Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: /1 Podgorica, godine Na osnovu čl. 40 st. 3 al. 10, čl. 70, čl. 73, čl. 79, čl. 104,

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: /1 Podgorica, godine Na osnovu čl. 40 st. 3 al. 10, čl. 70, čl. 73, čl. 79, čl. 104,"

Транскрипт

1 Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: /1 Podgorica, godine Na osnovu čl. 40 st. 3 al. 10, čl. 70, čl. 73, čl. 79, čl. 104, čl. 107 i čl. 108 Zakona o elektronskim medijima ("SI. list Crne Gore", br. 46/10, 40/11, 53/11, 06/13, 55/16 i 92/17), čl. 18 stav 2, čl. 20, čl. 21, čl. 23 Pravilnika o izdavanju odobrenja za emitovanje ("SI.list CG", br. 33/11), čl. 2, čl. 9, čl. 10, čl. 11, čl. 12, čl. 13 i čl. 16 Pravilnika o visini, načinu utvrđivanja i plaćanja naknada po osnovu izdatih odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga ("SI.list CG", br. 25/11, 26/12, 38/14, 18/15, 11/16, 61/18 i 83/18), Odluke o visini parametara za utvrđivanje naknada za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga za godinu (akt broj /2 od g.) i zahtjeva Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi d.o.o. iz Herceg Novog, koje zastupa Dubravka Perović, direktorica (akt zaveden pod brojem od godine), direktor Agencije za elektronske medije donosi Odobrenje za emitovanje br. O - TV - J Privrednom društvu,javni radio difuzni servis Radio Televizija Herceg Novi" d.o.o. iz Herceg Novog, sa sjedištem Trg Hercega Stjepana br. 8, reg. br /007, PIB: , izdaje se odobrenje za emitovanje opšteg televizijskog programa Televizija Herceg Novi" čime stiče status lokalnog javnog TV emitera (u daljem tekstu: emiter") i pravo da posredstvom elektronskih komunikacionih mreža bez upotrebe radio-difuznih frekvencija emituje program namijenjen neodređenom broju korisnika. 2. Struktura programa i druge programske obaveze 2.1.Emiter je dužan da se pridržava programske šeme, odnosno strukture programa koju je dostavio prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za emitovanje (akt broj od g.), nalazi se u Anexu 2 i čini sastavni dio Odobrenja za emitovanje Emiter je dužan da emituje programske sadržaje u skladu sa Odlukom o organizovanju Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi d.o.o. ( SI. list CG-opštinski propisi", br. 22/11), Zakonom o elektronskim medijima, podzakonskim aktima o programskim standardima i komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama, kao i drugim podzakonskim aktima koje, saglasno Zakonu o elektronskim medijima, donese Agencija za elektronske medije (u daljem tekstu: Agencija). 3. Zona pokrivanja 3.1. U slučaju da emiter namjerava da proširi zonu pokrivanja dužan je da Agenciji dostavi pisano obavještenje da će emitovati program posredstvom drugih platformi za emitovanje programa (kablovski i MMDS sistemi, javne fiksne ili mobilne mreže elektronskih komunikacija, satelitski distribucioni sistemi i druge mreže elektronskih komunikacija) Emiter je dužan da svaki ugovor sa operatorom elektronske komunikacione mreže za distribuciju radio i televizijskih programa do krajnjih korisnika (pružaocem audiovizuelnih medijskih usluga na zahtjev) zaključen nakon izdavanja ovog odobrenja dostavi Agenciji najkasnije 15 dana od dana zaključenja tog ugovora. 4. Identifikacioni znak televizijskog programa 4.1.Identifikacioni znak televizijskog programa je: HN" Emiter je dužan da se pridržava pravila identifikacije elektronskog medija propisanih članom 57 Zakona o elektronskim medijima.

