3. NalaZe se kriznim stozerima kantonalnih/zupanijskih ministarstava NAREDBU

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "3. NalaZe se kriznim stozerima kantonalnih/zupanijskih ministarstava NAREDBU"

Транскрипт

1 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO IVIINISTARSTVO ZDRAVSTVA Krizni stozer Federalanog ministarstva zdravstva BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF HEALTH Crisis Headquarte of Federal lvlinistry of Health Krizni stozer Federalnog ministarstva zdravstva, u cilju daljnjeg pra6enja situacije i poduzimanja mjera radi sprje6avanja i ranog otkrivanja slu6aja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID -19), koja je Zaklju6kom Vlade Federacije BiH, V. bro; od godine progla5ena zaraznom bole56u dije je sprijedavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, sukladno todki lll. stavak (1) Odluke o progla5enju prestanka stanja nesre6e uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID- 19) na podru6ju Federacije Bosne i Hercegovine (,,SluZbene novine Federacije BiH", broj 34120\, kao i odredbi dlanka 6. stavak (5) Pravilnika o ustrojstvu i nadinu rada Kriznog stozera Federalnog ministarstva ("SluZbene novine Federacije BiH", broj 10 12), na 17. sjednici odrzanoj godine, donio je sljede6u I. OPCE NAREDBE NAREDBU 1. Nareduje se obvezno noienje za5titnih maski u zatvorenom prostoru uz po5tivanje distance od minimalno 2 metra, kao i u otuorenom prostoru, ukoliko na ofuorenom prostoru nije mogu6e odrzavati fizidku distancu od 2 metra izmedu osoba. 2. Dozvoljeno je okupljanje ljudi na odretlenom prostoru pod sljede6im uvjetima: ne vise od 50 ljudi u zatvorenom prostoru, ne vi5e od 100 ljudi na otvorenom prostoru. Sva okupljanja unutar navedenih ogranidenja moraju se odvijati u prostoru koji omogucuje obveznu fizicku distancu od najmanje 2 metra izmedu osoba (osim dlanova istog kudanstua). S ciljem smanjivanja rizika od COVID-19, kao iza5tite osobnog zdravlja, za vrijeme okupljanja, potrebno je obvezno pridrzavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemiolo5kih mjera). Za provoalenje mjera na skupovima odgovorni su organizatori okupljanja. Organizator je duzan izvr5iti prijavljivanje odrzavanja skupa sukladno propisima o javnom okupljanju, kao i kriznim stozerima kantonalnih/zupanijskih ministarstvima zd ravstva. 3. NalaZe se kriznim stozerima kantonalnih/zupanijskih ministarstava zdravstva, da na temelju procjene COVID-19 epidemiolo5ke situacije na podrudju kantona/zupanije, reduciraju broj osoba, od maksimalno dozvoljenog broja osoba u otvorenom i zafuorenom prostoru sukladno todki 2. ove naredbe, na skupovima koji se odrzavaju, poput: politidkih skupova, vjen6anja, krizmi, sprovoda, dienaza i slidnih dogadaja, a u cilju sprjedavanja Sirenja infekcije COVID-19 medu pudanstvom, kao i za5tite osobnog zdravlja i javnog zdravlja pu6anstva. Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Mar.iala Tita 9, Tel: , Fax , e-mait: gov ba

