IZVRŠENJE IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKS =4/2*100 6=4/3*100 6 PRIHODI POSLOVANJA

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "IZVRŠENJE IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKS =4/2*100 6=4/3*100 6 PRIHODI POSLOVANJA"

Транскрипт

1 207. PLAN =4/2*00 6=4/3*00 6 PRIHODI POSLOVANJA ,0 97,02 7 FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA GODINU PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ,06 56,23 UKUPNI PRIHODI ,0 97,02 3 RASHODI POSLOVANJA ,22 93,72 4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU ,77 89,36 UKUPNI RASHODI ,30 93,32 RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK ,93 30,38 B. RAČUN FINANCIRANJA 8 5 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE 207. PLAN =4/2*00 6=4/3* ,59 92, ,73 99, ,5 00, ,6 - NETO FINANCIRANJE ,93 30,38 VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE

2 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 207. PLAN =4/2*00 6=4/3*00 6 PRIHODI POSLOVANJA ,0 97,02 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna ,82 90, Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ,93 25, Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija , Pomoći proračunu iz drugih proračuna ,29 88,8 633 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna , Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna ,5 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika , 74, Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika , 64 Prihodi od imovine ,59 59,72 64 Prihodi od financijske imovine ,54 55, Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju , Prihodi od zateznih kamata , Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika , Prihodi od dividendi , Ostali prihodi od financijske imovine , Prihodi od nefinancijske imovine ,63 86, Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine , Ostali prihodi od nefinancijske imovine , Prihodi od kamata na dane zajmove ,47 9, Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora ,47 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ,70 98,5 652 Prihodi po posebnim propisima ,70 98, Prihodi vodnog gospodarstva , Ostali nespomenuti prihodi ,3 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ,42 88, Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg ,42 88, Tekuće donacije , Kapitalne donacije ,93 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ,06 56,23 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ,06 56,23 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata ,06 56,23 72 Stambeni objekti ,06 479

3 RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 207. PLAN =4/2*00 6=4/3*00 3 RASHODI POSLOVANJA ,22 93,72 3 Rashodi za zaposlene ,3 96,98 3 Plaće (Bruto) ,44 97, 3 Plaće za redovan rad , 32 Plaće u naravi ,5 33 Plaće za prekovremeni rad ,36 34 Plaće za posebne uvjete rada ,03 32 Ostali rashodi za zaposlene ,28 96,69 32 Ostali rashodi za zaposlene ,28 33 Doprinosi na plaće ,0 96, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje ,0 333 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti ,0 32 Materijalni rashodi ,9 96,96 32 Naknade troškova zaposlenima ,42 85,09 32 Službena putovanja , Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život ,6 323 Stručno usavršavanje zaposlenika , Rashodi za materijal i energiju ,46 77,9 322 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Materijal i sirovine , Energija , Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje , 3225 Sitni inventar i auto gume , Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća ,3 323 Rashodi za usluge ,28 98, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Usluge promidžbe i informiranja , Komunalne usluge , Zakupnine i najamnine , Zdravstvene i veterinarske usluge , Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge , Ostale usluge , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ,08 4,3 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,76 4,2 329 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl , Premije i osiguranja , Reprezentacija , Članarine i norme , Pristojbe i naknade , Troškovi sudskih postupaka , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,74 34 Financijski rashodi ,34 95, Kamate za primljene kredite i zajmove ,87 96,43 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih 3422 financijskih institucija u javnom sektoru ,40 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih 3423 financijskih institucija izvan javnog sektora , Kamate za zajmove od drugih razina vlasti-dr. proračun , Ostali financijski rashodi ,53 77, Bankarske usluge i usluge platnog prometa , Negativne tečajne razlike , Zatezne kamate ,84 35 Subvencije ,2 9,04 35 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru ,2 9, Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru ,2 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ,97 62,47