2 5. Period važenja odobrenja 5.1.Ovo odobrenje se izdaje na period od 10 godina, odnosno do godine. 5.2.Ovo odobrenje može se produžiti ukoliko, najkasnije šest mjeseci prije isteka roka iz tačke 5.1, emiter pokrene proceduru u skladu sa Zakonom о elektronskim medijima i Pravilnikom о uslovima i postupku izdavanja odobrenja za emitovanje. 6. Visini naknada i uslovi plaćanja 6.1.Emiter je oslobođen obaveze plaćanja naknade po osnovu odobrenja za emitovanje, u dijelu koji se odnosi na pružanje javnih usluga Emiter je u obavezi da plaća dio naknade po osnovu odobrenja za emitovanje koji se odnosi na obavljanje komercijalnih djelatnosti Godišnja naknada za emitovanje se plaća u četiri jednake rate (kvartalno) Godišnja naknada za emitovanje se uplaćuje na žiro-račun Agencije broj , do 15. u mjesecu za započeti tekući kvartal Obračun godišnje naknade za godinu nalazi se u Aneksu 1 ovog odobrenja i čini njegov sastavni dio U slučaju kašnjenja uplate rata za godišnju naknadu, emiter je dužan da plaća zateznu kamatu. 6.7.Emiter je dužan da prilikom preuzimanja odobrenja za emitovanje, plati jednokratnu naknadu za registraciju u iznosu od 294, Druga prava i obaveze emitera 7.1. Emiter je odgovoran za sadržinu emitovanog programa, u skladu sa Zakonom о medijima i Zakonom о elektronskim medijima. 7.2.Emiter je dužan da, u skladu sa Zakonom о autorskom i srodnim pravima ("SI. list CG", br. 37/11 i 53/16) i Zakonom о primjeni propisa kojima se uređuje zaštita prava intelektualne svojine ("SI. list RCG", br. 45/05 i "SI. list CG", br. 73/10, 37/11, 40/11, 18/14, 42/15 i 42/16), poštuje zaštićena autorska i srodna prava. 7.3.Emiter je dužan da poštuje i sve druge opšte uslove korišćenja odobrenja utvrđene Zakonom о elektronskim medijima i podzakonskim aktima Agencije. 8. Uslove utvrđene ovim odobrenjem Agencija može izmijeniti u cilju efikasnije primjene zakona i njenih opštih akata u toku važenja odobrenja, u skladu sa Zakonom о elektronskim medijima i obavezama koje proističu iz pozitivno-pravnih propisa Crne Gore i međunarodnih preporuka, standarda i sporazuma. 9. Emiter je dužan da Agenciji, na njen zahtjev, u cilju sprovođenja zakonom utvrđenih nadležnosti, dostavi sve tražene podatke i dokumenta. 10. Ovo odobrenje upisano je u javni registar pružalaca audiovizuelnih medijskih usluga pod brojem О - TV-J Protiv ovog odobrenja može se podnijeti žalba Savjetu Agencije u roku od 15 dana od dana prijema Odobrenja. 12. Žalba iz tačke 11 ovog odobrenja odlaže izvršenje. 13. Ovo odobrenje stupa na snagu danom donošenja. Obrazloženje Privredno društvo Javn i radio difuzni servis Radio Televizija Herceg Novi" d.o.o. iz Herceg Novog dostavilo je Agenciji zahtjev za izdavanje Odobrenja za emitovanje opšteg televizijskog programa (u daljem tekstu: Zahtjev"). Članom 102 stav Zakona о elektronskim medijima (u daljem tekstu: Zakon) propisano je da na osnovu zahtjeva za izdavanje odobrenja za emitovanje i dokumentacije koja se podnosi javni emiter uz zahtjev direktor Agencije odlučuje u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

3 Saglasno članu 20 Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za emitovanje (u daljem tekstu: Pravilnik), stručne službe Agencije su izvršile pregled zahtjeva i prateće dokumentacije privrednog društva Javn i radio difuzni servis Radio Televizija Herceg Novi" d.o.o. i utvrdile da je isti potpun i saglasan sa standardima propisanim Zakonom, Pravilnikom i drugim aktima Agencije. Nadalje, članom 21 Pravilnika propisano je da će u roku od 15 dana od dana dostavljanja zahtjeva, direktor Agencije podnosiocu zahtjeva za kojeg je utvrđeno da su zahtjev i prateća dokumentacija potpuni i saglasni uslovima propisanim zakonom, ovim pravilnikom i drugim aktima Agencije, izdati Odobrenje za emitovanje. Zahtjev je predat na Obrascu 2 (Prijava) koji je sastavni dio Pravilnika, uz prateću dokumentaciju: Ovjerena kopija Rješenja o izmjeni podataka izdatog od strane Poreske uprave-centralni registar privrednih subjekata (akt broj /05 od g.); Ovjerena kopija Rješenja o izmjeni podataka izdatog od strane Poreske uprave-centralni registar privrednih subjekata (akt broj /06 od g.); Ovjerena kopija Rješenja o izmjeni podataka izdatog od strane Poreske uprave-centralni registar privrednih subjekata (akt broj /07 od g.); Ovjerena kopija Statuta privrednog društva Javni radio difuzni servis Radio Televizija Herceg Novi" d.o.o. (akt broj 01-50/16 od g.); Odluku o organizovanju Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi d.o.o. (akt broj 01-3/21-11 od g.) Opis planirane strukture programa u sopstvenoj produkciji; Opis planirane strukture reemitovanog programa (TV Budva i TV Al Jazzera); Saglasnost o reemitovanju programskih sadržaja televizijskog programa,,tv Budva" izdata od strane Lokalnog javnog emitera Radio Televizija Budva" d.o.o. (akt br. 800 od g.) Opis planirane strukture kupljenog programa; Nedjeljna programska šema; Popunjen Obrazac Programska osnova"; Organizaciona šema Televizije Herceg Novi; Kopija finansijskih iskaza / Bilans stanja i bilans uspjeha za 2017.g. i za 2018.g., kao i statistički aneks za 2018.g. Uvjerenje Privrednog suda iz Podgorice da se pred navedenim sudom ne vodi stečajni postupak protiv privrednog društva Javn i radio difuzni servis Radio Televizija Herceg Novi" d.o.o. (akt broj Pom. br. 603/19 od g.); Uvjerenje Osnovnog suda iz Herceg Novog da se protiv Perović Dubravke iz Herceg Novog ne vodi krivični postupak iz nadležnosti ovog suda (akt broj Ku 2019/882 od ,g.); Uvjerenje Osnovnog suda iz Herceg Novog da se protiv privrednog društva Javn i radio difuzni servis Radio Televizija Herceg Novi" d.o.o. iz Herceg Novog ne vodi krivični postupak iz nadležnosti ovog suda (akt broj Ku 2019/885 od g.); Kopija Ugovora o neisključivom ustupanju prava korišćenja muzičkih djela sa repetroara PAM CG (akt br /2019 od g.) Ugovor sa privrednim društvom Crnogorski Telekom" a.d. o distribuciji televizijskog kanala Televizija Herceg Novi" preko IPTV distributivnog sistema krajnjim korisnicima (akt br /19 od g.); Kopija o uplati naknade za razmatranje zahtjeva u visini od 400 ; Potvrda o ustupanju na korišćenje poslovnog prostora izdata od strane Opštine Herceg Novi (akt br /19 od g.); Projekat studijske tehnike TV Herceg Novi.

