Godina XVI ISSN KRONOLOŠKI REGISTAR PROPISA OBJAVLJENIH U «SLUŽBENIM NOVINAMA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA» U 2011.GODINI (1 17) KAZALO

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Godina XVI ISSN KRONOLOŠKI REGISTAR PROPISA OBJAVLJENIH U «SLUŽBENIM NOVINAMA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA» U 2011.GODINI (1 17) KAZALO"

Транскрипт

1 ISSN SLUŽBENE NOVINE ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA Godina XVI ISSN KRONOLOŠKI REGISTAR PROPISA OBJAVLJENIH U «SLUŽBENIM NOVINAMA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA» U 2011.GODINI (1 17) KAZALO USTAVNI SUD FBIH...2 SKUPŠTINA...2 VLADA...4 MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU...22 MINISTARSTVO FINANCIJA...22 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA...25 MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE...25 MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT...25 PEDAGOŠKI ZAVOD...27 MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLIŠA...27 KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE...27 ŠUMSKO-GOSPODARSKO DRUŠTVO ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA...27 SLUŽBA ZA UPOŠLJAVANJE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA...28

2 Strana 2 red. broj Naziv Br. Sl. novina Str. red. broj Naziv Br. Sl. novina Str. USTAVNI SUD FBIH 1. PRESUDA (hrvatski jezik) PRESUDA (srpski jezik) SKUPŠTINA 1. PRORAČUN Zeničko-dobojskog IZMJENE PRORAČUNA Zeničko-dobojskog kantona za 2011.godinu ZAKON o izvršavanju Proračuna za 2011.godinu ZAKON o izmjeni Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije ZAKON o izmjeni Zakona o sudskim pristojbama ZAKON o zaštiti od požara i vatrogastvu ZAKON o inspekcijama Zeničko-dobojskog kantona ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Kantonalnoj upravi civilne zaštite ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o mjerodavnostima kantonalnih organa Zeničko-dobojskog kantona u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o športu ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnoj školi ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o srednjoj školi ZAKON o izmjeni Zakona o JU Univerzitet u Zenici ZAKON o dopuni Zakona o raseljenim osobama i povratnicima ZAKON o izmjeni Zakona o građenju ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom ZAKON o izmjeni i dopuni Zakona o JU Univerzitet u Zenici AUTENTIČNO TUMAČENJE članka 37.stavak (1) Zakona o komunalnim djelatnostima ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 17/08) AUTENTIČNO TUMAČENJE članka 133. Zakona o srednjoj školi ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 05/04, 20/07 i 19/09) AUTENTIČNO TUMAČENJE odredbe članka 6. stavak 1. točka a) Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 9/09) ZAKON o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim pristojbama 7 537

3 Strana AUTENTIČNO TUMAČENJE članka 2.stavak (1) Zakona o sudskim pristojbama ( Službene novine, broj: 12/09, 4/11 i 7/11), a u svezi sa Tarifnim brojem 1.stavak (3) Tarife sudskih pristojbi ETIČKI KODEKS zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona ODLUKA o potvrđivanju prijedloga kandidata za mjesto predsjedatelja/zamjenika predsjedatelja Skupštine ODLUKA o izboru predsjedatelja/ zamjenika predsjedatelja Skupštine ODLUKA o obrazovanju Kolegija Skupštine ODLUKA o određivanju člana Vlade Kantona koji će privremeno obavljati dužnost Premijera ODLUKA o potvrđivanju Vlade ODLUKA o razrješenju ministra Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša ODLUKA o razrješenju ministra Ministarstva za gospodarstvo ODLUKA o dopuni Odluke o osnivanju Kluba zastupnika Bošnjaka ODLUKA o izmjenama Odluke o osnivanju Kluba zastupnika Hrvata ODLUKA o imenovanju kandidata za premijera Kantona ODLUKA o izboru stalnih radnih tijela Skupštine ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine ODLUKA o potvrđivanju ostavke zamjenika Kantonalnog pravobranitelja Zeničko-dobojskog kantona ODLUKA o izmjenama Odluke o izboru stalnih radnih tijela Skupštine ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Kluba zastupnika Bošnjaka ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Kluba zastupnika Hrvata ODLUKA o organiziranju Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici ODLUKA o pristupanju izradi Prostornog plana za područja posebnih obilježja od značaja za Kanton Zaštičena prirodna cjelina Tajan, Žuča, Ribnica i Trstionica ODLUKA o izmjenama i dopuni Programa rada Skupštine za 2011.godinu ODLUKA o izmjeni Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine ODLUKA o izmjenama Odluke o izboru stalnih radnih tijela Skupštine ODLUKA o dopuni Odluke o osnivanju Kluba zastupnika Srba ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Kluba zastupnika Bošnjaka

