U G O V O R O JAVNOJ NABAVCI BROJ: 083/15

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "U G O V O R O JAVNOJ NABAVCI BROJ: 083/15"

Транскрипт

1 U G O V O R O JAVNOJ NABAVCI BROJ: 083/15 Zaključen dana godine u prostorijama Ugovornog organa u ulici Mehmeda Spahe broj 11, Sarajevo, između slijedećih ugovornih strana: 1. «LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE» d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Ugovorni organ), koju zastupa generalni direktor Edhem Pašukan Ul. Mehmeda Spahe br.11 ID broj i 2. «VIP MEDIA GROUP» d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Pružalac usluga), kojeg zastupa direktor Amela Tuzlak Ul. Saliha Udžvarlića br. 10/1 ID broj I - PREDMET UGOVORA Član 1. Predmet ovog ugovora je javna nabavka usluga, edukativna kampanja za igru SuperLoto u saradnji sa kino dvoranama u Sarajevu, Mostaru i Bihaću, od strane Pružaoca usluga. Za navedeni predmet je proveden konkurentski postupak br.083/15 od godine, prema ponudi dostavljenoj po konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponude br ČD/15 od godine. U skladu sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke br ČD/15. od godine i Odlukom generalnog direktora Lutrije BiH br ČD/15. od godine, Pružalac usluga je izabran kao najpovoljniji ponuđač. istog. Ponuda Pružaoca usluga je osnov za zaključenje ovog ugovora i čini sastavni dio Član 2. Pružalac usluga se obavezuje da će izvršiti predmet nabavke za potrebe Ugovornog organa, prema specifikaciji iz konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponude, u skladu sa narudžbama Ugovornog organa i svojom ponudom, koja se ovim ugovorom prihvaća i to kako slijedi: 1

2 Edukativna kampanja za igru SuperLoto u saradnji sa kino dvoranama: 1. MULTIPLEX CINEMA CITY SARAJEVO On screen oglašavanje u dvorani 1/ najveća premijerna dvorana sa 312 mjesta/ sa spotom dužine trajanja 30 (10 gratis) ispred svih redovnih projekcija u dva najposjećenija večernja termina (18h i 20h). dnevnih emitovanja 60 x, na period od godinu dana gratis. termina u dvorani 1. Klijent će postavljati letke na sjedišta ili ih djeliti na ulazu u dvoranu 1. Predviđeni godišnji tiraž cca kom. uplaćenih listića na prodajnim mjestima. Ukupno 24 godišnje karte. Kino ulaznice svake sedmice 10 ulaznica za potrebe klijenta, filmovi po odabiru uz dogovor. Ukupna cijena za edukativnu kampanju u Sarajevu: ,00 KM bez PDV. 2. CINESTAR MOSTAR On screen oglašavanje u extreme dvorani/najveća premijerna dvorana sa 232 mjesta/ sa spotom dužine trajanja 30 ispred svih projekcija u svim terminima. Minimalno 18 emitovanja sedmično. dnevnih emitovanja 30 x, na period od godinu dana gratis. termina u extreme dvorani 3. Klijent će postavljati letke na sjedišta ili ih djeliti na ulazu u dvoranu 3. Predviđeni godišnji tiraž cca kom.. uplaćenih listića na prodajnim mjestima. Ukupno 24 godišnje karte. Ukupna cijena za edukativnu kampanju u Mostaru: 9.450,00 KM bez PDV. 2