4 Saglasno navedenom, može se konstatovati da je podneseni zahtjev potpun i zajedno sa pratećom dokumentacijom saglasan uslovima propisanim Zakonom, Pravilnikom i drugim aktima Agencije, te da se podnosiocu zahtjeva može izdati Odobrenje za emitovanje. Zakonom je propisan sadržaj Odobrenja za emitovanje kao i način obračuna godišnje naknade za emitovanje, a Finansijskim planom Agencije i Odlukom o visini parametara za utvrđivanje naknade za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga, propisuju se uslovi za obračun visine godišnje naknade za emitovanje za 2019.godinu. Članom 79 st. 2 Zakona je predviđeno da su javni emiteri oslobođeni obaveze plaćanja naknade po osnovu odobrenja za emitovanje, u dijelu koji se odnosi na pružanje javnih usluga, a stavom 3 ovog člana je predviđeno da su javni emiteri u obavezi da plaćaju dio naknade po osnovu odobrenja za emitovanje koji se odnosi na obavljanje komercijalnih djelatnosti. Članom 9 Pravilnika o visini, načinu utvrđivanja i plaćanja naknada po osnovu izdatih Odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga propisano je da je godišnja naknada za emitovanje utvrđena na osnovu veličine zone pokrivanja prema broju stanovnika; atraktivnosti područija unutar zone pokrivanja; vrste elektronskog medija (radijskog ili televizijskog) i platforme emitovanja programa (sistemi zemaljske radio-difuzije, kablovski, MMDS sistemi, javne fiksne ili mobilne telekomunikacione mreže, satelitski distribucioni sistemi i druge mreže elektronske komunikacije). Nadalje, članom 10a Pravilnika posebno je regulisan način obračuna naknade za zonu servisa određenu osnivačkim aktom javnog emitera (za lokalnog javnog emitera to je jedinica lokalne samouprave čija skupština je njegov osnivač) i definisana je formula za obračun godišnje naknade za emitovanje programa javnih emitera koja glasi: II = A x (0,3 x B + 0,2 x C +0,5 x D) x F x N. Vrijednosti parametara navedene formule utvrđene su na sljedeći način: Parametar A u visini od 1.800,00, saglasno Odluci Savjeta Agencije za elektronske medije o visini parametara za utvrđivanje naknade za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga za godinu, kojom je propisana vrijednost koeficijenta za 2019.godinu; Parametri B, C, D i F u skladu sa čl. 10 st. 3, 4, 5 i 6 Pravilnika o visini, načinu utvrđivanja i plaćanja naknada po osnovu izdatih odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga; Koeficijent N iz navedene formule zavisi od toga da li se određena radio-difuzna frekvencija ili različita platforma koristi unutar ili van zone servisa emitera definisane osnivačkim aktom i iznosi: u zoni servisa: procenat prihoda ostvaren po osnovu pružanja komercijalnih audio i audiovizuelnih usluga u ukupnim prihodima javnog emitera ostvarenih u prethodnoj godini i van zone servisa: 1,0. Nadalje, članom 10a stav 8 Pravilnika je propisano da je za potrebe obračuna godišnje naknade za emitovanje, javni emiter dužan da do 5. aprila tekuće godine, za prethodnu kalendarsku godinu, Agenciji za elektronske medije dostavi: finansijske iskaze dostavljene nadležnom poreskom organu; bruto bilans i analitičke kartice prihoda ostvarenih po osnovu obavljanja komercijalnih audio i audiovizuelnih usluga po svakom pojedinom odobrenju za emitovanje radijskog ili televizijskog programa. Članom 10a stav 9 Pravilnika je propisano da za ukoliko javni emiter ne ispoštuje odredbe stava 8 člana 10a Pravilnika ili se na osnovu dostavljene dokumentacije iz stava 8 člana 10a Pravilnika ne može jednoznačno utvrditi visina prihoda ostvarenih po osnovu obavljanja komercijalnih audio i audiovizuelnih usluga po pojedinom radijskom ili televizijskom programu, godišnja naknada za emitovanje određenog programa u zoni servisa definisanoj osnivačkim aktom će se utvrditi primjenom koeficijenta N koji će iznositi: 0,1 za radijske programe i 0,3 za televizijske programe.

5 Takođe, članom 12 Pravilnika je propisano i da ukoliko emiter zbog emitovanja posredstvom različitih platformi ima zonu servisa veću od definisane dodijeljenim radio-difuznim frekvenicijama, godišnja naknada se utvrđuje kao zbir: godišnje naknade za emitovanje putem sistema zemaljske radio-difuzije i godišnje naknade za emitovanje posredstvom kablovskog ili MMDS sistema, javne fiksne ili mobilne telekomunikacione mreže, satelitskog distribucionog sistema ili drugih mreža elektronskih komunikacija, za zonu servisa koja nije obuhvaćena zemaljskom radio-difuzijom. Na osnovu dostavljene dokumentacije konstatovano je da privredno društvo Javn i radio difuzni servis Radio Televizija Herceg Novi" d.o.o. tokom godine nije ostvarilo prihod po osnovu pružanja komercijalne djelatnosti putem emitovanja programa Televizija Herceg Novi" i na osnovu toga utvrđena je vrijednost koeficijenta N u iznosu 0, za zonu servisa definisanu osnivačkim aktom javnog emitera. Saglasno navedenom, direktor Agencije odlučio je kao u dispozitivu ovog Odobrenja. Pravna pouka Protiv ovog odobrenja lokalni javni emiter može podnijeti žalbu Savjetu Agencije za elektronske medije u roku od 15 dana od dana prijema odobrenja. Žalba na ovo odobrenje odlaže njegovo izvršenje. Prilog: - Aneks 1 Obračun godišnje naknade za emitovanje za godinu" Aneks 2 Struktura programa" Dostavljeno: Privrednom društvu Javn i radio difuzni servis Radio Televizija Herceg Novi" d.o.o. Ministarstvo kulture, Direktorat za medije Savjet Agencije za elektronske medije Arhiva

