svijeta od nuklearnog oru`ja#. - Tra`im od vlade da po{tuje Ustav, na koji bi trebalo da budemo ponosni - rekao je on. U Ustavu Japana koji su SAD kao pobjednice nametnule, isti~e se da }e zemqa "zauvijek# odbijati u~e{}e u ratu. Me utim, vladaju}a Liberalno-demokratska partija sada se bori za izmjene Ustava, kako bi Japan mogao da se snabdije pravim oru`jem i da odgovori u slu~aju da bude napadnut. Ta rasprava je o`ivqena posebno nakon {to je Sjeverna Koreja 5. jula ispalila vi{e raketa koje su pale u more, u blizini Japana. Jedna sjevernokorejska raketa je godine preletjela Japan i pala u Pacifik.

9 10 KOSTAJNICA - Ratko Bajalica (51) iz Kostajnice ubio je, pucaju}i iz pi{toqa, suprugu Darinku Bajalica (61), ranio pa{anca B. G. (49) a potom je izvr{io samoubistvo, saop- {tio je "Glasu Srpske# okru- `ni tu`ilac podru~ne kancelarije u Prijedoru Vuka{in Kondi}. Prema podacima iz policije, ova porodi~na tragedija dogodila se u subotu izme u i 17 ~asova. Ratko Bajalica je u dvori{tu ku}e u Baqskoj ulici, iz nepoznatih razloga, uzeo pi{toq sa namjerom da puca na pa{anca B. G. Wegova supruga Darinka Bajalica "stala je u odbranu# B. G, ali je Ratko povukao oroz i prvo pucao u wu, a onda i u B. G. koga je ranio. Te{ko povrije eni B. G. preba~en je u prijedorsku bolnicu. Na`alost, Darinka Bajalica preminula je na putu za bolnicu u vozilu hitne pomo}i. Poslije toga, Ratko Bajalica se zatvorio u svoju ku}u u Baqskoj ulici. Shvativ{i {ta je uradio, presudio je sam sebi. Po dolasku policije on je ve} bio mrtav. Raweni B. G. iz bolni~ke posteqe opisao je na{em listu nemili doga aj. - Do{ao sam sa posla oko ~asova. Samo {to sam zatvorio vrata automobila ~uo sam svastiku kako, izlaze}i iz ku}e, vi~e: "Bo`o, on }e pucati#. U tom trenutku on je iza- {ao za wom, pucao u wu pa u mene. Ja sam u tom trenutku pao, jer me je metak pogodio u desnu nogu - prisje}a se B. G. i pokazuje zavijenu desnu natkoqenicu i ogrebotine na nozi koje su nastale prilikom bijega od najbli`eg kom{ije. On je kazao da se sve odvijalo strahovito brzo i da ne mo- `e da se sjeti svakog detaqa. mi je {to se sve to desilo. Moja `ena je, na`alost, ostala bez sestre, a dvoje krasne djece Ratka i Darinke Bajalica bez roditeqa - rekao je B. G. koji je dodao da pokojni Bajalica ve} du`e vrijeme nije kontaktirao sa svojim uku- }anima. Zdravstveno stawe povrije- enog B. G. je potpuno stabilno. Zadobio je prostrelnu ranu koja nije zahtijevala operaciju. Dobro se osje}a i nalazi se van `ivotne opasnosti, {to je CRNA HRONIKA PORODI^NA TRAGEDIJA U KOSTAJNICI UBIO SUPRUGU PA SEBE Ratko Bajalica, pucaju}i iz pi{toqa, usmrtio suprugu Darinku i ranio pa{anca. Potom se zatvorio u ku}u i presudio sam sebi. Raweni pa{anac B. G. zadobio prostrelnu ranu na desnoj nozi i oporavqa se u prijedorskoj bolnici CENTAR JAVNE BEZBJEDNOSTI DOBOJ Na eni kradqivci i plijen DOBOJ - Patrola policije uhapsila je na platou `eqezni~ke stanice u Brodu D. V. (30) iz tog grada i ^. R. (27) iz obli- `wih Dowih Mo~ila. Wih dvojica su zate~ena kako nose {inu dugu 1,2 metra i policija ih je legitimisala. Tom prilikom kod wih je na ena testera za `eqezo kojom su presjekli {inu na `eqezni~koj stanici i ponijeli je sa sobom. Poslije obavqene kriminalisti~ke obrade, policija }e protiv wih dostaviti izvje{taj Okru`nom tu`ila{tvu u Doboju. Neko je provalio u prostorije Rimokatoli~kog `upskog ureda u Novom Selu kod Broda i iz podruma ukrao nov agregat snage 4,7 kilovata i elektri~ne makaze za `icu. Odneseno je, tako e, i 60 ameri~kih dolara, 50 evra i 500 kuna. Policijska stanica Petrovo podnije- }e prekr{ajnu prijavu protiv S. P. (56) iz Karanovca u op{tini Petrovo, zbog toga PRIJEDOR Povrije en traktorista PRIJEDOR - Traktorista Dragan Pra{talo (46) iz Miske Glave kod Prijedora te{ko je povrije en u nesre}i koja se desila u subotu, oko 19 ~asova. U Stanici za bezbjednost saobra- }aja Prijedor nisu saop{tili BAWA LUKA {to je bez nadzora iz dvori{ta pustio svog psa, wema~kog ov~ara. Po{to wegov kom- {ija M. S. (67) zbog toga nije mogao, kako detaqe nesre}e osim da se traktor prevrnuo i da je usqed toga Pra{talo zadobio te`e povrede te da je preba~en u bawolu~ki Klini~ki centar. Nesre- }a se desila u industrijskoj zoni rudnika Qubija. D. B. Rawen mladi} BAWA LUKA - Bawolu~anin L. T. (32) rawen je u pucwavi koja se dogodila u subotu oko 3.30 ~asova u kafe baru "Skala# u ulici Vaclava Havlika Vene, saznajemo u Centru javne bezbjednosti Bawa Luka. Odmah poslije pucwave povrije eni je preba~en u bawolu~ki Klini~ki centar, gdje je de`urni qekar konstatovao lak{u povredu i L. T. je van `ivotne opasnosti. Prema podacima iz policije, ura en je uvi aj, ali jo{ uvijek nije poznato ko je pucao u L. T. i istraga se nastavqa. O. M. RAZBOJNI[TVO U BAWOJ LUCI Opqa~kan Kinez BAWA LUKA - Dva maskirana mu{karca naoru`ana automatskim pu{kama po~inila su razbojni{tvo nad kineskim dr`avqaninom V. H. od koga su oteli maraka i automobil "BMV# registarskih oznaka 498-J-212, saznajemo u Centru javne bezbjednosti Bawa Luka. Prema podacima iz policije, razbojni{tvo se dogodilo u subotu oko ~asova u ulici u bawolu~kom nasequ Lau{, gdje V. H. stanuje kao podstanar. Razbojnici su u ku}u u{li kroz otvoren prozor. Na sebi su nosili crne fantomke i rukavice. Prijete}i automatskim pu{kama savladali su V. H, vezali ga i zakqu~ali u toalet. Poslije toga izvr{ili su premeta~inu stana i prona{li maraka i kqu~eve od navedenog automobila koji je registrovan na ime S. R. iz Bawe Luke. Policija je uradila uvi aj i za razbojnicima se traga. Ukupna {teta procijewena je na oko maraka. O. M. PRIJEDOR - Policija traga za Romom iz Srbije P. T. (32), koji je osumwi~en da je u nedjequ rano ujutro, 60 minuta poslije pono}i, bacio ru~nu bombu na ku}u Teme Mujaxi} (69) u ulici Vladimira Brace Nemete broj 17, u prijedorskom nasequ Dowa Puharska. Na sre}u, niko nije povrije en, ali je od siline eksplozije pri~iwena znatna materijalna {teta. O{te}ena su ulazna vrata ku}e i gara`a te polupana prozorska stakla. Kako stoji u izvje{taju Stanice javne bezbjednosti Prijedor, osumwi~eni P. T. je u bjekstvu. On je od februara bio podstanar u ku}i Teme Mujaxi}, gdje je `ivio sa nevjen~anom suprugom Besimom Kozlica iz Biha}a. Po{to nije bila kod ku- }e, gazdarica pretpostavqa da je bomba najvjerovatnije "odgovor# na sva u podstanara. - Djelovali su mi kao par koji se voli i po{tuje. Me utim, ~esto su se sva ali i nikada mi nije padalo na pamet da se mije{am u wihove odnose. U subotu, oko 11 ~asova prije podne ~ula sam Besimu da me zove u pomo}. Vri{tala je: "Koqe me# - pri~a uznemirena Tema. Prema wenim rije~ima, kada je u{la u malu podstanarsku garsoweru zatekla je Besimu na podu koja joj je pokazivala tri no`a sakrivena pod tepihom. ISTRAGA Ku}e Ratka Bajalice i B. G, koji su o`enili dvije ro- ene sestre, nalaze se jedna pored druge i nezvani~no saznajemo da su mogu}i motivi ovog ubistva i poku{aja ubistva nerije{eni imovinskopravni odnosi. Istraga }e utvrditi {ta se stvarno desilo. potvrdio i de`urni hirurg koji ga je primio isti~u}i da vitalni organi pacijenta nisu ugro`eni. Prema pri~ama mje{tana Kostajnice, Bajalice su bile porodica za primjer. Ovaj nemili doga aj potresao je cijeli grad i niko ne mo`e da vjeruje {ta se desilo. Pokojna Darinka je, kako saznajemo, dugo godina radila u fabrici konfekcije "Sana# u Novom Gradu i nedavno je primila prvu penziju. D. BULI] O. MATAVUQ je izjavio, ni da pri e svojoj ku}i, a kamoli da u wu u e, oti{ao je u Petrovo i prijavio S. P. policiji. Sl. P. - U tom trenutku P. T. je iza{ao napoqe i pobjegao, a ja sam pozvala policiju - kazuje Tema tvrde}i da nikada sa podstanarima nije imala problema i da ne mo`e da vjeruje da joj se ovako ne{to moglo desiti u sopstvenoj ku}i. Redovno su, pri~a ona, pla}ali kiriju i sve ostale da`bine. Vidno uzbu ena zbog svega {to se dogodilo, Besima Kozlica ka`e da su sva e sa P. T. u posqedwih mjesec dana bile sve u~estalije. - Posqedwa se mogla zavr{iti kobno. Prije nego {to je odjeknula eksplozija, nevjen~ani suprug je bio na vratima, lupao i tra`io da otkqu~am vrata. Rekao mi je: "Otvori ili }e{ letjeti u vazduh#. Nisam ga pustila u ku}u jer sam se pla{ila. I onda je "grunulo#, isti~e Besima Kozlica. I dok policija traga sa osumwi~enim P. T, dotle se Tema Mujaxi}, koja `ivi sama i koja se u Prijedoru iz Wema~ke vratila prije sedam godina, pita ko }e nadoknaditi {tetu pri~iwenu ovom eksplozijom. - U trenutku kada je bomba eksplodirala bila sam kod mu- `evqeve sestre Emine, u kom- UDESI NA PODRU^JU DOBOJA Automobilom na dje~aka EKSPLOZIJA U PRIJEDORSKOM NASEQU DOWA PUHARSKA BOMBOM " POKUCAO" NA VRATA Prije nego {to je odjeknula eksplozija nevjen~ani suprug bio na vratima, lupao i tra`io da otkqu~am vrata. Rekao mi je: " Otvori ili }e{ letjeti u vazduh". Nisam ga pustila u ku}u jer sam se pla{ila. I onda je " grunulo", isti~e Besima Kozlica \Tema Mujaxi}: Ko }e nadoknaditi {tetu? DOBOJ - ^etiri lica su povrije ena u tri saobra}ajne nesre}e koje su se proteklog vikenda dogodile na podru~ju Dervente, Broda i Tesli}a. U Sijekovcu, na magistralnom putu Brod - Derventa, sudarili su se "opel kadet#, kojim je upravqao Z. M. (30) iz Travnika i "xeta# za ~ijim se upravqa~em nalazila S. M. (22) iz Sijekovca. Tom prilikom povrije ena je B. M, suvoza~ u "opel kadetu# i N. M. tako e suvoza~, ali u "xeti#. Voza~ "ford fijeste# N. K. (74) iz Broda povrije en je u Lu`anima na magistralnom putu Derventa - Brod, kada se wegov automobil sudario sa "renoom#, kojim je upravqao M. H. (58) iz Sarajeva. U Kara or evoj ulici u Tesli}u povrije en je dvanaestogodi{wi A. P. iz tog grada. Wega je udario "BMV# koji je vozio S. S. (23) iz Bobanovaca u op{tini Prwavor. Na putevima dobojskog regiona dogodila se 21 saobra}ajna nesre}a - na podru~ju Dervente devet, Modri~e pet, Doboja dvije, [amca, Broda, Petrova, Pelagi}eva i po jedna - u kojima nije bilo nastradalih, nego je na vozilima pri~iwena materijalna {teta. Sl. P. OBILI] Oskrnavqena crkva TELEGRAF OBILI] - Nepoznata lica u no}i izme u subote i nedjeqe obila su i opqa~kala crkvu Presvete Bogorodice u Babinom Mostu kod Obili}a, javila je Srna. Ova srpska svetiwa napravqena je u 14. vijeku. - Kriminalci su razbili staklo na prozoru sa zadwe strane crkve po{to su prethodno skinuli re{etke i iz crkve odnijeli dinara (oko 600 evra), fresku svetog Stefana te dio crkvenih ode`di i predmeta za crkvene slu`be - rekao je Srni lokalni paroh Stevan Markovi}. Prema Markovi}evim rije- ~ima, istra`na ekipa Kosovske policijske slu`be utvrdila je da je sa zidova crkve skinuto i pri tome u velikoj mjeri o{te}eno oko deset fresaka i ikona, a da }e procjena ukupne {tete biti izvr{ena po{to u Babin Most stignu eksperti. Pripadnici Kosovske policijske slu`be izvr{ili su uvi aj i zapo~eli istragu. Sino}wi vandalizam i skrnavqewe Crkve presvete Bogorodice uznemirio je mje{tane ovog srpskog sela koje se nalazi na putu Pri{tina - Kosovska Mitrovica, koji su zbog toga zatra`ili hitnu intervenciju dr`avnog rukovodstva Srbije i ve}u za{titu Me unarodne policije i Kfora. Crkvu Presvete Bogorodice u Babinom Mostu kod Obili}a izgradila je u 14. vijeku knegiwa Milica u znak odavawa po- {te kosovskim junacima. PRIJEDOR - D. ]. (27) iz Kozarca prijavio je policiji da mu je u no}i izme u petka i subote ukraden golf "~etvorka# wema~kih registarskih oznaka. [teta je procijewena na maraka. D. B. ¹ ¹ ¹ BAWA LUKA - Ispred kafe bara "Del Kapo# tri nepoznata lica napala su Bawolu~anina D. \. i lak{e ga povrijedila. Istraga je u toku. ¹ ¹ ¹ SRBAC - Policija je privela D. I. (25) zbog naru{avawa javnog reda i mira i prijetwe gostima i zaposlenima u motelu "Barda~a# u Barda~i kod Srpca. ¹ ¹ ¹ BAWA LUKA - Iz preduze}a "Telmont# u nasequ Kuqani, nepoznati lopovi ukrali su 538 metara telefonskog kabla. [teta je procijewena na oko maraka. ¹ ¹ ¹ BAWA LUKA - Nepoznati lopov iz modne ku}e "Teranova# vlasni{tvo S. J, ukrao je evra i maraka. O. M. {iluku, slu`ila sam je, jer je bolesna. ^ula sam kada je "grunulo#. Sre}a je da niko nije stradao - kazuje Tema dodaju}i da ~ovjek nikada nije siguran koga prima u ku}u i kakvo ga zlo mo- `e sna}i. D. BULI]

10 BEOGRAD - Sezona godi- {wih odmora i ovog qeta je najpogodnije vrijeme za provalnike stanova, iako je broj provala, prema podacima beogradske policije, u blagom padu iz godine u godinu. [ef odsjeka za suzbijawe provalnih kra a SUP-a Beograd Ratko Kosti} rekao je agenciji Beta da su ku}e i veliki blokovi zgrada omiqeni provalnicima, pa je tako i najugro`enija op{tina Novi Beograd, a za wom slijede Vra~ar i ^ukarica. Prema wegovim rije~ima, stanove naj~e{}e obijaju narkomani, a u 90 odsto slu~ajeva nestaju novac, zatim nakit i oru`je. - Vrlo je rijetka situacija da se iz stana iznose TV aparati i bijela tehnika. lopovi se ~e{}e opredjequju za sitnije stvari, kao {to su digitalni aparati, kamere i mobilni telefoni, predmeti koji su atraktivni i mogu se brzo unov- ~iti - dodao je on. Provalnici dnevno obiju u Beogradu izme u tri i pet stanova, rekao je Kosti} i apelovao na gra ane da budu obazrivi kada kre}u na odmor. - Ako su u mogu}nosti, savjetujem gra anima da prije odlaska na godi{wi odmor za- {tite svoj stan, tu prije svega mislim na ulazna vrata, prozore i balkonska vrata - rekao je on i dodao da je ~esto dovoqna ugradwa dvije boqe brave. Kosti} je posebno skrenuo pa`wu gra anima da ne ostavqaju otvorena balkonska vrata i prozore zbog provjetravawa, ~ak ni kada odlaze do prodavnice, jer provalnici ~esto koriste takve situacije, pa se de{ava da preko terase u u i u stan na drugom ili tre}em spratu. - Ni{ta ne mo`e da garantuje sigurnost, ali se provalnici naj~e{}e opredjequju za stanove sa jednom ili dvije lo- {e brave, zatim obavezno vr{e provjeru, obi~no tra`e}i nekoga preko interfona ili nude}i ne{to za prodaju - rekao je Kosti}, dodaju}i da je to "dovoqan razlog da se pozove 92 (policija)#. Prema podacima policije, u junu ove godine registrovane su 102 provale stanova, dok ih je u junu bilo 136. U prvoj polovini ove godine izvr- {eno je oko 200 provala stanova mawe nego u istom periodu pro{le, tokom koje je ukupno bilo provala, {to je za CRNA HRONIKA U BEOGRADU QETI PROVALNE KRA\E SVAKODNEVICA GAZDE NA MORU, LOPOV U KU]I Vrlo je rijetka situacija da se iz stana iznose TV aparati i bijela tehnika. Lopovi se ~e{}e opredjequju za sitnije stvari, kao {to su digitalni aparati, kamere i mobilni telefoni, predmeti koji su atraktivni i mogu se brzo unov~iti ISTRAGA O PQA^KI MUZEJA Privedena dvojica sumwivih SANKT PETERBURG - Dva mu{karca uhap{ena su u Sankt Peterburgu pod sumwom da su u~estvovali u kra i eksponata iz Ermita`a, jednog od naj~uvenijih muzeja svijeta, javile su agencije. Policijski agenti i tu`ila{tvo ve} imaju saznawa kako je izneseno i gdje je zavr- {ilo oko 70, od vi{e od 220 nestalih umjetni~kih predmeta, ~ija je vrijednost procijewena na gotovo pet miliona dolara javila je agencija Interfaks. Izvori bliski istrazi prenose da su privedeni priznali da Muzej Ermita`: Nestalo 220 eksponata \ UBIJEN HASAN [UWI IZ MOSTARA [ipkom po glavi BEOGRAD - Hasan [uwi (44) iz Mostara ubijen je u beogradskom nasequ Vo`dovac udarcima metalnom {ipkom u glavu poslije kra}eg sukoba sa Aleksandrom Petrovi}em Budijom (34), javile su agencije a prenijela Srna. Ubistvu je prethodila `u~na sva a nastradalog sa nepoznatom `enskom osobom ispred Petrovi}eve prodavnice obu}e. PODGORICA - Tri osobe udavile su se u moru kod Ulciwa, u subotu, a broj stradalih bio bi mnogo ve}i da plovna jedinica crnogorskog MUP-a kupa~e koji su `eqeli da u`ivaju plivawu na morskim talasima nije primorala da iza u iz vode, javila je Beta. U ogromnim morskim talasima koji su se na ulciwskoj Velikoj pla`i podigli oko podne, stradali su Avnor Sadiku (27) sa Kosova, Goran Qubija (35) iz Kraqeva i Vladimir Srbenovski (56) iz Skopqa. On je tra`io od zava enog para da se uti{a i skloni, ali oni su se oglu{ili na wegova upozorewa i nastavili sa sva- om. Petrovi} je poslije toga isko~io kroz prozor prodavnice i napao [uwija i `enu pesnicama i metalnom je zadobila povrede lijeve podlaktice, a [uwi je na putu do bolnice podlegao povredama. ULCIWSKA VELIKA Talasi odnijeli tri `ivota [estoro kupa~a je povrije- eno a, kako prenose podgori~ki mediji, desetina kupa~a je spaseno, zahvaquju}i prisustvu plovne jedinice crnogorske policije, samih kupa~a na pla`i i ekipi Slu`be hitne pomo}i u Ulciwu. Prema medijskim navodima, spasioci na Velikoj pla`i su upozoravali kupa~e da ne idu u vodu, kad su se podigli ogromni talasi, a pripadnici Plovne jedinice policije su i sami tjerali kupa~e iz vode. su uz pomo} jednog od kustosa tokom {est godina iznosili predmete iz muzeja. Oni su potvrdili da je kustos koji im je pomagao `ena koja umrla na radnom mjestu od posqedica sr~anog udara novembra pro{le godine kada je BRAVE Najskupqe i najbezbjednije sigurnosne brave ko{taju oko dinara (oko 275 maraka), a blindirana vrata od do dinara (od 375 do maraka). U prodavnicama ka`u da je potra- `wa posqedwih mjeseci pove}ana i da gra ani obi~no u maju i junu za{ti}uju na taj na~in stanove. oko 150 mawe nego godine (2.104). Provala stana spada u krivi~no djelo te{ke kra e, za koje je zaprije}ena kazna od jedne do osam godina zatvora, a u slu- ~aju kada je vrijednost kra e vi- {e od 1,5 milion dinara, mo`e biti izre~ena i zatvorska kaznu od deset godina. po~elo redovno inventarisawe u Ruskom odjeqewu muzeja. Za protekla dva dana prona- ena su dva eksponata iz nestale zbirke. U ~etvrtak je policiji anonimno telefonom javqeno da u je u jednom stepeni{tu u Sankt Peterburgu u kontejneru ostavqena kesa sa jednom od najskupqih ikona sa spiska nestalih eksponata, a jedan antikvar iz Moskve ju~e je prijavio da posjeduje ukradeni srebrni pehar sa zlatnim ukrasima. Pehar je procijewen na najmawe dolara, a moskovski antikvar tvrdi da ga je kupio prije dvije godine i da je re- ~eno da je pripadao pokojnom ruskom patrijarhu Aleksiju Prvom. Nestanak vrijednih eksponata otkriven je 23. jula, a me- u ukradenim predmetima nalazi se nakit i emajlirani predmeti nastali od 16. do 19. vijeka, kao i unikatna djela ruskog postupka umjetni~kog emajlirawa nano{ewem porcelana na listi}e srebra. Slu`ba za o~uvawe kulturnih dobara Rusije drugog dana poslije objelodawivawa nestanka sa~inila je i objavila spisak nestalih predmeta i wihove fotografije i kontaktirala sve va`nije muzeje i anitkvarnice u zemqi i inostranstvu. KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD " ZABELA" U SRBIJI (4) ZA NEPOSLU[NOST " RADI" PALICA Iako torture prema zatvorenicima nema, dogodi se situacija u kojoj su ~uvari prinu eni na primjenu sile, ukoliko je osu enik neposlu{an, destruktivan ili poku{a da nasrne, objasnio je Radojica [utovi} - Predstavnici uprave Kazneno-popravnog zavoda "Zabela# odlu~no tvrde da torture prema osu enicima nema, ali da je toga do prije dvije godine bilo, javio je Tanjug. - Dogodi se, me utim, situacija u kojoj su ~uvari prinu- eni na primjenu sile, ukoliko je osu enik neposlu{an, destruktivan ili poku{a da nasrne - objasnio je na~elnik Slu`be za prevaspitavawe Radojica [utovi}. Posqedice primjene sile konstatuje qekar i pravi zapisnik koji je sastavni dio osu- eni~kog dosijea. [utovi} isti~e da ve}inu osu enika ~ine povratnici i narkomani, lije~eni alkoholi~ari i psihopate, pa su odnosi izme u zaposlenih i zatvorenika "neprestana borba i nadmudrivawe#. - Putevi droge su neuhvatqivi i wu u zatvor unose ro- aci osu enika, kazao je zamjenik upravnika Kazneno-popravnog zavoda "Zabela# Dejan Novakovi}. On je dodao da je nedavno u jednom zatvoreni~kom paketu prona eno 16 grama heroina, marihuana i ekstazija, bila je smje{tena u konzervi vo}ne slate, uredno zatvorenoj, ~ije dno je bilo zaliveno olovom, a da bi se dobio utisak da sadr`aj "bu}ka# u konzervu je stavqen prezervativ napuwen vodom. Novakovi} je naveo i primjer kada je u jednoj konzervi od pola kilograma {ampiwona prona eno {est mobilnih telefona ~ije je kori{}ewe u ZAGREB - Hrvatski novinar Domagoj Margeti}, koji je odbio da primi nalog Ha{kog suda o zabrani objavqivawa imena za{ti- }enih svjedoka sa su ewa u Hagu, uhap{en je u Slavonskom Brodu, na zahtjev suda, javile su agencije. Margeti} je odbio u petak sudom da primi nalog Tribunala kojim mu se zabrawuje da i daqe objavquje popis za{ti}enih svjedoka sa su ewa generalu bosanskih Hrvata Tihomiru Bla{ki}u, prenijela je Hrvatska radio-televizija. Portparol hrvatskog Ministarstva unutra{wih poslova Zlatko Mehun potvrdio je Margeti}evo hap{ewe, ali nije mogao da navede ta~an razlog izdavawa suda. Mehun je rekao da je Margeti} uhap{en kada je parkirao automobil nedaleko od policijske stanice u Slavonskom Brodu, nakon ~ega je prevezen u Zagreb i pritvoren u okru`nom zatvoru u Remetincu. Margeti}ev advokat Kre{imir Pencinger rekao je novinarima da je wegov klijent u subotu bio u kontaktu sudom i Policijskom upravom zagreba~kom, te da se, s wima u dogovoru, javio u policijsku stanicu Slavonski Brod. Margeti} je odbio da primi nalog Ha{kog tribunala tvrde}i da je protivan hrvatskim zakonima i Ustavnom zakonu o saradwi zatvoru, ina~e, strogo zabraweno. U posqedwih sedam godina u "Zabeli# nije bilo samoubistava, nema ni samopovre ivawa, krvavih obra~una i tu~a, a posqedwe bjekstvo registrovano je prije dvije godine. - Vladavina "neformalnog sistema# ili grupisawe osu enika prema sklonostima postoji i taj sistem ~ine bogati koji imaju novac na ra~un onih koji ga nemaju - rekao je [utovi}, dodav{i da je ipak tre}ini osu enika "boqe u zatvoru nego izvan wega, jer mnogi od wih nemaju ni stana, ni posla, ni para#. Nedavno su imali, kazao je na~elnik Slu`be za prevaspitavawe Radojica [utovi}, problem sa osu enikom koji po odslu`ewu kazne nije htio da iza- e, pa je intervenisala Slu`ba 11 HAP[EWE PO NALOGU SUDA Margeti} iza re{etaka \ Domagoj Margeti}: Sporno objavqivawe imena svjedoka VAQEVO - Voza~ kamiona Sreten Quji} (47) iz Prijepoqa poginuo je u subotu u sudaru sa drugim teretnim vozilom na putu Vaqevo-Loznica kod Dowe Kamenice, potvr eno je agenciji Beti u vaqevskoj policiji. POVU^ENA Ha{ko tu`ila{tvo je sredinom juna povuklo optu`nice protiv Margeti}a i novinara Stjepana [e{eqa i Marijana Kri`i}a. Oni su optu- `eni bili da su krajem objavili u nedjeqniku "Hrvatsko slovo# identitet i iskaz za{ti}enog svjedoka sa su ewa Bla{ki}u godine, a rije~ je o predsjedniku Hrvatske Stjepanu Mesi}u. s Hagom. Iako nalog Ha{kog tribunala ima oznaku tajne, Margeti} je rekao da se radi o zabrani objavqivawa popisa 102 za{ti}ena svjedoka. On je taj spisak objavio na internet portalu, koji je uga- {en prije nekoliko dana po nalogu iz Haga. Ha{ki tribunal smatra objavqivawe za{ti}enih svjedoka krivi~nim djelom nepo{tovawa tog suda, zbog ~ega od hrvatskih vlasti tra`i da Margeti}a sprije~e da ih daqe objavquje. Mediji su prenijeli i tvrdwe Margeti}a da mu je listu za{ti- }enih svjedoka dostavio tu`ilac Dejvid Akerson, koji mu je predao kompletan dokazni materijal koji je bio osnov za optu`nicu i da su na popisu, pored Bo{waka, i imena qudi koji nikako nisu mogli da dobiju status za{ti}enog svjedoka. VAQEVO Poginuo voza~ Lak{e je povrije en voza~ drugog kamiona Ivica Stojanovi} (37) iz Aleksandrovca. U okolini Vaqeva dogodilo se jo{ {est saobra}ajnih nesre}a u kojima su ~etiri osobe povrije ene i pri~iwena je ve- }a materijalna {teta. AMBULANTA Unutra{wost zatvorske ambulante ni po ~emu se ne razlikuje od bilo kog doma zdravqa. Na spratu je bolni~ki dio gdje su, od tri osu enika zara`ena HIV virusom, smje{tena dvojica, dok tre}i, zbog pogor{anog zdravstvenog stawa le`i na Infektivnoj klinici u Beogradu. Jedini od qekara u "Zabeli#, psihijatar Danilo Pejovi}, ka`e da od hepatitisa C boluje 25 osu enika, a naj~e- {}e propisuje sedative i "trodon#. Na vratima zubarske ordinacije pi{e "obe}avam bol, krv i suze#, a doktor s osmijehom obja{wava da se u zatvoru zubi ne lije~e, ve} se uglavnom vade. za socijalni rad. Zaposlenima u "Zabeli#, me utim, najte`e pada to {to naj~e{}e nema profesionalne satisfakcije, jer osu enici u najve}em broju ne vra}aju na na~in koji se od wih o~ekuje. (Kraj)

11 12 ISTO^NO SARAJEVO - Gradski saobra}aj u Isto~nom Sarajevu nemogu}e je organizovati tako da zadovoqava sve potrebe gra ana. Jedan od razloga za to je razu enost {est op{tina ovog grada i nedovoqan broj stanovnika, ocjena je nadle`nih u Odjeqewu za prostorno ure- ewe, saobra}aj i stambeno-komunalne poslove. Da bi gradski autobusi svakodnevno prevozili putnike, grad je prinu en da izdvaja dio novca iz sredstava koja dobija od svojih op{tina. Podru~je grada trenutno pokriva desetak prevoznika. Ipak, i pored toga {to im poma`e lokalna vlast, `ale se da im se ovaj posao ne isplati jer autobusi kroz Isto~no Sarajevo voze poluprazni. Na~elnik Odjeqewa za prostorno ure ewe, saobra}aj i stambeno-komunalne poslove Milorad Kati} tvrdi da je, s obzirom na okolnosti, zadovoqan organizacijom gradskog prevoza. - Grad je buxetom za ovu godinu predvidio maraka subvencija za gradski prevoz u svih {est op{tina. Na javni konkurs u maju javilo se desetak prevoznika i sa wima su potpisani ugovori kojima su se obavezali da odr`avaju gradske linije od 1. juna do 31. decembra ove godine. Ovim smo zadovoqili sve potrebe gra ana - tvrdi Kati} dodaju}i da najvi{e putnika ima na liniji koja povezuje Lukavicu i Pale. Svi prevoznici koji su se prijavili na konkurs ukqu~eni KROZ REPUBLIKU SRPSKU GRA\ANI NEZADOVOQNI ORGANIZACIJOM GRADSKOG PREVOZA U ISTO^NOM SARAJEVU ANKETA AUTOBUSI VOZE PRAZNI Grad je buxetom za ovu godinu predvidio maraka subvencija za gradski prevoz u svih {est op{tina. I pored toga prevoznici se `ale da im se ovaj posao ne isplati, jer autobusi kroz Isto~no Sarajevo voze poluprazni Milorad Kati}: Kombi-autobusi najboqe rje{ewe su na ovoj liniji, tako da ovdje gradski autobusi saobra}aju svakih deset do petnaest minuta u periodu od {est do 20 ~asova i 30 minuta. Iako prema Trnovu autobusi saobra}aju ~etiri puta dnevno, gra ani ~esto negoduju smatraju}i da je to malo. Me utim, isti~e Kati}, i na ove ~etiri linije autobusi voze poluprazni. - S obzirom na to da nema dovoqno putnika ne isplati nam se pove}avati broj linija. Sli~no je i u Palama prema Kadinom Selu i Bogovi}ima, gdje autobusi saobra}aju dva puta u toku dana. I na toj relaciji autobusi su poluprazni - ka`e Kati}. Jedan od razloga za to, isti~e Kati}, jeste taj {to privreda ne radi i malo je radnika koji putuju na posao. Najvi{e problema vlastima zadaje organizacija prevoza u Isto~nom Starom gradu. Ugovor je potpisan sa preduze}em "Draneks#, ali je ono obustavilo prevoz na linijama Pale - Bulozi i Pale - Vu- ~ija Luka. Kati} ka`e da ih je direktor ovog preduze}a obavijestio da mu je maraka mjese~no, koje mu je grad nudio za tu liniju malo. - Od 1. avgusta uspostavqena je linija prema Bulozima, a nadamo se da }e za desetak dana autobusi krenuti i od Pala do Vu- ~ije Luke i nazad. Ugovor }e, vjerovatno, biti potpisan sa drugim prevoznikom ka`e Kati} i dodaje da su organizovali gradski prevoz vikendom i praznicima na liniji Lukavica-Tilava i Lukavica- U ZVORNIKU TRE]E TAKMI^EWE U PRIPREMAWU RIBQEG PAPRIKA[A KULINARI ^ORBU Na zvorni~koj pla`i okupili su se majstori kuhiwe iz ove op{tine, ali i Bijeqine, Bajine Ba{te, [apca... Wima su se pridru`ili i brojni gra ani u `eqi da saznaju sve tajne pripremawa ribqe ~orbe ZVORNIK - Gradska pla- `a u Zvorniku u subotu je bila okupqali{te majstora u pripremawu ribqe ~orbe koji su do{li da poka`u {ta Takmi~ari iz Zvornika i [apca: Dru`ewe uz ~a{icu i dobar zalogaj POMO] Na podru~ju Isto~nog Sarajeva proda se stotinak mjese~nih karata za radnike. Osim toga u op{tini Trnovo proda se 74 mjese~ne a~ke karte. U Isto~noj Ilixi i Isto~nom Novom Sarajevu aci kupe 400 karata. \a~ke karte ko{taju od 35 do 50 maraka, pa se zbog te- {ke materijalne situacije djeca radije opredjequju da pje{a- ~e do {kole. - Ranije smo od Vlade Republike Srpske dobijali subvencije za organizovawe a~kog prevoza. Pla}ali su nam pet litara nafte mjese~no po u~eniku. Danas ova pomo} postoji samo na papiru - tvrdi Kati}. PRIJEDORSKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD Mali{anima besplatno qetovawe PRIJEDOR - Mali{ani bez roditeqskog starawa ili iz vi{e~lanih siroma- {nih porodica otputovali su na qetovawe u Kumbor u Crnoj Gori. Za 47 dje~aka i djevoj~ica qetovawe je organizovao Centar za socijalni rad op- {tine Prijedor uz pomo} Javnog fonda dje~ije za{tite Bjeqina. Koordinator ovog humanitarnog projekta Dragica ^a o ka`e da }e u crnogorskom odmarali{tu djeca u pratwi vaspita~a provesti deset dana. Privi put ovoj grupi mali{ana, ka`e ona, pridru`i- }e se i djeca koja su u protekloj {kolskoj godini postigla zapa`ene rezultate u nastavnim i vannastavnim aktivnostima. - Na put su oti{la djeca od 6 do 13 godina starosti. Tamo imaju pla}en smje{taj, a poha a}e i radionice obrazovnog sadr`aja. Za wih 47 ove godine obezbijedili smo garderobu za pla- `u i xeparac od 20 marka - ka- `e Dragica ^a o dodaju}i da ve} ~etiri godine mali{ani iz ovog grada idu na besplatno qetovawe. P. [. znaju, ali i u`ivaju u dobrom dru{tvu. Naime, u okviru "Zvorni~kog kulturnog qeta# u subotu je, u organizaciji Sportskog ribolovnog udru`ewa "Bistro# odr`ano takmi~ewe u pripremawu ribqe ~orbe na kome je u~estvovalo sedam ekipa. Takmi~arima su se na pla`i pridru`ili i brojni gra ani koji su se trudili da od kuvara ukradu poneki trik. Po ocjeni tro~lanog `irija u kojem su bili Ne o Stjepanovi}, Qubo Bojanovi} i Rajko [ipka najukusniju ~orbu je pripremila ekipa Organizacije sportskih ribolovaca "Mladica# iz Bajine Ba- {te Drugo mjesto pripalo je "Nektar pivari#, dok je tre}e osvojio restoran "Park# iz Zvornika. Organizator se pobrinuo i da najboqe nagradi sa 120, 80 i 50 maraka. Osim toga na poklon su dobili i razne aparate i posu e, koje }e im ubudu}e dobro poslu`iti u pripremawu ~orbe. - Ovo takmi~ewe se odr`ava ve} tre}i put, a kako nam vrijeme u prvoj polovini dana nije bilo nakloweno, desetak ekipa je odustalo - rekao je predsjednik "Bistro# Goran Domuz. Ranko Draga{, voza~ - Ne mogu biti zadovoqan gradskim prevozom, kada ga prema Jasiku koji pripada op{tini Pale uop{te nema. Prije rata ovdje su autobusi saobra}ali svaka dva sata. Osim toga i put je u katastrofalnom stawu i ukoliko se ne obnovi do po~etka zime ne}u mo}i ni automobilom do}i do ku}e. Biqana Kuja~a, poqoprivredni tehni~ar - Za gradski prevoz u Isto~nom Sarajevu mo`emo re}i da postoji samo na papiru. Ono {to se ovdje naziva gradskim prevozom primjereno je pretpro{lom Petrovi}i. Kati} nagla{ava da je ovdje rije~ o linijama na kojima autobusi prevoze samo tri ili ~etiri putnika. Oni }e voziti do 1. septembra, a nakon toga }e se vidjeti ho}e li ih grad subvencionirati. Kati} dodaje da bi gradski prevoz bio daleko efikasniji kada bi vlasnici imali kombiautobuse sa 20 do 25 sjedi{ta, ali je takvih vrlo malo. - Kada se uzme u obzir podataka da u dowem dijelu grada, vijeku. I ono malo autobusa koji su nam na raspolagawu u jako su lo{em stawu. Nadamo se da }emo nakon izbora dobiti kvalitetniji gradski prevoz. Rada ]ukovi}, ugostiteq - Gradski prevoz u na{em gradu je najkra}e re~eno nikakav. Autobusi bi morali saobra}ati ~e{}e i biti savremeniji. O linijama u Isto~nom Sarajevu ne postoje nikakva obavje{tewa niti red vo`we. Svaki put se raspitujemo na autobuskoj stanici o terminima polaska i dolaska autobusa. Ranko Draga{ Biqana Kuja~a Rada ]ukovi} NEVESIWE - U krugu Zemqoradni~ke zadruge Nevesiwe nedavno je po~ela gradwa budu}e su{are vo}a i qekovitog biqa. Ova su{ara kapaciteta do {est tona {qive dnevno trebala bi biti zavr{eni za dva mjeseca. U gradwu ovog objekta evra ulo`ila je {panska vladina agencija "AECI#. Novac }e biti Pobjednici: Ekipa iz Bajine Ba{te On je dodao da su se osim nekoliko ribolovaca i restorana iz grada doma}ina, takmi~ile i ekipe iz [apca, Bajine Ba{te i Bijeqine sa po tri takmi~ara. Po drugi put na takmi~ewu su u~estvovali i ~lanovi Rafting kluba "Savski ~ivija{i# iz [apca. U Zvornik je doputovalo wih 22, a jedan od predstavnika Milorad Antoni} rekao je da ovdje nisu zbog pobjede ve} da se dobro provesele. gdje `ivi stanovnika, ima automobila, te{ko je govoriti o isplativosti gradskog prevoza. U Isto~nom Sarajevu se qudi mahom voze privatnim automobilima, tako da prevoznici imaju dosta posla samo kada djeca idu u {kolu - rekao je na~elnik Odjeqewa za prostorno ure- ewe, saobra}aj i stambeno-komunalne poslove Milorad DOMAZET NEVESIWE Gradi se su{ara vo}a ulo`en i u pogon za su{ewe, preradu i pakovawe vo- }a, qekovitog biqa, {umskih plodova. Su{ara }e zaposliti tridesetak radnika. Kada po~ne vegetaciona sezona ve}ine samoniklog biqa dodatni prihod u wegovom sakupqawu za potrebe pogona ostvari}e i hiqade nevesiwskih J. Goran Domuz je pojasnio da su za pripremawe ukusnih ~orbi bile dozvoqene sve vrste slatkovodne ribe. Organizator obezbijedio jednu, a takmi~ari su mogli da donesu i druge vrste po svojoj `eqi. Iako nagra eni nisu krili odu{evqewe zbog svog uspjeha, ipak im je najva`nije bilo dru`ewe koje nije moglo prote}i bez "dobre kapqice#. S. SAVI]

12 @IVOTNE MUKE OSAMDESETTROGODI[WEG PERE JEKI]A IZ BATKU[E KOD [AMCA DEVET GODINA PATWE Otkako se prije devet godina razbolio, ovaj starac nije mrdnuo iz posteqe. Jedino ga veseli kada ga obi u djeca i kom{ije. Tada se malo razonodi i porazgovara [AMAC - Koliko je te{ko kada ~ovjeka sustignu godine i bolest najboqe zna osamdesettrogodi{wi Pero Jeki} iz Batku{e kod [amca. Otkako se prije devet godina razbolio, ovaj starac nije mrdnuo iz posteqe. Noge su ga sasvim izdale, a qekari su mu rekli da mu je srce od te{ke bolesti oslabilo. Jo{ prije osam godina wegovoj supruzi Smiqi su rekli da se pripremi jer stari Pero U OBJEKTIVU KOTOR VARO[ - Nakon uspje{no izvedene pokazne vje- `be, u petak je ~lan glavnog odbora Crvenog krsta Republike Srpske \ura Stoj~i} proglasio zatvorenim kamp mladih "Tovladi} 2006#. - Ovaj kamp, u kojem su se okupili ~lanovi na{e organizacije sa prostora biv{e Jugoslavije ne zaostaje za ostalim kampovima u Republici Srpskoj i BiH - tim povodom rekao je \ura Stoj~i}. Sme}e zatrpalo Mesar" " DERVENTA - Preduze}e "Mesar# iz Dervente, koje je nekada bilo za primjer, godinama je propadalo i niko nije vodio ra~una o wemu. Iako je privatizovano kako bi sa novim vlasnikom boqe radilo, ono danas izgleda sablasno, zatrpano sme}em, zaraslo u korov i napu- {teno bez radnika, ~uvara i vlasnika. Upravnik kampa Milan [esti} uru~io je diplome novim instruktorima i predava~ima. Diplome su dobili Vedran Stokani}, Rade Stanoj~i}, Maja Gaji}, Suzana Jelisavac, Jelena i Monika Kova~evi}, Maja Zrni}, Branislav Ala{a, Nina Vuka{inovi}, Vesna Divqak, Milan Benco, Biqana Vu~enovi}, Vladimir Vrawe{, Bojana Milinkovi} i Vawa Ivankovi}. Za doprinos u organizovawu kampa odato je priznawe KROZ REPUBLIKU SRPSKU Ina~e, ovdje su nekada dolazile hladwa~e iz svih krajeva Jugoslavije, a klaonica je snabdijevala svje`im mesom Derventu i okolne gradove. Za potrebe "Mesara# na hiqade teladi, bikova i sviwa tovqeno je na privatnim imawima i u derventskom preduze}u "Poqoprivrednik#. S. P. Administrativnoj slu`bi grada Bawa Luka, op{tinskim organizacijama Crvenog krsta Palilula, Bawa Luka, a posebno ovoj organizaciji u Kotor Varo{u. [esti} je rekao da je kamp protekao u stalnom radu i u~ewu, a ste~ena znawa ovim mladi}ima i djevojkama dobro }e do}i na terenu. Zamjenik na~elnika op{tine Miodrag Petrovi}, ~estitaju}i polaznicima kampa, poru- ZATVOREN KAMP MLADIH CRVENOG KRSTA U TOVLADI]U KOD KOTOR VARO[A U ZNAKU HUMANOSTI Upravnik kampa Milan [esti} rekao da je kamp protekao u u~ewu, a ste~ena znawa ovim mladi}ima i djevojkama dobro }e do}i u humanitarnom radu Pero Jeki}: Supruga Smiqa mu je desna ruka "ne}e jo{ dugo#. Ipak, i poslije toliko vremena starina `ivi prikovan za postequ. sam, ali bi mi boqe bilo da nisam. Po cijele dane sam zatvoren, nigdje mrdnuti ne mogu. Mu~im moju jadnu Smiqu. Prije ovog nikada kod doktora nisam bio. Jedino sam operisao vene dok sam bio u vojsci daleke godine - `ali se Pero. I osamdesetogodi{wu baku Smiqu polagano izdaje snaga. Zdravqe joj je sve slabije. Nedavno je operisala `u~, ali se oporavila, pa sada opet mo`e da brine o svom suprugu. mi je gledati ga ovakvog. Potpuno su ga noge izdale, pa ni na {take ne mo`e. Hranim ga, pojim, kupam, donosim no{u... Dobar je i na svoju muku nikada se ne `ali. Sre- }om, jo{ uvijek je dobrog razuma i nije nervozan - pri~a Smiqa. Smiqa i Pero Jeki} su u braku su ve} 58 godina. Izrodili su dva sina i dvije k}erke. Djeca su se po`enila i poudala, pa krenula svojim putem. Ipak, stare roditeqe nisu zaboravili. Do u im ~esto u posjetu, a kada je Smiqa bila u bolnici, sin i unuk Predrag na- {li su se Peri pri ruci. Kada mu zatreba ne{to iz prodavnice, unuk, kojeg neizmjerno voli, uvijek ga poslu`i. Pero se, ka`e, ne raduje `ivotu. Jedino ga veseli kada ga obi u djeca i kom{ije. Tada se malo razonodi, porazgovara... Samo}a u ~etiri zida ga uni- {tava. Volio bi da bar mo`e u dvori{te ili u ba{tu oti}i. U posqedwe vrijeme ~esto ga, veli, gu{i i ne mo`e da di{e. Smiqa ga lijekovima odr`ava. Po cijeli dan i no} neko mora biti uz wega. Pero se moli da 13 mu Smiqa {to du`e po`ivi u zdravqu, jer bez we mu, ka`e, nema `ivota. V. ANTI] RADNA JEDINICA " ELEKTRODISTRIBUCIJE" PALE Nove informativne stanice VI[EGRAD - Kako bi gra- anima pru`ili {to boqe usluge od 1. avgusta u Vi{egradu je po~eo da radi informativni punkt radne jedinice "Elektrodistribucije# Pale. U direkciji ovog akcionarskog Dru{tva otvoren je Uslu- `ni centar, a informativni punktovi rade jo{ i u Palama, Isto~nom Sarajevu, Sokocu, Rogatici, Fo~i, Isto~nom Starom Gradu, Trnovu, Rudom, Kalinoviku, ^ajni~u i Novom Gora`du, ka`e se u saop{tewu "Elektrodistribucije#. - Osnivawem ove slu`be nastojimo da blagovremeno i potpuno informi{emo na{e potro- {a~e i kupce elektri~ne energije o svim bitnim aktivnostima akcionarskog dru{tva - pi{e u saop{tewu. Formirawe Uslu`nog centra i informativnih punktova rezultat je primjene Zakqu~ku TESLI]KI BIRO RADA Vlade Republike Srpske od 18. maja ove godine, kao i uputstva "Elektrodistribucije RS# o wegovom provo ewu. Ina~e, "Elektrodistribucija# Pale je u julu provjerila obra~un kamata na dugovawa, po- ~ev od godine. Uz julski ra- ~un svaki potro{a~ je dobio obavje{tewe o visini dugovawa, zakqu~no do 31. decembra godine, koja }e biti razdvojena na glavnicu i kamatu. S. H. Nezaposlenost u blagom padu TESLI] - U tesli}kom Birou rada na evidenciji nezaposlenih nalazi se osoba, od ~ega `ena. Ovi podaci govore da je nezaposlenost u odnosu na raniji period u blagom padu. Tokom juna na Biro se prijavilo 139 lica, a iz evidencije su brisane samo 42 osobe. Ve}inu nezaposlenih, ~ak 2.882, ~ine nekvalifikovani i kvalifikovani radnici i 663 lica sa zavr{enom sredwom {kolom. Posao tra`i 22 fakultetski obrazovanih Tesli}ana, od kojih je 11 `ena, 22 osobe sa zavr{enom vi{om {kolskom spremom i 44 visokokvalifikovanih radnika. Ve} nekoliko mjeseci u gradu na Usori posao ~eka i jedan doktor nauka i jedan strani dr`avqanin. Na evidenciji nezaposlenih na Birou rada u Tesli}u u junu su bila 924 u~esnika rata i 126 ratnih vojnih invalida. U potrazi za poslom je najvi{e lica koja su u braku i taj broj je dostigao Nezaposlenost je posebno izra`ena u dobu izme u 20 i 45 godine `ivota, a taj broj u junu je iznosio lica. Na Birou rada nalazi se i znatan broj Tesli}ana koji su u{li u petu i {estu deceniju `ivota. Tome je najvi{e dorinijelo progla{ewe ste~aja u Drvnoj industriji "Borja#, kada je oko 600 lica sa du`im radnim sta`om upu}eno da tra`i posao na ovakav na~in. M. S. Vje`ba: Mladi pokazali {ta znaju Poklon za uspomenu: Gosti iz Osijeka daruju kwigu Miroslavu Vesi}u ~io je da znawe koje su ovdje stekli nastave da primjewuju u humanitarnom radu. - Ovo {to radimo nema granica i ubudu}e }emo nastaviti da se {irimo. Nadam se da }e sqede}i kamp u Tovladi}u biti novi po~etak na{e saradwe - rekao je kopredsjedavaju}i dru- {tva Crvenog krsta BiH Miroslav Vasi}. Sa u~esnicima kampa oprostio se i Sekretar koordinacionog odbora Crvenog krsta regije Krajina Radislav [pawi}. On je istakao koliki je zna~aj u~e{}a ~lanova ove organizacije iz Republike Srpske, Srbije, Makedonije i Hrvatske i naglasio da }e kamp imati svoj puni smisao kada bude okupio vi{e od stotinu u~esnika. Jelena Kova~evi}, Nina Vuka{inovi} i Mirela [esti} iz Bawe Luke ka`u da je naro- ~ito dragocjeno to {to su na ovogodi{wem kampu obu~eni novi instruktori i predava~i. - Provele smo divne dane u dru`ewu, upoznale nove drugove i nau~ile mnogo - rekle su Vawa Vuli} i Kristina Bojovi} iz beogradske organizacije Crvenog krsta Palilula. Dragan Ze~evi} iz Osijeka prvi put je u tovladi}kom kampu. Zadovoqan je, veli, radom kampa i saradwom sa bawolu~kom i ostalim organizacijama Crvenog krsta. Ovo je bila i prilika da gosti iz ovog grada Miroslavu Vesi}u poklone kwigu "Istorija Crvenog krsta Osijeka#. U toku sedmodnevnog dru`ewa u tovladi}kom kampu je odjekivao glas humanosti. Kada se rastanak pribli`io osje}awa su bila pomije{ana. Sa jedne strane radost zbog predivnog dru`ewa i uspje{nog rada, a s druge `al {to su se polaznici kampa morali rastati. D. KEREZOVI]

13 14 TESLI] - Prva nedjeqa po Ilindanu zavjetni je dan manastira Lipqe, a tim povodom odr`ava se tradicionalni Lipqanski sabor. Svetu arhijerejsku liturgiju u sredwovjekovnom manastiru slu`io je episkop bawolu~ki Jefrem sa vi{e sve{tenika i akona Bawolu~ke eparhije. Manastirska crkva bila je pretijesna da bi primila sve vjernike koji su u ovu, kako se vjeruje, nemawi}- ku zadu`binu pod planinom Borjom, do{li sa svih strana svijeta da bi uveli~ali slavqe svih Lipqanaca i wihovih kom- {ija. - Kako danas, tako decenijama i vijekovima unazad na{ vjeruju}i narod dolazi u ovu divnu svetiwu, na izvor na{e vjere pravoslavne, da se okrijepi KROZ REPUBLIKU SRPSKU U MANASTIRU LIPQE TRADICIONALNI LIPQANSKI SABOR NA IZVORU VJERE U okviru tradicionalnog Lipqanskog sabora, vladika bawolu~ki Jefrem u istoimenom manastiru slu`io svetu arhijerejsku liturgiju. Sabor okupio nekoliko hiqada vjernika Na Lipqanskom saboru episkop Jefrem u sve{teni~ki ~in jeromonaha rukopolo- `io je sabrata manastira Lipqe jero akona Stefana. - Vidite kako iz godine u godinu cvjeta ova svetiwa koju obnavqamo. Istovremeno, ovdje se i `ivot obnavqa. Upravo iz svog naroda regrutujemo kadar na{e crkve, koji je spreman da slu`i i Bogu i rodu - rekao je vladika Jefrem. i osvje`i novom snagom i vjerom u `ivot koja }e mu pomo}i da lak{e podnosi obaveze koje mu `ivot name}e. Te{ko je kad se od qudi ~uje da im je `ivot te- `ak i kad se osjeti da gube nadu. Ali, treba imati u vidu da nam Bog daje onoliki teret koliki mo`emo da nosimo. Bog sa svakim ~ovjekom, sa svakim narodom ima plan, a ono {to mi obi~ni smrtnici znamo jedva je za danas, a kamoli za sutra. Zato, vjerujmo u Boga, jer nema ni- {ta gore nego kad nas on prepusti samima sebi - poru~io je episkop Jefrem u arhijerejskoj pouci nakon svete arhijerejske liturgije. Izra`avaju}i nadu da je hodo~asnicima i poklonicima svaki dolazak u Lipqe novo osvje`ewe, da im se na ovom svetom mjestu otvaraju novi vidici, vladika Jefrem je pozvao okupqeni narod da se moli Bogu da mu da mogu}nost da duhom i srcem dopre tamo gdje ne mo- `e umom i o~ima. Jer, gdje ima \ Vladika Jefrem i sve{tenici: Molitva put do Boga (Snimio R. OSTOJI]) ILINDANSKO PJESNIKA I RIBARA " PRQA^A 2006" Pecali i recitovali DERVENTA - Peti susreti pjesnika i ribara pod nazivom "Ilindansko kwi`evno dru`ewe - Prqa~a 2006# odr`ani su pored rijeke Ukrine u Dowim Ceranima kod Dervente. Na dru`ewe su do{li pjesnici i kwi`evnici iz Bawe Luke, Prwavora, Doboja i ~lanovi Srpskog kwi- `evnog kluba "Vihor#. Prvi put su ovi susreti dobili me unarodni karakter, jer su do{li gosti iz Kwi`evnog kluba "Mika Anti}# iz In ije. Ribolovci su uprili~ili takmi~ewe sa pionirima i omladincima, a takmi~ili su se u ulovu ribe na plovak ribari i pjesnici. Pjesnici su ipak morali da daju prednost iskusnim ribolovcima, pa je diplomu Srpskog kwi- `evnog kluba "Vihor# za osvojeno prvo mjesto dobio Sretko Nikoli}. Na konkursu za najboqu pjesmu `iri, kojim je rukovodila Stevka Kozi} Preradovi}, proglasio je Zlatomira Borovnicu iz In ije, drugu najboqu pjesmu je napisala Gorica \ur evi}, a tre}u Slavko Pokrajac. Pobjednicima je dodijeqena nov~ana nagrada od 20, 30 i 50 maraka. Pjesnik koji ne vidi, ali srcem i du- {om, sluhom i rije~ima pokazuje svoj duh i umije}e stvarawa Zlatomir Borovnica je odu{evqen svojim prvim gostovawem u Derventi i na dru`ewu pored Ukrine. - Iznena en sam organizacijom i dru- `ewem. Odavno smo `eqeli do}i u Derventu i to se ostvarilo. Nadam se da }u \ Derventa: Manifestacija me unarodnog karaktera do}i i drugi put, jer Derven}ani su stalni gosti susreta pjesnika pod nazivom "Garavi sokak# u In iji, pa je to jo{ ve- }a obaveza da se i mi odazovemo i doprinesemo zna~aju ovih susreta i dru`ewa. Posebno mi je drago {to sam pro{irio poznanstva i upoznao mnoge nove stvaraoce - rekao je Borovnica. S. P. \Manastir Lipqe: Vjernici sa svih strana vjere ima i nade, a gdje qudi ~ine zlo jedni drugima, tu Boga nema. - Neka vam budu plodne i rodne i wive i ku}e, neka vas Bog podari da imate i {ta i s kim dijeliti, da u svijetu oja- ~a dobro i da bude vi{e mira, a mawe ratova - rekao je episkop Jefrem u blagoslovu vjernicima. Molitoslovqe je nastavqeno trokrakim ophodom oko manastirske crkve sa obno{ewem litija, ikona i ~asnog krsta, koji je nosio Borislav Derowi} iz Tesli}a. Potom je vladika Jefrem vjernicima podijelio naforu. B. MAKSIMOVI] DOWA SLATINA KOD [AMCA Za~ula se crkvena zvona [AMAC - Episkop zvorni~ko-tuzlanski Vasilije, uz saslu- `ewe sve{tenika gorwoslatinske parohije, osve{tao je novoizgra enu crkvu Svetog Lupa u Dowoj Slatini kod [amca. Crkvi je kumovao Milan Stani{i} iz istog sela, daruju}i ovu bogomoqu sa maraka, a kum ikonostasa Niko Savi} iz Gajeva prilo`io je maraka. Prvi put ovo posavsko selo, deset kilometara od grada, dobilo je hram, iako je `eqa mje- {tana da dobiju svoju crkvu stara deset godina. Prema rije~ima sve{tenika Milana Pajkanovi}a, o~evi i djedovi Dowoslatinaca `eqeli su da sagrade hram jo{ prije Drugog svjetskog rata. Wihov dugogodi{wi san ostvarile su dana- {we generacije ovog posavskog sela. Crkvu u Dowoj Slatini mje- {tani su po~eli da grade jo{ godine, a tek ove uspjeli su da je zavr{e uz svestranu pomo} cijelog sela, donatora i Skup- {tine op{tine [amac. Poslovi su ukupno ko{tali oko maraka. - Ovo je za sve nas izuzetan doga aj. Crkva Svetog Lupa nije bila samo `eqa, ve} i stvarna potreba vjernika sela Dowe Slatine i okoline. Sa velikom rado{}u do~ekasmo dana{wi dan da zvona zazvone i u na{em selu - rekao je predsjednik mjesne zajednice Dowa Slatina Slobodan Stani{i}. Veliko slavqe omogu}ila su {iroka srca svih mje{tana, koja su na{la novca da i u vremenu velike oskudice pomognu izgradwu bogomoqe. Zadovoqstvo nisu krili ni kum crkve Milan Stani{i}, dok je Niko Savi} u posqedwe vrijeme, pored ove crkve, kumovao i svetiwama u Gajevima i Gorwoj Slatini. - Kona~no je ostvarena `eqa ovog naroda da ima svoju bogomoqu, gdje }e se okupqati i slu`iti Bogu. Neka Bog blagoslovi sve koji su pomogli wenu izgradwu - rekao je vladika Vasilije. V. A. ZA URE\EWE PUTEVA U MRKOWI]KOJ OP[TINI 1,6 MILIONA MARAKA NOVI ASFALT I RASVJETA Planirano da se asfaltira sedam kilometara gradskih ulica i oko deset kilometara lokalnih puteva. Uz sredstva koja }e obezbijediti op{tina, u urbanom dijelu mje{tani }e dati 15, a u seoskom 25 odsto sredstava od ukupne cijene poslova \ Asfaltirawe ulice Pavla Xevera: Vrijednost radova oko maraka MRKOWI] GRAD - Sude}i prema najavama op- {tinskog rukovodstva, Mrkowi} Grad }e uskoro imati ure enije puteve. Naime, u izgradwu i asfaltirawe ulica i lokalnih puteva u mrkowi}koj op- {tini do kraja godine ulo- `i}e se 1,6 miliona maraka. Planirano je da se asfaltira sedam kilometara gradskih ulica i oko deset kilometara lokalnih puteva. Uz sredstva koja }e obezbijediti op{tina, u~estvova}e i gra ani. U urbanom dijelu mje{tani }e dati 15, a u seoskom 25 odsto sredstava od ukupne cijene poslova. Prvi radovi ovih dana po~eli su u ulici Pavla Xevera. - Oko dvije stotine metara ove ulice bi}e obnovqeno iz temeqa. Vrijednost radova je oko maraka, a prema odluci op- {tinskog parlamenta, doma- }instva i privredni subjekti, koji imaju poslovne zgrade u ulici, obezbijedili su u~e{}e od 15 odsto sredstava - ka`e odbornik Skup- {tine op{tine Mrkowi} Grad Milenko Mileki} i aktivista u organizovawu poslova. Mileki} ka`e da je od velikog zna~aja asfaltirawe ove ulice ~ija je kolovozna podloga bila u lo{em stawu i predstavqala veliki problem za normalno odvijawe saobra}aja. Radnici "Mrkowi} puteva# istovremeno grade i ulicu Svetog Nikole u centru grada. Rije~ je o ulici pored upravne zgrade "Nove bawalu~ke banke#, "Hidroelektrane na Vrbasu# i "Tranzitnog telekoma#. Gradwu ove ulice uz op{tinu i wene stanovnike poma- `u i ova preduze}a. - Na{ plan je da do kraja godine asfaltiramo sve gradske ulice koje nemaju asfaltnu podlogu - ka`e na- ~elnik op{tine Zoran Tegeltija. Radi se o sedam kilometara ulice, od kojih je ve- }ina u perifernim dijelovima grada. Kada se zavr{i wihovo asfaltirawe, na red dolazi ure- ewe ulica na kojima je o{te}ena asfaltna podloga. Osim toga, u planu je da se osvijetle sve ulice. Prvi ~ovjek op{tine ka`e da to gra ani zaslu- `uju, jer su imali strpqewa. Pla- }ali su komunalne obaveze i ~ekali sve ove godine da dobiju rasvjetu i asfaltirane ulice. Tegeltija isti~e da }e se ove godine asfaltirati i oko deset kilometara lokalnih puteva. Ve} je zavr{ena gradwa i asfaltirawe kilometar puta od [ara~evca do crkve u Gustovari. U toku je izgradwa oko dva kilometra puta u Podrougli, zaselak Previle i [ormazove ku}e. S. DAKI]