2 4. U uvjetima COVID-19 epidemiolo5ke situacije u Federaciii BiH koja se pogorsava, narecluje se striktno postovanje preporuka Zauoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, za sve one na koje se preporuke odnose, a koje su dostupne na ba ito: o preporuke za drlavljane BiH i strane drzavljane koji ulaze u BiH;. preporuke - javni prevoz;. preporuke za muzqe, galerije, kina i sl.;. preporuke za ugostiteljske objekte;. preporuke - vrti6i;. preporuke za stomatoloske ordinacije;. preporuke - trajni smje5taj izbrinjavanje; o preporuke za sportsko-rekreativne aktivnosti-dopuna;. preporuke za rad hotela; r preporuke za trgovine, usluzne djelatnosti, trzne centre;. preporuke- proslave;. preporuke za rad studentskih domova u kontekstu COVID Nareduje se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcijama organiziranim pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu/2upaniji, odnosno mjerodavnim op6inskim i gradskim inspektorima da kontinuirano kontroliraju provodenje Naredbe pod todkom 4., te sukladno svojim ovlastima poduzimaju mjere iz okvira svoje mjerodavnosti, koja ukljuduje pokretanje kaznenih prijava protiv podinitelja za koje se postavi osnovana sumnja da ne izvr5avaju naredbe u uvjetima pandemije COVID-19 za kaznena djela kaznjiva po Kaznenom zakonu Federacije BiH. 6. TraZi se od mjerodavnih uprava policije i mjerodavnih tuziteljstava Zurno postupanje po podnijetim kaznenim prijavama iz todke 5. ove Naredbe, sukladno njihovim ovlastima. II. NAREDBE ZA KRIZNE STOZERE KANTONALNIH/ZUPANIJSKIH MINISTARSTAVA ZDRAVSTVA I USTANOVE I DRUGE SUBJEKTE U OBLASTI ZDRAVSTVA 1. Obvezuju se krizni stozeri kantonalnih/2upanijskih ministarstava zdravstva, kao i zdravstvenih ustanova s podrudja kantona, da redovito revidiraju krizne planove pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19), spram promjene epidemioloske situacue na podrudju kantona/zupanije ili lokalne zajednice. 2. Nala2e se svim zdravstvenim ustanovama na podrudju Federacije BiH, da nastave sa kontinuiranim provodenjem i primjenom kantonalnog kriznog plana pripravnosti odgovora na pojavu COVID-19, a narodito mjera koje se odnose na hospitalizaciju osoba za koje je testiranjem utvrdeno da su pozitivne na korona virus (SARS-CoV-2) i drugih mjera prema izvorima zataze. Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Marsala Tita g Tel: , Fax: e-mart gov b^ 2

3 3. ZaduZuju se zavodi za javno zdravstvo kantona/zupanija da pojadaju nadzor nad provotlenjem i primjenom kantonalnog/zupanijskog kriznog plana pripravnosti iodgovora na pojavu novog koronavirusa COVID U zdravstvenim ustanovama, bez obzira na oblik vlasnisfua, kao i privatnim praksama, obvezno je provodenje trija2e i pridrzavanje striktnih miera za prevenciju i kontrolu infekcije i pra6enje opiih i specifidnih preporuka radi sigurnosti osoblja ipacijenata u kontekstu COVID NalaZe se kriznim sto2erima kantonalnih/2upanijskih ministarstava zdravstva da u svim zdravstvenim ustanovama na podru6ju kantona/zupanije, bez obzira na oblik vlasni5tva, kao i privatnim praksama, te u klinickim centrima u Federaciji BiH, da sukladno kriznom planu pripravnosti odgovora na pojavu COVID-19, osiguraju kontinuiranu dostupnost zdravstvenih usluga pudanstvu, kako za hladne, tako iza hitne sludajeve. 6. NalaZe se kriznim stozerima kantonalnih/zupanijskih ministarstava zdravstva, da se pripreme i osiguraju za sludaj zbrinjavanja ve6eg broja oboljelih u zdravstvenim ustanovama sukladno odredbama Zakona o zastiti pudanstva od zaraznih bolesti ("SluZbene novine Federacije BiH", broj 29105). 7. NalaZe se kriznim stozerima kantonalnih/zupan ijskih ministarstava zdravstva da na podrudju kantona/zupanije, na kojima je zabiljezena sedmicna incidenca oboljevanja od COVID-19 visa od 30 na stanovnika, osiguraju dodatne prostore za izolacrju pacijenata, kao i hladne timove u primarnoj zdravstvenoj zastiti, koji ie na dnevnoj bazi pratiti zdravstveno stanje pacijenata, te poduzimati mjere, u suradnji sa nadleznim epidemiolozima i infektolozima. 8. NalaZe se kriznim stozerima kantonalnih/zupanijskih ministarstava zdravstva da u svim zdravstvenim ustanovama na podrudju kantona/zupanije, bez obzira na oblik vlasnistva, kao i kliniekim centrima u Federaciji BiH, intenziviraju rad bolnidkih povjerenstava i bolnidkih timova s ciljem sprjeiavanja iirenja COVID-19 infekcije u zdravstvenim ustanovama sukladno elanku 51. Zakona o za5titi pudanstva od zaraznih bolesti, kao i odredbama Pravilnika o uvjetima i nadinu provodenja mjera za sprje6avanje i suzbijanje bolnickih infekcija (,,SluZbene novine Federacije BiH", broj 84/10). 9. Mikrobiolo5ko-laboratorijska dijagnostika, real time PCR se obavlja za detekciju SARS-CoV-2, ito od strane laboratorija zdravstvenih ustanova verificiranih od strane Federalnog ministarstva zdravstva, kao i Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu - Laboratorij za molekularno-genetidka i forenzidka ispitivanja, kao podr5ka javnom sektoru zdravstva, ito za vrijeme trajanja potrebe za obavljanjem ove djelatnosti u FBIH spram epidemiolo5ke situacije u BiH i u svijetu. 10. NalaZe se zdravstvenim ustanovama da redovito dostavljaju podatke Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH o testiranim osobama na SARS-CoV-2, rezultatima testiranja. Bosnia and Herzegovina, Saralevo, Marsala Tita 9, Tel: , Fax: , 3