6 AN EX 1 OBRAČUN GODIŠNJE NAKNADE ZA EMITOVANJE ZA GODINU* Naziv / ime emitera Ime AVM usluge Opština Lokacija / Alotment TX/ frekvencija Tip stanice A (osnovica) B (pokrivanje) C (atraktivnost) D (vrsta medija) F (platforma) Popust N (učešće komercijalnih u ukupnim prihodima) Iznos po frekvenciji /TX A(0,3B+0,2C+0,5D)F Andrijevica TV 846,77 0,0069 0, , ,32 Bar TV 846,77 0,0588 1, , ,76 Berane TV 846,77 0,0421 0, , ,27 Bijelo Polje TV 846,77 0,0575 0, , ,00 Budva TV 846,77 0,0462 2, , ,63 Cetinje TV 846,77 0,0244 0, , ,86 Danilovgrad TV 846,77 0,0019 0, , ,16 Herceg Novi TV 846,77 0,0512 1, , ,00 Kolašin TV 846,77 0,0091 0, , ,94 "Javni radio difuzni servis Televizija Herceg Kotor TV 846,77 0,0215 1, , ,37 Radio Televizija Herceg Novi Mojkovac TV 846,77 0,0201 0, , , ,59 Novi" d.o.o. Nikšić TV 846,77 0,1104 0, , ,10 Plav TV 846,77 0,0113 0, , ,83 Pljevlja TV 846,77 0,0468 0, , ,81 Plužine TV 846,77 0,0102 1, , ,05 Podgorica TV 846,77 0,3303 1, , ,71 Rožaje TV 846,77 0,0274 0, , ,45 Šavnik TV 846,77 0,0015 0, , ,00 Tivat TV 846,77 0,0333 1, , ,16 Ulcinj TV 846,77 0,0388 0, , ,89 Zabljak TV 846,77 0,0044 0, , ,75 Iznos godišnje naknade Z Obračun od do godine

7 ANEX2 STRUKTURA PROGRAMA EMITER /ID medija Ukupno vrijeme emitovanja (sedmično) Struktura programa po kategoriji (sedmično, neto) Informativni Zabavni Sportski Dječji Kulturno - umjetnički Dokumentarnoobrazovni Struktura programa po produkcijskom izvoru (sedmično, neto) Sopstvena produkcija Reemitovani program Kupljeni program "Javni radio difuzni servis Radio Televizija Herceg Novi" d.o.o. - TV Herceg Novi minut % % % % % % ,48 49,38 3,09 5,63 13,39 4,66 % % % 33,73 28,47 23,97

Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: / 1 0 Podgorica, godine Na osnovu člana 40 čl. 109 stav 1, alineja 4 Zakona o elek

Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: / 1 0 Podgorica, godine Na osnovu člana 40 čl. 109 stav 1, alineja 4 Zakona o elek Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: 0 2-2 4 3 / 1 0 Podgorica, 28.12.2017.godine Na osnovu člana 40 čl. 109 stav 1, alineja 4 Zakona o elektronskim medijima ("SI. list Crne Gore", br. 46/10,

Више

744. AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Agencija), na osnovu čl. 11 st. 4 i čl. 14 st. 1 tač. 2, a u vezi s

744. AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Agencija), na osnovu čl. 11 st. 4 i čl. 14 st. 1 tač. 2, a u vezi s 744. AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Agencija), na osnovu čl. 11 st. 4 i čl. 14 st. 1 tač. 2, a u vezi sa čl. 98 Zakona o elektronskim komunikacijama (''Sl.

Више

Pravilnik o izdavanju odobrenja za emitovanje SLCG 33-11

Pravilnik o izdavanju odobrenja za emitovanje SLCG 33-11 Crna Gora SAVJET AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: 01 766 Podgorica, 05.07.2011.godine PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU IZDAVANJA ODOBRENJA ZA EMITOVANJE Podgorica, jul 2011. godine 0 Na osnovu člana

Више

Pregled sudova i državnih tužilaštava

Pregled sudova i državnih tužilaštava i državnih tužilaštava Pregled tužilaštava ORGANIZACIJA I RAD DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA SA BROJEVIMA TELEFONA (Prema Zakonu o Državnom tužilaštvu Sl. list CG, br. 11/2015, 42/2015, 80/2017 i 10/2018) U okviru

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. jul godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Broj regist

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. jul godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Broj regist CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. jul 2014. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila II kvartal

Више

Microsoft Word - Predlog za izmene Plana raspodele, godine, grupa 5

Microsoft Word - Predlog za izmene Plana raspodele, godine, grupa 5 1 Na osnovu člana 167. Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS, broj 104/09) i člana 17. stav 3. tačka 7. Statuta Organizacije proizvođača fonograma Srbije OFPS, Skupština Organizacije,

Више

Споразум о јединственој тарифи накнада за емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација Споразум је објављен у "Службеном гласнику РС", бр.