4 Strana ODLUKA o izmjenama Odluke o osnivanju Kluba zastupnika Hrvata ODLUKA o izmjenama Odluke o osnivanju Kluba zastupnika Srba ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine ODLUKA o izmjenama Odluke o izboru stalnih radnih tijela Skupštine ODLUKA o potvrđivanju imenovanja zamjenika Kantonalnog pravobranitelja Zeničkodobojskog kantona -Rješenje o imenovanju zamjenika Kantonalnog pravobranitelja ODLUKA o davanju suglasnosti na Izmjene Financijskog plana JU Služba za upošljavanje za 2011.godinu -Izmjene Financijskog plana JU Služba za upošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za godinu ODLUKA o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2011.godinu -Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2011.godinu ODLUKA o privremenom financiranju za period siječanj-ožujak 2012.godine ODLUKA o davanju suglasnosti na Financijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničkodobojskog kantona za godinu -Financijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2012.godinu ODLUKA o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za godinu -Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2012.godinu PROGRAM RADA Skupštine za 2011.godinu ZAKLJUČAK ZAKLJUČAK -Tekst rezolucije o Srebrenici VLADA 1. UREDBA o dopuni Uredbe o Biznis servis centru Zeničkodobojskog kantona UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o formiranju Kantonalnog stožera civilne zaštite ODLUKA o uvećanju sredstava kantona za 2010.godinu ODLUKA o uvećanju sredstava kantona za 2010.godinu ODLUKA o uvećanju sredstava kantona za 2010.godinu 1 3

5 Strana 5 6. ODLUKA o uvećanju sredstava kantona za 2010.godinu ODLUKA o uvećanju sredstava kantona za 2010.godinu ODLUKA o uvećanju sredstava kantona za 2010.godinu ODLUKA o imenovanju vršioca dužnosti ravnatelja u UTTD 21.decembar d.o.o. Zenica ODLUKA o preraspodjeli sredstava kantona za 2010.godinu ODLUKA o uvećanju sredstava kantona za 2010.godinu ODLUKA o preraspodjeli sredstava kantona za 2010.godinu ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju financijskih sredstava za sanaciju ravnog krova na zgradi Općinskog suda u Zenici, broj: /10 od godine ODLUKA o prijenosu okončanih projekata iz ugovora o prodaji nekretnina, zaključenih shodno Programu utroška namijenskih sredstava iz oblasti šumarstva usvojenog za godinu ODLUKA o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije, broj: /06 od godine ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Adaptacija dijela prostora u Institutu Kemal Kapetanović za potrebe Veterinarskog zavoda-dijagnostički laboratorij ODLUKA o uvećanju sredstava kantona za 2010.godinu ODLUKA o uvećanju sredstava kantona za 2010.godinu ODLUKA o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta JU Kantonalna bolnica Zenica ODLUKA o utvrđivanju cijena lijekova sa Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona ODLUKA o određivanju potpisnika sa posebnog ESCROW transakcijskog računa za period I- III 2011.godine ODLUKA o određivanju potpisnika sa računa blagajničko poslovanje proračunskih korisnika otvorenog kod IKB D.D. Zenica za period I-III 2011.godine ODLUKA o određivanju potpisnika putem donatorskog podračuna u okviru JRT, za Osnovnu specijalnu školu za period I-III 2011.godine ODLUKA o određivanju potpisnika sa transakcijskog računa otvorenog kod Union banke D.D. Sarajevo za period I-III godine 2 93

6 Strana ODLUKA o unosu nedostajućih sredstava za stvorene obveze kantona za 2010.godinu ODLUKA o određivanju potpisnika putem deviznog računa za period I-III 2011.godine ODLUKA o određivanju potpisnika putem depozitnog i transakcijskog računa otvorenog kod IKB D.D. Zenica za period I-III 2011.godine ODLUKA o određivanju potpisnika sa transakcijskog računa otvorenog kod Sparkasse d.d. Sarajevo za period I-III 2011.godine ODLUKA o uvećanju sredstava kantona za 2010.godinu ODLUKA o odobravanju sredstava za nabavku opreme za Opću bolnicu Tešanj ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona ODLUKA o određivanju potpisnika sa posebnog transakcijskog računa-sredstva ostvarena na temelju posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za period I-III 2011.godine ODLUKA o određivanju potpisnika sa podračuna za Centralizovani obračun i isplatu plaća za period I-III 2011.godine ODLUKA o odobravanju sredstava udruženju Humanost-societas humanitatis Zenica za nastavak implementacije projekta Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama u Maglaju ODLUKA o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-krečnjaka na proširenom lokalitetu ležišta Borovačka stijena, u općini Kakanj ODLUKA o davanju suglasnosti i kriterijima za dodjelu koncesija za izgradnju malih hidroelektrana MHE Vareš, MHE Hodžići i MHE Kula na rijeci Stavnji, na području općine Vareš ODLUKA o odobravanju dijela sredstava Udruženju Humanost-socijetas humanitatis za zajedničko financiranje projekta Mobilna kućna njega i pomoć u kući za stare iznemogle osobe smještene u objektima Radakovo i Crkvice, općina Zenica u 2011.godini ODLUKA o odobravanju dijela sredstava Udruženju Humanost-societas humanitatis za financiranje projekta Angažovanje socijalnog radnika za potrebe organiziranja unutarnjeg života u zgradama Crkvice i Radakovo u 2011.godini ODLUKA o promjeni naziva Javna ustanova Stručna industrijska škola Zenica u Javna ustanova Mješovita srednja industrijska škola u Zenici, Zenica ODLUKA o ustupanju stalnog sredstva 2 99

