SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006 Stranica 1 od 19

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006 Stranica 1 od 19"

Транскрипт

1 Stranica 1 od 19 ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE I PODACI O TVRTKI / PODUZEĆU 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda Kemijsko ime: - Kataloški broj: PFI150105CLP_l 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju Uporaba: Deterdžent u prašku za ručno i strojno pranje rublja. Namjene koje se ne preporučuju: Koristiti samo za preporučenu namjenu. Razlog za nekorištenje: Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list Naziv tvrtke: Eurospin HRVATSKA d.o.o. Adresa: Jelačićev trg 7, Rijeka, Hrvatska Telefon: Faks: - odgovorne osobe: - Nacionalni kontakt: Podaci o proizvođaču: Naziv tvrtke: ITALSILVA COMMERCIALE S.R.L. Adresa: Via Monte Santo 37, Seregno (MB), Italija Telefon: Faks: odgovorne osobe: Nacionalni kontakt: Broj telefona za izvanredna stanja Broj telefona službe za izvanredna stanja: 112 Broj telefona za medicinske informacije: Ostali podaci: - ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP) Razred (klasa) opasnosti i kod kategorije: Dodatne obavijesti - Ozlj. oka 1 *Puni tekst H i EUH oznaka dan je u Odjeljku Elementi označivanja Oznaka upozorenja*: H318

2 Stranica 2 od 19 Identifikacija proizvoda: Identifikacijski broj: - Broj autorizacije: - Piktogrami: Oznaka opasnosti: Oznake upozorenja: Oznake obavijesti: Dodatni podaci o opasnostima: Podaci za deklaraciju prema Uredbi (EZ) br. 648/2004 (deterdženti): 2.3. Ostale opasnosti OPASNOST H318 - Uzrokuje teške ozljede oka. P101 - Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. P102 - Čuvati izvan dohvata djece. P280 - Nositi zaštitu za oči/zaštitu za lice. P305+P351+P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika. Sadrži: Natrijev silikat; Natrijev dodecilbenzensulfonat; Alkoholi, C12-18, etoksilirani. Sastojci: 5-15 %: anionske površinski aktivne tvari, zeoliti; < 5 %: polikarboksilati, sapun, neionske površinski aktivne tvari, fosfonati. Ostali sastojci: optički posvjetljivači boje; enzimi (proteaza, amilaza); miris (Linalool). Na temelju dostupnih, proizvod ne sadrži PBT/vPvB tvari u postotku većem od 0,1 %. ODJELJAK 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJCIMA CAS/ EC/ Indeksni broj / / Broj registracije po REACH-u XXXX % mase ili raspon Ime Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP) 10-12,5 Natrijev karbonat Nadraž. oka 2; H319

3 Stranica 3 od / / / / XXXX 10-12,5 Izuzet/polimer 1 - < 3 Natrijev dodecilbenzensulfonat 3 - < 5 Natrijev silikat Alkoholi, C12-18, etoksilirani Ak. toks. 4; H302 Ozlj. oka 1; H318 Nadraž. koža 2; H315 Kron. toks. vod. okol. 3; H412 Nagriz. metal 1; H290 Ozlj. oka 1; H318 Nadraž. koža 2; H315 TCOJ 3; H335 Ak. toks. 4; H302 Ozlj. oka 1; H318 Kron. toks. vod. okol. 3; H412 ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI 4.1. Opis mjera prve pomoći Opće napomene: Nakon udisanja: Nakon dodira s kožom: Nakon dodira s očima: Nakon gutanja: Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć: Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika. Osobu izvesti na svježi zrak, staviti u poluležeći položaj i ostaviti ju da se odmori. Svući svu kontaminiranu odjeću i obuću, mjesta dodira ispirati tekućom mlakom vodom minuta. U slučaju pojave i zadržavanja simptoma iritacije, zatražiti pomoć liječnika. Oprati ruke. Čistim prstima ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju, držati kapke širom otvorene i ispirati tekućom mlakom vodom minuta te hitno zatražiti pomoć liječnika. Ne izazivati povraćanje, ne piti, isprati usta vodom i promatrati unesrećenu osobu Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni Nakon udisanja: Nakon dodira s kožom: Nakon dodira s očima: Nakon gutanja: Udisanjem praha moguće kašljucanje, kihanje i svrbež nosa. Produženim kontaktom s kožom i u slučaju izostanka dekontaminacije moguće sušenje, pucanje i peckanje kože. Suzenje, pečenje, crvenilo, žarenje, bol, uz momentalno zamagljenje i slabljenje vida. U težim slučajevima moguće trajno oštećenje rožnice. Gutanjem moguća bol u trbuhu, mučnina i povraćanje Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom I za akutne i za odgođene simptome zatražiti savjet liječnika.