14 HO]U DA Karla (ne) tra`i Radovana Pi{e Slavi{a SABQI] KARLA po starom, kada je Radovan u pitawu. Veli da ga vi{e "niko ne tra- `i i ne govori ni- {ta o wemu#. Jedino {to zna jeste to da je Radovan - pisac. Ako ga ne uhvati na "Du~i}evim ve~erima poezije# u Trebiwu, a tamo ga o~ekuju ^avo{ki i kompanija, Karla }e odustati. Kada je, me utim, Ratko u pitawu, Karla zna sve. Osim, naravno, godine kada je planirala da ga uhapsi. Zlobnici tvrde da }e jo{ ovu zamajavati javnost, te da bi tek idu}e godine mogla da otvori karte. Tada }e, naime, ~inovnici Tribunala okrenuti glavu palati na Ist Riveru, po{to }e im ponestati novca. ¹ ¹ ¹ Sudionici vremena tuge i pla~a za najvoqenijim sinom zbratimqenih naroda i narodnosti biv{e Jugoslavije, sje}aju se pjesme po kojoj "heroj narod Sloveniju pita kako noga na{eg druga Tita...#. Odmah potom "iz Qubqane sti`u dobre vijesti nema noge, al' je po~'o jesti#. Kubancima su, ovih dana, iz bolnice poru~ili da je Fidel Kastro operisan, te "nema dijela crijeva. Ali i to da "po~'o jesti#. Tita nema me u `ivima, otkako je "po~'o jesti#. ¹ ¹ ¹ Geolo{ki institut u Tuzli i Federalni zavod za agropedologiju potvrdili su, poslije brojnih analiza materijala, da su bosanske piramide sunca i (tjera zvijezda) mjeseca, sagra ene qudskom rukom, te da su u pitawu betonski blokovi. Semir Osmanagi}, oki- }en, istovremeno, i titulom {arlatana, ali i vrhunskog stru~waka-arheologa, potom dodaje da su te piramide stare izme u osam i dvanaest hiqada godina!!! Nakon izjave onog i {arlatana i stru~waka, istovremeno, ne bi iznenadila reakcija iz susjednog Kakwa, po kojoj bi tamo{wa, veoma ugledna cementara, umjesto pedesete godi{wice postojawa i uspje{nog rada, ve} idu}e godine mogla da proslavi dvanaesthiqaditi ro endan!!! ¹ ¹ ¹ U po~etku je SDS bio pokret sa puno kadrova zatrovanih Brozovom ideologijom. I logi~no je da nas oni sad napu{taju. Mi smo nacionalna stranka i ne trebaju nam komunisti, kategori~an je Dragan ^avi}, predsjednik Srpskog demokratskog pokreta. Ko zna da li bi danas uop{te i bilo Pokreta da se o~isti od svih Brozovih qudi, odnosno po{tovalaca wegovog lika i djela. Proleteri ^okorskih i ostalih brda, ujedinite se! ¹ ¹ ¹ "Poslije Tunisa i Pantelarije, engleske i ameri~ke trupe pre{le su i na zauzimawe Sicilije. Istovremeno, englesko-ameri~ka avijacija danono}no bombarduje ~itavu Italiju.# Ovo je, izme u ostalog, pisalo u prvom broju "Glasa#. [ezdesetak godina poslije, u "Glasu Srpske# se ~ita kako su engleske i ameri~ke trupe, poslije Avganistana, pre{le na zauzimawe Iraka, bombarduju}i istovremeno gradove i u jednoj i u drugoj zemqi. Ista meta, isto odstojawe. NOVA STANICA HITNE POMO]I U GRADI[CI Boqi uslovi lije~ewa GRADI[KA - Stanica hitne pomo}i gradi{kog Doma zdravqa bi}e zavr{ena za desetak dana, a do polovine septembra trebalo bi da bude i opremqena. \ Savo Stani{qevi}: Radovi po~eli pro{le godine Ovo nam je rekao direktor Doma zdravqa u Gradi{ci Savo Stani{qevi} i dodao da je izgradwa objekta po~ela pro{le godine. - Do sada je u izgradwu Stanice hitne pomo}i ulo`eno 250 hiqada maraka, a tro{kovi su padali na buxet op{tine i Doma zdravqa - istakao je Stani- {qevi}. On je dodao da je izgradwa ovog objekta veliki pomak, kako za ustanovu i op{tinu Gradi{ka, tako i za pacijente kojima je potrebna hitna medicinska pomo}. - Nismo imali dobre uslove za pru`awe hitne pomo}i pacijentima, ali otvarawem nove stanice pacijentima }emo maksimalno mo}i da iza emo u susret - izjavio je Stani- {qevi}. On se nada da }e i oprema u Stanici hitne pomo}i biti dobra, a ove godine Dom zdravqa }e imati i ~etiri doktora specijalista urgentne medicine. Novoizgra ena zgrada Stanice hitne pomo}i ve}a je ~etiri puta od one u kojoj se ranije pru`ala hitna pomo} pacijentima. B. V. \ Nova zgrada: Za poslove 250 hiqada maraka KROZ REPUBLIKU SRPSKU NEZADOVOQSTVO RADNIKA KOTORVARO[KE " PRERADE DRVETA" STE^AJ JEDINI SPAS KOTOR VARO[ - Pokretawe ste~ajnog postupka jedini je izlaz za kotorvaro{ko Akcionarsko dru{tvo "Prerada drveta#. Ovo su poru~ili radnici pomenutog preduze}a, koje ne proizvodi ve} gotovo ~etiri godine. Povod za okupqawe radnika, koji u~estvuju sa 24 odsto u strukturi kapitala, bio je rezawe {ina, vagona i dijela metalnog krova objekta u staro gvo` e. O tome je obavije{tena i kotorvaro- {ka Policijska stanica, iz koje je saop{teno da za skidawe krova postoji odluka Upravnog odbora AD "Prerada drveta#. - Rezawu krova se pristupilo u dogovoru sa predsjednikom Upravnog odbora, kako bi se isplatio bar dio od devet plata, koliko se duguje ~uvarima - rekao je vr{ilac du`nosti direktora Vito Krepi}, koji ka`e da za ~uvare, koji su o~uvali pogone, niko nema razumijevawa. Sa druge strane, predsjednik Sindikata Predrag Kuzmi} i ostali radnici pitaju se ko ima pravo u wihovo ime da donosi odluke "o kr~mewu osnovnih Vito Krepi} ka`e da su rezawem {ina, vagona i krova u staro gvo` e nastojali da obezbijede plate za ~uvare. Radnici se pitaju ko ima pravo u wihovo ime da kr~mi osnovna sredstva preduze}a" " sredstava preduze}a#. Napomiwu}i da je iz rata pogon iza{ao neo{te}en, ~lan Upravnog odbora u ime radnika Rade Rodi} istakao je da su obaveze ve}e od procijewene vrijednosti. Poslije rata, veli, sva{ta se doga alo u "Preradi drveta#, koja je za kratko vrijeme propala. - Na podru~ju op- {tine rade 24 pilane, a na{a je zatvorena. To govori da nekome nije stalo da ovaj drvoprera iva~ radi, ve} da se {to vi{e obezvrijedi i razgrabi - rekao je Rade Rodi}, koji je pozvao akcionare da budu strpqivi. Obrad Cicmanovi} je u "Preradi drveta# radio 25 go- \Dio objekta preduze}a: Krov u starom gvo` u ZVORNIK - Zvorni~anin Mi{o Blagojevi} jedan je od rijetkih koji mo`e da se pohvali da ima staro i interesantno vozilo. Radi se o ruskom vojnom terenskom vozilu "gaz#, koje su wegovi sugra ani prvi put imali priliku da vide ove nedjeqe, tokom defilea u~esnika manifestacije "Zvorni~ko kulturno qeto#. U wemu je sjedilo pet qudi, a vukao je i rafting ~amac sa dvadesetoro djece. - Vozilo je proizvedeno godine. Najvi{e je kori- {}eno u vojne svrhe, a ja sam ga kupio prije 21 godinu u lovi- BILE]A - [panska nevladina humanitarna organizacija "MPDL - Pokret za mir# u isto~noj Hercegovini, ali i cijelom Balkanu, posqedwih godina, pored ostalih vrsta pomo}i, sve vi- {e brine i o davawu besplatnih pravnih savjeta mnogobrojnim gra anima. Prema podacima trebiwske kancelarije pomenute organizacije, za prvih {est mjeseci ove godine, u {est isto~nohercegova~kih op{tina, besplatna pravna pomo} pru`ena je za 190 korisnika, koji su podnijeli ukupno 358 zahtjeva. Istovremeno, u ostalih devet kancelarija, koje ~ine MPDL-ovu NA ZVORNI^KIM ULICAMA Kad Mi{o vozi " gaz" {tu Kara or evo od prethodnog vlasnika i potpuno ga preuredio - pri~a sa zadovoqstvom Blagojevi} o svom `utom ~etvoroto~ka{u. Blagojevi}, koji je u prednosti u odnosu na ve}inu Zvorni~ana jer ima auto-servis, ka- `e da voli old-tajmere. U wegovoj zbirci mogu se na u i "kamion~i}# iz i automobil iz godine. "Gaz#, koji je Blagojevi} prije nekoliko dana prvi put provozao, privukao je veliku pa`wu sugra ana. Vlasniku jo{ ostaje da ga registruje i ocarini, {to je za sada mali, ali rje{iv problem. S. S. \ Sastanak sitnih akcionara: Ako treba, blokirati kapiju dina. Ne mo`e, veli, gledati da firma tek tako propada, pa zahtijeva da se povede briga o radnicima. Zahtjev za rje{avawe statusa zaposlenih istakli su Ilija Markovi}, Bo`o [uri} i ostali radnici okupqeni pro{log petka u krugu nekada vrlo cijewenog drvoprera iva~a u bawolu~kom regionu. Na osnovu tu`bi povjerilaca, do sada je izvezen znatan dio opreme i vozila iz kruga "Prerade drveta#, dok je kran zaplijewen. Kako smo doznali, upravna zgrada sa zemqi{tem ispred objekta, koja je bila pod hipotekom Bawalu~ke banke, nedavno je prodata. mre`u pravne pomo}i na Balkanu, podneseno je ukupno pravnih pitawa od strane korisnika. - Na podru~ju isto~ne Hercegovine najve}i broj slu~ajeva odnosi se na rje{avawe pitawa iz radno-pravnog statusa, ukupno 119. Rije~ je ve}inom o raseqenim licima koja su, do godine, radila u tada{wim preduze}ima na teritoriji Federacije BiH. U ~lanu 143. Zakona o radu Federacije BiH utvr ena je, naime, mogu}nost zaposlenima, koji su bili u radnom odnosu na dan 31. decembra godine, a nisu dobili odluku o prestanku radnog odnosa, da reguli{u svoj status podno{ewem zahtjeva poslodavcu u roku od tri mjeseca od dana stupawa zakona na snagu. Zakon se primjewuje od godine. Poslodavac je imao mogu}nost da radnika vrati na posao ili da ga ostavi na ~ekawu najdu`e do 5. maja godine. Prema izmjenama i dopunama ovog zakona, ako radnik do 5. maja godine nije pozvan na posao, prestaje mu radni odnos. U tom slu~aju, poslodavac nije imao pravo da primi drugo lice sa istom kvalifikacijom i na isto radno mjesto u roku od godinu dana, a zaposleni je imao pravo na otpremninu - isti~e predstavnik trebiwske kancelarije MPDL-a Danijela Jakovqevi}. 15 Podsjetimo, u strukturi kapitala u "Preradi drveta# sa 30 odsto u~estvuje Milorad Joki} iz Prijedora, 24 radnici, 20,5 BLB banka, sa po 10 odsto BORS fond i PIO, a pet restitucija. Radnici su istakli da niko sa 30 odsto kapitala ne mo`e da raspola`e cijelom firmom i pitali ko `eli pokretawe ste~aja. Zakqu~eno je da se sa- ~eka do 20. avgusta, do kada }e biti razmotrene ponude za preuzimawe pogona u zakup. Odlu- ~eno je da se ponovo sastanu sitni akcionari. Ukoliko ne bude pomaka, radnici su odlu~ni da blokiraju kapiju i nikome ne dozvole ulazak u krug "Prerade drveta# do kona~nog rje{avawa wihovog statusa. D. KEREZOVI] \Mi{in `uti qubimac: Jo{ da ga registruje POMO] [PANSKE NEVLADINE ORGANIZACIJE " MPDL" PRAVO NA RAD Prema podacima trebiwske kancelarije MPDL-a, za prvih {est mjeseci ove godine u {est isto~nohercegova~kih op{tina besplatna pravna pomo} pru`ena je za 190 korisnika, koji su podnijeli ukupno 358 zahtjeva Prema wenim rije~ima, postupak ostvarivawa tog prava je jo{ u toku za sve one koji su se u zakonskom roku obratili svojim biv- {im poslodavcima za regulisawe radno-pravnog statusa. Pravna pomo} {panske nevladine organizacije namijewena je u prvom redu izbjeglicama i raseqenim licima, povratnicima, ali i doma}em socijalno ugro`enom stanovni{tvu. Trebiwska kancelarija, osim Trebiwa, Bile}e i Gacka u Srpskoj, pokriva i op{tinu Ravno u Federaciji BiH. Ta {panska humanitarna organizacija djeluje na balkanskim prostorima ve} 15 godina, a trenutno u BiH, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji, ukqu~uju}i i Kosmet, sprovodi nekoliko projekata. Osim navedenog, u Hercegovini se sprovodi i wihov projekat poqoprivrednog razvoja ruralnih zajednica. [. ALEKSI]

15 16 OPRO[TAJNOM ZABAVOM ZAVR[EN KAMP U DJE^IJEM DOMU RADA VRAWE[EVI]" POD MASKAMA PUNO SRCE " RADOSTI Ovaj kamp je od neprocjewive vrijednosti za djecu koja ovdje borave. Mali{ani su se tako zbli`ili sa svojim starijim drugarima da jedva ~ekaju kada }e ponovo do}i, ka`e Biqana Draga{-Petru{i} OKOM KAMERE KOLO SRPSKIH SESTARA UZ maskenbal i opro{tajnu zabavu u subotu je u Dje~ijem domu "Rada Vrawe{evi}# zavr- {en volonterski kamp "Osmijeh#, koji su organizovali predstavnici Omladinskog komunikativnog centra. Posqedwih petnaest dana sa djecom iz doma dru`ilo se 18 volontera iz Bawe Luke, Doboja, Gradi{ke, Prijedora i Prwavora. Ciq kampa bio je da se mali{anima raznim aktivnostima uqep{a boravak u domu tokom qetweg raspusta. Jedan od volontera Dragan Todorovi} pri~a da su prijepodne odr`avali kreativne radionice za djecu pred{kolskog i {kolskog uzrasta. Na wima su mali{ani izra ivali skulpture od gline i plastelina, a mnogi su pokazali umije}e u crtawu. Djeca su sa volonterima u~ila i o pru`awu prve pomo}i. - Koristili smo zavoje, flastere, kompletnu opremu za prvu smo da im poka`emo kako da pomognu nekome u nevoqi. Djeca su bila odu{evqena tim radionicama, a {to je najva`nije, mnogo su nau~ili - kazao je Dragan Todorovi}. Ni{ta mawe zanimqivo nije bilo ni na slikarskim radionicama, na kojima su mali{ani pravili razne maske. Kako Todorovi} pri~a, bilo je toliko dobrih radova da su morali organizovati takmi~ewe. BRA]A I SESTRE Djevoj~ica Swe`ana pri- ~a da su joj volonteri bili kao starija bra}a i sestre i da jedva ~eka kad }e ponovo do}i. - Od wih smo mnogo nau~ili. Najzanimqivije je bilo praviti maske. One }e nas uvijek podsje}ati na nezaboravne trenutke koje smo volonteri i mi proveli - ka`e Swe`ana. Sre}a i osmijesi na licima djece iz doma najboqe dokazuju da su im protekle dvije sedmice bile pravi do`ivqaj. Socijalni radnik u Dje~ijem domu "Rada Vrawe{evi}# Biqana Draga{-Petru{i} ka- `e da se mali{ani raduju svakoj posjeti, pogotovo ovakvim dru`ewima prepunim zanimqivih de{avawa. - Ovaj kamp je od neprocjewive vrijednosti za djecu koja ovdje borave. Svi na{i mali{ani su dru`equbivi i mislim da je volonterima bilo zadovoqstvo provoditi vrijeme s wima. Djeca su se tako zbli- (Snimio R. OSTOJI]) Putovawe u Ostrog ^LANICE "Kola srpskih sestara# u petak, 18. avgusta, organizuju pokloni~ko putovawe u manastir Ostrog. - Na put kre}emo u 22 ~asa ispred crkve Svete trojice, a povratak je planiran u nedjequ uve~e. Cijena karte je 45 maraka, a mogu da se kupe u prostorijama Kola ili u crkvi Svete trojice - kazala je predsjednik ovog udru`ewa Jadranka Savi}. Ovom prilikom vjernici }e posjetiti i manastire Tvrdo{ i Hercegova~ku Gra~anicu u Trebiwu. Sve informacije zainteresovani mogu da dobiju na brojeve telefona 065/ ili 065/ Z. D. `ila sa svojim starijim drugarima da je rastanak svima te- {ko pao - rekla je Biqana Draga{-Petru{i}. Predstavnici Omladinskog komunikativnog centra i pro- {le godine organizovali su kamp za mali{ane iz doma, a osim volontera iz na{ih gradova, PITAMO SUGRA\ANE BAWA LUKA \ Maskenbal: Dvije sedmice nezaboravnog dru`ewa bilo je gostiju iz Srbije, Crne Gore, Makedonije i Slovenije. - Kroz kreativan rad lijepo smo se zabavqali i dru`ili. Djeca su divna i mnogi od nas }e i daqe obilaziti mali{ane - ka`e volonter Maja Prosan. Djeca su, ka`e ona, posebno u`ivala u zabavi pod maskama. SERVISNE INFORMACIJE HITNA POMO] - De`urni qekari Slu`be hitne pomo}i pregledali su u posqedwa 24 ~asa 92 odrasla pacijenta i 23 djece. Mobilne ekipe obavile su {est ku}nih posjeta. PORODILI[TE - Na Ginekolo{ko-aku{erskom odjeqewu Klini~kog centra na Paprikovcu obavqeno je 11 poroda. Ro eno je sedam djevoj~ica i ~etiri dje~aka. VATROGASCI - Vatrogasna jedinica gasila je zapaqenu ku}u u Srpskoj ulici. VODOVOD - Ekipe Sektora "Odr`avawe# otklawa}e danas mawe kvarove na vodovodnoj mre`i u gradu. Kvalitet isporu~ene vode zadovoqava odredbe Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pi}e. Pripremio N. T / Rada Radulovi}, penzioner - Nikada nisam imala lo{eg iskustva sa krpeqima, jer se uvijek pazim kada idem u park i {umu. Me utim, moju poznanicu nedavno je ugrizao krpeq, pa znam kakve sve probleme mo`e da izazove taj parazit. Na sre- }u, sve je pro{lo bez ozbiqnih posqedica. Koliko znam, krpeqi, ukoliko su zarazni, mogu da izazovu brojne Gruji}, student - Ne pla{im se krpeqa, jer se uvijek nama`em za{titnom kremom kada idem u {etwu. Znam da izazivaju razne infekcije i te{ko ih je skinuti sa ko`e. ^ula sam da je mjesto ugriza dobro namazati alkoholom, kako bi ga lak- {e i{~upali. konfekcionar - Qeti izbjegavam izlete i {etwe {umom i parkovima, jer se pla{im da negdje ne pokupim krpeqa. Imala sam problema s wima i ne bih `eqela da ponovim lo{a iskustva. ^ula sam da je mnogo Bawolu~ana posqedwih mjeseci tra`ilo pomo} zbog ujeda krpeqa i najvi- {e se pla{im da ih ima zara`enih. U takvim slu~ajevima najboqe je oti}i qekaru. Aleksandar Gli{i}, u~enik - [ume su pravo leglo krpeqa, a kako sam ~uo, u Trapistima ima ~ak i zara`enih. Poslije svakog Aleksandar Gli{i} Luka Divqak Du{an Trivunovi} Mali{ani Stefan i Svjetlana nagra eni su slatki{ima, jer su wihove maske pobrale brojne aplauze. Za vrijeme kampa ro ena su mnoga prijateqstva. Volonter Jelena Kudra ka`e da je sa devetogodi{wom Majom provela nezaboravne trenutke i da }e PLA[ITE LI SE UJEDA KRPEQA izleta uvijek se dobro pregledam, jer lak{e ih je skinuti dok se nisu ~vrsto prilijepili za ko`u. S obzirom na to da mogu izazvati razne bolesti, najboqe je tra`iti pomo} qekara. Luka Divqak, penzioner - Sada je vrijeme kada se najvi{e treba paziti krpeqa. Kada se vratim iz {etwe ili vo}waka dobro pregledam cijelo tijelo. Unuk mi ide u medicinsku {kolu pa mi stalno govori kako krpeqi mogu da izazovu oboqewa ko`e, disajnih puteva, pa ~ak i meningitis. Od starina znam da je mjesto gdje ugrize krpeq najboqe namazati uqem i alkoholom, pa ga tek onda otkinuti. kad god bude u prilici do}i da je posjeti. - Obe}ala sam da }u uskoro ponovo do}i zajedno da proslavimo Majin ro endan. Ovdje su djeca divna, a svi volonteri su zadovoqni {to su mogli da im uqep{aju qeto - veli Jelena. V. POPOVI] IZVI\A^KI ODRED " 22. APRIL" U^ESTVOVAO NA SMOTRI U NI[U Pjesmom i igrom do znawa ^LANOVI Izvi a~kog odreda "22. april# u~estvovali su nedavno na velikoj smotri izvi a~a "Prona i sebe# u Ni{u, na kojoj se okupilo vi{e od tri hiqade djece i mladih iz Srbije, BiH, Engleske, Francuske, Rusije, Malte i drugih evropskih zemaqa. Portparol Odreda izvi a~a "22. april# Sawa Vukovi} pri~a da je pokroviteq Sedme smotre izvi a~a bio predsjednik Vlade Srbije Vojislav Ko- {tunica, koji je u pismu svim u~esnicima po`elio mnogo uspjeha u ostvarivawu humanih ciqeva i me usobnog razumijevawa. - Ciq ovog okupqawa skauta i izvi a~a bilo je dru`ewe i razmjena iskustava u orijentaciji, topografiji, poznavawu svijeta prirode, za{titi `ivotne sredine. Nau~ili smo mnogo toga o qekovitom biqu i ishrani u prirodi - rekla je Sawa Vukovi} i dodala da su im je jedan od zadataka bio da pjesmom, igrom i slikom izraze svoja osje}awa. Bawolu~anima su se najvi{e dopala drugovawa na Obla~inskom jezeru. - Jezero je 22 kilometra daleko od Ni{a, gdje smo bili smje{teni. Organizovali smo izlete na jezero, izra ivali makete brodova, igrali se na vodi, jedrili, u~ili vje{tine ribolova, veslawa. Zbog svega toga ovu smotru nikad ne}emo zaboraviti - kazala je Vukovi}eva. Prilikom boravka u Srbiji, dodaje ona, na{i izvi a~i u`ivali su u nastupima Kulturno-umjetni~kog dru{tva "Mladost# i plesne grupe "Step# iz Ni{a. Iznena ewe za sve u~esnike bio je prelijepi vatromet. V. P. UZ QEKARA MAWE BRIGA Rada Gruji} Du{an Trivunovi}, komunalni policajac - Krpeq je jedan od najotrovnijih parazita. Ako se dobro ne i{~upa iz ko`e, on se obnavqa. Osim toga, mogu da budu zarazni i prenesu razne bolesti poput meningitisa. Isto kao i qudi, od krpeqa ispa{taju i `ivotiwe. Nedavno mi je zamalo uginuo ku}ni qubimac zbog ugriza krpeqa. Zato bismo trebali vi{e pa`we da posvetimo uni{tavawu ovog parazita, kao {to vr{imo deratizaciju glodara i zapra{ivawe komaraca. Pripremila Z. DAKI] (Snimio R. [IBAREVI])

16 BAWA LUKA POPRAVKOM VRELOVODA NASTAVQENE PRIPREME NAREDNE SEZONE GRIJAWA TOPLIJE PO STAROJ CIJENI Uskoro po~iwe remont postrojewa u " Toplani", koji podrazumijeva sanaciju dimwaka i zamjenu grija~a vode. Rukovodstvo ovog preduze}a obe}ava da kvalitetnije grijawe ne}e zna~iti i ve}e ra~une \Novo Vu~eta: Najvi{e posla u ulici Kraqa Alfonsa Trinaestog IAKO je ve}ina Bawolu- ~ana pro{le zime bila zadovoqna gradskim grijawem, rukovodstvo "Toplane# poru~uje da }e naredna sezona biti jo{ toplija. Kvarovi na mre`i, zbog kojih su, stanari u pojedinim naseqima zimus ispa{tali, ve} su otkloweni, a ove sedmice po- ~iwe jedan od najva`nijih poslova - zamjena dijela vrelovodnog prikqu~ka u ulici Kraqa Alfonsa Trinaestog. Prema rije~ima tehni~kog direktora "Toplane# Nove Vu- ~ete, wihovi radnici se nisu mogli sami upu{tati u ovaj posao, pa je za to anga`ovano bawolu~ko preduze}e "Mont monta`a#. - Pro{le smo zime, na pomenutom vrelovodu, imali velike gubitke vode, zbog ~ega je centar grada imao slabije grijawe. Zamjenom prikqu~ka ovaj problem }emo rije{iti na du- `e vrijeme - rekao je Vu~eta. Radnici "Toplane# do sada su otklonili kvarove na toplovodnoj mre`i u ulicama Simeona \aka, Gr~koj, Arsenija ^arnojevi}a i Kosovke djevojke. Posebnu pa`wu, ka`e Vu- ~eta, obrati}e na sanaciju mre- `e u ulici \ure \akovi}a u \Goran Mandi}: Raste stepen naplate (Snimio R. [IBAREVI]) GRADSKI ODBOR SOCIJALISTI^KE PARTIJE Putevi najve}a briga RADNICI Higijeni~arske slu`be u julu su prona{li dom za deset pasa, koji su do tada bili zatvoreni u azilu. Direktor veterinarske ambulante "Slaven# u okviru koje radi Higijeni~arska slu- `ba, Slaven Grbi} napomiwe da su psi besplatno dati na usvajawe. - Pse koje dajemo gra anima obavezno pregleda qekar. Svi oni koje se nama obrate za ku}- nog qubimca, mogu biti sigurni da }e dobiti zdrave pse - rekao je Grbi}. U OKVIRU akcije "Pitajte odbornike#, koju je pokrenuo Gradski odbor Socijalisti~ke partije, Bawolu~ani su u subotu mogli dobiti savjete za brojne probleme koji ih mu~e. - Ciq nam je da gra anima koji nisu ~lanovi partija i nemaju svoje predstavnike u Skup- {tini grada pomognemo da rije{e neke od najve}ih problema - kazao je odbornik Radenko Komqenovi} i dodao da gra ane najvi{e mu~e komunalije i infrastruktura. Slobodan i Ilija Zubovi} sa Star~evice iskoristili su ovu akciju i poku{ali da saznaju kada }e im biti asfaltiran put do ku}e. na vrhu Star~evice i dio ulice Starog Vujadina koji vodi do na{ih ku}a nije asfaltiran. Poslije svake ki{e od blata ne mo`emo do}i do grada - kazao je Slobodan Zubovi}. N. T. HIGIJENI^ARSKA Novi dom za deset pasa On je istakao da svrha postojawa azila, nije samo uklawawe `ivotiwa sa ulice, nego udomqavawe {to vi{e pasa i ma~aka. Predstavnici Higijeni- ~arske slu`be nedavno su izradili bro{uru u kojoj se mogu prona}i informacije kako se odnositi prema psu kao ku}nom qubimcu, kako ga hraniti, dresirati i sli~no. \ Briga o qubimcima: Savjeti u novoj bro{uri Svi gra ani koji `ele da pomognu rad azila, mogu se prijaviti da rade kao volonteri. N. T. UMAWEWE RA^UNA Po zavr{etku pro{le sezone grijawa, Nadzorni odbor "Toplane# odlu~io je da umawi ra~une stanarima pojedinih zgrada i ulica koji su zbog kvarova na mre`i ostajali bez grijawa. - Ove olak{ice posebno su osjetili stanari pojedinih ulica u nasequ Sunce, Ko~i- }ev vijenac, Star~evica, Borik, gdje su ra~uni umaweni od 10 do 25 odsto - rekao je tehni~ki direktor "Toplane# Novo Vu~eta. BIOSKOPI PALAS Revija filmova termini: 19, MULTIPLEKS KOZARA PIRATI SA KARIBA: MRTVA^EVA [KRIWA re`ija: Gor Verbinski uloge: Xoni Dep, Orlando Blum, Keira Najtli termin: 18, 21 GARFILD 2 - animirani Sinhronizovano na srpski Uloge: Gordan Ki~i}, Neboj- {a Glogovac, Stefan Kapi- ~i} i Ivan Tomi}. termin: 16.30, 18.15, 20, \ " Toplana": Za nekoliko dana sti`u prve cisterne mazuta Ko~i}evom vijencu, koja je tokom zime nekoliko puta ostajala bez grijawa. Zbog dotrajalosti toplovoda u ovom dijelu grada, treba}e postaviti nove cijevi. - Za nekoliko dana po~iwe remont postrojewa u "Toplani#, koji podrazumijeva sanaciju oba dimwaka, zamjenu jednog grija~a vode i popravku pogona za hemijsku pripremu vode u kotlovnicama - istakao je Vu~eta i dodao da je putem tendera izabran izvo a~ ovih radova. Do po~etka sqede}e sezone grijawa, ka`e on, radnici "Toplane# otkloni}e sve prijavqene kvarove na ku}nim instalacijama, {to se obavqa u saradwi sa zajednicama eta`nih vlasnika. - Iako nismo du`ni da rje- {avamo probleme na ku}nim instalacijama, odlu~ili smo da iza emo na{im potro{a~ima u susret. Ciq nam je da sistem grijawa u cijelom gradu funkcioni{e bez problema - rekao je Novo Vu~eta. Rukovodstvo ovog preduze- }a obe}ava da kvalitetnije grijawe ne}e zna~iti i ve}e ra~une. Direktor "Toplane# Goran Mandi} istakao je da su ra~uni za narednu sezonu grijawa ve} od{tampani i da Bawolu~ani ne moraju strahovati od pove}awa cijena grijawa. - Zadovoqni smo rastom naplativosti za isporu~enu toplotnu energiju. Stepen naplate trenutno je ne{to vi{i od 62 BANSKI DVOR KULTURNI CENTAR Kreativna radionica plesa "Uhvati ritam grada#. Instruktori Biqana Te{anovi}, Tihomir Stefanovi} i Sawa Li~ina. Kreativna radionica "Izrada nakita#. Voditeq radionice Mirjana Kuburi}- Macura. Kreativna radionica novinarstva. Voditeqi Nada Kolak i Danijela Naerac. Deseta klupska izlo`ba fotografija i dijapozitiva Univerzitetskog foto-kino kluba. NA AUTO-PIJACI VE]INA prodavaca na ju- ~era{woj auto-pijaci u Lazarevu nije uspjela da proda automobile. Prema wihovim rije- ~ima qudi na auto-pijacu sve vi{e dolaze da se ispri~aju i sretnu sa poznanicima, a samo usput razgledaju automobile. - Svi ne{to zapitkuju i gledaju, ali ozbiqnih kupaca je veoma malo. Oni koji planiraju kupiti automobil ve} unaprijed znaju {ta ih interesuje. Ovdje do u tra`e}i {to ni`u cijenu - veli prodavac Ne eqko Mandi}. Za razliku od pro{le nedjeqe ponuda polovwaka bila je bogatija. Najvi{e su bila zastupqena "Folksvagenova#, "Fordova#, "Fijatova#, "Opelova# i "Zastavina# vozila. Jo{ uvijek popularni "golfovi dvojke# ju~e su se mogle kupiti po cijeni od tri do ~etiri hiqade i 200 maraka. Toliko je trebalo izdvojiti za "golf dva# sa dizelskim motorom proizvedenim godine. "Golf tri# sa 1.9 TD motorom iz godine ko{tao je osam hiqada i 600 maraka, a "golf tri# sa 1.9 GTD motorom iz godine cijewen je osam hiqada i 100 maraka. "Ford fijesta# iz godine sa jednolitarskim dizel motorom mogla se kupiti za dvije i po hiqade maraka, a "ford eskort# benzinac proizveden godine cijewen je maraka. Od skupqih automobila na ju~era{woj auto-pijaci dominirao je "audi A8# proizveden godine sa TDI motorom od 2.5 hiqada kubika i komplet opremom. Za wega je trebalo izdvojiti deset hiqada evra. "Pe- `o 206# sa 1.1 benzinskim motorom iz godine ko{tao je maraka. NARODNA I UNIVERZI- TETSKA BIBLIOTEKA REPUBLIKE SRPSKE Izlo`ba "150 godina od ro ewa Nikole Tesle#. MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE Izlo`ba "Tapiserije i crte- `i#, akademskog slikara Milice Kecman iz Novog Sada. Izlo`ba Raula Valenberga "Jedan ~ovjek mo`e promijeniti svijet#. Izlo`ba "Druga me unarodna umjetni~ka kolonija gradova partnera - Bawa Luka 2006# Radno vrijeme muzeja svaki Najjeftinija na auto-pijaci bila su "Zastavina# vozila. "Zastava 128 skala# stara 17 OBAVJE[TEWA Do po~etka sqede}e sezone grijawa "Toplana# }e svim stambenim i poslovnim potro- {a~ima dostaviti letke sa savjetima kako poboq{ati grijawe, reagovati u slu~aju kvara, na koji na~in ku}ne instalacije uti~u na kvalitet grijawa i sli~no. odsto. Za sada su stambeni potro{a~i odgovorniji od poslovnih, ali nadamo se da }e svi shvatiti da je izmirewe ra~una obaveza i da samo uz redovno pla}awe mo`emo normalno grijati grad - rekao je Goran Mandi}. Sa ve}im potro{a~ima, ka- `e Mandi}, napravqen je ugovor o reprogramu starih dugovawa. Me u takvima je Klini~ki centar, koji }e stari dug mo}i vra- }ati narednih 18 mjeseci, s tim da teku}e obaveze prema "Toplani# izmiruje redovno. - Iza{li smo u susret svim du`nicima i dali im mogu}nost da dugove vra}aju u ratama. Nadamo se da }e to doprinijeti rastu stepena naplate - poru~io je Goran Mandi}. On je dodao da }e uskoro pristi}i prve cisterne mazuta u "Toplanu#, {to je garancija da }e sezona grijawa bez problema po~eti 15. oktobra. S. MILANKOVI] REPERTOAR ¹ REPERTOAR ¹ REPERTOAR ¹ REPERTOAR ¹ REPERTOAR ¹ REPERTOAR ¹ REPERTOAR dan od 10 do 22 ~asa. Ulaz besplatan. MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Izlo`ba fotodokumenata i oru`ja "65. godina od ustanka u BiH#, kustos Drago Trnini}. Stalna izlo`bena postavka Muzeja Republike Srpske "Od praistorije do savremenog doba#. Muzej je za posjetioce otvoren svakim radnim danom osim praznicima, od osam do 19 ~asova, subotom od 11 do 19 ~asova i nedjeqom od 11 do 17 ~asova. UMJESTO KUPOVINE Me u najskupqim automobilima bio je " audi A8" proizveden godine sa TDI motorom od 2.5 hiqada kubika i komplet opremom. Za wega je trebalo izdvojiti deset hiqada evra \ Auto-pijaca: Ove nedjeqe bogata ponuda 18 godina cijewena je 800 maraka. N. TOMA[EVI]

17 18 BAWA LUKA - Monodrama Alda Nikolaja, u re`iji Voje Soldatovi}a i izvo ewu Gordane Milinovi}, u subotu uve- ~e je Bawolu~ane zasmijala do suza. Ova predstava, odigrana u okviru "Bawalu~kog qetnog festivala#, jeste 37. izvo ewe bawolu~ke glumice Gordane Milinovi}. Ona se vje{to transformisala, ulaze}i pod ko`u ~etiri razli~ite `ene, koje ipak ve- `u niti pramajke Eve. Smijeh, koji je varirao od radosti do histerije, otkrivaju}i najdubqe misli i tajne `ena, zarazio je publiku, koja je burnim aplauzima pokazala odu{evqewe. Od dokone paranoi~ne doma}ice, koja se ne mi~e nigdje sa terase, preko pripite prosjakiwe, ~istunice iz zatvorske }elije, do udovice koja se istovremeno smije i pla~e, zatvarao se i kona~no zatvorio krug `enskih sudbina. [ta je to {to ih je povezalo i dalo im ~etiri lica pramajke Eve? Ba{ taj smijeh, koji se provla~io kroz sve ~etiri pri~e i odzvawao dvoranom, uspio je da poka`e crnu stranu humora. Onu stranu koja otkriva da prepla{ena doma}ica pri~om prakti~no ubija nedu`nog mladi}a, da stara prosjakiwa `ivi boqe i smirenije od svog sina. Jer, zaboga, pa ona uvijek ima novca u xepu i ne treba joj apaurin za spavawe. Preko lika, ~isto}om opsjednute, stanarke zatvorske samice, Milinovi}eva je do~arala ~itavu ideologiju qudi koje, mo`da, i svakodnevno sre}emo. Zatvorskoj pti~ici je bilo te{ko `ivjeti u prqav{tini za vrijeme rata, pa je ubijala qude i pretvarala ih u sapun. Ovo Evino lice samo je jo{ jedan primjer, duhovito predstavqen na sceni, {ta sve qudi rade da bi zadovoqili svoje hirove. Mijewaju}i odje}u, karakter likova i pri~e koje ih prate, Gordana Milinovi} je uspjela da mra~ne strane `ivota prika`e kroz smijeh koji je odgovor na sve. "^etiri Evina lica# je predstava koja budi savjest kod svih onih koji prosjakiwi daju nov~i}e kako bi imali otvorena vrata za sve lo{e {to rade. O[TRA LUKA - Kwi`evna manifestacija "[u{war#, koja se odr`ava u pomen poginulih sawanskih Srba, i ove godine je odr`ana u O{troj Luci. Nagradu "[u{war# za kwigu "Mrak od ~istog zlata# dobila je dobojska pjesnikiwa Jovanka Stoj~inovi} - Nikoli}, dok je "Slovo Podgrme~a# oti- {lo u ruke prijedorskog pisca Zdravka Miki}a za kwigu "Qubavi je, kako je istakao predsjednik Udru`ewa kwi`evnika Republike Srpske i ~lan `irija Zoran Kosti}, i ove godine prednost dao literarnim ostvarewima jasnijeg nacionalno-patriotskog opredjeqewa. Pri tome, istakao je Kosti}, ova dimenzija ni u kom slu~aju nije dominirala nad onom drugom - estetskom i kwi`evnom. - Ni u jednom trenutku `iri nije gubio iz vida da smisao priznawa koje dodjequje mora biti dubok koliko i neprolazni pijetet sunarodnika prema mu~eni~kim sjenima Sawana, a nagra eno djelo treba da predstavqa nesumwiv umjetni~ki doprinos tom smislu - kazao je Zoran Kosti}. KULTURA Gordana Milinovi}: Smijeh kao odgovor na sve Predstava opomiwe i sve one koji kradu tu e mu`eve ili druge stvari da }e im se neko jednog dana nasmijati istim tim smijehom, od radosti do histerije. Ili obrnuto. Posqedwa pri~a, udovica koja se smije je u nagra enom djelu, zbirci pjesama Jovanke Stoj~inovi} - Nikoli}, uo~io pomenute kwi`evne odlike na kojima se i temeqi kriterijum manifestacije. I dok "[u{war# treba da ima notu nacionalnog i patriotskog, dotle se nagrada "Slovo Podgrme~a# dodjequje za zna~ajno regionalno ostvarewe. Odano{}u vjernika Miki} u ovoj zbirci nastavqa da pla~e, obu~ena u crno, kao da je vizuelno poru~ila: "Ovo jeste smijeh, ali samo jedna wegova strana, crna.# - "^etiri Evina lica# je jedna od mojih omiqenih predstava i donijela mi je cijeli pjeva o svojoj religiji, o qubavi, tom apsolutnom, bo`anskom principu svijeta. Poslije uru~enih nagrada, dodijeqene su i zahvalnice pojedincima i ustanovama koji su bili neprestani pregaoci na poqima kulture. Jedan od dobitnika zahvalnice, profesor Vladimir Luki}, ukazao je na generacijske probleme i proma{aje kada su u pitawu sve~anosti na kojima se odaje pomen stradalim Srbima. - Da li smo zaslu- `ili da organizujemo [u{war i da se na ovakav na~in sje}amo ubijenih Srba? Nama, Srbima, nedostaje duha. Dobro se ispla~emo i iskukamo, ali iza sebe ne ostavqamo ni{ta - kriti~ki je istakao Luki}. Poslije ovih wegovih o{trih rije~i nastupilo je kwi`evno ve~e na kojem su u~estvovali Boro Kapetanovi}, Rade Vru}ini}, Mirko Vukovi}, MONODRAMA "^ETIRI EVINA LICA" U IZVO\EWU GORDANE MILINOVI] ZATVOREN SUDBINA Od dokone paranoi~ne doma}ice, koja se ne mi~e nigdje sa terase, preko pripite prosjakiwe, do udovice koja se istovremeno smije i pla~e NAGRADE Za predstavu "^etiri Evina lica# Gordana Milinovi} je dobila dvije zna~ajne nagrade. To su specijalna nagrada `irija na Festivalu monodrame u Lukavici i nagrada "Veqko Mandi}# za scenski govor na Festivalu jednog glumca u Nik{i}u. Milan i Dragan ]o}kalo: Zainteresovala ih volovska kola Kult bika i bodqavine MRKOWI] GRAD - Etnoizlo`ba "Kult bika i bodqavine mrkowi}kog kraja#, koja je povodom Ilindanskih sve- ~anosti otvorena u Domu kulture u Mrkowi} Gradu, privla~i veliku pa`wu posjetilaca. Me u brojnim posjetiocima izlo`be na{li su se i bra- }a Milan i Dragan ]o}kalo, obu~eni u narodnu no{wu. Ka- `u da su na izlo`bi prvi put imali priliku da vide zanimqive eksponate. Posebno su im bila zanimqiva volovska kola sa drvenim to~kovima. - Izlo`ba je posve}ena 243. grme~koj koridi, a toliko je i izlo`eno eksponata. Posebnu pa`wu posjetilaca privla~i kameno ralo i sjekira, volovski jaram i teqigi i drugi predmeti vezani za bikove - ka`e autor izlo`be Mitar Boroja. On je autor kwige "Zapisi o grme~koj koridi# i zaqubqenik bodqavine bikova i wegovawa tradicije odr`avawa korida. S. D. PROGRAM " KO^I]EVOG ZBORA" Rije~ o Zmijawcu BAWA LUKA - Tradicionalna manifestacija "Ko~i}ev zbor# bi}e otvorena po 41. put u ponedjeqak, 21. avgusta, u Zmijawskoj ku}i u Sitnici. Nakon programa koji nosi naziv "Ko~i}eva rije~#, bi}e otvoreno Likovno saborovawe "Zmijawe 2006#. - Istog dana, u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske bi}e uprili~ena izlo`ba kwiga Petra Ko~i- }a, kao i djelo o wemu. Ovom prilikom, bi}e otvorena i mala {kola kaligrafije, koja nosi naziv "Ko~i}evo slovo#. Izlo- `ba "Zmijawe iz riznice Muzeja Republike Srpske# bi}e organizovana u toj ustanovi prvog dana sve~anosti - istakao je za "Glas Srpske# ~lan Organizacionog odbora ove manifestacije Luka Medar. U DOMU KULTURE U MRKOWI] GRADU Drugi dan "Ko~i}evog zbora# rezervisan je za izvo ewe predstave "Jazavac pred sudom# u Muzi~kom paviqonu parka "Petar Ko~i}#. Istog dana i na istom mjestu bi}e uprili~ena revija CKUDM "Veselin Masle{a# pod nazivom "Zmijawske igre, pjesme i no{we#. Ova tradicionalna sve~anost traja}e do 27. avgusta, a za vrijeme manifestacije posjetioce o~ekuju brojne likovne izlo- `be, pozori{ne predstave, kwi`evne ve~eri i tribine, kao i folklorne igre, narodno svirawe i stvarala{tvo. Svi ovi sadr`aji svake godine privuku veliki broj posjetilaca i qubiteqa Ko~i}evog djela. Ovaj zbor se odr`ava od godine u posqedwoj nedjeqi avgusta. B. T. MINISTAR ANTON KASIPOVI] PRIMIO HOR " JEDINSTVO" Dobra pjesma daleko se ~uje MANIFESTACIJA " [U[WAR 2006" [UMOVI I KR^AWE I dok su pjesnici grmjeli, dok je glumica Narodnog pozori{ta Republike Srpske Jelene Trepetova - Kosti} govorila, na ruskom jeziku, u prevodu Ane Ahmatove, srpsku narodnu pjesmu "Smrt majke Jugovi}a#, dok je nekolicina muzi~kih sastava poku{avala da otpjeva i odsvira ne{to - dotle su ozvu~ewe i cjelokupna organizacija zamalo uni{tili cjelokupan "[u{war#. Niti jedan pjesnik nije mogao da odrecituje svoje stihove, a da ga ne prekine stra{no kr~awe i pucawe zvu~nika. BAWA LUKA - Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipovi} izjavio je da uspjeh bawolu~kog Mje{ovitog hora Srpskog pjeva~kog dru{tva "Jedinstvo# na Olimpijadi horova u Kini predstavqa afirmaciju ukupne kulture Republike Srpske i kvalitetan podsticaj drugima, javqa Srna. - Uspjeh ovog hora je prilika da se razbije skepsa kod mnogih kada se treba suo~iti sa takmi~arskim dijelom u bilo kojoj oblasti kulture i bilo gdje u Evropi i svijetu - rekao je Kasipovi} novinarima nakon susreta sa predstavnicima hora "Jedinstvo# u subotu. Prema wegovim rije~ima, "Jedinstvo# iz godine u godinu potvr uje kvalitet i Ministarstvo prosvjete i kulture mora da ima poseban osje- }aj kada je u pitawu podr{ka horskom pjevawu u Republici Srpskoj, koje ima odli~ne rezultate. Dirigent hora "Jedinstvo# Nemawa Savi} rekao je da }e uspjeh iz Kine u qetopisu hora ostati zapisan kao jedan od vrhunaca i mo`da do sada najboqe ocijewen nastup hora na velikim svjetskim takmi~ewima. Mje{oviti hor Srpskog pjeva~kog dru{tva "Jedinstvo# iz Bawe Luke, me u 500 horova u~esnika iz cijelog svijeta, osvojio je zlatnu medaqu u kategoriji duhovne "a kapela# muzike i srebrnu u kategoriji kamernih mje{ovitih horova. ^etvrta olimpijada horova odr`ana je od 18. do 26. jula u kineskom gradu Ksiamenu, u organizaciji udru`ewa "Muzika mundi#. Snimio M. [UKALO) spektar zadovoqstava. Najqep{e mi je bilo tragati za likovima koji su razli~iti, ali povezani gluma~kom energijom - rekla je za "Glas Srpske# Gordana Milinovi}. A. RAJKOVI] SAZVU^JE MU^ENI^KIH GLASOVA Nama, Srbima, nedostaje duha. Dobro se ispla~emo i iskukamo, ali iza sebe ne ostavqamo ni{ta, istakao profesor Vladimir Luki} " ELEMIRSKI DANI" Stevanu Sremcu u ~ast ZREWANIN - U Elemiru, kod Zrewanina, u kome je dio `ivota proveo Stevan Sremac, odr`ana je kulturna manifestacija "Bal u Elemiru - Srem~evi dani# srpskom piscu u ~ast, prenose agencije. Poznato je da je Sremac tom banatskom selu i posvetio svoje djelo "Bal u Elemiru#. Manifestaciju je u petak uve~e na elemirskom trgu otvorio predsjednik op{tine Zrewanin Goran Kne`evi}. Sremcu u ~ast otvorena je izlo`ba "Elemir u doba Sremca# i dodijeqene nagrade acima za najboqe literarne kwi`evnog konkursa "Bal u Elemiru# jednoglasno je odlu~io da prvu nagradu dodijeli Branislavi Soviq iz Beograda za pri~u "Do- i, mo}na prirodo#. Druga nagrada dodijeqena je Aleksandru Luki}u iz Po`arevca za ciklus pjesama "Jaspis#, dok tre}u nagradu ravnopravno dijele Vojislav Zori} iz Zrewanina, za pri~u "Luminacija u Elemiru# i Nikica Bani} iz In ije, za pri~u "Hod po poqskom putu#. Tokom manifestacije otvorena je i likovna kolonija karikaturista, te predstavqen ~asopis "Gradina#. Ju~e je otvorena i izlo`ba radova Etno-centra iz Zrewanina, a u holu osnovne {kole prikazan je film o Stevanu Sremcu, koji je pripremio Kulturni centar Ni{. KUD "Mladost# iz Elemira i glumac Jovica Ja{in izveli su muzi~ko-scenski prikaz "Bal u Elemiru# Stevana Sremca. Boro Kapetanovi}: Daleko je Sana river Zdravko Miki}, Du{ko Stoisavqevi}, Smiqana Ili}, Jovanka Stoj~inovi} - Nikoli}. Apsolutni pobjednik ve~eri, i to u te{koj kategoriji, bio je Boro Kapetanovi}, koji je grmio i, govore}i "Sanu river#, opomiwao na protekle u`ase. Gr. DAKI]