7 Strana ODLUKA o utvrđivanju Standarda i kriterija Vlade Zeničkodobojskog kantona za imenovanja/nominiranja na upražnjenu poziciju u reguliranim tijelima (Prečišćen tekst) ODLUKA o odobravanju sredstava za sufinanciranje Projekta izgradnje jedanaest stambenih jedinica za raseljene osobe, na lokaciji Bravčići, Ulica Prva, Žepče ODLUKA o uvećanju sredstava u Odluci o privremenom financiranju Zeničko-dobojskog kantona za period siječanj-ožujak 2011.godine ODLUKA o odobravanju sredstava za implementaciju projekta Sigurna kuća za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji i zajednici sa područja općina Zeničkodobojskog kantona ODLUKA o raspodjeli sredstava za klubove zastupnika političkih stranaka za I.kvartal 2011.godine ODLUKA o odobravanju sredstava za javne-humanitarne kuhinje ODLUKA o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-fliša i rožnaca na ležištu Bistričak-Nemila, K.O. Doglode u općini Zenica ODLUKA o uvećanju sredstava u Odluci o privremenom financiranju Zeničko-dobojskog kantona za period siječanj-ožujak 2011.godine ODLUKA o poništenju Odluke o davanju suglasnosti i uvjetima za provođenje postupka dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-dijabaza na ležištu Krtović-Kalošević, u općini Tešanj, broj: /07 od godine ODLUKA o uvećanju sredstava u Odluci o privremenom financiranju Zeničko-dobojskog kantona za period siječanj-ožujak 2011.godine ODLUKA o usvajanju Elaborata o izvršenom redovitom godišnjem popisu imovine, obveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan godine ODLUKA o isknjižavanju imovine KŠC Don Bosco Tehničko-obrtnička škola Žepče, iz imovine Zeničko-dobojskog kantona ODLUKA o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaće savjetnika koji nisu državni službenici, uposlenih u kantonalnim organima državne službe i Skupštini Zeničko-dobojskog kantona ODLUKA o određivanju potpisnika sa računa blagajničko poslovanje proračunskih korisnika otvorenog kod IKB DD Zenica za 2011.godinu ODLUKA o određivanju potpisnika sa depozitnog i transakcijskog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za 2011.godinu 5 363

8 Strana ODLUKA o određivanju potpisnika putem deviznog računa za 2011.godinu ODLUKA o određivanju potpisnika sa posebnog ESCROW transakcijskog računa za 2011.godinu ODLUKA o određivanju potpisnika putem donatorskog podračuna u okviru JRT, za Osnovnu specijalnu školu za 2011.godinu ODLUKA o određivanju potpisnika sa transakcijskog računa otvorenog kod Sparkasse dd Sarajevo za 2011.godinu ODLUKA o određivanju potpisnika sa transakcijskog računa otvorenog kod Union banke dd Sarajevo za 2011.godinu ODLUKA o određivanju potpisnika sa posebnog transakcijskog računa-sredstva ostvarena na temelju posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za 2011.godinu ODLUKA o određivanju potpisnika sa podračuna za Centralizovani obračun i isplatu plaća za 2011.godinu ODLUKA o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-dijabaza na ležištu Krmance, K.O. Kovanići u općini Zenica ODLUKA o izmjeni Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaća rukovodećih i ostalih državnih službenika u kantonalnim organima državne službe ODLUKA o visini osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim proračunskim korisnicima za 2011.godinu ODLUKA o visini naknade za topli obrok uposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim proračunskim korisnicima za 2011.godinu ODLUKA o odobravanju sredstava za dodjelu stipendija redovitim studentima prvog ciklusa studija sa područja Zeničko-dobojskog kantona u akademskoj 2010/2011.godini ODLUKA o odobravanju sredstava za provođenje preventivne sistematske deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području u 2011.godini ODLUKA o promjeni naziva Javna ustanova Stručna zanatska škola u Zenici u Javna ustanova Srednja mješovita škola Mladost Zenica ODLUKA o uvećanju sredstava kantoa za 2011.godinu ODLUKA o uvećanju sredstava kantoa za 2011.godinu ODLUKA o uvećanju sredstava kantoa za 2011.godinu 7 546

9 Strana ODLUKA o uvećanju sredstava kantoa za 2011.godinu ODLUKA o uvećanju sredstava kantoa za 2011.godinu ODLUKA o raspodjeli sredstava za klubove zastupnika političkih stranaka za II kvartal 2011.godine ODLUKA o procedurama, uvjetima, kriterijima i prioritetima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća ODLUKA o odobravanju sredstava za nabavku opreme prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za godinu ODLUKA o odobravanju sredstava za nabavku opreme prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za godinu-namijenska sredstva ODLUKA o odobravanju sredstava za rekonstrukcije i investiciono održavanje prema Programu kapitalnih ulaganja za 2011.godinu-namijenska sredstva ODLUKA o odobravanju sredstava za nabavku građevina prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za godinu-namijenska sredstva ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava za nabavku opreme ODLUKA o odobravanju sredstava udruzi Humanost-societas humanitatis Zenica za nastavak implementacije projekta Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama u Maglaju ODLUKA o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijena lijekova sa Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava za nabavku zemljišta ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje zgrade Općinskog suda u Zenici ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava za kupovinu poslovnog prostora za potrebe Općinskog suda u Visokom ODLUKA o odobravanju sredstava Udruzi Humanost-socijetas humanitatis za financiranje projekta Angažovanje socijalnog radnika za potrebe organiziranja unutarnjeg života u zgradama Crkvice i Radakovo u 2011.godini ODLUKA o odobravanju novčanih sredstava Udruzi Humanost-societas humanitatis za zajedničko financiranje projekta Mobilna kućna njega i pomoć u kući za stare iznemogle osobe smještena u objektima Radakovo i Crkvice, općina Zenica u godini 9 727