Споразум о јединственој тарифи накнада за емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација Споразум је објављен у Службеном гласнику РС, бр. Споразум о јединственој тарифи накнада за емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација Споразум је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 25/2014, 40/2015 и 47/2015. ПРЕТХОДНЕ ОДРЕДБЕ Члан

Више

Microsoft Word - 5. Izmene Plana raspodele, godine

Microsoft Word - 5. Izmene Plana raspodele, godine 1 Na osnovu člana 167. Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS, broj 104/09, 99/11 i 119/12) i člana 17. stav 3. tačka 7. Statuta Organizacije proizvođača fonograma Srbije OFPS, Skupština

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

PTT G 11a-gotovo-tanja.xls

PTT  G 11a-gotovo-tanja.xls Crna Gora Zavod za Statistiku Obrazac:PTT/G11a Zakon o statističi i statističkom sistemu Crna Gora,,Sl. List CG"br.69/2005 M GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PTT SREDSTVIMA,MREŽI I USLUGAMA U TELEKOMUNIKACIONIONOM

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним паркиралиштима ( Службени лист Града Београда бр. 12/2010

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije

Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije za energetiku (''Službeni list CG'', broj 36/17),

Више

Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: Podgorica, godine I Z V J E Š T A J O R A D U AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE MEDIJE ZA 2017

Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: Podgorica, godine I Z V J E Š T A J O R A D U AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE MEDIJE ZA 2017 Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: 01 897 Podgorica, 18.04.2018. godine I Z V J E Š T A J O R A D U AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE MEDIJE ZA 2017. GODINU Podgorica, april 2018. godine S A D R Ž A

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 178 Podgorica, 18. avgust godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartaln

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 178 Podgorica, 18. avgust godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartaln CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 178 Podgorica, 18. avgust 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalna statistika saobraćaja II kvartal 2015. godine Prevoz

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О АУТОРСКОМ И СРОДНИМ ПРАВИМА Члан 1. У Закону о ауторском и сродним правима ( Службени гласник РС, бр. 104/09 и 99/11), у члану 39. став 6. на крају тачке 3) тачка

Више

CRNA GORA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Ag

CRNA GORA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Ag CRNA GORA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Agencija), na osnovu čl. tač. 0 i čl. 06 st., 2, i Zakona

Више

O P Š T I N A D A N I L O V G R A D V O D I Č ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU Službe za zajedničke poslove DANILOVGRAD, novembar, godine

O P Š T I N A D A N I L O V G R A D V O D I Č ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU Službe za zajedničke poslove DANILOVGRAD, novembar, godine O P Š T I N A D A N I L O V G R A D V O D I Č ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU Službe za zajedničke poslove DANILOVGRAD, novembar, 2014. godine Na osnovu člana 11 Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Више

Microsoft Word - Oglas 6.JK decembar 2010

Microsoft Word - Oglas 6.JK decembar 2010 Савет Републичке дифузне агенције на основу члана 49 и 50 Закона о дифузији ( Сл.гласник РС број 42/02, 97/04, 76/05, 79/05-др.кон, 62/06, 85/06, 86/06-испр. и 41/09), члана 8 и 100 Закона о електронским

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАД СУБОТИЦА На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17),

Више

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav 1 tačka 5) Zakona o tržištu kapitala ("Sl. list CG",

Више

Microsoft Word - sbs metodologija

Microsoft Word - sbs metodologija S-trukturalna B-iznis S-tatistika Monstat 1 Sadržaj: Pravni okvir Cilj I predmet istraživanja Pokrivenost Upitnik Trenutno stanje I plan proizvodnje podataka Korisnici podataka dobijenih SBS istraživanjem

Више

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14 На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др.

Више

O P Š T I N A D A N I L O V G R A D V O D I Č ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU Sekretarijata za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu živo

O P Š T I N A D A N I L O V G R A D V O D I Č ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU Sekretarijata za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu živo O P Š T I N A D A N I L O V G R A D V O D I Č ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU Sekretarijata za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine DANILOVGRAD, mart 2013. godine Na osnovu

Више

Microsoft Word - 04 Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima.doc

Microsoft Word - 04 Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima.doc Савет Републичке радиодифузне агенције на основу члана 8 став 1 тачка 9, члана 18 став 8, члана 62 став 2 Закона о радиодифузији ( Службени гласник Републике Србије бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05, 62/06

Више

Конкурс за суфинансирање проjеката/програма у области jавног информисања

Конкурс за суфинансирање проjеката/програма у области jавног информисања На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима ( Службени гласник РС, бр. 83/14 и 58/15 и 12/16 аутентично тумачење), члан 4, 5 и 6 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање

Више

PTT G -11.xls

PTT  G -11.xls Obrazac PTT/G-11 Zakon o statistici i statistickom sistemu Crne Gore "Sl.list RCG" br.69/2005 Crna Gora Zavod za statistiku GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PTT SREDSTVIMA, MREŽI I USLUGAMA - POŠTANSKI SAOBRA>AJ -

Више

1. Сокој Организација музичких аутора Србије, из Београда, Мишарска (у даљем тексту: Сокој), кога заступа г. Срђан Хофман, председник Управног о

1. Сокој Организација музичких аутора Србије, из Београда, Мишарска (у даљем тексту: Сокој), кога заступа г. Срђан Хофман, председник Управног о 1. Сокој Организација музичких аутора Србије, из Београда, Мишарска 12-14 (у даљем тексту: Сокој), кога заступа г. Срђан Хофман, председник Управног одбора и 2. АНЕМ Асоцијација независних електронских

Више

Microsoft Word - Sluzbeni list 1.doc

Microsoft Word - Sluzbeni list 1.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 1 Година LI 23. јануар 2019. г., Бачка Топола LI. évfolyam 1. Szám Topolya, 2019. január 23. Број 1. 23.01.2019. СТРАНА 1. OLDAL 2019.01.23.