4 NalaZe se zdravstvenim ustanovama da redovito dostavljaju podatke o hospitaliziranim pacijenatima, ukljudujuci i hospitalizirane pacijente u jedinicama intenzivne njege, pacijenatima na respiratoru, kao iishodu lijedenja (oporavljeni i umrli). TraLeni podatci se dostavljaju Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, putem on-line platforme COVID-19.ba koja u realnom vremenu prikazuje podatke o COVID-19 u Federaciji BiH, a svakim danom do 12:00 sati za prethodni dan. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH pravi izvje56e za prethodna 24 sata. 11. Kriznim stozerima kantonalnih/2upanijskih ministarstava zdravstva stavlja se na znanje pravilo da se detekcija SARS-CoV-2 obavlja iskljucivo PCR metodom, a Sto je sadrzano u Kriznom planu pripravnosti odgovora na pojavu COVID-19 u Federaciji BiH - Protokol uzimanja, transporta, pohranjivanja uzoraka i mjere za5tite kod sumnje na SARS-CoV Kriznim stozerima kantonalnih/2upanijskih ministarstava zdravsfua dostavljaju se, radi obvezne primjene, AZurirane preporuke za otpu5tanje osoba iz izolacije- COVID-19 sadinjene od Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, te su dostupne na stranici zavoda Obvezuju se kantonalna/zupanijska ministarstva zdravstva, krizni sto2eri kantonalnih ministarstava zdravsfua izdravstvene ustanove da azuriraju podatke s brojevima telefona, radi kontinuirane dostupnosti svim zaineteresiranim, te iste dostave Federalnom ministarstvu zdravstva, odnosno Kriznom sto2eru Federalnog ministarstva zdravstva. 14. Naretluje se kriznim stozerima kantonalnih/zupanijskih ministarstava zdravstva da najmanje jednom tjedno dostavljaju izvje56e o svom radu Kriznom stozeru Federalnog ministarstva zdravstva. III. NAREDBE ZA POSLOVNE SUBJEKTE 1. Dozvoljava se rad poslovnih subjekata uz primjenu opcih i specifidnih preporuka radi sigurnosti osoblja i klijenata u kontekstu COVID-19 bolesti, uz obvezno pridrzavanje preporuka donesenih od strane Zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemiolo5kih mjera). 2. NalaZe se svim pravnim i fizidkim osobama, koja zapo5ljavaju vise od 20 djelatnika, a koji do sada nisu donijeli k r iz n i plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19, da Sto Zurnije donesu navedeni plan, kojim ie biti uskladena organizacija rada navedenih subjekata sa datim preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i kantonalnih zavoda za javno zd ravstvo. Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, lv'larsala Tita I, Telr Faxt ,e,mait gov ba 4