10 Strana ODLUKA o odobravanju sredstava za implementaciju projekta Sigurna kuća za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji i zajednici sa područja općina Zeničkodobojskog kantona ODLUKA o odobravanju sredstava za jednokratne i privremene novčane pomoći ODLUKA o odobravanju sredstava udruženjima sa područja ODLUKA o odobravanju sredstava za financiranje realizacije projekta Obnova stambenih objekta u funkciji povratka raseljenih osoba smještenih na području Zeničko-dobojskog kantona, čije je prijeratno prebivalište bilo na području, i kojima je priznato pravo na privremeni smještaj ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona ODLUKA o kriterijima raspodjele financijskih sredstava iz Tekuće rezerve Proračuna Zeničko-dobojskog kantona ODLUKA o uvećanju sredstava ODLUKA o utvrđivanju potrebe za formiranjem Povjerenstva za procjenu ispunjenosti uvjeta Fondacije arheološki park: Bosanska piramida Sunca za projekat Arheološka i prateća istraživanja Bosanske doline piramida u Visokom ( projekti: Bosanska piramida Sunca-Visočica, Bosanska piramida mjeseca-plješevica, Tumulusi Toprakalija, Dolovi-Gornja Vratnica i Ginje i Prahistorijski labirint Ravne i KTK ) u općini Visoko ODLUKA o odobravanju financijskih društvu Alpina-Bromy d.o.o. Tešanj ODLUKA o odobravanju financijskih društvu S.P. Budo d.o.o. Zenica ODLUKA o odobravanju financijskih društvu Arel d.o.o. Zenica ODLUKA o odobravanju financijskih društvu SPR Non-stop Maglaj ODLUKA o odobravanju financijskih društvu Omega Comerc d.o.o. Visoko ODLUKA o odobravanju financijskih društvu Pero d.o.o. Zenica ODLUKA o odobravanju financijskih društvu Velbos d.o.o. Begov Han, Žepče 9 743

11 Strana ODLUKA o odobravanju financijskih društvu Alma-Ras d.o.o. Olovo ODLUKA o odobravanju financijskih društvu Lindapek d.o.o. Zenica ODLUKA o odobravanju financijskih društvu Vibratech d.o.o. Visoko ODLUKA o odobravanju financijskih društvu Dilaver company d.o.o. Zenica ODLUKA o odobravanju financijskih društvu Ascom d.o.o. Tešanj ODLUKA o odobravanju financijskih društvu Inox trade d.o.o. Maglaj ODLUKA o odobravanju financijskih društvu ENKER d.o.o. Tešanj ODLUKA o odobravanju financijskih administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta Z-CHROMOPROM d.o.o. Usora ODLUKA o odobravanju financijskih povećanja iskorištavanja kapaciteta u ugostiteljskim objektima skupine hoteli, d.o.o. Dubrovnik Zenica ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava-poticaja inovatoru/nositelju patenta Gujić Josipu iz Kaknja ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava-regresa društvu za proizvodnju, trgovinu, usluge i promet CarTrim d.o.o. Žepče ODLUKA o odobravanju financijskih društvu CarTrim d.o.o. Žepče ODLUKA o odobravanju financijskih društvu Ame d.o.o. Breza ODLUKA o odobravanju financijskih društvu za proizvodnju Conita d.o.o. Tešanj ODLUKA o odobravanju financijskih društvu Mašinska obrada motora -obrt Šarić Sejad, Zenica ODLUKA o visini naknade za vrijeme korištenja godišnjeg odmora (regresa) za 2011.godinu ODLUKA o odobravanju financijskih društvu SUBAŠIĆ d.o.o. Tešanj ODLUKA o odobravanju financijskih administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta Bešlić d.o.o. Visoko ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava-poticaja inovatoru/nositelju patenta Gujić Josipu iz Kaknja 9 748

12 Strana ODLUKA o odobravanju financijskih troškova organiziranja i izgradnje poslovne zone Ekonomija-Batvice /Korak 1- Faza II/ Općini Zavidovići ODLUKA o odobravanju sredstava Udruženju - Svjetlost Zenica za implementaciju projekta Potpora samostalnom stanovanju-življenju osoba sa poteškoćama u razvoju općine Zenica ODLUKA o uvećanju sredstava ODLUKA o odobravanju sredstava za nabavku opreme za opću bolnicu Tešanj ODLUKA o uvećanju sredstava ODLUKA o odobravanju financijskih administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta CONITA d.o.o. Tešanj ODLUKA o odobravanju financijskih administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta ZUPČANIK d.o.o. Tešanj ODLUKA o odobravanju sredstava za javne-humanitarne kuhinje ODLUKA o poništavanju javnog poziva za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos malih hidroelektrana Vareš, Kula i Hodžići na rijeci Stavnji, općina Vareš ODLUKA o uvećanju sredstava ODLUKA o visini osnovice za obračun plaće uposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim proračunskim korisnicima za mjesec juli 2011.godine ODLUKA o uvećanju sredstava ODLUKA o odobravanju sredstava za implementaciju projekta Izgradnja zgrade Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u Visokom ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava subvencioniranju međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom gospodarskom društvu Krivaja- TMK d.o.o. Zavidovići ODLUKA o odobravanju financijskih upravljanje kvalitetom gospodarskom društvu Jami d.o.o. Sarajevo- Podružnica Tešanj