4 Stranica 4 od 19 ODJELJAK 5. MJERE GAŠENJA POŽARA 5.1. Sredstva za gašenje Prikladna sredstva: Neprikladna sredstva: Za gašenje malih požara koristiti prah i CO 2 ili pjenu i vodenu maglu za gašenje velikih požara. Direktni vodeni mlaz Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese Opasni produkti gorenja: 5.3. Savjeti za gasitelje požara Termalnom razgradnjom dolazi do oslobađanja plinova opasnih za zdravlje ljudi. Pri gašenju požara u zatvorenim prostorijama koristiti samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom (HRN EN 137) te komplet za zaštitu tijela od isijavanja topline (vatrootporno odijelo). ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje Zaštitna oprema: Zaštitna oprema (vidi pododjeljak ). Postupci sprječavanja nesreće: Postupci u slučaju nesreće: Za interventno osoblje: Nositi propisanu zaštitnu opremu Mjere zaštite okoliša: Spriječiti produženi kontakt s kožom. Obavezno spriječiti kontakt s očima. Nečistim prstima ne dirati po očima. Ne udisati prah. Obući kompletnu zaštitnu opremu, osigurati mjesto kontaminacije pokupiti mehanički i predati ovlaštenoj pravnoj osobi na zbrinjavanje. Spriječiti rasipanje proizvoda u površinske vode ili sanitarni odvodni sustav. U slučaju većih onečišćenja, nazvati broj Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje Za ograđivanje, prekrivanje, začepljivanje: Za čišćenje: Ostale informacije: Rasipani materijal mehaničkim putem pokupiti i staviti u posebne spremnike do predaje ovlaštenoj pravnoj osobi za zbrinjavanje opasnog otpada (vidi odjeljak 13.) Uputa na druge odjeljke Informacije o sigurnom rukovanje: vidi odjeljak 7. Informacije o osobnoj zaštitnoj opremi: vidi odjeljak 8. Informacije o zbrinjavanju: vidi odjeljak 13.

5 Stranica 5 od 19 ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje Mjere zaštite Mjere za sprječavanje požara: Mjere za sprječavanje stvaranja aerosola i prašine: Mjere zaštite okoliša: Ostale mjere: Savjet o općoj higijeni na radnom mjestu Osigurati dobru ventilaciju radnog prostora. Pažljivo rukovati i spriječiti prekomjerno rasipanje proizvoda. Spriječiti da rasipani materijal dospije u površinske vode, kanalizaciju ili tlo. U slučaju većih onečišćenja, nazvati broj 112. Ne jesti, piti niti pušiti tijekom uporabe. Prije ulaska u prostorije u kojima ljudi jedu, ukloniti kontaminiranu odjeću i osobnu zaštitnu opremu Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti Skladištiti u originalnoj, neoštećenoj, dobro označenoj ambalaži. Čuvati dalje od izvora topline, iskrenja i Tehničke mjere i uvjeti skladištenja: otvorenog plamena. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati dalje od hrane, pića i stočne hrane. Materijali za spremnike: Originalna ambalaža proizvođača. Zahtjevi za skladišni prostor i spremnike: Savjeti za opremanje skladišta: Ostali podaci o uvjetima skladištenja: 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe Preporuke: Vidjeti odjeljak 1.2. Posebna rješenja za industrijski sektor: U skladu sa Zakonom o kemikalijama. Tekuća voda za dekontaminaciju. Osigurati dobru ventilaciju skladišnog prostora. ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU / OSOBNA ZAŠTITA 8.1. Nadzorni parametri Tvar Naziv tvari: EC broj: CAS broj CAS broj: Granične vrijednosti izloženosti (GVI/KGVI) ppm mg/m 3 Biološke granične vrijednosti