Више

Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96

Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96 Podgorica, 31. maj 2019. godine Prilikom korišćenja

Више

Na osnovu člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br

Na osnovu  člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST Odluku o bližim uslovima, načinu i postupku isplate garantovanih depozita ("Službeni list Crne Gore", br. 76/17, 86/17 i 17/19) Član 1 Ovom odlukom se bliže uređuju uslovi,

Више

LJE Radio Bar d.o.o. Opština-Bar Ulica-Bulevar Dinastije Petrovića H14 Šifra djelatnosti Matični broj IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVAN

LJE Radio Bar d.o.o. Opština-Bar Ulica-Bulevar Dinastije Petrovića H14 Šifra djelatnosti Matični broj IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVAN LJE Radio Bar d.o.o. Opština-Bar Ulica-Bulevar Dinastije Petrovića H14 Šifra djelatnosti-92200 Matični broj-02002523 IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZA 2017. GODINU Bar, mart 2018. UVOD Društvo sa

Више

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06 На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10 и 47/17), члана 5. став 5, члана 8.

Више

Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности Правила су објављена у "Службеном листу ЦГ", бр. 50/2016, 30/2018 и 75/2018. I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности Правила су објављена у Службеном листу ЦГ, бр. 50/2016, 30/2018 и 75/2018. I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности Правила су објављена у "Службеном листу ЦГ", бр. 50/2016, 30/2018 и 75/2018. I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Овим правилима утврђује се садржај образаца

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ ПРАВИЛНИК О УПИСУ У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦА ЗГРАДА СА ОБРАСЦИМА АКАТА ЗА ЈЕДИНСТВЕНУ ПРИМЈЕНУ ЗАКОНА О ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА Бања Лука,

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД НИШ ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

76.1.1

76.1.1 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 76 14.8.2017. V Задужује се Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске да са корисницима ових станова закључи уговор о закупу у складу са Законом

Више

\ Republika Cma Gora OPSTINA TIV AT KOMUNALNA POLICIJA Broj:0501-up.6/1 Tivat, 18.februara 2009.godine ".va7ts810~ ~- FOD" ",n, 2-~ ~. Rjesavaju

\ Republika Cma Gora OPSTINA TIV AT KOMUNALNA POLICIJA Broj:0501-up.6/1 Tivat, 18.februara 2009.godine .va7ts810~ ~- FOD ,n, 2-~ ~. Rjesavaju \ Republika Cma Gora OPSTINA TIV AT KOMUNALNA POLICIJA Broj:0501-up.6/1 Tivat, 18.februara 2009.godine ".va7ts810~ ~- FOD" ",n, 2-~.0 2.. ~. Rjesavajuci po zahtjevu Mreze za afirmaciju navladinog sekltora

Више

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Podgorica, 29. mart 2019. godine Prilikom korišćenja

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији

Више

Град Ниш - Градска управа Секретаријат за планирање и изградњу САДРЖАЈ 1 ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 2 ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ГРАЂЕВИНСКО

Град Ниш - Градска управа Секретаријат за планирање и изградњу САДРЖАЈ 1 ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 2 ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ГРАЂЕВИНСКО Град Ниш - Градска управа Секретаријат за планирање и изградњу САДРЖАЈ 1 ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 2 ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА РЕШЕЊА У СКЛАДУ СА ЧЛ.

Више

CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Br

CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Br CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Broj: 166/14 Mjesto i datum: Nikšić, 03.11.2014. Na osnovu

Више

State Aid Management Project Funded by the European Union Jačanje kapaciteta crnogorskih institucija u oblasti državne pomoći Studije slučaja UOEI iz

State Aid Management Project Funded by the European Union Jačanje kapaciteta crnogorskih institucija u oblasti državne pomoći Studije slučaja UOEI iz Jačanje kapaciteta crnogorskih institucija u oblasti državne pomoći Studije slučaja UOEI iz opština u Crnoj Gori Podgorica (Crna Gora), 16. decembar 2014. Page 1 Odabrane studije slučaja Javne radiodifuzne

Више

Microsoft Word - Poziv nakon objave

Microsoft Word - Poziv nakon objave CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/12-11/2 Mjesto i datum: Podgorica, 24.01.2012.godine Na osnovu

Више

Microsoft Word Predlog RATEL - Pravilnik, prihvacene izmene

Microsoft Word Predlog RATEL - Pravilnik, prihvacene izmene НАЦРТ РАТЕЛ-а На основу члана 104. став 1. Закона о електронским комуникацијама ( Службени гласник РС, број 44/10) Министар за телекомуникације и информационо друштво, на предлог Републичке агенције за

Више

Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Миха

Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Миха Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад Т: +381 21 487 45 86;

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

Microsoft Word - примјер

Microsoft Word - примјер ПОПУЊАВАЊЕ ГОДИШЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА 04. годину, обрасци 004 и 005. Примјер. Физичко лице, Петар Петровић је у 04. години по основу запослења код послодавца А остварило нето плату у износу од 4.440,00