13 Strana ODLUKA o odobravanju financijskih upravljanje kvalitetom gospodarskom društvu Ivex d.o.o. Usora ODLUKA o odobravanju financijskih upravljanje kvalitetom gospodarskom društvu RUDSTROJ- EX d.o.o. Kakanj ODLUKA o odobravanju financijskih upravljanje kvalitetom gospodarskom društvu Elchy-Tex d.o.o. Žepče ODLUKA o odobravanju financijskih upravljanje kvalitetom gospodarskom društvu Metal-As d.o.o. Visoko ODLUKA o odobravanju financijskih upravljanje kvalitetom gospodarskom društvu Brovis d.d. Visoko ODLUKA o odobravanju financijskih upravljanje kvalitetom obrtničkoj radnji S & M-P Kakanj ODLUKA o odobravanju financijskih investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti obrtniku za proizvodnju suhomesnatih proizvoda PIVA Visoko ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona ODLUKA o odobravanju financijskih međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom gospodarskom društvu ITC d.o.o. Zenica ODLUKA o odobravanju financijskih investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti obrtniku za proizvodnju i preradu mlijeka LEMEŠ Visoko ODLUKA o promjeni naziva Javna ustanova Osnovna specijalna škola Zenica u novi naziv JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-tjelesnom razvoju Zenica ODLUKA o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-krečnjaka na ležištu Radići, K.O. Klopče u općini Zenica ODLUKA o ostvarivanju prava iz temelja socijalne zaštite, zdravstvene i boračko-invalidske zaštite te obrazovanje djece i mladih, povratnika iz Zeničko-dobojskog kantona na područje entiteta Republika Srpska

14 Strana ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Standarda i kriterija Vlade za imenovanja/nominiranja na upražnjenu poziciju u reguliranim tijelima Zeničko-dobojskog kantona ODLUKA o odobravanju financijskih administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta MAJOGRADNJA d.o.o. Usora ODLUKA o odobravanju financijskih administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta SUBAŠIĆ d.o.o. Tešanj ODLUKA o odobravanju financijskih investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti SZR Prerada mesa, vlasništvo Midhata Lepića iz Visokog ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava - subvencioniranju međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom gospodarskom društvu ĆOSIĆ-PROMEX d.o.o. Usora ODLUKA o uvećanju sredstava ODLUKA o uvećanju sredstava ODLUKA o uvećanju sredstava ODLUKA o odobravanju financijskih društvu Almy-transport d.o.o. Zenica ODLUKA o odobravanju financijskih upravljanje kvalitetom gospodarskom društvu Primus-color d.o.o. Kakanj ODLUKA o odobravanju financijskih upravljanje kvalitetom gospodarskom društvu Kakanj petrol d.o.o. Kakanj ODLUKA o odobravanju financijskih međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom gospodarskom društvu Subašić d.o.o. Tešanj ODLUKA o uvećanju sredstava ODLUKA o raspodjeli sredstava za klubove poslanika političkih stranaka za III kvartal godine ODLUKA o stavljanju van snage Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: /10 od godine ODLUKA o odobravanju financijskih administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta obrt SEMIĆ Visoko vl. SEMIĆ (Ekrem) MAHIR

15 Strana ODLUKA o odobravanju financijskih međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom gospodarskom društvu ABITEC Office sistemi d.o.o. Tešanj ODLUKA o davanju suglasnosti i uvjetima za provođenje postupka dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju metaličnog mineralnog resursa-ceruzita na ležištima Očekalj i Prgoševo u općini Olovo ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava za sufinanciranje sudjelovanja gospodarskih subjekata i inovatora na 18.Generalnom BH sajmu ZEPS 2011 i Međunarodnom sajmu metala ZEPS Intermetal ODLUKA o odobravanju financijskih administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta Samostalni obrt Mlin natura Visoko, vlasnik Žepčan Zemir ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava - subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta investitora Kran d.o.o. Olovo ODLUKA o odobravanju financijskih administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta KB-Plastika d.o.o. Maglaj ODLUKA o odobravanju financijskih administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta investitora H-M Promet d.o.o. Maglaj ODLUKA o visini osnovice za obračun plaće uposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim proračunskim korisnicima za mjesec avgust 2011.godine ODLUKA o odobravanju sredstava udruzi Humanost-socijetas humanitatis Zenica za nastavak implementacije projekta Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama u Maglaju ODLUKA o odobravanju financijskih društvu AL-EX d.o.o. Zenica ODLUKA o preraspodjeli sredstava ODLUKA o preraspodjeli sredstava ODLUKA o odobravanju financijskih troškova organiziranja i izgradnje poslovne zone Bukva-Vila /Faza II-Korak 2./ OPĆINI TEŠANJ ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava rekonstrukcije ulice Korovinjići, Vareš ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju projekta rekonstrukcije i sanacije lokalnog puta dionice Groce-D.Kakanj ODLUKA o odobravanju sredstava za obilježavanje Dječije nedjelje u Zeničko-dobojskom kantonu za godinu