4 207. PLAN =4/2*00 6=4/3*00 36 Pomoći inozemnim vladama ,82 7, Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH) , Pomoći unutar općeg proračuna ,74 64, Tekuće pomoći unutar općeg proračuna , Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna , Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna , Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ,34 79,02 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna 3682 temeljem prijenosa EU sredstava ,34 38 Ostali rashodi ,50 90,67 38 Tekuće donacije ,90 92,64 38 Tekuće donacije u novcu , Kazne, penali i naknade štete ,64 24, Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama , Kapitalne pomoći ,49 90,78 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 386 trgovačkim društvima u javnom sektoru ,49 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ,77 89,36 4 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine ,75 55,99 4 Materijalna imovina - prirodna bogatstva ,75 55,99 4 Zemljište ,75 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,87 83,45 42 Građevinski objekti ,9 09,2 422 Poslovni objekti , Ostali građevinski objekti ,5 422 Postrojenja i oprema ,76 44, Uredska oprema i namještaj , Komunikacijska oprema , Medicinska i laboratorijska oprema , Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , Prijevozna sredstva ,00 0, Prijevozna sredstva u cestovnom prometu , Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu , Nematerijalna proizvedena imovina ,46 89, Ulaganja u računalne programe ,46 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ,20 98,54 45 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,20 98,54 45 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,20

5 B. RAČUN FINANCIRANJA 207. PLAN =4/2*00 6=4/3*00 NETO FINANCIRANJE ,65 00,60 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA ,59 92,89 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ,00 0, Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora ,00 0, Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora ,00 84 Primici od zaduživanja ,63 98, Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti ,63 98, Primljeni zajmovi od državnog proračuna ,63 5 IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA ,73 99,78 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova ,73 99, Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru ,54 99, Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru , Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora ,5 00, Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora ,5 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti ,94 99, Otplata glanice primljenih zajmova od državnog proračuna ,94 482

6 II. POSEBNI DIO PLAN 2 3 4=3/2*00 0 HRVATSKE VODE ,25 00 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE ,56 A000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ,22 3 RASHODI POSLOVANJA ,22 3 Rashodi za zaposlene ,98 3 Plaće (Bruto) , 3 Plaće za redovan rad Plaće u naravi Plaće za prekovremeni rad Plaće za posebne uvjete rada Ostali rashodi za zaposlene ,69 32 Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće , Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti Materijalni rashodi ,98 32 Naknade troškova zaposlenima ,09 32 Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju , Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge , Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ,3 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl Premije i osiguranja Reprezentacija Članarine i norme Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Financijski rashodi , Ostali financijski rashodi , Bankarske usluge i usluge platnog prometa Negativne tečajne razlike Zatezne kamate Ostali rashodi ,3 38 Tekuće donacije ,3 38 Tekuće donacije u novcu K2000 OPREMANJE ,59 483

7 PLAN 2 3 4=3/2*00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Postrojenja i oprema , Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Medicinska i laboratorijska oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene K200 INFORMATIZACIJA ,99 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Postrojenja i oprema , Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina , Ulaganja u računalne programe K2003 POSLOVNE ZGRADE ,2 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,2 42 Građevinski objekti ,2 422 Poslovni objekti SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI ,52 A00 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU ,5 34 Financijski rashodi , Kamate za primljene kredite i zajmove , Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova , Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru , Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru A002 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA ,58 34 Financijski rashodi , Kamate za primljene zajmove , Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova , Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora , Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora A03 ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI ,48 34 Financijski rashodi ,8 342 Kamate za primljene kredite i zajmove , Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova , Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti , Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA ,83 A004 REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA , 32 Materijalni rashodi ,7 484

8 PLAN 2 3 4=3/2* Rashodi za materijal i energiju , Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i autogume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge , Usluge pošte, telefona i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Premije osiguranja Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti troškovi Ostali rashodi , Kazne, penali i naknade šteta , Naknada štete fizičkim i pravnim osobama A006 OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE ,84 32 Materijalni rashodi , Rashodi za usluge , Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Ostale usluge A007 TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA ,86 32 Materijalni rashodi , Rashodi za usluge , Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Subvencije ,04 35 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru , Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna , Pomoći unutar općeg proračuna ,00 38 Ostali rashodi ,00 38 Tekuće donacije ,00 38 Tekuće donacije u novcu A008 HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA ,9 32 Materijalni rashodi ,9 323 Rashodi za usluge , Ostale usluge A009 IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada) ,96 32 Mterijalni rashodi , Rashodi za materijal i energiju , Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge , Usluge telefona, pošte i prijevoza