6 Stranica 6 od 19 DNEL: Natrijev dodecilbenzensulfonat Način : Oralno Inhalacijski Dermalno Akutni lokalni učinci Industrijski Akutni sistemski učinci Ključni fizikalni parametri: topljivost, zapaljivost, nagrizanje: Način : Oralno Inhalacijski Dermalno DNEL: Natrijev silikat Način : Oralno Inhalacijski Dermalno Akutni lokalni učinci Akutni lokalni učinci Kronični lokalni učinci Kronični sistemski učinci 12 mg/m³ 12 mg/m³ 170 mg/kg Korisnički Akutni sistemski učinci Kronični lokalni učinci Kronični sistemski učinci 0,85 mg/kg 3 mg/m³ 3 mg/m³ 85 mg/kg Industrijski Akutni sistemski učinci Ključni fizikalni parametri: topljivost, zapaljivost, nagrizanje: Način : Oralno Akutni lokalni učinci Kronični lokalni učinci Kronični sistemski učinci 15,61 mg/m³ 1,59 mg/kg Korisnički Akutni sistemski učinci Kronični lokalni učinci Kronični sistemski učinci 0,8 mg/kg

7 Stranica 7 od 19 Inhalacijski Dermalno PNEC Zaštićeni cilj u okolišu Slatka voda Slatka voda Slatkovodni sedimenti Morska voda Morska voda Morski sedimenti Hranidbeni lanac Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda Tlo (poljoprivredno) Zrak 8.2. Nadzor nad izloženošću Odgovarajući upravljački uređaji Mjere za sprječavanje za vrijeme preporučene uporabe: Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti: Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti: Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti: 1,38 mg/m³ 0,8 mg/kg PNEC 0,268 mg/l - Natrijev dodecilbenzensulfonat 75 mg/l - Natrijev silikat 8,1 mg/kg - Natrijev dodecilbenzensulfonat 0,0268 mg/l - Natrijev dodecilbenzensulfonat 75 mg/l - Natrijev silikat 8,1 mg/kg - Natrijev dodecilbenzensulfonat Koristiti cjelokupnu zaštitnu opremu (vidi pododjeljak ). Redovito održavati propisanu higijenu. Skidati kontaminiranu odjeću i obuću. Prilikom rukovanja ovim proizvodom, zabranjeno je pušenje te uzimanje jela i pića. Nakon svakog prekida rada, obavezno oprati ruke s tekućom mlakom vodom i sapunom Osobne mjere zaštite, npr. osobna zaštitna oprema Zaštita očiju/lica: Zaštita kože Zaštita ruku: Zaštita ostalih dijelova tijela: Zaštitne naočale koje dobro prijanjaju uz kožu lica (HRN EN 166). Zaštitne rukavice od nitrila, debljine materijala 0,1 mm (HRN EN 374). Koristiti radno pamučno odijelo dugih rukava (HRN EN ISO 13688) i nogavica te zaštitnu obuću (HRN EN 13832) koja prekriva cijelo stopalo.

8 Stranica 8 od Zaštita dišnog sustava: U dobro ventiliranom radnom prostoru nije potrebna posebna zaštitna oprema za dišni sustav Toplinske opasnosti: Nadzor nad izloženošću okoliša Mjere za sprječavanje izloženosti tvari/smjesi: Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti: Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti: Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti: Čuvati dalje od hrane, pića i stočne hrane. Prije pauze i na kraju radnog vremena oprati ruke. ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima Vrijednost Metoda Agregatno stanje: Prah Boja: Bijela Miris: Karakterističan Prag mirisa Nije primjenjivo (mirisni proizvod) ph: 10,8 Talište/ledište: Početna točka vrenja i područje vrenja: Plamište: Nije zapaljivo Brzina isparavanja: Zapaljivost (kruta tvar, plin): Nije zapaljivo Gornja/donja granica zapaljivosti, odnosno granice eksplozivnosti: Nije eksplozivno Tlak pare: Gustoća pare: Gustoća: 0,35-0,55 g/ml Nasipna gustoća: Topljivost(i): Koeficijent raspodjele n- oktanol/voda (log Pow): Topljivo / miješa se s vodom