18 BIJEQINA - Od subote uve- ~e Bijeqina je u "Ritmu Evrope#, ne samo zbog naslova me unarodnog festivala folklora, ve} zbog razli~itih igara i pjesama koju }e u pet dana, koliko traje manifestacija, prikazati Italijani, Ukrajinci, Letonci i Makedonci. Po~elo je sve~anim defileom u centru Bijeqine, koji su predvodili Italijani, Folklorna grupa "Alikata# sa Sicilije. Osnovao ju je godine Pepe Santoro, tada{wi menaxer i koreograf. Imaju 25 ~lanova koji weguju tradicionalnu muziku, orkestar koristi narodne instrumente, a na repertoaru imaju 800 narodnih pjesama i igara. Bijeqincima su se u subotu uve- ~e predstavili tradicionalnom numerom koja predstavqa berbu gro- ` a na Siciliji, ispuwena je plesom i bacawem }upa za vino. Iza Italijana su u povorci bili Makedonci, KUD "Pan~e Pe{ev#, osnovan davne godine, a u prvih 20 KULTURA ME\UNARODNI FESTIVAL FOLKLORA U BIJEQINI RITAM EVROPE U SEMBERIJI U pet dana, koliko traje manifestacija, svoje no{we, pjesme i igre predstavi}e, osim doma}ina, Italijani, Ukrajinci, Letonci i Makedonci Muzika naroda Letonije NOVI FILM OLIVERA STOUNA Drama u Blizancima WUJORK - Svjetska premijera novog filma ameri~kog rediteqa Olivera Stouna "Svjetski trgovinski centar# odr- `ana je u Wujorku, kome je i posve}eno to ostvarewe o teroristi~kom napadu 11. septembra godine, prenijele su agencije. Film je dobio razli- ~ite kritike ameri~ke {tampe, a zasnovan je na istinitoj pri~i o dvojici policajaca, koji su bili zaglavqeni u ~uvenim wujor{kim "Blizancima#, ali su uspjeli da pre- `ive i smatraju se posqedwim `rtvama koje su izvu~ene iz sru{enih torweva Svjetskog trgovinskog centra. Jednu od glavnih uloga u tom filmu igra oskarovac Nikolas Kejx, a projekciji u "Zigfild# bioskopu prisustvovali su i policajci ~ija je sudbina opisana, Xon Meklafin i Vilijam Jimeno, prenijeli su ameri~ki mediji. Prema navodima Stouna, film pa`qivo predstavqa pri~e `rtava Svjetskog trgovinskog centra, s obzirom na zabrinutost porodica poginulih u vezi sa sadr`ajem. - To je odli~na pri- ~a. Gotovo nezamisliva - rekao je Stoun, dodaju}i da su qudi, na ~ijim je karakterima zasnovan, i sami velikim dijelom u~estvovali u produkciji, pa su i detaqi u filmu izuzetno ta~ni. U filmu u~estvuju i Majkl Pena, kao i Marija Belo i Megi Gilenhal, koje glume supruge policajaca koji su bili zaglavqeni u "Blizancima# vi{e od 20 ~asova. BAWALU^KI QETNI " FESTIVAL" Vrhunska zabava La Fanfaraje" " Ukrajinci se predstavili kaza~okom godina nosili su ime poznatog pjesnika Koste Abra{evi}a. KOKLE IZ RIGE Posebnu pa`wu Bijeqinaca, zbog igre i no{we, privukli su Letonci, folklorni ansambl "Kokle# iz Rige. Oni postoje nekoliko decenija i uspje{no afirmi{u narodno stvarala{tvo, obi~aje, muziku i ples naroda Letonije na svim stranama svijeta. Ukrajinu }e predstavqati ansambl "Taras [ev~enko#, a prve ve~eri su gra ane Bijeqine odu{evili kaza~okom. ^lanovi francuske dru`ine: Odu{evili najmla e MOKRA GORA - U Galeriji "Macola#, Me}avnik grada u Mokroj Gori, filmski re`iser Emir Kusturica u subotu uve~e otvorio je jo{ jednu zanimqivu izlo`bu slika sa duhovnom tematikom. Radi se o izlo`bi uqa na platnu slikarke Vesne Golubovi} pod radnim naslovom "Sankir#, {to u najkra}em ozna~ava podlogu u ikonopisawu. Otvaraju}i ovu izlo`bu, koju }e posjetioci Galerije "Macola# imati priliku da vide do 15. septembra, Emir Kusturica je naglasio da Vesna Golubovi}, po wemu, crta najqep{e ikone na ikonostasima u Srbiji. - Ona je rijedak umjetnik koji u svom radu objediwuje vjeru, kao vrstu plemenite religioznosti, i umjetni~ki dar - naglasio je Kusturica. Na wenim slikama, kazao je on, nailazimo na veliku zagonetku, kako liniju dovesti do nivoa plemenitosti i uzbu ewa, zajedno sa elementarnom U okviru dru{tva djeluju horska, dramska, recitatorska sekcija i tambura{ki orkestar. Gotovo da nema grada u Evropi u kojem nisu nastupali, a jedno od najzna~ajnijih priznawa im je "Novembarska nagrada# grada Kumanova. Iz Srbije je prve ve~eri nastupio KUD "Branko Radi~evi}# iz Sremske Mitrovice, a BiH je predstavqao 19 SKUD "Semberija#. Na zavr- {noj ve~eri, 8. avgusta, pojavi}e se KUD "Ceri}# iz Tuzle i KUD "^e{ka besjeda# iz Prwavora. U nedjequ je odr`an koncert u susjednom Ugqeviku, a danas su svi u~esnici opet u Bijeqini, dok je za sutra planiran koncert na gradskom trgu. D. GLI[I] VESNE GOLUBOVI] U ME]AVNIKU EMIRA KUSTURICE OSVE[TANI SIMBOLI HRI[]ANSTVA Ona je rijedak umjetnik koji u svom radu objediwuje vjeru, kao vrstu plemenite religioznosti, i umjetni~ki dar, naglasio Emir Kusturica Emir Kusturica i Vesna Golubovi}: Sprega vjere i plemenitosti BAWA LUKA - Francuska duva~ko-perkusionisti~ka dru`ina pod nazivom "La Fanfaraja# nastupila je u petak uve~e u Muzi~kom paviqonu parka "Petar Ko- ~i}#, u okviru velikog "Bawalu~kog qetnog festivala#. Veseli Francuzi pozdravili su publiku na srpskom jeziku, kazav{i da im je veliko zadovoqstvo nastupiti u Bawoj Luci. Animiraju}i prisutne da aktivno u~estvuju u wihovom programu, svirali su {aqivu himnu, neobi~an i djeci posebno zanimqiv "nacionalni ples#, trubama opona{ali glasove "nacionalnog jela#, odnosno pili}a... Nastup ovog deveto~lanog orkestra privukao je brojnu publiku, a u izvo ewu razli~itih kompozicija i performansa najvi- {e su u`ivali mali{ani. Petogodi{wa Sawa preplesala je cijeli koncert. - Mnogo volim trube i da ple- {em uz wih. Tata me vodio na Kastel da ih slu{am, a ve~eras me ovdje dovela mama. I ba{ se dobro zabavqam, po{to je ve~eras malo veselija muzika, a i ima mnogo vi{e djece nego na Kastelu - ka`e Sawa za na{ list. Najmla im posjetiocima koncerta najvi{e se svidio "bubaw na to~kove#, ali i razli~iti {areni rekviziti kojima su se (Snimio H. D. BORKOVI]) ~lanovi "La Fanfaraje# slu`ili u toku nastupa. Oni ne{to stariji ocijenili su izvo ewe ove vesele dru`ine kao vrhunsko, i u zabavqa~kom, ali i umjetni~kom smislu. V. K. DUHOVNOST NA PLATNIMA Vesna Golubovi} je ro ena Bawolu~anka, diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu godine u klasi profesora Stojana ]eli}a, kod koga je godine i magistrirala. Od do godine `ivjela je i stvarala u Wujorku, da bi se u zrelim umjetni~kim godinama, kako sama ka`e, "vratila sebi# i crtala hri{}anstvo, wegovu filozofiju i u svoje slike ugradila duhovnost i ikonografske principe. qudskom emocijom. On je rekao da je na wenim slikama objediwena ideja vjere i ideja plemenitosti, nekim finim, osje}ajnim linijama, koje na specijalnoj podlozi dobijaju neku nevjerovatnu snagu. - Kao da nas gledaju svi sveci ovog svijeta i kao da iz ovih boja progovara najdubqa i najsna`nija emocija - rije~i su kojima je Kusturica opisivao stvarala{tvo Vesne Golubovi}. Poja{wavaju}i osnovni moto izlo`enih slika, Golubovi- }eva je istakla da iz wih izvire svojevrsna mu~eni~ka energija svetog Dimitrija. - Svim ovim likovima, osim jednog, zajedni~ko je to da iza wih stoji jedan Bo`iji lik. Dakle, sve su to osve{tani likovi koji su se molili istom Bogu Hristu, onom koga sam se ja usudila da predstavim na ovim mojim slikama - istakla je Golubovi}eva. U svom bogatom umjetni~kom stvarala{tvu Vesna Golubovi}, ina~e supruga poznatog glumca Slavka [timca, do sada je imala 12 samostalnih izlo`bi {irom svijeta, uradila je vi{e scenografija za moderni balet, po- ~ev od Tel Aviva, preko Helsinkija, pa do vi{e ameri~kih gradova. Grupno je izlagala na 18 me- unarodnih i doma}ih likovnih izlo`bi, a pro{le i ove godine oslikala je ikonostas u crkvi Svetog Save na Me}avniku. S. HELETA

19 20 Ali da se opet vratimo "sjajnom `ivotu Srba# i za vreme Turske i za vreme Austrougarske, kako veli na{ mla ani vodi~ i instruktor strane omladine, ne zaboravqaju}i da toj omladini, `ednoj znawa (!), utuvi u glavu da je za sve kriva "Idea about Great Kingdom of Serbia that was written out in and the writer of this work was Ilija Gara{anin.# Odatle i ubistvo nadvojvode Ferdinanda i wegove trudne supruge Sofije u Sarajevu; odatle i sva druga srpska zla, sve do 1941, kada zbog neslagawa s potpisom navodnog multilateralnog sporazuma izme u Jugoslavije, Nema~ke, Italije i Japana "hiqade i hiqade qudi mar{ira ulicama Sarajeva s parolom, Boqe rat nego pakt, boqe grob nego rob, #. ("Thousands of people were marching down the streets of Sarajevo with the slogan War is better than the agreement, Its better to be dead, than to be a servant.# Srbi `rtve demonstracija VI[E od stotinu bo`anstava usprotivilo se planu ameri~kog automobilskog giganta "Forda# da se na vrhovima indijskih Himalaja izgradi skicentar vrijedan 520 miliona dolara. Iako zvu~i nemogu}e, Indijcima je to ne{to najnormalnije. Tradicionalna bo`anstva, koja progovaraju kroz proro~i- {ta, ustala su protiv ove investicije u indijskoj dr`avi Hima~al Prade{, jer bi skijali- {te zagadilo lokalnu kulturu i okru`ewe. [to se samog zimovali{ta ti~e, ono predstavqa ambiciozan plan Alfreda Forda, unuka slavnog Henrija Forda, da se gradwom u dolini Kulu uvrsti Mora da se tada u Sarajlijama probudio onaj supermenski bogumilski duh, koji mi, na`alost, nismo registrovali; nemamo za to objektivne istorijske receptore. Mi smo primetili uglavnom beogradske dvadesetsedmomartovske demonstracije 1941, koje su nas skupo stajale, ne samo {estog aprila kada su razlupani i Beograd i drugi gradovi i kada je stradao veliki broj civila, ni krivih ni du- `nih. Krivi su {to su Srbi, du`ni su {to pripadaju Slovenima, a Sloveni su, natirlih, ni`a rasa, pogotovo po Gobinu, Star- ~evi}u i Pilaru. Hrvati dabome, pripadaju vi{oj rasi, a time i muslimani. Za{to? Pa taj Star~evi} ka`e da "jedini jo{ `ivi preostatak starog hrvatskog stanovni{tva predstavqa bosansko muslimansko plemstvo#, prenebregavaju}i fakat da islam ne dozvoqava nasledno plemstvo. I mo`da su upravo zbog tog plemstva {estog aprila godine na Tuzlu i Sarajevo pale nasumce samo po dve-tri bombe iz italijanskih aviona. Bila bi to duga pri~a, sve preko "srpskog nacionalizma Gara{aninovog tipa# do Kosova i ovog potoweg rata u "izvedbi srpskog agresora#, {to na{ vodi~ narator ne propu- {ta da naglasi, daju}i do znawa ko je pomagao muslimanima. To su pre svega Hrvati i islamske zemqe: "The help to the Muslim was coming from Croatians. islamic countries were sending arms, money, and food.# Kasnije }e, razume se, slati i ogromna sredstva za gradwu xamija i islamskih centara, ali to tuma~ "bosanske stvarnosti# izostavqa iz svoje elaboracije. Muxahedini ili " mux" Kako bi onda imalo smisla pomiwati i takozvane muxahedine koje strani posmatra~i, monitori i kojekakvi protektori skoro umilno nazivahu "mux# i zva}e ih tako sve dok se interes ne promeni. On se, izgleda, mewa, naro~ito posle 11. septembra u Wujorku i kasnijih hap{ewa po Londonu, Rimu, Madridu, pa, bogme, i u Beogradu, mada je to mewawe interesa Zapada veoma sporo. Nije jasno, mada jeste razumqivo, {to u instrukcijama za poznavawe Bosne nema ni slova o sukobu izme u doju~era{wih velikih prijateqa muslimana i Hrvata i muslimana u Zapadnoj Bosni. FEQTON NASLE\E BEZ NASLEDNIKA 6. Srpska ba{tina u ogledalu tuzlanske stvarnosti Vitomir PAVLOVI] FALSIFIKATA Istori~ar Bosne ili vi{e autora pozama{nog (elaborata) vodi~a za holandsku omladinu, re}i }e da su hiqade qudi mar{irale ulicama Sarajeva s parolom ",, Boqe rat nego pakt, boqe grob nego rob ", 27. marta A ta doga awa upam}ena su kao beogradske demonstracije, skupo pla}ene `rtvama i razarawima {estog aprila te godine, kada su nema~ki avioni bombardovali Beograd i druge srpske gradove Beograd, 27. marta 1941: Demonstracije na ulicama grada svirepo ka`wene nema~kim bombardovawem 6. aprila, dok su tada nasumice izba~ene nekolike bombe na Sarajevo i Tuzlu iz italijanskih aviona INDIJSKA PROTIV AUTOMOBILSKOG GIGANTA " FORD" BEZ BLAGOSLOVA Predavawe pomenutog "istori~ara# apsolutno ne bi bilo vredno pa`we da je usamqeno. Nevoqa je {to nije i {to se, kako se ~ini, iz dana u dan sve vi{e umno`avaju falsifikati. Otuda i poruka opreza - mora se znati kako se i s kim sara uje na delikatnim pitawima, pogodnim za zloupotrebu i ostvarivawe sumwivih ciqeva. Prvi udarac u propagandi je uglavnom uspe{an; odgovor je u ve}ini }orak. Takva je i propagandna kwiga Znameniti Tuzlaci koja se nedavno pojavila u izdawu Bo{wa~ke zajednice kulturâ Tuzla iz pera magistra Kemala Ba{i}a i Midhata Spahi}a, a ispod recenzentske revizije Saliha Jalimana sa Pedago{kog fakulteta u Zenici i prof. dr Saliha Kulenovi}a. Kako se veli u uvodu, ciq kwige je da predstavi qude od "pisane rije~i#, svejedno od koga dolazila. Pa da vidimo od koga ta "pisana rije~# zaista dolazi. Od trideset imena, u kwigu su uvr{tena i tri Srbina. Prvi je Rade Pele{, drugi je Vaso Glu{ac i tre}i Bogdan Bawanin. Pele{u je posve}eno dvadesetak redaka, s relativno korektnom kroki biografijom, Vasi Glu{cu jedva desetak, a ne{to vi{e profesoru Bogdanu Bawaninu. Po{to }e u narednim stranicama biti re~i o nekim Srbima, ovde ih ne}u pomiwati, samo }u se upitati kakva je svrha ovakvih kwi`ica. Izostavqeni mnogi Tuzlaci Kwi`ica je trebalo da se zove Znameniti Tuzlaci Bo{waci i tada nas se ne bi morala ticati. Sa ovakvom fizionomijom je sasvim druga stvar. Izostavqeni su mnogi Tuzlaci koji su ostavili u gradu neizbrisiv trag, a po svojoj aktivnosti neki bili zapa`eni i u drugim krajevima nekada zajedni~ke nam dr- `ave. Radi se, jednostavno, o tome da je kwi`ica verski i ideolo{ki optere}ena i politi~ki tendenciozna. Za Glu{ca se, na primer, ka`e da je velikosrpski nacionalista. Implicite se, me utim, tvrdi da je znamenita li~nost, ali da "wegovi radovi nemaju nikakvu nau~nu i istorijsku vrijednost.# Po toj kvalifikaciji, dakle, wemu ovde nije mesto; on ne mo`e biti znamenit. Atribut "znamenit# podrazumeva kategorijalnu i svaku drugu pozitivnost. Contradictio in adjecto! (Nastavi}e se) me u najve}e strane investitore u indijski turizam. No, na putu su mu se ispre~ili bogovi - proro~i{ta su isporu~ila bo`ju presudu stanovnicima sela kod kojeg je planirano skijali{te, a koje se zove Nagar. Wih ima oko 1.000, a voqa bogova prenesena im je prije nekoliko nedjeqa, izjavio je wihov predstavnik za {tampu Mahe{var Sing. Sing, ~uvar Ragunata, glavnog bo`anstva, rekao je da se ve}ina bogova pla{i da }e skija{ko selo zagaditi kulturu i sveta mjesta na obroncima planina koje pripadaju bo- `anstvima. Ina~e, u tom podru~ju stanovnici se ~esto obra}aju {arenim bo`anstvima i tra`e savjete, a bogovi im odgovaraju posredstvom proro~i{ta. Po{to su bogovi protiv skijali{ta, Indijci smatraju da }e baciti zle ~ini na Fordov projekat, koji }e zbog toga propasti. Sa svoje strane Ford izjavquje da je spreman da saslu{a bogove povodom svog plana da sagradi 700 soba sa pet zvjezdica, 300 vila u {vajcarskom stilu, mjesta u restoranima i etno-selo zanatlija u okviru kompleksa. Ski-gondola prenosila bi 500 putnika na sat na nadmorskoj visini od metara. Firma "Ford# poku{a}e ponovo da se obrati bogovima i da zatra`i wihov blagoslov za po~etak projekta, ka`u u kompaniji. Veruju da }e proro~i- {ta presuditi u korist projekta, jer su neka od bo`anstava i ranije glasala za wega. No, Ford }e se prikloniti wihovoj odluci kakva god ona bila. Projekat bi, ukoliko bogovi ka`u "da#, bio gotov za tri godine, a ve}ina zgrada trebalo bi da bude u himalajskom narodnom stilu Francuska skup- {tina izabrala je Luja Filipa za kraqa Francuske, nakon {to je [arl Deseti bio prisiqen da abdicira u Julskoj revoluciji. Novi kraq je postao poznat kao "kraq gra anin# Umro je francuski koji je izumio mehani~ki tka~ki razboj, nazvan po wemu ma- {ina# Kraqica Viktorija je za prijestonicu britanskog dominiona Kanade odabrala Otavu Ro en je srpski glumac Ilija Stanojevi}, poznat kao ^i~a-ilija, najpopularniji komi~ar svog vremena. Napisao je komediju "Dor}olska posla#, a sa Jankom Veselinovi}em komediju s pjevawem "Potera# Ro ena je holandska igra~ica Margareta Gertruda Zele, poznata kao Mata Hari. Pod sumwom da je wema~ki {pijun, Francuzi su je strijeqali u oktobru Ime Mata Hari, koje zna~i "jutarwe oko#, uzela je dok je `ivjela na Javi prije Prvog svjetskog rata Otvorena je prva me unarodna izlo`ba moderne umjetnosti u Veneciji, koja se otada odr`ava svake druge godine Rusija i Japan su potpisali sporazum o podjeli interesnih sfera u Mongoliji i Manxuriji. Stanislavski Umro je ruski pozori{ni glumac, teatrolog i rediteq Konstantin Stanislavski, osniva~ Hudo`estvenog teatra u Moskvi Iskrcavawem ameri~kih pomorsko-desantnih snaga na ostrvo Gvadalkanal, u grupi Solomonskih ostrva, po~ela je savezni~ka ofanziva na Pacifiku u Drugom svjetskom ratu Ekspedicija norve- {kog etnologa Tora Hejerdala na splavu "Kon Tiki# stigla je, nakon 101 dana plovidbe od Perua, na arhipelag Tuamotu u Polineziji. Hardi Umro je ameri~ki filmski glumac Oliver Hardi, koji je sa partnerom Stenom Lorelom (Stenlio i Olio) igrao u preko 100 filmskih komedija snimqenih izme u i Ameri~ki satelit Eksplorer 6 lansiran je iz Kejp Kaneverala. To je bio DOGODILO SE NA DANA[WI DAN prvi satelit koji je poslao fotografije Zemqe iz svemira Obala Slonova~e je proglasila nezavisnost od Francuske Kubanski premijer Fidel Kastro objavio je odluku o nacionalizaciji svih ameri~kih kompanija na Kubi Progla{ena je Narodna Republika Kongo. Trailovi} Umrla je srpska pozori{na rediteqka Mira Trailovi}, osniva~ avangardnog beogradskog pozori{ta "Ateqe 212# (1956) i BITEF-a (Beogradski internacionalni teatarski festival). Kao rediteq predstavila je beogradskoj publici prvi put najzna~ajnija imena svjetske pozori- {ne avangarde - Joneska, Sartra, Olbija, kao i popularni hipi-mjuzikl "Kosa# Afri~ki nacionalni kongres Nelsona Mandele odustao je, poslije 29 godina, od oru`ane borbe protiv vlasti bijele mawine u Ju`noj Africi, a zauzvrat je vlada te zemqe prihvatila razgovore o okon~awu sistema aparthejda Najmawe 20 qudi poginulo je u eksploziji bombe koju je u zgradi vlade u Kolombu, u [ri Lanki, aktivirao jedan tamilski pobuwenik, bomba{-samoubica U Atini su se sastali predsjednici Srbije i Hrvatske Slobodan Milo{evi} i Frawo Tu man i postigli dogovor o normalizaciji odnosa SR Jugoslavije i Hrvatske. Sporazum je ozvani~en 23. avgusta Kamboxanski ministar inostranih poslova Ung Huot je formalno preuzeo du- `nost prvog premijera, zamijeniv{i zba~enog princa Norodoma Ranarita Ilegalna organizacija kosovskih Albanaca Oslobodila~ka vojska Kosova preuzela je odgovornost za niz oru`anih napada na policijske stanice na Kosovu i pozvala Albance u pokrajini da podr`e oru`anu pobunu protiv srpske vlasti U eksploziji dva automobila-bombe u ameri~kim ambasadama u Keniji i Tanzaniji poginulo je najmawe 215 qudi u Najrobiju i 11 u Dar es Salamu, a raweno je vi{e od qudi. Odgovornost je preuzela do tada nepoznata grupa Islamska armija za oslobo ewe svetih mjesta U Br~kom, u Bosni i Hercegovini, odr`an je "Rok maraton 99# na kojem su se prvi put od raspada biv{e SFRJ i time uzrokovanog rata, okupile rok grupe iz biv- {ih jugoslovenskih republika. Koncert je najavqen kao "skup visokog rizika#, ali incidenata nije bilo Grupa ameri~kih i {vajcarskih nau~nika saop- {tila je otkri}e devet novih planeta koje se kre}u u orbiti izvan na{eg Sun~evog sistema, {to je od zna~aja za napore nau~nika da otkriju `ivot na nekom drugom mjestu u kosmosu.

20 DUNU[E gospodari muzike u svoje trube. Jedne ohladi- {e, druge zagrija{e, a tek nekolicina - ni vrijedna pomena - osta' ravnodu{na na prve taktove limene muzike. Fijuknu vrijeme kroz tvr- avu Kastel. Dvije no}i nikad br`e ne proletje{e, kao korba~em o{inute... Truba je decenijama qubav prizivala. Bila zaborav od muke, oskudice, nema{tine, nepravde. Prisan zvuk, poznata otaxbinska melodija. Prethodne ~etiri godine, "Zlatna truba Srpske# odr- `avala se u okviru "Bawalu~kih qetnih igara#, a ovog qeta truba~ki virtuozi iz svih QUDI, VRIJEME I DOGA\AJI JO[ JEDNA " ZLATNA TRUBA SRPSKE" ALO GU^A, OVDJE BAWA LUKA! Mo`da zvu~i ~udno, ali u Bawoj Luci se osje}am boqe nego u Gu~i. U Gu~i je mnogo ve}a euforija, ve}i pritisak na truba~e, pa je te{ko opustiti se. Lijepo je vidjeti Bawolu~ane sre}ne i razigrane, ali je jo{ qep{e gledati Bawolu~anke, priznaje Milo{ Markovi} DANILO Da Bawa Luka bude dva dana `iva ambasada Gu~e zaslu- `an je nedavno preminuli Danilo Lazovi}. - Za{to da kitimo tu u ku- }u, kad imamo svoju - govorio je dobri Danilo, dovode}i u Bawu Luku kulturu za kojom su uzdisali od Dubrovnika do Tovarnika. Veliki glumac, jo{ ve}i ~ovjek, oti{ao je iznenada, ali je ostalo ne{to {to ve} postaje tradicija. Sini{a Stankovi}: Po ukusu publike Veqko Ostoji}: " Zlatna truba Srpske" krajeva Srbije nastupili su u sklopu "Bawalu~kog qetnog festivala#. Vele da u srpskom narodu niko ne govori qep{e od trube. Majstori ovog limenog instrumenta pozlatili su svojom dahom srpsku pjesmu, osvojili stotine hiqada poklonika. Kraji{ka qepotica je dva dana bila prijestonica trube. - Mo`da zvu- ~i ~udno, ali u Bawoj Luci se osje}am boqe nego u Gu~i. Tamo Kako truba ka`e: Zastave znojem okupane Najboqi orkestar: Onaj Dragana Igwi}a iz U`ica I najmla i su tu: Kakav " vrap~i}", ja sam " gu~i}"! nastupamo godinama, ovdje smo tek nekoliko puta. U Gu~i je mnogo ve}a euforija, ve}i pritisak na truba~e, pa je te{ko opustiti se. Lijepo je vidjeti Bawolu~ane sre}ne i razigrane, ali je jo{ qep{e gledati Bawolu~anke - kroz smijeh 21 Ovo nije bubwar, ovo je medijski pokroviteq: [ef bawolu~kog dopisni{tva Novosti" Slobodan Pe{evi} " POBJEDNICI "Zlatnu trubu Srpske# osvojio je orkestar Veqka Ostoji}a iz Zlakusa. Qubimac bawolu~ke publike Sini- {a Stankovi} progla{en je za najpopularnijeg truba~a. Da je bilo ko od u~esnika progla{en za najboqi orkestar, ne bi bilo nezaslu`eno. Ovaj put je to pripalo orkestru Dragana Igwi}a. priznaje Milo{ Markovi}, ~lan orkestra Dejana Lazarevi}a, posqedweg pobjednika Gu~e. Bojana Bawac ve} se pakuje za najve}u smotru narodnog stvarala{tva, ne samo u Srbiji, ve} i u Evropi. Onu u Gu~i. - Dva dana sviraju, a dva mjeseca poslije Bawa Luka odzvawa. [teta {to ne dolaze ~e- {}e, {to "Zlatna truba# ne traje du`e. [ta god da sviraju, natjeraju qude na igru, a kad ~ujem "Vidovdan#, odmah se pewem na sto. Ove godine obavezno idem na sabor u Gu~u - ka`e Bojana. Truba trubi hiqadu i vi{e godina. Prve trube su bili rogovi `ivotiwa i velike morske {koqke, u koje su qudi duvali i iz wih dobijali razli- ~ite zvukove. Neki izvori, opet, navode da su prete~e ovog instrumenta nastale prije ~etiri hiqade godina u drevnoj Kini. Neki zapisi govore da su trubu koristili i stari Egip- }ani oko godine prije na- {e ere... "Zlatna truba Srpske# je kao "Politikin zabavnik# - u`itak i zabava za sve od 7 do 77 godina! Istina, mla i su poletniji, trubu slu{aju nogama i pokretima, a stariji, nekoliko metara daqe, sve to prate osmijesima. I strpqivo u`ivaju u zvucima trube. Wima, kanda, vi{e ne treba. A ni Bawoj Luci... B. TRNINI] - Gr. DAKI] (Snimio M. MIHAJLOVI]) Atmosfera za pam}ewe: Vatromet muzike, strasti i bakqi Srpska samba: U trenucima ekstaze

21 22 KORIJENI FEMINIZMA (2) PRAVO POD KOPITAMA I poslije Prvog svjetskog rata u Sjediwenim Ameri~kim Dr`avama ve}ina zaposlenih `ena radila je po fabrikama i za isti posao kakav su obavqali mu{karaci dobijale su puno ni`u platu POKRET `ena u Engleskoj po~eo je prvom reformom o pravu glasa godine. Industrijska revolucija i bogatstvo britanske imperije otvorili su mnoga radna mjesta `enama koje, iako uglavnom rade u fabrikama, prvi put dobijaju nadnicu za obavqen posao. Prvi i osnovni korak u borbi za prava `ena, jer tada nije bio sasvim jasan pojam qudskih prava, bilo je pravo glasa. Engleska rije~ suffrage (izborni glas) dao je naziv pokretu koji se upravo za to su se okupqale na ulicama, bile zatvarane, {trajkovale gla u, a kad su shvatile da ni to nema dovoqnog odjeka, pripadnice sufra- `etskog pokreta ~esto su podmetale po`are u praznim zgradama, razbijale prozore na javnim zgradama i vr{ile druge A-18 J- S- B-13 K- T- V-15 L- ]- G- Q- U- D- M- F- \- N- H- E- W- C- sabota`e. Me utim, odlu~ni korak u~inila je Emili Vajlding, kad se za vrijeme javnog okupqawa britanske kreme bacila pod kopita kowa kraqa Xorxa Petog i umrla nekoliko dana kasnije. Potpuno pravo glasa Engleskiwe su dobile tek Diskriminacija `ena ne o~ituje se samo u pravu glasa, naravno. Nakon Prvog svjetskog rata u SAD-u ve}ina zaposlenih `ena radila je po fabrikama i za isti posao kakav je obavqao mu{karac dobijale su puno ni`u platu, a osim KRIPTOGRAMNA UKR[TENICA toga razlike je bilo i u radnom vremenu. To su bili dovoqni razlozi za velike demonstracije, iz kojih je nastao Dan `ena. Jedan od prvih, koji se spomiwe, je izlazak radnica u tekstilnim tvornicama 8. marta na ulice Wujorka, kad ih je policija zaustavila otvoriv{i vatru na wih. Slu`beno je, navodno, ovaj praznik ustanovqen na konferenciji u Kopenhagenu, a glavnim se inicijatorom smatra Socijalisti~ka internacionala, me unarodna organizacija socijaldemokratskih stranaka. Problemi za koje su se feministkiwe i radnice borile, za koje se jo{ uvijek bore, duboko su ukorijewene u onom na~inu razmi{qawa, o kojem je bilo govora u prvom dijelu. Nije toliko te{ko izboriti se za promjenu zakona ili pravila, puno je te`e posti}i pomak u mentalitetu. Ko bi danas mogao jednom slabo obrazovanom mu{karcu, odgojenom u strogo patrijarhalnoj porodici, u kakvim su odgojeni na{i roditeqi, a isti princip funkcioni{e jo{ na mnogim mjestima, objasniti da `ena ima pravo izbora kad su u pitawu karijera, djeca i sli~no? U takvom okru`ewu odluke, koje se odnose i na `enu i na mu{karca, donosi mu{karac, jer on je "glava bi mogla biti stub, i to dorski, jednostavniji, mo- `da i oslonac, ali jedinka koja razmi{qa svojom glavom, to nikako. UKR[TENE RIJE^I 1 Vodoravno: 1. Foto-model (mn.); 9. Sredstvo sporazumevawa me u qudima; 10. Prezime atleti~ara sa Bahama, Troj; 12. Ekstremitet; 13. Onomatopeja glasa crnog drozda; 15. Mesec u godini; 16. Medikament; 18. Deo miraza; 20. Predlog; 21. Otpornost organizma; 24. Neutron (skr.); 25. Oznaka za kalijum; 26. Stavqati pe~at; 28. Okej; 30. Nekada poznati ma arski peva~ Javor; 31. Prohtev; 32. Kineski kwi`evnik [e ( ); 34. Ciganin; 36. Mesto u Srbiji; 37. Ime glumice Nilsen; 39. Ime srpskog fudbalera Mirkovi}a; 41. ^uvar tamnice. Uspravno: 1. Ure aj za komunikaciju ra~unara; 2. Onomatopeja lave- `a; 3. Deo dana bez sunca; 4. Pesnik erotskih pesama; 5. Karat (skr.); 6. [vedski kompozitor Gunar; 7. Istaknuti Napoleonov mar{al Mi{el; 8. Otporan na zaraze; 9. Deriko`a; 11. Ra- en po planu; 14. Spisak artikala (mn.); 17. Pehar, vr~; 19. Kretawe u vazduhu; 22. Stadion u Budimpe{ti; 23. Miran; 27. Reka koja proti~e kroz Rim; 29. Deo kostura; 33. Ime atleti- ~arke iz Nema~ke, Pipig; 35. Ameri~ki filmski glumac Bili; 38. Kowska oprema za vu~u; 40. Staroegipatski bog Sunca; 42. Oznaka za azot. Alchajmerova bolest ima i ne{to pozitivno. Svaki dan upoznaje{ nove qude. Razgovaraju dvije plavu{e o ju~era{wem nestanku struje. Ka`e prva da je bila zaglavqena u liftu dva sata, a druga }e: - Ma nije to ni{ta, ja sam dva sata stajala na pokretnim stepenicama i ~ekala da do e ta prokleta struja. UKR[TENE RIJE^I O- ^- Z- P- X- I- R- [- Slova u ozna~enim poqima daju naziv za alkoholno pi}e. ^ARKA ^AROLIJA ^AR[AV ^ASOPIS ^ASOVNIK ^AST ^AURA ^A[A ^A^KALICA ^A^KATI ^ELI^ANA ^ETA ^ETKA ^ETVRT ^IKA ^IPKA ^IPS ^ISTILI[TE ^ISTITI ^ITAONICA ^IVILUK ^IZMA ^I^A ^LANARINA ^OBAN ^OKOT ^OPOR ^OVE^ANSTVO ^UDOVI[TE ^UKA ^UKUNBABA ^UKUNDEDA ^ULO ^UPERAK ^UTI ^U^ATI ^VARAK ^VOR OSMOSMJERKA Slova koja ostanu nakon pronala`ewa svih pojmova daju naziv za jednu bu~nu napravu. RIZNICA MUDROSTI Boqe biti malo udaren, nego pretu~en. ANONIMUS ¹ ¹ ¹ U dru{tvu qudi bez zdravog razuma zdrav ~ovjek se mora pona{ati kao ludak. Ludost je logika preciznog mozga kad je preoptere}en. M. X. FOKS ¹ ¹ ¹ Najmawa gusto}a naseqenosti je tamo gdje qudi nisu naseqeni. [KOLSKA MUDROST U apoteku ulaze dva mladi}a i `ale se apotekarki: - Va{i prezervativi su jako lo{eg kvaliteta. Stalno pucaju. Tada se javi jedan stariji gospodin: - U pravu ste. ^ak i spadaju. Vodoravno: 1. Sre}ka; 4. Suma; 8. Ime re`isera Rasela; 9. U wemu je sladoled; 11. Podzemni svet; 12. Mehuri}i na te~nosti; 13. Li~na zamenica; 14. Saziv; 17. Oznaka za kalijum; koja prede vunu; 19. Ime atleti~arke iz Rumunije, Kova~; 21. U`i~anin; 22. Doneti sa vi{eg mesta na ni`e; 24. Osmo slovo azbuke; 25. Prvi primerak kucanog teksta; 27. Reka na zapadu SAD; 29. Ivova {uma; 30. Auto-oznaka Milana; 31. Vrsta okretne igre; 33. Mesto kod Novog Sada; 34. Filmska zvezda; 35. Do`ivqaj pri spavawu. Uspravno: 1. Prostorija za pravqewe leda (mn.); 2. Li~na zamenica; 3. Deveto slovo azbuke; 4. Odre eni region; 5. Onaj koga brane; 6. Hemijski znak za indijum; 7. Wak; 8. Prolazni prvi i posledwi deo astrolo{ke ku}e; 9. Majka (`arg.); 10. Pokraj; 12. Prodava- ~ica na pijaci; 15. Nula (franc.); 16. Ime glumice iz SAD, Berstin; 20. Koza~ki poglavica; 22. Prezime atleti~ara iz Maroka, Smail; 23. Prezime zabavqa~a Minimaksa; 24. Nije mrtav; 26. Deli} drveta; 28. Astronom iz Magnestije; 32. Ameri~ka oznaka za ~in poru~nika; 33. Prema; 35. Dvadeset prvo slovo azbuke. ("Skordisk#)

22 HIP-HOP ZABAVA U BAWOLU^KOM " MJUZIK HOLU" HARIZMA " CRNOG" ZVUKA Stotinak doma}ih qubiteqa hip-hop kulture okupilo se da ~uje i vidi duo " PKS", ali i doma}u podr{ku. Priliku da se poka`u pred mikrofonom dobili i fanovi iz publike, a [kabo i Nadica rimama i ogromnom energijom osvojili prisutne DUO pod nazivom "PKS#, koji ~ine Bo{ko ]irkovi}, poznatiji kao [kabo, ~lan hip-hop atrakcije "Beogradski sindikat# i wegova supruga i partnerka u rimi Nadica nastupili su u petak u bawolu~kom klubu "Mjuzik hol#, pred stotinak doma}ih qubiteqa hip-hop kulture. Bila je ovo prilika da publika ~uje i vidi doma}e snage - di xejeve i "em sijeve# Prista, Vudija, Menija i MF Polisa, a svoju {ansu da se oprobaju u slagawu rima dobili su svi zainteresovani u dijelu ve~eri nazvanoj "Otvoreni mikrofon#. Nekoliko doma}ih entuzijasta su prihvatili izazov i pokazali {ta znaju i umiju, pra}eni zdu{nom podr{kom prijateqa i publike. FOTO-VIJEST Bila je ovo prilika da se promovi{e i zajedni~ki projekat bawolu~kih hip-hopera, koji je prili~no popularan u gradu na Vrbasu i odli~no primqen od ciqane publike. Ne{to poslije pono}i mikrofone su preuzeli [kabo i Nadica, na op{te odu{evqewe prisutnih. U narednih stotinak minuta kompozicijama sa Bo{kovog albuma "Sam# i zajedni~kog "PVO# ("Preterano va- `na osoba#), energijom i harizmom osvojili su bawolu~ku publiku. " SINDIKALAC" ]irkovi}ev solo albuma "Sam# iz godine progla{en je za album godine po izboru muzi~kog ~asopisa "Timeout#. Bio je i autor i voditeq veoma slu{ane emisije o doma}em hiphopu "Sindikalni termin# na "SKC# radiju. Tokom godine za "Glas javnosti# pisao je kolumnu "Zini da ti ka`em#. U qeto pro{le godine sa suprugom Nadicom zavr{io je aktuelni album "PVO#, objavqen kao prvo muzi~ko izdawe Preduze}a za za{titu i eksploataciju intelektualne svojine, "Magmedia d.o.o.#, ~iji je direktor i jedan od osniva~a. SLOBODNO VRIJEME Bo{ko i Nadica: Prvi nastup u Bawoj Luci Iako s povrije enom nogom, we`nija polovina dua "PKS# se pokazala kao ravan "sagovornik# i odli~an partner ]irkovi}u, repuju}i, animiraju}i publiku, ple{u}i i, o~igledno se dobro zabavqaju}i. - Album "PVO# je ne{to najli~nije {to sam do sada uradio. Sasvim spontano sam i Nadicu uveo u hip-hop, a zaista nismo imali namjeru da se to {to radimo ~uje daqe od na{eg stana. Ona prije ovog projekta nije ni izvodila, a ni slu{ala rep, ali kad sam ~uo kako zvu- ~i, odu{evio sam se i u vojsci napravio pjesme za nas - ka`e [kabo o aktuelnom projektu. Ve~e je zavr{eno Vudijevim "dramenbejz# setom, uz koji su svi u~esnici, pa i gosti, i qudi iz publike pomalo uzimali mikrofone... V. KERKEZ SEVERINA SPREMA IZNENA\EWE Severina Vu~kovi}: Uvijek spremna da iznenadi [tikla" na francuskom " POPULARNA hrvatska pjeva~ica, Severina ne miruje ni s povrije enom nogom. Naime u prodaju ovih dana pu{ta posebno izdawe na kojem obo`avaocima nudi, uz {tiklu, i neobjavqene, remiks pjesme na francuskom. Od 2. avgusta, u prodaji je posebno izdawe pod nazivom "Moja {tikla#, na kojem }e se uz naslovnu pjesmu, koja je postala unikatni muzi~ki brend, na}i i nekoliko neobjavqenih pjesama, kao i nova "Moj sokole#. Uz remiks-verzije pjesama s albuma "Severgrin# - "Adam i Seva#, te "Ma daj#, iza kojih stoji Silvio Pasari} - Silver, na "[tikli# }e se na}i i dosad neobjavqena francuska verzija pjesme "Ma daj#, nazvana "Francuska veza#. Osim toga, na ovom izdawu nalaze se i dva video spota i to za "[tiklu# (zajedno sa ~lanovima grupe "Let 3#), te pjesmu "Adam i Seva#. "Dalas Mjuzik# do kraja avgusta prati}e izlazak izdawa velikom prodajnom akcijom - prvih 100 kupaca izdawa "Moja {tikla# dobi}e na poklon Severinin plakat. Posebno izdawe prodava}e se po akcijskoj cijeni. Novi album Severina najavquje do kraja godine. 23 NEOBI^NI HIROVI DOMA]IH NARODWA^KIH ZVIJEZDA Lijepa kao slika SVEMO]NI kompjuterski program zvani "Foto{op# nastavqa da od srpskih pjeva~ica pravi dvojnice pripadnica svetskog xet-seta. Akterka najnovijeg pore- ewa sa nekom svjetskom zvijezdom je "Grandova# uzdanica Marija - Mara Stojadinovi} koja je nedavno izdala album na ~ijem omotu su odli~ne fotografije Dejana Mili}evi}a. Na pomenutim "fotkama# Mara je prava "tvigi cura#, bez grama sala i mrvice celulita. Marija - Mara Stojadinovi}: Kao En Nikol Smit Poslije objavqivawa fotki mnogi su Maru proglasili dvojnicom glumice En Nikol Smit, a sama pjeva~ica je u jednom intervjuu izjavila da je ~esto porede sa Nata{om Bekvalac. Manekenke uqep{ale ru~ak SUPERMODEL Hajdi Klum, koja je trudna po tre}i put i Izabel Gulart poziraju na promotivnim ru~ku kompanije "Victoria's Secret# u Los An elesu. SLATKE MUKE FOTOGRAFA DAVIDA KAPONEA Jedna na stolu, dvije u rukavu POZNATI modni fotograf David Kapone je tokom jula potpuno "prokqu~ao#, ali ne od vru}ine, nego na qubavnom planu. Naime, srce mu se, ka`u upu}eni, ne lomi na dvoje, nego na troje. Za sada se ~ini se da prednost ima Bawolu~anka Marina Petri} u koju se zaqubio do u{iju. Qubav je, navodno, buknula tokom wihovog zajedni~kog anga`mana u `iriju na izboru "Mis tin# koji je organizovala agencija "Maksi stil#. Kapone se tada povjerio prijateqima da ga je Marina, "oborila s nogu ~im su im se pogledi sreli#. Me utim, Kaponeovi prijateqi tvrde da mu se u gradu na Suzana Marjanovi}: Jedna od tri Vrbasu ve} dugo privi a manekenka Suzana Marjanovi} kojoj je katalog doweg rubqa besplatno uradio, ali osim poslovnog kontakta nije uspio ni{ta vi{e da postigne. Ali, optimizam ga jo{ nije napustio. Da David misli da je najboqa "u svakom selu po jedna ku}a#, novinari jednog doma}eg tabloida uvjerili su se u Biha}u, gdje je pod izgovorom da snima modele za kalendar za sqede}u godinu, na Sokola~koj kuli zaveo Kqu~anku Eminu koja ve} ima solidno manekensko iskustvo. Na wu je potro{io cijelu memoriju na fotoaparatu, ali je o~ito da osvaja~ki ciq jo{ nije postigao. DNEVNI HOROSKOP Ovan Bik Blizanci Rak Lav Djevica Obratite pa`wu na nove informacije i prihvatite ne~iju ideju. Poslovni susret prolazi dobro ili u skladu sa va{im procjenama. Novi uspjeh djeluje kao veliki podsticaj i na va{e saradnike. Svoje pozitivne misli i osje}awa usmjeravate prema voqenoj osobi. Postoji jaka emotivna spona koja vas vra}a i vezuje za jednu dragu osobu. Zra~ite pozitivnom energijom i nalazite se u dobroj formi. Vaga Imate lo{ predosje}aj u procjeni poslovnih prilika i novih doga aja. Susret ili rasprava sa jednom osobom postaje neizbje`na, kao povod za o{tar poslovni dijalog. Ukoliko imate utisak da se neke stvari de{avaju mimo va{eg znawa ili da voqena osoba koristi la`ne izgovore, ne budite brzopleti. Sa~ekajte da se sti{aju negativne strasti. Sa~uvajte prisebnost duha i samokontrolu. Ula`ete ogromnu energiju u posao kojim se bavite, ali ne mo`ete da ostvarite sve svoje ciqeve. Neko drugi prisvaja ve}i dio rezultata i ignori{e va{ uticaj. Ipak, ostanite dosqedni u svojim namjerama i po{tujte osnovna pravila. Obratite se bliskim prijateqima, va`no je da se nalazite u pozitivnom okru`ewu. Partner iskreno brine o va{em emotivnom raspolo`ewu i `eli da vam ugodi. Nema razloga da suvi{e dramati~no do`ivqavate svoje dileme. [korpija Nadahnuti ste kreativnim idejama i saradnicima predla`ete korisno rje{ewe. Stalo vam je da se va{e ideje uklope u zajedni~ka mjerila i interese. Ne `elite da vam neko od saradnika iznenada okrene le a. Djelujete raspolo`eno za nove emotivne izazove, a voqena osoba sa neskrivenim odu{evqewem prihvata va{ podsticaj. Nalazite se u sjajnoj psiho-fizi~koj formi. Ne treba da se optere}ujete ne~ijim komentarima i propu{tenom prilikom. Trenutni gubitak predstavqa dobar podsticaj da ostvarite svoje namjere i da usvojite novu lekciju o poslovnom pona{awu. Va{ partner ta~no zna {ta `eli da ostvari. Bliska osoba ne dozvoqava da koristite nove izgovore za odlagawe zajedni~kih planova. Opustite se u bliskom dru{tvu. Strijelac Ne treba da dovodite u pitawe naklonost provjerenih saradnika, naro~ito osobe za koju vas vezuju poslovni i privatni interesi. Svoj uspjeh mo`ete da afirmi{ete u razli~itim situacijama, a svoj {arm ili neodoqivost pred bliskom osobom. Neko vam upu}uje qubavnu poruku i direktno vam daje do znawa {ta misli ili osje}a. U ve~erwim satima prija}e vam izlazak ili {etwa. Ne~ije rije~i djeluju suvi{e provokativno, ali na vama je da kontroli{ete svoja osje}awa. Va`no je da se dinstancirate u odnosu na razli~ite situacije ili saradnike, koji imaju lo{ uticaj na va{u psihi~ku ravnote`u i koncentraciju. Uvijek postoji i ru`niji dio stvarnosti, nemojte o~ekivati da }e se problemi rje{avati sami po sebi. Pokrenite inicijativu. Polo`aj Mesjeca uti~e na va{u psihi~ku osjetqivost. Jarac Imate dobre poslovne ideje i predla`ete korisna rje{ewa, ali neko od saradnika ne `eli da se povinuje za va{im uticajem. Osje}ate negativno raspolo`ewe u krugu saradnika, sa~uvajte prisebnost u susretu sa osobom koja podriva va{ poslovni status. Nemojte dozvoliti da vas neko emotivno zavarava. Potrebni su vam boqi kriterijumi prilikom izbora bliskog dru{tva. Potrudite se da poboq{ate svoju koncentraciju. Neko kritikuje va{ na~in rada i poku{ava da vas predstavi u negativnom svjetlu pred saradnicima. Pa`qivije analizirajte svoje saradnike i wihovu reakciju. Ponekad je te{ko utvrditi pravu istinu i ne~ije skrivene namjere. Izbjegavajte eufori~no raspolo`ewe u dru{tvu voqene osobe, na takav na~in podsti~ete novu sumwu u svoje namjere. Prija}e vam lak{a dijeta i vitaminska ishrana. Vodolija Nema potrebe da dajete ishitrene izjave u susretu sa saradnicima, naro~ito kada vas neko nagovara da prekora~ite svoja poslovna ovla{}ewa. Prepustite drugima da u~estvuju u sumwivim poslovnim kombinacijama. Boqe je da zadr`ite ono {to imate, nego da se osvr}ete u pravcu osobe koja djeluje intrigantno. Neko ne ispuwava va{e kriterijume. Obratite pa`wu na zdravstvenu preventivu i boqu wegu. Potrebna vam je crta hrabrosti u susretu sa saradnicima. Dozvolite sebi odre enu dozu prepotencije, sa namjerom da ostavite pozitivan utisak na saradnike ili na osobu koja ima bitan uticaj na va{e poslovno-finansijske interese. Iskreno izrazite svoja osje}awa pred voqenom osobom, potrudite se da uskladite zajedni~ke `eqe i potrebe. Va`no je da usmjerite svoje misli u pozitivnom pravcu. Ribe Nesporazumi koji postoje u odnosu sa saradnicima, uglavnom se svode na problem u izboru poslovnih ciqeva i prioriteta. Svako od saradnika `eli da ostvari {to boqu poziciju, koja garantuje poslovni presti` ili odre ene povlastice. U susretu sa voqenom osobom djelujete previ{e izbirqivo ili }udqivo, na kraju ne dobijate ono {to pri`eqkujete. Analizirajte svoje propuste. Podsti~ite kod sebe vedar duh i pozitivno raspolo`ewe.

23 24 ^lan Zakona Tematika ~lana Odredbe OGLASI Dragi ~itaoci, u~esnici u saobra}aju, sutra, godine, po~iwe primjena Zakona o osnovama bezbjednosti saobra}aja na putevima u BiH. Zakon je objavqen u "Slu`benom glasniku BiH# broj 6/06 od godine i na web stranici Ministarstva komunikacija i transporta BiH Osnovni ciq Zakona je pove}awe bezbjednosti na putevima u BiH. Konferencija evropskih ministara transporta (CEMT) preduzima opse`ne mjere da se do godine broj saobra}ajnih nesre}a u Evropi smawi za 50%. U BiH je taj broj, na`alost, u blagom porastu. Tako, na primjer, u godini ukupan broj saobra}ajnih nesre}a u BiH je iznosio , a u godini , {to prestavqa pove}awe za 3.28%. U posqedwih nekoliko godina, na putevima u BiH, godi{we smrtno nastrada, u prosjeku, oko 400 qudi. Tabelarni pregled Novih rje{ewa koja se uvode Zakonom o osnovama bezbjednosti saobra}aja na putevima u BiH "Slu`beni glasnik BiH#, broj 6/06 Novine koje se uvode u oblasti saobra}aja, a odnose se na voza~e: Ovim zakonom utvr uju se: osnovni principi me usobnih odnosa i pona{awa u~esnika u saobra}aju i drugih subjekata u saobra}aju, osnovni uslovi koje moraju da zadovoqe putevi u pogledu bezbjednosti saobra}aja na putevima, vo ewe Centralnog registra voza~a i vozila, pravila saobra}aja na putevima, sistem saobra}ajnih znakova i znakova koje daju ovla{}ena lica, du`nosti u slu~aju saobra}ajne nesre}e, osposobqavawe kandidata za voza~a, uslovi za sticawe prava na upravqawe motornim vozilima, polagawe voza~kih ispita, uslovi za ure aje i opremu vozila, dimenzije, ukupna masa i osovinsko optere}ewe vozila, osnovni uslovi koje moraju da zadovoqavaju vozila u saobra}aju, rad strukovnih organizacija u Bosni i Hercegovini, te druga pitawa iz oblasti bezbjednosti saobra}aja na putevima koja su jedinstvena za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine. Organi Bosne i Hercegovine, entitetski i kantonalni organi i organi Br~ko distrikta Bosne i Hercegovine i organi lokalne samouprave i lokalne uprave u gradovima i op{tinama (u daqem tekstu: nadle`ni organi) obezbijedi}e sprovo ewe ovog zakona i u okviru svoje nadle`nosti donosi}e propise i preduzima}e druge potrebne mjere za wegovo dosqedno sprovo ewe. U izradi Zakona su u~estvovali predstavnici skoro svih institucija i udru`ewa u BiH ~ije su djelatnosti povezane sa bezbjedno{}u saobra}aja. Imali smo pomo} eksperata IPTF-a i OHR-a. Odr`ane su i dvije javne rasprave. Ministarstvo komunikacija i transporta je bilo obra iva~ materijala za usvajawe na Savjetu ministara BiH i na Parlamentarnoj skup{tini BiH. Stoga se smatramo odgovornim da vam predstavimo izvode iz tog Zakona sa ~ijom primjenom se mo`ete sresti ve} sutra. Kaznene odredbe za voza~a Voza~ U slu~aju nezgode ^lan 33. Upotreba mobilnog telefona u vo`wi Nije dozvoqena upotreba, osim u slu~aju da je mobilni telefon prilago en upotrebi u vo`wi 40 KM KM ^lan 34. Upotreba bezbjednosnih pojaseva u vo`wi OBAVEZNO 30 KM KM ^lan 43. ^lan 44. Prekomjerna buka i {kripa usqed proklizavawa to~kova kog naglog pokretawa vozila iz mjesta Ograni~ewe brzine Nije dozvoqeno 40 KM KM U nasequ: 60 km/h KM Za prekora~ewe brzine ve}e od: ili ograni~ewe saobra}ajnim znakom Van naseqenog mjesta: 30 km/h u nasequ 50 km/h van naseqa - na autoputu 130 km/h 50 KM - put rezervisan za saobra}aj motornih vozila 100 km/h Za prekora~ewe brzine izme u: - ostali putevi 80 km/h km/h u nasequ km/h van naseqa Dodatna nov~ana kazna i 2 kaznena boda, kao i zabrana upravqawa motornim vozilom u trajawu od 1-6 mjeseci ^lan 186. Ograni~ewe brzine za voza~e sa mawe od 2 godine voza~kog iskustva Van naseqenog mjesta: - na autoputu 120 km/h - put rezervisan za saobra}aj motornih vozila 90 km/h - ostali putevi 70 km/h 50 KM kaznena boda, zabrana upravqawa motornim vozilom u trajawu do 2 mjeseca ^lan 186. Nije dozvoqena vo`wa u vremenu od 23 sata do 05 sati, osim u slu~aju ako je s wim u vozilu Ograni~ewe vo`we za lice starije od 25 godina, koje ima voza~ku dozvolu i kojem u posqedwoj godini nije izricana voza~e mla e od 23 godine za{titna mjera ili mjera sigurnosti zabrane upravqawa motornim vozilom 50 KM KM 1-2 kaznena boda, zabrana upravqawa motornim vozilom u trajawu do 2 mjeseca ^lan 90. ^lan 174. ^lan 199. Upotreba svjetala na vozilima tokom dana Dozvoqena koli~ina alkohola Dozvoqena du`ina trajawa upravqawa autobusom ili motornim vozilom ~ija je dozvoqena masa ve}a od 3500 kg OBAVEZNO 0,3%; odnosno 0,0% i to za profesionalne voza~e odre enih kategorija, voza~e javnog prevoza, voza~e instruktore, kandidate za voza~a i voza~a koji ima mawe od 21 godinu ili mawe od 3 godine voza~kog iskustva Nije dozvoqeno upravqati vozilom du`e od 4 sata i 30 minuta, nakon ~ega mora koristiti odmor u trajawu od 45 minuta Ukupno upravqawe motornim vozilom ne smije biti du`e od 9 sati u toku 24 sata Novine koje se uvode u oblasti saobra}aja, a odnose se na odgovornost nadle`nih institucija: ^lan Zakona Tematika ~lana 30 KM KM za voza~a ili voza~a-instruktora kod kojeg se utvrdi koli~ina alkohola u krvi preko 1% KM za voza~a ili voza~a-instruktora kod kojeg se utvrdi koli~ina alkohola u krvi izme u 0,3-1% 50 KM Kaznene odredbe KM 1 kazneni bod zabrana upravqawa motornim vozilom u trajawu od 2 mjeseca 1-2 kaznena boda, kao i zabrana upravqawa motornim vozilom u trajawu od 1-6 mjeseci KM 1 do 2 kaznena boda i eventualno zabrana upravqawa motornim vozilom u trajawu od 2 mjeseca Preduze}e ili pravno lice Fizi~ko lice Odgovorno lice u preduze}u ili pravnom licu ^lan 4. Odgovornost nadle`nih institucija za odr`avawe cesta KM KM KM ^lan 47. Postavqawe objekata na putu s ciqem ograni~ewa brzine na osjetqivim mjestima u nasequ s intenzivnim saobra}ajem pje{aka, a posebno djece KM KM KM Sve voza~e upozoravamo na ~lan 225. Zakona prema kojem: "(1) Voza~u motornog vozila koji je pravosna`nom sudskom odlukom ka`wen za prekr{aje ka`wive prema odredbama ovog zakona, osim kazni propisanih kaznenim odredbama ovog zakona, odre uju se i kazneni bodovi. (2) Broj kaznenih bodova je jedan i dva, zavisno od te`ine u~iwenog prekr{aja. (3) Kazneni bodovi evidentiraju se u evidenciji voza~a, na osnovu pravosna`ne sudske odluke. (4) U slu~aju sticawa kaznenih bodova, kazna se izri~e za prekr{aj koji nosi ve}i broj kaznenih bodova. (5) Voza~a kojem je u roku od jedne godine zbog u~iwenih prekr{aja iz ovog zakona odre eno najmawe deset kaznenih bodova nadle`ni organ kod kojeg se vodi u evidenciji pozva}e na predavawa o posqedicama koje proizlaze iz nepo{tovawa ili nepoznavawa saobra}ajnih propisa. (6) Voza~u koji se ne odazove na predavawa iz stava (5) ovog ~lana rje{ewem }e se privremeno oduzeti voza~ka dozvola, dok se ne odazove na predavawa. na rje{ewe o privremenom oduzimawu voza~ke dozvole ne odga a izvr{ewe rje{ewa. (8) Voza~u kojem je u roku od jedne godine zbog u~iwenih prekr{aja iz ovog zakona odre eno najmawe petnaest kaznenih bodova bi}e oduzeta voza~ka dozvola u trajawu od 30 dana i bi}e upu}en na provjeru poznavawa saobra}ajnih propisa. (9) Voza~ka dozvola oduzeta na osnovu stava (8) ovog ~lana bi}e vra}ena voza~u po isteku roka iz stava (8) ovog ~lana uz predo~ewe dokaza da je zadovoqio na provjeri poznavawa saobra}ajnih propisa. (10) Voza~u kojem u roku od dvije godine zbog u~iwenih prekr{aja iz ovog zakona ponovo bude odre eno petnaest kaznenih bodova, bi}e oduzeta voza~ka dozvola u trajawu od 60 dana. (11) Rje{ewe o oduzimawu voza~ke dozvole donosi organ kod kojeg se voza~ vodi u evidenciji. na rje{ewe ne odga a izvr{ewe rje{ewa. (13) Voza~ka dozvola oduzeta na osnovu stava (10) ovog ~lana bi}e vra}ena voza~u po isteku roka iz stava (10) ovog ~lana, uz predo~ewe dokaza da je zadovoqio na provjeri poznavawa saobra}ajnih propisa.# Prema ~lanu 174. "Voza~ ne smije da upravqa vozilom u saobra}aju na putu, niti da po~ne da upravqa vozilom ako je pod djelovawem alkohola#. Za detaqnije informacije upu}ujemo vas na web stranicu Ministarstva komunikacija i transporta BiH i na navedene brojeve slu`benih glasnika u kojima je objavqen Zakon u cjelini. Ministarstvo komunikacija i transporta BiH

24 ROBA Dio I: UGOVORNI ORGAN I 1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju Kontakt osoba: Mirela Pavi} Adresa: Vuka Karaxi}a 4 Po{tanski broj: Grad: Bawa Luka Identif. broj Telefon: 051/ Faks: 051/ ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I 1. I 3. ADRESA NA KOJOJ SE DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I 1. I 4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I 1. I 5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA Upravni organ Na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II 1. VRSTA UGOVORA Roba II 2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? Ne II 3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Nabavka i isporuka putni~kog automobila po principu "staro za novo# II 4. OPIS PREDMETA UGOVORA: Predmet Ugovora je prikupqawe ponuda za izbor najpovoqnijeg ponu a~a za nabavku jednog (1) novog putni~kog vozila po sistemu zamjene "staro za novo# i to vozilo ni`e sredwe klase za {est (6) kori{}enih vozila Ministarstva, kako slijedi: r. MARKA I REGIST. GOD. PRE\ENO SNAGA VRSTA TRENUTNI NAPOMENA br. TIP VOZILA OZNAKA PROIZV. KM MOTORA MOTORA SMJE[TAJ STAWE U KW/cm VOZILA 1. FIJAT parking u voznom PUNTO 60 Vlade RS stawu S V 382-K /1242 benzin 2. FIJAT PUNTO parking u voznom 60 S 1.2 SP 158-E /1242 benzin Vlade RS stawu 3. FIJAT PUNTO parking uvoznom 60 S 1.2 SP 608-J /1242 benzin Vlade RS stawu 4. FIJAT PUNTO parking u voznom 60 Sx 1.2 SP 304-J /1242 benzin Vlade RS stawu 5. MAZDA parking neispravno 626 JGC odjavqeno nepoznato 46/1984 dizel Vlade RS 6. MITSUBISHI parking neispravno CARISMA 738-T /1834 benzin Vlada RS S.CD Karakteristike vozila koje je predmet nabavke: Neophodne tehni~ke karakteristike 1 (jednog) vozila, koje je predmet nabavke definisane su na sqede}i na~in: ¹ Vrsta vozila: putni~ki automobil ¹ Marka vozila: iz grupe evropskih vozila ¹ Boja vozila: srebrna/siva/crna ¹ Godina proizvodwe: ¹ Motor: 4 cilindra - benzin ¹ Obim: od min cm 3 ¹ Snaga u KS: od min. 90 ¹ Snaga u KW: od min. 66 ¹ Obavezni paket opreme: - ABS - minimalno 4 Air bag - auto radio - CD/MP3 - el. podiza~i stakala - manuelna klima ¹ Vozilo sa 5 vrata II 5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Jedno putni~ko motorno vozilo maksimalne cijene KM II 6. MJESTO ISPORUKE ROBE ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Sjedi{te ugovornog organa II 7. PODJELA NA LOTOVE Ne. II 8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA Da. OGLASI BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE I KOORDINACIJU BAWA LUKA OBAVJE[TEWE O NABAVCI 25 II 9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Maksimalno 30 dana od dodjele ugovora. Zapo~iwe od dodjele ugovora, a zavr{ava za 30 dana. Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III 5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica registrovana za obavqawe djelatnosti koja je predmet obavje{tewa o nabavci putem otvorenog postupka, izuzev subjekata koji su iskqu~eni iz prava u~estvovawa prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. III 6. SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN); Ponu a~ svoju sposobnost i potrebne uslove za obavqawe tra`enih poslova dokazuje validnom dokumentacijom i to: - Naziv i puna adresa ponu a~a, broj telefona i faksa, - Fotokopiju dokaza da je ponu a~ ovl. prodavac - distributer i ovla{}eni serviser, - Ovjerena kopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa prilozima iz kojih se vidi da je registrovan za obavqawe tra`enih poslova (ne stariji od tri mjeseca), - Ovjerena fotokopija uvjerewa o poreskoj registraciji i identifikacionom broju ( ne starije od 3 mjeseca), III 7. EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN); - Bilans stawa, bilans uspjeha za godinu, - Uvjerewe o izmirenim doprinosima (penzijsko-invalidsko i zdravstveno) (ne starije od tri mjeseca), - Uvjerewe o izmirenim poreskim obavezama (ne starije od tri mjeseca), - Uvjerewe od suda da ponu a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije (ne starije od tri mjeseca), - Uvjerewe suda da se protiv odgovornog lica ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca), - Potvrdu poslovne banke o bonitetu firme da u posqedwih {est mjeseci prije prijave na oglas ra~un nije bio u blokadi. III 8. TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) - Referens listu o iskustvu ponu a~a na poslovima distribucije prodaje automobila, a posebno za servisirawe vozila. Dio IV: POSTUPAK IV 1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni postupak IV 2. KRITERIJUMI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) Kriterijum za dodjelu ugovora je "ekonomski najpovoqnija ponuda# u smislu ni`e navedenih kriterijuma: - cijena novog automobila 40% - cijena starih automobila 20% - ovla{}eni servisi na teritoriji RS 15% - du`ina garancije za eksploataciju vozila 10% - uslovi pla}awa 10% - referens liste i brzina isporuke 5% IV 4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti svakim radnim danom na adresu kao pod I 1. od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH#, zakqu~no sa 28. danom od dana objavqivawa. Nov~ana naknada za podizawe tenderske dokumentacije iznosi: 10,00 KM IV 5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE Slu`beni jezici BiH IV 6. ROK ZA PRIJEM PONUDA /ZAHTJEVA ZA U^E[]E Rok za dostavqawe ponuda je 28. dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH#. IV 7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD PONUDE KOJI JE PONU\A^ OBEZBIJEDITI Minimalan period va`nosti ponude je 90 dana od krajweg roka za podno{ewe ponuda. IV 8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Javno otvarawe ponuda obavi}e se u prostorijama Ministarstva za ekonomske odnose i koordinaciju, Vuka Karaxi}a 4, Bawa Luka, dana godine u 12 ~asova. Dio V: DODATNE INFORMACIJE Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti na adresu; Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju RS, Vuka Karaxi}a br. 4, Bawa Luka Na koverti obavezno nazna~iti: "Ponuda za otvoreni postupak - za kupovinu vozila po sistemu "staro za novo# - NE OTVARAJ#, koje se dostavqaju li~no ili putem po{te na navedenu adresu. Na pole ini koverti napisati punu adresu ponu a~a, kao i broj telefona. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama Ministarstva za ekonomske odnose i koordinaciju, ul. Vuka Karaxi}a br. 4, Bawa Luka, Protokol - III sprat, kancelarija 307, uz prezentovawe dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 10,00 KM, svakim radnim danom od 8 do 16 ~asova, po~ev od dana objavqivawa. Broj ra~una na koji }e se upla}ivati naknada za preuzimawe tenderske dokumentacije je `iro ra~un Javnih prihoda Republike Srpske br sa naznakom vrste prihoda i {ifre buxetske organizacije Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatrawe. Ponude otvara komisija, a javnom otvarawu ponuda mo`e da prisustvuje predstavnik ponu a~a. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu a~a u postupku dodjele ugovora.