Више

Microsoft Word - plan-stimulacija-za-povecanje-obima-saobracaja lat.docx

Microsoft Word - plan-stimulacija-za-povecanje-obima-saobracaja lat.docx PLAN STIMULACIJA ZA POVEĆANjE OBIMA SAOBRAĆAJA AERODROMA NIKOLA TESLA BEOGRAD Svrha U cilju povećanja saobraćaja na međunarodnom Aerodromu Nikola Tesla Beograd, AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd (u daljem

Више

DS PLAV GUSINJE TUZI

DS PLAV GUSINJE TUZI Crna Gora DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA DRI broj: 40116-042-07/1 127 Podgorica, 20. februar 2015. godine I Z V J E Š T A J O REVIZIJI IZVJEŠTAJA O PORIJEKLU, VISINI I STRUKTURI PRIKUPLJENIH I UTROŠENIH

Више

Microsoft Word - plan-stimulacija-za-povecanje-obima-saobracaja cir.docx

Microsoft Word - plan-stimulacija-za-povecanje-obima-saobracaja cir.docx ПЛАН СТИМУЛАЦИЈА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ОБИМА САОБРАЋАЈА АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД Сврха У циљу повећања саобраћаја на међународном Аеродрому Никола Тесла Београд, АД Аеродром Никола Тесла Београд (у даљем тексту:

Више

Odluka o administrativnim taksama

Odluka o administrativnim taksama Na osnovu člana 1. stav 3. Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list RCG", br. 55/03 od 01.10.2003, 46/04 od 09.07.2004, 81/05 od 29.12.2005, 02/06 od 18.01.2006, "Sl.list Crne Gore", br. 22/08 od 02.04.2008,

Више

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1 236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/11 i 37/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. februara

Више

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/ Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/2 Podgorica, 31. avgust 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Izvještaj o reviziji sistema raspodjele sredstava Egalizacionog fonda

Izvještaj o reviziji sistema raspodjele sredstava Egalizacionog fonda Crna Gora Državna revizorska institucija Broj: 40116/18-050-326/24 Podgorica, 16.04.2018. godine IZVJEŠTAJ REVIZIJE SISTEMA RASPODJELE SREDSTAVA EGALIZACIONOG FONDA (konačan) april 2018. godine S A D R

Више

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/ Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/2 Podgorica, 30. novembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/ Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/2 Podgorica, 28. decembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

U P U T S T V O ZA SPROVOĐENJE POSTUPAKA HITNIH NABAVKI Berane, oktobar godine

U P U T S T V O ZA SPROVOĐENJE POSTUPAKA HITNIH NABAVKI Berane, oktobar godine U P U T S T V O ZA SPROVOĐENJE POSTUPAKA HITNIH NABAVKI Berane, oktobar 2018. godine Na osnovu člana 29 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore (,,Sl.list CG br. 42/11, 57/14,28/15 i 42/17) i Pravilnika

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/1), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

Верзија за штампу

Верзија за штампу Pravilnik o postupku oslobađanja od plaćanja poreskih i carinskih obaveza za izvođenje radova na izgradnji a Bar-Boljare Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 3/2015, 13/2015, 31/2015 i 37/2016.

Више

OБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВАРТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ У ГОДИНИ БРОЈ КОНКУРСА: / НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 1

OБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВАРТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ У ГОДИНИ БРОЈ КОНКУРСА: / НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 1 OБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВАРТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ У 2019. ГОДИНИ БРОЈ КОНКУРСА: 141-401-1157/2019-01 НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 1 РЕЗИМЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА: (укратко описати планирани

Више

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Сремчица Документација садржи: - Упутство понуђачима о

Више

CRNA GORA JU Zavod Komanski most Br Podgorica, godine Na osnovu člana 11 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Službeni

CRNA GORA JU Zavod Komanski most Br Podgorica, godine Na osnovu člana 11 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Službeni CRNA GORA JU Zavod Komanski most Br.04-1353 Podgorica,20.07.2017.godine Na osnovu člana 11 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Službeni list CG br.44/12, 30/17), JU Zavod Komanski most je

Више

CJENOVNIK RADIO

CJENOVNIK RADIO CJENOVNIK RADIO RADIO CRNE GORE 1. CIJENE POJEDINAČNA EMITOVANJA PRVI PROGRAM VRIJEME CIJENA uro/sek Termin 05:00-18:00 h 0,20 Termin 18:00-05:00 h 0,15 RADIO 98 VRIJEME CIJENA uro/sek Termin 05:00-18:00

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (»Službeni list CG«, broj 42/11) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje: I Podaci o naručiocu

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (»Službeni list CG«, broj 42/11) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje: I Podaci o naručiocu Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (»Službeni list CG«, broj 42/11) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje: I Podaci o naručiocu P O Z I V broj 143/14 na otvoreni postupak javne nabavke

Више

Посебни услови пружања TOTAL GROUP услуге

Посебни услови пружања TOTAL GROUP услуге Posebne uslove pružanja IPTV usluge (1) Posebnim uslovima za pružanje IPTV usluge (u daljem tekstu: Posebni uslovi) uređuju se međusobni odnosi u vezi sa pružanjem i korišćenjem IPTV usluge između Mtel

Више

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG 1 of 5 4/24/2015 1:45 PM CRNA G

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG   1 of 5 4/24/2015 1:45 PM CRNA G 1 of 5 4/24/2015 1:45 PM CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac "Čistoća" d.o.o., Podgorica, Broj 18/15 Mjesto i datum Podgorica