9 Stranica 9 od 19 Temperatura samozapaljenja: Nije samozapaljivo Temperatura raspada: Viskoznost: Nije primjenjivo (prah) Eksplozivna svojstva: Nije eksplozivno Oksidirajuća svojstva: Nije oksidirajuće 9.2. Ostale informacije VOC (Direktiva 2010/75/EU): 0 VOC (hlapljivi ugljik): 0 ODJELJAK 10.: STABILNOST I REAKTIVNOST Reaktivnost: Stabilan pri preporučenim uvjetima rukovanja i skladištenja Kemijska stabilnost: Kemijski stabilan pri preporučenim uvjetima rukovanja i skladištenja Mogućnost opasnih reakcija: Prah je potencijalno eksplozivan ako se miješa sa zrakom Uvjeti koje treba izbjegavati: Spriječiti prekomjerno prašenje proizvoda i nakupljanje praha u zraku Inkompatibilni materijali: Nijedan posebno Opasni proizvodi raspadanja: Nisu poznati. ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE Informacije o toksikološkim učincima Akutna toksičnost: Natrijev silikat Put unosa Metoda Organizam LD 50/LC 50 ili ATE smjese Gutanje: LD 50 Dodir s kožom: LD 50 Udisanje: Akutna toksičnost: Alkoholi, C12-18, etoksilirani Put unosa Metoda Organizam LD 50/LC 50 ili ATE smjese Gutanje: LD 50 Rezultat 3400 mg/kg > 5000 mg/kg Rezultat > 300 mg/kg

10 Stranica 10 od 19 Dodir s kožom: LD 50 Udisanje: Akutna toksičnost: Natrijev karbonat Put unosa Metoda Organizam LD 50/LC 50 ili ATE smjese Gutanje: Štakor LD 50 Dodir s kožom: Štakor LD 50 Udisanje: Akutna toksičnost: Natrijev dodecilbenzensulfonat Put unosa Metoda Organizam LD 50/LC 50 ili ATE smjese Gutanje: LD 50 Dodir s kožom: Štakor LD 50 Udisanje: Toksičnost za ciljani organ jednokratno izlaganje (TCOJ): > 2000 mg/kg Rezultat > 2000 mg/kg 2000 mg/kg Rezultat 1080 mg/kg > 2000 mg/kg Specifični učinci Izloženi organ Napomena Gutanje: Dodir s kožom: Udisanje: Opasnost od aspiracije: Nadraživanje i nagrizanje: Nagrizanje / nadraživanje kože: Ozbiljno oštećenje / nadraživanje očiju: Trajanje Organizam Evaluacija Metoda Napome na Uzrokuje teške ozljede oka.

11 Stranica 11 od 19 Dodir s kožom: Udisanje: Gutanje: Dodir s kožom: Udisanje: Dodir s očima: Subakutno na usta Subakutno kožom Subakutno udisanjem Subkronično na usta Subkronično kožom Subkronično udisanjem Kronično na usta Kronično kožom Kronično udisanjem Subakutno na usta Subakutno kožom Subakutno udisanjem Subkronično na usta Subkronično kožom Preosjetljivost Simptomi vezani uz fizikalne, kemijske i toksikološke karakteristike Suzenje, pečenje, crvenilo, žarenje, bol, zamagljenje i slabljenje vida. Toksičnost kod ponavljane doze (subakutna, subkronična, kronična) Trajanje Organizam Metoda Evaluacija Toksičnost za ciljani organ ponavljano izlaganje (TCOP): Napome na Specifični učinci Izloženi organ Napomena