5 IV. NAREDBE ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE 1. Dozvoljava se pruzanje usluga u ugostiteljskim objektima u otvorenom i zatvorenom prostoru, samo sjede6a mjesta, uz obvezno pridrzavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijenskoepidemiolo5kih mjera) i sukladno todkama 1-4 ove naredbe. 2. U ugostiteljskim objektima, i to samo na otvorenom (bastama i terasama), dozvoljava se upotreba i konzumiranje nargila (5i5a), uz obveznu primjenu jednokratnog nastavka i jednokratnog crijeva, nakon konzumiranja od strane svakog pojed inadnog klijenta. 3. Nareduje se kriznim stozerima kantonalnih/zupanijskih ministarstava zdravstva da u suradnji sa mjerodavnim kantonalnim ministarstvima osiguraju rad ugostiteljskih objekata na podrudju kantona ne dulje od 23:00 sata. V. NAREDBE ZA USTANOVE K E ZBRIN AVAJU I SMJESTAJU STARIJE OSOBE. USTANOVE KOJE ZBRINJAVAJU I SMJE TAJU OSOBE S POTESKOCAMA U RAZVoJU I 6soBE s DUSEV].II]VI SMETNJAMA, KAZNENO-POPRAVNE USTANOVE I DRUGE USTANOVE SOCIJALNE ZASTITE 1. Naretluje se kriznim stozerima kantonalnih/zupan ijskih ministarstava zdravstva da u suradnji sa mjerodavnim kantonalnim/zupanijskim ministarstvima osiguraju obustavu posjeta u ustanovama socijalne za5tite koje zbrinjavaju i smje5taju starije osobe. Ostale ustanove socijalne za5tite, ukljuduju6i u ovo i ustanove socijalne za5tite koje zbrinjavaju i smjestaju osobe s pote5kodama u razvoju iosobe s duievenim smetnjama, te kazneno-popravne ustanove, moraju imati interni plan za posjete i izlaske iz ustanove, kao i krizni plan u sludaju pqave zarazne bolesti COVI D Dozvoljava se pruem novih korisnika u ustanovama socijalne za5tite uz uvjet da je prethodno provedena mjera izolacije od 14 dana itestiranje na COVID-19 nakon isteka roka od 14 dana izolacije koje mora rezultirati negativnim testom. Navedeno se primjenjuje i kod premje5tanja korisnika iz jedne ustanove u drugu, odnosno u slud4u premjestanja korisnika iz zdravstvene ustanove u ustanovu socijalne za5tite. Obveza je ustanove socijalne zastite osigurati prostor za izolaciju korisnika. 3. Dozvoljena je organizacija grupnih putovanja za korisnike ustanova socijalne zastite koje organiziraju ustanove socijalne za5tite i sl., a diji je cilj fizidka i psihofizidka rehabilitacija, ito uz prethodno pribavljenu suglasnost nadleznog kriznog stozera kantonalnog/zupanijskog ministarstva zdravstva. Bosnia and Hezegovina sarajevo, futarsata Tita 9, Tet: , Fax: , e-mait: gov ba 5

6 VI. NAREDBE ZA GRADSKI, PRIGRADSKI I MEDUGRADSKT?BIJEVQZ 1. Dozvoljava se rad gradskog, prigradskog i medugradskog prijevoza uz obvezno pridrzavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemiolo5kih mjera), a Sto je opisano u todki 4. ove naredbe. VII. NAREDBE ZA OBRAZOVNE USTANOVE 1. Nastava u novoj Skolskoj godini po6inje u skladu sa zakonom/kalendarom, uz mogu6nost revidiranja odluke o podetku nove Skolske godine 'l i na osnovu procjene epidemiolo5ke situacije od strane mjerodavnog zavoda za javno zdravstvo kantona/zupanije. 2. Obvezuju se krizni sto2eri kantonalnih ministarstava zdravstva, da u suradnji sa kantonalnim/2upanijskim ministarsfuom nadleznim za promet razmotre mogudnost organiziranog javnog prijevoza u kojem 6e se prevoziti samo udenici osnovnih Skola, a sve u cilju suzbijanja Sirenja COVID Provodenje nastave u kantonu/zupaniji organizira se uz striktno ikontinuirano pridrzavanje preporuka donijetih od strane mjerodavnog zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemiolo5kih mjera), kao i Preporuci za Skole u kontekstu COVID-19 za Skolsku godinu sadinjenu od Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, a koja je sastavni dio ove naredbe. 4. U cilju sprje6avanja Sirenja COVID-19, svaka obrazovna ustanova na podrudju kantona/zupanije mora imati krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19 i imenovan operativni tim za pra6enje implementacije kriznog plana. 5. Obvezuju se kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i mjerodavni inspektori pri gradovima i o6inama, da naloze svim obrazovnim ustanovama u kantonu, u dijim prostorima i tijekom provodenja obrazovnog procesa moze do6i do prijenosa zarazne bolesti COVID-19, kao i drugih zaraznih bolesti, da uspostave i provodu redovite kontrole higijenskih i zdravstveno-tehnidkih uvjeta u objektu iprocesu rada, provotlenje planova samokontrole sadinjenih sukladno nadelima analize rizika i kritidnih kontrolnih todaka, a prema preporukama mjerodavnog zavoda za javno zdravstvo kantona/2upanije. Navedeno ukljuduje i kontinuiran pojaaan inspekcijski nadzor od strane mjerodavnih inspekcija u obrazovnim ustanovama s ciljem sprjedavanja prijenosa COVID Odriavanje pripravniikog i specijalistidkog, odnosno subspecijalistidkog staza zdravstvenih djelatnika u zdravstvenim ustanovama, te drugim institucijama u kojima se sta2 obavlja, polaganje strudnih, specijalistidkih i subspecijalistiekih ispita zdravstvenih djelatnika, kao iobavljanje pripravnidkog staza ipolaganje strudnih ispita u drugim strukama, odnija se uz striktno pridrzavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstuo u Federaciji BiH (higijenskoepidemioloikih mjera). Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, [,larsala Tita 9, Tel Fax: , e,mait: gov ba 6