25 26 ^ITUQE/POMENI Posqedwi pozdrav dragoj majci Posqedwi pozdrav dragoj majci Navr{ava se godina od smrti Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana u 59. godini `ivota, iznenad preminuo na{ dragi STOJKI (Gavre) MIRKOVI] od sina Miroslava sa porodicom A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj majci STOJKI od k}erke Nade sa porodicom A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj baki i prabaki Nikada Te ne}u zaboraviti. Tvoja Mira ZORANA HUMEWUKA A-8 M MARIJAN (Sekule) SLAVNI] Sahrana }e se obaviti u ponedjeqak, u 15 ~asova na grobqu Sjenice. O`alo{}eni: supruga Milica, k}erka Milena, sin Velimir, unuci Masimo i Emanuele, zet Dean, brat Milorad, sestre Gospana i Jovanka te ostala rodbina i prijateqi A-8 M STOJKI od sina Borislava sa porodicom A-1 G STOJKI od unuke Sawe i praunuka Sini{e A-1 G Tu`nim srcem javqamo svoj rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana godine nakon kra}e i te{ke bolesti u 68. godini `ivota preminuo na{ dragi Pomen ZORAN HUMEWUK Draga tata, napustio si nas prije godinu dana. Sje}amo te se sa tugom u srcu. Tvoji: Dario i Sowa A-2 G Tu`no sje}awe na dragu suprugu, majku i svekrvu RADU KUKI] Toga dana posjeti}emo wenu vje~nu ku}u. Tvoji najmiliji A-2 M Posqedwi pozdrav dragom MARIJANU Pjevawe ptica je stalo, ~ekaj jo{ malo, pa }e{ po~inuti i ti. Milica, Milena, Velimir, Masimo, Emanuele i Dean A-2 M Posqedwi pozdrav dragom bratu MARIJANU od brata Milorada sa porodicom A- 1 M Posqedwi pozdrav dragom bratu MOM^ILO (Pere) MILANOVI] Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se godine u 14 ~asova u rodnom mjestu Bakinci, kod crkve. Povorka kre}e ispred ku}e `alosti u Trnu u 12 ~asova. O`alo{}eni: supruga Vida, sin Pero, k}erka Bojana, unuk Milan, zet Slavko i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijateqi A-8 G Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom bratu suprugu i ocu Dana navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog MIRKA ]ELI]A Dok postojimo, `ivje}e{ sa nama. S qubavqu i po{tovawem, Supruga Desanka, sin Marko i k}erke Ranka i Goranka A-6 M Posqedwi pozdrav dragom bratu MARIJANU od sestre Gospane i zeta Vlade sa porodicom A-1 M MARIJANU od sestre Jovanke sa porodicom A-1 M Dana godine navr{avaju se tri tu`ne godine voqenoj majci Tu`no sje}awe na dragog brata Tu`no sje}awe na dragog brata Posqedwi pozdrav dragom prijatequ i dobrom ~ovjeku MOM^ILU od supruge Vide i sina Pere A-1 G Posqedwi pozdrav dragom ocu MOM^ILU od sestre Zore sa porodicom A-1 G Posqedwi pozdrav priki MIRKA Brat Milan sa porodicom A-1 M MIRKA Sestra Mioqka sa porodicom A-1 M BRANKU ]OSI]U od Jovana Babi}a A-1 G JELKI [TRBAC Voqeni nikad ne umiru, ostaju u na{im srcima. Tvoja k}erka Borka sa porodicom A-2 M Tu`no sje}awe na dragog brata Tu`no sje}awe na dragog Dana navr{ava se godina dana od pogibije na{eg sina i brata MOM^ILU od k}erke Bojane, unuka Milana i zeta Slavka A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu MOM^ILU MILANOVI]U od porodice Rosi}: Mi}o, An a, Dejan i Dijana A-1 G Posqedwi pozdrav MIRKA Brat Mom~ilo sa porodicom A-1 M MIRKA Snaha Bosiqka sa porodicom A-1 M RADOJA KOSA Sine, neka te an eli ~uvaju. Vje~no o`alo{}eni: majka Radana, otac Novo i brat Zoka A-6 M Tu`no sje}awe na dragog brata Sje}awe na dragog sina Posqedwi pozdrav MOM^ILU SMIQANI od brata [ane sa porodicom. od osobqa picerija "Monce# A-1 G A-1 G Voqena na{a k}erko i sestro MIRKA Sestra Qubica A-1 M SINI[U - CEFA MARI]A Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegov grob. Otac Radivoje i Nena A-1 M DANILO RAUNI] Porodice: Laki} i Markovi} A-1 UP U GRADI[CI Prvog Kraji{kog korpusa 2c, Tel SMIQANA Ne postoje re~i kojima bi opisali ovaj bol i qubav prema tebi. Ostala je samo nada da }e{ nas do~ekati na vratima raja, da }emo opet biti kraj tebe. Sve dok `ive oni koji te najvi{e vole `ive}e{ i ti, an ele na{. Uvek }e{ biti u na{im srcima ~uvana od zaborava. Zauvijek tvoji neute{ni: majka Radojka, otac Borislav, sestre Bo`ana i Dragana, bra}a Dragan i Vojin i ostali tvoji iz Sremske Mitrovice A-8 G MD PRES (centar Modri~e) Kontakt telefon: 065/ U MODRI^I OBAVJE[TEWE Besplatne male oglase, komercijalne oglase, reklamne poruke, obavje{tewa o smrti i pomenima u Modri~i mo`ete predati u kiosku svakog radnog dana od 6 do 20 ~asova. OBAVJE[TEWE Besplatne male oglase, komercijalne oglase, reklamne poruke, obavje{tewa i ~ituqe u Gradi{ci mo`ete predati dopisni{tvu Glasa Srpske#. #

26 Tu`nim srcem javqamo svoj rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana godine u 58. godini `ivota preminuo na{ dragi U P R I J E D O R U ^ITUQE/OGLASI 27 ILIJA (Du{ana) TOPI] Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se godine u 14 ~asova na Gradskom grobqu u Bawoj Luci. O`alo{}eni: supruga Razumenka, k}erke Dijana, Danijela i Darija, zet Sla an i unu~ad Neboj{a i Severina te ostala mnogobrojna rodbina A-4 G Posqedwi pozdrav dragom suprugu i ocu Dopisni{tvo "Glasa Srpske#: Novi poslovni centar # Jahorina# Ulica Vo`da Kara or a bb tel. 052/ OBAVJE[TEWE Besplatne male oglase, komercijalne oglase, reklamne poruke, obavje{tewa i ~ituqe u Prijedoru mo`ete predati svakim radnim danom od 8 do 15 ~asova. U T R E B I W U ILIJI od supruge Razumenke i k}erki Dijane, Danijele i Darije. Zauvijek u na{im srcima A-2 G Posqedwi pozdrav dragom sinu i bratu ILIJI od oca Du{ana, bra}e \ur a, Ne e i Rajka i sestre Drenke sa porodicama A-2 G Dopisni{tvo "Glasa Srpske#: Kraqa Petra Oslobodioca br. 9 tel. 059/ faks: 059/ OBAVJE[TEWE Besplatne male oglase, komercijalne oglase, reklamne poruke, obavje{tewa i ~ituqe u Trebiwu mo`ete predati svakim radnim danom od 8 do 15 ~asova. U SOKOCU Na adresi: Kara or eva b. b. (dvorana "SLAVIJA#) i na Sokocu, STR KIOSK, vl. Vukoj~i} Dragana Kontakt telefoni: 057/ , 057/ , faks: 057/ NA PA L AMA Na adresi: U kwi`ari Internacional Pressa u Tr`nom centru # Tom# Pale U IST O^NOM SARA JEVU OBAVJE[TEWE U prostorijama preduze}a INTERNATIONAL - PRESS u Isto~nom Sarajevu mo`ete predati besplatne male oglase, komercijalne oglase, reklamne poruke, obavje{tewa i ~ituqe. U IST O^NOM SARA JEVU Na adresi: Tr`ni centar TOM - Kwi`ara Ermeks VOJKOVI]I [tamparija Kontakt telefoni: 057/ , 057/ , , OBAVJE[TEWE Besplatne male oglase komercijalne oglase, reklamne poruke, obavje{tewa i ~ituqe u Isto~nom Sarajevu mo`ete predati u prostorijama preduze}a # Ermeks#.

27 28 OGLASI BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE AD BAWA LUKA U skladu sa ~lanom 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH#, 49/04) i ~lana 56 Statuta "Telekomunikacije Republike Srpske# a. d. Bawa Luka, objavquje: I UGOVORENI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA "Telekomunikacije Republike Srpske# a. d. Bawa Luka Kraqa Petra I Kara or evi}a Bawa Luka Republika Srpska, Bosna i Hercegovina Identifikacioni broj: broj telefona: broj faksa: ts.office telekomsrpske.com web: I 2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE "Telekomunikacije Republike Srpske# a. d. Bawa Luka Projektna implementaciona jedinica, kancelarija br. 8 Vuka Karaxi}a Bawa Luka Republika Srpska, Bosna i Hercegovina Broj telefona: Broj faksa: tenders telekomsrpske.com. I 3. ADRESA NA KOJOJ SE DOBITI DOKU- MENTACIJA Kao pod 1.2. I 4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE Kao pod I 5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA Javno preduze}e na entitetskom nivou. II PREDMET UGOVORA II 1. VRSTA UGOVORA Nabavka robe II 3. NAZIV POD KOJIM JE UGOVOR EVIDENTI- RAN KOD UGOVORNOG ORGANA Nabavka br Pro{irewe funkcionalnosti Call Center-a Mobis-a II 4. OPIS PREDMETA UGOVORA Pro{irewe funkcionalnosti Cal Center-a Mobis-a II 5. UKUPNA KOLI^INA Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. II 6. MJESTO ISPORUKE ROBE: Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. II 7. PODJELA NA LOTOVE Ne II 8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONU- DA Alternativne ponude nisu dozvoqene. II 9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Rok izvr{ewa je 120 dana, a zapo~iwe od datuma obavje{tewa o prihvatawu ponude, a zavr{ava tehni~kim prijemom. III PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III 1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU Sve ponude moraju biti propra}ene osigurawem od minimalno 2 (dva) procenta ukupnog iznosa ponude, najmawe 2.000,00 KM. III 2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU OBAVJE[TEWE O NABAVCI BR. 390 "Pro{irewe funkcionalnosti Call Center-a Mobis-a# Osigurawe ponude mora biti u obliku bankarske garancije, kao {to je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. III 3 IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVO- RA 10 (deset) % od vrijednosti ugovora, a nakon zavr{etka radova garancija }e biti smawena na 2 (dva)% od vrijednosti ugovora do isteka garantnog roka. III 4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III 5. USLOVI U^E[]A - LI^NA SITUACIJA Da pravno lice nema ograni~ewa po ~l. 23. Zakona o javnim nabavkama i ~l. 13. Zakona o javnim preduze}ima, {to se dokazuje sqede}im dokumentima; 1. Potvrda da pravno lice nije predmet postupka za progla{ewe ste~aja; 2. Potvrde o izmirenim porezima na dodanu vrijednost i li~na primawa zaposlenih zakqu~no sa godine; 3. Potvrde o izmirenim doprinosima za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osigurawe zakqu~no sa godine; i 4. Izjavu u skladu sa ta~kom 1. 8 dokumentacije. III 6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI 1. Kopija rje{ewa o registraciji preduze}a sa svim prilozima, 2. Referens listu projekta sli~ne prirode u protekle tri godine, sa nazivom naru~ioca i vrijednostima tih projekata, III 7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FI- NANSIJSKA PODOBNOST 1. Bilans stawa i bilans uspjeha za godinu. III 8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST 1. Spisak zaposlenih radnika sa kvalifikacijama, ne stariji od tri mjeseca, ovjeren odstrane PIO; i 2. Ovla{}ewe proizvo a~a robe, ako ponudi robu koju ne proizvodi prema prilo`enom obrascu, ta~ka I 6. dokumentacije. IV POSTUPAK IV 1. VRSTA POSTUPKA Ugovor se dodjequje putem otvorenog postupka. IV 2. KRITERIJUMI ZA DODJELU UGOVORA Najni`a cijena IV 3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG U skladu sa odredbama Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH# 03/05) i Odlukom o obaveznom kori{}ewu preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH# 50/05 od 26. jula godine). IV 4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE Tenderska dokumentacija }e biti dostavqena zainteresovanim ponu a~ima u roku od tri dana od prijema pisanog zahtjeva sa punim nazivom i adresom ponu a~a, brojem telefona i telefaksa, poreskim brojem (poreski broj treba da navedu samo ponu a~i registrovani u BiH) i imenom i prezimenom lica koje }e preuzeti dokumentaciju ili naznaku da se dokumentacija dostavi kurirskim ili preporu~enom po{tom. Uz zahtjev treba prilo`iti kopiju dokaza o uplati naknade od 351,00 KM za ponu a~e registrovane u BiH ili 180,00 evra za ponu a~e registrovane u inostranstvu. Iznos naknade za ponu a~e registrovane u BiH sadr`i PDV. Zahtjevi treba da budu dostavqeni po{tom ili telefaksom i primqeni na adresi navedenoj pod I 2. najkasnije sedam dana prije krajweg datuma odre enog za podno{ewe ponuda. Ponu a~ima }e nakon uplate naknade za tendersku dokumentaciju biti dostavqena poreska faktura u roku od sedam dana od prijema uplate. U slu~aju slawa tenderske dokumentacije kurirskom ili preporu~enom po{tom, Telekom Srpske ne snosi odgovornost za gubitak ili ka{wewe u dostavi. Uplate u KM se mogu izvr{iti na ra~un broj: kod Razvojne banke jugoisto~ne Evrope a. d. Bawa Luka, a uplate iz inostranstva u evrima ili drugoj konvertibilnoj valuti na ACCOUNT NO: WITH BANK: RAZVOJNA BANKA JUGOISTO^NE EVROPE AD BANJA LUKA SWIFT CODE: RAZBBA 22 CORRESPONDENT BANK: DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN SWIFT CODE: DEUTDEFF ACCOUNT WITH INSTITUTION: EUR USD u korist "TELEKOMA SRPSKE# a. d. Bawa Luka sa naznakom "Tenderska dokumentacija br. 390# Pro{irewe funkcionalnosti Call Center-a Mobis-a#. IV 5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE Ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom koje ponu a~ ugovorni organ razmijene bi}e na jednom od slu`benih jezika u BiH. Ponu a~i registrovani u inostranstvu mogu podnijeti ponude na engleskom jeziku. IV 6. ROK ZA PRIJEM PONUDA U obzir }e se uzeti ponude koje budu primqene na adresi navedenoj kao u I 2 do 11 ~asova godine. Ponude koje stignu nakon ovog roka ne}e se uzeti u razmatrawe i bi}e vra}ene ponu a~u neotvorene. IV 7. MINIMALNI ROK PONUDE KO- JI JE PONU\A^ DA OBEZBIJEDI Ponude treba da ostanu validne u periodu od 60 ({ezdeset) kalendarskih dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda. IV 8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA Otvarawe ponuda }e se obaviti u prostorijama ugovornog organa na adresi navedenoj kao u I 2, dana godine sa po~etkom u 11 ~asova. V DODATNE INFORMACIJE Zainteresovani ponu a~i mogu pregledati tendersku dokumentaciju prije otkupa na adresi navedenoj pod I. 2. Ponude }e mo}i podnijeti samo oni ponu a~i koji otkupe tendersku dokumentaciju. "UKRINA# TEKSTILNA INDUSTRIJA AD DERVENTA Broj: 1-33/06 Derventa, godine Na osnovu odluke Upravnog odbora "UKRINA# Tekstilna industrija AD Derventa broj: 1-28/06 od godine, raspisuje se JAVNA LICITACIJA za prodaju sqede}ih osnovnih sredstava 1. Konfekcijske {iva}e ma{ine i ure aji ukupno 264 kom. 2. Kade sa vitlom "Goler# 2 kom. 3. Kotlovi za teh. paru 2 kom. 4. Trafo-stanica BTS-R, Tip HT 400/10 1 kom. 5. Trafo "Rade Kon~ar# 630 KVA Tip TH kom. 6. Oprema stolarske radionice - Uslovi prodaje - Prihvati}e se najpovoqnija ponuda pod uslovom da bude ve}a od najni`e cijene koju }e utvrditi Upravni odbor prodavca neposredno prije otvarawa ponuda. Kupac je du`an uplatiti avans u iznosu od 10% od prihva}ene ponude najkasnije 3 dana od prijema obavje{tewa, a ostatak od 90% prihva}ene cijene u roku od 20 dana. Zainteresovani kupci mogu svoje ponude slati po{tom u zatvorenim kovertama u roku od osam dana od dana objavqivawa na adresu: "UKRINA# TEKSTILNA INDUSTRIJA AD DERVENTA - DUBI^KA 1, DERVENTA. Detaqne informacije mogu se dobiti na telefon 053/ Prodavac zadr`ava pravo da ne prihvati nijednu od prispjelih ponuda. UPRAVNI ODBOR U prostorijama Doma u~enika "Glas komuna# Stefana Prvovjen~anog 2 Telefon-faks: 053/ , 065/ net. U DOBOJU OBAVJE[TEWE Besplatne male oglase, komercijalne oglase, reklamne poruke, obavje{tewa o smrti i pomenima za dnevni list "Glas Srpske# u Doboju mo`ete predati Redakciji lista "Glas komuna# dobojskog regiona, svakog dana od 8 do 15 ~asova.

28 PINK BH PINK FILMSKI PROGRAM Holkroftova pogodba General koji je bio Hitlerov povjerenik umire i ostavqa za sobom bogatstvo da bi se iskupio za svoju nacisti~ku pro{lost, ali wegov sin }e morati da postane dio misteriozne konspiracije i da pretra`i svijet da bi prona{ao to skriveno nacisti~ko blago. Uloge: Lili Palmer, Majkl Kejn i Viktorija Tenan 0.30 Program Pod stalnim su pritiskom, konkurencija ih razdvaja, talenat ih ujediwuje. Pri~a o tome koliko je mnogo potrebno da bi se pre`ivjelo ako igrate ragbi za jedan renomirani vrhunski univerzitet. Svaki od igra~a na druga~iji na~in nosi se sa tim velikim pritiskom: neki se okre}u pi}u, drugi drogama, a neki u~ewu... Uloge: Xejms Kan i Hali Beri HRT ^ovjek iz San Fernanda Akciona komedija-drama. Filo Bedou bavi se popravkama automobila, ali u stvari novac zara uje uli~nim borbama koje mu ugovara prijateq Orvil. Filo je nepobjediv borac kojem se svidi kantri pjeva~ica i gitaristkiwa Lin Halsi-Tejlor. Ona mu uzvra}a naklonost i provede s wim no}, ali onda otputuje. Filo svojim kamionetom i u dru{tvu orangutana Klajda i Orvila krene dolinom San Fernanda u potragu za wom. Na putu upoznaju djevojku Eko s kojom se Orvil zbli`i, a za wima juri motociklisti~ka banda Crne udovice. Jo{ dvojica sumwivih tipova imaju opasne namjere... Uloge: Klint Istvud, Sondra Lok, Manis, Xefri Luis, Beverli D'An elo NOVA Taksi Danijel, biv{i dostavqa~ pica, postao je taksista i lud je za vo`wom. Wegov taksi je mo}ni bolid jer on uspijeva razbuditi tigrove ispod poklopca motora i izbje}i radare. Kad se Danijelov taksi na e na putu Emilijena, policajca koji mu po osmi put uzima voza~ku dozvolu, prisiqen je da odlu~i `eli li zadr`ati volan u rukama, prihvatiti Emilijenovu nagodbu i pomo}i mu da raskrinka wema~ku bandu pqa~ka{a banaka koji terori{u grad svojim mo}nim vozilima. Uz pomo} Kamil, Emilijenove majke, Lili, svoje djevojke, i horde dostavqa~a pica na skuteru, pje{ke ili u automobilu, svesrdno }e ih nastojati pobijediti. Emilijen, osim {to gawa pqa~ka{e, svim srcem `eli i policajku Petru a Danijel sawa o vo`wi pravim bolidom. Vrijeme koje je pred wima da}e sve odgovore... Glume: Sami Naseri, Frederik Difental, Marion Kotilar, Manuela Gurari, Ema Sjeberg SERIJSKI PROGRAM K Sve za qubav Da li jedna osoba mo`e da `rtvuje svoj `ivot zbog sre}e neke druge osobe? Helena je nezavisna osje}ajna `ena. Ne samo da je po`rtvovana majka, ve} je ona prije svega k}erkin prijateq. Wena k}erka pre`ivqava te{ko}e u braku jer je wen mu`, Marselo, ponovo zainteresovan za biv{u djevojku. Marselova majka ne voli Helenu i bila bi veoma sre}na ukoliko bi se sinovqev brak raspao. Helena ponovo zapo~iwe svoj `ivot onoga trenutka kada se na prvi pogled zaqubquje u Atilija, za koga se i udaje. Iako lo{eg zdravqa, wena k}erka `eli da ima bebu vjeruju}i tako da ispuwewem mu`evqevog sna spasava svoj brak. Kao {to ponekad sudbina odredi i majka i k}erka zatrudne u isto vrijeme i ra aju sinove. Uloge: Regina Duarte, Gabrijela Duarte HRT 1 Osamnaestogodi{wa djevojka izbodena je na smrt u klozetu popularnog no}nog kluba. Horej{io otkriva da je `rtva bila agentkiwa koja je trebala pratiti koliko se maloqetnicima slu`i alkohol. Stvari se komplikuju kada ekipa za uvi aj nenadano otkrije jo{ jednu `rtvu u ~ijem slu~aju ih dokazi dovode do nelegalnog kozmeti~kog salona. HRT 2 30 PREPORU^UJEMO Mjesto zlo~ina: Majami Crna Guja ^etvrta sezona ove popularne serije smje{tena je u period Prvog svjetskog rata. Crna Guja sada je kapetan britanske vojske koji se nalazi na frontu i koji se neprestano sva a, kako s nadre enima, tako i s podre enima. Posqedwa epizoda sezone toliko je dirqiva da je u{la u svjetske televizijske anale Vijesti 8.15 Kulinarski duel 8.35 Godine prolaze, 9.10 Djeca festivala 9.30 Nesta{ni duhovi, crtani film Vijesti Turizam plus Zapawuju}e Gimnazijalci, Surova istina, Vijesti Pod suncem Sen Tropea, Garona, Vijesti Prozornica Eko dnevnik Do`ivotna kazna, Saga o Mekgregorovima, Aktiva Srpska danas Pod suncem Sen Tropea, Nodi, crtani film Gimnazijalci, Stars Surova istina, Dnevnik TV Bingo [panija, putopis Iskreno - Milivoje Karaleji} ^arolija, Info profil Sport Saga o Mekgregorovima, Do`ivotna kazna, Muzika 6.02 Ru`na Beti, 7.00 Jutarwi program 8.55 Vijesti 9.00 Srebrni kowi}, crtani film 9.30 Ar~i Tra`e}i oca, Bau Bau, zabavni program ^udna qubav, Vijesti Okamewena {uma, film Vijesti Opet i iznova, Distrikt, Svjetska ba{tina Ru`na Beti, Vijesti Zabavni program Sport centar Tra`e}i oca, Vijesti Muzika Sport centar Bau Bau ^udna qubav, Mjesto zlo~ina Majami, Meklodove k}erke, Bau Bau Vijesti Sport centar Alijas, Dva metra pod zemqom, 1.00 Horoskop 1.10 Bjekstvo iz kawona divqe ma~ke, film - Okamewena {uma, film - Vijesti - Zabavna emisija 6.30 Muzika 7.30 Putopis PROGRAM 8.30 Slu~ajni partneri Novosti ^uda stvarawa Portal Svijet na dlanu, putopis [irli Holms, Horoskop Samo poqubac, film Bo`en Novosti Stil Horoskop Novosti Janan, putopis Crtani film Telefakt Zavodnici, Ke{olovac, kviz Novosti Svijet danas Hrana i vino BN sport BN Monitor Zavodnici, Svijet Renomea Pregled dana Glas Amerike Horoskop Crni Gruja, Moj drugi orgazam, film 2.00 Satelitski program 7.00 Mede, crtani film 7.25 Siti 7.35 Sarajevo na liniji 7.45 Mejd in Bawa Luka 8.00 Zato~enica qubavi, 9.00 Balkan net 9.50 Vrijeme Sutra za Da se naje`i{ Skrivena kamera Siti kids Alborada, Vrijeme Info top Idealne veze, Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Skrivena kamera Siti kids Info top Sretni qudi, Skrivena kamera Da se naje`i{ Sarajevo na liniji Sportisimo Mejd in Bawa Luka Info top Zato~enica qubavi, Idealne veze, Sportisimo Info top Vrijeme Sutra za Mozgalice Da se naje`i{ Mede, crtani film Alborada, Sre}ni qudi, Grand parada Holkroftova pogodba, film 1.30 Sarajevo na liniji 1.45 Mejd in Bawa Luka 7.00 Jutarwi program 9.00 Tri pri~e 9.30 Muzi~ki vremeplov Vijesti Stadion Takt Dje~ji program Vijesti Koncert Dokument Vijesti Zvijezde i zvjezdice Mali koncert Berza Dnevnik Dijaspora Takt Art magazin Zapis Live baby live Vijesti Takt Dokumentarni program Ispeci pa reci SAT marketing TV STANICE PRAVO IZMJENE PROGRAMA Kalendar Dnevnik Na{i u svijetu Vijesti Voskresewa ne biva bez smrti Filmski festival u Herceg Novom, hronika Berza Dnevnik Meridijani Tv arhiv 0.00 Pono}ni koncert 1.30 Najava programa za sjutra Horoskop ~asa [areni kuvar Crtani film Plej Vremenko Moj grad Na granici mogu}eg Na vodenim putevima Zakoni zdravqa Poslovne veze Plej Telefakt Mobile Neven, Vremenko BEL dan Crtani film Mobile [areni kuvar Pri~alica, kviz Sportske vijesti Ribolov ~asa Neven, Glas Amerike Film - Balkanmedija TV 9.30 Vijesti 9.35 Top form Dok. program Mobile Plej Muzika Vijesti Dobro ve~e Srbijo Kviz plus Sve za qubav, Trend seter Mobile Plej Saobra}aj i mi Doboj danas, hronika Dok. program Novosti K Dnevnik RTS Sport kafe Sve za qubav, Od "a# do "{# Novosti K Sport kafe Buntovnik iz Kejpa, Studenti, 6.55 Budilnik Crtani film Serija Serija Lopta Serija Svijet u boji Telefakt Kuvar Da vas ~ujemo, kviz Serija Telefakt Lopta Kviz Kviz Film Klot-frket Telefakt Lopta Japi Glas Amerike 1.30 Serija 1.55 Svijet u boji 3.30 Klot-frket 4.30 Od bisera grana 5.00 Japi 6.00 Knegiwa Anastazija, 7.00 Dizawe 9.00 Dadiqa, 9.30 Dadiqa, Vesti B Znawe na poklon Vesti B Znawe na poklon, nastavak Vodi~ za roditeqe Vesti B Fatalna otmica, film Vesti B Vesti B Surova istina, Dadiqa, Knegiwa Anastazija, Vesti B Top{op Korak napred, Elen, Dadiqa, Vesti B Slu~ajevi [erloka Holmsa, fudbalera, Loud & clear Arhitel: Ali Hamadova pri~a Nestali, Vesti B Elen, 0.05 Loud & clear 0.10 Na granici mogu}eg, 1.00 Loud & clear 1.05 U bo`jim rukama, film 2.40 Nestali, 3.20 MTV Adrija 5.55 Loud & clear 7.45 Mutant iks, 8.30 Vijesti 8.35 Prirodna ba{tina BiH 9.00 Atletiko san Pan~o, film [kola engleskog jezika Predjeli: ^apqina Zaim Imamovi}, pjeva~ sevdaha Rawena du{a, BHT vijesti Neprolazna pjesma [ume, dok. program Dje~iji festivali [kola engleskog jezika Hiro{ima: 10 sudbonosnih sekundi Eko dnevnik Rawena du{a, EP u atletici BHT vijesti EP u atletici Geografske {irine Br~ko distrikt BHT vijesti na svje`em zraku, dok. program Mutant X, Vijesti No}ni koncert 1.05 Prirodna ba{tina BiH 1.35 Eko dnevnik 8.00 Bejblejd G, crtani film 8.20 Princ iz Bel-Ejra, 8.45 Pod istim krovom, 9.15 Sam svoj majstor, 9.40 Sawa, tok {ou Ekskluziv Gle ko to govori 3, film Vijesti Film - nastavak Ma~o mu{karci, Za~in `ivota, [kolske tajne,

29 15.35 Princ iz Bel-Ejra, Pod istim krovom, Sam svoj majstor, Bra~ne vode, Rozan, Sawa, {ou Vijesti Eksploziv Zabrawena qubav, Sjever i Jut, Skupqe od draguqa, film Nestali, Vijesti Ubojite misli, film 7.10 Siti 7.25 Mozgalice 7.55 Luna, 9.00 Tele kviz Simpsonovi, Smolvil, Zabavna emisija Skrivena kamera Vi{wa na Ta{majdanu, film Simpsonovi, Info top Sportisimo Vila Marija Oluja strasti, Skrivena kamera Crtani film Dnevnik Slomqeno srce, Muzika Zamka, informativni program 0.30 Program, film 6.00 Vesti 6.05 Jutarwi program 8.00 Jutarwi dnevnik 8.15 Jutarwi program 9.00 Vesti 9.08 U zdravom telu 9.22 Kuvati srcem: Lela Pavi}, r Slagalica, kviz, r Vesti 9.58 Karavan: Lesnovo, dokumentarni program Lov i ribolov: Na po~etku Drine, reporta`a Operativci, engleska, r Dnevnik Sport plus Vreme, stawe na putevima, info Kuvati srcem: Lela Pavi}, r ^ikago bolnica, ameri~ka U ime zakona, tv Vesti Otvorena vrata: Moja porodica, TV Evronet, info Vesti Jednostavan `ivot, zabavni program, r Vesti Sre}ni qudi, TV, r Dnevnik TV NS Vreme, stawe na putevima, info [ta radite, bre Beogradska hronika Evronet, info Ju-Gi-Oh, animirana Slagalica, kviz Vreme, stawe na putevima, info Dnevnik Sre}ni qudi, TV Jedna pesma-jedna `eqa Vesti Jedna pesma-jedna `eqa Vesti Operativci, engleska 0.00 Dnevnik 0.19 Cvet zla, francuski film 2.04 Vesti 2.07 Jedna pesma-jedna `eqa, r Karavan: Lesnovo, dokumentarni program, r Lov i ribolov: Na po~etku Drine, reporta`a, r ^ikago bolnica, ameri~ka, r TV prodaja 5.48 Verski kalendar 6.02 U zdravom telu 6.15 Koncert za dobro jutro: Obri{i suze draga - pesme A. Kora}a 6.45 Agroinfo, r Kuvati srcem. Lela Pavi} 7.15 Verski kalendar 7.25 E du}an, op{teobrazovni program 7.29 Datum, dokumentarni program 7.35 Ju-Gi-Oh, animirana, r Ba{tenski patuqak Gordon, strana animirana, r Pitomi zveriwak, strana animirana, r Vrele gume, reporta`a, r Trezor: Na dana{wi dan umrla Mira Trailovi}; Mira Trailovi} - Ostav{tina za budu}nost, Kenguri juniori, strana animirana Datum, dokumentarni program Rak je pobediv, emisija iz ekologije Pozitiv-negativ: Srbija treba da uvede razvrstavawe otpada Pojmovnik politike: Anarhizam Posle {kole: Dijego iz Brazila E du}an, op{teobrazovni program Iokulatores slavenses, muzi~ki program BMC: Kulturno nasle e jugoisto~ne Evrope, emisija iz ekologije Kultura ~aja u Kini, strani obrazovni program Misterije KGB: O{tri ma~ obave{tajne slu`be, strana dok., r Posledwa opomena gospodina Motoa, ameri~ki film Lov i ribolov: Na po~etku Drine, reporta`a Verski kalendar E du}an, op{teobrazovni program Ovo je Srbija Datum, dokumentarni program Atletika: EP, prenos TV teatar: Zagonetne varijacije, igrani program Verski kalendar E du}an, op{teobrazovni program Misterije KGB: Bomba za sovjete, strana dok Hronika filmskog festivala u Herceg Novom 0.00 Nevidqivi ~ovek, ameri~ka 0.47 Posledwa opomena gospodina Motoa, ameri~ki film, r Trezor: Na dana{wi dan umrla Mira Trailovi}; Mira Trailovi} - Ostav{tina za budu}nost, 1989, r Atletika. EP, snimak 7.40 Hikarian, crtani film 8.05 Pauer Renxeri, 8.30 Svi vole Rejmonda, 9.00 Rebeka, 9.50 Bjuti centar, Vip DJ [aqivi ku}ni video Policajci s pla`e, Sajnfeld, Svi vole Rejmonda, na jezeru, Bjuti centar, Vijesti Vrtlareva k}i, Rebeka, Dnevnik Na{a mala klinika, Taksi, film Vijesti Serija Sajnfeld, Kandidat, film 2.00 Drim tim, 2.50 Od glave do pete, {ou 3.40 Taksista, 4.25 Dnevnik 7.00 Dobro jutro, Hrvatska 9.05 ^arolija, 9.55 Vijesti Inspektor Reks, Prirodni svijet Dnevnik Protiv vjetra i oluje, Opra {ou Vijesti Ejmi, film Vijesti Dva i po mu{karca, Vila Marija, Hrvatska danas Bitange i princeze, Malo misto Dnevnik ^arolija, Magazin Vijesti ^ovjek iz San Fernanda, film Muzika 1.50 Ejmi, film 2.55 Dva i po mu{karca, 3.15 CSI: Majami, 3.55 [pijunke, 4.45 Serija 5.10 Magazin 5.55 Protiv vjetra i oluje, 8.35 Teletabis 9.05 Princ Valijant, crtani film Vremenski putnici, crtani film pred nama, film [pijunke Ubistvo, dim i sjenke, film Serija Mu}ke, M.A.S.H., Vijesti za gluve Gilmorice, Sudinica Ejmi, PROGRAM Globalno sijelo Atletsko EP Ve~erwa {kola CSI: Majami, Crna Guja, Vijesti Zakon i red, Oz, Pod kaznom do smrti, 1.05 Vijesti 7.30 Harvi Tun, crtani film 7.50 Teletabisi 8.05 Krsti}-kru`i}, kviz 8.20 Pokemoni 8.40 Memori, kviz 8.50 Ju-Gi-Oh, crtani film 9.15 Mala {kola, kviz 9.25 Ju-Gi-Oh, crtani film 9.50 Vijesti za djecu 9.55 Telesvijet Lovci, dok. program Buntovnici, Osveta, Sakupqa~, Mimohod, tok {ou Altermedija Telesvijet Buntovnici, Ekspres TV TV info Sawa, tok {ou Osveta, TV info Muzi~ki program [ta mi to sprema{, [ta mi to sprema{, Mjewa~nica Smrtni snovi, film Saut Park, crtani film Tako je slatka, film 2.00 Liberti TV 2.30 [ta mi to sprema{, 2.55 [ta mi to sprema{, 3.20 Mjewa~nica 4.10 Glas Amerike 4.40 Muzi~ki talenti, rialiti {ou PROGRAM RADIJA REPUBLIKE SRPSKE 6.00 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne vijesti Poslije dvanaest Svilen konac Dnevnik Muzi~ka kutija Tematikum Ve~erwe novosti Emisija narodne muzike Vijesti Fokus Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike Hronika dana Starogradska sje}awa Muzika za laku no} Pono}ne vijesti 2.00 Hronika dana (r) 2.15 Muzi~ki program 3.05 Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike (r) 4.00 Muzi~ki program 5.00 Emisija narodne muzike Frekvencije: Bawa Luka ; Bawa Luka, Prijedor Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 88,7; Trebiwe - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3. TV STANICE PRAVO IZMJENE PROGRAMA 31 KABLOVSKA I SATELITSKA 8.30 Motosport, Geteborg: EP u atletici, Kanu na divqim vodama, Skija{ki skokovi, Geteborg: EP u atletici, Geteborg: EP u atletici, Borila~ki sportovi, Geteborg: EP u atletici, Watts magazin, 0.00 Snuker, 1.00 Motosport vikend 6.00 Poker, 8.00 Reklamni spotovi, 8.30 DSF reporta`a, 9.00 Dupli pas, Reklamni spotovi, DSF reporta`a, Poker ekskluziv, DSF sportski kviz, Poker ekskluziv, Bundesliga aktuelno, Fudbal: Duisburg - [alke, DSF sportski kviz, 0.00 Sportski klipovi 6.00 Izazov na otpadu, 7.50 Velike stvari: Zemqa, 8.45 Automobil je ro en, 9.10 Ekstremne ma{ine, Uni{tava~i, Uni{tava~i, Nauka Zvezdanih ratova, Velike stvari: Zemqa, Ameri~ki kazino, Najboqi automobili na svetu, Automobil je ro en, Vrhunsko graditeqstvo, Vatrogasna stanica, SAD, Razotkrivawe mitova, Fatalan lov: Novajlije, ^udo da sam `iv, Ve{tine pre`ivqavawa Reja, Forenzi~ki detektivi, 0.00 Trauma, 1.00 Tragom poginulih, 2.50 Ameri~ki kazino, 3.45 Trgovci automobilima, 4.10 Vatrogasna stanica, SAD, 5.05 Fatalan lov 6.00 P.T. Barnum, 7.45 Vratila nam se, 9.30 Mali Xon, Sudija Ejmi, P.T. Barnum, Vratila nam se, Ed, Sudija Ejmi, Mali Xon, Ed, Zovu me ser, Odeqewe, Lov na drogu, 0.45 \avoqa ra~unica, 2.30 Zovu me ser, 4.15 Lov na drogu 6.00 Ed, Edd 'n' Eddy, 6.25 Codename: Kids Next Door, 6.50 The Powerpuff Girls, 7.15 Dexter's Laboratory, 7.40 Cramp Twins, 8.00 Johnny Bravo, 8.30 The Grim Adventures of Billy & Mandy, 9.00 Courage The Cowardly Dog, 9.30 Ed, Edd 'n' Eddy, 9.45 Spaced Out, Dexter's Laboratory, Johnny Bravo, Cramp Twins, Cow & Chicken, I Am Weasel, Time Squad, Codename: Kids Next Door, Johnny Bravo, Dexter's Laboratory, King Arthur's Disasters, Codename: Kids Next Door, Foster's Home For Imaginary Friends, Ed, Edd 'n' Eddy, The Life & Times of Juniper Lee, Hi Hi Puffy Ami Yumi, Cramp Twins, The Powerpuff Girls, The Grim Adventures of Billy & Mandy, Megas XLR Samurai Jack, Foster's Home For Imaginary Friends, Dexter's Laboratory, Johnny Bravo, Ed, Edd 'n' Eddy, Codename: Kids Next Door, The Powerpuff Girls, Dexter's Laboratory 6.00 Kickstart, 7.00 Kickstart, 7.50 Pure Adria, 8.00 Breakfast Club, 9.00 Hot, 9.30 Into The Music, Pure Adria, Top 10-10, Adria Top 20, Into The Music, Goal, Pure Adria, Into The Music, Room Raiders, Into The Music, My Own, Wanna Come In, Into The Music, Wanna Come In, Into The Music, Pure Adria, Rock Chart, Hot, Into The Music, Pure Adria, Into The Music, Music, Meet the Barkers, Battle For Ozzfest, Hbb, 0.30 VJ Afterhours 7.00 Me u nama,, 7.30 Dobra vremena, lo{a vremena,, 8.05 Teletrgovina, 8.10 Kupovina u`ivo, 9.00 Ta~no u 9, 9.30 Moje dijete, Porodi~ni sud, Uredimo na{a 4 zida, Na{ prvi zajedni~ki stan, Ta~no u podne, Oliver Gajsen {ou, Oliver Gajsen {ou, Porodi~ni sud, Sud za maloqetnike, Uredimo na{a 4 zida, Me u nama,, Regionalni program, Aktuelno, Eksploziv, Dobra vremena, lo{a vremena,, Klovn, film, Ekstra, Trend reporta`a, 0.00 No}ne vijesti, do 11, 1.05 Kupovina u`ivo, 1.10 Klovn, film, 2.20 Oliver Gajsen {ou, 2.45 Zlatna palata,, 3.10 No}ne vijesti, 3.40 Kupovina u`ivo, 4.40 Zlatna palata, 6.00 Girasoles Para Lucia, 6.55 Sabor A Ti, 7.50 El amor las vuelve locas, 8.45 El amor las vuelve locas, 9.40 Sabor A Ti, La Mujer De Lorenzo, Muneca De Trapo, Cuando Hay Pasion, El Pais De Las Mujeres, Calypso, El amor las vuelve locas, La Mujer De Lorenzo, La Mujer De Lorenzo, El Amor No Es Como Lo Pintan, Girasoles Para Lucia, Sabor A Ti, Maria Rosa Buscame Una Esposa, Guerra De Mujeres, La Mujer De Lorenzo, El amor las vuelve locas, Calypso, 0.50 Cuando Hay Pasion, 1.40 Sabor A Ti, 2.35 La Mujer De Lorenzo, 3.30 El Amor No Es Como Lo Pintan, 4.20 Cuando Hay Pasion, 5.10 Girasoles Para Lucia Casablanca (1942), The Big Sleep (1946), 0.30 Dark of the Sun (1968), 2.10 A Patch of Blue (1965), 3.55 Undercurrent (1946) 6.00 Jevan eqe po Judi, 7.00 Katastrofe: Supertornado, 8.00 Afri~ka tajna sedmorka, 9.00 Presreta~ tornada, Razotkriveni Avganistan, Varaju}i smrt: Vulkan ubica, Pro~eqa gra evinarstva: Top deset, Afri~ka tajna sedmorka, Presreta~ tornada, Razotkriveni Avganistan, Potpuno divqi, Lovci na zmije: Od mungosa surikata do mambi, Stvoreni za ubijawe: Potjera, Istra`ivawa uz Durasel: Slomqen, Odred za ru{ewe: Poslovni blok, Afri~ka tajna sedmorka, Istra`ivawe planete Zemqe: Sredi{te Zemqe, Lovci u morskim dubinama: HMS Doterel, Vladavina terorizma: Poziv Al-Kaide, Interpol istra`uje: Izdani, 0.00 Lovci u morskim dubinama: HMS Doterel, 1.00 Istra`ivawa uz Durasel: Slomqen, 1.30 Odred za ru{ewe: Poslovni blok, 2.00 ^udesni trenuci: Opasni trenuci, 3.00 Afri~ka tajna sedmorka, 4.00 Interpol istra`uje: Izdani, 5.00 Lovci u morskim dubinama: HMS Doterel Novi ra~un AD "Glas Srpske# Bawa Luka u platnom prometu otvoren je kod Nove bawalu~ke banke AD B. Luka , Razvojne banke jugoisto~ne Evrope i Zepter komerc banke Rje{ewem Ministarstva informacija Republike Srpske broj list je upisan u Registar javnih glasila pod rednim brojem 35, a rje{ewem Ministarstva prosvjete i kulture broj /03 od 12. maja godine list mijewa naziv u "Glas Srpske#. Izdaje i {tampa AD "Glas Srpske#, ul. Veselina Masle{e br. 13, Bawa Luka.

30 HIDROMETEOROLO[KI ZAVOD PROGNOZA VREMENA STRANA POZNAT VE]INSKI VLASNIK TREBIWSKE " INDUSTRIJE ALATA" DRA[KOVI]U 64 ODSTO Vlasnik kompanije " Svislajon-Takovo" najavio da }e u naredne tri godine ulo`iti tri miliona evra, izraziv{i o~ekivawe da }e se pozitivni poslovni rezultati osjetiti ve} u ovoj godini CENTRALNA BUGARSKA Zlatni bode` u grobnici SOFIJA - Zlatni bode`, koji datira oko godine stare ere, kao i 500 zlatnih ukrasa, prona eni su u jednoj tra~anskoj grobnici u centralnoj Bugarskoj, rekao je ju~e predsjednik Bugarskog nacionalnog muzeja Bo`idar Dimitrov. - Ovo je zaista senzacionalno otkri}e. Bode`, koji je napravqen od zlata i platine, najvjerovatnije je pripadao nekom tra~anskom vladaru ili sve{teniku - istakao je Dimitrov. On je dodao da nijedan sli- ~an primjerak nije do danas prona en, ~ak ni u legendarnoj Troji. - Bode` je duga~ak 16 centimetara. Poti~e oko godine stare ere, ali je u odli~nom stawu i izuzetno o{tar - dodao je Dimitrov. Vrlo malo se zna o Tra~anima, koji su `ivjeli na obodima gr~ke i rimske civilizacije i bili u ~estim sukobima i preplitawima sa naprednijim kulturama. Neki nau~nici tvrde da su Tra~ani naseqavali teritorije dana{we Bugarske, Rumunije, sjeverne Gr~ke i evropski dio Turske od godine prije nove ere, sve dok se nisu "utopili# u druge kulture oko 45. godine nove ere. - Ovo otkri}e potvr uje da su qudi u ovom regionu bili upoznati sa onim {to je tada bila visoka tehnologija u obradi metala - zakqu~io je Dimitrov i dodao da su prona eni predmeti, mo`da, kori{}eni za neke obrede ili `rtvovawa. TREBIWE - Poznati beogradski biznismen Rodoqub Dra{kovi} potvrdio je za Srnu da je kupio 64 odsto dr`avnog kapitala u "Industriji alata Trebiwe# i istakao da niko od zaposlenih u ovom preduze}u ne}e ostati bez posla. Dra{kovi}, sada ve}inski vlasnik mati~nog preduze}a, zatim Fabrike specijalnih alata, Fabrike alata s tvrdim metalom, Fabrike alata za navoj, Fabrike alata za bu- {ewe, Fabrike ma{ina i odlivaka, te Fabrike steznih glava u Nevesiwu, tokom vikenda boravio je u radnoj posjeti trebiwskim alatni~arima. Kako bi popravio te{ku poslovnu situaciju u trebiwskoj "Industriji alata#, Dra- {kovi} je najavio da }e u naredne tri godine ulo`iti tri miliona evra, izraziv{i o~ekivawe da }e se poslovni rezultati osjetiti ve} u ovoj \ Najve}i hercegova~ki izvoznik: Niko ne}e ostati bez posla godini. Tvrde}i da niko od zaposlenih u fabrici ne}e ostati bez posla, on je rekao da }e mnogi morati da se prekvalifikuju za nova radna mjesta. - Obuka za zaposlene i one koji budu primqeni sa biroa za zapo{qavawe bi}e organizovana u fabrici, uz pomo} starijih i iskusnijih kolega - objasnio je Dra{kovi}. Prema wegovim rije~ima, poseban tretman ima}e zaposleni sa vi{e od 30 godina radnog sta`a, borci i invalidi, a svim radnicima bi}e obezbije ena adekvatna zdravstvena za{tita. Rodoqub Dra{kovi} je uvjeren da }e "Industrija alata Trebiwe# sa novom organizacijom, postoje}om i novom radnom snagom u narednih godinu dana biti profitabilna firma sa novim tr`i- {tima. Ovaj biznismen je, ina~e, vlasnik kompanije "Svislajon-Takovo#. NA POPOVI]A BRDU KOD O[TRE LUKE 234. GRME^KA KORIDA Ze}o bez premca Brezowa na rogovima Ze}e O[TRA LUKA - Pobjednik 234. grme~ke koride, odr- `ane ju~e na Popovi}a brdu kod O{tre Luke, je bik Ze}o, vlasnika Jove Vo evi}a zvanog Duman iz Bjelajaca kod Mrkowi} Grada. Vlasniku pobjedni~kog bika pripali su pehar i nov- ~ana nagrada od maraka iz ruku na~elnika O{tre Luke Drene Kurixe, a vice{ampion, bik Brezowa, i wegov vlasnik Dragomir [krbi} dobili su 700 maraka. Na tradicionalnom okupqawu Sawana, Prijedor~ana, mje{tana O{tre Luke i susjednih kraji{kih op{tina ju~e se okupilo preko qudi. U bacawu kamena s ramena pobijedio je Mile Mijatovi} iz Kqevaca kod Sanskog Mosta, koji je kamen te`ak sedam i po kilograma bacio 12,2 metara. Drugo i tre}e mjesto pripalo je bra}i Svetku i Bo{ku [kondri, koji - kao i pobjednik - `ive u Novom Sadu, a na koridu su do{li da se prisjete rodnog kraja i starih obi~aja. Na Popovi}a brdu uprili~eno je i potezawe konopca, a najuspje{nija je bila ekipa iz O{tre Luke. Bilo je veselo ju~e i pod {atorima, a najvi{e pod onima gdje su pjevali Stanojka Bodiro`a ]ana i Boro Majstorovi}. Na zboru je bilo svega - jagwetine od 20 maraka za kilogram, prasetine upola jeftinije, ringi{pila, piva, sokova i kineskih igra~aka za djecu. Tekst i snimak M. MIHAJLOVI] ATIF DUDAKOVI] NIJE ZNAO ZA ZLO^INE NAD KRAJI[KIM SRBIMA {le prema Plitvicama i Korenici, i da od pot~iwenih Ubice moraju odgovarati nije dobio izvje{taj o izvr- RATNI komandant Petog korpusa Armije BiH Atif Dudakovi} izjavio je da nije upoznat s video-snimkom sa zlo~inima, koje su po- ~etkom avgusta godine po~inili pripadnici hrvatskih jedinica i Armije BiH nad srpskim civilima u akciji "Oluja#. Tanjug je prenio da je Dudakovi}, vi bawolu~koj Alternativnoj televiziji, koja je ponovqena u centralnoj informativnoj emisiji ove medijske ku}e u subotu uve~e, rekao da mu nije poznato {ta su radile wemu pot~iwene jedinice. On je priznao da je u vrijeme "Oluje# komandovao jedinicama Armije BiH, koje {enim zlo~inima nad srpskim civilima na sjeveru takozvanog "biha}kog xepa#. - Iznena en sam ovim saznawem. Ko se prepozna na snimcima, mora}e za to i da odgovara. Ja samo mogu da ka- `em da nikada nikome nije izdato nare ewe da se postupa konvencije - kazao je Dudako- u ranije datoj izja- su granicu sa Hrvatskom pre- vi}. KONDOLIZA RAJS I VLADIMIR PUTIN O KRIZI U LIBANU Hitno prekinuti nasiqe KROFORD, MOSKVA - Ameri~ki dr`avni sekretar Kondoliza Rajs izjavila je ju- ~e da rezolucija Ujediwenih nacija ne}e zaustaviti sve sukobe na jugu Libana, ali da je ona prvi korak ka trajnom prekidu nasiqa u regionu. Rajsova, koja je u Krofordu u Teksasu na konsultacijama sa ameri~kim predsjednikom Xorxom Bu{om o krizi na Bliskom istoku, rekla je novinarima da je jako va`no da se glasa o rezoluciji UN-a u narednih dan ili dva. Ona je naglasila da bi, ako rezolucija bila uskoro izglasana, moglo do}i do okon~awa sukoba velikih razmjera, ali ne i okon~awa svih sukoba, jer "za to je potrebno vrijeme#. Kondoliza Rajs je dodala da je va`no "izglasati rezoluciju u narednih dan ili dva# i apelovala na druge ~lanice UN-a da podr`e rezoluciju. - Problem sa kojim se suo- ~avamo traje ve} godinama u Libanu. Jedna rezolucija Savjeta bezbjednosti ne mo`e da FO^A - U Sastavcima kod Fo~e ju~e je uspje{no zavr{ena drinska regata "Fo~a 2006#, koju su organizovali Skup{tina op{tine Fo~a i turisti~ka organizacija ovog grada. Vi{e od stotinu u~esnika, na oko deset gumenih ~amaca, uspje{no se spustilo kawonom Drine od Bastasa do Fo~e, u du`ini od 17 kilometara. U~esnici ove turisti~kosportske manifestacije bili su rafting-klubovi iz Fo~e i wihovi gosti iz Beograda, Novog FOTO-VIJEST rije{i taj problem - istakla je Rajsova, ~iju je izjavu prenijela agencija Rojters. Predsjednik Rusije Vladimir Putin pozvao je ju~e, u telefonskom razgovoru sa britanskom premijerom Tonijem Blerom, na hitan prekid neprijateqstava u Libanu. Kako prenosi Beta, Putin je "podvukao potrebu za trenutnim prekidom borbi u Libanu, koje su ve} odnijele vi- {e stotina `ivota, a region dovele do ivice humanitarne katastrofe#. "Obje strane naglasile su zna~aj postizawa razumnog dogovora na Bliskom istoku i nastavak mirovnog politi~kog procesa#, navodi se u saop{tewu Kremqa. Putin i Bler su ju~e razgovarali o nacrtu rezolucije Savjeta bezbednosti UN-a o situaciji u Libanu. Ovaj nacrt podnijele su SAD i Francuska, ali su ga libanske vlasti odbacile, jer se u wemu ne pomiwe povla- ~ewe izraelskih vojnika sa teritorije Libana. JU^E DRINSKA REGATA " FO^A 2006" Rafting - fo~anski " brend" Sada i Kragujevca, te raftingklub iz federalnog Gora`da. - Ovo je bila prva poslijeratna regata na Drini, koju smo organizovali sa ciqem popularisawa na{ih turisti~kih mogu}nosti, prije svega, raftinga na Drini i Tari. Rafting sve vi{e postaje prepoznatqivi "brend# Fo~e i kod nas, ali i u inostranstvu - rekla je za na{ list direktor Turisti~ke organizacije u Fo~i Leposava \aji}. D. T. Slu~ajni spoj nespojivog "SUZA# i nasmijani Mesi}. Samo puka slu~ajnost spojila je list pomenutog naziva i predsjednika Hrvatske na parastosu u bawolu~kom hramu Svete trojice, posve}enom Srbima poginulim u "Oluji#. Da ne bude zabune i pomisli da se radi o svjesnoj "diverziji# - nasmijani Mesi} je dio zajedni~ke fotografije na posqedwoj stranici "Suze#... Tekst i snimak M. [UKALO Nakon jutarwe magle ili sumaglice, tokom dana u ve}ini krajeva naobla~ewe sa ki{om, pquskovima i grmqavinom. Vi{e sun~anih intervala o~ekuje se na jugoistoku. Vjetar slab, prete`no zapadni-jugozapadni. Jutarwa temperatura vazduha od 9 do 16, najvi{a dnevna neujedna~ena i kreta}e se u intervalu od 20 do 30 stepeni Celzijusa. RIJE^ dana - Vi{e ne mogu da psujem dr`avu, nemam {ta! Dinko Osman~evi} NVO " ALTER" - STUDIO