12 Stranica 12 od 19 Subkronično udisanjem Kronično na usta Kronično kožom Kronično udisanjem CMR učinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost) Karcinogenost: Mutagenost in-vitro: Genotoksičnost: Mutagenost in-vivo: Mutageni učinak na spolne stanice: Reproduktivna toksičnost: Ukupna evaluacija CMR svojstava: Praktična iskustva: Opažanja relevantna za razvrstavanje: Ostala opažanja: Opće napomene: ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE Toksičnost Akutna toksičnost Natrijev silikat Organizam Metoda Evaluacija Napomen a Ribe LC sati 260 mg/l Rakovi EC sati 1700 mg/l Alge/vodene biljke EC sata Ostali organizmi - - Akutna toksičnost Alkoholi, C12-18, etoksilirani Organizam Metoda Evaluacija 207 mg/l Napomen a

13 Stranica 13 od 19 Ribe LC sati > 1 mg/l Rakovi EC sati > 1 mg/l Alge/vodene biljke EC sata Ostali organizmi - - Akutna toksičnost Natrijev karbonat Organizam Metoda Evaluacija Napomen a Ribe LC sati Lepomis macrochirus 300 mg/l Rakovi EC sati Ceriodaphnia dubia 200 mg/l Alge/vodene biljke EC sata Ostali organizmi - - Akutna toksičnost Natrijev dodecilbenzensulfonat Organizam Metoda Evaluacija Napomen a Ribe LC sati Rakovi EC sati Brachionus calyciflorus 1,69 mg/l Alge/vodene biljke EC sata Ostali organizmi - - Kronična toksičnost Ribe LC sati Ribe LC 50 - Organizam Metoda Evaluacija Napomen a

14 Stranica 14 od 19 Rakovi (Daphnia) EC 50 - Alge/vodene biljke IC Postojanost i razgradivost Abiotička razgradnja polurazgradnje Metoda Evaluacija Napomena Morska voda Slatka voda Zrak Tlo Biorazgradnja: % razgradnje (dani) Metoda Evaluacija Napomena Bioakumulacijski potencijal Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow) Vrijednost Koncentracija ph C Metoda Evaluacija Napomena Nem a podat poda aka taka Faktor biokoncentracije (BCF) Vrijednost Organizam Metoda Evaluacija Napomena Kronična ekotoksičnost Vrijednost Kronična toksičnost na ribama Kronična toksičnost na rakovima (Daphnia) Pokretljivost u tlu LC 50 EC 50 Organizam Metoda Evaluacija Poznata ili pretpostavljena raspodjela u okolišu: Površinska napetost: Napomen a Vrijednost C Koncentracija Metoda Napomena

15 Stranica 15 od 19 Adsorpcija/desorpcija Transport A/D koeficijent Henryjeva konst. log Pow Hlapljivost Metoda Tlo-voda Voda-zrak Tlo-zrak Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vpvb Napomen a Na temelju dostupnih, proizvod ne sadrži PBT/vPvB tvari u postotku većem od 0,1 % Ostali štetni učinci Proizvod ne sadrži tvari navedene u Uredbi (EZ) br. 1005/2009 o tvarima koje oštećuju ozonski sloj. ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE Metode obrade otpada Ne smije se zbrinjavati zajedno s komunalnim otpadom. Ne smije dospjeti u kanalizaciju Odlaganje proizvoda/ambalaže: Proizvod/ambalažu predati ovlaštenoj pravnoj osobi za zbrinjavanje otpada prema ključnom broju iz Kataloga otpada Ključni broj otpada: Prema Katalogu otpada Načini obrade otpada: Prema Katalogu otpada Mogućnost izlijevanja u kanalizaciju: Ostale preporuke za odlaganje: Relevantni propisi: Zakon o održivom gospodarenju otpadom. ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU Kopneni prijevoz cestama (ADR) UN broj: Pravilno otpremno ime prema UN-u: Razred(i) opasnosti pri prijevozu: Skupina pakiranja: Opasnosti za okoliš: -