7 7. Nastava na fakultetima striktno i kontinuirano prevenciju COVID-19. u novoj akademskoj godini ptid.2ava\e higijensko-epidemioloskih odvija mjera uz za Poeetak nastave na fakultetima u novoj akademskoj godini potinje sukladno zakonu ina osnovu procjene epidemioloske situacije od strane mjerodavnog zavoda za javno zdravstvo kantona/zupanije. Odredba to6. 4. i 5. poglavlja Vll. ove naredbe primjenjuje se ina fakultete prilikom odrzavanja nastave u novoj akademskoj 2020/2021 godini. Svi oblici nastave na fakultetima, kao i ostale poslovne aktivnosti (konsultacije sa studentima, ispiti, sjednice nastavnog vijeia isl.), gdje god je to mogu6e, trebaju se odrzavati na daljinu primjenom informatidko-komunikacijske tehnologije (on-line nastava, putem konferencijskih poziva, a, Skype-a i sl.). Okupljanje osoblja i studenata su jedino dopu5teni tamo, gdje je to neophodno, za izvoderye nastave i ocjenjivanje (npr. odrzavanje neophodne praktidne nastave), u manjim skupinama i uz pridrzavanje higijenskoepidemiolo5kih mjera za prevenciju COVID-19. VIII. NAREDBE ZA KAZALISTA I KINA 1. lzuzetno od to6ke 2. Poglavlja l.,,op6e naredbe" kojom je utvrdeno da je u zatvorenom prostoru dozvoljeno okupljanje ljudi ne vi5e od 50 osoba, kazalistima i kinima dozvoljava se organiziranje predstava i projekcija filmova za ne vi5e od 70 osoba, uz postivanje higijensko-epidemiolo5kih preporuka, te obveznu fizieku distancu od najmanje 2 metra izmetlu osoba, kao i pod uvjetom da velidina prostora u kojme se odr2avaju predstave i projekcije filmova omogu6ava provedbu navedenih mjera. 2. Ktizni stozeri kantonalnih/zupanijskih ministarstava zdravstva na temelju procjene COVID-19 epidemiolo5ke situacije na podrudju kantona/zupanije, mogu reducirati broj osoba od maksimalno dozvoljenog broja osoba iz to6ke 1. Poglavlja Vlll. ove naredbe. IX. NAREDBE ZA SPORTSKA NATJECANJA I TRENAZNE PROCESE 1. Dozvoljava se odrzavanje sportskih natjecanja u zatuorenom prostoru, ali bez prisustva publike, uz obvezno pridrzavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemiolo5kih mjera). 2. Dozvoljava se odrzavanje trenaznih procesa sportista svih sportskih klubova, uz obvezno pridrzavanje preporuka donijetih od strane zavoda za lavno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemiolo5kih mjera). Bosnia and Herzegovina, Saraevo, Marsala Tila 9, Tel: , Fax ++3A , e-mait: ba 7