31 USPJE[NO ZAVR[ENA JO[ JEDNA AKCIJA " GLASA SRPSKE" 051/ SPORTSKA GALAKSIJA Primitivno poigravawe sa himnom " Bo`e pravde" Preporuka Zajednice superliga{a Srbije da se pred svaku utakmicu intonira himna nove dr`ave nije po{tovana, ko je to u~inio. Australija kao primer za srpske antihriste MNOGO se o~ekivalo u svakom smislu, pa i sportskom, od nastanka nove dr`ave Srbije. Dodu{e, nije bilo entuzijazma sli~nog onome kada su se formirale neke druge dr`avice koje su ranije bile u sastavu Jugoslavije. A Srbi se, eto, nikako ne snalaze u svojoj novoj dr`avi. Pogledajte samo kako u sportu izgledaju. Negde "Bo`e pravde#, negde "Hej Sloveni#. Ko su ti qudi, kakav je to narod, kada se boji i svoje nove dr`ave, izgleda, a svoje nove himne o~igledno. Pred po~etak nove fudbalske sezone, Zajednica superliga{a Srbije jednodu{nom odlukom obznanila je preporuku klubovima i celokupnoj sportskoj javnosti da se pred svaku prvenstvenu i kup utakmicu intonira himna "Bo`e pravde#. U prvi mah, ova preporuka izazvala je ne samo veliku pa`wu nego i zadovoqstvo desetina hiqada qudi kojima je stalo da se druga~ije ose}aju u svojoj novoj dr`avi nego {to je to bio slu~aj u toliko Jugoslavija koje je narod preturio preko glave. I, da nismo u Srbiji, mogli bismo re}i: gle ~uda! Gle ~uda, dabome, ali na drugi na~in. Da ~ovek ne poveruje sopstvenim o~ima i u{ima. Neki sasvim propali listi}i, me- u wima i jedan sportski, o{tro su se suprotstavili ideji da nam se narod navikava i na novu dr`avu i na himnu "Bo`e pravde#. I tako iz dana u dan, uz anketirawe nekih naru~enih fudbalskih qudi i - "Bo`e pravde# nema. Lepo re~e u jednoj televizijskoj emisiji posve- }enoj Svetskom prvenstvu u Nema~koj jedan mlad i pametan trener, gase}i onaj po`ar koji mogu izazvati srpska himna, zastava i sli~no. Qudi moji, re~e mladi umnik, ima}emo i imamo i himnu i zastavu i dr- `avu, ali to mora da nam bude od ovoga trenutku samo stimulans za ve}a sportska dela. Jer, ako ne radimo kako treba, ako nemamo nacionalni entuzijazam, ho}u re}i - ako nemamo velike igra~e i velike timove, ni{ta nam ne}e pomo}i ni himna ni zastava. Ina~e, li~no sam presre}an {to imamo himnu "Bo`e pravde# i srpsku zastavu... Pi{e Dobrivoje JANKOVI] Ali, primitivci se poigra{e sa himnom "Bo- `e pravde#. Ba{ se poigra{e i - nikome ni{ta. A imam za wih lep primer iz Australije. Australija je sada ve} tako re}i stara dr`ava, ali nov narod se jo{ navikava na australijsku himnu. I intonira se australijska himna pred svaku utakmicu, ne samo glavne lige Australije, nego ba{ pred svaku. Ako ste iz srpske etni~ke zajednice, hrvatske, ruske, makedonske, libanske ili bilo koje druge pred va{u utakmicu prvo se intonira himna Australije, pa onda va{e postojbine. I tako, slu{aju}i himnu na svim mogu}im mestima na kojima se svet okupqa, Australijancima je wihova nacionalna pesma u{la u u{i. A kriti~ari himne "Bo`e pravde#, iz potpuno nepoznatih razloga sem onog {to su primitivni i prosti, spre~i{e da na{ narod br`e u~i himnu, {to se mo`e br`e. Kritikova{e oni narod, zamislite, kako ne zna ni re~i himne, pa {ta }e mu melodija. A ne znaju neznalice da taj srpski rod i ne zna stihove himne samo zato {to je ona gu{ena i spre~avana. Ako su to radili wihovi o~evi i dedovi pod komunisti~kim terorom, za{to nastavqaju oni. I eto, po~ela je sezona, po~ela je bez himne, a sada kad do u me unarodne utakmice, nezvani~ne i zvani~ne, intonira}e se srpska himna "Bo`e pravde#, a nedu`ni narod zna- }e onoliko re~i koliko je znao. Ba{ je sport mogao da pospe{i u~ewe himne. A malo daqe od himne "Bo`e pravde# jo{ se, i to u inostranim sportskim arenama, ~uju akordi pesme "Hej Sloveni#. ^uju se zato {to reprezentacija jo{ ponegde nastupa kao selekcija Srbije i Crne Gore, a to je, opet, posebno sme{no. [ta li }e taj inostrani svet, za koji smo zvani~no Srbija, a jo{ nekako nismo Srbija nego Srbija i Crna Gora, misliti o Srbima? Misli}e ono {to }e misliti, ali je tragi~no {to u srpskom rodu o tim va`nim spoqnim manifestacijama nema ko da misli. ]ubi}, Bogi}evi}, Vukeli}, Mari} i Cviji}: Lijepo sportsko dru`ewe FUDBALSKO VE^E ZA NEZABORAV BAWA LUKA - Sve~anost u Poslovnom centru "Eurosplet#, na kojoj je izabran idealni tim, pet najboqih igra~a i najuspje{niji trener u 80 godina dugoj istoriji Milorad Bilbija: Ponosan na priznawe Zdravko Ra enovi} i Milorad Karali}: Zlatni olimpijci uveli~ali sve~anost PRETHODNA TRI IZBORA Povodom 35 godina Fudbalskog kluba Borca i ulaska u Prvu ligu, ~itaoci tada{wih "Kraji{kih novina#, zajedno sa sportskim radnicima i funkcionerima, izabrali su ovaj idealan tim: Bojer (Popovi}), Bawac (Krivoku}a), Kulenovi}, Juri}, Kasumovi}, Radakovi}, Kraji{nik (Vezmar), Mastela (Spasojevi}), Te{anovi}, Tomqenovi} i Knez. Prije ravno 20 godina "Glas# je tako e, uz pomo} svojih ~italaca i sportskih radnika, birao idealan tim Borca: Jantoqak, Sombolac, Kulenovi}, Vida~ak, Kasumovi}, Spasojevi}, Vezmar, Knez, Be}irba{i}, Fazli} i Kova~evi}. Prije 10 godina Sportska revija "Svijet sporta#, uz pomo} svojih ~italaca i sportskih radnika, birala je idealnu jedanaestoricu: Jantoqak, Sombolac, Gavrilovi}, Bilbija, Kasumovi}, Spasojevi}, Smileski, Mastela, Knez, Fazli} i Kova~evi}. Na sve~anosti u Poslovnom centru " Eurosplet" okupili se istinski fudbalski asovi, brojni sportski radnici i svi oni koji su pisali istoriju Borca Borca, jo{ jednom je pokazala da je "Glas Srpske# uvijek bio i ostao vjeran sportu i sportistima. Brojni gosti u`ivali su u izuzetno lijepoj fudbalskoj ve~eri i, {to je najva`nije, svi su se slo`ili u ocjeni da akcija na{eg lista, Fudbalskog kluba Borac i preduze}a "Eurosplet# zaslu`uje samo pohvale. Poslije du`eg vremena na jednom mjestu okupili su se istinski fudbalski asovi, istaknuti sportski radnici i svi oni koji su obiqe`ili osam ponosnih decenija kluba sa Gradskog stadiona. - Ovakve akcije mo`e da organizuje samo "Glas Srpske# - ka`e potpredsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Dubravko Prstojevi}. Zaista sam u`ivao u prelijepom dru`ewu sa fudbalskim veli~inama, koje su pronosile slavu na{eg Borca. Organizacija sve- ~anosti bila je na vrhunskom nivou, ali nisam ni sumwao da }e biti tako, jer va{ list ima mnogo iskustva kada su ovakve i sli~ne manifestacije u pitawu. Legendarni igra~ Borca Husnija Fazli} doputovao je ~ak iz Bremena da bi prisustvovao promociji idealnog tima, a u Wema~ku se vratio sa dvije poveqe - za mjesto me u 11 veli~anstvenih i pet najboqih igra~a u istoriji "crveno-plavih#. - Drago mi je {to me ~itaoci "Glasa Srpske# nisu zaboravili. Ne mogu da opi- Husnija Fazli}: Legendarni as stigao ~ak iz Wema~ke da primi povequ IDEALNI TIM 1. Marijan Jantoqak (1.150 glasova) 2. Velimir Sombolac (1.150) 3. Nenad Gavrilovi} (830) 4. Milorad Bilbija (640) 5. Atko Kasumovi} (710) 6. Mom~ilo Spasojevi} (1.090) 7. Nikica Vezmar (690) 8. Bo`ur Mateji} (670) 9. Tomislav Knez (1.210) 10. Husnija Fazli} (1.110) 11. Abid Kova~evi} (1.240) NAJUSPJE[NIJI TRENER Ilija Miqu{ (1.290 glasova) PET NAJBOQIH FUDBALERA 1. Tomislav Knez (5.220 bodova) 2. Velimir Sombolac (3.140) 3. Abid Kova~evi} (2.890) 4. Husnija Fazli} (2.330) 5. Mom~ilo Spasojevi} (2.170) {em koliko sam sre}an {to sam izabran u idealni tim i {to sam ponovo imao priliku da se dru`im sa nekada{wim saigra~ima. Hvala svima koji su glasali za mene i nadam se da }e ovakvih sve~anosti u budu}nosti biti jo{ - istakao je Fazli}, koji je u akciji na{eg lista dobio glasova. Sre}an zbog priznawa i ponovnog susreta sa biv{im saigra~ima bio je i qubimac svih navija~a Borca Bo`ur Mateji}. - [ta da ka`em osim da mi je izuzetna ~ast {to sam se na{ao u tako probranom dru{tvu. Na mojoj poziciji u Borcu su igrali mnogi vrhunski igra~i i zaista mi je drago {to su ~itaoci "Glasa Srpske# ba{ mene izabrali u idealni tim. Moram priznati da mi je ovo najdra`e priznawe u `ivotu i da se ponosan vra}am u Beograd - istakao je Mateji}. Nenad Gavrilovi}, tako e, nije krio odu{evqewe, rekav{i da je Borac bio i ostao wegova najve}a qubav: - Ovo ve~e }e mi ostati u sje- }awu do kraja `ivota. A, kako i ne bi kada je ova poveqa potvrda da se moja generacija jo{ uvijek nalazi u srcima navija~a Borca. Hvala "Glasu Srpske# {to je organizovao ovu akciju. Jedan od najtrofejnijih fudbalera kluba sa Gradskog stadiona Milorad Bilbija isti~e da je ponosan, sre}an i da sve~anost u "Eurospletu# nikada ne}e zaboraviti. - Okupiti toliko poznatih fudbalera Borca, sportskih radnika, novinara... mo`e samo "Glas Srpske#, kojem ovom prilikom ~estitam na organizaciji manifestacije. Ponosan sam na priznawe, ba{ kao i svi igra~i koji su izabrani u idealni tim - naglasio je popularni Biki. Dubravko CURA]

32 2 ZENICA - Jo{ jednom su se fudbaleri Slavije predstavili Zeni~anima kao neugodan rival. I malo je nedostajalo da ponovo ostanu nepora`eni na "Bilinom poqu#. Jer, samo ih je desetak minuta dijelilo od velikog boda, a onda je jednu naivnu gre{ku u odbrani kaznio Mikelini, {to je bilo dovoqno da napuste teren pognute glave. Treba re}i da je Slavija od 49. minuta igrala sa igra- ~em mawe, po{to je kapiten Regoje dobio crveni karton i prije svih je morao u svla- ~ionicu. I jedni i drugi krenuli su dosta oprezno, a prvo uzbu ewe priredio je Muminovi} u 18. minutu, kada je poslije prodora po desnoj strani uspio da pogodi samo spoqni dio mre- `e. U 21. minutu Dujkovi} je u dva navrata sigurno intervenisao ispred Vr{ajevi}a. Minut kasnije Muminovi} je uputio upotrebqiv centar{ut u {esnaesterac gostiju, a Buri} je za malo bio br`i od Radovanovi}a. Kiks odbrane gostiju umalo nije kaznio Vr{ajevi} u 30. minutu, ali se opet Dujkovi} nije dao iznenaditi. Najqep{i momenat u prvom poluvremenu desio se neposredno pred odlazak na odmor, kada je Radovanovi} sna`no {utirao sa 25 metara. Me utim, golman doma}ih uspio je da izboksuje loptu daleko u poqe i na taj na~in sa~uva svoju mre`u. Igralo se svega tri minute u nastavku kada je Iwac odli~no uposlio Vuksanovi}a. Ovaj je {utirao sa nekih 20 metara iskosa sa desne strane, ali za malo preko gola. Nepun minut kasnije Regoje startuje nad Mahmutovi}em, za sudiju Jeli}a bio je to start za `uti karton, drugi za kapitena Slavije, {to je zna~ilo da }e "plavi# nastaviti me~ sa igra~em mawe. I ve} SPORT FUDBALSKA PREMIJER LIGA BiH 1. KOLO MIKELINI Nikola Mikelini kao da je postao fatalan za Slaviju. On je pro{le godine u prvenstvenom susretu proqe}nog dijela sezone, koji se igrao 20. aprila, u fini{u postigao odlu~uju}i gol a ne- {to sli~no u~inio je sada u debitantskom nastupu za svoj novi klub ^elik. u 57. minutu Sirovica je dobro ga ao iz "slobodwaka# i opet je na visini zadatka bio Dujkovi}. Sporni trenutak desio se u 65. minutu. Belo{evi} je u {esnaestercu ^elika prona- {ao Vuksanovi}a, gdje ga je oborio Beganovi}, ali je pi{taqka glavnog arbitra Jeli}a ostala nijema. Trenutak odluke desio se u 79. minutu. Koruka je izveo slobodan udarac sa lijeve strane sa 30 metara, iako je dobio upozorewe od sudije da to bez wegovog znaka ne smije da u~ini. Igra~i Slavije su SUDIJA ^ASTIO DOMA]INA ^ELIK 1:0 SLAVIJA STRIJELAC: Mikelini u 79. minutu, stadion: "Bilino poqe#, gledalaca: 7.500, sudija: Marinko Jeli} ([iroki Brijeg) 6, `uti kartoni: Bajramovi}, Beganovi} (^elik), Simi}, Regoje, Stankovi} (Slavija), crveni karton: Bojan Regoje (Slavija) u 49. minutu. ^ELIK: Buri} -, Bajramovi} 5 (od 71. minuta Sal~inovi} -), Beganovi} 6, Kamberovi} 5, Sirovica 6, Vr{ajevi} 7, Hasi} 5 (od 56. minuta [vari} 6), Mahmutovi} 6, Qevakovi} - (od 29. minuta Koruka 6), Mikelini 7. SLAVIJA: Dujkovi} 7, Regoje 6, Piva~ 6 (od 56. minuta Bjelica 6), Simi} 7, Radovanovi} 6, Belo{evi} 6, Stefanovi} 6, Iwac 6, Vuksanovi} 6, Stankovi} 6, Muminovi} 7 (od 84. minuta Jovanovi} -). IGRA^ UTAKMICE: Nikola Mikelini (^elik) 7. LISTA STRIJELACA 2 gola: Maksumi} (Sarajevo), 1 gol: Puri} (Modri~a Maksima), Peji} (Ora{je), Mikelini (^elik), Jugo (Vele`), V. Imamovi}, Kurti} Milan Muminovi}: Zaslu`ili bod naivno posmatrali, nisu reagovali, {to je iskoristio Mikelini i glavom skrenuo loptu u mre`u. Na wihovo iznena ewe, Jeli} je pokazao na centar, a protesti nisu imali efekta. G. IVANKOVI] PAROVI U utakmicama drugog kola sastaju se: MODRI^A: Modri~a Maksima - Ora{je, IS- TO^NO SARAJEVO: Slavija - Borac, TREBIWE: Leotar - Sloboda, BIJEQINA: Radnik BIHA]: Jedinstvo MO- STAR: Vele` - Posu{je, [I- ROKI BRIJEG: [iroki Brijeg - ^elik, SARAJEVO: Sarajevo - Zriwski. POSU[JE SARAJEVO 0:0 STADION: "Mokri dolac#, gledalaca: 3.000, sudija: Danijel Paji} (Bijeqina) 8, `uti kartoni: Milo{evi} (Posu{je), Cocali}, R. Avdi}, Muharemovi} POSU[JE: [reng 6, Vrawkovi} 5 (od 46. minuta ]ori} 6), Hrka~ 5, Milo{evi} 6, Roguq 5, Tabi 6, Bari{i} 6, Stojanovi} 6, [uto 5, Be{i} 5, Me{anovi} - (od 34. minuta Perajica -, od 66. minuta Ivankovi} Radulovi} 7, Gredi} 6, Cocali} 6, Dudo 6, Memi{evi} 7, Spahi} 5 (od 44. minuta Dialaba 6), Muharemovi} 5, Kamber 5, Ra{~i} 6 (od 52. minuta Diata 5), R. Avdi} 6 (od 85. minuta A. Avdi} -), Jugovi} 6. IGRA^ UTAKMICE: Mileta Radulovi} 7. JEDINSTVO STRIJELAC: Maksumi} u 58. i 84. minutu, stadion: "Asim Ferhatovi} Hase#, gledalaca: 2.000, sudija: Midhat Arnautovi} (Tuzla) 6, `uti kartoni: Maksumi} (Sarajevo), Mujanovi}, Mujki}, Dedi}, Kahrimanovi} (Jedinstvo). SARAJEVO: Alaim -, Muharemovi} 6, Ma~ki} 7, Maksumi} 8, [araba 7, Trivunovi} 7, Ihtijarevi} 6 (od 46. minuta [ari} 6), Haxi} 7 (od 87. minuta Kapetanovi} -), Obu}a 7, Duro 6 (od 78. minuta Xakmi} -), Repuh 6. JEDINSTVO: Mujki} 6, Mujanovi} 5 (od 86. minuta Abdihoxi} -), Hoxi} 5, Muli} 5, Me{i} 6 (od 77. minuta Miovi} -), ^ardaklija 5, Selimovi} 6, Kahrimanovi} 5, Dedi} 5, Gauranovi} 5 (od 89. minuta Arnautovi} -). IGRA^ UTAKMICE: Ajdin Maksumi} (Sarajevo) 8. ORA[JE 1:1 REZULTATI BAWA LUKA: Borac - Modri~a Maksima 0:1, ZENI- CA: ^elik - Slavija 1:0, ORA[JE: Ora{je - Vele` 1:1, SARAJEVO: Sarajevo - ~e - Leotar 2:0, POSU[JE: Posu{je 0:0, MOSTAR: Zriwski - Radnik, igrano sino}, TUZLA: Sloboda - [iroki Brijeg, igrano sino}. STRIJELCI: Peji} u 79. minutu za Ora{je, a Jugo u 69. minutu za Vele`, stadion: "Gol#, gledalaca: 500, sudija: Radoslav Vukasovi} (Trebiwe) 7, `uti kartoni: ]o{kovi}, M. \uri} (Ora{je), Jugo, Obad, Kadri} (Vele`). ORA[JE: L. Koba{ 6, S. Koba{ 6, L. Bra{ni} - (od 22. minuta Bre{ki} 6), P. \uri} 6, ]o{kovi} 7, Peji} 7, Tosunovi} 6, Ibri~i} 7, Vidovi} 6 (od 46. minuta Husi} 6), M. \uri} 6 (od 65. minuta Damjanovi} -). Haxidulbi} 7, ^oli} 6, Kajtaz 6, Zaimovi} 7, Stoki} 6, Kadri} 6, Serdarevi} 6 (od 70. minuta Elezovi} -), Velagi} 6 (od 53. minuta Jugo 7), Kodro 6, Nikoli} 7, Obad 6. IGRA^ UTAKMICE: Emir Haxidulbi} (Vele`) 7. FUDBALERI SLAVIJE RAZO^ARANI I NAPUSTILI ZENI^KI STADION " BILINO POQE" \ Bojan Regoje: O{te}eni - Fudbaleri Leotara porazom su startovali u novoj takmi~arskoj sezoni Premijer lige BiH. ^eta sa "Polica# do`ivjela je neuspjeh na gostovawu od 0:2. Prvo poluvrijeme proteklo je u gotovo neinteresantnoj fudbalskoj predstavi. Ni jedan ni drugi sastav u tom dijelu igre nije stvorio nijednu ozbiqniju priliku za postizawe pogotka. Tako su se oba golmana uglavnom dosa ivali i nisu imali bogzna kakvog posla. Jedini detaq koji smo izdvojili desio se u 24. minutu. Tada je 2:0 Nezaslu`eno smo izgubili PECEQI POCRVEWELI LEOTAR STRIJELCI: V. Imamovi} u 54. i Kurti} u 73. minutu, stadion: gledalaca: 400, sudija: Semir Kaplan (Stolac) 5, `uti kartoni: Ribi}, Vidovi} Komneni}, Peceq, Jankovi}, Mulina, Radovi} (Leotar), crveni karton: Miqan Peceq (Leotar) u 24. minutu i Vladimir Peceq (trener Leotara) u 54. Trogrli} 6, Krxali} 6, Kraji{nik 6, A. Imamovi} 6, Ribi} 6, Ma{i} 6, Vidovi} 6, V. Imamovi} 7, Kurti} 7, Hasanovi} 7 (od 76. minuta [abanovi} -), \idi} 7. LEOTAR: Mijanovi} 6, \uri} 5, Vico 5 (od 75. minuta ^orlija -), Radovi} 5 (od 63. minuta Bo{kovi} -), Vuki~evi} 6, Jankovi} 5 (od 50. minuta Magazin 6), Komneni} 5, Dre~ 5, Mulina 6, Peceq -, Golubovi} 5. IGRA^ UTAKMICE: Vahidin Imamovi} 7. glavni sudija Semir Kaplan pokazao prvo `uti karton napada- ~u Leotara Miqanu Pecequ. Ovaj je, navodno, nastavio pri- ~u sa arbitrom, pa ga je ovaj iskqu~io iz igre, tako da su gosti od tog trenutka igrali sa igra~em mawe. Wegovim stopama krenuo je i {ef stru~nog {taba Vladimir Peceq, koji je u 54. minutu odstrawen sa klupe. U tom minutu doma}i su preko V. Imamovi}a stekli prednost. Kona~nih 2:0 postavio je Kurti} u 73. minutu, poslije centar{uta \idi}a. ISTO^NO SARAJEVO - Razo~arani i quti, fudbaleri Slavije napustili su zeni~ki stadion "Bilino poqe#. Tokom svih 90 minuta bili su vi{e nego ravnopravan protivnik doma}em sastavu ^elika. Ali, {ta to vrijedi kada su na kraju izgubili sa minimalnih 0:1. Jedan od najboqih u redovima tima iz Isto~nog Sarajeva bio je Ivan Stankovi}, koji je za poraz okrivio glavnog sudiju Marinka Jeli}a iz [irokog Brijega. - Bio sam u neposrednoj blizini kada se fudbaler ^elika spremao da izvede slobodan udarac u 79. minutu. Arbitar je opomenuo prvotimca doma}ih, rekav{i mu da ga ne mo`e izvesti bez wegovog znaka. Me utim, on ga nije poslu- {ao, br`e-boqe je ubacio loptu u na{ kazneni prostor, a Mikelini je glavom pogodio mre`u. Svi smo stajali kao "ukopani#, ~ekaju}i da sudija poni{titi pogodak, kako bi Zeni~ani ponovo izveli ovaj "slobodwak#. Na na{e zaprepa{}ewe, glavni djelilac pravde je pokazao na centar - rekao je uzdanica Slavije Ivan Stankovi}. Vidno utu~en bio je i kapiten "plavog# tima Bojan Regoje, koji je u 49. minutu morao prije vremena u svla~ionicu. - Nisam zaslu`io taj drugi `uti karton, i to se dobro vidjelo, ali takvog mi{qewa nije bio arbitar iz [irokog Brijega. Sve je to kulminisalo i detaqem iz 79. minuta, kada je priznao doma}inu pogodak koji je postignut na neregularan na~in. [teta, ba{ {teta, jer smo na terenu boqe funkcionisali od rivala i bili smo na domak na{eg zacrtanog ciqa, a to je da se ku}i vratimo nepora`eni. Na na{u nesre}u, nismo u tome uspjeli - kazao je Bojan Regoje. G. I. \ Pajo Jankovi}: Pali u nastavku (Snimio P. MUCOVI])

33 SPORT FUDBALSKA PREMIJER LIGA BiH OPET ISTA PRI^A BORAC 0:1 MODRI^A M. STRIJELAC: Puri} u 68. minutu, stadion: Gradski, gledalaca: 6.000, sudija: Elmir Ale~kovi} (Sarajevo) 7, `uti kartoni: Beni}, [odi}, Urukalo (Borac), Jolovi}, Savi}, Baji} (Modri~a Maksima), crveni karton: Dragan Jolovi} (Modri~a Maksima) u 59. minutu. BORAC: Karanovi} 8, Cvjeti~anin 6 (od 53. minuta Vrawe{ 7), Deket 7, Urukalo 6 (od 86. minuta Vrhovac -), Beni} 7, Antonijevi} 6, [odi} 6 (od 70. minuta Savi} -), Damjanovi} 6, Jandri} 7, Samarxi} 6, \ukanovi} 6. MODRI^A MAKSIMA: Tripi} 7, Jolovi} 6, Raili} 6, Savi} 6 (od 87. minuta Boji} -), Crnomarkovi} 7, Vasi} 7, Stjepanovi} 6, Puri} 8, Nikoli} 6, Stoki} 7 (od 69. minuta Bajunovi} -), Blagojevi} 6 (od 62. minuta Baji} -). IGRA^ UTAKMICE: Dario Puri} (Modri~a Maksima) 8. BAWA LUKA - Ambijent za pam}ewe, rezultat za plakawe! Na Gradskom stadionu okupilo se blizu {est hiqada gledalaca, uglavnom simpatizera doma}eg tima. Ali, {ta to vrijedi {to su imali nesebi~nu podr{ku sa tribina, kada su fudbaleri Borca u premijernom me~u izgubili od Modri~e Maksima sa minimalnih i potpuno zaslu`enih 0:1. ODLUKA: Pobjednik ovog susreta rije{en je u trenucima kada su Modri~ani na terenu ostali bez opravdano iskqu~enog Dragana Jolovi}a, koji je u 59. minutu morao prije vremena u svla- ~ionicu. Devet minuta kasnije, poslije muwevite kontre, odli~ni Dario Puri}, poput "brzog voza#, sa desne strane u{ao je u kazneni prostor doma}ih i bez problema \ Slavi{a \ukanovi}: Nije se ba{ naigrao matirao golmana Sr ana Karanovi}a. [ANSE: Prvu kolosalnu priliku imali su gosti iz Modri~e. Joco Stoki} je idealno proigrao Stevu Nikoli}a. Ovaj je ispred sebe imao samo ~uvara mre`e Bawolu- ~ana, koji je panterskom intervencijom sprije~io da lopta zavr{i iza wegovih le a. Novu stopostotnu {ansu za goste imao je Zoran Blagojevi} u 22. minutu. Iskusni napada~ nije iskoristio kiks Milana Samarxi}a ili boqe re~eno wegov udarac je krajwim naporom zaustavio Sr- an Karanovi}. Pravu majstoriju napravio je Dragan Beni} u 29. minutu. On se vje- {to oslobodio dvojice protivni~kih igra~a. Potom je lobovao golmana Bojana Tripi}a, ali je lopta pogodila stativu. Samo {to je u{ao u igru (minut 62), Marko Baji} je silovito {utirao sa nekih 30 metara i uzdrmao pre~ku rivala. Odli~nu {ansu za izjedna~ewe imao je Dragan Beni} u 78. minutu, kada je wegov poku{aj golman Bojan Tripi} izbacio u korner. I kada je isticao posqedwi minut sudijske nadoknade, "rezervista# Zdravko Savi} uputio je prizemni udarac, koji je uz dosta muke ukrotio ~uvar mre`e Modri- ~e Maksima. AMBIJENT: Ve} smo u uvodu ovog izvje{taja spomenuli da je ambijent na Gradskom stadionu bio odli~an. Gotovo {est hiqada JUBILEJ Fudbaleri Borca su protiv Modri~e Maksima odigrali 50. me~ na svome terenu u Premijer ligi BiH. Ovaj mali jubilej obiqe`ili su porazom i to je ujedno deseti neuspjeh u borbi za bodove na Gradskom stadionu. Prije toga ostvarili su 34 pobjede uz {est nerije{enih rezultata. \Dragan Beni}: Najboqi igra~ u doma}em sastavu (Snimio R. [IBAREVI]) \ Sreten Vasi}: Stub odbrane "`uto-plavih" 1. KOLO \ Sredoje Cvjeti~anin: Rival zaslu`eno slavio 3 GOSTI Susret izme u Borca i Modri~e Maksima posmatrali su nekada{wi fudbaleri "crveno-plavih# koji su ostavili dubok trag u timu sa Gradskog stadiona. Tako su, izme u ostalog, bili prisutni Husnija Fazli}, Bo`ur Mateji}, Vladica Lemi}, Dragan Bogojevi} i drugi. qubiteqa fudbala do{lo je do posmatra me~ izme u Borca i Modri~e Maksima. Tokom svih 90 minuta simpatizeri "crveno-plavih# bodrili su svoje qubimce. Stoga je doma}im igra~ima jo{ te`e pao ovaj premijerni neuspjeh. SPORNI DETAQI: U prvom poluvremenu zabiqe- `ili smo dva sporna detaqa. Igrao se 30. minut kada su na samoj ivici kaznenog prostora u duelu bili Dario Urukalo i Dario Puri}. Ovaj drugi je pao, gosti su smatrali da je bio prekr{aj, i to u kaznenom prostoru, ali glavni sudija nije pokazao faul. Nedugo zatim pred golom Modri- ~ana pao je Slavi{a \ukanovi} i ovog puta je ostala "nijema# pi{taqka Elmira Ale- ~kovi}a. Da li je on u oba slu- ~aja ispravno postupio, pokaza}e najboqe televizijski snimak. S. BABI] \ Ekipa Borca: Poraz na premijeri (Snimio M. [UKALO) \ Ekipa Modri~e Maksima: Trijumf sa igra~em mawe

34 4 1. KOLO 12. avgust Drina HE Famos Mladost BSK Nektar Rudar P. Sloboda Borac Jedinstvo Omladinac M. Qubi} Drina Rudar (U) Sloga Lakta{i Glasinac Kozara 19. avgust Famos Kozara Lakta{i Glasinac Rudar (U) Sloga Qubi} Drina Jedinstvo Omladinac M. Sloboda Borac BSK Nektar Rudar P. Drina HE Mladost BAWA LUKA - Malo po malo, i sti`e nova takmi~arska sezona u Prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske. Za idu}u subotu, 12. avgusta, zakazani su premijernu me~evi 13. po redu {ampionata u kojem }e se takmi~iti 16 klubova. Tako }e se u borbu za prvenstvene bodove upustiti: Sloga (Doboj), Qubi} (Prwavor), Rudar (Ugqevik), Rudar Prijedor, Kozara (Gradi{ka), Glasinac (Sokolac), Jedinstvo (Br~ko), Drina (Zvornik), Sloboda (Novi Grad) i povratnici u elitno dru{tvo Omladinac (Bawa Luka) i Drina HE (Vi{egrad). Kako trenutno stvari stoje, ovog puta gotovo i da nema ozbiqnijeg favorita za osvajawe titule i plasman u Premijer ligu BiH. Tako }e biti zanimqivo koja }e od ekipa ista}i kandidaturu za najvi- {i plasman. Ranije su to bili Modri~a Maksima, Slavija, Radnik i u minulom prvenstvu bawolu~ki Borac. Prema nekim procjenama kandidati bi mogli biti dobojska Sloga i Lakta{i koji se sastaju ve} u prvom jesewem kolu. - Po tradiciji Slogi je mjesto me u premijerliga{ima. Imamo kvalitetnu ekipu i sada, ako bi se slo`ile sve kockice, vjerujem da ne bi bilo problema da se okitimo titulom. Ono {to mogu da obe}am je da }emo biti pri samom vrhu prvoliga{ke tabele. Naravno, sada je na igra- ~ima da to potvrde na travnatom terenu i ubije en sam da }e se u pravom svjetlu predstaviti ve} protiv Lakta{ana - rekao je novi-stari {ef stru~nog {taba tima iz Doboja Zoran ]urguz. SPORT Na drugoj strani, wegov kolega Vlado Jagodi} ve} je napravio zna~ajan posao u Fudbalskom klubu iz Lakta- {a. Za tri i po godine iz tre- }eliga{kog dru{tva doveo ih je gotovo do samog vrha Prve lige Republike Srpske. U ovom qetnom prelaznom roku doveo je nekoliko novih fudbalera: Nikolu Ili}a (Borac), Igora Mirkovi}a, Milutina Mu~alovi}a (Sloga Trn), \or a Topi}a (Kozara) i golmana Sini{u Mrkobradu Sve bi to trebale biti garancije da bi ovo mogla biti wihova jo{ jedna uspje{na sezona. RASPORED JESEWEG DIJELA PRVE FUDBALSKE LIGE REPUBLIKE SRPSKE 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 26. avgust Mladost Famos Rudar P. Drina HE Borac BSK Nektar Omladinac M. Sloboda Drina Jedinstvo Sloga Qubi} Glasinac Rudar (U) Kozara Lakta{i 30. avgust Famos Lakta{i Rudar (U) Kozara Qubi} Glasinac Jedinstvo Sloga Sloboda Drina BSK Nektar Omladinac M. Drina HE Borac Mladost Rudar P. IDU]E SUBOTE, 12. AVGUSTA, STARTUJE NOVI FUDBALSKI [AMPIONAT REPUBLIKE SRPSKE NIKAD MAWE FAVORITA U ovoj sezoni nema mnogo kandidata za {ampionsku titulu, a kao mogu}i pretendenti spomiwu se dobojska Sloga i Lakta{i \Zoran Bui}: Komandant odbrane Rudar Prijedora TRENERI Na qetnoj pauzi ~etiri prvoliga{ka kluba su promijenila trenere. Rudar Prijedor je ostao bez Mihajla Bo{waka koji je preuzeo premijerliga{ki sastav bawolu~kog Borca, a umjesto wega je anga`ovan Vlado Kotur. Petar Drini} je uveo {ama~ki Borac u elitno dru{tvo i potom je uslijedio rastanak, pa je priliku dobio Slavi{a Bo`i~i}. Sa novim {efom stru~nog {taba u novu sezonu staruje i Sloga iz Doboja koja je ponovo povjerewe ukazala Zoranu ]urguzu (naslijedio Branislava Petri~evi}a). Isto tako, novu {ansu na klupi Slobode iz Novog Grada dobio je Milorad In i}, dok je wegov prethodnik Zlatko Jelisavac imenovan za direktora kluba sa "Mlakve#. \ Vladimir \ur evi}: Uzdanica tima iz Gradi{ke - Nama ni u kom slu~aju nije imperativ da budemo {ampioni Republike Srpske. Neka o tome razmi{qaju na{i protivnici, nama je najbitnije da igramo dobro i `eqa je da budemo me u prva tri sastava. Svi kandidati za prvi tim su dobro radili u ovom pripremnom periodu i potpuno spremno do~ekuju po~etak prvoliga{ke trke - istakao je {ef stru~nog {taba Lakta{a Vlado Jagodi}. Ko }e biti novi prvak Republike Srpske i koje }e se preseliti u ni`i rang takmi~ewa, bi}e poznato u periodu koji dolazi. S. BABI] 5. PRVACI 1996: Boksit (Mili}i) 1996/1997: Rudar (Ugqevik) 1997/1998: Rudar (Ugqevik) 1998/1999: Radnik (Bijeqina) 1999/2000: Boksit (Mili}i) 2000/2001: Borac (Bawa Luka) 2001/2002: Leotar (Trebiwe) 2002/2003: Modri~a M. (Modri~a) 2003/2004: Slavija (I. Sarajevo) 2004/2005: Radnik (Bijeqina) 2005/2006: Borac (Bawa Luka) 2006/2007:?????????????????? KOLO 2. septembar Rudar P. Famos Borac Mladost Omladinac M. Drina HE Drina BSK Nektar Sloga Sloboda Glasinac Jedinstvo Kozara Qubi} Lakta{i Rudar (U) 6. KOLO 7. KOLO 8. KOLO 9. KOLO 10. KOLO 9. septembar Famos Rudar (U) Qubi} Lakta{i Jedinstvo Kozara Sloboda Glasinac BSK Nektar Sloga Drina HE Drina Mladost Omladinac M. Rudar P. Borac 16. septembar Borac Famos Omladinac M. Rudar P. Drina Mladost Sloga Drina HE Glasinac BSK Nektar Kozara Sloboda Lakta{i Jedinstvo Rudar (U) Qubi} 23. septembar Famos Qubi} Jedinstvo Rudar (U) Sloboda Lakta{i BSK Nektar Kozara Drina HE Glasinac Mladost Sloga Rudar P. Drina Borac Omladinac M. 28. septembar Omladinac M. Famos Drina Borac Sloga Rudar P. Glasinac Mladost Kozara Drina HE Lakta{i BSK Nektar Rudar (U) Sloboda Qubi} Jedinstvo 7. oktobar Famos Sloboda BSK Nektar Drina HE Mladost Rudar P. Borac Omladinac M. Jedinstvo Qubi} Rudar (U) Lakta{i Kozara Glasinac Sloga Drina 11. KOLO 12. KOLO 13. KOLO 14. KOLO 15. KOLO 14. oktobar Drina Famos Sloga Omladinac M. Glasinac Borac Kozara Rudar P. Lakta{i Mladost Rudar (U) Drina HE Qubi} BSK Nektar Jedinstvo Sloboda Famos BSK Nektar Drina HE Mladost Rudar P. Borac Omladinac M. Drina 21. oktobar Sloboda Jedinstvo Qubi} Rudar (U) Lakta{i Kozara Glasinac Sloga 28. oktobar Sloga Famos Glasinac Drina Kozara Omladinac M. Lakta{i Borac Rudar (U) Rudar P. Qubi} Mladost Jedinstvo Drina HE Sloboda BSK Nektar 4. novembar Famos Drina HE Mladost Rudar P. Borac Omladinac M. Drina Sloga BSK Nektar Sloboda Jedinstvo Qubi} Rudar (U) Lakta{i Kozara Glasinac 11. novembar Glasinac Famos Kozara Sloga Lakta{i Drina Rudar (U) Omladinac M. Qubi} Borac Jedinstvo Rudar P. Sloboda Mladost BSK Nektar Drina HE

35 SPORT NA[A AKCIJA TO SAMO " GLAS SRPSKE" BAWA LUKA - "Glas Srpske# je u petak uve~e Bawolu~anima priredio nezaboravno sportsko dru`ewe. Promociji idealnog tima, pet najboqih fudbalera i najuspje- {nijeg trenera Fudbalskog kluba Borac, koja je odr`ana u Poslovnom centru "Eurosplet#, prisustvovali su brojni gosti, koji su uputili sijaset pohvala na ra~un na{eg lista, koji je nedavno proslavio 63. ro endan. Me u zvanicama na{li su se sve sami sportski velikani, poput Zdravka Ra enovi- }a, Milorada Karali}a, Ante Josipovi}a... Do{li su i istaknuti ko{arka{ki, bokserski, kugla{ki, {ahovski... radnici i svi uglas su istakli da ovako lijepo sportsko ve- ~e mo`e da organizuje samo "Glas Srpske#. Ipak, u centru pa`we bili su fudbaleri koji su obiqe`ili 80 decenija Fudbalskog kluba Borac. Rijetko kad i rijetko gdje na jednom mjestu mogu da se vide Husnija Fazli}, Milorad Bilbija, Bo`ur Mateji}, Muhamed Ibrahimbegovi} Fi- {er, Adem Atko Kasumovi}, Velimir Sombolac, Mom~ilo Spasojevi}... Srda~ni pozdravi, poqupci, o~i pune suza i svega onog {to sport i sportiste ~ini tako posebnim, bili su sastavni dio ove, mo`emo slobodno re}i, nezaboravne ve~eri. Treba svakako spomenuti i sve one koji su pomogli organizaciju zavr{ne sve~anosti. Pored "Glasa Srpske#, Fudbalskog kluba Borac, Fudbalskog saveza Republike Srpske i preduze- }a "Eurosplet#. To su: Bawalu~ka pivara S. POPOVI] 5 Velimir Sombolac izvukao glavnu nagradu, televizor " Beko" (Snimio M. [UKALO) Bo`ur Mateji}: Priznawe za sve {to je dao " crveno-plavim" Slobodan Karali} i Nenad Gavrilovi}: Fudbalski asovi Stojan Malba{i} i Husnija Fazli}: Nezaboravno dru`ewe Ibrahimbegovi}, Deduki} i Josipovi}: Atmosfera bila za ~istu " desetku" Miodrag Vezmar primio povequ u ime pokojnog brata Nikice koji je izabran u idealni Sabqi} pokazuje fotografiju iz vremena kada je on nosio dres Borca Qubomir ]ubi} i Petar Perovi}: Srda~an pozdrav Dragan Batar i Rodoqub Petkovi}: Sportski razgovori

36 6 SPORT PRIJATEQSKE FUDBALSKE UTAKMICE ¹ PRIJATEQSKE FUDBALSKE UTAKMICE ¹ PRIJATEQSKE FUDBALSKE UTAKMICE KOZARI NE PRIJA NEKTAR KOZARA STRIJELCI: \ur evi} u 48. minuta za Kozaru, a Puziga}a u 12. i Keki} u 52. minutu za BSK Nektar, stadion: Kozare, gledalaca: 100, sudija: Zoran Struni} (Gradi{ka), `uti kartoni: Kova~evi}, Majki} (Kozara), Dimitrijevi} (BSK Nektar), crveni karton: Nik{a Dimitrijevi} (BSK Nektar) u 70. minutu. KOZARA: Grahovac, Studen, Despotovi}, Gigovi}, Drqa~a, Kova~evi}, Majki}, Suba{i}, ]ulum, Slijep~evi}, \ur evi}. Jo{ su igrali: Kozi}, Vukli{evi}, Stijepi}, Koji}. BSK NEKTAR: Vasili}, Staki}, Puziga}a, Sladojevi}, Zrni}, Kokanovi}, Damjanovi}, Keki}, Tadi}, Dimitrijevi}, Baki}. Jo{ su igrali: Iveti}, Stanivukovi}, Andan, [tekovi}. 1:2 BSK NEKTAR STUDEN U timu iz Gradi{ke na poziciji komandanta odbrane debitovao je Nenad Studen koji }e u narednih godinu dana nositi dres Kozare. Rije~ je o biv{em igra~u Borca, Partizana, Rudar (Ugqevika) i Kozare u kojoj je ve} igrao godine. U Gradi{ku je Studen stigao iz poqskog prvoliga- {a Visle plok gdje je proveo posqedwu godinu. GRADI[KA - U posqedwoj provjeri pred po~etak prvenstva u Prvoj ligi Republike Srpske Kozara je po drugi put izgubila u pripremnom periodu od BSK Nektara sa 1:2. Iako su igrali bez iskqu~enog Nik{e Dimitrijevi}a u zadwih 20 minuta popularni "romanti~ari# izdr`ali su pritisak doma}ina i uspje{no sa~uvali ste~enu prednost. Bawalu~ani su poveli u 12 minutu. Puziga}a je iskoristio centar{ut Damjanovi}a, ubacio se u prazan prostor i glavom donio radost svojoj ekipi. Na po~etku drugog poluvremena izjedna~io je \ur evi}. On je iskoristio asistenciju rezerviste Koji}a i matirao iskusnog golmana Vasili}a. Pobjedu BKS Nektaru donio je Keki} u 52. minutu, kada je iskoristio je kiks odbrane doma}e ekipe i iskosa sa desetak metara silovitim {utem pogodio dowi desni ugao golmana Grahovca. Z. VAJKI] Neuspjela " generalka" SLOGA DOBOJ - U posqedwoj provjeri pred po~etak {ampionata Republike Srpske, fudbaleri dobojske Sloge do`ivjeli su prvi poraz i to od federalnog prvoliga{a, Budu}nosti iz Banovi}a. Gostima je pripalo prvo, a doma}im drugo poluvrijeme. Uprkos tome, Dobojlije nisu uspjele da ostvare bar nerije{en rezultat. Banovi}ani su boqu igru krunisali golovima Pjani}a i Kavazovi}a i sa tim rezultatom oti{li na odmor. U nastavku doma}i su zaigrali znatno anga`ovanije, agresivnije i uspjeli da uspostave rezultatsku ravnote`u. 2:3 BUDU]NOST STRIJELCI: Gavri} u 52. i 80. minutu iz penala za Slogu, a Pjani} u 35. i Kavazovi} u 42. i 85. minutu iz penala za Budu}nost, stadion: Sloge u Lukama, gledalaca: 150, sudija: Novo Pani} (Doboj). SLOGA: Pa{i}, Sofi}, Kr{i}, Pe{i}, Sofri}, Niki}, Vasiqevi}, Gavri}, Luki}. Jo{ su igrali: Tadi}, Vukovi}, Muratba{i}, Filipovi}, Dujkovi}, Simi}, Radi}, Stankovi}. BUDU]NOST: Husi}, ]enanovi}, Dedi}, Suqi}, Husanovi}, ^engi}, Zoloti}, Sli{ko, Kavazovi}, Pjani}, Ahmetovi}. Jo{ su igrali: Xananovi}, Ikonovi}, Meki}. Gavri} je prvo smawio vo stvo gostiju, a potom iz jedanaesterca izjedna~io. U kaznenom prostoru Budu}nosti bio je oboren Filipovi} pa je Pani} pokazao na bijelu ta~ku sa koje je povratnik u redove Sloge Gavri} bio precizan. Kada se ~inilo da }e me~ biti okon~an bez pobjednika, neko od odbrambenih fudbalera Sloge bespotrebno je sru- {io Pjani}a tako da je na{ internacionalac opet dosudio najstro`u kaznu, ovoga puta za goste. Kavazovi} je bez problema savladao Pa{i}a. Sl. P. Savi} jedini strijelac BOR^A - U prijateqskoj utakmici, izme u novog prvoliga{a Srbije, BSK-a iz Bor- ~e, i Rudar Prijedora, doma}i tim ostvario je minimalnu pobjedu od 1:0. Jedini strijelac bio je Vladimir Savi} u 37. minutu, koji se poslije slobodnog udarca najboqe sna{ao u {esnaestercu gostiju i prevario golmana Pepi}a. Bila je to odli~na fudbalska predstava sa dosta povoqnih prilika i na jednoj i na drugoj strani, ali napada~i oba tima u presudnim trenucima nisu bili dovoqno koncentrisani. Treba 1:0 BSK BOR^A RUDAR P. STRIJELAC: Savi} u 37. minutu za BSK, stadion: BSKa, gledalaca: 200, sudija: Vladimir Bo{kovi} (Bor~a) BSK BOR^A: Star~evi}, Nikolin, Bo{kovi}, Bojovi}, Jovanovi}, Matri}, Mati}, ]esarevi}, Savi}, Bogi~evi}, Kosi}. Jo{ su igrali: Topi}, Tintor, Martinovi}. RUDAR PRIJEDOR: Pepi}, Staki}, Ilin~i}, Kotaran, Babi}, Pani}, Zgowanin, Kova~evi}, Kesi}, Despotovi}, S. Kraq. Jo{ su igrali: Jaj~anin, N. Kraq, Ba{i}. ista}i da su "rudari# djelovali su prili~no umorno zbog dugog puta, ali na kraju nisu razo~arali prikazanom igrom, tako da {ef stru~nog {taba Vlado Kotur mo`e biti zadovoqan ovom generalnom provjerom. Pored toga ovaj me~ odigran je i u znak sklapawa novog prijateqstva i budu}e saradwe, te da je osim fer i korektne utakmice odigrano i "tre}e# poluvrijeme, na kome je nastavqeno dru`ewe fudbalera i rukovodstava prvoliga{a iz Srbije i Republike Srpske. L. R. \ Milan Stanivukovi}: Ponovo boqi Minimalac prvoliga{a BORAC (KD) STRIJELAC: [abi} u 53. minuti, stadion: Borca u \olovima, gledalaca: 100, sudija: Marinko Mrwevica (Kozarska Dubica), `uti kartoni: (Borac), Elijazevi}, Miki} i Reki} (Sloboda), crveni karton: Nenad Reqanovi} (Borac) u 85. minuti. BORAC(KD): Milankovi}, Reqanovi}, G. Stan~i}, Kondi}, ^elica, Burazor, Sekuli}, Maksimovi}, Lakobrija. Jo{ su igrali: Miji}, M. Stan~i}, Grubor, Koralija, Po`ar, Ugrenovi}, Brdar, Zlojutro, Zmijawac, Luki}. SLOBODA(NG): Novakovi}. Luka~, Ivan- ~evi}, Da{i}, Kova~evi}, Popovi}, [abi}, Krneti}, [kondri}. Jo{ su igrali: [arac, Elijazevi}, Mar~eta, Miki}, Durakovi}, Reki}, Crnobrwa, B. Zdjelar, Jelisavac. SLOGA (S) 0:5 STRIJELCI: Mu~alovi} u 18, Topi} u 24, Marinovi} u 70. i Kremenovi} u 73. i 80. minutu, stadion: u Srpcu, gledalaca: 50, sudija: Goran Duki} (Srbac). SLOGA (S): Vuji}, Macanovi}, Koji}, Kova~evi}, Dabi}, Kuvaqa, Milankovi}, Suvajac, Stojkovi}, Maleti}, Jejinini}. Jo{ su igrali: Babi}, Ma~inkovi}, Obradovi}, Brki}, Dumoni}, Ili}, Ve~ernovi}, Bilanovi}. LAKTA[I: Mrkobrada, Mirkovi}, ^eko, ]ori}, \uri}, Marinovi}, Ga~i}, Topi}, Ili}, Mu~alovi}, Kremenovi}. Jo{ su igrali: [olak, Zdjelar, Barovi}. SRBAC - Fudbaleri Lakta{a bili su vi{e nego ubjedqivi i sa 5:0 savladali srba~kog drugoliga{a. Bio je to samo lak{i trening ~ete Vlada Jagodi}a, koja je o~itala pravu lekciju Slogi i pokazala da se nalazi u odli~noj formi pred po~etak takmi~ewa u Prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske. Ekipa iz Lakta{a odli~no je funkcionisali na svim pozicijama, i nije dozvolila 0:1 SLOBODA(NG) KOZARSKA DUBICA - Prvoliga{ iz Novog Grada, ekipa Slobode, zaslu`eno je slavila minimalnu pobjedu od 1:0, nad dubi~kim drugoliga- {em Borcem. Gol odluke pao je u 53. minutu kada je [abi} sa nekih deset metara iskosa sa lijeve strane lob udarcem matirao istr~alog golmana Miji}a. Gosti su imali stalnu terensku inicijativu, i uspjeli su stvoriti nekoliko izglednih prilika za gol, ali su napada~i ekipe iz Novog Grada u samoj zavr{nici bili nedovoqno precizni. Najboqe {anse propustili su [abi} u 15. i 30, Popovi} u 34. i Elijazevi}a u 75. minuti, a jedinu priliku za Borac, imao ^elica u 30. minuti, kada je sam po lijevoj strani sa loptom u{ao u {esnaesterac Slobode i sa deset metara o{tro {utirao, ali je Novakovi} vrhovima prstiju loptu izbacio u korner. S. S. LAKTA[I SANDI]I - Mladost iz Sandi}a odigrala je prijateqsku utakmicu sa ekipom Ravne, koja se takmi~i u Drugoj hrvatskoj `upanijskoj ligi, a nemilosrdni doma}ini rezultatom 9:2 do nogu su potukli svog protivnika. Ve} nakon prvih 45. minuta sandi}ani su pokazali da su kvalitetniji tim, pa su do odlaska na odmor postigli {est golova i tako najavili potop gostiju. U tom dijelu igre trener Mladosti Danilo Peji} ukazao je povjerewe igra~ima koji }e, najvjerovatnije, ~initi okosnicu tima, a oni su mu se odu`ili odli~nom i efikasnom igrom. U drugom poluvremenu {ansu su dobili i prvotimci koji \ Dejan Ga~i}: Prejaki za rivala doma}inu ni u jednom trenutku da ozbiqnije ugrozi Mrkobradu. Na drugoj strani, Srp~ani su djelovali bespomo}- no, i rezultat takve igre bilo je pet golova u wihovoj mre`i. Ovo je bio ~etvrti me~ ekipe iz Srpca u pripremnom ciklusu, a ono {to posebno zabriwava je to {to izabranici Zorana Vrani}a jo{ nijednom nisu uspjeli posti}i pogodak. Sloga je prvo odigrala nerije{eno sa Rudar Prijedorom (0:0), potom je pora`ena od Qubi}a (0:7), Nemilosrdna Mladost MLADOST (S) 9:2 RAVNE STRIJELCI: Travar u 6. i 43, D. Ra{i} u 13, Miri} u 20, Blagojevi} u 29, V. Ra{i} u 33, Krsti} u 59, Gli{i} u 79 i Toj- ~i} u 84. minutu za Mladost, a Peji} u 59. i Lovri} u 77. minutu za Ravne, gledalaca: 50, sudija: An elko Jovi~i} (Br~ko), `uti karton: Koji} (Mladost). MLADOST: Vukadinovi}, Koji}, S. Gavri}, Blagojevi}, Ajdukovi}, Ostoji}, Ru`i~i}, Miri}, D. Ra{i}, Travar, V. Ra- {i}. Jo{ su igrali: Krsti}, Stoj~inovi}, Toj~i}, Doveden, \. Gavri}, Palmaraevi}, Zimowi}. RAVNE: Ar. Hamidovi}, Salatovi}, Al. Hamidovi}, Salihovi}, Nikoli}, I. Filipovi}, M. Filipovi}, Muji}, I. Lovri}, S. Hamidovi}, Peji}. Jo{ su igrali: Z. Ze~evi}, B. Ze~evi}, V. Lovri}, Ibrahimovi}, Morawki}, Sarajli}. su pristigli u qetwem prelaznom roku, ali sem Krsti}a i Stoj~inovi}a, mora}e mnogo vi{e da rade kako bi se izborili za mjesto me u prvih jedanaest. Treba izdvojiti i najqep- {i potez na utakmici, koji se desio u 29. minutu, kada je Zoran Blagojevi} sa vi{e od 20 metara uputio "bombu# koja je zavr{ila u gorwem lijevom uglu nemo}nog golmana iz Zovika. Tako su fudbaleri Mladosti pokazali da polako ulaze u takmi~arsku formu, a wihova sqede}a provjera je ve} u srijedu kada gostuju kod ekipe Majevice iz Lopara. S. G. Tuli} na mukama OMLADINAC RAVAN STRIJELCI: Novakovi} u 19. i Radovanlija u 87. minutu za Omladinac, a Bogunovi} u 33. minutu i Brki} u 65. minutu za Ravan, stadion: Omladinca, gledalaca: 100, sudija: Dragam Mejaki} (Bawa Luka). OMLADINAC: Petri}, Gligi}, Babi}, Vujinovi}, Kezija, Radoja, Novakovi}, Devu{i}, Gaji}, Plav{i}, Jakovqevi}. Jo{ su igrali: Vukajlovi}, Radovnalija, Duli}. RAVAN: Reqi}, Marinkovi}, Mandi}, Jawos, Bounovi}, Meti}, Bjeli}, Baki}, Tati}, Brki}, Goli}. Jo{ su igrali: Ra{i}, Radulovi}, Miri}, Vukosavqevi}, Lon~ar. BAWA LUKA - Novi prvoliga{, bawolu~ki Omladanac, i ekipa Ravni iz Me e e odigrali su prijateqsku utakmicu koja je zavr{ena nerije{enim rezultatom 2:2. [ef stru~nog {taba tima iz Lazareva Branimir Tuli} nikako ne mo`e da bude zadovoqan igrom svojih izabranika, koji su pru`ili partiju ispod svojih o~ekivawa i tako svog kormilara stavili na muke pred premijerni me~ sa Qubi- }em. Na drugoj strani, gosti iz Me e e prikazali u odli~nom svjetlu i prema onom {to su pokazali mo`e se o~ekivati da }e imati zapa`enu ulogu u {ampionatu Druge lige Republike Srpske grupa zapad. Treba dodati da u ovoj utakmici za Omladinac nisu nastupali ~ak ~etiri standardna igra~a, Deket, Tali}, Nedi} i Majki}, ali da to ne mo`e biti opravdawe za ovaku lo{u fudbalsku predstavu novog ~lana Prve lige Republike Srpske. Novu {ansu za popravni, igra~i Omladinca, ima}e danas kada }e snage odmjeriti sa ekipom Gomionice i to }e biti posqedwa provjera pred novi {ampionat u elitnom dru- {tvu. D. C. SAMO LAK[I TRENING 2:2 a u posqedwe dvije utakmice boqi od ovog drugoliga{a bili su Kozara i Lakta{i sa visokih 0:5. S. KESER