Више

Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 3147 Mjesto i datum: godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br

Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 3147 Mjesto i datum: godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 3147 Mjesto i datum: 09.04.2019. godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), u postupku odlučivanja

Више

На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација

На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град

Више

Saopštenje sa VI sjednice Ustavnog suda Crne Gore, održane 18. jula godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog s

Saopštenje sa VI sjednice Ustavnog suda Crne Gore, održane 18. jula godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog s Saopštenje sa VI sjednice Ustavnog suda Crne Gore, održane 18. jula 2019. godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog suda I U predmetima ocjene ustavnosti zakona, zakonitosti

Више

Microsoft Word - Broj 7.doc

Microsoft Word - Broj 7.doc На основу члана 2. став 1. тачка 8. Одлуке о Градском већу Града Зајечара ( Сл. лист Града Зајечара, бр. 29/13, 31/13 и 51/14), Градско веће Града Зајечара, на седници одржаној 04.02.2015. године, донело

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120

Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120 Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120 Podgorica, 30. jun 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137

Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137 Podgorica, 31. jul 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158

Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158 Podgorica, 31. avgust 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривред

На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривред На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О САДРЖИНИ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА

Више

PRILOG 3 CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za zaštitu konkurenc

PRILOG 3 CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za zaštitu konkurenc PRILOG 3 CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za zaštitu konkurencije Broj 01-85/1 Mjesto i datum 30.05.2013.godine Na

Више

Microsoft Word Izmena br. 5.doc

Microsoft Word Izmena br.  5.doc КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број ЈН: 65/61 Датум: 24.10.2016. Измена бр. 5 Поштовани, Јавно предузеће ГРАДСКО СТАМБЕНО, Београд, као наручилац у отвореном поступку јавне набавке радова Извођење радова на

Више

Faktura

Faktura EDUKATIVNI CENTAR DISCIPULUS 22441 Deč, Braće Savić 30, Tel/fax: 022/436-288 Mob: 069/102-37-03 PIB: 104660174, Mat.br.: 60400075, Tekući računi: 330-52000652-32 OBAVEŠTENJE U Službenom glasniku RS br.

Више

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарст

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарст На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ

Више

PREDLOG FINANSIJSKOG PLANA ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE ZA GODINU U skladu sa članom 189. stav 1. tačka 3. Zakona o autorskom i sro

PREDLOG FINANSIJSKOG PLANA ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE ZA GODINU U skladu sa članom 189. stav 1. tačka 3. Zakona o autorskom i sro PREDLOG FINANSIJSKOG PLANA ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE ZA 2018. GODINU U skladu sa članom 189. stav 1. tačka 3. Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS, broj 104/09, 99/11,

Више

Конкурс за суфинансирање проjеката/програма у области jавног информисања

Конкурс за суфинансирање проjеката/програма у области jавног информисања На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима ( Службени гласник РС, бр. 83/14 и 58/15 и 12/16 аутентично тумачење), члана 4-6 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СОКОБАЊА Општинска управа Светог Саве 23 Комисија за Јавну набавку IV Број /2019 Дана: године СОКОБАЊА ПР

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СОКОБАЊА Општинска управа Светог Саве 23 Комисија за Јавну набавку IV Број /2019 Дана: године СОКОБАЊА ПР РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СОКОБАЊА Општинска управа Светог Саве 23 Комисија за Јавну набавку IV Број 404-18-7/2019 Дана: 21.01.2019. године СОКОБАЊА ПРЕДМЕТ: Измена Конкурсне документације за јавну набавку

Више

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA KOD UPRAVE ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br.

Више

Statut RTHN

Statut RTHN Na osnovu člana 21, stav 1 i člana 44 Odluke o organizovanju Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi d.o.o. ( Sl. List Crne Gore opštinski propisi, br. 22/11 od 21.07.2011), člana 1

Више

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG 1 of 5 4/24/2015 1:41 PM CRNA G

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG   1 of 5 4/24/2015 1:41 PM CRNA G 1 of 5 4/24/2015 1:41 PM CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac "Čistoća" d.o.o., Podgorica, Broj 11/15 Mjesto i datum Podgorica

Више

Посебни услови пружања TOTAL GROUP услуге

Посебни услови пружања TOTAL GROUP услуге Posebne uslove pružanja IPTV usluge (1) Posebnim uslovima za pružanje IPTV usluge (u daljem tekstu: Posebni uslovi) uređuju se međusobni odnosi u vezi sa pružanjem i korišćenjem IPTV usluge između Mtel

Више

Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI Beograd тел.011/ факс: 011/ е-m

Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI Beograd тел.011/ факс: 011/ е-m Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI 11000 Beograd тел.011/715-7463 факс: 011/33-76-097 е-mail: sport@beograd.gov.rs w w w. b e o g r a d. r s

Више

Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Opština Budva, Broj /4 Mjesto i

Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Opština Budva, Broj /4 Mjesto i Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Opština Budva, Broj 001-3681/4 Mjesto i datum Budva 26.12.2014 Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona

Више

Microsoft Word - Nacrt Pravilnika o visini naknade za frekvencije

Microsoft Word - Nacrt Pravilnika o visini naknade za frekvencije Радни материјал - Нацрт од 21. 10.2010. године На основу члана 29. став 1. тачка 2. и члана 31, Закона о електронским комуникацијама ( Службени гласник РС, брoj 44/10) и чл. 12. став 1. тачка 1) и 16.

Више

Microsoft Word

Microsoft Word На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 41/09), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину ( Службени гласник РС, број 107/09) и члана 42.

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више