8 X. NAREDBE ZA MJERODAVNE INSPEKCIJSKE ORGANE IMJERODAVNE UPRAVE POLICIJA 1. Zaduiuju se Federalna uptava za inpekcijske poslove kantonalne/zupanijske uprave za inspekcijske poslova, kao i inspekcije organizirane pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu/zupaniji, odnosno mjerodavni op6inski i gradski inspektori da pojadaju inspekcijski nadzor svih inspekcija, a u cilju kontrole provodenja naredenih mjera i sprjedavanja Sirenja COVID-19 na podrudju svoje jurisdikcije, kao ikontrolu ove naredbe. 2- ZaduZuje se FMUP - Federalna uprava policije i MUP kantona - Uprava policije sukladno to6ki lv Odluke o progla5enju prestanka stanja nesrece uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19) na podrudju Federacije Bosne i Hercegovine (,,SluZbene novine Federacije BiH", brc434120), poduzimaju mjere iz svoje mjerodavnosti kao potpora inspekcijskim sluzbama, a u cilju kontrole provoclenja naredenih mjera i sprjedavanja Sirenja COVID-19 na podrudju svoje jurisdikcije. 3. Zaduiuju se Federalna uptava za inspekcijske poslove, kantonalne/zupanijske uprave za inspekcijske poslove, kao i inspekcije organizirane pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu/zupaniji, odnosno mjerodavni opdinski i gradski inspektori da dostave Kriznom stozeru Federalnog ministarstva zdravstva, odnosno kriznim stozerima kantonalnih/zupanijskih ministarstava zdravstva izvje5da o poja6anom inspekcijskom nadzoru svih inspekcija, a u cilju kontrole provoilenja naredenih mjera i sprjedavanja Sirenja COVID-19 na podrudju svoje jurisdikcije, te da navedena izvjes6a nastave dostavljati u kontinuitetu svakih 14 dana. Krizni stozeri kantonalnih/zupanijskih ministarstava zdravstva navedena objedinjena izvje56a za podrudje kantona/zupanije dostavljaju Kriznom stozeru Federalnog ministarstva zd ravstva. xt. L KALNI IZBORI U BIH 2020.: PREDIZBORNE KAMPANJE I POLITIEKI SKUPOVI Organizacija predizborne kampanje idrugih politidkih skupova u Federaciji BiH u godini odvija se uz po5tivnje svih mjera navedenih u Poglavlju l.,,opce naredbe" a koja definira okupljanja na otvorenom i zafuorenom prostoru, te broj dozvoljenih osoba na ofuorenom i zatvorenom prostoru, 5to uklju6uje iobvezno po5tivanje higijensko - epidemiolo5kih mjera iz ove naredbe i preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, kao i zavoda za javno zdravstvo kantona/2upanije. XII. PRIJELAZNE IZAVRSNE ODREDBE 1. Dozvoljava se kantonalnim/iupanijskim stozerima ministarstava zdravstva uvodenje restriktivnijih i drugadijih mjera spram procjene epidemiolo5ke situacije u kantonu/iupaniji, odnosno op6ini uz redovito obavje5tavanje Kriznog stoiera Federalnog ministarstva zdravstva. Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, [,larsala Tita 9, Tel ] , Fax: , e,mail: gov ba 8

9 2. Naredba se donosi sa rokom vazenja od 14 dana racunaju6i od dana podetka primjene ove Naredbe. 3. Nakon isteka roka iz Poglavlja Xll. todka 2. ove naredbe, zaduzuie se Krizni stozer Federalnog ministarstva zdravstva da sagleda kompletnu epidemiolo5ku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i saiini procjenu rizika, a radi razmatranja mogu6nosti ipotrebe izmjene mjera utvrclenih ovom Naredbom, te nakon toga odludi novom naredbom o mjerama koje se poduzimaju iu kojem roku. 4. Ova naredba stupa na snagu danom donosenja, a primjenjuje se od dana, godine Brol: l2o godine Sarajevo c E fl s AR o 5(xRtz a F dr. C I o v I AVAJUCI E4 FMz '1, o ekosff ndi6 u{ Eosnia and Herzegovrna Saralevo, Marsala Tta 9, Tel: Fax , e'mail: gov ba 9