37 TREBIWE - Mrdi}u zlato bez borbe. Takmi~ar trebiwskog Leotara osvojio je najsjajnije odli~je u kategoriji do 66 kilograma na Balkanskom prvenstvu u xudu za seniore po- {to mu je gr~ki predstavnik Darijel Zindiridis zbog povrede predao finalnu borbu. Na putu do finala Trebiwac je bez ve}ih problema savladao Makedonca Pasko{kog, takmi~are iz Gr~ke Tariela i Zindiridisa, a na kraju je pred wim poklekao i turski borac Sentatea. - Presre}an sam {to sam pred svojim navija~ima uspio da se okitim zlatnom medaqom zato {to je uvijek te`e boriti se na svom terenu jer su o~ekivawa ve}a. Iako je konkurencija bila izuzetno jaka u mojoj kategoriji pru`io sam svoji maksimum i smatram da sam zaslu- `eno stigao do najvi{e stepenice na pobjedni~kom postoqu. Dugo sam se pripremao za ovaj nastup i bio sam u odli~noj formi i to je na kraju donijelo rezultat - rekao je xudo prvak Balkana u kategoriji do 66 kilograma Mitar Mrdi}. I ostali takmi~ari iz Republike Srpske koji su nastupili kao ~lanovi reprezentacije BiH na ovoj smotri ostvarili su odli~ne rezultate. Borci iz na{e republike jo{ su osvojili tri srebrne i dvije bronzane medaqe. U finalnim borbama poklekli su Suzana Tripkovi}, Verica Vrqe{ i Dra`en Suboti}, a bronzanim medaqama okitili su se Zorana Dragojevi} i Biqana Petkovi}. - Ovo je bio moj posqedwi nastup u karijeri i pamti}u ga do kraja `ivota. Uzbu ena sam zbog osvajawa bronzane medaqe jer ovo je bio najqep{i na~in za opro{taj od aktivnog bavqewa xudom - istakla je Biqana Petkovi}. Od boraca iz Republike Srpske najvi{e su razo~arali Predrag Baro{ koji je nastupio u kategoriji preko 100 kilograma i Svjetlana Krqi} koja se borila u konkurenciji do SPORT USPJE[AN NASTUP TAKMI^ARA IZ REPUBLIKE SRPSKE NA PRVENSTVU BALKANA U XUDU MRDI]U ZLATO BEZ BORBE Takmi~ar Leotara osvojio je najsjajnije odli~je u kategoriji do 66 kilograma po{to je gr~ki predstavnik Darijel Zindiridis zbog povrede predao finalnu borbu \ Suzana Tripkovi}, Tatjana Trivi} i Kanan Adiguzel: Najboqe u kategoriji do 48 kilograma PRVA [AHOVSKA LIGA REPUBLIKE SRPSKE Kardial" okupqa majstore " BAWA LUKA - Prva {ahovska liga Republike Srpske za seniore, seniorke i omladince odr`a}e se od 12. do 20. avgusta u hotelu "Kardial#. Tehni~ki organizator {ampionata je [ahovski klub Mladost iz Tesli}a. Ekipe, koje ispuwavaju neophodne uslove za nastup u Ligu shodno Pravilniku za takmi~ewe [ahovskog saveza Republike Srpske, svoje u~e{}e mogu prijaviti do 12. avgusta do 13 ~asova, a prvo kolo na programu je od 15 ~asova istog dana. PROBLEM BROJ 310 A. GALICKI, Mat u tri poteza U Ligi }e se primjewivati Bergerov sistem takmi~ewa u sve tri kategorije. Prema pravilima ekipa seniora nastupa sa {est takmi~ara uz mogu}nost ~etiri rezerve, {ahistkiwe u sastavu tima imaju tri takmi~arke (dvije rezerve), a omladinci ~etiri igra~a sa dvije rezerve. Kada su stranci ({ahisti iz Srbije i Crne Gore) u pitawu u jednom me~u za seniore mogu nastupiti dva strana igra~a, a kod {ahistkiwa i omladinaca po jedan. S. P. Rje{ewe iz pro{log broja: M. HRAMCEVI^, Lh3 Sf3 2. Lf5# (1... Sf5 2.Lg2#) OTVARAWE [ampionat Balkana sve~ano je otvorio na~elnik op{tine Trebiwa Dobroslav ]uk. - Ponosni smo {to je na{ grad doma}in ovakvog jednog takmi~ewa. Trebiwe je grad prepoznatqiv po mladosti i sportu i zato nije slu~ajno {to nama je pripala ~ast da ugostimo najboqe xudiste i xudistkiwe Balkana u seniorskoj konkurenciji. [iroko otvorenog srca i sa najboqim `eqama do~ekali smo sve u~esnike {ampionata i nadam se da }ete imati puno da u fer i sportsku borbu protekne prvenstvo, a na kraju neka pobijede najboqi - rekao je na~elnik op{tine Trebiwe Dobroslav ]uk. U~esnike prvenstva pozdravili su i predsjednik Xudo saveza BiH Slavko Sikiri}, a u ime Ministarstva za porodicu omladinu i sport Milanko Mu~ibabi} koji su takmi~arima po- `eqeli puno sre}e i uspjeha. BAWA LUKA - Pripreme za Otvoreno prvenstvo BiH u kajaku i kanuu na divqim vodama, disciplina slalom, a koje }e se od 11. do 13. avgusta odr`ati u Bawoj Luci, uveliko su u toku. Uprava i svi takmi~ari, od pionira do seniora, Kajak-kanu kluba Vrbas, koji su i doma}ini ove smotre, trenutno rade na pripremama za postavqawe kampa na pla`i kod Zelenog mosta u kojem }e biti \Mitar Mrdi}: Na najvi{oj stepenici pobjedni~kog postoqa (Snimio P. MUCOVI]) 78 kilograma. I jedno i drugo su do`ivjeli po tri poraza. Balkansko prvenstvo odr- `ano je pod pokroviteqstvom op{tine Trebiwe i Ministarstva za porodicu omladinu i sport. Na wemu je nastupilo 63 takmi~ara, od ~ega 27 u `enskoj i 36 u mu{koj konkurenciji. Na prvenstvu su u~estvovali takmi- ~ari iz BiH, Gr~ke, Makedonije, Srbije i Turske, a nastup su otkazali takmi~ari Albanije, Bugarske i Rumunije. Osvaja~i medaqa, `ene: do 48 kilograma: 1. Tatjana Trivi} (Srbija), 2. Suzana Tripkovi} (BiH), 3. Kanan Adiguzel (Turska), do 52 kg: 1. Kubra Tekneci (Turska), 2. Jovana Rogi} (Srbija), 3. Asima Tahirovi} (BiH), do 57 kg: 1. Radmila Peri{i} (Srbija), 2. Arijana Jaha (BiH), 3. Asena Tugbaa Dur- {un (Turska), do 63 kg: 1. Sulbije Bemirali (Turska), 2. Nermina ]osiki} (BiH), 3. Marija Mijailoiv} (Srbija), do 70 kg: 1. Sne`ana Deliba{i} (Srbija), 2. Lejla Halki} (BiH), 3. Selma Smajlovi} (BiH), do 78 kg: 1. Seba Karadag (Turska), 2. Tijana Radi}, (Srbija), 3. Zorana Dragojevi} (BiH), preko 78 kg: 1. Jana Raj~i} (Srbija), 2. Verica Vrqe{ (BiH) i 3. Biqana Petkovi} (BiH), mu{karci: do 60 kg: 1. Vejsi Goz (Turska), 2. Aleksandros Gordeev (Gr~ka), 3. Ivica Kozenko (Srbija), do 66 kg: 1. Mitar Mrdi} (BiH), 2. Darijel Zintiridis smje{teni svi takmi~ari i gosti {ampionata. Tako e, u toku su i pripreme za postavqawe staze kod restorana Stari mlin na kojoj }e se voziti sve trke. - Imamo dosta iskustva kada su ovakva takmi~ewa u pitawu jer je ovo ~etvrta godina zaredom da nam je povjerena organizacija Otvorenog prvenstva BiH i vjerujemo da }e sve prote}i u najboqem redu. Nadamo se da }emo sve pripreme obaviti prije dolaska prvih ekipa koje }e u grad na Vrbasu krenuti stizati u ~etvrtak. Tako e, nadamo se da }e nas i vrijeme poslu`iti i da ne}e biti ki- {e koja bi nam stvarala dodatne probleme pogotovo kada je postavqawe kampa u pitawu. Potrudi- }emo se da sa se svi gosti koji do- u u Bawu Luku osje}aju kao kod ku}e i da po`ele da se vrete i naredne godine - rekla je sekretar 7 (Gr~ka), 3. Milo{ Mijalkovi} (Srbija) i Hakan Sentebe (Turska), do 73 kg: 1. Ahmet Sari (Turska), 2. Sr an Vujisi} (Srbija), 3. Vasilis Vasilava (Gr~ka), do 81. kg: 1. Branko Popovi} (Srbija), 2. Elvir Luka~ (BiH), 3. Mustafa Ujkan (Turska), do 90 kg: 1. Nikola Nikoli} (Srbija), 2. Vaza Zintiridis (Gr~ka), 3. Mahmut Sari (Turska), do 100 kg: 1. Amel Meki} (BiH), 2. Teodor Mahmandis (Gr~ka), 3. Neboj{a Mandi} (Srbija), preko 100 kg: 1. Ibro Miladin (BiH), 2. Dra`en Suboti} (BiH), 3. Aleksandar Petkovi} (Srbija). U ekipnoj konkurenciji kod djevojaka najuspje{nije su bile takmi~arke iz Srbije koje su se na taj na~in okitile zlatnom medaqom, dok je srebrena pripala xudistkiwama iz BiH. Kod mu{karaca najuspje{niji su bili borci iz Srbije, drugi su bili takmi~ari BiH, dok su tre- }e mjesto osvojili xudisti iz Gr~ke. M. PIQEVI] PRIPREME ZA OTVORENO PRVENSTVO BiH U KAJAKU I KANUU PRIJAVE SA SVIH STRANA Do sada su u~e{}e na {ampionatu potvrdili klubovi iz Slovenije, Srbije, Makedonije, Hrvatske, Republike Srpske i Federacije BiH \ Goran Pa{i}: Najve}a uzdanica doma}eg tima PROGRAM Ceremonija sve~anog otvarawa prvenstva predvi ena je za petak u 20 ~asova u kampu. Prvog takmi~arskog dana (subota) na programu }e biti trke pionira, kadeta i juniora, a po~etak prvih trka zakazan je za 10 ~asova. U nedjequ je na programu nastup seniora kao i sve ekipne trke, a po~etak je tako e, predvi en za 10 ~asova. Kajak - kanu kluba Vrbas Branka Stankovi}. Iako do po~etka takmi~ewa, koje je predvi eno za subotu u 10 ~asova, ostalo jo{ dosta vremena, dosta ekipa je ve} potvrdilo svoj dolazak u Bawu Luku. Pored doma}ina smotre Vrbasa tu }e se jo{ na}i: Argonaut (Bawa Luka), Una, Kostelski buk (Biha}), Buk (Gora`de), Mladost (Zavidovi}i), Ada (Novi Grad), Ibar (Kraqevo), Kula (Stala}), Gusar, Konstantin veliki (Ni{), Studenica (U{}e), Kon~ar i Zagreb (Zagreb), Varteks (Vara- `din), So{ke elektrane (Nova Gorica), Tacen (Tacen), Mura (Murska Sobota), Qubqana, Vardar, Vila zora (Veles), Matka (Skopqe). - To su sve klubovi koji su i prethodnih godina dolazili u Bawu Luku na takmi~ewa koja smo mi organizovali. O~ekujemo da }e vi{e od 200 kajaka{a i kanuista u~estvovati na {ampionatu, a prema najavama najvi{e }e biti pionira i kadeta - istakla je Branka Stankovi}. S. POPOVI]

38 8 TREBIWE - Zavr{ena je {esta smjena Qetne {kole sporta kamp "Trebiwe 2006#, koju je po peti put zaredom organizovalo Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport u Vladi Republike Srpske. Proteklih sedam dana u gradu na Trebi{wici boravilo je 60 mladih fudbalera iz Republike Srpske i 90 odbojka{a i odbojka{ica. - Na kampu smo imali 60 dje- ~aka 1993/94. godi{ta i mla ih iz cijele Republike Srpske. U toku kampa posjetio nas je na{ proslavqeni Trebiwac, fudbaler Vladimir Gudeq, biv{i igra~ Leotara, Vele`a i Selte iz Viga, i odr`ao predavawe. Tom prilikom pobrao je simpatije svih dje~aka - ka`e rukovodilac fudbalskog kampa u Trebiwu Vladimir Ga}inovi}. Profesor Ratko Radovanovi} iz Bijeqine, nakon dugo vremena, do{ao je u Trebiwe i ima samo rije~i hvale za rad u Qetnoj {koli sporta. SPORT ZAVR[ENA [ESTA SMJENA QETNE [KOLE KAMP " TREBIWE 2006" GUDEQ ^AS Nekada{wi fudbaler Leotara, Vele`a i Selte posjetio Trebiwe i odr`ao predavawe polaznicima kampa \ Vladimir Ga}inovi}: Doma}inu samo pohvale OKUPILE SE KO[ARKA[ICE BIJEQINE PLUS MK Ciqaju vrh tabele BIJEQINA - Ko{arka{ice Bijeqine Plus po~ele su sa treninzima uo~i naredne sezone pod rukovodstvom dosada{weg trenera Ilije Grkini}a i wegovog pomo}nika Rastka Kova- ~evi}a. Ambicije bijeqinskih ko{arka{ica su da u narednoj sezoni izbore poziciju u vrhu tabele Prve lige Republike Srpske, a ciq im je da za godinu-dvije igraju u Premijer ligi BiH. - Na{a koncepcija je da Bijeqina Plus u narednom periodu bude okosnica `enske ko{arke u ovom dijelu Republike Srpske. Bijeqina je grad sa nekoliko visoko{kolskih institucija koje ko{arka{icama iz mawih gradova omogu}avaju nastavak {kolovawa, a na{ klub }e im omogu}iti sportsko usavr{avawe i afirmaciju - ka`e predsjednik kluba Predrag Vuji}. Izuzev dolaska jedne juniorke iz Vlasenice, ekipa }e u narednom prvenstvu nastupiti u pro{losezonskom sastavu, ali su takmi~arske ambicije ipak porasle. - Imamo vrlo mladu ekipu koja je za godinu dana starija i iskusnija. Nosioci igre bi}e Svjetlana Ili} i Vedrana Dragi} koje uz talentovane Biqanu Todorovi}, sestre Stoj~inovi}, Lidiju Panti} i Jelenu Vla~i} mogu obezbijediti plasman pri vrhu tabele. Prosjek ekipe je ispod 18 godina i pred wom je vrijeme rada i napredovawa - isti- ~e trener ekipe Ilija Grkini}. Cjelokupne pripreme bi}e obavqene u Bijeqini. U prvoj fazi kombinuju se rad sa loptom i fizi~ke pripreme, a kako vrijeme bude odmicalo, pa`wa }e se sve vi{e poklawati tehni~ko-takti~kim elementima i uigravawu ekipe. Zbog toga }e se te`iti i odigravawu {to ve- }eg broja pripremnih utakmica. - Raduje nas ~iwenica da su Rudar iz Ugqevika i Leotar iz Trebiwa prvi put prijavili `enske ekipe za prvenstvena nadmetawa. Zbog toga }e liga biti znatno ozbiqnija i te`a nego nekoliko prethodnih godina - nagla- {ava predsjednik Bijeqine Plus Predrag Vuji}. T. N. - Drago mi je da sam poslije dugo godina opet u Trebiwu, u ovom lijepom i simpati~nom gradu dru`equbivih qudi, divnih sportista. Vladimir Ga}inovi} je vrlo ambiciozan i radan trener koji mnogo zna~i za ovu sredinu i mi smo vrlo sre}ni {to imamo priliku da sara ujemo s wim. Uslovi u gradu na Trebi- {wici bili su idealni tako da smo realizovali sve {to smo planirali - istakao je profesor Radovanovi}. Priliku za u~ewe i dru`ewe imalo je 60 odbojka{ica i 30 mladih odbojka{a iz svih klubova Republike Srpske. TRENERI Sa mladim fudbalerima radilo je sedam trenera: Vladimir Ga}inovi}, Ratko Radovanovi}, Goran Radojkovi}, Mile Te{anovi}, Darko Jegdi}, Mirko Beuk i Danimir Milkanovi}. Treninge je nadgledao direktor mladih selekcija Fudbalskog saveza Republike Srpske i koordinator rada sa mladim fudbalerima Branko Lazarevi}. Odbojka{ice je predvodio Miroslav Mi}in. - Vje`bali smo dva puta dnevno, a uslovi su bili sjajni i u potpunosti smo zadovoqni onim {to smo zatekli u Trebiwu - naglasio je trener iz Bijeqine Miroslav Mi}i}. Odbojka{i su po zavr{etku kampa odr`ali jedan kvalitetan odbojka{ki turnir u susjednom Qubiwu, a u~estvovalo je {est `enskih i tri mu{ke ekipe. Fudbalere i odbojka{e u sedmoj smjeni zamijenili su ko{arka{i u kolicima i ~lanovi xijuxicua. M. PIQEVI] PRIJEDORSKA " MIRA" PO^ELA SA PRIPREMAMA Na Kozaru po formu PRIJEDOR - rukometnog kluba "Mira# Radoslav Kunovac izvr{io je prozivku. Woj je prisustvovalo 18 rukometa- {ica koje konkuri{u za prvi tim u narednom {ampionatu Republike Srpske. Odmah poslije prozivke odr- `ao je i prvi trening na sportskim terenima kod hotela "Prijedor#. Me u igra~icama "Mire# je i povratnica Olga Kisil koja se rukometu vra- }a poslije pauze od dvije takmi~arske sezone. Trener Kunovac mnogo o~ekuje od ove vanserijske igra~ice koja je bila najboqa rukometa{ica Prijedor~anki i strijelac u Premijer ligi BiH, kada je "Mira# bila ~lan elitnog takmi~ewa. - Prvih sedam dana ekipa }e trenirati na terenima pored Sane, u sportskoj dvorani "Mladost# i na Gradskom stadionu, a onda }e sedam dana boraviti u Sportsko-rekreacionom centru "Benkovac# na Kozari. Iako }e {ampionat po~eti tek polovinom septembra, odlu~ili sam da ranije po~nemo sa pripremama, a ciq nam je da se na kraju prvenstva na emo u samom vrhu tabele - rekao je trener Kunovac. U redove "Mire# vratila se i Vawa Jeli} pa }e tako Prijedor~anke predstavqati jo{ stabilniju ekipu u predstoje}em {ampionatu Srpske. U me uvremenu izabran je i novi Upravni odbor za ~ijeg je predsjednika imenovana Nada \akovi}. S wom na ~elu Upravnog odbora bi}e mnogo lak{e u rje{avawu finansijskih problema kluba i pronala- `ewu novih sponzora koji su neophodni za normalno funkcionisawe kluba. L. R. DERVENTA - Pred nekoliko stotina gledalaca, u subotu je na Trgu pravoslavqa u Derventi startovao peti ciklus HYPO STREET BALL lige, koji organizuju mladi zaqubqenici basketa u ovom posavskom gradu. Takmi~ewe }e trajati do 16. avgusta, a me- ~evi dvije starosne kategorije bi}e dobra prilika da se razbije monotonija qetweg `ivota u Derventi. Prijavqeno je 14 ekipa u seniorskoj i 13 u juniorskoj konkurenciji. - Zadovoqni smo odzivom, a pogotovo ~iwenicom da su me u u~esnicima i ekipe iz U DERVENTI STARTOVALA HYPO STREET BALL LIGA Trg pun ko{arka{a Bawe Luke, Lakta{a, Prwavora, Modri~e i Doboja. Imali smo puno razumijevawa na- {eg generalnog sponzora, ~ije ime turnir i nosi, kao i podr{ku Ministarstva za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske - ka`e ~lan Organizacionog odbora derventskog turnira Sr an Stolica. Za najuspje{nije ekipe obezbije ene su privla~ne nagrade, a zavr{ne ve~eri, uz finalne borbe u obje konkurencije, bi}e organizovano i takmi~ewe u {utirawu trojki, kao i u zakucavawu. B. R. DANAS PROZIVKA RUKOMETA[ICA UNE Poja~awa jo{ u magli KOZARSKA DUBICA - Rukometa{ice Une danas kre- }u sa pripremama za takmi~ewe u Premijer ligi BiH. [ef stru~nog {taba dubi~kih igra- ~ica Miqa Trkuqa sa trenerima Tatjanom Obu}inom i Sakibom Haxi}em izvr{i}e prozivku u sportskoj dvorani. - Na prvom sastanku upozna- }emo igra~ice sa planom i programom priprema za nastupaju- }u sezonu. Iako smo u pro{lom {ampionatu imali dosta problema, kako nov- ~anih, tako i igra~kih, uspjeli smo da sa~uvamo status premijerliga{a i sada nam je ciq da i u narednom periodu ostanemo u eliti BiH. Imamo obe}awa op- {tinskih vlasti da }e nam nov~ano pomo}i kako bismo normalno mogli da se takmi~imo u Premijer ligi i svi se u klubu nadamo da }e oni svoje obe}awe i ispuniti - rekla je {ef stru~nog {taba Une Miqa Trkuqa. U prelaznom roku klub je napustila jedino Ivana Kozarac koja se preselila u Qubqanu gdje }e nastaviti {kolovawe, a u narednom periodu rukovodstvo Une planira da dovede nekoliko igra~ica. - U toku su pregovori sa nekoliko rukometa{ica iz \ Miqa Trkuqa: Opstanak jedini zadatak Srbije, a u opticaju su i neke od igra~ica koje su prije nastupale za nas, ali su oti{le zbog lo{e nov~ane situacije. Ipak, situacija u vezi sa poja~awima bi}e mnogo jasnija u narednih nekoliko dana kada }emo i ta~no znati kojim igra~kim kadrom raspola`emo za nastupaju}i {ampionat - istakla je Miqa Trkuqa. S. MLADOST Ostali bez Ra{i}eve BAWA LUKA - rukometnog kluba Mladost, ~lana Prve lige Republike Srpske, danas po~iwu sa pripremama za sezonu 2006/07. - Kompletne pripreme sprove{}emo u djelo u Bawoj Luci u sali Osnovne {kole "Borisav Stankovi}#. Ambicije u narednom prvenstvu vezane su nam za vrh tabele i nadam se da }emo se popeti za stepenicu vi{e u odnosu na pro{li {ampionat kada smo osvojili tre}e mjesto. U ciqu nam je da u pripremnom periodu odigramo veliki broj kontrolnih me~eva kako bismo {to spremnije do~ekali {ampionat koji po~iwe polovinom septembra - rije~i su trenera Mladosti Miroslava Pirtov{eka. Treba naglasiti da je 13 igra- ~ica ovog tima provelo sedam dana u Trebiwu u sklopu qetnog kampa. Za sada je samo jedna prvotimka tra`ila i dobila ispisnicu iz kluba. - Napustila nas je Maja Ra- {i} koja je zbog fakulteta oti- {la u Sloveniju, a juniorke Melani Stevi}, Tatajana [eva i Tatjana Guzijan prekomandovane su u seniorski pogon - istakao je Pirtov{ek. T. P. X. IVANA LUKI], RUKOMETA[ICA BAWOLU^KOG ZA EVROPOM Ne mogu da opi{em koliko je svim igra~icama te{ko zbog toga {to su ~elnici kluba morali da otka`u nastup na me unarodnoj sceni, ka`e Ivana Luki} BAWA LUKA - Prije sedam dana rukometa{ice Borca po- ~ele su sa pripremama, ali bez Ivane Luki} i Nata{e Kuzmanovi}. Ove dvije rukometa{ice }e zbog obaveza na fakultetu krenuti sa radom tek 1. septembra. - Obje imamo neodlo`nih obaveza i sa direktorom kluba Rankom Gligori}em i {efom stru~nog {taba Radom Un~aninom smo se dogovorile da se saigra~icama prikqu~imo 1. septembra. Nadam se da }emo brzo nadoknaditi propu{teno i da malo du`i odmor ne}e ostaviti traga na na{u igru - rije~i su desnog beka Borca Ivane Luki}. U minulom rukometni klub Borac se susreo sa velikim problemima. Naime, dosada{wi generalni sponzor Po{te Srpske nenadano je raskinuo ugovor sa ovim uzornim kolektivom. Poslije toga Borac je bio primoran da odustane od takmi~ewa u ^elenx kupu. SVI NA OKUPU - Ukoliko se budemo takmi~ile u Premijer ligi BiH, vjerujem da mo`emo sti}i do pozicije koja vodi u Evropu. Do sada niko nije napustio klub i sumwam da }e neko oti}i, tako da bismo nastupale u identi~nom sastavu kao lani - rekla je Ivana Luki}. \ Ivana Luki}: Vaqda }e nam neko pomo}i - Ne mogu da opi{em koliko je svim igra~icama te{ko zbog toga {to su ~elnici kluba morali da otka`u nastup na me- unarodnoj sceni. Po{teno smo na terenu izborile plasman u ovo eminentno takmi~ewe, ali nismo imali drugog izbora nego da povu~emo ovaj nepopularan potez - ogor~ena je prvotimka Borca. Imaju}i u vidu stawe koje trenutno vlada u ovom rukometnom premijerliga{u, veliko je pitawe i da li }e se Borac nadmetati u eliti BiH. - Mislim da bi odustajawe od ovog takmi~ewa bilo ravno katastrofi. Vjerujem da }e neko ipak stati uz nas, da ne}e dozvoliti da tek tako sa rukometne scene nestane klub sa odli~nim rezultatima iza sebe - istakla je na kraju standardna prvotimka Borca Ivana Luki}. T. PAPI]-XAKULA

39 PISMO IZ ZAGREBA I Srbi slavili Oluju" " DOGODILO se i to ~udo. U obiqe- `avawu 5. avgusta, godi{wice "Oluje#, koja se u Hrvatskoj slavi kao Dan domovinske zahvalnosti, ove godine prvi put su u~estvovali i predstavnici Srba. Ta je odluka Samostalne demokratske srpske stranke hladno do~ekana u srpskim krugovima, ali ni na hrvatskoj strani nije primqena sa odu{evqewem. Srbi je smatraju mazohisti~kom i apsurdnom - slaviti zajedno sa xelatom vlastitu tragediju i poraz, a mnogi Hrvati kao ugro`avawe wihovog ekskluzivnog prava na "Oluju#, i to od strane onih koji su i bili razlog wenog pokretawa. No, kada je o "reintegraciji# Srba rije~, u Hrvatskoj nijedna novotarija nije originalna ni ekskluzivna. Na ovim prostorima uglavnom su ve}, u ovom ili onom obliku, isprobane. Pa tako i gurawe Srba da orgijaju na svojim strati{tima u Hrvatskoj ima zavidnu tradiciju. U sje}awe nam dolazi slu- ~aj od prije nekoliko godina, kada su po srpskim spomenicima (Vequn) urinirali hrvatski nacionalisti. Sada kada je Hrvatska u evropskoj ~ekaonici, ponavqawe takve slike naru{ilo bi "wen ugled# kod evropskih prijateqa, pa su za takve aktivnosti sada pogodniji sami Srbi. A, mora se priznati, nikada nije falilo onih koji tu fiziolo{ku funkciju nisu mogli da kontroli{u. U Hrvatskoj je to mnogo puta provjereno. Pogotovo u ratu, kada je glavni pokazateq lojalnosti Srba bila wihova spremnost da idu ubijati svoje sunarodnike u Krajini. Hrvatski mediji su takve rodoqube "obo`avali#. Jer, pravi su im bili samo oni Srbi koji su bili spremni da ubijaju druge Srbe. Ta politika prema srpskoj mawini u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, samo {to su se weni oblici prilago avali vremenu i novim prilikama, {to }e re}i da joj nikada nije nedostajalo perfidnosti. Pa ni danas, kada i slu`beno srpski predstavnici u~estvuju u proslavi "Oluje#. [tavi{e, oni su uputili i javni poziv sunarodnicima da se na proslavu odazovu u {to ve}em broju. Vaqda na kninski koncert Marka Perkovi}a Tomsona, koji bi im za dobrodo- {licu mogao otpjevati svoju omiqenu numeru - "Jasenovac i Gradi{ka Stara#. Slavqewe "Oluje# u Hrvatskoj je bez konkurencije najve- }i praznik. Bar ga naj{ire mase i politi~ka elita tako do- `ivqavaju. No, wena veli~ina nije u vojnoj pobjedi nad mo}- nim neprijateqem, iako se to uporno isti~e, jer vojnog sudara nije ni bilo. [ta je onda isti~e na vrh qestvice hrvatskih praznika? Wena veli~ina upravo je proporcionalna etni~kom ~i{}ewu Srba. I to joj je osiguralo zavidno mjesto u hrvatskoj istoriji, ali i u narodnoj predaji. Tzv. domovinski rat Pi{e Marko ROKNI] okon~an je upravo "Olujom#, ~iji je jedini rezultat bio srpski progon biblijskih razmjera. ^itava hrvatska nacija, u direktnom TV prenosu, posmatrala je kolone od stotine hiqada Srba koji napu{taju Hrvatsku. Medijski i javni prostor - ukqu~uju}i dnevne boravke - bio je zaglu{en aplauzom i ovacijama. A hrvatski predsjednik Frawo Tu man cini~no im je po`elio sre}an put. Nakon wihovog odlaska, da bi se vaqda lak{e vratili, spaqeno je desetine hiqada srpskih ku}a, a oko dvije hiqade, uglavnom staraca, je ubijeno. Hrvatska javnost je i to pozdravila aplauzom. Upravo se taj moralni debakl u Hrvatskoj slavi kao Dan domovinske zahvalnosti. I tu nije kraj. Veteranske i bora~ke organizacije, uo~i ovogodi{we proslave Oluje, ustanovile su priznawe "Grad junak hrvatskog domovinskog rata#, koje se pod visokim pokroviteqstvom Vlade dodjequje gradovima u kojima su Srbi najvi{e ubijani - Osjeku, Zadru, Sisku, Gospi}u, Kninu... Nenamjerno je to i priznawe notorne ~iwenice da je "Oluja# bila samo kruna, zavr- {na operacija, jedne politike - politike etni~kog ~i{}ewa Srba. Otud i pani~an strah hrvatske politi~ke i intelektualne elite, me u kojom, kada je o srpskom pitawu rije~, postoji najvi{i konsenzus, da }e se "domovinski rat#proglasiti etni~kim ~i{}ewem. Pogotovo nakon podizawa ha{kih optu`nica protiv hrvatskih generala u kojima je to eksplicitno napisano. Hrvatska se svim silama brani od takve kvalifikacije rata, upravo zbog ~iwenice {to je wegov prvenstveni ciq i bio etni~ko ~i- {}ewe Srba. I taj je ciq uglavnom ostvaren. Zbog ~ega etni~ko ~i{}ewe nije slu~ajna popratna posqedica "Oluje#, nego je to bio ciq i povod za "Oluju#.Dogovorno i pre}utno, zlo~ina~ki i kukavi~ki, srpska strana (srpska politika, pogotovo beogradska) u~inila je sve da pomogne Tu manu u ostvarewu tog ciqa. A nisu samo etni~ki ~i{}eni prostori, teritorije, ~i{}eno je sve: institucije, uxbenici, kwi`nice, ~i- {}ena je istorija, kultura... One~i{}ene su jedino glave i du{e qudi. Pogotovo onih koji danas govore u ime Srba u Hrvatskoj. Otud i wihovo u~e- {}e u Organizacijskom odboru za proslavu "Oluje#. Na`alost, svojim u~e{}em oni ne potvr- uju samo vlastitu lojalnost takvoj politici. Vi{e od toga oni podr`avaju optu`bu o kolektivnoj krivici Srba, pa i hrvatskom pravu da se za to neselektivno ka`wavaju. Krivi su svi, osim onih koji to svojom lojalno{}u priznaju. Oni su, za "ubijawe# preostalih sunarodnika, nagra eni dobro pla}enim poslovima, privilegijama i proporcionalnim u~e{}em u vlasti. NE JEWAVA TROPSKA OLUJA U KINI Poginulo 55 qudi PEKING - Broj `rtava tropske oluje koja je pogodila Kinu porastao je na najmawe 55, dok se wih 17 vode kao nestali, prenijela je ju~e vladina agencija Sinhua. Tropska oluja "Prapirun# pogodila je najte`e provinciju Guangdong, kao i susjednu Guangsi, javio je AP. Najve}i broj qudi stradao je u odronima zemqe i poplavama. Uni{teno je 46 hiqada ku}a, a procjewuje se da je nanesena {teta od 300 miliona dolara. Nevrijeme je odnijelo `ivote, uprkos prethodnoj masovnoj evakuaciji, tokom koje je preseqeno vi{e od 400 hiqada qudi. Najmawe 100 qudi je stradalo, a pedesetak ih je povrije eno u poplavama koje je uzrokovalo olujno nevrijeme u gradu Dire Dava, na istoku Etiopije, rekli su bolni~ki izvori. - Dosad smo primili 100 tijela poginulih i pedesetak povrije enih - rekao je qekar u bolnici Dilhora u Dire Davi, dodaju- }i da je rije~ ve}inom o `enama i djeci, koje je vodena bujica "odnijela# na spavawu. SVIJET UPRKOS NAJAVI REZOLUCIJE SAVJETA BEZBJEDNOSTI UN IZRAEL NASTAVQA SA NAPADIMA PRIMIRJE SAMO NA PAPIRU I kada bi bila usvojena, te{ko da bi Hezbolah po{tovao rezoluciju i obustavio vatru. Zbog toga moramo da nastavimo borbu, rekao Haim Ramon JERUSALIM - Izrael }e nastaviti sa napadima na pripadnike Hezbolaha na jugu Libana, uprkos dogovoru o nacrtu rezolucije UN za okon~awe sukoba u Libanu, izjavio je ju~e izraelski ministar pravde Haim Ramon, prenosi Beta. SAD i Francuska prekju~e su usaglasile nacrt rezolucije Savjeta bezbjednosti UN u kojem se zahtijeva potpuni prekid sukoba izraelske vojske i libanskog Hezbolaha. Ministar Haim Ramon rekao je da je nacrt rezolucije "dobar za Izrael#, ali da ta zemqa i daqe ima vojne ciqeve u Libanu. - I kada bi bila usvojena, te{ko da bi Hezbolah po{tovao rezoluciju i obustavio vatru. Zbog toga moramo da nastavimo borbu i pretpostavqam da REZOLUCIJA BEJRUT - Liban je nezadovoqan nacrtom rezolucije za prekid sukoba u toj zemqi, koji su u UN predlo`ile Francuska i SAD, rekli su libanski zvani~nici. Libanska vlada, po{to je imala uvid u tekst rezolucije, ostaje pri planu od sedam ta~ka koji je usvojila pro{log mjeseca, rekao je zvani~nik libanskog Ministarstva spoqnih poslova Nuhad Mahmud. - Voqeli bismo da vidimo da tekst vi{e odra`ava na{u zabrinutost - rekao je Mahmud i ukazao da nacrt rezolucije ne sadr`i poziv za povla~ewe izraelskih snaga sa juga Libana. Prema wegovim rije~ima, Liban je nezadovoqan i zbog toga {to se u rezoluciji ne poziva na uspostavqawe kontrole UN nad podru~jem farmi [eba, na trome i Izraela, Sirije i Libana, koje je okupirao Izrael. }e se, dok god ona traje, pozicija Izraela, diplomatski i vojno, popravqati - rekao je Ramon izraelskom vojnom radiju. Izrael je po~eo ofanzivu na Liban 12. jula, po{to su pripadnici Hezbolaha napali izraelsku vojnu patrolu na granici, ubili tri vojnika i oteli dvojicu. Do sada je najmawe 660 qudi poginulo u sukobima na obje strane. Ramon je istakao da se, ~ak i kada bi bila usvojena rezolucija UN o prekidu vatre, Izrael ne bi povukao iz tamponzone u ju`nom Libanu do dolaska me unarodnih snaga. Izraelski ministar je ocijenio da je u nacrtu istaknuto pravo Izraela da se brani, ~ime je toj zemqi omogu}eno da preduzima akcije protiv gerilaca koji pripremaju napade. - Ako vidimo da se oni pripremaju da ispale ka}u{e na Izrael, imamo pravo da odgovorimo - rekao je Ramon. Nastavqeni sukobi: Izraelski vojnici na teritoriji Libana PORUKA IRANSKOG PREGOVARA^A ALIJA LARIXANIJA Pro{iri}emo nuklearni program TEHERAN - Iranski nuklearni pregovara~ Ali Larixani izjavio je ju~e da }e ta zemqa pro{iriti, a ne obustaviti, oboga}ivawe uranijuma, uprkos rezoluciji Savjeta bezbjednosti UN kojom se od Teherana zahtijeva da zaustavi nuklearni program do 31. avgusta. Prema rezoluciji UN, od Irana se zahtijeva da obustavi razvoj nuklearnog programa do 31. avgusta ili }e toj zemqi biti uvedene politi~ke i ekonomske sankcije. Larixani je nazvao HIRO[IMA - Japanski premijer Juni}iro Koizumi ponovio je ju~e zalagawe da svijet bude oslobo en nuklearnog oru`ja, na obiqe`avawu dana kada su SAD godine prvi put upotrijebile atomsku bombu, baciv{i je na Hiro{imu. da ostanemo predvodnici u borbi za ukidawe nuklearnog oru`ja i za stalan mir - rekao je Koizumi na ceremoniji obiqe`avawa 61. godi{wice stradawa stanovnika Hiro- {ime. Premijer je potvrdio tri principa Japana: ne proizvoditi, ne posjedovati i ne dozvoliti prisustvo na svojoj teritoriji nuklearnog oru`ja. Ceremonija je po~ela minutom }utawa u 8.15 po lokalnom vremenu, ta~no kada su SAD 6. avgusta godine prvi put bacile atomsku bombu na Hiro{imu.Grad je razoren, a 13 kvadratnih kilometara pretvoreno je u pusto{. Poginulo je oko 140 hiqada qudi, a od posqedica ba~ene bombe stradalo je vi{e od HAP[EWE RAMALA - Palestinski zvani~nici saop{tili su da je izraelska vojska u no}i izme- }u nedjeqe i ponedjeqka uhapsila predsjednika palestinskog parlamenta, ~lana radikalnog pokreta Hamas Abdel Azisa Duaika. [ef kabineta predsjednika parlamenta i ~lanovi wegovog obezbje ewa rekli su da je dvadesetak izraelskih vojnih vozila opkolilo Duaikovu ku}u u Ramali, na Zapadnoj obali, nakon ~ega je on priveden. Izraelska vojska potvrdila je hap{ewe, navode}i da je Duaik kao pripadnik Hamasa legitimna meta takve akcije. Libanski Hezbolah saop- {tio je da je u napadima gerilaca tog pokreta ju~e na izraelske snage na jugu Libana, poginulo nekoliko izraelskih vojnika, dok je u izraelskim napadima na jug Libana stradalo osam civila, javqaju agencije. Pripadnici {iitskog libanskog pokreta napali su izraelski vojni konvoj u Vadi Honinu na granici, kao i naoru`anu izraelsku jedinicu u blizini sela Adaise, a u tim napadima poginulo je nekoliko izraelskih vojnika, saop{tio je Hezbolah. U akciji Hezbolaha u Adaisi uni{tena su i dva izraelska tenka i dva buldo`era. Izraelska vojska nije za sada potvrdila tvrdwe o pogibiji vojnika u napadima Hezbolaha. Izraelski ratni avioni ispalili su rakete na ju`ni Liban, a u napadima je poginulo najmawe osam civila, saop{tili su bezbjednosni izvori Libana. Najmawe 10 hiqada izraelskih vojnika u~estvuje u akcijama u Libanu. Libanski zvani~nici tvrde da je u sukobima u toj zemqi, koji su po~eli sredinom jula, poginulo vi{e od 900 osoba, uglavnom civila. U HIRO[IMI 61. GODI[WICA OD BACAWA ATOMSKE BOMBE POLETJELI GOLUBOVI MIRA Premijer Juni}iro Koizumi potvrdio tri principa Japana: ne proizvoditi, ne posjedovati i ne dozvoliti prisustvo na svojoj teritoriji nuklearnog oru`ja Hiro{ima: Svije}e za vi{e od 200 hiqada `rtava rezoluciju Savjeta bezbjednosti UN, usvojenu pro{le nedjeqe, "nelegalnom# i rekao da Iran ne}e po{tovati rok koji se zahtijeva tom rezolucijom. - Pro{iri}emo nuklearne aktivnosti, gdje to bude bilo potrebno. To se odnosi na svu nuklearnu tehnologiju - rekao je Larixani. On je kazao i da Teheran nije prekr{io svoje obaveze iz ugovora o zabrani {irewa nuklearnog oru`ja Iranu i da UN nemaju pravo da zahtijevaju od te zemqe obustavqawe oboga}ivawa uranijuma. - Ne}emo prihvatiti suspenziju - rekao je Larixani. hiqada qudi. Druga atomska bomba je tri dana kasnije, 9. avgusta, ba~ena na grad Nagasaki, kada je poginulo 70 hiqada qudi. Ameri~ko bombardovawe ova dva grada ubrzalo je kapitulaciju Japana u Drugom svjetskom ratu, koja je uslijedila 15. avgusta godine. I ove godine je, kao i svake, pu{teno hiqadu golubica u znak mira. Gradona~elnik Hiro{ime Tadato{i Akiba ponovio je apel za "osloba awe svijeta od nuklearnog oru`ja#. - Tra`im od vlade da po{tuje Ustav, na koji bi trebalo da budemo ponosni - rekao je on. U Ustavu Japana koji su SAD kao pobjednice nametnule, isti~e se da }e zemqa "zauvijek# odbijati u~e{}e u ratu. Me utim, vladaju}a Liberalno-demokratska partija sada se bori za izmjene Ustava, kako bi Japan mogao da se snabdije pravim oru`jem i da odgovori u slu~aju da bude napadnut. Ta rasprava je o`ivqena posebno nakon {to je Sjeverna Koreja 5. jula ispalila vi{e raketa koje su pale u more, u blizini Japana. Jedna sjevernokorejska raketa je godine preletjela Japan i pala u Pacifik.

40 BEOGRAD - Odbranu titule prvaka Srbije, Crvena zvezda, zapo~ela je pobjedom na Vo- `dovcem za koju je najzaslu`niji biv{i ~lan "zmajeva# Du{an \oki}. Donijev{i prvi trijumf svom timu na startu sezone poslije {est godina po~etnih neuspjeha, \oki} se dva puta upisao u strijelce na susretu na kome su "crveno-bijeli# pred blizu gledalaca na "Marakani# igrali gotovo ~itavo drugo poluvrijeme bez iskqu~enog Milan Bi{evca koji je javne opomene dobio u posqedwim trenucima ispravqaju}i kardinalne gre{ke saigra- ~a iz odbrane. Na pragu senzacije nalazili su se fudbaleri Be`anije, debitanta u elitnom rangu takmi~ewa, s obzirom na to da su poslije prvog poluvremena pred oko gledalaca vodili protiv Partizana sa velikih 3:1. Ipak, tim Miodraga Je- {i}a za 19 minuta drugog dijela stigao je do potpunog preokreta, za {ta najvi{e mo`e da zahvali raspolo`enom Obiori Oditi koji je postigao tri gola. Smederevci su do zavr{nice utakmice sa Apatincima imali minimalnu prednost protiv Mladosti, ali su gosti preko rezervista Drakuli}a i Radosavqeva uspjeli da osvoje sva tri boda na terenu "oklopnika#. Gotovo gledalaca u Kuli pratilo je vojvo anski derbi u kome je Hajduk, u~esnik kvalifikacija za Kup UEFA, savladao novosadsku Vojvodinu sa 1:0 pogotkom Miodraga Vasiqevi}a. U petak, na otvarawu prvog {ampionata Srbije, OFK Beograd je u Zemunu pobijedio rezultatom 2:1. SPORT PO^EO PRVI SAMOSTALNI [AMPIONAT SRBIJE U FUDBALU \OKI] SRU[IO TRADICIJU Napada~ Crvene zvezde postigao dva gola i tako svom timu donio prvi startni trijumf poslije {est godina 2:0 C. ZVEZDA STRIJELAC: \oki} u 5. i 59. minutu, stadion: "Marakana#, gledalaca: 3.000, sudija: Ninoslav Spasi} (Surdulica) 7, `uti kartoni: Bi{evac, \oki}, Joksimovi} (Crvena zvezda), Ka{}elan, Je{i}, Pavlovi} (Vo`dovac), crveni karton: Milan Bi{evac (Crvena zvezda) u 49. minutu. CRVENA ZVEZDA: Ran elovi} 7, Panti} 7, Bi{evac 8, Milija{ 7 (od 46. minuta Perovi} 7), Jankovi} 8, \oki} 8 (od 76. minuta Krivokapi} -), Kova~evi} 7, Georgijev 7, Gaj 6 (od 46. minuta Joksimovi} 7, Basta 7. Ze~evi} 6, Ka{}elan 6, Kalajxi} 7, Popovi} 6, Dragovi} 6 (od 74. minuta Perendija -), Pavlovi} 6, Milija{ 6 (od 54. minuta Drin~i} 6), Savi} 6, \ur i} 6 (od 77. minuta Jankovi} -), Kolakovi} 7, Je{i} 6. IGRA^ UTAKMICE: Du{an \oki} (Crvena zvezda) 8. PLAVI" KO[ARKA[I BOQI OD MAKEDONIJE " \ Darko Mili~i}: " Zakucao" Makedonce Aplauz za sre}an put BEOGRAD - U posqedwoj kontrolnoj utakmici pred put u Aziju, ko{arka{i Srbije i Crne Gore bili su ubjedqivi protiv Makedonaca. Ekipa selektora Dragana [akote je u skromno popuwenoj dvorani "Pionir# savladala ju`ne susjede sa 94:79 (32:25, 16:10, 26:15, 20:29). "Plavi# su u prve tri ~etvrtine u potpunosti kontrolisali igru. Nakon 10 minuta doma}i su imali sedam poena prednosti, da bi se na veliki odmor oti{lo sa "plus 13# (48:35). Najboqu igru "plavi# tim je pru`io u tre}oj dionici, koju je dobio sa 11 ko- {eva razlike, te je u zavr{ni period u{ao sa velikih 24 poena SRBIJA I C. GORA 94:79 MAKEDONIJA (32:25, 16:10, 26:15, 20:29) DVORANA: "Pionir#, gledalaca: 3.000, sudije: Jov~i}, Jovanovi} i Milojkovi} (Srbija). SRBIJA I CRNA GORA: Popovi} 10, Jorovi} 6, Rai~evi} 8, Rako~evi} 21, Ili} 4, Tripkovi} 2, Mili~i} 23, Nikoli} 6, Marinovi} 8, Erceg 4, Tepi}, Perovi} 2. MAKEDONIJA: V. Stefanov 11, Stojanovski, R. Stefanov, Kurtovi}, Simi} 5, Cekovski 16, Tasovski 12, Ge~evski 18, Anti} 11, Sokolov, \urov, Dimitrovski 6. prednosti. Ipak, u posqedwoj ~etvrtini do{lo je do opu{tawa, {to su gosti iskoristili i ubla- `ili poraz. Me~ je imao humanitarni karakter, a organizovan je u saradwi sa kraqevskom porodicom Kara or evi}. Sav prihod bio je namijewen humanitarnim ustanovama u Srbiji i Makedoniji. Igra~e je na kraju susreta na terenu pozdravio princ Aleksandar, a sa tribina su ispra}eni aplauzom. Selekcija Srbije i Crne Gore danas putuje u Singapur, gdje }e igrati na turniru sa [panijom, Slovenijom i Argentinom, nakon ~ega slijedi odlazak u Japan. PAROVI U drugom kolu, koje je na programu 12. avgusta, sastaju se: BEOGRAD: Vo`dovac - Partizan, DVOR: Banat - Bezanija, NOVI SAD: Vojvodina - Borac, BEOGRAD: OFK Beograd - Hajduk, APATIN: Mladost - Zemun, BEOGRAD: Crvena zvezda - Smederevo. 3:4 PARTIZAN STRIJELCI: Uro{evi} u 4, Damjanovi} u 23. i Lazeti} u 45. minutu za Be`aniju, a Odita u 27, 55, 63. i Lazi} u 49. minutu za Partizan, stadion: gledalaca: 1.000, sudija: Milenko Vukadinovi} (Beograd) 7, `uti kartoni: Pavlovi} (Be`anija). Bo`ovi} 5, Rukavina 5, Babi} 5, Vasiqevi} 5, Lazeti} 7, Vani} 6 (od 66. minuta Vaselinovi} -), Damjanovi} 7, \urovski 7 (od 55. 5), Mihajlovi} 6, Pavlovi} 5 (od 49. minuta Stan~evski 5), Uro{evi} 6. PARTIZAN: Kraq 6, ]irkovi} 5, Saveqi} 5 (od 46. minuta Radosavqevi} 6), Baji} 5, Radowi} 5 (od 46. minuta Lazi} 7), Lomi} 7, Odita 8, Tomi} 5, Bosan~i} 7, Na 6, Smiqani} 7. IGRA^ UTAKMICE: Obiora Odita (Partizan) 8. SPOKEJN - Odbojka{ka reprezentacija Srbije i Crne Gore ostvarila je polovi~an uspjeh u okviru ~etvrtog vikenda Svjetske lige protiv selekcije Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava. Naime, u prvom susretu "plavi# su zabiqe`ili pobjedu 3:1 (13:25, 36:34, 25:22, 25:17), da bi u drugom pretrpjeli poraz 1:3 (25:27, 22:25, 27:25, 21:25). Po~etak prvog me~a pripao je odbojka{ima Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava koji su prvi set bez ve}ih problema rije{ili u svoju korist. Me utim, u drugom periodu igre "plavi# su napravili preokret u najdu- `em setu ovogodi- {we Svjetske lige (36:34). Doma}ini su vodili sa 24:19, imali su u ovom periodu igre ~ak 13 set lopti koje nisu uspjeli da iskoriste. Sa druge strane, izabranici selektora Qubomira Travice poslije pete set lopte su se radovali. - Doma}in je igrao mnogo boqe na po~etku me~a. U tom periodu nismo imali rje{ewa za \ Milivoje ]irkovi} (Partizan): Preokretom do bodova ^ETVRTI VIKEND SVJETSKE LIGE ODBOJKA[A POBJEDA, PA PORAZ Srbija i Crna Gora prvo savladala Sjediwene Ameri~ke Dr`ave sa 3:1, a zatim izgubila istim rezultatom SAD \ Andrija Geri}: Polovi~an uspjeh 1:3 SRBIJA I C. GORA DVORANA: Memorijal Arena u Spokejnu, gledalaca 2.128, sudije: Safenrajter (Argentina) i Loderus (Holandija). SJEDIWENE AMERI^KE Polster (14), Iterton (8), Suxo (5), Pridi (20), Hof (7), Mekenzi (12), Lamburn, Stenli (4), Li, Orli, Hansen, Gardner. SRBIJA I CRNA GORA: Bo{kan (9), Bjelica (13), Geri} 9, Vujevi} (10), Miqkovi} (27), Petkovi} (3), Roqi}, Peri}, Bojovi}, Mitrovi} (2), Stankovi}. SETOVI: 13:25, 36:34, 25:22, 25:17. SKOPQE - Biv{i fudbaler Crvene zvezde Darko Pan- ~ev kona~no je dobio "Zlatnu kopa~ku#, kao nagradu za najboqeg strijelca Evrope u sezoni 1990/91. godine. Pan~ev je u toj sezoni postigao 37 golova, ali mu je nagradu tada osporio Fudbalski savez Kipra, tvrde}i da je wihov igra~ postigao 40 pogodaka. Kasnije je tu tvrdwu kiparskog Saveza prihvatio i francuski sportski list "Ekip#, koji dodequje priznawe. Biv{em golgeteru nagradu je uru~io kandidat za predsjednika Evropske fudbalske federacije, Francuz Mi{el Platini: - Te{ko mi je da uru~im nagradu fudbaleru koji je pobijedio moj Olimpik. [alu na stranu, nagrada, iako sa zaka{wewem, ide u prave ruke - rekao je Platini. Na dodjelu "Zlatne kopa~ke# Pan~evu doputovao je i prvi ~ovjek Crvene zvezde Dragan Stojkovi}, kao i glavni urednik lista Filip Lekler. wihov odli~an napad. U drugom setu, vi{e smo vjerovali u sebe i uspjeli da se vratimo u me~. Doma}in je u drugom setu propustio veliku priliku, {to smo mi iskoristili na pravi na~in - objasnio je Ivan Miqkovi}. U drugom susretu "plavi# su nastupili bez kapitena Gorana SAD 3:1 9 Posqedwa utakmica prvog kola izme u Boraca i Banata igrana je ju~e kasno poslijepodne. Rezultati: Smederevo - Mladost Apatin 1:2 (Nedeqkovi} 35 - Drakuli} 79, Radosavqev 84), Hajduk Kula - Vojvodina 1:0 (Vasiqevi} 38), Be`anija - Partizan 3:4 (Uro{evi} 2, Damjanovi} 23, Lazeti} 44 - Odita 27, 56, 64, Lazi} 50), Crvena Zvezda - Vo`dovac 2:0 (\oki} 5, 59), Zemun - OFK Beograd 1:2 (Vujo{evi} 79 - Raki} 26, 34), Borac ^a~ak - Banat igrano ju~e. NEKADA[WI CENTARFOR CRVENE ZVEZDE DARKO PAN^EV DOBIO " ZLATNU KOPA^KU" Nagrada u pravim rukama - Ponosni smo {to smo u Zvezdi imali velike igra~e, kao {to je Pan~ev. Ostavio je duboki trag u na{em klubu - rekao je na ceremoniji u Skopqu Dragan Stojkovi}. Pan~ev, koji sada ima 41 godinu, prestao je da igra fudbal profesionalno godine. Karijeru je zapo~eo u skopskom Vardaru, a je pre{ao u Crvenu zvezdu, za koju je igrao ~etiri godine i postigao 84 gola. REZULTATI I PLASMAN U utakmicama ~etvrtog vikenda postignuti su sqede}i rezultati: grupa "A#: Sjediwene Ameri~ke Dr`ave - Srbija i Crna Gora 1:3, 3:1, Japan - Poqska 2:3, 0:3, plasman: Sjediwene Ameri~ke Dr`ave, Srbija i Crna Gora i Poqska po 13 bodova, Japan 9 bodova. Grupa "B#: Finska - Brazil 0:3, 1:3, Portugalija - Argentina 2:3, plasman: Brazil 16 bodova, Finska 11, Argentina 10, Portugalija 8 bodova. Grupa "C#: Rusija - Kina 3:0, Francuska - Italija 2:3, plasman: Rusija 13 bodova, Francuska 12, Italija 10, Kina 7 bodova. Grupa "D#: Egipat - Kuba 1:3, Bugarska - Koreja 3:1, plasman: Kuba i Bugarska po 13 bodova, Koreja 9, Egipat 7 bodova. Vujevi}a, koji je morao da se, zbog smrtnog slu~aja u porodici, vrati ku}i. Amerikanci su to iskoristili i cijelo vrijeme dr`ali su konce igre u svojim rukama. - Neigrawe Vujevi}a se i te kako odrazilo na na{u igru, ali to nam ne smije biti opravdawe. Fini{ svakog seta bio nam je jako lo{. Pravili smo puno gre{aka i djelovali kao neiskusna ekipa. Sve to Amerikanci su znali da kazne - istakao je Ivan Miqkovi}. U okviru petog vikenda, 12. i 13. avgusta, reprezentacija Srbije i Crne Gore ugosti}e u Novom Sadu i Vr{cu odabrani tim Japana. SRBIJA I C. GORA DVORANA: Memorijal Arena u Spokejnu, gledalaca: 1.820, sudije: Loderus (Holandija) i Safenrajter (Argentina). SJEDIWENE AMERI^KE Polster (16), Iterton (2), Suxo (5), Pridi (21), Hof (9), Mekenzi (5), Lamburn, Stenli (9), Li 6, Orli 1, Hensen, Garduer. SRBIJA I CRNA GORA: Bo{kan (9), Bjelica (7), Geri} (12), Miqkovi} (28), Petkovi}, Roqi}, Peri}, Bojovi}, Mitrovi} (17), Stankovi} (3). SETOVI: 25:27, 22:25, 27:25, 21:25.