9 PLAN 2 3 4=3/2* Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Financijski rashodi , Ostali financijski rashodi , Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna , Pomoći unutar općeg proračuna , Tekuće pomoći unutar općeg proračuna A00 VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ ,90 32 Materijalni rashodi , Rashodi za materijal i energiju , Materijal i sirovine Energija Sitni inventar i autogume Službena radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge , Usluge telefona,pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A0 IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU ,80 32 Materijalni rashodi , Rashodi za usluge , Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Pristojbe i naknade.34 A02 OSTALI IZVANREDNI IZDACI ,7 32 Materijalni rashodi , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Troškovi sudskih postupaka Ostali rashodi , Kazne, penali i naknade šteta , Naknada štete pravnim i fizičkim osobama PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI ,65 K2004 KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA ,2 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ,2 36 Pomoći inozemnim vladama , Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH) Pomoći unutar općeg proračuna , Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ,00 486

10 PLAN 2 3 4=3/2*00 38 Ostali rashodi , Kapitalne pomoći , Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ,54 45 Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima ,54 45 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima K2005 ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE ,3 38 Ostali rashodi ,3 386 Kapitalne pomoći ,3 386 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru K2006 ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA ,03 38 Ostali rashodi , Kapitalne pomoći , Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru K2007 EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA ,89 38 Kapitalne pomoći , Kapitalne pomoći trgovačkim društvima , Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru K200 ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (Zemljište) ,99 4 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ,99 4 Materijalna imovina - prirodna bogatstva ,99 4 Zemljište K20 PROJEKTI NAVODNJAVANJA ,43 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ,9 363 Pomoći unutar općeg proračuna , Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,3 42 Građevinski objekti ,3 424 Ostali građevinski objekti K203 IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA ,95 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna , Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava , Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava Ostali rashodi ,7 386 Kapitalne pomoći ,7 386 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,25 42 Građevinski objekti , Ostali građevinski objekti Postrojenja i oprema , Prijevozna sredstva ,00 487

11 PLAN 2 3 4=3/2*00 K2060 PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE ,72 38 Ostali rashodi , Kapitalne pomoći , Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru K206 PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA ,40 38 Ostali rashodi , Kapitalne pomoći , Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru K2062 SANACIJA KLIZIŠTA ,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države , Pomoći unutar općeg proračuna ,00 488

12 OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA GODINU. RAČUN PRIHODA I RASHODA U godini ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od kn sa indeksom 97 u odnosu na planirano. Ukupni rashodi su realizirani u visini od kn. U strukturi ostvarenih prihoda izvorna sredstva čine 82%, sredstva državnog proračuna 3%, a svi ostali prihodi 5%. Ukupno ostvareni izvorni prihodi prihodi od vodnog gospodarstva iznose kn, što je,5% više u odnosu na 207. godinu. Ključni izvorni prihodi sastoje se od namjenskih vodnih naknada utvrđenih Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva; Naknada za uređenje voda u iznosu od kn, Naknada za korištenje voda kn, Vodni doprinos u iznosu kn i Naknada za zaštitu voda u iznosu kn. Vrijednosno najznačajnija je naknada za uređenje voda i čini 39% od ukupno ostvarenih vodnih naknada. Također je ova naknada i u 207. godini činila najveći dio u ukupnim naknadama. Prihodi iz državnog proračuna ostvareni su u ukupnom iznosu od kn od čega su: - Tekuće pomoći iz državnog proračuna sa razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova ostvarene u iznosu od kn i odnose se na bespovratna sredstva EU za tehničku pomoć. - Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od kn. Najveći udio u ovim prihodima čine bespovratna EU sredstva za sufinanciranje vodnokomunalne infrastrukture i za projekte obrane od poplava koja se transferiraju putem resornog Ministarstva zaštite okoliša i energetike u iznosu od kn, od čega se na projekte obrane od poplava odnosi iznos od kn, a na projekte vodnokomunalne infrastrukture iznos od kn. Također je sa razdjela istog ministarstva kroz učešće državnog proračuna za EU projekte povučeno kn, za nacionalni projekt navodnjavanja povučeno je iz državnog proračuna kn, za ISPA projekt i sufinanciranje otplate EBRD kredita za program pročišćavanja otpadnih voda grada Siska kn. Sufinanciranja lokalne i regionalne samouprave ostvarena su u iznosu kn, od čega kn za sufinanciranje EU projekata, kn za projekte navodnjavanja i kn za projekte zaštite od štetnog djelovanja voda. Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u ukupnom iznosu od kn a odnose se na EU donacije prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija, Hrvatska-Mađarska i Hrvatska-Slovenija. Prihodi od imovine u ukupnom iznosu kn sastoje se od prihoda od financijske imovine kn (zatezne kamate, kamate na obročnu otplatu i ostalo), prihoda od nefinancijske imovine (zakup i iznajmljivanje imovine) i prihoda od kamata na dane zajmove kn. Ostali nespomenuti prihodi ostvareni su u iznosu od kn, a odnose se na refundacije od javnih isporučitelja vodnih usluga s naslova korištenih kredita za obnovu i razvitak vodnogospodarske infrastrukture (Jadran II, Unutarnje vode, HBOR) u iznosu kn, refundacije s osnova naplate troškova ovrha putem odvjetnika kn, refundacija troškova po konačnim obračunima radova i refundacije troškova iz ranijih godina 489