16 Strana ODLUKA o odobravanju financijskih troškova organiziranja i izgradnje poslovne zone Matuzići /Korak 2 Faza II/ OP- ĆINI DOBOJ JUG ODLUKA o odobravanju sredstava udruženju Humanost-socijetas humanitatis Zenica za nastavak implementacije projekta Centar za rano poticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama u Zenici ODLUKA o davanju suglasnosti i uvjetima za provođenje postupka dodjele koncesije putem javnog poziva za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-krečnjaka na ležištu Široke stijene kod Zenice, K.O. Babino i K.O. Crkvice, u općini Zenica ODLUKA o davanju suglasnosti i uvjetima za provođenje postupka dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju nemetaličnog mineralnog resursa-gabra na lokalitetu Karaula K.O. Drecelj, općina Olovo ODLUKA o uvećanju sredstava ODLUKA o odobravanju financijskih međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom gospodarskom subjektu ZE-STEEL d.o.o. Zenica ODLUKA o odobravanju financijskih upravljanje kvalitetom obrtničkoj radnji Pekara Delibašić Kakanj ODLUKA o odobravanju financijskih investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti obrtniku za proizvodnju proizvoda od mesa i mesa peradi ADO Olovo, vlasništvo Memagić Nihada ODLUKA o odobravanju financijskih investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti obrtniku za proizvodnju računara i periferne opreme BH com Zenica, vlasništvo Huseinspahić Dževada ODLUKA o uvećanju sredstava ODLUKA o uvećanju sredstava ODLUKA o uvećanju sredstava ODLUKA o uvećanju sredstava ODLUKA o uvećanju sredstava ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava-regresa obrtu prerada mesa Kaplan Visoko ODLUKA o odobravanju financijskih administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta Gluck norm d.o.o. Tešanj ODLUKA o odobravanju financijskih društvu Euroimpex-an d.o.o. Zavidovići

17 Strana ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava- subvencioniranju investicija kod obrta Babić Visoko, vlasništvo Edina Babića ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava- subvencioniranju urpavljanje kvalitetom gospodarskom društvu Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava- subvencioniranju međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom gospodarskom subjektu Nansi d.o.o. Žepče ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava- subvencioniranju upravljanje kvalitetom gospodarskom subjektu Inžinjering 1 d.o.o. Tešanj ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava- subvencioniranju upravljanje kvalitetom gospodarskom subjektu Termomatik d.o.o. Zenica ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava- subvencioniranju međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom gospodarskom subjektu Vita-life d.o.o. Visoko ODLUKA o uvećanju sredstava ODLUKA o davanju suglasnosti i uvjetima za provođenje postupka dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa tehničkoukrasnog kamena krečnjaka na ležištu Dobrun-Dugandžići u općini Olovo ODLUKA o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije broj: /08 od godine i broj: /10 od godine ODLUKA o odobravanju financijskih društvu OMEGA CO- MERC d.o.o. Visoko ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava- subvencioniranju međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom gospodarskom subjektu MELIK- GROUP d.o.o. Visoko ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava- subvencioniranju upravljanje kvalitetom obrtničkoj radnji S&M-P Kakanj ODLUKA o visini osnovice za obračun plaće uposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim proračunskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec septembar 2011.godine ODLUKA o preraspodjeli sredstava ODLUKA o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Kliničkog centra Sveučilišta u Sarajevu

18 Strana ODLUKA ODLUKA o odobravanju financijskih troškova organiziranja i izgradnje poslovne zone Ekonomija-Batvice /Korak 1- Faza II/ Općini Zavidovići ODLUKA o odobravanju financijskih investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti gospodarskom subjektu Format, vlasništvo Podojak Edina iz Zenice ODLUKA o uvećanju sredstava ODLUKA o uvećanju sredstava ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona ODLUKA o odobravanju financijskih troškova organiziranja i izgradnje poslovne zone Žabljak /Korak 1. i 2.-Faza II/ Općini Usora ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava- subvencioniranju investicija kod obrta Lemeš Visoko, vlasništvo Saliha Lemeša ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava- subvencioniranju upravljanje kvalitetom gospodarskom subjektu ED.-EN. - d.o.o. Visoko ODLUKA o odobravanju financijskih društvu Alma-Ras d.o.o. Olovo ODLUKA o preraspodjeli sredstava ODLUKA o dodjeli sredstava IP Krivaja d.o.o. Zavidovići ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava- subvencioniranju međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom gospodarskom subjektu Velbos d.o.o. Žepče ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava- subvencioniranju međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom gospodarskom subjektu Arel d.o.o. Zenica ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava- subvencioniranju upravljanje kvalitetom gospodarskom subjektu H-M Promet d.o.o. Maglaj ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava- subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta R-produkt d.o.o. Visoko ODLUKA o uvećanju sredstava ODLUKA o raspodjeli sredstava za klubove zastupnika političkih stranaka za IV.kvartal godine

19 Strana ODLUKA o uvećanju sredstava ODLUKA o oprihodovanju neutrošenih vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja sa godine ODLUKA o unosu nedostajućih sredstava za stvorene obveze ODLUKA o preraspodjeli sredstava ODLUKA o redovitnom godišnjem popisu imovine, obveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona na dan godine ODLUKA o preraspodjeli sredstava ODLUKA o preraspodjeli sredstava ODLUKA o uvećanju sredstava ODLUKA o uvećanju sredstava POSLOVNIK o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona SPORAZUM o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora OŠ 21.mart Matuzići, Doboj Jug RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona RJEŠENJE o razrješenju člana Školskog odbora JU Prva osnovna škola, Zavidovići RJEŠENJE o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Prva osnovna škola, Zavidovići RJEŠENJE o konačnom imenovanju člana Školskog odbora OŠ Kulin ban, Tešanjka, Tešanj RJEŠENJE o konačnom imenovanju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona RJEŠENJE o razrješenju člana Školskog odbora Gimnazije Edhem Mulabdić, Maglaj RJEŠENJE o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije Edhem Mulabdić, Maglaj RJEŠENJE o razrješenju člana Školskog odbora Srednje škole za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje, Zenica RJEŠENJE o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje, Zenica RJEŠENJE o razrješenju člana Policijskog odbora Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona 3 167