41 10 Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS# br. 41/03), ~lan 2. Odluke o utvr ivawu standarda i kriterijuma za imenovawe starje{ine Teritorijalne vatrogasne jedinice i ~lana 4. Odluke o raspisivawu javnog konkursa za izbor i imenovawe starje{ine TVJ Vi{egrad ("Sl. glasnik Op{tine Vi{egrad#, br. 8/06), na~elnik Op{tine Vi{egrad, raspisuje JAVNI KONKURS za izbor i imenovawe starje{ine TVJ Vi{egrad I - Opis poslova Nadle`nost, prava i obaveze starje{ine TVJ Vi{egrad regulisani su Zakonom o za{titi od po`ara. II - Mandat Starje{ina TVJ Vi{egrad imenuje se na period od ~etiri godine. III - Op{ti uslovi za kandidate 1. Da su dr`avqani Republike Srpske ili BiH 2. Da su stariji od 18 godina 3. Da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost 4. Da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be na bilo kojem nivou BiH (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od 3 godine prije dana objavqivawa upra`wene pozicije. 5. Da nisu osu ivani za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora, od najmawe 6 mjeseci, ili za ka`wiva djela koja ih ~ine nepodobnim za obavqawe poslova na upra`wenim mjestima, odnosno da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak. 6. Da nisu osu ivani za krivi~no djelo koje ih ~ini nepodobnim za obavqawe navedenih poslova. 7. Da ne slu`e kaznu izre~enu od strane Me unarodnog suda za biv{u Jugoslaviju i da nisu pod optu`bom tog suda, a da se nisu povinovali nalogu da se prijave pred sudom ~lan 9, ta~ka 1. Ustava BiH. IV - Posebni uslovi 1. Da ima najmawe {kolsku spremu tehni~kog smjera VI stepen slo`enosti, 2. Da ima najmawe tri godine radnog iskustva u struci. V - Sukob interesa Kandidati ne mogu obavqati du`nost, aktivnosti ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske. VI - Potrebna dokumenta Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: 1. Kra}u biografiju 2. Ovjerenu kopiju diplome 3. Dokaz o radnom iskustvu 4. Uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 5. Izvod iz mati~ne kwige ro enih (ne starije od 6 mjeseci) 6. Uvjerewe da nisu osu ivani za krivi~no djelo, odnosno da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak; 7. Za dokaze iz ta~ke 4. i 7. op{tih uslova kandidati dostavqaju pismenu izjavu, kao i izjavu o nepostojawu sukoba interesa. 8. Dokaz o op{toj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavi}e po okon~awu izborne procedure. Svi kandidati koji ispuwavaju uslove iz javnog konkursa bi}e pozvani na intervju. Imaju}i u vidu ovla{}ewa ombudsmana, koja proisti~u iz ~lana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima RS, vezano za prigovore na kona~na imenovawa, postoji potreba stalnog uvida u podnesena dokumenta te se iz tog razloga dokumenta prilo`ena uz prijave na konkurs ne}e vra}ati kandidatima. VII - Rok za podno{ewe prijava Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa javnog konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: Skup{tina op{tine Vi{egrad, ul. Kraqa Petra Prvog, br. 7. sa naznakom "Komisija za izbor#. VIII - Javni konkurs }e se objaviti u dnevnom listu "Glas Srpske# i u "Sl. glasniku Republike Srpske#. Ako konkurs ne bude objavqen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posqedweg objavqivawa. OP[TINA VI[EGRAD - Na~elnik Op{tine - Broj: /328/06 NA^ELNIK OP[TINE Datum: godine Miladin Mili}evi}, pravnik OGLASI Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske#, broj 41/03) i Odluke Nadzornog odbora Javnog preduze}a {umarstva "[ume Republike Srpske# a. d. Sokolac broj NO-33/06 od godine, raspisuje se JAVNI KONKURS za izbor i imenovawe direktora JP[ "[ume Republike Srpske# a. d. Sokolac Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovawe direktora JP[ "[ume Republike Srpske# a. d. Sokolac Opis poslova Nadle`nost, poslovi, obaveze i odgovornosti direktora Javnog preduze}a regulisani su Zakonom, Statutom i drugim aktima JP[ "[ume Republike Srpske# a. d. Sokolac. Mandat Mandat direktora JP[ "[ume Republike Srpske# a. d. Sokolac traje 4 (~etiri) godine. Kandidati za direktora JP[ "[ume Republike Srpske# moraju ispuwavati sqede}e uslove: Op{ti uslovi - da su dr`avqani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, - da su stariji od 18 godina, - da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima, u periodu od tri godine prije dana objavqivawa konkursa, - da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak i da nisu osu ivani za krivi~na djela koja ih ~ine nepodobnim za obavqawe funkcije iz ovog konkursa, - da se na wih ne odnosi ~lan IX stav 1. Ustava BiH. (Da nisu pod optu`nicom Me unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji). - da ne obavqaju izvr{nu funkciju u politi~koj stranci. Posebni uslovi: - Visoka stru~na sprema, zavr{en fakultet prirodnog ili dru{tvenog smjera, - 8 godina radnog iskustva u struci, od ~ega 5 godina na rukovodnim poslovima, - posjedovawe rukovodnih i organizacionih sposobnosti. Potrebna dokumenta uz prijavu Uz prijavu na konkurs sa adresom prebivali{ta i telefonskim brojevima, kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwenosti op{tih i posebnih uslova i to: - biografiju o kretawu u slu`bi, - ovjerenu kopiju diplome, - potvrdu o radnom iskustvu, - ovjerenu kopiju li~ne karte, - potvrdu da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be na bilo kojem nivou vlasti, ukoliko su bili zaposleni u dr`avnoj slu`bi ili izjavu da nisu bili zaposleni u dr`avnoj slu`bi, - izjavu da nisu pod optu`nicom Me unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji, - Uvjerewe o nevo ewu krivi~nog postupka koje ne mo`e biti starije od 3 (tri mjeseca) i - Okvirni program rada i razvoja Javnog preduze}a za mandatni period. Sa svim kandidatima koji u u u u`i izbor Komisija za izbor }e obaviti intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. Prije intervjua kandidati mogu dati podatke o ranijim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije, a zatim moraju popuniti obrasci o postojawu ili nepostojawu sukoba interesa, kako je to propisano Zakonom o sukobu interesa ("Slu`beni glasnik Republike Srpske#, broj 34/02), Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske#, broj: 41/03) i Zakonom o javnim preduze}ima ("Slu`beni glasnik Republike Srpske#, broj 75/04). Dokumenta prilo`ena uz prijavu na konkurs ne}e se vra}ati kandidatima. Objavqivawe konkursa Javni konkurs }e biti objavqen u "Slu`benom glasniku Republike Srpske# i u dnevnom listu "Glas Srpske#. LRC in`ewering raspisuje KONKURS Za poziciju Saradnik za rad sa pravnim licima Tra`imo motivisanu osobu ~ije su aktivnosti usko vezane uz proces prodaje. Kandidati }e imati odgovornosti razvijawa procesa prodaje za sqede}a podru~ja: Sarajevo: Sarajevo, Sokolac, Pale, Kiseqak, Zenica, Vitez, Gorwi Vakuf, Dowi Vakuf, Bugojno Hercegovina: Mostar, Tomislavgrad, Livno, Kupres, Posu{je, Qubu{ki, [iroki Brijeg, ^itluk, Trebiwe, Nevesiwe, Gacko, Bile}a Tuzla: Tuzla, Srebrenik, Kladaw, Grada~ac, Modri~a, Gra~anica, Br~ko, Ora{je, ^eli} Unsko-sanski kanton: Biha}, Cazin, Sanski Most Bawa Luka: Bawa Luka, Lakta{i, Prijedor, Bosanska Gradi{ka, Prwavor, Tesli}, Kotor Varo{, Novi Grad, Mrkowi} Grad. Opis posla: ¹ Ugovarawe i potpisivawe ugovora o ustupawu prava za kori{}ewe podataka sa pravnim licima; ¹ Prezentovawe rada LRC-a, usluga i servisa, koje LRC Kreditni biro pru`a svojim ~lanicama; ¹ Rad na terenu, sastanci sa firmama i netipi~no radno vrijeme; ¹ Plata po ostvarenom u~inku + bonusi; Potrebna kvalifikacija: ¹ Minimalno SSS; ¹ Izrazite komunikacijske i organizacione sposobnosti; ¹ Poznavawe rada na ra~unaru (MS Ofice, Internet) i pristup internetu; ¹ Po mogu}nosti posjedovawe voza~ke dozvole; ¹ BiH dr`avqani; Radni status: ¹ Ugovor o djelu, sa mogu}no{}u po isteku probnog perioda od 3 mjeseca - zasnivawe radnog odnosa na neodre eno vrijeme Za vi{e informacija o LRC in`eweringu posjetite web stranicu Molimo vas da va{u aplikaciju sa biografijom {aqete iskqu~ivo na s koristovic lrcbh. com za region Sarajevo, d teodorovic lrcbh.com za region Tuzle, n krvavac lrcbh.com za region Hercegovine i d milovuk lrcbh.com za region Unsko-sanskog kantona i Bawe Luke. Samo odabrani kandidati }e biti pozvani na razgovor. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavqivawa. Rok za podno{ewe prijava Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana posqedweg objavqivawa. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no na protokol JP[ "[ume Republike Srpske# u Sokolac ili preporu~eno po{tom na adresu: Javno preduze}e {umarstva "[ume Republike Srpske# a. d. Sokolac - Direkcija Javnog preduze}a, Romanijska 1, Sokolac, sa naznakom Komisija za izbor i naznakom NE OT- VARATI. Broj: NO-33-1/06 1. avgusta godine SOKOLAC PREDSJEDNIK Nadzornog odbora Prof. dr Zdravko Todorovi}

42 SPISAK DOBITNIKA NAGRADNE IGRE "GLASA SRPSKE# "BIRAMO IDEALAN TIM BORCA# 1. Televizor - Milorad Budimir, Centar bb, Drini} 2. Ku}no kino - Nikola Laki}, Save Quboje 2, Bawa Luka 3. Digitalni fotoaparat - Sretko Kecman, Rade Vrawe{evi} 14, Bawa Luka - Diskmen - Miroslav Milojevi}, Carice Milice 60, Bawa Luka - Diskmen - Bori{a Gorowa, Marka Kraqevi}a 14, Bawa Luka OGLASI Po{tovani ~itaoci, Nastojimo da ne pripadamo nikome osim ~itaocima. Trudimo se da budemo novine - po{tene i nepristrasne, otvorene za sva mi{qewa. To je na{ prilog Republici Srpskoj kakvu svi `elimo, tolerantnu, pomirenu i kreativnu. "Glas Srpske#, na koji vas pozivamo da se pretplatite, je jo{ jedan doprinos tome. Va`no je da znate da se u na{em listu objavquju tenderi, oglasi i konkursi svih republi~kih i drugih institucija, kao i mnogih preduze}a s kojima imamo godi{we ugovore i ukoliko se pretplatite, ima}ete redovne, u poslu va`ne informacije. Osim toga, kao stimulaciju da se pretplatite, nudimo i popust, i to na godi{wem nivou 20%, polugodi{wem 10% i tromjese~nom 5%. KOJU 11 - Vokmen - Igor Grahovac, Miroslava Anti}a bb, Kozarska Dubica - Vokmen - Gradimir Ra enovi}, Uli~ki put 34, Br~ko - Dres FK Borac - Lidija Kerezovi}, Cara Du{ana 56, Kotor Varo{ - Zdravko Trivunovi}, Jovana Du~i}a, Tesli} - Branko Milojevi}, Carice Milice, Bawa Luka - Sezonska karta za utakmice FK Borca - Dragan [utvi}, Maksima Gorkog 13 b, Bawa Luka - Gospava Milojevi}, Carice Milice, Bawa Luka - Gina Vuni}, Sr e Zlopogle e 37, Bawa Luka - Miqan Gruji}, Jug Bogdana 66/9, Bawa Luka - Miladin Gavri}, Bra}e Kuerika 22, Bawa Luka - Polusezonska karta za utakmice FK Borca (jesen 2006/2007) Petri~evi}, Krfska 126, Bawa Luka - Slavica Bajagi}, Ravnogorska 13, Bawa Luka - Mirna Stjepanovi}, Vojvode Stepe 100/1, Doboj - Drago Gra~anin, Kraqa Petra II 47, Bawa Luka - Dragoqub Zrni}, Aleja svetog Save, Bawa Luka - Polusezonska karta za utakmice FK Borca (proqe}e 2006/2007) - Bojana Popovi}, Sime Matavuqa, Bawa Luka - Ugqe{a Stoj~evi}, Kraji{kih brigada 115, Bawa Luka - Bojan Popovi}, Jovana Ra{kovi}a, Bawa Luka - Rosa Qubi~i}, Stevana Markovi}a 2, Bawa Luka - Dragutin \ur evi}, Gradi{ka - Majice - Milosav Stjepanovi}, Vojvode Stepe 100/1, Doboj - Rosa Qubi~i}, Stevana Markovi}a 2, Bawa Luka - Danijel Radanovi}, Pavlovac 114 a, Bawa Luka - Milo{ Gorowa, P. P. Wego{a 47, Prijedor - Milica Vezmar, Sr e Zlopogle e 37, Bawa Luka - Veselin Vu~kovi}, Ive Andri}a 27, Bawa Luka - Danijel Bojani}, Milovana Milovanovi}a 6, Bawa Luka - ]ulibrk Gojko, P. P. Wego{a 43, Prijedor - Vladana Desnice 1, Bawa Luka - Zoran Macanovi}, Marka Kraqevi}a 8, Bawa Luka - Mile Bojani}, Milovana Milovanovi}a, Bawa Luka - Ogwen \ur evi}, Mis A. P. Irbi 1 b, Gradi{ka - Stanko Grahovac, Miroslava Anti}a, Kozarska Dubica - Maja Gruji}, Jug Bogdana 66/9, Bawa Luka - Lujo Mari}, Arsenija ^arnojevi}a 7, Bawa Luka - Ka~keti - Vojo Lon~ar, Dr Velimira ^ovi}a 11, Bawa Luka - Milorad Milojevi}, Carice Milice 60, Bawa Luka - Radoja Vuni}, Peji}i 60, Prijedor - Fedo ^au{evi}, Vase Pelagi}a 13, Bawa Luka - Branko [aji}, Cara Du{ana 2, Bawa Luka - Goran [ugi}, Reqe Krilatice 11, Bawa Luka - Jovanka Mari}, Me{e Selimovi} c-2/54, Prijedor - Bojan Mari}, Vo`dova~ka 26, Bawa Luka - Emir Tabakovi}, 17. kraji{ke 52/2, Sanski Most - Milo{ Mudrenovi}, Brace Potkowaka 17, Bawa Luka - Dragoqub Zrni}, Aleja svetog Save 46, Bawa Luka - Nikola Mili~evi}, 20. oktobar 125, Ba~ka Palanka - Gospava Milojevi}, Bukvalek 12, Bawa Luka - Pero Mali}, Rade Marjanca 30, Bawa Luka - Jelenko Radowi}, Bra}e Ma`ar 78, Bawa Luka - Drago Mijatovi}, Vladimira Skari}a 95, Bawa Luka - Rosa Qubi~i}, Stevana Markovi}a 2, Bawa Luka - Nedeqko ^ornenki, Aleksandrovac - Gradimir Ra enovi}, Uli~ki put 34, Br~ko - Lana Milojevi}, Carice Milice 60, Bawa Luka Tromjese~na 60 KM NARUXBENICA Ta~an naziv i adresa pretplatnika Pretpla}ujem se na: 1. "Glas Srpske# broj primjeraka Kontakt telefon i faks u slu`bi plasmana {tampe, za list "Glas Srpske# je 051/ / faks 051/ Uplate na `iro-ra~un kod "Nove bawalu~ke banke# M. P. ^itak potpis i tel. Polugodi{wa 110 KM Godi{wa 190 KM Nagrade dobitnici mogu preuzeti u redakciji dnevnog lista "Glas Srpske#, slu`ba marketinga, svakog radnog dana u periodu od 8 do 16 ~asova u ulici Veselina Masle{e 13, Bawa Luka.

43

44 12 KU]E PRODAJA Bawa Luka, Kraji{kih brigada dupleks ku}a, spratnica 73 mÿ, poseban ulaz, centralno 1/1, odmah useqiva, plac 320 mÿ, zidana {upa i gara`a, povoqno, tel. 051/ M Prodajem novu ku}u sa 2 trosobna stana u Vrbawi na 720 mÿ, placa + gara`a vrlo povoqno, tel. 051/ ; 051/ Prodajem povoqno dvije super ku- }e u Debeqacima na 1100 mÿ i 1700 mÿ, placa na sprat, tel. 051/ , 051/ Prodajem ku}u vis. prizemnica na 500 mÿ, placa povoqno preko puta Kosmosa, tel. 051/ ; 051/ Prodajem veliki posjed u Dervi- {ima, 2 ku}e, 3 stana i pos. prostor, gara`a, vo}wak, kraj posjeda potok sve na 2,5 dun. zemqe, tel. 051/ ; 051/ Prodajem ku}u na sprat namje{tena 2 trosobna stana pos. prostor podno`je Star~evice tel. 051/ ; 051/ Prodajem super 2 ku}e u Mejdanu, Bra}e Jugovi}a, odmah useqivo, tel. 051/ ; 051/ Prodajem ili izdajem ku}u u kiriju na Tranzitu tel Prodajem ku}u u Vrbawi na sprat - 2 trosobna stana, 720 mÿ, placa + gara`a novosagra ena, tel. 061/ Prodajem dobru ku}u na podno`ju Star~evice sa 2 trosobna stana, tel. 065/ Prodajem dobre 3 barake u Buxaku - povoqno i odmah useqivo, tel. 065/ Prodajem novosagra enu ku}u na sprat na 500 mÿ, placa po~etak Motika tel. 065/ Prodajem super malu ku}icu u Buxaku sa gara`om 100 mÿ, dvori{ta povoqno odmah useqivo tel. 065/ Prodajem ku}u u [argovcu ozidana do prve plo~e sa gra. dozvolom 1/1 pored glavnog puta tel. 051/ ; 065/ ; 065/ Ku}ica u cvije}u uz 8 dunuma zemqe prodaje se ili mijewa za stan- ~i} u Bawoj Luci, tel Prodajem hitno ku}u 10h7 na tri eta`e 4 dunuma zemqe pod vo}em 1 dun ba{te 9 km od B.Luke, 250 m do autobus. stanice, tel. 065/ Prodajem ku}u i prate}e objekte 14 dun. zemqe u Peto{evcima - lakta{i, tel. 051/ ; 065/ Prodajem ku}u na sprat sa gara`om i 200 mÿ, oku}nice u centru Kozarske Dubice, tel. 061/ Prodajem ku}u 10h7 na po~etku [u- {wara 4 dun. zemqe pod vo}em 1 dun. ba{te, tel. 065/ ; 065/ Povoqno prodajem dvije ku}e P+1 u Kuqanima sa poslovnim prostorom i potrebnom dokumentacijom (starija, gradski vodovod, telefoni), i 5 gra. parcela sa UT uslovima, tel. 051/ Prodajem ku}u i 14 dunuma zemqe Lakta{i - Peto{evci, tel. 051/ ; 065/ Prodajem ku}u, druga plo~a 140 mÿ, u D. Brelima - Makarska, ili mijewam za stan u B.Luci, ili Sarajevu, mo`e i 70 mÿ,, tel. 065/ Prodajem ku}u na sprat sa gara`om i oku}nicom 200 mÿ, u centru Kozarske Dubice hitno,tel. 061/ Prodajem ku}u sa oku}nicom 80 dunuma zemqe i {ume - struja, voda, telefon, sve 1/1, u B.Luci, tel. 051/ ; 065/ Prodajem ku}u u Debeqacima sa poslovnim prostorom cijena povoqna, tel , 065/ Prodajem stariju ku}u u Gradi{ci, 70 mÿ, na placu od 235 mÿ, tel. 051/ , 065/ Prodajem ku}u s pomo}nim zgradama, {ume mÿ i zemqe mÿ u Prije~anima, cijena KM, tel. 051/ Prodajem prizemnu ku}u u Gradi- {ci, 7h6,5 m, na placu od 300 mÿ, tel. 051/ , 065/ Prodajem ku}u, novogradwa, u Razboju, put za Barda~u, struja, telefon, voda i tri dunuma zemqe, evra, tel. 051/ Prodajem ku}u u ul. Vladimira Rolovi}a 82, Lau{, tel , Prodajem ku}u u Slatini, 75 mÿ stambenog prostora + zidana gara- `a 16 mÿ mÿ zemqe pod vo}- wakom, cijena evra, tel. 051/ Prodajem ku}u sa prate}im objektima na 700 mÿ placa u Rosuqama, Bawa Luka, tel 051/ , 065/ Prodajem ku}u u Vrbawcima uz "Bosanku#, mo`e zamjena za stan u Kotor Varo{u, tel. 065/ Prodajem useqivu ku}u, 9 sa 11, visoka prizemnica, Drago~aj, kod "Elektroprenosa#, sa urednim papirima, tel ili 065/ Prodajem ku}u u ul. Jovice Savinovi}a, na dunumu zemqe, u Bawoj Luci, tel ; Hitno prodajem ku}u od 100 mÿ, trosoban i dvosoban stan, gara`a odmah sa ulice, tel. 065/ ; 037/ Prodajem stariju ku}u sa vi{e placeva i posebno plac u Drakuli}u, tel. 065/ ; 051// Prodajem ku}u 9 h 10, prizemqe poslovni prostor, sprat i potkrovqe stanovi, nedovr{eni novogradwa, tel. 051/ Prodajem ku}u sa pomo}nim objektom i 3742 mÿ zemqe u centru Slatine, bez posrednika, tel. 065/ Prodajem ili mijewam ku}u u Kqu- ~u, tel. 051/ Prodajem prizemnu ku}u u centru na placu od 610 mÿ, ul. Slobodana Jovanovi}a 9, Bawa Luka. Prodajem ku}u u B. Luci (Petri}evac, Paprikovac do evra i u [argovcu do KM), tel. 051/ ; 065/ ; Prodajem nedovr{enu ku}u (vikendicu) visoka prizemnica u Debeqacima, naseqe ^avrazi (na obali Vrbawe), povr{ine 110 mÿ sa oku}- nicom. Prizemqe useqivo odmah, posjeduje gradsku vodu, struju, kanalizaciju, tel. 065/ ; 065/ Prodajem ku}u, ul. Jovana Bijeli- }a Dervi{i, Bawa Luka, tel. 051/ Prodajem ku}u 11 h 9 m, dvori{nu zgradu i 3,5 hektara zemqe, ~etiri kilometra od Prijedora, u ul. T. Seqana, tel. 065/ ; 052/ zvati poslije 16 ~asova. Prodajem veliko imawe u Kri- {kovcima, ku}a, {tala sa gara`om, dvori{na ku}a, dvije gara`e, posebno, 13 dunuma zemqe, kraj puta voda i struja, ogra eno, nova ograda, cijena po dogovoru, tel. 065/ ; 051/ Prodajem ku}u u ^elincu bez posrednika, tel Prodajem ku}u, 60 mÿ, prema Debeqacima, sa dvori{nim objektom i oku}nice 700 mÿ, cijena povoqna, tel Prodajem ku}u, ul. Jovana Jeli}a 178, Dervi{i, Bawa Luka, tel. 051/ Prodajem ku}u na sprat 8,5 h 7,5. na povr{ini od 400 mÿ. ku}a se nalazi u Tesli}u, mo`e zamjena za stan u Tesli}u, po dogovoru, tel. 065/ ; 053/ , do 21 ~as. Prodajem staru ku}u na 300 mÿ placa, ul. Sr e Zlopogle e, cijena KM, Obili}evo, u blizini \a~kog doma, tel. 065/ Prodajem ku}u u [argovcu, cijena povoqna, tel. 065/ Prodajem ku}u v. pr., novogradwa 2004, prizemqe, useqivo, voda, struja, telefon, Rami}i "Unis#, kod kafea "Romb#, cijena KM fiksno, tel. 065/ Prodajem ku}u u Trnu, dunum zemqe i dvori{nu zgradu, tel. 051/ Prodajem stariju ku}u sa oku}nicom od tri dunuma u Gorwoj ^esmi, cijena KM, hitno, tel. 065/ Prodajem novoizgra enu i useqivu ku}u sa svim prate}im objektima u selu Potkozarje ili mijewam za odgovaraju}i stan u Bawoj Luci, tel. 065/ Ku}u u Slatini mijewam za stan u Bawoj Luci ili prodajem, tel. 065/ Prodajem u Glamo~anima (14 km od B. Luke) nedovr{enu ku}u na tri eta`e, oko 430 mÿ, mo`e i zamjena za ve}i stan, tel. 065/ Prodajem ku}u u Tesli}u, na sprat, djelimi~no namje{tena, tel. 053/ ; 065/ do 21 ~as. Prodajem ku}u u Prije~anima 9 h 10 mÿ i qetnu kuhiwu 6 h 3 mÿ i dunum i po zemqe kod Zelene doline - Kiti}. Prodajem ku}u sa poslovnim prostorom i placem za gradwu, Zelengorska 65, tel. 051/ Prodajem hitno ku}u u Trnu, Nikole Pa{i}a 48, tel. 047/ ; 091/ Prodajem ku}u sa dubokim potkrovqem i dvori{nom zgradom na 360 mÿ placa, ul. Pionirska, cijena evra, lokacija Obili}evo, tel. 065/ Prodajem staru ku}u na 500 mÿ placa, Kumsale, ul. Savska br. 3, cijena KM tel. 065/ Prodajem prizemnu ku}u na mÿ placa, ul. Kraqa Petra, biv{a Karla Rojca, cijena KM, tel. 065/ Prodajem mawu ku}u u centru Gradi{ke, hitno i povoqno, 051/ Ku}a u Lazarevu, prizemnica, KM, Debeqaci - ku}a KM, tel. 051/ ; 065/ Prodajem ku}u kod Novog Sada, cijena evra, mogu} dogovor, tel. 051/ ; 065/ Prodajem ku}u u Trnu, ul. Cara Du- {ana 32, prvi plac do ulice mÿ, zemqe, tel. 065/ Prodajem ku}u u Boriku sa tri trosobna stana i poslovnim prostorom, u prizemqu i gara`a, u ra~un uzimam i stan; tel. 065/ Prodajem ku}u u Dowem Vakufu sa dvije gara`e, prate}im objektima i oku}nicom od mÿ, tel. 065/ ; 051/ ; U Prije~anima prodajem namje{tenu ku}u, 9 h 7 m i dunum zemqe, sve 1/1, cijena KM, tel. 065/ Prodajem ku}u u Zelenom viru u Vrbawi ili mijewam za stan, tel. 051/ Prodajem u Mrkowi} Gradu nedovr{enu ku}u oko 400 mÿ, oku}nica sa {qivikom na 5 dunuma,. sve ogra- eno ul. Starine Novaka - Imamovac, tel. 061/ ; 037/ Prodajem ku}u u Slatini, 75 mÿ stambenog prostora + zidana gara- `a 16 mÿ mÿ zemqe pod vo}wakom, cijena evra, tel. 051/ Prodajem ku}u i prate}e objekte i vo}wak u Lamincima kod Gradi- {ke, cijena maraka, tel. 065/ Prodajem ku}u u Kara or evoj, na placu od 500 mÿ, tel ; Prodajem ku}u u Kla{nicama na sprat, 1/2 dunuma zemqe, tel. 065/ Prodajem mawu ku}u u Prije~anima, tel ; 065/ Prodajem ku}u na tri eta`e na 680 mÿ placa, ul. Jovice Savinovi}a br. 103, cijena KM, tel. 065/ Prodajem ku}u na sprat na mÿ placa, Debeqaci br. 112, cijena evra, tel. 065/ Prodajem ku}u sa dubokim potkrovqem na 360 mÿ placa, ul. Pionirska br. 28, cijena evra, tel. 065/ Prodajem stariju ku}icu mÿ, placa, uz glavni put, Sara~ica, br. 435, cijena evra, tel. 065/ Prodajem ku}u na sprat sa poslovnim prostorom (biv{i restoran "Tica#) na 500 mÿ, palca, Ko~i}ev vijenac, ul. Stevana Moqevi}a br. 8, cijena evra, tel. 065/ Prodajem novu ku}u 78 mÿ, mÿ zemqe u Slatini, sa svim mogu}im prikqu~cima, tel. 065/ ; 065/ Prodajem ku}u u Bo{kovi}ima sa prate}im objektima ili mijewam za odgovaraju}u na moru, tel. 065/ Prodajem ku}u visoku prizemnicu (novogradwa), u Rekavicama na putu B. Luka - Jajce, povoqno, tel. 065/ ; 065/ Prodajem ku}u - sa oku}nicom u [argovcu - zvati od 17 do 20 ~asova, tel. 051/ Prodajem stariju ku}u i mÿ (2.000 mÿ {ume) zemqe, 1 km od "Elektroprenosa#, Rami}i (cijena po dogovoru), tel. 065/ Prodajem ku}u u Prijedoru, 400 mÿ, novogradwa, 300 m od bolnice, tel. 065/ Prodajem ku}u sa gara`om i 400 mÿ oku}nice u centru Kozarske Dubice, tel. 061/ Prodajem ku}u u ^esmi 9,5 h 8,5 1/1 na 500 mÿ, zemqe, ku}a nije zavr{ena, tel. 065/ ; Prodajem ku}u sa pomo}nim objektima i vo}wakom u selu Laminci - OGLASI MALI OGLASI MALI OGLASI MALI OGLASI Gradi{ka, cijena KM, tel. 065/ Prodajem ku}e u ^esmi i dunum zemqe, tel Prodajem ku}u sa oku}nicom od 15 dunuma obradive zemqe u Malom Qev~anskom Razboju, po~etna cijena KM, tel. 051/ Prodajem novu ku}u, dupleks, svaki stan ima 100 mÿ, i 30 mÿ placa, sre en unutra, sve cijena KM, svaka polovi~na, tel. 065/ Prodajem ku}u u Gradi{ci, dimenzija 10 h 7 m, na sprat, sa podrumom, ul. Veselina Masle{e, naseqe Sewak, tel. 065/ Prodajem ku}u u Kara or evoj br. 493, tel Prodajem ku}u sa oku}nicom od 15 dunuma obradive zemqe u Malom Qev~anskom Razboju, KM, tel. 051/ Prodajem ku}u povoqno, Kara or- eva 423, tel. 065/ Prodajem monta`nu ku}e, "Promo#, Dowi Vakuf, 295 KM/mŸ, gruba monta`a, kqu~ u ruke, cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem ku}u u centru B. Luke, ul. Gorana Radulovi}a Bimbe - plac 243 mÿ, cijena KM, tel. 065/ Prodajem ku}u u Dowem Vakufu (dvori{na zgrada, gara`a i plac 800 mÿ) ili mijewam za sli~no u Bawoj Luci, KM, tel. 065/ Prodajem ku}u u Kuqanima 8 h 12 m, sa stambeno-poslovnim prostorom (povoqno, hitno), tel. 065/ Prodajem ku}u na 600 mÿ placa u centru Bawe Luke, sa dva izlaza na dvije ulice, dozvoqena gradwa dvije ve}e zgrade, 1/1, tel. 065/ ; 051/ ; 065/ Prodajem ku}u u centru grada, ul. Solunska, tel , 065/ Ku}u u Karanovcu mijewam za mawi stan u Bawoj Luci ili istu prodajem po vrlo povoqnoj cijeni, tel. 051/ Prodajem ku}u u centru ^elinca, tri eta`e, informacije, tel. 065/ , 051/ Prodajem ku}u na sprat mÿ placa, ul. Debeqaci br. 112, cijena evra, tel. 065/ Prodajem ku}u u Debeqacima, tel. 065/ Prodajem ku}u u Obili}evu - trosoban stan, kafi} (namje{ten) i frizerski salon, KM, tel. 065/ ili 051/ Prodajem ku}u 100 mÿ sa pomo}nim objektima, zemqe 2060 mÿ u Poveli- ~u, glavni put Srbac - Topola, tel. 051/ ; 051/ Bawa Luka, ku}a prizemnica na 480 mÿ, zemqi{ta sa odobrewem za gradwu novog objekta po + p + m, 200 m iznad "Kosmosa#, tel. 065/ Prodajem povoqno dvije ku}e u Debeqacima, na sprat, odmah useqive, tel. 061/ Ku}u u Jajcu 14 h 10 m sa 2 poslovna prostora po 2 eta`e, prodajem ili mijewam za zemqu u okoline Bawe Luke, tel. 051/ Prodajem mawu ku}u u Lazarevu sa gara`om, novogradwa, KM, tel. 061/ Prodajem mawu ku}u - Rosuqe dobra lokacija, tel. 051/ ; 065/ Prodajem mawu ku}u u Debeqacima, samo KM, tel. 051/ ; 065/ Prodajem ku}u sa poslovnim prostorom R. [ipke, tel. 051/ ; 065/ Prodajem ku}u sa 1600 mÿ, zemqi{ta - Zalu`ani, tel. 051/ ; 065/ Prodajem ku}u sa posl. prostorom glavna ulica - Trn, tel. 051/ ; 065/ Prodajem ku}u Po + P = M, centralno grijawe kod restorana "Mir# - Buxak, tel. 051/ ; 065/ Prodajem ku}u 10 h 9 m (podrum, prizemqe, sprat, potkrovqe useqiva, na 380 mÿ, placa u nasequ Lau{, tel. 065/ Prodajem ku}u 11 h 9 m (prizemqe, sprat, potkrovqe) novogradwa nezavr{ena na 530 mÿ zemqi{ta, naseqe Dervi{i, tel. 065/ Prodajem ku}u 10 h 10 m (prizemqe, sprat, potkrovqe) sa tri stana, useqivo, ul. R. [ipke, Paprikovac, tel. 065/ Prodajem ku}u vp. 10 h 9 m (podrum, prizemqe, potkrovqe), centralno grijawe, gara`a, na 950 mÿ, zemqi- {ta, Dervi{i, tel. 065/ skoro zavr{en, struja voda, povoqno, KM, tel. 065/ Ku}a na `eqezni~koj stanici u centru Piskavice nova na sprat ispod je kafana u funkciji, gore 3 stana sa centralnim i 2 gara`e i 2 placa povoqno ili se mijewam za jednosoban stan tel. 065/ Prodajem ku}u u Dervi{ima na sprat novija gradwa i sve sre eno sa gara`om i plac od 600 mÿ, povoqno, tel. 065/ Prodajem ku}u na Petri}evcu sa dva dvosobna stan, podrum i gara- `a, novija gradwa, preko puta crkve, evra, tel. 065/ Prodajem ku}u na Petri}evcu sa ~etiri jednosobna stana i dvori- {nim objektom, plac 500 mÿ, KM, tel. 065/ Prodajem u Mrkowi} Gradu nedovr{enu ku}u, oko 400 mÿ, oku}nice sa {qivikom na 5 dunuma, sve ogra- eno, ulica Starine Novaka - Imamovac, tel. 061/ ; Prodajem ku}u kod Kosmosa na tranzitu, prizemqe, plac oko 500 mÿ, povoqno, 65,000 KM, tel. 065/ Prodajem dvije ku}e u Obili}evu, povoqno, spratnica i prizemqe, tel. 065/ Prodajem dvije ku}e u Debeqacima, na sprat, povoqno, 1100 mÿ i 1700 mÿ placa, tel. 061/ Prodajem novosagra enu ku}u u gorwoj Vrbawi, na sprat sa dva trosobna stana, 720 mÿ, placa, tel. 061/ Prodajem ku}u, 40 mÿ, kod Zelenog mosta, na placu od 120 mÿ, 1/1, papiri, useqivo, povoqno, ulica Gavrila Principa, tel. 065/ Prodajem ku}u na sprat uz cestu sa mÿ vo}waka u Debeqacima papiri 1/1 odmah useqivo, hitno i povoqno, tel 065/ Prodajem dvije ku}e totalno sanirane sa gara`om, ogra eno, placem 3,5 dunuma sa vo}em hitno, povoqno 1/1 odmah useqivo blizina petqe asfalt do ku}e, ulica Blagoja Parovi}a, tel. 065/ Prodajem ku}u na sprat sa poslovnim prostorom i 700 mÿ placa, 1/1, hitno, povoqno, kod "Alibabe#, ulica Koste Vojnovi}a. tel. 065/ KUPOVINA Kupujem ku}u u okolini Bawe Luke, do KM, tel. 065/ ; 051/ Kupujem ku}u prizemnicu, novu, na relaciji Lazarevo - Lakta{i, tel. 051/ Kupujem ku}u, Paprikovac, Petri- }evac, [argovac, prizemqe + potkrovqe, sa urednim papirima, zemqa do 500 mÿ, ili vi{e, tel. 065/ ZAMJENA Mijewam ku}u istu prodajem 10h7 na 4 eta`e - 4 dun. zemqe pod vo- }em - 1 dun. ba{te 9 km od B.Luke, tel. 065/ Mijewam ku}u 10h7 na tri eta`e - 4 dun. zemqe pod vo}em 9 km od B.Luke 250 m do autobus. stanice, tel. 065/ ; 065/ Mijewam ku}u u Slatini za stan u B.Luci ili istu prodajem, tel. 065/ Mijewam ku}u i zemqu (u komadu 50 dunuma) Kutawa, Dowi Vakuf, za sli~no od B. Luke do Gradi{ke, tel. 065/ Mijewam imawe od 50 dunuma u Hrvatskoj za pribli`no u Mi{inom Hanu, tel. 065/ Ku}a u Drago~aju za stan u Bawoj Luci, uz doplatu, dokumentacija uredna, tel. 051/ Mijewam ku}u sa imawem u Hrvatskoj za odgovaraju}e u okolini Bawe Luke, tel Mijewam ku}u u Gradi{ci, 120 mÿ, za stan u Bawoj Luci, tel. 065/ Mijewam ku}u na po~etku [u{wara, 10 h 7, ~etiri dunuma zemqe pod vo}em i dunum ba{te za trosoban stan, tel. 065/ VIKENDICE Prodajem vikendicu u Glamo~anima na 1080 mÿ, zemqe, tel. 065/ Prodajem vikendicu u Lakta{ima i Drago~aju, tel. 065/ Prodajem mawu vikendicu sa 1500 mÿ, vo}waka u Jakupovcima, kod Kla{nica, tel Prodajem vikendicu sa 3 dun. zemqe + vo}wak, te. 065/ Prodajem vikendicu - brvnaru 8,5 km od grada prema Karanovcu 1741 mÿ, zemqe, struja, voda, telefon, tel. 065/ ; 051/ zvati iza 12 ~asova Prodajem vikend ku}u sa prate- }im objektima i 14 dunuma zemqe u Peto{evcima - Lakta{i, tel. 051/ ; 065/ Prodajem vikendicu u Kaocima, Srbac, sa mawom dvori{nom zgradom, mÿ zemqe, 18 plemenitih vo- }aka, voda prirodnim padom, Sava 300 m, planina 50 m, vrlo povoqno, tel. 065/ Prodajem vikendicu kod ^elinca uz Jo{avku rijeku, tel. 051/ ; 065/ Prodajem vikend-ku}u sa prate}im objektom, vo}wakom, dunumom zemqe, 171, u Dervi{ima, tel. 051/ Prodajem vikendicu i mÿ zemqe u selu Kokori kod Prwavora - pored puta, cijena po dogovoru, tel. 051/ Prodajem vikend ku}u kod "Pivare#, mÿ i objekat 150 mÿ, tel. 065/ Prodajem vikendice u Karanovcu, ^elincu, Slatini i Mi{inom Hanu, tel. 051/ Prodajem povoqno vikendicu u Gorwoj Slatini, ~vrsta gradwa, useqiva, struja, voda, odvod, uzemqewe i 500 mÿ placa sa vo}wakom, tel. 065/ ; 065/ Prodajem vikendicu u dowoj ^esmi sa 2,5 dunuma vo}waka ogra eno 1/1 Lipova glavica okreti{te autobusa ima struja, voda tel. 065/ Prodajem vikendicu u Karanovcu, Mi{inom Hanu i ^elincu tel. 065/ Prodajem ve}u vikendicu sre enu sa Gara`om i dunumom placa ogra- eno sa vodom, strujom uz cestu, asfalt do ku}e u Slatini 1/1 odmah useqivo tel. 065/ ZEMQI[TA PRODAJA Prodajem plac, 520 mÿ, u Pavlovcu, preko puta "[evine pumpe#, pogodan za ku}u, cijena po dogovoru, tel. 065/ ; 065/ Prodajem zemqi{te sa vo}wakom, mÿ, ogra eno, u Prijakovcima, papiri 1/1, hitno, tel. 065/ Prodajem 1,9 dunuma zemqe u Potkozarju na putu Bawa Luka - Prijedor, kod autobuske stanice, tel. 051/ Prodajem gra evinske placeve, 1/1, u Drago~aju, na raskrsnici za Prijedor, struja, voda, tel. 065/ Prodajem dunum zemqe na [ibovima (iznad N. grobqa), informacije na tel. 051/ , 065/ zvati poslije podne G Prodajem veliko imawe u Vrbawi, evra, tel. 065/ Prodajem veliki posjed u Dervi- {ima, tel. 065/ Prodajem gra evinsku parcelu 5185 mÿ, 1/1 na Petri}evcu, Zore Kova- ~evi} Bawa Luka bez posrednika, tel. 065/ ; 051/ Prodajem plac za gradwu ku}e za stanovawe dozvoqena gradwa cijena po dogovoru, naseqe Lau{, Bawa Luka, tel. 051/ Prodajem dva placa vlasni{tvo 1/1 ura en regulacioni plan, tel. 051/ Prodajem plac u Trnu, povr{ina 1560 mÿ, uz asfaltni put cijena KM, tel. 065/ Prodajem dunum zemqe sa monta- `nim objetom 312 mÿ, dozvoqena gradwa papiri 1/1 Prijakovci, tel. 051/ Prodajem zemqu u Drakuli}u, tel. 065/ Prodajem plac u Bawoj Luci za stambeno-poslovni objekat sa UT uslovima sve 1/1 u cijenu primam i stan do tre}eg sprata, tel. 065/ Prodajem 2,6 dunuma zemqe kod Zelenog vira u Vrbawi, tel. 065/ Izdajem mÿ, zemqi{ta u Trnu na glavnoj cesti pogodno za skladi{te povoqno, tel. 065/

45

46 Prodajem plac na Star~evici ul. Srpskih ustanika bb 1/1 sa gra evinskom dozvolom ure en i ogra en KM, tel. 051/ ili 061/ Prodajem plac sa dozvoqenom gradwom u Lov}enskoj 86 cijena povoqna, tel.051/ ; 065/ Prije~ani B.Luka prodajem plac 1500 mÿ, sa temeqom za ku}u tel. 051/ Prodajem 7 dun. zemqe u poqu na po- ~etku [u{wara parcela se spaja sa Vrbasom, tel. 065/ Prodajem 6 dun. zemqe 45 mladi vo- }aka 9 km od B.Luke jeftino 2500 po dunumu 250 m do autobuske stanice, tel. 065/ ; 065/ Prodajem 2 dun. zemqe u poqu - na po~etku [u{wara 200 m do glavne ceste tj. autobus. stanice tel. 065/ Prodajem 6 dun. zemqe 150 m od autoputa u Glamo~anima, prema Popovi} otpadu, tel. 065/ Prodajem plac sa temeqom u Drakuli}u ili mijewam za garsoweru, tel.051/ ; 065/ Prije~ani prodajem plac 1500 mÿ, sa temeqom za ku}u pod vo}em, tel. 051/ Prodajem mÿ zemqe u Poqu na po~etku [u{wara, 200 m do glavne ceste, autobus. stan., tel. 065/ ; 065/ Prodajem 9 placeva + ku}a prizemnica 60 mÿ, sa UT uslovima u [argovcu, vlasni{tvo 1/1, za sve povoqno, tel. 065/ Prodajem plac, 500 mÿ u Drago~aju, stara Prijedorska cesta, 200 m od {kole, zvati poslije 16 ~asova, tel ; 065/ Prodajem 6 dunuma gra evinskog zemqi{ta - prikqu~ena voda, struja, telefon, nasuto i uvaqano, tel. 065/ ; 051/ ( G) Prodajem placeve povoqne za vikendice u Babi}ima kod ^elinca, placevi su uz rijeku Vrbawu, asfaltni put, struja, voda, telefon, tel. 065/ Prodajem zemqu u ^arda~anima, voda, struja, telefon, tel. 065/ Prodajem zemqu, 33 dunuma u jednom komadu, pored magistralnog puta B. Luka - Prijedor, op{tina B. Luka, tel. 065/ Prodajem plac, 500 mÿ, u Bile}koj ulici ("Fis#, "Ideal pumpa#), papiri 1/1, dozvoqena gradwa, tel. 065/ Prodajem hitno i povoqno plac za gradwu u Kuqanima, blizu kla- {ni~ke crkve, tel. 065/ Prodajem dva placa u Drago~aju, uz asfalt, stara Prijedorska cesta, gradska voda, telefon, struju, rasvjeta, tel. 065/ ; 051/ Prodajem imawe u Drago~aju sa dva nedovr{ena objekta, uz asfalt, struja, gradska voda, telefon, rasvjeta, dva ulaza, tel. 065/ Prodajem plac mÿ, monta`na vikendica, gara`a, sa komunalijama, vrlo povoqno, gudura, 400 m od bawe Lakta{i, tel. 051/ ; , zvati od 19 do 23 svaki dan. Prodajem plac, mÿ, vikend-naseqe Glamo~ani, 750 mÿ je {qivik, a 650 mÿ {uma, vrlo povoqno, plac je uz put, spomenik Crni}a glavica, tel. 051/ ; , zvati od 19 do 23 svaki dan. Prodajem 15 dunuma zemqe, selo Jazovac, op{tina Gradi{ka, Bre`uqak, povoqno za vo}arstvo, blizina asfaltnog puta, hitno - povoqno, tel. 065/ Prodajem 17,5 dunuma zemqe u Jablanu (voda - struja - telefon), cijena KM, tel. 065/ Prodajem plac u Lazarevu, mÿ, pored "AC-Ne{kovi}# dozvoqen st. poslovni objekat Po+P+4+M, cijena KM, tel. 065/ Prodajem placeve u Kuqanima na glavnom putu, tel Prodajem 10,5 dunuma obradive zemqe u Milosavcima, op{tina Lakta{i, uz put, pogodna za gradwu ku- }e, 1/1, cijena 1 KM/mŸ, tel. 065/ Prodajem dunum zemqe, a mo`e i vi{e na Star~evici, 2,5 km od kafi}a "Voks#, povoqno za vikendicu, a i cijena je povoqna, tel. 065/ Prodajem plac u Karanovcu, pored te~e potok, tel ; 065/ Prodajem {est placeva u Rami}ima, tel. 065/ Prodajem plac 471 mÿ, u Drakuli}u kod crkve, UT uslovi, ekstra lokacija, tel. 065/ Hitno prodajem plac zemqe od mÿ, sa ozidanim objektom pod plo- ~om, veli~ine 8 h 6,5 m, u ul. Blagoja Parovi}a kod br. 95, Zalu`ani, {upa, struja, voda, tel. 065/ Prodajem gra evinski plac 600 mÿ kod stadiona "Naprijed# slobodna gradwa, tel. 065/ Prodajem placeve u Pavlovcu - povoqno, zvati od 16 ~asova, tel. 051/ Prodajem dva gra evinska zemqi- {ta - dozvoqeno gradwa, asfalt, struja, voda, tel ; Prodajem zemqu u Velikom Bla- {ku na putu za Slatinu, povoqno, tel. 051/ Prodajem mÿ zemqe, kilometar od "Elektroprenosa# (od toga 500 mÿ {ume), cijena povoqna, tel. 065/ Prodajem u Zalu`anima kod stadiona devet placeva, od 450 do 500 mÿ, sa ucrtanim objektima, 10 h 10, tel. 065/ Hitno prodajem 2 h 4 dunuma luke pod vodom, ima ribe za ribogojili- {te, cijena povoqna, tel. 065/ Prodajem plac, 500 mÿ, papiri 1/1, dozvoqena gradwa, Bile}ka, tel. 065/ Prodajem devet placeva zemqi{ta u Zalu`anima kod stadiona, tel. 065/ Prodajem zemqu u Karanovcu pored asfalta, jedna parcela pored potoka, tel ; 065/ Prodajem zemqi{te sa vikendicom Slatina mÿ, asfalt, voda, struja i kanalizacija prikqu~ena, tel. 051/ Prodajem placeve u Gradi{ci, regulisana gra evinska dozvola, sprovedeni struja, voda i telefon, tel. 051/ Prodajem tri dunuma gra evinskog zemqi{ta 1,5 km od kasarne Prodajem sedam dunuma zemqe u [u- {warima, KM po dunumu, ima struja, voda i telefon, tel. 065/ Prodajem plac 600 mÿ, u Ugrinovcima, naseqe Grmovac, op{tina Zemun - Srbija, tel. 065/ ; 051/ Prodajem zemqu u Pavlovcu, tel. 051/ ; 065/ Prodajem vi{e placeva u Kuqanima uz glavni put, na jednom od wih i staru ku}u, tel. 065/ Prodajem plac na Petri}evcu, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/ Prodajem plac 500 mÿ, Kuqani, m od Zalu`ana, tel. 065/ Prodajem zemqu u Karanovcu, tel ; 065/ Prodajem plac mÿ, Kosovska bb, Lau{, tel. 065/ Prodajem devet dunuma zemqe Razboj, Lijev~e poqe, tel. 051/ ; 065/ Prodajem sedam dunuma zemqe u centru Slatine u komadu ili parcelama, tel. 051/ Prodajem plac u centru Slatine, povoqno, tel Prodajem povoqno 2,5 dunuma zemqe u Prije~anima, dozvoqena gradwa, tel. 051/ Atraktivan ve}i plac, idealan za stambeno-poslovnu zgradu u Prwavoru uz glavnu saobra}ajnicu, povoqno, tel ; Prodajem {est placeva, dozvoqena gradwa, Lakta{i - Lug, tel. 051/ ili 065/ Prodajem zemqu sa vo}wakom u Velikom Bla{ku, odli~no za vikendice, put asfaltni, voda, struja, tel. 051/ U Glamo~anima kod Trna povoqno prodajem ku}u 11 h 8 m sa podrumom, 12 dunuma zemqe pod vo}em i dunum {ume, tel. 051/ Prodajem 10 dunuma zemqe u [u- {warima, struja, voda, telefon, asfalt, gradski prevoz, tel. 051/ ; 065/ Prodajem povoqno placeve na Kr~maricama od mÿ i 600 mÿ, tel. 065/ Prodajem u Jakupovcima sedam dunuma zemqe, 1/1, povoqno za sve namjene, tel. asfalt, struja i voda, tel. 051/ ; 065/ Prodajem na po~etku Jakupovaca 6,5 dunuma zemqe, 1/1, mo`e i za placeve, asfalt, struja, telefon, blizu novog autoputa, cijena 1 mÿ 12 KM, tel Prodajem zemqu u Kolima, 11 dunuma zemqe uz asfalt, tel. 051/ Gradi{ka naseqe Rovine, prodaje se plac 516 mÿ sa svim papirima, vlasni{tvo 1/1, hitno, povoqno, tel. 065/ Prodajem plac u Drago~aju, voda, struja, asfalt, tel. 065/ Prodajem mÿ zemqe uz glavnu ulicu Kla{nice - Prwavor kod "\uki}# pumpe u Drugovi}ima, tel. 065/ ; 051/ Prodajem mÿ zemqe u Jo{avci, pored puta ^elinac - Prwavor, tel. 065/ Prodajem {umu u Kara or evoj ulici, Pavlovac, tel Prodajem placeve u Rebrovcu, gradwa dozvoqena, cijena povoqna, tel. 051/ Prodajem plac 600 mÿ kod Incela 1/1 hitno i povoqno tel. 065/ STANOVI PRODAJA Prodajem plac u Lakta{ima, tel Povoqno prodajem odmah useqiv stan u nasequ Sunce - Paprikovac, 75 mÿ, tel. 065/ Prodajem super sre enu i komplet saniranu baraku u Buxaku, sa 400 mÿ, placa, tel. 065/ Prodajem povoqno trosoban stan na Star~evici, tel. 065/ Prodajem dvosoban i dvoiposoban stan u Mejdanu, tel. 065/ Prodajem ~etvorosoban stanu Rajka Bosni}a, tel. 065/ Prodajem dvoiposoban stan na Star~evici tel. 065/ Prodajem trosoban stan kod glavnog SUP-a III sp. 88 mÿ, jako povoqno bez kapitalne tel. 065/ Prodajem dvije povoqne barake u samice u Buxaku 68 mÿ, i 58 mÿ, na 400 mÿ placa, tel. 051/ ; 051/ Prodajem luksuzno sre enu baraku trosobna na 400 mÿ, placa u Buxaku tel. 051/ ; 051/ Prodajem trosoban mawi stan 74 mÿ, 1. sprat - nov, neuseqen, odmah useqiv u Romanijskoj, tel. 051/ ; 051/ Prodajem povoqno trosoban stan bez kapitalne III sp. 88 mÿ, kod samo SUP-a Kraqa Petra I, tel. 051/ ; 051/ Prodajem stan 70 mÿ u centru Srpca cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem ili mijewam novu garsoweru 25 mÿ, u B.Luci mo`e zamjena za jednosoban stanu B.Luci ili Sarajevu, tel. 065/ Prodajem stan 54 mÿ IV sprat, kod Gimnazije cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem jednosoban stan drugi sprat sa balkonom u B.Luci Obili}evo, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan 59mŸ u Kozarskoj ulici, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan, 63 mÿ, na spratu, s liftom, u ul. \. \akovi- }a, Bawa Luka, tel Prodajem ili mijewam stan za nekretninu na podru~ju sjevernog Jadrana, tel. 051/ ; Prodajem super komforan ~etvorosoban stan u centru Bawe Luke, "Pentagon# na I spratu, cijena KM, tel. 065/ Prodajem jednosoban stan, ulica Sr e Zlopogle e, visoko prizemqe tel. 065/ Prodajem stan u Srpcu, 63 mÿ, cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem trosoban i 21/2 sobna stana u centru i jednosoban stan na Star~evici, tel. 051/ ; 065/ Prodajem stan 84 mÿ, IV sprat u centru (zgrada preko puta zgrade Vlade), prazan, odmah useqiv, cijena KM/ mÿ, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan (60 mÿ) u ^elincu, balkon, novija gradwa, centralno grijawe, prizemqe, III sp. 850 KM/ mÿ, tel. 065/ ; 051/ Prodajem trosoban stan u centru i jednosoban na Ko~i}evom vijencu ili mijewam za jednoiposoban, tel. 051/ ; 065/ Prodajem dvosoban stan 60 mÿ, dva balkona, kod "Glasa#, 1200 KM/mŸ, tel Prodajem trosoban stan 77 mÿ (dva balkona) u Mrkowi} Gradu, cijena povoqna, tel. 051/ ; Prodajem u Gradi{ci jednosoban OGLASI MALI OGLASI MALI OGLASI MALI OGLASI stan 41 mÿ, prvi sprat, centralno grijawe, kablovska, telefon, pogodan za poslovni prostor, u blizini grani~nog prelaza, tel. 051/ ; Prodajem stan 63 mÿ, I sprat, KM/mŸ, ul. Jovana Jan~i}a. Prodajem dvoiposoban stan 71 mÿ, ili mijewam za mawi Ko~i}ev vijenac, tel. 051/ ; 065/ Prodajem stan, 71 mÿ, prizemqe, Ko~i}ev vijenac, tel. 065/ ; 065/ Prodajem trosoban stan u Gradi- {ci u ulici Kozarskih brigada, povr{ine 82,50 mÿ, ~etvrti sprat, tel. 051/ ; 065/ Prodajem trosoban nov stan 73 mÿ na Paprikovcu, tel. 065/ Prodajem stan stan 84 mÿ u centru Bawe Luke, ili mijewam za Sarajevo, tel Prodajem nov trosoban stan (dvoeta`ni), u u`em centru Prijedora, 80 mÿ, tel. 052/ Prodajem stan u Br~kom 49 mÿ, renoviran, zvati od 18 do 20 ~asova, tel. 065/ Prodajem trosoban stan u centru, tel. 051/ ; 065/ Prodajem suteren na Star~evici, tel. 051/ ; 065/ Prodajem dvosoban stan, S. [olaje v. pr., tel. 051/ ; 065/ Prodajem mawi dvosoban stan u Obili}evu, 1. sprat, tel. 051/ ; 065/ Prodajem dvosoban stan u Obili- }evu, tel. 051/ ; 065/ Prodajem baraku u Lazarevu, 60 mÿ, tel. 051/ ; 065/ Prodajem trosoban stan 70 mÿ, ul. Vase Pelagi}a, tel. 051/ ; 065/ Prodajem ekstra sre en stan Jovana Jan~i}a, 3. sprat, tel. 051/ ; 065/ Prodajem jednosoban stan 34 mÿ VP, novogradwa, useqivo po~etkom avgusta ove godine u zgrade Petri}evac, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan 64 mÿ, II sp. novogradwa, useqiv, ul N. Cerovi}a, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan, 59 mÿ, II sprat, novogradwa, useqiv, ul. Aleja sv. Save, Borik, tel. 065/ Prodajem ~etvorosoban stan 110 mÿ, II sprat salonski, pogodan za kancelarije, strogi centar, tel. 065/ Prodajem ~etvorosoban stan 106 mÿ, III sprat komplet saniran, ure en, odmah useqiv Borik, tel. 065/ Prodajem trosoban stan 82 mÿ, II sprat, centar ul. N. Pa{i}a, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan 64 mÿ, II sprat, saniran, ure en, u`i centar, ul. Jevrejska, tel. 065/ Prodajem trosoban stan kod glavnog supa, 88 mÿ, tre}i sprat, tel. 061/ Prodajem nov neuseqen stan u Romanijskoj ulici, 74 mÿ, prvi sprat, tel. 061/ Prodajem trosoban stan na Star~evici, 82 mÿ, ~etvrti sprat, KM tel. 061/ Prodajem novu garsoweru, 38 mÿ, drugi sprat, bez poreza tel. 061/ Prodajem dvosoban stan na Star- ~evici, 58 mÿ, tre}i sprat, tel. 061/ Prodajem ~etvorosoban stan u ul. Sime Miqu{a 93 mÿ, drugi sprat, tel. 061/ Prodajem ~etvorosoban stan u ulici Rajka Bosni}a 93 mÿ, drugi sprat tel. 061/ Prodajem dvosoban stan, 64 mÿ, u Boriku, prizemqe, 1/1, odmah useqivo, mogu}i dogovori, hitno, povoqno, nema kapitalne, Beogradska ulica kod Po{te u Boriku, tel. 065/ Prodajem stan, 65 mÿ, 1/1, u suterenu na Mejdanu, totalno sre en, vodovod, elektrika, kupatilo prelijepo, hitno, povoqno, nema kapitalne, useqivo, tel. 065/ Prodajem stan, 68 mÿ, kod Gimnazije, 1/1, Zmaj Jovina ulica, hitno, povoqno, nema kapitalne, odmah useqiv, tel. 065/ Prodajem trosoban komforan stan, ulica Prve kraji{ke brigade NO, 1/1, prizemqe, hitno, povoqno, odmah useqivo, kod kafe-bara "Aleksandrija#, podno`je Star~evice, tel. 065/ Prodajem komforan ve}i dvosobni stan u Biha}u, Ozimice - II, sre- en, hitno, povoqno, odmah useqiv, tel. 065/ , 037/ KUPOVINA Kupujem stan u B.Luci ili N. Sadu isplata odmah hitno, tel. 065/ Kupujem dvosoban stan bez posrednika u obzir dolaze ozbiqne ponude, tel. 065/ ; 052/ Kupujem stan do 45 mÿ u B. Luci, hitno, tel. 065/ Kupujem jednosoban ili mawi dvosoban stan, tel. 051/ Kupujem stan u Bawoj Luci, oko 60 mÿ, tel. 065/ Kupujem jednosoban stan ili garsoweru povr{ine od 25 do 35 mÿ, po mogu}nosti sa balkonom, tel. 065/ ; 051/ Kupujem garsoweru ili mawi jednosoban stan bez posrednika, tel. 065/ Kupujem garsoweru ili mawi jednosoban stan, tel. 065/ Kupujem mawi dvosoban stan - bez posrednika, prednost A. Jaki}a i Nova varo{, tel. 065/ IZNAJMQIVAWE Izdajem stan u Novoj varo{i, tel Izdajem dvosoban namje{ten stan u centru grada, tel: 065/ , 065/ Povoqno izdajem dvoiposoban stan, ul. Vladimira Rolovi}a 21, tel ; G Izdajem vikend-ku}u, Zelenika, sa 3 le`aja, 5 minuta do mora - auto, kuhiwa, kupatilo, le`aj 6 evra od , tel. 057/ Izdajem prazan dvosoban stan-ku}aprizemqe, Leskova~ka 12, tel Izdajem jednosoban stan cijena povoqna ul. M.Miqanova br. 7. tel Izdajem dvosoban namje{ten stan u ul. Slobodana Jovanovi}a 25, centar, povoqno, tel. 051/ Izdajem trosoban komforno namje- {ten stan u centru B.Luke, poslovnim qudima i strancima, tel. 065/ Izdajem namje{tenu sobu za djevojku - studenticu koja `eli u miru da u~i i da ima sve druge pogodnosti u stanu, blizu PMF, tel Izdajem jednosoban, dvosoban i trosoban stan na Lau{u u blizini {kole i vrti}a nova gradwa poseban ulaz cijena po dogovoru, tel. 065/ ; 051/ Izdajem trosoban stan na spratu ku}e, parking, ulica Jovice Savinovi}a 153 A, tel. 051/ M Izdajem trosoban nenamje{ten stan od 90 mÿ, kod auto {kole Volan sa cen. grijawem i posebnim ulazom, tel. 065/ Izdajem sobu dvema djevojkama u Boriku, tel. 051/ Izdajem sobu za sredwo{kolce ili studente, Borik tel Izdajem djevojkama dvokrevetne sobe sa grijawem i kuhiwom i kupatilom i poseban ulaz u obzir dolaze zaposlene - aci sredwo{kolke. studentkiwe, tel. 051/ Izdajem prazan komforan jednosoban stan u centru Hani{te iznad Bobar banke, tel Izdajem prazan stan 60 mÿ Podgrme~ka Lau{, tel Izdajem namje{tenu sobu c. grijawe - kupatilo i upotreba kuhiwe, djevojkama centar 1 cijena povoqna, tel. 051/ Mijewam novu neuseqenu garsoweru 25 m za jednosoban stan u B.Luci ili Sarajevu, tel. 065/ Izdajem namje{tenu garsoweru useqivo odmah, grijawe, telefon, tel. 051/ ; 065/ Izdajem prazan jednosoban stan poseban ulaz, Rade Marjanca 26, Paprikovac Izdajem prazan stan 60 mÿ, Podgrme~ka 40 Lau{, tel Izdajem trosoban stan sprat ku}e 200 KM Kosovska 83 A - Lau{, Bawa Luka, tel. 051/ ; 065/ Izdajem namje{tenu sobu c. grijawe - kupatilo - i upotreba kuhiwe djevojkama cijena povoqna tel. 051/ ; centar 1 Izdajem dvokrevetnu sobu kuhiwu, 13 kupatilo, ve{ ma{inu mu{karcima - Borik, tel. 051/ Izdajem trosoban stan za 4 djevojke, potpuno same gazda Savi} P. tel. 052/ ; od ~as Izdajem trosoban stan sprat ku}e cijena 200 KM Kosovska 83 A - Lau{, Bawa Luka, tel. 051/ ; 065/ Izdajem dvosoban namje{ten stan, poseban ulaz telefon, grijawe, useqiv odmah ul. Jaroslava Ha{eka 1 B (Lazarevo 3), tel. 065/ Izdajem sobu dvema djevojkama u Boriku, tel. 051/ Izdajem dvokrevetnu jednokrevetnu sobu studentima, blizu Univerzitetskog centra, tel Iznajmqujem trosoban apartman sa 5+1 le`ajem za osmi mjesec, rezervacija obavezna, tel , Vodice M Lakta{i izdajem trosoban namje- {ten stan sa centralnim grijawem, tel. 051/ ; 065/ Izdajem namje{tenu sobu studentu sa upotrebom kuhiwe, tel. 051/ Izdajem dvije namje{tene sobe djevojkama sa kuhiwom i kupatilom i centralno grijawe vlastito i poseban ulaz, tel. 051/ Izdajem dvosoban namje{ten stan u centru grada 60 mÿ, ul. Sime [olaje 14/4, tel. 051/ ; 065/ Izdajem tri namje{tene sobe sa upotrebom kuhiwe poseban ulaz ima grijawe u Boriku, tel. 065/ Izdajem namje{tenu garsoweru, Sopo}anska 15 Lazarevo 2 ni`e Intereksa, samo za samce, tel Izdajem renoviran stan 40 mÿ, u Rosuqama - privatna ku}a poseban ulaz, centralno grijawe, tel. 051/ ; 065/ Izdajem jednosoban stan prazan komforan u centru iznad Bobar Banke III sprat, tel. 065/ Izdajem stan 40 mÿ, u rosuqama privatna ku}a, renoviran, centralno grijawe, tel. 051/ ; 065/ Mini garsoweru izdajem - sve opremqeno, zasebno u Rosuqama 100 evra mjese~no, zvati vikendom i poslije 19 sati tel. 061/ Izdajem dvosoban namje{ten stan 60 mÿ, u centru grada, ul. Sime [olaje 14/4, tel. 051/ ; 065/ Izdajem dvokrevetnu sobu za dvojicu zaposlenih mu{karaca, tel. 051/ od 14 do 21 ~as Izdajem jednokrevetnu sobu acima centralno grijawe kupatilo, tel Izdajem 2 namje{tene sobe sa kuhiwom i kupatilom i centralnim grijawem i poseban ulaz u obzir dolaze radnice, studentkiwe, aci uglavnom `enske osobe, tel. 051/ Primam dvije djevojke ili bra~ni par na stanovawe, Ul. Sime Matavuqa br. 43, 7 sprat, tel. 052/ Prijedor Izdajem trosoban stan sprat ku}e cijena 200 KM Kosovska 83 A - Lau{, B.Luka, tel. 051/ ; 065/ Izdajem namje{tenu sobu c. grijawe-kupatilo i upotreba kuhiwe djevojkama cijena povoqna, tel. 051/ , centar 1 Izdajem sobu strogi centar kod parka Petar Ko~i}, tel. 051/ Izdajem povoqno garsowere i sobe odvojeno, veoma povoqno, Kraji{ka 28, tel. 065/ ; 051/ Izdajem dvjema djevojkama dvokrevetnu sobu sa cen. grijawem i upotrebom kuhiwe i kupatila ul. Stepe Stepanovi}a br. 27, tel. 051/ ; Izdajem prazan stan 60 mÿ, Podgrme~ka 40 Lau{, tel Izdajem namje{ten dvosoban stan u ku}i, poseban ulaz sa kablovskom TV, tel. 065/ Izdajem sobu dvema djevojkama au Buxaku, tel. 051/ Izdajem prazan stan nov 80 mÿ, za 150 KM ul. D.Komqenovi}a, tel. 051/ Tra`im curu za stanovawe tel Izdajem prazan jednosoban stan sa centralnim grijawem u N. varo{i, u ul. M. Stevilovi}a br. 4, tel. 065/