13 kn, naplata kolektivne police osiguranja za radnike kn, povrati od zaposlenika, razni ovršni postupci, sporovi iz ranijih razdoblja i ostalo kn. Tekuće donacije odnose se na refundacije HEP-a za program zaštite od štetnog djelovanja voda i ostvarene su u iznosu od kn. Kapitalne donacije ostvarene su u ukupnom iznosu kn, a odnose se na sufinanciranje javnih isporučitelja za EU projekte poboljšanja vodne infrastrukture kroz IPA i EU projekte kn i povrata javnih isporučitelja vodnih usluga EU sredstava po obračunu iz 207. godine kn. U okviru ukupnih rashoda, rashodi za administraciju i upravljanje ostvareni su sa kn sa indeksom 92 u odnosu na plan, od čega se na rashode za zaposlene odnosi iznos od kn s indeksom ostvarenja 97 u odnosu na plan. Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu kn. Rashodi za informatizaciju, opremanje, prijevozna sredstva i poslovne zgrade ostvareni su sa kn odnosno s indeksom 84 u odnosu na plan. U okviru redovne djelatnosti (program 03 tekuće tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka i vodnih građevina) najveći iznosi realizirani su u programu zaštite od štetnog djelovanja voda u ukupnom iznosu od kn kroz rashode za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnoga dobra ( kn), te održavanje i obnavljanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje ( kn). Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama ostvareni su sa kn, izdaci za obračun i naplatu naknada sa kn (u okviru ovih izdataka najveći dio, čak 78% odnosno kn se odnosi na zakonsku obavezu plaćanja naknade od 5% za usluge obračuna i naplate naknade za zaštitu i korištenje voda pravnim osobama koje obavljaju vodoopskrbnu djelatnost i 0% pravnim osobama, odnosno jedinicama lokalne samouprave koje obavljaju poslove utvrđivanja i naplate komunalne naknade i uz to naplaćuju i naknadu za uređenje voda), rashodi za vodnogospodarski laboratorij sa kn. Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru ostvareni su sa kn, dok su rashodi za hitne intervencije u području vodnog gospodarstva i ostali izvanredni izdaci ostvareni sa kn. U okviru kapitalnih rashoda i transfera, odnosno investicijskih aktivnosti ( kn) realizirano je kako slijedi: - ulaganja u objekte zaštite od štetnog djelovanja voda razvoj sustava zaštite od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda uključivo izradu projektne dokumentacije za kapitalne investicije, provođenje postupka ishođenja dozvola i rekonstrukciju postojećih te izgradnju novih vodnih građevina (brana, nasipa, ustava, obaloutvrda, retencija i dr.) kn, - ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe osiguranje dovoljnih količina vode zadovoljavajuće kakvoće, sukladno postojećoj regulativi, za postojeće i razvojne potrebe svih korisnika (stanovništva i gospodarstva) kn, - ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja izrada projektne i ostale dokumentacije, te obnova i izgradnja glavnih kolektora, sekundarne mreže, crpnih stanica, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te ostalih vodnokomunalnih građevina u okviru sustava javne odvodnje kn, - ulaganja u Projekt Jadran kn, - ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu- zemljište kn, - ulaganja u projekte navodnjavanja sufinanciranje projektne dokumentacije sa županijama investitorima u projektima navodnjavanja kn, 490