16 Stranica 16 od Posebne mjere opreza za korisnika: - Kopneni prijevoz željeznicom (RID) UN broj: Pravilno otpremno ime prema UN-u: Razred(i) opasnosti pri prijevozu: Skupina pakiranja: Opasnosti za okoliš: Posebne mjere opreza za korisnika: - Prijevoz unutarnjim plovnim putovima (ADN) UN broj: Pravilno otpremno ime prema UN-u: Razred(i) opasnosti pri prijevozu: Skupina pakiranja: Opasnosti za okoliš: Posebne mjere opreza za korisnika: - Prijevoz morem (IMDG) UN broj: Pravilno otpremno ime prema UN-u: Razred(i) opasnosti pri prijevozu: Skupina pakiranja: Opasnosti za okoliš: Posebne mjere opreza za korisnika: Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom II. Konvenciji MARPOL i Kodeksom IBC: Zračni prijevoz (ICAO-TI/IATA-DGR) UN broj: Pravilno otpremno ime prema UN-u: Razred(i) opasnosti pri prijevozu: Skupina pakiranja: Opasnosti za okoliš: Posebne mjere opreza za korisnika: - Dodatne informacije: - - ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu EU uredbe

17 Stranica 17 od 19 Autorizacija i/ili ograničenja u uporabi Autorizacije: Ograničenja: Ostale EU uredbe: - Podaci (Direktiva 1999/13/EZ) o ograničenjima emisija hlapljivih organskih spojeva (HOS): Nacionalna regulativa: Procjena kemijske sigurnosti Nije provedena. Zakon o kemikalijama, Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o prijevozu opasnih tvari, Zakon o održivom gospodarenju otpadom. ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE Navođenje promjena:

18 Stranica 18 od Skraćenice: Ključna literatura i izvori : ADR: Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari ADN: Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodenim putovima CAS: Chemical Abstracts Service broj CMR: Karcinogen, mutagen, reproduktivno toksičan DNEL: Izvedeni nivo bez učinka EC: EINECS broj GVI: Granična vrijednost izloženosti HOS: Hlapivi organski spoj IATA: Međunarodna udruga zračnih prijevoznika ICAO-TI: Tehničke upute za siguran prijevoz opasnih tvari zrakom IMDG: Međunarodni prijevoz opasnih tvari morem KGVI: Kratkotrajna granična vrijednost izloženosti LC 50: Letalna koncentracija za 50 % ispitivanih organizama LD 50: Letalna doza za 50 % ispitivanih organizama (srednja smrtna doza) PNEC: Predviđene koncentracije s učinkom PBT: Perzistentno, bioakumulativno, toksično Pow: Koeficijent raspodjele oktanol-voda vpvb: vrlo perzistentno i vrlo bioakumulativno RID: Uredbe koje se tiču međunarodnog prijevoza opasnih tvari željeznicom REACH: Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija TCOJ: Toksičnost za ciljani organ, jednokratno izlaganje TCOP: Toksičnost za ciljani organ, ponavljano izlaganje Nadraž. oka 2 - Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko, 2. kategorija opasnosti Ak. toks. 4 - Akutna toksičnost (gutanje), 4. kategorija opasnosti Ozlj. oka 1 - Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko, 1. kategorija opasnosti Nadraž. koža 2 - Nagrizajuće/nadražujuće za kožu, 2. kategorija opasnosti Kron. toks. vod. okol. 3 - Opasno za vodeni okoliš - kronična opasnost, 3. kategorija Nagriz. metal 1 - Nagrizajuće za metale, 1. kategorija opasnosti TCOJ 3 - Specifična toksičnost za ciljane organe - jednokratno izlaganje, 3. kategorija opasnosti, nadraživanje dišnog trakta www hzt hr originalni STL proizvođača

19 Stranica 19 od Razvrstavanje i korištenje procedura razvrstavanja za smjese prema Uredbi CLP Razvrstavanje prema CLP-u Postupak razvrstavanja Ozlj. oka 1; H318 Prema originalnom STL-u proizvođača Odgovarajuće H oznake (broj i puni tekst) H: H290 Može nagrizati metale. H302 Štetno ako se proguta. H315 Nadražuje kožu. H318 Uzrokuje teške ozljede oka. H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. H335 Može nadražiti dišni sustav. H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima Savjeti za uvježbavanje: Daljnje obavijesti: - PRILOG: SCENARIJI IZLOŽENOSTI SUKLADNO IZVJEŠĆU O KEMIJSKOJ SIGURNOSTI -