47 14 Izdajem tri novosagra ena jednoiposobna stana sa posebnim ulazom ul. Sime Mili}a Jorgi}a 27, tel. 065/ Izdajem jednosoban nenamje{ten stan 42 mÿ, privatna ku}a u ul. Sr- e Zlopogle e 63 Obili}evo, blizu fakulteta, tel. 051/ , Izdajem trosoban komforno namje- {ten stan u centru B. Luke poslovnim qudima i strancima, tel. 065/ Izdajem stan 70 mÿ na Lau{u kod ko`are, nova gradwa, bez gazda, cijena 150 KM, tel. 051/ Djevojka tra`i cimerku u dvosobnom stanu novoj zgradi kod Univerziteta ekstra uslovi, 140 KM mjese~no, tel. 065/ ; 051/ Izdajem sobe i apartmane, u ^awu - Crna Gora, tel ; 069/ Izdajem jednosoban stan sa centralnim grijawem na Petri}evcu kod {kole, tel. 051/ Izdajem dvori{nu zgradu namje{tenu, poseban ulaz kod "Pekovite# jednom studentu ili radniku, po mogu}- nosti mu{karcu, tel. 051/ Izdajem namje{tenu dvokrevetnu sobu sa odli~nim grijawem, naseqe Nova varo{, tel. 051/ ; 065/ Dvije djevojke tra`e cimerku posebna soba u stanu u novoj zgradi kod Univerziteta, 140 KM mjese~no, tel. 051/ ; 065/ Izdajem namje{tenu sobu djevojkama sa grijawem, tel. 065/ U centru Igala izdajem komforan apartman (veoma povoqno), tel Iznajmqujem trosoban namje{ten stan u centru grada kod Ekonomske {kole, tel. 051/ Iznajmqujem trosoban namje{ten stan u centru (kod Ekonomske {kole), tel. 065/ Izdajem stan od 60 mÿ za ~etiri djevojke i ~etiri momka, studenta, aka ili radnika, sve novo, odvojen ulaz, cijena po dogovoru, ul. Jasimira Mal~i}a, tel. 051/ ; 063/ Izdajem jednosoban namje{ten stan, tel. 051/ Izdajem trosoban namje{ten ili nenamje{ten stan i poslovni prostor u istoj ku}i, tel. 065/ Izdajem sobe apartmanskog tipa ili cijeli stan na obali mora u H. Novom, tel. 065/ ; Izdajem dvosoban namje{ten stan u u`em centru grada, parno grijawe i alternativno grijawe na du`i period, tel. 065/ Iznajmqujem djevojkama dvije sobe, centar grada, tel. 065/ Izdajem bra~nom paru ili samcu namje{ten jednosoban stan, ul. Stepe Stepanovi}a, povoqno, tel Najpovoqnije qetovawe Biograd na Moru, sedam dana 100 evra, obezbije en prevoz i smje{taj - blizu mora, tel. 065/ Izdajem garsoweru u strogom centru grada, prizemqe, poseban ulaz, centralno grijawe, mo`e i kancelarija, tel. 051/ ; 051/ Izdajem prazan jednosoban stan u zgradi na Lau{u, tel. 065/ Izdajem prazan dvosoban stan sa dva balkona na du`i period, 67 mÿ, drugi sprat (Borik), ul. Rade Vrawe{evi} br. 16, Bawa Luka, tel Izdajem apartmane, III/43 a, Vodice, tel (0) ; 00385(0) Izdajem dvosoban namje{ten stan studentkiwama, tel. 051/ ; 065/ Izdajem djevojci namje{tenu sobu u stanu, stan u zgradi, Obili}evo, tel. 065/ ; 051/ Izdajem jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu bez gazda sa upotrebom kuhiwe i kupatila, sa centralnim grijawem, u Bawoj Luci, u nasequ Sunca, tel. 065/ Izdajem sobe u Zeleniki kod H. Novog, sa kupatilom i upotrebom kuhiwe, blizu pla`e, tel U ulici Koste Jari}a izdajem povoqno jednosoban stan sa centralnim grijawem i posebnim ulazom, tel. 065/ Izdajem dvosoban namje{ten stan, tel. 051/ Izdajem jednosoban namje{ten stan u Obili}evu, tel. 051/ ; 065/ Izdajem stan u centru Lakta{a, namje{ten 52 mÿ, sa grijawem, tel ; 065/ Izdajem namje{ten jednosoban stan, tel Izdajem garsoweru u ul. St. Stepanovi}a 133, kod Studentskog doma, tel. 065/ Izdajem garsoweru na spratu ku}e sa centralnim grijawem, poseban ulaz, namje{teno, tel. 051/ Izdajem dvosoban stan zavr{etak Kara or eve, zvati na tel Izdajem namje{ten komforan ve}i dvosoban stan u naju`em centru grada kod parka Petar Ko~i}, II sprat stambena zgrada, tel. 065/ ZAMJENA Mijewam dvosoban stan, 64 mÿ, u Boriku za jednosoban stan na 1. spratu ili prizemqu, po dogovoru, tel. 051/ Mijewam dvosoban stan 1/1 u B.Luci za Zemun ili N. Beograd, tel. 051/ POSLOVNI PROSTORI PRODAJA Prodajem kafi} sa ku}om i ku}u sa 2 lokala tel. 065/ ; Prodajem lokal, 70 mÿ, u TPC "Milenijum#, Kraqa Petra bb, Derventa, cijena povoqna, po dogovoru, kontakt telefon 065/ ; 065/ Prodajem poslovni prostor u centru kod "Karingtonke# 22 mÿ, odmah useqiv, tel. 051/ Prodajem poslovni prostor u Rosuqama, tel. 051/ ; 065/ Prodajem motel u izgradwi, nalazi se na autoputu u Trnu, tel. 065/ Prodajem ili mijewam lokal u Gradi{ci za odgovaraju}i u Bawoj Luci, 55 mÿ, nov, useqiv, pogodno za slasti~arnu ili sli~no, tel. 065/ Prodajem u Rogatici stambeno-poslovni objekat povr{ine 250 mÿ, na parceli od mÿ, u blizini rijeka, potok i put, cijena KM, tel. 065/ Prodajem poslovni prostor, 410 mÿ, na povr{ini zemqi{ta, mÿ, u Drago~aju, tel. 065/ Prodajem ugostiteqsko-monta`ni objekat preko puta osnovne {kole u Bawoj Luci - brza hrana, tel. 065/ Prodajem poslovni prostor 36,50 m, ul. Bra}e Ma`ar i majke Marije br. 18, tel. 065/ Prodaje se ili izdaje poslovni prostor 32 mÿ, Pe}ani C-3, Prijedor, tel. 052/ ; 065/ Prodajem ili mijewam lokal u Gradi{ci 55 mÿ, nov, sa gara`om za stan ili lokal u Bawoj Luci, useqiv 1/1, tel. 065/ Povoqno prodajem lokal u Gradi- {ci 32 mÿ, nova gradwa; 065/ Prodajem ugostiteqski lokal ili izdajem sa inventarom u Gorwem {eheru kod vise}eg mosta, ul. Mawa~kih ustanika, autobuska stanica u Gorwem {eheru, tel. 065/ IZNAJMQIVAWE Izdajem u zakup pet kancelarija, ul. [o{e Ma`ara 52, u`i centar grada, tel Iznajmqujem poslovni prostor od 110 mÿ, u Mrkowi} Gradu, uz tranzitni put, tel. 065/ Izdajem ili prodajem kiosk u Novom tr`nom centru, "Borik# lokacija na samom ulazu, tel. 065/ ; 065/ G Izdajem pos. prostor sa upotrebnom dozvolom za ordinacije, kancelarije i solarijume tel. prikqu- ~ak, parking novo ul. Jovana Ra- {kovi}a 7 kod restorana "Sirano#, tel.051/ ; 065/ ; 065/ Izdajem poslovni prostor 55 mÿ, prodavnica mje{ovite robe sa upotrebnom dozvolom ul. Branka Popovi}a 97 A, Bawa Luka Izdajem poslovni prostor u Boriku, povr{. 17 mÿ, pogodan za frizerski salon, tel. 051/ ; 065/ Izdajem posl. prostor u radu cvje- }ara, tel. 065/ ; 051/ Izdajem lokal 11 mÿ, kod Zepter banke, Jevrejska, tel. 065/ Izdajem kancelarijski prostor 17 mÿ, u centru grada, ulica Srpska br. 2 (iznad snek bara) tel. 065/ Izdajem poslovni prostor 16 mÿ, sa upotrebnom dozvolom grijawem, telefonom i parkingom, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor I sprat, (3 kancelarije) grijawe, parkirali{te, PTT u`i centar grada kod Poliklinike ; 065/ Izdaje se poslovni prostor Korduna{ka 16, tel. 051/ Povoqno izdajem pos. prostor za vi{e namjena, 60 mÿ, i oprema, uzi centar grada 132, tel. 065/ Izdajem povoqno poslovni prostor u tr`nom centru na Autobuskoj stanici u Gradi{ci, 18 mÿ, tel. 051/ ; Izdajem povoqno poslovni prostor 450 mÿ, u dvije hale mÿ OGLASI MALI OGLASI MALI OGLASI MALI OGLASI bez stubova pogodna za slavqe i 100 mÿ, sa dva WC, kancelarijom pogodno za skladi{te, veliki parking, prostor - mjesto Bukvalek - put B.Luka Kqu~ na 6 km, tel. 051/ Izdajem poslovni prostor u Trnu na glavnom putu, 300 mÿ, 4 m visine, asfaltirano dvori{te, upotrebna dozvola, centralno grijawe, ogra eno, tel. 065/ , 051/ ( G) Izdajem poslovni prostor 14 mÿ sa upotrebnom dozvolom, naseqe Nova varo{, tel. 051/ ; 065/ Iznajmqujem u centru grada-pje- {a~ka zona ekskluzivne prostore za trgovinu, veli~ine 220 mÿ u 33 mÿ, kancelarijske prostorije vel. 100 mÿ, opremqen u 50 mÿ i 100 mÿ prazan prostor - prostori su klimatizovani i imaju obezbje ewe i odr- `avawe, 051/ ; 065/ Izdajem namje{ten poslovni prostor od 70 mÿ, u ulici Stepe Stepanovi}a za trgovinu ili predstavni{tvo, tel. 051/ ; 065/ Izdajem poslovni prostor dvije kancelarije 40 mÿ, u centru grada na Trgu Krajine, tel. 065/ Izdajem pos. prostor od 19 mÿ, ul. Aleja sv. Sve, tel. 065/ ; 051/ Izdajem kancelariju povr{ine 17 mÿ, u centru grada, ulica Srpska br. 2/II, cijena 400 KM mjese~no, telefon 065/ Izdajem poslovni prostor, 28 mÿ, na prvom spratu poslovne zgrade "Ekvator#, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor od 60 mÿ, i stambeni prostor za stanovawe i izdajem stan na Paprikovcu, tel. 051/ ; 065/ Izdajem dvori{nu zgradu sa kupatilom ure enu, na Star~evici, tel. 065/ Izdajem dvokrevetne, trokrevetne i ~etvorokrevetne sobe sa kupatilom i kuhiwom u Bao{i}u, kod Herceg Novog, povoqno, tel. 065/ ; Izdajem poslovni prostor 40 mÿ, na Malti, tel. 065/ Izdajem novoure eni poslovni prostor od 36 mÿ, za sve djelatnosti, kompletna infrastruktura rije- {ena, Jaseniko b.b , [amac, tel. 065/ ; 065/ Prodajem i izdajem pod zakup 700 mÿ, pod krovom, na ogra enom skladi{nom prostoru, od 4000 mÿ, kompletna infrastruktura rije{ena - [amac - Sarajevo, tel. 065/ ; 065/ Izdajem poslovni prostor u Gradi{ci, 30 mÿ, regulisana upotrebna dozvola, zvati na broj, tel. 051/ Izdajem poslovni prostor 35 mÿ, centar, preko puta Medicinskog fakulteta, ul. Save Mrkaqa 13, tel od 8 do 16, tel. 051/ Tra`imo poslovni prostor do 70 mÿ, u Gospodskoj ili u`i dio Gospodske, tel. 063/ Izdajem poslovni prostor u "Zenitu#, tel. 065/ Izdaje se poslovni prostor u Lakta{ima, ul. Kara or eva 112, uz glavni put, a mo`e i za kancelariju, tel. 065/ ; 051/ Izdaje se poslovni prostor u B. Luci, ul. Frawe Supila 12, 28 mÿ, mo`e i sa kancelariju, cijena po dogovoru, tel. 065/ ; 051/ Izdajem poslovni prostor u ul. Mi{i}a b. b., tel. 065/ Izdajem 72 mÿ poslovnog prostora (4 kancelarije), u J. Du~i}a 55, sa upotrebnom dozvolom, tel. 065/ i 065/ Iznajmqujem frizerski salon sa inventarom i opremom, tel. 051/ Iznajmqujemo poslovne prostore u ul. V. Masle{e 3, ekskluzivni prostor za trgovinu, vel. 220 mÿ, kancelarijski prostor 100 mÿ, opremqeno, i 50 mÿ i 100 mÿ, prazan prostor - prostori su klimatizovani, imaju obezbje ewe i odr`avawe, tel. 065/ ; 051/ Izdajem poslovni prostor od 40 mÿ, preko puta "Karingtonke#, vi{enamjenske svrhe, tel. 051/ ; 065/ Izdajem novu zidanu gara`u u Obili}evu, preko puta male pijace, tel. 051/ Izdajem gara`u kod Zelenog mosta, odvojeno od zgrade, za parkirawe ili radionicu, tel. 065/ , 065/ Prodajem ili izdajem zidanu gara- `u u centru grada, kod kwi`are "Kultura# i robne ku}e "Adrija#, tel Hitno prodajem razmontiranu metalnu gara`u u B. Luci, ul. Starine Novaka 12/II - Obili}evo, dimenzije 5,40 h 40 sa krovom i vratima, cijena 200 KM, tel. 065/ Izdajem gara`u u ul. Du{ka Ko- {~ice br. 2, tel ; zvati od 14 do 19 ~asova. Prodajem gara`u u ulici Tarasa [ev~enka, Nova varo{, izme u zgrade br. 4 i br. 6; tel. 065/ , 065/ Prodajem zidanu gara`u sa kanalom, 16 mÿ, Star~evica, Srpskih dobrovoqaca 20, tel. 051/ Prodajem zidanu gara`u, 16 mÿ, kod Ekonomske {kole, tel. 065/ POSAO USLUGE STR "KOMPO# Bawa Luka, vl. Nenad Popovi}, - distribucija plina, - dostava na ku}nu adresu, - garantovano: - 10 kg plina u boci, - kvalitetan plin, - atestirane boce, Tel. (051) ; 065/ Radno vrijeme od 8 do 20 ~asova. ( G) Dajem ~asove engleskog, zvati ujutro, tel. 051/ Potrebna dva radnika u poslasti- ~arnici za obavqawe svih poslova, prednost hrvatski paso{, mo- `e i bosanski, tel , mogu SMS poruke. Potrebna `ena za pomo} pri ~uvawu starije `enske osobe, plata po dogovoru, plus mogu}nost stanovawa, privatna ku}a u Rosuqama kod "D# marketa, tel. 065/ Predstavni{tvu internacionalne kompanije u formirawu u Bawoj Luci potrebno vi{e saradnika na razli~itim pozicijama. Uslovi: minimum SSS, posjedovawe vlastitog automobila, komunikativnost, starost od 23 do 45 godina, pozvati radnim danom od 8 do 16 ~asova, tel. 051/ , 065/ M Dajem instrukcije iz matematike i fizike vrlo povoqno i uspje{no (po dogovoru dolazim ku}i), tel Nastavnica matematike daje instrukcije u~enicima Osnovne {kole (~as - 5 KM), tel Vr{imo selidbe unutar i van R.S. sa radnom snagom, povoqno, tel. 065/ Vr{imo usluge prevoza robe i putnika kombijem povoqno, tel. 065/ Vr{imo usluge prevoza robe i selidbe kombijem povoqno, tel. 065/ Diplomiran i ma{inski in`ewer daje instrukcije iz konstruisawa mehanike, matematike, ma{inskih elemenata i ostalih stru~no teoretskih predmeta za sredwo{kolce, daje upute za izradu grafi~kih maturskih i diplomskih radova za sredwo{kolce i studente, tel Dajem instrukcije iz matematike i fizike vrlo povoqno i uspje{no - po dogovoru dolazim ku}i tel Instrukcije iz matematike za u~enike sredwe {kole dr`i profesorica sa dugogodi{wim iskustvom, tel. 051/ Vr{im prevoz putnika i robe kombijem po vrlo povoqnim cijenama, tel. 065/ ; 051/ Tra`e se uporne i vrijedne osobe za marketin{ke poslove slova~ke firme sa predstavni{tvom u Bawoj Luci. Garantujemo dobru zaradu i redovnu isplatu. Telefoni za informacije: 051/ ,065/ gra. teh. hr. paso{ tra`i bilo kakav posao, ~istila bih poslovne prostore, stanove, peglala ve{, dvorila stare osobe, tel. 065/ Kvalitetno izra ujem zubne proteze (klasi~ne, wisil), krunice i mostove (porcelan, akrilat), tel. 065/ Izrada Internet prezentacije va- {e firme, ponude, usluge, oglasa, izrada digitalnih slika, brzo i povoqno, tel. 065/ Pomo} za probleme sa ra~unarom, virusi, OS, instalacija hardware-a i softwere, a dolazak na adresu!!!, tel.

48

49 065/ Potreban automehani~ar za stalni radni odnos, tel. 065/ Dajem instrukcije iz matematike u~enicima osnovne {kole (povoqno), tel. 051/ Predstavni{tvu internacionalne kompanije u formirawu u Bawoj Luci potrebno vi{e saradnika na razli~itim pozicijama. Uslovi: minimum SSS, posjedovawe vlastitog automobila, komunikativnost, starost 23 do 45 godina, pozvati radnim danom od 8 do 16 ~asova, tel. 065/ ; 065/ "VELA in`ewering# gra- a od temeqa do krova, izvo ewe svih gra evinskih radova - instalacija, vodoinstalacije, keramika, rigips, fasada svih vrsta, moleraj, adaptacije ku}a i krovi{ta, tel. 065/ tel. 065/ ,051/ G Seminarski i diplomski radovi! Povoqno, brzo i kvalitetno! 100%, gramati~ki ispravan tekst, tel. 065/ ; 051/ Izrada Internet prezentacije va- {e firme, ponude, usluge, oglasa, izrada digitalnih slika brzo i povoqno, tel. 065/ web: Pomo} za probleme sa ra~unarom, virusi, OS, instalacija hardwer-a i softwere-a Dolazak na adresu!!! tel. 065/ web: Brzo i kvalitetno kucam i {tampam diplomske, seminarske, maturske i druge radove, tel. 051/ Punim tonere, dolazim kod vas po prazan i vra}am napuwen, najpovoqnije, tel. 065/ Rje{avawe problema sa zvukom, slikom i konekcijom na ra~unaru. Servisirawe svih kvarova, tel. 065/ Dajem instrukcije iz matematike, povoqno, profesor, dipl. in`. elektrotehnike, tel. 051/ ; 065/ Izrada ormara, plakara, cipelara, kompjuterskih stolova i ostalog namje{taja po va{oj `eqi, tel. 065/ Ozbiqna `ena tra`i da weguje staricu ili da ~uva djecu, tel. 065/ "Logos Lambada# d.o.o., servis ra~unara, {tampa~a, kopir aparata, puwewe, reparacija i zamjena ketrixa, tel. 051/ ; 051/ "Logos Lambada# d.o.o. prodaja ra- ~unara, {tampa~a i ostale ra~unarske opreme, tel. 051/ ; 051/ Brusim i lakiram parket brodski pod, tel. 051/ , 065/545943; 065/ Gra evinsko preduze}e u Bawoj Luci prima radnike - tesare, zidare, kerami~are, molere, bravare i pomo}- ne radnike, prijave na tel ; ; Sudski tuma~ za wema~ki jezik, brzo i kvalitetno, kompjuterska obrada, li~na dostava dokumenata, tel. 051/ ; 065/ Pouzdan, zdrav i povjerqiv tra`i mjesto no}no ~uvara, tel. 051/ Autoelektri~ar s radnim iskustvom tra`i posao, u obzir dolazi i posao voza~a "B# kategorije, tel. 065/ Instrukcije iz engleskog jezika za osnovce - sat - 5 KM, tel. 051/ ^uvala bih dijete uzrasta od dvije do ~etiri godine, stan u zgradi, tel. 065/ Instrukcije - {panski i francuski jezik - povoqno, tel (Bawa Luka). Kucam sve vrste tekstova, cijena 0,80 KM/A-4, mogu}nost narezivawa na CD ili lasersko {tampawe, tel. 065/ Dipl. in`. elektrotehnike daje instrukcije iz matematike i elektrotehnike, povoqno, tel. 051/ ; 065/ Pru`am kwigovodstvene usluge kvalitetno i povoqno - licenca, tel. 065/ Dipl. in`. elektrotehnike daje instrukcije iz matematike i elektrotehnike, povoqno, tel. 051/ ; 065/ Vo ewe poslovnih kwiga, iskustvo, licenca, tel. 065/ Profesorica matematike daje ~asove iz matematike, finansijske matematike i statistike za sve sredwe {kole i fakultete, tel. 051/ Radim metalne ograde, kapije, tende, kioske i zatvaram balkone, tel. 051/ Potrebna konobarica, stan i hrana obezbije eni i prijava penzionog i socijalnog, tel. 065/ Sudski ovla{}eni vje{tak procjeniteq za oblast ma{instva, ma{ine, motori - motorna vozila, radi procjene vrijednosti kapitala, tel. 065/ Profesor dr`i instrukcije iz matematike i fizike za sredwo{kolce tel. 051/ ; 065/ Kucam sve vrste tekstova - seminarski, diplomski, ugovore, kwige i sl. tel. 065/ Vo ewe poslovnih kwiga, licenca, iskqu~ivo, tel. 065/ Povoqno izvodimo molerske radove, tel. 051/ Prodajem {ator sa tendom, tel. 065/ Usluge hemijskog dubinskog ~i{}ewa automobilskih sjedi{ta, tapaciranog namje{taja, tepiha i sli~nih podnih obloga, prawe i polirawe automobila, Bawa Luka, tel. 065/ ; 065/ ; 063/ Ku}ni majstor radi popravke: voda, struja, moleraj, pro~i{}avawe cijevi i ostalo, tel. 051/ ; 065/ Dimwa~ar, ~istim dimwake, pe}i za centralno grijawe i kotlove, tel. 065/ ; 051/ Zaradite u vlastitom domu, pakuju- }i koverte, tel. 065/ Dajem instrukcije iz wema~kog jezika, 5 KM/sat, prevodim tekstove, dokumenta, rje{avam sve probleme vezane za penzije iz Wema~ke, Austrije i [vajcarske, tel. 065/ Ozbiqna gospo a ~istila bi poslovne prostore, ordinacije, stanove, peglala ve{ i ostalo, tel. 065/ Djevojka, medicinska sestra, polo- `en dr`avni ispit, hr. paso{, tra- `i posao, tel. 065/ VK automehani~ar i autolimar kvalitetno obavqa sve poslove uz garanciju, tel. 065/ Zaradite pakuju}i koverte u va{em domu, primawa od 150 do 200 nedjeqno, tel. 065/ Dajem instrukcije iz engleskog jezika, cijena 5 KM sat, tel. 065/ Sastavqam tu`be, ugovore, `albe, zahtjeve, prijedloge, molbe punomo}- ja i registracije preduze}a DOO, tel. 065/ Povoqno pravim kuhiwe, ormare, regale, kompjuterske stolove, ameri~ke plakare i ostali plo~asti namje{taj, tel. 065/ Salivam stravu, skidam crnu magiju, bolovi glave, gu{ewe u prsima, tel. 065/ Izvodimo sve vrste molersko-farbarskih radova, kre~ewe 00,60 KM/mŸ, gletovawe, dekorativne tehnike, fasadni program, 1 mÿ demit fasade ko- {ta 25 KM (posjedujemo sopstvenu skelu), popust penzionerima, tel. 065/ Problem sa kompjuterom. Sa programima ili ure ajima. Brusim i lakiram parket i brodski pod, tel. 051/ ; 065/ VKV zidar - jeftino i kvalitetno malterisawe samo 3 KM/mŸ, tel. 065/ Stolarske usluge i ugra ivawe plakara, tel. 051/ Popravke u stanu, mawe i ve}e, voda, struja, aparati pro~i{}ewe, ostalo, tel ; 065/ Pakovawe koverti, sklapawe bi`uterije, rad u vlastitom domu, tel. 051/ Spremawe stana, dubinsko usisavawe ku}ne pra{ine, potpuno uni{tewe griwa, prawe i usisavawe tepiha, itisona, auto-siceva - povoqno tel. 065/ Popravqam okvire nao~ara svih vrsta brzo i kvalitetno, Aleja svetog Save br. 16, tel. 051/ Prevodim sve vrte tekstova sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski A-4 = 5 KM, tel. 065/ Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru, na programu su narodne pjesme i kola, cijena povoqna, tel , Bawa Luka. Mjerim prijem TV signala i postavqam zemaqske i satelitske antene, tel. 065/ Popravqam sve vrste fotoaparata - Miki, tel. 065/ RAZNO Prodajem plasti~nu masku sa duplim farovima za PMV marku "Golf#, tel. 065/ Prodajem ili mijewam za pi{toq lova~ki karabin mauzer 7,9 mm jednocijevna, tel. 051/ Doma}a {qivovica, neprskana {qiva savaka, sezona , stepeni, 10 KM/l, tel. 065/ Molim da po{aqe li~nu katru na nadresu ili da javi na brl. tel. 065/ Hvala Prodajem motorolu V3 novu crna oko 315 KM, tel Prodajem profesionalnu tablu za tehni~ko crtawe sa kulmanom dim 120h80 cm marka Robotron - Reissperfekt, tel. 051/ Prodajem oko po{tanskih mrkica iz raznih zemaqa, tel. 051/ Prodajem 500 l, garantovano ~iste prepe~enice ({qiva), ja~ine 19 gradi cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem dvije pe}i na ~vrsto gorivo i auto antenu tel. 051/ Prodajem rakiski kotao 120 l, u obli~nom stawu, cijena povoqna, tel. 065/ Prodajem dasku colaricu 24 mm, pulceve, grede raznih du`ina, povoqno, B.luka, tel. 065/ Prodajem dva filandredrona pogodna za uqep{avawe radnih prostorija, hodnika, kafi}a, kao i stambeni prostor, tel. 051/ , zvati od ~as Prodajem automatski digitalni aparat za mjerewe krvnog pritiska, tel. 065/ Brusim i lakiram parket i brodski pod tel. 051/ ; 065/ ; 065/ Prodajem vilerov goblen Pariska idila vel. 82h59 uramqen, tel. 051/ Prodajem veoma povoqno kadu, vokoloti} WC {oqu, 80 kom bijele fasadne cigle i vodomaterijal za mupatilo, tel. 065/ Prodajem dva grobna mjesta dubinska, za ~etiri osobe, betonirana, Novo grobqe Bawa Luka, pravoslavno, tel. 065/ Prodajem kontejner, ~eli~ni vi- {enamjenski, 6 h 2,5, cijena KM, tel. 051/ ; 065/ Prodajem u komadu 1000 kg robe iz uvoza za second hand shop, kao i cjelokupan inventar (lutke, ofingeri, nosa~i), tel. 065/ ; 051/ Sve vrste retrovizora za autobuse, kamione i kombi vozila te kriva i rezana ogledala sa ugradwom za putni~ka kola. Majstor minuta, tel. 065/ Prodajem grobnicu tricu u Perduvima, tel. 051/ Prodajem brentu Tip 1000 sa kolicima i opremom mo`e i kompenzacija, tel. 065/ ; 051/ Veliki qetni popust za sva izdawa "Glasa crkve# Vaqevo, kao i za komplete Vladike Nikolaja Velemirovi}a, kod na{eg zastupnika u Bawoj Luci na tel , poslije 17 ~asova. Prodajem ma{inu za {ivawe i ma- {inu za mqevewe vo}a, tel Prodajem original sef velike te- `ine, zakqu~avawe {ifre - kqu~, siguran za ~uvawe vrijednosti, tel. 065/ Prodajem dobru i pravu rakiju {qivovicu, iz Potkozarja, tel Prodajem povoqno o~uvan trosjed, dvosjed i fotequ, tel. 051/ ; 065/ Prodaje industrijski sto za peglawe sa kotlom i peglom, tel. 065/ Prodajem veoma uspje{an biqni preparat protiv masno}e u krvi, (holesterol), tel. 065/ ; 051/ Hitno prodajem traktor "ferguson 565# u dobrom stawu, nove gume, cijena povoqna, tel. 065/ Prodajem zamrziva~ "bo{# - ladi- ~ar, fri`idere kombinovane i obi~ne, kao i solarijume, tel. 065/ Prodajem vise}u kuhiwu, tri elementa i sudoper - jeftino, tel. 051/ Prodajem traktor "ferguson 539#, sa kabinom i kompresorom u odli~nom stawu, 1450 radnih sati, tel. 051/ Prodajem hrastove hranilice za sviwe sa ko{em za hranu; 051/ Prodajem motokultivator dizel, 14 KS, tel. 065/ Prodajem sef velike te`ine, visina 1 m, unikatan, proizvodwa Wien, tel. 051/ Elan gliser sa prikolicom, dobro o~uvan, povoqno prodajem, tel. 051/ Prodajem ve{-ma{inu "gorewe#, povoqno, tel. 051/ Prodajem traktor "ferguson 539# u odli~nom stawu, radnih sati, tel. 065/ Prodajem IMT 540 u dobrom stawu, zvati poslije 14 ~asova na tel. 051/ OGLASI MALI OGLASI MALI OGLASI MALI OGLASI Prodajem univerzalni mlin UM- 11 "standard Osijek# sa {est operacija za drvo, nov, vrlo povoqno, tel. 051/ zvati od 19 do 23 ~asa svaki dan. Prodajem dva grobna mjesta na Novom grobqu (Gradsko grobqe), tel. 065/ Prodajem traktor "vladimirac# sa kosilicom god. pr. 1981, cijena 3000 KM, tel. 065/ Prodajem veliki akvarijum 240 l, dimenzija 100 h 55 h 45 cm, tel. 065/ Prodajem povoqno vezene pe{kire, tel. 051/ Prodajem 500 litara garantovano ~iste prepe~enice ({qiva) ja~ine 19 gradi, cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem bagremovo koqe za ograde, vinovu lozu, pulceve za gra evinare i 10 m bagremovih drva, iscijepana za {poret prodajem novu harmoniku, 60 basova 3 registra i polovnu 80 basova 8 registara, prodajem TV "simens# sa daqinskim, ekran 66 cm odli~an, ispravan, tel. 051/ ; 065/ Prodajem nova klizna vrata dimenzija: visina 260 cm, du`ina 280 cm, tel. 065/ Prodajem trofazni mlin, tel Prodajem nov PVC prozor dvokrilni, du`ina {irina 120 cm, tel. 065/ Prodajem monta`ne police za prodavnicu ili sli~nu djelatnost, tel. 065/ Prodajem rakiju {qivovicu, tel. 051/ Prodajem 50 l ~iste {qivovice stare tri godine po 10 KM litar, tel. 065/ ; 051/ , zvati poslije 19 ~asova. Prodajem karabin lova~ki kalibar 308 W, lova~ku pu{ku "hamerles# kalibar 16 i pi{toq TT 7,62 mm, tel. 051/ , 065/ Prodaje se bukova i lipova oblovina, tel. 052/ Prodaje se lova~ka pu{ka, {esnaestka ruska ravna, tel. 052/ Prodajem {poret na drva, skoro nov, povoqno, tel Prodajem trgova~ku vagu - atestiranu, Doboj, tel. 054/ Prodajem kvalitetan metalni kiosk 4 h 3 m u Gradi{ci, kompletno opremqen za djelatnost, tel. 051/ ; 065/ Prodajem police za trgovinu sa pultom i vatrogasnim aparatom, tel. 065/ Prodajem rashladnu vitrinu LTH, Gradi{ka, tel. 051/ ; 065/ Prodajem solarijume ku}ne i salonske, kao i kamere, soni JVC, "Pentaks#, prodajem bijelu tehniku {poret, ugradne fri`idere, zamrziva~, faksove, tel. 065/ Prodajem dvije harmonike wema~ke proizvodwe 32 i 40 basova, 3 registra, ma{inu za mqevewe mesa sa trofaznim motorom, bagremovo koqe za ograde, 10 m bagremovih drva, izrezana iscijepana za {poret, kozarsku {qivovicu 18 grad, 1 l 8 KM, tel. 051/ ; 065/ Prodajem 25 m du`nih ukrasnog zimzelena, visok 35 centimetara, tel. 051/ Prodajem pravu {qivu ja~ine 50 stepeni, 1 l - 9 KM, prodajem poqsku pumpu za vodu sa priborom, sve novo, veoma povoqno, Prodajem, rakiju {qivovicu 20 stepeni 50 l, cijena 10 KM, tel. 065/ Prodajem ~istu doma}u {qivovicu staru tri godine po 10 KM, tel. 051/ , zvati poslije 20 ~asova, tel. 065/ Prodajem telefaks "filips#, cijena po dogovoru, tel. 065/ ; 055/ Doma}a {qivovica neprepeka, 43 stepena, stara ~etiri godine, neprskana, {qiva, "savka#, 10 KM/l, tel. 065/ Prodajem solarijume velike i male, ku}ne, salonske, tel. 065/ Prodajem jabukovo sir}e od divqih jabuka, ul. Srpskih pilota br. 56, tel. 051/ AUTOMOBILI "Nisan almera#, '98. godina proizvodwe, 2.00 dizel, ful. oprema, registrovana, malo o{te}ena, cijena evra, tel. 065/ Prodajem "reno 4# g. p. 1987, registrovan do VI/2007, u dobrom stawu, cijena 800 KM, tel. 065/ , 065/ Prodajem "reno-lagunu# 1,6 16 V. 1999, kao nova, ful oprema, KM, tel. 051/ Prodajem "opel-rigru# 1997, benzin-plin-alarm, kao nova, cijena KM, tel. 051/ Autoradar - laser, detektori {tite od ure aja za kontrolu brzine. Upotreba je dozvoqena u ve}ini dr`ava EU, kao u BiH i u SCG. Isporuka, na teritoriji BiH, tel. 051/ ; 065/ ( G) 15 Prodajem "{kodu# 120 l, gara`irana, pre{la, km, prvi vlasnik, zbog bolesti - povoqno, tel. 051/ Prodajem "opel GTS# kupe crveni, ful oprema, god., registrovan, povoqno, tel. 065/ Prodajem "pe`o 306# 1,9 D, g.p. 2000, prva registracija V, sve osim ko`e, tel. 062/ Kupujem registrovanog "juga#, tel. 065/ Tra`im ukradeni "audi A 4#, wema~ke registracije, slijedi nagrada, tel. 065/ Prodajem "opel kadet# god. pr. 83, tel. 065/ Povoqno "lada samara#, tel. 065/ ; 065/ Prodajem "clio 1,2# god. pr, metalik, pre{ao km, prvi vlasnik, kao nov, cijena KM, tel. 065/ Kupujem "mercedes #, sa ceradom ili "tami}a 75#, kratki, tel. 051/ ; 065/ Prodajem "fijat punto# god. pr registrovan do godine, cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem "ladu nivu# 1,7 + 4 h 4, kraj godine, tel. 051/ Prodajem novi "reno megan#, crveni (sedan), tel. 065/ Kupujem "jugo# ne stariji od '89. god. do KM, tel. 065/ Prodajem "zastavu 101 skala#, u odli~nom stawu, g. pr. 1990, crvena boja, tel. 065/ Prodajem "audi 80# sa skoro novim dizel motorom 1,6 l, godina proizvodwe 1980, cijena KM, tel. 065/ Prodajem "tojotu tercel# 1.3 benzin 1983, u dobrom stawu povoqno, tel. 065/ Prodajem "trabant# i kamion TAM, tel Prodajem kamion "mercedes 1213#, '89. god. pr., u odli~nom stawu, tel. 065/ , 051/ Prodajem kombi teretni, dizel god. ispravan, povoqno, tel. 065/ Prodajem "audi# 80, god. proizvodwe, benzinac ccm, registrovan do novembra 2006, cijena KM tel. 065/ Prodajem trabant, TAM i traktor, tel Prodajem audi 80 sa skoro novim dizel motorom 1,6 l. Godina proizvodwe Cijena 1,250 KM, tel.065/ Prodajem TAM generalno ura- en, o~uvan, tel. 051/ ; 065/ Prodajem "hjundai galoper# 2,5 dizel 97, prva registracija do , klima, u odli~nom stawu, prvi vlasnik, tel. 065/ Prodajem kombi "reno trafik#, god. pr. 86., generalno ura en, istekla registracija, cijena fiksna KM, tel. 065/ Prodajem golf god. proizvodwe, 1100 ccm benzinac, cijena 900 KM tel. 065/ LI^NI OGLASI Karakter, pametan, uspje- {an, imam 44 god., zaposlen u [vajcarskoj, `elim upoznati osobu od 32 do 38 godina radi braka. Tel M Mu{karac, 40 godina, tra`i slobodnu `enu sa sela, u obzir dolazi i udovica, radi dru`ewa i iskqu~ivo radi braka, tel. 065/ Slobodan mu{karac, 42 god., `eli da upozna `enu iz Bawe Luke ili okoline radi ozbiqne veze, tel. 065/ Slobodan mu{karac `eli da upozna `enu iz Bawe Luke ili okoline radi ozbiqne veze, povremeno dolazi u B. Luku, SMS na tel Slobodan mu{karac 35 god. bez, obaveza, iskren, tra`i `enu do 35 godina - ozbiqna ponuda, tel. 065/ Tra`im slobodnu `enu do 40 godina radi braka, `ivjela bi u Norve- {koj, tel KU]NI QUBIMCI Odgajiva~ica wema~kih ov~ara "SERVICIJUM# FCI 7/05; prodaje {tenad profesionalnog odgoja iz dva legla, od vrhunskih roditeqa, tel ; ; tel/faks Odgajiva~ica wufaundlendskih pasa "darius land# prodaje {tenad izlo- `benog kvaliteta od roditeqa {ampiona, tel. 065/ Prodajem {tenad zlatnog retrivera vrhunskog kvaliteta, tel. 065/ OGLAS U OKVIRU OGLAS U NEGATIVU KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: Glas Srpske# AD, Veselina Masle{e 13, Bawa Luka # ili adresu: 3 KM 5 KM Tekst: Telefon:

50 U MA\ARSKOJ 13. TRKA " FORMULE 1" PRVENAC BATONA Britanski voza~ zabiqe`io prvu pobjedu u karijeri. Drugo mjesto zauzeo Pedro de la Rosa, a tre}e Nik Hajdfeld LAJPCIG - Fudbaleri Verdera osvaja~i su wema~kog Liga kupa, po{to su u finalnoj utakmici, pred gledalaca, u Lajpcigu savladali Bajern sa 2:0. Oba gola DANAS NA SPORTSKIM STRANAMA Strana TIM IZ BREMENA SAVLADAO BAJERN U FINALU WEMA^KOG LIGA KUPA Prva radost Verdera za ekipu iz Bremena postigao je hrvatski internacionalac Ivan Klasni}. Poslije akcije Klosea u 29. minutu, Klasni} je doveo Verder u vo stvo, da bi PEH FUDBALERA LONDONSKOG ^ELZIJA Kol te`e povrije en LONDON - Pripremni nastup londonskog ^elzija u Sjediwenim Ameri~kim Dr`avama protiv "Ol star# ekipe ameri~ke lige zasjenio je izlazak Xoa Kola zbog povrede koqena. Jedan od najva`nijih igra~a u Muriwa morao je da iza e iz igre ve} u petom minutu, a prve prognoze govore kako bi povreda mogla da bude jako neugodna. "Plavci# su susret izgubili sa 0:1, ali je Portugalca nakon utakmice zanimalo samo stawe reprezentativca Engleske. - Ako bi mi neko rekao da nema problema sa Xoom Kolom i da smo izgubili sa 0:10, rekao bih da smo odli~no pro{li - rekao je Muriwo. Sjajni vezista je iza{ao iz igre dr`e}i se za desnu nogu, a najvjerovatnije se radi o ligamentima koqena, {to bi moglo da ga na du`e vrijeme izbaci iz pogona. - Povreda je veliki problem jer je Kol vrlo va`an igra~ za nas. Ve} u prvih pet minuta, koliko je igrao, vidjelo se {ta zna~i za na{u ekipu i koliko nam toga daje - zavr{io je zabrinuti Portugalac. BLEKBURN TRAGA ZA zvana Hut LONDON - Dvije nedjeqe prije po~etka engleske Premijer lige klubovi u`urbano tra`e posqedwa poja~awa, a jedno takvo bi za Blekburn bio dolazak Roberta Huta, sada{weg ~lana londonskog ^elzija. Nijemac pro{le sezone nije bio u Muriwa, a na Svjetskom prvenstvu tako e nije imao poziciju u startnoj postavi "elfa# zbog problema s povredom. - Igra~i Hutovih sposobnosti se ne nalaze ~esto na tr`i{tu i ukoliko je Nijemac slobodan igra~, odnosno ako postoji mogu}- nost da pre e u na{e redove, napravi}emo sve da se to i dogodi - izjavio je trener Blekburna Mark Hjuz. Osim Huta, Blekburn se povezuje sa australijskim dvojcem Bretom Emertonom i Lukasom Nilom, dok je Hut u planovima jo{ jednog engleskog prvoliga{a, Midlzbroa. PREMIJER LIGA Modri~a boqa od Borca 3. BUDIMPE[TA - U svom 113. nastupu u "formuli 1# Xenson Baton je stigao do prve pobjede u karijeri. U najuzbudqivijoj trci sezone, Velikoj nagradi Ma arske, Britanac za volanom Honde slavio je ispred Pedra de la Rose u Meklaren Mercedesu, dok je tre}i bio voza~ BMV Zaubera Nik Hajdfeld. Takmi~ewe na "Hungaroringu# imalo je zanimqivu uvertiru, po{to su Fernando Alonso i Mihael [umaher ka`weni dodavawem po dvije sekunde na vrijeme iz kvalifikacija, pa su startovali sa 15, odnosno 11. mjesta. Dodatnu dra` trci dala je ki{a na startu. U takvim okolnostima bolidi sa "Mi- {lenovim# gumama bili su mnogo br`i, te je Alonso senzacionalnom vo`wom uspio da se probije ~ak do prvog mjesta, ispred Kimija Raikonena. Finac je krenuo sa polpozicije i bio u prilici da ostvari dobar rezultat, ali je sredinom trke morao da odustane zbog sudara sa Vitantonijem Liucijem. I kada se ~inilo da }e [panac do}i do novog trijumfa, prilikom drugog odlaska u boks mehani- ~ari nisu dobro pri~vrstili zadwu desnu gumu, pa je i aktuelni {ampion zavr{io nastup 19 krugova prije kraja. To je [umaheru dalo veliku {ansu za dobar plasman. ^ak je do{ao do druge pozicije, ali ga je lo{a timska strategija, zbog koje je jedini ostao sa "Intermedij# gumama, ko- {tala odustajawa. Nijemac je poku{ao da ostane na stazi do kraja, ali usqed `estoke borbe sa De la Rosom, a zatim i Hajdfeldom, pneumatici nisu izdr`ali, pa je sedmostruki prvak, samo tri kruga prije kraja, zavr{io nastup. Rezultati: 1. Xenson Baton (Honda) 1.52:20,941, 2. Pedro de la Rosa (Meklaren Mercedes) u 66. minutu iz slobodnog udarca postavio kona~an rezultat. Ovo je bio prvi poraz Bajerna u finalu Liga kupa, koji je do sada pet puta osvajao. PARIZ - Prvo kolo francuskog {ampionata ponudilo je nekoliko iznena uju}ih rezultata, a zanimqivo je da novajlije nisu pora`ene. Jedan od wih, Lorijen, preokretom u drugom poluvremenu slavio je na "Parku prin~eva# i ~ini se da pariske "svece# ~eka jo{ jedna razo~aravaju}a sezona. Prijatno je iznenadio jo{ jedan novajlija, ekipa Valensijena, koja je osvojila bod u Okseru. Protivnik OFK Beograda u kvalifikacijama za Kup UEFA pred svojim navija~ima nije prikazao ubjedqivu partiju i tek u nastavku susreta izbjegao je poraz. Podbacio je i Monako, koji je pora`en u Nansiju. U derbiju kola, Lil je prekinuo tradiciju lo{ih rezultata u Renu i osvojio cijeli plijen, a siguran je bio i vice- Zdravko \uri} Verder }e za osvajawe prvog trofeja u sezoni dobiti dva miliona evra. Sezona u Bundes ligi po- ~iwe u petak utakmicom Bajern - Borusija Dortmund. PRVO KOLO FRANCUSKOG FUDBALSKOG PRVENSTVA LORIJEN IZNENADIO " SVECE" Novi ~lan elite savladao Pari na wegovom terenu sa 3:2. Lil dobio derbi, Monako podbacio na startu \ Start u " Hungaroringu" bio je veoma uzbudqiv + 30,837 sekundi, 3. Nik Hajdfeld (BMV Zauber) + 43,822, 4. Rubens Barikelo (Honda) + 45,205, 5. Dejvid Kultard (Red Bul) krug zaostatka, 6. Ralf \Fudbaleri Verdera: Odli~na uvertira pred start Bundes lige {ampion Bordo, koji je u drugom poluvremenu slomio otpor Tuluza. Pomalo neo~ekivanu pobjedu zabiqe`io je So{o u Sent-Etjenu, dok je o~ekivawa ispunio Lens uspjehom protiv ekipe Troa. Prednost doma}eg terena iskoristio je Le Man za minimalan trijumf nad Nicom. Rezultati: Ren - Lil 1:2 (Monterubio 55 - Bodmer 8, Keita 41), Okser - Valensijan 1:1 (Miwo 50 - Savidan 42), Bordo - Tuluz 2:0 ([amak 58, Fober 88), Le Man - Nica 1:0 (Grafit 17), Lens - Troa 1:0 (Dindan 36), Nansi - Monako 1:0 (Zerka 53), Pari - Lorijen 2:3 (Fro 28, Pankrat 45 - Fjores 32, 53, Saifi 73), Sent-Etjen - So{o 1:2 (Pikioni 16 - Leroj 22, Ziani 74), Nant - Lion 1:3 (Bukari 2 - Benzema 3, Skila- }i 64, Fred 88), igrano sino}: Sedan - Olimpik Marseq. XUDO Mrdi} na krovu Balkana Strana 7. [umaher (Tojota) krug zaostatka, 7. Robert Kubica (BMV Zauber) krug zaostatka, 8. Felip Masa (Ferari) krug zaostatka... LONDON - Iako se ~inilo kako je Hoze Antonio Rejes vrlo blizu prelaska u Real Madrid, reprezentativac "crvene furije# demantovao je takve glasine. Mediji su u nekoliko navrata najavqivali da Rejes `eli da do e u "kraqevski# klub, a u {panskom dnevniku "Marka# iza{ao je i navodni intervju sa wim u kojem je izjavio kako mu je to `ivotna prilika za povratak u [paniju. Ipak, slu- `beni sajt Arsenala donio je druk~iju pri~u. - Nisam to izjavio. To su da ostanem u Arsenalu i veselim se novoj \ Fabris Fjores (Lorijen): Dvostruki strijelac Mitar Mrdi} FUDBAL " Vje~iti" startovali pobjedama Strana 9. Plasman, voza~i: 1. Alonso 100 bodova, 2. M. [umaher 89, 3. Masa 51...; konstruktori: 1. Reno 149, 2. Ferari 140, 3. Meklaren Mercedes HOZE ANTONIO REJES DEMANTUJE MEDIJE Nikud iz Arsenala AMSTERDAM - Fudbaleri Man~ester Junajteda pobjednici su tradicionalnog turnira koji se svake godine odr`ava u Amsterdamu. "Crveni avoli# su savladali doma}i Ajaks sa 1:0 golom Gigsa u 77. minutu. Drugo mjesto na smotri osvojio je Inter, koji je sezoni, u kojoj }emo igrati na novom stadionu - rekao je Rejes. Nadopunio ga je i menaxer "tobxija# Arsen Venger: - Nema ni{ta od Rejesovog odlaska. To su izjave sa Interneta, a na wemu mo`ete prona}i {ta god `elite. Francuski stru~wak je dodao da }e Rejes vrlo vjerovatno zapo~eti me~ u kvalifikacijama za Ligu {ampiona protiv zagreba~kog Dinama: - Mislim da }e zapo~eti, jer ga `elim zadr`ati u ekipi. Mi imamo mlad i obe}avaju}i tim, sa dobrim igra~ima, me u kojima je i Rejes. TRADICIONALNI TURNIR U AMSTERDAMU Trijumf Man~estera prethodno bio boqi od Porta. Pizaro je na~eo mre`u Portugalaca u 7. minutu, a ve} u sqede}em je Martins udvostru~io prednost. Isti igra~ je u 37. minutu pove}ao na 3:0, da bi do kraja portugalski tim golovima Adrijana u 79. i 90. minutu samo ubla`io poraz. Miodrag Je{i}