3 3. CINESTAR BIHAĆ On screen oglašavanje u dvorani 1/najveća premijerna dvorana sa 238 mjesta/ sa spotom dužine trajanja 30 ispred svih projekcija u svim terminima. Minimalno 18 emitovanja sedmično. dnevnih emitovanja 30 x, na period od godinu dana gratis. termina u dvorani 1. Klijent će postavljati letke na sjedišta ili ih djeliti na ulazu u dvoranu 1. Predviđeni godišnji tiraž cca kom.. uplaćenih listića na prodajnim mjestima. Ukupno 20 godišnjih karti. Ukupna cijena za edukativnu kampanju u Bihaću: 9.450,00 KM bez PDV. II - UKUPNA VRIJEDNOST NABAVKE Član 3. Ugovorne strane su se međusobno sporazumjele da ukupna vrijednost predmeta nabavke iznosi ,00 KM, bez PDV-a. III - IZVRŠENJE Član 4. Pružalac usluga se obavezuje da će tokom cijelog ugovorenog perioda za potrebe Ugovornog organa pružati usluge iz člana 1. i 2. ovog ugovora kontinuirano, stručno, profesionalno i kvalitetno. IV - KVALITET Član 5. Kvalitet i karakteristike usluga iz predmetnog ugovora treba da odgovaraju uslovima iz tenderske dokumentacije i izabrane ponude. Ugovorni organ zadržava pravo da izvršene usluge ne primi ukoliko iste ne zadovoljavaju kvalitetom i nalozima Ugovornog organa. 3

4 V - ZAŠTITA PODATAKA I INFORMACIJA Član 6. Ugovorni organ će Pružaocu usluga učiniti dostupne podatke, informacije i dokumente potrebne za izvršenje usluga koje su predmet ove nabavke. Odnos ugovornih strana će se zasnivati na povjerljivosti u obavljanju poslova i odgovornosti čuvanja tajnosti podataka i informacija. Pružalac usluga se obavezuje da će sve podatke i informacije smatrati kao tajne i strogo povjerljive, te da ih neće otkriti trećem licu. VI - USLOVI I NAČIN PLAĆANJA Član 7. Ugovorni organ se obavezuje da će plaćanje izvršiti po osnovu ispostavljenih 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih faktura, za obavljene usluge u prethodnom mjesecu u iznosu od 2.982,00 KM bez PDV, na žiro račun Pružaoca usluga. Ispostavljene fakture moraju u cjelosti biti u skladu sa ponudom Pružaoca usluga. VII- TRAJANJE UGOVORA Član 8. Ugovor se zaključuje na period od godinu dana, od dana zaključenja ovog ugovora. VIII- RASKID UGOVORA Član 9. U slučaju da Pružalac usluga tokom trajanja predmetnog ugovornog odnosa učini povredu odredbi ovog ugovora, odnosno ukoliko ne vrši predmet ugovora u skladu sa datom ponudom, cijenama, rokovima izvršenja ili zbog neadekvatnog kvaliteta izvršenih usluga, te ukoliko učini povredu povjerljivosti podataka i informacija, Ugovorni organ ima pravo jednostrano i bez otkaznog roka raskinuti ugovor, ako Pružalac usluga posljedice povrede ne otkloni u roku od 8 (osam) dana od dana pisanog upozorenja Ugovornog organa. Ugovor se raskida pismenim putem, poštom preporučeno, uz pozivanje na razlog raskida. 4

5 IX - ZAVRŠNE ODREDBE Član 10. Eventualne sporove u vezi ovog ugovora, proizišle iz izvršavanja, odnosno neizvršavanja prava i obaveza iz ovog ugovora, ugovorne strane će rješavati sporazumno, usaglašavanjem ili na neki drugi miran način u skladu sa dobrim poslovnim običajima. Ukoliko ne bude moguće sporazumno rješavanje nastalih sporova, ugovorne strane ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Sarajevu. Član 11. Za sve odnose i institute koji nisu utvrđeni ovim ugovorom, a proisteknu prilikom njegove primjene, koristiće se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Član 12. Dopune i izmjene ovog ugovora moguće je obaviti pismeno potpisivanjem aneksa osnovnog ugovora, uz saglasnost ugovornih strana. Član 13. Ovaj ugovor se primjenjuje danom potpisivanja od strane obje ugovorne strane, a sačinjen je u 3 (tri) istovjetna primjeraka, od kojih je Pružaocu usluga uručen jedan primjerak, a ostali su zadržani za potrebe Ugovornog organa. ZA UGOVORNI ORGAN Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo ZA PRUŽAOCA USLUGA Vip Media Group d.o.o. Sarajevo Edhem Pašukan, generalni direktor ČD/15 Amela Tuzlak, direktor 5