14 - ulaganja u projekte iz EU fondova izgradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe i odvodnje, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, uređaja za pročišćavanje pitke vode, nabava opreme za održavanje komunalnih sustava, usluge nadzora, promidžbe i vidljivosti, vođenja projekata; kao i aktivnosti potrebne za pripremu novih projekata: izrada studija izvodljivosti, elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno studija utjecaja na okoliš, istražnih i geodetskih radova s pripadajućim elaboratima ili podlogama, idejnih i glavnih projekata vodoopskrbne mreže s pripadajućim građevinama te aplikacija za prijavu projekata za EU sufinanciranje kn, - ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju kroz Projekt EIB/CEB kn, - ulaganja u projekte Švicarska darovnica poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije na području Delnica, Fužina i Brod Moravice kn. 2. RAČUN FINANCIRANJA Kroz račun financiranja evidentirano je kn primitaka po osnovi korištenja Zajma CEB-a za financiranje projekata obrane od poplava, a kn izdataka za otplate glavnica po dugoročnim kreditima. Otplate kreditnih obveza glavnice, izvršene su u godini u iznosu kn isplaćeno je po bankama kreditorima kako slijedi: - Erste & Steiermarkische banka kn, - HBOR kn, - Zagrebačka banka kn, U godini izvršeno je i plaćanje Ministarstvu financija za otplatu glavnice Zajma IBRD za Projekt Unutarnje vode i Projekt Jadran II faza kn i za EIB i CEB (projekti vodnokomunalne infrastrukture) kn. Ukupno je otplaćeno kn kamata. 3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA Ukupna potraživanja za prihode poslovanja Hrvatskih voda na dan 3.2. iznose kn, od čega dospjela potraživanja po toj osnovi iznose kn, manja su 35% u odnosu na razdoblje siječanj-prosinac 207. godine kada su iznosila kn. Smanjenje je rezultat svih poduzetih mjera naplate potraživanja u skladu s Planom mjera naplate vodnih naknada za godinu. Potraživanja su evidentirana s osnova vodnih naknada ( kn), a koje sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva obračunavaju i naplaćuju Hrvatske vode izravno i putem pravnih osoba koje obavljaju vodoopskrbnu djelatnost i jedinica lokalne samouprave koje obavljaju poslove naplate komunalne naknade i uz to naplaćuju naknadu za uređenje voda. 4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA Stanje duga /kreditne obveze na dan 3.2. godine iznose kn i u odnosu na isto razdoblje prošle godine manje su za 7% kada su iznosile kn. Zaduživanje se provodi uz suglasnost Vlade RH, isključivo i jedino u svrhu financiranja investicijskih aktivnosti, pretežito programe vodoopskrbe, odvodnje otpadnih voda i obrane od poplava, solidarno za projekte na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. 49

15 Najznačajniji kreditori su Svjetska banka, HBOR, EIB/CEB i Erste&Steiermarkische banka. Krediti su dugoročni, s rokovima otplate od 6 do 5 godina, sa prosječnim troškom financiranja od,88%. Ukupne obveze na dan 3.2. godine iznose kn te su manje za 20% u odnosu na godine kada su iznosile kn. Obveze prema kreditnim institucijama u razdoblju siječanj-prosinac godine čine udio od 89%. Nema dospjelih kreditnih obveza, sve se izmiruju u rokovima dospijeća. Ostale nekreditne obveze su nedospjele i iznose u razdoblju siječanj-prosinac godine kn, i pretežito se odnose na obveze prema dobavljačima za fakturirane poslove zaključno sa 3.2., a koje se podmiruju tijekom siječnja 209., unutar ugovornog roka do 30 dana. 5. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA U Hrvatskim vodama se kontinuirano u sklopu Izvještaja o godišnjem popisu imovine i obveza evidentiraju potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka, koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina. Isto je evidentirano u okviru izvanbilančnih zapisa. Stanje sporova na sudu koji su u tijeku na dan 3.2. godine je sljedeće: TUŽENI HRVATSKE VODE ukupan broj predmeta u sporu Ukupan iznos glavnice u sporu /kn/ Predviđanje ishoda spora /kn/ Predviđanje ishoda spora /kn/ Predviđanje ishoda spora /kn/ neizvjesno na štetu HV u korist HV UKUPNO TUŽITELJ HRVATSKE VODE ukupan broj predmeta u sporu Ukupan iznos glavnice u sporu /kn/ Predviđanje ishoda spora /kn/ Predviđanje ishoda spora /kn/ Predviđanje ishoda spora /kn/ neizvjesno na štetu HV u korist HV UKUPNO