20 Strana RJEŠENJE o imenovanju člana Policijskog odbora Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona RJEŠENJE o razrješenju člana Školskog odbora Srednje glazbene škole Zenica RJEŠENJE o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Srednje glazbene škole Zenica RJEŠENJE o razrješenju člana Školskog odbora Mješovite srednje škole Tešanj RJEŠENJE o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Mješovite srednje škole Tešanj RJEŠENJE o razrješenju državnog službenika RJEŠENJE o postavljenju državnog službenika RJEŠENJE o razrješenju člana Školskog odbora OŠ Novi Šeher, Novi Šeher, Maglaj RJEŠENJE o konačnom imenovanju člana Školskog odbora OŠ Novi Šeher, Novi Šeher, Maglaj RJEŠENJE o razrješenju člana Školskog odbora Medicinske škole Zenica RJEŠENJE o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole Zenica RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Skupštine JP Šumsko-gospodarsko društvo Zeničko - dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Skupštine JP Šumsko - gospodarsko društvo d.o.o. Zavidovići na kraći period RJEŠENJE o razrješenju člana Školskog odbora Srednje stručne škole Kakanj RJEŠENJE o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Srednje stručne škole Kakanj RJEŠENJE RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine za provođenje procedure izuzimanja stalnog sredstva bez naknade i prijenos vlasništva sa RMK Promet d.d. Zenica na Vladu Zeničkodobojskog kantona RJEŠENJE o razrješenju člana Školskog odbora Srednje škole za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica RJEŠENJE o razrješenju člana Školskog odbora Srednje škole za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica RJEŠENJE o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica RJEŠENJE o imenovanju tajnika Vlade RJEŠENJE o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog stožera civilne zaštite

21 Strana RJEŠENJE o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Škola za osnovno glazbeno obrazovanje Avdo Smajlović Visoko RJEŠENJE o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Škola za osnovno glazbeno obrazovanje Avdo Smajlović Visoko RJEŠENJE o razrješenju rukovodećeg državnog službenika RJEŠENJE RJEŠENJE o imenovanju članova i zamjenika članova Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o formiranju i imenovanju Radnih skupina za izradu Akcionih planova za strateško planiranje za Zeničko-dobojski kanton, te vršenje monitoringa, evaluacije i izvješćivanja o urađenim aktivnostima na harmonizaciji procesa strateškog planiranja RJEŠENJE o konačnom imenovanju predsjednika i članova Skupštine JP Šumsko-gospodarsko društvo Zeničko-dobojskog kantona, d.o.o. Zavidovići RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Radne skupine za provođenje procedure izuzimanja stalnog sredstva bez naknade i prijenos vlasništva sa RMK Promet d.d. Zenica na Vladu RJEŠENJE o imenovanju člana Arbitraže RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti Zenica RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Zenica RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Kantonalna bolnica Zenica RJEJŠENJE o razrješenju člana Upravnog odbora JU Dom penzionera Zenica RJEJŠENJE o razrješenju člana Upravnog odbora JU Dom penzionera Zenica RJEŠENJE o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora JU Dom penzionera Zenica RJEŠENJE o privremenom imenovanju člana Nadzornog odbora gospodarskog društva ŽGP Zenica d.d. Zenica RJEŠENJE o razrješenju člana Školskog odbora OŠ Mula Mustafa Bašeskija, Donje Moštre, Visoko RJEŠENJE o razrješenju člana Školskog odbora OŠ Mula Mustafa Bašeskija, Donje Moštre, Visoko

22 Strana ZAKLJUČAK o usvajanju Akcionog plana za strateško planiranje za 2011.godinu ZAKLJUČAK RJEŠENJE za početak rada službe notara OGLASI OGLASI ZAKLJUČAK ZAKLJUČAK ZAKLJUČAK ZAKLJUČAK MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU 1. PRAVILNIK o vrsti i uvjetima za izvršenje sankcije rada za opće dobro na slobodi RJEŠENJA (Objava upisa promjena u Registar) RJEŠENJE o promjeni službenog sjedišta notarskog ureda RJEŠENJE o promjeni službenog sjedišta notarskog ureda RJEŠENJE o određivanju vršitelja dužnosti notara -Zaključak o ispravci greške u rješenju RJEŠENJE o formiranju Povjerenstva za pregled prostorija, opreme i sredstava za rad notara sa službenim sjedištem u Zeničko-dobojskom kantonu RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za polaganje stručnog ispita namještenika i pripravnika srednje stručne spreme u Zeničko-dobojskom kantonu RJEŠENJA (Objava upisa promjena u Registar) MINISTARSTVO FINANCIJA 1. ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju

23 Strana ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju

24 Strana ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju

25 Strana ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju ODLUKA o prestrukturiranju MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 1. RJEŠENJE o imenovanju predsjedatelja i članova Ureda za pritužbe javnosti za Ministarstvo unutarnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE 1. PRAVILNIK o uvjetima za osnivanje i rad ustanova za profesionalnu rehabilitaciju MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT 1. PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o radu povjerenstva za kontrolu uvjeta i načina rada autoškola PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o radu povjerenstva za kontrolu polaganja vozačkih ispita PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu ispitne povjerenstva za vozače motornih vozila PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije u redovitoj, specijalnoj i glazbenoj osnovnoj školi PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o dokumentaciji i evidenciji u srednjoj školi PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o ocjenjivanju učenika srednjih stručnih škola koje rade po modularnim nastavnim planovima i programima PRAVILNIK o pedagoško-metodičkoj praksi studenata PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o dokumentaciji i evidenciji u srednjoj školi PRAVILNIK o polaganju stručnog ispita i stručnom usavršavanju odgajatelja i stručnih suradnika u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja PRAVILNIK o načinu vođenja pedagoške i ostale evidencije i dokumentacije u predškolskoj odgojno-obrazovnoj ustanovi PRAVILNIK o stručnom nadzoru nad radom predškolskih ustanova PRAVILNIK o postupku utvrđivanja uvjeta, sadržaju i načinu vođenja Registra predškolskih ustanova PRAVILNIK o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije u redovitoj osnovnoj školi, specijalnoj osnovnoj školi i paralelnoj osnovnoj školi

26 Strana PRAVILNIK o sadržaju javnih isprava koje izdaju visokoškolske ustanove na području Zeničko-dobojskog kantona PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoško-stručnom nadzoru u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika PRAVILNIK o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije u redovitoj osnovnoj školi, specijalnoj osnovnoj školi i paralelnoj osnovnoj školi PRAVILNIK o sadržaju i načinu vođenja matičnih knjiga evidencije o izdanim diplomama i dodacima diploma studenata prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama ODLUKA o usvajanju Nastavnog plana i Okvirnog programa osnovne škole za turski jezik kao drugi strani jezik NASTAVNI PLANOVI razvijeni primjenom modularne metodologije za zanimanja utvrđena Klasifikacijom zanimanja sa stručnim kompetencijama u srednjem stručnom obrazovanju u Bosni i Hercegovini iz 2004.godine CJELOVITI RAZVOJNI PRO- GRAM predškolskog odgoja i obrazovanja OKVIRNI PROGRAM zbrinjavanja mogućeg tehnološkog viška uposlenika u osnovnim i srednjim školama na području NAPUTAK o načinu priznavanja prava na zdravstveno osiguranje i ostvarivanje temeljne zdravstvene zaštite učenika i studenata koji nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu PEDAGOŠKI STANDARDI i normativi za predškolski odgoj i obrazovanje SPISAK verifikovanih/reverifikovanih autoškola Zeničko-dobojskog kantona SPISAK odobrenih radnih svesaka za uporabu u prvom, drugom i trećem razredu devetogodišnje osnovne škole na području Zeničko-dobojskog kantona u 2011/12. godini SPISAK odobrenih radnih svesaka za uporabu u prvom, drugom, trećem i osmom razredu devetogodišnje osnovne škole na području Zeničko-dobojskog kantona u 2011/12.godini SPISAK odobrenih radnih svesaka za uporabu u prvom, drugom i trećem razredu devetogodišnje osnovne škole na području u 2011/2012.godini SPISAK verifikovanih srednjih škola i domova učenika u Zeničko-dobojskom kantonu, upisanih u Registar srednjih škola i domova učenika u školskoj 2011/2012.godini DOPUNA SPISKA verifikovanih srednjih škola i domova učenika u Zeničko-dobojskom kantonu, upisanih u registar srednjih škola i domova učenika u školskoj 2010/2011.godini 3 171

27 Strana KRITERIJI o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih suradnika i odgajatelja i ostalih uposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona RJEŠENJE o imenovanju tajnika ispitnog povjerenstva za vozače motornih vozila Zeničkodobojskog kantona RJEŠENJE RJEŠENJE o imenovanju ispitnog povjerenstva za vozače motornih vozila Zeničko-dobojskog kantona RJEŠENJE o imenovanju povjerenstva za kontrolu polaganja vozačkih ispita RJEŠENJE o imenovanju povjerenstva za kontrolu uvjeta i načina rada autoškola PEDAGOŠKI ZAVOD 1. METODOLOGIJA za izradu godišnjeg programa rada predškolske ustanove MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 1. RJEŠENJE o produženju važnosti registrovanih redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama RJEŠENJE o produženju važnosti privremeno obustavljenog održavanja polaska ili reda vožnje i privremeno registrovanih redova vožnje KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE 1. OGLAS o objavljivanju nevažećom službene iskaznice kantonalnog inspektora OGLAS o objavljivanju nevažećom službene iskaznice kantonalnog inspektora ŠUMSKO-GOSPODARSKO DRUŠTVO ZENIČKO- DOBOJSKOG KANTONA 1. ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta JP Šumsko-gospodarsko društvo Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići IZMJENA STATUTA Javnog poduzeća Šumsko - gospodarsko društvo d.o.o. Zavidovići RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju JP Šumsko-gospodarsko društvo d.o.o. Zavidovići RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju JP Šumsko-gospodarsko društvo d.o.o. Zavidovići na kraći period RJEŠENJE o razrješenju predsjednika Nadzornog odbora JP Šumsko-gospodarsko društvo d.o.o. Zavidovići RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika Nadzornog odbora JP Šumsko-gospodarsko društvo d.o.o. Zavidovići 7 575